Gdańsk

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Zgodnie z art. 228ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz.21) tracą moc uchwały dotyczące przyjęcia powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
 

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

Data uchwalenia 29 listopada.2012r. ( uchwała Nr XXXII/684/12 RMG; - Dz. Urzędowy Woj. Pomorskiego z dnia 2 stycznia 2013r. poz. 29)
 

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

około 500 000 Mg
w tym :

 • komunalnych - 164 740 Mg; w tym niesegregowanych 134 050 Mg
 • przemysłowych - ponad 300 000 Mg

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca - ok. 330 kg/rok . 

Sposób postępowania z odpadami

selektywna zbiórka odpadów w gminach:

 • surowcowych w ponad 1029 zestawach (papier, szkło białe i kolorowe, tworzywa sztuczne); odbiór oraz obsługę pojemników realizuje Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. (100% udziałów Miasta);
 • niebezpiecznych – zbiórka realizowana 2 x w roku w systemie objazdowym;
 • przeterminowanych lekarstw – specjalne pojemniki w aptekach ;
 • baterii (zbierane w specjalnej kieszeni znajdującej się w pojemniku na szkło oraz w pojemnikach ustawionych w wielu sklepach); 
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Zakład Utylizacyjny sp. z o.o.; 80-180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 55; www.zut.com.pl  
(100 % udziałów miasta Gdańska)
Obszar terenu wraz z rezerwą terenu – 69,95 ha.
Rozpoczęcie działalności 1973 r.
Wyposażenie zakładu:

 • sortownia odpadów zmieszanych – 210 000 Mg/rok – 3 zmiany;
 • kompostownia – kontenerowa KNEER – 3 000 Mg/rok;
 • kompostownia tunelowa 40 000Mg/rok – max 60 000 Mg/rok;
 • elektrownia biogazowa - instalacja odzysku biogazu, w skład której wchodzi system pozyskiwania biogazu oraz urządzenia do produkcji i przesyłu energii elektrycznej,
 • segment demontażu odpadów wielkogabarytowych - 12 000 Mg;
 • segment gromadzenia i kruszenia odpadów budowlanych – 50 000 Mg/rok;
 • plac dojrzewania kompostu 30 000 Mg/rok max 45 000 Mg/rok i plac doczyszczania kompostu 27 000 Mg/rok max 39 000 Mg/rok;
 • wiata paczkowania kompostu;
 • segment odbioru i magazynowania odpadów niebezpiecznych – 1 000Mg/rok;
 • segment podczyszczania ścieków o odcieków (odwrócona osmoza) – 180 m3 /d;
 • platforma przyjęcia odpadów od osób fizycznych;
 • kwatera składowania azbestu – poj. kwatery 129 520 m3 ;
 • kwatera składowania odpadów balastowych – 1 651 tys. m3 (sektor 800/1);
 • boksy na odpady zmieszane przeznaczone do sortowania – 6 szt.;
 • boksy na zbelowane surowce wtórne – 12 szt.;
 • plac materiału strukturalnego – 414,7 m2 ;
 • wagi samochodowe o nośności min. 35 ton – 2 szt;
 • brodziki dezynfekcyjne;
 • sprzęt ciężki do eksploatacji składowiska (Bomag i ŁK-34; 4 ładowarki, 2 spycharki, 2 ciągniki i koparka);
 • zaplecze administracyjno-socjalne, zaplecze warsztatowe;

składowisko
typ składowiska – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzieloną kwaterą na odpady azbestu.

 • wielkość składowiska – 50 ha 
 • pojemność całkowita składowiska - 9 mln m3
 • liczba kwater ogółem - 3 szt.
 • liczba kwater eksploatowanych - 2 szt. (sektor 800/1 od 2.01.2010r. oraz azbest 803) 1 651 000 m3 oraz kwatera na azbest 91 500 m3
 • pojemność pozostała 1 197 914 m3 sektor 800/1
 • liczba kwater zamkniętych - 1 szt. ( sektor 800/2 zamknięty decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 27.11.2009r. określająca datę zaprzestania przyjmowania odpadów na dzień 31.12.2009r.)
 • rekultywacja składowiska – decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego DROŚ.S.ES.7655-14/09 z dnia 27.11.2009r. wyznacza harmonogram rekultywacji.
 • monitoring składowiska – badanie poziomu i składu wód podziemnych, powierzchniowych i odcieków; pomiar ilości opadu atmosferycznego; pomiar emisji i składu biogazu; pomiar stopnia osiadania powierzchni składowiska z wykorzystaniem ustalonych reperów metodą GPS;
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie kwatery/sektor 800/1 - bariera sztuczna ( ił 56-60 cm/bentomata/folia PEHD gr. 2 mm);
  • podczyszczalnia ścieków i odcieków ze składowiska – głównym elementem segmentu jest instalacja odwróconej osmozy, z której ścieki wstępnie poczyszczone są odprowadzane do kanalizacji miejskiej.

Ilość odpadów przyjętych w 2012r. - 288 306,16 Mg
Ilość odpadów składowanych - 103 948,61 Mg

lość odpadów kompostowanych - 40 370,34 Mg
Ilość odpadów wykorzystanych na cele technologiczne - 140 317,92 Mg
Ilość odpadów zebranych do przekazania in. odbiorcom - 3 669,97 Mg

w tym :
Ilość odpadów sortowanych - 117 838,29 Mg
Ilość odpadów rozdrabnianych(odpady wielkogabarytowe) 1 366,44 Mg
Ilość odpadów kruszonych (odpady budowlane) 56,20 Mg
Ilość odpadów azbestowych - 226,42 Mg


Port Service sp.z o.o. ul. Mjr. H. Sucharskiego 75; 80-365 Gdańsk;

 • Spalarnia ul. Mjr. H. Sucharskiego 75; 80-365 Gdańsk; www.portservice.com.pl 
 • podstawowe dane techniczne pieca obrotowego
 • maks. wydajność spalarni wynosi – 20 000 Mg/rok (odpady niebezpieczne inne niż zakaźne medyczne) i 11 000 Mg/rok (odpady zakaźne medyczne);
 • godz. wydajność – 2,5 Mg/h (odpady niebezpieczne inne niż zakaźne medyczne) i 1,6 Mg/h (odpady zakaźne medyczne);
 • min. temperatura spalania – 8500 C (odpady niebezpieczne inne niż zakaźne medyczne) i 11000 C (odpady zakaźne medyczne);
 • do spalania kierowane są odpady ropopochodnych, farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, przeterminowanych produktów, chemikalia, opakowania, odpady medyczne.

Ilość unieszkodliwionych poprzez spalenie w roku 2012 odpadów – ok. 12 355 Mg.
 

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

data przyjęcia - grudzień 2002 r. (ok. 1 800 budynków, w tym ok. 1 000 domów jednorodzinnych - powierzchnia materiałów azbestowych - ok. 260 000 m².)
 

Programy usuwania azbestu

data przyjęcia - brak 

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na terenie Miasta Gdańska urządzenia zawierające PCB zidentyfikowano w następujących przedsiębiorstwach:

 • Saur Neptun Gdańsk SA,ul.Wałowa 46, 80-858 Gdańsk-Straszyn pompownia SobieskiT, Motława T-magazyn inwestycyjny, i oczyszczalnia „Wschód”-kondensatory.
  • Przekazane do unieszkodliwienia.
 • GZNF”Fosfory” Sp z o.o. ul.Kujawska 2 , 80-550 Gdańsk –rozdzielnie elektryczne na wydziałach produkcyjnych-kondensatory, urządzenia przeładunkowe ABR-transformatory.
  • Przekazane do unieszkodliwienia.
 • Stocznia Gdańska SA ul.Na Ostrowiu5/20, 80-373 Gdańsk, stacje P- transformator, kondensatory.
  • Przekazane do unieszkodliwienia.
 • Federal-Mogul Bimet SA, al.Grunwaldzka 481,80-953 Gdańsk-kondensatory.
  • Przekazane do unieszkodliwienia.
 • Cemax Polska Sp. z o.o. al. Jerozolimskie 212, Warszawa, Wytwórnia Betonu Towarowego, ul. Połęże 5, 80-720 Gdańsk –dwie baterie kondensatorów.
  • Przekazane do unieszkodliwienia.

 

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • ZŁOMOWIEC ul. Kościuszki 2a; 80-451 Gdańsk i Mostowa 3, 80-778 Gdańsk;
 • PPHU HERA ul. Wschodnia 17;80-066 Gdańsk; 
 • Panta sp. z o.o. ul. Uczniowska 52, 80-530 Gdańsk; 
 • RAAN Rafał Tyda, Andrzej Piotrowski ul. Budowlanych 5;80-298 Gdańsk 
 • AUTO RECYCLING SERVICE Marek Kawka ul. Lęborska 1a; 80-386 Gdańsk 
 • DRAPOL sp. z o.o. ul Litewska 18; 80-719 Gdańsk 
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • ul. Uczniowska 52 Gdańsk (Panta sp.z o.o. www.panta.gda.pl )
 • ul. Jabłoniowa 55 Gdańsk (Zakład Utylizacyjny sp. z o.o. www.zut.com.pl )
 • kontenery –ul. Gospody 10 i ul. Nałkowskiej 4 (godz. otwarcia 10-18. sob. 11-14, tel. 606 611 721- Organizacja Odzysku ELEKTREKO poprzez firmę PESTAR www.elektroeko.pl

 

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

http://www.erdf.edu.pl/downloads/wwwupload/duze_02/LPR_Gdansk.pdf
Prezydent Miasta Gdańska w okresie od września 2002 r. do 30 kwietnia 2007 r. zgodnie
z Prawem ochrony środowiska prowadził „Rejestr terenów, na których stwierdzono przekroczenia standardów jakości gleby i ziemi na terenie miasta Gdańska” .
W roku 2007 r. ww. rejestr został przekazany do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Rejestr szkód w środowisku od 30 kwietnia 2007 r. prowadzi Główny Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie.
 

Gdynia

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

W dniu 24 września 2008 roku Rada Miasta Gdyni uchwałą nr XXIII/557/08 przyjęła "Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2008 - 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 - 2014". Data zatwierdzenia  24.09.2008.

Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), plany gospodarki odpadami są opracowywane na poziomie krajowym i wojewódzkim. Ten zapis oznacza, że został zniesiony obowiązek tworzenia powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami i został pozostawiony plan krajowy i plany szczebla wojewódzkiego.
Rada Sejmiku Województwa Pomorskiego uchwaliła „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018”(Uchwała Nr 416/XX/12 z dnia 25 czerwca 2012r., zmieniona Uchwałą Nr 470/XXII/12 z dnia 24 września 2012r. oraz Uchwałą Nr 557/XXVII/13 z dnia 25 lutego 2013r.) 
 

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

Uchwała nr XXII/447/12 Rady Miasta Gdyni z 29 sierpnia 2012 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gdyni (pobierz), zmieniona Uchwałą nr XXIII/489/12 Rady Miasta Gdyni z 26 września 2012 r. oraz Uchwałą nr XXIX/613/13 Rady Miasta Gdyni z 27 marca 2013
 

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

187 523 Mg

w tym :

 • komunalnych   143 405,2 Mg
 • przemysłowych  2 462,4 Mg

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca w powiecie: 576 kg/rok

Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów:
  • Szkło,
  • papier,
  • plastik,
  • niebezpieczne,
  • wielkogabarytowe,
  • zielone,
  • sprzęt AGD
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
  • Unieszkodliwianie odpadów zebranych z terenu Sopotu odbywa się w Spółce EKODOLINA.
 • odzysk 

Spółka EKODOLINA

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne, 
 • zbiórka odpadów surowcowych w gminach (szkło, papier, plastik, inne),
 • zbiórka odpadów wielkogabarytowych,
 • przetwarzanie odpadów w zakładzie utylizacji,
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Eko Dolina Sp z oo, lokalizacja-Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, powiat wejherowski
Składowisko eksploatowana obecnie kwatera B2

 • typ składowiska  inne niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha )  7
 • pojemność całkowita składowiska (m3) 2 220 000
 • pojemność pozostała do wypełnienia ((m3 ) 833 652
 • liczba kwater ogółem ( szt. )   2
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 1
 • rekultywacja składowiska    tak (kwatera B1), kwatera B2 w trakcie rekultywacji
 • monitoring składowiska   tak
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie    tak
  • bariera naturalna / bariera sztuczna tak
  • drenaż odcieków   tak
  • oczyszczalnia odcieków   tak
  • instalacja do odgazowania  tak
  • waga     tak 
  • kompaktor    tak (2 szt.)
  • linia sortownicza   tak
  • kompostownia    tak (pryzmowa odpadów zielonych oraz halowa odpadów biodegradowalnych)

Ilość unieszkodliwionych w r. 2012 odpadów na składowisku: 192 817 Mg w tym typu  odpadów komunalnych: 109 268 Mg    

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni Nr 6836/08/V/O data przyjęcia  1.07.2008 
 

Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
 • Stocznia Remontowa Nauta S.A.ul. Waszynktona1, 81-137 Gdynia,
 • Stacja trafo –wyłącznik olejowy, stacja trafo –kompresorownia-kondensatory . Wskazane do usunięcia przez WIOŚ do 31.03. 2012. Kondensatory zostały przekazane do unieszkodliwienia w październiku 2012.Wyłączniki zaś zawierają PCB w stężeniu poniżej 5mg/kg ,  mogą ,  więc że być dalej używane.
 • Jednostka Wojskowa,ul. Zielona, 81-117 Gdynia ,Babie Doły, lotnisko –transformator, stężenie PCB poniżej 5mg/kg , więc może być dalej używany.
 • Komenda Portu Wojennego Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą1, 81-103 Gdynia, teren Komendy-transformatory, stężenie PCB poniżej 5mg/kg , więc może być dalej używany
 • Stocznia Marynarki Wojennej S.A. ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia, transformatory w których stężenie PCB jest poniżej 5mg/kg ,  mogą być dalej używane, pozostałe zostały przekazane do unieszkodliwienia. 
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Stacja demontażu/ Punkt zbierania Pojazdów ul. Krzywoustego 4 Gdynia, 
 • FHU Zenon Cisowski 84 239 Bolszewo ul. Włoska 5
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Gdynia Witomino, ul. Konwaliowa 1
 • Gdynia Cisowa, ul. Chylońska 301
 • Gdynia Pogórze ul. Żeliwma 3
 • Gdynia Karwiny ul. Brzechwy 7 
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Nie występują

Powiat Bytowski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Brak danych z powiatu za rok 2012

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

Brak danych z powiatu za rok 2012

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

Brak danych z powiatu za rok 2012

Sposób postępowania z odpadami

Brak danych z powiatu za rok 2012

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Wg danych z Urzędu Marszałkowskiego.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o., Składowisko odpadów w Sierznie, gmina Bytów, 77‑131 Rekowo

Rozpoczęcie działalności r.2008

 • typ składowiska:   składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
 • wielkość składowiska (ha): powierzchnia w granicach korony – 3,25; powierzchnia całkowita – 7,39 
 • pojemność całkowita składowiska (Mg/m3): 216 370 / 525 585
 • pojemność pozostała do wypełnienia (Mg/m3): bd/ 180 460 
 • liczba kwater ogółem (szt.): 1
 • liczba kwater eksploatowanych (szt.): 1
 • liczba kwater zamkniętych (szt.): 0
 • monitoring składowiska:                   tak
 • wyposażenie składowiska:

uszczelnienie: bariera sztuczna + izolacja syntetyczna 0,5 mm

drenaż odcieków: tak

instalacja do odgazowania: tak, pochodnia

waga:  tak
kompaktor: tak

linia sortownicza o zdolności przerobowej 40 000Mg/rok

kompostownia o zdolności przerobowej 8000Mg /rok                 

Ilość przyjętych w r. 2012 odpadów - 21 782 Mg
w tym niesegregowanych odpadów komunalnych 10 434 Mg ,
w tym unieszkodliwionych na składowisku      10 230 Mg
 

Zakład Usług Komunalnych i Transportowych s.c. „Kodek”, Składowisko odpadów komunalnych dla miasta i gminy Miastko w Gatce, gmina Miastko, 77‑200 Miastko, ul. Jeziorna 16

 • typ składowiska:   składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
 • data rozpoczęcia prowadzenia działalności-1991 r
 • wielkość składowiska (ha): powierzchnia w granicach korony – 2,17; powierzchnia całkowita – 9,13 
 • pojemność całkowita składowiska (Mg/m3): - / 80 000
 • pojemność pozostała do wypełnienia (Mg/m3): bd/ 5000
 • liczba kwater ogółem (szt.): 1
 • liczba kwater eksploatowanych (szt.): 1
 • liczba kwater zamkniętych (szt.): 0
 • monitoring składowiska:                   tak
 • wyposażenie składowiska

uszczelnienie: bariera naturalna + izolacja syntetyczna 1,8 mm

drenaż odcieków: tak

oczyszczalnia odcieków: nie

instalacja do odgazowania: tak, emisja do atmosfery

waga: tak
kompaktor:  tak
 
Ilość przyjętych w r. 2012 odpadów - ok 1631 Mg
w tym niesegregowanych odpadów komunalnych 1547 Mg ,
w tym unieszkodliwionych na składowisku      ok. 1600 Mg
 

Zakład Gospodarki Komunalnej, Składowisko odpadów komunalnych Rokity, gmina Czarna Dąbrówka

 • Składowisko zamknięte w r.2010.

Zakład Gospodarki Komunalnej, Składowisko odpadów komunalnych Kozy, gmina Czarna Dąbrówka

 • Składowisko zamknięte w r.2010

Gmina Studzienice, Składowisko odpadów komunalnych w Osławie Dąbrowie, gmina Studzienice

 • Składowisko zamknięte w r.2010

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

Brak danych z powiatu za rok 2012

Programy usuwania azbestu

Brak danych z powiatu za rok 2012

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Na liście przedsiębiorstw posiadających urządzenia z PCB, prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, nie występują przedsiębiorstwa z powiatu bytowskiego.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Brak danych z powiatu za rok 2012

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Brak danych z powiatu za rok 2012

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Brak danych z powiatu za rok 2012

Powiat Chojnicki

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), plany gospodarki odpadami są opracowywane na poziomie krajowym i wojewódzkim. Ten zapis oznacza, że został zniesiony obowiązek tworzenia powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami i został pozostawiony plan krajowy i plany szczebla wojewódzkiego.

Rada Sejmiku Województwa Pomorskiego uchwaliła „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018”(Uchwała Nr 416/XX/12 z dnia 25 czerwca 2012r., zmieniona Uchwałą Nr 470/XXII/12 z dnia 24 września 2012r. oraz Uchwałą Nr 557/XXVII/13 z dnia 25 lutego 2013r.)

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

 

 • Uchwała Rady Miejskiej w Brusach z dnia 16 listopada 2012r w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brusy Uchwała nr XVI/1/12
 • Gmina Chojnice  UCHWAŁA NR XXVII/320/2012 RADY GMINY W  CHOJNICACH z dnia 29 października 2012 r.w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojnice.
 • Miasto Chojnice Uchwała Nr XXX/332/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 marca 2013r w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.
 • Uchwała Nr XXV/205/13 Rady Miejskiej w Czersku w sprawie utrzymania czystości i porządku w Gminie Czersk
 • Konarzyny UCHWAŁA NR XVIII/134/2012 RADY GMINY W KONARZYNACH z dnia 29 listopada 2012 r.w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konarzyny
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

W roku 2012: 20 866
 

 • Gmina Konarzyny - komunalne- 292
 • Gmina Chojnice - komunalne- 4432,2
 • Gmina Brusy - komunalne - 1956,2
 • Gmina Czersk - komunlne - 3398,6
 • Miasto Chojnice - komunalne - 10 786,55
Sposób postępowania z odpadami

Brak danych z powiatu. 

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Składowisko Odpadów Komunalnych Nowy Dwór k/Angowic, 89-600 Chojnice

 typ składowiska - odpady inne niż niebezpieczne i obojętne

 • wielkość składowiska (ha ) 3,84 kwatery III i IV
 • pojemność całkowita składowiska ( m3 )  1 363 340
 • pojemność pozostała do wypełnienia( m3 )  55 084
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 4
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 2
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 2  
 • monitoring składowiska - tak

wyposażenie składowiska:

 • uszczelnienie - glina, bariera sztuczna, boki kw – folia PCV 0,2cm,
 • drenaż odcieków- odprowadzenie do miejskiej oczyszczalni ścieków
 • instalacja do odgazowania, emisja do powietrza                
 • waga - tak
 

Ilość unieszkodliwionych w r. 2012 odpadów 16 237 Mg , w tym 14 877 Mg zmieszanych odpadów komunalnych. Odzysk 455 Mg

 
Składowisko Odpadów Komunalnych  Nieżurawa , 89-650 Czersk - tak
 • typ składowiska - odpady inne niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha ) 2,9
 • pojemność całkowita składowiska ( m3 )  119 000
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( m3 ) 19 700
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0
      ●    ilość przyjętych dotychczas odpadów - 63 267 Mg
      ●   monitoring składowiska - tak

wyposażenie składowiska

 • uszczelnienie - glina, bariera sztuczna – folia PCV 0,8 mm
 • drenaż odcieków, gromadzenie, wywóz                             
 • instalacja do odgazowania, emisja do powietrza                 
 • waga - tak

Ilość unieszkodliwionych w r. 2012 odpadów 7339 Mg , w tym 5352 Mg zmieszanych odpadów komunalnych. Kompostowanie 34 Mg

 
Składowisko Odpadów Komunalnych  Zielona Huta, 89-607 Konarzyny  tak
 • typ składowiska– odpady inne niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha ) 0,35
 • pojemność całkowita składowiska (m3)  6100, chłonność kwatery 9200
 • pojemność pozostała do wypełnienia (m3)  600
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0
      ●   monitoring składowiska - tak

wyposażenie składowiska

 • uszczelnienie - bariera sztuczna - geomembrana HDPE 2mm
 • drenaż odcieków, gromadzenie, wywóz                             
 • instalacja do odgazowania  - nie
 • waga - tak

Ilość unieszkodliwionych w r. 2012 odpadów 308 Mg, w tym 289 Mg zmieszanych odpadów komunalnych.

 
Spalarnia - brak spalarni

Kompostownia  w Nieżurawie

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

Nie jest prowadzona. 

Programy usuwania azbestu
• Uchwała Nr VIII/48/07 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Czersk na lata 2007 – 2032”
• Uchwała Nr VIII/50/2007 w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Konarzyny na lata 2007-2032" 
• Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy brusy
na lata 2009 – 2032
• Uchwała Nr VI/30/11Rady Gminy w Chojnicach z dnia 18 lutego 2011 r. Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
 
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Gmina nie posiada wykazu osób posiadających urządzenia z PCB.
Na wykazie prowadzonym przez Urząd Marszałkowski nie figurują podmioty gospodarcze z powiatu chojnickiego 

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Nie występują.

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o. k Chojnic

Wykaz podmiotów zbierających na terenie gminy Brusy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

 • Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brusach, ul. Bolta 10, 89-632 Brusy
 • P.H.U. STAN-MAR Mariusz Stanke, ul. 2 Lutego 8, 89-632 Brusy
 • POWER COMPUTER Joanna Rutowska, ul. 2 Lutego 2, 89-632 Brusy
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Brak danych z powiatu 

Powiat Człuchowski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

W roku 2012 został zniesiony obowiązek tworzenia powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami i został pozostawiony plan krajowy i plany szczebla wojewódzkiego.

Rada Sejmiku Województwa Pomorskiego uchwaliła „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018” (Uchwała Nr 416/XX/12 z dnia 25 czerwca 2012r., zmieniona Uchwałą Nr 470/XXII/12 z dnia 24 września 2012r. oraz Uchwałą Nr 557/XXVII/13 z dnia 25 lutego 2013r.)  

 

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Gmina Miejska Człuchów data uchwalenia 30.09.2010
 • Gmina Wiejska Człuchów 05.10.2006
 • Gmina Przechlewo 19.03.2007
 • Gmina Rzeczenica 07.12.2007
 • Gmina Koczała 28.06.2004
 • Miasto i Gmina Czarne 27.02.2006
 • Miasto i Gmina Debrzno 21.09.2006
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

w 2012 roku - 9881,88 Mg

 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych - brak danych
 • ilość wytworzonych odpadów przemysłowych - brak danych
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w powiecie w ciagu roku na mieszkańca (na podstawie danych z gmin) - 173 kg

 

Sposób postępowania z odpadami

selektywna zbiórka odpadów w gminach:

 • szkło
 • papier
 • plastik
 • niebezpieczne
 • inne

 unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne

 • odzysk 
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Lokalizacja: Kiełpin, 77-300 Człuchów

 Składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne

 • typ składowiska  - przesypowe
 • wielkość składowiska (ha) 27,98 
 • pojemność całkowita składowiska (m3)   88 600
 • pojemność pozostała do wypełnienia (m3 ) 1400
 • liczba kwater ogółem (szt.)  5
 • liczba kwater eksploatowanych  (szt.) 1
 • liczba kwater zamkniętych (szt.) 0
 • rekultywacja składowiska  - nie     
 • monitoring składowiska  - tak     
 • wyposażenie składowiska:

                                    uszczelnienie  - bariera sztuczna                                

                                    drenaż odcieków - tak                  

                                    oczyszczalnia odcieków                   

                                    instalacja do odgazowania - tak

                                    waga - tak                  

 

                                    kompaktor  - tak                             

Ilość unieszkodliwionych w 2012 r odpadów (Mg) 6023,86, w tym komunalnych 5603,4 Mg

 

Gmina Wiejska Człuchów   j/w

Gmina Przechlewo

Zakład Gospodarki Komunalnej 77‑320 Przechlewo, ul. Człuchowska 26

 • Początek działalności 1999 r
 • Składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne
 • Wielkość składowiska (ha)  1,71
 • Pojemność całkowita składowiska (m3)     31 000
 • Pojemność pozostała do wypełnienia (m3)  9873
 • Liczba kwater ogółem (szt)    1
 • Liczba kwater eksploatowanych (szt)   1
 • Liczba kwater zamkniętych (szt)           0
 • Rekultywacja składowiska     nie
 • Monitoring składowiska          tak
 • Uszczelnienie   - bariera sztuczna
 • Drenaż ścieków   tak
 • Instalacja do odgazowania      tak
 • Waga - tak
 • Kompaktor - tak      
 • Kompostownia – bioreaktor 2000Mg/r
 • Ilość przyjętych odpadów  w r. 2012 -1584  Mg
 • Ilość unieszkodliwionych w 2012 r odpadów (Mg) 941 , w  tym komunalnych 881, odzysk 643
 
Miasto i Gmina Czarne        

Lokalizacja  Nadziejewo 77-330 Czarne

 • Usługi Komunalne "Ekspres" J. Skotarczak, R. Brodecki, W. Klamka, R. Glugla
 • 77‑330 Czarne, ul. Kościuszki 42
 • Składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne.
 • Początek działalności 2002 r.
 • Wielkość składowiska   (ha) - 6,5    
 • Pojemność całkowita składowiska 27 000m3
 • Pojemność pozostała do wypełnienia 500m3
 • Masa odpadów dotychczas złożonych 10 795 Mg
 • Liczba kwater ogółem (szt)    1
 • Monitoring składowiska         tak
 • Instalacja do odgazowania      tak
 • Uszczelnienie   bariera sztuczna
 • Drenaż ścieków  tak
 • Instalacja do odgazowania      tak
 • Waga     tak 
 • Ilość unieszkodliwionych  w 2012 r odpadów (Mg)  przez składowanie 778,92 w tym komunalnych 766,72 , odzysk 184,38, w tym komunalnych 153,68 
 
 
Miasto i Gmina Debrzno

URZĄD MIASTA I GMINY W DEBRZNIE ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

 • 77‑310 Debrzno, ul. Wojska Polskiego 12 
 • Grzymisław, 77‑310 Debrzno
 • Początek działalności 2002 r.
 • Składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne
 • Wielkość składowiska  1ha
 • Pojemność całkowita sadowiska (Mg)   60 000 m3
 • Pojemność pozostała do wypełnienia        15000 m3
 • Masa odpadów dotychczas złożonych 17 778 Mg
 • Liczba kwater ogółem (szt)    1
 • Monitoring składowiska          tak
 • Instalacja do odgazowania      tak
 • Uszczelnienie           bariera sztuczna
 • Drenaż ścieków        tak
 • Waga     tak
 • Ilość unieszkodliwionych  w 2012 r odpadów (Mg) 1 577,80 w tym komunalnych 1498,42
 

W  gminach: Rzeczenica i Koczała - składowisk brak

Spalarnia   -     brak

Kompostownia   -  brak

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Gmina Miejska Człuchów tak
 • Gmina Wiejska Człuchów tak
 • Gmina Przechlewo tak
 • Gmina Rzeczenica tak
 • Gmina Koczała tak
 • Miasto i Gmina Czarne tak
 • Miasto i Gmina Debrzno tak 
Programy usuwania azbestu
 • Gmina Miejska Człuchów data przyjęcia 2010
 • Gmina Wiejska Człuchów 2010
 • Gmina Przechlewo 2010
 • Gmina Rzeczenica 2010 lipiec
 • Gmina Koczała nie ma
 • Miasto i Gmina Czarne 2010
 • Miasto i Gmina Debrzno 2009 grudzień
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Według listy prowadzonej przez Urząd Marszałkowski w powiecie człuchowskim nie ma zakładów posiadających urządzenia z PCB
 

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • „Trans - Złom” sp.jawna; J.Pawłowska , F.Barszcz ul.; Polna 14 77-300 Człuchów
 • Przedsiębiorstwo PKS sp. z o.,o; ul.Wojska Polskiego 5 77-300 Człuchów 
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Gmina Miejska Człuchów

 • „Multimetal Recykling” Natalia Pulit 77-300 Człuchów ul.Wojska Polskiego 14
 • PPHU „Terg” sp.z o.o 77-300 Człuchów ul.Traugutta
 • „Grene” sp.z o.o 77-300 Człuchów ul.Batorego 18
 • Jeromino Martins Dystrybucja SA 77-300 Czluchów ul. Traugutta 11 i Jerzego z Dąbrowy 2A 

Gmina Przechlewo

 • FHU „M S M” s.c. 77-320 Przechlewo ul.Człuchowska 16

Miasto i Gmina Czarne

 • FH „Feni” sp. z o.o 77-330 Czarne ul. Ogrodowa 9 A

Miasto i Gmina Debrzno

 • Jeromino Martins Dystrybucja SA 77-310 Debrzno ul.Kościuszki

 

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

BRAK 

Powiat Gdański

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

W r. 2012 został zniesiony obowiązek tworzenia powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami i został pozostawiony plan krajowy i plany szczebla wojewódzkiego.

Rada Sejmiku Województwa Pomorskiego uchwaliła „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 ”(Uchwała Nr 416/XX/12 z dnia 25 czerwca 2012r., zmieniona Uchwałą Nr 470/XXII/12 z dnia 24 września 2012r. oraz Uchwałą Nr 557/XXVII/13 z dnia 25 lutego 2013r.)

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Miasto Pruszcz Gdański Uchwała Nr XXVIII/279/2013 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 27 marca 2013 roku
 • Pruszcz Gdański Uchwała Nr XXIV/107/2012  Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 13 grudnia  2012 roku
 • Kolbudy Uchwała Nr XXXV/323/2006Rady Gminy Kolbudy z dnia 27 czerwca 2006 roku
 • Przywidz Uchwała Nr XXII/147/2012 Rady Gminy Przywidz  z dnia 12 grudnia 2012 roku, W sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przywidz"
 • Pszczółki Uchwała Nr XVIII/205/13 Rady Gminy Pszczółki z dnia 13 marca 2013 roku
 • Suchy Dąb Uchwała Nr 0007.XXVI.219.2012  Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 grudnia 2012 roku    
 • Trąbki Wielkie  Uchwała Nr 22/II/2013 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 12 marca 2013 roku
 • Cedry Wielkie Uchwała Rady Gminy Cedry Wielkie nr XXVI/217/13 z dnia 06.03.2013 r.
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

64 666,56 Mg 

w tym :

 • komunalnych 14 057,58 Mg
 • przemysłowych 50 608,98 
   

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 140 kg 

Sposób postępowania z odpadami

selektywna zbiórka odpadów w gminach:
 

 • szkło
 • papier
 • plastik
   

unieszkodliwianie poprzez składowanie,

odzysk  

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, w miejscowości Gołębiewo Wielkie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Trąbkach Wielkich, 83‑034 Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12

 • typ składowiska  - Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha )                          3,6 ha
 • pojemność całkowita składowiska                87 100 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia              32 500.m3
 • ilość złożonych dotychczas odpadów 32 550Mg
 • liczba kwater ogółem ( szt. )                         1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )        1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.)                  0
 • rekultywacja składowiska                             nie                   
 • monitoring składowiska                                 nie      
 • wyposażenie składowiska:

                                    uszczelnienie  tak, bariera naturalna (utwory glin zwałowych i iłów)              

                                    drenaż odcieków  tak                 

                                    oczyszczalnia odcieków  nie      

                                    instalacja do odgazowania   tak     

                                     waga   tak     

                                    kompaktor tak - spychacz gąsienicowy

                                    linia sortownicza  nie

                                    kompostownia   nie

Ilość przyjętych w r, 2012 odpadów-875 Mg (tylko odpady komunalne) 

 


Składowisko odpadów w miejscowości Miłocin

 • wielkość składowiska ( ha ) 1,775 ha
 • pojemność całkowita składowiska 48800 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) brak danych
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 1 

Miłocin jest składowiskiem zamkniętym w r.2005, termin rekultywacji – r. 2013 .

Składowisko zamknięte, monitorowane
    
 
 
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

Brak informacji z powiatu.

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

Brak informacji z powiatu. 

Programy usuwania azbestu
 
Przyjęcie uchwały
Miasto Pruszcz Gdański
tak 25.02.2009rok
Gmina Pruszcz Gdański

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pruszcz Gdański na lata 2009-2032 Uchwała Rady Gminy nr VIII/63/2011 z dnia 12 lipca 2011r.

Gmina Kolbudy
tak marzec 2007 roku
Gmina Przywidz
tak listopad 2011
Gmina Pszczółki
tak 29.12.2008 roku
Gmina Suchy Dąb
tak 26.11.2009 roku
Gmina Trąbki Wielkie
tak 31.08.2010 roku
Gmina Cedry Wielkie
tak 29.09.2006 roku
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Na liście prowadzonej przez Urząd Marszałkowski nie ma zakładów z powiatu gdańskiego, posiadających urządzenia z PCB.
 

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

http://www.wrotapomorza.pl/res/BIP/UMWP/urzad/departamenty/wykaz_stacji_dla_bip.pdf

 

PRZEDSIĘBIORCA
ADRES
NR. TEL.
Rodz.
dział.
Spółdz. Pracy „Złomowiec”

w Gdańsku – Punkt Skupu

Surowców Wtórnych
w Pruszczu Gdańskim
 
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Grunwaldzka 62
pow. gdański
 
058/ 682-22-11
w. 17
PZP
Przeds.Prod. – Usługowe
Drogownictwa S.A.
w Pruszczu Gdańskim
 
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Zastawna 32
pow. gdański
058/ 682-22-46
SD
Zakład Usług „RAFED” -
Rafał Brylowski
Grabiny Zameczek
 
m. Grabiny Zameczek
ul. Łąkowa 7
83-022 Suchy Dąb
pow. gdański
 
058/ 692-72-98
SD
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php?nazwa_podmiotu=&state_id%5B%5D=11&nr_rej=&nr_nip=&literal_id%5B%5D=Z&szukaj=Wyszukaj

 

Lp.
Numer Rejestrowy
Firma
Oznaczenie siedziby organu zarządzającego

NIP /
NIP Europejski

REGON
1
E0007785Z

F.U.K. KOMUNAL EXPRESS Edmund Jednac

Jankowo
583-189-73-43
220118239
2
E0009806Z
DIGITAL SERVICE Arkadiusz Krawczyk
Kiezmark
593-209-55-85
192667420
3
E0006723Z
Zakład Usług Komunalnych mgr inż. Wiesław Rusiecki
Kolbudy
583-020-62-42
190270887
4
E0001775WZBW
BIALL Sp. z o.o.
Otomin
604-001-85-35
193106935
5
E0002202WZ
TORELL Danuta Wingert, Stanisław Fiedur Spółka Jawna
Pruszcz Gdański
593-010-15-54
002848600
6
E0003589Z
Przedsiębiorstwo Handlowe Hurtownia SZCZEPAN Jan Jońca
Pruszcz Gdański
593-030-08-16
190002135
7
E0008987WZ
Euro Fashion Sławomir Woś
Pruszcz Gdański
593-000-40-93
190162488
8
E0011086Z
ENERGETYKA PÓŁNOC Fiertek Rafał
Pszczółki
593-221-47-88
192616858
9
E0005164Z
IGO Kłodnicki Andrzej
Rotmanka
593-189-82-76
192171882
10
E0007270Z
GRUPA IGO AGD Sp. z o.o.
Rotmanka
604-006-24-99
2200342919
11
E0010564Z
R. Nierychlewski, S. Mokrosiński, P. Witkowski GED S.C.
Trąbki Wielkie
585-100-82-57
190892809

 

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Na terenie gminy Trąbki Wielkie występuje kilka wyeksploatowanych złóż kopalin, które jeszcze nie zostały zrekultywowane.

 • Przy północno-wschodniej granicy gminy znajduje się składowisko odpadów paleniskowych Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. w Gdańsku - Przegalinie.          Składowisko było eksploatowane w latach 1988-2001. Obecnie składowisko popioło -żużli w Przegalinie jest wyłączone z eksploatacji.
 • Teren żwirowni w Ełganowie.
 • Składowisko fosfogipsów w Wiślince . Składowisko w Wiślince formalnie funkcjonuje od 1972 roku. Znajduje się tutaj około 16 mln ton odpadów poprodukcyjnych, głównie fosfogipsu. W trakcie produkcji 1 tony nawozu powstaje 4 do 5 ton fosfogipsu, który był następnie transportowany barkami na hałdę. Właścicielem składowiska są Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "Fosfory" sp. z o.o., należące do giełdowej spółki Ciech SA. Początkowo składowisko miało mieć tymczasowy charakter – planowano zapełnić jedynie głębokie na 10 metrów wyrobisko po dawnej cegielni. Hałda jednak zaczęła rosnąć. Władze zapowiadały, że przestanie działać, gdy osiągnie 18 metrów, później – krytyczną granicą miało być 40 metrów.
 • Ekspolatację  składowiska zakończono w r 2009.

Powiat Kartuski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

W r. 2012 został zniesiony obowiązek tworzenia powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami i został pozostawiony plan krajowy i plany szczebla wojewódzkiego.
Rada Sejmiku Województwa Pomorskiego uchwaliła „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018”(Uchwała Nr 416/XX/12 z dnia 25 czerwca 2012r., zmieniona Uchwałą Nr 470/XXII/12 z dnia 24 września 2012r. oraz Uchwałą Nr 557/XXVII/13 z dnia 25 lutego 2013r.)
 

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Gmina Kartuzy - data uchwalenia - uchwała nr XVII/215/08 z dnia 27 lutego 2008 r.
 • Gmina Sulęczyno - data uchwalenia – uchwała Nr XV/131/2008 z dnia 19 listopada 2008 r.
 • Gmina Chmielno - data uchwalenia: 18 marca 2013 r.
 • Gmina Przodkowo - data uchwalenia : 25 października 2006 r.
 • Gmina Stężyca - uchwała nr XXII/235/2013 Rady Gminy Stężyca z dnia 25 marca 2013 r.
 • Gmina Somonino - data uchwalenia: 6.03.2013 r.
 • Gmina Sierakowice - data uchwalenia: 27 listopada 2012 r.
 • Gmina Żukowo – uchwała nr XXVII/297/2012 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żukowo

 

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

20 707 odpadów komunalnych , bez gm. Sulęczyno

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca – 171 kg
 

 • Gmina Kartuzy – 4 985,8 Mg;
 • Gmina Chmielno – 1112,58 Mg/rok; w tym: komunalnych – 1112,58; Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca – 0,152 Mg
 • Gmina Przodkowo – 734,4 Mg/rok w tym komunalnych 734,4; ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 0,09 Mg
 • Gmina Stężyca – 1819,78 Mg/rok; w tym komunalnych 1695,81; z tworzyw sztucznych 29,76; z papieru i tektury 4,4; ze szkła 70,5; Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca – 0,2067 Mg
 • Gmina Somonino – 940 Mg/rok; w tym odpadów komunalnych 815; przemysłowych 125; Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca – 0,08 Mg 
 • Gmina Sierakowice – 2601,6 Mg/rok w tym: komunalnych – 2601,6 Mg; ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca – 0,14 Mg
 • Gmina Żukowo – 8512,6 Mg/rok, w tym : komunalnych – 8512,6; ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca – 0, 282 Mg 
Sposób postępowania z odpadami

selektywna zbiórka odpadów w gminach:
 

 • szkło
 • papier
 • plastik
 • niebezpieczne
 • inne: baterie  
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Zakłady unieszkodliwiania – nieczynne składowiska odpadów w Kartuzach, w Kaplicy (gm. Somonino) i Kłodnie (gm. Sulęczyno) – monitoring składowisk w fazie poeksploatacyjnej
Spalarnia – brak w powiecie
Kompostownia – brak w powiecie

W powiecie kartuskim są następujące instalacje do odzysku odpadów:
 

 • Instalacja do odzysku odpadów: 02 01 02, 02 02 02 – właściciel "Polskie Pierze i Puch" Sp. z o.o., Zakład Produkcyjny w Borczu 4, 83-312 Hopowo; wyselekcjonowane i oczyszczone pierze stosowane jest jako surowiec do produkcji kołder, poduszek, materacy; metoda R14 (wykorzystanie odpadów w całości lub części), ilość 900 Mg/rok,
 • Instalacja do odzysku odpadów: 20 01 10 i 20 01 10 – właściciel Merlin Projects Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Bracka 23 lok. 52, 00-028 Warszawa, Oddział w Pępowie, ul. Gdańska 118, 83-330 Żukowo, metoda odzysku R 14 - Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części; tu: ręczna segregacja odpadów odzieży (kod: 20 01 10 w ilości 100 Mg/rok) i tekstyliów (kod: 20 01 11 w ilości 100 Mg/rok), w celu przygotowania partii odzieży przeznaczonej do dalszego użytkowania oraz pozostałości przeznaczonych do dalszego zagospodarowania, tj. odzysku lub unieszkodliwiania.
 • Andrzej Kulas, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: ARESKAT Andrzej Kulas, z siedzibą: ul. Mickiewicza 41, 80-209 Chwaszczyno , odzysk metodą - R 8 Odzyskiwanie składników z katalizatorów, dotyczy odpadów 16 08 01 w ilości 50 Mg/rok;
 • Instalacje do odzysku odpadów metali:
  • „METAL-SERWIS” Wandtke, w Miechucinie, odzysk zgodnie z metodą R14 -wykorzystanie odpadów w całości lub części, dot. odpadów: 17 04 05 w ilości do 400 Mg/rok;
  • Art-Metal S.j. w Łapinie Górnym, odzysk metodą R 4 - recykling lub regeneracja metali i związków metali, dotyczy odpadów: 12 01 03 – 5 Mg/rok, 12 01 17 – 1 Mg/rok, 17 04 02- 100 Mg/rok.
 • Instalacje do produkcji betonu:
  • PPH POLGRAVEL Sp. z o.o. w Borowcu – metoda odzysku R14, odpady 10 01 02, do 2600 Mg/rok,
  • Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów DRYWA w Sierakowicach, węzeł Betoniarski – metoda odzysku R14, odpady 10 01 02, do 500 Mg/rok oraz odpady 17 01 01 do1000 Mg/rok, 17 01 02 do 1000 Mg/rok, 17 01 03 do 500 Mg/rok,17 01 07 do 500 Mg/rok, 17 05 04 do 500 Mg/rok, 07 05 06 do 500 Mg/rok, 17 05 08 do 100 Mg/rok, 10 13 14 do 100 Mg/rok, 01 04 08 do 100 Mg/rok, 17 01 81 do 500 Mg/rok, 17 03 02 do 500 Mg/rok;
  • “WAKOZ BETON” Sp. z o. o., 84-242 Luzino, ul. Gen. Sikorskiego 3, węzeł Betoniarski w m. Tuchom 152, Gm. Żukowo, metoda odzysku R14, odpady 10 01 02, do 20 000 Mg/rok.
  • Firma B.T.H. Kotłowski Sp. J., ul. Długa 14 B, 83-323 Kamienica Szlachecka, metoda R14, odpady 10 01 02 – 1500 Mg/rok;
  • THERMIBLOCK Sp. z o.o., Dąbrowa Miszewska 5, 80-897 Banino, metoda R 14, odpady 10 01 02 w ilości 4200 Mg/rok (produkcja cementu);
  • "DRYWA" Sp. z o.o., z siedzibą: Sosnowa Góra 139A, 83-340 Sierakowice, odzysk metodą R14 – Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części; tu wykorzystanie odpadów na linii technologicznej w procesie wytwarzania betonów towarowych niekonstrukcyjnych, metoda odzysku R14, odpady 01 04 08-100 Mg/rok, 17 01 01 – 100 Mg/rok, 17 01 02 – 100 Mg/rok, 17 05 08 – 100 Mg/rok.
  • "DRYWA" Sp. z o.o., z siedzibą Sosnowa Góra 139A, 83-340 Sierakowice, metoda odzysku - R14 – Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części, Proces odzysku odpadów polega na wykorzystaniu w całości odpadów w postaci popiołów na linii technologicznej do produkcji betonów konstrukcyjnych oraz do produkcji prefabrykatów betonowych, dotyczy odpadów: 10 01 02 w ilości 1500 Mg/rok, 10 01 17 w ilości 500 Mg/rok, 10 01 01 w ilości 500 Mg/rok 
 • Instalacje do przerobu odpadów gruzu:
  • Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "STEN-BUD" Jędrzej Stencel, 83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 28A, metodą R 15 – Przetwarzanie odpadów, w celu przygotowania ich do odzysku, tu kruszenie w kruszarce, dot. odpadów: 17 01 01 – 12 000 Mg/rok, 17 01 02 – 10 000 Mg/rok, 17 01 03 – 6 000 Mg/rok, 17 01 07 – 9 000 Mg/rok, 17 01 81 – 6 000 Mg/rok, 17 01 82 – 858 Mg/rok;
  • "WROŃSKI" Spółka Jawna, z siedzibą w Lesznie, ul. Słoneczna 1, 83-307 Kiełpino R 15 – Przetwarzanie odpadów, w celu przygotowania ich do odzysku, tu kruszenie w kruszarce , dot. odpadów: 10 12 08- 10 000 Mg/rok, 10 13 11 – 50 000 Mg/rok, 10 13 14 – 50 000 Mg/rok, 10 13 80- 50 000 Mg/rok, 10 13 81 – 30 000 Mg/rok, 10 13 82 – 20 000 Mg/rok, 10 13 99 – 8 000 Mg/rtok, 17 01 01- 16 000 Mg/rok, 17 01 02 – 2874 Mg/rok, 17 01 03 – 1 000 Mg/rok, 17 01 07 – 5 000 Mg/rok, 17 01 81 – 33 000 Mg/rok, 17 05 04 – 12 000 Mg/rok, 17 05 08 - 30 000 Mg/rok;
  • "DRYWA" Sp. z o.o., z siedzibą: Sosnowa Góra 139A, 83-340 Sierakowice, odzysk metodą R 15 – Przetwarzanie odpadów, w celu przygotowania ich do odzysku, tu kruszenie w kruszarce, dot. odpadów: 01 04 08-100 Mg/rok, 17 01 01 – 1000 Mg/rok, 17 01 02- 1000 Mg/rok, 17 01 03- 500 Mg/rok, 17 01 07-500 Mg/rok, 17 01 81-500 Mg/rok, 17 03 02-500 Mg/rok, 17 05 04-500 Mg/rok, 17 05 08-100 Mg/rok; odzysk metodą R 14 – Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części; tu przetworzenie odpadów na linii technologicznej związanej z kruszeniem odpadów w celu uzyskania frakcji spełniającej normy materiału budowlanego, dotyczy odpadów – 01 04 08-100 Mg/rok, 17 01 01 – 1000 Mg/rok, 17 01 02 – 1000 Mg/rok, 17 01 03-500 Mg/rok, 17 05 04 – 500 Mg/rok, 17 05 08 – 500 Mg/rok;
  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "EWROM" Roman Kowalski, z siedzibą: ul. Leśna 2, 83-332 Dzierżążno, odzysk odpadów metodą R 15 – Przetwarzanie odpadów, w celu przygotowania ich do odzysku, tu kruszenie w kruszarce na terenie wyrobiska złoża "SZCZUKOWO" i "SZCZUKOWO I", obręb Gapowo, gm. Stężyca, dotyczy odpadów 17 01 01 – w ilości 10 000 Mg/rok.
 • Lokalne, zakładowe kotłownie - odzysk odpadów w postaci drewna i trocin (03 01 05), wg procesu odzysku R1 (wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii). 
  • Gdański Przemysł Drzewny S.A., Zakład Drzewny w Miechucinie - odpady własne, proces odzysku R1, 203 Mg/rok, kod odpadu 03 01 05
  • Fogia Furniture w m. Maks – odpady własne, proces odzysku R1, 220 Mg/rok, kod odpadu 03 01 05,
  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo – Handlowe „LASKA” w Stężycy – odpady własne, proces odzysku R1, w ilości 660 Mg/rok, kod odpadu 03 01 05;
  • P. H. -P. ”Malwina i Adam”, Janusz Sworczuk, Chwaszczyno, ul. B. Prusa 1, zakładowe kotłownie (3 piece, każdy o mocy 80 kW), metoda R 1, ilość odpadów 03 01 05- 74 Mg/rok.
  • P.H.U. „LILAN” Alojzy Nadolski, ul. Wiejska 2, 80-209 Chwaszczyno, dotyczy Zakładu w Chwaszczynie przy ul. Oliwskiej185 - odpady własne, proces odzysku R1, kod odpadu 15 01 01 – 5 Mg/rok, 15 01 03 – 1 Mg/rok
  • MEBLE STYLOWE - Andrzej Wróbel, z siedzibą: ul. Kochanowskiego 4, 83-340 Sierakowice, Zakład Produkcyjny w Pałubicach 48 – metoda odzysku R1, odpady o kodach: 03 01 01, 03 01 05 do 22 Mg/rok;
  • FOR PAK Alojzy Formela, Leźno, lokalna kotłownia, metoda R1, odpady: 03 01 05 w ilości 20 Mg/rok
  • Usługi Stolarskie - Tadeusz Haza z siedzibą ul. Ks. Szymichowskiego 6, 83-305 Pomieczyno, gm. Przodkowo, lokalna kotłownia, metoda R1, odpady: 19 12 10 w ilości 1,5 Mg/rok; brykieciarka, metoda R 15, odpady 03 01 05 w ilości 1,5 Mg/rok
  • Firma Stolarska "STOLMAR" Marek Miłosz, ul. Górna 37, 83-330 Pępowo, lokalna kotłownia, metoda R1, odpady: 03 01 05 w ilości 3,5 Mg/rok
  • Zakład Stolarski Jan Neubauer, z siedzibą: ul. Ceynowy 8, 83-314 Somonino, lokalna kotłownia, metoda R1, odpady: 03 01 05 w ilości 45 Mg/rok
  • Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 41, lokalna kotłownia, metoda R1, odpady: 03 01 05 w ilości 40 Mg/rok;
  • Ireneusz Zwara, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Pracownia Mebli Stylowych Ireneusz Zwara, 83-333 Chmielno 10 A, odzysk odpadów metodą – R1- Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii, dotyczy odpadów 03 01 05 w ilości 15 Mg/rok
 • Instalacje do przetwórstwa odpadów z tworzyw sztucznych:
  • EUROPLASTIC Sp. z o.o., z siedzibą: Kawle Dolne 4, 83-304 Przodkowo (zakład przetwórstwa tworzyw sztucznych) – metoda odzysku R3, odpady o kodach: 02 01 04 – 1000 Mg/rok, 03 03 99 – 100 Mg/rok, 07 02 13 – 5000 Mg/rok, 07 02 15 – 100 Mg/rok, 07 06 81 – 50 Mg/rok, 07 06 99 – 100 Mg/rok, 12 01 05 – 1000 Mg/rok, 12 01 99 – 500 Mg/rok, 15 01 02 – 5000 Mg/rok, 15 01 05 – 1000 Mg/rok, 15 01 06 – 1000 Mg/rok, 15 02 03 – 100 Mg/rok, 16 01 19 – 2000 Mg/rok, 16 80 01 – 1000 Mg/rok, 17 02 03 – 2000 Mg/rok, 19 12 04 – 2000 Mg/rok, 20 01 39, – 5000 Mg/rok;
  • Firma EUROPOL Lucjan Wydrowski, 83-333 Chmielno, ul. Bukowskiego 12, metoda R 14, odpady 03 01 99 w ilości 420 Mg/rok;
  • Fabryka Styropianu "ARBET" Bartosik, Czernicki, Funke, Kuncer, Muzyczuk Sp. J. (zakład produkcji płyt styropianowych) w miejscowości Kawle Dolne 143, 83-304 Przodkowo, metoda odzysku R3, odpady o kodach: 07 02 03 w ilości 22 Mg/rok,
  • POLIMER TECHNOLOGY Sp. z o.o., ul. Czynu Tysiąclecia 15, 84-207 Bojano metoda R3, odpady: 15 01 02 – 1200 Mg/rok, 07 02 13 w ilości 600 Mg/rok, 17 02 03 – 300 Mg/rok, 20 01 39 w ilości 300 Mg/rok (tu recykling odpadów tworzyw sztucznych w procesie produkcyjnym materiałów budowlanych m.in. dachówki polimerowo-piaskowej).
 • Instalacja do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych "MASFALT" Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków, metoda R 14, odpady o kodach 17 03 02 w ilości 7 000 Mg/rok.
 • Zagospodarowanie odpadów poza instalacjami:
  • Skarmianie zwierząt futerkowych odpadami pochodzenia zwierzęcego – metoda odzysku R14 (odpady drobiowe, rybne, serwatka).
  • Hodowla Królików Wiesław Rezmer w Przyjaźni, ul. Słoneczna 10, 83-331 Przyjaźń, gm. Żukowo, produkcja kompostu, dot. odpadów o kodzie 02 01 06 w ilości 1,0 Mg/rok
  • Hodowla Zwierząt Futerkowych Henryk Płotka w m. Garcz, ul. Długa 41, 83-333 Chmielno, produkcja kompostu, dot. odpadów o kodzie 02 01 06 w ilości 30,0 Mg/rok
  • Gospodarstwo Rolne Ferma Zwierząt Futerkowych Elżbieta i Bernard Litzbarscy, 80-209 Chwaszczyno, ul. Gdyńska 14, produkcja kompostu, dot. odpadów o kodzie 02 01 06 w ilości 5,0 Mg/rok ;
  • Gospodarstwo Rolne - Hodowla Zwierząt Futerkowych Marek Płotka, Glincz, ul. Wierzbowa 77 produkcja kompostu, dot. odpadów o kodzie 02 01 06 w ilości 15,0 Mg/rok ;
  • Wykorzystanie odpadów 15 01 02 do ponownego użycia wg metody odzysku R14. Firmy posiadające stosowne zezwolenie:
  • „AS” s. c. Glincz, ul. Brzozowa 11, 83-330 Żukowo - 15 Mg/rok;
  • Andrzej Kasyna, Sławki 31, 83-314 Somonino – 4 Mg/rok;
  • IZOHAN Sp. z o.o., ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia (dot. Zakładu Produkcyjnego w Pomieczynie, ul. Spacerowa 26),metoda R 14, dot. 15 01 02 – w ilości 15 Mg/rok oraz 15 01 04 w ilości 10 Mg/rok
  • Odzysk odpadów w postaci gleby i ziemi (20 02 02) przez Zakład Transportu, Handlu i Usług „JKS” Józef Płotka, ul. Wyzwolenia 16, Mezowo, gm. Kartuzy, zgodnie z metodą R 10, do nawożenia i ulepszania ziemi przeznaczonej pod trawniki i krzewy, w celach ogrodniczych, po uprzednim wymieszaniu jej z torfem, ilość 1200 Mg/rok.
  • Odzysk odpadów 17 05 04 w postaci gleby i ziemi, w tym kamieni przez PPH POLGRAVEL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, odzysk ma miejsce na terenie Zakładu Górniczego w Borowcu (ul. Leśna, 80-209 Chwaszczyno) – metoda odzysku R14 (wypełnianie wyrobiska), ilość 400 000 Mg/rok;
  • FOR PAK Alojzy Formela, Leźno, odpady opakowań z drewna (15 01 03) - metoda R Przygotowanie do ponownego użycia - odzysk polegający na sprawdzeniu oraz naprawie - 430 Mg/rok;
  • EUROGAZ – GDYNIA Sp. z o.o., odpady wapna pokarbidowego (07 01 80) w ilości 6000 Mg/rok, metoda R 10, na użytkach wymagających wapnowania na terenie powiatu kartuskiego.
  • Eugeniusz Droździak Usługi Transportowe, ul. Wilanowska 4 m. 113, 80-809 Gdańsk odzysk odpadów 07 01 80 w ilości 3000 Mg/rok metoda R 10 - Rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby, na użytkach wymagających wapnowania na terenie powiatu kartuskiego
  • Zakład Usług Budowlanych Roman Las, Szymbark, ul. Rzemieślnicza 21 (adres do korespondencji: Zakład Usług Budowlanych, Roman Las, Rębiechowo 13 a, 80-297 Banino, Metoda R14 na terenie Zakładu Górniczego „KOSOWO” I w miejscowości Kosowo (wypełnianie wyrobiska), dot. odpadów 01 04 09, 01 04 08,17 05 04;
  • Radbur Sp.z.o.o. ul. Spółdzielców 1, 83-314 Somonino, Metoda R 14 (wypełnianie wyrobiska na terenie działki Nr 36/10 w Somoninie), dot. odpadów: 02 01 03 – 400 Mg/rok oraz 17 05 04, 19 12 09, 20 02 02 w ilości 200 000 Mg/rok, łącznie;
  • PPUH „VIKA” Kazimierz Wiśniewski, ul. Źródlana 5, 80-175 Gdańsk , dot. wyrobiska po eksploatacji złoża „Skrzeszewo III” w Skrzeszewie Żukowskim, metoda R 14, odpady 17 05 04 w ilości 800 000 Mg/rok;
  • Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze „ORION” Sp. z o. o, 83-314 Somonino, ul. Osiedle nad Radunią 26, metoda R 14 (wypełnianie wyrobiska „BERNARDYNA”), dot. odpadów: 17 05 04, 19 12 09, 20 02 02 w ilości 200 000 Mg/rok łącznie;
  • Czesław Bielicki, Wyrobisko po eksploatacji złoża „Kobysewo 1” w Kobysewie, metoda R 14, odpady 17 05 04, 19 12 09, 20 02 02 w ilości 100 000 Mg/rok łącznie;
  • Firma „Richert” Katarzyna Richert,, ul. Sandomierska 13/2, 80-042 Gdańsk, dot. wyrobiska po eksploatacji złoża „Niestepowo II” w Niestępowie,Gm. Żukowo, metoda R 14, odpady 17 01 02 – 10 000 Mg/rok oraz 17 05 04 – 50 000 Mg/rok;
  • Zakład Robót Ziemnych, Transportowych i Elektromechanika Mirosława i Kazimierz Laska, Ul. Wyspiańskiego 19/1, 83-400 Kościerzyna, metoda R 14 (wykorzystanie w budownictwie), dot. odpadów: 10 01 01 -1000 Mg/rok, 10 01 15- 200 Mg/rok, 10 12 08-50 Mg/rok, 10 13 82-50 Mg/rok, 17 01 01 – 8000 Mg/rok, 17 01 02-1600 Mg/rok,17 01 03-100 Mg/rok, 17 01 07-100 Mg/rok, 17 03 02 – 3000 Mg/rok, 17 05 04 – 3000 Mg/rok, 17 05 08 – 500 Mg/rok.
  • P.P.H.U. „GABREX” Gabriel Regliński, Niestępowo, ul. Raduńska 66C, 83-331 Przyjaźń, zgodnie z metodą R 14, dot. odpadów: 17 01 01 – 20 000Mg/rok, 17 05 04 -20 000 Mg/rok, 19 12 09 -20 000 Mg/rok, 20 02 02 -17 000 Mg/rok, 17 05 06 w ilości 20 000 Mg/rok oraz 17 01 02 – 1000 Mg/rok, na terenie wyeksploatowanych części wyrobiska „GLINCZ” oraz w budownictwie; zgodnie z metodą R 10, dotyczy odpadów: 02 01 03 -10 000 Mg/rok na terenach zielonych w granicach gminy Żukowo oraz do rekultywacji biologicznej wierzchowiny wyrobiska „GLINCZ”, zgodnie z metodą R 15 (kruszenie w kruszarce ), dotyczy odpadów 17 01 01 i 17 05 04; zgodnie z metodą R 14 (wykorzystanie w budownictwie drogowym) dot. odpadów o kodach: 17 01 81 w ilości 10000 Mg/rok oraz 17 03 02 w ilości 500 Mg/rok
  • "WAKOZ BETON" Sp. z o.o., z siedzibą ul. Gen. Sikorskiego 3, 84-242 Luzino, metoda odzysku R 14 (wypełnianie niekorzystnie przekształconych terenów wyeksploatowanych części wyrobisk w Zakładzie Górniczym w Żurominie, dot. odpadów: 17 05 04– 5000 Mg/rok, 19 12 09 – 5000 Mg/rok, 20 02 02 – 5000 Mg/rok
  • SKANSKA S.A., Ul. Gen Zajączka 9, 01-518 Warszawa, metoda R 14 (wykorzystanie w budownictwie), dot. odpadów: 17 01 01 – 20 000, 17 01 02- 1000 Mg/rok, 17 01 81 – 20 000 Mg/rok, 17 03 02 – 1000 Mg/rok, 17 05 04 – 50 000, 17 05 06 – 10 000 Mg/rok;
  • Przedsiębiorstwo Budowlane "WACIŃSKI" Witold Waciński, z siedzibą: ul. Długa 15, 83-307 Kiełpino, metoda R 14 (wykorzystanie w budownictwie drogowym), dot. odpadów: 10 01 02; 
  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "WOD-KAN-GRZENKOWICZ" Sp. z o.o., ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy, metoda odzysku R 14 (wykorzystanie w budownictwie), dot. odpadów: 01 01 02 – 10000 Mg/rok, 01 04 08 – 10000 Mg/rok, 01 04 09 – 10000 Mg/rok, 01 04 12 – 10000 Mg/rok, ex 02 03 01 – 10000 Mg/rok, ex 06 03 99- 5000 Mg/rok, 10 12 08 – 1000 Mg/rok, 10 13 82 – 1000 Mg/rok, 17 01 01 – 20000 Mg/rok, 17 01 02 – 1000 Mg/rok, ex 17 01 03 – 1000 Mg/rok, ex 17 01 07 – 5000 Mg/rok, 17 03 02 – 5000 Mg/rok, 17 05 04 – 30000 Mg/rok, 17 05 08 – 5000 Mg/rok, 19 12 19 – 10000 Mg/rok, 20 02 02 – 30000 Mg/rok, 10 01 02- 1000 Mg/rok; metoda odzysku R15 (kruszenie odpadów)- 10 12 08, 10 13 82, 17 01 01, 17 01 02, ex 17 01 03, ex 17 01 07;
  • "DIF" S.C. Lech Dzierżanowski i Jerzy Figwer Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe z siedzibą: ul. Rzemieślnicza 2 m. 4, 81-855 Sopot, metoda R 14 (wykorzystanie do utwardzenia terenu), dot. odpadów: 17 01 01 – 500 Mg/rok, 17 01 02 – 100 Mg/rok, 17 05 04 – 50 Mg/rok, 20 02 02 – 50 Mg/rok;
  • PPHU SOMBUD Mirosław Socha, ul. Ceramiczna 1a, 83-314 Somonino, metoda R14 ( wykorzystanie w budownictwie), dot. odpadów 17 01 01 – 5000 Mg/rok, 17 01 02 – 3000 Mg/rok, 17 01 07 – 5000 Mg/rok, 17 01 81 – 1000 Mg/rok, 17 05 04 – 1000 Mg/rok;
  • Firma B.T.H. Kotłowski S. j., 83-323 Kamienica Szlachecka, ul. Długa 14B, R14 – Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części; tu wypełnianie niekorzystnie przekształconych terenów wyeksploatowanego wyrobiska "KAMIENICA SZLACHECKA II", w granicach części działek Nr 53 i 54/8 w miejscowości Kamienica Szlachecka;
  • "WROŃSKI" Spółka Jawna, z siedzibą w Lesznie, ul. Słoneczna 1, 83-307 Kiełpino, odzysk metodą R 14 – Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części; tu wykorzystanie odpadów w budownictwie drogowym, na budowach realizowanych na terenie powiatu kartuskiego, dotyczy odpadów 10 12 08- 12 000 Mg/rok, 17 01 01- 16 000 Mg/rok, 17 01 02 – 6874 Mg/rok;
  • „ZRYW-POL" Zbigniew Kruszyński, z siedzibą w Glinczu, ul. Kościerska 60, 83-330 Żukowo, odzysk metodą R14 – Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części; tu wypełnianie niekorzystnie przekształconych terenów wyeksploatowanego wyrobiska "GLINCZ I", dotyczy odpadów 01 04 09 – 1000 Mg/rok, 17 05 04 – 5000 Mg/rok, 19 12 09 – 2000 Mg/rok, 20 02 02 – 7000 Mg/rok;
  • Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego "EWROM" Roman Kowalski, z siedzibą: ul. Leśna 2, 83-332 Dzierżążno, odzysk odpadów metodą R 14 – Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części; tu wykorzystanie odpadów do utwardzania powierzchni terenów, do których posiadacz ma tytuł prawny, tj. utwardzenia drogi dojazdowej i placu manewrowego do zakładu górniczego "SZCZUKOWO" i "SZCZUKOWO I", obręb Gapowo, gm. Stężyca, dotyczy odpadów 17 01 01 – w ilości 2 000 Mg/rok; oraz odzysk metodą R 14 - wypełnianie niekorzystnie przekształconych terenów eksploatowanego wyrobiska "SZCZUKOWO" i "SZCZUKOWO I", dotyczy odpadów 17 01 01 - w ilości 2000 Mg/rok oraz 20 02 02 – w ilości 2000 Mg/rok;
  • Ludmiła i Wacław Bastian, odzysk odpadów metodą R 14 - wypełnianie niekorzystnie przekształconych terenów wyeksploatowanego wyrobiska "Żukowo-Elżbietowo", Gm. Żukowo, dotyczy odpadów 17 05 04 – 4000 Mg/rok; 19 12 09 – 4000 Mg/rok, 20 02 02 – 2000 Mg/rok;
  • Oskar Bigus, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GBG-POLSKA Oskar Bigus, Al. Jana Pawła II 9 m. 27, 84-240 Reda, odzysk odpadów metodą R 15- Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu; dotyczy odpadów 16 01 03 (zużyte opony) w ilości 120 Mg/rok; w Pępowie, gm. Żukowo, ul. Gdańska;
  • Pan Michał Chmurzyński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Michał Chmurzyński z siedzibą w miejscowości Borowiec 71, 83-320 Sulęczyno, odzysk odpadów metodą R14- – Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części; tu wypełnianie niekorzystnie przekształconych terenów wyeksploatowanej części wyrobiska „GAPOWO”, gm. Stężyca; dotyczy odpadów 17 05 04 - w ilości 1750 Mg/rok, 19 12 09 w ilości 21600 Mg/rok oraz 20 02 02 – w ilości 1750 Mg/rok;
  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "CREON" Sp. z o. o., z siedzibą: ul. Biwakowa 65, 80-299 Gdańsk, na odzysk odpadów 20 02 02 w ilości 563,1 Mg/rok metodą R 14 - Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części (wg załącznika nr 5 do ustawy o odpadach); wykorzystanie odpadów do utwardzenia powierzchni terenu;

 

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Gmina Somonino – tak
 • Gmina Przodkowo – tak
 • Gmina Stężyca – tak
 • Gmina Sierakowice – tak
 • Gmina Żukowo - tak
 • Gmina Chmielno – tak
 • Gmina Kartuzy - tak
 • Gmina Sulęczyno – tak 
Programy usuwania azbestu
 • Gmina Kartuzy – uchwala z dnia 21.12. 2011 r.
 • Gmina Sulęczyno – data przyjęcia 14.07.2010 r.
 • Gmina Chmielno – data przyjęcia 27 luty 2009 r.
 • Gmina Przodkowo – uchwała z dnia 26 lutego 2009 r.
 • Gmina Stężyca – uchwała z dnia 28 grudnia 2007 r.
 • Gmina Somonino – data przyjęcia 25.04.2013 r.
 • Gmina Sierakowice – „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sierakowice na lata 2009-2018” - uchwała Rady Gminy Sierakowice nr XXVI/263/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. 
 • Gmina Żukowo – „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Żukowo na lata 2007-2032” - uchwała Rady Miejskiej w Żukowie nr XIV/235/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. 
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Według listy prowadzonej przez Urząd Marszałkowski, na terenie powiatu kartuskiego nie ma zakładów posiadających PCB
 

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • -Józef Cybula „Hossa”, ul. Gdańska 28, 83-300 Kartuzy; http://www.pomorskie.eu/pl/bip/puw/urzad_wojewodzki/wydzialy_puw/wi/rejestry_wi

Stacje demontażu pojazdów:

 • Firma P.H.U. „JARBLACH”- Konkel Jarosław ul. Witosa 2, 83-330 Żukowo,
 • Przedsiębiorstwo Handlowe „We-Met” – Janusz Wenta, ul. Królewska 63, 83-342 Kamienica Królewska

 

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • SANIKO – ul. Ceynowy 8, 83-300 Kartuzy
 • KAPEO – ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy
 • ELWOZ – Szklana 44, 83-340 Sierakowice
 • EKO-COMP Anna Grzonkowska-Dolniak, ul. Cicha 6, 83-322 Borowo

Gmina Kartuzy: nie ma stałego punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W ciągu roku na terenie gminy organizowanych jest kilka zbiórek takiego sprzętu o czym mieszkańcy są wcześniej informowani. (www.bip.kartuzy.pl)
Gmina Stężyca: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z o. o., ul. Jana III Sobieskiego 31
Gmina Żukowo:

 • Żukowo, ul. Gdyńska, parking Supersamu,
 • Przyjaźń, ul. Spacerowa 1, parking przy Kościele,
 • Leźno, parking przy Kościele parafialnym Św. Stanisława Biskupa,
 • Chwaszczyno, ul. Oliwska 139, parking Biedronki.

www.zukowo.pl
Gmina Sulęczyno: prowadzona jest zbiórka okresowa przy okazji wywózek wielkogabarytowych
Gmina Somonino: przy oczyszczalni ścieków w Sławkach oraz punkt objazdowy zbierający „elektrośmieci” z terenu całej gminy
Gmina Chmielno:

 • Garcz, ul. Kartuska 25, parking przy Centrum Integracji Społecznej,
 • Miechucino, ul. Kartuska 5, hydrofornia gminna
 • Chmielno, parking przy skrzyżowaniu ulic Grodzkiej i Grzędzickiego.

Gmina Sierakowice:

 • Sierakowice, ul. Dworcowa w godz. 9.00-10.30 (parking między Urzędem Gminy i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych)
 • Os. Wichrowe Wzgórze w godz. 10.45-12.00 (parking przy sklepie)
 • Jedna miejscowość sołecka w godz. 12.00-14.00

Termin zbiórki każdy 3 poniedziałek miesiąca www.sierakowice.pl 

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Brak danych z powiatu. 

Powiat Kościerski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

W r. 2012 został zniesiony obowiązek tworzenia powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami i został pozostawiony plan krajowy i plany szczebla wojewódzkiego.

Rada Sejmiku Województwa Pomorskiego uchwaliła „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018”(Uchwała Nr 416/XX/12 z dnia 25 czerwca 2012r., zmieniona Uchwałą Nr 470/XXII/12 z dnia 24 września 2012 r. oraz Uchwałą Nr 557/XXVII/13 z dnia 25 lutego 2013r.)

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Miasto Kościerzyna               data uchwalenia: 28 listopad 2012 r. i 7 grudzień 2012 r.
 • Gmina Kościerzyna               data uchwalenia: grudzień 2012 r.
 • Gmina Dziemiany                  data uchwalenia: b.d.
 • Gmina Karsin                         data uchwalenia: 28 grudzień 2012 r.
 • Gmina Liniewo                       data uchwalenia: 20 grudzień 2012 r.
 • Gmina Nowa Karczma          data uchwalenia: 30 listopad 2012 r.
 • Gmina Stara Kiszewa            data uchwalenia: 30 listopad 2012 r.
 • Gmina Lipusz                         data uchwalenia: 20 grudzień 2012 r.
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

14 074,65

w tym : 

 • komunalnych: 14 022,32 Mg
 • przemysłowych: brak danych 

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciagu roku na mieszkańca w powiecie na podstawie danych z gmin: 205 kg/mieszkańca

Sposób postępowania z odpadami

Miasto Kościerzyna

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik 
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, 
 • odzysk
   

Gmina Kościerzyna

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie,


Gmina Dziemiany

 • unieszkodliwianie poprzez składowanie 


Gmina Karsin

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach:szkło, papier, plastik, niebezpieczne, inne
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie
 • odzysk


Gmina Liniewo

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik, 2-krotnie zorganizowano zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne


Gmina Nowa Karczma

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie,


Gmina Stara Kiszewa

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik


Gmina Lipusz

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
Lokalizacja Składowisko odpadów komunalnych w Osowie
 • typ składowiska: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha ) - 1,05
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) - 5 000 Mg
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) - brak danych
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) - 2
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) - 0
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) - 0
 • rekultywacja składowiska - zakończona                 
 • monitoring składowiska - tak
 • wyposażenie składowiska:

                                                   - uszczelnienie - bariera sztuczna

                                                   - drenaż odcieków - tak
                                                   - Składowisko nie przyjmuje odpadów, od 1 stycznia 2010 r. – zamknięte.
 
 
Lokalizacja Składowisko odpadów komunalnych w Liniewskich Górach
 • Liniewskie Góry, 83‑420 Liniewo 
 • Samorządowy Zakład Budżetowy w Orlu, Orle, 36, 83‑420 Liniewo
 • typ składowiska: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha ) - 2 ha
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) - 24 000 Mg, 27900m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) - 403 m3
 • liczba kwater ogółem ( szt.) - 2
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) - 2 naprzemiennie
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) - 0
 • rekultywacja składowiska - nie                 
 • monitoring składowiska - tak
 • wyposażenie składowiska
                                                       - uszczelnienie - bariera sztuczna
                                                       - drenaż odcieków - tak
                                                       - instalacja do odgazowania - tak
                                                       - waga - tak
 

Ilość unieszkodliwionych w r. 2012 odpadów 1434,47* Mg w tym odpadów komunalnych-1423,42** Mg

*odpady odebrane z terenu Gminy Liniewo i Nowa Karczma i składowane na składowisku w Liniewskich Górach (zgodnie z kartami przekazania odpadów)

**bez skratek i osadów 

Składowisko nie przyjmuje odpadów od 31 lipca 2012 r. – zamknięte, do rekultywacji. Decyzja nr OŚ.6237.2.2012 z dnia 28 listopada 2012 r. wyrażająca zgodę na zamknięcie składowiska

 

Lokalizacja Składowisko w Gostomiu,  Gostomie, 83‑407 Łubiana,

 • Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna ,Stare Nadleśnictwo, 5, 83‑400 Kościerzyna
 • Początek działalności 1993r
 • typ składowiska: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha ) - 5,82
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) - 356 781 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) - 61 579m3
 • liczba kwater ogółem ( szt.) - 2
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) - 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) - brak danych
 • rekultywacja składowiska - nie                  
 • monitoring składowiska - tak
 • wyposażenie składowiska
                                                            - uszczelnienie  - bariera sztuczna
                                                            - drenaż odcieków - tak
                                                            - waga - tak
                                                            - instalacja do odgazowania - tak
                                                            - kompaktor - tak
 

Ilość unieszkodliwionych w r. 2012 odpadów na składowisku  [Mg] 15 423,6, w tym komunalnych 13 376,1

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Miasto Kościerzyna TAK
 • Gmina Kościerzyna TAK
 • Gmina Dziemiany TAK
 • Gmina Karsin TAK
 • Gmina Liniewo TAK
 • Gmina Nowa Karczma TAK
 • Gmina Stara Kiszewa TAK
 • Gmina Lipusz TAK
Programy usuwania azbestu
 • Miasto Kościerzyna               TAK data przyjęcia: 25 sierpień 2010 r.
 • Gmina Kościerzyna               TAK data przyjęcia: 2 marca 2012 r.
 • Gmina Dziemiany                  TAK data przyjęcia: 23 grudzień 2008 r.
 • Gmina Karsin                         TAK data przyjęcia: 25 marzec 2010 r.
 • Gmina Liniewo                       NIE
 • Gmina Nowa Karczma         TAK data przyjęcia: 13 październik 2011 r.
 • Gmina Stara Kiszewa           TAK data przyjęcia: 26 marzec 2013 r.
 • Gmina Lipusz                         TAK data przyjęcia: 30 sierpień 2010 r., 29 grudnia 2011 r.  zmiana programu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

 Według listy prowadzonej przez Urząd Marszałkowski w powiecie kościerskim nie ma zakładu posiadającego urządzenia z PCB.
 

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Brak danych z powiatu.

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Brak danych z powiatu.

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Brak danych z powiatu.
 

Powiat Kwidzynski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Od r. 2012 nie m obowiązku posiadania powiatowego i gminnych planów gospodarki odpadami.
Rada Sejmiku Województwa Pomorskiego uchwaliła „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018”(Uchwała Nr 416/XX/12 z dnia 25 czerwca 2012r., zmieniona Uchwałą Nr 470/XXII/12 z dnia 24 września 2012r. oraz Uchwałą Nr 557/XXVII/13 z dnia 25 lutego 2013r.)
 

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Miasto Kwidzyn – data uchwalenia 30.03.2006r.
 • Gmina Kwidzyn - data uchwalenia 16.11.2012r.
 • Gmina Gardeja - data uchwalenia 28.11.2012r.
 • Gmina Sadlinki - data uchwalenia 22.11.2012r.
 • Gmina Ryjewo - data uchwalenia 28.12.2012r.
 • Miasto i Gmina Prabuty - data uchwalenia 01.01.2012r.  
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

17 515,55 Mg 
w tym :

 • komunalnych: 17 129,65
 • przemysłowych: 385,88

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca w powiecie na podstawie danych z gmin – 204,3 kg
 

Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach:
  • szkło
  • papier
  • plastik
  • niebezpieczne (przeterminowane leki, baterie)
  • inne (odpady zielone)
 • nieszkodliwianie poprzez składowanie
 • odzysk poprzez kompostowanie (osady ściekowe, odpady zielone) 
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Gliwa Mała Zakład utylizacji odpadów

 • typ składowiska
 • wielkość składowiska ( ha ) 2,95
 • pojemność całkowita składowiska 225 116m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia 7539 m3
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 4
 • liczba kwater eksploatowanych ( szt. ) 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0 
 • monitoring składowiska tak
 • wyposażenie składowiska 
  • uszczelnienie bariera naturalna i sztuczna
  • drenaż odcieków 
  • instalacja do odgazowania 
  • waga 
  • kompaktor 
  • linia sortownicza 
  • kompostownia – pryzmy
 • Ilość unieszkodliwionych- 15170Mg odpadów składowano, w tym niesegregowane typu komunalnych -15 019, 1 odzyskano 944 Mg .

Spalarnia- brak w powiecie
Kompostownia- brak w powiecie 

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Miasto Kwidzyn – tak
 • Gmina Kwidzyn - tak
 • Gmina Sadlinki – nie
 • Gmina Gardeja – tak
 • Gmina Ryjewo – tak
 • Gmina Prabuty – tak  
Programy usuwania azbestu
 • Miasto Kwidzyn – tak, data przyjęcia 16.12.2008r. w ramach aktualizacji Planu Gospodarki odpadami;
 • Gmina Kwidzyn – tak, data przyjęcia 18 kwiecień 2007r.;
 • Gmina Sadlinki – nie;
 • Gmina Gardeja – nie;
 • Gmina Ryjewo – nie;
 • Gmina Prabuty – tak, data przyjęcia 22.06.2004r w ramach Planu Gospodarki Odpadami;

 

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Brak danych z powiatu
Na liście prowadzonej przez Pomorski Urząd Marszałkowski nie występują zakłady zlokalizowane w powiecie kwidzyńskim
 

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • PHU „MAN”, Kwidzyn, ul. Łąkowa 44 – stacja demontażu
 • Firma „MAJEROWICZ” Brachlewo 49, gmina Kwidzyn – stacja demontażu

 

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Brak informacji z powiatu w r.2012, niżej informacja z r.2011

 • „INET” ul, Słowiańska 13a, Kwidzyn - sprzedaż detaliczna i zbiórka sprzętu elektronicznego 
 • FIRMA HANDLOWA „SUKCES” Sp. z o.o. 10-409 OLSZTYN ,ul. Lubelska 32 SKLEP Nr 35 KWIDZYN ul. Sztumska 14, sprzedaż detaliczna i zbiórka sprzętu AGD i RTV 
 • „MARS” S.A. ul. Górczyńska 23 Gorzów Wlkp., SKLEP w KWIDZYNIE ul. Dębowa 4, Kwidzyn, sprzedaż oraz zbiórka, sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
 • „BYCHOWO”- hurtownia kabli i przewodów, ul. Toruńska 34 Kwidzyn, sprzedaż oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
 • H-EL – hurtownia elektryczna, Spółka Komandytowa, ul. Toruńska 34, Kwidzyn, sprzedaż oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
 • Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. ul. Krótka 4 Kwidzyn - sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
 • „GRENE” ul. Skandynawska 1, Modła Królewska, Kwidzyn ul. Malborska 134 -sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
 • „KOP EL” SP. z o.o. Hurtownia Elektryczna, ul. Polna 107, 87-100 Toruń, odział w Kwidzynie, ul. Żwirowa 4 -sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego 
 • GRACOMM Przedsiębiorstwo Handlowe, sprzedaż - ul. Batalionów Chłopskich 25 Kwidzyn, zbiórka - - ul. Batalionów Chłopskich 4 Kwidzyn, sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
 • „TECHTRONIK” Sp. J., sprzedaż - ul. Targowa 11A, zbiórka – Targowa 18, Kwidzyn, sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
 • F.H.U. „WALKUSZ” ul. Hallera 77, Kwidzyn, sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
 • „BMS” S.C. P H-U ul. Staszica 22, Kwidzyn, sprzedaż detaliczna i zbiórka sprzętu AGD i RTV 
 • „DOMAR – BYDGOSZCZ” S.A., ul. Jagiellońska 78 Warszawa, FILIA W BYDGOSZCZY, ul. Szejnochy 4, Kwidzyn ul. Słowackiego sprzedaż detaliczna i zbiórka sprzętu AGD i RTV 
 • „EFEKT” S.C. ul. Targowa 12, Kwidzyn, sprzedaż detaliczna i zbiórka sprzętu AGD i RTV 
 • AGD- SPORT ul. Słowiańska 11, Kwidzyn, sprzedaż detaliczna i zbiórka sprzętu AGD i RTV 
 • Artykuły fotograficzne, ul. Chopina 12, Kwidzyn, sprzedaż detaliczna i zbiórka sprzętu, fotograficznego 
 • Artykuły Wielobranżowe HURT-DETAL, ul. Daszyńskiego 1, Prabuty, ul. Piłsudskiego 2B (sklep AGD) Kwidzyn, sprzedaż detaliczna i zbiórka sprzętu AGD 
 • EMPIK Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 116/122, Warszawa, ul. Kopernika 25 A, Kwidzyn - sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektronicznego 
 • Pośrednictwo Ubezpieczeniowe i Handel Detaliczny, ul. Grudziądzka 24, Kwidzyn, sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego; 
 • Telekomunikacja Polska, Region Północny Pionu Administracji, siedziba w Warszawie, Salon Sprzedaży TP- ul. Chopina 28, Kwidzyn - sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
 • Dyrekcja Wykonawcza Carrefour Polska Sp. z. o.o., siedziba w Warszawie Champion Kwidzyn, ul. Słowackiego 14 - sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
 • PHU „FALKO” Katarzyna Rzemieniec ul. 15 Sierpnia 25, Kwidzyn, sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
 • Ahold Polska sp. z o.o., siedziba w Krakowie, sklep hypernova , ul. 3 Maja 26, Kwidzyn, sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
 • Usługi Komputerowe „ELKOMP”, przy ul. Kochanowskiego 11, Kwidzyn Barbara Bodus - sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektronicznego 
 • Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jankowicach – Tarnowo Podgórne; ul. Grunwaldzka Kwidzyn - sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

Dla mieszkańców Kwidzyna zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzi:

 • Zakład Utylizacji Odpadów z siedzibą przy ul. Owczej 7 w Kwidzynie. (ZGO w Gilwie Małej) 

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Kwidzyna :

 • PUS Sp. z o.o. ul. Wiślana 2 Kwidzyn 
 • P P-H-U GAMINEX przy ul. Sportowej 2 Kwidzyn, 

po uprzednim uzgodnieniu terminu i miejsca odbioru (za pośrednictwem spółdzielni mieszkaniowych), odbierają taki sprzęt od mieszkańców.

 

 

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Nie występują 

Powiat Lęborski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), plany gospodarki odpadami są opracowywane na poziomie krajowym i wojewódzkim. Ten zapis oznacza, że został zniesiony obowiązek tworzenia powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami i został pozostawiony plan krajowy i plany szczebla wojewódzkiego.
Rada Sejmiku Województwa Pomorskiego uchwaliła „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018”(Uchwała Nr 416/XX/12 z dnia 25 czerwca 2012r., zmieniona Uchwałą Nr 470/XXII/12 z dnia 24 września 2012r. oraz Uchwałą Nr 557/XXVII/13 z dnia 25 lutego 2013r.)
 

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Gmina Łeba 29.06.2011r.
 • Gmina Cewice 18.12.2012r.
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska 21.12.2012r. 
 • Gmina Wicko 18.12.2012r.
 • Gmina Lębork 21.12.2012r. 
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

36364 Mg
 w tym :

 • komunalnych …14 983…Mg
 • przemysłowych …21 381 Mg

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca w powiecie na podstawie danych z gmin -230 kg


w tym:
Gmina Łeba:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku 1189 Mg
w tym:

 • komunalnych –1189 Mg
 • przemysłowych - brak
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca – 215 kg

Gmina Cewice:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku 902,2 Mg + ok.700 Mg
w tym:

 • komunalnych – ok. 1600 Mg
 • przemysłowych - brak
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca – 215 kg

Gmina Nowa Wieś Lęborska:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku 1003,1Mg
w tym:

 • komunalnych – 739,7 Mg
 • przemysłowych - 263,4 
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca – 55 kg

Gmina Wicko:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku Mg
w tym:

 • komunalnych – 123,05 Mg
 • przemysłowych - brak
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca – 20 kg

Gmina Lębork:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku 32 437,9 Mg
w tym:

 • komunalnych – 11 329,13 Mg
 • przemysłowych - 21 117,77 Mg  
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca – 327 kg 
Sposób postępowania z odpadami

selektywna zbiórka odpadów w gminach:
szkło, papier, plastik, niebezpieczne, inne: przeterminowane leki, baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady wielkogabarytowe, odpady organiczne, metale
Gmina Nowa Wieś Lęborska:

 • opakowania z tworzyw sztucznych: 90,3 Mg
 • opakowania ze szkła: 154,1 Mg

Gmina Lębork:

 • opakowania z tworzyw sztucznych: 146,2 Mg
 • opakowania ze szkła: 164 Mg
 • papier i tektura: 435 Mg
 • odpady niebezpieczne: 130,3 Mg
 • odpady wielkogabarytowe: 113,0 Mg
 • odpady organiczne: 239,7 Mg
 • metale: 158,3 Mg

unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne

Gmina Nowa Wieś Lęborska:

 • opakowania z papieru i tektury: 11,3 Mg
 • opakowania z drewna: 1,0 Mg

odzysk  

Lp.

Miasto/ gmina

Rok realizacji

Ilość zebranego szkła (Mg)

Ilość zebranych tworzyw sztucznych (Mg)

1.

Cewice

2012

78,4

28,6

2.

Lębork

2012

164

146,2

3.

Wicko

2012

101,79

43,99

4.

Nowa Wieś Lęborska

2012

154,1

70,7

5.

Łeba

2012

bd

bd

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Składowisko Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów sp. z o. o. w Czarnówku , Czarnówko, 34, 84 351 Nowa Wieś Lęborska
Rozpoczęcie działalności 1995

 • typ składowiska inne niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha ) – 28,854
 • pojemność całkowita składowiska 544.000 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia 86 400 m3
 • masa dotychczas składowanych odpadów 261 525 Mg
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) - 5
 • liczba kwater eksploatowanych ( szt. ) - 3
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) - 2
 • rekultywacja składowiska - tak  
 • monitoring składowiska – tak  
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie - tak
 • bariera naturalna / bariera sztuczna – geomembrana HDPE 2 mm
 • drenaż odcieków - tak
 • oczyszczalnia odcieków - nie
 • instalacja do odgazowania – tak (w trakcie)
 • waga - tak
 • kompaktor - tak
 • linia sortownicza - tak , zdolność przerobowa 36 500 Mg/rok
 • kompostownia - tak zdolność przerobowa 16 000 Mg/rok+ 25000Mg/rok
 • Ilość unieszkodliwionych w r.2012 odpadów przez składowanie 8400 Mg*
 • Masa przyjętych odpadów . 60 475 Mg ,w tym typu komunalnych 16 282 Mg

*Ilość unieszkodliwionych odpadów dotyczy wszystkich gmin, które zawarły porozumienie z Przedsiębiorstwem Składowania i Przetwórstwa Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku (w tym gmin nie wchodzących skład powiatu lęborskiego)
Spalarnia – nie ma
Kompostownia - tak

 • lokalizacja ZZO w Czarnówku
 • rodzaj / typ – składowa, bioreaktorowa
 • podstawowe dane techniczne – 8szt. bioreaktorów, moc przerobowa 25.000 Mg/rok
 • Kompostownia składowa - moc przerobowa 16 000 Mg/rok

Ilość odzyskanych w r. 2012 odpadów: kompostownia składowa – 13.200 Mg; kompostownia bioreaktorowa - 20.740 Mg , razem 33940 Mg
 

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

TAK 

Programy usuwania azbestu
 • Gmina Łeba – 22 czerwca 2012r.
 • Gmina Cewice – 10.03.2010r. (zmiana 27.05.2010r., 30.03.2011r. i 23.02.2012r., 27.03.2013r.))
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska – 29.05.2009r.
 • Gmina Wicko – 29.05.2009r.
 • Gmina Lębork – 27.12.2011r 
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

wg listy prowadzonej przez Urząd Marszałkowski
W gm Cewice w jednostce wojskowej w Siemirowicach , znajdują się transformatory o niskiej zawartości PCB.(poniżej 50 ppm tj niżej niż 5mg/kg.
 

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Punkt Skupu Surowców Wtórnych, Kazimierza Bandzmera, przy ul. Pionierów 13 w Lęborku. 
 

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • REMONDIS Sp. z o.o. ul. Kossaka 104, 84-300 Lębork
 • ELWOZ Sp. z o.o. Szklana 44, 83-334 Miechucino
 • Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. Czarnówko 34, 84-351 Nowa Wieś Lęborska
 • Punkt Skupu Surowców Wtórnych, Kazimierza Bandzmer, ul. Pionierów 13 84-300Lębork

Wykaz firm zajmujących się zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie powiatu lęborskiego, według danych figurujących w Rejestrze Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego udostępnionych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska mieści się na stronie internetowej - http://rzseie.gios.gov.pl/
 

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

brak danych 

Powiat Malborski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

powiatowy: 

 • data zatwierdzenia uchwałą Rady Powiatu: 01.12.2004, zaktualizowany w 2011 r. – uchwała Rady Powiatu 27.04.2011 r.

gminne:

 • Gmina Miłoradz - data zatwierdzenia uchwałą Rady Gminy: 25.11.2004, zaktualizowany 30.03.2011 r.
 • Gmina Lichnowy - data zatwierdzenia uchwałą Rady Gminy: 31.03.2005, zaktualizowany 21.03.2009 r.
 • Miasto i Gmina Nowy Staw - data zatwierdzenia uchwałą Rady Gminy: 30.12.2004, zaktualizowany 30.12.2010 r.
 • Gmina Malbork - data zatwierdzenia uchwałą Rady Gminy: 31.03.2005, zaktualizowany 22.06.2011 r.
 • Gmina Stare Pole - data zatwierdzenia uchwałą Rady Gminy: 30.12.2004, zaktualizowany 28.12.2010 r.
 • Miasto Malbork - data zatwierdzenia uchwałą Rady Miasta: 24.02.2005, zaktualizowany 28.12.2010 r. 

Od r.2012 nie obowiązują plany na poziomie gminnym i powiatowym.

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

Gmina Miłoradz - data uchwalenia 18 grudnia 2012, Nr XVII/150/2012
Gmina Lichnowy - data uchwalenia 20 grudnia 2012, Nr XXXI/226/2012 zmieniona uchwałą Nr XXXV/256/2013 z dnia 7 marca 2013,
Gmina Malbork - data uchwalenia 28 grudnia 2012, Nr XXII/206/2012
Miasto Malbork - data uchwalenia 7 marca 2013, Nr XXVIII/290/13
Miasto i Gmina Nowy Staw - data uchwalenia 21 grudnia 2012, Nr 240/XXXII/2012
Gmina Stare Pole - data uchwalenia 20 grudnia 2012, Nr XVII/152/2012 

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

12 752,01 Mg
w tym :

 • komunalnych 12 630,45 Mg
 • przemysłowych 121,56 Mg w gminie Miłoradz, w pozostałych gminach brak danych


Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca w powiecie na podstawie danych z gmin 199,64 kg.
 

Sposób postępowania z odpadami

Miasto Malbork

 • Selektywna zbiórka odpadów: szkło, papier, plastik, niebezpieczne, biodegradowalne, tekstylia 
 • Unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, spalanie,
 • Odzysk R14 i R15
 • punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o.

Miasto i Gmina Nowy Staw

 • Selektywna zbiórka odpadów: szkło, papier, plastik, niebezpieczne i inne
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne.
 • odzysk: na terenie Miasta i Gminy Nowy Staw nie ma instalacji do odzysku odpadów. Są one poddawane odzyskowi poza terenem Miasta i Gminy Nowy Staw.

Gmina Malbork

 • Selektywna zbiórka odpadów: szkło, papier, plastik,
 • Zmieszane odpady komunalne - odbiór przez uprawnione przedsiębiorstwa, unieszkodliwiane na składowisku odpadów komunalnych,
 • Odzysk: recykling odpadów opakowaniowych: papier, szkło i tworzywa sztuczne

Gmina Miłoradz

 • Selektywna zbiórka odpadów: szkło, papier, tworzywa sztuczne (plastik),
 • Zmieszane odpady komunalne - odbiór przez uprawnione przedsiębiorstwa, unieszkodliwiane na składowisku odpadów komunalnych,
 • Odzysk: recykling odpadów opakowaniowych: papier, szkło i tworzywa sztuczne

Gmina Lichnowy

 • Selektywna zbiórka odpadów: szkło, plastik, makulatura, żarówki oraz baterie, które są odbierane przez uprawnioną firmę i przekazywane w ramach jej usług do odzysku.
 • Zmieszane odpady komunalne - odbiór przez uprawnione przedsiębiorstwa, unieszkodliwiane na składowisku odpadów komunalnych,
 • Odzysk: recykling odpadów opakowaniowych: papier, szkło i tworzywa sztuczne

Gmina Stare Pole

 • Selektywna zbiórka odpadów: szkło, plastik, baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Unieszkodliwianie poprzez składowanie – wysypisko odpadów w Szaleńcu, ZUOS Tczew,
 • Odzysk: tworzywa sztuczne, szkło, makulatura, gleba, ziemia w tym kamienie, gruz, ustabilizowane osady ściekowe. 
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacja: Szaleniec, gmina Stare Pole Szaleniec, 82 220 Stare Pole

Zarządzający -Urząd Gminy Stare Pole, 82 220 Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6
Początek funkcjonowania 1989r

 • typ składowiska IN 
 • wielkość składowiska (ha): ha, powierzchnia składowania - 0,063ha
 • pojemność całkowita składowiska (Mg): ok 8 tys. Mg , 31 038 m3
 • dotychczas przyjęto 7800Mg
 • pojemność pozostała do wypełnienia: 506 m3
 • liczba kwater ogółem (szt.): 5
 • liczba kwater eksploatowanych (szt.): 5
 • liczba kwater zamkniętych (szt.): 0
 • monitoring składowiska: tak
 • wyposażenie składowiska:
 • uszczelnienie: bariera naturalna
 • drenaż odcieków: tak

Ilość unieszkodliwionych w r.2012 odpadów na składowisku w tym typu komunalnych 468,4 Mg

Spalarnia - brak
Kompostownia - brak 

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

Gmina Miejska Malbork – tak
Gmina Nowy Staw – nie
Gmina Malbork – nie
Gmina Miłoradz – nie
Gmina Lichnowy – tak
Gmina Stare Pole – tak  

Programy usuwania azbestu

Powiat Malborski – Uchwała Rady Powiatu Nr XVII/160/2007 z dnia 19.12.2007 r.

Gmina Miejska Malbork – Uchwała Rady Miasta Nr XXII/180/08 z dnia 28.02.2008 r.

Miasto i Gmina Nowy Staw – Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Stawie Nr 92/2007 z dnia 25.10.2007 r. 

Gmina Malbork – Uchwała Rady Gminy Malbork Nr XIV/100/2007 z dnia 23.11.2007 r.,

Gmina Miłoradz – Uchwała Rady Gminy Miłoradz Nr XXIX/241/09 z dnia 09.11.2009 r.

Gmina Lichnowy – Uchwała Rady Gminy Lichnowy Nr XX/202/08 z dnia 04.09.2008 r.

Gmina Stare Pole Uchwała Gminy Stare Pole Nr X/77/2011 Rady Gminy Stare Pole z dnia 26 października 2011 r.

 

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

wg listy prowadzonej przez Urząd Marszałkowski
Malbork, ECO Malbork Sp.z o.o.ul. Sikorskiego 39A, 80-200 Malbork, rozdzielnia, kondensatory- przekazane do unieszkodliwienia
 

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Na terenie powiatu nie ma punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Miasto Malbork, gmina Stare Pole - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Gen. De Gaulle’a 70, 82-200 Malbork, www.malbork.pl, www.elektrosmieci.pl.
gmina Miłoradz – Urząd Gminy w Miłoradzu.
Miasto i Gmina Nowy Staw – ELTRONEX Sklep przy ul. Rynek K. Pułaskiego w Nowym Stawie, Sklep Biedronka przy ul. Obr. Westerplatte w Nowym Stawie.
 

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

składowisko odpadów na ul. Ceglanej w Malborku – obszar 9 ha, w trakcie rekultywacji,
składowisko odpadów na ul. Tczewskiej w Malborku – obszar 6 ha, w trakcie rekultywacji,
składowisko odpadów w Mątowach Małych w gminie Miłoradz – obszar ok. 1,73 ha, zrekultywowane,
składowisko odpadów w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy – obszar 2,8 ha, zrekultywowane. 

Powiat Nowodworski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Nowodworskiego uchwalony dnia 12 lutego 2004, data aktualizacji: 27 kwietnia 2010 r.
Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański uchwalony dnia 26 października 2004, data aktualizacji: 27 października 2011 r.
Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Krynica Morska uchwalony  dnia 27 października 2004, data aktualizacji:   brak
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Ostaszewo uchwalony dnia 27 października 2004, data aktualizacji:  31 maja 2011 r.
Plan Gospodarki Odpadami dla  Gminy Stegna uchwalony dnia 30 grudnia 2004, data aktualizacji:  w trakcie wykonywania 
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sztutowo dnia 28 października 2004, data aktualizacji: 22 grudnia 2008 r.

Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach ( Dz. u. z 2013 r., poz. 21) Plany gospodarki odpadami obecnie opracowywane są na poziomie krajowym i wojewódzkim.
 

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

Data uchwalenia:

 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański - 20 grudnia 2012 r.
 • Miasto Krynica Morska - 20 grudnia 2012 r.
 • Gmina Ostaszewo – 19 grudnia 2012 r.
 • Gmin Stegna - 31 stycznia 2013 r.
 • Gmina Sztutowo – 31 stycznia 2013 r.
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

8 384,70 Mg
w tym :

 • komunalnych     8 384,70
 • przemysłowych   brak danych

w tym:

 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański - 4 022,8
 • Miasto Krynica Morska - 1 157,1
 • Gmina Ostaszewo -  314,0
 • Gmin Stegna - 1 798,6
 • Gmina Sztutowo  - 1 092,

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca w powiecie: 232,4 kg, 

w tym:

 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański - 225kg
 • Miasto Krynica Morska - 881 kg 
 • Gmina Ostaszewo  - 31 kg
 • Gmin Stegna  - 181 kg
 • Gmina Sztutowo -  295 kg
Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik, baterie, odpady wielkogabarytowe
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie
 • odzysk
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Składowisko – brak

(Odpady z terenu powiatu nowodworskiego  przyjmowane są przez ZUOS„Rokitki” w Tczewie)
   
Spalarnia - brak
Kompostownia – brak

 • Na terenie Powiatu Nowodworskiego znajdują się następujące instalacje do odzysku odpadów:
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Tuga” Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1, 82- 100 Nowy Dwór Gd.
 • Zakład Ślusarski Export-Import Wytwarzanie Akcesorii Meblowych i Nagrobkowych oraz Handel – Ostaszewo
 • PPUiH „U Stasia” Stanisław Fierek,  ul.Warszawska 47, 82-100 Nowy Dwór Gd.
 • Szymański Bogdan Handel Hurtowy Materiałami Budowlanymi,  ul. Szkolna 5, 82-110 Sztutowo

Ilość odzyskanych  w r. 2012 odpadów – 31 581,82 Mg

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gd.  – tak   
 • Miasto Krynica Morska – tak
 • Gmina Ostaszewo – tak
 • Gmina Stegna – tak
 • Gmina Sztutowo - tak
Programy usuwania azbestu
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gd.  – data przyjęcia 06 grudnia 2007 r.
 • Miasto Krynica Morska – data przyjęcia 24 września 2009 r.
 • Gmina Ostaszewo – 19 grudnia 2012 r.
 • Gmina Stegna – data przyjęcia 22 stycznia 2010 r.
 • Gmina Sztutowo -  data przyjęcia 28 marca 2008 r.
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Nie występują na terenie powiatu nowodworskiego.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Brak na terenie powiatu.

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • ZGK Sp. z o.o. Nowy  Dwór Gd.
 • Sklepy prowadzące sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • PRS-P Sp. z o.o. Nowy Dwór Gd.
 • www.miastonowydwor.pl
 • www.krynicamorska.pl
 • www.sztutowo.pl/zakładka BIP/środowisko naturalne/postępowanie z odpadami
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

nie występują na terenie powiatu

Powiat Pucki

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), plany gospodarki odpadami są opracowywane na poziomie krajowym i wojewódzkim. Ten zapis oznacza, że został zniesiony obowiązek tworzenia powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami i został pozostawiony plan krajowy i plany szczebla wojewódzkiego. Rada Sejmiku Województwa Pomorskiego uchwaliła „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018” (Uchwała Nr 416/XX/12 z dnia 25 czerwca 2012r., zmieniona Uchwałą Nr 470/XXII/12 z dnia 24 września 2012r. oraz Uchwałą Nr 557/XXVII/13 z dnia 25 lutego 2013r.)  

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Uchwała Nr XXIII/130/12 Rady Miasta Helu z dnia 29 października 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Helu.
 • Uchwała Nr XXVII/212/2012 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jastarnia
 • Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Władysławowa – Uchwała nr XXXVIII/359/2013 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 6 marca 2013
 • Uchwala Nr XXIV/78/12 Rady Gminy Puck, z dnia 27 września 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puck.
 • Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Puck przyjęty Uchwałą nr XXIV/1/2012 Rady Miasta Pucka z dnia 28 listopada 2012 r.
 • Uchwała Nr XXXV/107/2012 z dnia 5 grudnia 2012r. Rady Gminy Kosakowo w spawie: zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kosakowo przyjętego uchwałą nr XXXII/81/2012 Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 października 2012.
 • Uchwała Nr XXIX/312/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krokowa.
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

Brak danych z powiatu. 

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca w powiecie na podstawie danych z gmin - brak informacji z powiatu.

Sposób postępowania z odpadami

Brak danych z powiatu.

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Brak danych z powiatu.

W roku 2011 podano: składowanie na składowiskach – Łebcz, Łężyce (powiat wejherowski), Czarnówko (powiat lęborski), Gniewino (powiat wejherowski).

Składowisko Łebcz, 84‑100 Puck

Prowadzący: Pucka Gospodarka Komunalna Spółka z o.o., 84-100 Puck , ul. Zamkowa 6

 • typ składowiska-inne niż obojętne lub niebezpieczne
 • wielkość składowiska (ha) ok. 6
 • pojemność całkowita składowiska (m3) 561 800
 • pojemność pozostała do wypełnienia (m3) 8 209
 • ilość składowanych odpadów 547 235 Mg
 • liczba kwater ogółem (szt.) 3
 • liczba kwater eksploatowanych  (szt.) 2
 • liczba kwater zamkniętych (szt.)1 
 • monitoring składowiska - tak, częściowy
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie - glina i piasek                        
 • drenaż odcieków - tak                        
 • oczyszczalnia odcieków - odwożenie            
 • instalacja do odgazowania - pochodnia                     

 

W roku 2012 przyjęto (Mg) 16 372,6, recykling - 255,8, składowanie -16 116,8 w tym komunalne - 15 838,9

 

Spalarnia - brak na terenie powiatu puckiegoKompostownia 

 • lokalizacja - teren oczyszczalni ścieków w Swarzewie
 • rodzaj / typ - pryzmowa
   

 

Ilość odzyskanych odpadów - wytworzonego kompostu na bazie osadów ze Swarzewa i Jastarni - ok. 7000 Mg /rok

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

Brak danych z powiatu.

Programy usuwania azbestu
 • Uchwała XVIII/95/2007 Rady Gminy Krokowa z dnia 23 listopada 2007 w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krokowa na lata 2007 – 2030.
 • Uchwała Nr LI/8/2010 Rady Miasta Pucka z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Pucka na lata 2010 - 2032. 
 • Uchwała Nr V/27/2011 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia  26 stycznia 2011 r. w sprawie: przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Władysławowo na lata 2011 - 2014 z perspektywą do roku 2032.
 • Uchwała Nr V/16/07 Rady Gminy Puck z dnia 16 marca 2007 r.  w sprawie przyjęcia programu usuwania  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puck na lata 2007 – 2030. 
 • Uchwała Nr XI/60/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Kosakowo, 2010. 
 • Uchwała Nr XXXVIII/245/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Jastarni na lata 2009 – 2012 z perspektywą do 2032. 
 • Gmina Hel – nie posiada
 
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Według listy prowadzonej przez Urząd Marszałkowski w powiecie puckim nie ma zakładów posiadających urządzenia z PCB. 

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Brak danych z powiatu.

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

 Brak danych z powiatu.

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Brak danych z powiatu.

Powiat Starogardzki

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Od r.2012 został zniesiony obowiązek tworzenia powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami i został pozostawiony plan krajowy i plany szczebla wojewódzkiego.
Rada Sejmiku Województwa Pomorskiego uchwaliła „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018”(Uchwała Nr 416/XX/12 z dnia 25 czerwca 2012 r., zmieniona Uchwałą Nr 470/XXII/12 z dnia 24 września 2012r. oraz Uchwałą Nr 557/XXVII/13 z dnia 25 lutego 2013 r.) 
  

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański 21 grudnia 2012 r.
 • Gmina Wiejska Osiek  30 listopada 2012 r. zm. 25 marca 2013 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska 27 listopada 2012 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda 28 marca 2006 r. zm. 27 grudnia 2007 r. oraz zm. 28 marca 2012 r.
 • Gmina Wiejska Bobowo 20 grudnia 2012 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo 26 kwietnia 2006 r.
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy 7 grudnia 2012 r.
 • Gmina Miejska Skórcz 24 sierpnia 2010 r.
 • Gmina Miejska Starogard Gdański 28 listopada 2012 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne 29 marca 2007 r.
 • Gmina Wiejska Zblewo 21 grudnia 2012 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz 26 października 2012 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna 30 marca 2006 r.
 • data aktualizacji: 21 grudnia 2012 r., 27 luty 2013 r.
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

Razem w powiecie ilość zewidencjonowanych odpadów w 2012 r. 66 774,73  bez gmin: Zblewo i Miasta Skórcz
w tym:

 • komunalnych 43 440,84
 • przemysłowych 23 333,89

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 368 kg
Zakład Energetyki Cieplnej „STAR-PEC” Sp. z o.o.

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów przemysłowych w 2012 roku- 3 598,089 Mg

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów - 2403 Mg w tym:
  • komunalnych 211,7 Mg
  • przemysłowych 2191,7 Mg

STEICO S.A. Czarna Woda

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2012 r.  - 6504 Mg w tym:
  • komunalnych: nie podlegają ewidencji
  • przemysłowych 6504 Mg

IGLOTEX S.A.

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2012 r.  – 365,852 Mg w tym:
  • komunalnych niesegregowane 79,4 Mg
  • przemysłowe  Kat III 71,088 Mg
  •   inne 215,364 Mg

Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS Sp. z o.o.

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2012 r.  w tym:
  • komunalnych 211,2 Mg
  • przemysłowe  785,716 Mg
Sposób postępowania z odpadami

selektywna zbiórka odpadów w gminach:

Gmina Miejska Starogard Gdański: szkło, papier, plastik,

 • unieszkodliwianie poprzez składowanie
 • odzysk

Gmina Wiejska Starogard Gdański: szkło, papier, plastik, niebezpieczne, biodegradowalne, gruz, sprzęt elektryczny, wielkogabarytowe

 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • odzysk

Gmina Miejska Czarna Woda: b.d.

Gmina Wiejska Kaliska: szkło, papier, plastik, niebezpieczne
Gmina Lubichowo: szkło, plastik

 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, odzysk

Gmina Wiejska Osiek: szkło, papier, plastik

 • unieszkodliwianie poprzez składowanie

Gmina Skarszewy: szkło, papier, plastik, niebezpieczne

 • unieszkodliwianie poprzez składowanie

Gmina Miejska Skórcz: szkło, plastik, niebezpieczne, inne

 • unieszkodliwianie poprzez składowanie

Gmina Wiejska Skórcz: szkło, papier, plastik
Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: szkło, papier, plastik, niebezpieczne, opony

 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie

Gmina Osieczna: szkło, papier, plastik

 • odzysk

Gmina Wiejska Bobowo: szkło, plastik

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacja - Osiek, Osiedle Polne
Urząd Gminy Osiek , 83 221 Osiek, ul. Kwiatowa 30

Składowisko  -  Osiek, Osiedle Polne

 • typ składowiska  -  inne niż obojętne i bezpieczne   (komunalne)
 • wielkość składowiska ( ha )  - 1,23 ha
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg )   -  9 661, 7 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )   -  706,7  m3
 • liczba kwater ogółem ( szt. )    -     1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )    -    1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.)  -     0
 • rekultywacja składowiska    -  planowane  2014 r.
 • monitoring składowiska   -  tak
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie   -  tak
  • bariera sztuczna
  • drenaż odcieków    -   tak
  • oczyszczalnia odcieków  -  tak,  przepompowanie do pobliskiej oczyszczalni
  • instalacja do odgazowania  - nie
  • waga  - tak,
  • umowa użyczenia kompaktor    - nie
  • linia sortownicza   -  nie
  • kompostowni    -  nie

Ilość unieszkodliwionych w r. 2012 odpadów na składowisku[Mg] - 86,4 w tym komnalne - 68,6

Składowisko Odpadów w Linowcu
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. STARKOM 83 200 Starogard Gdański, ul. Tczewska 22
Linowiec, 83 200 Starogard Gdański
Rozpoczęcie działalności  1992

 • typ składowiska- składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
 • wielkość składowiska ( ha ) 15,41
 • pojemność całkowita składowiska ( m3 ) 322 400
 • pojemność pozostała do wypełnienia (Mg  ) – 60 100
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 2
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 1
 • liczba kwater zamkniętych (szt.) - 0
 • monitoring składowiska 
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie    
  • bariera naturalna / bariera sztuczna
  • drenaż odcieków  tak   
  • instalacja do odgazowania – na etapie budowy – 33 studnie
  • waga    
  • spychacz gąsienicowy szt. 2

Ilość unieszkodliwionych w r. 2012 odpadów(Mg), 30 864, w tym komunalne 20574, odzysk 3608 

Składowisko Odpadów Komunalnych w Bobrowcu
Urząd Gminy Smętowo Graniczne , Bobrowiec, 83 230 Smętowo Graniczne
Początek działalności 1993
typ składowiska- innych niż niebezpieczne i obojętnych

 • wielkość składowiska- ogółem 2,3, powierzchnia uszczelniona 0,6 ha
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 7050, 35 250 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) –bd,  12 383 m3
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 0
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 1
 • rekultywacja składowiska    
 • monitoring składowiska     tak 
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie: bariera sztuczna/bariera naturalna
  • drenaż odcieków- tak  
  • oczyszczalnia odcieków- nie  
  • instalacja do odgazowania- tak  
  • waga- tak (umowa)     

Ilość unieszkodliwionych w r. 2012 odpadów na składowisku [Mg ]- 48,08

Składowisko Bietowo
składowisko Gminne składowisko odpadów komunalnych
Urząd Gminy Lubichowo, Bietowo, 83 240 Lubichowo
Początek działalności 1993r.

 • typ składowiska -  składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha ) 1,2
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 12 560 Mg
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 0 Mg
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )  1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.)   0
 • rekultywacja składowiska  w trakcie 
 • monitoring składowiska jest 
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie -bariera sztuczna
  • drenaż odcieków   
  • waga     
  • kompaktor    

Ilość unieszkodliwionych w 2011 r. odpadów na składowisku [Mg] 1195,4  w tym komunalnych  546,50

Składowisko Zblewo, ul. Sportowa
Urząd Gminy Zblewo, 83 210 Zblewo

 • typ składowiska
 • wielkość składowiska ( ha ) 1,1
 • pojemność całkowita składowiska ( m3 ) 50 000
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( m3 ) 3648
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 1
 • rekultywacja składowiska  (w trakcie realziacji w ramach umowy partnerskiej z ZUOK Stary Las)
 • monitoring składowiska   
 • wyposażenie składowiska:
  • uszczelnienie: bariera sztuczna
  • waga    
  • kompaktor   

Ilość unieszkodliwionych w r. 2012 odpadów na składowisku w tym typu komunalnych 5232,9 Mg

Składowisko Odpadów Komunalnych Strych
Urząd Gminy Kaliska , lokalizacja – Strych, 83 – 260 Kaliska
Początek działalności 1987
składowisko odpadow funkcjonowało do lipca 2012 r. – obecnie trwają prace związane z rekultywacją

 • typ składowiska – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska – powierzchnia w granicach korony [m2] – 11115 m2
 • pojemność całkowita składowiska  50 000 m3)
 • pojemność do wypełnienia  0
 • masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania b.d.
 • liczba kwater ogółem ( 1 szt. )
 • liczba kwater eksploatowanych  ( 0 szt. )
 • liczba kwater zamkniętych ( 1 szt.)
 • rekultywacja składowiska  tak 
 • monitoring składowiska        TAK  
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie tak,
  • bariera naturalna- glina zwałowa, gr. ok. 50 cm,
  • warstwa izolacyjna  z podbudowy betonowej ok. 5 cm
  • instalacja do odgazowania tak 

Ilość unieszkodliwionych w r. 2012 odpadów na składowisku (Mg) 911, w tym typu komunalnych 753

   
Wysypisko Odpadów Komunalnych Osówek
lokalizacja: Gmina Osieczna
składowisko w miejscowości Osówek
Składowisko z dniem 31 lipca 2012 r. zostało zamknięte.
 
Miejskie Składowisko Odpadów w Skarszewach
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

lokalizacja  83 250 Skarszewy, ul. Gdańska 6
Początek działalności 1988r
Składowisko  Miejskie

 • typ składowiska - komunalne
 • wielkość składowiska ( ha )   1,125
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg )   22 500, 90000  m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia (m3  ) 17 891
 • masa składowanych odpadów -17 891
 • liczba kwater ogółem ( szt. )  1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 0
 • monitoring składowiska  tak 
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie - asfalt, geomembrana 
  • waga tak

Ilość unieszkodliwionych w r.2012 odpadów na składowisku [Mg] 2476, w tym komunalnych 2400, odzysk 16,6

Spalarnia
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A

 • lokalizacja spalarni- ul. Droga Owidzka 12, Owidz
 • podstawowe dane techniczne- wydajność: 3200 Mg/rok (odpady stałe), 700 Mg/rok (rozpuszczalniki)

Ilość unieszkodliwionych odpadów - 803 Mg

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Gmina Wiejska Bobowo:tak
 • Gmina Wiejska Lubichowo: tak
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: tak
 • Gmina Miejska Skórcz: tak
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: tak
 • Gmina Miejska Czarna Woda: tak
 • Gmina Wiejska Kaliska: tak
 • Gmina Wiejska Osiek: tak
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: tak
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: tak
 • Gmina Wiejska Zblewo: tak
 • Gmina Wiejska Skórcz: tak 
 • Gmina Osieczna: tak
Programy usuwania azbestu
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 10 marca 2011 r.
 • Gmina Wiejska Bobowo: b.d.
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 22 kwietnia 2009
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: b.d.
 • Gmina Miejska Skórcz: 30 grudnia 2009
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 25 lutego 2009
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 28 marca 2012 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska: 27 grudnia 2012 r.
 • Gmina Wiejska Osiek: 20 lutego 2009
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 29 marca 2011
 • Gmina Wiejska Zblewo: 31 lipca 2007
 • Gmina Wiejska Skórcz: 19 listopada 2009 r.
 • Gmina Osieczna: 04 czerwca 2009 r.
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Czarna Woda Steico S.A. ul. Przemysłowa 2 64700 Czarnków-transformator przekazane  do unieszkodliwienia.
 

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Stacja Demontażu Pojazdów PUK STARKOM sp. z o.o ul. Tczewska 22, Starogard Gd.
 • „Armotex” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Stanisław Armatowski, ul Rolna 12, Starogard Gdański.
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • PHU PONIK Jarosław Ptasznik, ul. Chojnicka 37, 83-200 Starogard Gdański;
 • Hurtownia AGD IR-KOR, Irena Korynth, ul. Sobieskiego 2, 83-200 Starogard Gd.
 • MARS S.A ul. Nowowiejska 9a, 83-200 Starogard Gdański
 • Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA ul. Zielona 30, Starogard Gd.
 • JWB Sp. z o.o Apteka Joannicka, os. 60-cio lecia ONP, 83-200 Starogard Gd.
 • MIX Elektronics S.A, ul Lubichowska 2, 83-200 Starogard Gd.
 • Telekomunikacja S.A ul. Rynek 10, 83-200 Starogard Gdański
 • J-W sp. z o.o, ul. Skarszewska 4, 83-200 Starogard Gdański
 • Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe MORS Sp. z o.o, ul. Skarszewska 4, Starogard Gd.
 • CARREFOUR, ul. Niepodległości 2a, 83-200 Starogard Gdański
 • JERONOMO MARTINS dystrybucja S.A, ul. Paderewskiego 6, Starogard Gd.
 • 1PTH PESTAR, ul. Iwaszkiewicza 15, 83-200 Starogard Gdański
 • Firma Handlowa NASZ DOM AGD-RTV s.c.  M. Kosecki, R. Klein, ul. Hallera 16, 83-200 Starogard Gdański
 • Market TESCO/POLSKA, ul. Droga Nowowiejska 9a, 83-200 Starogard Gdański
 • PUK STARKOM sp. z o.o, ul. Tczewska 22, 83-200 Starogard Gdański
 • ZIP Computer Piotr Gadomski, ul. Kościuszki 55, 83-200 Starogard Gdański
 • Przedsiębiorstwo KOLTEL S.C. M i T, Kolbusz, ul. Droga Owidzka 2a, 83-200 Starogard Gdański.
 • Starogard Gdański – ElektroEko, Iwaszkiewicza 15, 83-200 Starogard Gdański
 • BIMs PLUS FHH Sp. z o.o., ul. Hallera 16, 83-200 Starogard Gdański
 • PHU Joanna Landowska, ul. Chojnicka 1, 83-200 Starogard Gdański
 • PEPCO Poland Sp. z o.o., ul. Chojnicka 6/8, 83-200 Starogard Gdański
 • Sklep RTV EURO AGD, ul. Zblewska 10b, 83-200 Starogard Gdański
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • Powiat starogardzki  161,18 ha
 • Gm. Lubichowo  9,40 ha
 • Gm. Starogard Gdański  37,80 ha
 • Gm. Zblewo   2,38 ha
 • Gm. Skarszewy   93,92 ha
 • Gm. Bobowo   4,80 ha
 • Miasto Starogard Gdański 2,0 ha
 • Gm. Osieczna   10,88 ha

* wymienione obszary są obszarami pokopalnianymi, na które nie została wydana decyzja o zakończeniu rekultywacji (dane za rok 2012)
 

Powiat Sztumski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
 • Gmina Mikołajki Pomorskie
  • data zatwierdzenia – 31.08.2005 r.
  • data aktualizacji planu -28.01.2011 r.
 • Miasto i Gmina Sztum – 19.12.2005 r.
 • Miasto i Gmina Dzierzgoń – 16.10.2012 r.
 • Gmina Stary Dzierzgoń- 28.06.2011 r.
 • Gmina Stary Targ- 2005


Od r.2012 plany powiatowe i gminne nie są obowiązujące. 

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

Gmina Mikołajki Pomorskie- 28.11.2012 r.
Miasto i Gmina Sztum:

 • Uchwała nr XXXIII/209/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca 2005r.

Miasto i Gmina Dzierzgoń (nowy w opracowaniu)

 • Uchwałą nr XXII/199/2005 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 10 marca 2005r.

Gmina Mikołajki Pomorskie

 • Uchwała nr XXVIII/84/1977 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 8 grudnia 1997 r.

Gmina Stary Dzierzgoń:

 • Uchwałą Nr IV/28/2006 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 22 czerwca 2006r. 28.11.2012

Gmina Stary Targ:

 • Uchwałą nr XXXXI/295/2006 Rady Gminy Stary Targ z dnia 3 kwietnia 2006 r.
 • Regulamin utrzymana czystości i porządku w Gminie Stary Targ 28.12.2012 r.

 

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

5991 Mg
Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca – 140 kg
 

Sposób postępowania z odpadami

selektywna zbiórka odpadów w gminach:
Gmina Mikołajki Pomorskie:

 • Szkło, papier, plastik, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • szkło papier plastik niebezpieczne inne
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • odzysk

Gmina Stary Targ- opakowania z tworzyw sztucznych- 4,0Mg, opakowania ze szkła- 10,2Mg, makulatura-6Mg,
Unieszkodliwianie przez składowanie
 Gmina Stary Dzierzgoń

 • szkło -52 Mg ,
 • papier ,
 • plastik 4,7 Mg 
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

5.1 lokalizacja
Składowisko – Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Miniętach
Zarządzający - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.w Dzierzgoniu , 82-440, Dzierzgoń, ul. Słowackiego 30
Rozpoczęcie działalności 1991 r.
 

 • typ składowiska- odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska (ha) 2,0681
 • pojemność całkowita składowiska (Mg) - 225 116 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia (Mg) - 7539 m3
 • liczba kwater ogółem (szt.) - 2
 • liczba kwater eksploatowanych (szt.) - 2
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) – 0
 • masa odpadów dotychczas przyjętych 114 692,83 Mg
 • rekultywacja składowiska – składowisko posiada dwie kwatery, które są obecnie w fazie rekultywacji technicznej tj. kształtowana bryły składowiska w celu przygotowania do zamknięcia kwater.
 • monitoring składowiska

Monitoring w 2012 r. był prowadzony w zakresie:
 

 • Badanie składu i emisji gazu składowiskowego (trzy studnie odgadujące)
 • badanie poziomu i składu wód podziemnych (trzy piezometry)
 • badanie struktury i składu odpadów
 • badanie stateczności zboczy
 • pomiar odpadów atmosferycznych
 • badanie stopnia osiadania powierzchni składowiska
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie
 • bariera naturalna : piaski i żwiry o współczynniku filtracji >10-3 – 10-4
 • bariera sztuczna:
  • BENTOMAT 5000g/m2 o współczynniku <10-11
  • Geomembrana PEHD typu AGRU gr.2mm o współczynniku 5x10-11
  • geowłóknina 300g/m2
  • warstwa gruntu mineralnego 0,3 m
 • drenaż odcieków: Drenaż z rur PEHD perforowanych, dwuściennych o średnicy 2000/176 typu TUPLAJUSSI, całość obsypano materiałem filtracyjnym- żwir 8-16mm, poza kwaterą wykonano szczelny rurociąg z rur PEHD fi 100/176 mm typu DUO
 • oczyszczalnia odcieków: odcieki gromadzone są w zbiorniku bezodpływowym o pojemności 1017 m3 a następnie rozdeszczowywane na czaszę składowiska w porze suchej.
 • instalacja do odgazowania: instalację do odgazowania tworzą trzy studnie odgazujące z ujściem do atmosfery (zawartość procentowa metanu nie pozwala na spalanie w pochodni)
 • spadek podłużny drenażu – 1%
 • waga: składowisko posiada wagę samochodową, spychacz DT 100
 • kompaktom: brak informacji
 • linia sortownicza, kompostownia : składowisko nie posiada linii sortowniczej i kompostowni. Odpady przeznaczone do odzysku są zbierane u źródeł tj. selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy i bezpośrednio dostarczane do firm zajmujących się odzyskiem i recyklingiem.
 • w 2012 r. na składowisku unieszkodliwiono 15019,37 Mg odpadów,
 • odzyskano 2098,25 Mg odpadów głownie pochodzących z budowy i remontów i wykorzystano je do celow technologicznych oraz jako warstwa izolacyjna na odpady.

Spalarnia-brak
Kompostownia-brak
Składowisko – Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Nowej Wsi, Sztum 82-400
Zarządzający –Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Sp. z O.O. w Sztumie, 82-400 Sztum ul. Kochanowskiego 28
Początek działalności 2008 r.
typ składowiska- odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

 • wielkość składowiska (ha) 2,5
 • pojemność całkowita składowiska (Mg) – 180 000 Mg ( 263 362 m3)
 • pojemność pozostała do wypełnienia (Mg) – 82 258 m3
 • masa odpadów dotychczas przyjętych do składowania 21 255,67 Mg
 • liczba kwater ogółem (szt.) – 1
 • liczba kwater eksploatowanych (szt.) – 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) - 0
 • monitoring składowiska - tak
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie - bariera naturalna : glina
 • drenaż odcieków: tak
 • instalacja do odgazowania: tak
 • waga: tak
 • kompaktor- tak

Ilość przyjętych zmieszanych odpadów komunalnych na stanowisko w Nowej Wsi: 3746 Mg
W sumie przyjęto ok. 4500Mg odpadów, w tym składowano ok. 4400Mg 

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Gmina Stary Dzierzgoń – tak
 • Gmina Mikołajki Pomorskie – tak
 • Gmina Dzierzgoń - tak
 • Gmina Sztum – tak
 • Gmina Stary Targ – brak 
Programy usuwania azbestu
 • Gmina Mikołajki Pomorskie data przyjęcia 04.11.2010r.
 • Miasto i Gmina Dzierzgoń 14.06.2007r.
 • Gmina Stary Targ - 29.03.2007r.
 • Gmina Stary Dzierzgoń - 2012 
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

wg listy prowadzonej przez Urząd Marszałkowski.
Nie występują na terenie powiatu sztumskiego. 

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Brak  

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • FERIMPEX Ul. Żeromskiego 6,82-400 Sztum 
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Brak informacji o zdegradowanych terenach powierzchni ziemi.  

Powiat Słupski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

W r. 2012 został zniesiony obowiązek tworzenia powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami i został pozostawiony plan krajowy i plany szczebla wojewódzkiego.
Rada Sejmiku Województwa Pomorskiego uchwaliła „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018”(Uchwała Nr 416/XX/12 z dnia 25 czerwca 2012r., zmieniona Uchwałą Nr 470/XXII/12 z dnia 24 września 2012r. oraz Uchwałą Nr 557/XXVII/13 z dnia 25 lutego 2013r.)
 

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Gmina Damnica - 06.12.2012 r., Uchwała Nr XXVI/185/12 Rada Gminy Damnica
 • Gmina Dębnica Kaszubska
 • Data uchwalenia – Uchwała Nr XXVIII/210/2013 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 27 marca 2013., w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębnica Kaszubska
 • Gmina Główczyce - data uchwalenia 21.11.2012
 • Gmina Kobylnica - data uchwalenia – 05.07.2012r (zmieniony dn. 06.09.2012r)
 • Gmina Kępice - data uchwalenia – 25 czerwca 2008r.
 • Gmina Potęgowo - uchwała nr XXVI/197/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku
 • Gmina Słupsk - 27.09.2012r. uchwała Rady Gminy NR XX/2013/2012
 • Gmina Smołdzino - data uchwalenia – 02.02.2012r.
 • Gmina Ustka - data uchwalenia - 25.01.2006r.ze zmianami
 • Miasto Ustka - data uchwalenia 29 listopada 2012r. (Uchwała nr XXIX/253/2012 Rady Miasta Ustka z dnia 29 listopada 20122r.)

 

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

Ogółem -brak danych,
w tym : komunalne 14 365,338 Mg
w tym:
 

 • Gmina Damnica - komunalne- bd przemysłowe- bd razem: 634,6 Mg
 • Gmina Dębnica Kaszubska - komunalne- 739,4 przemysłowe- bd
 • Gmina Główczyce - komunalne- 544,7 przemysłowe- brak
 • Gmina Kobylnica - komunalne- 2 048,3 przemysłowe- bd
 • Gmina Kępice - komunalne- 978 przemysłowe- bd
 • Gmina Potęgowo - komunalne- bd(w r. 2011-328) przemysłowe- 13,45
 • Gmina Słupsk - komunalne- 2192,838 przemysłowe- bd
 • Gmina Smołdzino - komunalne- 404,6 przemysłowe- bd
 • Gmina Ustka - komunalne- 1 515 przemysłowe- bd
 • Miasto Ustka - komunalne- 5 614,5 przemysłowe- 643,6

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca w powiecie na podstawie danych z gmin –147 kg/rok/os – bez danych z gm. Damnica
 

Sposób postępowania z odpadami

Gmina Damnica

 • szkło, papier
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • odzysk

Gmina Dębnica Kaszubska

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, plastik
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie,
 • odzysk

Gmina Główczyce

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik, niebezpieczne, inne
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • odzysk

Gmina Kobylnica

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, plastik, papier, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • odzysk

Gmina Kępice

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach:
 • szkło13 Mg i dalej do przerobu, papier 4 Mg i dalej do przerobu, plastik11 Mg i dalej do przerobu, niebezpieczne 214 kg
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie – 978 Mg, kompostowanie, inne
 • odzysk – 12, 9 Mg

Gmina Potęgowo

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie,
 • odzysk

Gmina Słupsk

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik, niebezpieczne, inne
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • odzysk

Na terenie gminy stasowane są wszystkie rodzaje selektywnej zbiórki odpadów
Gmina Smołdzino

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik 
 • odpady zbierane selektywnie oraz zmieszane odpady komunalne wywożone są do RIPOK w Bierkowie

Gmina Ustka

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt TV i AGD
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie,
 • odzysk

Miasto Ustka

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik, niebezpieczne,  
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie
 • odzysk  
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacja – Gmina Potęgowo, Chlewnica, 76 230 Potęgowo

Prowadzący -"ELWOZ" Sp. z o.o. Oddział Sierakowice, 83 340 Sierakowice, ul. Słupska 2
Początek działalności -2001r

Składowisko odpadów inne niż obojętne

 • typ składowiska: odpady inne niż obojętne
 • wielkość składowiska ( ha ) 22 ha cała działka, 2,52 ha teren składowiska
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) – 90 000 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 28 000 m3
 • masa dotychczas składowanych odpadów-56 237 Mg
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) - 1
 • liczba kwater eksploatowanych ( szt. ) - 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) - 0.
 • rekultywacja składowiska brak
 • monitoring składowiska tak
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie tak
  • bariera naturalna / bariera sztuczna tak
  • drenaż odcieków tak
  • oczyszczalnia odcieków tak
  • instalacja do odgazowania nie
  • waga tak
  • kompaktor tak
  • linia sortownicza tak
  • kompostownia nie

Ilość przyjętych w r. 2012 odpadów ok. 13000Mg , w tym składowanych 10 396Mg

Składowisko w Obłężu , Obłęże, 77 230 Kępice
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. ,77 230 Kępice, ul. Tadeusza Bielaka 8
Rozpoczęcie działalności 1991
typ składowiska: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

 • wielkość składowiska ( ha ): 1,5 
 • pojemność całkowita składowiska : 42 500 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ): 4779 m3
 • liczba kwater ogółem ( szt. ): 1
 • liczba kwater eksploatowanych ( szt. ): 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.): -
 • rekultywacja składowiska: tak
 • monitoring składowiska: tak
 • wyposażenie składowiska:
  • uszczelnienie tak
  • bariera sztuczna/naturalna tak
  • drenaż odcieków tak
  • oczyszczalnia odcieków nie
  • instalacja do odgazowania nie
  • waga tak
  • kompaktor nie
  • linia sortownicza nie

Ilość unieszkodliwionych w r.2012 r. odpadów na składowisku 867 w tym typu komunalnych[Mg]- 857
 

Lokalizacja składowiska - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie ,Bierkowo, 120, 76 200 Słupsk.

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o.o. w Słupsku
76 200 Słupsk, ul. Szczecińska 112
Początek działalności -1985r

 • typ składowiska – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska – 11,4 [ha]
 • pojemność całkowita składowiska - 1 212 780 [Mg] , 2 425 560m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia – 148 008 [Mg], 273 013 m3
 • liczba kwater ogółem - 5 (szt)
 • liczba kwater eksploatowanych - 5 (szt)
 • monitoring składowiska - tak
 • wyposażenie składowiska – uszczelnienie, bariera naturalna i sztuczna (żwiry i pyły dymnicowe, folia HDPE), drenaż odcieków, instalacje do odgazowywania, waga elektroniczna typu SCHENCK, 2 kompaktory, kompostownia
  • 3 linie sortownicze: -stłuczki szklanej -moc przerobowa 5500 [Mg/rok], -odpadów selektywnie zbieranych- moc przerobowa 3000 [Mg/rok],
  • odpadów zmieszanych- moc przerobowa 60 000 [Mg/rok],


Ilość odpadów przyjętych w r. 2012 - ok. 77 606 Mg w tym typu komunalnych 42 249 Mg
W tym ilość unieszkodliwionych przez składowanie w r. 2012 odpadów-33 883,81 Mg
w tym typu komunalnych- 2 332,36 Mg (bez balastu posortowniczego z grupy 19)

Spalarnia-brak
Kompostownia

 • lokalizacja: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie  
 • rodzaj / typ: Komposter typ 16 
 • podstawowe dane techniczne: projektowana moc przerobowa 1 500 [Mg/rok]
 • ilość odzyskanych w r. 2012 odpadów- 776,78 Mg
 • płyta kompostownicza moc przerobowa 20 000 [Mg/rok] 
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Gmina Damnica - tak
 • Gmina Dębnica Kaszubska - tak
 • Gmina Główczyce - tak
 • Gmina Kobylnica - tak
 • Gmina Kępice - tak
 • Gmina Potęgowo - tak
 • Gmina Słupsk - tak
 • Gmina Smołdzino - tak
 • Gmina Ustka - tak
 • Miasto Ustka - tak 
Programy usuwania azbestu
 • Gmina Damnica - 27.01.2010r.
 • Gmina Dębnica Kaszubska - 30.03.2011
 • Gmina Główczyce - brak
 • Gmina Kobylnica - 27.05.2010
 • Gmina Kępice - 18.12.2009r.
 • Gmina Potęgowo - Uchwała nr XII/82/2011 Rady Gminy Potęgowo z dnia 26.08.2011 r.
 • Gmina Słupsk - 26.02.2009r. uchwała NR XXIV/213/2009
 • Gmina Smołdzino - 28.12.2011r.
 • Gmina Ustka - 30.12.2009r.
 • Miasto Ustka - 29.12.2011r. 
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Według listy prowadzonej przez Urząd Marszałkowski w powiecie słupskim nie ma urządzeń zawierających PCB
 

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Gmina Damnica - brak
 • Gmina Dębnica Kaszubska - brak
 • Gmina Główczyce - brak
 • Gmina Kobylnica - „AUTOTRANS” Lucjan Szewczuk, ul. Witosa 8, 76-251 Kobylnica
 • Gmina Kępice - brak
 • Gmina Potęgowo -brak
 • Gmina Słupsk - AUTO BAAR P.H.U. 76-200 Słupsk
 • Gmina Smołdzino - brak
 • Gmina Ustka - brak
 • Miasto Ustka - brak 
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Gmina Damnica - brak
 • Gmina Dębnica Kaszubska - brak
 • Gmina Główczyce - brak
 • Gmina Kobylnica - brak punktów stacjonarnych na terenie gminy, cyklicznie organizowane są bezpłatne zbiórki mobilne
 • Gmina Kępice - PGK Sp. z o.o. Kępice
 • Gmina Potęgowo - składowisko w Chlewnicy
 • Gmina Słupsk - PGK Słupsk Sp. o.o. ul. Bałtycka, 76-200 Słupsk ( na terenie miny Słupsk dwa razy w ciągu oku orgaznizowana jest zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)
 • Gmina Smołdzino - punkty tworzone doraźnie w zależności od potrzeb
 • Gmina Ustka - sprzęt RTV i AGD organizowana jest we współpracy z sołtysami w poszczególnych miejscowościach w razie potrzeb
 • Miasto Ustka - cyklicznie organizowane zbiórki mobilne


 

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Była żwirownia w Głobinie ŻWIRBET (rekultywowania) 

Powiat Tczewski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
 • Powiat Tczewski – data zatwierdzenia 30.11.2004 r., data aktualizacji 25.11.2008 r.
 • Miasto Tczew – data zatwierdzenia 29.08.2002 r., data aktualizacji 26.03.2009 r.
 • Gmina Tczew – data zatwierdzenia 24.11.2004
 • Gmina Morzeszczyn – data zatwierdzenia 01.12.2004 r.
 • Gmina Subkowy – data zatwierdzenia 09.12.2004 r.
 • Miasto i Gmina Pelplin – data zatwierdzenia 13.12.2004 r., data aktualizacji 18.12.2008 r.
 • Miasto i Gmina Gniew – data zatwierdzenia 02.12.2004 r., data aktualizacji 26.11.2008 r.

Został zniesiony obowiązek tworzenia powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami i został pozostawiony plan krajowy i plany szczebla wojewódzkiego.
Rada Sejmiku Województwa Pomorskiego uchwaliła „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018”(Uchwała Nr 416/XX/12 z dnia 25 czerwca 2012r., zmieniona Uchwałą Nr 470/XXII/12 z dnia 24 września 2012r. oraz Uchwałą Nr 557/XXVII/13 z dnia 25 lutego 2013r.)
 

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Miasto Tczew – data uchwalenia 28.03.2013 r.
 • Gmina Tczew – data uchwalenia 31.01.2012 r.
 • Gmina Morzeszczyn – data uchwalenia 21.12.2012 r.
 • Gmina Subkowy – data uchwalenia 19.12.2012 r.
 • Miasto i Gmina Pelplin – data uchwalenia 26.03.2013 r
 • Miasto i Gmina Gniew – data uchwalenia 27 lutego 2013 r. 
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

146 358,87 Mg
w tym :

 • komunalnych 35 030,87 Mg
 • przemysłowych 111 328 Mg

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca w powiecie na podstawie danych z gmin - 307 kg
 

Sposób postępowania z odpadami

Miasto i Gmina Gniew

 • selektywna zbiórka odpadów: szkło 47 Mg papier 27,7 Mg tworzywa sztuczne 32,3 Mg, opakowania z aluminium 6,5 Mg  
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie 
 • odzysk

Miasto i Gmina Pelplin

 • selektywna zbiórka odpadów: szkło plastik 
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie
 • odzysk odpadów opakowaniowych ze szkła i z tworzyw sztucznych (PET)

Gm. Subkowy

 • selektywna zbiórka odpadów: szkło papier plastik niebezpieczne 
   
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie
 • odzysk

Gm. Morzeszczyn

 • selektywna zbiórka odpadów: szkło 4,8 Mg papier 2,1 Mg plastik 6,1 Mg  odpady niebezpieczne – akumulatory, baterie w punktach sprzedaży nowych 
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie
 • odzysk

Miasto Tczew

 • selektywna zbiórka odpadów: szkło papier plastik niebezpieczne
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie
 • odzysk kompostowanie 
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacja: Nicponia, gm. Gniew, 
Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów: SITA Pomorze Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 10, 83 400 Kościerzyna
składowisko

 • • typ składowiska: inne niż niebezpieczne i obojętne
 • • wielkość składowiska ( ha ) :2,69 ha
 • • pojemność całkowita składowiska ( Mg ):193 000 m³
 • • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ):1 761 m³
 • • liczba kwater ogółem ( szt. ) 2
 • • liczba kwater eksploatowanych ( szt. ) 2
 • • liczba kwater zamkniętych ( szt.) -
 • ● rekultywacja składowiska -
 • ● monitoring składowiska zgodnie z rozporządzeniem
 • • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie tak
  • bariera naturalna / bariera sztuczna
  • drenaż odcieków tak
  • oczyszczalnia odcieków brak
  • instalacja do odgazowania tak
  • waga tak
  • kompaktor
  • linia sortownicza tak 5100Mg/rok
  • kompostownia brak

Ilość unieszkodliwionych w r.2012. odpadów na składowisku 7122 Mg ,
w tym typu komunalnych 1221 Mg

lokalizacja: 83-110 Tczew, ul.Rokicka, 
Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o, ul. Rokicka 16, 83-110 Tczew
składowisko

 • typ składowiska: składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha ) 8,36 w tym 6,76 ha (powierzchnia w granicach korony)
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ):1 214 000 m³-kwatery eksploatowanej
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ):57 714 m³
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 1
 • liczba kwater eksploatowanych ( szt. ) 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) -
 • rekultywacja składowiska -
 • monitoring składowiska prowadzony
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie brak
  • bariera naturalna / bariera sztuczna
  • drenaż odcieków tak
  • oczyszczalnia odcieków nie (wywożone do oczyszczalni ścieków)
  • instalacja do odgazowania tak
  • waga tak
  • kompaktor tak
  • linia sortownicza
  • kompostownia

Ilość unieszkodliwionych w 2012 r odpadów na składowisku [Mg] 32 595,44
w tym typu komunalnych 30 923,4 Mg
odzysk ok. 8390 Mg


lokalizacja: działka nr 68/1 obręb ewidencyjny Ropuchy, gm Pelplin 
Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów:
Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o, ul. Rokicka 16, 83-110 Tczew
składowisko

 • typ składowiska: składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha ) :1,6 ha
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ):75 000 m³
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ):8 973 m³
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 1
 • liczba kwater eksploatowanych ( szt. ) 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) -
 • rekultywacja składowiska po całkowitym wypełnieniu.
 • monitoring składowiska tak
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie tak
  • bariera naturalna glina o zawartości 15% frakcji ilastej,
  • 0,5m przy wilgotności 14%
  • drenaż odcieków filtr żwirowy+ drenaż gruzowo- żwirowy
  • oczyszczalnia odcieków brak
  • instalacja do odgazowania brak
  • waga tak
  • kompaktor
  • linia sortownicza brak
  • kompostownia brak

Ilość unieszkodliwionych w r.2012. odpadów na składowisku 15 245,56 Mg,
w tym typu komunalnych 14 815,6 Mg

Spalarnia

 • lokalizacja spalarni spalarnia odpadów medycznych w Tczewie, ul. 30 Stycznia 57,
 • zarządzający: firma EMKA Krzysztof Rdest z siedzibą w Żyrardowie

Ilość unieszkodliwionych w roku 2012 odpadów 2 592,9 Mg


Kompostownia prowadzi firma Kommunalsevice Vornkahl Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, ul. Czatkowska 8

 • lokalizacja ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew
 • rodzaj / typ system otwartego kompostowania pryzmowego

Ilość odzyskanych w 2012 odpadów 39 982,07 Mg 

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Miasto Tczew – tak 
 • Gmina Tczew – tak
 • Gmina Morzeszczyn – tak 
 • Miasto i Gmina Pelplin – tak 
 • Miasto i Gmina Gniew – tak 
 • Gmina Subkowy – tak 
Programy usuwania azbestu
 • Gmina Tczew – Uchwała Nr XXI/132/2012 Rady Gminy Tczew z dnia 21 listopada 2012 r.
 • Miasto i Gmina Pelplin – Uchwała Nr X/82/07 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 28 listopada 2007 r.
 • Miasto i Gmina Gniew – Uchwała Nr XVII/118/12 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 lutego 2012 r.
 • Gmina Subkowy – Uchwała Nr XXIII/209/09 Rady Gminy Subkowy z dnia 10 grudnia 2009 r.
 • Powiat Tczewski – Uchwała Nr LII/326/10 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 czerwca 2010 r . 
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Wg listy prowadzonej przez Urząd Marszałkowski- nie występują w powiecie tczewskim..
 

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowany jest w Tczewie przy ul. Rokickiej 14, prowadzony jest przez p. Roberta Lewandowskiego właściciela firmy LEMAR PHU

 

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Miasto i Gmina Pelplin:

 • na terenie gminy nie istnieje punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; zbiórka sprzętu odbywa się w sposób akcyjny 2 razy do roku

Miasto i Gmina Gniew:

 • Inwest –Kom Gniew ul. Wiślana 6
 • Punkt zbierania przy składowisku odpadów komunalnych w Nicponii

Miasto Tczew: http://www.bip.tczew.pl/wiadomosci/1156/wiadomosc/152199/informacja_dotyczaca_uruchomienia_bezplatnego_punktu_zbiorki_odp

 • http://www.bip.tczew.pl/wiadomosci/1156/wiadomosc/135312/informacja_dotyczaca_uruchomienia_punktu_zbierania_elektroodpado

Gmina Subkowy:

 • Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego odbywa się okresowo. Podczas akcji przeprowadzanej na terenie całej gminy, mieszkańcy dostarczają zużyty sprzęt do wyznaczonych miejsc zbiórki, gdzie odbierany jest przez firmę PESTAR zajmująca się zagospodarowaniem niniejszych odpadów.

Gmina Tczew:

 • Na terenie gminy Tczew nie istnieje punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; zbiórka sprzętu odbywa się na podstawie umowy z firmą Pestar Starogard i dotyczy tzw „wystawek tj. odbierania odpadów od mieszkańców

Gmina Morzeszczyn

 • Na terenie gminy Tczew nie istnieje punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Gmina Subkowy:

 • Gorzędziej – Nielegalne składowisko odpadów komunalnych zmieszanych – ok 25 m3
 • Pozostałe gminy- brak danych 

Powiat Wejherowski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), plany gospodarki odpadami są opracowywane na poziomie krajowym i wojewódzkim. Ten zapis oznacza, że został zniesiony obowiązek tworzenia powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami i został pozostawiony plan krajowy i plany szczebla wojewódzkiego.

Rada Sejmiku Województwa Pomorskiego uchwaliła „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018” (Uchwała Nr 416/XX/12 z dnia 25 czerwca 2012 r., zmieniona Uchwałą Nr 470/XXII/12 z dnia 24 września 2012r. oraz Uchwałą Nr 557/XXVII/13 z dnia 25 lutego 2013 r.)  

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Gmina Łęczyce - 16.09.2006 r.
 • Gmina Wejherowo  - 29.12.2008 r.
 • Gmina Szemud  - 15.09.2009 r.
 • Miasto Rumia - 29.04.2010 r.
 • Gmina Luzino - 05.12.2008 r.
 • Miasto Reda - brak danych
 • Gmina Choczewo - 14.03.2006 r.
 • Gmina Linia - 23.08.2007 r.
 • Miasto Wejherowo - 28.09.2009 r.
 • Gmina Gniewino - brak danych 
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

 

w powiecie - 57 364 Mg w tym:

 

 • komunalnych - 46 001 Mg
 • przemysłowych - 11363 Mg

 

 • Gmina Łęczyce w 2012 r. komunalnych 1071,20 Mg
 • Gmina Szemud  w 2012 r. 2016,04 Mg ogółem
 • Miasto Rumia komunalnych 11 252,11 Mg i 11 363,3 Mg przemysłowych
 • Gmina Luzino w 2012 r. komunalnych 1260,8 Mg, przemysłowych brak danych
 • Miasto Reda w 2012 r. 6654 Mg
 • Gmina Choczewo w 2012 r.1243,71 Mg ogółem
 • Gmina Linia w 2011 r. komunalnych 690,77 Mg, przemysłowych: 0,1Mg
 • Miasto Wejherowo w 2012 r. : komunalnych 15856 Mg, przemysłowych brak danych
 • Gmina Gniewino 2148,77 Mg 
Sposób postępowania z odpadami
Gmina Łęczyce
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, plastik, niebezpieczne, inne
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 
Gmina Wejherowo  
 • selektywna zbiórka, sortowanie, składowanie, kompostowanie, odzysk
 
Gmina Szemud 
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, plastik, niebezpieczne, inne
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 
Miasto Rumia
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło papier, plastik, niebezpieczne, inne
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • odzysk
 
Gmina Luzino
 • selektywna zbiórka w gminie: szkło 34,5Mg, papier 2,5Mg, plastik 19,3 Mh
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie
 • odzysk
 
Miasto Reda - brak danych
 
 
Gmina Choczewo
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie,
 • odzysk
 
Gmina Linia
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, plastik, niebezpieczne, inne
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • odzysk

 

Miasto Wejherowo

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, makulatura, tworzywa sztuczne, odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady zielone, odpady budowlane
 • unieszkodliwianie poprzez kompostowanie
 • odzysk
 

Gmina Gniewino - brak danych 

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Gmina Wejherowo 

Eko Dolina Sp z oo, lokalizacja-Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, powiat wejherowski

Składowisko - eksploatowana obecnie kwatera B2

 • typ składowiska - inne niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha ) - 7
 • pojemność całkowita składowiska (m3) - 2 220 000
 • pojemność pozostała do wypełnienia ((m3 ) - 833 652
 • liczba kwater ogółem (szt. ) - 2
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) -1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) -1
 • rekultywacja składowiska - tak (kwatera B1), kwatera B2 w trakcie rekultywacji
 • monitoring składowiska - tak
 • wyposażenie składowiska:
 1. uszczelnienie - tak
 2. bariera naturalna/bariera sztuczna - tak
 3. drenaż odcieków - tak
 4. oczyszczalnia odcieków - tak
 5. instalacja do odgazowania - tak
 6. waga - tak      
 7. kompaktor - tak (2 szt.)
 8. linia sortownicza - tak
 9. kompostownia - tak (pryzmowa odpadów zielonych oraz halowa odpadów biodegradowalnych)           
 10. Ilość unieszkodliwionych w r.2012. odpadów na składowisku: 192 817 Mg w tym typu  odpadów komunalnych: 109 268 Mg

                        

 

Składowisko odpadów w Rybskiej Karczmie, Rybska Karczma, 84‑250 Gniewino

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie, 84‑200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 1

Początek działalności - rok 1983

 • typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska  6,44( ha )
 • pojemność całkowita składowiska 975 000 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia 125 101 m3
 • liczba kwater ogółem 1(szt. )
 • liczba kwater eksploatowanych 1 (szt. )
 • liczba kwater zamkniętych 0 (szt.)
 • monitoring składowiska: tak opad atmosferyczny, wody odciekowe, wody podziemne, gaz składowiskowy, osiadanie powierzchni składowiska, struktura i skład odpadów     
 • wyposażenie składowiska:
 1. uszczelnienie - częściowe                             
 2. bariera naturalna - średnia miąższość ok 16m
 3. bariera sztuczna - obwałowania dolnego pola składowego i fragmentu dna dolnego pola składowego, średnia miąższość ok. 3m
 4. drenaż odcieków  - częściowy na dolnym polu składowym                 
 5. oczyszczalnia odcieków - wywóz odcieków do oczyszczalni miejskiej                
 6. instalacja do odgazowania - tak, spalanie w pochodni                     
 7. waga - tak                                                      
 8. kompaktor - tak                                            
 9. linia sortownicza - nie            
 10. kompostownia - tak, 1000Mg/rok
 11. Ilość unieszkodliwionych w roku 2012.odpadów w zakładzie 14 171 Mg,
 12. na składowisku 13 420 Mg, w tym komunalnych -12 821 Mg, odzysk 751Mg

 

Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. Kostkowo, ul. Wejherowska 24, 84‑250 Gniewino

 lokalizacja  Gniewino

 • typ składowiska: inne niż niebezpieczne
 • wielkość składowiska (ha) 2,4
 • pojemność całkowita składowiska (m3) 140 000
 • pojemność pozostała do wypełnienia (m3) 52 764
 • liczba kwater ogółem (szt.)1
 • wyposażenie składowiska:
 1. uszczelnienie - kompozyt krzemianowo-popiołowy
 2. drenaż odcieków - system rowów
 3. oczyszczalnia odcieków - brak,  do kanalizacji miejskiej tak
 4. instalacja do odgazowania - tak, do atmosfery
 5. Ilość przyjętych w roku 2012 odpadów - 9773,4 Mg, w tym składowanych 4768,2 Mg, w tym niesegregowanych  odpadów komunalnych  kod 200301  3999,7 Mg

 

Spalarnia - Brak

 

Kompostownia:

Gmina Wejherowo

 • Eko Dolina Sp z o.o. w Łężycach, rodzaj: halowa, pryzmowa, dane: wydajność 30000Mg/rok, 6000Mg/rok

 Gmina Gniewino

 • na składowisku odpadów w Rybskiej karczmie, rodzaj – polowa, dane: wykonana z płyt drogowych wraz z opaskami odciekowymi, roczna ilość odpadów dopuszczana do odzysku lub unieszkodliwiania 1000Mg.  

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Tak, oprócz Miasto Reda
Gmina Gniewino - brak danych 
Programy usuwania azbestu

Data przyjęcia:

 • Gmina Łęczyce - 19.03.2010 r.
 • Gmina Wejherowo  - 28.09.2011 r.
 • Gmina Szemud  - 15.09.2009 r.
 • Miasto Rumia - 25.08.2011 r.
 • Gmina Luzino - 21.04.2009 r.
 • Miasto Reda - brak danych
 • Gmina Choczewo - brak
 • Gmina Linia - 31.03.2010 r.
 • Miasto Wejherowo - 15.12.2009 r.
 • Gmina Gniewino - brak danych 
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Wg listy prowadzonej przez Urząd Marszałkowski, w powiecie wejherowskim nie ma urządzeń zawierających PCB. 

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Brak danych z powiatu za rok 2012.

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Brak informacji z powiatu za rok 2012.

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Brak informacji z powiatu za rok 2012.

Sopot

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Uchwała Rady Miasta Sopotu nr XII/125/2011 z dnia 7 października 2011 r.

W r. 2012 został zniesiony obowiązek tworzenia powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami i został pozostawiony plan krajowy i plany szczebla wojewódzkiego.

Rada Sejmiku Województwa Pomorskiego uchwaliła „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018”(Uchwała Nr 416/XX/12 z dnia 25 czerwca 2012r., zmieniona Uchwałą Nr 470/XXII/12 z dnia 24 września 2012r. oraz Uchwałą Nr 557/XXVII/13 z dnia 25 lutego 2013r.) 

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

Uchwała nr XXII/447/12 Rady Miasta Gdyni z 29 sierpnia 2012 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gdyni (pobierz), zmieniona Uchwałą nr XXIII/489/12 Rady Miasta Gdyni z 26 września 2012 r. oraz Uchwałą nr XXIX/613/13 Rady Miasta Gdyni z 27 marca 2013
 

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

187 523 Mg

w tym :

 • komunalnych   143 405,2 Mg
 • przemysłowych  2 462,4 Mg

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca w powiecie: 576 kg/rok

Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach:
  • szkło 
  • papier     
  • plastik niebezpieczne      
  • inne
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • odzysk
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Eko Dolina Sp z oo, lokalizacja-Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, powiat wejherowski
Składowisko eksploatowana obecnie kwatera B2

 • typ składowiska  inne niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha )  7
 • pojemność całkowita składowiska (m3) 2 220 000
 • pojemność pozostała do wypełnienia ((m3 ) 833 652
 • liczba kwater ogółem ( szt. )   2
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 1
 • rekultywacja składowiska    tak (kwatera B1), kwatera B2 w trakcie rekultywacji
 • monitoring składowiska   tak
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie    tak
  • bariera naturalna / bariera sztuczna tak
  • drenaż odcieków   tak
  • oczyszczalnia odcieków   tak
  • instalacja do odgazowania  tak
  • waga     tak 
  • kompaktor    tak (2 szt.)
  • linia sortownicza   tak
  • kompostownia    tak (pryzmowa odpadów zielonych oraz halowa odpadów biodegradowalnych)

Ilość unieszkodliwionych w r.2012. odpadów na składowisku: 192 817 Mg w tym typu  odpadów komunalnych: 109268Mg    

 

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

„Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest wraz z programem ich usuwania dla miasta Gdyni” Opracowane - 2008r
 

Programy usuwania azbestu

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni Nr 6836/08/V/O data przyjęcia  1.07.2008  
 

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
 • Stocznia Remontowa Nauta S.A.ul. Waszynktona1, 81-137 Gdynia,
 • Stacja trafo –wyłącznik olejowy, stacja trafo –kompresorownia-kondensatory . Wskazane do usunięcia przez WIOŚ do 31.03. 2012. Kondensatory zostały przekazane do unieszkodliwienia w październiku 2012.Wyłączniki zaś zawierają PCB w stężeniu poniżej 5mg/kg ,  mogą ,  więc że być dalej używane.
 • Jednostka Wojskowa,ul. Zielona, 81-117 Gdynia ,Babie Doły, lotnisko –transformator, stężenie PCB poniżej 5mg/kg , więc może być dalej używany.
 • Komenda Portu Wojennego Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą1, 81-103 Gdynia, teren Komendy-transformatory, stężenie PCB poniżej 5mg/kg , więc może być dalej używany
 • Stocznia Marynarki Wojennej S.A. ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia, transformatory w których stężenie PCB jest poniżej 5mg/kg ,  mogą być dalej używane, pozostałe zostały przekazane do unieszkodliwienia. 
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Stacja demontażu/ Punkt zbierania Pojazdów ul. Krzywoustego 4 Gdynia, 
 • FHU Zenon Cisowski 84 239 Bolszewo ul. Włoska 5
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Gdynia Witomino, ul. Konwaliowa 1
 • Gdynia Cisowa, ul. Chylońska 301
 • Gdynia Pogórze ul. Żeliwma 3
 • Gdynia Karwiny ul. Brzechwy 7 
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Nie występują.     

Słupsk

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

data zatwierdzenia: 22 lutego 2006 roku
data aktualizacji planu: 16 grudnia 2009 roku uchwałą Nr XLVI/718/09 przyjęty został Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Słupska na lata 2008 – 2011 wraz z perspektywą na lata 2012 – 2015
Od r.2012 powiat i gminy nie są zobowiązane do posiadania planu gospodarki odpadami
 

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

data uchwalenia: uchwała Nr V/26/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska, weszła w życie 22 kwietnia 2011 roku.
 

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

41 971,701 Mg
w tym :

 • komunalnych- 33 446,431 Mg
 • inne niż komunalne – 8525,27 Mg

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca w powiecie na podstawie danych z gmin - ok. 317 kg
 

Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik, niebezpieczne
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne biodegradowalne 
 • odzysk 
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie ,Bierkowo, 120, 76 200 Słupsk

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o.o. w Słupsku 76 200 Słupsk, ul. Szczecińska 112
Początek działalności -1985r

 • typ składowiska – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska – 11,4 [ha]
 • pojemność całkowita składowiska - 1 212 780 [Mg] , 2 425 560m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia – 148 008 [Mg], 273 013 m3
 • liczba kwater ogółem - 5 (szt)
 • liczba kwater eksploatowanych - 5 (szt)
 • monitoring składowiska - tak
 • wyposażenie składowiska – uszczelnienie, bariera naturalna i sztuczna (żwiry i pyły dymnicowe, folia HDPE), drenaż odcieków, instalacje do odgazowywania, waga elektroniczna typu SCHENCK, 2 kompaktory, kompostownia
 • 3 linie sortownicze: -stłuczki szklanej -moc przerobowa 5500 [Mg/rok], -odpadów selektywnie zbieranych- moc przerobowa 3000 [Mg/rok],
 • odpadów zmieszanych- moc przerobowa 60 000 [Mg/rok],

Ilość odpadów przyjętych w r. 2012 - ok. 77 606 Mg w tym typu komunalnych 42 249 Mg
W tym ilość unieszkodliwionych przez składowanie w r. 2012 odpadów-33 883,81 Mg
w tym typu komunalnych- 2 332,36 Mg (bez balastu posortowniczego z grupy 19)

Spalarnia-brak
Kompostownia

 • lokalizacja: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie  
 • rodzaj / typ: Komposter typ 16 
 • podstawowe dane techniczne: projektowana moc przerobowa 1 500 [Mg/rok]
 • ilość odzyskanych w r. 2012 odpadów- 776,78 Mg
 • płyta kompostownicza moc przerobowa 20 000 [Mg/rok] 
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

Miasto posiada wykaz obiektów zawierających azbest 

Programy usuwania azbestu

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Słupska na lata 2009 – 2013 z perspektywą do 2032 roku.
Data przyjęcia- program przyjęty 12 października 2009 roku Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska Nr 758/GKMiOŚ/09

Z uwagi na konieczność gromadzenia i aktualizacji danych liczbowych o ilości i rozmieszczeniu wyrobów zawierających azbest, w miesiącach lipiec – październik 2011 roku została wykonana kolejna ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania azbestu i wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Miasta Słupska wraz z aktualizacją inwentaryzacji do Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta.W związku z przyjętymi celami polegającymi na monitoringu realizacji powyższego Programu, zarządzeniami: Nr 677/GKMiOŚ/10 z dnia 19 sierpnia 2010 roku, Nr 580/GKMiOŚ/11 z dnia 27 lipca 2011 roku, Nr 177/GKMiOŚ/12 z dnia 27 marca 2012 roku oraz Nr 362/GKMiOŚ/13 z dnia 21 marca 2013 roku zostały dokonane zmiany do w/w dokumentu, m.in. w zakresie aktualizacji danych inwentaryzacyjnych występowania ilościowego i jakościowego azbestu na terenie Miasta Słupska.
 

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

wg listy prowadzonej przez Urząd Marszałkowski

 • Energa Operator Oddział Słupsk , JW. Siemirowice, 3 transformatory, stężenie PBC poniżej 5mg/kg, więc mogą być dalej użytkowane.
 • Sydkraft EC Słupsk Sp. z o.o. ul. Słoneczna 15d, 76-200 Słupsk, rozdzielnia w budynku KR-1 – 4wyłączniki transformatorowe, komora transformatorów KR-1 -8 szt, stężenie PBC poniżej 5mg/kg, więc mogą być dalej użytkowane.
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Przedsiębiorstwo „ADKONIS” - Oliver Adkonis w Słupsku, ul. Grottgera 14, 76 – 200 Słupsk
 • ZIS „INSTON”, Marian Trojanowski, ul. Grottgera 16 A, 76 – 200 Słupsk 
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Lista punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dostępne pod adresem: http://www.slupsk.pl/srodowisko/dokumenty/1263.html
 

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

brak obszarów zdegradowanych 

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002