Gdańsk

Zadania, projekty
 • Modernizacja gospodarki odpadami ( część I i II )
  • I .Rozwój selektywnej zbiórki odpadów u źródła.
  • II. Przekształcenie Zakładu Utylizacyjnego w nowoczesny zakład utylizacyjny odpadów.
 • Ograniczenie ładunku zanieczyszczeń wnoszonych do Bałtyku z obszaru miasta Gdańska.
  • 1.1 Wartość zadania
   • I. 70 mln zł.
   • II. 400 mln zł.
  • 1.2 Czas realizacji
   • I. 2004-2008
   • II. 2004-2008
  • 1.3 Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2002- . (rok aktualizacji danych)
   Opracowanie cząstkowych projektów koncepcyjnych.
  • 1.4 Zakres projektu w toku realizacji w roku 2004 …..
   Przetarg na wyłonienie oferenta na opracowanie studium wykonalności
  • 1.5 Wartość realizowanej części projektu
   Brak danych.

Gdynia

Zadania, projekty

brak danych

Powiat Bytowski

Zadania, projekty

brak danych

Powiat Chojnicki

Zadania, projekty

brak danych

Powiat Człuchowski

Zadania, projekty

Budowa ZZO w Kiełpinie:

 • Wartość zadania: 40 mln zł
 • Czas realizacji: 2007-2009 r.

Powiat Gdański

Zadania, projekty

brak danych

Powiat Kartuski

Zadania, projekty
 • Program i Plan uchwalony w roku 2003.

Powiat Kościerski

Zadania, projekty

brak danych

Powiat Kwidzynski

Zadania, projekty

Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami w m. Gilwa Mała gm. Kwidzyn

 • Wartość zadania
  • 24 650 000
 • Czas realizacji
  • 1999- 2004
 • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2003 (rok aktualizacji danych)
  • We wrześniu 2003r. rozpoczęto realizację budowy obiektu. Wykonano drogę dojazdową / bez warstwy ścieralnej/, ok. 2300 mb., budynek sortowni z częścią socjalną w 78 %,, ogrodzenie zakładu w 83%, sieć energetyczną w 50%, technologiczną część kanalizacji sanitarnej i szambo w 100%, technologiczną część kanalizacji deszczowej z separatorem olejówi benzyn w 77%, technologiczną sieć wodociągową oraz sieć hydrantową w 64%, składowisko balastu / roboty ziemne/ w 95%, uszczelnienie w 41 %, ; roboty przygotowawcze- studnia zbiorcza z pompą w 22%; zbiornik na odcieki i wody opadowe czyste- roboty ziemne w 36%, uszczelnienie zbiornika na odciekiw 18%, uszczelnienie zbiornika na wody opadowe czyste w 13%. Rozpoczęto realizację dróg i placów technologicznych, zakupiono linię segregacji odpadów i surowców wtórnych oraz sterowni i wyposażenia.
 • Wartość zrealizowanej części projektu
  • 9 942 500
 • Zakres projektu w toku realizacji w roku 2004(bieżącym)
  • Ukończenie budowy hali sortowni, montaż linii do segregacji odpadów, ukończenie prac przy budowie dróg i palców technologicznych, budowa pomieszczeń wagowych, boksów na odpady i magazynu paliw, budowa myjni płytowej i brodzika dezynfekcyjnego, ukończenie budowy budynku administracyjnego i hali sortowni; zakup prasy, ładowarki, mini ładowarki oraz trzech ciągników z przyczepami i chwytakami
 • Wartość realizowanej części projektu
  • 5 766 310

Powiat Lęborski

Zadania, projekty

brak danych

Powiat Malborski

Zadania, projekty

brak danych

Powiat Nowodworski

Zadania, projekty

Rozbudowa i modernizacja Muzeum Zalewu Wiślanego wraz z Ekomuzeum w Kątach Rybackich

 • Wartość zadania: 50 tys. zł
 • Czas realizacji: 2003 rok
 • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2003 r. (rok aktualizacji danych)
 • Wartość zrealizowanej części projektu: 50 tys. zł
 • Zakres projektu w toku realizacji w roku: brak danych
 • Wartość realizowanej części projektu: brak danych
   

Powiat Pucki

Zadania, projekty

brak danych

Powiat Starogardzki

Zadania, projekty

brak danych

Powiat Sztumski

Zadania, projekty

brak danych

Powiat Słupski

Zadania, projekty
 • Likwidacja mogilnika w Bięcinie gm. Damnica zawierającego chemikalia i środki ochrony roślin w ilości 225 Mg.
  • Wartość zadania - brak danych 
  • Czas realizacji - 19.02.2003r. - 08.08.2003r.
  • Zrealizowany zakres projektu do końca roku (rok aktualizacji danych)
  • Wartość zrealizowanej części projektu - brak danych 
  • Zakres projektu w toku realizacji w roku (bieżącym)
  • Wartość realizowanej części projektu - brak danych 
 • Modernizacja, rozbudowa i przekształcenie w zakład zagospodarowania środowiska w Bierkowie gm. Słupsk. W tym:
  • "KOMPLEKSOWY PROGRAM SEGREGACJI ODPADÓW W BIERKOWIE DLA MIASTA SŁUPSKA I POWIATU SŁUPSKIEGO"
   • Wartość zadania: 16 067 400
   • Czas realizacji: 2004 - 2007r.
   • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2003 (rok aktualizacji danych)
    - opracowanie ZTE,
    - opracowanie Studium Wykonalności,
    - opracowanie raportu oddziaływania na środowisko,
    - wystąpiono o warunki zabudowy,
    - złożono wniosek w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku na dofinansowanie zadania z Funduszu Strukturalnego Unii Europejskiej.
   • Wartość zrealizowanej części projektu: 102 000
   • Zakres projektu w toku realizacji w roku 2004 (bieżącym)
    - opracowanie dokumentacji technicznej z raportem oddziaływania na środowisko
   • Wartość realizowanej części projektu 240 000
  • "Porządkowanie gospodarki odpadami w rejonie Słupska" etap II.
   • Wartość zadania: 15 779 900
   • Czas realizacji: 1997 - 2006 r.
   • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2003 (rok aktualizacji danych)
    - dwie wagi samochodowe o nośności 60 t sprzężone z systemem komputerowym do ewidencji jakościowo-ilościowej odpadów,
    - myjnia marki KARCHER do mycia i odkażania kół i podwozi samochodów wyjeżdżających ze składowiska,
    - kryta myjnia samochodowa do mycia pojazdów oraz mycia i dezynfekcji kontenerów i surowców wtórnych,
    - budynek socjalny dla pracowników składowiska,
    - sortownia do tworzyw sztucznych,
    - linia sortownicza do szkła,
    - zakup pojemników do selektywnej zbiórki szt. 374,
    - zakup samochodów do transportu surowców wtórnych,
    - stanowisko do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych.
    - zakup belownicy do tworzyw sztucznych,
    - zakup koparko-ładowarki,
    - zakup przerzucarki do kompostu,
    - budowa kwatery na odpady 0,7 ha.
   • Wartość zrealizowanej części projektu: 11 279 900
   • Zakres projektu w toku realizacji w roku 2004 (bieżącym)
    - zagospodarowanie terenu - budowa dróg dojazdowych, oświetlenie terenu,
    - system unieszkodliwiania odpadów azbestowych /rozpoczęcie robót przygotowawczych pod składowanie odpadów azbestowych/,
    - wykonanie zadaszenia nad sortownią szkła.
   • Wartość realizowanej części projektu 1 650 000

Powiat Tczewski

Zadania, projekty
 • Starostwo oczekuje na ww. opracowania (planowy odbiór ma nastąpić w V 2004 r.)

Powiat Wejherowski

Zadania, projekty
 • Nie realizowano - "Program ochrony środowiska województwa pomorskiego na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 - 2010" został uchwalony we wrześniu 2003 r.

Sopot

Zadania, projekty

Uporządkowanie gospodarki wodnej w Sopocie - ochrona wód Zatoki Gdańskiej

 • Wartość zadania: 62.500 tys. zł,
 • Czas realizacji: 2004-2007

Wprowadzenie nowoczesnego systemu sterowania ruchem ulicznym na osi Wejherowo-Gdynia-Sopot-Gdańsk-Pruszcz Gdański

 • Wartość zadania 6.000 tys. zł,
 • Czas realizacji 2004-2006

Słupsk

Zadania, projekty
 • Nazwa zadania:
  • Porządkowanie gospodarki odpadami w rejonie Słupska - II etap
  • Wartość zadania: 4,5 mln zł
  • Czas realizacji: 2004-2006
 • Nazwa zadania:
  • Kompleksowy program ochrony wód rzeki Słupi przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z wód opadowych i roztopowych w zlewni miasta Słupska - II etap
  • Wartość zadania: 3,9 mln zł
  • Czas realizacji: 2004-2005
 • Nazwa zadania:
  • Kompleksowy program segregacji odpadów w Bierkowie dla miasta Słupska i powiatu słupskiego
  • Wartość zadania: 16 067400 PLN
  • Czas realizacji: 2003-2007
 • Nazwa zadania:
  • Zagospodarowanie części terenów zalewowych - poldery rzeki Słupi
  • Wartość zadania: 500 000
  • Czas realizacji: 2004-2007
 • Nazwa zadania:
  • Renowacja stawów i cieków znajdujących się na terenie miasta Słupska
  • Wartość zadania: 250 000
  • Czas realizacji: 2004
 • Nazwa zadania:
  • Kompleksowy program gospodarki ściekowej rejonu miasta Słupska
  • Wartość zadania: 103 mln zł
  • Czas realizacji: 2005-2008
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002