Gdańsk

Główne zakłady przemysłowe, a w szczególności posiadające pozwolenie zintegrowane lub zatrudniające powyżej 250 osób lub inne znaczące w powiecie
 • Gdańsk od ponad 10 lat zbiera dane o wpływie przemysłu na stan środowiska, dane te publikowane są w całorocznie wydawanej „Ocenie stanu środowiska Gminie Gdańsk” www.gdansk.pl. Dane zbierane są dla następujących zakładów: Siarkopol, Rafineria Gdańska, Elektrociepłownie Wybrzeże, Elektromontaż, Stocznia Gdańska, Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory”, Stocznia Północna Gdańska Stocznia Remontowa, Olvit, Port Sernic , Federal Modul Bimet, AMITECH POLAND, PERN Przyjaźń S.A., Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, IZOLMAT, CLOETTA FazerPolska, Pollytag, Spółdzielnia Mleczarska „Maćkowy”, Balic Malt, Zakład Utylizacyjny. Niektóre z nich zostały przedstawione poniżej.   

                                                                                                

 • nazwa - Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych " FOSFORY "sp. z o.o.
  • adres - ul. Kujawska 2, 80-550 Gdańsk
  • rodzaj i wielkość produkcji - produkcja nawozów sztucznych
  • liczba zatrudnionych - ok. 350
 • nazwa - Elektrociepłownie Wybrzeże S.A
  • adres - Swojska 9, 80-867 Gdańsk
  • rodzaj i wielkość produkcji- produkcja energii elektrycznej - 1 400 000 MWh i ciepła -13 000 TJ (dane - 2003 r.)
  • liczba zatrudnionych - ok. 1500
 • nazwa - Siarkopol Gdańsk S.A.
  • adres - ul. Mjr . H. Sucharskiego 12, 80-958 Gdańsk
  • rodzaj i wielkość produkcji - przeładunek i przerób siarki
  • liczba zatrudnionych - ok. 250
 • nazwa – GRUPA LOTOS S.A.  (do r.2003 Rafineria Gdańska S.A.)
  • adres - Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
  • rodzaj i wielkość produkcji - przerób ropy naftowej
  • liczba zatrudnionych - ok. 1 400
 • nazwa - Federal-Mogul BIMET S.A.
  • adres - ul. Al. Grunwaldzka 481 , 80-953 Gdańsk
  • rodzaj i wielkość produkcji - produkcja łożysk
  • liczba zatrudnionych - ok. 500
 • nazwa - Port Service sp. z o. o.
  • adres - ul. Mjr. Sucharskiego 75
  • rodzaj i wielkość produkcji - utylizacja odpadów głównie ropopochodnych
  • liczba zatrudnionych - brak danych
 • nazwa - Stocznia Północna S.A.
  • adres - ul. Marynarki Polskiej 177, 80-958 Gdańsk
  • rodzaj i wielkość produkcji - budowa jednostek pływających
  • liczba zatrudnionych - ok. 1 000
 • nazwa - Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego S.A.
  • adres - ul. Na Ostrowiu 1 , 80-958 Gdańsk
  • rodzaj i wielkość produkcji - remont i budowa jednostek pływających
  • liczba zatrudnionych - ok. 2 200 
Oddziaływanie głównych zakładów przemysłowych na mieszkańców i środowisko
 • Wokół zakładów przemysłowych nie występują strefy ograniczonego użytkowania.
Typowe wskaźniki dotyczące korzystania ze środowiska

Dodatkowe dane o pozostałych zakładach można uzyskać: www.gdansk.pl (strona główna: publikacje miejskie, środowisko naturalne - "Ocena stanu środowiska w gminie Gdańsk za rok 2002" - rozdział 8.1)

 

 • Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych " FOSFORY "sp. z o.o.
  • Pobór wody - suma poboru rzeczyw. wody - 12 481 m³ /d
  • Emisja zanieczyszczeń powietrza
   SO2 - 727,3 Mg/a
   NOx - 67,2 Mg/a
   CO - 18,3 Mg/a
   Pył - 71,7 Mg/a
  • Ilość wytwarzanych odpadów
   • Odpady inne niż niebezpieczne - fosfogipsy - 131 229,54 Mg/a
 • Elektrociepłownie Wybrzeże S.A
  • Pobór wody - suma poboru rzeczyw. wody - 98 362 m³/d
  • Emisja zanieczyszczeń powietrza
   SO2 - 6 648,34 Mg/a
   NOx - 2 803,17 Mg/a
   CO - 150,87 Mg/a
   Pył - 478,43 Mg/a
  • Ilość wytwarzanych odpadów
   • Odpady inne niż niebezpieczne - 91 100 Mg/a
 • Siarkopol Gdańsk S.A.
  • Pobór wody - suma poboru rzeczyw. wody - 677 m³ /d
  • Emisja zanieczyszczeń powietrza
   SO2 - 192 Mg/a
   NOx - 45,9 Mg/a
   CO - 47,8 Mg/a
   Pył - 19,5 Mg/a
  • Ilość wytwarzanych odpadów
   • Odpady niebezpieczne - 17,46 Mg/a
 • Rafineria Gdańska S.A. ( w 2003 roku zmiana nazwy GRUPA LOTOS S.A.)
  • Pobór wody - suma poboru rzeczyw. wody - 6 003 m³ /d
  • Emisja zanieczyszczeń powietrza
   SO2 - 5 687,29 Mg/a
   NOx - 1 403,18 Mg/a
   CO - 541,61 Mg/a
   Pył - 110,61 Mg/a
  • Ilość wytwarzanych odpadów
   • Odpady niebezpieczne - 325 Mg/a
   • Odpady inne niż niebezpieczne - 12 335,527 Mg/a
 • Federal-Mogul BIMET S.A.
  • Pobór wody- suma poboru rzeczyw. wody - 247 m³/d
  • Ilość wytwarzanych odpadów
   • Odpady niebezpieczne - 73 Mg/a
   • Odpady inne niż niebezpieczne - 905 Mg/a
 • Port Service sp z o.o.
  • Ilość wytwarzanych odpadów
  • Odpady inne niż niebezpieczne - 260,232 Mg/a
  • Ilość odpadów przyjętych w celu unieszkodliwienia - 23 374 Mg/a
 • Stocznia Północna S.A.
  • Pobór wody - suma poboru rzeczyw. wody - 430 m³/d
  • Ilość wytwarzanych odpadów
   • Odpady niebezpieczne - 61 Mg/a
   • Odpady inne niż niebezpieczne - 905 Mg/a
 • Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego S.A.
  • Pobór wody - suma poboru rzeczyw. wody - 1 823 m³ /d
  • Ilość wytwarzanych odpadów
   • Odpady niebezpieczne -18 654,57 Mg/a
   • Odpady inne niż niebezpieczne -30 023,659 Mg/a
Główne przedsięwzięcia zrealizowane od roku 1990, które istotnie ograniczają negatywny wpływ zakładów na mieszkańców i środowisko

Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych " FOSFORY "sp. z o.o.

 • Reorientacja produkcji nawozowej na technologie bezodpadową
 • Obniżenie emisji substancji zanieczyszczających.Zbudowanie instalacji do alkalicznej adsorpcji gazowych związków siarki - redukcja emisji ze 130 kg/h do 6 kg/h, co pozytywnie wyróżnia GZNF wśród zakładów tego typu w kraju i na świecie.
 • Rekultywacja składowiska fosfogipsów w Wiślance - pokrycie warstwą glebową i zazielenienie 12 ha składowiska, czyli 50 %

Elektrociepłownie Wybrzeże S.A

 • Spalanie lepszych gatunków węgla i ograniczenie emisji SO2
 • Modernizacja palenisk kotłów w celu redukcji tlenków azotu
 • Modernizacja bloku nr 4
 • Modernizacja układu wody chłodzącej
 • Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej
 • Ciągły monitoring emisji spalin
 • Ograniczenie uciążliwości składowiska w Przegalinie ( rekultywacja w fazie końcowej oraz złożenie wniosku o zamknięcie składowiska )
 • Zakończenie składowania popiołów w Przegalinie
 • Wymiana 8 szt. elektrofiltrów
 • Modernizacja kotła nr 10

Siarkopol Gdańsk S.A

 • Likwidacja przeładunku siarki kruszonej, przejście na przeładunek siarki granulowanej i ciekłej
 • Ograniczenie przeładunku siarki, wprowadzenie przeładunku innych towarów

Rafineria Gdańska S.A.

 • Modernizacja instalacji hydroodsiarczania olejów napędowych
 • System ciągłego pomiaru emisji na kotłach elektrociepłowni - zamontowano urządzenia pomiarowe
 • Modernizacja pomiaru imisji
 • Modernizacja automatyki oczyszczalni ścieków
 • Modernizacja instalacji hydroodsiarczania olejów napędowych
 • Wybudowanie 2 stacji monitoringu miejskiego
 • Zainstalowanie hermetycznego nalewu benzyn do cystern - ograniczenie emisji węglowodorów

Federal-Mogul BIMET S.A.

 • Wycofanie z produkcji PERI i TRI, które były używane w ilości 100 t/rok - zastąpienie alkalicznymi środkami myjącymi
 • Likwidacja stosowania amoniaku w procesie produkcyjnym oraz zbiorników gromadzonych 30 l ciekłego amoniaku
 • Zlikwidowanie galwanicznego procesu miedziowania taśm
 • Montaż i uruchomienie prasy filtracyjnej do zagęszczania osadów wytrąconych z neutralizacji ścieków pogalwanicznych
 • Zlikwidowanie kąpieli i zapasów cyjanków używanych w procesie miedziowania taśm
 • Przeprowadzenie pomiarów emisji na procesach galwanicznych
 • Zlikwidowanie dwóch stanowisk produkcyjnych emitujących ołów

Port Service sp z o.o.

 • Brak danych

Stocznia Północna S.A.

 • Modernizacja ciągu Via-Nova - zakup instalacji do urabiania i podawania farby
 • Modernizacja przepompowni ścieków
 • Modernizacja i unowocześnianie hali poprzez zainstalowanie nowoczesnych instalacji nawiewno-filtracyjnych
 • Zakup wentylacyjnego urządzenia przeciwwybuchowego
 • wybudowanie silosa na składowanie ścierniska żużla pomiedziowego - ograniczenie transportu i rozprzestrzeniania się żużla
 • unowocześnienie oraz modernizacja sprężarkowni - ograniczenie hałasu
 • modernizacja i unowocześnianie hali C-181 poprzez zainstalowanie nowoczesnych instalacji nawiewno -filtracyjnych
 • modernizacja komory VACUM-BLAST
 • modernizacja doku 6
 • zakup urządzenia do zbierania i załadunku ścierniwa po procesie czyszczenia konstrukcji stalowych
 • wykonanie osłon przeciwpyłowych

Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego S.A.

 • zmian sposobu użytkowania hali 320D z magazyn konstrukcji wielogabarytowych na śrutownię i malarnię- ograniczenie emisji pyłów, zanieczyszczeń gruntów
 • osłony przeciw pyłowe na dokach 3,4.5,6 - ograniczenie emisji pyłów, zmniejszenie zanieczyszczenia wody
 • filtrowentylacja wyciągowa na hali 704
 • modernizacja wentylacji hali 701 A
 • zakup zapory przeciwolejowej
 • wykonanie osłon przeciwpyłowych dok 2
 • ograniczenie oddziaływania na wody powierzchniowe zanieczyszczeń z doku, w tym usuwanych z kadłubów statków farb przeciwporostowych

Gdynia

Główne zakłady przemysłowe, a w szczególności posiadające pozwolenie zintegrowane lub zatrudniające powyżej 250 osób lub inne znaczące w powiecie

(zobacz: główne zakłady przemysłowe)

 

 

 • nazwa: Zespół Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. - EC 3
 • nazwa: Stocznia Gdynia S.A
 • nazwa: Stocznia Remontowa "Nauta"
 • nazwa: Zarząd Morskiego Portu Handlowego Gdynia S.A
   
Oddziaływanie głównych zakładów przemysłowych na mieszkańców i środowisko
 • Zespół Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. - EC 3: emisja do powietrza, odpady
 • Stocznia Gdynia S.A.: pobór wody, emisja do powietrza, odpady
 • Stocznia Remontowa "Nauta": odprowadzenie ścieków, emisja do powietrza, odpady
 • Zarząd Morskiego Portu Handlowego Gdynia S.A.: pobór wody, emisja do powietrza, odpady
 • Występowanie strefy ograniczonego użytkowania dla zakładu: nie występuje
   
Typowe wskaźniki dotyczące korzystania ze środowiska

brak danych
 

Główne przedsięwzięcia zrealizowane od roku 1990, które istotnie ograniczają negatywny wpływ zakładów na mieszkańców i środowisko

brak danych

Powiat Bytowski

Główne zakłady przemysłowe, a w szczególności posiadające pozwolenie zintegrowane lub zatrudniające powyżej 250 osób lub inne znaczące w powiecie
Gmina Borzytuchom
 • Zakład Handlu "TALEX", 77-141 Borzytuchom ul. Zwycięstwa 33, produkcja i sprzedaż maszyn i części rolniczych , liczba zatrudnionych ok. 10
 • Przedsięb.-Handlowo-Produkcyjne "MILENA", 77-141 Borzytuchom ul. Zwycięstwa 48, krawiectwo, handel, liczba zatrudnionych ok. 10
 • Przedsięb. Handlowo-Usługowe "REGMAL", 77-141 Borzytuchom ul. Sportowa 1,produkcja elementów dekoracyjnych z drewna, liczba zatrudnionych ok. 10
Gmina Bytów
 • "POLMOR" S.A., 77-100 Bytów ul. Lęborska 24, szafy sterownicze, wyroby metalowe, liczba zatrudnionych ok. 250
 • "DRUTEX", 77-100 Bytów ul. Lęborska 29, produkcja stolarki okiennej i drzwiowej, liczba zatrudnionych ok. 120
 • PPKS Bytów, 77-100 Bytów ul. Wybickiego 2, przewozy pasażerskie i towarowe, liczba zatrudnionych ok. 80
Gmina Czarna Dąbrówka
 • Zakład Produkcyjno-Handlowy "EKBORK", 77-116 Czarna Dąbrówka Podkomorzyce 1, produkcja pasz , liczba ztrudnionych ok. 14
 • Agencja Handlowa "Import-Eksport" Radomscy, 77-116 Czarna Dąbrówka ul. Dwernickiego 25, produkcja zbiorników, liczba zatrudnionych - brak danych
Gmina Kołczygłowy
 • Łąccy - Kołczygłowy Sp. z o.o., 77-140 Kołczygłowy ul. Słupska 60, przeróbka drewna, liczba zatrudnionych 260
Gmina Lipnica
 • Bydgoskie Kopalnie Surowców Mineralnych , 77-130 Lipnica, Ostrowie, pozyskiwanie kruszywa naturalnego, liczba zatrudnionych 35
 • Firma Handlowo - Usługowa Janusz Richter, 77-138 Borowy Młyn, produkcja, liczba zatrudnionych 103
Gmina Miastko
 • "Ex-pro" Wałdowo, 77-200 Piaszczyna, Wałdowo, produkcja galanterii ogrodowej, liczba zatrudnionych 400
 • "Tino`s" Miastko, 77-200 Miastko ul. Fabryczna, produkcja galanterii skórzanej liczba zatrudnionych 230
Gmina Studzienice
 • "PREFABET", 77-143 Studzienice, Osława Dabrowa, produkcja betonów komórkowych, liczba zatrudnionych - brak danych
 • "NAFTOBAZY", 77-143 Studzienice, Ugoszcz ,przechowywanie paliw płynnych, liczba zatrudnionych - brak danych
Gmina Tuchomie
 • "WIRAX", 77-133 Tuchomie ul. Łąkowa 2, produkcja i usługi ślusarskie, liczba zatrudnionych 40
 • "BAMA", 77-133 Tuchomie ul. Lipowa 9, produkcja wyrobów z metalu, liczba zatrudnionych 54

 

Oddziaływanie głównych zakładów przemysłowych na mieszkańców i środowisko

brak danych

Typowe wskaźniki dotyczące korzystania ze środowiska

brak danych

Główne przedsięwzięcia zrealizowane od roku 1990, które istotnie ograniczają negatywny wpływ zakładów na mieszkańców i środowisko

brak danych

Powiat Chojnicki

Główne zakłady przemysłowe, a w szczególności posiadające pozwolenie zintegrowane lub zatrudniające powyżej 250 osób lub inne znaczące w powiecie

Zakłady Mięsne "SKIBA" Andrzej Skiba

 • adres ul. Derdowskiego 23, 89 - 600 Chojnice
 • rodzaj i wielkość produkcji: wyroby wędliniarskie wieprzowo - wołowe - 5 608 ton /rok, wyroby wędliniarskie drobiowe 948 ton /rok
 • liczba zatrudnionych: 340 osób

 Wytwórnia Konstrukcji Stalowych MOSTOSTAL - Chojnice S.A.  

 • adres ul. Przemysłowa 4, 89 - 600 Chojnice
 • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja konstrukcji stalowych oraz obróbka metali i nakładanie powłok ,
 • roczne zużycie stali do produkcji 17 000 ton
 • liczba zatrudnionych: 600 osób

"SEKO" Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Chojnicach

 •  adres ul. Zakładowa 3, 89 - 600 Chojnice
 • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja marynatów i sałatek rybnych oraz ryb solonych,
 • produkcja na poziomie 3,5 - 4,5 tyś. ton rocznie
 • liczba zatrudnionych: docelowo 300 osób

Zakład Kowalstwa Artystycznego - Zbigniew Felski  

 • adres ul. Gdańska 12, 89 - 632 Brusy
 • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja elementów z metalu ( elementy małej architektury ogrodowej, przęsła ogrodzeń itp. )
 • liczba zatrudnionych: 60 osób

POLIPOL - MEBLE, Sp. z o.o.

 • adres ul. Zakładowa 1, 89 - 620 Chojnice
 • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja mebli tapicerowanych - 1 700 kompletów na tydzień
 • liczba zatrudnionych: 900 osób

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

 • adres ul. Igielska 9, 89 - 600 Chojnice
 • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja mleka oraz produktów mlecznych , wielkość produkcji 27 mln l/rok
 • liczba zatrudnionych: ok. 240 osób

ASMET Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Czersku

 • adres ul. Mleczarska 12, 89 - 650 Czersk
 • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja tłumików i układów wydechowych do samochodów osobowych
 • liczba zatrudnionych: 75 osób

CREMOPOL Sp. z o.o.

 • adres ul. Bytowska 9 , 89 - 600 Chojnice
 • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja łodzi wiosłowych, produkcja łodzi 1 500 szt./rok, bagażników samochodowych 3 000 szt./rok
 • liczba zatrudnionych: ok. 100 osób
Oddziaływanie głównych zakładów przemysłowych na mieszkańców i środowisko

brak danych

Typowe wskaźniki dotyczące korzystania ze środowiska

brak danych

Główne przedsięwzięcia zrealizowane od roku 1990, które istotnie ograniczają negatywny wpływ zakładów na mieszkańców i środowisko

brak danych

Powiat Człuchowski

Główne zakłady przemysłowe, a w szczególności posiadające pozwolenie zintegrowane lub zatrudniające powyżej 250 osób lub inne znaczące w powiecie

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej

 • adres Człuchów, ul. Wojska Polskiego 5
 • rodzaj i wielkość produkcji komunikacja samochodowa i autobusowa
 • liczba zatrudnionych 160 osób

Zakład Osprzętu Termikurczliwego "RADPOL" S.A.

 • adres Człuchów, ul. Batorego 14
 • rodzaj i wielkość produkcji produkcja przewodów elektrycznych
 • liczba zatrudnionych 211 osób

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "PEERDE" Sp. z o.o.

 • adres Człuchów, ul. Kasztanowa 2
 • rodzaj i wielkość produkcji roboty ogólnobudowlane
 • liczba zatrudnionych 77 osób

DSG-Canusa Polska Sp. z o.o.

 • adres Człuchów, Zagórki/Rychnowy
 • rodzaj i wielkość produkcji produkcja wyrobów termokurczliwych
 • liczba zatrudnionych 72 osób
Oddziaływanie głównych zakładów przemysłowych na mieszkańców i środowisko
 • Strefy ograniczonego użytkowania dla zakładu - nie wystepują
Typowe wskaźniki dotyczące korzystania ze środowiska

brak danych

Główne przedsięwzięcia zrealizowane od roku 1990, które istotnie ograniczają negatywny wpływ zakładów na mieszkańców i środowisko

brak danych

Powiat Gdański

Główne zakłady przemysłowe, a w szczególności posiadające pozwolenie zintegrowane lub zatrudniające powyżej 250 osób lub inne znaczące w powiecie
 • nazwa: Cukrownia Pruszcz, ul. Chopina 17, Pruszcz Gdański, działalność ograniczona, produkcja cukru, zakład w likwidacji,liczba zatrudnionych jest zmienna ok. 80 ludzi
 • nazwa: OCEANIC, Trąbki Małe, gm. Trąbki Wielkie, przemysł farmaceutyczny
 • nazwa: P.P.H.U. GREGOR, Pszczółki ul. Tczewska, produkcja obuwia, liczba zatrudnionych 133
 • nazwa: DA VINCI, Kolnik, produkcjia tekstylii, liczba zatrudnionych 45
 • nazwa: Browar AMBER, Bielkówko, ul. Gregorkiewicza 1, produkcja piwa
 • nazwa: Cargill, Sp.z o.o, Pruszcz Gd., ul. Zastawna 36, produkcja paszy i koncentratów
 • nazwa: Glaberbel Balticglav Sp. Z o.o., Pruszcz Gd. ,ul. Podmiejska 5, produkcja szyb zespolonych
 • nazwa: P.P.H.U. Galeon Wieczesław Kobyłko, Straszyn, ul. Starogardzka 5, produkcja jachtów
 • nazwa: EUROTRUCK sp. z o.o., Straszyn, ul. Starogardzka 5, mechanika pojazdowa.
Oddziaływanie głównych zakładów przemysłowych na mieszkańców i środowisko
 • występowanie strefy ograniczonego użytkowania dla zakładu - Rafineria Gdańska - 300 m - 1000 m
 • powód ustanowienia strefy - podać zgodnie z decyzją dla zakładu - brak danych
Typowe wskaźniki dotyczące korzystania ze środowiska

brak danych

Główne przedsięwzięcia zrealizowane od roku 1990, które istotnie ograniczają negatywny wpływ zakładów na mieszkańców i środowisko
 • PEC - zmiana systemu ogrzewania z węglowego na olejowo-gazowe; likwidacja kotłowni węglowych na terenie miasta

Powiat Kartuski

Główne zakłady przemysłowe, a w szczególności posiadające pozwolenie zintegrowane lub zatrudniające powyżej 250 osób lub inne znaczące w powiecie

nazwa - Rzeźnia "Mięspol" Sp. z o. o.

 • adres - Żuromino, 83-323 Kamienica Szlachecka
 • rodzaj produkcji - ubój bydła i trzody chlewnej
 • wielkość produkcji - 600 sztuk trzody i 50 szt. bydła/zmianę,
 • liczba zatrudnionych - 60 osób

nazwa - Ubojnia Drobiu

 • adres - Migi 10, 83-340 Sierakowice
 • rodzaj i wielkość produkcji 6 000 szt. drobiu/godzinę
 • liczba zatrudnionych 100 osób

nazwa - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Polgravel" Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku ul. Grunwaldzka 521, 80-320 Gdańsk, Zakład "Borowiec"

 • adres: Borowiec k. Chwaszczyna, gm. Żukowo
 • rodzaj i wielkość produkcji: wydobycie kruszywa powyżej 20 000 m3/rok
 • liczba zatrudnionych brak danych
Oddziaływanie głównych zakładów przemysłowych na mieszkańców i środowisko
 • hałas
 • odory
 • ścieki
Typowe wskaźniki dotyczące korzystania ze środowiska

Rzeźnia "Mięspol"

 • zużycie wody w ilości Q = 2 400 m3/rok,
 • ilość wytwarzanych odpadów poubojowych 1 000 Mg/rok

Ubojnia Drobiu w Migach

 • zużycie wody: brak danych
 • ilość wytwarzanych odpadów poubojowych 550 Mg/rok
Główne przedsięwzięcia zrealizowane od roku 1990, które istotnie ograniczają negatywny wpływ zakładów na mieszkańców i środowisko
 • nie było istotnych

Powiat Kościerski

Główne zakłady przemysłowe, a w szczególności posiadające pozwolenie zintegrowane lub zatrudniające powyżej 250 osób lub inne znaczące w powiecie

Zakłady Porcelany Stołowej "LUBIANA" S.A.

 • adres ul. Zakładowa 1, 83-407 Łubiana
 • rodzaj i wielkość produkcji porcelana stołowa w ilości 13 161 Mg/rok
 • liczba zatrudnionych - 1 347 osób

Kościerskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "UNIBUD" Sp. z o.o.

 • adres ul. Wybickiego 27, 83-423 Wielki Klincz
 • rodzaj i wielkość produkcji elementy stolarskie i elementy metalowe, głównie obudowy do
  głośników, radioodbiorników, telewizorów i gier w ilości 252 tyś. sztuk/rok
 • liczba zatrudnionych - 200 osób

Zakłady Mięsne "KOŚCIERZYNA" S.A.

 • do 13.10.2003 r., od 14.10.2003 r.

Zakłady Mięsne "KOŚCIERZYNA" Sp. z o.o.

 • adres ul. Strzelecka 30B, 83-400 Kościerzyna
 • rodzaj i wielkość produkcji przetwórstwo mięsa w ilości 2 346 Mg/rok i przetwórstwo wędlin
  w ilości 1 087 Mg/rok
 • liczba zatrudnionych - 139 osób

Zakład Energetyki Cieplnej "KOSPEC" Sp. z o.o.

 • adres ul. Tetmajera 3, 83-400 Kościerzyna
 • rodzaj i wielkość produkcji energia cieplna w ilości 69 115 GJ/rok
 • liczba zatrudnionych 68 osób
Oddziaływanie głównych zakładów przemysłowych na mieszkańców i środowisko
 • Strefy ograniczonego użytkowania dla zakładów - nie występują
Typowe wskaźniki dotyczące korzystania ze środowiska

Zakłady Porcelany Stołowej "LUBIANA" S.A.

 • zużycie wody - 317 tyś. m3/rok
 • emisja zanieczyszczeń do powietrza:
  • pyły - 6 Mg/rok
  • dwutlenek azotu - 23 Mg/rok
  • tlenek węgla - 4 Mg/rok
  • dwutlenek węgla - 26.401 Mg/rok
 • ilość wytworzonego odpadu przypadająca na tonę wytworzonego produktu przy produkcji:
  • złom porcelanowy (stłuczka) - 90,42 kg/Mg produktu
  • złom gipsowy (odpad z form) - 67,47 kg/Mg produktu
  • wykładziny piec. i mat. ogniotrwałe - 7,07 kg/Mg produktu
  • odpady z betonu i gruzu z rozbiórki i remontu - 3,04 kg/Mg produktu
 • ilość zużytej energii - 49.928,5 GJ/rok

Kościerskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "UNIBUD" Sp. z o.o.

 • zużycie wody - 3,86 tyś. m3/rok
 • emisja zanieczyszczeń do powietrza:
  • dwutlenek azotu - 2.077 Mg/rok
  • dwutlenek siarki - 1.808 Mg/rok
  • tlenek węgla - 29.945 Mg/rok
  • pył całkowity - 9.416 Mg/rok
  • formaldehyd - 3,77 Mg/rok
  • octan butylu - 0,556 Mg/rok
  • octan etylu - 0,855 Mg/rok
  • ksylen - 0,510 Mg/rok
  • toluen - 0,240 Mg/rok
  • pozostałe - 0,938 Mg/rok
 • ilość wytworzonego odpadu przypadająca na tonę wytworzonego produktu przy produkcji:
  • makulatura z opakowań - 1,65 kg/Mg produktu
  • odpady z płyt wiórowych i trocin - 131,38 kg/Mg produktu
  • olej przepracowany - 0,16 kg/Mg produktu
  • złom stalowy - 4,17 kg/Mg produktu
  • odpady z farb i lakierów - 0,20 kg/Mg produktu
  • odpady z okleiny foliowej - 2,03 kg/Mg produktu
  • metalowe opakowania po farbach - 0,40 kg/Mg produktu
 • ilość zużytej energii - 5.400 GJ/rok

Zakłady Mięsne "KOŚCIERZYNA"

 • zużycie wody - 88,33 tyś. m3/rok
 • emisja zanieczyszczeń do powietrza:
  • dwutlenek azotu - 2,067 Mg/rok
  • dwutlenek siarki - 22,0 Mg/rok
  • tlenek węgla - 138,0 Mg/rok
  • dwutlenek węgla - 2.549,0 Mg/rok
  • pył całkowity - 6,613 Mg/rok
  • sadza - 3,306 Mg/rok
  • benzo(a)piren - 0,011 Mg/rok
  • octan etylu - 0,029 Mg/rok
  • aldehyd octowy - 0,0088 Mg/rok
  • fenol - 0,02 Mg/rok
  • metyloetyloketon - 0,035 Mg/rok
  • furfural - 0,05 Mg/rok
 • ilość wytworzonego odpadu przypadająca na tonę wytworzonego produktu:
  • odpadowa tkanka zwierzęca - 97,23 kg/Mg produktu
  • odchody zwierzęce - 27,51 kg/Mg produktu
  • inne odpady - 60,43 kg/Mg produktu
  • żużel paleniskowy - 38,73 kg/Mg produktu
  • papier i tektura - 0,054 kg/Mg produktu
 • ilość zużytej energii - 1004 MWh/rok

Zakład Energetyki Cieplnej "KOSPEC" Sp. z o.o.

 • zużycie wody - 4,01 tyś. m3/rok
 • emisja zanieczyszczeń do powietrza:
  • dwutlenek azotu - 43,51 Mg/rok
  • dwutlenek siarki - 107,9 Mg/rok
  • tlenek węgla - 165,0 Mg/rok
  • dwutlenek węgla - 23.554,7 Mg/rok
  • pył całkowity - 34,5 Mg/rok
  • sadza - 0,87 Mg/rok
  • benzo(a)piren - 0,029 Mg/rok
 • ilość wytworzonego odpadu przypadająca na tonę wytworzonego produktu:
  • żużel paleniskowy - 62 kg/Mg węgla
 • ilość zużytej energii  - 69.115 GJ/rok
Główne przedsięwzięcia zrealizowane od roku 1990, które istotnie ograniczają negatywny wpływ zakładów na mieszkańców i środowisko

Zakłady Porcelany Stołowej "LUBIANA" S.A.

 • doprowadzenie rurociągu gazu ziemnego do ZPS "LUBIANA" S.A. w 1991 r.
 • wyłączenie gazogeneratorów do zagazowywania w ilości 14 000 Mg węgla rocznie w 1994 r.
 • przebudowa pieców z opalania gazem czadnicowym na gaz wysokometanowy w 1995 r.
 • modernizacja kotłowni z węglowej na gazową 7,2 MW w 1998 r.
 • budowa oczyszczalni biologicznej ścieków o przepustowości 180 m3/dobę w 2002 r.

Kościerskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "UNIBUD" Sp. z o.o.

 • zainstalowanie urządzeń odpylających typu Moldow na wyciągach: z hali maszynowni
  (w 1999 r.), z frezarek numerycznych i Lehbrinka (w 2000 r.), z hali szlifierni (w 2003 r.)
 • wymiana kotłów węglowych WCO-80 na wysokosprawne kotły opalane odpadami
  z płyt wiórowych typu SWD-2000N (w 2001 r.) i typu SWD-1200N (w 2002 r.)

Zakłady Mięsne "KOŚCIERZYNA"

 • brak danych

Zakład Energetyki Cieplnej "KOSPEC" Sp. z o.o.

 • likwidacja czterech kotłowni należących do Z.E.C. "KOSPEC" i 21 kotłowni lokalnych
 • wymiana 63% sieci tradycyjnej na sieć preizolowaną

Powiat Kwidzynski

Główne zakłady przemysłowe, a w szczególności posiadające pozwolenie zintegrowane lub zatrudniające powyżej 250 osób lub inne znaczące w powiecie

International Paper Kwidzyn S.A.

 • adres ul. Lotnicza 1 Kwidzyn
 • rodzaj i wielkość produkcji papier offsetowy, kserograficzny, składanka komputerowa, do pisania, podkład po tapety wydajność - 350 - 450 Mg/ dobę; papier kserograficzny 450 - 480 Mg/dobę ; papier gazetowy 280 Mg/ dobę; tektura do 320 Mg/ dobę
 • liczba zatrudnionych ok. 1 700

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe TOR-PAL Sp. z o. o.

 • adres ul. Lotnicza 1 Kwidzyn
 • rodzaj i wielkość produkcji ok. 4 000 m3/miesiąc tarcicy drewnianej; ok. 1 100 tyś palet; ok. 1000 Mg opakowań z kartonu
 • liczba zatrudnionych brak danych

Kanuf Pack Sp. z o. o.

 • adres ul. Lotnicza 2 w Kwidzynie
 • rodzaj i wielkość produkcji kształtki styropianowe ok. 1 300 Mg / rok
 • liczba zatrudnionych brak danych

LEMAHIEU Polska Sp. z o. o.

 • adres ul. Zielna 2
 • rodzaj i wielkość produkcji kształtki styropianowe ok. 1 500 Mg / rok
 • liczba zatrudnionych brak danych
BM Polska Sp. z o. o.
 • adres ul. Miłosna 30 w Kwidzynie
 • rodzaj i wielkość produkcji plastikowe obudowy do telewizorów 2 247 752 szt./rok + drobne elementy 1 751 769 szt./rpk
 • liczba zatrudnionych 200

Fabryka Plastików Pomerania Sp. z o. o.

 • adres ul. Zielna 13
 • rodzaj i wielkość produkcji plastikowe obudowy do telewizorów 1,5 mln szt./rok
 • liczba zatrudnionych 284

Zakład Produkcji Win MIX S.A.

 • adres ul. Zielna 15
 • rodzaj i wielkość produkcji 41 mln litrów wina owocowego na rok oraz soki owocowe
 • liczba zatrudnionych 100

Polima S. A

 • adres Gurcz gm. Kwidzyn.
 • rodzaj i wielkość produkcji wsporniki do palet 13 000 Mg/a
 • liczba zatrudnionych brak danych

Wytwórnia Mas Bitumicznych - Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych " STRZELBUD" Sp. z o. o.

 • adres ul. Lotnicza 3 w Kwidzynie
 • rodzaj i wielkość produkcji 10 000 Mg mas bitumicznych / rok
 • liczba zatrudnionych brak danych

Jabil Circuit Poland Sp. z o. o.

 • adres ul. Lotnicza 2 w Kwidzynie
 • rodzaj i wielkość produkcji płyty bazowe 3 800 000 szt./ rok Głowice 9 188 000 szt. / rok
 • liczba zatrudnionych brak danych

Sofrel Electronics Sp. z o. o.

 • adres ul. Lotnicza 2 w Kwidzynie
 • rodzaj i wielkość produkcji płyty bazowe i głowice elektroniczne / brak danych
 • liczba zatrudnionych 400

Majerowicz Import - Export

 • adres Brachlewo Gm. Kwidzyn
 • rodzaj i wielkość produkcji produkcja felg samochodowych z aluminium
 • liczba zatrudnionych brak danych

ZUO " Hydroster " w Gdańsku Zakład Hydrauliki Okrętowej

 • adres, ul. Daszyńskiego 23 w Prabutach
 • rodzaj i wielkość produkcji cylindry hydrauliczne 66,6 Mg/rok, zespoły napędowe 5,4 Mg/a, części zamienne 3 Mg
 • liczba zatrudnionych brak danych

Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego Sp. z o. o.

 • adres ul. Toruńska 21 w Kwidzynie
 • rodzaj i wielkość produkcji przetwory z owoców i warzyw, mrożonki
 • liczba zatrudnionych 300

Philips Consumer Electronics Industries Poland Sp. z o. o.

 • adres ul. Lotnicza 2 w Kwidzynie
 • rodzaj i wielkość produkcji odbiorniki telewizyjne
 • liczba zatrudnionych brak danych

Konsorcjum Przemysłu Naftowego " PETROLEX "

 • adres ul. Żwirowa 23 w Kwidzynie
 • rodzaj i wielkość produkcji uszlachetnianie i rozlewanie olejów smarowych
 • liczba zatrudnionych brak danych

 

Oddziaływanie głównych zakładów przemysłowych na mieszkańców i środowisko
 • występowanie strefy ograniczonego użytkowania dla zakładu: nie ma takiej strefy
Typowe wskaźniki dotyczące korzystania ze środowiska

International Paper Kwidzyn S.A.

 • emisja zanieczyszczeń powietrza, w Mg/a SO2 - 6 850,5; NO2 - 2 160,4; CO - 531; Pył og. - 971; H2S - 30,6; merkaptan metylu - 18; dwusiarczek dwumetylu - 3,8; Cl - 0,9; dwutlenek chloru - 0,35.
 • zyżycie wody z ujęcia powierzchniowego 115 000 m3/d

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe TOR-PAL Sp. z o. o.

 • brak danych

Kanuf Pack Sp. z o. o.

 • zużycie wody ok. 340 m3/tydzień,
 • emisja zanieczyszczeń powietrza, w Mg/a etylobenzen - 0,164; styren - 0,13; węglowodory alifatyczne ( pentan ) - 46,6; pył PM 10 2,5; SO2 - 3,1 ; NO2 - 6,9; CO - 0,4

LEMAHIEU Polska Sp. z o. o.

 • - emisja zanieczyszczeń powietrza, w Mg/a etylobenzen - 0,21; styren - 0,41; węglowodory alifatyczne ( pentan ) - 59,97; SO2* - 7,9; NO2* - 5,3; CO* - 0,8; Pył og.* - 0,626 (*- dane dot. spalania oleju ).

BM Polska Sp. z o. o.

 • zużycie wody, 4 140 m3/rok
 • emisja zanieczyszczeń powietrza, w Mg/a etylobenzen - 6,6; butyloglikol - 0,41; węglowodory alifatyczne ( pentan ) - 6,6; aceton - 0,72; NO2 - 0,56; CO - 0,07; Pył og. - 0,03. ( * - dane dotyczą spalania gazu )

Fabryka Plastików Pomerania Sp. z o. o.

 • zużycie wody, 5 000 m3/rok
 • emisja zanieczyszczeń powietrza, w Mg/a butanol - 2,6; butyloglikol - 5,4; cykloheksanon - 0,55; ksylen - 3,66; Pył og. - 2,31; styren - 0,29; izopropanol - 5,97.

Zakład Produkcji Win MIX S.A.

 • zużycie wody, 214 000 m3/rok
 • emisja zanieczyszczeń powietrza, w Mg/a SO2* - 0,55; NO2* - 0,55; CO* - 0,098 Pył og.* - 0,19 (*- dane dot. spalania oleju )

Polima S. A

 • emisja zanieczyszczeń powietrza, w Mg/a Pył og.* - 25,1 (*- dane dot. spalania trocin i zrębków ) formaldehyd - 1,5.

Wytwórnia Mas Bitumicznych - Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych " STRZELBUD" Sp. z o. o.

 • emisja zanieczyszczeń powietrza, w Mg/a SO2* - 0,68; NO2* - 0,39; CO* - 5,76 Pył og.* - 27,6 (*- dane dot. spalania oleju ).

Jabil Circuit Poland Sp. z o. o.

 • emisja zanieczyszczeń powietrza, w Mg/a izopropanol - 100,77; ołów w pyle PM 10 - 0,0086; kalafonia 2,77; aceton - 0,77; toluen - 0,47; alkohol etylowy - 5,89.

Sofrel Electronics Sp. z o. o.

 • zużycie wody 14 m3/d
 • emisja zanieczyszczeń powietrza, w Mg/a Pył zaw. - 0,07; izopropanol - 4,41; etanol - 0,38.

Majerowicz Import - Export

 • emisja zanieczyszczeń powietrza, w Mg/a SO2 - 0,11; NO2 - 0,02; CO - 0,01; Pył og.* - 0,1.

ZUO " Hydroster " w Gdańsku Zakład Hydrauliki Okrętowej

 • emisja zanieczyszczeń powietrza, w Mg/a SO2 - 4,4; NO2 - 2,1; CO - 4,3; Pył og.* - 22,8.

Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego Sp. z o. o.

 • emisja zanieczyszczeń powietrza, w Mg/a SO2 - 136,0; NO2 - 29,8; CO - 100,3; Pył og.* - 125,0.

Philips Consumer Electronics Industries Poland Sp. z o. o.

 • brak danych

Konsorcjum Przemysłu Naftowego " PETROLEX "

 • brak danych
Główne przedsięwzięcia zrealizowane od roku 1990, które istotnie ograniczają negatywny wpływ zakładów na mieszkańców i środowisko

brak danych

Powiat Lęborski

Główne zakłady przemysłowe, a w szczególności posiadające pozwolenie zintegrowane lub zatrudniające powyżej 250 osób lub inne znaczące w powiecie

Zakłady Ceramiki Budowlanej WIENERBERGER

 • adres: ul. Łąkowa 2, Lębork
 • rodzaj i wielkość: produkcja ceramiki budowlanej
 • liczba zatrudnionych: brak danych

Odlewnia Żeliwa i Metali Nieżelaznych SPOMEL Sp.p.

 • adres: ul. Abrahama 15, Lębork
 • rodzaj i wielkość: przemysł odlewniczo - metalowy
 • liczba zatrudnionych brak danych

Przedsiębiorstwo FARM FRITES POLAND S.A.

 • adres: ul. Abrahama 13, Lębork
 • rodzaj i wielkość: przetwórstwo ziemniaczane
 • liczba zatrudnionych: brak danych

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "ROBEX" Sp. z o.o.

 • adres: ul. Kaszubska 28, Lębork
 • rodzaj i wielkość: produkcja wyrobów metalowych na potrzeby przemysłu
 • liczba zatrudnionych: brak danych
Oddziaływanie głównych zakładów przemysłowych na mieszkańców i środowisko
 • hałas
 • odory
 • ścieki
 • odpady

Występowanie strefy ograniczonego użytkowania dla zakładu Oczyszczalnia ścieków m. Lębork:

 • wielkość strefy - odległość od granicy zakładu: 240 [m]
 • powód ustanowienia strefy (zgodnie z decyzją dla zakładu):
  Z uwagi na wykonywaną w 1997r. modernizację oczyszczalni ścieków oraz mając na względzie, że oczyszczalnia jest urządzeniem o kapitalnym znaczeniu dla czystości środowiska wodnego i jednoczesnie jest również źródłem lokalnego skażenia atmosfery substancjami gazowymi takimi jak ; dwutlenek węgla, amoniak, siarkowodór, odory a nawet metan, oraz ze względu na brak możliwości całkowitego wyeliminowania emisji zanieczyszczeń powstających w procesach technologicznych, ustanowiono obszar ograniczonego użytkowania /Uchwała nr XXI/134/2000 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 1 grudnia 2000r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla oczyszczalni ścieków w Lęborku/
Typowe wskaźniki dotyczące korzystania ze środowiska

brak danych

Główne przedsięwzięcia zrealizowane od roku 1990, które istotnie ograniczają negatywny wpływ zakładów na mieszkańców i środowisko

brak danych

Powiat Malborski

Główne zakłady przemysłowe, a w szczególności posiadające pozwolenie zintegrowane lub zatrudniające powyżej 250 osób lub inne znaczące w powiecie

Malborskie Zakłady Chemiczne "Organika"

 • adres: ul. Boczna 10, 82-200 Malbork,
 • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych - pianki poliuretanowej,
 • produkcja - 11 200 ton/rok,
 • liczba zatrudnionych - brak danych

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 • adres: ul. Sikorskiego 39, 82-200 Malbork,
 • rodzaj i wielkość produkcji: Zaopatrzenie miasta Malborka w ciepło,
 • liczba zatrudnionych - brak danych

Krajowa Spółka Cukrowa S.A., Oddział: Cukrownia "Malbork" S.A.

 • adres: ul. Reymonta 16/17, 82-200 Malbork,
 • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja cukru, produkcja uboczna: wysłodki, melas, wapno defekacyjne, zdolność produkcyjna - ok. 4 tys. ton buraków na dobę, produkcja cukru - 50 392 000 Mg/rok,
 • liczba zatrudnionych: pracownicy stali - 213 osób, pracownicy sezonowi - 402 osób

Malborska Fabryka Obrabiarek "Pemal" S.A.

 • adres: ul. Kościuszki 39, 82-200 Malbork,
 • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja obrabiarek do drewna i konstrukcje stalowe - 360 Mg/a,
 • liczba zatrudnionych - 85 osób

Malborska Fabryka Wentylatorów "Mawent"

 • adres: ul. Cieplna 6, 82-200 Malbork,
 • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja wentylatorów,
 • liczba zatrudnionych - brak danych

"Madex" Zakład Pracy Chronionej

 • adres: Kościeleczki 10, 82-200 Malbork,
 • rodzaj i wielkość produkcji: przędza lniana z czystego lnu oraz w mieszankach. Firma posiada kompletne linie technologiczne do produkcji przędz suchoprzędnych z pakuł i wyczesów oraz linie technologiczną czesankową do produkcji przędz makroprzędnych. Firma zaspokaja zapotrzebowanie rynku krajowego w wytwarzane wyroby w 60%.,
 • liczba zatrudnionych: 130 osób

"TRES" Sp. z o.o.

 • adres: ul. Marynarki Wojennej 82-220 Stare Pole,
 • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja metalowych kontenerów transportowych wielkość produkcji:
  6 400 sztuk/rok,
 • liczba zatrudnionych: 107 osób

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, Oddział "Cukrownia Nowy Staw"

 • adres: Mickiewicza 16 82-230 Nowy Staw,
 • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja cukru produkty uboczne: wysłodki (prasowane, brykietowane), melas, wapno defekosaturacyjne suche wielkość produkcji - 25 200 Mg/rok,
 • liczba zatrudnionych: pracownicy stali: 157 osób, pracownicy sezonowi - 192 osoby.

 

Oddziaływanie głównych zakładów przemysłowych na mieszkańców i środowisko

występowanie strefy ograniczonego użytkowania dla zakładu:

 • Oczyszczalnia ścieków "Nogat", Kałdowo - Wieś, gmina Malbork; strefa ochrony sanitarnej
  tak, wielkość strefy-odległość od granicy zakładu 300 m
  powód ustanowienia strefy: lokalizacja oczyszczalni

występowanie strefy ochrony sanitarnej dla składowisk odpadów komunalnych:

 • składowisko w Świerkach - strefa ochronna szerokości 300 m,
 • składowisko w Lisewie Malborskim - strefa ochronna szerokości 500 m,
 • składowisko w Szaleńcu - strefa ochronna szerokości 500 m,
 • składowisko w Mątowach Małych - strefa ochronna szerokości 500 m
  powód ustanowienia strefy - oddziaływanie zdeponowanych odpadów
Typowe wskaźniki dotyczące korzystania ze środowiska

Malborskie Zakłady Chemiczne "Organika"

 • emisja zanieczyszczeń powietrza (rodzaj zanieczyszczenia, emisja roczna)
  • SO2 - 1,777 Mg/a
  • NO2 - 0,893 Mg/a
  • CO - 0,159 Mg/a
 • ilości wytwarzanych odpadów
  odpady niebezpieczne: rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne 11,22 Mg/a
  odpady inne niż niebezpieczne:
  • Papier 19,2 Mg/a
  • Tworzywa sztuczne 35,527 Mg/a
  • Odpady z przetworzonych tekstyliów 4,1 Mg/a
  • Odpady metalowe 7,38 Mg/a
  • Odpady wielomateriałowe 51,75 Mg/a

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 • emisja zanieczyszczeń powietrza (rodzaj zanieczyszczenia, emisja roczna)
  • SO2 - 61,07 Mg/a
  • NO2 - 46,24 Mg/a
 • ilości wytwarzanych odpadów - aktualizacja danych

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, Oddział "Cukrownia Malbork" S.A.

 • zużycie wody:
  pobór wód powierzchniowych:
  z Rzeki Nogat w ilości Qd = 10 000 m3/d w okresie 8 dni przed rozpoczęciem kampanii cukrowniczej, oraz w ilości Qd = 3 000 m3/d w okresie od 1-go października do 15-go stycznia.
  z kanału Juranda w ilości Qd = 10 000 m3/d w okresie 8 dni przed rozpoczęciem kampanii cukrowniczej, oraz w ilości Qd =3 000 m3/d w okresie od 1-go października do 15-go stycznia.
 • emisja zanieczyszczeń powietrza (rodzaj zanieczyszczenia, emisja roczna)
  • SO2 - 99,91 Mg/a
  • NO2 - 60,14 Mg/a
  • CO - 75,03 Mg/a
  • Pył ogółem - 68,38 Mg/a
 • ilości wytwarzanych odpadów:
  • odpady inne niż niebezpieczne: technologiczne
   • Osady z oczyszczania i mycia buraków - 55 000,0 Mg/a
   • Nienormowany węglan wapnia oraz kreda cukrownicza - 25 000,0 Mg/a
   • Wysłodki - 200 000,0 Mg/a
   • Inne nie wymienione odpady (ogonki i korzonki buraczane) 10 000,0 Mg/a
  • odpady inne niż niebezpieczne: pochodzące z obsługi technicznej zakładu, bieżących remontów oraz zatrudnienia:
   • Żużle - 10 000 Mg/a

Malborska Fabryka Obrabiarek "Pemal" S.A.

 • niewielka emisja i niewielka ilośc odpadów
 • "TRES" Sp. z o.o. w Starym Polu

  • emisja zanieczyszczeń powietrza (rodzaj zanieczyszczenia, emisja roczna)
   • Etylobenzen 0,1155 Mg/a
  • ilość wytworzonych odpadów:
   • odpady z odtłuszczania zawierające 1,5 Mg/a
   • substancje niebezpieczne

  Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, Oddział "Cukrownia Nowy Staw"

  • zużycie wody: pobór wód powierzchniowych z rzeki Świętej w okresie kampanii w ilości 2 000 m3/d
  • emisja zanieczyszczeń powietrza (rodzaj zanieczyszczenia, emisja roczna)
   • SO2 - 64,514 Mg/a
   • NO2 - 39,582 Mg/a
   • CO - 44,310 Mg/a
   • Pył ogółem - 64,263 Mg/a
  Główne przedsięwzięcia zrealizowane od roku 1990, które istotnie ograniczają negatywny wpływ zakładów na mieszkańców i środowisko

  brak danych

  Powiat Nowodworski

  Główne zakłady przemysłowe, a w szczególności posiadające pozwolenie zintegrowane lub zatrudniające powyżej 250 osób lub inne znaczące w powiecie

  OSM MALUTA

  • adres: ul. Warszawska 41; 82-100 Nowy Dwór Gd.
  • rodzaj i wielkość produkcji: nabiał - 60 mln zł
  • liczba zatrudnionych - 230

   HYDROMECHANIKA W. SZAJDA

  • adres Piaskowiec 38; 82-112 Ostaszewo
  • rodzaj i wielkość produkcji: obróbka mechaniczna - 100%, eksport 1 100 tyś. rocznie
  • liczba zatrudnionych - 25

  Stocznia ŻUŁAWY

  • adres Piaskowiec 15, 82-112 Ostaszewo
  • rodzaj i wielkość produkcji: remont maszyn inżynieryjnych, produkcja łodzi saperskich
  • liczba zatrudnionych - 22

  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

  • adres ul. Jantarowa 5, 82-100 Nowy Dwór Gdański
  • rodzaj i wielkość produkcji: energia cieplna
  • liczba zatrudnionych - 28
  Oddziaływanie głównych zakładów przemysłowych na mieszkańców i środowisko
  • Występowanie strefy ograniczonego użytkowania dla zakładu - nie występują
  Typowe wskaźniki dotyczące korzystania ze środowiska

  OSM MALUTA

  • zużycie wody: 121.628 tys. m3
  • emisje:
   BaP(benzo-alfa-piren): 17,12 kg, SO2: 19.908,8 kg, NOx: 1 883,7 kg, CO: 60.000,7 kg, sadza: 443,1 kg, pył: 7 669,9 kg, CO2: 4.984.189 kg
  • odpady:
   • makulatura: 13.120 kg
   • odpady z tworzyw sztucznych: 5.172 kg
   • szlaka: ca 100 ton
   • serwatka: wykorzystywana jako pasza dla trzody chlewnej: ca 17.400 kg
   • surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzane: ca 120 kg
   • rury jarzeniowe: 40 kg
  • energia wytwarzana jako ciepło w parze: 31.000 KJ

  HYDROMECHANIKA W. SZAJDA

  • zużycie wody, emisja, odpady: raporty kwartalne przesyłane do Urzędu Marszałkowskiego

  Stocznia ŻUŁAWY

  • zużycie wody : 110 m3 za kw.
  • ilość wytwarzanych odpadów stał.: 0,33 m3 za 1 miesiąc
  • emisje zanieczyszczeń :
   benzyna: 302 kg, alkohol butylowy: 120,8 kg, oktan etylenogikolu: 120,8, żywica: 356 kg, ksylen: 170 kg, aceton: 80 kg, styren: 60 kg, pyły krzemowe: 804 kg.

  PEC Sp. z o.o. 

  • zużycie wody: 1 860 m3
  • emisja zanieczyszczeń powietrza:
   SO2 (kg) - 10.418,4; NO2 (kg) - 14.019,2; CO (kg) - 17.150,7; CO2 (kg) - 9.099.548,4;pył (kg) - 7.738,9; sadza (kg) - 1.207,4; B-r-p (kg) - 14,7;
  • ilość wytwarzanych odpadów (żużel) : 793,2 Mg

   

  Główne przedsięwzięcia zrealizowane od roku 1990, które istotnie ograniczają negatywny wpływ zakładów na mieszkańców i środowisko

  OSM MALUTA

  • modernizacja warzelni serów - zastąpienie wanien serowarskich kotłami serowarskimi
  • modernizacja mycia urządzeń i linii technologicznych poprzez zastąpienie trzech stacji mycia w których środki myjące wykorzystywane są w obiegu zamkniętym
  • zmiana technologii produkcji twarogu, co wiąże się z mniejszym zużyciem środków myjących, mniejszą emisją zanieczyszczeń

  HYDROMECHANIKA W. SZAJDA

  • plany poprawy ochrony środowiska
  • trzyletni program osiągnięcia celów i zadań ochrony środowiska
  • aspekty środowiskowe wg normy PN - EN 9001:2001, PN - EN ISO 14001:1998

  Stocznia ŻUŁAWY

  • zmiana kotłowni z węglowej na olejową

  Powiat Pucki

  Główne zakłady przemysłowe, a w szczególności posiadające pozwolenie zintegrowane lub zatrudniające powyżej 250 osób lub inne znaczące w powiecie

  PZM Amex

  • adres Puck, ul. Kmdr. Szystowskiego 15
  • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja maszyn i urządzeń
  • liczba zatrudnionych: 50-250

  PPiUR Szkuner

  • adres 84-120 Władysławowo ul. Portowa 22
  • rodzaj i wielkość produkcji: przetwórstwo ryb
  • liczba zatrudnionych: ok. 500

  B.M.C

  • adres 84-120 Władysławowo ul. Przemysłowa 14
  • rodzaj i wielkość produkcji: przetwórstwo ryb
  • liczba zatrudnionych: 50-250

  Pipe Life Mabo S.A.

  • adres Kartoszyno rodzaj i wielkość produkcji systemy wykonane z tworzyw sztucznych
  • liczba zatrudnionych: 50-250

  Target Sp. z o.o.

  • adres Kartoszyno
  • rodzaj i wielkość produkcji: środki ochrony roślin
  • liczba zatrudnionych: brak danych

  Waza Industri S.A.

  • adres Kartoszyno
  • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja prefabrykatów betonowych
  • liczba zatrudnionych: 50-250

  Polinord Sp. z o.o.

  • adres Kartoszyno
  • rodzaj i wielkość produkcji: przetwórstwo rybne
  • liczba zatrudnionych: brak danych

  Rigga Sp. z o.o.

  • adres Łebcz, ul. Pucka 1a
  • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja mrożonek
  • liczba zatrudnionych: 50-250
  Oddziaływanie głównych zakładów przemysłowych na mieszkańców i środowisko

  brak danych

  Typowe wskaźniki dotyczące korzystania ze środowiska

  brak danych

  Główne przedsięwzięcia zrealizowane od roku 1990, które istotnie ograniczają negatywny wpływ zakładów na mieszkańców i środowisko
  • Elektociepłownia gazowa we Władysławowie- rok budowy 2003
   Budowa elektrociepłowni spełnia zalecenia Europejskiej Komisji Gospodarczej, II Protokołu Siarkowego i Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych (kwestia zmian klimatu).
  • Budowa gazociągu Wiczlino - Żarnowiec - gminy Powiatu Puckiego

  Powiat Starogardzki

  Główne zakłady przemysłowe, a w szczególności posiadające pozwolenie zintegrowane lub zatrudniające powyżej 250 osób lub inne znaczące w powiecie
  • "Elektrociepłownia Starogard" Sp. z o.o.
   • adres: ul. Jabłowska 17, 83-200 Starogard Gdański
   • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja ciepła, 592 951 GJ - 2002 r.
   • liczba zatrudnionych - 65 osób
  • Zakłady Farmaceutyczne ,,POLPHARMA" S.A.
   • adres: ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański
   • rodzaj i wielkość produkcji: farmaceutyki
   • liczba zatrudnionych - 1 956
  • Oczyszczalnia Ścieków i Spalarnia ZF ,, POLPHARMA" S.A.
   • adres: ul. Droga Owidzka 12, Owidz
  • PUK ,,STARKOM"
   • adres: ul. Tczewska 22, Starogard Gdański
   • rodzaj i wielkość produkcji: usługi wywozu odpadów, konserwacja zieleni, roboty drogowe, roboty budowlane
   • liczba zatrudnionych - 130 osób
  • Fabryka Mebli Okrętowych ,,FAMOS"
   • adres: ul. Gdańska, 83-200 Starogard Gdański
  • Fabryka Wódek Gdańskich
   • adres: ul. Gdańska, 83-200 Starogard Gdański
  • ,,IGLOTEX"
   • adres: ul. Leśna 2, 83-220 Skórcz
   • rodzaj i wielkość produkcji: wyroby kulinarne mrożone
   • liczba zatrudnionych - 110 osób
  • ,,STAR-PEC"
   • adres: ul. Owidzka 20, 83-200 Starogard Gdański
   • rodzaj i wielkość produkcji: zakład energetyki cieplnej
  • ,,STAR-WiK"
   • adres: ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański
   • rodzaj i wielkość produkcji: przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji
  • ,,Zakłady Płyt Pilśniowych"
   • adres: ul. Mickiewicza 10, 83-262 Czarna Woda
   • rodzaj i wielkość produkcji: płyty pilśniowe
   • liczba zatrudnionych - 220 osób
  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,FAST"
   • adres: ul. Pomorska 2, 83-220 Skórcz
   • rodzaj i wielkość produkcji: meble kuchenne
   • liczba zatrudnionych - 110 osób
  Oddziaływanie głównych zakładów przemysłowych na mieszkańców i środowisko
  • występowanie strefy ograniczonego użytkowania dla Oczyszczalni Ścieków ZF "POLPHARMA" - 300 m, dla spalarni ZF "POLPHARMA" - 900 m. Powód ustanowienia strefy - podać zgodnie z decyzją dla zakładu decyzja Prezydium powiatowej Rady Narodowej Nr AB-II-440/M/88/68/69/70 z dnia 23.02.1970 r.
  Typowe wskaźniki dotyczące korzystania ze środowiska
  • Elektrociepłownia Starogard:
   • roczne zużycie wody - 146 381 m3
   • roczna energia wytworzona - 592 951 GJ
   • odpady energetyczne - 8 795 t/r
   • emisja -SO2 - 30,0 t/r
   • emisja NO2- 39,2 t/r
   • emisja pyłu - 1,1 t/r.
  • "Zakłady Płyt Pilśniowych" w Czarnej Wodzie:
   • rodzaj i wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza rocznie:
    • emisja z kotłowni:
     • dwutlenek siarki - 345,27 Mg
     • dwutlenek azotu - 115,84 Mg
     • tlenek węgla - 74,83 Mg
     • benzo-a-piren - 0,012 Mg
     • dwutlenek węgla 70,243 Mg
     • pył - 75,4 Mg
     • sadza - 1,22 Mg.
    • emisja z produkcji:
     • pył drzewmy - 1,54 Mg
     • fenol - 0,11 Mg
     • tlenek węgla - 22,18 Mg
     • alkohol allilowy - 0,75 Mg
     • substancje smolne - 2,37 Mg
    • emisja z lakierni:
     • octan butylu - 0, 35 Mg
     • butanol - 5,07 Mg
     • ksylen - 0,42 Mg
     • styren - 0,47 Mg
     • toluen - 0,72 Mg
     • glikol - 0,84 Mg
     • kumen - 0,05 Mg
     • pseudokumen - 0,07 Mg
     • metyloetylobenzen - 0,49 Mg.
  Główne przedsięwzięcia zrealizowane od roku 1990, które istotnie ograniczają negatywny wpływ zakładów na mieszkańców i środowisko

  Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S.A. :

  • elektrociepłownia fluidalna
  • piec do katalitycznego spalania odgazów toluenu
  • spalarnia odpadów
  • rekultywacja zbiornika osadów na oczyszczalni ścieków
  • zmiana technologii produkcji ograniczająca emisję do powietrza (zastosowanie absorpcji i mniej uciążliwych rozpuszczalników)
  • ograniczenie emisji spalin ze spalarni
  • stworzenie systemu monitoringu spalarni na oczyszczalni ścieków

  "Zakłady Płyt Pilśniowych" w Czarnej Wodzie:

  • rozbudowa instalacji odzysku rozcieńczalnika z drugiej linii lakierniczej
  • modernizacja kotłowni przez zainstalowanie baterii cyklonów w celu ograniczenia emisji pyłu
  • zamontowanie instalacji odpylania i spalania pyłów technologicznych - ograniczenie emisji pyłu drzewnego
  • domykanie obiegu wód technologicznych: ograniczenie zużycia wody powierzchniowej do produkcji
  • zamontowanie instalacji do podczyszczania ścieku technologicznego
  • zamontowanie instalacji polielektrolitu do obniżenia zawartości włókna zerowego w wodzie obrotowej
  • wydzielenie wód pochłodniczych

   

  • zmiana sposobu ogrzewania - Firma "Graso", Firma "Bat Forum"
  • w 2001 r. Szpital Powiatowy zmienił sposób ogrzewania na gazowy

    

  Powiat Sztumski

  Główne zakłady przemysłowe, a w szczególności posiadające pozwolenie zintegrowane lub zatrudniające powyżej 250 osób lub inne znaczące w powiecie

  "Elita" Sp. z o.o.

  • adres Sztumskie Pole, ul. Żeromskiego 32
  • rodzaj i wielkość produkcji - produkcja szafek łazienkowych
  • liczba zatrudnionych - brak danych

  SNP Uśnice Sp. z o.o.

  • adres Uśnice
  • rodzaj i wielkość produkcji - produkcja mączki zwierzęcej i utylizacja odpadów
  • liczba zatrudnionych - brak danych

  Zakłady Metalowe Fila Alicja Fila

  • adres Sztumskie Pole, ul. Żeromskiego 30
  • rodzaj i wielkość produkcji - produkcja wodomierzy i mebli łazienkowych
  • liczba zatrudnionych - brak danych
  Oddziaływanie głównych zakładów przemysłowych na mieszkańców i środowisko

  brak danych

  Typowe wskaźniki dotyczące korzystania ze środowiska

  brak danych

  Główne przedsięwzięcia zrealizowane od roku 1990, które istotnie ograniczają negatywny wpływ zakładów na mieszkańców i środowisko

  brak danych

  Powiat Słupski

  Główne zakłady przemysłowe, a w szczególności posiadające pozwolenie zintegrowane lub zatrudniające powyżej 250 osób lub inne znaczące w powiecie

  FLAIR POLAND

  • adres   Kobylnica  ul. Kolejowa 21
  • rodzaj i wielkość produkcji  meble
  • liczba zatrudnionych  460 os.

  SŁUPSKA FABRYKA OBUWIA - NORD

  • adres   Strzelinko
  • rodzaj i wielkość produkcji  obuwie 
  • liczba zatrudnionych  430 os.

  LACPOL

  • adres   Kobylnica  ul. Prof. Poznańskiego
  • rodzaj i wielkość produkcji   przetwórstwo mleczne
  • liczba zatrudnionych  180 os.

  KEGAR Sp. z.o.o. 

  • adres   Kępice  ul. Składowa 5
  • rodzaj i wielkość produkcji   garbarnia
  • liczba zatrudnionych  160 os.

  MORPOL Sp. z.o.o. 

  • adres   Duninowo
  • rodzaj i wielkość produkcji   przetwórstwo rybe
  • liczba zatrudnionych  122 os.

  Przetwórstwo Ryb MORS 

  • adres   Bydlino
  • rodzaj i wielkość produkcji   przetwórstwo rybne
  • liczba zatrudnionych  103 os.

  PPH  PLASMET 

  • adres   Widzino ul. Krzywa 8
  • rodzaj i wielkość produkcji   wyroby metalowe
  • liczba zatrudnionych  92 os.
  Oddziaływanie głównych zakładów przemysłowych na mieszkańców i środowisko
  • występowanie strefy ograniczonego użytkowania dla zakładu - nie występują
  Typowe wskaźniki dotyczące korzystania ze środowiska

  brak danych

  Główne przedsięwzięcia zrealizowane od roku 1990, które istotnie ograniczają negatywny wpływ zakładów na mieszkańców i środowisko

  brak danych

  Powiat Tczewski

  Główne zakłady przemysłowe, a w szczególności posiadające pozwolenie zintegrowane lub zatrudniające powyżej 250 osób lub inne znaczące w powiecie

  Pomorska Fabryka Drożdży Polmos S.A.

  • adres: ul. Za Dworcem 3, 83-110 Tczew
  • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja drożdży piekarskich
  • liczba zatrudnionych: odmówiono udzielenia informacji

  Optiroc Gniew Sp. z o.o.

  • adres ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
  • rodzaj i wielkość produkcji: keramzyt
  • liczba zatrudnionych: brak danych

  Cukrownia "Pelplin" w Pelplinie

  • adres ul. Mickiewicza 21, 83-130 Pelplin
  • rodzaj i wielkość: produkcji produkcja cukru
  • liczba zatrudnionych: brak danych

  Eaton Truck Components S.A.

  • adres: ul. 30-go Stycznia 55, 83-110 Tczew
  • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja skrzyń biegów i części do samochodów dostawczych i ciężarowych średniej ładowności
  • liczba zatrudnionych: 550 osób

  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

  • adres: ul. Rokicka 16, 83-110 Tczew
  • rodzaj i wielkość produkcji: wytwarzanie, przemysł i dystrybucja ciepła, która w 2002 r. wyniosła 487567 GJ/rok
  • liczba zatrudnionych: 121 osób

  METRIX AB sp. z o.o

  • adres ul. Piaskowa 3, 83 -110 Tczew
  • rodzaj i wielkość produkcji: urządzenie wentylacyjne, przyrządy pomiarowe
  • liczba zatrudnionych: 25 osób
  Oddziaływanie głównych zakładów przemysłowych na mieszkańców i środowisko

  brak danych

  Typowe wskaźniki dotyczące korzystania ze środowiska

  Pomorska Fabryka Drożdży Polmos S.A. w Tczewie

  • brak danych

  Optiroc Gniew Sp. z o.o.

  • brak danych

  Cukrownia "Pelplin" w Pelplinie

  • brak danych

  Eaton Truck Components S.A. w Tczewie

  • zużycie wody wyniosło 29 490 m3/rok
  • emisja gazów bez CO2 - 18 631 kg
  • CO2 - 1 904 Mg
  • CO - 15 672 kg
  • NO2 - 2 007 kg
  • SO2 - 44 kg
  • węglowodory aromatyczne - 564 kg
  • węglowodory alifat. - 231 kg
  • emisja pyłów - 1 538 kg
  • ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych - 654 Mg
  • innych niż niebezpieczne (łącznie z komunalnymi) - 1 745 Mg

  Zakład Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tczewie

  • zużycie wody wyniosło 15 296 m3/rok
  • wielkość emisji zanieczyszczeń:

  SO2 [kg]

  NOX [kg]

  CO [kg]

  CO2 [kg]

  BaP [kg]

  Sadza [kg]

  Pyły [kg]

  195 947.55

  91 220.99

  121 947.80

  51 572 749.24

  11.07

  674.32

  172 483.16

  Główne przedsięwzięcia zrealizowane od roku 1990, które istotnie ograniczają negatywny wpływ zakładów na mieszkańców i środowisko

  Pomorska Fabryka Drożdży Polmos S.A. w Tczewie:

  • termomodernizacje sieci ciepłowniczej które doprowadziły do zmniejszenia zużycia paliwa stałego o ponad 30% i w takim samym stopniu zmniejszyły łączną emisję roczną do atmosfery
  • likwidacja starej chłodni amoniakalnej i budowa nowej freonowej

  Optiroc Gniew:

  • brak informacji

  Cukrownia "Pelplin" w Pelplinie:

  • brak działań

  Eaton Truck Components S.A. w Tczewie:

  • zastąpienie kotłowni miałowej kotłownią na gaz ziemny
  • likwidacja galwanizerni
  • modernizacja malarni
  • likwidacja oczyszczalni ścieków przemysłowych (ścieki zaolejone są traktowane jak odpady i wywożone do utylizacji)
  • wymiana oczyszczarek na nowe z filtrami bez emisji do atmosfery
  • wymiana posadzek we wszystkich halach na nowe z izolacją gruntu

  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tczewie:

  • na przełomie lat 1998-1999 zmodernizował wszystkie swoje kotłownie lokalne oraz kotłownię osiedlową KT 1702 przy ul. Ceglarskiej 4 B. W chwili obecnej kotłownie te opalane są olejem lub gazem.

  METRIX AB sp. z o.o:

  • brak danych

  Powiat Wejherowski

  Główne zakłady przemysłowe, a w szczególności posiadające pozwolenie zintegrowane lub zatrudniające powyżej 250 osób lub inne znaczące w powiecie

  Klose - Gościcińska Fabryka Mebli Sp. z o.o.

  • adres: ul. Fabryczna 1, 84-242 Gościcino
  • rodzaj i wielkość produkcji: krzesła
  • liczba zatrudnionych - brak danych

  Fabryka Drzwi "PORTA KMI POLAND" Sp. z o.o.

  • adres: ul. Szkolna 26, 84-239 Bolszewo
  • rodzaj i wielkość produkcji: drzwi
  • liczba zatrudnionych - brak danych

  Rieber Foods Polska S.A. we Włocławku (Zakład w Gniewinie)

  • adres: ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 14, 87-800 Włocławek
  • rodzaj i wielkość produkcji: konserwy rybne
  • liczba zatrudnionych - brak danych

  Cementownia Wejherowo Sp. z o.o

  • adres: ul. Przemysłowa 36, 84-200 Wejherowo
  • rodzaj i wielkość produkcji: odlewy żeliwne, materiały budowlane
  • liczba zatrudnionych - brak danych

  "PREFABET - REDA" S.A. w Redzie

  • adres: ul. Gniewowska 5, 84-240 Reda
  • rodzaj i wielkość produkcji: materiały budowlane
  • liczba zatrudnionych - brak danych
  Oddziaływanie głównych zakładów przemysłowych na mieszkańców i środowisko
  • występowanie strefy ograniczonego użytkowania dla zakładu: Oczyszczalnia Ścieków  w Nadolu, wielkość strefy - odległość od granicy zakładu od 80 do 120  [m]
  • powód ustanowienia strefy  - podać zgodnie z decyzją dla zakładu: uciążliwość zapachowa
  Typowe wskaźniki dotyczące korzystania ze środowiska

  Kotłownia osiedlowa „NANICE” w Wejherowie. ul Weteranów 2 prowadzona przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., z/s w Gdyni:

  • pobór wody ok. 5 062 m3/a
  • ścieki – ok. 2 712 m3/a
  • emisja pyłu – ok. 66 Mg/a
  • emisja gazów ze spalania paliw {SO2 + NOx } – łącznie ok. 228 Mg/a.

   „PREFABET – REDA” S.A. w Redzie:

  • pobór wody ok. 6 769  m3/a wody podziemne
  • ścieki – ok. 6 769 m3/a; emisja pyłu – ok. 34 Mg/a
  • emisja gazów ze spalania paliw {SO2 + NOx + CO} – łącznie ok. 150 Mg/a.

  KLOSE - Gościcińska Fabryka Mebli Sp. z o.o. w Gościcinie:

  • pobór wody ok. 25 900 m3/a oraz 11 800 m3/a wód powierzchniowych
  • ścieki przemysłowe – ok. 11 800 m3/a oraz ścieki socjalne - ok. 19 000 m3/a
  • emisja pyłu – ok. 17 Mg/a
  • emisja gazów ze spalania paliw {SO2 + NOx + CO} – łącznie ok. 56 Mg/a.
  Główne przedsięwzięcia zrealizowane od roku 1990, które istotnie ograniczają negatywny wpływ zakładów na mieszkańców i środowisko
  • Kotłownia osiedlowa „NANICE” w Wejherowie. ul Weteranów 2 prowadzona przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., z/s w Gdyni - Modernizacja systemu grzewczego w mieście Wejherowo, zmiany technologiczne w kotłowni „Nanice” w Wejherowie oraz podłączenie do niej odbiorców zasilanych dotychczas z 18 nieefektywnych kotłowni lokalnych, które zostały zlikwidowane
  • Cementownia Wejherowo Sp. z o.o. w Wejherowie, ul. Przemysłowa 36 – ograniczenie emisji pyłu, poprzez modernizację urządzeń odpylających oraz modernizacja kotłowni zakładowej (zamiana kotłów węglowych na olejowe)
  • KLOSE - Gościcińska Fabryka Mebli Sp. z o.o. w Gościcinie, ul. Fabryczna 1  - modernizacja systemu odpylania hal produkcyjnych, modernizacja kotłowni olejowej, modernizacja zakładowej oczyszczalni ścieków, modernizacja lakierni
  • „PORTA KMI POLAND” Sp. z o.o. w Bolszewie, ul. Szkolna 26 – modernizacja systemu odpylania hal produkcyjnych, wygłuszenie instalacji przesyłu odpadów drzewnych, modernizacja kotłowni zakładowej.

  Sopot

  Główne zakłady przemysłowe, a w szczególności posiadające pozwolenie zintegrowane lub zatrudniające powyżej 250 osób lub inne znaczące w powiecie

  NIE MA

  Oddziaływanie głównych zakładów przemysłowych na mieszkańców i środowisko

  NIE MA

  Typowe wskaźniki dotyczące korzystania ze środowiska

  NIE MA

  Główne przedsięwzięcia zrealizowane od roku 1990, które istotnie ograniczają negatywny wpływ zakładów na mieszkańców i środowisko

  NIE MA

  Słupsk

  Główne zakłady przemysłowe, a w szczególności posiadające pozwolenie zintegrowane lub zatrudniające powyżej 250 osób lub inne znaczące w powiecie

  "Sydkraft" EC Słupsk

  • adres Słupsk,ul. Słoneczna 15D
  • rodzaj i wielkość produkcji zaopatrzenie w ciepło m. Słupska
  • liczba zatrudnionych brak danych

  FAMAROL

  • adres Słupsk, ul. Przemysłowa 100
  • rodzaj i wielkość produkcji maszyny rolnicze - 26,5 mln zł
  • liczba zatrudnionych 206

  STOLON

  • adres Słupsk, ul. Poniatowskiego 27
  • rodzaj i wielkość produkcji płatki ziemniaczane spożywcze tzw. susz spożywczy (4 700 t/r) i
  • destylat rolniczy ziemniaczany (233 tys. l w przeliczeniu na spirytus 100%)
  • liczba zatrudnionych 86 osób
  Oddziaływanie głównych zakładów przemysłowych na mieszkańców i środowisko
  • nie występują
  Typowe wskaźniki dotyczące korzystania ze środowiska

  Energetyka Cieplna"Sp z o.o. w Słupsku

  • emisja zanieczyszczeń powietrza : SO2 - 173 t/r, NO2 -103 t/r, pyły - 115 t/r

  FAMAROL

  • ksylen 4.886 t/r,
  • węglowodory 5 t/r

  STOLON

  • odpady poprodukcyjne w przeliczeniu na suchą masę 800 t/r oraz żużel paleniskowy 100 t/r

   

  Główne przedsięwzięcia zrealizowane od roku 1990, które istotnie ograniczają negatywny wpływ zakładów na mieszkańców i środowisko
  • „EC” – likwidacja kotłowni niskiej emisji; w II półroczu 2003r. na 4 kotłach został wymieniony system odpylania na dwustopniowy system odpylania; na przestrzeni 2003-2004 roku ,aby spełnić wymogi standardów emisyjnych, wymieniono 6 układów odpylania na dwustopniowe,
  • FAMAROL - likwidacja cynkowni, zakupiono malarnię proszkową, która pracuje w obiegu zamkniętym, wprowadzono nowoczesną technologię (laser)
  • STOLON – rozpoczęto budowę kotłowni fluidalnej (1991-94), która jest w 70% wybudowana; w latach 1993-96 prowadzone były obiegi zamknięte ścieków poprodukcyjnych, co spowodowało zmniejszenie ilości zużytej wody i odprowadzonych ścieków o 50%; w 2000 roku zamontowano dopalacze na kotle, dzięki czemu ilość spalonego węgla zmniejszyła się o 20%; w 2004r. zakupiono urządzenia do zagęszczania osadów poprodukcyjnych; w projekcie budowa nowej kotłowni.
  Centrum Informacji i Edukacji
  Ekologicznej w Gdańsku

  80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

  tel./fax (58) 301 80 99

  strona www: www.ciee-gda.pl

  e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

  x

  Wybierz rok

  2011

  2010

  2009

  2008

  2007

  2006

  2005

  2004

  2003

  2002