Gdańsk

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • http://www.gdansk.pl/category.php?category=99&history=84:
 • Kontynuacja programu edukacji ekologicznej
 • Wycieczki zorganizowane dla młodzieży Gdańskich szkół do oczyszczalni ścieków "Wschód"
 • Zorganizowano akcję „Sprzątanie Świata” do której zaproszono gdańskie szkoły (zakupiono worki foliowe – 10 000 sztuk oraz rękawice foliowe – 20 000 sztuk dla placówek oświatowych, zaproszono gdańskie firmy wywozowe, zorganizowano miejsca składowania i odbioru odpadów oraz ich bezpłatnego przyjęcia na wysypisko odpadów komunalnych w Gdańsku Szadółkach). W akcji wzięło udział ponad b placówek oświatowych.
 • Po raz piąty we współpracy z Wydziałem Promocji Miasta zorganizowano w dniach 16 września Festyn Rekreacyjno -Ekologiczny pt.„ Zielony Weekend w Gdańsku” – impreza odbyła się na terenie Skateparku. W ramach Festynu odbyły się liczne imprezy towarzyszące m.in. koncerty, konkursy wiedzy o ochronie środowiska, happening. W dniu 15 września chętne placówki oświatowe wzięły udział w sprzątaniu wybranego terenu.
 • Dofinansowywano działalność pro-ekologiczną w szkołach (realizacja programów autorskich; zakup nagród dla uczestników konkursów wiedzy ekologicznej, pomocy naukowych, oraz narzędzi ogrodniczych do pielęgnowania ogródków przyszkolnych, roślin) oraz działania tematycznie związane z ekologią prowadzone przez organizacje pozarządowe.
 • Zakupiono ksiązki na nagrody dla aktywnych szkół i organizacji celem wspierania ich działalności i nagrodzenia młodzieży biorącej udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach ekologicznych.
 • Kontynuowano spotkania w ramach Forum Lokalnej Agendy 21. Odbyły się 2 spotkania w tym jedno zorganizowano spotkanie wyjazdowe do oczyszczalni ścieków „Wschód”.
 • Ogłoszono konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych pod tytułem:„Dbając o Ziemię – stajemy się jej przyjaciółmi”
 • Udział przy współorganizowaniu Kampanii informacyjno-ekologicznej, stanowiącej część Międzynarodowej Kampanii organizowanej przez organizacje ekologiczne Friends of the Earth. Kampania odbywała się pod hasłem „Obywatele przeciwko zmianom klimatycznym.”
 • Współorganizowanie seminarium pt. „Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne”.
 • Zjazd Związku Miast Polskich w ramach zjazdu przeprowadzono debatę pt.„Problemy związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • W gdańskich przedszkolach kontynuowano program edukacji ekologicznej. Z końcem roku 29 przedszkoli było zaopatrzonych w kompostowniki, jeden kompostownik był
 • w posiadaniu Stowarzyszenia Opieki Społecznej „Bank Otwartych Serc”. Przeprowadzono zajęcia warsztatowe pt. ”Czy śmieci to problem?”, na temat segregacji odpadów, wykorzystania oraz przetwarzania odpadów organicznych. Warsztaty zostały przeprowadzone w dwóch edycjach: wiosennej i jesiennej. Ta forma edukacji ekologicznej przedszkolaków cieszy się powodzeniem i przynosi oczekiwane rezultaty. W warsztatach wzięło udział około 1200 przedszkolaków.
 • Akcja „Sprzątanie Świata”
 • Festyn Rekreacyjno -Ekologiczny pt.„ Zielony Weekend w Gdańsku”
 • Wycieczki zorganizowane dla młodzieży gdańskich szkół do oczyszczalni ścieków „Wschód”. Wycieczki organizowane są w celu zapoznania młodzieży szkolnej ze sposobem funkcjonowania oczyszczalni ścieków „Wschód” oraz przybliżenia problematyki związanej z zagospodarowaniem osadów ściekowych.
 • Wycieczki organizowane są przez WŚ we współpracy z SNG (oprowadzenie młodzieży po obiekcie + prelekcja). W 2006 roku odbyły się 23 wyjazdy na oczyszczalnię, z tej formy edukacji skorzystało 920 uczniów.
 • Zjazd Związku Miast Polskich w ramach zjazdu przeprowadzono debatę pt.„Problemy związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”.
   
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Konkurs dla mieszkańców Gdańska na najładniej ukwiecone okno lub balkon.
 • Konkurs na scenariusz wideoklipu do utworu muzycznego „Zielony Gdańsk” dla uczniów szkół średnich.
 • Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych związany z segregacją odpadów.
 • Turniej szkolny interaktywnej gry „Ujście Wisły”.
 • Turniej młodzież kontra Prezydent.
 • Wykonanie plakatów (Citylight) do zamieszczenia w środkach komunikacji miejskiej
   

Gdynia

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • konkursy o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży np: plastyczne, internetowe, przegląd małych form teatralnych oraz dla wszystkich mieszkańców: „Zapraszamy ptaki do Gdyni”  na wykonanie budki lęgowej i karmnika dla ptaków
 • kampanie informacyjne np.: „Posprzątaj po swoim psie”, „Nie spalaj śmieci”.
 • „Informator o stanie środowiska miasta” dostępny na internetowej stronie Urzędu Miasta Gdyni.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • konkurs „Gdynia- miasto nad Bałtykiem „Nowoczesna i ekologiczna Gdynia w roku 2027”, na najlepszą stronę internetową o tematyce ekologicznej, które zostały  rozstrzygnięte w ramach obchodów Dnia Ziemi. Do udziału w nich zgłoszono 49 prac.,przygotowanych przez prawie 260, uczniów i nauczycieli z  gdyńskich szkół podstawowych, gimnazjów i średnich.
 • akcja „Sprzątanie Świata – Gdynia ”, w której wzięło udział ponad  tys.  uczniów z gdyńskich szkół podstawowych, gimnazjów i średnich.
 • konkurs plastyczny pod hasłem „Ekologiczna torba na zakupy” skierowany do przedszkolaków orazuczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Na konkurs nadesłano  prace, które były prezentowane na wystawie pokonkursowej
 • akcja plakatowo-medialną „Posprzątaj po swoim psie”
 • kampania informacyjną „Nie spalaj śmieci” poświęconą problemowi spalania śmieci przezmieszkańców w piecach i ogrodach 
 • wakacyjną kampanię edukacyjną „Czyste plaże” (we współpracy z Fundacją „Recal”
 • zorganizowano IV edycję konkursu  „Zapraszamy ptaki do Gdyni” na wykonanie budki lęgowej i karmnika dla ptaków. Do konkursu przystąpiło ponad 130 uczestników z 21 szkół.
 • Miejski przegląd małych form teatralnych poświęconych ekologii, środowisku i jego   ochronie, który zorganizowany został przez Referat Ekorozwoju Urzędu Miasta Gdyni. Uroczysty finał imprezy, połączony z prezentacją najlepszych przedstawień odbył się na profesjonalnej scenie Teatru Miejskiego w Gdyni uświetniając obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska. Celem imprezy jest zwiększenie wrażliwości ekologicznej młodego pokolenia poprzez połączenie sztukiz pozoru tak mało widowiskową dziedziną życia jak ochrona przyrody i kształtowanie środowiska.W ramach trzydniowego przeglądu wystąpiło 15 grup teatralnych (rok 2006), 38 grup teatralnych reprezentujących gdyńskie przedszkola i szkoły.
 • konkurs przyrodniczy„Ptaki i ssaki chronione województwa pomorskiego” skierowany do szkółpodstawowych Gdyni. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowania przyrodą własnego regionu,poszerzanie znajomości elementów środowiska naturalnego Gdyni oraz rozwijanie aktywności dzieciw celu dbałości i ochrony zasobów miasta i okolic.
 • Program „Koci Dom”- 2007 W założeniach jest to program wieloletni prowadzony przy współudzialeorganizacji pozarządowych, których statutowym celem działania jest pomoc zwierzętom.W program włączyły się również administracje budynków, które uzgadniają z opiekunami kotów miejsca usytuowania „domków”, a także kontrolują czy wokół domków jest należyta czystość i porządek. Mamynadzieje, że „kocie domy” zbliżą w pozytywnym tego słowa rozumieniu administracje i opiekunówbezpańskich kotów. W zamian za podjęcie współpracy utrzymywane przez Miasto schronisko „Ciapkowo”wspomaga osoby opiekujące się bezpańskimi kotami przekazując im w miarę możliwości środkiantykoncepcyjne dla zwierząt oraz suchą karmę.
 • akcja „Ratujmy Kszatanowce”, którą prowadzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (ReferatEkorozwoju) w porozumieniu z Wydziałem Gospodarki Komunalnej (Referat Zieleni Miejskiej).Celem akcji jest rozpoznanie zagrożenia szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem rosnących w Gdynikasztanowców. Akcja skierowana w szczególności do dzieci zrzeszonych w kołach przyrodniczychi ekologicznych. Głównym zadanie uczniów, pod kierunkiem nauczycieli, to obserwacja kasztanowcóww najbliższej okolicy szkoły. W akcji udział wzięło 190 uczniów z 15 gdyńskich szkół, gromada zuchowaoraz kilkunastu mieszkańców Gdyni. Obserwacja objęto ponad 200 drzew kasztanowców w dzielnicach:Redłowo, Orłowo, Cisowa, Chwarzno, Grabówek, Chylonia, Dąbrowa, Witomino oraz w ŚródmieściuGdyni. Uzyskane w trakcie akcji informacje miały służyć zaplanowaniu działań ochronnych dla zaatakowanych drzew.
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • kontynuacja zeszłorocznych akcji, kolejne edycje konkursów: „Zapraszamy ptaki do Gdyni” oraz na    najlepszą stronę internetową o tematyce ekologicznej
 • konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej
 • projekt ekologicznej szkoły- ogrody dydaktyczne

Powiat Bytowski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

brak danych

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

brak danych

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

brak danych

Powiat Chojnicki

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Fundacja Ekologiczna ziemi Chojnickiej i Zaborskiej
 • Wieloletni zintegrowany program Edukacji Ekologicznej i Zdrowotnej Powiatu Chojnickiego "Od edukacji ekologicznej do zrównoważonego rozwoju Ziemi Chojnickiej"
 • www.fundacja.chojnice.pl  
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Zakup książeczek edukacyjno szkoleniowych dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa p. pożarowego
 • Książeczki były rozdawane przez strażaków w szkołach .
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • brak informacji

Powiat Człuchowski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

brak informacji

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

brak informacji

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

brak informacji

Powiat Gdański

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Organizowanie Olimpiad Ekologicznych - corocznie (m. Pruszcz Gd.), oraz innych konkursów (gm. Cedry Wlk., Kolbudy, Suchy Dąb) z udziałem wszystkich placówek oświatowych,
 • Akcje "Dni Ziemi" "Sprzątanie Świata" (gm. Kolbudy, Suchy Dąb),
 • Edukacja w szkołach (prowadzenie obserwacji w terenie stanu szaty roślinnej, stopnia zanieczyszczenia wody itp., wycieczki krajoznawcze, filmy przyrodnicze przedstawiające stan zanieczyszczenia i jego konsekwencje (gm. Kolbudy, Suchy Dąb),
 • Organizacja Gminnego i Powiatowego Konkursu Ekologicznego (Gm. Pruszcz Gdański), konkursy i wycieczki ekologiczne, wyjazdy na "zielone szkoły" (gm. Kolbudy), edukacja w szkołach,
 • Konkurs „Piękna Zagroda” w Cedrach Wielkich


 

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Olimpiada Ekologiczna
 • Dzień Ziemi
 • Sprzątanie Świata
   
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Ścieżka edukacji ekologicznej w „Parku Rotmanka”

Powiat Kartuski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

brak informacji z powiatu

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

brak informacji z powiatu

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

brak informacji z powiatu

Powiat Kościerski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • edukacja ekologiczna w placówkach oświatowych,
 • przy współudziale Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego prowadzone są szkolenia rolników pod kątem rozwiązywania problemów ekologicznych, finansowania inwestycji proekologicznych z wykorzystaniem środków unijnych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich


 

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • konkurs „Piękna wieś 2006” – najładniejsza zagroda w gminie Lipusz,
 • „Dzień Ziemi” coroczna akcja proekologiczna organizowana z Ligą Ochrony Przyrody; grupa docelowa: przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjum,
 • „Sprzątanie Świata” coroczna akcja proekologiczna organizowana z okazji Światowego Dnia Sprzątania Świata; grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjum,
 • EKO-ZBIÓRKA – konkurs proekologiczny mający na celu praktyczne wprowadzanie w życie codzienne zasad selektywnej zbiórki odpadów na przykładzie odzysku: makulatury puszek aluminiowych oraz zużytych baterii; grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjum,
 • ekoedukacja uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Karsinie na temat: „EKOEDUKACJA ZADBAJ O SWÓJ KAWAŁEK KASZUB”
   
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Sejmik ekologiczny w Zespole Szkół w Grabowie
 • Zbiórka odpadów elektronicznych – uczestnictwo w konkursie ogólnopolskim, Gmina Nowa Karczma
 • budowa pieszej ścieżki wokół jeziora Wielewskiego
 • budowa wieży widokowej w miejscowości Przytarnia

Powiat Kwidzynski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

 „Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna
Kontynuacja projektu z lat 2004-2005. Głównym celem projektu było odniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Kwidzyna zgodnie zadaniami wyznaczonymi przez „Strategię Zrównoważonego Rozwoju Kwidzyna – Agenda 21”.W projekcie zostały podjęte działania:

 • realizacja najważniejszych świąt ekologicznych we współpracy ze szkołami - Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, Europejski Dzień bez Samochodu
 •  „Zielona Klasa” - aktywne zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczej dla klas szkolnych.
 • letnia akcja ekologiczna dla dzieci „Kwitnące Wakacje”
 •  Prowadzenie biblioteczki ekologicznej oraz ekologicznego serwisu internetowego www.ekokwidzyn.pl
 • kampania społeczna „Proste rady na odpady” – proekologiczna akcja konsumencka
 • ankietyzacja mieszkańców Kwidzyna pod kątem oceny selektywnej zbiórki odpadów
 • Termin realizacji styczeń 2006r.-grudzień 2006r.. Koszt 140000 zł.


 „Alternatywne źródła energii na rzecz rozwoju społeczności lokalnych”
W ramach projektu realizowany był cykl szkoleniowy i wyjazdy studyjne dla lokalnych liderów (urzędników, radnych gmin oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z 10 gmin województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego), przeprowadzone zostały spotkania gminne oraz seminarium podsumowujące. W projekcie tym brały udział gminy Gardeja, Kwidzyn, Malbork,  Nowy Dwór Gdański, Prabuty, Ryjewo, Sadlinki, Susz, Sztum, Zalewo. Dzięki uzyskanemu wsparciu w siedzibie Stowarzyszenia uruchomiono punkt informacyjny „Małe Centrum Energii Odnawialnej”, którego misja jest promocja odnawialnych źródeł energii w społecznościach lokalnych. Celem Projektu było podniesienie świadomości i aktywności ekologicznej społeczności lokalnych w zakresie odnawialnych źródeł energii, oraz przygotowanie lokalnych liderów z 10 gmin do realizacji projektów angażujących mieszkańców do działań na rzecz rozwoju zrównoważonego. Termin realizacji styczeń – wrzesień 2006r.

 Rozwój działalności Stowarzyszenia na terenach wiejskich.
Celem projektu jest rozwój instytucjonalny i operacyjny Stowarzyszenia w kontekście podniesienia standardów usług skierowanych do mieszkańców wsi. Pilotażowo w 3 wybranych miejscowościach wiejskich zostaną rozwinięte inicjatywy przynoszące korzyści ekonomiczne mieszkańcom i podnoszące świadomość ekologiczną, oparte na wykorzystaniu zasobów środowiska naturalnego.. W celu upowszechnienia doświadczeń Stowarzyszenia zaplanowano cykl spotkań w gminach wiejskich o charakterze udziału w festynach, zebraniach i sesjach rad. Wraz z procesem wspierania miejscowości wiejskich będzie realizowany cykl szkoleniowy dla pracowników Stowarzyszenia z budowania zespołu i pracy w środowiskach wiejskich. Zostanie opracowana strategia rozwoju Stowarzyszenia wraz z planem operacyjnym. Termin realizacji grudzień 2006-czerwiec 2007.

Proste rady na odpady
To projekt, który koncentrował się na konkretnym problemie, jakim jest powszechne zaśmiecenie środowiska naturalnego oraz brak konsekwentnie wdrażanych systemów segregacji odpadów i minimalizacji ich ilości.
Cele projektu: podniesienie efektywności na rzecz rozwiązywania konkretnych problemów ochrony środowiska: zaśmiecenia, nagminnego wypalania traw i niskiej efektywności segregacji odpadów poprzez wymianę doświadczeń w zakresie angażowania mieszkańców i partnerów społecznych do działań na rzecz rozwiązywania tych problemów w powiecie kwidzyńskim (Stowarzyszenie „Eko- Inicjatywa”) i w Obwodzie Kaliningradzkim (Ecodefense! Club). Termin realizacji kwicień 2005r- kwiecień 2006r.

Zaułek Benowo
Celem projektu jest:
aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców Benowa i okolic w oparciu o zasoby przyrodnicze, budynek starej szkoły oraz internet-, uruchomienie ośrodka edukacji przyrodniczej i świadczenie przez mieszkańców usług turystyczno- edukacyjnych dla grup z zewnątrz. Umożliwienie mieszkańcom korzystania z internetu oraz stworzenie miejsca spotkań wiejskich. Uratowanie starej wiejskiej szkoły, która została zbudowana w czynie społecznym przez mieszkańców. Termin realizacji listopad 2006r – kwiecień 2007r.

 Proste rady na odpady-kampania społeczna
Cel projektu jest:
dotarcie za pośrednictwem mediów do mieszkańców województwa pomorskiego z informacją o negatywnych skutkach spalania odpadów w paleniskach domowych (w piecach, ogniskach) oraz ukazanie pozytywnych rozwiązań związanych z postępowaniem z odpadami (głównie segregacja odpadów). Zachęcenie redaktorów mediów lokalnych do podejmowania zagadnień związanych z negatywnymi skutkami spalania odpadów w paleniskach domowych poprzez ogłoszenie konkursu dla lokalnych mediów na najlepszy
artykuł. Termin realizacji październik 2006 – marzec 2007.

Starostwo Powiatowe
 „Przyrodnicze Wędrówki po powiecie kwidzyńskim”.

Celem konkursu jest zachęcanie młodzieży do spacerów i wędrówek po powiecie, w różnych porach roku, w tym także podczas lata. W ramach konkursu zostały przygotowane fotografie oraz prezentacje multimedialne, które bęły oceniane przez komisję konkursową. Najlepsze prace konkursowe zostały wykorzystane w publikacjach oraz na wystawie promującej walory przyrodnicze powiatu kwidzyńskiego.

Gmina Miejska Kwidzyn
.„Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna”

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Ekoinicjatywa.
 Dzień Ziemi pod hasłem „Dzień Ziemi – każdego dnia”.
W ramach Dnia Ziemi przeprowadzone zostały następujące akcje:

 • konkurs „Ziemia odzyskana”
 • happening „Namów do segregacji odpadów”
 • akcja „Sadzimy drzewa”
 • „Zielona Klasa wiosennie zaprasza”

Sprzątanie Świata Realizacja w 2006 i w 2007r.
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu oraz Europejski Dzień bez Samochodu Realizacja w 2006 i w 2007r.
Konkurs na kalendarz przyrodniczy dla szkół podstawowych Realizacja w 2006 i w 2007r.
Konkurs fotograficzny – Nadleśnictwo Kwidzyn w obiektywie Realizacja w 2006 i w 2007r.
Edukacyjne warsztaty papieru czerpanego Realizacja w 2006 i w 2007r.
Zielona klasa Realizacja w 2006 i w 2007r.Kwitnące wakacje
Program skierowany do dzieci w wieku 6-12 lat, które z różnych powodów pozostają w czasie wakacji w domu. Realizacja w 2006 i w 2007r.
Zielone wyprawy
Jednodniowe wizyty, podczas których dzieci i młodzież zwiedza ciekawe zakątki powiatu i nie tylko – leśnictwa, gospodarstwa agroturystyczne, stadniny koni, zamki.
Biblioteczka ekologiczna
Serwis www.ekokwidzyn.pl
Promowanie zrównoważonego rozwoju w lokalnych mediach
W ramach zadania ukazują się artykuły promujące wśród mieszkańców Kwidzyna proekologicznych postawy „Obywatel z EKO-Inicjatywą”. Dotychczas ukazało się 5 artykułów w informatorze miejskim 100%, Kurierze Kwidzyńskim i Dzienniku Bałtyckim i Panoramie Regionu. Ponadto rozpoczęto emisję Konkursu wiedzy przyrodniczej o Kwidzynie dla dzieci- „Baw się z Zieloną”.
Akcje na  rzecz segregacji odpadów, a w tym:
Kampania społeczna „Proste rady na odpady”– proekologiczna akcja konsumencka
Ankietyzacja mieszkańców Kwidzyna pod kątem oceny selektywnej zbiórki odpadów.
Współpraca z Radą Miasta, a w szczególności z komisją ds. ochrony środowiska. Udział w pracach komisji oraz sesjach Rady Miasta.
Wydawnictwa wspomagające edukację ekologiczną mieszkańców Kwidzyna
Wymiana doświadczeń polsko- rosyjskich w zakresie edukacji ekologicznej
W ramach działania odbyły się 3 wymiany szkoleniowe:

 • Cykl szkoleniowy dla urzędników
 • Cykl szkoleniowy dla nauczycieli i liderów lokalnych
 • Cykl szkoleniowy dla leśników-

Seminarium podsumowujące projekt.
Seminarium odbyło się 13 grudnia 2007r. W seminarium wzięło udział wzięło 80 osób, w tym 11 Rosjan. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele lokalnych instytucji i organizacji, m.in.: nauczyciele, leśnicy, urzędnicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Gmina Kwidzyn
„My nie chcemy być razem”

Akcja na rzecz segregacji odpadów w gminach wiejskich realizowana przez Stowarzyszenie Ekoinicjatywa. Podstawowe prezentowane zagadnienia:

 • skutki niewłaściwego postępowania z odpadami,
 • technologie zagospodarowania odpadów
 • produkty i opakowania tzw. przyjazne i nieprzyjazne środowisku,
 • wpływ konsumenta na obecność na rynku odpowiednich towarów, a w konsekwencji ich wpływ na stan środowiska przyrodniczego,
 • własny kompostownik jako dobry sposób zagospodarowania odpadów organicznych

„Biomasa jako alternatywne źródło energii” – program wykorzystania wierzby energetycznej
Spotkania zorganizowane zostały w terminach:
Licze 03 - 06- 2005
Korzeniewo 20 – 06 – 2005
Janowo 22 – 06 – 2005
W spotkaniach wzięło udział ok. 60 osób.
 „Sprzątanie świata”.
W akcji biorą udział wszystkie szkoły z terenu gminy Kwidzyn
 Działalność Zielonej Szkoły w Brachlewie.
Tematyka zajęć edukacyjnych realizowana w Zielonej Szkole:

 • zajęcia z meteorologii z wykorzystaniem przyrządów pomiarowych posterunku meteorologicznego wybudowanego z funduszu Nadleśnictwa Kwidzyn
 • gospodarka odpadami i gospodarka wodno – ściekowa; praktyczna nauka segregacji odpadami; znacznie recyklingu w walce z odpadami
 • las jako środowisko życia roślin i zwierząt – funkcjonowanie ekosystemu leśnego w różnych porach roku
 • szkółka leśna i jej rola w biologicznej odnowie lasów – wycieczka do Szkółki Leśnej w Brachlewie
 • zajęcia ornitologiczne połączone z obserwacją ptaków w ich naturalnym środowisku, z wykorzystaniem lornetek i lunety
 • orientacja w terenie; marsz na orientację z wykorzystaniem kompasów i map
 • biologiczne oczyszczanie ścieków – rola bakterii w oczyszczaniu ścieków – wycieczka do oczyszczalni ścieków w Brachlewie


Gmina Gardeja
.„Bocianie plotki”
– konkurs Zespołu Szkół w Gardei, rok 2006
„Mój region” – konkurs Zespołu Szkół w Gardei, rok 2006 i 2007
„Sprzątanie świata”, rok 2006 i 2007
W akcji wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.
 „Szkolny jarmark eko-działań” – konkurs realizowany w Gimnazjum w Wadowie
Program „ElektroEko – każdy uczeń wie co robić z ZSEE” – realizowany przez Zespół Szkół w Gardei i S.P. w kotłowcu, rok 2007
 „Czysty las” – konkurs realizowany przez Zespół Szkół w Gardei

Gmina Prabuty
 „Sprzątanie świata”,
rok 2006 i 2007
Inne formy: spotkania wiejskie, udział w szkoleniach Stowarzyszenia Ekoinicjatywa , informacja telegazetowa i internetowa, tablica ogłoszeń.
 

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Gmina Kwidzyn

 • „ Zielona szkoła w Brachlewie” – przez cały rok prowadzone są zajęcia; warsztaty papieru czerpanego prowadzone przez Stowarzyszenie EKO-  INICJATYWA w szkołach na terenie gminy

Gmina  Prabuty

 • akcja Sprzątanie Świata

Miasto Kwidzyn

 • coroczna akcja letnia „ Kwitnące Wakacje” prowadzona przez Stowarzyszenie EKO-INICJATYWA”

Gmina Gardeja 

 • „ Bocianie plotki”; konkurs „ Mój region”
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

III edycja programu „Wisła czysta, bezpieczna, piękna”

 • We wrześniu 2005 r. rusza III edycja ogólnopolskiego programu „Wisła czysta, bezpieczna, piękna”, skierowanego do nadwiślańskich szkół podstawowych.
 • Organizatorami Programu są Stowarzyszenie „Eko-Inicjatywa” i WWF Polska.
 •  Program został przygotowany dla uczniów klas III – VI nadwiślańskich szkół podstawowych. Każdej szkole uczestniczącej w Programie zostanie przekazany bezpłatnie pakiet edukacyjny złożony z kart pracy dla uczniów, scenariuszy zajęć dla nauczycieli, plakatów, zakładek i segregatora.
 • Zadania są zróżnicowane pod względem trudności, dlatego można je rozdzielić pomiędzy klasami. Dzieci pracują w grupach, część zadań rozwiązywanych jest w szkole, część podczas zajęć w terenie. Wypełnione karty pracy w postaci raportu wysyłane są do Stowarzyszenia. Na podstawie opracowanych wyników powstanie Raport pt. „Wisła czysta, bezpieczna, piękna”, w którym zawarte będą ciekawostki nt. Wisły, przedstawione wyniki przeprowadzonych przez uczniów badań i obserwacji, zaprezentowane będą również najciekawsze inicjatywy podejmowane przez szkoły.
 •  W ramach Programu przewidzieliśmy również szkolenia dla nauczycieli, które odbędą
 • się w lutym 2006 r. Celem szkolenia jest dobre przygotowanie merytoryczne, metodyczne i organizacyjne w zakresie edukacji ekologicznej i aktywizacji społecznej. Szkolenia są bezpłatne.
 • Dodatkowo dla szkół z województwa pomorskiego przygotowaliśmy cykl prelekcji dot. „Życia w harmonii z przyrodą nad Wisłą”, które bezpłatnie zostaną przeprowadzone w szkołach przez pracowników Stowarzyszenia.
 • Szkoły z województwa pomorskiego dodatkowo za pośrednictwem Eko-Inicjatywy mogą nawiązać współpracę ze szkołami z Obwodu Kaliningradzkiego i wymienić się z nimi doświadczeniami z zakresu ochrony rzek.

 Gmina Gardeja – „ Dzień bociana”

Powiat Lęborski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Propagowanie wykorzystania na terenach rolnych produkcji słomy na cele energetyczne.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Akcja - „Inwentaryzacja miejsc i opracowanie dokumentacji występowania sowy płomykówki, budowa budek lęgowych, wydanie plakatu i kalendarza” przeprowadzona przez Ligę Ochrony Przyrody w Słupsku, Aleja Sienkiewicza 20, pok. 204 (p. II), 76-200 Słupsk,
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • brak informacji

Powiat Malborski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Miasto Malbork
  • Organizacja sesji „Surowce wtórne – zbiórka i wykorzystanie”,
  • Udział w kampanii „ Dzień bez samochodu”, „Sprzątanie świata”,
  • Wydawanie gazetki szkolnej,
  • Konkurs na plakat pt. ”Segregujmy surowce”,
  • Organizacja konkursu wiedzowo – zadaniowego, organizacja konkursu międzyszkolnego „Z ekologia za pan brat”,
  • Organizacja konkursu z okazji światowego tygodnia zwierząt,
  • Zbiórka zużytych baterii,
  • Organizacja wystawy prac fotograficznych i plastycznych.
 • Gmina Nowy Staw
  • Powszechna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży
  • Rozwijanie i wspieranie pozaszkolnych form edukacji ekologicznej,
  • Doskonalenie i poszukiwanie nowych metod, technik i form edukacji ekologicznej,
  • Krzewienie wiedzy ekologicznej w społeczeństwie ludzi dorosłych,
  • Rozpowszechnianie materiałów dydaktycznych.
  • Organizowanie akcji „Sprzątanie Świata.
  • Szkolenia rolników z zakresu rolnictwa ekologicznego oraz ograniczania zanieczyszczeń pochodzących z rolnictwa.
 • Gmina Malbork
  • Prace praktyczne na rzecz ochrony, kształtowania i ulepszenia środowiska,
  • Konkursy prowadzone w szkołach
  • Udział w propagowaniu idei ochrony środowiska
  • Udział w tzw. Akcjach ochrony środowiska związanych z takimi obchodami jak: „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie Świata”, Światowy Dzień Ochrony Środowiska,
  • Odbiór audycji radiowych, telewizyjnych, przeglądanie czasopism i albumów przyrodniczych oraz innych źródeł wiedzy o stanie i pięknie środowiska przyrodniczego oraz o jego ochronie i kształtowaniu,
  • Prowadzenie stałej edukacji inspirującej społeczność do selektywnego gromadzenia odpadów,
  • Opracowywanie broszur, ulotek, plakatów związanych z zagadnieniami ochrony środowiska lub gospodarki odpadami
  • Zwiększanie ilości pojemników do segregacji odpadów szklanych,
  • z papieru i tektury oraz tworzyw sztucznych.
 • Gmina Miłoradz
  • Akcja „Sprzątanie Świata” – teren gminy Miłoradz
  • Udział mieszkańców w konkursie „Piękna Wieś”, „Zagroda Rolnicza”, „Zagroda nierolnicza” pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego
 • Gmina Lichnowy
  • Drzewko za makulaturę
  • Sprzątanie świata
 • Gmina Stare Pole
  • Wycieczki młodzieży szkolnej na ścieżkę ekologiczną w Smołdzinie
  • Wycieczki przedszkola do lasu i do zoo.
  • akcja „Sprzątanie Świata
    
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Gmina Nowy Staw
  • Happeningi i konkursy ekologiczne,
  • Organizowanie wycieczek ekologicznych i „zielonych szkół”,
  • Udział w konkursach organizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Gmina Malbork
  • Udział w tzw. Akcjach ochrony środowiska związanych z takimi obchodami jak: „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie Świata”, Światowy Dzień Ochrony Środowiska,
  • Prace praktyczne na rzecz ochrony, kształtowania i ulepszenia środowiska,
  • Prowadzenie stałej edukacji inspirującej społeczność do selektywnego gromadzenia odpadów,
  • Prowadzenie ogródka botanicznego w szkole podstawowej w Lasowicach Wielkich
 • Gmina Lichnowy
  • Drzewko za makulaturę
    
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Gmina Nowy Staw
  • Propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju,
  • Wspieranie inwestycji przeciwdziałających zanieczyszczeniom
  • Rajdy piesze i rowerowe, których celem ma być popularyzacja walorów przyrodniczo – turystycznych regionu i kształtowanie poczucia związku
  • z bioregionalizmem Ziemi Żuławskiej,
  • Obchody Święta Ziemi (kwiecień) i Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska (czerwiec),
  • „zielony marsz” – porzadkowanie chodników i ulic,
  • popularyzacja haseł służących ochronie środowiska – „Zielona trawa, niebieska woda, czyste powietrze”, „Śmieci mniej – Ziemi lżej”, „Wokół naszej szkoły jest czysto” i inne.
 • Gmina Malbork
  • Rozwój ogródka botanicznego w szkole podstawowej w Lasowicach Wielkich,
  • Prowadzenie stałej edukacji inspirującej społeczność do selektywnego gromadzenia odpadów w tym zużytych baterii i sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • Prace praktyczne na rzecz ochrony, kształtowania i ulepszenia środowiska,
  • Wycieczki, spacery – ścieżki przyrodnicze
  • Konkursy
  • Prelekcje w szkołach
  • Udział w propagowaniu idei ochrony środowiska
  • Udział w tzw. Akcjach ochrony środowiska związanych z takimi obchodami jak: „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie Świata”, Światowy Dzień Ochrony Środowiska,
  • Odbiór audycji radiowych, telewizyjnych, przeglądanie czasopism i albumów przyrodniczych oraz innych źródeł wiedzy o stanie i pięknie środowiska przyrodniczego oraz o jego ochronie i kształtowaniu,
  • Prowadzenie ogródka botanicznego w szkole podstawowej w Lasowicach Wielkich
  • Opracowywanie broszur, ulotek, plakatów związanych z zagadnieniami ochrony środowiska lub gospodarki odpadami,
  • Wycieczki z przewodnikiem na obiekty chronione
 • Gmina Miłoradz
  • Działania na rzecz rozwoju rolnictwa – kursy rolnicze – współpraca rolników w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej (zdrowa żywność)
  • Działania na rzecz poprawy stanu samozatrudnienia (stworzenie warunków do prowadzenia nowych rodzajów działalności gospodarczej w tym uwzględniające ochrone środowiska, działania ekologiczne oraz zdrowy styl życia):
   • Rozwój agroturystyki
   • Promocja produktów regionalnych
   • Stworzenie szlaków wodnych
   • Ścieżki rowerowe
   • Trasy jazdy konnej
   • Place zabaw dla dzieci.
 • Gmina Stare Pole
  • Akcja „Ratujmy kasztanowce” artykuł w Biuletynie Informacyjnym Gminy Stare Pole oraz rozwieszenie plakatów we wszystkich miejscowościach gminy z apelem do mieszkańców o ratowanie kasztanowców przez członków koła ekologicznego Zespołu Szkół w Starym Polu,
  • Zachęcanie do zakładania przydomowych kompostowników – szkolenie dla rolników w PODR Stare Pole Program rolnośrodowiskowy 2007-2013, pakiet 1 Rolnictwo zrównoważone i pakiet 2 Rolnictwo ekologiczne oraz artykuł
  • w Biuletynie Informacyjnym Gminy Stare Pole i tablice ogłoszeń
    

Powiat Nowodworski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • II Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej  „Człowiek a środowisko”
 • edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach dotycząca segregacji odpadów
 • udział w akcjach „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”
 • uczestnictwo szkół w programie „Czysta Wisła”
 • uczestnictwo w akcji „Dzień bez samochodu”
 • pogadanki w szkołach i przedszkolach na temat ekologii przez pracowników Parku Krajobrazowego
 • „Mierzeja Wiślana” wraz z organizowaniem wycieczek po ścieżkach przyrodniczych
 • udostępnianie ulotek, folderów, plakatów o tematyce ekologicznej
 • międzyszkolne konkursy ekologiczne i plastyczne
 • ulotki, dofinansowywanie konkursów w szkołach
 • selektywna zbiórka odpadów
 • organizowanie akcji proekologicznych

 •  
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • II Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej  „Człowiek a środowisko”
 • Konkurs plastyczny  „Nie wypalajmy traw”
 • Akcja „Sprzątanie Świata”
 • Akcja sprzątania rzeki Tugi
 • Realizacja programu „Czysta Wisła”
 • selektywna zbiórka odpadów 
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • konkursy fotograficzne pod hasłem „Przyroda to my”
 • konkurs ekologiczny dotyczący segregacji odpadów
 • kontynuacja realizowanych wcześniej zadań i projektów
 • powiatowy konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów gimnazjów
 • pogadanki w szkołach
   

Powiat Pucki

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

brak danych

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

brak danych

Powiat Starogardzki

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Akcja „Sprzątania Świata”
 • realizowany przez gminy powiatu starogardzkiego przy udziale szkół i Starostwa Powiatowego,
 • Gmina Miejska Starogard Gdański:
  • konkursy ekologiczne w szkołach,
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 
  • Konkursy ekologiczne, edukacyjne, teatrzyk dla dzieci o segregacji odpadów,
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:
  • Liga Ochrony Przyrody w szkołach,
 • Gmina Wiejska Osieczna:
  • Szkoły: „Akcja Sprzątanie Świata”, „Happening Ekologiczny”
 • Gmina Wiejska Kaliska:
  • szkoły podstawowe – przygotowywane uczniów gimnazjum do gimnazjady ekologicznej,
 • Gmina Miejska Czarna Woda:
  • akcja „Sprzątania Świata”
  • konkurs fotograficzny „Przyroda wokół nas”

 

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:
  • konkursy ekologiczne,
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:
  • segregacja odpadów,
  • Gmina Wiejska Skórcz:
  • „Akcja Sprzątania Świata 2006 roku”,
  • Konkursy z okazji „Dnia Ziemi”,
  • Dzień ekologiczny pod nazwą „Zielony Las”
 • Gmina Miejska Skórcz:
  • Dzień ziemi obchodzony 22 kwietnia każdego roku,
  • Liga Ochrony Przyrody,
 • Gmina Wiejska Osieczna:
  • „Sprzątanie Świata” akcja prowadzona przez szkoły na terenie, gminy
 • Gmina Wiejska Zblewo:
  • warsztaty, konkursy, wyjazdy w ramach projektu edukacji ekologicznej wśród szkół i przedszkoli na terenie gminy,
 • Gmina Wiejska Kaliska:
  • I miejsce szkoły Kaliska w międzygminnej Gimnazjadzie Ekologicznej,
  • wystawa grzybów,
 • Gmina Miejska Czarna Woda:
  • akcja „Sprzątania Świata”
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Szkoła Podstawowa – plan zorganizowania ścieżki przyrodniczej na terenie Nadleśnictwa Kaliska, 

Powiat Sztumski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologiczno-Przyrodniczo-Łowieckiej
 • Konkurs plastyczny - Jak chronić zwierzynę i jak pomagać w lesie i na polach
 • Konkurs wiedzy ekologicznej „Powiat sztumski przyjazny środowisku”
 • Gmina Dzierzgoń
 • Drzewko za makulaturę
 • Odnowa wsi
 • Ogród dendrologiczny
 • Program „Przyjaciele ziemi”
 • Gmina Stary Dzierzgoń
 • Akcja „Sprzątanie Świata”
 • Mikołajki Pomorskie
 • „Sprzątanie Świata”
 • „Drzewko na makulaturę”
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Konkurs wiedzy ekologicznej „Powiat sztumski przyjazny środowisku”
 • Drzewko za makulaturę
 • Ogród dendrologiczny
 • Program „Przyjaciele ziemi”
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

brak informacji

Powiat Słupski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Gmina Damnica – edukacja prowadzona w szkołach, organizacja Dnia Ziemi
 • Gmina Dębnica Kaszubska – sprzątanie świata, rozbudowa ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych
 • Gmina Główczyce - bd
 • Gmina Kępice – sprzątanie świata, konkursy o tematyce ochrony środowiska przeprowadzane przez szkoły
 • Gmina Kobylnica – edukacja wśród młodzieży – konkursy ekologiczne w szkołach, w środkach masowego przekazu –     gazeta gminna „Kurier sołecki”, strona internetowa - aktualności
 • Gmina Potęgowo – edukacja ekologiczna w szkołach, organizowanie wspólnie ze szkołami akcji „Sprzątanie świata”, konkursy z wiedzy o ekologii, zbiórka zużytych baterii
 • Gmina Słupsk – akcja „Posprzątajmy swój dom” odbywająca się systematycznie od 5 lat, prelekcje w szkołach na terenie gm., konkursy, turnieje ekologiczno-artystyczne w szkołach
 • Gmina Smołdzino - bd
 • Gmina Miejska Ustka – podniesienie świadomości ekologicznej – lokalne programy edukacji ekologicznej w oparciu o szkoły podstawowe i współpracę z WFOŚiGW; wdrożenie ustaw dot. czystości i porządku na terenie
   
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Gmina Damnica – impreza edukacyjna Dzień Ziemi organizowana przez Zespół Szkół w Damnicy o zasięgu powiatowym 2006 r. odbyła się po raz siódmy
 • Gmina Dębnica Kaszubska – sprzątanie świata
 • Gmina Główczyce - bd
 • Gmina Kępice - bd
 • Gmina Kobylnica – konkurs ekologiczny „Ekolandia” w 2006 r.
 • Gmina Potęgowo – wymienione w pkt. 1
 • Gmina Słupsk – konkurs „Posprzątajmy swój dom”, konkursy, turnieje ekologiczno-artystyczne w szkołach
 • Gmina Smołdzino - bd
 • Gmina Miejska Ustka –; akcja „Sprzątanie świata”; program „Błękitna flaga”; VIII edycja Kampanii „Czyste plaże” – organizowana przez fundację RECAL
   
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Gmina Damnica – propagowanie segregacji śmieci ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • Gmina Dębnica Kaszubska – konkursy w szkołach
 • Gmina Główczyce - bd
 • Gmina Kępice - bd
 • Gmina Kobylnica – kontynuacja konkursów w szkołach o charakterze proekologicznym pn. EKOLANDIA
 • Gmina Potęgowo – zbiórka makulatury, konkursy związane z segregacją odpadów
 • Gmina Słupsk – pomoc finansowa mieszkańcom w wymianie dachów eternitowych na inne poszycie
 • Gmina Smołdzino - bd
 • Gmina Miejska Ustka – realizowany jest Program – Ankieta dot. „Przeglądu Istotnych Problemów Gospodarki Wodnej Dla Obszarów Dorzeczy” cel: w trosce o wodę, wykonany na zamówienie Ministra Środowiska sfinansowanego ze środków UE z programu VPIEFP Phare
   

Powiat Tczewski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Miasto i Gmina Gniew:
  • sfinansowano kurs dla koordynatorów edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych,
  • dofinansowano III edycję Gminnego Konkursu Ekologicznego: „Środowisko naturalne, w którym pragnę żyć” w kwietniu 2006 r.
  • dofinansowano miejsca noclegowe w Radodzierzy jako nagroda dla uczestników akcji sprzątania terenów leśnych w okolicach miasta Gniew,
  • dofinansowano utworzenie Izby Edukacji Leśno – Przyrodniczej na terenie Leśnictwa Opalenie, której otwarcie odbyło się 14.10.2006 r.,
  • organizowanie co roku akcji „Dzień Ziemi” i „Sprzątanie Świata”
  • rozpoczęto tworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciepłym
 • Miasto Tczew
  • Program edukacji ekologicznej dot. segregacji odpadów.
  • Zajęcia nt. ekologii, ochrony środowiska,  zrównoważonego rozwoju.
  • Organizacja konkursów plastycznych, literackich dla placówek oświatowych.
  • Akcje "Sprzątania Świata" i " Dnia Ziemi".
  • Dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działań proekologicznych realizowanych przez placówki oświatowe.
 • Miasto i Gmina Pelplin
  • Szkolenia ekologiczne z cyklu “Rolnictwo a ochrona środowiska” część VIII.
  • Konkursy, przedstawienia o tematyce ekologicznej organizowane w szkołach na terenie gminy i miasta Pelplin
  • Szerzenie idei “Dnia Ziemi” i Dnia Sprzątania Świata” – liczny udział dzieci i młodzieży z terenu gminy i miasta Pelplin.
  • zbiórka baterii w ramach programu „Recykling w mojej szkole”
 • Gmina Tczew - akacje „Sprzątanie Świata”, selektywna zbiórka baterii w szkołach
 • Gmina Morzeszczyn - brak danych
 • Gmina Subkowy - brak danych
   
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Gmina Subkowy - Dzień ziemi i Sprzątanie świata
Miasto Tczew:
Warsztaty ekologiczne:
 „Alternatywne źródła energii  naszą szansą”.
„Energia przyjazna środowisku” .
„Rozwój zrównoważony” .

 •  „Perły województwa pomorskiego”
  • VII edycja  Miejskiego Konkursu  Ekologicznego.   
  • VI edycja - Miejskiego Konkursu literacko – przyrodniczego pt. „Z ekologią za pan brat”.
  • Impreza integracyjna - VI edycja Tczewskich Spotkań Ekologicznych pt. „Przyroda, sport i my” , połączona z konkursami:
  • Konkurs plastyczno-przyrodniczy pt. „Młody turysta odkrywa uroki polskiej ziemi”.
  • Konkurs w języku angielskim, niemieckim na reklamę Polski jako kraju  atrakcyjnego turystycznie.
  • Konkurs - Zaprojektowanie i wykonanie gry o tematyce ekologicznej.
  • IV edycja -  Międzyszkolnego Konkurs Wiedzy Przyrodniczo – Ekologicznej  pt. „Przyjaciel Przyrody”.
  • III edycja - Przeglądu umiejętności recytatorskich dzieci przedszkolnych o tematyce ekologicznej pt. „Nasza planeta Ziemia”.
  • Przygoda z Przyrodą – zajęcia młodego ekologa. Zimowisko pt. „A słońce świeci za darmo”. Letnie półkolonie pt. „Zielone wakacje”
  • Konkurs „Zakręcono, odkręcono”- zbiórka nakrętek plastikowych.
  • Program „Moje miasto bez odpadów”.
  • Program recykling w mojej szkole.
  • Selektywna zbiórka odpadów.
 • Akcja Sprzątanie Świata.
 • Zajęcia w terenie „Zielone dni za miastem”– wyjazd do: zielonych szkół, miejsc turystycznych i cennych przyrodniczo.    

Miasto i Gmina Pelplin – szkolenie ekologiczne z cyklu „Rolnictwo a ochrona środowiska”, część VIII
 

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Gmina Tczew - wprowadzenie ewidencji „dzikich wysypisk” we współpracy z młodzieżą szkół podstawowych

Powiat Wejherowski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

brak danych

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

brak danych

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

brak danych

Sopot

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Zbiórka odpadów niebezpiecznych

 • Segregacja odpadów
 • Zbiórka odpadów wielkogabarytowych tzw. „WYSTAWKA”
 • Udział społeczności sopockiej w cyklicznie organizowanym konkursie na najładniejszą posesją (udział w roku 2007 – 2200 osób)
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 •  „Wakacje za własne pieniądze” - program dla organizacji młodzieżowych, odpłatne sprzątanie – porządkowanie terenów zielonych
 •  Sprzątanie Świata
   
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Program segregacji odpadów dla wspólnot mieszkaniowych
 • Diagnostyka fitosanitarna drzew w mieście
 • Informacje o nie dokarmianiu dzików„Sprzątaj po swoim psie”

Słupsk

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

brak danych

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Dzień Ziemi - rokrocznie z okazji tego dnia ogłaszany jest konkurs plastyczny, którego celem jest wykształcenie postaw i zachowań proekologicznych . Konkurs cieszy się dużą popularnością i wszedł na stałe do kalendarza imprez ekologicznych.
 • „Sprzątanie świata”-Urząd Miejski jest koordynatorem akcji
 • Konkurs: „Pokaż klasę posprzątaj po swoim psie”
 • Działalność Centrum Edukacji Ekologicznej przy Spółce „Wodociągi Słupsk” Konkurs „Teraz woda”
 • Konkursy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. zo. o. na zbiórkę makulatury, puszek  aluminiowych
 • i zużytych baterii adresowane do młodzieży szkolnej (każdego roku udział bierze ok. 6 tys. uczestników)
 • Dofinansowanie różnych form edukacji ekologicznej instytucji oświatowych ze środków GFOSiGW
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Konkurs plastyczny dla dzieci „śmieci nie są mi obojętne”, kontynuacja dotychczasowych działań
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002