Gdańsk

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem - 156 000  t/rok
 • na mieszkańca - 294 kg/m/rok

 

Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostowanie przydomowe
 • zbiórka odpadów surowcowych w gminach: szkło, papier, plastik; inne: odpady organiczne, odzież
 • przetwarzanie odpadów w zakładzie utylizacji
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach z niektórych dzielnic
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 • lokalizacja: Gdańsk- Szadółki, ul. Jabłoniowa 55
 • wielkości składowiska [ha] - 57
 • pojemność [m³] - 6 mln
 • stopień wypełnienia [%] - 80
 • wyposażenie techniczne składowiska: naturalna izolacja podłoża, kompostownia, odgazowanie, oczyszczalnia odcieku, kompaktor
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
 • ok. 400.000
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • nie występują,
 • występują obszary ograniczonego użytkowania wokół oczyszczalni Wschód - 500m,
 • wokół ZU w Szadółkach - 300m

Gdynia

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem - 120 000  t/rok,   
 • na mieszkańca - 474 kg/m/rok
Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych w gminach: szkło, papier, plastik
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Lokalizacja Łężyce, gmina Wejherowo

 • wielkości składowiska [ha] 8 ha
 • pojemność [m3] 1 200 000 m3
 • stopień wypełnienia [%] 20%
 • wyposażenie techniczne składowiska: brak
 • izolacja podłoża: naturalna i sztuczna
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
 • Zespół Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. - EC 3 - 45 tys. Mg popiołów
 • Stocznia Gdynia S.A. - 37,43 tys. Mg
 • Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni 8,12 tys. Mg
 • Stocznia Remontowa NAUTA S.A. w Gdyni - 7,78 tys. Mg
 • OPEC Sp zo.o. - 3,18 tys. Mg

 

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

nie występują

Powiat Bytowski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem - 7 543 t/rok
 • na mieszkańca - 99 kg/m/rok
Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne   
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Bytowie, składowisko Sierżno, gmina Bytów

 • wielkości składowiska [ha] 7,39
 • pojemność [m³] 832 000
 • stopień wypełnienia [%] 55 %
 • wyposażenie techniczne składowiska: naturalna i sztuczna izolacja podłoża, waga,  brodzik do dezynfekcji, spycharka gąsienicowa, ładpwarka kołowa, kompaktor 

Sierżno, gmina Bytów

 • wielkości składowiska [ha] 7,3
 • pojemność [m³] 379 000
 • stopień wypełnienia [%] 50 %
 • wyposażenie techniczne składowiska: sztuczna izolacja podłoża, linie do mechanicznej segregacji 

Gatka, gmina Miastko

 • wielkości składowiska [ha] 9,45
 • pojemność [m³] 75 000
 • stopień wypełnienia [%] 40 %
 • wyposażenie techniczne składowiska: sztuczna izolacja podłoża 

Rokity gmina Czarna Dąbrówka

 • wielkości składowiska [ha] 2,12
 • pojemność [m³] 12 500
 • stopień wypełnienia [%] 25
 • wyposażenie techniczne składowiska: sztuczna izolacja podłoża, oczyszczalnia odcieku

Kozy gmina Czarna Dabrówka

 • wielkości składowiska [ha] 1,04
 • pojemność [m³] 7 500
 • stopień wypełnienia [%] 8
 • wyposażenie techniczne składowiska: sztuczna izolacja podłoża

Unichowo gmina Czarna Dąbrówka

 • wielkości składowiska [ha] 2,01
 • pojemność [m³] 12 500
 • stopień wypełnienia [%] 12
 • wyposażenie techniczne składowiska: sztuczna izolacja podłoża

 

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

215 

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • nie występują

Powiat Chojnicki

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem: 19 772,2 t/rok,
 • na mieszkańca: 217 kg/m/rok
Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostowanie przydomowe
 • zbiórka odpadów surowcowych w gminach: szkło, papier, plastik i inne
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

GMINA CHOJNICE:

Składowisko w Chojniczkach

 • wielkości składowiska [ha] 1,35 ha, przy czym 0,35 ha zajmuje eksploatowana niecka, i 0,43 ha zajmuje zaprojektowana niecka.
 • pojemność [m³] 8.400 m3.
 • stopień wypełnienia [%] ok. 45%
 • wyposażenie techniczne składowiska: naturalna izolacja podłoża, drenaż odcieków zakończony bezodpływowym zbiornikiem na odcieki

Składowisko w Ciechocinie

 • wielkości składowiska [ha] - Łączna powierzchnia działki wynosi 0,95 ha, przy czym 0,33 ha zajmuje eksploatowana niecka..
 • pojemność [m³] - 9.230 m3.
 • stopień wypełnienia [%] - ok. 12%
 • wyposażenie techniczne składowiska: naturalna izolacja podłoża, drenaż odcieków zakończony dwoma zbiornikami na odcieki,

Składowisko w Gockowicach

 • wielkości składowiska [ha] - Łączna powierzchnia działki wynosi 0,56 ha, przy czym 0,22 ha zajmuje eksploatowana niecka
 • pojemność [m³] - 4.400 m3.
 • stopień wypełnienia [%] - ok. 34%
 • wyposażenie techniczne składowiska: naturalna izolacja podłoża, drenaż odcieków zakończony bezodpływowym zbiornikiem na odcieki

Składowisko w Gockowicach

 • wielkości składowiska [ha] - Łączna powierzchnia działki wynosi 1,43 ha, przy czym 0,23 ha
 • zajmuje eksploatowana niecka, i 0,18 ha zajmuje zaprojektowana niecka.
 • pojemność [m³] - 5 750 m3.
 • stopień wypełnienia [%] - ok. 35%
 • wyposażenie techniczne składowiska: naturalna izolacja podłoża, drenaż odcieków zakończony bezodpływowym zbiornikiem na odcieki 

GMINA CZERSK

Składowisko w Nieżurawawie

 • wielkości składowiska [ha] - Składowisko zajmuje obszar 6,45 ha z czego powierzchnia przeznaczona pod deponowanie odpadów wynosi 3,59 ha, pas zieleni ochronnej o szerokości 10,0 m wokół składowiska zajmuje obszar ok. 0,98 ha.
 • pojemność [m³] - nosi 119 000 m3
 • stopień wypełnienia [%] - ok. 29 %
 • wyposażenie techniczne składowiska: sztuczna izolacja podłoża, kompostownia, kompaktor, zbiornik na wody odciekowe zaopatrzony w pompę, wiaty do prowadzenia segregacji odpadów i czasowego gromadzenia wydzielonych surowców wtórnych

GMINA BRUSY

Składowisko w Kosobudach

 • wielkości składowiska [ha] - Łączna powierzchnia działki wynosi 3,8 ha, przy czym część czynna składowiska wynosi ok. 0,5 ha
 • pojemność [m³] - 42 000 m3.
 • stopień wypełnienia [%] - ok. 75%
 • wyposażenie techniczne składowiska: naturalna izolacja podłoża, kompostownia

GMINA KONARZYNY

Składowisko w Zielonej Hucie

 • wielkości składowiska [ha] - Łączna powierzchnia działki wynosi 1,44 ha
 • pojemność [m³] - 6,1 tys. m3,
 • stopień wypełnienia [%] - brak danych
 • wyposażenie techniczne składowiska: sztuczna izolacja podłoża, kompostownia, drenaż odcieków zakończony bezodpływowym zbiornikiem na odcieki, rowy opaskowe, boksy na wysegergowane odpady, kompostownia

MIASTO CHOJNICE

Składowisko w Nowym Dworze k/ Angowic

 • wielkości składowiska [ha] - 18,7 ha
 • pojemność [m³] - 750 tys. m³
 • stopień wypełnienia [%] - brak danych
 • wyposażenie techniczne składowiska: sztuczna izolacja podłoża, odgazownie, studnie odgazowujące, waga
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

brak danych

Powiat Człuchowski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem: 6738,23 ton/rok,  
 • na mieszkańca: 118 kg/mieszkańca  
Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne ,
 • zbiórka odpadów surowcowych w gminach- szkło ,  papier,  plastik,   inne ,
 • papier tylko w gminie miejskiej Człuchów
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

 

nazwa składowiska, lokalizacjaobsługiwane gminypojemoność do wykorzystania [m3]procent wykorzystania
NadziejeweCzarne83 00021
Kiełpinmiasto i gmina Człuchów55 10019
GrzymisławDebrzno75 00025
PrzechlewoPrzechlewo27 44023

 

Dane dotyczące składowisk

Wyszczególnienie

składowisko odpadów w Kiełpinie

składowisko odpadów w Nadziejewie

składowisko odpadów w Przechlewie

składowisko odpadów w Grzymisławiu

Składowiska komunalne dla gminy

miasto Człuchów i gmina wiejska Człuchów

miasto i gmina Czarne

  gmina Przechlewo

miasto i gmina Debrzno

Składowiska legalne

tak

tak

tak

tak

Zieleń izolacyjna wokół składowiska

tak

tak

tak

tak

Uszczelnienie naturalne

tak

tak

tak

tak

Uszczelnienie inne

geomembrana

geomembrana

geomembrana

geomembrana

Wyposażenie w kompaktor

nie

nie

nie

nie

Wyposażenie w spychacz do odpadów

tak

tak

tak

tak

Wyposażenie w wagę

tak

nie

nie

nie

Wyposażenie w brodzik

tak

tak

tak

tak

Piezometry

tak

tak

tak

tak

Segregacja na składowisku

tak

tak

tak

tak

Wyposażenie w boksy na surowce wtórne

tak

tak

tak

tak

Ujęcie odcieków wysypiskowych

tak

tak

tak

tak

Ujęcie biogazu

nie

nie

nie

nie

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
 • 27,4 tys. ton/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • nie występują

Powiat Gdański

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem w powiecie - 11 485 t/rok,
 • na mieszkańca - 138,7 kg/m/rok

 

 • miasto Pruszcz Gdański – 5500 t/rok, 236 kg/m/rok
 • gm. Pruszcz Gdański – 2748 t/rok, 165 kg/m/rok
 • gm. Kolbudy – 1532 t/rok, 137 kg/m/rok
 • gm. Przywidz – 199 m3/rok tj ok. 67 t/rok, 13 kg/m/rok
 • gm. Trabki Wielkie – 360 t/rok, 37 kg/m/rok
 • gm.Cedry Wielkie – 670 t/rok, 110 kg/m/rok
 • gm. Suchy Dąb – 580 t/rok, 147 kg/m/rok
 • gm. Pszczółki – 27,7 t/rok, 3,7 kg/m/rok
Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne,
 • kompostowanie przydomowe,
 • zbiórka odpadów surowcowych w gminach : szkło, papier, plastik , inne,
 • przetwarzanie odpadów w zakładzie utylizacji,
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach.

 

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacja     Miłocin, Koszwały

 • wielkości składowiska [ha]   1,77
 • pojemność [m³]     48 800
 • stopień wypełnienia [%]   71
 • wyposażenie techniczne składowiska:   ciągnik-spycharka DT,  brodzik dezynfekcyjny,drenaż wód  odciekowych i gruntowych, zieleń ochronna, oświetlenie,     zaplecze socjalne,  ogrodzenie, utwardzone drogi.
 • sztuczna izolacja podłoża.

lokalizacja     Gołębiewo Wielkie

 • wielkości składowiska [ha]   37
 • pojemność [m³]     87 100
 • stopień wypełnienia [%]   30
 • wyposażenie techniczne składowiska:  spychacz gąsienicowy, utwardzone miejsce na składowanie odpadów użytecznych, brodzik dezynfekcyjny, drenaż wód odciekowych i studnia zbiorcza rowy opaskowe, zieleń ochronna, suchy ustęp
 • naturalna izolacja podłoża

 

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • Obszar dzikiego wysypiska ul. Obr. Westerplatte, obszar 1 400 ha
 • pn.-wsch granica gminy Cedry Wlk. - składowisko odpadów paleniskowych Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. Gd - Przegalina – obecnie składowisko popioło-żużli wyłączone z eksploatacji, prace rekultywacyjne zostały wykonane.

Powiat Kartuski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem 11170,06 t/rok,
 • na mieszkańca 173 kg/m/rok – dane z r.2003

 

Gmina

Ilość odpadów ogółem [t/rok]

Ilość odpadów na mieszkańca [kg/m/rok]

Przodkowo

974

108

Somonino

252,5

35,5

 • Pozostałe gminy - brak danych

 

Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostowanie przydomowe
 • zbiórka odpadów surowcowych w gminach
  • Gmina Przodkowo: szkło, papier, plastik, inne
  • Gmina Somonino: szkło, plastik, inne

 

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Gmina Przodkowo:

 • lokalizacja: Chlewnica, Gmina Potęgowo
 • wielkości składowiska [ha]:  brak danych
 • pojemność [m³]: brak danych
 • stopień wypełnienia [%]: brak danych
 • wyposażenie techniczne składowiska: brak danych
 • izolacja podłoża: brak danych      

Gmina Somonino:

 • lokalizacja: Kaplica
 • wielkości składowiska [ha]: 0,80
 • pojemność [m³]: 33 990
 • stopień wypełnienia [%]: 70
 • wyposażenie techniczne składowiska: zaplecze socjalne, studzienka odciekowa, pojemnik na odpady niebezpieczne, brodzik dezynfekcyjny, ogrodzenie terenu - brak
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • Obszary zdegradowane stanowią głównie tereny po byłych żwirowniach, zarówno legalnych, jak i nielegalnych. Tereny takie znajdują się w gminach: Żukowo (miejscowość Borowiec), Stężyca (miejscowość Delowo) oraz w miejscowości Sierakowice.

Powiat Kościerski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem  brak danych t/rok, 
 • na mieszkańca  brak danych  kg/m/rok   

 

ogółem [t/rok]

na mieszkańca [kg/m/rok]

Miasto Kościerzyna      

b.d.

b.d.

Gmina Kościerzyna       

7726

300

Gmina Dziemiany                

694

170

Gmina Karsin                   

715

119

Gmina Liniewo             

827

176

Gmina Nowa Karczma   

1173

185

Gmina Stara Kiszewa     

1748

270

Gmina Lipusz                

1500

450

Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostownie przydomowe
 • zbiórka odpadów surowcowych do przeróbki szkło, papier, plastik
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacja

powierzchnia
[ha]

pojemność
[m³]

stopień
wypełnienia [%]

wyposażenie
techniczne

Gostomie, gm. Kościerzyna5,821 000 00025sztuczna izolacja podłoża
Dziemiany, gm. Dziemiany1,3646 20035sztuczna izolacja
podłoża
Osowo, gm. Karsin1,0550 00050sztuczna izolacja
podłoża
Liniewskie Góry, gm. Liniewo1,560 60070sztuczna izolacja
podłoża

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
 • 4 500
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • Mogilnik w Skorzewie, gm. Kościerzyna - obszar zdegradowany w wyniku składowania przeterminowanych środków ochrony roślin oraz chemikaliów.
 • B. Nieczynne lotnisko wojskowe w Borsku, gm. Karsin - teren skażony związkami chemicznymi.
 • C. Żwirownia Dębowiec, gm. Karsin - doły poeksploatacyjne.
 • D. Żwirownia Nowy Barkoczyn, gm. Nowa Karczma - doły poeksploatacyjne.
 • E. Żwirownia Stary Barkoczyn, gm. Nowa Karczma - doły poeksploatacyjne.
 • F. Wyrobisko pożwirowe w Dziemianach, gm. Dziemiany - doły poeksploatacyjne, nielegalne składowanie odpadów i wylewanie scieków.

Powiat Kwidzynski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem w powiecie - 10 753,3 t/r  
 • Gm. Ryjewo – 678 t/rok; 118 kg/M/rok
 • Gm.Kwidzyn - 638 t/tok; 62 kg/M/rok
 • Gm. Sadlinki - 211,7 t/rok; 37,4 kg/M/rok
 • Gm. Prabuty - 2 344 t/rok; 172 kg/M/rok
 • Miasto Kwidzyn – 6 379,6 t/rok; 169,5 kg/M/rok
 • Gmina Gardeja – 502 t/rok; 39,10 kg/M/rok
Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych w gminach: szkło, papier, plastik
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacja

wielkość składowiska [ha]

pojemność [m3]

stopień wypełnienia [%]

wyposażenie techniczne składowiska

m. Bądki gm. Gardeja5,9255 00085naturalna izolacja podłoża, odgazowanie, kompaktor
Gonty gm. Prabuty1,4957 80062naturalna izolacja podłoża
Karpiny gm. Sadlinki0,16brak danychbrak danychnaturalna izolacja podłoża
Jałowiec gm. Ryjewo2,9150 00024naturalna izolacja podłoża

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
 • 1 028 600
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • nie występują

Powiat Lęborski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

brak danych

Sposób postępowania z odpadami

brak danych

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Miejsce unieszkodliwiania odpadów:

Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o w Czarnówku

 • lokalizacja: miejscowość Czarnówko (lokalizacja jest bardzo korzystna: dogodny dojazd z Lęborka, gdzie powstaje znaczna część odpadów, położenie w centralnej części powiatu lęborskiego, osłonięty lasami od strony południowej, wschodniej i częściowo północnej), Gmina Nowa Wieś Lęborska .
 • wielkości składowiska [ha]: W planie zagospodarowania przestrzennego gminy na cele gospodarki odpadami przeznaczono teren o powierzchni 48 ha. Obecnie w posiadaniu Przedsiębiorstwa jest część terenu o powierzchni 28,85 ha, z czego czynna część składowiska zajmuje 5,14 ha.
 • pojemność [m3]: brak danych
 • stopień wypełnienia [%] : brak danych
 • wyposażenie techniczne składowiska: sztuczna izolacja podłoża, oczyszczanie odcieku w oczyszczalni ścieków, kompaktor

Składowisko w Lucinie

 • lokalizacja: Lucin, Gmina Wicko
 • wielkości składowiska [ha]: 5,26
 • pojemność [m3]: brak danych
 • stopień wypełnienia [%]: 50
 • wyposażenie techniczne składowiska: naturalna izolacja podłoża, kompostownia

Składowisko odpadów w Oskowie

 • lokalizacja: składowisko położone jest w odległości ok. 2 km od Oskowa i ok. 6 km od Cewic, w lesie przy drodze z Oskowa do Czarnej Dąbrówki, , gm. Cewice
 • wielkości składowiska [ha]: 5,16 ha, z czego 0,8 ha stanowi eksploatowana kwatera
 • pojemność [m3]: brak danych
 • stopień wypełnienia [%]: brak danych
 • wyposażenie techniczne składowiska: naturalna izolacja podłoża

 

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • nie występują

Powiat Malborski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem – 17 076 Mg/rok
 • na mieszkańca – 270 kg/m/rok  

Miasto Malbork

 • ilość odpadów ogółem ok.13 000 Mg/rok
 • na mieszkańca - 0,328 Mg/m/rok

Gmina Malbork

 • ilość odpadów ogółem - 1 214 Mg/rok
 • na mieszkańca - 0,196 Mg/m/rok 

Gmina Stare Pole

 • ilość odpadów ogółem – 493 Mg/rok
 • na mieszkańca - 0,185 Mg/m/rok

Gmina Miłoradz

 • ilość odpadów ogółem - 374 Mg/rok
 • na mieszkańca – brak danych

Miasto i Gmina  Nowy Staw

 • ilość odpadów ogółem – 1 441 Mg/rok
 • na mieszkańca - 0,0476 Mg/m/rok

Gmina Lichnowy

 • ilość odpadów ogółem – 554 Mg/rok
 • na mieszkańca - 0,088 Mg/m/rok

 

Sposób postępowania z odpadami

Miasto Malbork

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostowanie przydomowe
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, papier, plastik

Gmina Nowy Staw

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, papier, plastik

Gmina Malbork

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych: plastik

Gmina Miłoradz

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych: plastik

Gmina Lichnowy:

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych: plastik

Gmina Stare Pole

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, papier, plastik

 

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Świerki (Nowy Staw)

 • wielkości składowiska [ha]  
  • 4,34 – w granicach ogrodzenia
  • 2,67 – powierzchnia składowania
 • pojemność [m³]   67 692 m3
 • stopień wypełnienia [%]  97%
 • sztuczna izolacja podłoża

 Lisewo Malborskie

 • wielkości składowiska [ha]  
  • 0,75 – w granicach ogrodzenia
  • 0,47 – powierzchnia składowania
 • pojemność [m³]   19 000 m3
 • stopień wypełnienia [%]  54%
 • sztuczna izolacja podłoża

 Szaleniec

 • wielkości składowiska [ha]  
  • 2,18 – w granicach ogrodzenia
  • 0,63 – powierzchnia składowania
 • pojemność [m³]   9 850 m3
 • stopień wypełnienia [%]  60%
 • naturalna izolacja podłoża

wyposażenie techniczne składowisk:

 • (dotyczy wszystkich składowisk)-brak kompostowni, odgazowania, oczyszczalni odcieku, kompaktora, linii do mechanicznej segregacji
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • Gmina Malbork. Grunty po byłym poligonie (obręb Nowa Wieś) powierzchnia ok. 2 ha – nielegalne wyrobiska piasku oraz nielegalne niewielkie wysypiska odpadów. Termin zakończenia rekultywacji do końca 2006 r. – zadanie ciągłe, szacunkowy koszt ok. 120 tys. zł. 

Powiat Nowodworski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem - 8 801,35 t/rok
 • na mieszkańca - 240,52 kg/m/rok
Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostowanie przydomowe – brak danych
 • zbiórka odpadów surowcowych w gminach: szkło, papier, plastik (udział odpadów z selektywnej zbiórki odpadów wynosi 1,1%)        
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach
 • akumulatory – sklepy motoryzacyjne, stacje obsługi; przeterminowane leki – apteki
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 • składowisko „Rokitki” w Tczewie (poza powiatem) 
 • Tczew, ul. Rokicka 16
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • nie występują

Powiat Pucki

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem: 70 000 m3/rok
 • na mieszkańca: 133 kg/m/rok
Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostownie przydomowe
 • zbiórka odpadów surowcowych do przeróbki szkło, papier, plastik
 • przetwarzanie odpadów w zakładzie utylizacji
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 • Składowisko Stałych Odpadów Komunalnych w Łebczu gm. Puck wielkości składowiska [ha]: 8,39 ; pojemność [m³]: 561 815
 • stopień wypełnienia [%]: 87%
 • wyposażenie techniczne składowiska: naturalna izolacja podłoża, odgazownie, kompaktor
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

brak danych

Powiat Starogardzki

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • Gmina Zblewo - 513 t/rok, 48,8 kg/m/rok
 • Czarna Woda (miasto) – 165,9 t/rok, 47,7 kg/m/rok
 • Gmina Kaliska - 1 500 t/rok, 280 kg/m/rok
 • Gmina Skórcz  - 321 t/rok, 97 kg/m/rok
 • Miasto Skórcz  - 484 t/rok, 141,2 kg/m/rok
 • Miasto Starogard Gdański - 28 522,43 t/rok, 460 kg/m/rok
 • Gmina Lubichowo – 616 t/rok, 105 kg/m/rok
 • Gmina Smętowo Graniczne - 499 t/rok, 94 kg/m/rok
 • Gmina Starogard Gdański - 858 t/rok, 70 kg/m/rok
 • Gmina i Miasto Skarszewy - 3 942 t/rok, 299 kg/m/rok
 • Gmina Osieczna - 418,5 t/rok, 144 kg/m/rok
 • Gmina Osiek - 140 t/rok, 56 kg/m/rok
 • Gmina Bobowo - 258 t/rok, 90 kg/m/rok

 

Sposób postępowania z odpadami

Starogard Gdański:

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, plastik
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach

Gmina Zblewo:

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostowanie przydomowe 
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, papier, plastik
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetworzenia w wyspecjalizowanych zakładach – jednostki posiadające uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami

Gmina Kaliska:

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostowanie przydomowe
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, papier, plastik, inne

Gmina Skórcz:

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostowanie przydomowe
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, plastik

Gmina Starogard Gdański:

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostowanie przydomowe
 • zbiórka odpadów surowcowych szkło, plastik

Gmina Smętowo Graniczne:

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, plastik

Gmina Osiek:

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostowanie przydomowe
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, papier ,plastik, inne

Gmina Osieczna:

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostowanie przydomowe
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, papier, plastik, inne

Gmina Lubichowo:

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, plastik

Gmina Bobowo:

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło

Skórcz (miasto):

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, plastik

Czarna Woda (miasto):

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, papier, plastik

Skarszewy:

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, plastik
   
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacja

powierzchnia
[ha]

pojemność
[m³]

stopień
wypełnienia [%]

wyposażenie
techniczne

Linowiec15,42 720 00060sztuczna izolacja podłoża (1 kwatera), spychacz
Skarszewy8493 00030sztuczna izolacja
podłoża, spychacz
Strych, gm. Kaliska1,135 00060sztuczna izolacja
podłoża, inne: brak
Bietowo, gm. Lubichowo1,052 00040sztuczna izolacja
podłoża, inne: brak
Osówek, gm. Osieczna0,4618 50050naturalna izolacja
podłoża, inne: brak
Osiek1,2318 00060sztuczna izolacja
podłoża, inne: brak
Zblewo0,410 00090naturalna izolacja
podłoża, inne: brak
Skórcz2,0-70 brak zabezpieczeń
Bobrowiec, gm. Smętowo Graniczne1,215 70040naturalna, sztuczna izolacja podłoża

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

dane dla największych zakładów przemysłowych zlokalizowanych na terenie powiatu:

 • Elektrociepłownia Starogard Sp. z o.o. - 9 999 t/rok
 • Zakłady Płyt Pilśniowych Czarna Woda S.A. w upadłości - 47,1 t/rok
 • Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. - 2 400 t/rok
 • Zakład Energetyki Cieplnej "STAR-PEC" Sp. z o.o. - 1 530 t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • Fabryka Płyt Pilśniowych w Czarnej wodzie - teren zdegradowany dzałalnością przemysłową o pow. 4 ha
 • żwirownia - wysypisko w m. Bobowo o pow. 5 ha;
 • żwirownia w m. Zblewo o pow. 0.8 ha;
 • żwirownia w m. Pólko o pow. 10 ha;
 • żwirownia Skarszewy o pow. 10 ha;
 • żwirownia w m. Skarszewy o pow. 5 ha;
 • żwirownia w m. Boże Pole o pow. 3 ha;
 • żwirownia w m. Szlachta o pow. 5 ha;
 • żwirownia w m. Szteklin o pow. 3.56 ha - teren zdegradowany popiołami
 • niezinwentaryzowane tereny nielegalnych wyrobisk pożwirowych  o pow. ok. 50 ha

Powiat Sztumski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem - 18 009 500  t/rok
 • na mieszkańca - 415 kg/m/rok
Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych w gminach: szkło, papier, plastik
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacja

ilość odpadów ogółem [Mg/rok]

powierzchnia [ha]

pojemność całkowita (pojemność do wypełnienia) [m³]

stopień wypełnienia [%]

wyposażenie techniczne

Minięta, gm. Dzierzgoń

14 097,24

1,58

planowana:
100 000 m3

35 % (2004 r.)

sztuczna izolacja podłoża (geomembrana), odgazownie, inne: brak

Nowa Wieś Sztumska, gm. Sztum

6 637,17

1,99

planowana:
400 000 m3

72% (2004r.)

naturalna izolacja podłoża (glina), inne: brak

 

 • Składowisko w Wilczewie zostało zamknięte i przeznaczone do rekultywacji
 
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
 • nie ma składowisk odpadów przemysłowych
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • występują - brak danych

Powiat Słupski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem - 12 046 t/rok
 • na mieszkańca - 126,8 kg/m/rok
Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostownie przydomowe
 • zbiórka odpadów surowcowych do przeróbki szkło, papier, plastik
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacjapowierzchnia [ha]pojemność [m³]stopień wypełnienia
[%]
wyposażenie techniczne

3.1. Bierkowo gm. Słupsk

10,22

b.d.

55

sztuczna i naturalna izolacja podłoża, odgazownie, kompaktor, inne: brak

3.2. Obłęże gm. Kępice

1,7

b.d

b.d.

sztuczna izolacja podłoża, kompaktor, inne: brak

3.3. Chlewnica gm. Potęgowo

1,3

24 000

b.d.

sztuczna izolacja podłoża, kompaktor, inne: brak

3.4 Wykosowo gm. Główczyce

1

30 700

b.d.

brak

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
 • 12 000 t/rok (wywiezione na składowiska)
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • nie występują

Powiat Tczewski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem - 36 694 t/rok
 • na mieszkańca - 323 kg/m/rok

 

Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostownie przydomowe
 • zbiórka odpadów surowcowych do przeróbki szkło, papier, plastik
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

 

 

 

lokalizacja

powierzchnia [ha]

pojemnoś[m³]

stopień wypełnienia [%]

wyposażenie techniczne

Nicponia, gm. Gniew

6,5

ok. 347 000

4,5

sztuczna izolacja podłoża, odgazowanie, waga wozowa, kompaktor KABLE, prasa do belowania, pompa MSZ do rozdeszczowania wód odciekowych, brodzik dezynfekcyjny

Tczew, ul. Rokicka

7

brak danych

brak danych

naturalna izolacja podłoża, odgazownie, kompaktor, spychacz, brodzik dezynfekcyjny, waga mechaniczna

Ropuchy, gm. i miasto Pelplin

1,6

75 000

65

sztuczna izolacja podłoża, waga mechaniczna, przejazd dezynfekcyjny, spychacz

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

 

Tczew - Wyeksploatowane części składowiska w Tczewie

 • w trakcie przygotowań do rekultywacji

Gmina Subkowy - Dzikie wysypiska śmieci (odpady komunalne mieszane):

 • Mały Garc - ok. 900 m³ 
 • Waćmierz - 160 m³ 
 • Gorzędziej - 25 m³ 
 • Rybaki - 200

Pozostałe - brak danych

 

Powiat Wejherowski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem ok. 52 359 t/rok,
 • na mieszkańca ok. 235 kg/M/rok
Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne 
 • zbiórka odpadów surowcowych w gminach: szkło, papier, plastik, inne
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Rybska Karczma

 • wielkości składowiska [ha]: 6,44 ha
 • pojemność [m³]: 1 659 000 m3
 • stopień wypełnienia [%] – 87,5 %
 • wyposażenie techniczne składowiska: naturalna izolacja podłoża, kompostownia, kompaktor 

       
Gniewino

 • wielkości składowiska [ha]: 2,0 ha
 • pojemność [m³]: 140 000 m3
 • stopień wypełnienia [%] – 28,6 %
 • wyposażenie techniczne składowiska: sztuczna izolacja podłoża, oczyszczalnia odcieku – odcieki oczyszczane w sąsiadującej ze składowiskiem Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Gniewinie

 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Łężycach (obecnie „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w Łężycach)

 • W ramach I etapu budowy wykonano m.in.: kwaterę składową B1, system monitorowania stanu środowiska wokół starego składowiska odpadów i nowobudowanego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, kwaterę wspomagającą do selektywnego deponowania odpadów budowlanych, kwaterę wspomagającą do selektywnego deponowania odpadów jednorodnych, segment przyjmowania odpadów od dostawców indywidualnych, sortownię odpadów surowcowych, budynek socjalny wraz z segmentem demontażu sprzętu RTV i AGD, segment demontażu odpadów wielkogabarytowych, segment przerobu gruzu budowlanego, segment czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych, instalację odzysku biogazu, podczyszczalnię ścieków.
 • Realizacja II i III etapu budowy przewidziana jest na lata 2005-2008. Docelowo planuje się przyjmowanie 200-250 tys. Mg (ton) odpadów rocznie.

Szczegółowe informacje na stronie www: www.zuo.gda.pl

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
 • ok. 13 000 t/a odpadów innych niż komunalne
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • nie występują

Sopot

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

brak danych

Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne,
 • zbiórka odpadów surowcowych w gminach (szkło, papier, plastik, inne),
 • przetwarzanie odpadów w zakładzie utylizacji,
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach.
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 • lokalizacja- Łężyce, gm. Wejherowo, Powiat Wejherowski, właściciel Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o. w Łężycach, a  udziałowcami są: Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" oraz gminy: Gdynia, Kosakowo, Reda, Rumia, Sopot, Wejherowo-gmina miejska, Wejherowo-gmina wiejska - powierzchnia składowania kwatery B1/1 wynosi 4,06 ha, pojemność kwatery B1/1 wynosi 605 000
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

brak danych

Słupsk

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem - 26 031,98 t/rok,
 • na mieszkańca - 260 kg/m/rok
Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych w gminach: szkło, papier, plastik
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacja

powierzchnia [ha]

pojemność całkowita

stopień wypełnienia [%]

wyposażenie techniczne

Bierkowo, Gmina Słupsk

16,49

1 520 000

70

naturalna i sztuczna izolacja podłoża, kompostownia, odgazowanie, odcieki w obiegu zamkniętym, kompaktor, linie do mechanicznej segregacji

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

7 146,98

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • brak
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002