Gdańsk

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

brak danych

Sposób postępowania z odpadami

brak danych

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

brak danych

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

brak danych

Gdynia

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem - 90 340,65 t/rok
 • na mieszkańca - 356,4 kg/m/rok
Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych w gminach: szkło, papier, plastik
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacja Łężyce, gmina Wejherowo

 • wielkości składowiska [ha] 8 ha
 • pojemność [m3] 1 200 000 m3
 • stopień wypełnienia [%] 20%
 • wyposażenie techniczne składowiska: brak
 • izolacja podłoża: naturalna i sztuczna
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
 • Zespół Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. - EC 3 - 45 tys. Mg popiołów
 • Stocznia Gdynia S.A. - 37,43 tys. Mg
 • Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni 8,12 tys. Mg
 • Stocznia Remontowa NAUTA S.A. w Gdyni - 7,78 tys. Mg
 • OPEC Sp zo.o. - 3,18 tys. Mg
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

nie występują

Powiat Bytowski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

brak danych

Sposób postępowania z odpadami

brak danych

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

brak danych

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

brak danych

Powiat Chojnicki

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem: 20 000  t/rok,
 • na mieszkańca: 190 kg/m/rok

   

Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostowanie przydomowe
 • zbiórka odpadów surowcowych w gminach: szkło, papier, plastik i inne
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

GMINA CHOJNICE

 • Składowisko w Chojniczkach
 • wielkości składowiska [ha] 1,35 ha, przy czym 0,35 ha zajmuje eksploatowana niecka, i 0,43 ha zajmuje zaprojektowana niecka.
 • pojemność [m3] 8.400 m3.
 • stopień wypełnienia [%] ok. 45%
 • wyposażenie techniczne składowiska: naturalna izolacja podłoża, drenaż odcieków zakończony bezodpływowym zbiornikiem na odcieki
 • Składowisko w Ciechocinie
 • wielkości składowiska [ha] - Łączna powierzchnia działki wynosi 0,95 ha, przy czym 0,33 ha zajmuje eksploatowana niecka..
 • pojemność [m3] - 9.230 m3.
 • stopień wypełnienia [%] - ok. 12%
 • wyposażenie techniczne składowiska: naturalna izolacja podłoża, drenaż odcieków zakończony dwoma zbiornikami na odcieki,
 • Składowisko w Gockowicach
 • wielkości składowiska [ha] - Łączna powierzchnia działki wynosi 0,56 ha, przy czym 0,22 ha zajmuje eksploatowana niecka
 • pojemność [m3] - 4.400 m3.
 • stopień wypełnienia [%] - ok. 34%
 • wyposażenie techniczne składowiska: naturalna izolacja podłoża, drenaż odcieków zakończony bezodpływowym zbiornikiem na odcieki
 • Składowisko w Gockowicach
 • wielkości składowiska [ha] - Łączna powierzchnia działki wynosi 1,43 ha, przy czym 0,23 ha
 • zajmuje eksploatowana niecka, i 0,18 ha zajmuje zaprojektowana niecka.
 • pojemność [m3] - 5 750 m3.
 • stopień wypełnienia [%] - ok. 35%
 • wyposażenie techniczne składowiska: naturalna izolacja podłoża, drenaż odcieków zakończony bezodpływowym zbiornikiem na odcieki

GMINA CZERSK

 • Składowisko w Nieżurawawie
 • wielkości składowiska [ha] - Składowisko zajmuje obszar 6,45 ha z czego powierzchnia przeznaczona pod deponowanie odpadów wynosi 3,59 ha, pas zieleni ochronnej o szerokości 10,0 m wokół składowiska zajmuje obszar ok. 0,98 ha.
 • pojemność [m3] - nosi 119 000 m3
 • stopień wypełnienia [%] - ok. 29 %
 • wyposażenie techniczne składowiska: sztuczna izolacja podłoża, kompostownia, kompaktor, zbiornik na wody odciekowe zaopatrzony w pompę, wiaty do prowadzenia segregacji odpadów i czasowego gromadzenia wydzielonych surowców wtórnych

GMINA BRUSY

 • Składowisko w Kosobudach
 • wielkości składowiska [ha] - Łączna powierzchnia działki wynosi 3,8 ha, przy czym część czynna składowiska wynosi ok. 0,5 ha
 • pojemność [m3] - 42 000 m3.
 • stopień wypełnienia [%] - ok. 75% 
 • wyposażenie techniczne składowiska: naturalna izolacja podłoża, kompostownia

GMINA KONARZYNY

 • Składowisko w Zielonej Hucie
 • wielkości składowiska [ha] - Łączna powierzchnia działki wynosi 1,44 ha
 • pojemność [m3] - 6,1 tys. m3,
 • stopień wypełnienia [%] - brak danych
 • wyposażenie techniczne składowiska: sztuczna izolacja podłoża, kompostownia, drenaż odcieków zakończony bezodpływowym zbiornikiem na odcieki, rowy opaskowe, boksy na wysegergowane odpady, kompostownia

MIASTO CHOJNICE

 • Składowisko w Nowym Dworze k/ Angowic
 • wielkości składowiska [ha] - 18,7 ha
 • pojemność [m3] - 750 tys. m3
 • stopień wypełnienia [%] - brak danych
 • wyposażenie techniczne składowiska: sztuczna izolacja podłoża, odgazownie, studnie odgazowujące, waga
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

brak danych

Powiat Człuchowski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem: 12 665 ton/rok,  
 • na mieszkańca: 174 kg/mieszkańca  
Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne ,
 • zbiórka odpadów surowcowych w gminach - szkło ,  papier,  plastik,   inne ,
 • papier tylko w gminie miejskiej Człuchów
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

nazwa składowiska, lokalizacjaobsługiwane gminypojemoność do wykorzystania [m3]procent wykorzystania
NadziejeweCzarne83 00021
Kiełpinmiasto i gmina Człuchów55 10019
GrzymisławDebrzno75 00025
PrzechlewoPrzechlewo27 44023

 

Dane dotyczące składowisk

Wyszczególnienie

składowisko odpadów w Kiełpinie

składowisko odpadów w Nadziejewie

składowisko odpadów w Przechlewie

składowisko odpadów w Grzymisławiu

Składowiska komunalne dla gminy

miasto Człuchów i gmina wiejska Człuchów

miasto i gmina Czarne

  gmina Przechlewo

miasto i gmina Debrzno

Składowiska legalne

tak

tak

tak

tak

Zieleń izolacyjna wokół składowiska

tak

tak

tak

tak

Uszczelnienie naturalne

tak

tak

tak

tak

Uszczelnienie inne

geomembrana

geomembrana

geomembrana

geomembrana

Wyposażenie w kompaktor

nie

nie

nie

nie

Wyposażenie w spychacz do odpadów

tak

tak

tak

tak

Wyposażenie w wagę

tak

nie

nie

nie

Wyposażenie w brodzik

tak

tak

tak

tak

Piezometry

tak

tak

tak

tak

Segregacja na składowisku

tak

tak

tak

tak

Wyposażenie w boksy na surowce wtórne

tak

tak

tak

tak

Ujęcie odcieków wysypiskowych

tak

tak

tak

tak

Ujęcie biogazu

nie

nie

nie

nie

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
 • 27,4 tys. ton/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • nie występują

Powiat Gdański

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem - 185 000  t/rok
 • na mieszkańca - 400 kg/m/rok  
Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostowanie przydomowe
 • zbiórka odpadów surowcowych w gminach: szkło, papier, plastik; inne: odpady organiczne, odzież
 • przetwarzanie odpadów w zakładzie utylizacji
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach z niektórych dzielnic
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

ok. 400 000

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • nie występują
 • występują obszary ograniczonego użytkowania wokół oczyszczalni Wschód - 500m, wokół ZU w Szadółkach - 300m

Powiat Kartuski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

brak danych

Sposób postępowania z odpadami

brak danych

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

brak danych

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

brak danych

Powiat Kościerski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

brak danych

Sposób postępowania z odpadami

brak danych

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

brak danych

 

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

brak danych

Powiat Kwidzynski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem  10 154,4  t/rok,
 • na mieszkańca  125,8 kg/m/rok / na wszystkie składowiska łącznie 
Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych w gminach: szkło, papier, plastik
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacja

wielkość składowiska [ha]

pojemność [m3]

stopień wypełnienia [%]

wyposażenie techniczne składowiska

m. Bądki gm. Gardeja5,9255 00085naturalna izolacja podłoża, odgazowanie, kompaktor
Gonty gm. Prabuty1,4957 80062naturalna izolacja podłoża
Karpiny gm. Sadlinki0,16brak danychbrak danychnaturalna izolacja podłoża
Jałowiec gm. Ryjewo2,9150 00024naturalna izolacja podłoża

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
 • 1 028 600
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • nie występują

Powiat Lęborski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem - 15 442 t/rok
  • w tym gmina Wicko 1 706 t/r
  • i gmina Cewice 900 t/r
 • na mieszkańca - 234 kg/m/rok
  • w tym gmina Wicko 302 kg/m/r
  • i gmina Cewice 123 kg/m/r
Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostownie przydomowe
 • zbiórka odpadów surowcowych w gminach: szkło, papier
 • przetwarzanie odpadów w zakładzie utylizacji
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Miejsce unieszkodliwiania odpadów:

Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o w Czarnówku

 • lokalizacja: miejscowość Czarnówko (lokalizacja jest bardzo korzystna: dogodny dojazd z Lęborka, gdzie powstaje znaczna część odpadów, położenie w centralnej części powiatu lęborskiego, osłonięty lasami od strony południowej, wschodniej i częściowo północnej), Gmina Nowa Wieś Lęborska .
 • wielkości składowiska [ha]: W planie zagospodarowania przestrzennego gminy na cele gospodarki odpadami przeznaczono teren o powierzchni 48 ha. Obecnie w posiadaniu Przedsiębiorstwa jest część terenu o powierzchni 28,85 ha, z czego czynna część składowiska zajmuje 5,14 ha.
 • pojemność [m3]: brak danych
 • stopień wypełnienia [%] : brak danych
 • wyposażenie techniczne składowiska: sztuczna izolacja podłoża, oczyszczanie odcieku w oczyszczalni ścieków, kompaktor

Składowisko w Lucinie

 • lokalizacja: Lucin, Gmina Wicko
 • wielkości składowiska [ha]: 5,26
 • pojemność [m3]: brak danych
 • stopień wypełnienia [%]: 50
 • wyposażenie techniczne składowiska: naturalna izolacja podłoża, kompostownia

Składowisko odpadów w Oskowie

 • lokalizacja: składowisko położone jest w odległości ok. 2 km od Oskowa i ok. 6 km od Cewic, w lesie przy drodze z Oskowa do Czarnej Dąbrówki, , gm. Cewice
 • wielkości składowiska [ha]: 5,16 ha, z czego 0,8 ha stanowi eksploatowana kwatera
 • pojemność [m3]: brak danych
 • stopień wypełnienia [%]: brak danych
 • wyposażenie techniczne składowiska: naturalna izolacja podłoża
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • nie występują

Powiat Malborski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem – 15 220 Mg/rok
 • na mieszkańca – 260 kg/m/rok  

Miasto Malbork

 • ilość odpadów ogółem - 13 130 Mg/rok
 • na mieszkańca - 0,328 Mg/m/rok

Gmina Malbork

 • ilość odpadów ogółem -787 Mg/rok
 • na mieszkańca - 0,196 Mg/m/rok 

Gmina Stare Pole

 •  ilość odpadów ogółem - 432 Mg/rok
 • na mieszkańca - 0,185 Mg/m/rok

Gmina Miłoradz

 • ilość odpadów ogółem - 374 Mg/rok
 • na mieszkańca – bd Mg/m/rok

Miasto i Gmina  Nowy Staw 

 • ilość odpadów ogółem - 407 Mg/rok
 • na mieszkańca - 0,0476 Mg/m/rok

Gmina Lichnowy 

 • ilość odpadów ogółem - 428 Mg/rok
 • na mieszkańca - 0,088 Mg/m/rok)

 

Sposób postępowania z odpadami

Miasto Malbork

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostowanie przydomowe
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, papier, plastik

Gmina Nowy Staw

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, papier, plastik

Gmina Malbork

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych: plastik

Gmina Miłoradz

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych: plastik

Gmina Lichnowy:

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych: plastik

Gmina Stare Pole

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, papier, plastik

 

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Świerki (Nowy Staw)

 • wielkości składowiska [ha]  
  • 4,34 – w granicach ogrodzenia
  • 2,67 – powierzchnia składowania
 • pojemność [m³]   67 692 m3
 • stopień wypełnienia [%]  97%
 • sztuczna izolacja podłoża

 Lisewo Malborskie

 • wielkości składowiska [ha]  
  • 0,75 – w granicach ogrodzenia
  • 0,47 – powierzchnia składowania
 • pojemność [m³]   19 000 m3
 • stopień wypełnienia [%]  54%
 • sztuczna izolacja podłoża

 Szaleniec

 • wielkości składowiska [ha]  
  • 2,18 – w granicach ogrodzenia
  • 0,63 – powierzchnia składowania
 • pojemność [m³]   9 850 m3
 • stopień wypełnienia [%]  60%
 • naturalna izolacja podłoża

wyposażenie techniczne składowisk:

 • (dotyczy wszystkich składowisk)-brak kompostowni, odgazowania, oczyszczalni odcieku, kompaktora, linii do mechanicznej segregacji
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • Gmina Malbork. Grunty po byłym poligonie (obręb Nowa Wieś) powierzchnia ok. 2 ha – nielegalne wyrobiska piasku oraz nielegalne niewielkie wysypiska odpadów. Termin zakończenia rekultywacji do końca 2006 r. – zadanie ciągłe, szacunkowy koszt ok. 120 tys. zł. 

Powiat Nowodworski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem - 7 567,7 t/rok
 • na mieszkańca - 206 kg/m/rok
Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostowanie przydomowe – brak danych
 • zbiórka odpadów surowcowych w gminach: szkło, papier, plastik (udział odpadów z selektywnej zbiórki odpadów wynosi 1,1%)        
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach
 • akumulatory – sklepy motoryzacyjne, stacje obsługi; przeterminowane leki – apteki
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 • składowisko „Rokitki” w Tczewie (poza powiatem) 
 • Tczew, ul. Rokicka 16
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • nie występują

Powiat Pucki

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem: 70 000 m3/rok
 • na mieszkańca: 133 kg/m/rok
Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostownie przydomowe
 • zbiórka odpadów surowcowych do przeróbki szkło, papier, plastik
 • przetwarzanie odpadów w zakładzie utylizacji
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 • Składowisko Stałych Odpadów Komunalnych w Łebczu gm. Puck wielkości składowiska [ha]: 8,39 ; pojemność [m³]: 561 815
 • stopień wypełnienia [%]: 87%
 • wyposażenie techniczne składowiska: naturalna izolacja podłoża, odgazownie, kompaktor
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

brak danych

Powiat Starogardzki

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

ogółem powiat – 33 852  t/rok

na mieszkańca – 278 kg/m/rok

 • Gmina Zblewo - 513 t/rok, 48,8 kg/m/rok
 • Czarna Woda (miasto) - 154,3 t/rok, 44 kg/m/rok
 • Gmina Kaliska - 1 500 t/rok, 280 kg/m/rok
 • Gmina Skórcz  - 321 t/rok, 97 kg/m/rok
 • Miasto Skórcz  - 744 t/rok, 209 kg/m/rok
 • Miasto Starogard Gdański - 23 007 t/rok, 460 kg/m/rok
 • Gmina Lubichowo - 672 t/rok, 116 kg/m/rok
 • Gmina Smętowo Graniczne - 352,8 t/rok, 65 kg/m/rok
 • Gmina Starogard Gdański - 2 232,1 t/rok, 180 kg/m/rok
 • Gmina i Miasto Skarszewy - 3 942 t/rok, 299 kg/m/rok
 • Gmina Osieczna - 418,5 t/rok, 144 kg/m/rok
 • Gmina Osiek - 150 t/rok, 60 kg/m/rok
 • Gmina Bobowo - 258 t/rok, 90 kg/m/rok

 

Sposób postępowania z odpadami

Starogard Gdański:

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, plastik
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach

Gmina Zblewo:

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostowanie przydomowe 
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, papier, plastik
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetworzenia w wyspecjalizowanych zakładach – jednostki posiadające uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami

Gmina Kaliska:

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostowanie przydomowe
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, papier, plastik, inne

Gmina Skórcz:

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostowanie przydomowe
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, plastik

Gmina Starogard Gdański:

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostowanie przydomowe
 • zbiórka odpadów surowcowych szkło, plastik

Gmina Smętowo Graniczne:

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, plastik

Gmina Osiek:

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostowanie przydomowe
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, papier ,plastik, inne

Gmina Osieczna:

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostowanie przydomowe
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, papier, plastik, inne

Gmina Lubichowo:

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, plastik

Gmina Bobowo:

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło

Skórcz (miasto):

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, plastik

Czarna Woda (miasto):

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, papier, plastik

Skarszewy:

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, plastik 
   
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacja

powierzchnia
[ha]

pojemność
[m3]

stopień
wypełnienia [%]

wyposażenie
techniczne

Linowiec15,42 720 00060sztuczna izolacja podłoża (1 kwatera), spychacz
Skarszewy8493 00030sztuczna izolacja
podłoża, spychacz
Strych, gm. Kaliska1,135 00060sztuczna izolacja
podłoża, inne: brak
Bietowo, gm. Lubichowo1,052 00040sztuczna izolacja
podłoża, inne: brak
Osówek, gm. Osieczna0,4618 50050naturalna izolacja
podłoża, inne: brak
Osiek1,2318 00060sztuczna izolacja
podłoża, inne: brak
Zblewo0,410 00090naturalna izolacja
podłoża, inne: brak
Skórcz2,0-70 brak zabezpieczeń
Bobrowiec, gm. Smętowo Graniczne1,215 70040naturalna, sztuczna izolacja podłoża

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

dane dla największych zakładów przemysłowych zlokalizowanych na terenie powiatu:

 • Elektrociepłownia Starogard Sp. z o.o. - 9 999 t/rok
 • Zakłady Płyt Pilśniowych Czarna Woda S.A. w upadłości - 47,1 t/rok
 • Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. - 2 400 t/rok
 • Zakład Energetyki Cieplnej "STAR-PEC" Sp. z o.o. - 1 530 t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

 

 • Fabryka Płyt Pilśniowych w Czarnej wodzie - teren zdegradowany dzałalnością przemysłową o pow. 4 ha
 • żwirownia - wysypisko w m. Bobowo o pow. 5 ha;
 • żwirownia w m. Zblewo o pow. 0.8 ha;
 • żwirownia w m. Pólko o pow. 10 ha;
 • żwirownia Skarszewy o pow. 10 ha;
 • żwirownia w m. Skarszewy o pow. 5 ha;
 • żwirownia w m. Boże Pole o pow. 3 ha;
 • żwirownia w m. Szlachta o pow. 5 ha;
 • żwirownia w m. Szteklin o pow. 3.56 ha - teren zdegradowany popiołami
 • niezinwentaryzowane tereny nielegalnych wyrobisk pożwirowych  o pow. ok. 50 ha

   

Powiat Sztumski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem powiat – 22 907 Mg/rok
 • na mieszkańca – 218 kg/m/rok
Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych w gminach: szkło, papier, plastik
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacja

ilość odpadów ogółem [Mg/rok]

powierzchnia [ha]

pojemność całkowita (pojemność do wypełnienia) [m3]

stopień wypełnienia [%]

wyposażenie techniczne

Minięta, gm. Dzierzgoń

14 097,24

1,58

planowana:
100 000 m3

35 % (2004 r.)

sztuczna izolacja podłoża (geomembrana), odgazownie, inne: brak

Nowa Wieś Sztumska, gm. Sztum

6 637,17

1,99

planowana:
400 000 m3

72% (2004r.)

naturalna izolacja podłoża (glina), inne: brak

 

Składowisko w Wilczewie zostało zamknięte i przeznaczone do rekultywacji

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
 • nie ma składowisk odpadów przemysłowych
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • występują - brak danych

Powiat Słupski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem - 12 046 t/rok
 • na mieszkańca - 126,8 kg/m/rok
Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostownie przydomowe
 • zbiórka odpadów surowcowych do przeróbki szkło, papier, plastik
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacjapowierzchnia [ha]pojemność [m3]stopień wypełnienia
[%]
wyposażenie techniczne

3.1. Bierkowo gm. Słupsk

10,22

b.d.

55

sztuczna i naturalna izolacja podłoża, odgazownie, kompaktor, inne: brak

3.2. Obłęże gm. Kępice

1,7

b.d

b.d.

sztuczna izolacja podłoża, kompaktor, inne: brak

3.3. Chlewnica gm. Potęgowo

1,3

24 000

b.d.

sztuczna izolacja podłoża, kompaktor, inne: brak

3.4 Wykosowo gm. Główczyce

1

30 700

b.d.

brak

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
 • 12 000 t/rok (wywiezione na składowiska)
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • nie występują

Powiat Tczewski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

Gmina Tczew 

 • ogółem - 2 671,47 t/rok
 • na mieszkańca - 239,38 kg/m/rok

Gmina Morzeszczyn

 • ogółem - 975 t/rok
 • na mieszkańca - 252 kg/m/rok

Miasto Tczew

 • ogółem - brak danych 
 • na mieszkańca - brak danych

Miasto i Gmina Gniew

 • ogółem - brak danych 
 • na mieszkańca - brak danych

Gmina Subkowy

 • ogółem - 3 150  t/rok
 • na mieszkańca - 606 kg/m/rok

Gmina i Miasto Pelplin

 • ogółem - 4 244 t/rok
 • na mieszkańca - 265,25 kg/m/rok
Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostownie przydomowe
 • zbiórka odpadów surowcowych do przeróbki szkło, papier, plastik
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

 

 

 

lokalizacja

powierzchnia [ha]

pojemność [m3]

stopień wypełnienia [%]

wyposażenie techniczne

Nicponia, gm. Gniew

6,5

ok. 347 000

4,5

sztuczna izolacja podłoża, odgazowanie, waga wozowa, kompaktor KABLE, prasa do belowania, pompa MSZ do rozdeszczowania wód odciekowych, brodzik dezynfekcyjny

Tczew, ul. Rokicka

7

brak danych

brak danych

naturalna izolacja podłoża, odgazownie, kompaktor, spychacz, brodzik dezynfekcyjny, waga mechaniczna

Ropuchy, gm. i miasto Pelplin

1,6

75 000

65

sztuczna izolacja podłoża, waga mechaniczna, przejazd dezynfekcyjny, spychacz

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Tczew - Wyeksploatowane części składowiska w Tczewie

 • w trakcie przygotowań do rekultywacji

Gmina Subkowy - Dzikie wysypiska śmieci (odpady komunalne mieszane):

 • Mały Garc - ok. 900 m³ 
 • Waćmierz - 160 m³ 
 • Gorzędziej - 25 m³ 
 • Rybaki - 200

Pozostałe - brak danych

 

 

Powiat Wejherowski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem - ok. 52 359 t/rok,
 • na mieszkańca - ok. 235 kg/M/rok
Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne 
 • zbiórka odpadów surowcowych w gminach: szkło, papier, plastik, inne
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Rybska Karczma

 • wielkości składowiska [ha]: 6,44 ha
 • pojemność [m³]: 1 659 000 m3
 • stopień wypełnienia [%] – 87,5 %
 • wyposażenie techniczne składowiska: naturalna izolacja podłoża, kompostownia, kompaktor 

       
Gniewino

 • wielkości składowiska [ha]: 2,0 ha
 • pojemność [m³]: 140 000 m3
 • stopień wypełnienia [%] – 28,6 %
 • wyposażenie techniczne składowiska: sztuczna izolacja podłoża, oczyszczalnia odcieku – odcieki oczyszczane w sąsiadującej ze składowiskiem Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Gniewinie

 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Łężycach (obecnie „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w Łężycach)

 • W ramach I etapu budowy wykonano m.in.: kwaterę składową B1, system monitorowania stanu środowiska wokół starego składowiska odpadów i nowobudowanego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, kwaterę wspomagającą do selektywnego deponowania odpadów budowlanych, kwaterę wspomagającą do selektywnego deponowania odpadów jednorodnych, segment przyjmowania odpadów od dostawców indywidualnych, sortownię odpadów surowcowych, budynek socjalny wraz z segmentem demontażu sprzętu RTV i AGD, segment demontażu odpadów wielkogabarytowych, segment przerobu gruzu budowlanego, segment czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych, instalację odzysku biogazu, podczyszczalnię ścieków.
 • Realizacja II i III etapu budowy przewidziana jest na lata 2005-2008. Docelowo planuje się przyjmowanie 200-250 tys. Mg (ton) odpadów rocznie.

Szczegółowe informacje na stronie www: www.zuo.gda.pl

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
 • ok. 13 000 t/a odpadów innych niż komunalne
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • nie występują

Sopot

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem - 17 766 t/rok  
 • na mieszkańca - 455 kg/rok 
Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne,
 • zbiórka odpadów surowcowych w gminach (szkło, papier, plastik, inne),
 • przetwarzanie odpadów w zakładzie utylizacji,
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach.
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 • lokalizacja- Łężyce, gm. Wejherowo, Powiat Wejherowski, właściciel Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o. w Łężycach, a  udziałowcami są: Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" oraz gminy: Gdynia, Kosakowo, Reda, Rumia, Sopot, Wejherowo-gmina miejska, Wejherowo-gmina wiejska - powierzchnia składowania kwatery B1/1 wynosi 4,06 ha, pojemność kwatery B1/1 wynosi 605 000
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

brak danych

Słupsk

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem - 29 219,3  t/rok,
 • na mieszkańca - 292 kg/m/rok

 

Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych w gminach: szkło, papier, plastik
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacja

powierzchnia [ha]

pojemność całkowita

stopień wypełnienia [%]

wyposażenie techniczne

Bierkowo, Gmina Słupsk

16,49

1 520 000

70

naturalna i sztuczna izolacja podłoża, kompostownia, odgazowanie, odcieki w obiegu zamkniętym, kompaktor, linie do mechanicznej segregacji

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

7 146,98

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • brak
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002