Gdańsk

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • Projekty Miasta Gdańska do funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE Miasto Gdańsk przygotowało szereg projektów, o których dofinansowanie zamierza się ubiegać z funduszy Unii Europejskiej. Łączny koszt wszystkich projektów wynosi 757.406.000 zł; dla porównania roczny budżet miasta to ok.1,1 mld zł. Wnioskowana kwota dofinansowania z UE wynosi 505.390.000 zł (66,7%) kosztów); pozostała część to tzw. wkład własny miasta. Projekty do funduszy strukturalnych
  1. Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Jabłoniowa - Kartuska
  Harmonogram realizacji: 08.2004 - 12.2006
  Całkowity koszt projektu: 65.758.000
  Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
   
 • Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Kartuska - Szczęśliwa
  Harmonogram realizacji: 09.2006 - 12.2008
  Całkowity koszt projektu: 60.364.000
  Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
   
 • Rewitalizacja zabytkowego kwartału Gdańska dla ośrodka promocji nauki, etap I
  Opis projektu:
  Przedmiotem projektu jest rewaloryzacja konserwatorska i adaptacja obiektów Zespołu Grodzisko poprzez utworzenie w zaadaptowanych obiektach Pomorskiego Ośrodka Prezentacji Nauki i Techniki "Hewelianum".
  Celem projektu jest rewitalizacja i trwała aktywizacja społeczno-ekonomiczna pofortecznego Zespołu Grodzisko. Będzie ona realizowana poprzez:
  • rewaloryzację konserwatorską i adaptację obiektów,
  • podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Zespołu Grodzisko,
  • podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego,
  • stworzenie warunków dla ochrony środowiska przyrodniczego,
  • stworzenie podstaw infrastrukturalnych dla wprowadzenia nowych funkcji gospodarczych.
   Aby dowiedzieć się więcej o elementach Pomorskiego Ośrodka Prezentacji Nauki i Techniki "Hewelianum", a także o Programie "Hewelianum", realizowanym przez jednostkę budżetową gminy Miasta Gdańsk Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich "Twierdza Gdańsk", stanowiącym czytelną i spójną koncepcję utworzenia na terenach Fortów zespołu edukacyjno-rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży oraz całych rodzin, odwiedź stronę www.hewelianum.pl.
   Harmonogram realizacji: 05.2004 - 12.2006
   Całkowity koszt projektu: 16.312.000
   Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
    
 • Utworzenie Europejskiego Centrum Spotkań Twierdza Wisłoujście w zabytkowym obiekcie (XVI - XIX w.) w Gdańsku, etap II
  Opis projektu:
  Rewaloryzacja i rewitalizacja Twierdzy Wisłoujście umożliwi zachowanie jej w krajobrazie kulturowym Gdańska oraz spożytkowanie jej potencjału kulturotwórczego poprzez prowadzenie całorocznej, dochodowej działalności turystycznej oraz działalności kulturalnej i edukacyjnej (utworzenie Europejskiego Centrum Spotkań Twierdza Wisłoujście, imprezy i przedsięwzięcia turystyczne, sportowo-turystyczne, kulturalne i edukacyjne, koncerty, pokazy itp.). Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego i estetyki na obszarze Twierdzy, podniesienie atrakcyjności ekonomicznej otoczenia, a w następstwie jego aktywizację społeczno-gospodarczą.
  Aby dowiedzieć się więcej o unikalnym zabytku sztuki fortyfikacyjnej, jakim jest zespół Twierdzy Wisłoujście.
  Harmonogram realizacji: 06.2004 - 12.2008
  Całkowity koszt projektu: 14.015.000
  Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
   
 • Rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez integrację zasobów mapowych SIP i bazodanowych Ratusz gminy miasta Gdańska
  Harmonogram realizacji: 05.2004 - 06.2008
  Całkowity koszt projektu: 1.129.000
  Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
   
 • Przebudowa ulic Podwale Grodzkie - Wały Jagiellońskie w Gdańsku wraz z wiaduktem, odcinek Hucisko - Brama Oliwska
  Opis projektu:
  Zakres inwestycji obejmuje kompleksową przebudowę ciągu ulic Podwale Grodzkie - Wały Jagiellońskie na odcinku od skrzyżowania "Hucisko" do skrzyżowania z ulicą Wały Piastowskie oraz wiaduktu "Błędnik", stanowiących integralną część tzw. Trasy Średnicowej Trójmiasta, umożliwiającej połączenie Gdańska, Sopotu i Gdyni z drogą krajową nr 1 Gdańsk - Toruń - Łódź - Katowice - Cieszyn.
  Cele projektu to m.in.:
  • skrócenie czasu podróży na głównym ciągu ulic Podwale Grodzkie - Wały Jagiellońskie na odcinku od skrzyżowania z ul. Hucisko do skrzyżowania z ul. 3 Maja,
  • podniesienie klasy nośności obiektów inżynierskich do kl. A, zgodnie z wymogami standardów UE, co umożliwi dalsze prowadzenie po nich ruchu pojazdów,
  • podniesienie nośności konstrukcji nawierzchni trasy na tym odcinku,
  • wzrost stopnia wykorzystania przepustowości tego odcinka,
  • zmniejszenie liczby wypadków, co wpłynie na poprawę warunków bezpieczeństwa na głównym ciągu komunikacyjnym,
  • zmniejszenie poziomu hałasu i stężenia dwutlenku węgla na przebudowywanym odcinku.
   Harmonogram realizacji: 11.2004 - 12.2006
   Całkowity koszt projektu: 80.554.000
   Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (SPO Transport)
    
 • Przebudowa ulicy Marynarki Polskiej, odcinek Reja - Wyzwolenia w Gdańsku
  Opis projektu:
  Projekt przewiduje kompleksową przebudowę ulicy Marynarki Polskiej, stanowiącej obecnie jedyny dojazd do terenów Portu Morskiego Gdańsk, położonych po zachodniej stronie Martwej Wisły.
  Cele realizacji projektu to m.in.:
  • skrócenie czasu podróży na tym odcinku ul. Marynarki Polskiej, uzyskane poprzez usprawnienie i upłynnienie ruchu odbywającego się na trasie,
  • wzrost nośności obiektów inżynierskich,
  • wzrost nośności konstrukcji nawierzchni na przebudowywanym odcinku,
  • wzrost stopnia wykorzystania przepustowości przebudowywanego odcinka,
  • poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu na przedmiotowym ciągu komunikacyjnym - zmniejszenie liczby wypadków,
  • zmniejszenie emisji spalin.
   Harmonogram realizacji: 06.2005 - 12.2007
   Całkowity koszt projektu: 49.274.000
   Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (SPO Transport)

 

 • Do Funduszu Spójności
  • Ograniczenie ładunków zanieczyszczeń wnoszonych do Bałtyku z obszaru miasta Gdańska
   Opis projektu:
   Celem projektu jest doprowadzenie infrastruktury miejskiej mającej istotny wpływ na stan środowiska do poziomu odpowiadającemu standardom Unii Europejskiej.
   Projekt składa się z 3 bloków tematycznych:
   • Blok nr 1 - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę,
   • Blok nr 2 - Rozbudowa systemu gospodarki ściekami,
   • Blok nr 3 - Utylizacja i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków "Gdańsk-Wschód".

    Realizacja projektu oznaczać będzie:
   • polepszenie jakości wody pitnej i poprawę bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę,
   • ograniczenie ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do Bałtyku, a tym samym poprawę stanu morskich kąpielisk,
   • ograniczenie ilości i efektywne zagospodarowanie odpadów powstałych w komunalnej oczyszczalni ścieków.
    Harmonogram realizacji: 2004 - 2008
    Całkowity koszt projektu: 400.000.000
    Nazwa Funduszu: Fundusz Spójności
  • Modernizacja gospodarki odpadami w Gdańsku
   Opis projektu:
   Projekt składa się z dwóch uzupełniających bloków zadań:
   • Blok I - Objęcie Gminy Gdańsk systemem selektywnej zbiórki odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem segregacji "u źródła",
   • Blok II - Przekształcenie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w nowoczesny zakład unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

    Realizacja projektu oznaczać będzie:
   • odzysk odpadów surowcowych: papieru, szkła, tworzyw sztucznych,
   • odzysk odpadów biodegradowalnych,
   • odbiór odpadów niebezpiecznych od mieszkańców; wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,
   • sortowanie odpadów zmieszanych, co umożliwi odzyskanie części odpadów i skierowanie ich do wykorzystania,
   • znaczne ograniczenie ilości odpadów składowanych, co pozwoli przedłużyć czas eksploatacji składowiska do 2020 r.
    Harmonogram realizacji: 2004 - 2008
    Całkowity koszt projektu: 70.000.000
    Nazwa Funduszu: Fundusz Spójności
     
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Gdynia

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • Urząd Miasta Gdyni realizuje innowacyjnego program "Urząd przyjazny środowisku - system gospodarki odpadami", skierowanego do pracowników magistratu oraz mieszkańców miasta. Głównym celem projektu jest utworzenie modelowego systemu gospodarki odpadami możliwego do implementacji w innych biurach, ograniczanie ilości powstawania odpadów oraz popularyzacja segregacji odpadów. Projekt jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który na jego przeprowadzenie udzielił dotacji w wysokości 60 tys. zł.Realizacja projektu będzie polega na wdrożeniu, monitoringu i promocji systemu selektywnej zbiórki odpadów. Segregacja odpadów zostanie połączona z wprowadzeniem na szerszą skalę papieru wyprodukowanego z makulatury do Urzędu Miasta Gdyni. W ramach pilotażu na tego rodzaju papierze od połowy 2001 roku pracuje Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Ponadto w 2002 roku na papierze z makulatury z okazji Dnia Ziemi i Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska wydrukowane zostały dwie wkładki do "Ratusza" poświęcone ochronie środowiska. Bardzo ważnym elementem programu będzie kampania informacyjno-edukacyjna, której celem będzie motywowanie do postępowania w sposób przyjazny środowisku zarówno w pracy jak i u siebie w domu. www.gdynia.pl/?co=srodowisko/przyjazny
 • Projekt "Słoneczne Trójmiasto" realizowany w ramach europejskiej inicjatywy wspieranej przez program ALTENER Komisji Europejskiej promujący wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Europie. Czas trwania projektu 12.2003 -12.2005
 • Program "Gdynia bez barier"- www.gdynia.pl/?co=bariery
 • Gdyński Program Wspierania Przedsiębiorczości - www.gdynia.pl/?co=inwestor
 • Program prewencji chorób serca i naczyń w Gdyni - Gdynia Kard - www.gdynia.pl
   
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

brak danych

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Powiat Bytowski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • Tuchomie - Podniesienie poziomu atrakcyjnośći gminy Tuchomie oraz promocja jej walorów turystycznych
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
 • brak
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Borzytuchom

 • Gospodarstwo Agroturystyczne "ARCADIA" - Leonarda Reut - Sadowska, Osieki 28, 77-141 Borzytuchom ( jazda konna, wypożyczalnia rowerów, pokoje gościnne )
 • ścieżka przyrodnicza - " Grodzisko - Bożytuchom" - dł. 2 km
 • przez msc. Niedarzyno - Osieki przebiega trasa rowerowa - "Szlakiem Elektrowni Wodnych"
 • w Studium Uwarunkowań i Kirunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Borzytuchom zaplanowane są do urządzenia lokalne trasy rowerowe

Lipnica

 • realizacja ścieżki rowerowej w południowo - wschodnim rejonie gminy w krainie 7-miu jezior o zasięgu Parku Krajobrazowego Bory Tucholskie w połączeniu z Parkiem Narodowym położonym na terenie gminy Chojnice i Brusy
 • realizacja ścieżki rowerowej nad jeziorem Gwiazda Duża, Trzebielsk przez m. Prądzona, jezioro Wiejskie, Łąkie do Brzeźna Szlacheckiego nad jeziorem Gwieździeniec
 • Tworzenie nowych gospodarstw agroturystycznych
 • Przystąpienie do Programy GRYF w celu realizacji programów turystyczno - rekreacyjnych na terenie gminy.

Miastko

 • szlaki turystyki pieszej na terenie gminy - 87,5 km:
 • szlak żółty 16,5 km - "Doliną Brdy do krainy Rummela
 • szlak niebieski 28,5 km - "Krainą lasów i jezior"
 • szlak czarny 16 km - "Doliną Wieprzy i Studnicy"
 • szlak zielony 26,5 km - "Krajobrazów młodoglacjalnych - z górki i pod górkę"

trasy rowerowe

 • nr 1 "Do krainy Rummela" 12 km
 • nr 2 "Żółta" 26 km
 • nr 3 "Zielona" 19 km
 • nr 4 "Czerwona" 48 km
 • nr 5 "Niebieska" 18 km

agroturystyka - kwatery:

 • J.J. Bruscy - Grądzień 4, tel. 857-12-77
 • M. Czerwińska - Głodowo 11, tel. 857-14-15
 • E. Eickenberg - Węgorzynko 19, tel. 585-35-04
 • B.F. Gaca - Turowo 16, tel. 857-19-80
 • L. Kapłan - Wołcza Mała, tel. 857-17-94
 • J. Kiedrowski - Głodowo 11, tel. 691-654-418
 • D. Opiela - Słosinko 31, tel. 858-34-37
 • Z.S. Piątkowscy - Trzcinno 20, tel. 858-10-84
 • H. Rudnik - Głodowo 18a, tel. 857-12-60
 • T. Sztobicka - Przęsin 26b/3, tel. 858-35-26
 • J. Wilusz - Trzcinno 18, tel. 858-10-57

Powiat Chojnicki

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

brak danych

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

brak danych

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

brak danych

Powiat Człuchowski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • "Katalog tras rowerowych powiatu człuchowskiego-opracowanie dokumentacji i wydanie informatora"
 • "Oznakowanie szlaku rowerowego "Dookoła powiatu człuchowskiego"
   
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

brak danych

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

trasy rowerowe: 475, 1 km

 • "Szlakiem komturów człuchowskich": 28,8
 • "Szlak margrabiów": 31
 • "Trasa cisowa": 32
 • "Trasa Jelenia": 35,3
 • "Trasa Chrobotkowa": 20,3
 • "Trasa głazów narzutowych": 37,2
 • "Trasa ornitologiczna": 16
 • "Trasa Dwóch Serc": 24
 • "Trasa Niedzielna": 36,8
 • "Szlak Jagodowy": 41,4
 • "Trasa Wokół Jezior": 51,2
 • "Szlakiem Doliny Gwdy": 19
 • "Trasa hetmana Koniecpolskiego": 35,5
 • "Trasa morenowa": 34
 • "Szlakiem Dzika Maćka": 16,5
 • "Trasa Wokół Jeziora Lipczyno Wielkie": 16

 

Powiat Gdański

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • zmiana systemu ogrzewania z węglowego na olejowo-gazowe wartość 3 mln zł - dofinansowanie Bank Światowy - GEF
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
 • budowa Ekologicznej Obwodnicy Komunikacyjnej Pruszcza Gdańskiego;
 • realizacja w przyszłości projektu "Szlak bursztynowy przez Pruszcz Gdański i Żuławy"
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)
 • ścieżki rowerowe w ramach realizacji projektu (przewidywany termin 2004-2005) "Szlak Bursztynowy przez Pruszcz Gdański i Żuławy"

Powiat Kartuski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

brak danych

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

brak danych

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

www.kartuskipowiat.com.pl

 • rozbudowa Parku w Sierakowicach
 • program zalesienia gminy
 • program zadrzewienia terenów uciążliwych
 • utworzenie "Zielonej szkoły w miejscowości Dolnia Jadwigi, gm. Sierakwice

Powiat Kościerski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • brak
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
 • Odtworzenie alejek spacerowych wokół jeziora Kaplicznego w mieście Kościerzyna.
 • Rewitalizacja parku przy ul. Dworcowej w mieście Kościerzyna.
 • Stworzenie ścieżek edukacyjnych.
 • Budowa zakładu odzysku odpadów w Gostomiu dla powiatu kartuskiego i kościerskiego
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Wdzydzki Park Krajobrazowy:

 • W ciągu dotychczasowej działalności Zarządu zrealizowano m.in.:
  • Szereg wystaw na temat ochrony przyrody i ochrony środowiska min. coroczną podczas imprezy folklorystycznej Jarmarku Wdzydzkiego na terenie Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich
  • "Akcję Sprzątania Świata" w latach 2000-2002 r. na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
  • Konferencję metodyczną dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, średnich i gimnazjów powiatu kościerskiego /edukacja przyrodniczo-leśna/
  • Szkolenia dla sołtysów miejscowości, leżących na trenie WPK i otuliny; dla właścicieli lasów oraz dla pracowników urzędów gmin, zajmujących się sprawami budowlanymi z zakresu prowadzenia zrównoważonej gospodarki rolnej, leśnej i turystycznej, zapoznania z walorami WPK i Planem Ochrony WPK
  • Budki lęgowe dla tracza długodziobego, nurogęsiego oraz gągoła (jezioro Wdzydze)
  • Bocianie gniazdo we wsi Wąglikowice
  • Akcję sprzątania wód przybrzeżnych jeziora Schodno, wyspy Trupczyn na jeziorze Wdzydze oraz rzeki Czarnej Wody
  • Oznakowanie istniejących pomniki przyrody
  • Kartotekę oraz monitoring stanowisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt na terenie WPK
  • Obóz naukowy wspólnie z Kołem Naukowym Chemików Politechniki Gdańskiej i Klubem "Czyste Sudowmie i Okolice", mający na celu rozpoznanie przyczyn pogarszania się jakości wód zespołu Jeziora Wdzydze na odcinku wodnym od jezior Lubiszewskiego i Karpna drogą wodną Czarnej Wody, przez miejscowość Lipusz i jezioro Schodno do ujścia do rzeki Trzebiocha. W wyniku opracowanie pn. "Ocena stanu czystości rzeki Wdy na odcinku od jeziora Lubiszewskiego i Karpno do dopływu Trzebiochy"
    

Gminy powiatu

 • Rezerwat Przyrody "Strzelnica" - powołany dla ochrony fragmentu lasu z ponad 160-cio letnimi dębami i bukami, zajmuje teren o powierzchni równej 3,35 ha, co stanowi około 0,22 powierzchni miasta.
 • Aleja Jaworów - obejmująca 167 drzew - strzelnica.
 • Stworzenie ścieżek rowerowych wokół jeziora Gałęźnego i jeziora Kaplicznego.
 • Ścieżka przyrodnicza nad jeziorem Rzuno, długości 3 km.
 • Ścieżka przyrodnicza w Schodnie, długości 8 km.
 • Ścieżka rowerowa w Schodnie, długości 28 km.
 • Wczasy na Kaszubach - FSILKOWO Raduń 35
 • Wczasy na Kaszubach - MILKOWO Raduń.
 • Trasa rowerowa "Petla Przytarnia" - długości 21 km, z pięcioma miejscami na wypoczynek i edukację.
 • Trasa kajakowa "Szlak Wdy"
 • Piesze wycieczki szlakami turystycznymi w gminie Karsin.
 • Budowa wieży widokowej w Przytarni.
 • Budowa ścieżki turystycznej Lipusz - Borsk - Wiele - Wdzydze Kiszewskie - Kościerzyna
 • Stworzenie bazy hotelowej na terenie gminy Nowa Karczma.
 • Szlaki piesze: Kobyle - Górne Maliki - Góra - Lipy.
 • Zamek Kiszewski - Stara Kiszewa - Wygonin - Konarzyny
 • Szlaki kajakowe: jezioro Polaszkowskie - połączenie korytarzami rzek i strumieni
  Stary Bukowiec - Ruda - Bartoszylas - Stara Kiszewa - Zamek Kiszewski - Boże Pole - Dolne Maliki - Pogódki
 • Szlaki rowerowe: Stara Kiszewa - Pałubin - Górne Maliki - Dolne Maliki - Boże Pole - Zamek Kiszewski - Chwarzno - Stara Kiszewa ( 21 km) - Zamek Kiszewski - Stara Kiszewa - Wilcze Błota - Pałubin - Zamek Kiszewski (10 km)

Powiat Kwidzynski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • brak
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
 • brak
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)
 • brak

Powiat Lęborski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • brak
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
 • brak
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Powiat Malborski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • Projekt "Ochrona Środowiska na terenach wiejskich" funkcjonuje od III 2000 r. Podstawowym celem tego Projektu jest poprawa stanu środowiska na obszarach wiejskich, przede wszystkim dzięki takim inwestycjom, jak budowa zbiorników na gnojowicę i płyt obornikowych, zapewniających odpowiednią izolację i powstrzymujących przedostawanie się do gleby i wód gruntowych szkodliwych dla środowiska związków azotu, potasu i fosforu, które wykorzystywane właściwie do nawożenia upraw polowych w gospodarstwie pozwolą na zmniejszenie nakładów finansowych na zakup drogich nawozów mineralnych.
  Projekt składa się z dwóch części. Pierwsza część projektu obejmuje doradztwo w zakresie doskonalenia metod gospodarowania w sposób uwzględniający ochronę środowiska oraz dostarcza pomocy finansowej, potrzebnej do wykonania inwestycji w obrębie gospodarstw. Część druga zawiera środki na monitoring, zarządzanie projektem i upowszechnianie informacji.
 • Działanie w ramach Projektu na terenie powiatu malborskiego jest skoncentrowane w gminie Stare Pole i Nowy Staw. Specyficzny teren, jakim są Żuławy wymaga szczególnie dokładnego rozpoznania i przygotowania przed przystąpieniem do budowy zbiorników zagłębionych przejazdowych, a także wyniesionych. Niektórzy z rolników podjęli decyzję o modernizacji budynków inwentarskich, tak by wybudowane obiekty proekologiczne (płyty i zbiorniki) zabezpieczały potrzeby dla planowanej docelowo obsady zwierząt w gospodarstwie. To wszystko powoduje, że okres oczekiwania na budowę zbiorników wydłuża się.
 • Po zakończeniu budowy zbiornika (z dotacji NFOŚ i GW) rolnik zobowiązany jest do realizacji dalszej inwestycji proekologicznej, tj. do wybudowania płyty obornikowej i wykonania połączeń kanalizacyjnych, zgodnie z projektem technicznym. Jest to forma realizacji wkładu własnego. Wielu rolników deklarujących wcześniej chęć udziału w Projekcie, odstąpiło od zamiaru inwestowania w tym zakresie z uwagi na brak środków finansowych, czego powodem są obniżające się ceny mleka i ciągłe trudności na rynku mięsa wołowego.
 • W chwili obecnej ilość wybudowanych zbiorników na gnojownice i płyt obornikowych wynosi w gminie Nowy Staw 12 zbiorników i 3 płyty obornikowe natomiast w gminie Stare Pole 10 zbiorników na gnojownice
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

brak danych

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Szlaki rowerowe:

 • Nowy Staw - Mirowo - Tuja - Lubieszewo - Orłowo - Nowy Dwór Gdański - Kmiecin - Myszewo - Marynowy - Świerki - Lasowice Wielkie - Gajewo - Tragamin - Malbork (w rejonie Nowego Dworu Gdańskiego),
 • Żuławki - Drewnica - Niedźwiedzica - Nowa Kościelna - Kiezmark (w rejonie rzek Wisły
  i Szkarpawy, czyli Gdańskiej Głowy),
 • Palczewo - Boręty - Królewo - Szawałd - Stare Pole.

Szlaki turystyczne:

 • Czerwony - kopernikowski: Toruń - Kwidzyn - Sztum - Malbork - Frombork,
 • Niebieski - nadwiślański: Sztum - wzdłuż Wisły przez Białą Górę do Mikoszewa,
 • Szlak Cystersów: Pelplin - Gniew - Tczew - Malbork - Nowy Dwór,
 • Droga Nadwiślańska: Sztum - Malbork - Tczew - Gdańska
  • Szlaki kopernikowskie:
   • Elbląg - Malbork - Gdańsk
   • Elbląg, Suchacz, Kadyny, Tolkmicko, Frombork, Pogrodzie, Mielejewo, Elbląg)
  • Szlak bobrowy:
   • Elbląg, Milejewo, Pogrodzie, Frombork, braniewo, Pieniężno, Orneta, Pasłęk, Elbląg
  • Szlak Powiśla:
   • Elbląg, Stare Pole, Malbork, Gościszewo, Sztum, Kwidzyn, Mareza, Janowo, Biała Góra, Piekło, Mątowy, Miłoradz, Malbork
 • niebieski Nadwiślański szlak pieszo – rowerowy PTTK,
 • piesza ścieżka florystyczna – wewnętrznym wałem Rezerwatu „Las Łęgowy nad Nogatem” (prowadzone są rozmowy z Nadleśnictwem Kwidzyn w zakresie oznakowania ścieżki)
 • niebieski Nadwiślański szlak pieszo – rowerowy PTTK,
 • piesza ścieżka florystyczna – wewnętrznym wałem Rezerwatu „Las Łęgowy nad Nogatem” (prowadzone są rozmowy z Nadleśnictwem Kwidzyn w zakresie oznakowania ścieżki)

Rejsy po Nogacie: Wypożyczalnia sprzętu wodnego w Malborku:

 • Barka Lucyna - przystań nad Nogatem (przy zamku wypożycza: kajaki , rowery wodne, motorówka)
 • Kapielisko Miejskie - przytań nad Nogatem, ul. Wileńska 1 wypożycza: smocze łodzie
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul Portowa wypożycza: kajaki, rowery wodne

Gospodarstwa Agroturystyczne:

 • Gospodarstwo "Jawor" Teresa i Stanisław Jaworańscy 82-200 Malbork, Kamionka. W pobliżu Zamku, nad rzeką Nogat, mili gospodarze zapraszają na pole namiotowe. Turystom oferują miejsce do plażowania i sprzęt wodny. Na miejscu szkółka jeździecka, nauka jazdy konnej i przejażdżki zaprzęgiem. Doskonałe miejsce dla miłośników wędkowania i organizowania ognisk.
 • Gospodarstwo "Pod Brzózkami" Aleksandra Reksa 82-200 Malbork, Kamionka. Możliwość organizowania ognisk, wycieczek rowerowych i pieszych, z dala od zgiełku miasta. Wyżywienie oparte na produktach z własnego gospodarstwa.
 • Gospodarstwo Danuty i Romana Jeleniewskich 82-230 Nowy Staw, ul. Gdańska 16. Dom komfortowo urządzony. Możliwość wspólnego muzykowania przy ognisku. Dobre warunki do uprawiania turystyki rowerowej. Dwa zarybione stawy dla wędkarzy. Dobry dojazd do miejscowości nadmorskich.
   

Powiat Nowodworski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

brak danych

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

brak danych

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

brak danych

Powiat Pucki

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • Elektrociepłownia Władysławowo, moc 76 tys. MW, gaz w ilości docelowej ok. 100 000 m3/dobę dostarczany jest na ląd z platformy na Bałtyku nowo wybudowanym rurociągiem podmorskim. 2 kotły odzysknicowe za turbinami - ok. 20 MWt oraz 3 kotły szczytowe (pomocnicze) 3 x 5 MWt.
 • Docelowo EC Władysławowo będzie wytwarzało cztery produkty: energia elektryczna, energia cieplna, a także produkcja gazu propan-butan (LPG) oraz benzyny chemicznej (C5+). Po oddzieleniu LPG i C5+, lekki gaz (mieszanina metanu i etanu) przesyłany jest dla zasilania turbin gazowych i kotłów wodnych. Skroplony propan-butan i C5+ jest magazynowany i sprzedawany firmom zewnętrznym.
 • Więcej informacji na stronie: http://www.energobaltic.com.pl/
   
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

brak danych

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

brak danych

Powiat Starogardzki

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

brak danych

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Szlaki rowerowe:

 • Trasa rowerowa Czarna Woda - Odry ma długość 27 km. Trasa rozpoczyna się w Czarnej Wodzie, a następnie biegnie przez Leśną Hutę, Wojtal do Odrów
 • Trasa rowerowa Czarna Woda - Wirty ma długość 26 km. Trasa rozpoczyna się w Czarnej Wodzie, a następnie biegnie przez Zimne Zdroje, Lubiki, Hutę Kalną, Młyńsk, Mały Bukowiec, Twardy Dół do Wirt. oraz jezioro Czechowskie i Niedackie. Arboretum Wirty
 • Trasa rowerowa Czarne - Skórcz, 4 km.
 • Trasa rowerowa Czarne - Mirotki - Barłożno, trasa łatwa, 6 km
 • projektowana jest trasa Smętowo, Skórcz, Lubichowo, Osiek, Czarna Woda.

Trasy wodniackie:

 • Jeziorami:
  • Czarne Północne - Czarne Południowe z koniecznością przeprawy przez groblę oddzielającą jeziora, dalej przeprawa przez szosę Osiek- Warlubie, rowem do jeziora Kałębie, dalej strugą Kałębnica do jeziora Słone i powrót. Nad jeziorem Kałębie leży wieś Osiek.
  • trasy wodniackie występują ponadto na rzekach: Wda, Wierzyca oraz Wietcisa.
 • Przeszkody znajdujące się na trasach wodniackich:
  • Elektrownia wodna Kolincz Kolincz Rz. Wierzyca
  • Elektrownia wodna Owidz Owidz Rz. Wierzyca
  • Elektrowmia wodna Czarnocińskie Piece Czarnocińskie Piece Rz. Wierzyca
  • Elektrownia wodna Starogard Gd. Starogard Gd. Rz. Wierzyca
  • Elektrownia wodna Nowa Wieś Rzeczna Nowa Wieś Rzeczna Rz. Piesienica
  • Elektrownia wodna Wdecki Młyn Wdecki Młyn Rz. Wda
  • Elektrownia wodna "Dolina" Skarszewy Rz. Wietcisa
  • Elektrownia wodna przy młynie Skarszewy Skarszewy Rz. Wietcisa
  • Stanisław Pawłowski Młyńsk Struga Młyńska

Gospodarstwa Agroturystyczne:

Powiat Sztumski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

brak danych

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

brak danych

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

brak danych

Powiat Słupski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • Budowa biorafinerii w Sycewicach. Obecnie trwają procedury związane z wydaniem pozwolenia na budowę. Będzie to pierwsza w Polsce instalacja do produkcji biopaliwa na skalę przemysłową. Wytwarzać będzie 50 tys.t biodiesla przetwarzając 150 tys. t rzepaku.
 • Przewidziany ogólny koszt budowy wraz z zakupem surowców wynosi 200 mln zł.Powiat jako pierwszy w Polsce realizuje program selektywnego usuwania odpadów z parkingów leśnych na których rozstawiono po trzy pojemniki (szkło, tworzywa sztuczne, odpady komunalne). W efekcie zebrano 1 100 m3 odpadów komunalnych, 47 m3 szkła i 50 m3 tworzyw sztucznych.
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

Bioenergia szansą dla ekologicznego zrównoważonego rozwoju Powiatu Słupskiego.

 • celem jest wykorzystanie naturalnego potencjału i szansy jaką stwarza rozwój energetyki opartej na biomasie. Obecnie funkcjonują już kotłownie na biomasę w mieście Kępice o mocy 4 MW i gminie Słupsk w której wszystkie szkoły (5) ogrzewane są tą metodą. Obydwie gminy są w początkowej fazie zakładania plantacji wierzby energetycznej. W powiecie przewiduje się wykorzystanie do tego celu przede wszystkim odpowiednio przygotowane paliwo ze słomy, traw itp.
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)
 • Turystyka zrównoważonego rozwoju prowadzona jest w oparciu o elementy środowiska przyrodniczego Słowińskiego Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi" i obszarów chronionego krajobrazu.
 • Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia zajmują się oznakowaniem tras rowerowych, pieszych i kajakowych. Oznakowano około 400km tras rowerowych, 500m tras pieszych i szlak kajakowy w "Dolinie Słupi". Gospodarstw agroturystycznych w Powiecie jest 35. Szlakami wyznakowanymi można dotrzeć do miejsc wyznaczonych przez administratorów obszarów chronionych.

Powiat Tczewski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

Gmina Pelplin:

 • warsztaty szkoleniowe "Rolnictwo a ochrona środowiska"
 • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
 • budowa kolektorów słonecznych

Miasto Tczew:

 • uczestnictwo w Regionalnym Systemie Organizacji Zbierania i Unieszkodliwiania Odpadów., wariant organizacyjny i technologiczny polega na następujących operacjach technologicznych: gromadzenie odpadów bio, wydzielenie odpadów bio, kompostowanie, termiczna obróbka odpadu zmieszanego, technologia: spalanie paliwa alternatywnego
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

(opisu "zielonej turystyki" na stronie internetowej starostwa brak, poszczególne opisy można znaleźć na stronach internetowych gmin)

Powiat Tczewski

 • "Szlak Ziemi Tczewskiej im. Romana Klima" - zielony, pieszy - ok. 82 km Tczew- Opalenie, "Nadwiślański Szlak Doliny Dolnej Wisły" - czarny rowerowy ok. 80 km ( w Powiecie Tczewskim ok. 42 km)

Gmina Gniew

 • Gospodarstwa agroturystyczne: "Maciejówka" - Opalenie 131, E. Głowacka - Opalenie 179, J. Brzycka - Widlice 38, Schronisko - Dom Kultury w Opaleniu.
 • Rezerwaty: Wiosło Małe, Wiosło Duże, Opalenie Dolne, Opalenie Górne
 • Możliwości rozwoju żeglugi rzecznej - rz. Wisłą i Wierzycą

Tczew szlaki spacerowe:

 • Staromiejski szlak turystyczny dł. 5,5 km
 • szlaki spacerowo-marszowe prowadzące od dworca PKP (8 km, 9 km, 9 km, 10 km, 9 km), s
 • szlak od cmentarza żołnierzy - jeńców austriackich przez Szpęgawę,
  Rokitki do Tczewa
 • trasy rowerowe - obwodowe dł. 19 950 m, dł. 3 000 m, trasy: " Nowe Miasto" dł. 2 700 m, "Fabichowo" dł. 2 620 m, "Specjalna Strefa Ekonomiczna - Rokitki" dł. 4 200 m

Powiat Wejherowski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • brak
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
 • brak
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)
 • brak

Sopot

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

Słoneczne Trójmiasto

 • Projekt realizowany w ramach europejskiej inicjatywy wspieranej przez program ALTERNER Komisji Europejskiej promujący wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Europie. Czas trwania projektu 12.2003 - 12.2005
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

PROJEKTY ZŁOŻONE I W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Sopocki tramwaj konny:

 • Program stworzenia tramwaju konnego, jadącego po trasie dawnych szlaków Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i górnych dzielnicach Sopotu. Przy budowie tramwaju zaangażowane będą osoby z grup zagrożonych marginalizacją. Organizowane będą wycieczki dla dzieci i młodzieży w celu edukacyjnym w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. Promocja miasta Złożony oczekuje na ocenę

Rozwój Sopockiej Strefy Turystycznej - etap I - modernizacja Molo:

 • Wymiana konstrukcji nośnej ostrogi bocznej, nasady mola oraz odcinka znajdującego się w środkowej części pomostu głównego, wymianie drewnianych pokładów spacerowych i barierek na wyżej wymienionych fragmentach, a także wymianie instalacji elektrycznej, oświetleniowej oraz założeniu instalacji telefonicznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, przeciwpożarowej i alarmowej. - Projekt zgłoszony do Systemu Ewidencji Kart Projektów (baza ISEKP), nadany mu został najwyższy ranking 1

Rozwój Sopockiej Strefy Turystycznej - etap II - budowa przystani jachtowej:

 • Powstanie przystani jachtowej w akwenie ograniczonym głowicą Mola i Ostrogą. Od strony morza akwen zamykały będą dwa falochrony: Wschodni i Południowy, które dodatkowo będą ochraniały zabytkowe Molo przed szkodliwym działaniem fal i wiatrów. Wewnątrz akwenu (17 500 m2) zamontowane zostaną żelbetonowe pontony pływające tworzące pomosty, powstanie przystań z 65 stanowiskami cumowniczymi. Na potrzeby obsługi przystani i turystów konieczne jest wybudowanie budynku kubaturowego na granicy Mola. - Projekt zgłoszony do Systemu Ewidencji Kart Projektów (baza ISEKP), nadany mu został najwyższy ranking 1

Rozwój i promocja markowych produktów turystycznych Sopotu:

 • Zwiększenie atrakcyjności uzdrowiska, także poza sezonem oraz wykreowanie łatwo rozpoznawalnego w Polsce i zagranicą wizerunku miasta.
 • Monciak - miejsce, gdzie można codziennie ciekawie spędzać czas, przyciągającego niezwykłą malowniczością, ciekawymi aranżacjami oraz wydarzeniami kulturalno-rozrywkowymi. Widoczne powinny być historyczne tradycje ulicy,
 • Sopockie Muzy - spójny program rozwoju sztuki i kultury, zachęcenie koneserów do corocznego uczestniczenia w bogatym repertuarze wydarzeń,
 • Sopot - uzdrowisko (we wrześniu planowane jest spotkanie w szerszym gronie),
 • Sopot - miasto sportu - Stworzenie "turnusów sportowych" w różnych kategoriach cenowych oraz wiekowych, dających odwiedzającym szansę na zaplanowany starannie aktywny wypoczynek.
  W trakcie opracowywania.

Rozwój sieci informacji i promocji turystycznej w Sopocie:

 • Ustawienie ok. 20 wyraźnych znaków wskazujących drogę do najbardziej atrakcyjnych miejsc w Sopocie. Ustawienie tablic z 2 rodzajami map tematycznych: "Mapa Atrakcji Turystycznych" oraz "Kulinarna mapa Sopotu". Instalacja medialnych punktów informacji turystycznej. W okresie sezonu zatrudnienie młodych ludzi (studenci, absolwenci) jako "mobilnej pomocy". Wydanie informatora sopockiego, zawierającego informacje dla turystów niepełnosprawnych.
 • W trakcie opracowywania.

Ożywienie społeczno - gospodarcze zdegradowanego obszaru w południowym Sopocie:

 • Rewitalizacja terenu w południowym Sopocie, w tym: inkubator przedsiębiorczości, Centrum edukacji pozaszkolnej, Klub Integracji Społecznej, hipoterapia, tereny rekreacyjne, modernizacja ul. Polnej pomiędzy ulicami Łokietka i Bitwy pod Płowcami wraz z dwoma skrzyżowaniami, budowa ścieżki rowerowej, chodników, oświetlenia, sieci odwodnienia.
 • W trakcie opracowywania.
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

 

Ścieżki rowerowe:

 • wzdłuż brzegu morskiego na odcinku od Gdańska do granicy z Gdynią,
 • wzdłuż al. Niepodległości na odcinku od granicy z Gdynią do ul. 23 Marca

Szlaki spacerowe opracowane w postaci mapy:

 

 • Szlak Wiewiórek,
 • Szlak Saren,
 • Szak Dzików,
 • Szlak Zajęcy,
 • Szlak Lisów,
 • Szlak Mew.

Słupsk

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • Ekologia to znaczący element w przyjętej zasadzie zrównoważonego rozwoju miasta. Samorząd Miasta prowadzi politykę przestrzenną, gwarantującą zachowanie osnowy ekologicznej miasta w powiązaniu z ekosystemami terenów podmiejskich. Celem tego działania jest m.in. utworzenie spójnego kompleksu ekologicznego zapewniającego ciągłość między obszarami chronionymi tj. od Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi" poprzez korytarz ekologiczny doliny rzeki Słupi, po ujście do Morza Bałtyckiego, włączając obszary pobrzeża na wschód i zachód od Ustki, w tym Słowiński Park Narodowy. Realizując ten cel, samorząd Słupska jest inicjatorem lokalnych działań proekologicznych, współzałożycielem Związku Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
 • Porządkowanie gospodarki odpadami w rejonie Słupska - II etap
 • Kompleksowy program ochrony wód rzeki Słupi przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z wód opadowych i roztopowych w zlewni miasta Słupska - II etap
 • Kompleksowy program segregacji odpadów w Bierkowie dla miasta Słupska i powiatu słupskiego
 • Zagospodarowanie części terenów zalewowych - poldery rzeki Słupi
 • Renowacja stawów i cieków znajdujących się na terenie miasta Słupska
 • Powołanie podmiotu gospodarczego hodowli łososia na rzece Słupi pn. "Park łososia" Celem jest podjęcie współpracy międzygminnej oraz działalność gospodarcza przywracająca i utrzymująca równowagę ekologiczną w dorzeczu rzeki Słupi.
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)
 • nr 1 - ul. 11 Listopada, Szczecińska, W. Stwosza, Kasprowicza
 • nr 2 - ul. Sobieskiego, od ul. Szczecińskiej do Grunwaldzkiej
 • nr 3 - ul.Wazów-3-Maja do Batorego
 • nr 4 - ul. Wolności od ul. Kołłątaja do Kopernika
 • nr 5 - ul. Kołłątaja (park) Wojska Polskiego (deptak)
 • nr 6 - ul. Sienkiewicza, Kopernika,Bałtycka
 • nr 7 - ul. 9-Marca, Jagiełły, Jana Pawła II
 • nr 8 - ul. Gdańska od ul. Lotha w kierunku Redzikowa
 • nr 9 - ul. Lutosławskiego od ul. Jana Pawła II do Poznańskiej
 • nr 10 - w Parku Kultury i Wypoczynku od bramy głównej do ul Drewnianej
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002