Gdańsk

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Wyjazdy młodzieży szkolnej do oczyszczalni "Wschód".
 • Program edukacji ekologicznej dot. segregacji odpadów z uwzględnieniem odpadów organicznych prowadzony w gdańskich przedszkolach.
 • Dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej licznych działań proekologiczncyh prowadzonych przez placówki oświatowe( m.in. programy autorskie), jak również przez organizacje pozarządowe i mieszkańców Gdańska.
 • Organizacja konkursów plastycznych, literackich dla gdańskich placówek oświatowych.
 • Akcje "Sprzątania Świata" i " Dnia Ziemi"
 • Organizacja " Dnia bez Samochodu".
 • Pogadanki w szkołach nt. ekologii, zrównoważonego rozwoju, Lokalnej Agendy 21.
 • Wydawnictwa ekologiczne.
  • Program zrównoważonego rozwoju w gminie Gdańsk w aspekcie ochrony środowiska - 2000
  • "Ocena stanu środowiska w Gminie Gdańsk za rok 2002"- wydawnictwo cykliczne od 1991roku
  • "Lokalna Agenda 21 - ocena stanu środowiska zmiany w latach 1991-2001 :wydawnictwo cykliczne, nakład: 2000 egz. wersja polska, 1 000 egz. wersja angielska
  • "Mapa ścieżek rowerowych w Gdańsku" - nakład 1 000 egz. wersja polska, wydawnictwo jednorazowe
  • " Selektywna zbiórka odpadów " - nakład: 200 egz. + 20 CD , wersja polska - wydawnictwo jednorazowe
  • Ulotka Projekt pilotażowy selektywnej zbiórki odpadów " Spółdzielnie mieszkaniowe" Orunia" i " Południe" oraz Akademicka Spółdzielnia Mieszkaniowa - nakład: 5 000 egz. wersja polska - wydawnictwo jednorazowe
  • Ulotka "Zasady Segregacji Odpadów" - nakład: 150 000 egz. wersja polska , 2 000 egz. wersja angielska - wydawnictwo jednorazowe
  • Ulotka " Plan Gospodarki Odpadami na lata 2002- 2006." - nakład: 150 000 egz. wersja polska , 2000 egz. wersja angielska - wydawnictwo jednorazowe + plakat nakład : 350 egz. wersja polska
  • Ulotka " Pomyśl za nim wrzucisz" - info dla dzielnic: Orunia - nakład 3 000 egz. wersja polska, Akademicka Spółdzielnia Mieszkaniowa - nakład : 700 egz. wersja polska - wydawnictwo jednorazowe
  • Ulotki informujące o terminie zbiórki odpadów w poszczególnych dzielnicach :- nakład: 2 800 egz. wydawnictwo jednorazowe
  • Cykl ulotek: "Ekologiczna Wyspa Sobieszewska", "Czyste Plaże", "Ośrodek Rekreacyjny w Opływie Motławy", "Czyste powietrze", "Ogrzewanie - emisja, koszty", "Zintegrowany system gospodarki wodnej" "Gdańskie nagrody"
  • Ulotka „ Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w Górkach Wschodnich na Wyspie Sobieszewskiej”- nakład: 6 tys.- wersja polska.
  • Dofinansowanie ulotki pt. Śladami Mennonitów po Żuławach Gdańskich” wydanej przez Stowarzyszenie „ Żuławy Gdańskie”.
  • Seria 4 tematycznych folderów pt: „Woda”, „Powietrze”, „Przyroda”, „Odpady”.- nakład: 4x 22 000 sztuk.
 • Swoistą formą edukacji ekologicznej są spotkania Forum Lokalnej Agendy 21
 • Coroczna prezentacja "Oceny stanu środowiska dla Gminy Gdańsk" dla zakładów przemysłowych, NGOs, administracji, dziennikarzy
 • Zorganizowanie po raz drugi „Zielonego Weekendu w Gdańsku” – święta, w którym edukacja ekologiczna i kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych łączą się z aktywną formą spędzania wolnego czasu
   
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Wyjazdy młodzieży szkolnej do oczyszczalni „ Wschód”. Dzięki tym wycieczkom można przybliżyć młodzieży gdańskich szkół kwestie związane z technologią oczyszczania ścieków, jak również zwrócić uwagę na problematykę ochrony środowiska. Wycieczki cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży i nauczycieli. Kontynuacja wyjazdów od 1999 roku.
 • Program ekologiczny prowadzony w 30 gdańskich przedszkolach. Każde przedszkole zostało zaopatrzone w kompostownik do zbiórki odpadów organicznych. W ciągu roku prowadzone są warsztaty na temat segregacji odpadów, ich wykorzystania oraz przetwarzania odpadów organicznych. Dodatkowo przedszkola otrzymały pojemniki na zbiórkę makulatury. Ta forma edukacji ekologicznej cieszy się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli i najmłodszych, w sposób obrazowy przybliża najmłodszym jeden z istotnych problemów, jakim są odpady. Program rozpoczęto w 1998 roku.
 • Dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej licznych działań proekologicznych prowadzonych przez placówki oświatowe.
  Corocznie ze środków GFOŚiGW dofinansowywane są działania proekologiczne w szkołach. Głównym dofinansowaniem objęte są programy autorskie nauczycieli.
 • Dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla organizacji pozarządowych, mieszkańców Gdańska, Stowarzyszeń i Fundacji na podejmowane przez nie działania rzecz ochrony środowiska.
 • Konkurs fotograficzny pt. ”Mój ulubiony obiekt przyrodniczy/krajobrazu w trzech porach roku’  - ogłoszony dla uczniów szkól gimnazjalnych i średnich
 • Konkurs na najciekawszy projekt strony www o tematyce ekologicznej „Zielony Gdańsk”
  - ogłoszony dla uczniów szkól gimnazjalnych i średnich
 • Akcja „ Dzień Ziemi”
 • ” Zielony Weekend w Gdańsku’ – święto- które połączyło ze sobą dwie akcje proekologiczne
 • „ Sprzątanie Świata” i . „ Dzień bez Samochodu”.

 

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Konkurs fotograficzny dla szkół – „Mój ulubiony obiekt przyrodniczy/krajobrazu w trzech porach roku”
 • Konkurs literacki-Dlaczego Gdańsk jest/nie jest miastem zrównoważonego rozwoju- dla licealistów
 • Lokalna Agenda w mojej szkole- konkurs dla nauczycieli
 • Konkurs na logo Lokalnej Agendy 21- dla szkół podstawowych i średnich
 • Czyste plaże – Kampania promocyjno-edukacyjna organizowana przez Fundację „RECAL”
 • Konkurs na realizację programu autorskiego dot. edukacji ekologicznej

Gdynia

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • konkursy o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży np: plastyczne, internetowe, przegląd małych form teatralnych oraz dla wszystkich mieszkańców: "Zapraszamy ptaki do Gdyni" na wykonanie budki lęgowej i karmnika dla ptaków
 • kampanie informacyjne np.: "Posprzątaj po swoim psie", "Nie spalaj śmieci"
 • "Informator o stanie środowiska miasta" dostępny na internetowej stronie Urzędu Miasta Gdyni.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • W ramach obchodów Dnia Ziemi rozstrzygnęliśmy IV edycję konkursu na najlepszą stronę internetową o tematyce ekologicznej „Lider ekologii we własnym domu-chronię środowisko i żyję w zgodzie z otoczeniem”. Do udziału, w którym zgłoszono 30 prac przygotowanych przez uczniów i nauczycieli gdyńskich szkół podstawowych, gimnazjów i średnich.
 • W dniach 13 oraz 17 i 18 maja 2005 roku odbyła się III edycja przeglądu małych form teatralnych poświęconych ekologii, środowisku i jego ochronie, w której udział wzięły dzieci z 15 grup przedszkolnych i 9 grup ze szkół podstawowych.
 • W ramach edukacji ekologicznej skierowanej do mieszkańców miasta zlecono wykonanie i rozmieszczenie na terenie miasta trzech gablot z ekspozycją o tematyce odpadowej pt. „Zanim wyrzucisz – pomyśl”, sfinansowano druk czterostronicowej wkładki w „Dzienniku Bałtyckim” pt. „Psie sprawy” oraz zlecono wykonanie automatów do sprzedaży torebek papierowych do usuwania psich nieczystości. 
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • kontynuacja zeszłorocznych akcji, kolejne edycje konkursów: "Zapraszamy ptaki do Gdyni", na najlepszą stronę internetową o tematyce ekologicznej, przegląd małych form teatralnych itp.
 • akcja "Ratujmy Kasztanowce"
  Akcję prowadzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (Referat Ekorozwoju) w porozumieniu z Wydziałem Gospodarki Komunalnej (Referat Zieleni Miejskiej).
  Celem akcji jest rozpoznanie zagrożenia szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem rosnących w Gdyni kasztanowców. Akcja skierowana w szczególności do dzieci zrzeszonych w kołach przyrodniczych i ekologicznych rozpocznie się wiosną i potrwa do jesieni. Głównym zadaniem uczniów, pod kierunkiem nauczycieli, będzie obserwacja kasztanowców w najbliższej okolicy szkoły. W akcji bierze udział 190 uczniów z 15 gdyńskich szkół, gromada zuchowa oraz kilkunastu mieszkańców Gdyni. Obserwować będą ponad 200 drzew kasztanowców w dzielnicach: Redłowo, Orłowo, Cisowa, Chwarzno, Grabówek, Chylonia, Dąbrowa, Witomino oraz w Śródmieściu Gdyni.
  Wyniki obserwacji tzn.: kondycja drzewa, stan liści, oznaki żerowania szkodnika (obecność tzw. min na liściach), należy wpisać na specjalnie przygotowaną kartę i jesienią złożyć w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
  Uzyskane w trakcie akcji informacje posłużą do zaplanowania w przyszłym sezonie działań ochronnych dla zaatakowanych drzew.

Powiat Bytowski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Borzytuchom

 • akcja "Sprzątanie Świata", " Międzynarodowy Dzień Ziemi",
 • akcja " Zakaz wypalania traw"
 • zbiórka baterii
 • segregacja śmieci
 • utworzenie w roku szkolnym 2003-2004 kółka ekologicznego
 • powadzenie monitoringu czystości wody rzeki Jutrzenki
 • udział w konkursach ekologicznych "Poznajemy las", "Dolina Słupi"
 • wdrażanie od 2002 r. autorskiego programu dla sieci szkół gimnazjalnych dot. monitoringu wód zlewni Słupi
 • realizacja Międzynarodowego Programu edukacji ekologicznej "Green"

Bytów

 • prelekcje dla uczniów szkół z tereny gminy, na temat działań samorządu
 • podejmowanych w zakresie ochrony środowiska
 • akcja pn. "Wiosenne porządki w nasze gminie"
 • coroczna akcja "Sprzątanie świata"
 • cykliczne akcje edukacyjne dot. promowania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Czarna Dąbrówka

 • realizacja programu ekologicznego pt. "Rok z ochroną środowiska"
 • uczestnictwo w konkursach
 • kółka ekologiczne
 • organizacja konkursu pn. "Rady na odpady"
 • akcja "Sprzątanie świata"

Kołczygłowy

 • edukacja ekologiczna w szkołach

Lipnica

 • szkolenia, zebrania wiejskie na temat odbioru odpadów stałych i segregowanych

Miastko

 • akcja "Sprzątanie świata"
 • uczestnictwo w konkursach ekologiczych
 • selektywna zbiórka odpadów
 • Konkurs "Na najbardziej zadbaną wieś"

Parchowo

 • realizacja Międzynarodowego Programu edukacji ekologicznej "Green"

Trzebielino

 • prelekcje, pogadanki, konkursy, wystawy, rajdy plenerowe, lekcje terenowe, spotkania z leśnikami, imprezy okolicznościowe, praca w kółkach biologicznych ( świetlice środowiskowe)

Tuchomie

 • szkolenia i prelekcje w szkołach
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

brak danych

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • brak informacji

Powiat Chojnicki

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • brak danych innych niż podane wyżej informacje o edukacji przyrodniczej
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • brak danych innych niż podane wyżej informacje o edukacji przyrodniczej
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • brak danych innych niż podane wyżej informacje o edukacji przyrodniczej

Powiat Człuchowski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • akcja "Sprzątanie Świata" -wszystkie gminy
 • projekt edukacyjny "Świadomość ekologiczna kobiet" - gm. miejska Człuchów
 • konkursy recytatorskie i piosenkarskie w szkołach
 • konkurs o statuetkę "Zielonego Słowika" w ramach Dnia Ziemi
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Nadanie imienia „Przyjaciół Ziemi” Szkole Podstawowej w Człuchowie
 • Spotkania plenerowe „Debrzańska jesień”

 

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Spotkania informacyjne z lokalnymi przedsiębiorcami, lekarzami prowadzącymi indywidualne praktyki i z rolnikami na temat nowoczesnych form gospodarowania odpadami.

Powiat Gdański

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Organizowanie Olimpiad Ekologicznych - corocznie (m. Pruszcz Gd.), oraz innych konkursów (gm. Cedry Wlk., Kolbudy, Suchy Dąb) z udziałem wszystkich placówek oświatowych,
 • Wyjazdy młodzieży szkolnej do "Zielonych Szkół", 4 grupy rocznie z dofinansowaniem z GFOŚ w wys. 16000 zł,
 • Akcje "Dni Ziemi""Sprzątanie Świata" (gm. Kolbudy, Suchy Dąb),
 • Edukacja w szkołach (prowadzenie obserwacji w terenie stanu szaty roślinnej, stopnia zanieczyszczenia wody itp., wycieczki krajoznawcze, filmy przyrodnicze przedstawiające stan zanieczyszczenia i jego konsekwencje (gm. Kolbudy, Suchy Dąb),
 • Organizacja Gminnego i Powiatowego Konkursu Ekologicznego (Gm. Pruszcz Gdański), konkursy i wycieczki ekologiczne, wyjazdy na "zielone szkoły" (gm. Kolbudy), edukacja w szkołach,
 • Konkurs „Piękna Zagroda” w Cedrach Wielkich
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Olimpiada ekologiczna, seminaria, konkurs „Piękna Zagroda”, akcja „Sprzątanie Ziemi”

 

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Ścieżka edukacji ekologicznej w „Parku Rotmanka”

Powiat Kartuski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • spotkania z leśnikami, ornitologiem,
 • prelekcje,
 • seminaria,
 • konkursy przyrodnicze: 
  • plastyczny: ''Przyroda to Twój przyjaciel'',                                       
  • literacki ''Moje przyrodnicze facynacje'',                                                  
  • fotograficzny: ''O czym szumią lasy'',
 • przedstawienia teatralne,
 • inscenizacje muzyczno-teatralne,
 • wycieczki krajoznawcze,
 • akcje sprzątania świata,
 • zbiórki surowców wtórnych w szkołach np. zużytych baterii,
 • szkolenia rolników z zakresu ekologii (produkcja zdrowej żywności, uprawa, zabiegi przechowywania zbóż),
 • pochody ekologiczne,
 • wycieczki edukacyjne: ''Formy ochrony przyrody'',
 • budowanie ścieżek zdrowia,
 • wydawanie tomików poezji,
 • zajęcia warsztatowe ''Rośliny w biblii'', ''Mój las'', ''Flora kaszubska'',
 • zielone szkoły w Sulęczynie,
 • ośrodek edukacji ekologicznej w Szymbarku,
 • ogród botaniczny w Gołubiu,
 • pikniki ekologiczne w Szymbarku.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

brak informacji

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

brak informacji

Powiat Kościerski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Edukacja ekologiczna realizowana na terenie powiatu przez Wdzydzki Park Krajobrazowy:

 • Zajęcia stacjonarne - kameralne pod hasłem "Spotkania z ekologią"
 • Zajęcia terenowe
 • Popularyzacja propagandowo-reklamowa
 • Prowadzenie zajęć z edukacji ekologicznej, wystawy, konkursy, turnieje
  Zielona Szkoła w Schodnie - gmina Dziemiany w Zarządzie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Organizowanie dla dzieci i młodzieży warsztatów terenowo-dydaktycznych ( 5-dniowych, 4-dniowych, 3-dniowych) dla 60 grup dzieci i młodzieży, łączna liczba ok. 1 750 uczniów i 150 nauczycieli na temat walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych, kulturowych WPK, flora, fauna, ekosystem lasu, woda. Organizowanie obozów naukowych -7, warsztaty ekologiczne w szkołach z terenu WPK i powiatu kościerskiego.

Edukacja ekologiczna na terenach gmin powiatu kościerskiego:

 • Gmina Miejska Kościerzyna realizuje edukację ekologiczną poprzez organizowanie imprez, takich jak: "Sprzątanie Świata", "Dzień Ziemi", oraz konkursów związanych z tematyką ekologiczną.
 • Gmina Dziemiany realizuje edukacje ekologiczną poprzez szkolenia ekologiczne organizowane w Zielonej Szkole w Schodnie.
 • Gmina Karsin - organizuje się szkolenia, pogadanki i prelekcje w szkołach podstawowych i gimnazjach, ponadto odbywają się szkolenia, pokazy i prelekcje dla rolników organizowane przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.
 • Gmina Liniewo - realizuje edukacje ekologiczną poprzez szkolne konkursy z zakresu ochrony środowiska. Duży wkład w realizację form edukacji wnosi działające w Liniewie Koło Gospodyń Wiejskich, które każdego roku organizuje konkurs na najładniejszy ogródek.
 • Gmina Lipusz - prowadzone są rozmowy na temat ochrony środowiska z młodzieżą szkolną, organizuje się akcję "Sprzątania Świata", obejmującej uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Ponadto gmina uczestniczy w organizowanych przez starostwo konkursie "Szukaj zysku w odzysku".
 • Gmina Nowa Karczma - wprowadzono w procesie nauczania dzieci wewnątrz szkolne ścieżki edukacyjne. Uczniowie szkół biorą również czynny udział w organizowanych "Sprzątaniu Świata".
 • Gmina Stara Kiszewa - Akcja "Sprzątania Świata", konkursy ekologiczne i biwaki harcerskie, mające na celu nauczania wypoczynku zgodnie z naturą.
Nakłady na edukację:
Wdzydzki Park Krajobrazowy
Budżet własny: 213.000 zł.
WFOŚiGW: 87.000 zł.
Sponsorzy: 3.000 zł.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

brak informacji

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

brak informacji

Powiat Kwidzynski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Edukacja ekologiczna na terenie powiatu kwidzyńskiego prowadzona była głównie przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Kwidzynie (istniejącego do marca 2004r.) oraz Kwidzyńskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Ekologicznych EkoInicjatywa. Po likwidacji Centrum Edukacji Ekologicznej do kontynuowania zadań z zakresu edukacji ekologicznej w drodze konkursu wybrano Kwidzyńskie Centrum Wspierania Inicjatyw Ekologicznych EkoInicjatywa . Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Stowarzyszenie EkoInicjatywa były i są obecnie głównymi organizatorami seminariów, szkoleń oraz innych działań związanych z edukacją ekologiczną. Ponadto ożywioną działalność w zakresie edukacji ekologicznej prowadzą szkoły, przedszkola z terenu powiatu oraz " Zielona Szkoła" W Brachlewie gm. Kwidzyn, prowadzona przez Miasto Kwidzyn i Gminę Kwidzyn

Konkursy :

 • Baw się z Zieloną (1999),
 • Stare drzewa pamiętają dawne dzieje (1999),
 • Historia pewnego śmiecia (1999-2000),
 • Mój sklep (2000),
 • Jaki to ptak (2000),
 • Woda-człowiekśrodowisko (2001),
 • Konkurs na najlepszy plakat dotyczacy tematyki odpadów oraz na najciekawsze działanie towarzyszące Akcji Sprzątania Świata 2001,
 • Konkurs wiedzy na temat ptaków drapieżnych" (2001),
 • Przyroda zimą (2002),
 • Pamiętnik z wakacji (2002),
 • Sejmik odpadowy (2002),
 • Minimalizuj i segreguj" (2002)

Seminaria, wykłady:

 • Cykl " Zielone Spotkania - seminarium międzynarodowe " Kwidzyn miasto zrównoważonego rozwoju" (1999), III Ogólnopolskie Seminarium " Forum Lokalnych Inicjatyw Ekologicznych" (2000), " Wiklina źródłem dochodu ludności Regionu Kwidzyńskiego" (2000), "Liwa rzeka Powiatu kwidzyńskiego" (2002)

Szkolenia, warsztaty :

 • "Ekologic" (1999), Studium Podyplomowe - Edukacja Ekologiczna jako ścieżka międzyprzedmiotowa" (1999/2000),
 • "Ochrona środowiska - Jak daleko nam do Unii" (2000),
 • Cykl szkoleń dotyczący gospodarki odpadami " Nasze inicjatywy" (2000),
 • "Pakiet woda" przykłady zajęć według pakietu edukacyjnego, szkolenie w Słowińskim Parku Narodowym" (2001),
 • "Tajemnice wiklinyszkoła letnia" (2001),
 • szkolenie " przedsiębiorstwo ekologia - czy ja potrafię",
 • "Rozpoznawanie drzew i krzewów. Typy lasów.",
 • szkolenie poświęcone prezentacji podręczników szkolnych " Żołędziakowe ABC" Ekologia w nauczaniu zintegrowanym,
 • "Strażnik Ekolog",
 • "Wzmacnianie potencjału organizacyjnego Nadbałtyckich Liderów Ekologicznych",
 • "Zielony Pakiet",
 • "Warsztaty papieru czerpanego",
 • Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej w oparciu o Pakiet Komitetu Ochrony Orłów " Ptaki drapieżne"
 • Akcje " Sprzątania Świata" i "Dnia Ziemi"
 • Urząd Miasta i Gminy Prabuty we współudziale Stowarzyszenia Gmin RP " Euroregion Bałtyk" zorganizowała w 2003r. : Warsztaty ekologiczne - podsumowanie 10-lecia współpracy z gminą Tingsryd" .

 

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Gmina Kwidzyn

 • „ Zielona szkoła w Brachlewie” – przez cały rok prowadzone są zajęcia; warsztaty papieru czerpanego prowadzone przez Stowarzyszenie EKO-  INICJATYWA w szkołach na terenie gminy

Gmina  Prabuty

 • akcja Sprzątanie Świata

Miasto Kwidzyn

 • coroczna akcja letnia „ Kwitnące Wakacje” prowadzona przez Stowarzyszenie EKO-INICJATYWA”

Gmina Gardeja 

 • „ Bocianie plotki”; konkurs „ Mój region”
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

III edycja programu „Wisła czysta, bezpieczna, piękna”

 • We wrześniu 2005 r. rusza III edycja ogólnopolskiego programu „Wisła czysta, bezpieczna, piękna”, skierowanego do nadwiślańskich szkół podstawowych.
 • Organizatorami Programu są Stowarzyszenie „Eko-Inicjatywa” i WWF Polska.
 •  Program został przygotowany dla uczniów klas III – VI nadwiślańskich szkół podstawowych. Każdej szkole uczestniczącej w Programie zostanie przekazany bezpłatnie pakiet edukacyjny złożony z kart pracy dla uczniów, scenariuszy zajęć dla nauczycieli, plakatów, zakładek i segregatora.
 • Zadania są zróżnicowane pod względem trudności, dlatego można je rozdzielić pomiędzy klasami. Dzieci pracują w grupach, część zadań rozwiązywanych jest w szkole, część podczas zajęć w terenie. Wypełnione karty pracy w postaci raportu wysyłane są do Stowarzyszenia. Na podstawie opracowanych wyników powstanie Raport pt. „Wisła czysta, bezpieczna, piękna”, w którym zawarte będą ciekawostki nt. Wisły, przedstawione wyniki przeprowadzonych przez uczniów badań i obserwacji, zaprezentowane będą również najciekawsze inicjatywy podejmowane przez szkoły.
 •  W ramach Programu przewidzieliśmy również szkolenia dla nauczycieli, które odbędą
 • się w lutym 2006 r. Celem szkolenia jest dobre przygotowanie merytoryczne, metodyczne i organizacyjne w zakresie edukacji ekologicznej i aktywizacji społecznej. Szkolenia są bezpłatne.
 • Dodatkowo dla szkół z województwa pomorskiego przygotowaliśmy cykl prelekcji dot. „Życia w harmonii z przyrodą nad Wisłą”, które bezpłatnie zostaną przeprowadzone w szkołach przez pracowników Stowarzyszenia.
 • Szkoły z województwa pomorskiego dodatkowo za pośrednictwem Eko-Inicjatywy mogą nawiązać współpracę ze szkołami z Obwodu Kaliningradzkiego i wymienić się z nimi doświadczeniami z zakresu ochrony rzek.

 Gmina Gardeja – „ Dzień bociana”

Powiat Lęborski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 •  Propagowanie wykorzystania na terenach rolnych produkcji słomy na cele energetyczne.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • brak informacji
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • brak informacji

Powiat Malborski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Światowy Dzień Ziemi,
 • Dzień Ochrony Środowiska,
 • Sprzątanie Świata w ramach edukacji ekologicznej
 • Organizowanie konkursów, wycieczek do oczyszczalni ścieków.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • realizacja Projektu „Ochrona środowiska na terenach wiejskich”
 • zorganizowanie akcji „Sprzątanie świata”
 • realizacja zadrzewień – pielęgnacja oraz sadzenie nowych drzew i krzewów
 • happeningi i konkursy ekologiczne
 • organizowanie wycieczek ekologicznych i  „zielonych szkół”
 • działalność kół ekologicznych
 • tworzenie plakatów i gazetek związanych z ochroną środowiska
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Gmina Nowy Staw

 • propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju,
 • wspieranie inwestycji przeciwdziałających zanieczyszczeniom,
 • rajdy piesze i rowerowe,
 • obchody Święta Ziemi i Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska,
 • „zielony marsz” – porządkowanie chodników i ulic,
 • popularyzacja haseł służących ochronie środowiska – „Zielona trawa, niebieska woda, czyste powietrze”, „Śmieci mniej – Ziemi lżej”, „Wokół naszej szkoły jest czysto” i inne ;
 • organizacja wyjazdów uczniów do lasu w celu poznawania różnych form przyrody – roślinnych i zwierzęcych.

Powiat Nowodworski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Szkolenie rolników z terenu Powiatu nowodworskiego o sposobach i źródłach pozyskania finansowych potrzebnych na melioracje (25.01.2005)
 • I Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej „Człowiek i środowisko” (10.03.2005)
 • Szkolenie dotyczące energetyki (05.05.2005)
 • Prelekcja w Gimnazjum w Marzęcinie nt. ”Ochrona Przyrody” (11.04.2005)
 • Konkurs wiedzy pożarniczej i ekologicznej Mikoszewo  (kwiecień 2005)
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • I Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej „Człowiek i środowisko” (10.03.2005)
 • Porządkowanie terenu miasta Nowy Dwór Gdański w ramach Dnia Ziemi (17.04.2005 r.) oraz Akcji Sprzątania Świata (21.09.2005 r.)
 • Powiatowe warsztaty ekologiczne nt. ”Właściwa gospodarka odpadami” (23.09.2005)
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • II Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla uczniów gimnazjów
 • Organizacja konkursu dla dzieci i młodzieży w ramach Dnia Ochrony Środowiska lub „Dnia Sprzątania Świata

Powiat Pucki

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

brak danych

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

brak danych

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

brak danych

Powiat Starogardzki

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • gmina Starogard Gdański- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu: warsztaty ekologiczne prowadzone przez uczniów na terenie wybranych szkół podstawowych obejmujące tematykę woda - ścieki - odpady, wycieczki dydaktyczne (Targi Ekologiczne POLEKO w Poznaniu, składowisko odpadów w Szadółkach i Linowcu), Akcja Sprzątania Świata,
 • gmina Skarszewy - Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie: edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz dorosłych na Ekologicznej Ścieżce Edukacji Rolniczej, Dzień Ziemi, organizacja stanowisk z ekologiczną żywnością i stoisk promujących czyste środowisko podczas VII Kociewskiego Pokazu Zwierząt Hodowlanych połączonego z targami rolno - ekologicznymi, przedsięwzięcie "Ekologia w Unii Europejskiej"
 • gmina Smętowo Graniczne - wprowadzono nową specjalizację w Technikum Rolniczym dla Dorosłych: rolnictwo ekologiczne,
 • Starogard Gdański - Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespól Szkół Skórzanych i Ogólnokształcących: Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Dzień Ziemi (Powiatowe Obchody Dnia Ziemi dla Szkół Ponadgimnazjalnych - organizowane przez Zespół Szkół Skórzanych i Ogólnokształcących, Akcja Sprzątania Świata
 • wycieczki i kształcenie w zakresie ochrony środowiska - Ogród Dendrologiczny Wirty.
   
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

gmina Starogard Gdański:

 • warsztaty ekologiczne prowadzone przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu

gmina Skarszewy:

 • utworzenie na terenie kompleksu pałacowo - parkowo - folwarcznego Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie 14 stanowiskowej Ekologicznej Ścieżki Edukacji Rolniczej
 • organizacja przedsięwzięcia "Ekologia w Unii Europejskiej" (młodzież powiatu i młodzież z partnerskiej szkoły Les Vaseix de Limoges z Francji)
 • zamierzenie przyszłościowe - utworzenie obserwatorium ornitologicznego na jeziorze Trzciniec.

gmina Skórcz

 • Akcja Sprzątanie świata
 • Zadrzewienie terenów przyszkolnych i terenów gminnych

Miasto Skórcz

 • Organizacja i udział w akcji: "Sprzątamy nasze miasto"
 • Akcja "Sprzątanie świata"
 • Zakup tablicy informacyjnej pt.: "Jak długo żyją śmieci w przyrodzie" i umieszczenie jej na terenie miasta

 

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

gmina Starogard Gdański

 •  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu: Dzień Ziemi pod hasłem "Bal u Ekoluda"

gmina Skarszewy

 • Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie: projekt utworzenia użytku ekologicznego będącego miejscem wylęgu rzadkich gatunków ptactwa wodnego z możliwością podpatrywania roślin i zwierząt bagiennych, organizacja Sejmiku Ekologicznego dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu woj. pomorskiego oraz całej Polski ze względu na unikatowy charakter stanowiska ornitologicznego.

Powiat Sztumski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Gmina Stary Targ

 • Rokrocznie organizowane są akcje „ Sprzątanie świata” oraz „Dzień ziemi”. W roku 2005 zorganizowano konkurs   gminny na najlepszą zagrodę rolniczą i nierolniczą, balkon oraz ogródek rekreacyjny, Zespół Szkół w Starym Targu w ramach Szkolnego Klubu Europejskiego „Dzieci Europy” w roku bieżącym realizował poznanie fauny i flory regionu gminy , porównując florę i faunę Mikoszewa. Uczniowie szkół biorą udział w konkursie plastycznym Koła Łowieckiego Cyranka w Sztumie pt. „Jak chronić zwierzynę i jak pomagać w lesie i na polach”.

Gmina Dzierzgoń

realizowane są akcje oraz projekty:

 • Drzewko za makulaturę
 • Odnowa wsi
 • Ogród dendrologiczny


Gmina Mikołajki Pomorskie

 • Na terenie gminy Mikołajki Pomorskie nie funkcjonuje żaden spójny system edukacji ekologicznej obejmujący swoim zasięgiem wszystkich mieszkańców. Dotychczasowa edukacja ekologiczna prowadzona była głównie w szkołach różnych szczebli. Działania z tego zakresu prowadzone były też  przez Urząd Gminy, ośrodki doradztwa rolniczego i nadleśnictwa.
 • Program „Przyjaciele ziemi"

 

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

gmina Dzierzgoń

 •  Pomniki przyrody – wydanie folderu informacyjnego

gmina Sztum :

 • impreza ekologiczna pn. „Szukaj zysku w odzysku” zorganizowana przez Szkołę Podstawową nr 2 w Sztumie
 • między przedszkolny recytatorski konkurs ekologiczny zorganizowany przez Przedszkole nr 1 w Sztumie, uczestniczyły w nim przedszkolaki z powiatu sztumskiego i nowodworskiego
 • seminarium pn.” Nauka i edukacja naszą wspólną przyszłością” zorganizowane przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Sztumie wspólnie z Wyższa Szkołą Zarządzania w Kwidzynie
 • konkurs plastyczny pn. „Jak chronić zwierzynę i jak pomagać jej w lesie i na polach” zorganizowane przez Koło Łowieckie CYRANKA, nadleśnictwo Kwidzy, SCK, CEE
 • realizacja konkursów organizowanych przez PZW Sztum dla dzieci i młodzieży
 • realizacja programu pn. „Obserwacja przyrody- droga poznania otaczającego nas świata” zorganizowanego przez Szkołę Podstawową w Piekle
 • impreza ekologiczna z okazji Dni Ziemi zorganizowana przez Zespół Szkół w Czerninie
 • impreza ekologiczna dotycząca obchodów św. Franciszka patrona ekologów zorganizowana przez SZ. P w Nowej Wsi

gmina Stary Targ:

 • obchody Dnia Ziemi „Sprzątanie świata” oraz konkurs plastyczny zorganizowany przez Koło Łowieckie „Cyranka”

gmina Stary Dzierzgoń:

 • Akcja „Sprzątanie Świata”

 

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

brak informacji


Mikołajki Pomorskie

 • prowadzenie aktywnych form edukacji ekologicznej młodzieży i dzieci
 • kontynuacja edukacji na temat ochrony środowiska w przedszkolach i szkolnictwie wszystkich szczebli
 • wspieranie finansowe i merytoryczne działań z zakresu edukacji ekologicznej prowadzonej w szkołach
 • pomoc szkołom w uzyskiwaniu pozabudżetowych środków na edukację ekologiczną
 • zapewnienie społeczeństwu niezbędnych informacji nt. stanu środowiska i działan na rzecz jego ochrony
 • współdziałanie władz gminy z mediami w zakresie prezentacji stanu środowiska i pozytywnych przykładów działań podejmowanych na rzecz jego ochrony
 • prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej społeczności lokalnej na terenach cennych przyrodniczo
 • sukcesywne rozszerzanie działalności informacyjno- wydawniczej
 • rozwijanie międzyregionalnej współpracy w zakresie edukacji ekologicznej, zwłaszcza wiedzy na temat wymagań dotyczących stanu środowiska w świetle integracji z Unią Europejską
 • rozszerzenie zakresu edukacji szkolnej o przyrodę regionu
 • rozszerzenie formuły „Dni Ziemi”

Powiat Słupski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Konkursy "Sozologiczne"
 • Konkursy "przyrodniczo - krajoznawcze"
 • Konkursy "poznajemy las"
 • "Sprzątanie świata"
 • "Olimpiada ochrony środowiska"
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

brak informacji

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

brak informacji

Powiat Tczewski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Gmina Tczew

 • brak informacji

Gmina Morzeszczyn

 • brak informacji

Miasto Tczew

 • Akcja „Drzewko za akumulator”
 • Konkurs „Zakręcone – odkręcone”
 • Promocja wykorzystania energii odnawialnej

Miasto i Gmina  Gniew

 • podpisano porozumienie na budowę Izby Edukacji Ekologicznej przy leśnictwie Opalenie przez gminę Gniew, Nadleśnictwo Starogard oraz Koło Łowieckie Knieja – na dzień dzisiejszy oddano izbę łowiecką
 • Sprzątanie Świata, Święto Ziemi
 • Wystawa przyrodnicza prezentująca walory przyrodnicze doliny dolnej Wisły poprzedzona prezentacja multimedialną
 • Stop Plastik
 • Na terenie nowo otwartej oczyszczalni ścieków powstanie gminny ośrodek edukacji ekologicznej, promujący głównie odnawialne źródła energii, zagadnienia związane z ochroną środowiska, odpady, ścieki, organizowanie akcji okolicznościowych, prelekcji i szkoleń, edukacja nie tylko dzieci i młodzieży, ale również pozostałych mieszkańców
 • na zlecenie gminy PTTK wyznacza szlaki turystyki pieszej, które przebiegać będą przez całą gminę ukazując jej całe oblicze, łączyć będą gminę Nowe, Pelplin, i Smętowo, wpisywać się będą w istniejący punkt widokowy i ścieżkę dydaktyczną na terenie rezerwatu Wiosło małe, Izbę Edukacji Ekologicznej przy leśnictwie Opalenie, teren oczyszczalni wraz z gminnym ośrodkiem edukacji ekologicznej oraz przez ważniejsze i cenniejsze miejsca gminy zarówno ze względów przyrodniczych jak i kulturowych

Gmina Subkowy

 • Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, Przedstawienie teatralne „Czy śmieci muszą nas zasypać”

Gmina i Miasto Pelplin

 • warsztaty szkoleniowe prowadzone na terenie gminy Pelplin przy współpracy z WODR Gdańsk Lipce i Polskiego Klubu Ekologicznego przy Uniwersytecie Gdańskim

 

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Miasto Tczew:

 • VI Miejski Konkurs Ekologiczny
 • Impreza integracyjna - V Tczewskie Spotkanie Ekologiczne pt. „Tczew moje miasto nad Wisłą”
 • III Kongres Kociewski - prezentacja dorobku Pracowni Edukacji Ekologicznej
 • Wystawa prac pokonkursowych pt. „Tczew moje miasto nad Wisłą”
 • III Przegląd umiejętności recytatorskich dzieci przedszkolnych o tematyce ekologicznej pt.”Nasza Planeta Ziemia”
 • Przygoda z Przyrodą - zimowe i letnie zajęcia młodego ekologa
 • Dzień otwarty oczyszczalni ścieków
 • Konkurs „Zakręcono, odkręcono” - zbiórka nakrętek plastikowych
 • Program „Moje miasto bez odpadów”
 • Program recykling w mojej szkole
 • Selektywna zbiórka odpadów
Gmina Tczew:
 •  Zajęcia interaktywne organizowane przez PEE- zanieczyszczenie Bałtyku, segregacja odpadów, globalne problemy związane z ochroną wody, gleby, powietrza
 • Selektywna zbiórka odpadów
 • Konkurs „Zakręcono, odkręcono”- zbiórka plastikowych nakrętek
 • Turniej przyrodniczy „Zimowy zawrót głowy”
 • Międzyszkolny Turniej Wiedzy Ekologicznej kl. I-III
 • Sprzątanie Świata, Święto Ziemi
 • Ogólnopolski konkurs ekologiczny „Eko planeta”
 • Prowadzenie kółka ekologicznego
 • Wydanie gazetki ekologicznej
 • Sprzątanie Parku w Szpęgawie i okolicy gimnazjum
 • Program ekologiczny w nauczaniu zintegrowanym „Z ekologią za pan brat”
 • Wycieczki piesze i rowerowe

Gmina Morzeszczyn:

 • brak informacji

Gmina i Miasto Pelplin:

 • Warsztaty szkoleniowe „Rolnictwo a ochrona środowiska”- przystosowanie gospodarstw rolnych do wymogów wynikających z przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska

Miasto i Gmina Gniew:

 • Wyjazd dzieci przedszkolnych na zajęcia Zielonej Szkoły- poznawanie przyrody Kociewia
 • Warsztaty dla gimnazjalistów w Zielonej Szkole- poszerzanie wiedzy w zakresie ochrony środowiska i ekologii
 • Kampania „Nie zabijaj, nie wypalaj suchych traw”
 • „Nie wypalaj traw”- widowisko teatralne

Gmina Subkowy:

 • „Sprzątanie Świata”
 • „Dzień Ziemi”
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Miasto Tczew:

 • Kampania edukacyjna dotycząca opieki i utrzymania czystości przez właścicieli zwierząt domowych
Gmina Tczew:
 • Dalsza współpraca z Pracownią Edukacji Ekologicznej (zajęcia interaktywne, terenowe, zbiórka odpadów)
 • Organizowanie międzyszkolnych konkursów ekologicznych
 • Wycieczki szkolne do ZOO, Wirt, oczyszczalni ścieków, schroniska, Parku Oliwskiego
 • „Czy twój dom jest ekologiczny”- przeprowadzanie ankiet
 • Organizowanie konkursów plastycznych
 • Udział w Ogólnopolskim konkursie „Eko Planeta”
 • Pokaz strojów ekologicznych

Gmina Morzeszczyn:

 • brak informacji

Gmina i Miasto Pelplin:

 • kontynuacja realizowanych form edukacji

Miasto i Gmina Gniew:

 • Gmina jest w trakcie wyznaczania III ścieżek edukacyjno-kulturowych
 • Współpraca z Nadleśnictwem Starogard oraz Kołem łowieckim „Knieja” Tczew przy utworzeniu Izby Edukacji Leśnej w Opaleniu
 • Utworzenie gminnego ośrodka ekologicznego oraz promowanie odnawialnych źródeł energii
  Gmina Subkowy: brak informacji

Powiat Wejherowski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • ścieżki edukacyjne;
 • zajęcia w „izbie przyrodniczej”;
 • „zielone lekcje” i zajęcia w „błękitnej szkole”;
 • konkursy ekologiczne oraz konkurs selektywnej zbiórki odpadów w szkołach;
 • szkolenia dla nauczycieli;
 • wydawnictwa: książki, foldery, mapy, publikacje prasowe, itp.
   
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Konkurs selektywnej zbiórki odpadów w szkołach
 • Spotkania Ekologiczne Małego Trójmiasta Kaszubskiego
 • Zajęcia w Błękitnej Szkole
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • „Kaszuby są piękne” – wycieczka dla uczniów Niesłyszących oraz dorosłych Niesłyszących po powiecie wejherowskim (organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Niesłyszących w Wejherowie);
 • „Nasza Agenda 21” – warsztaty edukacji ekologicznej dla niesłyszących na rzecz zrównoważonego rozwoju (organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Niesłyszących w Wejherowie);
 • „Metody aktywnego kształcenia w edukacji na rzecz rozwoju zrównoważonego” szkolne Agendy 21 – zajęcia instruktażowe i terenowe dla nauczycieli (Organizator: Polski Klub Ekologiczny, Okręg Wschodnio-Pomorski);
 • „Co mówią drzewa”  - projekt edukacyjno-teartalny, zajęcia stacjonarne i terenowe, wernisaż prac plastycznych i fotografii (organizator: Zespól Szkół Specjalnych nr 3 w Rumi);
 • „Zajęcia w Błękitnej Szkole” przy Nadmorskim Parku Krajobrazowym – zajęcia stacjonarne i terenowe prowadzone przez pracowników Nadmorskiego PK.

Sopot

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • warsztaty w szkołach
 • konkursy plastyczne, literackie , fotograficzne
 • akcje w terenie
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Program gospodarki odpadami MIX – KZG Dolina Redy i Chylonki
 • Ścieżka międzyprzedmiotowa „W zdrowym ciele zdrowy duch”
 • Czyste potoki, czyste środowisko” – projekt edukacji ekologicznej -Stowarzyszenie Sopot dla Środowiska
 • Chrońmy nasz Bałtyk – Rejsy edukacyjne po Bałtyku z wykładami i analizami dla młodzieży szkolnej
 • Akcja Sadzenia Lasu,
 • Akcja "Sprzątaj po swoim psie",
 • Sprzątanie Świata,
 • Dzień Bez Samochodu,
 • Warsztaty "Segreguj śmieci w domu" dla wszystkich klas IV
 • Warsztaty dla nauczycieli "Coś z niczego"
 • Konkurs plastyczny "Sopot w oczach młodych twórców - wykorzystaj surowce wtórne",
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • "Czyste plaże" - letnia organizowana przez RECAL,
 • Błękitna Flaga
 • Dzień Bez Samochodu,
 • Sprzątanie Świata

Słupsk

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Realizacja zajęć zawierających elementy edukacji ekologicznej w przedszkolach.
 • Prowadzenie klas o profilu ekologiczno-przyrodniczym w szkołach.
 • Uczestnictwo uczniów w olimpiadach, konkursach, programach ekologicznych o charakterze regionalnym i krajowym. Ponadprogramowa edukacja z zakresu ekologii i ochrony środowiska, działalność kół, klubów i organizacji przyrodniczo-ekologicznych.
 • Zaangażowanie szkół w akcjach ekologicznych.
 • Edukacja humanitarna i ekologiczna prowadzona w Schronisku dla zwierząt w Słupsku.
 • Przedsięwzięcia edukacyjne i promocyjno-informacyjne, dotyczące ochrony środowiska, podejmowane przez władze samorządowe i podległe im służby komunalne na rzecz upowszechniania proekologicznych postaw mieszkańców gminy:
  • tworzenie ośrodków edukacji ekologicznej
  • urządzanie konkursów, festynów i innych imprez o tematyce ekologicznej
  • organizowanie seminariów, wykładów i szkoleń związanych z ekologią i ochroną środowiska
  • sporządzanie i rozprowadzenie wśród mieszkańców różnych materiałów informacyjnych (ulotek, folderów, publikacji prasowych) poświęconych ochronie środowiska
  • tworzenie ścieżek edukacji ekologicznej (w trakcie realizacji)
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Dzień Ziemi – rokrocznie z okazji tego dnia ogłaszany jest konkurs plastyczny, którego celem jest wykształcenie postaw i zachowań proekologicznych . Konkurs cieszy się dużą popularnością , dlatego wszedł na stałe do kalendarza imprez ekologicznych.
 • Konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Słupska „Dbajmy o estetykę miasta”.
 • „Sprzatanie Świata „ - Urząd Miejski  jest koordynatorem akcji.
 • Konkurs pod hasłem „Pokaż klasę, posprzataj po swoim psie”.

 

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Kontynuacja  prowadzonych dotychczas prac
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002