Gdańsk

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • Niedostateczny rozwój ekonomiczny miasta,
 • niedostatek inwestycji tworzących nowe miejsca pracy,
 • bezrobocie i ubóstwo części społeczeństwa oraz związane z tym patologie,
 • częściowo przestarzała infrastruktura miejska,
 • niezrównoważone wykorzystanie terenów i infrastruktury miejskiej,
 • potrzeba rewitalizacji terenów porzemysłowych i niektórych dzielnic miasta.
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • Program "Czyste plaże"
  • Likwidacja wylotów do morza zanieczyszczonych wód,
  • skanalizowanie terenów w otoczeniu Potoku Oliwskiego,
  • budowa filtrów roślinno-żwirowych na obszarze spływów z ZOO do Potoku Renuszewskiego,
  • budowa zbiornika podczyszczającego wody opadowe na kolektorze Kołobrzeska,
  • przerzucenie części ścieków z oczyszczalni Zaspa na oczyszczalnię Wschód,
  • skanalizowanie Wyspy Sobieszewskiej,
  • wyprowadzenie wylotu z oczyszczalni Wschód 2,5 km do morza

   W efekcie zrealizowanego programu gdańskie wybrzeże na całej długości udostępnione jest do celów rekreacyjnych, za wyjątkiem miejsc wykluczonych ze względów formalnych.
 • Ograniczenie uciążliwości przemysłu.
  Zadanie ujęte w polityce ekologicznej Gdańska zatwierdzonej uchwałą Rady Miasta Gdańska(RMG).
  realizowane przez zakłady przemysłowe, przy zainteresowaniu i presji miasta i administracji rządowej:
  • likwidacja procesu kruszenia siarki w Siarkopolu,
  • zaprzestanie składowania popiołów z EC, przerób popiołów na kruszywo.
 • Program ograniczenie uciążliwości emisji.
  W roku 1997 RMG uchwaliła program ograniczenia emisji, a Gdańsk przystąpił do światowego programu Ochrony Klimatu. W wyniku podętych działań, które obejmowały m.in. likwidację ok. 150 kotłowni węglowych, modernizację gospodarki cieplnej w przemyśle, modernizację ogrzewania obiektów komunalnych, dofinansowywanie modernizacji ogrzewania na Wyspie Sobieszewskiej oraz w innych dzielnicach Gdańska, Gdańsk ograniczył emisję CO2 o 19% tj o blisko 1 mln t/r.
 • Program Ekologiczna Wyspa Sobieszewska (EWS)
  W roku 1997 RMG przyjęła program EWS, który przewidywał przede wszystkim ograniczenie niekorzystnej presji na Wyspę dużej agmeracji, co było sprzeczne w rekreacyjnym charakterem Wyspy i tradycyjnym źródłem utrzymania mieszkańców. Zostało zamknięte i zrekultywowane składowisko popiołów w Przegalinie, GZNF rozpoczęły zamykanie składowiska fosfogipsów w Wiślince, miasto Gdańsk zmodernizowało oczyczszalnię Wschód, z której wylot ścieków przebiega przez Wyspę i uchodził do Wisły Przekop. Niedostatecznie oczyszczone ścieki wydzielały odory i wyrządzały szkody w środowisku przyrodniczym. Po modernizacji oczyszczalni ścieków i wyprowadzeniu wylotu 2,5 km w morze te niekorzystne zjawiska ustały.
  W ramach realizowanego programu Wyspa została skanalizowana. Podmioty gospodarcze i mieszkańcy, którzy zdecydują się na modernizację ogrzewania otrzymują wsparcie finansowe z GFOS
  Został opracowany projekt ścieżek rowerowych, którego realizacja rozpocznie się w roku 2004.
  Wspólnie ze Stacją Ornitologiczną PAN prowadzona jest edukacja ekologiczna, dotycząca głównie dwóch istniejących na Wyspie rezerwatów ornitologicznych Ptasi Raj i Mewia Łacha.
 • Ochrona środowiska wodnego, a w szczególności wód Bałtyku:
  • Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni " Wschód"
  • Budowa kolektora "Morena" zbierającego ścieki z rejonu strefy ochronnej ujęcia wody Straszyn",
  • budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach: Orunia, Olszynka, Letnica, Lipce, Św.Wojciech, Wyspa Sobieszewska, w tym Górki Zachodnie, Górki Wschodnie, Sobieszewo Wieniec,
  • Budowa kolektora zrzutowego z oczyszczalni " Wschód" do Zatoki Gdańskiej
  • Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych " Ołowianka II"
 • Poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia Gdańska w wodę:
  • Poprawa jakości wody pitnej z ujęcia powierzchniowego "Straszyn" poprzez wprowadzenie ozonowania , filtrów węglowych oraz działania w strefie ochrony ujęcia doprowadzenie jakości wody do warunków standardowych, a przede wszystkim eliminacja koncerogennych trójhalogenometanów.
  • Opracowanie " Studium zaopatrzenia miasta Gdańska w wodę"
  • Modernizacja stacji uzdatniania wody : " Czarny Dwór"
  • Realizacja zaleceń decyzji o strefie ochronnej ujęcia Czarny Dwór i Zaspa ,w tym odwodnienie Pasa Nadmorskiego w lewej zlewni kolektora " Kołobrzeska "
  • Eliminacja przyłączy ołowiowych poprzez zastąpienie ich rurami PE
 • Poprawa stanu zabezpieczeń przeciwpowodziowych:
  • Budowa zbiorników retencyjnych w zlewni Kanału Raduni
  • Budowa wału przeciwpowodziowego Opływu Motławy
  • Przebudowa Strzyży w obszarze miejskim
  • Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej w Osowej i Barniewicach
 • Ochrona przyrody, rozwój terenów zielonych:
  • Budowa ośrodka rekreacyjnego Opływ Motławy
  • Powołanie dwóch Zespołów przyrodniczo-krajobrazowych: "Dolina Potoku Oruńskiego " i "Dolina Strzyży"
  • Założono park "Milenium" i " Park nad Strzyżą"
  • Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego - budowle Parku Nadmorskiego w rejonie ochrony ujęć Czarny Dwór od ul. Piastowskej do promenady w przedłużeniu al. Jana Pawła II 
 
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • Kanalizacja sanitarna - rozwój sieci
 • Zaopatrzenie w wodę - poprawa jakości, ochrona zasobów
 • Poprawa zabezpieczeń przeciwpowodziowych, ochrona wód
 • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza
 • Modernizacja gospodarki odpadami
 • Transport i komunikacja - ograniczenie uciążliwości
 • Rewitalizacja części Gdańska
 • Ochrona obszarów i obiektów przyrodniczych, rozwój terenów zielonych
 • Monitoring środowiska
 • Edukacja ekologiczna
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Porozumienie z gminami: Sopot, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Żukowo w sprawie przyjmowania ścieków na oczyszczalni "Wschód"
 • Porozumienie z miastem Pruszcz Gdański, z gminą Kolbudy w sprawie przyjmowania odpadów do ZU w Szadółkach
 • Założenie Fundacji Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej przez gminy-miasta: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Tczew
 • Wspólne projektowanie hali sportowej przez Gdańsk, Sopot
 • Organizacja seminariów i konferencji
 • Uczestnictwo w pracach Związku Miast Polskich
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Gdańsk jest związany 16 umowami o współpracy partnerskiej z miastami: Astana ( Kazachstan), Barcelona
  ( Hiszpania), Brema (Niemcy), Cleveland (USA ), Helsingör (Dania ), Kaliningrad (Federacja Rosyjska ), Kalmar ( Szwecja ), Marsylia ( Francja ), Nicea (Francja ), Odessa ( Ukraina ), Rotterdam ( Holandia ), Rouen
  ( Francja ), Sefton ( Wielka Brytania ), St. Petersburg ( Federacja Rosyjska ), Turku ( Finlandia ) i Wilno ( Litwa).
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
 • Sustainable Cities Campaign
 • Climatie Protection Campaign
 • Cities 21
 • European Commmon Indicators
 • Polsko -holenderski program " Strategia rozwoju efektywnej gospodarki odpadami stałymi finansowany z funduszu MATRA -zakończony
 • Soil Protection Network
 • Bałtycka Lokalna Agenda 21
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
 • Europejskie Miasto Zrównoważonego Rozwoju - nagroda organizacji międzynarodowych współpracujących współpracujących kampanii zrównoważonego rozwoju - 1999 r.
 • Złoty medal na EXPO w Hanowerze - 2000 r.
 • Nagroda za postępy w dostosowaniu do przepisów Unii Europejskiej - nagroda Komisji UE - 2000 r.
 • Ekologiczna Wyspa Sobieszewska - nagroda Związku Miast Bałtyckich - 2001 r.
 • Lider Polskiej Ekologii - nagroda Ministra Środowiska - 2001 r.
 • Szwedzka nagroda morza Bałtyckiego - nagroda rządu Szwecji - 2001 r.
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

 

 • Nazwa projektu: Współpraca wysp bałtyckich - zielona turystyka, budowa ścieżek rowerowych na Ekologicznej Wyspie Sobieszewskiej
  • Źródło dofinansowania:
   Fundusz Małych Projektów (SPF) PHARE
  • Kwota - 8 750 EURO
 • Organizacja konferencji EMAS.
 • Nazwa projektu: „Gdański Projekt Wodno-Ściekowy"
  • Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności
  • Kwota : ok.400 mln zł.

   

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
 • nazwa projektu:  „Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku”
  • nazwa programu UE: Fundusz Spójności
  • przewidywana kwota dofinansowania: ok.150 mln zł.

 

Gdynia

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie

brak danych

 

Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • likwidacja dwóch starych elektrociepłowni: ECI i ECII
 • likwidacja większości kotłowni węglowych i koksowych
 • likwidacja tzw" niskiej emisji"przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe-program wspierania finansowego ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska modernizacji ogrzewania polegającej na zastąpieniu pieców i kotłownie węglowych ogrzewaniem gazowym, olejowym lub elektrycznym
 • stworzenie sieci monitoringu atmosfery- w 1993r. Gdynia wraz z gminami: Gdańskiem, Sopotem, Tczewem i spółką Nederpol powołała Fundację "Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej"
 • otwarcie w 1994 roku, po 17 latach przerwy , kąpielisk morskich
 • budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Łężycach (Gdynia wraz z gminami zrzeszonymi w Komunalnym Związku Gmin)
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • nielegalne odprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych ( Gdynia Południe - zlewnia rzeki Kaczej)
 • rozbudowa kanalizacji sanitarnej
 • przebudowa sytemu odbioru odpadów komunalnych
 • hałas komunikacyjny
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki", Fundacja ARMAAG
Realizacja współpracy partnerskiej

Udział w Organizacjach Regionu Morza Bałtyckiego:

 • Związek Miast Bałtyckich - 1991
 • Organizacja Portów Bałtyckich - 1993
 • Stowarzyszenie Bałtyckich Izb Handlowych - 1993
 • Euroregion Bałtyk - 1998

Miasta siostrzane Gdyni:

 • Plymouth (Wielka Brytania) - 1976
 • Kilonia (Niemcy) - 1985
 • Aalborg (Dania) - 1987
 • Kotka (Finlandia) - 1988
 • Karlskrona (Szwecja) - 1990
 • Brooklyn (New York, USA) - 1991
 • Kristiansand (Norwegia) - 1991
 • Kłajpeda (Litwa) - 1993
 • Baranowicze (Białoruś) - 1993
 • Seattle (USA) - 1994
 • Kaliningrad (Rosja) - 1994
 • Liepaja (Łotwa) - 1999
 • Kunda (Estonia) - 2001

 

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Tytuł projektu: TELLUS – Transport &Environment Alliance for Urban Sustainability

 • Nazwa programu: Inicjatywa CIVITAS – V Program Ramowy UE
 • Rok/lata realizacji: od 2002 r. do 2006 r.  
 • Kwota dofinansowania z programu dla Gdyni: 449 820 EUR
 • Koszt całkowity gdyńskiej części projektu: 1 285 000 EUR 

Tytuł projektu: USE-ME.GOV – Platforma usług urzędu udostępnianych drogą telefonii komórkowej

 • Nazwa programu:   VI Program Ramowy UE
 • Rok/lata realizacji:  od 2004 r. do 2006 r.
 • Kwota dofinansowania z programu dla Gdyni: 16 532 EUR
 • Koszt całkowity gdyńskiej części projektu: 32 565 EUR

Tytuł projektu: Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej – I etap (RAINNET I)

 • Nazwa programu: Program Sąsiedztwa Interreg IIIA Polska-Litwa-Obwód Kaliningradzki
 • Rok/lata realizacji: od 2005 r. do 2007 r.  
 • Kwota dofinansowania z ERDF dla Gdyni: 495 413 EUR
 • Koszt całkowity gdyńskiej części projektu: 722 177 EUR

Tytuł projektu: Balic Cruise Project

 • Nazwa programu: Program Sąsiedztwa Interreg IIIB Region Morza Bałtyckiego
 • Rok/lata realizacji: od 2005 r. do 2007 r.  
 • Kwota dofinansowania z ERDF dla Gdyni: 15 000 EUR
 • Koszt całkowity gdyńskiej części projektu: 30 000 EUR

Tytuł projektu: Balic Innovation Bridge – Strengthening economic& technological cooperation of Gdynia and Klaipeda (BALTINNO)

 • Nazwa programu: Program Sąsiedztwa Interreg IIIA Polska-Litwa-Obwód Kaliningradzki
 • Rok/lata realizacji: od 2005 r. do 2006 r.  
 • Kwota dofinansowania z ERDF dla Gdyni: 228 795 EUR
 • Koszt całkowity gdyńskiej części projektu: 382 453 EUR

Tytuł projektu: Balic Urban Sustainable Transport Implementation and Planning (BUSTRIP)

 • Nazwa programu: Program Sąsiedztwa Interreg IIIB Region Morza Bałtyckiego
 • Rok/lata realizacji: od 2005 r. do 2007 r. 
 • Kwota dofinansowania z ERDF dla Gdyni: 106 259 EUR
 • Koszt całkowity gdyńskiej części projektu: 141 678 EUR
   

 

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
 • Honorowa Flaga Rady Europy - 1996
 • Honorowa Tablica Rady Europy - 1998
 • Nagroda Europy za propagowanie idei jedności europejskiej -2002. Jedynie dwa miasta w Polsce: Gdynia i Częstochowa otrzymały tę nagrodę
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Tytuł projektu:  TELLUS – Transport &Environment Alliance for Urban Sustainability

 • Nazwa programu:   Inicjatywa CIVITAS – V Program Ramowy UE
 • Rok/lata realizacji:  od 2002 r. do 2006 r.

Tytuł projektu:  Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni

 • Nazwa programu:  Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
 • Rok/lata realizacji:  od 2005 r. do 2006 r.

Tytuł projektu: Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej – I etap (RAINNET I)

 • Nazwa programu: Program Sąsiedztwa Interreg IIIA Polska-Litwa-Obwód Kaliningradzki
 • Rok/lata realizacji: od 2005 r. do 2007 r. 

Tytuł projektu: Balic Urban Sustainable Transport Implementation and Planning (BUSTRIP)

 • Nazwa programu: Program Sąsiedztwa Interreg IIIB Region Morza Bałtyckiego
 • Rok/lata realizacji: od 2005 r. do 2007 r. 

Tytuł projektu: Program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chyloni oraz gmin Puck i Wejherowo

 • Nazwa programu: ISPA
 • Rok/lata realizacji: od 2004 r. do 2008 r. 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO)

 • Nazwa programu ISPA
 • Lata realizacji od 2002 do 2004

 

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Tytuł projektu: Droga Różowa IV etap – rozbudowa ulicy Lotników w Gdyni

 • Nazwa programu: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
 • Rok/lata realizacji: od 2006 r. do 2007 r. 

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni

 • Nazwa programu: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Instrument Finansowy
 • Rok/lata realizacji: od 2007 r. do 2008 r. 

   

Powiat Bytowski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców,
 • segregacja odpadów komunalnych
 • budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich,
 • realizacja programu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 • budowa kompostowni osadów ściekowych oraz bioodpadów.
 • skanalizowanie miejscowości na terenie gminy o zabudowie zwartej w oparciu o oczyszczalnię w Czarnej Dąbrówce wraz z jej modernizacją.
 • budowa oczyszczalni ścieków w m. Upiłka z obsługą dla całej gminy z docelową przepustowością 1200 m3/g
 • niski stopień skanalizowania gminy
 • trudny finansowo i technicznie problem zwodociągowania pozostałych terenów rozproszonych
 • odłogowanie użytków zielonych
 • niekontrolowane zalesienia terenów przeznaczonych pod rolnictwo
 • wzrost poziomu nawożenia stosowany przez dzierżawców dużych gospodarstw
 • niedokończone skanalizowanie gminy
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Borzytuchom

 • budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni w Borzytuchomiu
 • budowa kolektora sanitarnego łączącego m. Borzytuchom z oczyszczalnią / podłączenie do kanalizacji poszczególnych gospodarstw/
 • budowa kolektora sanitarnego łączącego m. Dąbrówka z oczyszczalnią / podłączenie do kanalizacji poszczególnych gospodarstw/
 • likwidacja zakładowej oczyszczalni ścieków w Dąbrówce.
 • wprowadzenie w poszczególnych miejscowościach segregacji odpadów.
 • rekultywacja i zamknięcie wysypisk we wszystkich miejscowościach gminy.
 • odbiór odpadów komunalnych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Bytowie

Bytów

 • ochrona najcenniejszych obiektów przyrodniczych, a w tym realizacja projektu " Czynna ochrona jezior lobeliowych i torfowisk w Gminie Bytów - I etap", z roku 2000
 • ochrona wód podziemnych oraz rzek zlewni Słupi, a w tym porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej i kompleksowa budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Bytowie i na terenach wiejskich gminy
 • ochrona powietrza, a w tym realizacja programu " Czyste powietrze", między innymi modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Bytowa, konwersja z paliwa węglowego na paliwo gazowe i z biomasy
 • gospodarki odpadami, a w tym: realizacja "Programu Gospodarki odpadami dla siedmiu gmin powiatu bytowskiego" na bazie składowiska odpadów komunalnych w Sierżnie k/Bytowa

Czarna Dąbrówka

 • stacje uzdatniania wody w miejscowości Karwno, Bochowo, Czarna Dąbrówka, Jasień, Łupawsko, zaopatrujące w wodę łącznie ponad 2 200 mieszkańców,
 • wybudowano sieć wodociągową o łącznej długości ponad 37 km zaopatrującą w wodę ponad 1 000 stałych mieszkańców,
 • uporządkowano gospodarkę odpadami stałymi dla wszystkich mieszkańców gminy poprzez budowę składowisk z prowadzeniem zbiórki odpadów segregowanych,
 • wybudowano trzy oczyszczalnie ścieków o łącznej przepustowości 392 m3/d,
 • skanalizowano trzy miejscowości budując sieć kanalizacyjną grawitacyjną wraz z przykanalikami ponad 15 km, oraz tłoczną ponad 7 km, obejmującą ponad 1600 stałych mieszkańców,
 • dokonano termomodernizacji trzech obiektów wraz z wymianą kotłów opalanych węglem na biomasę

Kołczygłowy

 • budowa oczyszczalni ścieków wraz z kolektorem z m. Łubno, Gałęźnia Wielka, Kołczygłowy oraz kolektorów ściekowych w m. Barnowo, Kołczygłówki, Jezierze

Lipnica

 • wybudowanie oczyszczalni ścieków w punktem zlewnym z m. Osusznica
 • wybudowanie 2 ujęć wody z uzdatnianiem oraz położenie 77,8 km linii głównej o śr. 100, 80, 63

Miastko

 • budowa komunalnego wysypiska odpadów w Gatce
 • modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa zbiorczych kolektorów sanitarnych

Parchowo

 • powstanie gminnej oczyszczalni ścieków
 • skanalizowanie miejscowości Parchowo w 90%
 • zwiększenie zwodociągowania gminy do 75 %
 • uporządkowanie gospodarki odpadami

Studzienice

 • brak informacji

Trzebielino

 • porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej
 • budowa nowej oczyszczalni ścieków w Trzebielinie
 • udział w programie porządkowania gospodarki odpadami (segregacja odpadów), pojemniki przy każdym domostwie, likwidacja miejsc gromadzenia odpadów

Tuchomie

 • skanalizowanie miejscowości: Kramarzyny, Tuchomie, Modrzejewo, Tągowie
 • oczyszczalnie ścieków: Kramarzyny, Tuchomie, Modrzejewo, Tągowie
 • wymiana pieców c.o. na olejowe w budynkach: Urzędu Gminy, szkół, Centrum Międzynarodowych Spotkań
 • wprowadzenie segregacji odpadów
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

Borzytuchom

 • kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej - włączenie do kanalizacji sanitarnej miejscowości: Osieki, Niedarzyno, Krosnowo, Jutrzenka /Chotkowo, Struszewo- w roku bieżącym/

Bytów

 • budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy,
 • realizacja programu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 • modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Sierżnie,
 • budowa kompostowni osadów ściekowych oraz bioodpadów.

Czarna Dąbrówka

 • uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej

Kołczygłowy

 •  brak danych

Lipnica

 • budowa wodociągu do m. Wierzchocina, Rucowe Lasy, Osusznica, Mielno, Karpno, Modziel, Sątoczno. Stoltmany
 • budowa kolektorów na terenie całej gminy
 • likwidacja składowisk odpadów stałych i zorganizowane jednego punktu segregacji odpadów

Miastko

 • kontynuacja budowy zbiorczych kolektorów sanitarnych i modernizacja wiejskich oczyszczalni ścieków lub ich likwidacja

Parchowo

 • niski stopień skanalizowania gminy
 • budowa wodociągów na wybudowaniach i w zabudowie rozproszonej

Studzienice

 • brak

Trzebielino

 • gospodarka rybacka ( intensywny chów ryb)
 • zanieczyszczenia rzek, brak naturalnego przepływu, zwiększona ilość gospodarstw rybackich
 • gospodarstwa wielkotowarowe ( fermy tuczu trzody chlewnej - brak nadzoru, problem składowania obornika, nieprzyjemny fetor)
 • spalanie tworzyw sztucznych w paleniskach domowych
 • niekontrolowany wywóz śmieci w miejsca ustronne (wąwozy, nieużytki, las)

Tuchomie

 

 • prywatne budynki opalane tradycyjnymi sposobami: węgiel, koks, drewno
 • likwidacja wysypisk oraz mogilnika
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

Borzytuchom

 • W ramach Porozumienia Gmin Środkowego Obszaru Dorzecza Rzeki Słupi gmina Borzytuchom ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności realizacji zadania budowy kanalizacji sanitarnej:
  - ciśnieniow- ciśnieniowo - grawitacyjnej: Niedarzyno - Osieki - Borzytuchom
  - ciśnieniowo - grawitacyjnej: Krosnowo - Borzytuchom, Jutrzenka - Borzytuchom

Bytów

 • Od 1999 roku gmina Bytów wraz z sześcioma sąsiednimi gminami, realizuje "Program gospodarki odpadami dla siedmiu gmin powiatu bytowskiego(Bytów, Borzytuchom, Kołczygłowy, Lipnica, Parchowo, Studzienice, Tuchomie)"
 • "Porządkowanie gospodarki wodnościekowej zlewni rzeki Słupi w siedmiu gminach powiatu bytowskiego" na bazie porozumienia Gmin Środkowego Obszaru Dorzecza Rzeki Słupi. Projekt przygotowywany do współfinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w latach 2004 - 08.

Czarna Dąbrówka

 • uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej w zlewni rzek Słupi i Łupawy

Kołczygłowy

 • Związek Gmin "Dorzecza Słupi i Łupawy"

Lipnica

 • Porozumienie siedmiu gmin w gospodarce odpadami stałymi na terenie powiatu bytowskiego

Parchowo

 • Porozumienie siedmiu gmin w gospodarce odpadami stałymi na terenie powiatu bytowskiego
 • porozumienie Międzygminne OSKOWO - dot. gosp. Odpadami
 • współpraca w ramach Związku Miast i Gmin Dorzecza Słupi i Łupawy

Trzebielino

 • członkostwo w Związku Gmin Dorzecza Słupi i Łupawy
 • porządkowanie gospodarki odpadami wspólnie z gminą Słupsk

Tuchomie

 • współpraca gmin powiatu bytowskiego w zakresie segregacji odpadów
 • wspólnie z 7 gminami powiatu bytowskiego realizowany projekt porządkowania gospodarki wodno- ściekowej
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Bytów - z miastem Zaleszczyki (Ukraina), Markaryd (Szwecja), Frankenberg (Niemcy), Winona (USA), Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie "Turystyczne Kaszuby", Stowarzyszenie Gmin "Polskie Zamki Gotyckie", Związek Miast i Gmin "Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy",
 • Miastko - Bad Fallingbostel (Niemcy)
 • Parchowo - miasto Friesack z Niemiec, gmina Mosedis z Litwy
 • Tuchomie - Wspólnie z 7 gminami powiatu bytowskiego wspólny projekt w zakresie porządkowania gospodarki odpadami wodno - ściekowej
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

NIE

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
Borzytuchom
 • Wyróżnienie " Klon 2001" za wybitne dokonania gospodarcze i ekologiczne osiągnięte we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.
Bytów
 • 1999 rok
  • Nagroda w konkursie pn. "III EDYCJA KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW NA TERENACH WIEJSKICH" - organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1999 r. Przyznano nagrodę w wysokości 400.000 zł., która w całości została przeznaczona na realizację programu gospodarki odpadami.
 • 2000 rok
  • Wyróżnienie wśród jednostek woj. pomorskiego w programie pn. "II EDYCJI KONKURSU O SZKLANĄ STATUETKĘ" Przeglądu Komunalnego - nagroda Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  • w wysokości 5.000 zł.
  • Wyróżnienie w II Edycji Konkursu Ekologicznego pn. "GMINA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU". Organizatorem konkursu z upoważnienia Stowarzyszenia "Europa Nasz Dom" było Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Instytut Analiz Środowiska. Patronat Honorowy nad konkursem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski.
  • Konkurs pn. "INNOWACJE W MIASTACH - MIASTO 2000". Inicjatorem oraz głównym organizatorem konkursu był Związek Miast Polskich. Do konkursu zostały zgłoszone trzy projekty, które w sposób innowacyjny rozwiązują potrzeby i problemy społeczności gminy Bytów, a także dają możliwość twórczego zastosowania ich
  • w innych miejscowościach. Ostatecznie do finału zakwalifikowano projekt pn. "Program gospodarki odpadami dla siedmiu gmin powiatu bytowskiego - etap I". Wręczenia wyróżnienia w postaci pięknej statuetki oraz dyplomu, dokonano na odbywających się w Poznaniu Targach "Investcity"
  • I Edycja konkursu pn. "PIĘKNE MIEJSCA". Organizatorem konkursu był Związek Miast Polskich. Celem konkursu było wyłonienie najpiękniej zagospodarowanego miejsca w mieście. Za zagospodarowanie Kompleksu Zamkowego w Bytowie, gmina otrzymała wyróżnienie. Wręczenie prestiżowej nagrody odbyło się podczas Targów "Investcity" w Poznaniu.
 • 2001 rok
  • W dniu 7 grudnia 2001 r. Burmistrz Jerzy Barzowski odebrał w Ministerstwie Środowiska w Warszawie z rąk Ministra Stanisława Żelichowskiego prestiżową nagrodę w postaci dyplomu i statuetki oraz prawa używania TYTUŁU "LIDER POLSKIEJ EKOLOGI 2002". Nagroda udzielona została za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska. Celem konkursu jest promocja najbardziej przyjaznych środowisku i efektywnych działań na rzecz jego ochrony. Na V edycję Konkursu Ministra Środowiska "Lider Polskiej Ekologii" wpłynęło 121 zgłoszeń. Po raz pierwszy w tej edycji przyjęto aplikacje w kategorii gmina/związek gmin. Gmina Bytów zgłosiła wniosek pn. "Inicjatywy i działania proekologiczne na terenie gminy Bytów w latach 1998-2000".
 • 2002 rok
  • Wyróżnienie w Konkursie o Nagrody Ford Motor Company w Dziedzinie Ochrony Środowiska i Dziedzictwa Kulturowego. Nagrodą w kwocie 5000 zł uhonorowano realizowany przez gminę projekt "Czynna ochrona jezior lobeliowych i torfowisk kotłowych w gminie Bytów", dotyczący ochrony i restytucji ginących gatunków roślin (lobelii jeziornej i poryblinu jeziornego) oraz zagrożonych ekosystemów jezior lobeliowych.
 • 2003 rok
  • Udział w I Edycji Wielkiego Konkursu pt. "Nasza Gmina w Europie" organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Konkurs miał na celu propagowanie nowoczesnych, efektywnych i systemowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w szerokim zakresie działań proekologicznych. Z tego tytułu gmina Bytów została laureatem konkursu uhonorowanym za całokształt działań w dziedzinie gospodarki odpadami. Wysokość nagrody wyniosła 200 tys. zł. przeznaczona zostanie na działania związane z ochroną środowiska.
  • Gmina Bytów wzięła udział w V Edycji Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" pod Patronatem Prezydenta RP. Zgłoszenie konkursowe obejmowało całokształt działań w dziedzinie ochrony środowiska ze szczególny uwzględnieniem programu gospodarki odpadami dla siedmiu gmin powiatu bytowskiego. Gmina została laureatem w kategorii "Gmina Przyjazna Środowisku". Certyfikat wręczony został na Gali Laureatów V Edycji Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku w Teatrze Wielkim w Warszawie.

Czarna Dąbrówka

 • za wykonane prace służące ochronie środowiska Gmina została trzykrotnie nagrodzona przez NFOŚiGW - otrzymana kwota łącznie 750 tys.
 • w 2003 r. Gmina została laureatem konkursu " Nasza Gmina w Europie" za całokształt prac na rzecz ochrony środowiska otrzymując nagrodę w wysokości 250 tys. jako wyróżnienie główne
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Parchowo

 • Budowa oczyszczalni ścieków w Parchowie
 • źróło dofinansowania: Fundacja Współpracy Polsko - Nimieckiej
 • kwota: 490 000

Bytów

 • Czynna ochrona jezior lobeliowych i torfowisk w gminie Bytów
 • źróło dofinansowania: Fundacja EkoFundusz
 • kwota: 130 000
 • Program gospodarki odpadami dla siedmiu gmin powiatu bytowskiego - etap I
 • źróło dofinansowania: Fundacja EkoFundusz
 • kwota: 490 000
 • Plan założeń do zaopatrzenia gminy Bytów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
 • źróło dofinansowania: Budżet Królestwa Danii
 • kwota: brak danych
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
Borzytuchom
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rurociągiem tłocznym w miejscowościach Chotkowo - Struszewo - Borzytuchom, kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach Chotkowo, Struszewo
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borzytuchomiu w ulicach Jeziorna i Słoneczna wraz z przepompownią i przykanalikami.
 • źródło dofinansowania: SAPARD
 • kwota: 880 tys
 • etap: uzyskano promesę finansowania
Bytów
 • Rewitalizacja przestrzeni publicznej zabytkowego układu urbanistycznego śródmieścia Bytowa
 • źródło dofinansowania: ERDF w Polsce
 • kwota: 1 000 000 EURO
 • Budowa dróg gminnych - ulic Popiełuszki i Styp-Rekowskiego
 • źródło dofinansowania: ERDF w Polsce
 • kwota: 800 000 EURO
 • Zwiększenie atrakcyjności gmin powiatu bytowskiego poprzez porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
 • źródło dofinansowania: ERDF w Polsce
 • kwota: 6 000 000 EURO
Czarna Dąbrówka
 • Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami: Unichowo-Nożyno-Nożynko-Kleszczyniec z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Czarnej Dąbrówce
 • źródło dofinansowania: SAPARD
 • kwota: 1 700 tys.
 • etap: uzyskano promesę finansowania
Kołczygłowy
 • Oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w m. Wierszyno
 • źródło dofinansowania: SAPARD
 • kwota: 1 540 tys.
 • etap: uzyskano promesę finansowania
Parchowo
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo - grawitacyjnej wraz z przykanalikami, przepompowniami i rurociągiem tłocznym oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Nakla i Parchowo
 • źródło dofinansowania: SAPARD
 • kwota: 1 700 tys.
Studzienice
 • Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Ugoszczy wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Jeziornym w Studzienicach
 • źródło dofinansowania: SAPARD
 • kwota: 623 tys.
 • etap: w trakcie przygotowania wniosku
Tuchomie
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Tuchomiu
 • źródło dofinansowania: SAPARD
 • kwota: - 98 608,36

Powiat Chojnicki

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie

brak informacji

Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

brak danych

Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

brak danych

Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

brak danych

Realizacja współpracy partnerskiej

brak danych

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

brak danych

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

brak danych

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

brak danych

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

brak danych

Powiat Człuchowski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • pogodzenie rozwoju gospodarczego, który poprawiłby sytuację społeczną mieszkańców i przyczyniłby się do ich awansu cywilizacyjnego z utrzymaniem obecnego stanu środowiska przyrodniczego, którego walory umożliwiają rozwój turystyki i agrobiznesu
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • znaczna rozbudowa infrastruktury służącej ochronie środowiska: kanalizacja, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, zamknięcie składowiska odpadów w Dębnicy i składowisk w gminie Koczała
   
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców
 • budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów obsługującego cały powiat i gminy powiatów sąsiadującyh
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • wspólne składowisko odpadów komunalnych w Kiełpinie dla gminy Człuchów miejskiej i gminy Człuchów wiejskiej
 • wspólna oczyszczalnia ścieków dla gminy Człuchów miejskiej i gminy Człuchów wiejskiej
   
Realizacja współpracy partnerskiej
 • miasto Człuchów - miasto Conches (Francja), miasto Uslar (Niemcy)
 • miasto i gmina Czarne - gmina Langlingen (Niemcy)
 • miasto i gmina Debrzno - gmina Weinbach (Niemcy), gmina Huddinge (Szwecja)
 • gmina Przechlewo - gmina Gramzow (Niemcy)
 • powiat człuchowski - powiat Northeim (Niemcy)
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
 • Gmina miejska Człuchów realizuje projekty wspólnie ze Szwecją
  • "Świadomość ekologiczna kobiet"
  • "Agenda 21 lepsze środowisko wewnętrzne"
  • "Dostęp do informacji o środowisku narzędziem do podniesienia świadomości ekologicznej lokalnej społeczności"

 

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
 • Miasto Człuchów - Konkurs "Nasza Gmina w Europie" edycja 2003 r. - nagroda w dziedzinie edukacji ekologicznej
 • Gmina Przechlewo - Konkurs "Nasza Gmina w Europie" edycja 2003 r. - nagroda w dziedzinie ochrony powietrza
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
 • Powiat uzyskał
  • Nazwa projektu:
   Przebudowa drogi powiatowej nr 39 449 Koczała - Przechlewo na odcinku od m. Bielsko do skrzyżowania z drogą powiatową nr 39 450
   • Źródło dofinansowania: Bank Światowy
   • Kwota: 1.174.171,00 PLN
  • Nazwa projektu:
   Przebudowa drogi powiatowej nr 39 449 od km 0+901 do km 5+163 na odcinku Koczała - Bielsko
   • Źródło dofinansowania: SAPARD
   • Kwota: 587.312,89 PLN
 • GMINA CZARNE
  • Nazwa projektu:
   Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w mieście Czarne - I etap
   • Źródło dofinansowania: SAPARD
   • Kwota: 1.644.585,11 PLN (56,01%)
  • Nazwa projektu:
   Modernizacja drogi gminnej - ul. Łąkowa
   • Źródło dofinansowania: SAPARD
   • Kwota: 554.290,39 PLN
 • GM. DEBRZNO
  • Nazwa projektu:
   Budowa ulicy Kwiatowej
   • Źródło dofinansowania: SAPARD
   • Kwota: 131.695,00 PLN
 • GM. PRZECHLEWO
  • Nazwa projektu:
   Modernizacja drogi gminnej ul. Szkolna w Przechlewie
   • Źródło dofinansowania: SAPARD
   • Kwota: 450.047,74 PLN(72,79 %)
  • Nazwa projektu:
   Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Pawłówko wraz z kolektorem przepompowni ścieków
   • Źródło dofinansowania: SAPARD
   • Kwota: 523.629,04 PLN (72,79 %)
 • GM. RZECZENICA
  • Nazwa projektu:
   Budowa kanalizacji Brzezie - Pieniężnica, etap: oczyszczalni i część kanalizacji.
   • Źródło dofinansowania: SAPARD
   • Kwota: 782.000 PLN (74,59 %)
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

powiat

 • Nazwa projektu Przebudowa drogi powiatowej nr 39 449 Koczała - Przechlewo na odcinku od m. Bielsko do skrzyżowania z drogą powiatową nr 39 450
 • Źródło dofinansowania Bank Światowy
 • Kwota  1.174.171,00 PLN
 • Nazwa projektu Przebudowa drogi powiatowej nr 39 449 od km 0+901 do km 5+163 na odcinku Koczała - Bielsko
 • Źródło dofinansowania SAPARD
 • Kwota 587.312,89 PLN
 • Nazwa projektu Przebudowa drogi powiatowej nr 39 449 Koczała - Przechlewo od km 17+815 do km 18+360
 • Źródło dofinansowania SAPARD
 • Kwota 156.700 PLN
 • Nazwa projektu Ułożenie nawierzchni MSA na drodze powiatowej 39 466 Człuchów – Polnica na odcinku od 0+961 do 2+670
 • Źródło dofinansowania SAPARD
 • Kwota 101.476 PLN

 gmina Czarne

 • Nazwa projektu Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w mieście Czarne - I etap
 • Źródło dofinansowania SAPARD
 • Kwota 1.644.585,11 PLN (56,01%)
 • Nazwa projektu Modernizacja drogi gminnej - ul. Łąkowa
 • Źródło dofinansowania SAPARD
 • Kwota  554.290,39 PLN
 • Nazwa projektu Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w mieście Czarne - II etap
 • Źródło dofinansowania SAPARD
 • Kwota 1.700.000,00

gmina Debrzno

 • Nazwa projektu Budowa ulicy Kwiatowej
 • Źródło dofinansowania SAPARD
 • Kwota 131.695,00 PLN
 • Nazwa projektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej: Debrzno, ul. Jeziorna, staw miejski i m. Boboszewo
 • Źródło dofinansowania SAPARD
 • Kwota 521.164,30
 • Nazwa projektu Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Debrznie Wsi
 • Źródło dofinansowania SAPARD
 • Kwota 2.500.763,16

gmina Przechlewo

 • Nazwa projektu Modernizacja drogi gminnej ul. Szkolna w Przechlewie.
 • Źródło dofinansowania SAPARD
 • Kwota 450.047,74 PLN (72,79 %)
 • Nazwa projektu  Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Pawłówko wraz z kolektorem przepompowni ścieków
 • Źródło dofinansowania SAPARD
 • Kwota 523.629,04 PLN (72,79 %)
 • Nazwa projektu  Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Przechlewko, rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody i ujęcia.
 • Źródło dofinansowania SAPARD
 • Kwota 593.061,60 PLN (75%)
 • Nazwa projektu Przebudowa drogi gminnej - Garbek
 • Źródło dofinansowania SAPARD
 • Kwota 597.642,65 (54,2%)

gmina Rzeczenica

 • Nazwa projektu  Budowa kanalizacji Brzezie - Pieniężnica, etap: oczyszczalni i część kanalizacji.
 • Źródło dofinansowania SAPARD
 • Kwota 782.000 PLN (74,59 %)
 • Nazwa projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowej części gminy Rzeczenica celem zapobiegania marginalizacji obszaru.
 • Źródło dofinansowania EFRR
 • Kwota 283.5000 PLN
   

 

Powiat Gdański

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • Likwidacja dzikich wysypisk
 • Współpraca docelowa z Zakładem Utylizacji o najnowszej technologii w zakresie odpadów stałych
 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 • Edukacja w szkołach (obserwacje przyrodnicze, wycieczki krajoznawcze, filmy przyrodnicze)
 • Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa
 • Poprawienie stanu nawierzchni dróg

 

Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • Zmiana systemu ogrzewania z węglowego na olejowo-gazowe, likwidacja dwóch kotłowni na paliwo stałe (węgiel) w szkołach w Cedrach Wielkich i Cedrach Małych i zastąpienie ich pompami ciepła,
 • Zastąpienie kotłowni na paliwo stałe w szkole w Wocławach na kotłownię opalaną olejem opałowym, a w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich na kotłownię opalaną gazem
 • Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Pruszcz Gdański - makulatura, szkło, plastik, budowa i oddanie do użytku składowiska odpadów komunalnych w Koszwałach,
 • Likwidacja dzikich wysypisk, zorganizowany wywóz nieczystości stałych
 • Budowa kolektorów ściekowych w miejscowościach Cedry Wielkie, Cedry Małe, Trutnowy,
 • Skanalizowanie zurbanizowanej części miasta Pruszcz Gd. (1998 r.) oraz gm. Pszczółki,
 • Budowa oczyszczalni ścieków w Trutnowach, Koszwałach,
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich oraz w Suchym Dębie,
 • Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Pruszcz Gdański : kanalizacja wsi Łęgowo, Przejazdowo, Cieplewo, Borkowo
 • Budowa i modernizacja ujęć wody i sieci wodociągowych: budowa ujęcia wody w Arciszewie, budowa sieci wodociągowej w Żuławce
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • Budowa Ekologicznej Obwodnicy Komunikacyjnej Pruszcza Gdańskiego wraz z likwidacją uciążliwości związanych z ciągami komunikacyjnymi,
 • Uregulowanie gospodarki ściekowej, skanalizowanie jak największej liczby gospodarstw domowych
 • Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów;
 • Kontrola  stosowania odpadów ściekowych w rolnictwie
 • Utylizacja eternitu
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Związek Międzygminny Gmin Dorzecza Rzeki Raduni - problem ochrony środowiska wokół rzeki, zagospodarowanie terenów do niej przyległych, rozwój turystyki
 • Gmina Cedry Wielkie współpracuje z gminą Suchy Dąb w zakresie gospodarki odpadami: odpady komunalne z kilku wsi w gminie Suchy Dąb są przyjmowane na składowisko w Koszwałach. Ponadto przygotowywany jest wspólny program gospodarki odpadami komunalnymi z Gminą Tczew i Gminą Gdańsk
 • Budowa wspólnego składowiska odpadów
 • Budowa ścieżek rowerowych

 

Realizacja współpracy partnerskiej

Miasto Pruszcz Gdański współpracuje z miastami:

 • LOIMAA – Finlandia
 • SILUTE – Litwa
 • NYBRO – Szwcja
 • WIVENHOE – Anglia
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
 • Miasto Pruszcz Gdański – PHARE – szlak bursztynowy i faktorii handlowej we wspołpracy z Silute (Litwa) 
 • INTRREG  IIIA
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Nagrody dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański:

 • III miejsce w w rankingu dwutygodnika  „Wspólnota” - pod względem jakości instytucji
 • 39 miejsce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”
 • 84 miejsce w rakingu  „żłota Setka Samorządow” - Centrum Badań Regionalnych
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Nazwa projektu:  Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Cedrach Małych

 • Źródło dofinansowania  SAPARD
 • Kwota  148 043 PLN

 Nazwa projektu:  Budowa  szlaku  pieszo – rowerowego w Trutowach
 

 • Źródło dofinansowania  SAPARD
 • Kwota  119 753 PLN

 Nazwa projektu:  Rozbudowa  części oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich
 

 • Źródło dofinansowania  zporr
 • Kwota  2 761 905 PLN

Nazwa projektu:  Remont i adaptacja budynku na Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu

 • Źródło dofinansowania  b.d.
 •  Kwota  12 754 PLN

 Nazwa projektu:  Bałtycka Strefa Inwestycyjna w Pruszczu Gdańskim

 • Źródło dofinansowania  Phare 2002
 • Kwota  49 461 EURO

 

 gm. Pruszcz Gdański

Nazwa projektu:  „Budowa kanalizacji w Przejazdowie”

 • Źródło dofinansowania: SAPARD
 • Kwota 1 523 958 „Budowa wodociągu w Żuławce”, SAPARD, 402 200

 

gm.Cedry Wielkie

Nazwa projektu: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich”

 • Źródło dofinansowania: ZPORR
 • Kwota: 2 444 156


gm. Trąbki Wielkie

Nazwa projektu: „Kompleksowe zwodociągowanie gm. Trąbki Wielkie”

 • Źródło dofinansowania: opracwano studium wykonalności
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

miasto Pruszcz Gdański

 • brak danych

gm. Pruszcz Gdański

 • nazwa projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Juszkowie”
 • nazwa programu UE:  ZPORR
 • przewidywana kwota dofinansowania: 3.207.722

gm. Kolbudy

 • nazwa projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej Kowale-Otomin”
 • nazwa programu UE:  ZPORR
 • przewidywana kwota dofinansowania: 1.567.500

gm. Przywidz

 • nazwa projektu: „Rozbudowa sieci wodociągowej Marszewska Kol. - Ząbrsko Górne i Trzepowo-Piekło Górne”
 • nazwa programu UE:  ZPORR
 • przewidywana kwota dofinansowania: 2.252.587

gm. Trabki Wielkie

 • nazwa projektu: „Kompleksowe zwodociągowanie gm. Trąbki Wielkie”
 • nazwa programu UE:  opracowano studium wykonalności

gm. Cedry Wielkie

 • nazwa projektu: „Zmniejszenie zawartości fluoru poprzez modernizację ujęć i sieci wodociągowej w gminie Cedry Wielkie”,
 • nazwa programu UE:  Mechanizm Norweski – brak promesy
 • przewidywana kwota dofinansowania: 3.397.560
 •  
 • nazwa projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej Cedry Wielkie-Miłocin”
 • nazwa programu UE: Mechanizm Norweski - brak promesy
   

gm. Suchy Dąb 

 • nazwa projektu: „Wymiana poszycia dachu w świetlicy w Koźlinach”,
 • nazwa programu UE: Sektorowy Program Operacyjny

gm. Pszczółki

 • brak danych

Powiat Kartuski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • bezrobocie,
 • trudności z dostępem młodzieży z poza miast do edukacji,
 • słaba jakość dróg powiatowych i gminnych,
 • grabieżcza gospodarka rybacka prowadzona na wodach śródlądowych,
 • słabo rozwinięta turystyka kwalifikowana,
 • bezpieczeństwo publiczne,
 • upadające rolnictwo,
 • brak uregulowania gospodarki odpadami,
 • intensywny ruch komunikacyjny,
 • intensywna emisja do atmosfery z indywidualnych palenisk zabudowy mieszkaniowej wielo- i jednorodzinnej
 • gospodarka odpadami stałymi,
 • konieczność modernizacji oczysczalni ścieków.
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w: Kartuzach, Sierakowicach, Stężycy, Sulęczynie i Przodkowie
 • Modernizacja kotłowni węglowych na olejowe lub gazowe
 • Wyposażenie miasta Kartuzy i okolicznych wsi w system kanalizacji sanitarnej, skanalizowanie wsi Sulęczyno
 • Znaczny wzrost zadrzewień śródpolnych
 • Wdrażanie programu selektywnej zbiórki surowców wtórnych, system selektywnej zbiórki "u źródła"
 • Kształtowanie w mieszkańcach świadomości zagrożenia spowodowanego wytwarzaniem odpadów i ścieków
 • Kanalizacja we wsiach:
  • Kiełpino
  • Grzybno
  • Prokowo (gm. Kartuzy)
  • Chmielno
  • Zawory
  • Garcz
  • Reskowo
  • Miechucino (gm. Chmielno)
 • Przodkowo-Młynek-Kczewo-Tokary-Warzenko (Gmina Przodkowo)
 • Zmiana systemów ogrzewania w szkołach z węglowego na olejowe w gminie Kartuzy
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • słabo rozwinięty system kanalizacji sanitarnej,
 • zbyt silnie postępująca eutrofizacja wód powierzchniowych i degradacja terenów po wyrobiskach,
 • brak skutecznego systemu gospodarki odpadami,
 • nielegalne wycinki drzew w lasach prywatnych,
 • wylewiska ścieków szczególnie poubojowych,
 • nielegalna zabudowa letniskowa nad brzegami jezior,
 • niska świadomość mieszkańców z zakresu problemów z ochrony środowiska,
 • brak wspólnych wysypisk śmieci dla gmin, położonych na terenie powiatu.
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Związek Międzygminny Gmin Dorzecza Rzeki Raduni (Gminy: Kartuzy, Somonino, Stężyca, Chmielno, Przodkowo, Żukowo, Sierakowice)
 • Związek Gmin Dorzecza Rzeki Łupawy i Słupi (Sierakowice, Sulęczyno) Wydany zostanie kalendarz imprez turystycznych dla Związku Gmin Dorzecza Rzeki
 • Słupi i Łupawy Stowarzyszenie Turystyczne ''Kaszuby''.
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Związek Międzygminny Gmin Dorzecza Rzeki Raduni
 • Związek Gmin Dorzecza Rzeki Łupawy i Słupi
 • Stężyca - Egieberg (Dania), Ilmenau (Niemcy)
 • Gmina Chmielno z gminą niemiecką Hamminkeln
 • Gmina Somonino z duńską gminą Langeback.
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
 • Gmina Sierakowice nie
 • Gmina Somonino nie
 • inne - brak informacji
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
 • Gmina Sulęczyno – za najbardziej zorganizowaną gospodarkę odpadową nagrodą Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w 1994 r. ,
 • Gmina Stężyca – tytuł gminy ''FAIR PLAY'' w 2003 r . ,
 • Gmina Somonino – Nagroda Ministra Środowiska w 1999 r. za prawidłową gospodarkę odpadmi stałymi oraz eksploatację składowiska odpadów
   
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
 • Nazwa projektu: Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej wsi Kiełpino poprzez budowę drogi Kiełpino - Pikarnia
  • Źródło dofinansowania ZPORR
  • Kwota 1.143.084,80
 • Nazwa projektu: Przebudowa mostu w ciągi drogi powiatowej nr 10241 przez Rzekę Słupinę w miejscowości Sulęczyno
  • Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  • Kwota: 484.521.25
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
 • nazwa projektu:  Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Kobysewo – Żukowo na odcinku 5,5 km
  • nazwa programu UE:
  • przewidywana kwota: 1,249,527,00
 • nazwa projektu: Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Somonino – Ostrzyce na odcinku  Somonino – Sławki
  • nazwa programu UE:
  • przewidywana kwota: 2.385.930
 • nazwa projektu: Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 19184 Chmielno - Wygoda
  • nazwa programu UE:
  • przewidywana kwota: 571.500,06
    

Powiat Kościerski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej i odpadowej na terenach gmin powiatu kościerskiego
 • Brak gminnej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w gminie Lipusz
 • Nieracjonalne stosowanie nawozów mineralnych
 • Emisja zanieczyszczeń w centrum miasta Kościerzyna
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • Powstanie mechaniczno - biologicznej oczyszczalni w Kościerzynie
 • Modernizacja ujęcia wody pitnej w Kościerzynie
 • Budowa nowych sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Kościerzyna
 • Wybudowanie składowiska odpadów komunalnych w Gostomiu oraz jego modernizacja
 • Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych we Wdzydzach Kiszewskich, Wielkim Klinczu i Łubianie
 • Budowa nowych ujęć wody w Grzybowie i Kłobuczynie
 • Budowa wodociągów wiejskich na terenie gminy Kościerzyna
 • Budowa sieci kanalizacyjnej we Wdzydzach Kiszewskich, Wielkim Klinczu, Łubianie i Małym Klinczu
 • Wybudowanie składowiska odpadów w Dziemianach
 • Wybudowanie oczyszczalni ścieków w Dziemianach i Schodnie
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kaliszu
 • Założenie Zielonej szkoły w Schodnie
 • Skanalizowanie w 80% miejscowości Dziemiany
 • Skanalizowanie w 100% miejscowości Schodno
 • Oddanie w 1994 roku do użytkowania Gminnego Składowiska Odpadów w Karsinie
 • Rozpoczęcie w 2003 roku budowy gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji we wsi Karsin i Wiele
 • Budowa Gminnego Składowiska Odpadów w Liniewskich Górach, likwidacja tzw. "dzikich wysypisk"
 • Wybudowanie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Orlu
 • Wykonanie kanalizacji ciśnieniowej w Garczynie i Głodowie
 • Wprowadzenie selekcji odpadów stałych w gminie Liniewo
 • Budowa olejowej kotłowni dla Zespołu Szkół w Lipuszu
 • Rozbudowa infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej tj. m. in. wybudowanie nowej oczyszczalni ścieków w Lubaniu, likwidacja starej, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • Wybudowanie oczyszczalni ścieków w Starej Kiszewie i kanalizacji sanitarnej
   
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • Skanalizowanie pozostałych miejscowości gminy Stara Kiszewa
 • Wybudowanie oczyszczalni ścieków w Grabowie Kościerskim
 • Wybudowanie gminnej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Lipusz
 • Dostosowanie składowiska odpadów komunalnych w Liniewskich Górach do aktualnych wymogów
 • Skanalizowanie pozostałej części gminy Liniewo wraz z wybudowaniem drugiej oczyszczalni
 • Wprowadzenie segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania
 • Zakończenie kanalizacji Dziemian i miejscowości ościennych
 • Ograniczenie emisji spalin i hałasu poprzez ograniczenie ograniczenie ruchu w centrum miasta
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Nawiązanie współpracy z gminami powiatu kościerskiego w celu stworzenia zintegrowanego systemu gospodarki odpadami.
 • Udział poszczególnych gmin w utworzeniu składowiska odpadów w Gostomiu.
 • Wspólne opracowanie przez gminy Nowa Karczma, Liniewo, Stara Kiszewa, Karsin i Zblewo programu unieszkodliwiania osadów z gminnych oczyszczalni ścieków.
 • W poszczególnych gminach typuje się "Liderów lokalnych", którzy spotykają się i rozwiązują zaistniałe problemy.
 • Udział gmin w opracowywaniu Programu Ochrony Środowiska Powiatu Kościerskiego oraz Planu Gospodarki Odpadami.
 • Wspólne opracowanie "Koncepcji zagospodarowania Odpadów dla Ziemi Kościersko - Zaborskiej".
   
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Miasto i Gmina Kościerzyna - umowa o współpracy z gminą Cöllbe (Niemcy)
 • Gmina Dziemiany - umowa o współpracy z gminą Lohra (Niemcy)
 • Gmina Karsin - umowa o współpracy z miastem Steffenberg (Niemcy)
 • Gmina Liniewo - umowa o współpracy z gminą Ebsdorfergrund (Niemcy)
 • Gmina Nowa Karczma - umowa o współpracy z gminą Parsau (Niemcy)
 • Gmina Stara Kiszewa - współpracuje z gminą niemiecką Lahntal
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
 • Gmina Kościerzyna - udział w tworzeniu Rezerwatu Biosfery "Bory Tucholskie"
 • Gmina Dziemiany - udział w tworzeniu Rezerwatu Biosfery "Bory Tucholskie"

 

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
 • Gmina Liniewo - wyróżnienie w IV Edycji konkursu na zagospodarowanie odpadów - przyznane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Gmina Kościerzyna - nagroda z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 300 tyś. zł
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
 • Gmina Kościerzyna
  • Nazwa projektu:
   Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
  • Źródło dofinansowania - Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
  • Kwota: 17 tys. zł
 • Gmina Dziemiany
  • Nazwa projektu:
   Ochrona jeziora Wdzydze poprzez budowę oczyszczalni ścieków i kolektorów dosyłowych w Dziemianach
  • Źródło dofinansowania - EKOFUNDUSZ
  • Kwota: 1.328.818
 • Gmina Stara Kiszewa
  • Nazwa projektu:
   Budowa kanalizacji w Starej Kiszewie
  • Źródło dofinansowania - SAPARD
  • Kwota: 933.183,77
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

 

nazwa projektu

nazwa funduszu UE

przewidywana kwota dofinansowania

etap prac nad projektem

Gmina Stara Kiszewa

budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej;

ZPORR

3,5 mln zł

opracowanie koncepcji

Gmina Lipusz

rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Lipusz;

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

opracowanie koncepcji, opracowanie wniosku

Gmina Liniewo

budowa kanalizacji sanitarnej w Linienie;

strukturalne

4.400.000,00 zł

opracowanie wniosku

Gmina Karsin

rozbudowa wodociągu wiejskiego i kanalizacji;

SAPARD

200.000,00 zł

wniosek o dofinansowanie został złożony

Gmina Dziemiany

budowa VI etapu kanalizacji w zlewni A i B w miejscowości Dziemiany;

SAPARD

411.000,00 zł

wniosek został przyjęty - oczekuje na promesę

rozbudowa wodociągu w Kaliszu - I etap;

Gmina Kościerzyna

budowa zakładu kompleksowego zagospodarowania stałych odpadów komunalnych w Gostomiu dla powiatu kartuskiego i kościerskiego;

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

opracowanie koncepcji

rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w Wielkim Klinczu;

modernizacja ujęć wody gminy Kościerzyna;

rozbudowa sieci wodociągowej gminy w Kościerzynie

Gmina Miejska Kościerzyna

rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Kościerzynie

Fundusz Strukturalny

25.392 tys. zł

opracowanie koncepcji, opracowanie studium wykonywalności, opracowanie wniosku

RP - Zintegrowany Program Operacji Rozwoju Regionalnego

 

Gmina Dziemiany

 • nazwa projektu: ZPORR
 • nazwa programu UE: Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej
 • przewidywana kwota dofinansowania – 3 000 000

 Gmina Karsin

 • kazwa projektu: Budowa II etapu kanalizacji wsi Karsin
 • źródło dofinansowania: ZPORR
 • kwota: 1.902 tys. zł

Gmina Nowa Karczma

 • nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Nowy Barkoczyn i Lubań wraz z modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Lubaniu
 • nazwa programu UE: Norweski Mechanizm Finansowy
 • przewidywana kwota dofinansowania – ok. 4.900 tys. zł

Gmina Stara Kiszewa

 • nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacyjnej w Starej Kiszewie
 • źródło dofinansowania: SAPARD
 • kwota: 549 323,82

 

 • nazwa projektu: Budowa drogi gminnej Olpuch-Konarzyny w gminie Stara Kiszewa
 • nazwa programu UE: ZPORR
 • przewidywana kwota dofinansowania – 2 260 681,5
 • Wniosek na liście rezerwowej

 

Powiat Kwidzynski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • brak mostu na Wiśle
 • problem bezrobocia
 • braki w infrastrukturze ochrony środowiska, zwłaszcza w zakresie gospodarki wodno- ściekowej
 • słaba jakość dróg
 • słabo rozwinięta turystyka
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów (szkło, makulatura, tworzywa sztuczne)
 • rozpoczęcie budowy Zakładu Gospodarki Odpadami w m. Gilwa Mała (ukończenie inwestycji planowane jest na wrzesień ‘2004
 • wprowadzenie dofinansowania do wymiany ogrzewania węglowego na bardziej ekologiczne (miasto Kwidzyn)
 • rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji (wszystkie gminy)
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Prabutach
 • budowa oczyszczalni z kanalizacją we wsiach Tychnowy, Brachlewo, Rakowiec
 • Budowa kanalizacji we wsiach: Mareza, Korzeniewo, Pawlice-Rakowiec, Mareza-Obory Górki
 • Zwodociągowanie gminy Kwidzyn w 98,9 %
 • Likwidacja dzikich wysypisk odpadów
 • Gazyfikacja gminy Kwidzyn
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • ukończenie inwestycji związanych z budową Zakładu Gospodarki Odpadami w m. Gilwa Mała
 • modernizacja i rozbudowa ujęć wody oraz sieci wodociągowej
 • budowa oczyszczalni ścieków (dla miasta Kwidzyna)i rozbudowa systemu kanalizacji
 • modernizacja gospodarki ściekowej w zakładach przemysłowych
 • modernizacja oczyszczalni gminnych
 • rozbudowa oraz łączenie systemów ciepłowniczych
 • budowa urządzeń dla ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych
 • likwidacja źródeł emisji niezorganizowanej
 • podwyższenie standardów technicznych infrastruktury drogowej
 • ograniczenie niskiej emisji
 • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii- głównie z wykorzystaniem biomasy
 • objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców powiatu
 • zwiększenie wykorzystania osadów ściekowych
 • wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów: budowlanych, wielkogabarytowych, ulegających biodegradacji
 • niska świadomość ekologiczna mieszkańców
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Porozumienie Międzygminne, do którego przystąpiły wszystkie gminy powiatu kwidzyńskiego podpisane w 2001r. dotyczące współfinansowania budowy Zakładu Gospodarki Odpadami w celu rozwiązania problemu dotyczącego gospodarowania odpadami z terenu gmin powiatu kwidzyńskiego
 • Prowadzenie "Zielonej Szkoły" w Brachlewie przez Miasto Kwidzyn i Gminę Kwidzyn
Realizacja współpracy partnerskiej

Miasto Kwidzyn:

 • Bar (Ukraina)
 • Celle (Niemcy)
 • Olöfstroom (Szwecja)

Miasto i Gmina Prabuty:

 • Tingsryd (Szwecja)
 • Burow (Niemcy)
 • Mamonowo (Rosja)

 

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
 • Miasto Kwidzyn : Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej Euroregionu Bałtyk w Unii Europejskiej
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Miasto Kwidzyn: Gmina Przyjazna Inwestorom

 • 2000-2001 - I miejsce
 • 2001-2002 - I miejsce
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Miasto Kwidzyn

Nazwa projektu: Budowa składowiska odpadów w m. Gilwa Mała

 • Źródło dofinansowania: EKOFUNDUSZ
 • Kwota : 850 tys. Euro
 • Kwidzyńskie Centrum Wspierania Inicjatyw Ekologicznych Eko- Inicjatywa

Nazwa projektu: Wierzba wiciowa jako alternatywne źródło energii i sposób na długofalowy rozwój wsi"

 • Źródło dofinansowania: United Nations Development Programme Small Programme GEF
 • Kwota: 29 777$

Nazwa projektu: Domy kultury bliżej natury

 • Źródło dofinansowania : Phare 2001 polska Granica Wschodnia
 • Kwota: 34 000 Euro

Nazwa projektu: Zachowanie bioróznorodności w procesie rozwoju plantacji wierzby energetycznej

 • Źródło dofinansowania : United Nations Development Programme Smal Programme GEF
 • Kwota: 52 000

Miasto i Gmina Prabuty

Nazwa projektu: Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Prabutach

 • Źródło finansowania: PAOW, EKOFUNDUSZ
 • Kwota: 3 411 000 zł.

Nazwa projektu: Droga Orkusz- Gdakowo

 • Źródło finansowania : Fundusz STRUDER
 • Kwota: 45 000

Nazwa projektu: Droga Prabuty - Laskowice

 • Źródło finansowania : SAPARD
 • Kwota: 230 000

Nazwa projektu: "RITA II" - projekt dotyczący wspołpracy transgranicznej z gminą Mamonowo w Rosji

 • Źródło finansowania : Fundacja Polsko - Amerykańska
 • Kwota: 15 000

Nazwa projektu: Warsztaty plastyczne " Podróże ze szkicownikiem"

 • Żródło finansowania : Stowarzyszenie Gmin RP "Euroregion Bałtyk"
 • Kwota dofinansowania 2 912 EURO

Nazwa projektu: Z muzyką przez Bałtyk

 • Źródło finansowania: Stowarzyszenie Gmin RP "Euroregion Bałtyk"
 • Kwota dofinansowania: 6 248 Euro

Nazwa projektu: Warsztaty ekologiczne - podsumowanie 10-lecia współpracy z gminą Tingsryd

 • Źródło finansowania: Stowarzyszenie Gmin RP "Euroregion Bałtyk"
 • Kwota dofinansowania: 6 200 Euro

Gmina Sadlinki

 • W ramach ZPORR
 • Budowa Wodociągu dla miejscowości Olszanica z przyłączami, kwota dofinansowania 796 927,05
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Powiat Kwidzyński

 • Budowa kotłowni na biomasę w Ryjewie, w ramach programu ZPORR, przewidywana kwota dofinansowania - 1 mln. EURO, prace są na etapie opracowywania wniosku
 • Budowa "małej" obwodnicy dla miasta Kwidzyna - wiadukt wraz z dojazdami, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF), przewidywane dofinansowanie- 4 852 000 zł., wniosek został złożony, jest w stadium oceny
 • Modernizacja i rozbudowa budynku szpitala powiatowego w Kwidzynie, w ramach ERDF, przewidywane dofinansowanie 6 623 000 zł., wniosek został złożony jest w stadium oceny
 • Modernizacja drogi powiatowej Krzykosy - Zebrdowo w powiecie kwidzyńskim, w ramach ERDF, przewidywane dofinansowanie 3 475 000 zł., wniosek złożony jest w stadium oceny

Miasto Kwidzyn

 • W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego :
 • Uporządkowanie gospodarki ściekowej z budową oczyszczalni dla m. Kwidzyn, przewidywana kwota dofinansowania - 35 mln. PLN, prace nad projektem są na etapie opracowywania wniosku
 • Budowa hali sportowo- widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Kwidzynie, przewidywana kwota dofinansowania - 17 mln PLN, prace nad projektem są na etapie opracowywania wniosku
 • Kwidzyńskie Centrum Aktywności Lokalnej, Rewitalizacja byłych koszar, przewidywana kwota dofinansowania - 6 mln PLN, prace nad projektem są na etapie opracowywania wnioski

Gmina Sadlinki

 • W ramach Programu SAPARD :
  Budowa Wodociągu dla miejscowości Olaszanica z przyłączami, przewidywana kwota dofinansowania 950 tys. zł., prace nad projektem są na etapie opracowywania wniosku

Miasto i Gmina Prabuty

 • W ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Wsi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
 • Budowa centrum turystycznego nad jeziorem Dzierzgoń, przewidywana kwota dofinansowania 2 900 000
 • Rozbudowa i modernizacja zespołu szkół w Trumiejkach, przewidywana kwota dotacji 1 300 000
 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Osiedla Chodkiewicza w Prabutach, przewidywana kwota dotacji 4 200 000
 • Prace nad wszystkimi projektami są na etapie opracowywania wniosków.

Gmina Kwidzyn

 • W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego :
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rakowiec
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rakowiec- Licze- Ośno
 • Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rakowcu
 • Przewidywana kwota dofinansowania 3.500.00 PLN
 • Prace są na etapie opracowania wniosku i studium wykonalności

Gmina Rakowiec

 • W ramach programu SAPARD:
 • Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Ryjewo- Jałowiec - Mątowskie Pastwiska, Etap II
 • Kwota dofinansowania 167 074,55 PLN. Uzyskano promesę dofinansowania
 • Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków na terenie m. Barcice gm. Ryjewo. Etap II - Barcice. Kwota dofinansowania 342 933,96 PLN, Otrzymano promesę donansowania . Trwa realizacja zadania

Gmina Gardeja

 • nazwa projektu Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Gardeja- Otłowiec
 • nazwa programu UE: Norweski Mechanizm Finansowy EOG
  • przewidywana kwota dofinansowania 1 189 262 zł.
  • złożony wniosek w stadium oceny     

Gmina Sadlinki

 • nazwa projektu „Budowa wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami dla wsi Olszanica- Białki”
 • nazwa programu UE: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
  • przewidywana kwota dofinansowania 46 040,06 PLN
  • złożony wniosek w stadium oceny     
 • nazwa projektu „Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej terenów nadwiślańskich w Gminie Sadlinki” - I etap realizacyjny 
 • nazwa programu UE: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
  • przewidywana kwota dofinansowania 1 076 034 euro
  • złożony wniosek w stadium oceny

Powiat Lęborski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie

 

Ścieki  

 • Likwidacja starej oczyszczalni ścieków w Cewicach i odprowadzenie ścieków nowym kolektorem ściekowym do oczyszczalni w Lęborku

TURYSTYKA (Słabe strony):

 • Ogromne różnice proporcjonalne w lokalizacji bazy turystycznej i infrastruktury technicznej na terenie powiatu (ogromna przewaga Łeby - z racji najatrakcyjniejszych walorów turystycznych oraz miasta Lęborka nad pozostałymi gminami powiatu)
 • Niedostatki w infrastrukturze technicznej (dotyczy szczególnie terenów wiejskich):
  • Zły stan techniczny niektórych odcinków dróg - w szczególności zbyt mała przepustowość drogi nr 214 (Kościerzyna - Lębork - Łeba)
  • brak wspólnego, powiatowo - gminnego programu zbiórki, recyklingu i składowania odpadów
  • brak obwodnicy w Łebie /obecnie rozpoczęła się budowa
 • Brak kompleksowego programu współpracy międzygminnej i międzypowiatowej w zakresie turystyki i kultury
 • Niedostatki bazy sportowej
 • Brak koordynacji w działaniach promocyjnych poszczególnych gmin i powiatu
 • Zbyt mało profesjonalnej informacji i promocji w Internecie lub też ich brak w przypadku niektórych gmin powiatu
 • Niewielka sieć gospodarstw agroturystycznych w gminach wiejskich oraz brak specjalizacji rynkowej
 • Brak lokalnego kapitału - niska siła nabywcza społeczności lokalnej
 • Brak oznakowań i opisów niektórych szlaków turystycznych, brak wytyczonych szlaków wodnych
 • Niski poziom większości przewodników i map po Ziemi Leborskiej
 • Niski poziom estetyki wsi lęborskiej

ROLNICTWO I PRZETWÓRSTWO ROLNO - SPOŻYWCZE (Słabe strony):

 • Niedoststki w infrastrukturze technicznej na terenach wiejskich:
  • sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, telekomunikacja
  • zły stan techniczny niektórych odcinków dróg
 • Niska jakość produkcji rolnej
 • Brak zorganizowanych grup producenckich umożliwiających prowadzenie profesjonalnego marketingu produktów rolnych oraz wprowadzających towary na dalsze rynki zbytu (Trójmiasto, Słupsk, etc.)
 • Niewykorzystane walory agroturystyczne i ekologiczne wsi lęborskiej:
  • brak na terenie powiatu organizacji koordynującej i wspomagajacej działania na rzecz tworzenia dodatkowych działalności gospodarczych w rolnictwie
 • Słabe kwalifikacje rolników - niedostateczna działalność organizacji rolniczych i szkoleniowych
 • Ukryte bezrobocie na wsi, zwłaszcza w małych gospodarstwach
 • Brak kapitału inwestycyjnego
 • Zdekapitalizowany sprzęt rolniczy

ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (Słabe strony):

 • Brak sprawnego przepływu informacji pomiędzy przedsiębiorcami i samorządami lokalnymi oraz promocji przedsiębiorczości na terenie powiatu - dobrych wzorów
 • Brak kapitału lokalnego i utrudniony dostęp miejscowych przedsiębiorców do kapitału zewnętrznego
 • Niedostateczne wykorzystanie miejscowych walorów i zasobów
 • Utrudniony dostęp małej i średniej przedsiębiorczości do rynków zbytu (w Trójmieście, Słupsku - duża konkurencja)
 • Ucieczka młodej, wykształconej kadry do większych ośrodków gospodarczych
 • Niedostatki w infrastrukturze technicznej (szczególnie na terenach wiejskich):
  • sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, telekomunikacja
  • zły stan techniczny niektórych odcinków dróg
 • Nieprawidłowa struktura lokalnych usług - zbyt duża dominacja handlu (małe możliwości generowania rozwoju gospodarczego, koniunktury)
 • Brak wdrażanych planów rozwojowych i planów zagospodarowania przestrzennego w wielu jednostkach samorządowych powiatu
 • Niewielki udział w wymianie gospodarczej ze Skandynawią i krajami nadbałtyckimi - najbliższymi sąsiadami

EDUKACJA I USŁUGI SPOŁECZNE (Słabe strony):

 • Brak ścisłego powiązania systemu edukacji z potrzebami rynku pracy - wciąż wiele profilii nauczania nieadekwatnych do wymagań pracodawców
 • Brak instytucjonalnych form wspierających podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej
 • Brak szerokiego zaplecza dla szkolnictwa wyższego - kampusu
 • Niewystarczające działania umożliwiające zmianę kwalifikacji zawodowej osób dorosłych
 • Niedostatki bazy dydaktycznej
 • Słaba promocja zdrowia
 • Bariery architektoniczne ograniczające swobodę poruszania się osób niepełnosprawnych
 • Odpływ młodych ludzi oraz dobrej kadry nauczycielskiej do większych miast

TRUDNOŚCI PŁYNĄCE Z OTOCZENIA ZEWNĘTRZNEGO (dla wszystkich domen strategicznych):

 

 • Sezonowość w turystyce, kaprysy pogody
 • Zły system finansowania działań powiatu - niewielki udział dochodów własnych w budżecie powiatu, uzależnienie od pieniędzy centralnych - niedofinansowanie wielu działów: oświaty, służby zdrowia, opieki społecznej, etc.
 • Wzrastające bezrobocie w Polsce
 • Spadek tempa wzrostu gospodarczego w Polsce
 • Groźba likwidacji połączeń kolejowych pomiędzy Lęborkiem a Łebą w okresach posezonowych
 • Brak ogólnokrajowego programu walki z bezrobociem strukturalnym (popegeerowskim)
 • Nadmierne obciążenia finansowe firm, duże koszty pracy - podatki, ZUS
 • Częste zmiany przepisów prawnych i ich niejednoznaczna interpretacja
 • Kadencyjność władz, zarówno rządowych, jak i samorządowych
 • Trudny dostęp do kredytów inwestycyjnych dla małych firm
 • Ubożenie społeczeństwa Polskiego
 • Słaba pilityka proeksportowa i proinwestycyjna państwa w stosunku do małych i średnich firm
 • Małe środki finansowe na rozwój regionalny
 • Skomplikowane procedury i wysokie wymagania instytucji pomocowych udzielających wsparcia finansowego
 • Brak programów rozwoju regionu ukierunkowanych na poszczególne dziedziny
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • Kanalizacja miejscowości Mosty 1996 - 2002r., gm. Nowa Wieś Lęborska
 • Budowa wysypiska w Czarnówku - 1994r, gm. Nowa Wies Lęborska
 • Kanalizacja m. Żarnowska - 2004r., gm. Wicko
 • Likwidacja dzikich wysypisk śmieci w m. Wicko, Wojciechowo - 1996-2000, gm. Wicko
 • Modernizacja systemu kotłowni na spalanie biomasy /słoma/ przy Zespole Szkół Budowlanych w Lęborku
 • Wykonanie systemu grzewczego z wykorzystaniem systemu pomp cieplnych przy Kościele Rzymsko - Katolickim w Parafii pw. NMP Królowej Polski w Lęborku
 • Wykonanie systemu grzewczego z wykorzystaniem systemu pomp cieplnych przy Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lęborku
 • Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lęborku
 • Budowa kotłowni na biogaz w Lessafre bio-corporation oddział w Maszewie Lęborskim
 • Budowa stacji uzdatniania wody w Lęborku
 • Budowa i modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej w m. Lębork, Mosty
 • Podłączenie zakładów, instytucji do miejskiej sieci co
 • Modernizacja kotłowni rejonowej w Lęborku
 • Rozwój systemu edukacji ekologicznej
 • Rozpoczęcie selektywnej zbiórki odpadów /Miasto Lębork - 80 pojemników, 30 poj. - w szkołach/
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łebie /2000r./
 • Budowa ujęcia wody w Łebieńcu /2002r./, gm. Łeba
 • Zamknięcie składowiska w Popowie /2002r./ i w Cewicach /2001r./ na terenie gm. Cewice oraz 7 dzikich /2002 - 2003r./ na terenie gm. Nowa Wieś Lęborska
 • Kanalizacja m. Łebunia /760 mieszkańców/ oraz m. Cewice /800 mieszkańców/, gm. Cewice
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

Gmina Nowa Wieś Lęborska:

 • usprawnienie gospodarki odpadami
 • budowa kanalizacji

Gmina Wicko:

 • gospodarka odpadami /likwidacja wysypiska/, kanalizacja

Miasto Lębork:

 • rozbudowa wysypiska międzygminnego w Czarnówku /kompostownia, sortownia/
 • rozwój baz składowych na odpady niebezpieczne
 • wdrożenie alternatywnych źródeł energii
 • po zatwierdzeniu programu, realizacja programów ochrony środowiska

Miasto Łeba:

 • gospodarka odpadami /rekultywacja/

Gmina Cewice:

 • wyposażenie gospodarstw indywidualnych w pojemniki na odpady
 • wywóz nieczystości płynnych komunalnych w miejsca niedozwolone (opróżnianie szamb)

 

Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Gmina Cewice - Porozumienie gminne Oskowo w sprawie wspólnego zagospodarowania odpadów komunalnych (założone w grudniu 2001r.)
 • "Gmina Wicko – Ponadregionalny program selektywnej gospodarki odpadami “Czysta Błękitna Kraina”
Realizacja współpracy partnerskiej

Gmina Nowa Wieś Lęborska

 • Tak,
 • zawarcie współpracy 19.12.2003r.,
 • gmina partnerska włoska - Roccaspinalveti - prowincja Chieti ITALIA

Gmina Wicko

 • na etapie rozmów /współpraca partnerska z Niemcami

Miasto Lębork:

 • miasta partnerskie, Fundusz Małych Projektów Euroregionu "BAŁTYK" - PHARE 2001
 • wymiana młodzieży z sasiednimi krajami /Niemcy, Litwa, Włochy/, pn. "Europejskie spotkania - od poznania do działania" /realizacja projektu 5-18 kwietnia 2004r./
 • Projekt "EUROPEAN YEAR OF EDUCATION TROUGH SPORT 2004" w ramach Europejskiego Roku Edukacji poprzez Sport 2004 - projekt międzynarodowy /Włochy, Litwa, Szwecja/ planowany termin realizacji lipiec 2004r.
 • umowa partnerska /29 IX.2001r./ Niemcy, Luksemburg, Francja , wspólpraca ogólna na wszystkich płaszczyznach
 • deklaracja współpracy 6.X.2003r. m. Kretinga, powiat Kłajpeda LITWA, wspólpraca ogólna na wszystkich płaszczyznach
 • deklaracja współpracy 27.X. 2003r. m. Agnone, WŁOCH, współpraca w dziedzinach: kulturalnej, gospodarczej i ekologicznej oraz w projektach europejskich

Miasto Łeba:

 • List intencyjny 12.XI,1999r. Oraz umowa o przyjaźni i współpracy - intencja 8.XII.1999r. Borgholm/Őland SZWECJA, współpraca w dziedzinach: kultury, historii, oświaty, ochrony środowiska, handlu, przemysłu, sportu, turystyki oraz programów wzajemnej współpracy
 • Umowa o przyjaźni i współpraca - intencja 17.VI.1991r. Hohnstorf / Elbe NIEMCY, współpraca w dziedzinach: gospodarka komunalna, turystyka, kultura i wychowanie, sport i ochrona środowiska
 • Protokół intencyjny 29.X.2003r. Neringa, powiat Kłajpeda LITWA, współpraca w dziedzinach: turystyki i przedsiębiorczości, kultury, oświaty, ochrony środowiska, sportu, gospodarki lokalnej itp.
 • Umowa o przyjaźni i współpracy - intencja /do podpisu/ Neringa, powiat Kłajpeda LITWA, współpraca w dziedzinach: rozwoju gospodarczego,turystyki, edukacji, kultury, ochrony środowiska, praworządności
 • Porozumienie o współpracy 29.VIII.2003r. Zelenogradsk, współpraca w dziedzinach: turystyki, kultury, oświaty i szkolnictwa, ochrony środowiska i przybrzeżnego pasa Morza Bałtyckiego, sportu, gospodarki komunalnej
 • Umowa o przyjaźni i współpracy - intencja /do podpisu/ Zelenogradsk, współpraca w dziedzinach: turystyki, kultury, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego,edukacji.

Gmina Cewice

 • nie realizuje w/w formy współpracy
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Miasto Lębork - PHARE (Powiat, tak):

 • Sieć Pro-Innowacyjnego Współzarządzania Rozwojem Kluczowych Metropolii Bałtyckich. Celem projektu było przeanalizowanie możliwości partnerskiego rozwiązania kluczowych problemów hamujacych osiągnięcie właściwego poziomu spójności społeczno - ekonomicznej i przestrzennej obszarów otoczenia i rdzenia aglomeracji. Rezultaty projektu - nawiązanie współpracy z konkretnymi partnerami z regionu metropolitalnego Zatoki Gdańskiej i zagranicznymi, podjecie przygotowania projektów w ramach Interreg, EFRR i EFS oraz uzgodnienie preferowanych kierunków działań, w tym dot. aktywizacji zawodowej i ekonomicznej mieszkańców obszarów peryferyjnych. Rola wnioskodawcy - Lider, zaangażowanie 80% w realizacji projektu.
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Gmina Nowa Wieś Lęborska:

 • III miejsce w wojewódzkim konkursie "Mistrz Gospodarności" - 1987r. w grupie gmin
 • II miejsce w konkursie ogólnokrajowym "Urząd na miarę potrze" - organizowany przez dwutygodnik Gospodarka Administracyjna Państwa wspólnie z Urzędem Rady Ministrów - 1988r.
 • Ministerstwo Gospodarki nagroda nadana przez Prezydenta RP za osiągnięcia gospodarczo - społeczne - 1988r.
 • Nagroda pieniężna za wzorcowe przygotowanie wysypiska gminnego w miejscowości Czarnówko

Gmina Wicko 

 • nie

Miasto Łeba

 • nie

Miasto Lębork:

 • "Ekologiczna gmina" - I miejsce w konkursie wojewódzkim - 1998r.
 • "Dzień bez samochodu" - I miejsce w konkursie ogólnokrajowym - 2003r.

Gmina Cewice

 • brak informacji

 

 

 

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

GMINA NOWA WIEŚ LĘBORSKA:

 • Nazwa projektu: Budowa ul. Kisewa w Nowej Wsi Lęborskiej
 • Źródło dofinansowania: SAPARD
 • Kwota: 275 639,55

MIASTO LĘBORK

 • Nazwa projektu: Rozbudowa drogi nr 214 - skrzyżowanie z drogami PKP /Tunel/
 • Źródło dofinansowania: Marszałek Województwa Pomorskiego, Miasto Lębork, UE
 • Kwota: około 1 mln Euro

 

 • Nazwa projektu: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lęborku
 • Źródło dofinansowania: Ekofundusz
 • Kwota: 8 mln zł

GMINA CEWICE

 • Nazwa projektu: Rzeka Bukowina (woda, ścieki)
 • Źródło dofinansowania: SAPARD
 • Kwota: 180 000

 

 • Nazwa projektu: Miejscowość Łebunia (kanalizacja)
 • Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności
 • Kwota: 240 000

 

 • Nazwa projektu: Program "Odnowa wsi"
 • Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności
 • Kwota: 15 - 20 tys. zł

GMINA WICKO

 • Nazwa projektu: Wodociąg – Żarnowska
 • zestawienie długości sieci wodociągowej: długość sieci głównej – 4 786 mb, długość przyłączy – 2 075 mb, ilość przyłączy – 114 mb
 • Źródło dofinansowania:SAPARD – Inwestycja zrealizowana: 2002 r. - 2003r.
 • Kwota: 1 178 466,52
 • Kwota dofinansowania: 619 847,67 zł (krajowe – 154 961, 92 zł, UE – 464 885,75 zł)

MIASTO ŁEBA

 • nie

 

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Gmina Nowa Wieś Lęborska

 • nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w m. Mosty-Ługi i  Chocielewko-Żelazkowo
 • nazwa programu UE: Dotacja MGiP, EAGGF
 • przewidywana kwota dofinansowania - 46 705,53 zł Dotacja EFRR przewidywana kwota dofinansowania – 350 291,49

 

 • nazwa projektu: Remont, modernizacja oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Małoszycach
 • nazwa programu UE:  SPO restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 
 • przewidywana kwota dofinansowania - 73 412,00

 

 • nazwa projektu: Remont i modernizacja nieruchomości – świetlica wiejska i biblioteka gminna  w Nowej Wsi  Lęborskiej
 • nazwa programu UE: SPO restrukturyzacja i modernizacja sektora ościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
 • przewidywana kwota dofinansowania  - 219 446,00

 

 • nazwa projektu: Przebudowa dróg gminnych z odwodnieniem w miejscowości Mosty
 • nazwa programu UE: ZPORR
 • przewidywana kwota dofinansowania -  2 043 750

Powiat Malborski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • stagnacja gospodarcza,
 • niski poziom integracji społecznej i rodzinnej,
 • brak kursów zawodowych,
 • rozdrobnione gospodarstwa rolne,
 • brak przetwórstwa rolno – spożywczego,
 • brak zróżnicowania w zakresie usług i przemysłu,
 • zły stan sieci wodociągowej, 
 • brak kanalizacji w większej ilości wsi,
 • zły stan nawierzchni dróg krajowych,
 • powiatowych oraz gminnych,
 • brak infrastruktury turystycznej.
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Gmina Miejska Malbork:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Malborku

 • Likwidacja 2 kotłowni węglowych
 • Podłączenie do sieci centralnego ogrzewania 5 obiektów na terenie miasta (likwidacja lokalnych kotłowni)

Kotłownia węglowa PEC przy ul Maczka

 • Przejście na ogrzewanie olejowe

Jednostka Wojskowa Nr 4976 w Malborku

 • Likwidacja pralni garnizonowej przy ul Fałata (uciążliwa ze względu na opał węglowy)

Spółka Wodno – Ściekowa „NOGAT”

 • Zakończenie modernizacji oczyszczalni ścieków w Czerwonych Stogach

Urząd Miasta Malborka

 • Skanalizowanie dzielnicy Kałdowo i Osiedla Południe (ul. Kwiatkowskiego, Czerskiego, Cebertowicza) kanalizacja sanitarna, deszczowa

Gmina Stare Pole:

Zakład Produkcji Wody

 • Modernizacja kotłowni – przejście na ogrzewanie z zastosowaniem pomp ciepła wspomaganych piecem na olej opałowy.
 • Zbiornik na gnojowicę  (10 gospodarstw)

Miasto i Gmina Nowy Staw:

 • melioracje,
 • zakup koszy ulicznych i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w celu objęcia jak największej liczby mieszkańców selektywną zbiórką odpadów,
 • opracowanie dokumentacji rekultywacji składowiska w Świerkach,
 • akcja „Sprzątanie świata”,
 • wymiana sieci ciepłowniczej – odcinek ul. Westerplatte 24-Telekomunikacja

Gmina Malbork:

 • sieć wodociągowa – Nowa Wieś – I i II etap – o dł. 743,5 mb i wartości 39 932
 • przygotowanie dokumentacji na c.d. w/w inwestycji o wartości: ok. 5 800 zł.

Gmina Miłoradz

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Starej Wiśle

 

Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

Gmina Nowy Staw

 • zły stan sieci wodociągowej
 • brak kanalizacji w większej ilości wsi,
 • brak sieci gazowej na większości terenów wiejskich,
 • brak zwodociągowania niektórych terenów wiejskich

Gmina Malbork

 • dzikie wysypiska śmieci na terenie b. Poligonu – obr. Nowa Wieś, 
 • nielegalne żwirowisko,
 • mała ilość pojemników do segregacji odpadów.

Gmina Stare Pole

 • kanalizację sanitarną, 
 • sieci gazowe, sieć wodociągowa z rur azbestowych wymagająca wymiany,  konieczność rozbudowy systemu selektywnej zbiórki odpadów

Gmina Miejska Malbork

 • Hałas ,zanieczyszczenie powietrza , zagrożenia nadzwyczajne, 
 • ścieki, kanalizacja, składowanie odpadów 
 • problemy ogrzewcze ,rozwój sieci gazowniczej
 • ochrona i racjonalne kształtowanie zieleni naturalnej i kultywowanej dla ochrony różnorodności  biologicznej, wód ,gleby, walorów klimatycznych , estetycznych, kulturowych, wypoczynkowych
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

Gmina Nowy Staw

 • współpraca mieszkańców miasta z Urzędem, np.: wzajemne informowanie się o nielegalnych wycinkach drzew i krzewów, składowaniu odpadów, wypalaniu traw itp.

Gmina Malbork

 • Przynależność do Związku Gmin – „Park Inwestycyjny Malbork – Sztum”

Gmina Stare Pole

 • współpraca sołtysów z poszczególnych sołectw z Gminą, poprzez zebrania wiejskie, zebrania Wójta z sołtysami,
Realizacja współpracy partnerskiej

Gmina Nowy Staw

 • Miasta – Partnerskie Nowy Staw – Wilster,
 • Miasto i Gmina Nowy Staw przystąpiła do stowarzyszenia Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Realizacji wspólnych  projektów z miastami i gminami sąsiadującymi:
  „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej, zagospodarowania odpadów pościekowych , odprowadzenia wód opadowych , rozbudowy stacji uzdatniania wody na terenie Miasta Malborka i okolic”, „Regionalny System Organizacji, Zbierania i unieszkodliwiania Odpadów dla miast: Tczewa, Pruszcza Gdańskiego, Malborka i powiatów: gdańskiego, tczewskiego, malborskiego i nowodworskiego”.

Gmina Malbork

 • 23.06.2004 r. przystąpienie do przedsięwzięcia „Regionalny system Organizacji, Zbierania i Unieszkodliwiania Odpadów Tczew”

Gmina Miłoradz

 • Współpraca w zakresie ochrony środowiska z gminą Lichnowy, Malbork, w zakresie budowy kanalizacji.

Gmina Miejska Malbork

 • „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie zlewni oczyszczalni ścieków Czerwone Stogi w Malborku”.

 

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Gmina Nowy Staw

 • tak. “CALL FOR PROPOSALS "TOWN-TWINNING" 2004 “ FORM B CONFERENCES AND SEMINARS GD
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
 • Gmina Lichnowy  2001
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Gmina Nowy Staw

 • W 2003 r. gmina uzyskała dofinansowanie z SAPARDU na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Nowym Stawie – ul. Westerplatte.”

Gmina Miłoradz

 • „Budowa kanalizacji sanitarnej w Starej Wiśle I Zakładzie Rolnym Kończewice” Sapard, kwota 418,1 tys.zł
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Na niżej wymienione projekty  wnioski o finansowanie  zostały złożone w 2005 r. i  są w studium oceny.

Gmina Miłoradz

 •  „Budowa kanalizacji sanitarnej”, „Rekultywacja składowiska odpadów stałych w Matowych Małych”


Gmina Stare Pole

 • „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Królewo”
 • nazwa programu UE – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego  (ZPORR)
 • przewidywana kwota dofinansowania  1 447 129,16

 

 •  „Adaptacja byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w miejscowości Szlagnowo” (EFOiGR )
 • Projekt planowany do realizacji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 -2006” działanie Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Wnioskowana kwota dotacji 193 746,00

Powiat Nowodworski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • brak informacji z powiatu
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

brak danych

Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

brak danych

Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

brak danych

Realizacja współpracy partnerskiej

brak danych

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

brak danych

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

brak danych

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
 • Gmina Stegna uzyskala dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektu: „Budowa kanalizacji na odcinku Sztutowo – Mikoszewo”, źródło dofinansowania: PHARE, kwota: 2 000 000 Euro na 3 Gminy).
 • Gmina Sztutowo uzyskała dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację następujących projektów proekologicznych: 
  • budowa ulicy Zalewowej, Kasztanowej i Polnej w Kątach Rybackich, źródło dofinansowania: Bank Światowy, kwota 211 107,00 zł.
  • remont Zespołu Szkół w Sztutowie – docieplenie dachu; źródło dofinansowania: Bank Światowy, kwota 45 635,00
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
 • Gmina Stegna
  • nazwa projektu: Budowa ul. Lipowej w Stegnie, nazwa programu UE: ZPORR, przewidywana kwota dofinansowania: około 3 mln zł. 
  • nazwa projektu: Budowa Wodociągu w Rybinie, nazwa programu UE: ZPORR, przewidywana kwota dofinansowania: 800 tys. zł. 
  • nazwa projektu: Budowa Kanalizacji w miejscowości Żuławki, Drewnica, Przemysław, nazwa programu UE: ZPORR, przewidywana kwota dofinansowania: około 4 mln. zł. 
  • nazwa projektu: Remont Świetlicy Wiejskiej w Rybinie, nazwa programu UE: SPO – Rolnictwo, przewidywana kwota dofinansowania: około 260 tys. zł. 
  • nazwa projektu: „Bądźmy Razem” – rewitalizacja parku wiejskiego w Mikoszewie, nazwa programu UE: SPO – Rolnictwo, przewidywana kwota dofinansowania: około 80 tys. zł. 
  • nazwa projektu: „Żuławki Wczoraj i dziś” – rewitalizacja kompleksu parkowo – stawowego, nazwa programu UE: SPO – Rolnictwo, przewidywana kwota dofinansowania: około 180 tys. zł.
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański
  • Przebudowa układu transportowego gminy Nowy Dwór Gdański; EFRR, przewidywana kwota dofinansowania: 1 485 288,00 zł. 
  • Przebudowa systemu grawitacyjno-tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowy Dwór Gdański; EFRR, przewidywana kwota dofinansowania: 2 143 935,75 zł.
  • Przyjazny Urząd w Nowym Dworze Gdańskim; EFRR, przewidywana kwota dofinansowania: 93 750 zł.
  • Żuławy ponad depresją: sport, kultura i rekreacja bez granic: EFRR, projekt trzy etapowy (wniosek złożony o dofinansowanie I etapu), przewidywana kwota dofinansowania: 1 072 698,75 zł.
 • Gmina Sztutowo
  • budowa ulicy Piaskowej w Kątach Rybackich, program: ZPORR, przewidywana kwota dofinansowania 15 000,00 zł., 
  • remont Sali Gimnastycznej – docieplenie zewnętrznych ścian, program: Sektorowy Program Operacyjny, przewidywana kwota dofinansowania: 145 000,00 zł.
 • Miasto Krynica Morska
  • nazwa projektu: „Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację portów” ; Nazwa programu: Interreg III, Przewidywana kwota dofinansowania – ok. 1.800.000,00 zł

 

Powiat Pucki

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • usprawnienie komunikacji (transportu) w obrębie powiatu
 • kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadami ściekowymi i odpadami stałymi
 • rozbudowa systemów sieci kanalizacyjnej w celu ochrony terenów nadbałtyckich
 • i wodociągowej w celu poprawy jakości wody pitnej
 • ochrona wód Morza Bałtyckiego.
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • Kanalizacja w Gnieżdżewie, Swarzewie, Żelistrzewie, Błądzikowie, Osłoninie, Rzucewie, kanalizacja miasta Puck
 • Zorganizowanie na terenie gminy Puck zbiórki odpadów typu "PET"
 • Coroczna organizacja na terenie Powiatu "Dnia Ziemi" i Sprzątania Świata"- zapewnienie worków na śmieci, rękawic i wywozu kontenerów na akcję, w której uczestniczą uczniowie szkół z terenu gminy
 • Zbiórka makulatury w szkołach (zapewnienie odbioru makulatury i zakup książek na nagrody dla najlepszych)
 • Lata 1993 - 1995 - budowa oczyszczalni ścieków Krokowa. Projekt objął budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości Qdmax = 770 m3/d wraz z systemem kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Minkowice, Krokowa, Sławoszyno i Jeldzino o łącznej długości 21 km i 5 szt. przepompowni sieciowych
 • Lata 1992 - 1998 - budowa oczyszczalni ścieków w Białogórze wraz z systemem kanalizacji sanitarnej. Wybudowano oczyszczalnię ścieków o przepustowości Q=350 m3/d i sieć kanalizacyjną o długości 8,4 km
 • Lata 1999 - 2000 - gospodarka ściekowa Gminy Krokowa - kanalizacja sanitarna Karwieńskie Błota. Wykonano cztery pompownie ścieków oraz sieć kanalizacyjną tłoczną i próżniową na odcinku 28,6 km
 • Gazyfikacja Gminy Krokowa (od roku 1994). W ramach projektu zgazyfikowano 30 miejscowości gminy Krokowa (95% mieszkańców stałych gminy) oraz 2 miejscowości nadmorskie z gminy Władysławowo. Gazyfikacja tych miejscowości była związana z wybudowaniem 76 217 mb gazociągów przesyłowych i 65 144 mb sieci gazowej. Zainstalowano 950 przyłączy gazowych
 • Lata 1999 - 2002 "Gospodarka ściekowa Gminy Krokowa - Budowa Oczyszczalnii ścieków w Żarnowcu wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dębki, Wierzchucino i Żarnowiec". Projekt obejmuje realizację centralnej oczyszczalni ścieków w Żarnowcu o przepływie Q=1 154 m3/d wraz z niezbędnym systemem kanalizacji sanitarnej z kolektorami dosyłowymi (ok. 38,4 km) dla trzech w/w miejscowości. Projekt obejmował również poprawę jakości dróg i chodników na powierzchni około 33 000 m2
 • Modernizacją oczyszczalni ścieków Krokowa (2002 - 2003)
 • W ramach programu Ochrona Wód Morza Bałtyckiego zrealizowano we Władysławowie:
  • modernizację oczyszczalni ścieków
  • budowę i rozbudowę kolektorów kanalizacji sanitarnej
    

 

Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • brak kanalizacji na znacznym obszarze powiatu
 • zabezpieczenie terenów brzegowych - od strony Morza Bałtyckiego
 • brak zwodociągowania wszystkich miejscowości na terenie powiatu i gminy a co za tym idzie brak dostatecznie dobrej jakości wody pitnej dostarczanej mieszkańcom
 • potrzeba budowy międzygminnego składowiska odpadów
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Komunalny Związek Gmin Jastarni i Władysławowa
 • Międzygminne przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Ekowik" Sp. z o.o.
 • W marcu 2001 r. pomiędzy AWRSP OT Gdańsk, Powiatem Puckim, Gminą Puck i Krokowa zostało zawarte Porozumienie o współfinansowaniu realizacji zadania inwestycyjnego "Gospodarka ściekowa - Oczyszczalnie ścieków i kanalizacja sanitarna: Kłanino, Parszkowo, Połchówko, Radoszewo, Starzyno, Starzyński Dwór, Sulicice, Świecino, Werblinia"
 • Powołanie do istnienia grupy roboczej "Prolog" - Programowanie Rozwoju Lokalnego Północnych Kaszub
 • Komunalny Związek Gmin Doliny Redy i Chyloni - oczyszczanie ścieków z gminy Kosakowo na oczyszczalni Dębogórze
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Powiat Pucki - Trewir Saarburg - Niemcy
 • Gmina Puck - Rytro - Polska
 • Miasto Puck - Konz - Niemcy, Cieszyn-Polska, od dnia 1 maja 2004r (wejście do Unii)miastem partnerskim jest Stein (środkowa Frankonia)
 • Gmina Hel - Hermeskeil-Niemcy
 • Gmina Jastarnia - Wisła-Polska, Verwaltungsgemeinschaft Elbe- Parey- Niemcy, Baabe – Niemcy, Wałbrzych - Polska
 • Gmina Krokowa - Gmina Związkowa Schweich-Niemcy, Akademia Klansenhof-Niemcy
 • Gmina-Miasto Władysławowi Gmina Lamstedt-Niemcy, Gmina Allinge-Dania

W ramach współpracy realizuje się inicjatywy mających na celu budowanie partnerstwa polsko - niemieckiego: wymiana integracyjna mieszkańców (obozy młodzieżowe, wizyty turystyczno - poznawcze), nawiązanie współpracy pomiędzy organizacjami działającymi na terenie obu gmin (OSP, Policja, pomoc społeczna, zespoły muzyczno-taneczne, zespoły sportowe, itd.).

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Gmina Krokowa uczestniczyła w trzech projektach międzynarodowych skupionych na ochronie środowiska tj.

 • Budowa grupowej oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Białogóra -współpraca przygraniczna polsko-duńska
 • "Kanalizacja sanitarna Karwieńskie Błota" - sieć kanalizacji dla 5 miejscowości gminy Krokowa - współpraca przygraniczna Euroregion Bałtyk
 • Grupowa oczyszczalnia ścieków Żarnowiec wraz z systemem kanalizacji sanitarnej dla 3 miejscowości gminy Krokowa - współpraca przygraniczna Euroregion Bałtyk
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Gmina Krokowa

 • lipiec 2003 - dyplom Redaktora Naczelnego "Rzeczypospolitej" w związku wyborem gminy do "Złotej Setki samorządów 2003" (inwestycje w rozwój lokalny w latach 2000 - 2002)
 • sierpień 2003 - dyplom PZU S.A. wyróżniający gminę w konkursie "Nad wodą bezpiecznie" (konkurs zorganizowany dla gmin nadmorskich na zapewnienie bezpieczeństwa na kąpieliskach morskich)
 • listopad 2003 - udział w konkursie "Nasza Gmina w Europie" organizowanym przez NFOŚiGW i nagroda w wysokości 200 000,00 zł za działania na rzecz ochrony środowiska
 • listopad 2003 - nominacja gminy do finału konkursu pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego "Przyjaźni Środowisku" w kategorii "Gmina Przyjazna Środowisku"
 • lipiec 2004 -  dyplom Redaktora Naczelnego “Rzeczypospolitej” w związku z wyborem gminy do “Złotej Setki samorządów 2003” (inwestycje w rozwój lokalny w latach 2001 – 2003)
 • kwiecień 2004r. - wyróżnienie w Konkursie “Samorząd Przyjazny Oświacie”

Gmina Puck

 • " Światło elektronika 2003" Powiat Pucki
 • Nagroda Kazimierza Wielkiego za inwestycyje samorządowe 2000-2002. Powiat pucki zajął w nim trzecie miejsce
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

 

brak danych

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

brak danych

Powiat Starogardzki

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • realizacja zakładu utylizacji odpadów dla powiatu starogardzkiego
 • ochrona wód rzeki Wierzycy i jej zlewni
 • ochrona wód rzeki Wdy
 • ochrona wód rzeki Wietcisy
 • odciążenie ruchu drogowego poprzez budowę sieci ścieżek rowerowo-pieszych 
 • gospodarka wodno- ściekowa (budowa oczyszczalni i kanalizacji) 
 • zanieczyszczenie powietrza ,,niską emisją" 
 • zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych 
 • uciążliwości spowodowane transportem samochodowym
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Gmina Kaliska:

 • gminna oczyszczalnia ścieków
 • skanalizowanie wsi
 • zagospodarowanie odpadów ściekowych
 • skanalizowanie wsi ościennych
 • modernizacja stacji uzdatniania wody

Gmina Starogard Gd:

 • całkowita realizacja programu zwodociągowania gminy
 • realizacja programu kanalizacji gminy - skanalizowano 5 miejscowości i zmodernizowano 2 oczyszczalnie ścieków, gazyfikacja 2 miejscowości
 • segregacja szkła i tworzyw sztucznych na terenie całej gminy
 • dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (z udziałem gminy wybudowano 16 oczyszczalni)
 • zmiany systemu ogrzewania z węglowego na olej, gaz lub pompy ciepła, likwidacja nielegalnych wysypisk.

Gmina Zblewo:

 • mała retencja
 • segregacja odpadów u źródła w systemie workowym
 • oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną na terenie gm. Zblewo

Gmina Miejska Skórcz:

 • wybudowanie oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną
 • modernizacja dwóch kotłowni z węglowych na olejowe

Gmina Osiek: 

 • wybudowano składowisko odpadów 
 • dokonano wstępnego rozruchu oczyszczalni ścieków 
 • zlikwidowano nielegalne wysypiska śmieci 
 • przestąpiono do segregacji i pozyskiwania surowców wtórnych

Gmina Lubichowo:

 • wybudowanie oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją
 • segregacja odpadów komunalnych
 • wybudowanie składowiska odpadów komunalnych
 • wyznaczenie użytku ekologicznego

Gmina Smętowo Gr.:

 • wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów
 • budowa składowiska odpadów odpadów w Bobrowcu
 • modernizowanie oczyszczalni ścieków w Kopytkowie
 • budowa kanalizacji na terenie gminy
 • modernizacja stacji i uzdatniania wody z rozbudową wodociągu,

Gmina Miejska Starogard Gd.:

 • oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna o przepustowości 16 000 m3/d
 • budowa kanalizacji sanitarnej
 • modernizacja stacji uzdatniania wody

Gmina Bobowo

 • modernizacja stacja uzdatniania wody ujęcia w Bobowie
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

Gmina Starogard:

 • gospodarka odpadami - segregacja odpadów i budowa powiatowego Zakładu Utylizacji Odpadów w Starym Lesie
 • dalsza kanalizacja gminy
 • budowa ok. 10 gminnych oczyszczalni
 • ograniczenie emisji spalin poprzez zmiany systemu ogrzewań.

Gmina Zblewo:

 • modernizacja oczyszczalni
 • rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zblewo, hydroforni w Zblewie

Gmina Miejska Skórcz:

 • niski stopień skanalizowania miasta - 25%
 • brak zorganizowanego systemu zaopatrzenia miasta w energię cieplną
 • zły stan dróg oraz przewóz towarów wielogabarytowych przez centrum miasta, powodujący nadmierną emisję hałasu komunikacyjnego
 • nieprawidłowa lokalizacja i organizacja składowiska odpadów
 • brak unormowanego stanu prawnego terenów

Gmina Skórcz

 • brak kanalizacji
 • brak zakładu utylizacji odpadów
 • słabo rozwinięta segregacja odpadów

Gmina Miejska Starogard Gd.:

 • gospodarka odpadami

Gmina Bobowo:

 • Uregulowanie gospodarki ściekowej - budowa kanalizacji sanitarnej

Gmina Czarna Woda:

 • Głównym problemem dotyczącym ochrony środowiska w gminie jest wybudowanie kanalizacji sanitarnej

Gmina Osiek:

 • Głównym problemem dotyczącym ochrony środowiska w gminie jest brak kanalizacji sanitarnej
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

Gmina Czarna Woda

 • Porozumienie międzygminne w sprawie połączenie systemów kanalizacyjnych Czarnej Wody i Czerska

Miasto Starogard Gdański

 • Spółka związku 13 gmin powiatu starogardzkiego pn. „Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las”
 • Związek gmin w zakresie ochrony zlewni rzeki Wdy
 • Związek gmin w zakresie ochrony zlewni rzeki Wierzycy

 

Realizacja współpracy partnerskiej

brak danych

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

brak danych

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Gmina Osiek 

 • Gmina uzyskała nagrodę w ogólno krajowym konkursie na zagospodarowania odpadów komunalnych

 

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

brak danych
 

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

brak danych

Powiat Sztumski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • Utrzymanie i rozwój zróżnicowania sposobów i kierunków produkcji w rolnictwie, przede wszystkim różnorodnej wielkości gospodarstw, stopnia ich specjalizacji, intensywności gospodarowania.
 •  Powszechne wdrożenie dobrych praktyk rolniczych, zwłaszcza w zakresie stosowania nawozów mineralnych  i chemicznych środków ochrony roślin, nawożenia i gospodarowania obornikiem i gnojowicą, regulacji stosunków wodnych, mechanizacji prac polowych, utrzymania miedz oraz wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Dzierzgoń
  Budowa wodociągu w gminie Dzierzgoń
  Ogród Dendrologiczny w Dzierzgoniu
  Wdrożenie programu selektywnej zbiórki
  Pasy ochronne zieloną wizytówką gminy Dzierzgoń
 • zagrożenie walorów przyrodniczo  - krajobrazowych gminy, związane z nie uporządkowaniem gospodarki ściekowej w miejscowościach na terenie gminy,
 • brak środków na renowację i odtworzenie cennych zabytków kultury,
 • brak środków na finansowanie inwestycji z zakresu podstawowej infrastruktury technicznej (kanalizacja, infrastruktura drogowa)
 • brak środków finansowych, pozwalających wykorzystać walory gminy na cele rekreacyjno – turystyczne (ścieszki rowerowe, szlak kajakowy)
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Budowa oczyszczalni ścieków w Przezmarku wraz z siecią kanalizacyjną.

Budowa przyszkolnej oczyszczalni ścieków w Myślicach.

ochrona wód powierzchniowych i podziemnych:

 • uporządkowanie systemów odwodnieniowych – modernizacja rowów melioracyjnych,
 • edukacja mieszkańców w zakresie możliwości i konieczności oszczędzania wody w gospodarstwach domowych,

ochrona powietrza atmosferycznego:

 • inwentaryzacja źródeł zorganizowanej i rozproszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
 • zmiana struktury grzewczej w miejscowościach,
 • gazyfikacja miejscowości,
 • modernizacja ciepłociągów,

ochrona przed hałasem:

 • inwentaryzacja źródeł uciążliwości akustycznej,
 • działania edukacyjne promujące transport zbiorowy i alternatywny (rowery),

poważne awarie:

 • działania edukacyjne dla ogółu ludności gminy w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii lub zagrożenia naturalnego i zapobiegania im,

ochrona przyrody i krajobrazu:

 • promocja walorów przyrodniczych gminy,
 • urządzanie, utrzymanie i ochrona istniejącej zieleni urządzonej,
 • rozwój szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach interesujących przyrodniczo gminy,
 • zalesiania terenów zdegradowanych i nieużytków,

ochrona gleb i zasobów kopalin:

 • ograniczanie przeznaczania gleb cennych rolniczo na cele nierolnicze i nieleśne
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • uporządkowanie gospodarki ściekowej
 • objęcie zorganizowanym wywozem nieczystości stałych wszystkich mieszkańców gminy
 • Wdrażanie programów selektywnej zbiórki
   
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • brak informacji
Realizacja współpracy partnerskiej

na terenie woj. pomorskiego:

 • Centrum Edukacji Ekologicznej Sztum - Urząd Miejski Malbork ("Rady na odpady")
 • Centrum Edukacji Ekologicznej Sztum - CEE Kwidzyn (program "Krąg")
 • Centrum Edukacji Ekologicznej Sztum - Urząd Miejski Tczew (program zagospodarowanie delty Wisły)

współpraca zagraniczna:

 • Gmina Sztum - współpracuje aktywnie z trzema gminami europejskimi, z którymi podpisała układy o partnerstwie. Są to gminy: Ritterhude z Niemiec, Val de Reuil z Francji i Varde z Danii. Sztum współpracował dodatkowo z niemiecką gminą Belzig oraz węgierskim województwem Jasz - Nagykun - Szolnok. Od października 1998 do marca 2003 r. współpraca z zagranicą, programów ECOSS I i ECOSS II.
 • Gmina Dzierzgoń - współpracuje gminami: Nordborg z Danii, Finspang ze Szwecji, Finsterwalde z Niemiec, Sittnsen z Niemiec, Salaspils (Łotwa).
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Gmina Sztum:

 • "Rowerem przez gminy Sztum i Malbork - rozwój turystyki droga do integracji i rozwoju gospodarczego w Regionie Morza Bałtyckiego" Partnerami w projekcie było miasto Malbork oraz Ritterhude - niemiecka gmina partnerska.
 • "Park Inwestycyjny Malbork-Sztum", który jest elementem projektu "Współpraca parków inwestycyjnych w Euroregionie Bałtyk", uzyskał dofinansowanie w wysokości 6.792 Є ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Phare - Fundusz Małych Projektów".

Gmina Dzierzgoń:

 • realizowała zadania finansowane z programów PHARE i Ouverture. Duże doświadczenie zdobyto uczestnicząc w szkoleniach międzynarodowych organizowanych przez zaprzyjaźnione samorządy z Nordborga, Finstenwalde, Sitensen. Szkolenie obejmowało sposoby pozyskiwania środków, prawidłowego rozliczania, montażu finansowego.

W szkoleniach brali udział pracownicy urzędu, oświaty i służb komunalnych.
 

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Gmina Dzierzgoń otrzymała następujące nagrody:

 • 1995 r. – nagroda Ministra Ochrony Środowiska za nowoczesną technologię zastosowaną przy budowie oczyszczalni ścieków w Dzierzgoniu
 • 1995 r. – nagroda Prezydenta RP za III miejsce w konkursie na najbardziej ekologiczną gminę w Polsce
 • 1996 r. – nagroda Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w konkursie na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich
 • 1997 r. – Międzynarodowa nagroda Henry Forda za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego
 • 1997 r. – nagroda brytyjskiego funduszu Know-How w konkursie „Euromiasto”
 • 2000 r. – wyróżnienie w konkursie „Innowacje w miastach. Miasto 2000”
 • 2000 r. – Dzierzgoń otrzymuje certyfikat ogólnopolskiego konkursu: „Gmina Przyjazna Środowisku”
 • 2001 r. – nagroda „City Towards Compliance Award 2001” przyznana przez Komisję Europejską za dążenie do spełnienia standardów europejskich w dziedzinie ochrony środowiska
 • 2002 r. – Międzynarodowe wyróżnienie za najlepsze praktyki w polepszaniu  środowiska, w którym żyjemy przyznawana przez ONZ i władze miasta Dubaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
 • 2004 r. – nagroda przyznawana przez Ministerstwo Ochrony Środowiska i Narodowy Fundusz  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w konkursie „Nasza Gmina w Europie”.
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Gmina Dzierzgoń

 • Nazwa projektu Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w gminie Dzierzgoń
 • Źródło dofinansowania SAPARD
 • Kwota 4 mln zł
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
 • nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w gminie Dzierzgoń
 • nazwa programu: UE Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • przewidywana kwota dofinansowania 2 mln zł

Powiat Słupski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej i ochrony gruntów,
 • Zastosowanie systemu ratowniczego chroniącego przed skażeniami środowiska,
 • Rozwój rolnictwa ekologicznego,
 • Upowszechnienie wykorzystania biomasy jako surowca energetycznego,
 • Porządkowanie składowisk nawozów organicznych w gospodarstwach rolnych.
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

GMINA DAMNICA

 • wodociąg wraz z przyłączami w m. Strzyżyno, Dąbrówka, Wiszno, Domaradz, Święcichowo, Damnica, Mianowice, Wiatrowo,
 • wodociąg wiejski wraz z przyłączeniami i ujęciem wody w m. Sąborze, Damno,
 • kolektor sanitarny - Damnica (ul. Strażacka, ul. Parkowa, ul. Dolna), Bobrowniki, Damno,
 • kanalizacja sanitarna we wsi Łojewo, Świtały, Święcichowo, Wiatrowo,
 • oczyszczalnia ścieków w Bobrownikach,
 • uzdatnianie wody w m. Jeziorka,
 • przyłącza kanalizacyjne we wsi Łojewo i Świtały
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Damnicy.

GMINA DĘBNICA KASZUBSKA

 • oddanie do użytku oczyszczalni ścieków w Dębnicy Kaszubskiej,
 • budowa kanalizacji łączącej Skarszów Górny z Dębnicą Kaszubską,
 • budowa kanalizacji w Gogolewie i Łabiszewie,
 • zamknięcie składowiska odpadów po byłych Zakładach Garbarskich Skotawa,
 • zorganizowanie systemu zbiórki odpadów komunalnych obejmujących wszystkie sołectwa,
 • zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów (szkło, plastik).

GMINA GŁÓWCZYCE

 • budowa wodociągów na terenie Gminy Główczyce,
 • wprowadzenie segregacji odpadów na szkło i plastyk,
 • opracowanie dokumentów na budowę kolejnych odcinków wodociągu,
 • opracowanie dokumentów na budowę sieci kanalizacyjnej,
 • przygotowanie dokumentacji na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Główczycach i Stowięcinie,
 • przeprowadzenie uzdatniania wody w hydroforniach: Będziechowo, Szczypkowice, Rzuszyce, Pobłocie, Główczyce.

GMINA KĘPICE

 • budowa wodociągu w miejscowości Barcino, Warcino, Kępice ul. Kępka, Mzdówko, Biesowice, Ciecholub,
 • oczyszczalnia ścieków przemysłowo-komunalnych w Kępicach wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Kępice, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami w m. Korzybie, Warcino,
 • wysypisko odpadów komunalnych w Obłężu,
 • wysypisko odpadów przemysłowych w Obłężu,
 • kotłownia osiedlowa na biomasę w Kępicach,
 • sieć ciepłownicza w m. Kępice,
 • likwidacja sześciu kotłowni opalanych węglem w m. Kępice oraz w m. Korzybie, Barcino, Warcino, Biesowice, Osowo,
 • nowa kotłownia na gaz w szkole w m. Biesowice, oraz nowe kotłownie na olej opałowy w m. Korzybie, Barcino, Warcino,
 • modernizacja wodociągów przejętych od ANR SP. w m. Pustowo, Ciecholub, Biesowice, Osowo, Mzdówko,
 • modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej przejętej od ANR Sp. w m. Biesowice.

GMINA KOBYLNICA

 •  skanalizowano miejscowości gminy tj. Kobylnica, Bolesławice, Widzino i Łosino,
 • wybudowano sieć gazową w miejscowości Kobylnica,
 • zlikwidowano 11 gminnych wysypisk odpadów i wprowadzono selektywną zbiórkę szkła i odpadów z tworzyw sztucznych,
 • zmodernizowano systemy grzewcze w głównych obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy (zmiana zasilania z paliwa węglowego na gazowe i olejowe),
 • zrealizowano program pn. "Ochrona ekosystemu rzeki Słupi na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Słupi" ze szczególnym uwzględnieniem zagrożonych gatunków fauny - ryb łososiowatych.

GMINA POTĘGOWO

 • budowa oczyszczalni ścieków w Łupawie, Karżnicy, Skórowie,
 • modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Potęgowie, Grapicach, Warciminie,
 • budowa kanalizacji w Łupawie, Potęgowie, Karżnicy, Skórowie, Głuszynie, Darżynie, Malczkowie,
 • budowa wodociągu w miejscowości Darżynko, Nieckowo, Darżyno, Wieliszewo,
 • modernizacja wodociągu w miejscowości Radosław, Łupawa, Runowo,
 • budowa kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej i w budynku Urzędu Gminy w Potęgowie,
 • budowa międzygminnego składowiska odpadów w Chlewnicy,
 • budowa hydroforni w Głuszynie.

GMINA SŁUPSK

 • budowa oczyszczalni ścieków w następujących miejscowościach: Bruskowo Wielkie, Jezierzyce, Lubuczewo, Wiklino, Wieszyno, Rędzikowo,
 • budowa kanalizacji sanitarnej w następujących miejscowościach: Bierkowo, Bruskowo Wielkie, Bukówka, Bydlino, Gałęzinowo, Głobino, Grąsino, Jezierzyce SHR, Karżcino, Krępa, Kukowo, Kusowo, Lubuczewo, Rędzikowo, Rędzikowo SHR, Rogawica, Siemianice, Strzelinko, Strzelino, Wielichowo, Wieszyno, Włynkowo, Włynkówko.

GMINA SMOŁDZINO

 • budowa oczyszczalni ścieków w Smołdzinie i częściowe skanalizowanie m. Smołdzino,
 • segregacja odpadów komunalnych (pojemniki na odpady),
 • rekultywacja wysypisk śmieci,
 • budowa wodociągów (komunalnych).

GMINA USTKA

 • budowa kanalizacji - 80% terenu gminy,
 • budowa sieci wodociągowej w gminie Ustka - 100%,
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Rowach (budowa linii chemizacji osadów),
 • zorganizowanie zbiórki surowców wtórnych - zakup pojemników oraz koszty związane z wywozem surowców z terenu gminy.

GMINA MIEJSKA USTKA

 • modernizacja oczyszczalni ścieków,
 • sieć wodociągowa we wsi Zimowiska,
 • sieć kanalizacyjna - ul. Zubrzyckiego,
 • kanalizacja deszczowa - ul. Kopernika, ul. Bursztynowa, Osiedle Kwiatowe,
 • kanalizacja sanitarna - ul. Kościelniaka, ul. Storczykowa,
 • kolektor sanitarny - ul. Polna,
 • uzbrojenie osiedla "Łacha" i osiedla "Kościelniaka".
   
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej i ochrony gruntów,
 • Zastosowanie systemu ratowniczego chroniącego przed skażeniami środowiska,
 • Rozwój rolnictwa ekologicznego,
 • Upowszechnienie wykorzystania biomasy jako surowca energetycznego,
 • Porządkowanie składowisk nawozów organicznych w gospodarstwach rolnych.
   
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

GMINA DAMNICA

 • Związek Miast i Gmin Dorzecza Słupi i Łupawy - zakres współpracy to porządkowanie gospodarki wodno ściekowej w zlewniach rzek Słupi i Łupawy.

GMINA DĘBNICA KASZUBSKA

 • gmina należy do Stowarzyszenia Miast i Gmin Dorzecza Słupi i Łupawy; wspólnie opracowano kompleksowy program porządkowania gospodarki wodno - ściekowej dla gmin położonych w zlewni rzeki Słupi i Łupawy, opracowanie dokumentacji gospodarki wodno - ściekowej.

GMINA GŁÓWCZYCE

 • porozumienie międzygminne o możliwości składowania odpadów przez mieszkańców Gminy Główczyce na terenie Gminy Potęgowo w miejscowości Chlewnica,
 • porozumienie międzygminne o możliwości składowania odpadów przez mieszkańców Gminy Główczyce na terenie Gminy Słupsk w miejscowości Bierkowo.

GMINA KĘPICE

 • brak danych 

GMINA KOBYLNICA

 • porozumienie międzygminne pomiędzy Gminą Miejską Słupsk, Gminą Kobylnica i Gminą Słupsk z dnia 9 maja 2002r. w Słupsku w sprawie "Kompleksowego programu gospodarki ściekowej regionu Słupska",
 • współdziałanie w sprawie rozwiązywania gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Słupska, gminy Kobylnica i gminy Słupsk wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej z odprowadzaniem ścieków z terenu gminy do oczyszczalni ścieków w Słupsku. Projekt będzie realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku w ramach programu ISPA.
 • Stowarzyszenie Proekologiczne "Słupia" - zadania wykonane w ramach współpracy w tym:
  • uporządkowanie gospodarki ściekowej w dorzeczu Słupi,
  • realizacja programu selektywnej zbiórki odpadów ,
  • opracowanie programu gospodarki odpadami dla gmin dorzecza,
  • modernizacja kotłowni w obiektach użyteczności publicznej
    

GMINA POTĘGOWO

 • współpraca w dziedzinie inwestycji gospodarki wodno - ściekowej dotyczącej dorzecza rzeki Łupawy w ramach programu "Kompleksowy program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej dla gmin położonych w zlewni rzeki Słupi i Łupawy"

GMINA SŁUPSK

 • Gmina Słupsk razem z Gminą Miejską Słupsk oraz z Gminą Kobylnica uczestniczy w programie ISPA pn. "Kompleksowy program gospodarki ściekowej regionu Słupska",

GMINA SMOŁDZINO

 • Uczestnictwo w Związku Miast i Gmin Dorzecza rzeki Słupi i Łupawy.

GMINA USTKA

 • Uczestnictwo w Związku Miast i Gmin Dorzecza rzeki Słupi i Łupawy celem umożliwienia rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej w gminie.

GMINA MIEJSKA USTKA

 • Współpraca z Gminą miasta Słupsk w zakresie gromadzenia i wymiany informacji o swoich projektach, planach, ze szczególnym uwzględnieniem i naciskiem położonym na współpracę w dziedzinie rozwoju turystyki, gospodarki, urbanistyki, wymianę doświadczeń, organizowanie wspólnych imprez o charakterze promocyjnym, kulturalnym, sportowym oraz działania mające na celu wypromowanie wszelkich atutów Ziemi Słupskiej.
Realizacja współpracy partnerskiej

POWIAT

 • Powiat Herzogtum Lanerburg (Niemcy),
 • Województwo Kronoberg (Szwecja),
 • Województwo Małopolskie pow. Cieszyński.

GMINA DAMNICA

 • brak współpracy z partnerem zagranicznym

GMINA DĘBNICA KASZUBSKA

 • partner krajowy - Gmina Łambinowice - woj. Opolskie,
 • partner zagraniczny (Niemcy) - Gmina Schwarzenback.

GMINA GŁÓWCZYCE

 • brak współpracy z partnerem zagranicznym

GMINA KĘPICE

 • brak danych

GMINA KOBYLNICA

 • brak współpracy z partnerem zagranicznym
 • Związek Gmin Wiejskich RP,
 • Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich,

GMINA POTĘGOWO

 • nie współpracuje

GMINA SŁUPSK

 • współpraca partnerska z Gminą Raba Wyżna

GMINA SMOŁDZINO

 • nie współpracuje

GMINA USTKA

 • współpraca z miastem Anklam - Niemcy,
 • współpraca z gminą Porąbka.

GMINA MIEJSKA USTKA

 • współpraca z miastem Bielsko-Biała,
 • współpraca z miastem Kappeln (Niemcy) i Enkhuizen (Holandia)
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
 • brak uczestnictwa
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

POWIAT

 • Statuetka Kazimierza Wielkiego za II miejsce w kraju w realizacji inwestycji infrastrukturalnych w latach 2001 - 2002 w kategorii powiatów do 100 tys. mieszkańców.
 • Dyplom za zajęcie VIII miejsca w rankingu najlepszych powiatów w Polsce w 2003r.

GMINA DAMNICA

 • nie

GMINA DĘBNICA KASZUBSKA

 • gmina otrzymała tytuł: Gmina FAIR PLAY 2002

GMINA GŁÓWCZYCE

 • nagroda w kwocie 10 tys. zł za udział w "Konkursie o Szklaną Statuetkę" w roku 2002

GMINA KĘPICE

 • brak danych

GMINA KOBYLNICA

 • 2002 r. - wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą uzyskując tytuł Gmina Fair Play - Gmina Przyjazna dla Inwestorów,
 • 2003 r. - 73 miejsce wśród 2 500 gmin w Polsce sklasyfikowanych pod względem prowadzenia inwestycji,
 • w rankingu Srebrnej Setki Samorządów gmina zajęła 120 miejsce wśród gmin o najlepszym potencjale rozwojowym,
 • w konkursie o tytuł "profesjonalnej gminy, przyjaznej inwestorom" gmina znalazła się na 14 miejscu wśród miejscowości do 15 tysięcy mieszkańców.

GMINA POTĘGOWO

 • w IV edycji Konkursu na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich w wysokości 200 tys. zł.,
 • w II edycji Konkursu na najlepiej rozwiązaną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich 350 tys. zł.

GMINA SŁUPSK

 • Nagroda w "Konkursie na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich" 400 000 zł. w 1997 r.,
 • Nagroda w IV edycji "Konkursu na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich" - 300 000 zł w 2001 r.,
 • Nagroda w II edycji "Konkursu gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich" - 150 000 zł w 2001 r.,
 • Nominacja w konkursie ekologicznym "Przyjaźni Środowisku" w kategorii "Gmina Przyjazna Środowisku".

GMINA SMOŁDZINO

 • brak

GMINA USTKA

 • W 1996r. Gmina Ustka zajęła I miejsce jako Gmina Ekologiczna w konkursie Gmin wiejskich województwa słupskiego.

GMINA MIEJSKA USTKA

 • Dyplom Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki dla Urzędu Miejskiego Ustka w konkursie "Przebiśnieg" za najciekawsze inicjatywy tworzące nowoczesną ofertę turystyczną w Polsce w 1994 r., Warszawa 1995 rok.

 

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

POWIAT

 • nie

GMINA DAMNICA

 • Nazwa projektu - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Święciechowo i Wiatrowo oraz budowa wodociągu we wsi Wiatrowo.
  • Źródło dofinansowania SAPARD
  • Kwota 710 278,06

GMINA DĘBNICA KASZUBSKA

 • nie
   

GMINA GŁÓWCZYCE

 • nie

GMINA KĘPICE

 • Nazwa projektu - budowa wodociągu wraz z przyłączeniami oraz stacji uzdatniania wody w miejscowości Biesowice - Ciecholub
  • Źródło dofinansowania SAPARD
  • Kwota 911 965
 • Nazwa projektu - budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i kanalizacji tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Warcino - Kępice
  • Źródło dofinansowania SAPARD
  • Kwota brak danych 

GMINA KOBYLNICA

 • nie

GMINA POTĘGOWO
 

 • Nazwa projektu - "Budowa międzygminnego składowiska odpadów stałych w Chlewnicy"
  • Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Wsi i Rolnictwa w Warszawie.
  • Kwota 90 tys. zł.
 • Nazwa projektu - "Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowości Wieliszewo z podłączeniem do oczyszczalni w Karznicy"
  • Źródło dofinansowania SAPARD
  • Kwota 438 625
 • Nazwa projektu - "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wieliszewo z podłączeniem do hydroforni w Karżnicy"
  • Źródło dofinansowania SAPARD
  • Kwota 177 164 zł.

GMINA SŁUPSK
 

 • Nazwa projektu - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Głobino
  • Źródło dofinansowania SAPARD
  • Kwota 225 317 zł.

GMINA SMOŁDZINO
 

 • nie


GMINA USTKA
 

 • Nazwa projektu - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rowach.
  • Źródło dofinansowania "EKOFUNDUSZ" Warszawa oraz "Fundacja Polsko-Niemiecka" Warszawa.
  • Kwota brak danych


GMINA MIEJSKA USTKA
 

 • nie
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

 nazwa projektunazwa funduszu UEprzewidywana kwota dofinansowania
powiatModernizacja Domów Pomocy Społecznej w Machowinie i MachowinkuZPORR10 446 000 zł
Utworzenie Centrum Edukacji Regionalnej w MarcinieZPORR
Modernizacja dróg w północno-zachodniej części pow. słupskiego wraz z przebudową mostu w miejscowości CharnowoZPORR
Gmina DamnicaBudowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Zagórzyca, Mianowice, Sąborze, PaprzSAPARD3 317 021 zł
Gmina Dębnica KaszubskaBudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Grabin oraz Dębnica Kaszubska - ulica PolnaSAPARDb.d.
Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzywań, Grabin oraz Dębnica Kaszubska - ulica PolnaSAPARD
Gmina Główczyce"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków do oczyszczalni w Główczycach"SAPARD1 611 595 zł (75% kosztów kwalifikowanych przed przetargiem),
"Budowa stacji wodociągowej i rozbudowa wodociągu Szczypkowice - Dochowo - Dochówko - Gorzysław"SAPARD626 287 zł (j.w.),
"Utwardzenie powierzchni drogi Dargoleza - Przebędowo",SAPARD515 393 zł (j.w.)
Gmina KępiceBudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kępice - Biesowice - CiecholubSAPARD1 527 867 zł
Budowa wodociągu wraz z pompownią i przyłączami w m. ŻeliceSAPARD562 591 zł
Gmina KobylnicaPrzebudowa drogi gminnej 39.19.003 - ul. Wodna w KobylnicySAPARD188 832 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobylnicy ul. Kolejowa, ul. Prof. PoznańskiegoSAPARD47.124 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobylnicy ul. Kolejowa, ul. Prof. PoznańskiegoSAPARD37 777 zł
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Bolesławice - Reblino etap IISAPARD95 093 zł
Park Wiejski w KobylnicySAPARD130 000 zł
Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w dorzeczu Słupi (m. Słupsk, gm. Słupsk, gm. Kobylnica)Fundusz Spójności80 000 000 zł
Gmina PotęgowoPrzebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Łupawa"SAPARD1 322 800 zł
Gmina SłupskBudowa kanalizacji sanitarnej w m. StanięcinoSAPARD325 957 zł
Kompleksowy program gospodarki ściekowej regionu SłupskaISPA29 472 000 zł
Gmina SmołdzinoBudowa sieci wodociągowej przesyłowo - rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Smołdziński Las oraz budowa stacji uzdatniania wody w oparciu o istniejącą hydrofornię w m. ŻelazoSAPARD800 000 zł
Gmina UstkaPrzebudowa drogi gminnej w WytownieSAPARD220 000 zł
Przebudowa drogi gminnej w PęplinieSAPARD180 000 zł
Budowa szatni przy boisku sportowym w PęplinieSAPARD120 000 zł
Gmina Miejska UstkaPrzebudowa portu morskiego w trzech płaszczyznach 20 000 000 zł
Skanalizowanie zachodnich terenów portu morskiego 2 200 000 zł
Modernizacja i dostosowanie do potrzeb ulicy Jagiellońskiej 670 000 zł
Zachowanie dla Pokoleń - przywrócenie historycznego charakteru usteckiej starówce 9 800 000 zł

Powiat Tczewski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • Rozwiązanie problemu odpadów zawierających azbest, głównie pokryć dachowych z eternitu
 • Poprawa jakości powietrza w miastach poprzez zastosowanie w zakładach nowoczesnych technologii w procesach produkcji oraz stosowanie przez właścicieli domków jednorodzinnych opału o odpowiednich wartościach (dotyczy głównie Tczewa, Gniewu i Pelplina)
 • Poprawa lesistości, która obecnie na terenie powiatu kształtuje się na poziomie 14,3% poprzez zalesienie gruntów o najniższej klasie
 • Poprawa jakości wód powierzchniowych poprzez inwestycje kanalizacyjne we wsiach powiatu oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach o rozproszonej zabudowie i oczyszczanie wód opadowych w miastach przez stosowanie separatorów
 • Objęcie zbiórką odpadów wszystkich wsi powiatu
 • Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu
   
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Gmina Morzeszczyn

 • oczyszczalnia ścieków "Morzeszczyn" 1996
 • kanalizacja sanitarna wsi Morzeszczyn 1997, Dzierżążno 2000, Borkowo 2002
 • oczyszczalnia ścieków Majewo 2002
 • kanalizacja sanitarna-wieś Rzeżęcin i osiedlowa wsi Morzeszczyn 2004
 • budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej wieś Majewo
 • rozbudowa sieci wodociągowej wieś Morzeszczyn
 • Gmina Subkowy
  • modernizacja 9 kotłowni - węglowe zastąpiono olejowymi
  • budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Subkowach
  • w 2003 r. oddano do użytku 4,5 km sieci kanalizacyjnej łącznie z oczyszczalnią ścieków w Gorzędzieju
  • w 1992 r. oddano do eksploatacji hydrofornię z nowym trzecim ujęciem wody w Subkowach
  • przebudowano i wybudowano ok. 50 km sieci wodociągowej
  • zmodernizowano dwie dalsze hydrofornie (Waćmierz i Wielgłowy)
  • zorganizowano zbiórkę i wywóz odpadów stałych z terenu gminy
  • remont hydroforni,budowa 2 km wodociągu z 13 przyłączami 2004
  • przyłączono resztę budynków w miejscowości Gorzędziej do kanalizacji sanitarnej 

Gmina Tczew

 • budowa oczyszczalni ścieków w Swarożynie i Turzu
 • budowa systemów kanalizacji sanitarnej w kilku miejscowościach na terenie gminy m.in. : Stanisławie, Lubiszewo, Rokitki, Swarożyn
 • rozbubowa kanalizacji sanitarnej 2004
 • wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o łącznej długości 1 628 m w miejscowości Rokitki
 • wykonanie sieci kanalizacji o łącznej długości 311 m w miejscowości Turze
 • wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o łącznej długości 1 292 m w miejscowości Bałdowo

Gmina Gniew

 • rekultywacja wysypiska śmieci w miejscowości Tymawa
 • budowa nowego wysypiska odpadów komunalnych w Nicponi
 • wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, poprawa gospodarki odpadami komunalnymi
 • utworzenie dwóch użytków ekologicznych w miejscowości Ciepłe
 • przystąpienie do uregulowania gospodarki ściekowej w mieście i na terenie wsi
 • modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gniewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ciepłe-Nicponia-Gogolewo 2004.
 • projektowanie, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków i przepompowni P2 w Gniewie
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kolektorów tłocznych wraz z pompowniami w miejscowościach Ciepłe, Gogolewo i Nicponia

Gmina Pelplin

 • w 1993 r. oddane do użytku wysypisko śmieci Ropuchy
 • 1996 r. oczyszczalnia ścieków - Pelplin ul. Gen. Maczka
 • 1996 do chwili obecnej wybudowano kolektory miejskie w ulicach Starogardzka, Plac Wolności, Sienkiewicza, Pólko, Żwirki, Wigury, Ks. Dominika, Dąbrowskiego, Hallera, Czarnieckiego. Od 2001 r. do chwili obecnej Rożental, Kulice, obecnie Małe Walichnowy, w. Garc, Rudno – Pelplin
  odbudowa układów melioracyjnych,zagospodarowanie rzeki Wierzycy, kolektor tłoczny Małe Walichnowy-Pelplin, budowa wodociągu Ornasowo II w m. Rajkowy, wodociągu Hilarowo,kolektor Kulice,budowa sieci wod-kan w ul. Miciewicza w Pelplinie,kanalizacji sanitarnej w ul.Parkowej,Piłsudskiego Czarnieckiego,Hallera, w osiedlu Marzenie 2004
 • budowa kanalizacji sanitarnej w Rudnie

Miasto Tczew

 • oczyszczalnie ścieków komunalnych
 • tworzenie nowych i renowacja istniejących terenów zieleni miejskiej
 • utworzenie pasów zieleni ochronnej
 • rozbudowa kanalizacji miejskiej
 • modernizacja ujęć wody
 • tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej 2004
 • kontynuacja rozbudowy sieci kanalizacji
 • urządzenie 7 obiektów zieleni
 • likwidacja „dzikiego wysypiska” przy ul. Czatkowskiej
 • przygotowanie dokumentacji technicznej wylotów deszczowych do Wisły
 • wyłączenie kotłowni La Monte' a z pracy ciągłej i utrzymanie jako kotłowni mocy szczytowej

  

Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

Gmina Morzeszczyn:

 • gospodarka odpadami
 • gospodarka ściekowa

Gmina Subkowy:

 • dalsza kanalizacja gminy
 • likwidacja dzikich wysypisk
 • poprawa magazynowania odpadów organicznych pozwierzęcych w gospodarstw rolnych - płyty gnojne, zbiorniki na gnojowicę

Gmina Gniew

 • uregulowanie gospodarki ściekowej w mieście i na terenie wsi
 • ulepszenie gospodarki odpadami komunalnymi

Gmina Pelplin:

 • segregacja śmieci komunalnych
 • zbiórka odpadów wielkogabarytowych
 • budowanie niekonwencjonalnych źródeł energii
 • gospodarka ściekowa i budowa płyt obornikowych na wsi

Gmina Tczew:

 • budowa kanalizacji sanitarnej w pozostałych miejscowościach gł. Damaszka, Dąbrówka Tcz. , Szczerbięcin, Rukosin, Malenin, Mieścin, Miłobądz, Zajączkowo i in.

Miasto Tczew

 • budowa nowego Zakładu Utylizacji Odpadów
 • uporządkowanie odprowadzenia ścieków opadowych
   
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

Gmina Morzeszczyn

 • powiatowy plan gospodarki odpadami obejmujący plany gminne

Gmina Subkowy

 • mieszkańcy gminy korzystają ze składowisk odpadów w Tczewie i Pelplinie

Gmina Tczew

 • działalność Euroregionu

Gmina Gniew

 • porozumienie w sprawie sporządzenia powiatowego i gminnych programów ochrony środowiska
 • szkolenia dotyczące ochrony środowiska, edukacji-współpraca z Nadlaśnictwem Starogard, koło łowieckie Knieja, sąsiednie gminy 2004

Gmina Pelplin

 • wspólne budowanie komunalnych wysypisk śmieci komunalnych /planowane/
 • wspólna zbiórka odpadów / plastiki ZUK Gniew i szkło "Starkom" Starogard/
 • regionalny system zbiórki i unieszkodliwiania odpadów 2004

Miasto Tczew

 • współpraca dot. Regionalnego Systemu Organizacji Zbierania i Unieszkodliwiania Odpadów
 • wspólne przygotowywanie Programu Ochrony Środowiska - dla gmin i powiatu
Realizacja współpracy partnerskiej

Gmina Pelplin 

 • współpraca gospodarcza, kulturalna i oświatowa z gminą Markt Teisnach w Niemczech
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Żadna z gmin nie uczestniczy w międzynarodowych projektach.

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
 • Gmina Morzeszczyn - nie
 • Gmina Subkowy - nie
 • Gmina Gniew - Nagroda Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za najlepszą realizację zadań zgłoszonych do IV edycji konkursu na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich w 2001 roku.
 • Gmina Pelplin - szkolenia ekologiczne "Rolnictwo a ochrona środowiska" prowadzone od 1998 r. były nominowane do nagrody Polsko -Szwedzkiego Towarzystwa Ochrony Środowiska w Hagersten, II miejsce w konkursie wojewódzkim w 1998 r. za urządzenie Biskupiej Górki/ obecnie Górka Jana Pawła II/
 • Miasto Tczew - Dyplom Europejski dla Tczewa za:" propagowanie idei europejskiej oraz godny pochwały sposób, w jaki zostało to zrobione" w 2001 r.
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Gmina i Miasto Pelplin: 

 • Nazwa projektu: Kanalizacja sanitarna w Rudnie
 • Kwota: 441 983,28

 

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

 

nazwa projektu

nazwa funduszu UE

przewidywana kwota dofinansowania

etap prac nad projektem

Miasto Tczew

Regionalny System Organizacji Zbierania i Unieszkodliwiania Odpadów

Fundusz Spójności

190.000.000 zł

Opracowana koncepcja i studium wykonywalności

Gmina Tczew

Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Lubiszewa poprzez przebudowę drogi Stanisławie – Lubiszewo

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

 Norweski Mechanizm finansowy

800.000 zł

 

 

 

 3 000 000 zł

Prace w toku

 

 

 

 Prace nad koncepcją i studium wykonalności

Pelplin

Budowa kanalizacji we wsiach Rudno, Wielki Garc, Małe Walichnowy oraz budowa wodociągu Ornasowo II

 

 Modernizacja świetlic wiejskich Kulice, Lichnowy,Gręblin

 

 

 

 

 UE Sektorowy Program Operacyjny

2.900.000 zł

 

 

   303 085 zł

Prace w toku

 

 

 Złożony wniosek o fin

Powiat Wejherowski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie

brak danych

Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • Modernizacja systemu grzewczego w mieście Wejherowo, zmiany technologiczne w kotłowni „Nanice” w Wejherowie oraz podłączenie do niej odbiorców zasilanych dotychczas z 18 nieefektywnych kotłowni lokalnych, które zostały zlikwidowane.
 • Wybudowanie komunalnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Gniewino, Kielno, Luzino, Tłuczewo, Bożepole Wielkie.
 • Budowa nowoczesnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Łężycach –inwestycja w toku. Więcej informacji o przedsięwzięciu na stronie WWW: www.zuo.gda.pl
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • emisja hałasu komunikacyjnego; 
 • emisja ścieków do wód i do gruntu (słaby rozwój systemów oczyszczania ścieków komunalnych na terenach wiejskich);
 • zagospodarowanie  i zbiórka selektywna odpadów.
   
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z/w Gdyni – realizuje zadania z zakresu gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej na terenie miast: Wejherowo, Rumia  i Reda oraz gminy Wejherowo.
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Powiat Wejherowski – Helmstedt (Niemcy) i Švenčionys (Litwa);
 • Gmina Gniewino - w  ramach Program PROLOG (obejmującego niektóre gminy powiatu puckiego i wejherowskiego);
 • Gmina Wejherowo – Pogiry (Litwa) oraz w ramach Europe Echanges (Międzynarodowe Stowarzyszenie Gmin i Miast Bliźniaczych z/s w Bois-Guillaume we Francji);
 • Gmina Miasto Reda – Waldbrom (Niemcy), Samorząd Rejonu Wileńskiego (Litwa) oraz w ramach Związku Miast Bałtyckich i Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk.
 • Gmina Miasto Rumia – Święciany (Litwa), Hultsfred (Szwecja);
 • Gmina Miasto Wejherowo – Tyreso (Szwecja), Bois Guillaume (Francja), Bihorel (Francja), Rouen (Francja).
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

NIE

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

NIE uzyskał

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

NIE

 • natomiast w 2003 otrzymał dofinansowanie na realizację modernizacja drogi powiatowej Sasino-Osetnik r. z programu SAPARD (ok. 50 % całkowitych kosztów przedsięwzięcia, tj. ok. 350 tys. złotych). O dofinansowanie z funduszy zagranicznych na inwestycje proekologiczne ubiegały się poszczególne Gminy powiatu wejherowskiego.
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

nazwa projektu: „Modernizacja drogi Nr 1318G łączącej Gminę Łęczyce z Droga Krajową Nr 6 w Powiecie Wejherowskim”

 • nazwa programu UE: ZPORR
 • przewidywana kwota dofinansowania:  ok. 900.000
 • Został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania. Realizacja przewidziana na rok 2005.

nazwa projektu: „E-powiat – rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Powiatu Wejherowskiego”

 • nazwa programu UE: ZPORR
 • przewidywana kwota dofinansowania: 2.417.730
 • Został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania. Realizacja projektu przewidziana na lata 2005-2006
 • nazwa projektu: „”E-powiat” – budowa zintegrowanego systemu teleinformatycznego wspomagania i obsługi działań ratowniczych na obszarze powiatu wejherowskiego”
  • nazwa programu UE: ZPORR
  • przewidywana kwota dofinansowania: ok. 1 950 000

nazwa projektu: „Budowa drogi powiatowej nr 1431G Niepoczołowice-Kamienica Królewska”

 • nazwa programu UE: ZPORR
 • przewidywana kwota dofinansowania:  ok. 5 200 000
 • Został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania. Realizacja przewidziana na lata 2005-2006.
   

 

Sopot

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie

brak danych
 

Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • Osiągnięto czystość plaż i wody morskiej w stopniu pozwalającym na ponowne otwarcie kąpieliska w Sopocie ( intensywne działania pozwoliły w roku 1997 na udostępnienie do plażowania całego sopockiego brzegu morskiego. Przy udziale szwedzkiej agencji SIDA był realizowany program polegający na przeglądzie stanu sieci sanitarnej i deszczowej za pomocą kamery video. Od 1992 roku prowadzony jest systematycznie monitoring wód przybrzeżnych wzdłuż sopockich plaży oraz potoków).
 • Znaczne ograniczenie "niskiej emisji" pochodzącej z indywidualnego ogrzewania lokali mieszkalnych poprzez program dopłat do przebudowy systemów grzewczych oraz z kotłowni węglowych poprzez modernizację kotłowni miejskich na paliwo przyjazne środowisku.
 • Uzyskanie statusu uzdrowiska.
 • Uzyskanie Certyfikatu  „Błękitna Flaga”  - ekologicznego znaku jakości w programie polegającym na promocji wdrażania zasad ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w nadwodnych obiektach turystycznych. Nagrodzone kąpielisko Łazienki Północne – Grand Hotel.
   
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • hałas
 • uporządkowanie gospodarki wodnej dolnego tarasu (występowaniem wysokiego poziomu wód gruntowych oraz zabezpieczenie miasta przez zalewaniem podczas intensywnych opadów deszczu)
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Sopot jest uczestnikiem "Programu ochrony Zatoki Gdańskiej",
 • Gmina Miasta Sopot współuczestniczy wraz z sąsiednimi Gminami w finansowaniu rozbudowy oczyszczalni Gdańsk - Wschód,
 • członek Komunalnego Związku Dolina Redy i Chylonki,
 • członek Porozumienia "Jakość wód Zatoki Gdańskiej",
 • jeden z fundatorów Fundacji ARMAAG.
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Wymiana młodzieży szkolnej, kontakty kulturalne, współpraca klubów sportowych, zespołów i chórów,
 • Wymiana doświadczeń związanych z gospodarką komunalną, edukacją i ochroną środowiska,
 • Sopot nawiązał współpracę z ośmioma miastami partnerskimi: Frankenthal, Ratzeburg, Peterhof, Karlshamn, Southend on Sea, Naestved, Ashkelon, Zakopane.
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
 • BUUF ( Baltic University Urban Forum) - zrównoważony rozwój,
 • CosCo Project „Regional cycle development through coastal cooperation – sea grass and algae focus
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
 • Certyfikat Turystyczny Wprost 2004 – dla miejsc najbardziej atrakcyjnych turystycznie (taki certyfikat otrzymało w tym roku tylko siedem miejsc w Polsce).
 • I miejsce w rankingu „Gwiazdki na piasku” – na najatrakcyjniejsze kąpielisko nadmorskie w Polsce 2004 – organizowanym przez tygodnik „Polityka” i radio RMF FM
 • Nagroda w konkursie „Najlepsza promocja turystyki” w kategorii „Inwestycja turystyczna” – Centrum Windsurfingu i Żeglarstwa przy Sopockim Klubie Żeglarskim HESTIA-SOPOT – przyznana w ramach Gdańskich Targów Turystycznych 2004
 • Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego „Za aktywność w przygotowaniu do pozyskania funduszy unijnych” – Targi Gmina 2004
 • V miejsce w rankingu „Złota Dwunastka Miast” – organizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” i Centrum Badań Regionalnych. (jako jedyne z województwa pomorskiego
 • I miejsce w rankingu miast „Gdzie w Polsce żyje się najlepiej” – organizowanym przez tygodnik „Polityka”. 
 • I miejsce w rankingu Wspólnoty (czasopisma samorządu terytorialnego) na najbardziej proinwestycyjny samorząd, w kategorii "miasta na prawach powiatu".
 • I miejsce w konkursie „Przedsiębiorstwo Plus Technologia” za Komunalny System Bezpieczeństwa Miasta Sopotu w kategorii „rozwiązania infrastrukturalne z zakresu ochrony zdrowia
 • V miejsce w II edycji konkursu o Laur Edukacji Samorządowej, w kategorii urzędów zatrudniających powyżej 80 urzędników – organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej
 • Lider Wielkiego Rankingu Miast 2003 organizowanego przez Centrum Badań
  Regionalnych w latach 1997-2003,
 • Nagroda I stopnia Ministra Infrastruktury dla Pracowni Prac Projektowych "Plan Projekt""
  za "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Sopotu" 2003,
 • I nagroda w plebiscycie tygodnika "Sport i Turystyka" na najpopularniejszą miejscowość
  turystyczną o Puchar Prezydenta RP 2003,
 • 5 gwiazdek w rankingu "Gwiazdki na piasku" - najatrakcyjniejsze kąpielisko nadmorskie-
  organizowanym przez tygodnik "Polityka" 2003,
 • I miejsce w rankingu najbogatszych gmin w Polsce w grupie miast na prawach powiatu - organizowanym przez "Wspólnotę - pismo samorządu terytorialnego" 2002,
 • Wyróżnienie za działania na rzecz ochrony środowiska I edycji wielkiego konkursu
  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej Pt. "Nasza Gmina w
  Europie" w dziedzinie ogólnej 2003,
 • V miejsce w rankingu inwestycyjnym samorządów 2000 - 2002 w grupie miast na
  prawach powiatu - organizowanym przez "Wspólnotę - pismo samorządu terytorialnego".
 • Wyróżnienie Marszałka Województwa Pomorskiego dla Miasta Sopotu za działalność na
  rzecz rozwoju turystyki w województwie pomorskim 2003,
 • Certyfikat Komisji Europejskiej za wprowadzanie prawa UE w zakresie jakości powietrza
  dla Miasta Sopotu za działalność proekologiczną w 1999 r.
 • Certyfikat Systemu Jakości dla Urzędu Miasta Sopotu zgodny z normą ISO - 9001: 1994.
 • Certyfikat Systemu Jakości dla Urzędu Miasta Sopotu zgodny z normą ISO - 9001 : 2000.
 • Laur Premiera RP Jerzego Buzka za wybitne osiągnięcia 2001
 • Wyróżnienie w konkursie „Nasza Gmina w Europie” organizowanym przez NFOŚ
  – nagroda finansowa na wskazaną inwestycję – 250.000
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

TAK

 • nazwa projektu:
  • Monitoring i udrożnienie kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Swedish International Development Agency (SIDA) grant w wysokości 5 tys. koron szwedzkich ( 1994-1996),
  • Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Sopocie - Fundacja EkoFundusz dotacja w wysokości 900 600
  • Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w uzdrowisku – etap V – modernizacja zbiornika retencyjnego Staw Łokietka – PHARE 250 000 Euro  -dotacja

 

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Reorganizacja ruchu drogowego w strefie A uzdrowiska Sopot –etap I- modernizacja ul. Polnej

Złożono wniosek aplikacyjny do ZPORR działanie 1.1 Rozbudowa i modernizacja regionalnego układu transportowego

 

Projekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie 30.04.2006

ZPORR

Koszt całk. 6,7 mln PLN

oczekiwane dofinansowanie 3 3.997 tys. PLN

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot

Projekt złożony z 3 pakietów:

1)      poprawa jakości wody pitnej – modernizacja SUW i sieci wodociągowej;

2)      modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej

3)      Program ochrony wód powierzchniowych –budowa zbiorników retencyjnych, modernizacja sieci kan. Deszczowej, wyprowadzenie wód potoków 3 kolektorami w w głąb Zatoki Gdańskiej.

Projekt uzyskał pomoc techniczną na wykonanie studium wykonalności

Projekt na liście projektów do finansowania w okresie 2007-2013

 

Fundusz Spójności.

 

Koszt całkowity –

163,3 mln PLn

oczekiwane dofinansowanie 

   128,3 mln. PLN FS

8 mln NFOŚ

8 mln WFOŚ

 

Uporządkowanie gospodarki wodnej w uzdrowisku Sopot – etap IV – wylot B

W przypadku braku akceptacji całościowego projektu o uzyskanie dofinansowania z Funduszu Spójności podjęte będą starania o pozyskanie dofinansowania na poszczególne elementy w tym wylot B.

Wyprowadzenie jednym wspólnym kanałem w głąb zatoki wód trzech potoków: Bohaterów Monte Cassino, Dworski, Haffnera.

 

Projekt przygotowywany do dofinansowania w ramach ROP w nowym okresie programowania 2007-2013

.

Koszt całkowity –

16 200 000 PLN.

Dofinansowanie (75%)

12 150 000 PLN

Wkład własny – (25%) 4 050 000 PLN

 

Remont Molo w Sopocie – etap II i IV

Wymiana konstrukcji nośnej nasady mola oraz odcinka znajdującego się w środkowej części pomostu głównego, wymianie drewnianych pokładów spacerowych i barierek na wyżej wymienionych fragmentach.

 

Kontrakt Wojewódzki 2005

Koszt całkowity

4 374 453 PLN

Dofinansowanie  –

1 000 000 PLN

Wkład własny

– 3 374 453 PLN

 

Modernizacja i zabezpieczenie zabytkowego Molo w Sopocie

Modernizacja ostrogi bocznej obiektu zniszczonej podczas sztormu w listopadzie 2005 oraz budowa falochronów zabezpieczających obiekt

 

Projekt w ocenie

Mechanizm Finansowy EOG

Koszt całkowity –

36 808 511 PLN

Dofinansowanie  – 25 632 523 PLN

Wkład własny  –11 175 988 PLN

 

Modernizacja Opery Leśnej w Sopocie – etap I – dokumentacja projektowa

Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do modernizacji Opery Leśnej w Sopocie

 

Program Operacyjny Ministra Kultury „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą”

Koszt całkowity –

 841 800 PLN

Dofinansowanie  – 300 000 PLN

Wkład własny–

541800 PLN

„Bank Dobrych Praktyk – stała platforma współpracy pomiędzy liderami inicjatyw lokalnych z Ozierska i Sopotu

Utworzenie Sopockiego Banku Czasu

 

 

 

 

 

 

 

Projekt w trakcie realizacji.

Planowane zakończenie: czerwiec 2006.

Program Współpracy Przygranicznej PHARE,

Fundusz Małych Projektów

Całkowity koszt projektu

10.655 EUR

Kwota dofinansowania

7.965,68 EUR (74,76%)

Sopocki program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych

Stworzenie kompleksowego systemu profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób serca i naczyń krwionośnych, udarów mózgu, przewlekłych powikłań cukrzycy, otyłości i wad postaw u dzieci i młodzieży oraz próchnicy zębów.

 

Projekt w ocenie

Mechanizm Finansowy EOG

Priorytet 2.5 Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem

 

Całkowity budżet projektu: 560 529 EUR

Kwota wnioskowana dotacji: 476 450 EUR (85%)

Budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowo Widowiskowej na granicy miast Gdańska i Sopotu

 

 

Budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej na granicy miast Gdańska i Sopotu (z widownią do 15 000 miejsc) wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.

 

 

ZPORR

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, działanie 4 – Rozwój  turystyki i kultury

Całkowity koszt projektu

234 463 620 mln PLN

Kwota dofinansowania  32 436 989,8 PLN

 

 

 

 

 

 

E- Sopot – program przyjaznej gminy – etap I – E-Urząd

Celem projektu eSsopot jest dostarczenie i wdrożenie w Urzędzie Miasta Sopotu zestawu rozwiązań informatycznych pozwalających na:

1. zintegrowane, efektywne zarządzanie działaniem Urzędu

2. posługiwanie się wewnątrz Urzędu i w kontaktach z interesantami i partnerami dokumentami elektronicznymi zgodnie z przepisami dotyczącymi ich tworzenia, wydawania, przyjmowania, archiwizowania i zarządzania

3. zdalny oparty na technologiach teleinformatycznych dostęp do środowiska pracy w Urzędzie dla wszystkich uprawnionych, a także zdalne oparte na technologiach teleinformatycznych świadczenie przez Urząd usług dla interesantów i partnerów.

 

Projekt w trakcie realizacji

ZPORR

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów

1.5- Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego

 

 

 

 

Wartość projektu

2 366 800 PLN

Wnioskowana kwota:

1 775 100 PLN

Wkład własny:

591 700 PLN

 

 

E- sopot – etap II- rozbudowa sieci dostępu do Internetu

 

 

 Projekt zakłada: położenie światłowodów w kanałach deszczowych i sanitarnych miasta- sieć światłowodów obejmie teren całego miasta

 

Projekt złożony został do Programu Phare Pipeline na opracowanie dokumentacji technicznej, ocenę oddziaływania na środowisko i studium wykonalnośc. 

 

Phare Project pipeline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARITOUR

Rozwój strefy turystycznej Sopotu.

Projekt wspólny z Niemcami, Szwedami, Litwinami. Całkowita wartość projektu 1 milion euro.

Przygotowanie materiału promocyjnego na targi, sfinansowanie pilotażowego projektu zajęć z żeglarstwa dla młodzieży, instalacja kolektorów słonecznych w SKŻ

 

Projekt został zakwalifikowany

 

 

 

 

Interreg III B

 

Wartość sopockiego projektu –110 000 euro

wkład własny -27 500

                                 euro

 

 

Modernizacja przystani rybackiej w Sopocie

Projekt finansujący zakup czterech boksów i ich modernizację na chłodnię, pomieszczenie magazynowe oraz pomieszczenie socjalne dla rybaków. Zakup i instalacja wyciągarki plażowej.

Przewidywany termin złożenia marzec 2006

 

 

SPO Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb

 

 

Wartość projektu

600 000 PLN

dofinansowanie w 100%

Doposażenie kutrów rybackich armatorów działających w sopockiej przystani rybackiej

Celem projektu jest poprawa higieny i warunków pracy sopockich armatorów poprzez zakup wyposażenia kutrów rybackich.

 

 

Projekt zakończony w grudniu 2005r

 

SPO Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006 Mechanizm Finansowego Wspierania Rybołówstwa

Wartość

240 000 PLN

 

refundacja w 100%

Skanseny średniowieczne jako centra turystyki, edukacji ikultury

Projekt  umożliwiający przygotowanie właściwego projektu do INTERREGU III B na przygotowanie dokumentacji nowej infrastruktury na Grodzisku

 

Termin złożenia5  grudzień 2005

 

 

INTERREG IIIA

Szacunkowa wartość projektu

20 000 EURO

wkład 5 000 EURO

 

 

Rozwój strefy przydworcowej

 

 

Projekt umożliwiający przygotowanie właściwego projektu do INTERREGU III B na przygotowanie dokumentacji przebudowy terenów przydworcowych

 

 

 

W fazie przygotowań

 

 

 

cadses

 

 

Szacunkowa wartość projektu

20 000 EURO

wkład własny 10 000 E

 

 

Sopot, ulica Sztuki 2005

 

Przygotowanie warsztatów artystycznych i wystawy prac osób niepełnosprawnych i znanych sopockich artystów.

 

 

Projekt został zrealizowany

PFRON oraz

Program Operacyjny Ministerstwa Kultury „Rozwój inicjatyw lokalnych”

Wartość projektu 55.000PLN

PFRON

25.000 PLN

MK

20.000 PLN

Wkład własny 10.000PLN

 

Słupsk

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • niewystarczająca liczba miejsc pracy
 • niska atrakcyjność inwestycyjna miasta Słupska
 • niewystarczająca infrastruktura turystyczna
 • brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • źle funkcjonujący układ komunikacyjny miasta
 • niewystarczająca profilaktyka zdrowotna
 • narastające patologie społeczne
 • niewystarczające zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • "Przepławka" - Projekt SALMON
 • "Program ochrony wód rzeki Słupi przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z wód opadowych i roztopowych w zlewni m. Słupska"
 • Zagospodarowanie rekreacyjne części terenów zalewowych na tzw. "polderach rzeki Słupi"
 • Kompleksowy program gospodarki wodno-ściekowej rejonu Słupska
 • Porządkowanie gospodarki odpadami w rejonie Słupska
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków
 • Likwidacja kotłowni tzw. niskiej emisji na terenie miasta
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • zanieczyszczenie powietrza i wysoki poziom emisji hałasu
 • brak obwodnicy miasta
 • zabezpieczenie miasta przed zalewaniem podczas intensywnych opadów deszczu
 • niewystarczająca  świadomość ekologiczna
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • wspólna promocja walorów przyrodniczych - wydawnictwa Parku Krajobrazowego "Doliny Słupi" we współpracy Związku Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy: Ścieżka przyrodnicza "Szlakiem troci i łososia", Ścieżka przyrodnicza "Szlakiem Pięciu Jezior", Ścieżka przyrodnicza "Krzynia", Ścieżka przyrodnicza "Okolice Jeziora Głębokiego", Mapa Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi", Związek Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy- Informator wydanie II
 • wspólne inwestycje infrastrukturalne - Program ISPA, gospodarka ściekowa - wspólnie z Gminą. Kobylnica i Gminą Słupsk
 • strategia zrównoważonego rozwoju obszaru dorzecza rzeki Słupi i Łupawy
 • dokumentacja strategicznych działań - Komisja Edukacji, Turystyki, Wydawnictw i Promocji Związku Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy; Komisja Gospodarki Naturalnej Związku Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Związku Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy
 • porozumienie komunalne zawarte pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą - Miastem Ustka w sprawie zaspokojenia zbiorowych potrzeb obejmujących składowisko odpadów komunalnych
 • porozumienie komunalne zawarte pomiędzy Zarządem Gminy Kobylnica a Zarządem Miasta Słupska w sprawie włączenia kanalizacji ściekowej do oczyszczalni ścieków w Słupsku
 • porozumienie komunalne zawarte pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Ustka w sprawie utrzymania składowiska odpadów komunalnych
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Związek Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy (Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych)
 • Deklaracja dwustronnej współpracy pomiędzy Słupskiem i Ustką

 

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
 • Program INTERREG IIIC pt."Rozwój obszarów wokół lotnisk"
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Za osiągnięcia w rozwijaniu współpracy z miastami europejskimi oraz działania proekologiczne Zgromadzenie Plenarne Rady Europy przyznało Słupskowi:

 • Dyplom Honorowy Rady Europy (1993)
 • Flaga Honorowa Rady Europy (1994)
 • Tablica Honorowa Rady Europy (1997)

Otrzymane dotychczas nagrody i wyróżnienia:

 • I miejsce za Raport o stanie środowiska w gminie" - 1997r.
 • III miejsce w konkursie "Ekologiczna Gmina" organizowanym prze Sejmik Samorządowy Województwa Słupskiego - 1998r.
 • Laureat w kategorii "Gmina Przyjazna Środowisku" - III Edycja Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku"- 2002r.
 • Przedłużenie znaku "Gmina Przyjazna Środowisku" na 2003 rok (IV edycja)
 • Przedłużenie znaku "Gmina Przyjazna Środowisku" na 2004 rok (V edycja)
 • Przyznanie tytułu "Mecenas Polskiej Ekologii" dla miasta Słupska przez Prezydenta RP - Patrona Honorowego Konkursu Ekologicznego "Przyjażni Środowisku" w dniu 7 stycznia 2004 r. Powyższy tytuł upoważnia do korzystania z niego w sposób ciągły
 • Wyróżnienie w I edycji Wielkiego Konkursu NFOŚiGW pt. "Nasza Gmina w Europie" za działania na rzecz ochrony środowiska - nagroda w wysokości 250 000 zł przeznaczona na renowację stawów wodnych zlokalizowanych na terenie miasta Słupska

 

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Nazwa projektu:
Kompostownia osadów i odpadów zielonych

 • Źródło dofinansowania: Duńska Agencja Ochrony Środowiska 2001/2002
 • Kwota: 227 tys. zł

Nazwa projektu:
Kompostownia osadów i odpadów zielonych

 • Źródło dofinansowania: EKOFUNDUSZ 2003
 • Kwota: 1,5 mln zł

Nazwa projektu:
Program gospodarki odpadami w rejonie Słupska

 • Źródło dofinansowania: EKOFUNDUSZ 2000-2003
 • Kwota: 3,0 mln zł

Nazwa projektu  
Kompleksowy program gospodarki ściekowej rejonu Słupska (beneficjentem „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o)      

 • Źródło dofinansowania: FUNDUSZ SPÓJNOŚCI  (2004-2009) 
 • Kwota . maksymalna kwota 13.717.907 EURO

Nazwa projektu

 • „Kompleksowy program gospodarki ściekowej rejonu Słupska (beneficjentem „Wodociagi Słupsk”Sp. z o.o)
 • Źródło dofinansowania- FUNDUSZ SPÓJNOŚCI (2004-2009)
 • Kwota maksymalna kwota 13.717.907 EURO
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

„Kompleksowy program segregacji odpadów w Bierkowie dla miasta Słupska i powiatu słupskiego

nazwa programu UE: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I (Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów)

 • przewidywana kwota dofinansowania: 10 915.950,00
 • dnia 27.04.2005 r. podpisano umowę o dofinansowanie realizacji projektu

 

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002