Gdańsk

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Wyjazdy młodzieży szkolnej do oczyszczalni "Wschód".
 • Program edukacji ekologicznej dot. segregacji odpadów z uwzględnieniem odpadów organicznych prowadzony w gdańskich przedszkolach.
 • Dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej licznych działań proekologiczncyh prowadzonych przez placówki oświatowe( m.in. programy autorskie), jak również przez organizacje pozarządowe i mieszkańców Gdańska.
 • Organizacja konkursów plastycznych, literackich dla gdańskich placówek oświatowych.
 • Akcje "Sprzątania Świata" i " Dnia Ziemi"
 • Organizacja " Dnia bez Samochodu".
 • Pogadanki w szkołach nt. ekologii, zrównoważonego rozwoju, Lokalnej Agendy 21.
 • Wydawnictwa ekologiczne.
  • Program zrównoważonego rozwoju w gminie Gdańsk w aspekcie ochrony środowiska - 2000
  • "Ocena stanu środowiska w Gminie Gdańsk za rok 2002"- wydawnictwo cykliczne od 1991roku
  • "Lokalna Agenda 21 - ocena stanu środowiska zmiany w latach 1991-2001 :wydawnictwo cykliczne, nakład: 2000 egz. wersja polska, 1000 egz. wersja angielska
  • "Mapa ścieżek rowerowych w Gdańsku" - nakład 1000 egz. wersja polska, wydawnictwo jednorazowe
  • " Selektywna zbiórka odpadów " - nakład: 200 egz. + 20 CD , wersja polska - wydawnictwo jednorazowe
  • Ulotka Projekt pilotażowy selektywnej zbiórki odpadów " Spółdzielnie mieszkaniowe" Orunia" i " Południe" oraz Akademicka Spółdzielnia Mieszkaniowa - nakład: 5000 egz. wersja polska - wydawnictwo jednorazowe
  • Ulotka "Zasady Segregacji Odpadów" - nakład: 150 000 egz. wersja polska , 2000 egz. wersja angielska - wydawnictwo jednorazowe
  • Ulotka " Plan Gospodarki Odpadami na lata 2002- 2006." - nakład: 150 000 egz. wersja polska , 2000 egz. wersja angielska - wydawnictwo jednorazowe + plakat nakład : 350 egz. wersja polska
  • Ulotka " Pomyśl za nim wrzucisz" - info dla dzielnic: Orunia - nakład 3000 egz. wersja polska, Akademicka Spółdzielnia Mieszkaniowa - nakład : 700 egz. wersja polska - wydawnictwo jednorazowe
  • Ulotki informujące o terminie zbiórki odpadów w poszczególnych dzielnicach :- nakład: 2800 egz. wydawnictwo jednorazowe
  • Cykl ulotek: "Ekologiczna Wyspa Sobieszewska", "Czyste Plaże", "Ośrodek Rekreacyjny w Opływie Motławy", "Czyste powietrze", "Ogrzewanie - emisja, koszty", "Zintegrowany system gospodarki wodnej" "Gdańskie nagrody"
 • Swoistą formą edukacji ekologicznej są spotkania Forum Lokalnej Agendy 21
 • Coroczna prezentacja "Oceny stanu środowiska dla Gminy Gdańsk" dla zakładów przemysłowych, NGOs, administracji, dziennikarzy
   
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Wyjazdy młodzieży szkolnej do oczyszczalni " Wschód". Dzięki tym wycieczkom można przybliżyć młodzieży gdańskich szkół kwestie związane z technologią oczyszczania ścieków, jak również zwrócić uwagę na problematykę ochrony środowiska. Wycieczki cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży i nauczycieli. Kontynuacja wyjazdów od 1999 roku.
 • Program ekologiczny prowadzony w 30 gdańskich przedszkolach. Każde przedszkole zostało zaopatrzone w kompostownik do zbiórki odpadów organicznych. W ciągu roku prowadzone są warsztaty na temat segregacji odpadów, ich wykorzystania oraz przetwarzania odpadów organicznych. Dodatkowo przedszkola otrzymały pojemniki na zbiórkę makulatury. Ta forma edukacji ekologicznej cieszy się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli i najmłodszych, w sposób obrazowy przybliża najmłodszym jeden z istotnych problemów, jakim są odpady. Program rozpoczęto w 1998 roku.
 • Dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej licznych działań proekologicznych prowadzonych przez placówki oświatowe, jak również przez organizacje pozarządowe i mieszkańców Gdańska.
  Corocznie ze środków GFOŚiGW dofinansowywane są działania proekologiczne w szkołach. Głównych dofinansowaniem objęto są programy autorskie nauczycieli.
  Dofinansowanie programu ekologicznego realizowanego w drużynach harcerskich i gromadach zuchowskich pt. " Gra w zielone - oddychać, czy nie oddychać ".
  Dofinansowanie dla szkoły Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6.
  programu dot. selektywnej zbiórki odpadów na terenie osiedle Orunia Górna i Południe.
  Dofinansowanie publikacji proekologicznych m.in. dla Stowarzyszenia Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej na " Echa Wyspy" oraz dla Polskiego Klubu Ekologicznego na publikacje " Miasto jak ogród". 4. Konkurs dla najlepszej szkoły, nauczyciela i klasy Konkurs dotyczył zadań realizowanych oraz zadań planowanych w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska , w szczególności :
  • Segregacji odpadów
  • Ochrony wód
  • Ochrony zasobów przyrodniczych
  • Poszanowania energii i ochrony powietrza
  • Innych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
 • Akcja " Dzień Ziemi"
 • Akcja " Sprzątanie Świata".
 • "Dzień bez samochodu".
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Przeprowadzenie warsztatów z zakresu gospodarki odpadami - szkoły gdańskie.
 • Konkurs plastyczny dla przeszkoli objętych programem edukacji ekologicznej.
 • Przeprowadzenie cyklu warsztatów dla gdańskich nauczycieli
 • Certyfikat dla " Ekologicznego przedszkola"
 • " Zielony Weekend w Gdańsku"
 • akcje cykliczne: " Dzień Ziemi", " Sprzątanie Świata", " Dzień bez samochodu".

Gdynia

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

(zobacz: Edukacja ekologiczna)

 • konkursy o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży np: plastyczne, internetowe, przegląd małych form teatralnych oraz dla wszystkich mieszkańców: "Zapraszamy ptaki do Gdyni" na wykonanie budki lęgowej i karmnika dla ptaków
 • kampanie informacyjne np.: "Posprzątaj po swoim psie", "Nie spalaj śmieci"
 • "Informator o stanie środowiska miasta" dostępny na internetowej stronie Urzędu Miasta Gdyni.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • konkurs "Ekologia w naszej szkole" na najlepszą stronę internetową o tematyce ekologicznej, który został rozstrzygnięty w ramach obchodów Dnia Ziemi. Do udziału w nim zgłoszono 39 prac przygotowanych przez prawie 200 i 40 nauczycieli z 29 gdyńskich szkół podstawowych, gimnazjów i średnich. Ogłosiliśmy też II edycję konkursu internetowego pod hasłem "Środowisko wokół naszej szkoły"
 • festyn ekologiczny na Bulwarze Nadmorskim z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska
 • akcja "Sprzątanie Świata - Gdynia 2002", w której wzięło udział ponad 13 tys. uczniów z gdyńskich szkół podstawowych, gimnazjów i średnich. W sprzątaniu wzięli również udział policjanci z Komendy Miejskiej Policji, którzy oczyścili dno basenu gdyńskiej mariny
 • konkurs plastyczny pod hasłem "Ekologiczna torba na zakupy" skierowany do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Na konkurs nadesłano 62 prace, które były prezentowane na wystawie pokonkursowej
 • akcja plakatowo-medialną "Posprzątaj po swoim psie"
 • kampania informacyjną "Nie spalaj śmieci" poświęconą problemowi spalania śmieci przez mieszkańców w piecach i ogrodach
 • wakacyjną kampanię edukacyjną "Czyste plaże" (we współpracy z Fundacją "Recal")
 • zorganizowano IV edycję konkursu "Zapraszamy ptaki do Gdyni" na wykonanie budki lęgowej i karmnika dla ptaków. Do konkursu przystąpiło ponad 130 uczestników z 21 szkół
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • kontynuacja zeszłorocznych akcji, kolejne edycje konkursów: "Zapraszamy ptaki do Gdyni", na najlepszą stronę internetową o tematyce ekologicznej, przegląd małych form teatralnych itp.
 • akcja "Ratujmy Kasztanowce"
  Akcję prowadzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (Referat Ekorozwoju) w porozumieniu z Wydziałem Gospodarki Komunalnej (Referat Zieleni Miejskiej).
  Celem akcji jest rozpoznanie zagrożenia szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem rosnących w Gdyni kasztanowców. Akcja skierowana w szczególności do dzieci zrzeszonych w kołach przyrodniczych i ekologicznych rozpocznie się wiosną i potrwa do jesieni. Głównym zadaniem uczniów, pod kierunkiem nauczycieli, będzie obserwacja kasztanowców w najbliższej okolicy szkoły. W akcji bierze udział 190 uczniów z 15 gdyńskich szkół, gromada zuchowa oraz kilkunastu mieszkańców Gdyni. Obserwować będą ponad 200 drzew kasztanowców w dzielnicach: Redłowo, Orłowo, Cisowa, Chwarzno, Grabówek, Chylonia, Dąbrowa, Witomino oraz w Śródmieściu Gdyni.
  Wyniki obserwacji tzn.: kondycja drzewa, stan liści, oznaki żerowania szkodnika (obecność tzw. min na liściach), należy wpisać na specjalnie przygotowaną kartę i jesienią złożyć w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
  Uzyskane w trakcie akcji informacje posłużą do zaplanowania w przyszłym sezonie działań ochronnych dla zaatakowanych drzew.

Powiat Bytowski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Borzytuchom

 • akcja "Sprzątanie Świata", " Międzynarodowy Dzień Ziemi",
 • akcja " Zakaz wypalania traw"
 • zbiórka baterii
 • segregacja śmieci
 • utworzenie w roku szkolnym 2003-2004 kółka ekologicznego
 • powadzenie monitoringu czystości wody rzeki Jutrzenki
 • udział w konkursach ekologicznych "Poznajemy las", "Dolina Słupi"
 • wdrażanie od 2002 r. autorskiego programu dla sieci szkół gimnazjalnych dot. monitoringu wód zlewni Słupi
 • realizacja Międzynarodowego Programu edukacji ekologicznej "Green"

Bytów

 • prelekcje dla uczniów szkół z tereny gminy, na temat działań samorządu
 • podejmowanych w zakresie ochrony środowiska
 • akcja pn. "Wiosenne porządki w nasze gminie"
 • coroczna akcja "Sprzątanie świata"
 • cykliczne akcje edukacyjne dot. promowania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Czarna Dąbrówka

 • realizacja programu ekologicznego pt. "Rok z ochroną środowiska"
 • uczestnictwo w konkursach
 • kółka ekologiczne
 • organizacja konkursu pn. "Rady na odpady"
 • akcja "Sprzątanie świata"

Kołczygłowy

 • edukacja ekologiczna w szkołach

Lipnica

 • szkolenia, zebrania wiejskie na temat odbioru odpadów stałych i segregowanych

Miastko

 • akcja "Sprzątanie świata"
 • uczestnictwo w konkursach ekologiczych
 • selektywna zbiórka odpadów
 • Konkurs "Na najbardziej zadbaną wieś"

Parchowo

 • realizacja Międzynarodowego Programu edukacji ekologicznej "Green"

Trzebielino

 • prelekcje, pogadanki, konkursy, wystawy, rajdy plenerowe, lekcje terenowe, spotkania z leśnikami, imprezy okolicznościowe, praca w kółkach biologicznych ( świetlice środowiskowe)

Tuchomie

 • szkolenia i prelekcje w szkołach
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Borzytuchom

 • zdobycie VII miejsca przez uczniów SP w Borzymtuchomie w IV edycji konkursu "Poznajemu Las"

Bytów

 • akcja "Sprzątanie świata"
 • akcje edukacyjne dot. promowania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Czarna Dąbrówka

 • wyróżnienie w VIII Ogólnopolskim Konkursie plastyczno - literacjim pn. "Przyroda moich okolic- Świebodzin 2001"
 • nagroda specjalna za szerzenie edukacji ekologicznej w śród dzieci i młodzieży z NFOŚiGW w ramach IV Edycji konkursu "Na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich"
 • I miejsce w konkursie na najbardziej aktywne Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody Okręgu Słpskiego

Lipnica

 • odbiór odpadów stałych, segregowanych z całego terenu Gmina Lipnica

Miastko

 • akcja selektywnej zbiórki odpadów

Trzebielino

 • organizacja rajdu rowerowego po Zaborskim, Wdzydzkim Parku Krajobrazowym oraz Parku Krajobrazowym "Dolina Słupia"
 • cykliczny udział w konkursie przyrodniczym organizowanym przez dyrektora PK Dolina Słupi
 • udział w 69 rajdzie z Głosem Pomorzaw plener
 • lekcje terenowe w rezerwacie przyrody "Torfowisko Zieliń Miastecki"
 • udział w corocznej akcji liczenia stanu ilościowego bociana białego
 • akcja plakatowa i informacyjna o szkodliwości wypalania traw

Tuchomie

 • sprzątanie świata
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Borzytuchom

 • zlot integracyjny młodzieży w Tuchomiu
 • wyjazd wyróżniającej się młodzieży na szkolenie do Wolińskiego Parku Narodowego
 • wyjazd szkoleniowy dla nauczycieli - edukatorów ekologii

Bytów

 • powołanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Rekowie,
 • organizacja szeregu prelekcji i szkoleń skierowanych głównie do społeczności wiejskich na terenie gminy, mających na celu ochronę walorów przyrodniczych terenów mokradłowych (w ramach projektu pn.: "Kompleksowa ochrona mokradeł w gminie Bytów").

Lipnica

 • odbiór odpadów stałych, segregowanych z terenów turystyczno-rekreacyjnych

Miastko

 • rewitalizacja centrum miasta Miastko

Trzebielino

 • oznakowanie ścieżki przyrodniczej w rezerwaci przyrody "Torfowisko Zieliń Miastecki"
 • wydanie broszury informacyjnej o pomnikach przyrody w naszej gminie
 • zorganizowanie akcji informacyjnej na temat szkodliwości spalania tworzyw sztucznychw domowych paleniskach
 • udział w konkursach przyrodniczych organizowanych przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
 • rozszerzenie akcji "Sprzątania Świata i swojej gminy"
 • wyznaczenie trasy rowerowej szlakiem pomników przyrody

Tuchomie

 • utworzenie w ramach projektu "Podniesienie poziomu atrakcyjności gminy Tuchomie oraz promocja jej walorów turystycznych" ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej we współpracy z Nadleśnictwem Osusznica.
   

Powiat Chojnicki

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • brak danych innych niż podane wyżej informacje o edukacji przyrodniczej
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • brak danych innych niż podane wyżej informacje o edukacji przyrodniczej
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • brak danych innych niż podane wyżej informacje o edukacji przyrodniczej

Powiat Człuchowski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • akcja "Sprzątanie Świata" -wszystkie gminy
 • projekt edukacyjny "Świadomość ekologiczna kobiet" - gm. miejska Człuchów
 • konkursy recytatorskie i piosenkarskie w szkołach
 • konkurs o statuetkę "Zielonego Słowika" w ramach Dnia Ziemi
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • projekt "Dostęp do informacji o środowisku narzędziem do podniesienia świadomości ekologicznej lokalnej społeczności"
 • konkurs o statuetkę "Zielonego Słowika" w ramach Dnia Ziemi
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • przeprowadzane w szkołach akcje zbiórki makulatury i odpadów niebezpiecznych, głównie baterii i akumulatorów

Powiat Gdański

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Organizowanie Olimpiad Ekologicznych - corocznie (m. Pruszcz Gd.), oraz innych konkursów (gm. Cedry Wlk., Kolbudy, Suchy Dąb) z udziałem wszystkich placówek oświatowych
 • Wyjazdy młodzieży szkolnej do "Zielonych Szkół", 4 grupy rocznie z dofinansowaniem z GFOŚ w wys. 18 000
 • Akcje "Dni Ziemi""Sprzątanie Świata" (gm. Kolbudy, Suchy Dąb)
 • Edukacja w szkołach (prowadzenie obserwacji w terenie stanu szaty roślinnej, stopnia zanieczyszczenia wody itp., wycieczki krajoznawcze, filmy przyrodnicze przedstawiające stan zanieczyszczenia i jego konsekwencje (gm. Kolbudy, Suchy Dąb).
 • Organizacja Gminnego i Powiatowego Konkursu Ekologicznego (gm. Pruszcz Gd.), konkursy i wycieczki ekologiczne, wyjazdy na „zielone szkoły” (gm. Kolbudy), edukacja w szkołach.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Olimpiada Ekologiczna w Pruszczu Gdańskim
 • Konkurs "Piękna Zagroda" w Cedrach Wielkich
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Prezentacje multimedialne dotyczące środowiska szczególnie w zakresie produktów opakowaniowych z udziałem społeczeństwa (Pruszcz Gdański).

Powiat Kartuski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • spotkania z leśnikami, ornitologiem,
 • prelekcje,
 • seminaria,
 • konkursy przyrodnicze:
  • plastyczny: "Przyroda to twój przyjaciel",
  • literacki: "Moje przyrodnicze fascynacje",
  • fotograficzny: "O czym szumią lasy",
 • przedstawienia teatralne,
 • inscenizacje muzyczno-teatralne,
 • wycieczki krajoznawcze,
 • akcje sprzątania świata,
 • zbiórki surowców wtórnych w szkołach np. zużytych baterii.
 • Szkolenia rolników z zakresu ekologii (produkcja zdrowej żywności, uprawa, zabiegi przechowywanie zbóż),
 • pochody ekologiczne,
 • wycieczki edukacyjne: "Formy ochrony przyrody",
 • budowanie ścieżek zdrowia,
 • wydawanie tomików poezji,
 • zajęcia warsztatowe "Rośliny w biblii", "Mój las", "Flora kaszubska",
 • zielone szkoły w Sulęczynie
 • Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku,
 • Ogród Botaniczny w Gołubiu,
 • Pikniki Ekologiczne w Szymbarku
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Powiatowy Międzygimnazjalny Konkurs Ekologiczny "Jak nie przestać być" w 2003 r.
 • Młodzieżowy Sejmik Ekologiczny "Kaszuby to moje miejsce na ziemi"
 • Dzień Ziemi - festym młodzieżowy w Gimnazjach
 • Święto Wiosny w szkole w Mojuszu, gm. Sierakowice
 • Działania "Bractwa Wędrownych Ptaków"
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • edukacja rolników,
 • utworzenie Gminnego Forum Ekologicznego w Sierakowicach
 • wprowadzenie programu zadrzewień śródpolnych
 • uregulowanie gospodarki odpadami u podmiotów gospodarczych
 • wprowadzenie turystyki "ekologiczny pociąg"
 • Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku

Powiat Kościerski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Edukacja ekologiczna realizowana na terenie powiatu przez Wdzydzki Park Krajobrazowy:

 • Zajęcia stacjonarne - kameralne pod hasłem "Spotkania z ekologią"
 • Zajęcia terenowe
 • Popularyzacja propagandowo-reklamowa
 • Prowadzenie zajęć z edukacji ekologicznej, wystawy, konkursy, turnieje
  Zielona Szkoła w Schodnie - gmina Dziemiany w Zarządzie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Organizowanie dla dzieci i młodzieży warsztatów terenowo-dydaktycznych ( 5-dniowych, 4-dniowych, 3-dniowych) dla 60 grup dzieci i młodzieży, łączna liczba ok. 1 750 uczniów i 150 nauczycieli na temat walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych, kulturowych WPK, flora, fauna, ekosystem lasu, woda. Organizowanie obozów naukowych -7, warsztaty ekologiczne w szkołach z terenu WPK i powiatu kościerskiego.

Edukacja ekologiczna na terenach gmin powiatu kościerskiego:

 • Gmina Miejska Kościerzyna realizuje edukację ekologiczną poprzez organizowanie imprez, takich jak: "Sprzątanie Świata", "Dzień Ziemi", oraz konkursów związanych z tematyką ekologiczną.
 • Gmina Dziemiany realizuje edukacje ekologiczną poprzez szkolenia ekologiczne organizowane w Zielonej Szkole w Schodnie.
 • Gmina Karsin - organizuje się szkolenia, pogadanki i prelekcje w szkołach podstawowych i gimnazjach, ponadto odbywają się szkolenia, pokazy i prelekcje dla rolników organizowane przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.
 • Gmina Liniewo - realizuje edukacje ekologiczną poprzez szkolne konkursy z zakresu ochrony środowiska. Duży wkład w realizację form edukacji wnosi działające w Liniewie Koło Gospodyń Wiejskich, które każdego roku organizuje konkurs na najładniejszy ogródek.
 • Gmina Lipusz - prowadzone są rozmowy na temat ochrony środowiska z młodzieżą szkolną, organizuje się akcję "Sprzątania Świata", obejmującej uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Ponadto gmina uczestniczy w organizowanych przez starostwo konkursie "Szukaj zysku w odzysku".
 • Gmina Nowa Karczma - wprowadzono w procesie nauczania dzieci wewnątrz szkolne ścieżki edukacyjne. Uczniowie szkół biorą również czynny udział w organizowanych "Sprzątaniu Świata".
 • Gmina Stara Kiszewa - Akcja "Sprzątania Świata", konkursy ekologiczne i biwaki harcerskie, mające na celu nauczania wypoczynku zgodnie z naturą.
Nakłady na edukację:
Wdzydzki Park Krajobrazowy
Budżet własny: 213.000 zł.
WFOŚiGW: 87.000 zł.
Sponsorzy: 3.000 zł.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • zajęcia stacjonarne, kameralne pod hasłem "Spotkania z ekologią"
 • zajęcia terenowe
 • organizowanie konkursu "Eko zbiórka" na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich
 • organizowanie Ogólnopolskiego Alertu Ekologicznego, połączonego z konferencjami i badaniami, w których uczestniczy młodzież ze szkół
 • organizowanie akcji "Sprzątanie Świata"
 • pokazy i prelekcje na temat przydomowych oczyszczalni ścieków
 • zorganizowanie konkursu pt. "Piękna wieś"
 • wystawienie w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu spektaklu ekologicznego pt. "Zielona afera, czyli ostatnie śledztwo Inspektora Zgrozy"
 • kursy ekologiczne dla dzieci i młodzieży organizowane w Zielonej szkole w Schodnie
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Rowerowa ścieżka przyrodniczo-edukacyjna "Pętla Lipno"
 • Zagospodarowanie wybranych punktów i ciągów widokowych umożliwiających prowadzenie edukacji ekologicznej
 • Ochrona przyrody i organizacja ruchu turystycznego w postulowanym rezerwacie przyrody Czarna Woda-Trzebiocha
 • Szkolenie dla sołtysów z terenu parku i otuliny
 • Wydanie informatora przyrodniczo-edukacyjnego o WPK
 • Rowerowa ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w gminie Kościerzyna (połączenie rowerowe miasta Kościerzyna z parkiem krajobrazowym)
 • Zaprojektowanie i wykonanie śródpolnej remizy dla ptaków i innych zwierząt
 • Warsztaty na temat gospodarki odpadami
 • Projekt: Odzysk surowców wtórnych, promocja materiałów naturalnych, zajęcia edukacyjne pt. Ochrona środowiska naturalnego - "Pranie śmieci"
 • Realizacja programu grantowego Akademii Rozwoju Filantropii "Wędrówki rowerowe po ziemi kiszewskiej"
 • Opracowanie i opis czterech tras rowerowych gminy Stara Kiszewa, wydanie folderów i widokówek związanych z dziedzictwem kulturowym gminy
 • Zorganizowanie Powiatowego Sejmiku Ekologicznego
 • Zorganizowanie konkursu na najciekawszy plakat o tematyce proekologicznej
 • Łączenie imprez o aspekcie prośrodowiskowym, np. wspólna impreza z "Dniami lasu" organizowanymi przez nadleśnictwa

Powiat Kwidzynski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Edukacja ekologiczna na terenie powiatu kwidzyńskiego prowadzona była głównie przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Kwidzynie (istniejącego do marca 2004r.) oraz Kwidzyńskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Ekologicznych EkoInicjatywa. Po likwidacji Centrum Edukacji Ekologicznej do kontynuowania zadań z zakresu edukacji ekologicznej w drodze konkursu wybrano Kwidzyńskie Centrum Wspierania Inicjatyw Ekologicznych EkoInicjatywa . Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Stowarzyszenie EkoInicjatywa były i są obecnie głównymi organizatorami seminariów, szkoleń oraz innych działań związanych z edukacją ekologiczną. Ponadto ożywioną działalność w zakresie edukacji ekologicznej prowadzą szkoły, przedszkola z terenu powiatu oraz " Zielona Szkoła" W Brachlewie gm. Kwidzyn, prowadzona przez Miasto Kwidzyn i Gminę Kwidzyn

Konkursy :

 • Baw się z Zieloną (1999),
 • Stare drzewa pamiętają dawne dzieje (1999),
 • Historia pewnego śmiecia (1999-2000),
 • Mój sklep (2000),
 • Jaki to ptak (2000),
 • Woda-człowiekśrodowisko (2001),
 • Konkurs na najlepszy plakat dotyczacy tematyki odpadów oraz na najciekawsze działanie towarzyszące Akcji Sprzątania Świata 2001,
 • Konkurs wiedzy na temat ptaków drapieżnych" (2001),
 • Przyroda zimą (2002),
 • Pamiętnik z wakacji (2002),
 • Sejmik odpadowy (2002),
 • Minimalizuj i segreguj" (2002)

Seminaria, wykłady:

 • Cykl " Zielone Spotkania - seminarium międzynarodowe " Kwidzyn miasto zrównoważonego rozwoju" (1999), III Ogólnopolskie Seminarium " Forum Lokalnych Inicjatyw Ekologicznych" (2000), " Wiklina źródłem dochodu ludności Regionu Kwidzyńskiego" (2000), "Liwa rzeka Powiatu kwidzyńskiego" (2002)

Szkolenia, warsztaty :

 • "Ekologic" (1999), Studium Podyplomowe - Edukacja Ekologiczna jako ścieżka międzyprzedmiotowa" (1999/2000),
 • "Ochrona środowiska - Jak daleko nam do Unii" (2000),
 • Cykl szkoleń dotyczący gospodarki odpadami " Nasze inicjatywy" (2000),
 • "Pakiet woda" przykłady zajęć według pakietu edukacyjnego, szkolenie w Słowińskim Parku Narodowym" (2001),
 • "Tajemnice wiklinyszkoła letnia" (2001),
 • szkolenie " przedsiębiorstwo ekologia - czy ja potrafię",
 • "Rozpoznawanie drzew i krzewów. Typy lasów.",
 • szkolenie poświęcone prezentacji podręczników szkolnych " Żołędziakowe ABC" Ekologia w nauczaniu zintegrowanym,
 • "Strażnik Ekolog",
 • "Wzmacnianie potencjału organizacyjnego Nadbałtyckich Liderów Ekologicznych",
 • "Zielony Pakiet",
 • "Warsztaty papieru czerpanego",
 • Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej w oparciu o Pakiet Komitetu Ochrony Orłów " Ptaki drapieżne"
 • Akcje " Sprzątania Świata" i "Dnia Ziemi"
 • Urząd Miasta i Gminy Prabuty we współudziale Stowarzyszenia Gmin RP " Euroregion Bałtyk" zorganizowała w 2003r. : Warsztaty ekologiczne - podsumowanie 10-lecia współpracy z gminą Tingsryd" .

 

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Warsztaty Papieru Czerpanego. Zostały stworzone z myślą o przekazaniu umiejętności wytwarzania papieru czerpanego, pogłębianiu wiedzy na temat przetwarzania surowców wtórnych oraz wywołaniu refleksji nad zmianą postawy człowieka z konsumpcyjnej na proekologiczną. Łączą ze sobą elementy sztuki, historii, matematyki i chemii. Taka forma miedzyprzedmiotowej edukacji doskonale pobudza wyobraźnię do kreatywnego myślenia, rozwija zdolności manualne i artystyczne.
 • Kwitnące Wakacje - letnie zajęcia ekologiczne dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat organizowane przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Kwidzynie . Zajęcia te pozwalają na bezpośredni kontakt z przyrodą. Podczas wycieczek, zwiedzania ciekawych miejsc dzieci mają możliwość poznawania tajemnic przyrody. Realizowane są różne formy artystyczne: teatrzyki, monogramy, zabawy aktywizujące oraz warsztaty ceramiczne i wikliniarskie.
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Wisła czysta, bezpieczna, piękna"
 • Wiklinowy Kwidzyn uśmiechnięty, bajkowy, przedsiębiorczy"
 • Domy kultury bliżej natury - kontynuacja projektu
 • Zachowanie bioróżnorodności w procesie rozwoju plantacji wierzby energetycznej
 • Punkt Informacyjny Biomasa Powstanie tego punktu umożliwia nawiązanie kontaktów i wymianę doświadczeń pomiędzy osobami zainteresowanymi uprawą i wykorzystaniem wierzby energetycznej. Pozwala także na lepszy przepływ informacji pomiędzy podmiotami czynnie zaangażowanymi w propagowanie alternatywnych źródeł energii w powiecie kwidzyńskim. Utworzenie punktu informacyjnego miało na celu:
  • bieżące dostarczanie informacji wszystkim zainteresowanym osobom
  • stworzenie baz danych inicjatyw na rzecz wykorzystania biomasy w powiecie kwidzyńskim
  • promowanie idei wykorzystania wikliny jako alternatywnego źródła energii
  • współpracę z innymi organizacjami

Powiat Lęborski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

(zobacz: Edukacja ekologiczna)

 • Propagowanie wykorzystania na terenach rolnych produkcji słomy na cele energetyczne
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

W ramach udzielonej dotacji z PFOŚiGW:

 • Przeprowadzenie drugiej edycji II Powiatowego Konkursu na selektywna zbiórkę odpadów dla Komitetu Obchodów Dnia Ziemi przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku.
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Zintegrowanie działań gmin powiatu w celu organizacji sprawnego systemu gospodarki odpadami, kładącego nacisk na bezpieczne składowanie odpadów, ich segregacje i recykling oraz profesjonalne zarządzanie wysypiskiem - możliwość utworzenia związku międzygminnego lub przedsięwzięcia publiczno - prywatnego dla realizacji zadania
 • Likwidacja dzikich wysypisk śmieci. Współpraca z gminami w zakresie organizacji systemu zbiórki i segregacji odpadów "u podstaw" (bezpośrednio w gospodarstwach domowych)
 • Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców - organizacja happeningów, konkursów o tematyce ekologicznej, współpraca ze stowarzyszeniami i instytucjami propagującymi działania ekologiczne. Podjęcie działań w celu reaktywowania działalności Stowarzyszenia Ligi Ochrony Przyrody na terenie powiatu lęborskiego

Powiat Malborski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

We wszystkich gminach Powiatu Malborskiego realizowane są różnego rodzaju formy edukacji ekologicznej. Do najpopularniejszych zalicza się:

 • coroczna akcja "Sprzątanie Świata",
 • coroczne obchody "Dnia Ziemi", w ramach obchodów odbywają się konkursy, nasadzenia drzewek,
 • konkursy, olimpiady wiedzy ekologicznej realizowane na szczeblu szkolnym, gminnym i powiatowym,
 • "Piękna Wieś" - konkurs, który odbywa się na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Oprócz wymienionych, gminy prowadzą własne formy edukacji.

Nowy Staw:

 • akcje zadrzewieniowe prowadzone przez szkoły,
 • rajdy i wycieczki ekologiczne ("zielone szkoły", Słowiński Park Narodowy),
 • tworzenie plakatów i gazetek związanych z ochroną środowiska

Miasto Malbork:

 • spotkania dla szkół, dotyczące edukacji ekologicznej, warsztaty dla nauczycieli,
 • dotacje na nagrody dla uczniów najaktywniejszych w zbiórce surowców wtórnych, zwłaszcza makulatury (zakup drzewek, książek, sprzętu sportowego),
 • organizacja i informowanie o szkoleniach dla nauczycieli szkół z zakresu edukacji ekologicznej.

Lichnowy:

 • rajdy i wycieczki krajoznawcze m.in. las nad J. Białym, Słowiński Park Narodowy, Arboretum w Wirtach,
 • wykorzystywanie materiałów przyrodniczych i odpadów w celu komponowania prac plastyczno-technicznych, uproszczonych instrumentów muzycznych.

Stare Pole:

 • udział w zajęciach edukacyjnych dzieci i młodzieży w Zielonej Szkole w Nadleśnictwie Woziwoda,
 • wyjazd i udział w zajęciach edukacyjnych na Ścieżce Przyrodniczej w Nadleśnictwie Zaporowo,
 • zorganizowanie i przeprowadzenie debat: "Energia jądrowa - alternatywa czy konieczność współczesnego świata" oraz "Strategia rozwoju leśnictwa na terenach wiejskich w ramach przystąpienia do UE",
 • konkurs fotograficzny pt. "Mój czworonożny przyjaciel",
 • konkurs na najładniejszy karmnik dla ptaków,
 • zorganizowanie wyjazdu do schroniska dla bezdomnych zwierząt połączony z zajęciami edukacyjnymi,
 • zawiązanie Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody - 55 członków. Koło zgłoszono w ZW LOP w Gdańsku.

Miłoradz:

 • akcje zalesieniowe w ramach edukacji ekologicznej na terenach rekreacyjnych gminy - Stara Kościelnica, Pogorzała Wieś, Mątowy Wielkie.

Gmina Malbork:

 • zakup czterech tablic ekologicznych dla Szkoły Podstawowej w Lasowicach Wielkich,
 • organizacja programu szkoleniowego z zakresu ochrony środowiska pt. "Zielono mi" - udział wzięło 50 mieszkańców.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Starostwo Powiatowe w Malborku:

 • organizacja podsumowania powiatowej edycji konkursu "Piękna Wieś" mającego na celu poprawę estetyki zagród wiejskich i wsi poprzez prace porządkowe, higieniczno-sanitarne i upiększające. Uczestnicy konkursu na szczeblu powiatowym oceniani byli szczególnie pod kątem ochrony środowiska. Zwycięzca powiatowych eliminacji w roku 2002 w kategorii najbardziej estetycznej zagrody rolniczej Pan Władysław Sroka zam. Chlebówka, gm. Nowy Staw zwyciężył także na szczeblu wojewódzkim tego konkursu.

Nowy Staw:

 • realizacja projektu NFOŚiGW w Warszawie "Ochrona środowiska na terenach wiejskich", gdzie dodatkowo w ramach projektu dokonano nasadzeń drzew i krzewów na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i nieruchomościach rolników, co podniosło świadomość rolników, że i oni mogą przyczynić się do ochrony środowiska.

Miasto Malbork:

 • Przekazanie mieszkańcom w bezpłatne użyczenie (na czas określony) 100 sztuk kompostowników celem minimalizacji ilości odpadów organicznych wywożonych na składowisko - promocja w prasie i internecie. Kompostowniki przekazano wraz z bakteriami ułatwiającymi rozkład biologiczny oraz z ulotkami informacyjnymi o sposobie użytkowania.

Miłoradz:

 • "Zbiórka makulatury za drzewka" w szkołach podstawowych - do szkół dostarczono łącznie 277 sztuk drzewek iglastych i 464 drzewek owocowych.

Gmina Malbork:

 • akcja "Sprzątanie Świata - Polska", odbyło się wiele imprez towarzyszących: prelekcje, wykłady, konkursy plastyczne i quizy dotyczące szeroko rozumianej problematyki ekologicznej
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Starostwo Powiatowe w Malborku:

 • Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej - projekt

Nowy Staw:

 • projekt - Nowostawski Program Odnowy Wsi i Program Rewitalizacji Śródmieścia Nowego Stawu

Lichnowy:

 • konkurs propagujący wiedzę ekologiczną na szczeblu między gminnym,
 • kontynuacja selektywnej gospodarki odpadami stałymi i programu nasadzeń na terenie gminy.

Stare Pole:

 • w lutym 2004 r. planowany jest Festyn Ekologiczny pt. "Żyjmy zdrowo, kolorowo" - turniej sprawności fizycznej i wiedzy ekologicznej uczniów szkoły podstawowej i rodziców, uświetniony występami artystycznymi,
 • zakup gier planszowych "Zielone ścieżki" dla dzieci z przedszkola,
 • organizowanie wyjazdów edukacyjnych do lasu dla dzieci z przedszkola,

Gmina Malbork:

 • realizacja przedsięwzięcia związanego z segregacją odpadów komunalnych oraz ich gospodarczego wykorzystania,
 • dalsze prace nad urządzeniem i utrzymaniem terenów zieleni: zadrzewienia i zakrzewienia,
 • kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej

Powiat Nowodworski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Prelekcje i spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną oraz współuczestniczenie w konkursach wiedzy ekologicznej
   
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Uroczyste obchody "Dnia sprzątania świata" - Szkoła Podstawowa w Wiercinach. Akademia i prelekcja z okazji dnia Ziemi w Szkole Podstawowej w Lubieszewie
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Powiatowy konkurs wiedzy ekologicznej

Powiat Pucki

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • brak innych poza wymienionymi w dziale Przyroda
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

brak danych

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

brak danych

Powiat Starogardzki

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • gmina Starogard Gdański- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu: warsztaty ekologiczne prowadzone przez uczniów na terenie wybranych szkół podstawowych obejmujące tematykę woda - ścieki - odpady, wycieczki dydaktyczne (Targi Ekologiczne POLEKO w Poznaniu, składowisko odpadów w Szadółkach i Linowcu), Akcja Sprzątania Świata,
 • gmina Skarszewy - Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie: edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz dorosłych na Ekologicznej Ścieżce Edukacji Rolniczej, Dzień Ziemi, organizacja stanowisk z ekologiczną żywnością i stoisk promujących czyste środowisko podczas VII Kociewskiego Pokazu Zwierząt Hodowlanych połączonego z targami rolno - ekologicznymi, przedsięwzięcie "Ekologia w Unii Europejskiej"
 • gmina Smętowo Graniczne - wprowadzono nową specjalizację w Technikum Rolniczym dla Dorosłych: rolnictwo ekologiczne,
 • Starogard Gdański - Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespól Szkół Skórzanych i Ogólnokształcących: Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Dzień Ziemi (Powiatowe Obchody Dnia Ziemi dla Szkół Ponadgimnazjalnych - organizowane przez Zespół Szkół Skórzanych i Ogólnokształcących, Akcja Sprzątania Świata
 • wycieczki i kształcenie w zakresie ochrony środowiska - Ogród Dendrologiczny Wirty
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

gmina Starogard Gdański:

 • warsztaty ekologiczne prowadzone przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu

gmina Skarszewy:

 • utworzenie na terenie kompleksu pałacowo - parkowo - folwarcznego Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie 14 stanowiskowej Ekologicznej Ścieżki Edukacji Rolniczej
 • organizacja przedsięwzięcia "Ekologia w Unii Europejskiej" (młodzież powiatu i młodzież z partnerskiej szkoły Les Vaseix de Limoges z Francji)

zamierzenie przyszłościowe - utworzenie obserwatorium ornitologicznego na jeziorze Trzciniec.

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • gmina Starogard Gdański - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu: Dzień Ziemi pod hasłem
  "Bal u Ekoluda"
 • gmina Skarszewy - Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie: projekt utworzenia użytku ekologicznego będącego miejscem wylęgu rzadkich gatunków ptactwa wodnego z możliwością podpatrywania roślin i zwierząt bagiennych, organizacja Sejmiku Ekologicznego dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu woj. pomorskiego oraz całej Polski ze względu na unikatowy charakter stanowiska ornitologicznego.

Powiat Sztumski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Edukacja ekologiczna na terenach gmin powiatu sztumskiego:

Gmina Dzierzgoń

 • Edukacja ekologiczna na terenie miasta i gminy jest prowadzona od 1995 roku przez pracowników Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu i młodzież zrzeszoną w organizacji "Młodzież - Gmina - Środowisko". Dotyczy przede wszystkim selektywnej zbiórki i sadzenia lasów i jest skierowana do wszystkich mieszkańców miasta i gminy.
  Na rzecz ekorozwoju i ochrony środowiska włączeni są nie tylko nauczyciele i urzędnicy, ale także organizacje pozarządowe działające na obszarze gminy (Towarzystwo Rozwoju Dzierzgonia, Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne) i organizacje spoza regionu (Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja Demokracji Lokalnej, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej na Europę Środkową i Wschodnią).

Gmina Stary Targ

 • Jedynymi formami propagowania wiedzy z zakresu ochrony środowiska są spotkania ekologiczne uczniów szkół na tematy: " śmieci mniej, ziemi lżej", "stajesz się tym, co jesz", "życiodajne kropelki", konkursy: "Eko- ścieżka, którą warto chodzić","szlakiem pomników przyrody", "drzewostan lasów w naszej okolicy", targi zdrowego odżywiania, "jak ochraniać i pomagać zwierzynie w lesie i na drogach", konkurs na najładniejszy karmnik, zwiedzanie Słowińskiego Parku Narodowego dla członków LOP oraz klasy VI - Szkoła Podstawowa w Szropach, obchody Dnia Ziemi, sprzątanie świata.

Gmina Mikołajki Pomorskie

 • Urząd Gminy przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury zorganizował akcję "Sprzątanie świata" oraz "Drzewko za makulaturę". W roku 2004 planowane są kolejne akcje: "Sprzątanie świata" (celem tego zadania jest zaktywizowanie młodzieży szkolnej do udziału w sprzątaniu terenu gminy) oraz "Selektywna zbiórka śmieci" (akcja ta skierowana będzie do wszystkich mieszkańców gminy, a jej realizacja będzie się wiązała z zakupem przez Urząd Gminy pojemników na odpady szklane).

Gmina Sztum

 • Program mikrosystem edukacji ekologicznej w gminie Sztum: edukacja ekologiczna w przedszkolach, szkolny mikrosystem ekologiczno - wychowawczy, działania ekologiczne w domu rodzinnym, edukacja ekologiczna dorosłych, polityka ekologiczna Miasta i Gminy w Sztumie, współpraca z rządowymi i pozarządowymi organizacjami ekologicznymi.
  Na obszarze miasta i gminy Sztum działa Sztumskie Centrum Edukacji Ekologicznej, które corocznie opracowuje nowy plan zadań, w którym znajduje się szerokie spektrum zagadnień ekologicznych. Ich realizacja jest możliwa dzięki środkom finansowym przyznawanym z WFOŚiGW lub PFOŚiGW. W roku 2001 całkowity koszt realizowanych zadań wyniósł 20 000 zł, z czego 7 400 zł było dotacją WFOŚiGW.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Gmina Dzierzgoń:
  • "Kieszonkowe za ekologię"
  • Program "Młodzież - Gmina - Środowisko"
  • Program "Przyjaciele ziemi"
  • Dni sadzenia lasu
  • Obóz "Młodych ekologów"
  • "Drzewko za makulaturę"
  • Od przedszkola do czystego środowiska
  • XVI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Ekologicznej w Dzierzgoniu
  • Odnowa wsi
  • Zielone podwórko
  • Ogród dendrologiczny - planowana kontynuacja w 2004 roku.
 • Gmina Stary Dzierzgoń
  • "Sprzątanie świata"
 • Gmina Mikołajki Pom.
  • "Sprzątanie świata"
  • "Drzewko za makulaturę"
 • Gmina Stary Targ
  • "Sprzątanie świata"
  • "obchody Dnia Ziemi"
 • Gmina Sztum
  • wycieczki, imprezy, konkursy, warsztaty ekologiczne, seminaria, szkolenia ekologiczne
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Gmina Mikołajki Pom.
  • "Sprzątanie świata"
  • "Drzewko za makulaturę"
  • "Selektywna zbiórka odpadów"
 • Gmina Dzierzgoń:
  • Program "Młodzież - Gmina - Środowisko"
  • Drzewko za makulaturę
  • Ogród dendrologiczny
 • Gmina Sztum
  • "Praca na rzecz ekologii" - współpraca ze szkołami podstawowymi
   i ponadpodstawowymi."
  • "Widzieć inaczej-, czyli jak zostać obserwatorem przyrody"Międzypowiatowe warsztaty ekologiczne "Flora i fauna lasów sztumskich bez tajemnic"
  • Międzygminny konkurs plastyczny pt. " Żyć w przyjaźni z naturą - segregujemy odpady"
  • "Ekologia- dziedzina badająca całokształt dziedzictwa naturalnego ziemi"
  • "Zlot ekologiczny bliskie spotkania z przyrodą w lesie
  • " Rowerowa ścieżka przyrodniczo-edukacyjna "Pętla Lipno"

Powiat Słupski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Konkursy "Sozologiczne"
 • Konkursy "przyrodniczo - krajoznawcze"
 • Konkursy "poznajemy las"
 • "Sprzątanie świata"
 • "Olimpiada ochrony środowiska"
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Konkursy "Sozologiczne"
 • "Sprzątanie świata"
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • zorganizowanie konkursu plastycznego o tematyce leśnej "Cztery pory roku"
 • zorganizowanie spotkań dla dzieci szkół wiejskich w terenie w celu rozpoznawania gatunków drzew i krzewów

Powiat Tczewski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Miasto Tczew:

 • warsztaty dla dzieci i młodzieży, warsztaty dla nauczycieli, wykłady, konkursy, występy artystyczne, zajęcia w Pracowni Edukacji Ekologicznej, zajęcia w terenie, sprzątanie świata

Gmina i Miasto Pelplin:

 • warsztaty szkoleniowe prowadzone na terenie gminy Pelplin przy współpracy z WODR Gdańsk Lipce i Polskiego Klubu Ekologicznego przy Uniwersytecie Gdańskim

Miasto i Gmina Gniew:

 • popularyzacja i propaganda ogólnopolskich i ogólnoświatowych akcji: "Święto Ziemi" i "Sprzątanie Świata", współorganizacja akcji edukacyjnej "Drzewko za butelkę", cykliczne wycieczki dzieci i młodzieży na Składowisko Odpadów Komunalnych w Nicponi

Gmina Morzeszczyn:

 • pogadanki w szkołach, ćwiczenia w terenie, udział w akcjach porządkowych na rzecz ochrony środowiska

Gmina Subkowy:

 • "sprzątanie świata"
   
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • I Miejski Konkurs Integracyjny pt. "Pomysły dzieci w sprawie śmieci"
 • II Tczewskie Spotkanie Ekologiczne pt. "Ekologia w sztuce"
 • Warsztaty dla nauczycieli pt. "Szkoła jako lokalny ośrodek rozwoju zrównoważonego"
 • Warsztaty dla nauczycieli pt. "Zielony Pakiet"
 • Program Przygoda z Przyrodą - zimowe i letnie zajęcia dla młodego ekologa
 • "Święto Ziemi"
 • "Sprzątanie Świata"
 • Pozyskiwanie surowców wtórnych -zbiórka w szkołach
 • Debata szkolna "Działalność człowieka a ochrona środowiska"
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Program Recykling w mojej szkole
 • Konkurs na fotoreportaż z selektywnej zbiórki odpadów
 • Konkurs plastyczny pt. " Podwórko moich marzeń"
 • Warsztaty dla uczniów o tematyce odpadowej
 • Zajęcia terenowe
 • Lekcje otwarte
 • Cykl szkoleń "Rolnictwo a ochrona środowiska część VI"
 • Budowa ścieżki edukacyjnej przy szkole podstawowej i gimnazjum w Subkowach
 • Organizacja przyszkolnych ścieżek ochrony przyrody - Gniew (przedszkole), Pieniążkowo, Ostrowite, Gronowo Polskie

Powiat Wejherowski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy (link - Edukacja ekologiczna):

 • ścieżki edukacyjne
 • zajęcia w "izbie przyrodniczej"
 • "zielone lekcje" i zajęcia w "błękitnej szkole"
 • konkursy ekologiczne oraz konkurs selektywnej zbiórki odpadów w szkołach
 • szkolenia dla nauczycieli
 • wydawnictwa: książki, foldery, mapy, publikacje prasowe, itp.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Konkurs selektywnej zbiórki odpadów w szkołach
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Utworzenie Centrum Edukacji i Informacji Środowiskowej dla powiatu wejherowskiego.
  Głównymi celami Centrum będą:
  • Podejmowanie i wspieranie wszelkich działań edukacyjnych służących wzrostowi świadomości i kultury ekologicznej społeczeństwa.
  • Koordynacja wspólnych działań edukacyjno - środowiskowych instytucji i organizacji specjalizujących się edukacji środowiskowej na terenie powiatu.
  • Integracja działalności gospodarczej z ochroną środowiska, edukacją i kulturą na płaszczyźnie zrównoważonego rozwoju.
  • Podejmowanie i wspieranie działań służących integracji europejskiej na płaszczyźnie zrównoważonego rozwoju.
  • Krzewienie etyki ekologicznej.
  • Promocja walorów przyrodniczych i kulturowych Kaszub ze szczególnym uwzględnieniem terenu powiatu.
  • Gromadzenie i udostępnianie informacji o stanie środowiska w formie drukowanej oraz na stronie internetowej.

Sopot

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • warsztaty w szkołach
 • konkursy plastyczne, literackie , fotograficzne
 • akcje w terenie
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Akcja "Czysty Sopot to nie kłopot",
 • Projekt edukacyjny "Sopockie Potoki" - projekt ekologiczny dla szkół średnich i gimnazjów "Bilans Tlenowy Sopotu",
 • Dzień Ziemi,
 • Akcja Sadzenia Lasu,
 • Akcja "Sprzątaj po swoim psie",
 • Warsztaty ekologiczne dla młodzieży sopockiej,
 • Sprzątanie Świata,
 • Dzień Bez Samochodu,
 • Konkurs plastyczny - "My dla środowiska".
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • "Chrońmy nasz Bałtyk" - Rejsy edukacyjne po Bałtyku z wykładami i analizami,
 • Warsztaty "Segreguj śmieci w domu" dla wszystkich klas IV,
 • Warsztaty dla nauczycieli "Coś z niczego"
 • Konkurs plastyczny "Sopot w oczach młodych twórców - wykorzystaj surowce wtórne",
 • Akcje cykliczne:
  • "Czyste plaże" -letnia organizowana przez RECAL,
  • Dzień Bez Samochodu,
  • Sprzątanie Świata.

Słupsk

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Realizacja zajęć zawierających elementy edukacji ekologicznej w przedszkolach.
 • Prowadzenie klas o profilu ekologiczno-przyrodniczym w szkołach.
 • Uczestnictwo uczniów w olimpiadach, konkursach, programach ekologicznych o charakterze regionalnym i krajowym. Ponadprogramowa edukacja z zakresu ekologii i ochrony środowiska, działalność kół, klubów i organizacji przyrodniczo-ekologicznych.
 • Zaangażowanie szkół w akcjach ekologicznych.
 • Edukacja humanitarna i ekologiczna prowadzona w Schronisku dla zwierząt w Słupsku.
 • Przedsięwzięcia edukacyjne i promocyjno-informacyjne, dotyczące ochrony środowiska, podejmowane przez władze samorządowe i podległe im służby komunalne na rzecz upowszechniania proekologicznych postaw mieszkańców gminy:
  • tworzenie ośrodków edukacji ekologicznej
  • urządzanie konkursów, festynów i innych imprez o tematyce ekologicznej
  • organizowanie seminariów, wykładów i szkoleń związanych z ekologią i ochroną środowiska
  • sporządzanie i rozprowadzenie wśród mieszkańców różnych materiałów informacyjnych (ulotek, folderów, publikacji prasowych) poświęconych ochronie środowiska
  • tworzenie ścieżek edukacji ekologicznej (w trakcie realizacji).
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Dzień Ziemi - rokrocznie z okazji tego dnia ogłaszany jest konkurs plastyczny, którego celem jest wykształcenie postaw i zachowań proekologicznych. Konkurs cieszy się dużą popularnością, dlatego wszedł na stałe do kalendarza imprez ekologicznych.
 • Konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Słupska "Dbajmy o estetykę miasta".
 • "Sprzątanie Świata"- Urząd Miejski jest koordynatorem akcji.
 • III edycja konkursów na zbiórkę makulatury oraz puszek aluminiowych wśród szkół podstawowych i gimnazjów m .Słupska (PGK Sp. z o.o. )
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Kontynuacja pkt 1, 2 i 3
 • Konkurs pod hasłem ‘Posprzątaj po swoim psie"
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002