Gdańsk

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem 24 133 439 m3/r

w tym:

 • przemysł - 1 807 965 m3/r  
 • cele komunalne – 19 495 964 m3/r  
 • rolnictwo i leśnictwo i inne – 2 829 510  
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne – wody powierzchniowe 16,8 %  
 • ujęcie komunalne – wody podziemne 82,7 %  
 • studnie indywidualne 0,5 %
 • ujęcia przemysłowe – wody poziemne brak danych
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe brak danych 
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

116 

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

58 207

 • do celów komunalnych: 53 267
 • do celów przemysłowych: 4940  
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

ca 99,5

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

Na terenie miasta Gdańska (z wyłączeniem dzielnicy przemysłowej Gdańsk - Kokoszki) obsługiwanym przez Saur Neptun Gdańsk S.A. cena wody wynosiła: 4,16 zł/m3
Na terenie dzielnicy przemysłowej Gdańsk-Kokoszki oraz osiedla mieszkaniowego przy ul. Fundamentowej, dla odbiorców usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych i Komunalnych ”UNIKOM” sp. z o.o. cena wody brutto wynosiła :

 • gospodarstwa domowe 3,98 zł/m3 (w miesiącach: styczeń-luty); 4,16 zł/m3 (w miesiącach: marzec-grudzień)
 • przemysł i pozostali odbiorcy 4,8 zł/m3 (w miesiącach: styczeń-luty) ; 5,03 zł/m3 (w miesiącach: marzec-grudzień) 
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych – 98
 • parametrów bakteriologicznych – 100  
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Saur Neptun Gdańsk S.A., 80-858 Gdańsk; ul. Wałowa 46

 • 99,4% całkowitego zaopatrzenia Gdańska
 • wielkość produkcji śr. 57 854 [m³/d].

Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych i Komunalnych „Unikom” Sp. z o.o. w Gdańsku

 • 0,6 % całkowitego zaopatrzenia Gdańska
 • wielkość produkcji śr. 353 [m³/d]. 

Gdynia

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem miasto Gdynia    10 719 261,4
w tym:  

 • gospodarstwa domowe    8 845 166,4
 • działalność gospodarcza  1 155 643,7
 • pozostali odbiorcy              718 451,3
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

Źródłem zaopatrzenia w wodę miasta Gdyni są tylko ujęcia wody podziemne.

                                                                                                                      w m3

Ujęcia wody – podziemne                       (100,0%)
                           12 440 973
Uj. Wiczlino                                              (22,4%)
2 787 688
Uj. Wielki Kack                                           (7,8%)
972 313
Uj. Jana z Kolna                                         (0,02%)
2 231
Uj. Kolibki                                                (10,1%)
1 255 675
Uj. Sieradzka                                            (10,6%)
1 313 509
Uj. Rumia                                                  (17,5%)
2 178 640
Uj.Reda                                                     (31,6%)
3 930 917

 

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

141

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

Miasto Gdynia razem,   29 367,8 

 w tym:

 • dla gospodarstw domowych        24 233,3 
 • dla działalności gospodarczej        3 166,1 
 • dla pozostałych odbiorców            1 968,4 

 

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

Bd z 2012r dane 2008,- 98%
Połączenia do sieci wodociągowej budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w r.2012– 13 130 szt., istnieje ok. 70 indywidualnych studni.
 

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

Ceny brutto według grup taryfowych:

 • Zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia lub na cele socjalno bytowe  3,80 zł/m3
 • Odbiorcy prowadzący działalność produkcyjną art. spożywczych i farmaceutycznych  3,83 zł/m3
 • Pozostali odbiorcy nie wymienieni w poz. 1 i 2    3,86 zł/m3
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych     100,0%
 • parametrów bakteriologicznych      100,0%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
Nazwa firmy - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni

Wielkość produkcji śr [m³/d]  - 34 084,9 m3/d

% całkowitego zaopatrzenia. gminy, powiatu - 100,0 %           

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., w Gdyni, ul. Witomińska 21 – zaopatruje w wodę mieszkańców miast: Wejherowo, Reda i Rumia (zaopatruje ok. 65 % mieszkańców powiatu wejherowskiego zaopatrywanych z sieci wodociągowej); 
 

Powiat Bytowski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Brak danych z powiatu za rok 2012

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

Brak danych z powiatu za rok 2012

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

Brak danych z powiatu za rok 2012

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

Brak danych z powiatu za rok 2012

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

Brak danych z powiatu za rok 2012

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

Brak danych z powiatu za rok 2012

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

Brak danych z powiatu za rok 2012

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Brak danych z powiatu za rok 2012

Powiat Chojnicki

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

ogółem: 3 645 713

 • cele komunalne - brak danych z powiatu
 • rolnictwo i leśnictwo - brak danych 
 • przemysł - brak danych z powiatu

w tym:

Gmina Chojnice

 • ogółem 881 608

Gmina Brusy

 • ogółem 462 537,8

Gmina Czersk

 • ogółem 520 609

Gmina Konarzyny

 • ogółem 90 029

Miasto Chojnice

 • ogółem 1 690 587,5
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

ujęcie komunalne – wody powierzchniowe - brak
ujęcie komunalne – wody podziemne:

 • Gmina Konarzyny - 93%
 • Gmina Czersk - 94%,
 • Gmina Brusy - 100%,
 • Gmina Chojnice - 100%,
 • Miasto Chojnice - 100%

studnie indywidualne - pozostałe
ujęcia przemysłowe – wody poziemne - brak danych
ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe brak 

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

Średnio w powiecie 105

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

Ogółem w powiecie 9 988

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

97,6  

92 373 stałych mieszkańców powiatu Chojnickiego (97%) korzysta z wody z urządzeń wodociągowych nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach.

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gmina Czersk: 1,93 zł; 
 • Gmina Chojnice: 3,07 zł; 
 • Gmina Brusy: 2,17 zł;
 • Gmina Konarzyny: 2,16 zł;
 • Miasto Chojnice: 2,40 zł; 
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametry bakteriologiczne 100%, 
 • fizykochemiczne 100%

Miasto Chojnice – brak danych 

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

 

Brak danych z powiatu za rok 2012, niżej podano dane z 2011 r.

Zakład/Firma

Gmina

Wielkość produkcji [m3/d]

% zaopatrzenia gminy

Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o. o. Czersk

Czersk

1509

84

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chojnicach

Chojnice

2415

98

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach

Brusy

1836

93

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Konarzynach

Konarzyny

271

90

Miejskie Wodociągi Sp. z o.o.

Miasto Chojnce

5135

100

Razem: 11 166

 

Powiat Człuchowski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

ogółem 1 805 648,34
w tym:

 • przemysł 209 577,25
 • cele komunalne 1 595 170,09
 • rolnictwo i leśnictwo 901
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

 

 • Gmina Miejska Człuchów 597 900 
 • Gmina Wiejska Człuchów 325 600 
 • Gmina Przechlewo 170 872 
 • Gmina Rzeczenica 134 144,74 
 • Gmina Koczała 91 434 
 • Miasto i Gmina Czarne 208 797,6 
 • Miasto i Gmina Debrzno 276 900

 

ujęcie komunalne - wody podziemne - wszytskie gminy 100%
ujęcie komunalne - wody powierzchniowe - brak
studnie indywidualne - brak danych

ujęcia przemysłowe - wody poziemne - brak danych
ujęcia przemysłowe - wody powierzchniowe - brak 

 

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

76,55

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych: 4 370,33
 • do celów przemysłowych: 576,65
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
Średnio w powiecie: 96,9%
 • Gmina Miejska Człuchów 99%
 • Gmina Wiejska Człuchów 99%
 • Gmina Przechlewo 94%
 • Gmina Rzeczenica 86,6%
 • Gmina Koczała 90%
 • Miasto i Gmina Czarne 99%
 • Miasto i Gmina Debrzno 98%

 

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gmina Miejska Człuchów 1,99 zł
 • Gmina Wiejska Człuchów 2,37 zł
 • Gmina Przechlewo 2,19 zł
 • Gmina Rzeczenica 3, 54 zł
 • Gmina Koczała 2,15 zł
 • Miasto i Gmina Czarne 3,91 zł
 • Miasto i Gmina Debrzno 3,48 zł 
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

 w zakresie: parametrów fizykochemicznych

 • Gmina Miejska Człuchów 100%
 • Gmina Wiejska Człuchów 100%
 • Gmina Przechlewo 100 %
 • Gmina Rzeczenica 100%
 • Gmina Koczała 100 %
 • Miasto i Gmina Czarne 100%
 • Miasto i Gmina Debrzno 95%

w zakresie parametrów bakteriologicznych

 • Gmina Miejska Człuchów 100%
 • Gmina Wiejska Człuchów 100%
 • Gmina Przechlewo 100 %
 • Gmina Rzeczenica 100%
 • Gmina Koczała 100 %
 • Miasto i Gmina Czarne 100%
 • Miasto i Gmina Debrzno 95% 
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Gmina Wiejska Człuchów – Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów,

 • 100% zaopatrzenia gminy ,
 • wielkość produkcji 1 268 m3/d

Gmina Miejska Człuchów – Przedsiębiorstwo Komunalne w Człuchowie

 • 99% zaopatrzenia gminy ,
 • wielkość produkcji 1 876 m3/d

Gmina Przechlewo – Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie ul.Człuchowska 26, Poldanor ul.Dworcowa w Przechlewie , Rolpex Szczytno , Rolpako w Pakotulsku

 • W/w instytucje zaopatrują 93,9% mieszkańców gminy
 • Pozostałych danych brak

Gmina Rzeczenica - Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy ,

 • 100% zaopatrzenia gminy,
 • wielkość produkcji 367 m3/dobę

Gmina Koczała - Zakład Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale

 • 100 % całkowitego zaopatrzenia gminy ,
 • wielkość produkcji śr. 250,50 m3/d

Miasto i Gmina Czarne Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne w Czarnem ,

 • 90% zaopatrzenia gminy,
 • wielkość produkcji 4000 m3/d

Miasto i Gmina Debrzno Zakład Gospodarki Komunalnej Debrznie,

 • 100% zaopatrzenia gminy,
 • wielkość produkcji 4248 m3/d

Razem, bez Zakładu w Przechlewie 12 009m3/d

Powiat Gdański

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

ogółem 4 002 439
 

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

Ujęcie komunalne –wody powierzchniowe

 • Gmina Kolbudy - 20%

Ujęcie komunalne – wody podziemne

 • Gmina Cedry Wielkie -100%
 • Gmina Suchy Dąb - 98 %
 • Miasto Pruszcz Gdański - 100%
 • Gmina Pszczółki -  100%
 • Gmina Kolbudy - 80%
 • Gmina Trąbki Wielkie - 91%
 • Gmina Pruszcz Gdański - 100 %
 • Gmina Przywidz - 99 %

Studnie indywidualne

 • Gmina Pszczółki - 1%
 • Gmina Suchy Dąb - 2 %
 • Gmina Trąbki Wielkie - 9%

Ujęcia przemysłowe - wody poziemne brak

 

Ujęcia przemysłowe - wody powierzchniowe brak

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

109  

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

10 956 

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

Średnio w powiecie 97,5% 

 • Miasto Pruszcz Gdański – 100%
 • Gmina Pruszcz Gdański – 99%
 • Gmina Kolbudy – 99%
 • Gmina Przywidz – 93%
 • Gmina Pszczółki – 99%
 • Gmina Suchy Dąb – 95%
 • Gmina Trąbki Wielkie – 91%
 • Gmina Cedry Wielkie – 84%
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Pruszcz Gdański – 3,29
 • Gmina Pruszcz Gdański – 3,05
 • Gmina Kolbudy – 3,26 
 • Gmina Przywidz – 3,02 
 • Gmina Pszczółki – 2,79 
 • Gmina Suchy Dąb – 2,20
 • Gmina Trąbki Wielkie – 3,00 
 • Gmina Cedry Wielkie – 2,94  
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

parametrów fizykochemicznych - brak danych

parametrów bakteriologicznych - brak danych

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

 

 • Miasto Pruszcz Gdański – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z  o.o. – 100
 • Gmina Cedry Wielkie – WEMA s.c. Władysław Girsztowt, Marek Ullman - 100%,
 • Gmina Kolbudy – Reknica Sp. z o.o. ok. 55% SNG Gdańsk ok. 39% Hotel Otomin ok. 6%
 • Gmina Pruszcz Gdański – "EKSPLOATATOR" sp. z o.o. - 100%
 • Gmina Przywidz – Urząd Gminy w Przywidzu
 • Gmina Pszczółki – Gmina Pszczółki – 100%,
 • Gmina Suchy Dąb – Urząd Gminy w Suchym Dębie – 100%,

 

 • Gmina Trąbki Wielkie – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Trąbkach Wielkich – 100%,

Powiat Kartuski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

 

ogółem

przemysł

cele komunalne

rolnictwo

i leśnictwo

Gmina Chmielno

375 500

18 700

341 700

 

15 100

Gmina Sulęczyno

224 968

25 500

173 250

26 218

Gmina Sierakowice

882 173

57 000

695 173

130 000

Gmina Stężyca

388 000

97 000

291 000

brak danych

Gmina Somonino

359 770

48 404

309 351

2 015

Gmina Kartuzy

1 037 391

 

190 129

 

847 262

-

Gmina Żukowo

1 432 000

118 000

1 313 900

Gmina Przodkowo

453 300

65 300

324 400

brak danych

Powiat Kartuski

5 153 102

620033

4 296 036

173 333+63700

 

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne –wody powierzchniowe – 0 %
 • ujęcie komunalne – wody podziemne – 97,8 %
 • studnie indywidualne – 2 %
 • ujęcia przemysłowe – wody poziemne – 0,2 %
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe – 0 % 
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

Średnio 97

 • Gmina Kartuzy – 87
 • Gmina Sulęczyno – 130
 • Gmina Chmielno – 140
 • Gmina Stężyca – 106
 • Gmina Sierakowice – 128
 • Gmina Przodkowo – 112
 • Gmina Żukowo – 150
 • Gmina Somonino – 99 
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

11 770  

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

Średnio w powiecie 97,3 %

 • Gmina Kartuzy – 99%
 • Gmina Sulęczyno – 78,8%
 • Gmina Chmielno – 98%
 • Gmina Stężyca – 95 %
 • Gmina Sierakowice – 98,8%
 • Gmina Przodkowo – 98 %
 • Gmina Żukowo – 98%
 • Gmina Somonino – 98 %  
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gmina Kartuzy – 3,58 dla gospodarstw domowych; 3,78 dla pozostałych odbiorców
 • Gmina Sulęczyno – 2,94
 • Gmina Chmielno – 3,24
 • Gmina Stężyca – 3,18 dla stałych mieszkańców; 3,60 i 3,64 dla pozostałych odbiorców
 • Gmina Sierakowice – 2,94
 • Gmina Przodkowo – 2,70
 • Gmina Żukowo – 2,47 dla gospodarstw domowych; 3,67 dla odbiorców przemysłowych
 • Gmina Somonino – 3,51 dla gospodarstw domowych; 4,00 dla pozostałych odbiorcy, 4,75 dla odbiorców z poza gminy 
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

parametrów fizykochemicznych
parametrów bakteriologicznych

 

parametry fizykochemiczne

parametry bakteriologiczne

Gmina Kartuzy

100%

100%

Gmina Sulęczyno

100%

100%

Gmina Chmielno

100%

100%

Gmina Stężyca

75%

100%

Gmina Sierakowice

100%

100%

Gmina Przodkowo

100%

100%

Gmina Żukowo

100%

100%

Gmina Somonino

100%

100%

 

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Nazwa firmy

Zaopatruje

Wielkość produkcji sr. [m³/d]

% zaopatrzenia gminy

 

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy

 

Miasto i Gmina Kartuzy

2 842,2

99

 

Zakład Usług Komunalnych Marian Marszałkowski  Glincz, ul. Akacjowa 24 

 

Gmina Żukowo

 

2 764,65- dobowa

zdolność produkcji,

śr. 3 923,56 m3/d

 

81

 

Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o. o.  w Sławkach 1A

Gmina Somonino

985, 67

98

 

Zakład Komunalny  w Stężycy

Gmina Stężyca

1 205

97

 

Urząd Gminy w Chmielnie

 

Gmina Chmielno

 

1 028

 

98

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Sierakowicach

Gmina Sierakowice

2 417

99

 

Urząd Gminy w Przodkowie

Gmina Przodkowo

1 238

100

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach

Gmina Sulęczyno

616

bd

Razem                        13 096,5 m3/d

 

Powiat Kościerski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

ogółem 1 754 612
w tym:

 

 • przemysł 46 600 (dane bez informacji z gminy Kościerzyna, gminy Lipusz i gminy Dziemiany),
 • cele komunalne  1 172 580 (dane bez informacji z gminy Kościerzyna, gminy Lipusz i gminy Dziemiany),
 • rolnictwo i leśnictwo 70 000 (dane bez informacji z gminy Kościerzyna, gminy Lipusz i gminy Dziemiany),
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne - wody powierzchniowe - brak
 • ujęcie komunalne - wody podziemne:
 
Miasto Kościerzyna                         99%                753 905 m³/rok

Gmina Kościerzyna                                                316 354 m³/rok

Gmina Dziemiany                     brak danych         (r. 2011- 84800 m³/rok)

        
Gmina Karsin                                   90%                              

Gmina Liniewo                                 98%                 224 200 m³/rok

Gmina Nowa Karczma                  100%                283 200 m³/rok

Gmina Stara Kiszewa                     49%                 100 680 m³/rok

Gmina Lipusz                                55,46%              64 278 m³/rok

  

 

 • studnie indywidualne  - brak danych
 • ujęcia przemysłowe - wody poziemne   - brak danych 
 • ujęcia przemysłowe - wody powierzchniowe  - brak danych
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

85,3 [dm³/mieszkańca/dobę]
 

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

3984,02 (dane bez informacji z gminy Lipusz i z gminy Kościerzyna)

w tym :

 • do celów komunalnych: 3625,08 [m³/dobę] (dane bez informacji z gminy Lipusz i z gminy Kościerzyna) 
 • do celów przemysłowych: 148,54 [m³/dobę] (dane bez informacji z gminy Lipusz i z gminy Kościerzyna)

 

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Miasto Kościerzyna 99%   
 • Gmina Kościerzyna 85%
 • Gmina Dziemiany 80%     
 • Gmina Karsin 88%   
 • Gmina Liniewo 95,5%       
 • Gmina Nowa Karczma 98%   
 • Gmina Stara Kiszewa 49%  
 • Gmina Lipusz 55,46%  

Średnio w powiecie 81,25%

 

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Kościerzyna 2,35 (do 30.06) 3,53 (od 1.07)
 • Gmina Kościerzyna 2,55
 • Gmina Dziemiany 2,48
 • Gmina Karsin  2,50
 • Gmina Liniewo 3,08
 • Gmina Nowa Karczma 3,02
 • Gmina Stara Kiszewa 2,54/2,66
 • Gmina Lipusz 2,70
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych    97%
 • parametrów bakteriologicznych  100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Nazwa firmy MPI „KOS-EKO” sp. z o.o.

 • wielkość produkcji śr [m³/d] 2610
 • % całkowitego zaopatrzenia  40,4 % powiatu

Nazwa firmy Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna

 • wielkość produkcji śr [m³/d] 867
 • % całkowitego zaopatrzenia 13,4 % powiatu

Nazwa firmy Zakład Komunalny w Dziemianach (dane z 2011 r.)

 • wielkość produkcji śr [m³/d] 334
 • % całkowitego zaopatrzenia 5,2 % powiatu

Nazwa firmy Urząd Gminy Karsin

 • wielkość produkcji śr [m³/d] 621
 • % całkowitego zaopatrzenia 9,6 % powiatu

Nazwa firmy Samorządowy Zakład Budżetowy w Orlu

 • wielkość produkcji śr [m³/d] 614
 • % całkowitego zaopatrzenia  9,5 % powiatu

Nazwa firmy Gmina Nowa Karczma

 • wielkość produkcji śr [m³/d] 778
 • % całkowitego zaopatrzenia  12%  powiatu

Nazwa firmy Komunalny Zakład Budżetowy w Starej Kiszewie 

 • wielkość produkcji śr [m³/d] 452,6
 • % całkowitego zaopatrzenia 7 % powiatu

Nazwa firmy Gmina Lipusz

 • wielkość produkcji śr [m³/d] 176
 • % całkowitego zaopatrzenia 2,7% powiatu

Razem - 6452,7 śr [m³/d]

Powiat Kwidzynski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

3 376 615
w tym:

 • przemysł 925 640
 • cele komunalne 2 450 975
 • rolnictwo i leśnictwo bd 
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

Miasto Kwidzyn

 • 100% ujęcia komunalne - wody podziemne

Gmina Kwidzyn

 • 100 % ujęcia komunalne -wody podziemne

Gmina Sadlinki

 • 70% ujęcie komunalne -wody podziemne
 • 30% mieszkańców gminy- studnie indywidualne

Gmina Gardeja  

 • 99% ujęcie komunalne - wody podziemne
 • 1% studnie indywidualne

Gmina Ryjewo  

 • 98 % ujęcia komunalne-wody podziemne
 • 2 % studnie indywidualne

Gmina Prabuty   

 • 99% ujęcia komunalne - wody podziemne
 • 1% studnie indywidualne 
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Miasto i Gmina Prabuty – 70
 • Gmina Sadlinki – 120
 • Gmina Ryjewo – 69
 • Gmina Gardeja – 69
 • Miasto Kwidzyn – 84
 • Gmina Kwidzyn – 70

Średnio w powiecie 80  

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych: 6715.
 • do celów przemysłowych: 2 536 
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

98,6%  

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Kwidzyn- 3,05 zł
 • Gmina Kwidzyn- 3,05 zł
 • Gmina Gardeja: dla odbiorcy indywidualnego 3,22 zł, dla zakładów 4,82 zł
 • Miasto i Gmina Prabuty-3,97 zł
 • Gmina Sadlinki- 3,11zł
 • Gmina Ryjewo- 3,23 zł 
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

parametrów fizykochemicznych

 • Miasto Kwidzyn-100%
 • Gmina Kwidzyn-100%
 • Gmina Gardeja-100 %
 • Gmina Prabuty-50%
 • Gmina Sadlinki-99%
 • Gmina Ryjewo-100%

parametrów bakteriologicznych

 • wszystkie gminy 100% 
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Lp

Nazwa firmy

zaopatruje

Wielkość produkcji(m3/d)

%zaopatrzenia gminy

%zaopatrzenia powiatu

1

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o.o. ul Sportowa 29 Kwidzyn

Miasto i Gmina Kwidzyn

7304

100%

68,%

2

Zakład Usług Wielobranżowych Tadeusz Kawka ul Grudziądzka 13 Sadlinki

Gmina Sadlinki

629

70%

5,9%

3

Gmina Ryjewo ul. Lipowa 1 Ryjewo

Gmina Ryjewo

396

98%

3,7%

4

Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „Pewik” Sp. z o.o. ul. Kwidzyńska 15 Prabuty

Gmina Prabuty

1705

95%

16%

5

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei

Gmina Gardeja

577

99%

5,4%

 

RAZEM

 

10611

 

 

 

Powiat Lęborski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

ogółem 2 936 718
w tym:

 • przemysł 221 281
 • cele komunalne 2 702 437
 • rolnictwo i leśnictwo 13 000 gm. Cewice


W tym:
Gmina Lębork:
ogółem 1 562 833
w tym:

 • przemysł 200 281
 • cele komunalne 1 362 552
 • rolnictwo i leśnictwo -brak

Gmina Nowa Wieś Lęborska:
ogółem 446 620
w tym:

 • cele komunalne 446 620

Gmina Łeba:
Brak danych z gminy .
Ogółem 465 386 dane z Przedsiębiorstwa Wodociągów „Łeba Wicko”
Gmina Wicko:
ogółem 205 413
w tym:

 • przemysł 9 000 
 • cele komunalne 196 413
 • rolnictwo i leśnictwo 0

Gmina Cewice:
ogółem 256 466
w tym:

 • przemysł 12 000 
 • cele komunalne 231 466
 • rolnictwo i leśnictwo 13 000  
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

Gmina Łeba- ujęcie komunalne – wody podziemne
Gmina Cewice- ujęcie komunalne – wody podziemne
Gmina Nowa Wieś Lęborska – ujęcie komunalne - wody podziemne
Gmina Wicko – ujęcie komunalne: 

 • wody podziemne 99,8%,
 • studnie indywidualne 0,2%

Gmina Lębork:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne – 99 %
 • studnie indywidualne -1 %
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne - 100 % 
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

W powiecie średnio 113,6 

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

Średnio w powiecie 8046

 • Gmina Łeba – 1275
 • Gmina Cewice – 702,65
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska – 1223,6
 • Gmina Wicko – 562
 • Gmina Lębork – 4282  
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

Średnio w powiecie bez NWL -98,9%

 • Łeba – 100%
 • Gmina Cewice – 97%
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska – bd
 • Gmina Wicko –99,80%
 • Gmina Lębork – 99% 
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gmina Łeba – 2,35
 • Gmina Cewice – 2,56
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska – GZUK 2,76, MPWiK 2,43
 • Gmina Wicko- Nowęcin, Żarnowska, Łebieniec, Szczenurze, Sarbsk (2,05 zł/m3); pozostałe miejscowości gminy (2,28 zł/m3)
 • Gmina Lębork – 1,85 
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • Gmina Łeba - bd
 • Gmina Cewice – 91%
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska – parametry fizykochemiczne: 83%, parametry bakteriologiczne 100%
 • Gmina Wicko - parametry fizykochemiczne: 85%, parametry bakteriologiczne 98%
 • Gmina Lębork – 100% parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Gmina Łeba

 • Nazwa firmy Przedsiębiorstwo Wodociągowe „Łeba Wicko”
  • wielkość produkcji śr [m³/d] 3350
  • % całkowitego zaopatrzenia. Gminy- bd

Gmina Cewice

 • Nazwa firmy Cewice
  • wielkość produkcji śr [m³/d] 512 (187 000 m3/rok)
  • 73 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • Nazwa firmy Siemirowice (PROMEX)
  • wielkość produkcji śr [m³/d] 121 (44 134 m3/rok)
  • 17 % całkowitego zaopatrzenia. Gminy
 • Nazwa firmy Spółdzielnia Mieszkaniowa w Maszewie Lęborskim
  • wielkość produkcji śr [m³/d] 69 (25 332 m3/rok)
  • 10 % całkowitego zaopatrzenia. Gminy

Gmina Nowa Wieś Lęborska

 • Nazwa firmy Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej
  • wielkość produkcji śr [m³/d] 945,0
  • 77 % całkowitego zaopatrzenia gminy Nowa Wieś Lęborska
 • Nazwa firmy Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Lębork
  • wielkość produkcji śr [m³/d] 280,4
  • 23 % całkowitego zaopatrzenia gminy Nowa Wieś Lęborska

Gmina Wicko

 • Nazwa firmy Gminne Usługi Komunalne Wicko
  • wielkość produkcji śr [m³/d] 400
  • 72 % całkowitego zaopatrzenia. gminy
 • Nazwa firmy Przedsiębiorstwo Wodociągowe „Łeba- Wicko” Sp. z o.o.
  • wielkość produkcji śr [m³/d] 143
  • 26 % całkowitego zaopatrzenia. gminy
 • Nazwa firmy Nadleśnictwo Lębork
  • wielkość produkcji śr [m³/d] 8
  • 1,5 % całkowitego zaopatrzenia. gminy

Gmina Lębork

 • Nazwa firmy Miejskie Przedsiębiorstwo Wodne i Kanalizacyjne
  • wielkość produkcji śr [m³/d] 5095
  • 100 % całkowitego zaopatrzenia. gminy 

Powiat Malborski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem 2 900 770
w tym:

 • przemysł 154 400
 • cele komunalne 2 325 699
 • rolnictwo, leśnictwo i pozostałe 420 671  
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcia komunalne – wody powierzchniowe – brak,
 • ujęcia komunalne – wody podziemne: 
  • Centralny Wodociąg Żuławski – 20 studni (15 studni w gm. Stare Pole, 3 studnie w gm. Lichnowy i 2 w gm. Malbork), - 100% mieszkańców gmin Stare Pole, Nowy Staw, część mieszkańców gminy Malbork i gminy Lichnowy,
  • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Malborku – 6 studni na terenie miasta Malborka – 100% mieszkańców Malborka
  • Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu – 8 studni na terenie gminy Miłoradz 99,9% mieszkańców gminy Miłoradz
  • Gmina Malbork – 2 studnie na terenie miejscowości Szawałd i Kamienica, część mieszkańców gminy Malbork,
 • studnie indywidualne – 49 studni przydomowych 
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne
  • 1 studnia – PRINO PLAST Sp. z o.o. – Produkcja Artykułów Higienicznych – Malbork,
  • 1 studnia – MADEX – Zakład Pracy Chronionej – produkcja przędzy – Kościeleczki, gm. Malbork,
  • 2 studnie – M. Leier – Wytwórnia materiałów Budowlanych w Malborku
  • 1 studnia – Polska Hodowla i Obrót Zwierzętami w Szymankowie Sp. z o.o. – ujęcie w Lichnowach
  • 3 studnie – Bracia Laird Sp. z o.o. w Lisewie, Gm. Lichnowy
  • 3 studnie – Bracia Laird Sp. z o.o. w Lisewie, ujęcie w Borętach, Gm. Lichnowy
  • 1 studnia – Bracia Laird Sp. z o.o. w Lisewie, ujęcie w Dąbrowie, Gm. Lichnowy
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe:
  • Cukrownia „Malbork” – w okresie kampanii cukrowniczej 
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

126

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

7 947:

 • do celów komunalnych: 6 371,78
 • do celów przemysłowych: 423,01 
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Miasto Malbork – 100%
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – 98%
 • Gmina Malbork – 98%
 • Gmina Miłoradz – 99,8%
 • Gmina Lichnowy – 99%
 • Gmina Stare Pole – 99,7%

Średnio w powiecie – 99

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku 3,09 
 • Centralny Wodociąg Żuławski – 4,55 
 • Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu – 2,48 
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o. 

 • pod względem parametrów fizykochemicznych - 100%
 • pod względem parametrów bakteriologicznych - 100 %

Centralny Wodociąg Żuławski

 • pod względem parametrów fizykochemicznych - 99 %
 • pod względem parametrów bakteriologicznych - 100 %

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu

 • pod względem parametrów fizykochemicznych - 80 %
 • pod względem parametrów bakteriologicznych - 100 % 
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Malborku 

 • wielkość produkcji śr. [m³/d]: 5 682
 • % całkowitego zaopatrzenia powiatu – 32,83

Nazwa firmy: Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim 

 • wielkość produkcji śr. [m³/d] 10 876
 • % całkowitego zaopatrzenia powiatu – 62,83

Nazwa firmy: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu 

 • wielkość produkcji śr. [m³/d]: 751
 • % całkowitego zaopatrzenia powiatu – 4,34 

Powiat Nowodworski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

ogółem: 1 979 873
 w tym:

 • przemysł: brak danych  
 • cele komunalne: brak danych   
 • rolnictwo i leśnictwo: brak danych
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański:  ujęcie komunalne – wody podziemne 100 %
 • Miasto Krynica Morska:  ujęcie komunalne – wody podziemne  95,5 %  studnie indywidualne  4,5 %   
 • Gmina Ostaszewo:  ujęcie komunalne – wody podziemne  100 %
 • Gmina Stegna:  ujęcie komunalne – wody podziemne  99,5 %, studnie indywidualne  0,5 %   
 • Gmina Sztutowo:  ujęcie komunalne – wody podziemne  98 %, studnie indywidualne  2 %
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

122,8             

 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański: 109,7
 • Miasto Krynica Morska: 20
 • Gmina Ostaszewo: 29
 • Gmina Stegna: 192
 • Gmina Sztutowo: 118,5
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

5 424

 • do celów komunalnych: brak danych  
 • do celów przemysłowych: brak danych
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

99,42 %

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański: 4,78
 • Miasto Krynica Morska: 4,96
 • Gmina Ostaszewo: 4,78
 • Gmina Stegna: 4,55
 • Gmina Sztutowo: 4,55
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych: 97 %
 • parametrów bakteriologicznych: 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 •  Nazwa firmy: Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim.
  •  wielkość produkcji śr [m³/d]    11 016 (dla całego CWŻ)
  • % całkowitego zaopatrzenia


Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański – 100%
Gmina Ostaszewo -  100%                                    
Gmina Stegna – 99,5%
Gmina Sztutowo – 98%

 • Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy Morskiej
  • wielkość produkcji śr [m³/d]    1 170
  • % całkowitego zaopatrzenia.

Gmina Krynica Morska - 95,5 %

Powiat Pucki

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

 3 848 056 m3/r

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

Gmina Władysławowo:

 • ujęcia komunalne: 99,85 %
 • studnie indywidualne: 0,15 %

ogólne zużycie wody  1 304 229 m³/rok

Gmina Kosakowo: 89%

Miasto Puck: 99,8 %

Gmina Krokowa:

 • studnie głębinowe 98 %
 • studnie własne 2 %

Gmina Puck: 100 % (696 162 m³/rok )

Miasto Hel: 100 %

Gmina Jastarnia: 100 % (334 598 m³/rok )

 • ujęcie komunalne –wody powierzchniowe-brak
 • ujęcie komunalne – wody podziemne - 96%
 • studnie indywidualne- 4%
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne – 15 szt.
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe - brak

 

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

118 , w tym

Gmina Władysławowo: 100

Gmina Kosakowo: 13,1

Miasto Puck: 99

Gmina Krokowa: 169

Gmina Puck: 78,1

Miasto Hel: 90

Gmina Jastarnia: 100 

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

Średnio w powiecie ok. 9 500, w tym:

Gmina Władysławowo: 3250

Gmina Kosakowo: 118

Miasto Puck: 1125

Gmina Krokowa: 1680

Gmina Puck: 1907

Miasto Hel: 440,39

Gmina Jastarnia: 916,71 

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

 Średnio w powiecie 98%

 

Gmina Władysławowo: 99,85 %

Gmina Kosakowo: 94 %

Miasto Puck: 99 %

Gmina Krokowa: 98 %

Gmina Puck: 98 %

Miasto Hel: 100 %

Gmina Jastarnia: 98,9 %

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Puck – 4,27
 • Gmina Puck – 2,81
 • Gmina Kosakowo – 4,06
 • Miasto Hel – 2,87
 • Gmina Krokowa – 3,06
 • Gmina Władysławowo – 3,41
 • Gmina Jastarnia – 3,41 
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

parametrów fizykochemicznych - bardzo dobra - 100

parametrów bakteriologicznych - bardzo dobra - 100

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o. ul. Droga Chłapowska 21, 84 - 120 Władysławowo - zaopatruje gminę Władysławowo i Jastarnię 

100% całkowitego zaopatrzenia gmin                                     

56% całkowitego zaopatrzenia powiatu  

 • ZZOM Sp. z o.o. w Helu, ul. Kuracyjna 3, 84-150 Hel -zaopatruje Miasto Hel

100 % całkowitego zaopatrzenia gminy                                       

7,0 % całkowitego zaopatrzenia powiatu

 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o. – zaopatruje Gminę Kosakowo

78% całkowitego zaopatrzenia gminy                                               

2,5% całkowitego zaopatrzenia powiatu       
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „PEWIK” w Gdyni – zaopatruje Gminę Kosakowo 22 % całkowitego zaopatrzenia gminy                
 • Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. , ul. Zamkowa 6, 84-100 Puck – zaopatruje Miasto Puck

100% całkowitego zapotrzebowania miasta                                     

15% całkowitego zaopatrzenia powiatu    

 •  Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Żarnowiec 76, 84-110 Krokowa-zaopatruje Gminę Krokowa

98 % całkowitego zaopatrzenia gminy                        

18% całkowitego zaopatrzenia powiatu 

Powiat Starogardzki

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Roczne zużycie wody w powiecie (m3/r) 4 403 744

gm. Bobowo-  57.806; gm. Lubichowo – 255.700 gm. Skarszewy- 458.710,94; gm. Miejska Skórcz- 211900; Gmina Miejska Starogard Gdański-1.738.416; gm. Czarna Woda 180.000; gm. Kaliska 140108; gm. Osiek 34.500; Gmina Wiejska Starogard Gdański 431000; gm. Smętowo Graniczne 244.400; gm. Zblewo 301.208,18; gm. Wiejska Skórcz 196.400; gm. Osieczna 153.595 (Gm. Osieczna – 111.611, Stowarzyszenie – 41.984) 

-    przemysł: 67 748

gm. Skarszewy – b.d.; gm. Lubichowo – 1.595, gm. Miejska Skórcz- 6935; gm. Kaliska 2602; gm. Zblewo 18.616,05; gm. Wiejska Skórcz 0; gm. Osieczna – 0, gm. Czarna Woda - 38000

 -     cele komunalne: 3 427 479

gm. Bobowo – 57.806, gm. Lubichowo – 254.105; gm. Skarszewy – 458.710,94; gm. Miejska Skórcz- 204965; Gmina Miejska Starogard Gdański- 1.738.416; Gmina Wiejska Starogard Gdański – 431000; gm. Smętowo Graniczne – 244.400; gm. Czarna Woda 142.000; gm. Kaliska 135406; gm. Osiek 31.500; gm. Zblewo 282.592,13; gm. Wiejska Skórcz 110.000, gm. Osieczna – 153.595

 
-      rolnictwo i leśnictwo: 91 500

gm. Kaliska 2.100; gm. Wiejska Skórcz 86.400; gm. Osiek 3.000

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

Gmina Miejska Starogard Gdański:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 100%

Gmina Wiejska Starogard Gdański:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 10 ujęć, 22 studnie

Gmina Wiejska Bobowo: (dane za 2011 r.)

 • ujęcie komunalne – wody podziemne 75%
 • studnie indywidualne    25%

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 93%
 • studnie indywidualne: 7%

Gmina Wiejska Osiek:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne, jedno w Osieku
 • studnie indywidualne: b.d.

Gmina Wiejska Lubichowo:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne   6 ujęć korzysta 5121 mieszkańców
 • studnie indywidualne      186 studni  korzysta 1091 mieszkańców
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne    brak
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe  brak

Gmina Wiejska Skórcz:

 • ujęcia komunalne – wody podziemne: 92%
 • studnie indywidualne – 8%
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne: 0
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe: 0

Gmina Miejska Czarna Woda:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne 99%
 • studnie indywidualne 1%
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne - brak
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe - Steico Sp. z o.o. pobiera wodę z Wdy.

Gmina Miejska Skórcz:

 • ujęcia komunalne – wody podziemne 211900 m3/r
 • studnie indywidualne b.d.

Gmina Wiejska Osieczna: b. d.

Gmina Wiejska Zblewo:

 • ujęcia komunalne – wody podziemne: 99%

Gmina Wiejska Kaliska:

 • ujęcia komunalne – wody podziemne: 95%
 • studnie indywidualne – 5%
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne: 0
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe: 0

Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: b.d. (dane z 2009 r.):

 • ujęcia komunalne – wody podziemne: 98%
 • studnie indywidualne – 1%
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

Średnio w powiecie 123
w tym:

 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 101
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 78,30
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 48,8
 • Gmina Wiejska Osiek: 80
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 81
 • Gmina Wiejska Skórcz: 70
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 68,69
 • Gmina Miejska Skórcz: 83
 • Gmina Wiejska Osieczna: 143,6
 • Gmina Wiejska Bobowo: 103
 • Gmina Wiejska Zblewo: 55,3
 • Gmina Wiejska Kaliska: 68
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: 110
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

Średnio w powiecie  12 019
w tym:

 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 4763
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 1181
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 669
 • Gmina Wiejska Osiek: 90
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 700,0; do celów komunalnych 695,2, do celów przemysłowych: 4,88
 • Gmina Wiejska Skórcz: 400
 • Gmina Miejska Czarna Woda: do celów komunalnych: 235,34, do celów przemysłowych:104,1
 • Gmina Miejska Skórcz: do celów komunalnych: 299, do celów przemysłowych 19
 • Gmina Wiejska Osieczna: 420,81
 • Gmina Wiejska Bobowo: 428
 • Gmina Wiejska Zblewo: do celów komunalnych: 774,22, do celów przemysłowych: 51,00
 • Gmina Wiejska Kaliska: 371,0
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: 1256

do celów komunalnych średnio w powiecie  9390
w tym:

 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 4763
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 1181
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 669
 • Gmina Wiejska Osiek: 90
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 695,2
 • Gmina Wiejska Skórcz: 400
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 235,34
 • Gmina Miejska Skórcz: 299
 • Gmina Wiejska Osieczna: b.d.
 • Gmina Wiejska Bobowo: b.d.
 • Gmina Wiejska Zblewo: 774,22
 • Gmina Wiejska Kaliska: 7,1
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: b.d.
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

Średnio w powiecie 92,76

 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 100%
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 86,4%
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 90%
 • Gmina Wiejska Osiek: b.d.(r.2008- 30)
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 82%
 • Gmina Wiejska Skórcz: 96%
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 99%
 • Gmina Miejska Skórcz: 99%
 • Gmina Wiejska Osieczna: 95,87%
 • Gmina Wiejska Bobowo: 73%
 • Gmina Wiejska Zblewo: 99%
 • Gmina Wiejska Kaliska: 95
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: 97,8
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 3,65
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 3,50
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 2,70
 • Gmina Wiejska Osiek: 2,30
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 3,02
 • Gmina Wiejska Skórcz: 2,70
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 2,38
 • Gmina Miejska Skórcz: 3,02
 • Gmina Wiejska Osieczna: 2,20 + VAT ,
 • Gmina Wiejska Bobowo: 3,46
 • Gmina Wiejska Zblewo: 2,86
 • Gmina Wiejska Kaliska: 2,65
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: 3,35
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

parametrów fizykochemicznych  100%

 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d.
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 100%
 • Gmina Miejska Czarna Woda: dopuszczalna do spożycia
 • Gmina Miejska Skórcz: 100%
 • Gmina Wiejska Zblewo: 100 %
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy: 99%
 • Gmina Wiejska Kaliska: 100%

parametrów bakteriologicznych 100%

 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d.
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 100%
 • Gmina Miejska Czarna Woda: dopuszczalna do spożycia
 • Gmina Miejska Skórcz: 100%
 • Gmina Wiejska Skórcz: 100%
 • Gmina Wiejska Bobowo: dobra
 • Gmina Wiejska Zblewo: 100 %
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy: 100%
 • Gmina Wiejska Kaliska: 100 %
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Gmina Miejska Starogard Gdański:

 • Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Star-Wik Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim, ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański,
  • wielkość produkcji śr. [m3/d] 5682,
  • 100% całkowitego zaopatrzenia Miasta Starogard Gd.

Gmina Wiejska Starogard Gdański:

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie 73%
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „STAR-WIK” w Starogardzie Gd. 12%
 • RSP „KOOPEROL” Zduny 15 %
  • wielkość produkcji śr. [m3/d] 1.409

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:
 

 • Urząd Gminy Smętowo Graniczne
  • wielkość produkcji śr. [m3/d]: 750

Gmina Wiejska Osiek:

 • Urząd Gminy Osiek
  • wielkość produkcji śr. [m3/d]: 90

Gmina Wiejska Lubichowo:

 • Nazwa firmy: Urząd Gminy Lubichowo –b.d.

Gmina Wiejska Skórcz:

 • Nazwa firmy: Urząd Gminy Skórcz,
  • wielkość produkcji śr. [m3] 543,              
  • 92% całkowitego zaopatrzenia gminy

Gmina Miejska Czarna Woda:

 • Nazwa firmy: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie (Zakład Budżetowy), ul Mickiewicza 7, Czarna Woda 83-262 –b.d.

Gmina Miejska Skórcz:

 • Nazwa firmy: Zakład Gospodarki Miejskiej,
  • wielkość produkcji śr. [m3/d] 580
  • % całkowitego zaopatrzenia gminy – 100 %,

Gmina Wiejska Osieczna:

 • Urząd Gminy Osieczna
  • wielkość produkcji śr. [m3/d] – 305,78
  • 72,67% całkowitego zaopatrzenia gminy,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Zaopatrzenia w Wodę i Rozwoju Wsi
  • wielkość produkcji śr.  [m3/d] – 115,02
  • 27,33% całkowitego zaopatrzenia gminy

Gmina Wiejska Bobowo: b.d.

Gmina Bobowo,

 • wielkość produkcji śr. [m3/d] b.d.
 • % całkowitego zaopatrzenia gminy – 100%

Gmina Wiejska Zblewo:

 • Nazwa firmy: Zakład Komunalny Gminy Zblewo, ul. Pinczyńska 40, 83-210 Zblewo,
  • wielkość produkcji śr [m³/d]     - 1101,37 (dane za 2011 r.)
  • % całkowitego zaopatrzenia gminy – 99,9%

Gmina Wiejska Kaliska:

 • Nazwa firmy: Gmina Kaliska
  • wielkość produkcji śr. [m3/d] 516,3

Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:

 • Nazwa firmy: Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,
  • wielkość produkcji śr. [m3/d] – 1620

Powiat Sztumski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

ogółem – 1 959 656
w tym

 • cele komunalne 1 422 226
 • przemysł 202 000
 • rolnictwo i leśnictwo 47630
 • inne  
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

Ujęcia

Mi G. Sztum

MiG Dzierzgoń

Gm. Stary Targ

Gm.Mikołajki Pomorskie

Gm. Stary Dzierzgoń

Komunalne %

98

98

100

100

96

Studnie indywidualne%

2

1,05

 

-

4

 

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

Średnio w powiecie 92,3 

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

5361
do celów komunalnych: 3897 

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

Średnio w powiecie 98,3%

 • Miasto i Gmina Sztum – 98%
 • Gmina Mikołajki Pomorskie 100%
 • Gmina Stary Dzierzgoń – 100 %
 • Gmina Stary Targ - 100%
 • Miasto i Gmina Dzierzgoń- 96 % 
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto i Gmina Sztum – 3,18
 • Gmina Mikołajki Pomorskie -3,99
 • Gmina Stary Dzierzgoń – 6,51
 • Gmina Stary Targ – 4,07
 • Gmina Dzierzgoń – 3,96 
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

Gmina Mikołajki Pomorskie, Gmina Stary Targ, Gmina Stary Dzierzgoń, Miasto i Gmina Sztum, Miasto i Gmina Dzierzgoń:

 • Parametry fizykochemiczne-100%
 • Parametry bakteriologiczne-100%

Gmina Stary Dzierzgoń

 • Parametry fizykochemiczne - 94%
 • Parametry bakteriologiczne - 100% 
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie: 

 • wielkość produkcji 2 777 m3/d,
 • 97% całkowitego zapotrzebowania gminy

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu: 

 • wielkość produkcji 1312m3/d,
 • 100 % zapotrzebowania gminy

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu: 

 • wielkość produkcji-340 m3/dobę,
 • 96% całkowitego zapotrzebowania gminy.

Samorządowy Zakład Budżetowy w Mikołajkach Pomorskich, 

 • wielkość produkcji: 280 m3,
 • 85% całkowitego zapotrzebowania gminy

Zakład Ogólnobudowlany Zbigniew Kaszubowski Waplewo Wielkie, 82-410 Stary Targ 

 • wielkość produkcji - 126 579 m3/rok
 • 88% całkowitego zapotrzebowania gminy

 

Powiat Słupski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

ogółem 4 626 912
w tym:

 • przemysł bd
 • cele komunalne 4 274 150
 • rolnictwo i leśnictwo bd. 
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł


Gmina

Ujęcia komunalne

Studnie indywidualne

Ujęcia przemysłowe

wody podziemne

wody powierzchniowe

Wody podziemne

Wody powierzchniowe

Damnica

17 ujęć

brak

bd

bd

bd

Dębnica Kaszubska

98,1 %

brak

1,9 %

bd

bd

Główczyce

95 ujęć

brak

5 studni

bd

bd

Kobylnica

28 studni

brak

bd.

2 studnie

bd

Kępice

100 %

brak

bd

bd

bd

Potęgowo

93 %

brak

bd

bd

bd

Słupsk

99,4 %

brak

0,6 %

bd

bd

Smołdzino

99%

brak

bd

bd

bd

Ustka

bd

brak

bd

bd

bd

Miasto Ustka

95,89 %

brak

1,04 %

3,07 %

bd

 

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Gmina Damnica - 96
 • Gmina Dębnica Kaszubska - 140
 • Gmina Główczyce - 77,57
 • Gmina Kobylnica - 85
 • Gmina Kępice - 151
 • Gmina Potęgowo - 140
 • Gmina Słupsk - 128
 • Gmina Smołdzino - 85
 • Gmina Ustka - bd
 • Miasto Ustka - 116,48
 • Powiat Słupski - 113 
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

do celów komunalnych:

 • Gmina Damnica - 413
 • Gmina Dębnica Kaszubska - 1 671,20
 • Gmina Główczyce - 744,75
 • Gmina Kobylnica - 906,86
 • Gmina Kępice - 1 366
 • Gmina Potęgowo - 497
 • Gmina Słupsk - 1737
 • Gmina Smołdzino - 298
 • Gmina Ustka - 1 541
 • Miasto Ustka - 2 527,03
 • Powiat Słupski - 11 710

do celów przemysłowych:

 • Gmina Damnica - bd
 • Gmina Dębnica Kaszubska - 12,1
 • Gmina Główczyce - bd
 • Gmina Kobylnica - 161,11
 • Gmina Kępice - bd
 • Gmina Potęgowo - 82
 • Gmina Słupsk - 260
 • Gmina Smołdzino - bd
 • Gmina Ustka - bd
 • Miasto Ustka - 85,75
 • Powiat Słupski - 601 bez gm. Damnica, Główczyce, Kępice, Smołdzino, Ustka 
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Gmina Damnica - 99
 • Gmina Dębnica Kaszubska - 98,97
 • Gmina Główczyce - 97
 • Gmina Kobylnica - 99
 • Gmina Kępice - 96
 • Gmina Potęgowo - 93
 • Gmina Słupsk - 99
 • Gmina Smołdzino - 99
 • Gmina Ustka - w r.2010- 98
 • Miasto Ustka - 100
 • Powiat Słupski - 98 bez danych z gm. Ustka  
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

Gmina Damnica

 • 2,04 zł – wodomierz,
 • 2,84 zł - ryczałt

Gmina Dębnica Kaszubska - 2,89
Gmina Główczyce - 2,57
Gmina Kobylnica - 2,78
Gmina Kępice - 2,30
Gmina Potęgowo - dla wszystkich grup odbiorców – 2,84 zł/m3
Gmina Słupsk  

 • 2,61 ( dla osób fizycznych)
 • 2,95 zł ( dla przemysłu )

Gmina Smołdzino

 • 2,80
 • 3,99

Gmina Ustka

 • taryfa II-2,16
 • taryfa I-4,05

Miasto Ustka - 2,22 

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

parametrów fizykochemicznych
 

 • Gmina Damnica - 100
 • Gmina Dębnica Kaszubska - 97,54
 • Gmina Główczyce - 90
 • Gmina Kobylnica - 100
 • Gmina Kępice - 94
 • Gmina Potęgowo - 96
 • Gmina Słupsk - 100
 • Gmina Smołdzino - 100
 • Gmina Ustka - 100
 • Miasto Ustka - 100

parametrów bakteriologicznych

 • Gmina Damnica - 100
 • Gmina Dębnica Kaszubska - 100
 • Gmina Główczyce - 90
 • Gmina Kobylnica - 100
 • Gmina Kępice - 100
 • Gmina Potęgowo - 100
 • Gmina Słupsk - 100
 • Gmina Smołdzino - 100
 • Gmina Ustka - 100
 • Miasto Ustka - 100 
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Gmina

Firma

Średnia wielkość produkcji [ m3/d]

% całkowitego zaopatrzenia gminy

Damnica

Zakład Gospodarki Komunalnej w
Damnicy

484

75

Dębnica Kaszubska

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej

1 869

98

Główczyce

Zakładu Usł.ug Publicznych Sp. z o.o. w Główczycach

365

93

Kobylnica

Wodociągi Słupsk Sp. zo.o.

37 608

99

Kępice

Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej Sp. o.o. Kępice

1 366

bd

Potęgowo

Zakład Usług Publicznych Zakład Budżetowy w Potęgowie

933

93

Słupsk

ZGK Sp. z o.o. w Jezierzycach

1 997

99

 

Smołdzino

Zakład usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku

bd

99

RZI w Gdyni, jednostka wojskowa 40220

bd

0,06

Ustka

Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku

3 230

48

Miasto Ustka

Wodociągi Ustka Sp. z o.o.

920

96

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  im. Korczaka

9

1

PPH Korab S.A.

27

3

Euro- Industry Sp. z o.o.

2

0,26

 

Powiat Tczewski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

4 605 585  
w tym:

 • przemysł 536 895
 • cele komunalne 3 899 605
 • rolnictwo i leśnictwo 169 085 
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

Gmina Tczew

 • ujęcie komunalne – wody podziemne - 99,4%
 • studnie indywidualne -0,6%

Gmina Subkowy

 • ujęcie komunalne – wody podziemne - 96,7%
 • studnie indywidualne -2,2%
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne - 1,1%

Miasto i Gmina Gniew

 • ujęcie komunalne – wody podziemne - 99,83%
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne - 0,17%

Miasto Tczew

 • ujęcie komunalne –wody podziemne uj. Park Miejski i uj. Motława - 98,96
 • ujęcie przemysłowe – wody podziemne - 1,04

Miasto i Gmina Pelplin

 • ujęcie komunalne – wody podziemne 98,09
 • studnie indywidualne - 0,98
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne - 0,93

Gmina Morzeszczyn

 • ujęcie komunalne – wody podziemne - 41,15
 • studnie indywidualne - 11,01
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne - 47,84 
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Gmina Tczew 120
 • Miasto Tczew 100
 • Miasto i Gmina Pelplin 80
 • Gmina Subkowy 80,8
 • Gmina Morzeszczyn 100
 • Miasto i Gmina Gniew 82,15

Średnio w powiecie 95,94 

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych: 10 654,66
 • do celów przemysłowych: 1 466,93 
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Gmina Tczew 99,8 %
 • Miasto Tczew 100%
 • Miasto i Gmina Pelplin 99%
 • Gmina Subkowy 98%
 • Gmina Morzeszczyn 96%
 • Miasto i Gmina Gniew 90,61%

Średnio w powiecie 98,3

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gmina Tczew – strefa niematerialna 4,08; materialna 4,65
 • Miasto Tczew 2,97
 • Miasto i Gmina Pelplin 3,43
 • Gmina Subkowy 3,78
 • Gmina Morzeszczyn 2,95
 • Miasto i Gmina Gniew 3,78 
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

Gmina Tczew

 • parametrów fizykochemicznych 100%
 • parametrów bakteriologicznych 100%

Miasto Tczew

 • parametrów fizykochemicznych 100%
 • parametrów bakteriologicznych 100%

Miasto i Gmina Pelplin

 • parametrów fizykochemicznych 95%
 • parametrów bakteriologicznych 100%

Gmina Subkowy

 • parametrów fizykochemicznych 100%
 • parametrów bakteriologicznych 100%

Gmina Morzeszczyn

 • parametrów fizykochemicznych 100%
 • parametrów bakteriologicznych 100%

Miasto i Gmina Gniew

 • parametrów fizykochemicznych 96%
 • parametrów bakteriologicznych 100 % 
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Gmina Tczew

 • Nazwa firmy Energoagva s.c. w Tczew, al. Zwycięstwa 3F/6
  • wielkość produkcji śr 2 161 m³/d,
  • %całkowitego zaopatrzenia gminy 80 % jw. 20% ZWiK w Tczewie

Miasto Tczew

 • Nazwa firmy Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew,
  • wielkość produkcji śr 8 082 m³/d,
  • % całkowitego zaopatrzenia gminy 100

Gmina Subkowy

 • Nazwa firmy Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Subkowach ul. Wodna 2,
  • wielkość produkcji śr 439 m³/d,
  • % całkowitego zaopatrzenia gminy 96,7

Miasto i Gmina Pelplin

 • Nazwa firmy Pelkom Sp. z o.o. ,ul. Starogardzka 12, 83-130 Pelplin
  • wielkość produkcji śr 1789,04 m³/d ,
  • % całkowitego zaopatrzenia gminy 100

Miasto i Gmina Gniew
 

 • Firma Inwest-Kom w Gniewie Sp. z o.o.
  • wielkość produkcji śr 1 307 m³/d,
  • % całkowitego zaopatrzenia gminy 100

Gmina Morzeszczyn

 • Nazwa firmy Gmina Morzeszczyn,
  • wielkość produkcji śr 415 m³/d,
  • % całkowitego zaopatrzenia gminy 100

Razem śr. wielkość produkcji w powiecie wynosi 14 193,04 m³/d 

Powiat Wejherowski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Brak danych z powiatu za rok 2012

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

 • Gmina Łęczyce
ujęcie komunalne – wody powierzchniowe 0
ujęcie komunalne – wody podziemne 90%
studnie indywidualne – 10%
ujęcia przemysłowe – wody poziemne 0
ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe 0
 • Gmina Wejherowo
ujęcie komunalne –wody powierzchniowe
ujęcie komunalne – wody podziemne 186.000m³
studnie indywidualne – brak danych
ujęcia przemysłowe – wody poziemne
ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe
 • Gmina Szemud
ujęcie komunalne – wody powierzchniowe 0
ujęcie komunalne – wody podziemne 85%
studnie indywidualne – 15%
ujęcia przemysłowe – wody poziemne 0
ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe 0
 • miasto Rumia brak danych
 • Gmina Luzino
ujęcie komunalne –wody powierzchniowe 0
ujęcie komunalne – wody podziemne 97%
studnie indywidualne – 3%
ujęcia przemysłowe – wody poziemne 0
ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe 0
 • Miasto Reda – brak danych
 • Gmina Choczewo
ujęcie komunalne –wody powierzchniowe 0
ujęcie komunalne – wody podziemne 90 %
studnie indywidualne 10%
ujęcia przemysłowe – wody poziemne 0
ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe 0
 • Gmina Linia
ujęcie komunalne –wody powierzchniowe 0
ujęcie komunalne – wody podziemne 95%
studnie indywidualne – 5%
ujęcia przemysłowe – wody poziemne 0
ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe 0
 • Miasto Wejherowo – brak danych
 • Gmina Gniewino – brak danych

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

Brak danych z powiatu za rok 2012

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

Brak danych z powiatu za rok 2012

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Gmina Łęczyce - 90%
 • Gmina Wejherowo  - brak danych
 • Gmina Szemud  - 85%
 • Miasto Rumia - 97%
 • Gmina Luzino - 96%
 • Miasto Reda - 1551 budynków podłączonych jest do sieci wodociągowej
 • Gmina Choczewo - 97%
 • Gmina Linia - 1245 budynków podłączonych do wodociągu, 352 budynków podłączonych do kanalizacji
 • Miasto Wejherowo - 3108 budynków podłączonych do sieci wodociągowej
 • Gmina Gniewino - brak danych
   
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

Brak danych z powiatu za rok 2012

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • Gminy Łęczyce, Szemud, Luzino, Miasto Reda, Linia, Miasto Wejherowo:

parametrów fizykochemicznych  - 100%               
parametrów bakteriologicznych  -  100%
 

 • Gmina Choczewo:

parametrów fizykochemicznych  - 92%               
parametrów bakteriologicznych  -  100%
 

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • Gmina Łęczyce

- Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach,    
- Spółdzielnia mieszkaniowa Bożepole

 • Gmina Wejherowo 

- Bolszewo, Gościcino, Orle – PEWIK GDYNIA – 66%
- pozostałe miejscowości Urząd Gminy – 33%

 • Gmina Szemud – gmina 100%
 • Miasto Rumia – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni 100%
 • Gmina Luzino – gmina 100%
 • Miasto Reda - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni 100%
 • Gmina Choczewo - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie 97%
 • Gmina Linia – Gmina 100%
 • Miasto Wejherowo – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni 100%
 • Gmina Gniewino brak danych
   

Sopot

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem 2 365 373 m3
w tym:

 • przemysł 371 028
 • cele komunalne 1 551 047
 • rolnictwo i leśnictwo (pozostałe) 443 298 
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

ujęcie komunalne – wody podziemne 100%
Miasto Sopot zaopatrywane jest w wodę z własnych ujęć: Bitwy pod Płowcami, Brodwino, Nowe Sarnie Wzgórze, kolejne 3 ujęcia nie eksploatowane: Zacisze, Haffnera, Wzg. Zamkowe
 

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

Brak danych z Urzędu Miasta. 

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

Brak danych z Urzędu Miasta 

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

100% 

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Do 30 kwietnia 2, 86 netto (3,088 brutto)
 • Od 1 maja 2,90 netto (3,132 brutto) 
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

Dobra

 • parametrów fizykochemicznych 93,6
 • parametrów bakteriologicznych 99,9 
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Nazwa firmy Saur Neptun Gdańsk, 100% zaopatrzenie

 • wielkość produkcji śr [m³/d] 7 340 

Słupsk

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

ogółem: 4 388 800
w tym:

 • przemysł - 383 400
 • cele komunalne - 3 381 300 
 • rolnictwo i leśnictwo inne cele socjalno-bytowe 538 500, sprzedaż hurtowa 85 600

 

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne- 100%
 • studnie indywidualne:
 • ujęcia przemysłowe: brak danych 
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

98,7 

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych: 9264
 • do celów przemysłowych: 1050 
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

99

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • dla gospodarstw domowych - 2,78 
 • dla przemysłu i produkcji spożywczej – 2,82 
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych - 87 %
 • parametrów bakteriologicznych - 100 % 
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o. o. - 100%

 • wielkość produkcji śr [m³/d] – 14 .005 [m³/d]
 • % całkowitego zaopatrzenia Miasta Słupska - 100% 
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002