Gdańsk

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

brak danych

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

brak danych

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

brak danych

Gdynia

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • konkursy o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży np: plastyczne, internetowe, przegląd małych form teatralnych oraz dla wszystkich mieszkańców: "Zapraszamy ptaki do Gdyni" na wykonanie budki lęgowej i karmnika dla ptaków
 • kampanie informacyjne np.: "Posprzątaj po swoim psie", "Nie spalaj śmieci"
 • "Informator o stanie środowiska miasta" dostępny na internetowej stronie Urzędu Miasta Gdyni.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • konkurs "Ekologia w naszej szkole" na najlepszą stronę internetową o tematyce ekologicznej, który został rozstrzygnięty w ramach obchodów Dnia Ziemi. Do udziału w nim zgłoszono 39 prac przygotowanych przez prawie 200 i 40 nauczycieli z 29 gdyńskich szkół podstawowych, gimnazjów i średnich. Ogłosiliśmy też II edycję konkursu internetowego pod hasłem "Środowisko wokół naszej szkoły"
 • festyn ekologiczny na Bulwarze Nadmorskim z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska
 • akcja "Sprzątanie Świata - Gdynia 2004
 • akcja plakatowo-medialną "Posprzątaj po swoim psie"
 • kampania informacyjną "Nie spalaj śmieci" poświęconą problemowi spalania śmieci przez mieszkańców w piecach i ogrodach
 • wakacyjną kampanię edukacyjną "Czyste plaże" (we współpracy z Fundacją "Recal")
 • zorganizowano kolejna edycję konkursu "Zapraszamy ptaki do Gdyni" na wykonanie budki lęgowej i karmnika dla ptaków. Do konkursu przystąpiło ponad 130 uczestników z 21 szkół.
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • kontynuacja zeszłorocznych akcji, kolejne edycje konkursów: "Zapraszamy ptaki do Gdyni", na najlepszą stronę internetową o tematyce ekologicznej, przegląd małych form teatralnych itp.
 • akcja "Ratujmy Kasztanowce"
  Akcję prowadzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (Referat Ekorozwoju) w porozumieniu z Wydziałem Gospodarki Komunalnej (Referat Zieleni Miejskiej).
  Celem akcji jest rozpoznanie zagrożenia szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem rosnących w Gdyni kasztanowców. Akcja skierowana w szczególności do dzieci zrzeszonych w kołach przyrodniczych i ekologicznych rozpocznie się wiosną i potrwa do jesieni. Głównym zadaniem uczniów, pod kierunkiem nauczycieli, będzie obserwacja kasztanowców w najbliższej okolicy szkoły. W akcji bierze udział 190 uczniów z 15 gdyńskich szkół, gromada zuchowa oraz kilkunastu mieszkańców Gdyni. Obserwować będą ponad 200 drzew kasztanowców w dzielnicach: Redłowo, Orłowo, Cisowa, Chwarzno, Grabówek, Chylonia, Dąbrowa, Witomino oraz w Śródmieściu Gdyni.
  Wyniki obserwacji tzn.: kondycja drzewa, stan liści, oznaki żerowania szkodnika (obecność tzw. min na liściach), należy wpisać na specjalnie przygotowaną kartę i jesienią złożyć w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
  Uzyskane w trakcie akcji informacje posłużą do zaplanowania w przyszłym sezonie działań ochronnych dla zaatakowanych drzew.

 

 

Powiat Bytowski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

brak danych

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

brak danych

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

brak danych

Powiat Chojnicki

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • brak danych innych niż podane wyżej informacje o edukacji przyrodniczej
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • brak danych innych niż podane wyżej informacje o edukacji przyrodniczej
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • brak danych innych niż podane wyżej informacje o edukacji przyrodniczej

Powiat Człuchowski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • akcja "Sprzątanie Świata" -wszystkie gminy
 • projekt edukacyjny "Świadomość ekologiczna kobiet" - gm. miejska Człuchów
 • konkursy recytatorskie i piosenkarskie w szkołach
 • konkurs o statuetkę "Zielonego Słowika" w ramach Dnia Ziemi
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • projekt "Dostęp do informacji o środowisku narzędziem do podniesienia świadomości ekologicznej lokalnej społeczności"
 • konkurs o statuetkę "Zielonego Słowika" w ramach Dnia Ziemi
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • przeprowadzane w szkołach akcje zbiórki makulatury i odpadów niebezpiecznych, głównie baterii i akumulatorów

Powiat Gdański

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Organizowanie Olimpiad Ekologicznych - corocznie (m. Pruszcz Gd.), oraz innych konkursów (gm. Cedry Wlk., Kolbudy, Suchy Dąb) z udziałem wszystkich placówek oświatowych,
 • Wyjazdy młodzieży szkolnej do "Zielonych Szkół", 4 grupy rocznie z dofinansowaniem z GFOŚ w wys. 16000 zł,
 • Akcje "Dni Ziemi""Sprzątanie Świata" (gm. Kolbudy, Suchy Dąb),
 • Edukacja w szkołach (prowadzenie obserwacji w terenie stanu szaty roślinnej, stopnia zanieczyszczenia wody itp., wycieczki krajoznawcze, filmy przyrodnicze przedstawiające stan zanieczyszczenia i jego konsekwencje (gm. Kolbudy, Suchy Dąb),
 • Organizacja Gminnego i Powiatowego Konkursu Ekologicznego (Gm. Pruszcz Gdański), konkursy i wycieczki ekologiczne, wyjazdy na "zielone szkoły" (gm. Kolbudy), edukacja w szkołach,
 • Konkurs „Piękna Zagroda” w Cedrach Wielkich
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Olimpiada ekologiczna, seminaria, konkurs „Piękna Zagroda”, akcja „Sprzątanie Ziemi”
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Ścieżka edukacji ekologicznej w „Parku Rotmanka”

Powiat Kartuski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

brak danych

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

brak danych

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

brak danych

Powiat Kościerski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

brak danych

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

brak danych

Powiat Kwidzynski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Edukacja ekologiczna na terenie powiatu kwidzyńskiego prowadzona była głównie przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Kwidzynie (istniejącego do marca 2004r.) oraz Kwidzyńskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Ekologicznych EkoInicjatywa. Po likwidacji Centrum Edukacji Ekologicznej do kontynuowania zadań z zakresu edukacji ekologicznej w drodze konkursu wybrano Kwidzyńskie Centrum Wspierania Inicjatyw Ekologicznych EkoInicjatywa . Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Stowarzyszenie EkoInicjatywa były i są obecnie głównymi organizatorami seminariów, szkoleń oraz innych działań związanych z edukacją ekologiczną. Ponadto ożywioną działalność w zakresie edukacji ekologicznej prowadzą szkoły, przedszkola z terenu powiatu oraz " Zielona Szkoła" W Brachlewie gm. Kwidzyn, prowadzona przez Miasto Kwidzyn i Gminę Kwidzyn

Konkursy :

 • Baw się z Zieloną (1999),
 • Stare drzewa pamiętają dawne dzieje (1999),
 • Historia pewnego śmiecia (1999-2000),
 • Mój sklep (2000),
 • Jaki to ptak (2000),
 • Woda-człowiekśrodowisko (2001),
 • Konkurs na najlepszy plakat dotyczacy tematyki odpadów oraz na najciekawsze działanie towarzyszące Akcji Sprzątania Świata 2001,
 • Konkurs wiedzy na temat ptaków drapieżnych" (2001),
 • Przyroda zimą (2002),
 • Pamiętnik z wakacji (2002),
 • Sejmik odpadowy (2002),
 • Minimalizuj i segreguj" (2002)

Seminaria, wykłady:

 • Cykl " Zielone Spotkania - seminarium międzynarodowe " Kwidzyn miasto zrównoważonego rozwoju" (1999), III Ogólnopolskie Seminarium " Forum Lokalnych Inicjatyw Ekologicznych" (2000), " Wiklina źródłem dochodu ludności Regionu Kwidzyńskiego" (2000), "Liwa rzeka Powiatu kwidzyńskiego" (2002)

Szkolenia, warsztaty :

 • "Ekologic" (1999), Studium Podyplomowe - Edukacja Ekologiczna jako ścieżka międzyprzedmiotowa" (1999/2000),
 • "Ochrona środowiska - Jak daleko nam do Unii" (2000),
 • Cykl szkoleń dotyczący gospodarki odpadami " Nasze inicjatywy" (2000),
 • "Pakiet woda" przykłady zajęć według pakietu edukacyjnego, szkolenie w Słowińskim Parku Narodowym" (2001),
 • "Tajemnice wiklinyszkoła letnia" (2001),
 • szkolenie " przedsiębiorstwo ekologia - czy ja potrafię",
 • "Rozpoznawanie drzew i krzewów. Typy lasów.",
 • szkolenie poświęcone prezentacji podręczników szkolnych " Żołędziakowe ABC" Ekologia w nauczaniu zintegrowanym,
 • "Strażnik Ekolog",
 • "Wzmacnianie potencjału organizacyjnego Nadbałtyckich Liderów Ekologicznych",
 • "Zielony Pakiet",
 • "Warsztaty papieru czerpanego",
 • Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej w oparciu o Pakiet Komitetu Ochrony Orłów " Ptaki drapieżne"
 • Akcje " Sprzątania Świata" i "Dnia Ziemi"
 • Urząd Miasta i Gminy Prabuty we współudziale Stowarzyszenia Gmin RP " Euroregion Bałtyk" zorganizowała w 2003r. : Warsztaty ekologiczne - podsumowanie 10-lecia współpracy z gminą Tingsryd" .

 

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Gmina Kwidzyn

 • „ Zielona szkoła w Brachlewie” – przez cały rok prowadzone są zajęcia; warsztaty papieru czerpanego prowadzone przez Stowarzyszenie EKO-  INICJATYWA w szkołach na terenie gminy

Gmina  Prabuty

 • akcja Sprzątanie Świata

Miasto Kwidzyn

 • coroczna akcja letnia „ Kwitnące Wakacje” prowadzona przez Stowarzyszenie EKO-INICJATYWA”

Gmina Gardeja 

 • „ Bocianie plotki”; konkurs „ Mój region”
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

III edycja programu „Wisła czysta, bezpieczna, piękna”

 • We wrześniu 2005 r. rusza III edycja ogólnopolskiego programu „Wisła czysta, bezpieczna, piękna”, skierowanego do nadwiślańskich szkół podstawowych.
 • Organizatorami Programu są Stowarzyszenie „Eko-Inicjatywa” i WWF Polska.
 •  Program został przygotowany dla uczniów klas III – VI nadwiślańskich szkół podstawowych. Każdej szkole uczestniczącej w Programie zostanie przekazany bezpłatnie pakiet edukacyjny złożony z kart pracy dla uczniów, scenariuszy zajęć dla nauczycieli, plakatów, zakładek i segregatora.
 • Zadania są zróżnicowane pod względem trudności, dlatego można je rozdzielić pomiędzy klasami. Dzieci pracują w grupach, część zadań rozwiązywanych jest w szkole, część podczas zajęć w terenie. Wypełnione karty pracy w postaci raportu wysyłane są do Stowarzyszenia. Na podstawie opracowanych wyników powstanie Raport pt. „Wisła czysta, bezpieczna, piękna”, w którym zawarte będą ciekawostki nt. Wisły, przedstawione wyniki przeprowadzonych przez uczniów badań i obserwacji, zaprezentowane będą również najciekawsze inicjatywy podejmowane przez szkoły.
 •  W ramach Programu przewidzieliśmy również szkolenia dla nauczycieli, które odbędą
 • się w lutym 2006 r. Celem szkolenia jest dobre przygotowanie merytoryczne, metodyczne i organizacyjne w zakresie edukacji ekologicznej i aktywizacji społecznej. Szkolenia są bezpłatne.
 • Dodatkowo dla szkół z województwa pomorskiego przygotowaliśmy cykl prelekcji dot. „Życia w harmonii z przyrodą nad Wisłą”, które bezpłatnie zostaną przeprowadzone w szkołach przez pracowników Stowarzyszenia.
 • Szkoły z województwa pomorskiego dodatkowo za pośrednictwem Eko-Inicjatywy mogą nawiązać współpracę ze szkołami z Obwodu Kaliningradzkiego i wymienić się z nimi doświadczeniami z zakresu ochrony rzek.

 Gmina Gardeja – „ Dzień bociana”

Powiat Lęborski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Propagowanie wykorzystania na terenach rolnych produkcji słomy na cele energetyczne.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • brak informacji
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • brak informacji

Powiat Malborski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Światowy Dzień Ziemi,
 • Dzień Ochrony Środowiska,
 • Sprzątanie Świata w ramach edukacji ekologicznej
 • Organizowanie konkursów, wycieczek do oczyszczalni ścieków.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • realizacja Projektu „Ochrona środowiska na terenach wiejskich”
 • zorganizowanie akcji „Sprzątanie świata”
 • realizacja zadrzewień – pielęgnacja oraz sadzenie nowych drzew i krzewów
 • happeningi i konkursy ekologiczne
 • organizowanie wycieczek ekologicznych i  „zielonych szkół”
 • działalność kół ekologicznych
 • tworzenie plakatów i gazetek związanych z ochroną środowiska
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Gmina Nowy Staw

 • propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju,
 • wspieranie inwestycji przeciwdziałających zanieczyszczeniom,
 • rajdy piesze i rowerowe,
 • obchody Święta Ziemi i Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska,
 • „zielony marsz” – porządkowanie chodników i ulic,
 • popularyzacja haseł służących ochronie środowiska – „Zielona trawa, niebieska woda, czyste powietrze”, „Śmieci mniej – Ziemi lżej”, „Wokół naszej szkoły jest czysto” i inne ;
 • organizacja wyjazdów uczniów do lasu w celu poznawania różnych form przyrody – roślinnych i zwierzęcych.

Powiat Nowodworski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Porządkowanie terenu miasta Nowy Dwór Gdański w ramach Dnia Ziemi (17.04.2004 r.) oraz Akcji Sprzątania Świata (21.09.2004 r.)
 • Konkurs „Ochrona Środowiska Żuław” podczas Spływu Kajakowego rzeką Tugą na trasie Nowy Staw – Nowy Dwór Gdański (11.09.2004 r.)
 • Konkurs ekologiczny „Zdrowa Żywność w Każdej Zagrodzie” zorganizowany podczas Samorządowych Dożynek Powiatu Nowodworskiego (26.09.2004 r.)
 • Konkurs „Ekologicznych Potraw Świątecznych” w miejscowości Jazowa (09.12.2004 r.)
 • Prelekcja Pana W. Podsiadłego nt. „Ekologia i ochrona środowiska a człowiek” w ramach Małej Akademii Żuławskiej dla młodzieży szkolnej z terenu Nowego Dworu Gdańskiego
 • Przygotowania do I Powiatowego Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Człowiek a środowisko”, który odbył się 10.03.2005 r.
   
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Porządkowanie terenu miasta Nowy Dwór Gdański w ramach Dnia Ziemi (17.04.2004 r.) oraz Akcji Sprzątania Świata (21.09.2004 r.)
 • Konkurs „Ochrona Środowiska Żuław” podczas Spływu Kajakowego rzeką Tugą na trasie Nowy Staw – Nowy Dwór Gdański (11.09.2004 r.)
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla uczniów gimnazjów
 • Organizacja konkursu dla dzieci i młodzieży w ramach Dnia Ochrony Środowiska
   

Powiat Pucki

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

brak danych

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

brak danych

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

brak danych

Powiat Starogardzki

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • gmina Starogard Gdański- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu: warsztaty ekologiczne prowadzone przez uczniów na terenie wybranych szkół podstawowych obejmujące tematykę woda - ścieki - odpady, wycieczki dydaktyczne (Targi Ekologiczne POLEKO w Poznaniu, składowisko odpadów w Szadółkach i Linowcu), Akcja Sprzątania Świata,
 • gmina Skarszewy - Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie: edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz dorosłych na Ekologicznej Ścieżce Edukacji Rolniczej, Dzień Ziemi, organizacja stanowisk z ekologiczną żywnością i stoisk promujących czyste środowisko podczas VII Kociewskiego Pokazu Zwierząt Hodowlanych połączonego z targami rolno - ekologicznymi, przedsięwzięcie "Ekologia w Unii Europejskiej"
 • gmina Smętowo Graniczne - wprowadzono nową specjalizację w Technikum Rolniczym dla Dorosłych: rolnictwo ekologiczne,
 • Starogard Gdański - Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespól Szkół Skórzanych i Ogólnokształcących: Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Dzień Ziemi (Powiatowe Obchody Dnia Ziemi dla Szkół Ponadgimnazjalnych - organizowane przez Zespół Szkół Skórzanych i Ogólnokształcących, Akcja Sprzątania Świata
 • wycieczki i kształcenie w zakresie ochrony środowiska - Ogród Dendrologiczny Wirty.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

gmina Starogard Gdański:

 • warsztaty ekologiczne prowadzone przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu

gmina Skarszewy:

 • utworzenie na terenie kompleksu pałacowo - parkowo - folwarcznego Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie 14 stanowiskowej Ekologicznej Ścieżki Edukacji Rolniczej
 • organizacja przedsięwzięcia "Ekologia w Unii Europejskiej" (młodzież powiatu i młodzież z partnerskiej szkoły Les Vaseix de Limoges z Francji)
 • zamierzenie przyszłościowe - utworzenie obserwatorium ornitologicznego na jeziorze Trzciniec.

gmina Skórcz

 • Akcja Sprzątanie świata
 • Zadrzewienie terenów przyszkolnych i terenów gminnych

Miasto Skórcz

 • Organizacja i udział w akcji: "Sprzątamy nasze miasto"
 • Akcja "Sprzątanie świata"
 • Zakup tablicy informacyjnej pt.: "Jak długo żyją śmieci w przyrodzie" i umieszczenie jej na terenie miasta
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

gmina Starogard Gdański

 •  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu: Dzień Ziemi pod hasłem "Bal u Ekoluda"

gmina Skarszewy

 • Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie: projekt utworzenia użytku ekologicznego będącego miejscem wylęgu rzadkich gatunków ptactwa wodnego z możliwością podpatrywania roślin i zwierząt bagiennych, organizacja Sejmiku Ekologicznego dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu woj. pomorskiego oraz całej Polski ze względu na unikatowy charakter stanowiska ornitologicznego.

Powiat Sztumski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Gmina Stary Targ

 • Rokrocznie organizowane są akcje „ Sprzątanie świata” oraz „Dzień ziemi”. W roku 2005 zorganizowano konkurs   gminny na najlepszą zagrodę rolniczą i nierolniczą, balkon oraz ogródek rekreacyjny, Zespół Szkół w Starym Targu w ramach Szkolnego Klubu Europejskiego „Dzieci Europy” w roku bieżącym realizował poznanie fauny i flory regionu gminy , porównując florę i faunę Mikoszewa. Uczniowie szkół biorą udział w konkursie plastycznym Koła Łowieckiego Cyranka w Sztumie pt. „Jak chronić zwierzynę i jak pomagać w lesie i na polach”.

Gmina Dzierzgoń

realizowane są akcje oraz projekty:

 • Drzewko za makulaturę
 • Odnowa wsi
 • Ogród dendrologiczny


Gmina Mikołajki Pomorskie

 • Na terenie gminy Mikołajki Pomorskie nie funkcjonuje żaden spójny system edukacji ekologicznej obejmujący swoim zasięgiem wszystkich mieszkańców. Dotychczasowa edukacja ekologiczna prowadzona była głównie w szkołach różnych szczebli. Działania z tego zakresu prowadzone były też  przez Urząd Gminy, ośrodki doradztwa rolniczego i nadleśnictwa.
 • Program „Przyjaciele ziemi"
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • „Sprzątanie świata”, Dzień Ziemi
 • Drzewko za makulaturę
 • Odnowa wsi
 • Ogród dendrologiczny

Mikołajki Pomorskie

 • Gminny piknik „Między ekologią a zabawą’ – celem pikniku było propagowanie ekologii, ochrony środowiska wśród dzieci poprzez formę zajęć otwartych dla dzieci i rodziców.
 • Konkurs fotograficzny „Przyroda w obiektywie” – celem konkursu było kształtowanie umiejętności obserwacji, nabywanie umiejętności fotografowania przyrody, kształtowanie właściwego stosunku młodzieży do otaczającej przyrody z uwzględnieniem wrażliwości na jej piękno.
 • „Dzień różnorodności biologicznej – celem konkursu było : pogłębienie i wymiana wiedzy w zakresie biologii i ochrony środowiska, rozwijanie zainteresowań uczniów naukami przyrodniczymi, pogłębianie wiedzy  na temat różnorodności gatunkowej organizmów żywych zamieszkałych na terenie naszej gminy.
 • „Ziemia krzyczy spod śmieci ratujcie mnie dzieci !”, cele konkursu: uczeń rozumie potrzebę segregacji odpadów      (zna pojęcie recyklingu, umie segregować odpady), potrafi ocenić stopień zależności między swoim zachowaniem, a kondycją środowiska naturalnego.

Gmina Sztum

w roku 2004  promowała i wykonywała  działania proekologiczne i wydatowała na ten cel  kwotę : 10 512 zł. dofinansowując następujące zadania :

 • impreza ekologiczna  pn. „Bo ziemia to wyspa zielona „  zorganizowana przez Szkołę Podstawową  nr 2 w Sztumie 
 • konkurs ekologiczny „Piosenki Ekologicznej ” zorganizowany przez Przedszkole nr 1 w Sztumie uczestniczyły w nim przedszkolaki z powiatu sztumskiego i nowodworskiego
 • seminarium pn. „Życie ekosystemów” zorganizowane przez Zespół Szkół w Sztumie
 • konkurs plastyczny pn. „Jak chronić zwierzynę i jak pomagać jej w lesie i na polach” organizowanym przez Koło Łowieckie CYRANKA, Nadleśnictwo Kwidzyn, SCK i CEE
 • dofinansowanie do konkursów organizowanych przez PZW Sztum dla dzieci i młodzieży
 • dofinansowanie do imprezy ekologicznej pn. „Moda na Bocian „ zorganizowanej przez Szkołę Podstawową w Nowej Wsi
 • dofinansowanie do seminarium pn.” Widzieć inaczej „ zorganizowanego przez Szkołę Podstawową w Piekle 
 • zakup worków łącznie z ich opłatą za dostawę  na akcję „ Sprzątanie świata i sprzątanie ziemi sztumskiej„
 • dofinansowanie do imprezy ekologicznej zorganizowanej przez Sz.P.nr 2 pn. „Żyć w przyjaźni z naturą„
 • zakup nagród dla uczestników konkursu „Piękna wieś i miasto dziełem mieszkańców„
 • dofinansowanie do imprezy ekologicznej zorganizowanej przez Zespół Szkół z Czernina pn.”Sprzątać czy śmiecić„ wydatkowano kwotę : 984,37 zł.

 

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • W dalszym ciągu kontynuowane będą: „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”, udział w konkursie plastycznym oraz inne formy edukacji ekologicznej, organizowane w szkołach.


Mikołajki Pomorskie

 • prowadzenie aktywnych form edukacji ekologicznej młodzieży i dzieci
 • kontynuacja edukacji na temat ochrony środowiska w przedszkolach i szkolnictwie wszystkich szczebli
 • wspieranie finansowe i merytoryczne działań z zakresu edukacji ekologicznej prowadzonej w szkołach
 • pomoc szkołom w uzyskiwaniu pozabudżetowych środków na edukację ekologiczną
 • zapewnienie społeczeństwu niezbędnych informacji nt. stanu środowiska i działan na rzecz jego ochrony
 • współdziałanie władz gminy z mediami w zakresie prezentacji stanu środowiska i pozytywnych przykładów działań podejmowanych na rzecz jego ochrony
 • prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej społeczności lokalnej na terenach cennych przyrodniczo
 • sukcesywne rozszerzanie działalności informacyjno- wydawniczej
 • rozwijanie międzyregionalnej współpracy w zakresie edukacji ekologicznej, zwłaszcza wiedzy na temat wymagań dotyczących stanu środowiska w świetle integracji z Unią Europejską
 • rozszerzenie zakresu edukacji szkolnej o przyrodę regionu
 • rozszerzenie formuły „Dni Ziemi”

Powiat Słupski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Konkursy "Sozologiczne"
 • Konkursy "przyrodniczo - krajoznawcze"
 • Konkursy "poznajemy las"
 • "Sprzątanie świata"
 • "Olimpiada ochrony środowiska"
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Konkursy  "Sozologiczne"
 • "Sprzątanie świata"
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Czynna ochrona sowy płomykówki i nietoperzy w obiektach sakralnych na terenie powiatu

Powiat Tczewski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Gmina Tczew

 • brak informacji

Gmina Morzeszczyn

 • brak informacji

Miasto Tczew

 • Akcja „Drzewko za akumulator”
 • Konkurs „Zakręcone – odkręcone”
 • Promocja wykorzystania energii odnawialnej

Miasto i Gmina  Gniew

 • podpisano porozumienie na budowę Izby Edukacji Ekologicznej przy leśnictwie Opalenie przez gminę Gniew, Nadleśnictwo Starogard oraz Koło Łowieckie Knieja – na dzień dzisiejszy oddano izbę łowiecką
 • Sprzątanie Świata, Święto Ziemi
 • Wystawa przyrodnicza prezentująca walory przyrodnicze doliny dolnej Wisły poprzedzona prezentacja multimedialną
 • Stop Plastik
 • Na terenie nowo otwartej oczyszczalni ścieków powstanie gminny ośrodek edukacji ekologicznej, promujący głównie odnawialne źródła energii, zagadnienia związane z ochroną środowiska, odpady, ścieki, organizowanie akcji okolicznościowych, prelekcji i szkoleń, edukacja nie tylko dzieci i młodzieży, ale również pozostałych mieszkańców
 • na zlecenie gminy PTTK wyznacza szlaki turystyki pieszej, które przebiegać będą przez całą gminę ukazując jej całe oblicze, łączyć będą gminę Nowe, Pelplin, i Smętowo, wpisywać się będą w istniejący punkt widokowy i ścieżkę dydaktyczną na terenie rezerwatu Wiosło małe, Izbę Edukacji Ekologicznej przy leśnictwie Opalenie, teren oczyszczalni wraz z gminnym ośrodkiem edukacji ekologicznej oraz przez ważniejsze i cenniejsze miejsca gminy zarówno ze względów przyrodniczych jak i kulturowych

Gmina Subkowy

 • Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, Przedstawienie teatralne „Czy śmieci muszą nas zasypać”

Gmina i Miasto Pelplin

 • warsztaty szkoleniowe prowadzone na terenie gminy Pelplin przy współpracy z WODR Gdańsk Lipce i Polskiego Klubu Ekologicznego przy Uniwersytecie Gdańskim
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Gmina Tczew

 • cykliczne zajęcia ekologiczne prowadzone przez Szkoły znajdujące się na terenie gminy Tczew

Gmina Morzeszczyn

 • brak informacji

Miasto Tczew

 • V Tczewskie Spotkania Ekologiczne pt. „Tczew miasto nad Wisłą”
 • Warsztaty dla nauczycieli w Zielonej Szkole
 • Program „Przygoda z Przyrodą” - zimowe i letnie zajęcia dla młodego ekologa
 • „Dzień Ziemi”
 • „Sprzątanie Świata”
 • Akcja „Drzewko za oponę”
 • Program „ Moje miasto bez odpadów” - pozyskiwanie surowców wtórnych poprzez zbiórkę w szkołach, przedszkolach
 • Program „Recykling w mojej szkole” - zbiórka baterii i kardridży
 • Konkurs plastyczny pt. „Podwórko moich marzeń”
 • Konkurs na fotoreportaż z selektywnej zbiórki odpadów
 • Warsztaty dla uczniów o tematyce odpadowej
 • zajęcia terenowe
 • lekcje otwarte

Miasto i Gmina Gniew

 • brak danych

Gmina Subkowy

 • brak danych

Gmina i Miasto Pelplin

 • program profilaktyczno-terapeutyczny „ Zdrowy człowiek, zdrowy świat” (ścieżka edukacyjna oraz warsztaty szkoleniowe)
 • „Razem chronimy środowisko” widowisko teatralne
 • Sprzątanie śmieci na terenie gminy i miasta oraz gry i zabawy z okazji Dnia Ziemi
 • Turniej wiedzy ekologicznej
 • „Nasza Mała Ojczyzna Pelplin i Jego Okolice” karty publikacyjne reprezentujące piękno okolicy i zabytków Pelplina
 • Wyjazd szkoleniowy do ogrodu dendrologicznego w Wirtach, gmina Kaliska
 • „Sprzątanie Świata” - gry, zabawy, teatrzyki
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Gmina Tczew

 • brak informacji

Gmina Morzeszczyn

 • brak informacji

Miasto Tczew

 • Akcja „Drzewko za akumulator”
 • Konkurs „Zakręcone – odkręcone”
 • Promocja wykorzystania energii odnawialnej

Miasto i Gmina  Gniew

 • podpisano porozumienie na budowę Izby Edukacji Ekologicznej przy leśnictwie Opalenie przez gminę Gniew, Nadleśnictwo Starogard oraz Koło Łowieckie Knieja – na dzień dzisiejszy oddano izbę łowiecką
 • Sprzątanie Świata, Święto Ziemi
 • Wystawa przyrodnicza prezentująca walory przyrodnicze doliny dolnej Wisły poprzedzona prezentacja multimedialną
 • Stop Plastik
 • Na terenie nowo otwartej oczyszczalni ścieków powstanie gminny ośrodek edukacji ekologicznej, promujący głównie odnawialne źródła energii, zagadnienia związane z ochroną środowiska, odpady, ścieki, organizowanie akcji okolicznościowych, prelekcji i szkoleń, edukacja nie tylko dzieci i młodzieży, ale również pozostałych mieszkańców
 • na zlecenie gminy PTTK wyznacza szlaki turystyki pieszej, które przebiegać będą przez całą gminę ukazując jej całe oblicze, łączyć będą gminę Nowe, Pelplin, i Smętowo, wpisywać się będą w istniejący punkt widokowy i ścieżkę dydaktyczną na terenie rezerwatu Wiosło małe, Izbę Edukacji Ekologicznej przy leśnictwie Opalenie, teren oczyszczalni wraz z gminnym ośrodkiem edukacji ekologicznej oraz przez ważniejsze i cenniejsze miejsca gminy zarówno ze względów przyrodniczych jak i kulturowych

Gmina Subkowy

 • brak danych

Gmina i Miasto Pelplin

 • kontynuacje realizowanych form edukacji

 

Powiat Wejherowski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • ścieżki edukacyjne;
 • zajęcia w „izbie przyrodniczej”;
 • „zielone lekcje” i zajęcia w „błękitnej szkole”;
 • konkursy ekologiczne oraz konkurs selektywnej zbiórki odpadów w szkołach;
 • szkolenia dla nauczycieli;
 • wydawnictwa: książki, foldery, mapy, publikacje prasowe, itp.
   
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Konkurs selektywnej zbiórki odpadów w szkołach
 • Spotkania Ekologiczne Małego Trójmiasta Kaszubskiego
 • Zajęcia w Błękitnej Szkole
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • „Kaszuby są piękne” – wycieczka dla uczniów Niesłyszących oraz dorosłych Niesłyszących po powiecie wejherowskim (organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Niesłyszących w Wejherowie);
 • „Nasza Agenda 21” – warsztaty edukacji ekologicznej dla niesłyszących na rzecz zrównoważonego rozwoju (organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Niesłyszących w Wejherowie);
 • „Metody aktywnego kształcenia w edukacji na rzecz rozwoju zrównoważonego” szkolne Agendy 21 – zajęcia instruktażowe i terenowe dla nauczycieli (Organizator: Polski Klub Ekologiczny, Okręg Wschodnio-Pomorski);
 • „Co mówią drzewa”  - projekt edukacyjno-teartalny, zajęcia stacjonarne i terenowe, wernisaż prac plastycznych i fotografii (organizator: Zespól Szkół Specjalnych nr 3 w Rumi);
 • „Zajęcia w Błękitnej Szkole” przy Nadmorskim Parku Krajobrazowym – zajęcia stacjonarne i terenowe prowadzone przez pracowników Nadmorskiego PK.

Sopot

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • warsztaty w szkołach
 • konkursy plastyczne, literackie , fotograficzne
 • akcje w terenie
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Program gospodarki odpadami MIX – KZG Dolina Redy i Chylonki
 • Ścieżka międzyprzedmiotowa „W zdrowym ciele zdrowy duch”
 • Czyste potoki, czyste środowisko” – projekt edukacji ekologicznej -Stowarzyszenie Sopot dla Środowiska
 • Chrońmy nasz Bałtyk – Rejsy edukacyjne po Bałtyku z wykładami i analizami dla młodzieży szkolnej
 • Akcja Sadzenia Lasu,
 • Akcja "Sprzątaj po swoim psie",
 • Sprzątanie Świata,
 • Dzień Bez Samochodu,
 • Warsztaty "Segreguj śmieci w domu" dla wszystkich klas IV
 • Warsztaty dla nauczycieli "Coś z niczego"
 • Konkurs plastyczny "Sopot w oczach młodych twórców - wykorzystaj surowce wtórne",
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • "Czyste plaże" - letnia organizowana przez RECAL,
 • Błękitna Flaga
 • Dzień Bez Samochodu,
 • Sprzątanie Świata

Słupsk

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Realizacja zajęć zawierających elementy edukacji ekologicznej w przedszkolach.
 • Prowadzenie klas o profilu ekologiczno-przyrodniczym w szkołach.
 • Uczestnictwo uczniów w olimpiadach, konkursach, programach ekologicznych o charakterze regionalnym i krajowym. Ponadprogramowa edukacja z zakresu ekologii i ochrony środowiska, działalność kół, klubów i organizacji przyrodniczo-ekologicznych.
 • Zaangażowanie szkół w akcjach ekologicznych.
 • Edukacja humanitarna i ekologiczna prowadzona w Schronisku dla zwierząt w Słupsku.
 • Przedsięwzięcia edukacyjne i promocyjno-informacyjne, dotyczące ochrony środowiska, podejmowane przez władze samorządowe i podległe im służby komunalne na rzecz upowszechniania proekologicznych postaw mieszkańców gminy:
  • tworzenie ośrodków edukacji ekologicznej
  • urządzanie konkursów, festynów i innych imprez o tematyce ekologicznej
  • organizowanie seminariów, wykładów i szkoleń związanych z ekologią i ochroną środowiska
  • sporządzanie i rozprowadzenie wśród mieszkańców różnych materiałów informacyjnych (ulotek, folderów, publikacji prasowych) poświęconych ochronie środowiska
  • tworzenie ścieżek edukacji ekologicznej (w trakcie realizacji)
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Dzień Ziemi – rokrocznie z okazji tego dnia ogłaszany jest konkurs plastyczny, którego celem jest wykształcenie postaw i zachowań proekologicznych . Konkurs cieszy się dużą popularnością , dlatego wszedł na stałe do kalendarza imprez ekologicznych.
 • Konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Słupska „Dbajmy o estetykę miasta”.
 • „Sprzatanie Świata „ - Urząd Miejski  jest koordynatorem akcji.
 • Konkurs pod hasłem „Pokaż klasę, posprzataj po swoim psie”.

 

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Kontynuacja najbardziej udanych form edukacji z roku 2004 
 • Konkurs pod hasłem „Pokaż klasę, posprzątaj po swoim psie”
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002