Gdańsk

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem - 200 000 t/rok
 • na mieszkańca - 360 kg/m/rok
Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostowanie przydomowe
 • zbiórka odpadów surowcowych w gminach: szkło, papier, plastik; inne: odpady organiczne, odzież
 • przetwarzanie odpadów w zakładzie utylizacji
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach z niektórych dzielnic
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 • lokalizacja: Gdańsk- Szadółki, ul. Jabłoniowa 55
 • wielkości składowiska [ha] - 57
 • pojemność [m³] - 6 mln
 • stopień wypełnienia [%] - 80
 • wyposażenie techniczne składowiska: naturalna izolacja podłoża, kompostownia, odgazowanie, oczyszczalnia odcieku, kompaktor
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

420 000

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • nie występują,
 • występują obszary ograniczonego użytkowania wokół oczyszczalni Wschód - 500m,
 • wokół ZU w Szadółkach - 300m

Gdynia

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem - 91 406,86 t/rok
 • na mieszkańca - 360 kg/m/rok (1,44 m3/mieszkańca/rok)
Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych w gminach: szkło, papier, plastik
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

(zobacz: Zakłady utylizacyjne, składowiska odpadów)

 • lokalizacja składowisko odpadów komunalnych Łężyce gmina Wejherowo powiat wejherowski
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
 • Zespół Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. - EC 3 - 45 tys. Mg popiołów
 • Stocznia Gdynia S.A. - 37,43 tys. Mg
 • Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni 8,12 tys. Mg
 • Stocznia Remontowa NAUTA S.A. w Gdyni - 7,78 tys. Mg
 • OPEC Sp zo.o. - 3,18 tys. Mg
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Powiat Bytowski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem - 12 665 t/rok,
 • na mieszkańca - 174 kg/m/rok
Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne  
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Sierżno, gmina Bytów

 • wielkości składowiska [ha] 7,3
 • pojemność [m³] 379 000
 • stopień wypełnienia [%] 50 %
 • wyposażenie techniczne składowiska: sztuczna izolacja podłoża, linie do mechanicznej segregacji 

Gatka, gmina Miastko

 • wielkości składowiska [ha] 9,45
 • pojemność [m³] 75 000
 • stopień wypełnienia [%] 40 %
 • wyposażenie techniczne składowiska: sztuczna izolacja podłoża 

Rokity gmina Czarna Dąbrówka

 • wielkości składowiska [ha] 2,12
 • pojemność [m³] 12 500
 • stopień wypełnienia [%] 25
 • wyposażenie techniczne składowiska: sztuczna izolacja podłoża, oczyszczalnia odcieku

Kozy gmina Czarna Dabrówka

 • wielkości składowiska [ha] 1,04
 • pojemność [m³] 7 500
 • stopień wypełnienia [%] 8
 • wyposażenie techniczne składowiska: sztuczna izolacja podłoża

Unichowo gmina Czarna Dąbrówka

 • wielkości składowiska [ha] 2,01
 • pojemność [m³] 12 500
 • stopień wypełnienia [%] 12
 • wyposażenie techniczne składowiska: sztuczna izolacja podłoża
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

215

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • nie występują

Powiat Chojnicki

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem - ok. 20 000 t/rok
 • na mieszkańca - ok. 190 kg/m/rok
Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostowanie przydomowe
 • zbiórka odpadów surowcowych w gminach: szkło, papier, plastik i inne
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

GMINA CHOJNICE

 • Składowisko w Chojniczkach
 • wielkości składowiska [ha] 1,35 ha, przy czym 0,35 ha zajmuje eksploatowana niecka, i 0,43 ha zajmuje zaprojektowana niecka.
 • pojemność [m3] 8.400 m3.
 • stopień wypełnienia [%] ok. 45%
 • wyposażenie techniczne składowiska: naturalna izolacja podłoża, drenaż odcieków zakończony bezodpływowym zbiornikiem na odcieki
 • Składowisko w Ciechocinie
 • wielkości składowiska [ha] - Łączna powierzchnia działki wynosi 0,95 ha, przy czym 0,33 ha zajmuje eksploatowana niecka..
 • pojemność [m3] - 9.230 m3.
 • stopień wypełnienia [%] - ok. 12%
 • wyposażenie techniczne składowiska: naturalna izolacja podłoża, drenaż odcieków zakończony dwoma zbiornikami na odcieki,
 • Składowisko w Gockowicach
 • wielkości składowiska [ha] - Łączna powierzchnia działki wynosi 0,56 ha, przy czym 0,22 ha zajmuje eksploatowana niecka
 • pojemność [m3] - 4.400 m3.
 • stopień wypełnienia [%] - ok. 34%
 • wyposażenie techniczne składowiska: naturalna izolacja podłoża, drenaż odcieków zakończony bezodpływowym zbiornikiem na odcieki
 • Składowisko w Gockowicach
 • wielkości składowiska [ha] - Łączna powierzchnia działki wynosi 1,43 ha, przy czym 0,23 ha
 • zajmuje eksploatowana niecka, i 0,18 ha zajmuje zaprojektowana niecka.
 • pojemność [m3] - 5 750 m3.
 • stopień wypełnienia [%] - ok. 35%
 • wyposażenie techniczne składowiska: naturalna izolacja podłoża, drenaż odcieków zakończony bezodpływowym zbiornikiem na odcieki

GMINA CZERSK

 • Składowisko w Nieżurawawie
 • wielkości składowiska [ha] - Składowisko zajmuje obszar 6,45 ha z czego powierzchnia przeznaczona pod deponowanie odpadów wynosi 3,59 ha, pas zieleni ochronnej o szerokości 10,0 m wokół składowiska zajmuje obszar ok. 0,98 ha.
 • pojemność [m3] - nosi 119 000 m3
 • stopień wypełnienia [%] - ok. 29 %
 • wyposażenie techniczne składowiska: sztuczna izolacja podłoża, kompostownia, kompaktor, zbiornik na wody odciekowe zaopatrzony w pompę, wiaty do prowadzenia segregacji odpadów i czasowego gromadzenia wydzielonych surowców wtórnych

GMINA BRUSY

 • Składowisko w Kosobudach
 • wielkości składowiska [ha] - Łączna powierzchnia działki wynosi 3,8 ha, przy czym część czynna składowiska wynosi ok. 0,5 ha
 • pojemność [m3] - 42 000 m3.
 • stopień wypełnienia [%] - ok. 75% 
 • wyposażenie techniczne składowiska: naturalna izolacja podłoża, kompostownia

GMINA KONARZYNY

 • Składowisko w Zielonej Hucie
 • wielkości składowiska [ha] - Łączna powierzchnia działki wynosi 1,44 ha
 • pojemność [m3] - 6,1 tys. m3,
 • stopień wypełnienia [%] - brak danych
 • wyposażenie techniczne składowiska: sztuczna izolacja podłoża, kompostownia, drenaż odcieków zakończony bezodpływowym zbiornikiem na odcieki, rowy opaskowe, boksy na wysegergowane odpady, kompostownia

MIASTO CHOJNICE

 • Składowisko w Nowym Dworze k/ Angowic
 • wielkości składowiska [ha] - 18,7 ha
 • pojemność [m3] - 750 tys. m3
 • stopień wypełnienia [%] - brak danych
 • wyposażenie techniczne składowiska: sztuczna izolacja podłoża, odgazownie, studnie odgazowujące, waga
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

brak danych

Powiat Człuchowski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem - 9 574,7 t/rok
 • na mieszkańca - 151 kg/m/rok 
Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych w gminach: szkło, papier, plastik, inne
 • papier tylko w gminie miejskiej Człuchów
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

nazwa składowiska, lokalizacjaobsługiwane gminypojemność do wykorzystania [m3]procent wypełnienia [%]
NadziejewoCzarne9036014
Kiełpinmiasto i gmina Człuchów5918413
GrzymisławDebrzno9465010
KoczałaKoczałaczynne do XII 2003
ŁękiniaKoczałaczynne do VI 2003
BielskoKoczałaczynne do VI 2003
PietrzykowoKoczałaczynne do XII 2003
PrzechlewoPrzechlewo3099018

 

 

 

Wyszczególnienieskładowisko odpadów w Kiełpinieskładowisko odpadów w Nadziejewieskładowisko odpadów w Przechlewieskładowisko odpadów w Grzymisławiu
Składowiska komunalne dla gminymiasto Człuchów i gmina wiejska Człuchówmiasto i gmina Czarnegmina Przechlewomiasto i gmina Debrzno
Składowiska legalnetaktaktaktak
Zieleń izolacyjna wokół składowiskataktaktaktak
Uszczelnienie naturalnetaktaktaktak
Uszczelnienie innegeomembranageomembranageomembranageomembrana
Wyposażenie w kompaktornienienienie
Wyposażenie w spychacz do odpadówtaktaktaktak
Wyposażenie w wagętaknienienie
Wyposażenie w brodziktaktaktaktak
Piezometrytaktaktaktak
Segregacja na składowiskutaktaktaktak
Wyposażenie w boksy na surowce wtórnetaktaktaktak
Ujęcie odcieków wysypiskowychtaktaktaktak
Ujęcie biogazunienienienie

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
 • 27,4 tys. ton/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • nie występują

Powiat Gdański

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem - 15 600 t/rok
 • na mieszkańca - 195 kg/m/rok (1,44 m3/mieszkańca/rok)
Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostowanie przydomowe
 • zbiórka odpadów surowcowych w gminach: szkło, papier, plastik
 • przetwarzanie odpadów w zakładzie utylizacji
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacja:

I. Gołębiewo Wielkie Gm. Trąbki Wielkie

II. Miłocin Gm. Cedry Wielkie

 • wielkości składowiska [ha]:
  • I. 3,6 ha
  • II. 1,775 ha
 • pojemność [m3]
  • I. 87,1 tys.m3
  • II. 20,24 tys.m3
 • stopień wypełnienia [%]
  • I. 30%
  • II. 50%
 • wyposażenie techniczne składowiska:
  • I. spychacz gąsienicowy, utwardzone miejsce na składowanie wybranych odpadów użytecznych, suchy ustęp, brodzik dezynfekcyjny, drenaż wód odciekowych i studnia zbiorcza, rowy opaskowe, zieleń ochronna
  • II. zaplecze socjalne, brodzik dezynfekcyjny, instalacja oświetleniowa, ciągnik spycharka DT54, drenaż w. odciekowych, drenaż obniżający poziom wód gruntowych, zagospodarowany pas zieleni
 • izolacja podłoża:
  • I. naturalna
  • II. sztuczna
 • kompostownia
  • I. nie
  • II. nie
 • odgazowanie
  • I. nie
  • II. nie
 • oczyszczalnia odcieku
  • I. nie
  • II. nie
 • kompaktor
  • I. nie
  • II. nie
 • linie do mechanicznej segregacji
  • I. nie
  • II. nie
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

989

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • Obszar dzikiego wysypiska ul. Obr. Westerplatte, obszar 1 400 ha
 • pn.-wsch granica gminy Cedry Wlk. - składowisko odpadów paleniskowych Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. Gd - Przegalina – obecnie składowisko popioło-żużli wyłączone z eksploatacji, prace rekultywacyjne zostały wykonane.

Powiat Kartuski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem - 17 390,5 t/rok
 • na mieszkańca - 168 kg/m/rok
Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych w gminach: szkło, papier, plastik, odpady wielkogabarytowe
 • przetwarzanie odpadów w zakładzie utylizacji
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacjapowierzchnia [ha]pojemność całkowita [m³]stopień wypełnienia [%]wyposażenie techniczne
Kłodno, gm. Sulęczyno

1,8

(w tym powierzchnia czynnej kwatery: 0,9)

85000 (30000)brak danychsztuczna izolacja podłoża, kompaktor, inne: brak
Kaplica, gm. Somonino0,833990 (11330)ok.30sztuczna izolacja podłoża, kompaktor, inne: brak

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
 • ok. 9 000 t/rok odpadów niebezpiecznych
 • ok. 70 000 t/rok odpadów innych niż niebezpieczne
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • Obszary zdegradowane stanowią głównie tereny po byłych żwirowniach, zarówno legalnych, jak i nielegalnych. Tereny takie znajdują się w gminach: Żukowo (miejscowość Borowiec), Stężyca (miejscowość Delowo) oraz w miejscowości Sierakowice.

Powiat Kościerski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem - 11 820 t/rok
 • na mieszkańca - 177 kg/m/rok
Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostownie przydomowe
 • zbiórka odpadów surowcowych do przeróbki szkło, papier, plastik
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

(zobacz: Zakłady utylizacyjne, składowiska odpadów)

 

lokalizacjapowierzchnia
[ha]
pojemność
[m³]
stopień
wypełnienia [%]
wyposażenie
techniczne
Gostomie, gm. Kościerzyna5,821 000 00025sztuczna izolacja podłoża
Dziemiany, gm. Dziemiany1,3646 20035sztuczna izolacja
podłoża
Osowo, gm. Karsin1,0550 00050sztuczna izolacja
podłoża
Liniewskie Góry, gm. Liniewo1,560 60070sztuczna izolacja
podłoża

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

4 500

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • Mogilnik w Skorzewie, gm. Kościerzyna - obszar zdegradowany w wyniku składowania przeterminowanych środków ochrony roślin oraz chemikaliów.
 • B. Nieczynne lotnisko wojskowe w Borsku, gm. Karsin - teren skażony związkami chemicznymi.
 • C. Żwirownia Dębowiec, gm. Karsin - doły poeksploatacyjne.
 • D. Żwirownia Nowy Barkoczyn, gm. Nowa Karczma - doły poeksploatacyjne.
 • E. Żwirownia Stary Barkoczyn, gm. Nowa Karczma - doły poeksploatacyjne.
 • F. Wyrobisko pożwirowe w Dziemianach, gm. Dziemiany - doły poeksploatacyjne, nielegalne składowanie odpadów i wylewanie scieków.

Powiat Kwidzynski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem - 12 731 t/rok
 • na mieszkańca - 159,31 kg/m/rok
Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych w gminach: szkło, papier, plastik
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

(zobacz: Zakłady utylizacyjne, składowiska odpadów)

lokalizacjawielkość składowiska [ha]pojemność [m3]stopień wypełnienia [%]wyposażenie techniczne składowiska
m. Bądki gm. Gardeja5,9255 00085naturalna izolacja podłoża, odgazowanie, kompaktor
Gonty gm. Prabuty1,4957 80062naturalna izolacja podłoża
Karpiny gm. Sadlinki0,16brak danychbrak danychnaturalna izolacja podłoża
Jałowiec gm. Ryjewo2,9150 00024naturalna izolacja podłoża

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

1 028 600

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • nie występują

Powiat Lęborski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem - 15 442 t/rok
 • na mieszkańca - 234 kg/m/rok (1,44 m3/mieszkańca/rok)
Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostownie przydomowe
 • zbiórka odpadów surowcowych w gminach: szkło, papier
 • przetwarzanie odpadów w zakładzie utylizacji
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o w Czarnówku

 • lokalizacja: miejscowość Czarnówko (lokalizacja jest bardzo korzystna: dogodny dojazd z Lęborka, gdzie powstaje znaczna część odpadów, położenie w centralnej części powiatu lęborskiego, osłonięty lasami od strony południowej, wschodniej i częściowo północnej), Gmina Nowa Wieś Lęborska .
 • wielkości składowiska [ha]: W planie zagospodarowania przestrzennego gminy na cele gospodarki odpadami przeznaczono teren o powierzchni 48 ha. Obecnie w posiadaniu Przedsiębiorstwa jest część terenu o powierzchni 28,85 ha, z czego czynna część składowiska zajmuje 5,14 ha.
 • pojemność [m3]: brak danych
 • stopień wypełnienia [%] : brak danych
 • wyposażenie techniczne składowiska: sztuczna izolacja podłoża, oczyszczanie odcieku w oczyszczalni ścieków, kompaktor

Składowisko w Lucinie

 

 • lokalizacja: Lucin, Gmina Wicko
 • wielkości składowiska [ha]: 5,26
 • pojemność [m3]: brak danych
 • stopień wypełnienia [%]: brak danych
 • wyposażenie techniczne składowiska: naturalna izolacja podłoża

Składowisko odpadów w Oskowie

 • lokalizacja: składowisko położone jest w odległości ok. 2 km od Oskowa i ok. 6 km od Cewic, w lesie przy drodze z Oskowa do Czarnej Dąbrówki, , gm. Cewice
 • wielkości składowiska [ha]: 5,16 ha, z czego 0,8 ha stanowi eksploatowana kwatera
 • pojemność [m3]: brak danych
 • stopień wypełnienia [%]: brak danych
 • wyposażenie techniczne składowiska: naturalna izolacja podłoża

 

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

brak danych

Powiat Malborski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem - 16 971 t/rok
 • na mieszkańca - 260 kg/m/rok
  • Miasto Malbork - Ilość odpadów wywieziona w 2002 roku - 42 000 m3/rok lub 13 020 Mg/rok*;
   100 % mieszkańców objętych wywozem.
  • Gmina Malbork - Ilość odpadów zdeponowanych w 2002 roku na legalnym składowisku - 4 696 m3/rok lub 1 644 Mg/rok*
  • Gmina Stare Pole - Ilość odpadów wywieziona w 2002 roku - 1 750 m3 /rok lub 613 Mg/rok*; 55% mieszkańców objętych wywozem.
  • Gmina Miłoradz - W roku 2002 na gminnym składowisku odpadów stałych zdeponowano 22 Mg/rok; 20 % mieszkańców objętych wywozem
  • Miasto i Gmina Nowy Staw - Ilość odpadów wywieziona w 2002 roku - 3 578 m3 lub 1 252 Mg/rok* ; 75% mieszkańców objętych wywozem
  • Gmina Lichnowy - Ilość odpadów wywieziona w 2002 roku - 1,2 tys m3/rok lub 420 Mg/rok*
   60% mieszkańców objętych wywozem.
   * - przyjęto przelicznik 0,35 Mg/m3
Sposób postępowania z odpadami

Miasto Malbork

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostowanie przydomowe
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, papier, plastik

Gmina Nowy Staw

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, papier, plastik

Gmina Malbork

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych: plastik

Gmina Miłoradz

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych: plastik

Gmina Lichnowy:

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych: plastik

Gmina Stare Pole

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, papier, plastik
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

(zobacz: Zakłady utylizacyjne, składowiska odpadów)

 

lokalizacjapowierzchnia
[ha]
pojemność
[m³]
stopień
wypełnienia [%]
wyposażenie
techniczne
Świerki (Nowy Staw)4,3467 69290sztuczna izolacja
podłoża, inne: brak
Listwo Malborskie0,7512 00021sztuczna izolacja
podłoża, inne: brak
Szaleniec2,189 85054naturalna izolacja
podłoża, inne: brak
Mątowy Małe1,3710 000Do likwidacjinaturalna izolacja
podłoża, inne: brak

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

brak danych

Powiat Nowodworski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem - 8 100 t/rok
 • na mieszkańca - 218 kg/m/rok
Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostowanie przydomowe - brak danych
 • zbiórka odpadów surowcowych w gminach: szkło, papier, plastik (udział odpadów z selektywnej zbiórki wynosi 1,1%)
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach (akumulatory - sklepy motoryzacyjne, stacje obsługi; przeterminowane leki - apteki)
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 • Składowisko "Rokitki" w Tczewie (poza powiatem)
 • Tczew, ul. Rokicka 16
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

698

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • nie występują

Powiat Pucki

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem - 70 000 m3/rok
 • na mieszkańca - 133 kg/mieszkańca/rok
Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostownie przydomowe
 • zbiórka odpadów surowcowych do przeróbki szkło, papier, plastik
 • przetwarzanie odpadów w zakładzie utylizacji
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 • Składowisko Stałych Odpadów Komunalnych w Łebczu gm. Puck wielkości składowiska [ha]: 8,39
 • pojemność [m3]: 561,815
 • stopień wypełnienia [%]: 87%
 • wyposażenie techniczne składowiska: naturalna izolacja podłoża, odgazownie, kompaktor
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

brak danych

Powiat Starogardzki

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem powiat - 33 512 t/rok
 • na mieszkańca - 144,9 kg/m/rok
  • Gmina Zblewo - 513 t/rok, 48,8 kg/m/rok
  • Czarna Woda (miasto) - 154,3 t/rok, 44 kg/m/rok
  • Gmina Kaliska - 1 500 t/rok, 280 kg/m/rok
  • Skórcz (miasto i gmina) - 321 t/rok, 97 kg/m/rok
  • Starogard Gdański (miasto) - 23 007 t/rok, 460 kg/m/rok
  • Gmina Lubichowo - 672 t/rok, 116 kg/m/rok
  • Gmina Smętowo Graniczne - 352,8 t/rok, 65 kg/m/rok
  • Gmina Starogard Gdański - 2 232,1 t/rok, 180 kg/m/rok
  • Gmina i miasto Skarszewy - 3 942 t/rok, 299 kg/m/rok
  • Gmina Osieczna - 418,5 t/rok, 144 kg/m/rok, brak danych
  • Gmina Osiek - 150 t/rok, 60 kg/m/rok
  • Gmina Bobowo -258 t/rok, 90 kg/m/rok.
Sposób postępowania z odpadami
 • Starogard Gdański:
  • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
  • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, plastik
  • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach
 • Gmina Zblewo:
  • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
  • kompostowanie przydomowe
  • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, papier, plastik
 • Gmina Kaliska:
  • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
  • kompostowanie przydomowe
  • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, papier, plastik, inne
 • Gmina Skórcz:
  • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
  • kompostowanie przydomowe
  • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, papier, plastik
 • Gmina Starogard Gdański:
  • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
  • kompostowanie przydomowe
  • zbiórka odpadów surowcowych szkło, plastik
 • Gmina Smętowo Graniczne:
  • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
  • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, plastik
 • Gmina Osiek:
  • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
  • kompostowanie przydomowe
  • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, papier ,plastik, inne
 • Gmina Osieczna:
  • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
  • kompostowanie przydomowe
  • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, papier, plastik, inne
 • Gmina Lubichowo:
  • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
  • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, plastik
 • Gmina Bobowo:
  • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
  • zbiórka odpadów surowcowych: szkło
 • Skórcz (miasto):
  • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
  • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, plastik
 • Czarna Woda (miasto):
  • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
  • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, papier, plastik
 • Skarszewy:
  • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
  • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, plastik 
    
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacjapowierzchnia
[ha]
pojemność
[m³]
stopień
wypełnienia [%]
wyposażenie
techniczne
Linowiec15,22 720 00060sztuczna izolacja podłoża (1 kwatera), spychacz
Skarszewy8493 00030sztuczna izolacja
podłoża, spychacz
Strych, gm. Kaliska1,135 00060sztuczna izolacja
podłoża, inne: brak
Bietowo, gm. Lubichowo1,052 00040sztuczna izolacja
podłoża, inne: brak
Osówek, gm. Osieczna0,4618 50050naturalna izolacja
podłoża, inne: brak
Osiek1,2318 00050sztuczna izolacja
podłoża, inne: brak
Zblewo0,410 00090naturalna izolacja
podłoża, inne: brak
Skórcz2,0-70 brak danych
Bobrowiec, gm. Smętowo Graniczne1,215 70040naturalna, sztuczna izolacja podłoża

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

dane dla największych zakładów przemysłowych zlokalizowanych na terenie powiatu:

 • Elektrociepłownia Starogard Sp. z o.o. - 8 795 t/rok
 • Zakłady Płyt Pilśniowych Czarna Woda S.A. w upadłości - 7 629 t/rok
 • Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. - 2 300 t/rok
 • Zakład Energetyki Cieplnej "STAR-PEC" Sp. z o.o. - 1 796 t/rok.
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • Fabryka Płyt Pilśniowych w Czarnej wodzie - teren zdegradowany dzałalnością przemysłową o pow. 4 ha
 • żwirownia-wysypisko w m. Bobowo o pow. 5 ha; żwirownia w m. Zblewo o pow. 0.8 ha; żwirownia w m. Pólko o pow. 10 ha; żwirownia Skarszewy o pow. 10 ha; żwirownia w m. Skarszewy o pow. 5 ha; żwirownia w m. Boże Pole o pow. 3 ha; żwirownia w m. Szlachta o pow. 5 ha; żwirownia w m. Szteklin o pow. 3.56 ha. teren zdegradowany popiołami.

Powiat Sztumski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem powiat - 7 519 Mg/rok
 • na mieszkańca - 178 kg/m/rok
Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych w gminach: szkło, papier, plastik
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacjailość odpadów ogółem [Mg/rok]powierzchnia [ha]pojemność całkowita (pojemność do wypełnienia) [m³]stopień wypełnienia [%]wyposażenie techniczne

Minięta, gm. Dzierzgoń

14 097,24

1,58

planowana:
100 000 m3

30 %
(stan na 31.02.2002 r.)

sztuczna izolacja podłoża (geomembrana), odgazownie, inne: brak

Nowa Wieś Sztumska, gm. Sztum

6 637,17

1,99

planowana:
400 000 m3

65% (2002r.)

naturalna izolacja podłoża (glina), inne: brak

Wilczewo, gm. Mikołajki Pomorskie

347

0,62

20 000 m3

80% (2001r.)

izolacji podłoża - brak, inne- brak

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
 • nie ma składowisk odpadów przemysłowych
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • występują - brak danych

Powiat Słupski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem - 12 046 t/rok
 • na mieszkańca - 126,8 kg/m/rok
Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostownie przydomowe
 • zbiórka odpadów surowcowych do przeróbki szkło, papier, plastik
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacjapowierzchnia [ha]pojemność [m³]stopień wypełnienia
[%]
wyposażenie techniczne

3.1. Bierkowo gm. Słupsk

10,22

b.d.

55

sztuczna i naturalna izolacja podłoża, odgazownie, kompaktor, inne: brak

3.2. Obłęże gm. Kępice

1,7

b.d

b.d.

sztuczna izolacja podłoża, kompaktor, inne: brak

3.3. Chlewnica gm. Potęgowo

1,3

24 000

b.d.

sztuczna izolacja podłoża, kompaktor, inne: brak

3.4 Wykosowo gm. Główczyce

1

30 700

b.d.

brak

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
 • 12 000 t/rok (wywiezione na składowiska)
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • nie występują

Powiat Tczewski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem - 30 804.9 t/rok
 • na mieszkańca - 275 kg/m/rok
Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostownie przydomowe
 • zbiórka odpadów surowcowych do przeróbki szkło, papier, plastik
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

 

 

 

lokalizacjapowierzchnia [ha]pojemność [m³]stopień wypełnienia [%]wyposażenie techniczne

Nicponia, gm. Gniew

6,5

ok. 347 000

4,5

sztuczna izolacja podłoża, odgazowanie, waga wozowa, kompaktor KABLE, prasa do belowania, pompa MSZ do rozdeszczowania wód odciekowych, brodzik dezynfekcyjny

Tczew, ul. Rokicka

7

brak danych

brak danych

naturalna izolacja podłoża, odgazownie, kompaktor, spychacz, brodzik dezynfekcyjny, waga mechaniczna

Ropuchy, gm. Pelplin

1,6

ok. 37 000

pojemność wykorzystana 34,0 tyś. Mg

sztuczna izolacja podłoża, waga mechaniczna, przejazd dezynfekcyjny, spychacz

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Dzikie wysypiska śmieci (odpady komunalne mieszane):

 • Mały Garc -ok. 900 m3
 • Waćmierz - 160 m3
 • Gorzędziej - 25 m3
 • Rybaki - 200 m3

Wyeksploatowane części składowiska w Tczewie - w trakcie przygotowań do rekultywacji

Powiat Wejherowski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem - 52 359 t/rok
 • na mieszkańca - 235 kg/m/rok
Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostowanie przydomowe
 • zbiórka odpadów surowcowych w gminach: szkło, papier, plastik, inne
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacjapowierzchnia
[ha]
pojemność
[m³]
stopień
wypełnienia [%]
wyposażenie
techniczne
Rybska Karczma7,01 659 00084naturalna izolacja podłoża, kompostownia, kompaktor
Gniewino5,5140 00024sztuczna izolacja podłóża, oczyszczalnia odcieku (odcieki oczyszczane w sąsiadującej ze składowiskiem Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Gniewinie)
Łężyce - zamknięte z końcem 2002r.25,65 500 000100naturalna izolacja podłoża, kompostownia, kompaktor
Łężyce -w trakcie budowy4,6 segment B1/I1 200 00023sztuczna izolacja podłoża, kompostownia, kompaktor. dalsze etapach budowy: instalacje odgazowywania, podczyszczalnia odcieków i linie do mechanicznej segregacji
Choczewko - przewidziane do zamknięcia do końca 2004 r.0,6brak danych15naturalna izolacja podłoża
Rozłazino - do rekultywacji w 2003r1,1137 00030naturalna izolacja podłoża

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

13 000

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • nie występują

Sopot

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem - 19 558 t/rok
 • na mieszkańca - 488 kg/rok
Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne,
 • zbiórka odpadów surowcowych w gminach (szkło, papier, plastik, inne),
 • przetwarzanie odpadów w zakładzie utylizacji,
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 • lokalizacja- Łężyce, gm. Kosakowo, należące do Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" -wielkości składowiska [ha] - 25,6 ha -pojemność [m³] - 5,5 mln m3
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

brak danych

Słupsk

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • dla miasta Słupsk ogółem - 32 311,8 [t/rok]
 • na mieszkańca - 323 [kg/m/rok]

 

Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych w gminach: szkło, papier, plastik
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacjapowierzchnia [ha]pojemność całkowita stopień wypełnienia [%]wyposażenie techniczne

Bierkowo, Gmina Słupsk

16,49

1 520 000

50

naturalna i sztuczna izolacja podłoża, kompostownia, odgazowanie, odcieki w obiegu zamkniętym, kompaktor, linie do mechanicznej segregacji

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

12 178,4

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • brak
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002