Gdańsk

Zadania, projekty

brak danych

Gdynia

Zadania, projekty

brak danych

Powiat Bytowski

Zadania, projekty

brak danych

Powiat Chojnicki

Zadania, projekty

brak danych

Powiat Człuchowski

Zadania, projekty

Budowa ZZO w Kiełpinie:

 • Wartość zadania: 40 mln zł
 • Czas realizacji: 2007-2009 r.

Powiat Gdański

Zadania, projekty

brak danych

Powiat Kartuski

Zadania, projekty

brak danych

Powiat Kościerski

Zadania, projekty

brak danych

Powiat Kwidzynski

Zadania, projekty
 • Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami w m. Gilwa Mała gm. Kwidzyn
 • Zakład został otwarty 1 października 2004 r.
 • Koszt budowy wyniósł 23,5 mln. zł.

 

 • W ramach Zakładu Gospodarki Odpadami powstała m.in. sortownia  odpadów, kompostownia, deponator do czasowego składowania odpadów niebezpiecznych oraz kwatera balastu.
 • Zakład  może przyjąć rocznie ok. 25 tys. ton odpadów
 • Czas realizacji 1999-2004

Powiat Lęborski

Zadania, projekty

brak danych

Powiat Malborski

Zadania, projekty

 

Gmina Nowy Staw

 • Modernizacja ujęć wody i sieci wodociągowych na terenie gmin:
  „Budowa sieci wodociągowej  w m. Chlebówka, Trepnowy, Laski”
  Wartość zadania 274 400,- zł
  Czas realizacji 2005 r.
 • Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenach miast i gmin:
  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w miejscowości Trepnowy”
  Wartość zadania 500 000,- zł
  Czas realizacji 2005-2006 r.
 • Porządkowanie systemów melioracyjnych:
  „ Wykonanie prac melioracyjnych”
  Wartość zadania 16 000,- zł
  Czas realizacji 2005 r.
 • Opracowanie gminnych planów gospodarki odpadami:
  „Plan Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Nowy Staw na okres 2004-2007 z perspektywą do 2012 r.” ;
  „Plan Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Nowy Staw na okres 2004-2007 z perspektywą do 2012 r.”
  Wartość zadania – 1 128,50,- zł ( zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Malborskim)
  Czas realizacji – 2004 rok
 • Rekultywacja składowisk i likwidacja „dzikich wysypisk”:
  Sporządzenie dokumentacji: „Rekultywacja składowiska odpadów w Świerkach”
  Wartość zadania 6 000,- zł
  Czas realizacji 2004 r.

Gmina Malbork
Zgodnie z Programem Ochrony Środowiska I Planem Gospodarki Odpadami gm. Malbork przewidziano do realizacji a terenie gminy następujące zadania:

 • Likwidacja nieformalnych wyrobisk oraz dzikich wysypisk na terenie byłego poligonu – obręb Nowa Wieś – obszar ok. 2 ha.
  Wartość zadania 120 tyś. zł.
  Czas realizacji od 1006 zadanie ciągłe
  Zrealizowany zakres projektu do końca 2004 ustawiono 3 szt. Tablic z napisem „zakaz wysypywania śmieci”, wykopano 55 mb. Rowu wokół wyrobisk piasku, dokonano 8 m3 rekultywacji gruntu a gruz wywieziono na utwardzenie dróg gminnych. Wartość zadania 3 500 zł.
 • Przewiduje się realizację dalszej części wodociągu w Nowej Wsi zgodnie z  wyżej podaną informacją . W 2005 r – 29 000 zł.

Powiat Nowodworski

Zadania, projekty

brak danych

Powiat Pucki

Zadania, projekty

brak danych

Powiat Starogardzki

Zadania, projekty

Perspektywy i rozwój agroturystyki w powiecie. PROW i SOP - szkolenia

 • Wartość zadania – 3,6 tys. zł
 • Czas realizacji – 2004 r.

Naprawa systemów melioracyjnych w powiecie

 • Wartość zadania – 186,6 tys. zł
 • Czas realizacji – 2004 r.

Zalesienie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej 

 • Wartość zadania – 143 tys. zł w roku 2004
 • Czas realizacji – zadanie ciągłe
 • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2004 (roku aktualizacji danych) –  wartość 526 tys. zł

Powiat Sztumski

Zadania, projekty

brak informacji

Powiat Słupski

Zadania, projekty

 

 • Likwidacja mogilnika w Bięcinie gm. Damnica zawierającego chemikalia i środki ochrony roślin w ilości 225 Mg.
  • Wartość zadania - brak danych 
  • Czas realizacji - 19.02.2003r. - 08.08.2003r.
  • Zrealizowany zakres projektu do końca roku (rok aktualizacji danych)
  • Wartość zrealizowanej części projektu - brak danych 
  • Zakres projektu w toku realizacji w roku (bieżącym)
  • Wartość realizowanej części projektu - brak danych 
 • Modernizacja, rozbudowa i przekształcenie w zakład zagospodarowania środowiska w Bierkowie gm. Słupsk. W tym:
  • "KOMPLEKSOWY PROGRAM SEGREGACJI ODPADÓW W BIERKOWIE DLA MIASTA SŁUPSKA I POWIATU SŁUPSKIEGO"
   • Wartość zadania: 16 067 400
   • Czas realizacji: 2004 - 2007r.
   • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2003 (rok aktualizacji danych)
    - opracowanie ZTE,
    - opracowanie Studium Wykonalności,
    - opracowanie raportu oddziaływania na środowisko,
    - wystąpiono o warunki zabudowy,
    - złożono wniosek w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku na dofinansowanie zadania z Funduszu Strukturalnego Unii Europejskiej.
   • Wartość zrealizowanej części projektu: 102 000
   • Zakres projektu w toku realizacji w roku 2004 (bieżącym)
    - opracowanie dokumentacji technicznej z raportem oddziaływania na środowisko
   • Wartość realizowanej części projektu 240 000
  • "Porządkowanie gospodarki odpadami w rejonie Słupska" etap II.
   • Wartość zadania: 15 779 900
   • Czas realizacji: 1997 - 2006 r.
   • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2003 (rok aktualizacji danych)
    - dwie wagi samochodowe o nośności 60 t sprzężone z systemem komputerowym do ewidencji jakościowo-ilościowej odpadów,
    - myjnia marki KARCHER do mycia i odkażania kół i podwozi samochodów wyjeżdżających ze składowiska,
    - kryta myjnia samochodowa do mycia pojazdów oraz mycia i dezynfekcji kontenerów i surowców wtórnych,
    - budynek socjalny dla pracowników składowiska,
    - sortownia do tworzyw sztucznych,
    - linia sortownicza do szkła,
    - zakup pojemników do selektywnej zbiórki szt. 374,
    - zakup samochodów do transportu surowców wtórnych,
    - stanowisko do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych.
    - zakup belownicy do tworzyw sztucznych,
    - zakup koparko-ładowarki,
    - zakup przerzucarki do kompostu,
    - budowa kwatery na odpady 0,7 ha.
   • Wartość zrealizowanej części projektu: 11 279 900
   • Zakres projektu w toku realizacji w roku 2004 (bieżącym)
    - zagospodarowanie terenu - budowa dróg dojazdowych, oświetlenie terenu,
    - system unieszkodliwiania odpadów azbestowych /rozpoczęcie robót przygotowawczych pod składowanie odpadów azbestowych/,
    - wykonanie zadaszenia nad sortownią szkła.
   • Wartość realizowanej części projektu 1 650 000

Powiat Tczewski

Zadania, projekty

gmina Subkowy

kanalizacja sanitarna w subkowach

 • wartość zadania 5,5 mln zł
 • czas realizacji 2006-2013

projekt sieci I i II etap

 • wartość zrealizowanej części projektu 56 000
 • 1.4 zakres projektu w toku realizacji w roku projekt oczyszczalni ścieków (bieżącym)
 • 1.5 wartość realizowanej części projektu 54 000

gmina i miasto Pelplin

porządkowanie systemów melioracyjnych

 • czas realizacji  od 2003 roku
 • zrealizowany zakres projektu do końca roku (rok aktualizacji danych)- zadanie podlega ciągłej realizacji 
 • wartość zrealizowanej części projektu 87 tyś. zł
   

intensyfikacja wykorzystywania kompostów

 • czas realizacji  od 2003 roku
 • zrealizowany zakres projektu do końca roku (rok aktualizacji danych) zadanie podlega ciągłej realizacji
 • wartość zrealizowanej części projektu 6,5 tyś zł

opracowanie gminnych planów gospodarki odpadami

 • wartość zadania 5 tyś zł
 • czas realizacji  2004
 • zrealizowany zakres projektu do końca roku zadanie zakończone

szkolenie rolników z zakresie rolnictwa ekologicznego, rolnictwa ekologicznego, agroturystyki i wdrażania kdpr

 • wartość zadania 5 tyś zł
 • czas realizacji  od 2003 roku
 • zrealizowany zakres projektu do końca roku (rok aktualizacji danych) zadanie podlega ciągłej realizacji

budowa ścieżek rowerowych

 • wartość zadania 190 tyś zł
 • czas realizacji  2004
 • zrealizowany zakres projektu do końca roku (rok aktualizacji danych) zadanie zakończone

zintensyfikowanie szkoleń w zakresie racjonalnego dawkowania i przestrzegania agromeorologicznych terminów stosowania nawozów sztucznych i środków ochrony roślin

 • wartość zadania 4,9 tyś zł
 • czas realizacji od 2003 roku
 • zrealizowany zakres projektu do końca roku (rok aktualizacji danych) zadanie podlega ciągłej realizacji
 • wartość zrealizowanej części projektu 8,5 tyś zł

modernizacja ujęcia wody

 • wartość zadania 25 tyś
 • czas realizacji  od 2004 roku
 • zrealizowany zakres projektu do końca roku (rok aktualizacji danych) zadanie zakończone

budowa kolektora tłocznego małe walichnowy - pelplin

 • wartość zadania 2239 tyś zł
 • czas realizacji  od 2003 roku
 • zrealizowany zakres projektu do końca roku (rok aktualizacji danych) zadanie zakończone

odbudowa układu ulicy mickiewicza - wod. - kan.

 • wartość zadania 1766 tyś
 • czas realizacji  od 2003 roku
 • zrealizowany zakres projektu do końca roku (rok aktualizacji danych) zadanie zakończone

kanalizacja sanitarna ulicy parkowa

 • wartość zadania 95 tyś
 • czas realizacji  od 2003 roku
 • zrealizowany zakres projektu do końca roku (rok aktualizacji danych) zadanie zakończone

kanalizacja sanitarna w ulicach czarnieckiego, dąbrowskiego, hallera, pasierba, słoneczna, bielawska

 • wartość zadania 350 tyś
 • czas realizacji  od 2003 roku
 • zrealizowany zakres projektu do końca roku (rok aktualizacji danych) zadanie zakończone

budowa wodociągu ornasowo II

 • wartość zadania 389 tyś
 • czas realizacji  od 2004 roku
 • zrealizowany zakres projektu do końca roku (rok aktualizacji danych) zadanie zakończone

budowa wodociągu pelplin-hilarowo

 • wartość zadania 105 tyś
 • czas realizacji  od 2004 roku
 • zrealizowany zakres projektu do końca roku (rok aktualizacji danych) zadanie zakończone

modernizacja składowisk odpadów

 • wartość zadania 12 tyś
 • czas realizacji  od 2004 roku
 • zrealizowany zakres projektu do końca roku (rok aktualizacji danych) zadanie zakończone

 gmina Tczew
 

regionalny system gospodarki odpadami

 • wartość zadania brak danych
 • czas realizacji w toku
 • zrealizowany zakres projektu do końca roku 2004 (rok aktualizacji danych) w trakcie realizacji
 • wartość zrealizowanej części projektu brak danych 
 • zakres projektu w toku realizacji w roku  (bieżącym) brak danych
 • wartość realizowanej części projektu brak danych

Powiat Wejherowski

Zadania, projekty

Do końca 2004 r. zrealizowano następujące projektu ujęte w Programie Ochrony Środowiska i Planie Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego:

 • Wykonanie opracowania p.n.: „Program ochrony środowiska dla powiatu wejherowskiego i gmin powiatu na lata 2003-2011” wraz z „planem gospodarki odpadami na terenie powiatu wejherowskiego i gmin powiatu na lata 2003-2007”;
 • Zalesianie gruntów rolnych o niskiej przydatności rolniczej – w latach 2002-2003 zalesiono 138,21 ha gruntów rolnych o niskiej przydatności rolniczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.
 • Ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wejherowie, dofinansowano liczne projekty z zakresu edukacji ekologicznej, realizowane przez różne instytucje, m.in.: szkoły, Stowarzyszenie Przyjaciół Niesłyszących w Wejherowie, Nadleśnictwo Strzebielino, Nadleśnictwo Choczewo, itd.
   

Sopot

Zadania, projekty

Uporządkowanie gospodarki wodnej w Sopocie - ochrona wód Zatoki Gdańskiej

 • Wartość zadania: 62.500 tys. zł
 • Czas realizacji: 2004-2007

Wprowadzenie nowoczesnego systemu sterowania ruchem ulicznym na osi Wejherowo-Gdynia-Sopot-Gdańsk-Pruszcz Gdański

 • Wartość zadania 6.000 tys. zł
 • Czas realizacji 2004-2006

Słupsk

Zadania, projekty

Kompleksowy program ochrony wód rzeki Słupi przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z wód opadowych i roztopowych w zlewni miasta Słupska

 • Wartość zadania - 6 900 000 mln zł
 • czas realizacji 2004 - 2006

Kompleksowy program segregacji odpadów w Bierkowie dla miasta Słupska i powiatu słupskiego

 • wartość zadania - 16 067 400 PLN
 • czas realizacji 2003 - 2007

Zagospodarowanie rekreacyjne części terenów zalewowych  na tzw. polderach rzeki Słupi

 • wartość zadania - 750 000 zł (w rezerwie WPI)
 • czas realizacji 2004-2007

Renowacja stawów i cieków znajdujących się na terenie miasta Słupska

 • wartość zadania - 250 000
 • czas realizacji 2004

Kompleksowy program gospodarki ściekowej rejonu miasta Słupska

 • wartość zadania - 13 717 907 EURO
 • czas realizacji 2005-2009
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002