Gdańsk

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

 

 • Wyjazdy młodzieży szkolnej do oczyszczalni "Wschód".
 • Program edukacji ekologicznej dot. segregacji odpadów z uwzględnieniem odpadów organicznych prowadzony w gdańskich przedszkolach.
 • Dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej licznych działań proekologiczncyh prowadzonych przez placówki oświatowe( m.in. programy autorskie), jak również przez organizacje pozarządowe i mieszkańców Gdańska.
 • Organizacja konkursów plastycznych, literackich dla gdańskich placówek oświatowych.
 • Akcje "Sprzątania Świata" i " Dnia Ziemi"
 • Organizacja " Dnia bez Samochodu".
 • Pogadanki w szkołach nt. ekologii, zrównoważonego rozwoju, Lokalnej Agendy 21.
 • Wydawnictwa ekologiczne.
  • Program zrównoważonego rozwoju w gminie Gdańsk w aspekcie ochrony środowiska - 2000
  • "Ocena stanu środowiska w Gminie Gdańsk za rok 2002"- wydawnictwo cykliczne od 1991roku
  • "Lokalna Agenda 21 - ocena stanu środowiska zmiany w latach 1991-2001 :wydawnictwo cykliczne, nakład: 2000 egz. wersja polska, 1 000 egz. wersja angielska
  • "Mapa ścieżek rowerowych w Gdańsku" - nakład 1 000 egz. wersja polska, wydawnictwo jednorazowe
  • " Selektywna zbiórka odpadów " - nakład: 200 egz. + 20 CD , wersja polska - wydawnictwo jednorazowe
  • Ulotka Projekt pilotażowy selektywnej zbiórki odpadów " Spółdzielnie mieszkaniowe" Orunia" i " Południe" oraz Akademicka Spółdzielnia Mieszkaniowa - nakład: 5 000 egz. wersja polska - wydawnictwo jednorazowe
  • Ulotka "Zasady Segregacji Odpadów" - nakład: 150 000 egz. wersja polska , 2 000 egz. wersja angielska - wydawnictwo jednorazowe
  • Ulotka " Plan Gospodarki Odpadami na lata 2002- 2006." - nakład: 150 000 egz. wersja polska , 2000 egz. wersja angielska - wydawnictwo jednorazowe + plakat nakład : 350 egz. wersja polska
  • Ulotka " Pomyśl za nim wrzucisz" - info dla dzielnic: Orunia - nakład 3 000 egz. wersja polska, Akademicka Spółdzielnia Mieszkaniowa - nakład : 700 egz. wersja polska - wydawnictwo jednorazowe
  • Ulotki informujące o terminie zbiórki odpadów w poszczególnych dzielnicach :- nakład: 2 800 egz. wydawnictwo jednorazowe
  • Cykl ulotek: "Ekologiczna Wyspa Sobieszewska", "Czyste Plaże", "Ośrodek Rekreacyjny w Opływie Motławy", "Czyste powietrze", "Ogrzewanie - emisja, koszty", "Zintegrowany system gospodarki wodnej" "Gdańskie nagrody"
  • Ulotka „ Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w Górkach Wschodnich na Wyspie Sobieszewskiej”- nakład: 6 tys.- wersja polska.
  • Dofinansowanie ulotki pt. Śladami Mennonitów po Żuławach Gdańskich” wydanej przez Stowarzyszenie „ Żuławy Gdańskie”.
  • Seria 4 tematycznych folderów pt: „Woda”, „Powietrze”, „Przyroda”, „Odpady”.- nakład: 4x 22 000 sztuk.
 • Swoistą formą edukacji ekologicznej są spotkania Forum Lokalnej Agendy 21
 • Coroczna prezentacja "Oceny stanu środowiska dla Gminy Gdańsk" dla zakładów przemysłowych, NGOs, administracji, dziennikarzy
 • Zorganizowanie po raz drugi „Zielonego Weekendu w Gdańsku” – święta, w którym edukacja ekologiczna i kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych łączą się z aktywną formą spędzania wolnego czasu
   

   

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej licznych działań proekologicznych prowadzonych przez placówki oświatowe, jak również przez organizacje pozarządowe i mieszkańców Gdańska.
 • Corocznie ze środków GFOŚiGW dofinansowywane są działania proekologiczne w szkołach. Głównych dofinansowaniem objęto są programy autorskie nauczycieli.
  Dofinansowanie programu autorskiego pt. „Łąka, park i las bliżej nas” prowadzonych w szkołach: Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6 oraz Szkole Podstawowej nr 56. Dofinansowanie dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 na projekt pt. „” Poznaj swój region”. Dofinansowanie publikacji proekologicznych m.in. dla Polskiego Klubu Ekologicznego na publikacje „ Miasto jak ogród”.
   
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Konkurs na projekt strony www tematyce ekologicznej
 • Konkurs fotograficzny dla szkół – „Mój ulubiony obiekt przyrodniczy/krajobrazu w trzech porach roku”
 • Konkurs literacki-Dlaczego Gdańsk jest/nie jest miastem zrównoważonego rozwoju- dla licealistów
 • Lokalna Agenda w mojej szkole- konkurs dla nauczycieli
 • Konkurs na logo Lokalnej Agendy 21- dla szkół podstawowych i średnich
 • Konkurs na realizację programu autorskiego dot. edukacji ekologicznej

Gdynia

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • konkursy o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży np: plastyczne, internetowe, przegląd małych form teatralnych oraz dla wszystkich mieszkańców: "Zapraszamy ptaki do Gdyni" na wykonanie budki lęgowej i karmnika dla ptaków
 • kampanie informacyjne np.: "Posprzątaj po swoim psie", "Nie spalaj śmieci"
 • "Informator o stanie środowiska miasta" dostępny na internetowej stronie Urzędu Miasta Gdyni.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • konkurs "Ekologia w naszej szkole" na najlepszą stronę internetową o tematyce ekologicznej, który został rozstrzygnięty w ramach obchodów Dnia Ziemi. Do udziału w nim zgłoszono 39 prac przygotowanych przez prawie 200 i 40 nauczycieli z 29 gdyńskich szkół podstawowych, gimnazjów i średnich. Ogłosiliśmy też II edycję konkursu internetowego pod hasłem "Środowisko wokół naszej szkoły"
 • festyn ekologiczny na Bulwarze Nadmorskim z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska
 • akcja "Sprzątanie Świata - Gdynia 2002", w której wzięło udział ponad 13 tys. uczniów z gdyńskich szkół podstawowych, gimnazjów i średnich. W sprzątaniu wzięli również udział policjanci z Komendy Miejskiej Policji, którzy oczyścili dno basenu gdyńskiej mariny
 • konkurs plastyczny pod hasłem "Ekologiczna torba na zakupy" skierowany do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Na konkurs nadesłano 62 prace, które były prezentowane na wystawie pokonkursowej
 • akcja plakatowo-medialną "Posprzątaj po swoim psie"
 • kampania informacyjną "Nie spalaj śmieci" poświęconą problemowi spalania śmieci przez mieszkańców w piecach i ogrodach
 • wakacyjną kampanię edukacyjną "Czyste plaże" (we współpracy z Fundacją "Recal")
 • zorganizowano IV edycję konkursu "Zapraszamy ptaki do Gdyni" na wykonanie budki lęgowej i karmnika dla ptaków. Do konkursu przystąpiło ponad 130 uczestników z 21 szkół.
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Powiat Bytowski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Borzytuchom

 • akcja "Sprzątanie Świata", " Międzynarodowy Dzień Ziemi",
 • akcja " Zakaz wypalania traw"
 • zbiórka baterii
 • segregacja śmieci
 • utworzenie w roku szkolnym 2003-2004 kółka ekologicznego
 • powadzenie monitoringu czystości wody rzeki Jutrzenki
 • udział w konkursach ekologicznych "Poznajemy las", "Dolina Słupi"
 • wdrażanie od 2002 r. autorskiego programu dla sieci szkół gimnazjalnych dot. monitoringu wód zlewni Słupi
 • realizacja Międzynarodowego Programu edukacji ekologicznej "Green"

Bytów

 • prelekcje dla uczniów szkół z tereny gminy, na temat działań samorządu
 • podejmowanych w zakresie ochrony środowiska
 • akcja pn. "Wiosenne porządki w nasze gminie"
 • coroczna akcja "Sprzątanie świata"
 • cykliczne akcje edukacyjne dot. promowania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Czarna Dąbrówka

 • realizacja programu ekologicznego pt. "Rok z ochroną środowiska"
 • uczestnictwo w konkursach
 • kółka ekologiczne
 • organizacja konkursu pn. "Rady na odpady"
 • akcja "Sprzątanie świata"

Kołczygłowy

 • edukacja ekologiczna w szkołach

Lipnica

 • szkolenia, zebrania wiejskie na temat odbioru odpadów stałych i segregowanych

Miastko

 • akcja "Sprzątanie świata"
 • uczestnictwo w konkursach ekologiczych
 • selektywna zbiórka odpadów
 • Konkurs "Na najbardziej zadbaną wieś"

Parchowo

 • realizacja Międzynarodowego Programu edukacji ekologicznej "Green"

Trzebielino

 • prelekcje, pogadanki, konkursy, wystawy, rajdy plenerowe, lekcje terenowe, spotkania z leśnikami, imprezy okolicznościowe, praca w kółkach biologicznych ( świetlice środowiskowe)

Tuchomie

 • szkolenia i prelekcje w szkołach
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Borzytuchom

 • zdobycie VII miejsca przez uczniów SP w Borzymtuchomie w IV edycji konkursu "Poznajemu Las"

Bytów

 • akcja "Sprzątanie świata"
 • akcje edukacyjne dot. promowania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Czarna Dąbrówka

 • wyróżnienie w VIII Ogólnopolskim Konkursie plastyczno - literacjim pn. "Przyroda moich okolic- Świebodzin 2001"
 • nagroda specjalna za szerzenie edukacji ekologicznej w śród dzieci i młodzieży z NFOŚiGW w ramach IV Edycji konkursu "Na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich"
 • I miejsce w konkursie na najbardziej aktywne Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody Okręgu Słpskiego

Lipnica

 • odbiór odpadów stałych, segregowanych z całego terenu Gmina Lipnica

Miastko

 • akcja selektywnej zbiórki odpadów

Trzebielino

 • organizacja rajdu rowerowego po Zaborskim, Wdzydzkim Parku Krajobrazowym oraz Parku Krajobrazowym "Dolina Słupia"
 • cykliczny udział w konkursie przyrodniczym organizowanym przez dyrektora PK Dolina Słupi
 • udział w 69 rajdzie z Głosem Pomorzaw plener
 • lekcje terenowe w rezerwacie przyrody "Torfowisko Zieliń Miastecki"
 • udział w corocznej akcji liczenia stanu ilościowego bociana białego
 • akcja plakatowa i informacyjna o szkodliwości wypalania traw

Tuchomie

 • sprzątanie świata
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Borzytuchom

 • zlot integracyjny młodzieży w Tuchomiu
 • wyjazd wyróżniającej się młodzieży na szkolenie do Wolińskiego Parku Narodowego
 • wyjazd szkoleniowy dla nauczycieli - edukatorów ekologii

Bytów

 • powołanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Rekowie,
 • organizacja szeregu prelekcji i szkoleń skierowanych głównie do społeczności wiejskich na terenie gminy, mających na celu ochronę walorów przyrodniczych terenów mokradłowych (w ramach projektu pn.: "Kompleksowa ochrona mokradeł w gminie Bytów").

Lipnica

 • odbiór odpadów stałych, segregowanych z terenów turystyczno-rekreacyjnych

Miastko

 • rewitalizacja centrum miasta Miastko

Trzebielino

 • oznakowanie ścieżki przyrodniczej w rezerwaci przyrody "Torfowisko Zieliń Miastecki"
 • wydanie broszury informacyjnej o pomnikach przyrody w naszej gminie
 • zorganizowanie akcji informacyjnej na temat szkodliwości spalania tworzyw sztucznychw domowych paleniskach
 • udział w konkursach przyrodniczych organizowanych przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
 • rozszerzenie akcji "Sprzątania Świata i swojej gminy"
 • wyznaczenie trasy rowerowej szlakiem pomników przyrody

Tuchomie

 • utworzenie w ramach projektu "Podniesienie poziomu atrakcyjności gminy Tuchomie oraz promocja jej walorów turystycznych" ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej we współpracy z Nadleśnictwem Osusznica.
   

Powiat Chojnicki

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • brak danych innych niż podane wyżej informacje o edukacji przyrodniczej
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • brak danych innych niż podane wyżej informacje o edukacji przyrodniczej
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • brak danych innych niż podane wyżej informacje o edukacji przyrodniczej

Powiat Człuchowski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • akcja "Sprzątanie Świata" -wszystkie gminy
 • projekt edukacyjny "Świadomość ekologiczna kobiet" - gm. miejska Człuchów
 • konkursy recytatorskie i piosenkarskie w szkołach
 • konkurs o statuetkę "Zielonego Słowika" w ramach Dnia Ziemi
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • projekt "Dostęp do informacji o środowisku narzędziem do podniesienia świadomości ekologicznej lokalnej społeczności"
 • konkurs o statuetkę "Zielonego Słowika" w ramach Dnia Ziemi
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • przeprowadzane w szkołach akcje zbiórki makulatury i odpadów niebezpiecznych, głównie baterii i akumulatorów

Powiat Gdański

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Organizowanie Olimpiad Ekologicznych - corocznie (m. Pruszcz Gd.), oraz innych konkursów (gm. Cedry Wlk., Kolbudy, Suchy Dąb) z udziałem wszystkich placówek oświatowych
 • Wyjazdy młodzieży szkolnej do "Zielonych Szkół", 4 grupy rocznie z dofinansowaniem z GFOŚ w wys. 18 000
 • Akcje "Dni Ziemi""Sprzątanie Świata" (gm. Kolbudy, Suchy Dąb)
 • Edukacja w szkołach (prowadzenie obserwacji w terenie stanu szaty roślinnej, stopnia zanieczyszczenia wody itp., wycieczki krajoznawcze, filmy przyrodnicze przedstawiające stan zanieczyszczenia i jego konsekwencje (gm. Kolbudy, Suchy Dąb).
 • Organizacja Gminnego i Powiatowego Konkursu Ekologicznego (gm. Pruszcz Gd.), konkursy i wycieczki ekologiczne, wyjazdy na „zielone szkoły” (gm. Kolbudy), edukacja w szkołach.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Olimpiada Ekologiczna w Pruszczu Gdańskim
 • Konkurs "Piękna Zagroda" w Cedrach Wielkich
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Prezentacje multimedialne dotyczące środowiska szczególnie w zakresie produktów opakowaniowych z udziałem społeczeństwa (Pruszcz Gdański).

Powiat Kartuski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • spotkania z leśnikami, ornitologiem,
 • prelekcje,
 • seminaria,
 • konkursy przyrodnicze:
  • plastyczny: "Przyroda to twój przyjaciel",
  • literacki: "Moje przyrodnicze fascynacje",
  • fotograficzny: "O czym szumią lasy",
 • przedstawienia teatralne,
 • inscenizacje muzyczno-teatralne,
 • wycieczki krajoznawcze,
 • akcje sprzątania świata,
 • zbiórki surowców wtórnych w szkołach np. zużytych baterii.
 • Szkolenia rolników z zakresu ekologii (produkcja zdrowej żywności, uprawa, zabiegi przechowywanie zbóż),
 • pochody ekologiczne,
 • wycieczki edukacyjne: "Formy ochrony przyrody",
 • budowanie ścieżek zdrowia,
 • wydawanie tomików poezji,
 • zajęcia warsztatowe "Rośliny w biblii", "Mój las", "Flora kaszubska",
 • zielone szkoły w Sulęczynie
 • Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku,
 • Ogród Botaniczny w Gołubiu,
 • Pikniki Ekologiczne w Szymbarku
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Powiatowy Międzygimnazjalny Konkurs Ekologiczny "Jak nie przestać być" w 2003 r.
 • Młodzieżowy Sejmik Ekologiczny "Kaszuby to moje miejsce na ziemi"
 • Dzień Ziemi - festym młodzieżowy w Gimnazjach
 • Święto Wiosny w szkole w Mojuszu, gm. Sierakowice
 • Działania "Bractwa Wędrownych Ptaków"
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • edukacja rolników,
 • utworzenie Gminnego Forum Ekologicznego w Sierakowicach
 • wprowadzenie programu zadrzewień śródpolnych
 • uregulowanie gospodarki odpadami u podmiotów gospodarczych
 • wprowadzenie turystyki "ekologiczny pociąg"
 • Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku

Powiat Kościerski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Edukacja ekologiczna realizowana na terenie powiatu przez Wdzydzki Park Krajobrazowy:

 • Zajęcia stacjonarne - kameralne pod hasłem "Spotkania z ekologią"
 • Zajęcia terenowe
 • Popularyzacja propagandowo-reklamowa
 • Prowadzenie zajęć z edukacji ekologicznej, wystawy, konkursy, turnieje
  Zielona Szkoła w Schodnie - gmina Dziemiany w Zarządzie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Organizowanie dla dzieci i młodzieży warsztatów terenowo-dydaktycznych ( 5-dniowych, 4-dniowych, 3-dniowych) dla 60 grup dzieci i młodzieży, łączna liczba ok. 1 750 uczniów i 150 nauczycieli na temat walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych, kulturowych WPK, flora, fauna, ekosystem lasu, woda. Organizowanie obozów naukowych -7, warsztaty ekologiczne w szkołach z terenu WPK i powiatu kościerskiego.

Edukacja ekologiczna na terenach gmin powiatu kościerskiego:

 • Gmina Miejska Kościerzyna realizuje edukację ekologiczną poprzez organizowanie imprez, takich jak: "Sprzątanie Świata", "Dzień Ziemi", oraz konkursów związanych z tematyką ekologiczną.
 • Gmina Dziemiany realizuje edukacje ekologiczną poprzez szkolenia ekologiczne organizowane w Zielonej Szkole w Schodnie.
 • Gmina Karsin - organizuje się szkolenia, pogadanki i prelekcje w szkołach podstawowych i gimnazjach, ponadto odbywają się szkolenia, pokazy i prelekcje dla rolników organizowane przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.
 • Gmina Liniewo - realizuje edukacje ekologiczną poprzez szkolne konkursy z zakresu ochrony środowiska. Duży wkład w realizację form edukacji wnosi działające w Liniewie Koło Gospodyń Wiejskich, które każdego roku organizuje konkurs na najładniejszy ogródek.
 • Gmina Lipusz - prowadzone są rozmowy na temat ochrony środowiska z młodzieżą szkolną, organizuje się akcję "Sprzątania Świata", obejmującej uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Ponadto gmina uczestniczy w organizowanych przez starostwo konkursie "Szukaj zysku w odzysku".
 • Gmina Nowa Karczma - wprowadzono w procesie nauczania dzieci wewnątrz szkolne ścieżki edukacyjne. Uczniowie szkół biorą również czynny udział w organizowanych "Sprzątaniu Świata".
 • Gmina Stara Kiszewa - Akcja "Sprzątania Świata", konkursy ekologiczne i biwaki harcerskie, mające na celu nauczania wypoczynku zgodnie z naturą.
Nakłady na edukację:
Wdzydzki Park Krajobrazowy
Budżet własny: 213.000 zł.
WFOŚiGW: 87.000 zł.
Sponsorzy: 3.000 zł.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • zajęcia stacjonarne, kameralne pod hasłem "Spotkania z ekologią"
 • zajęcia terenowe
 • organizowanie konkursu "Eko zbiórka" na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich
 • organizowanie Ogólnopolskiego Alertu Ekologicznego, połączonego z konferencjami i badaniami, w których uczestniczy młodzież ze szkół
 • organizowanie akcji "Sprzątanie Świata"
 • pokazy i prelekcje na temat przydomowych oczyszczalni ścieków
 • zorganizowanie konkursu pt. "Piękna wieś"
 • wystawienie w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu spektaklu ekologicznego pt. "Zielona afera, czyli ostatnie śledztwo Inspektora Zgrozy"
 • kursy ekologiczne dla dzieci i młodzieży organizowane w Zielonej szkole w Schodnie
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Rowerowa ścieżka przyrodniczo-edukacyjna "Pętla Lipno"
 • Zagospodarowanie wybranych punktów i ciągów widokowych umożliwiających prowadzenie edukacji ekologicznej
 • Ochrona przyrody i organizacja ruchu turystycznego w postulowanym rezerwacie przyrody Czarna Woda-Trzebiocha
 • Szkolenie dla sołtysów z terenu parku i otuliny
 • Wydanie informatora przyrodniczo-edukacyjnego o WPK
 • Rowerowa ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w gminie Kościerzyna (połączenie rowerowe miasta Kościerzyna z parkiem krajobrazowym)
 • Zaprojektowanie i wykonanie śródpolnej remizy dla ptaków i innych zwierząt
 • Warsztaty na temat gospodarki odpadami
 • Projekt: Odzysk surowców wtórnych, promocja materiałów naturalnych, zajęcia edukacyjne pt. Ochrona środowiska naturalnego - "Pranie śmieci"
 • Realizacja programu grantowego Akademii Rozwoju Filantropii "Wędrówki rowerowe po ziemi kiszewskiej"
 • Opracowanie i opis czterech tras rowerowych gminy Stara Kiszewa, wydanie folderów i widokówek związanych z dziedzictwem kulturowym gminy
 • Zorganizowanie Powiatowego Sejmiku Ekologicznego
 • Zorganizowanie konkursu na najciekawszy plakat o tematyce proekologicznej
 • Łączenie imprez o aspekcie prośrodowiskowym, np. wspólna impreza z "Dniami lasu" organizowanymi przez nadleśnictwa

Powiat Kwidzynski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Edukacja ekologiczna na terenie powiatu kwidzyńskiego prowadzona była głównie przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Kwidzynie (istniejącego do marca 2004r.) oraz Kwidzyńskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Ekologicznych EkoInicjatywa. Po likwidacji Centrum Edukacji Ekologicznej do kontynuowania zadań z zakresu edukacji ekologicznej w drodze konkursu wybrano Kwidzyńskie Centrum Wspierania Inicjatyw Ekologicznych EkoInicjatywa . Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Stowarzyszenie EkoInicjatywa były i są obecnie głównymi organizatorami seminariów, szkoleń oraz innych działań związanych z edukacją ekologiczną. Ponadto ożywioną działalność w zakresie edukacji ekologicznej prowadzą szkoły, przedszkola z terenu powiatu oraz " Zielona Szkoła" W Brachlewie gm. Kwidzyn, prowadzona przez Miasto Kwidzyn i Gminę Kwidzyn

Konkursy :

 • Baw się z Zieloną (1999),
 • Stare drzewa pamiętają dawne dzieje (1999),
 • Historia pewnego śmiecia (1999-2000),
 • Mój sklep (2000),
 • Jaki to ptak (2000),
 • Woda-człowiekśrodowisko (2001),
 • Konkurs na najlepszy plakat dotyczacy tematyki odpadów oraz na najciekawsze działanie towarzyszące Akcji Sprzątania Świata 2001,
 • Konkurs wiedzy na temat ptaków drapieżnych" (2001),
 • Przyroda zimą (2002),
 • Pamiętnik z wakacji (2002),
 • Sejmik odpadowy (2002),
 • Minimalizuj i segreguj" (2002)

Seminaria, wykłady:

 • Cykl " Zielone Spotkania - seminarium międzynarodowe " Kwidzyn miasto zrównoważonego rozwoju" (1999), III Ogólnopolskie Seminarium " Forum Lokalnych Inicjatyw Ekologicznych" (2000), " Wiklina źródłem dochodu ludności Regionu Kwidzyńskiego" (2000), "Liwa rzeka Powiatu kwidzyńskiego" (2002)

Szkolenia, warsztaty :

 • "Ekologic" (1999), Studium Podyplomowe - Edukacja Ekologiczna jako ścieżka międzyprzedmiotowa" (1999/2000),
 • "Ochrona środowiska - Jak daleko nam do Unii" (2000),
 • Cykl szkoleń dotyczący gospodarki odpadami " Nasze inicjatywy" (2000),
 • "Pakiet woda" przykłady zajęć według pakietu edukacyjnego, szkolenie w Słowińskim Parku Narodowym" (2001),
 • "Tajemnice wiklinyszkoła letnia" (2001),
 • szkolenie " przedsiębiorstwo ekologia - czy ja potrafię",
 • "Rozpoznawanie drzew i krzewów. Typy lasów.",
 • szkolenie poświęcone prezentacji podręczników szkolnych " Żołędziakowe ABC" Ekologia w nauczaniu zintegrowanym,
 • "Strażnik Ekolog",
 • "Wzmacnianie potencjału organizacyjnego Nadbałtyckich Liderów Ekologicznych",
 • "Zielony Pakiet",
 • "Warsztaty papieru czerpanego",
 • Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej w oparciu o Pakiet Komitetu Ochrony Orłów " Ptaki drapieżne"
 • Akcje " Sprzątania Świata" i "Dnia Ziemi"
 • Urząd Miasta i Gminy Prabuty we współudziale Stowarzyszenia Gmin RP " Euroregion Bałtyk" zorganizowała w 2003r. : Warsztaty ekologiczne - podsumowanie 10-lecia współpracy z gminą Tingsryd" .

 

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Warsztaty Papieru Czerpanego. Zostały stworzone z myślą o przekazaniu umiejętności wytwarzania papieru czerpanego, pogłębianiu wiedzy na temat przetwarzania surowców wtórnych oraz wywołaniu refleksji nad zmianą postawy człowieka z konsumpcyjnej na proekologiczną. Łączą ze sobą elementy sztuki, historii, matematyki i chemii. Taka forma miedzyprzedmiotowej edukacji doskonale pobudza wyobraźnię do kreatywnego myślenia, rozwija zdolności manualne i artystyczne.
 • Kwitnące Wakacje - letnie zajęcia ekologiczne dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat organizowane przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Kwidzynie . Zajęcia te pozwalają na bezpośredni kontakt z przyrodą. Podczas wycieczek, zwiedzania ciekawych miejsc dzieci mają możliwość poznawania tajemnic przyrody. Realizowane są różne formy artystyczne: teatrzyki, monogramy, zabawy aktywizujące oraz warsztaty ceramiczne i wikliniarskie.
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Wisła czysta, bezpieczna, piękna"
 • Wiklinowy Kwidzyn uśmiechnięty, bajkowy, przedsiębiorczy"
 • Domy kultury bliżej natury - kontynuacja projektu
 • Zachowanie bioróżnorodności w procesie rozwoju plantacji wierzby energetycznej
 • Punkt Informacyjny Biomasa Powstanie tego punktu umożliwia nawiązanie kontaktów i wymianę doświadczeń pomiędzy osobami zainteresowanymi uprawą i wykorzystaniem wierzby energetycznej. Pozwala także na lepszy przepływ informacji pomiędzy podmiotami czynnie zaangażowanymi w propagowanie alternatywnych źródeł energii w powiecie kwidzyńskim. Utworzenie punktu informacyjnego miało na celu:
  • bieżące dostarczanie informacji wszystkim zainteresowanym osobom
  • stworzenie baz danych inicjatyw na rzecz wykorzystania biomasy w powiecie kwidzyńskim
  • promowanie idei wykorzystania wikliny jako alternatywnego źródła energii
  • współpracę z innymi organizacjami

Powiat Lęborski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Propagowanie wykorzystania na terenach rolnych produkcji słomy na cele energetyczne.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

W ramach udzielonej dotacji z PFOŚiGW:

 • Przeprowadzenie drugiej edycji II Powiatowego Konkursu na selektywna zbiórkę odpadów dla Komitetu Obchodów Dnia Ziemi przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku.
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Zintegrowanie działań gmin powiatu w celu organizacji sprawnego systemu gospodarki odpadami, kładącego nacisk na bezpieczne składowanie odpadów, ich segregacje i recykling oraz profesjonalne zarządzanie wysypiskiem - możliwość utworzenia związku międzygminnego lub przedsięwzięcia publiczno - prywatnego dla realizacji zadania
 • Likwidacja dzikich wysypisk śmieci. Współpraca z gminami w zakresie organizacji systemu zbiórki i segregacji odpadów "u podstaw" (bezpośrednio w gospodarstwach domowych)
 • Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców - organizacja happeningów, konkursów o tematyce ekologicznej, współpraca ze stowarzyszeniami i instytucjami propagującymi działania ekologiczne. Podjęcie działań w celu reaktywowania działalności Stowarzyszenia Ligi Ochrony Przyrody na terenie powiatu lęborskiego

Powiat Malborski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Gmina Lichnowy

 • Na dzień dzisiejszy edukacja ekologiczna dotycząca ochrony przyrody realizowana jest w głównej mierze przez szkoły gminne jako element programów z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Główne formy edukacji ekologicznej na terenie gminy są następujące: Gminny Konkurs z zakresu ekologii i ochrony środowiska, coroczny udział w obchodach „Dnia Ziemi”, coroczny udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata” oraz organizowany corocznie Gminny Konkurs „Piękna Wieś”.

Gmina Malbork

 • Realizowane są główne formy edukacji ekologicznej na terenie gminy taki jak: Światowy Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata czy Dzień Ochrony Środowiska.

Gmina Miłoradz

 • Do głównych form edukacji ekologicznej na terenie gminy Miłoradz należy zaliczyć program restytucji dębu i lipy.

Gmina Stare Pole

 • Edukacja ekologiczna jest prowadzona głównie przez Zespół Szkół w Starym Polu oraz Przedszkole. Główne formy edukacji ekologicznej: wyjazdy dzieci i młodzieży na zajęcia edukacyjne do Zielonej Szkoły w Nadleśnictwie Woziwoda, na Ścieżkę Przyrodniczą w Nadleśnictwie Zaporowo,  do schroniska dla zwierząt w Elblągu połączony z zajęciami edukacyjnymi, przeprowadzenie cyklu zajęć edukacyjnych „Ekologiczny styl życia” przez Koło Ekologiczne, wykonywanie gazetek ściennych, prowadzenie kroniki ekologicznej, organizowanie festynów, organizacja konkursów, turniejów sprawności fizycznej i wiedzy ekologicznej uczniów szkoły podstawowych i ich rodziców uświetniony występami artystycznymi.

Miasto Malbork

 • Na terenie Miasta Malborka realizowane są następujący formy edukacji ekologicznej – konkursy dla dzieci i młodzieży w szkołach, debaty w szkołach, wycieczki po Malborku i okolicach.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Gmina Lichnowy

 • Gminy Konkurs z zakresu ekologii i ochrony środowiska
 • Coroczny udział w obchodach „Dnia Ziemi”
 • Coroczny udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”
 • Coroczna organizowany Gminny Konkurs „Piękna Posesja”

Miasto Malbork

 • Do najbardziej udanych form edukacji należy wymieć konkurs dla dzieci ze szkół podstawowych w zakresie zbierania makulatury. W okresie od 01.2003 do 04.2003 r. zebrano 58 ton makulatury.

Gmina Miłoradz

 • Jako najbardziej udane formy edukacji należałoby wymienić: Program „Drzewka za makulaturę” realizowane w szkołach w Kończewicach i Miłoradzu oraz „Sprzątanie świata”.
 • Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty na rok 2005

Gmina Malbork

 • Jest w zamyśle projekt na rok 2005 dotyczący rozbudowy ogrodu botanicznego w Szkole w Lasowicach Wielkich.
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Powiat Nowodworski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

brak danych

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

brak danych

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

brak danych

Powiat Pucki

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • brak innych poza wymienionymi w dziale Przyroda
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

brak danych

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

brak danych

Powiat Starogardzki

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • gmina Starogard Gdański- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu: warsztaty ekologiczne prowadzone przez uczniów na terenie wybranych szkół podstawowych obejmujące tematykę woda - ścieki - odpady, wycieczki dydaktyczne (Targi Ekologiczne POLEKO w Poznaniu, składowisko odpadów w Szadółkach i Linowcu), Akcja Sprzątania Świata,
 • gmina Skarszewy - Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie: edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz dorosłych na Ekologicznej Ścieżce Edukacji Rolniczej, Dzień Ziemi, organizacja stanowisk z ekologiczną żywnością i stoisk promujących czyste środowisko podczas VII Kociewskiego Pokazu Zwierząt Hodowlanych połączonego z targami rolno - ekologicznymi, przedsięwzięcie "Ekologia w Unii Europejskiej"
 • gmina Smętowo Graniczne - wprowadzono nową specjalizację w Technikum Rolniczym dla Dorosłych: rolnictwo ekologiczne,
 • Starogard Gdański - Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespól Szkół Skórzanych i Ogólnokształcących: Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Dzień Ziemi (Powiatowe Obchody Dnia Ziemi dla Szkół Ponadgimnazjalnych - organizowane przez Zespół Szkół Skórzanych i Ogólnokształcących, Akcja Sprzątania Świata
 • wycieczki i kształcenie w zakresie ochrony środowiska - Ogród Dendrologiczny Wirty.
   

 

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

gmina Starogard Gdański:

 • warsztaty ekologiczne prowadzone przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu

gmina Skarszewy:

 • utworzenie na terenie kompleksu pałacowo - parkowo - folwarcznego Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie 14 stanowiskowej Ekologicznej Ścieżki Edukacji Rolniczej
 • organizacja przedsięwzięcia "Ekologia w Unii Europejskiej" (młodzież powiatu i młodzież z partnerskiej szkoły Les Vaseix de Limoges z Francji)

zamierzenie przyszłościowe - utworzenie obserwatorium ornitologicznego na jeziorze Trzciniec.

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • gmina Starogard Gdański - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu: Dzień Ziemi pod hasłem
  "Bal u Ekoluda"
 • gmina Skarszewy - Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie: projekt utworzenia użytku ekologicznego będącego miejscem wylęgu rzadkich gatunków ptactwa wodnego z możliwością podpatrywania roślin i zwierząt bagiennych, organizacja Sejmiku Ekologicznego dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu woj. pomorskiego oraz całej Polski ze względu na unikatowy charakter stanowiska ornitologicznego.

Powiat Sztumski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Edukacja ekologiczna na terenach gmin powiatu sztumskiego:

Gmina Dzierzgoń

 • Edukacja ekologiczna na terenie miasta i gminy jest prowadzona od 1995 roku przez pracowników Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu i młodzież zrzeszoną w organizacji "Młodzież - Gmina - Środowisko". Dotyczy przede wszystkim selektywnej zbiórki i sadzenia lasów i jest skierowana do wszystkich mieszkańców miasta i gminy.
  Na rzecz ekorozwoju i ochrony środowiska włączeni są nie tylko nauczyciele i urzędnicy, ale także organizacje pozarządowe działające na obszarze gminy (Towarzystwo Rozwoju Dzierzgonia, Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne) i organizacje spoza regionu (Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja Demokracji Lokalnej, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej na Europę Środkową i Wschodnią).

Gmina Stary Targ

 • Jedynymi formami propagowania wiedzy z zakresu ochrony środowiska są spotkania ekologiczne uczniów szkół na tematy: " śmieci mniej, ziemi lżej", "stajesz się tym, co jesz", "życiodajne kropelki", konkursy: "Eko- ścieżka, którą warto chodzić","szlakiem pomników przyrody", "drzewostan lasów w naszej okolicy", targi zdrowego odżywiania, "jak ochraniać i pomagać zwierzynie w lesie i na drogach", konkurs na najładniejszy karmnik, zwiedzanie Słowińskiego Parku Narodowego dla członków LOP oraz klasy VI - Szkoła Podstawowa w Szropach, obchody Dnia Ziemi, sprzątanie świata.

Gmina Mikołajki Pomorskie

 • Urząd Gminy przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury zorganizował akcję "Sprzątanie świata" oraz "Drzewko za makulaturę". W roku 2004 planowane są kolejne akcje: "Sprzątanie świata" (celem tego zadania jest zaktywizowanie młodzieży szkolnej do udziału w sprzątaniu terenu gminy) oraz "Selektywna zbiórka śmieci" (akcja ta skierowana będzie do wszystkich mieszkańców gminy, a jej realizacja będzie się wiązała z zakupem przez Urząd Gminy pojemników na odpady szklane).

Gmina Sztum

 • Program mikrosystem edukacji ekologicznej w gminie Sztum: edukacja ekologiczna w przedszkolach, szkolny mikrosystem ekologiczno - wychowawczy, działania ekologiczne w domu rodzinnym, edukacja ekologiczna dorosłych, polityka ekologiczna Miasta i Gminy w Sztumie, współpraca z rządowymi i pozarządowymi organizacjami ekologicznymi.
  Na obszarze miasta i gminy Sztum działa Sztumskie Centrum Edukacji Ekologicznej, które corocznie opracowuje nowy plan zadań, w którym znajduje się szerokie spektrum zagadnień ekologicznych. Ich realizacja jest możliwa dzięki środkom finansowym przyznawanym z WFOŚiGW lub PFOŚiGW. W roku 2001 całkowity koszt realizowanych zadań wyniósł 20 000 zł, z czego 7 400 zł było dotacją WFOŚiGW.

 

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

gm. Dzierzgoń:
 

 • Drzewko za makulaturę -
 • Ogród dendrologiczny - planowana kontynuacja w 2004 roku.

gm. Stary Dzierzgoń

 • „Sprzątanie świata”

gm. Mikołajki Pom.
 

 • „Sprzątanie świata”, „Drzewko za makulaturę”

gm. Stary Targ
 

 • „Sprzątanie świata”, „obchody Dnia Ziemi”

gm.Sztum

 • wycieczki, imprezy, konkursy, warsztaty ekologiczne, seminaria, szkolenia ekologiczne
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Gmina Mikołajki Pom.

 • "Sprzątanie świata"
 • "Drzewko za makulaturę"
 • "Selektywna zbiórka odpadów"

Gmina Dzierzgoń:

 • Program "Młodzież - Gmina - Środowisko"
 • Drzewko za makulaturę
 • Ogród dendrologiczny

Gmina Sztum

 • "Praca na rzecz ekologii" - współpraca ze szkołami podstawowymi
  i ponadpodstawowymi."
 • "Widzieć inaczej-, czyli jak zostać obserwatorem przyrody"Międzypowiatowe warsztaty ekologiczne "Flora i fauna lasów sztumskich bez tajemnic"
 • Międzygminny konkurs plastyczny pt. " Żyć w przyjaźni z naturą - segregujemy odpady"
 • "Ekologia- dziedzina badająca całokształt dziedzictwa naturalnego ziemi"
 • "Zlot ekologiczny bliskie spotkania z przyrodą w lesie
 • " Rowerowa ścieżka przyrodniczo-edukacyjna "Pętla Lipno"

Powiat Słupski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Konkursy "Sozologiczne"
 • Konkursy "przyrodniczo - krajoznawcze"
 • Konkursy "poznajemy las"
 • "Sprzątanie świata"
 • "Olimpiada ochrony środowiska"
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Konkursy "Sozologiczne"
 • "Sprzątanie świata"
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • zorganizowanie konkursu plastycznego o tematyce leśnej "Cztery pory roku"
 • zorganizowanie spotkań dla dzieci szkół wiejskich w terenie w celu rozpoznawania gatunków drzew i krzewów

Powiat Tczewski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Miasto Tczew:

 • warsztaty dla dzieci i młodzieży, warsztaty dla nauczycieli, wykłady, konkursy, występy artystyczne, zajęcia w Pracowni Edukacji Ekologicznej, zajęcia w terenie, sprzątanie świata

Gmina i Miasto Pelplin:

 • warsztaty szkoleniowe prowadzone na terenie gminy Pelplin przy współpracy z WODR Gdańsk Lipce i Polskiego Klubu Ekologicznego przy Uniwersytecie Gdańskim

Miasto i Gmina Gniew:

 • popularyzacja i propaganda ogólnopolskich i ogólnoświatowych akcji: "Święto Ziemi" i "Sprzątanie Świata", współorganizacja akcji edukacyjnej "Drzewko za butelkę", cykliczne wycieczki dzieci i młodzieży na Składowisko Odpadów Komunalnych w Nicponi

Gmina Morzeszczyn:

 • pogadanki w szkołach, ćwiczenia w terenie, udział w akcjach porządkowych na rzecz ochrony środowiska

Gmina Subkowy:

 • "sprzątanie świata"
   
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • I Miejski Konkurs Integracyjny pt. "Pomysły dzieci w sprawie śmieci"
 • II Tczewskie Spotkanie Ekologiczne pt. "Ekologia w sztuce"
 • Warsztaty dla nauczycieli pt. "Szkoła jako lokalny ośrodek rozwoju zrównoważonego"
 • Warsztaty dla nauczycieli pt. "Zielony Pakiet"
 • Program Przygoda z Przyrodą - zimowe i letnie zajęcia dla młodego ekologa
 • "Święto Ziemi"
 • "Sprzątanie Świata"
 • Pozyskiwanie surowców wtórnych -zbiórka w szkołach
 • Debata szkolna "Działalność człowieka a ochrona środowiska"
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Program Recykling w mojej szkole
 • Konkurs na fotoreportaż z selektywnej zbiórki odpadów
 • Konkurs plastyczny pt. " Podwórko moich marzeń"
 • Warsztaty dla uczniów o tematyce odpadowej
 • Zajęcia terenowe
 • Lekcje otwarte
 • Cykl szkoleń "Rolnictwo a ochrona środowiska część VI"
 • Budowa ścieżki edukacyjnej przy szkole podstawowej i gimnazjum w Subkowach
 • Organizacja przyszkolnych ścieżek ochrony przyrody - Gniew (przedszkole), Pieniążkowo, Ostrowite, Gronowo Polskie

Powiat Wejherowski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • ścieżki edukacyjne;
 • zajęcia w „izbie przyrodniczej”;
 • „zielone lekcje” i zajęcia w „błękitnej szkole”;
 • konkursy ekologiczne oraz konkurs selektywnej zbiórki odpadów w szkołach;
 • szkolenia dla nauczycieli;
 • wydawnictwa: książki, foldery, mapy, publikacje prasowe, itp.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Konkurs selektywnej zbiórki odpadów w szkołach
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Utworzenie Centrum Edukacji i Informacji Środowiskowej dla powiatu wejherowskiego.
  Głównymi celami Centrum będą:
  • Podejmowanie i wspieranie wszelkich działań edukacyjnych służących wzrostowi świadomości i kultury ekologicznej społeczeństwa.
  • Koordynacja wspólnych działań edukacyjno - środowiskowych instytucji i organizacji specjalizujących się edukacji środowiskowej na terenie powiatu.
  • Integracja działalności gospodarczej z ochroną środowiska, edukacją i kulturą na płaszczyźnie zrównoważonego rozwoju.
  • Podejmowanie i wspieranie działań służących integracji europejskiej na płaszczyźnie zrównoważonego rozwoju.
  • Krzewienie etyki ekologicznej.
  • Promocja walorów przyrodniczych i kulturowych Kaszub ze szczególnym uwzględnieniem terenu powiatu.
  • Gromadzenie i udostępnianie informacji o stanie środowiska w formie drukowanej oraz na stronie internetowej.

 

Sopot

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • warsztaty w szkołach
 • konkursy plastyczne, literackie , fotograficzne
 • akcje w terenie
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Akcja "Czysty Sopot to nie kłopot",
 • Projekt edukacyjny "Sopockie Potoki" - projekt ekologiczny dla szkół średnich i gimnazjów "Bilans Tlenowy Sopotu",
 • Dzień Ziemi,
 • Akcja Sadzenia Lasu,
 • Akcja "Sprzątaj po swoim psie",
 • Warsztaty ekologiczne dla młodzieży sopockiej,
 • Sprzątanie Świata,
 • Dzień Bez Samochodu,
 • Konkurs plastyczny - "My dla środowiska".
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • "Chrońmy nasz Bałtyk" - Rejsy edukacyjne po Bałtyku z wykładami i analizami,
 • Warsztaty "Segreguj śmieci w domu" dla wszystkich klas IV,
 • Warsztaty dla nauczycieli "Coś z niczego"
 • Konkurs plastyczny "Sopot w oczach młodych twórców - wykorzystaj surowce wtórne",
 • Akcje cykliczne:
  • "Czyste plaże" -letnia organizowana przez RECAL,
  • Dzień Bez Samochodu,
  • Sprzątanie Świata.

Słupsk

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Realizacja zajęć zawierających elementy edukacji ekologicznej w przedszkolach.
 • Prowadzenie klas o profilu ekologiczno-przyrodniczym w szkołach.
 • Uczestnictwo uczniów w olimpiadach, konkursach, programach ekologicznych o charakterze regionalnym i krajowym. Ponadprogramowa edukacja z zakresu ekologii i ochrony środowiska, działalność kół, klubów i organizacji przyrodniczo-ekologicznych.
 • Zaangażowanie szkół w akcjach ekologicznych.
 • Edukacja humanitarna i ekologiczna prowadzona w Schronisku dla zwierząt w Słupsku.
 • Przedsięwzięcia edukacyjne i promocyjno-informacyjne, dotyczące ochrony środowiska, podejmowane przez władze samorządowe i podległe im służby komunalne na rzecz upowszechniania proekologicznych postaw mieszkańców gminy:
  • tworzenie ośrodków edukacji ekologicznej
  • urządzanie konkursów, festynów i innych imprez o tematyce ekologicznej
  • organizowanie seminariów, wykładów i szkoleń związanych z ekologią i ochroną środowiska
  • sporządzanie i rozprowadzenie wśród mieszkańców różnych materiałów informacyjnych (ulotek, folderów, publikacji prasowych) poświęconych ochronie środowiska
  • tworzenie ścieżek edukacji ekologicznej (w trakcie realizacji).
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Dzień Ziemi - rokrocznie z okazji tego dnia ogłaszany jest konkurs plastyczny, którego celem jest wykształcenie postaw i zachowań proekologicznych. Konkurs cieszy się dużą popularnością, dlatego wszedł na stałe do kalendarza imprez ekologicznych.
 • Konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Słupska "Dbajmy o estetykę miasta".
 • "Sprzątanie Świata"- Urząd Miejski jest koordynatorem akcji.
 • III edycja konkursów na zbiórkę makulatury oraz puszek aluminiowych wśród szkół podstawowych i gimnazjów m .Słupska (PGK Sp. z o.o. )
 • Konkurs zbiórki zużytych baterii wśród szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych m .Słupska (PGK Sp. z o.o.)
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Kontynuacja pkt 1, 2 i 3
 • Konkurs pod hasłem ‘Posprzątaj po swoim psie"
 • „Segregowanie jak oddychanie” (PGK Sp. z o. o, UM, Starostwo Powiatowe)
 • „Zielona kampania” (PGK Sp. z o.o, UM, Starostwo Powiatowe)
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002