Gdańsk

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • Projekty Miasta Gdańska do funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE Miasto Gdańsk przygotowało szereg projektów, o których dofinansowanie zamierza się ubiegać z funduszy Unii Europejskiej. Łączny koszt wszystkich projektów wynosi 757.406.000 zł; dla porównania roczny budżet miasta to ok.1,1 mld zł. Wnioskowana kwota dofinansowania z UE wynosi 505.390.000 zł (66,7%) kosztów); pozostała część to tzw. wkład własny miasta. Projekty do funduszy strukturalnych
  1. Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Jabłoniowa - Kartuska
  Harmonogram realizacji: 08.2004 - 12.2006
  Całkowity koszt projektu: 65.758.000
  Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
   
 • Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Kartuska - Szczęśliwa
  Harmonogram realizacji: 09.2006 - 12.2008
  Całkowity koszt projektu: 60.364.000
  Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
   
 • Rewitalizacja zabytkowego kwartału Gdańska dla ośrodka promocji nauki, etap I
  Opis projektu:
  Przedmiotem projektu jest rewaloryzacja konserwatorska i adaptacja obiektów Zespołu Grodzisko poprzez utworzenie w zaadaptowanych obiektach Pomorskiego Ośrodka Prezentacji Nauki i Techniki "Hewelianum".
  Celem projektu jest rewitalizacja i trwała aktywizacja społeczno-ekonomiczna pofortecznego Zespołu Grodzisko. Będzie ona realizowana poprzez:
  • rewaloryzację konserwatorską i adaptację obiektów,
  • podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Zespołu Grodzisko,
  • podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego,
  • stworzenie warunków dla ochrony środowiska przyrodniczego,
  • stworzenie podstaw infrastrukturalnych dla wprowadzenia nowych funkcji gospodarczych.
   Aby dowiedzieć się więcej o elementach Pomorskiego Ośrodka Prezentacji Nauki i Techniki "Hewelianum", a także o Programie "Hewelianum", realizowanym przez jednostkę budżetową gminy Miasta Gdańsk Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich "Twierdza Gdańsk", stanowiącym czytelną i spójną koncepcję utworzenia na terenach Fortów zespołu edukacyjno-rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży oraz całych rodzin, odwiedź stronę www.hewelianum.pl.
   Harmonogram realizacji: 05.2004 - 12.2006
   Całkowity koszt projektu: 16.312.000
   Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
    
 • Utworzenie Europejskiego Centrum Spotkań Twierdza Wisłoujście w zabytkowym obiekcie (XVI - XIX w.) w Gdańsku, etap II
  Opis projektu:
  Rewaloryzacja i rewitalizacja Twierdzy Wisłoujście umożliwi zachowanie jej w krajobrazie kulturowym Gdańska oraz spożytkowanie jej potencjału kulturotwórczego poprzez prowadzenie całorocznej, dochodowej działalności turystycznej oraz działalności kulturalnej i edukacyjnej (utworzenie Europejskiego Centrum Spotkań Twierdza Wisłoujście, imprezy i przedsięwzięcia turystyczne, sportowo-turystyczne, kulturalne i edukacyjne, koncerty, pokazy itp.). Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego i estetyki na obszarze Twierdzy, podniesienie atrakcyjności ekonomicznej otoczenia, a w następstwie jego aktywizację społeczno-gospodarczą.
  Aby dowiedzieć się więcej o unikalnym zabytku sztuki fortyfikacyjnej, jakim jest zespół Twierdzy Wisłoujście.
  Harmonogram realizacji: 06.2004 - 12.2008
  Całkowity koszt projektu: 14.015.000
  Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
   
 • Rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez integrację zasobów mapowych SIP i bazodanowych Ratusz gminy miasta Gdańska
  Harmonogram realizacji: 05.2004 - 06.2008
  Całkowity koszt projektu: 1.129.000
  Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
   
 • Przebudowa ulic Podwale Grodzkie - Wały Jagiellońskie w Gdańsku wraz z wiaduktem, odcinek Hucisko - Brama Oliwska
  Opis projektu:
  Zakres inwestycji obejmuje kompleksową przebudowę ciągu ulic Podwale Grodzkie - Wały Jagiellońskie na odcinku od skrzyżowania "Hucisko" do skrzyżowania z ulicą Wały Piastowskie oraz wiaduktu "Błędnik", stanowiących integralną część tzw. Trasy Średnicowej Trójmiasta, umożliwiającej połączenie Gdańska, Sopotu i Gdyni z drogą krajową nr 1 Gdańsk - Toruń - Łódź - Katowice - Cieszyn.
  Cele projektu to m.in.:
  • skrócenie czasu podróży na głównym ciągu ulic Podwale Grodzkie - Wały Jagiellońskie na odcinku od skrzyżowania z ul. Hucisko do skrzyżowania z ul. 3 Maja,
  • podniesienie klasy nośności obiektów inżynierskich do kl. A, zgodnie z wymogami standardów UE, co umożliwi dalsze prowadzenie po nich ruchu pojazdów,
  • podniesienie nośności konstrukcji nawierzchni trasy na tym odcinku,
  • wzrost stopnia wykorzystania przepustowości tego odcinka,
  • zmniejszenie liczby wypadków, co wpłynie na poprawę warunków bezpieczeństwa na głównym ciągu komunikacyjnym,
  • zmniejszenie poziomu hałasu i stężenia dwutlenku węgla na przebudowywanym odcinku.
   Harmonogram realizacji: 11.2004 - 12.2006
   Całkowity koszt projektu: 80.554.000
   Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (SPO Transport)
    
 • Przebudowa ulicy Marynarki Polskiej, odcinek Reja - Wyzwolenia w Gdańsku
  Opis projektu:
  Projekt przewiduje kompleksową przebudowę ulicy Marynarki Polskiej, stanowiącej obecnie jedyny dojazd do terenów Portu Morskiego Gdańsk, położonych po zachodniej stronie Martwej Wisły.
  Cele realizacji projektu to m.in.:
  • skrócenie czasu podróży na tym odcinku ul. Marynarki Polskiej, uzyskane poprzez usprawnienie i upłynnienie ruchu odbywającego się na trasie,
  • wzrost nośności obiektów inżynierskich,
  • wzrost nośności konstrukcji nawierzchni na przebudowywanym odcinku,
  • wzrost stopnia wykorzystania przepustowości przebudowywanego odcinka,
  • poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu na przedmiotowym ciągu komunikacyjnym - zmniejszenie liczby wypadków,
  • zmniejszenie emisji spalin.
   Harmonogram realizacji: 06.2005 - 12.2007
   Całkowity koszt projektu: 49.274.000
   Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (SPO Transport)

 

 • Do Funduszu Spójności
  • Ograniczenie ładunków zanieczyszczeń wnoszonych do Bałtyku z obszaru miasta Gdańska
   Opis projektu:
   Celem projektu jest doprowadzenie infrastruktury miejskiej mającej istotny wpływ na stan środowiska do poziomu odpowiadającemu standardom Unii Europejskiej.
   Projekt składa się z 3 bloków tematycznych:
   • Blok nr 1 - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę,
   • Blok nr 2 - Rozbudowa systemu gospodarki ściekami,
   • Blok nr 3 - Utylizacja i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków "Gdańsk-Wschód".

    Realizacja projektu oznaczać będzie:
   • polepszenie jakości wody pitnej i poprawę bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę,
   • ograniczenie ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do Bałtyku, a tym samym poprawę stanu morskich kąpielisk,
   • ograniczenie ilości i efektywne zagospodarowanie odpadów powstałych w komunalnej oczyszczalni ścieków.
    Harmonogram realizacji: 2004 - 2008
    Całkowity koszt projektu: 400.000.000
    Nazwa Funduszu: Fundusz Spójności
  • Modernizacja gospodarki odpadami w Gdańsku
   Opis projektu:
   Projekt składa się z dwóch uzupełniających bloków zadań:
   • Blok I - Objęcie Gminy Gdańsk systemem selektywnej zbiórki odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem segregacji "u źródła",
   • Blok II - Przekształcenie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w nowoczesny zakład unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

    Realizacja projektu oznaczać będzie:
   • odzysk odpadów surowcowych: papieru, szkła, tworzyw sztucznych,
   • odzysk odpadów biodegradowalnych,
   • odbiór odpadów niebezpiecznych od mieszkańców; wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,
   • sortowanie odpadów zmieszanych, co umożliwi odzyskanie części odpadów i skierowanie ich do wykorzystania,
   • znaczne ograniczenie ilości odpadów składowanych, co pozwoli przedłużyć czas eksploatacji składowiska do 2020 r.
    Harmonogram realizacji: 2004 - 2008
    Całkowity koszt projektu: 70.000.000
    Nazwa Funduszu: Fundusz Spójności
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Gdynia

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

 

 • Urząd Miasta Gdyni realizuje innowacyjny program "Urząd przyjazny środowisku - system gospodarki odpadami", skierowany do pracowników magistratu oraz mieszkańców miasta. Głównym celem projektu jest utworzenie modelowego systemu gospodarki odpadami możliwego do implementacji w innych biurach, ograniczanie ilości powstawania odpadów oraz popularyzacja segregacji odpadów. Projekt jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który na jego przeprowadzenie udzielił dotacji w wysokości 60 tys. zł.Realizacja projektu będzie polega na wdrożeniu, monitoringu i promocji systemu selektywnej zbiórki odpadów. Segregacja odpadów zostanie połączona z wprowadzeniem na szerszą skalę papieru wyprodukowanego z makulatury do Urzędu Miasta Gdyni. W ramach pilotażu na tego rodzaju papierze od połowy 2001 roku pracuje Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Ponadto w 2002 roku na papierze z makulatury z okazji Dnia Ziemi i Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska wydrukowane zostały dwie wkładki do "Ratusza" poświęcone ochronie środowiska. Bardzo ważnym elementem programu będzie kampania informacyjno-edukacyjna, której celem będzie motywowanie do postępowania w sposób przyjazny środowisku zarówno w pracy jak i u siebie w domu. www.gdynia.pl/?co=srodowisko/przyjazny
 • Projekt "Słoneczne Trójmiasto" realizowany w ramach europejskiej inicjatywy wspieranej przez program ALTENER Komisji Europejskiej promujący wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Europie. Czas trwania projektu 12.2003 -12.2005
 • Program "Gdynia bez barier"- www.gdynia.pl/?co=bariery
 • Gdyński Program Wspierania Przedsiębiorczości - www.gdynia.pl/?co=inwestor
 • Program prewencji chorób serca i naczyń w Gdyni - Gdynia Kard - www.gdynia.pl
   

   

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

brak danych

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Powiat Bytowski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • Tuchomie - Podniesienie poziomu atrakcyjnośći gminy Tuchomie oraz promocja jej walorów turystycznych
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

brak danych

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Borzytuchom

 • Gospodarstwo Agroturystyczne "ARCADIA" - Leonarda Reut - Sadowska, Osieki 28, 77-141 Borzytuchom ( jazda konna, wypożyczalnia rowerów, pokoje gościnne )
 • ścieżka przyrodnicza - " Grodzisko - Bożytuchom" - dł. 2 km
 • przez msc. Niedarzyno - Osieki przebiega trasa rowerowa - "Szlakiem Elektrowni Wodnych"
 • w Studium Uwarunkowań i Kirunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Borzytuchom zaplanowane są do urządzenia lokalne trasy rowerowe

Lipnica

 • realizacja ścieżki rowerowej w południowo - wschodnim rejonie gminy w krainie 7-miu jezior o zasięgu Parku Krajobrazowego Bory Tucholskie w połączeniu z Parkiem Narodowym położonym na terenie gminy Chojnice i Brusy
 • realizacja ścieżki rowerowej nad jeziorem Gwiazda Duża, Trzebielsk przez m. Prądzona, jezioro Wiejskie, Łąkie do Brzeźna Szlacheckiego nad jeziorem Gwieździeniec
 • Tworzenie nowych gospodarstw agroturystycznych
 • Przystąpienie do Programy GRYF w celu realizacji programów turystyczno - rekreacyjnych na terenie gminy.

Miastko

 • szlaki turystyki pieszej na terenie gminy - 87,5 km:
 • szlak żółty 16,5 km - "Doliną Brdy do krainy Rummela
 • szlak niebieski 28,5 km - "Krainą lasów i jezior"
 • szlak czarny 16 km - "Doliną Wieprzy i Studnicy"
 • szlak zielony 26,5 km - "Krajobrazów młodoglacjalnych - z górki i pod górkę"

trasy rowerowe

 • nr 1 "Do krainy Rummela" 12 km
 • nr 2 "Żółta" 26 km
 • nr 3 "Zielona" 19 km
 • nr 4 "Czerwona" 48 km
 • nr 5 "Niebieska" 18 km

agroturystyka - kwatery:

 • J.J. Bruscy - Grądzień 4, tel. 857-12-77
 • M. Czerwińska - Głodowo 11, tel. 857-14-15
 • E. Eickenberg - Węgorzynko 19, tel. 585-35-04
 • B.F. Gaca - Turowo 16, tel. 857-19-80
 • L. Kapłan - Wołcza Mała, tel. 857-17-94
 • J. Kiedrowski - Głodowo 11, tel. 691-654-418
 • D. Opiela - Słosinko 31, tel. 858-34-37
 • Z.S. Piątkowscy - Trzcinno 20, tel. 858-10-84
 • H. Rudnik - Głodowo 18a, tel. 857-12-60
 • T. Sztobicka - Przęsin 26b/3, tel. 858-35-26
 • J. Wilusz - Trzcinno 18, tel. 858-10-57
   

Powiat Chojnicki

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

brak danych

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

brak danych

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

brak danych

Powiat Człuchowski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • “Katalog tras rowerowych powiatu człuchowskiego-opracowanie dokumentacji i wydanie informatora”
 • “Oznakowanie szlaku rowerowego “Dookoła powiatu człuchowskiego”
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

brak danych

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

trasy rowerowe: 475, 1 km

 • "Szlakiem komturów człuchowskich": 28,8
 • "Szlak margrabiów": 31
 • "Trasa cisowa": 32
 • "Trasa Jelenia": 35,3
 • "Trasa Chrobotkowa": 20,3
 • "Trasa głazów narzutowych": 37,2
 • "Trasa ornitologiczna": 16
 • "Trasa Dwóch Serc": 24
 • "Trasa Niedzielna": 36,8
 • "Szlak Jagodowy": 41,4
 • "Trasa Wokół Jezior": 51,2
 • "Szlakiem Doliny Gwdy": 19
 • "Trasa hetmana Koniecpolskiego": 35,5
 • "Trasa morenowa": 34
 • "Szlakiem Dzika Maćka": 16,5
 • "Trasa Wokół Jeziora Lipczyno Wielkie": 16

 

Powiat Gdański

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • zmiana systemu ogrzewania z węglowego na olejowo-gazowe wartość 3 mln zł - dofinansowanie Bank Światowy - GEF
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
 • budowa Ekologicznej Obwodnicy Komunikacyjnej Pruszcza Gdańskiego;
 • realizacja w przyszłości projektu "Szlak bursztynowy przez Pruszcz Gdański i Żuławy"
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)
 • ścieżki rowerowe w ramach realizacji projektu (przewidywany termin 2004-2005) "Szlak Bursztynowy przez Pruszcz Gdański i Żuławy"

brak informacji na stronie internetowej starostwa

Powiat Kartuski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

brak danych

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

brak danych

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

www.kartuskipowiat.com.pl

 • rozbudowa Parku w Sierakowicach
 • program zalesienia gminy
 • program zadrzewienia terenów uciążliwych
 • utworzenie "Zielonej szkoły w miejscowości Dolnia Jadwigi, gm. Sierakwice
 •  realizacja projektu szlaku pieszo-konnego ,,Śladami Chodowickiego”
 • planowana budowa punktu widopkowego  ,,Gapionka” w miejscowości Czeczewo

Powiat Kościerski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • brak infiormacji na stronie www starostwa
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
 • Odtworzenie alejek spacerowych wokół jeziora Kaplicznego w mieście Kościerzyna.
 • Rewitalizacja parku przy ul. Dworcowej w mieście Kościerzyna.
 • Stworzenie ścieżek edukacyjnych.
 • Budowa zakładu odzysku odpadów w Gostomiu dla powiatu kartuskiego i kościerskiego

 

 

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Wdzydzki Park Krajobrazowy:

 • W ciągu dotychczasowej działalności Zarządu zrealizowano m.in.:
  • Szereg wystaw na temat ochrony przyrody i ochrony środowiska min. coroczną podczas imprezy folklorystycznej Jarmarku Wdzydzkiego na terenie Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich
  • "Akcję Sprzątania Świata" w latach 2000-2002 r. na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
  • Konferencję metodyczną dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, średnich i gimnazjów powiatu kościerskiego /edukacja przyrodniczo-leśna/
  • Szkolenia dla sołtysów miejscowości, leżących na trenie WPK i otuliny; dla właścicieli lasów oraz dla pracowników urzędów gmin, zajmujących się sprawami budowlanymi z zakresu prowadzenia zrównoważonej gospodarki rolnej, leśnej i turystycznej, zapoznania z walorami WPK i Planem Ochrony WPK
  • Budki lęgowe dla tracza długodziobego, nurogęsiego oraz gągoła (jezioro Wdzydze)
  • Bocianie gniazdo we wsi Wąglikowice
  • Akcję sprzątania wód przybrzeżnych jeziora Schodno, wyspy Trupczyn na jeziorze Wdzydze oraz rzeki Czarnej Wody
  • Oznakowanie istniejących pomniki przyrody
  • Kartotekę oraz monitoring stanowisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt na terenie WPK
  • Obóz naukowy wspólnie z Kołem Naukowym Chemików Politechniki Gdańskiej i Klubem "Czyste Sudowmie i Okolice", mający na celu rozpoznanie przyczyn pogarszania się jakości wód zespołu Jeziora Wdzydze na odcinku wodnym od jezior Lubiszewskiego i Karpna drogą wodną Czarnej Wody, przez miejscowość Lipusz i jezioro Schodno do ujścia do rzeki Trzebiocha. W wyniku opracowanie pn. "Ocena stanu czystości rzeki Wdy na odcinku od jeziora Lubiszewskiego i Karpno do dopływu Trzebiochy"
    

Gminy powiatu

 • Rezerwat Przyrody "Strzelnica" - powołany dla ochrony fragmentu lasu z ponad 160-cio letnimi dębami i bukami, zajmuje teren o powierzchni równej 3,35 ha, co stanowi około 0,22 powierzchni miasta.
 • Aleja Jaworów - obejmująca 167 drzew - strzelnica.
 • Stworzenie ścieżek rowerowych wokół jeziora Gałęźnego i jeziora Kaplicznego.
 • Ścieżka przyrodnicza nad jeziorem Rzuno, długości 3 km.
 • Ścieżka przyrodnicza w Schodnie, długości 8 km.
 • Ścieżka rowerowa w Schodnie, długości 28 km.
 • Wczasy na Kaszubach - FSILKOWO Raduń 35
 • Wczasy na Kaszubach - MILKOWO Raduń.
 • Trasa rowerowa "Petla Przytarnia" - długości 21 km, z pięcioma miejscami na wypoczynek i edukację.
 • Trasa kajakowa "Szlak Wdy"
 • Piesze wycieczki szlakami turystycznymi w gminie Karsin.
 • Budowa wieży widokowej w Przytarni.
 • Budowa ścieżki turystycznej Lipusz - Borsk - Wiele - Wdzydze Kiszewskie - Kościerzyna
 • Stworzenie bazy hotelowej na terenie gminy Nowa Karczma.
 • Szlaki piesze: Kobyle - Górne Maliki - Góra - Lipy.
 • Zamek Kiszewski - Stara Kiszewa - Wygonin - Konarzyny
 • Szlaki kajakowe: jezioro Polaszkowskie - połączenie korytarzami rzek i strumieni
  Stary Bukowiec - Ruda - Bartoszylas - Stara Kiszewa - Zamek Kiszewski - Boże Pole - Dolne Maliki - Pogódki
 • Szlaki rowerowe: Stara Kiszewa - Pałubin - Górne Maliki - Dolne Maliki - Boże Pole - Zamek Kiszewski - Chwarzno - Stara Kiszewa ( 21 km) - Zamek Kiszewski - Stara Kiszewa - Wilcze Błota - Pałubin - Zamek Kiszewski (10 km)

Powiat Kwidzynski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

brak danych

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

brak danych

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

brak danych

Powiat Lęborski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • brak
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
 • brak
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Powiat Malborski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

Gmina Nowy Staw  www.bipum.nowystaw.prv.pl

 • „Kontynuacja  I etapu budowy ciągu pieszo – rowerowego w kierunku Dębiny”.

Celem projektu jest przeniesienie ruchu pieszego i rowerowego z jezdni ulicy na oddzielny pas przeznaczony do tego celu. Stworzy to warunki do bezpiecznego poruszania się. Projektowany odcinek będzie stanowić fragment rozwiązania mającego w przyszłości połączyć Dębinę z Nowym Stawem.
Projekt został złożony do SPO i jest w studium oceny.

 • „Nowostawski Program odnowy Wsi – remont świetlic w Tralewie i Lipince”. Zadanie rozpoczęte zostało w 2004 r.  Projekt w Lipince  obejmuje następujące prace: wykonanie remontu schodów i podestu, adaptację pomieszczenia na salkę komputerową , stemplowanie stropu oraz remont posadzki. Natomiast projekt w Tralewie  obejmuje : wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych , wykonanie ścianek działowych w wc, drzwi oraz wyposażenie wc , prace hydrauliczne i kanalizacyjne, wykonanie tynków i posadzek oraz wentylacji. Realizacja projektów przyczyni się do aktywizacji mieszkańców wsi Lipinka i Tralewo , w których nastąpi ożywienie życia kulturalnego, społecznego i gospodarczego poprzez edukację, kulturę , rekreację i poprawę estetyki wsi.

Realizacja w/w projektów przyczyni się do wzmocnienia silnych i wyeliminowania słabych stron związanych z sołectwem Lipinka i Tralewo. Świetlice będą miejscem spotkań i kulturalnego sposobu spędzania czasu wolnego, co zapobiegnie degradacji społeczeństwa. W świetlicach będą odbywały się szkolenia , kursy, które podniosą poziom wiedzy i kwalifikacje. Nastąpi stopniowe odtwarzanie więzi społecznych, eliminowanie wykluczenia społecznego, zbliżenie się ludzi. Projekty przyczynią się do wyrównania szans między miastem a wsią . Świetlice rozwiążą problem braku możliwości poszerzenia lokalnej oferty kulturalnej Miasta i Gminy Nowy Staw oraz braku zaplecza sportowo-rekreacyjnego mieszkańców sołectw.
Projekty zostały złożone do SPO i są w studium oceny.

W 2005 r. będą realizowane następujące projekty:

 • „Budowa sieci wodociągowej  w m. Chlebówka, Trępnowy, Laski”. Miejscowości te nie posiadają sieci wodociągowej. Mieszkańcy zaopatrują się w wodę indywidualnie, co jest dla nich dużym utrudnieniem. Projekt przewiduje włączenie tych miejscowości  do sieci wodociągowej.

Projekt został  złożony do ZPORR i jest w studium oceny.

 • „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w miejscowości Trępnowy” Projekt przewiduje wykonanie systemu kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – ciśnieniowym z dwiema przepompowniami lokalnymi. Budowa w/w kanalizacji spowoduje uporządkowanie gospodarki ściekowej na przedmiotowym terenie, co pozytywnie wpłynie na poprawienie walorów sanitarnych miejscowości.

Projekt został  złożony do ZPORR i jest w studium oceny.

 • „Remont ulic Wita Stwosza i Kopernika w Nowym Stawie” Zakres prac obejmował będzie:

położenie nawierzchni asfaltowej, wykonanie odwodnienia, usuniecie zakrzaczeń i odrostów drzew.
Projekt został  złożony do ZPORR i jest w studium oceny.

 • „Remont chodników przy Rynku Kazimierza Pułaskiego w Nowym Stawie wraz z oświetleniem ulicznym i odwodnieniem”.

Ciąg pieszy wokół Rynku K. Pułaskiego zaprojektowano tworząc trzy rodzaje pasów, różnych pod względem funkcji i rodzaju nawierzchni. Jest to pas o szerokości 3,0 m. Po wykonaniu remontu  nawierzchnię tego pasa stanowić będą płytki chodnikowe 30x30x5 typu Leier , układane w romb na podsypce cementowo – piaskowej. Przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej pod chodnikiem odprowadzającą wodę z rynien istniejących budynków wokół rynku. Wokół rynku znajduje się linia NN oraz oświetlenie . Przewiduje się instalację stylizowanych latarni „retro” .
Projekt został  złożony do ZPORR i jest w studium oceny.

 • „Modernizacja oświetlenia przy drogach na terenie gminy Nowy Staw”. Modernizacja oświetlenia polegać będzie na wymianie punktów świetlnych, dobudowie opraw na istniejącej sieci i rozbudowie brakującego oświetlenia w miejscowościach , w których mieszkańcy wnioskowali o montaż oświetlenia. Realizacja inwestycji przyczyni się do ograniczenia wydatków gminy na oświetlenie dróg i ulic poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji. Ponadto lepsze oświetlenie dróg i ulic poprawi bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego.
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

Gmina Nowy Staw  www.bipum.nowystaw.prv.pl

 • Miasto i Gmina Nowy Staw chciałaby przeprowadzić projekty z zakresu ochrony środowiska tj. skanalizowanie, zwodociągowanie obszarów wiejskich, z zakresu  gospodarki odpadami tj.: wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów we wszystkich miejscowościach wiejskich i inne projekty :”Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Świerki wraz z zapleczem socjalnym”, „Rozbudowa Nowostawskiego Domu Kultury o salę widowiskową”, „Budowa Ośrodka Zdrowia w Nowym Stawie”.

Gmina Malbork

 • zrealizować przedsięwzięcie związane z segregacją odpadów komunalnych oraz ich gospodarczego wykorzystania
 • Plan Rozwoju Terenów Zielonych – zadrzewienia i zakrzewienia
 • Kontynuacja budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

 

Gmina Miłoradz  www.bip.miloradz.akcessnet

 • Zatwierdzono w powiecie ze wspólną płatnością przez powiat i gminę zadrzewienia Śródpolne i tworzenie strefy ochronnej na gminnym składowisku odpadów stałych w Mątowach Małych
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Gmina Nowy Staw  www.bipum.nowystaw.prv.pl

 • Ciąg pieszo–rowerowy w kierunku miejscowości Dębina. W 2004 r. wybudowano odcinek o dł. 0,268 km;
 • Gospodarstwo agroturystyczne w Nowym Stawie przy ul. Gdańskiej.
   

Gmina Malbork

 • Gospodarka agroturystyczna:
  • Zarejestrowane:
   • STOGI 20a – Maciej Wąsik – 5 pokoi dwuosobowych – 10 miejsc noclegowych,
   • KAMIENICA 19 – Mariola Chorzępa – 4 pokoje dwuosobowe = 8 miejsc noclegowych

Opis atrakcji

 • Mieszkańcy I turyści korzystają z tras krajobrazowych wzdłuż wału rzeki Nogat. Urokliwe widoki na dzikie nieuregulowane koryto rzeki, obrośnięte naturalną roślinnością wodną i nadbrzeżną. Gniazdują tu różne gatunki ptactwa wodnego. Spotyka się czaplę siwą, bociana białego, rzadko żurawie, dużo kaczek, łabędzie i inne. Natknąć się można na sarne, zająca lisa, dzika. Spotyka się różne gatunki płazów i owadów. Dziś są to coraz rzadsze widoki naturalnego krajobrazu. Organizowane są tędy wędrówki piesze, rajdy rowerowe i przejażdżki konne, choć szlaki nie są oznakowane.

Gmina Miłoradz  www.bip.miloradz.akcessnet

 • Kilku rolników zdało egzaminy na prowadzenie gospodarstw agroturystycznych. W terenie gospodarstwa takie jednak nie występują. Istnieje rezerwat „Matowy”. Jest to jedyny las łęgowy tego typu w Polsce.

Gmina Stare Pole

 • W Planie Rozwoju Lokalnego Gminy planowana  jest budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy po 2006 r.

 

Powiat Nowodworski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

brak danych

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

brak danych

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

brak danych

Powiat Pucki

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • Elektrociepłownia Władysławowo, moc 76 tys. MW, gaz w ilości docelowej ok. 100 000 m3/dobę dostarczany jest na ląd z platformy na Bałtyku nowo wybudowanym rurociągiem podmorskim. 2 kotły odzysknicowe za turbinami - ok. 20 MWt oraz 3 kotły szczytowe (pomocnicze) 3 x 5 MWt.
 • Docelowo EC Władysławowo będzie wytwarzało cztery produkty: energia elektryczna, energia cieplna, a także produkcja gazu propan-butan (LPG) oraz benzyny chemicznej (C5+). Po oddzieleniu LPG i C5+, lekki gaz (mieszanina metanu i etanu) przesyłany jest dla zasilania turbin gazowych i kotłów wodnych. Skroplony propan-butan i C5+ jest magazynowany i sprzedawany firmom zewnętrznym.
   
 • Więcej informacji na stronie: http://www.energobaltic.com.pl/
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
 • brak informacji na stronie www starostwa
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)
 • brak informacji na stronie www starostwa

Powiat Starogardzki

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

brak danych

 

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Szlaki rowerowe:

 • Trasa rowerowa Czarna Woda - Odry ma długość 27 km. Trasa rozpoczyna się w Czarnej Wodzie, a następnie biegnie przez Leśną Hutę, Wojtal do Odrów
 • Trasa rowerowa Czarna Woda - Wirty ma długość 26 km. Trasa rozpoczyna się w Czarnej Wodzie, a następnie biegnie przez Zimne Zdroje, Lubiki, Hutę Kalną, Młyńsk, Mały Bukowiec, Twardy Dół do Wirt. oraz jezioro Czechowskie i Niedackie. Arboretum Wirty
 • Trasa rowerowa Czarne - Skórcz, 4 km.
 • Trasa rowerowa Czarne - Mirotki - Barłożno, trasa łatwa, 6 km
 • projektowana jest trasa Smętowo, Skórcz, Lubichowo, Osiek, Czarna Woda.

Trasy wodniackie:

 • Jeziorami:
  • Czarne Północne - Czarne Południowe z koniecznością przeprawy przez groblę oddzielającą jeziora, dalej przeprawa przez szosę Osiek- Warlubie, rowem do jeziora Kałębie, dalej strugą Kałębnica do jeziora Słone i powrót. Nad jeziorem Kałębie leży wieś Osiek.
  • trasy wodniackie występują ponadto na rzekach: Wda, Wierzyca oraz Wietcisa.
 • Przeszkody znajdujące się na trasach wodniackich:
  • Elektrownia wodna Kolincz Kolincz Rz. Wierzyca
  • Elektrownia wodna Owidz Owidz Rz. Wierzyca
  • Elektrowmia wodna Czarnocińskie Piece Czarnocińskie Piece Rz. Wierzyca
  • Elektrownia wodna Starogard Gd. Starogard Gd. Rz. Wierzyca
  • Elektrownia wodna Nowa Wieś Rzeczna Nowa Wieś Rzeczna Rz. Piesienica
  • Elektrownia wodna Wdecki Młyn Wdecki Młyn Rz. Wda
  • Elektrownia wodna "Dolina" Skarszewy Rz. Wietcisa
  • Elektrownia wodna przy młynie Skarszewy Skarszewy Rz. Wietcisa
  • Stanisław Pawłowski Młyńsk Struga Młyńska

Gospodarstwa Agroturystyczne:

Powiat Sztumski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • Będący w realizacji projekt to : „Program ochrony pomników przyrody w gminie Sztum”.
 • Podjęcie przez gminę Sztum zadania pn. „Program ochrony pomników przyrody w gminie Sztum” będzie realizowany, gdyż ochrona pomnikowa uznawana jest za najstarszą pierwszą świadomie wprowadzaną formę ochrony przyrody.
 •  W okresie od marca do listopada 2005 r. planowane jest przeprowadzenie ewidencji pomników przyrody na terenie miasta gminy Sztum. Oznaczone i opisane zostaną pojedyncze formy przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej. Okazałe drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, głazy narzutowe i użytki ekologiczne odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów.
 • Każda z wyróżnionych form zostanie zaopatrzona w tabliczkę informacyjną „Pomnik Przyrody” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wzoru tablic obwieszczających o obowiązujących ograniczeniach i zakazach z zakresu ochrony przyrody oraz tablicę z krótką informacją na temat pomnika. Ponadto pojedyncze formy zostaną wyeksponowane poprzez założenie płotków zabezpieczających dewastację pomnika.
 • Zostanie wydana mapa z zaznaczonymi miejscami występowania pomników przyrody, z krótkim opisem i zdjęciami tworów najbardziej wyróżniających się i cennych pod względem przyrodniczym.
 • Realizacja zadania pn. „Program ochrony Pomników przyrody w gminie Sztum” ma za zadanie ochronę najcenniejszych tworów przyrody na terenie miasta i gminy Sztum oraz promowanie jej piękna. Dokładna mapa lokalizująca zewidencjonowane i wzięta pod szczególna ochronę pomniki przyrody, będzie umożliwiała odbywanie pieszych wycieczek grup szkolnych czy indywidualnych, co wpłynie na pogłębianie wiedzy i świadomości ekologicznej mieszkańców. Ponadto wpłynie to na pobudzenie ukierunkowanego ruchu turystycznego z możliwością obejrzenia i wędrówki wśród szczególnie cennych walorów przyrodniczych ziemi sztumskiej.
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

brak danych

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)
 • Gmina Stary Targ, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjęto trasę rowerową o znaczeniu międzynarodowym (z Calais we Francji do Petersburga w Rosji) biegnącą przez gminę z zachodu na wschód.  W południowo-wschodniej części gminy istnieją realne możliwości wypromowania „obszaru atrakcyjności turystycznej”, opartej na warunkach  naturalnych  gminy (kompleksy leśne, wody) 

Istnieją tu potencjalne możliwości:

 • lokalizowanie obozowisk wodnych, terenów biwakowych
 • rozwoju  agroturystyki

Na terenie gminy znajduje się jedno gospodarstwo agroturystyczne  w  miejscowości Bukowo.

Powiat Słupski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • Budowa biorafinerii w Sycewicach. Obecnie trwają procedury związane z wydaniem pozwolenia na budowę. Będzie to pierwsza w Polsce instalacja do produkcji biopaliwa na skalę przemysłową. Wytwarzać będzie 50 tys.t biodiesla przetwarzając 150 tys. t rzepaku.
  Przewidziany ogólny koszt budowy wraz z zakupem surowców wynosi 200 mln zł.
 • Powiat jako pierwszy w Polsce realizuje program selektywnego usuwania odpadów z parkingów leśnych na których rozstawiono po trzy pojemniki (szkło, tworzywa sztuczne, odpady komunalne). W efekcie zebrano 1 100 m3 odpadów komunalnych, 47 m3 szkła i 50 m3 tworzyw sztucznych.
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

Bioenergia szansą dla ekologicznego zrównoważonego rozwoju Powiatu Słupskiego.

 • celem jest wykorzystanie naturalnego potencjału i szansy jaką stwarza rozwój energetyki opartej na biomasie. Obecnie funkcjonują już kotłownie na biomasę w mieście Kępice o mocy 4 MW i gminie Słupsk w której wszystkie szkoły (5) ogrzewane są tą metodą. Obydwie gminy są w początkowej fazie zakładania plantacji wierzby energetycznej. W powiecie przewiduje się wykorzystanie do tego celu przede wszystkim odpowiednio przygotowane paliwo ze słomy, traw itp.
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)
 • Turystyka zrównoważonego rozwoju prowadzona jest w oparciu o elementy środowiska przyrodniczego Słowińskiego Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi" i obszarów chronionego krajobrazu.
 • Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia zajmują się oznakowaniem tras rowerowych, pieszych i kajakowych. Oznakowano około 400km tras rowerowych, 500m tras pieszych i szlak kajakowy w "Dolinie Słupi". Gospodarstw agroturystycznych w Powiecie jest 35. Szlakami wyznakowanymi można dotrzeć do miejsc wyznaczonych przez administratorów obszarów chronionych.

Powiat Tczewski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

Gmina Pelplin:

 • warsztaty szkoleniowe "Rolnictwo a ochrona środowiska"
 • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
 • budowa kolektorów słonecznych

Miasto Tczew:

 • uczestnictwo w Regionalnym Systemie Organizacji Zbierania i Unieszkodliwiania Odpadów., wariant organizacyjny i technologiczny polega na następujących operacjach technologicznych: gromadzenie odpadów bio, wydzielenie odpadów bio, kompostowanie, termiczna obróbka odpadu zmieszanego, technologia: spalanie paliwa alternatywnego
   

 

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

(opisu "zielonej turystyki" na stronie internetowej starostwa brak, poszczególne opisy można znaleźć na stronach internetowych gmin)

Powiat Tczewski

 • "Szlak Ziemi Tczewskiej im. Romana Klima" - zielony, pieszy - ok. 82 km Tczew- Opalenie, "Nadwiślański Szlak Doliny Dolnej Wisły" - czarny rowerowy ok. 80 km ( w Powiecie Tczewskim ok. 42 km)

Gmina Gniew

 • Gospodarstwa agroturystyczne: "Maciejówka" - Opalenie 131, E. Głowacka - Opalenie 179, J. Brzycka - Widlice 38, Schronisko - Dom Kultury w Opaleniu.
 • Rezerwaty: Wiosło Małe, Wiosło Duże, Opalenie Dolne, Opalenie Górne
 • Możliwości rozwoju żeglugi rzecznej - rz. Wisłą i Wierzycą

Tczew szlaki spacerowe:

 • Staromiejski szlak turystyczny dł. 5,5 km
 • szlaki spacerowo-marszowe prowadzące od dworca PKP (8 km, 9 km, 9 km, 10 km, 9 km), s
 • szlak od cmentarza żołnierzy - jeńców austriackich przez Szpęgawę,
  Rokitki do Tczewa
 • trasy rowerowe - obwodowe dł. 19 950 m, dł. 3 000 m, trasy: " Nowe Miasto" dł. 2 700 m, "Fabichowo" dł. 2 620 m, "Specjalna Strefa Ekonomiczna - Rokitki" dł. 4 200 m

Powiat Wejherowski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • brak informacji na stronach www powiatu

 

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

Program Stypendialny Wyrównywania Szans i Wspierania Rozwoju Edukacyjnego w Powiecie Wejherowskim

 • Celem programu jest:
  • wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży oraz studentów; 
  • motywowanie uczniów do osiągania lepszych wyników w nauce;
  • mobilizowanie do podnoszenia wyników sportowych i rozwijanie zdolności i talentów.
  • Więcej informacji o projekcie na stronie WWW: www.bip.powiat.wejherowo.pl w folderze zamierzenia.

Budowa Centrum Aktywizacji Sportu i Promocji Zdrowia w Powiecie Wejherowskim.

 • Celem programu jest: 
  • rozwój bazy i poprawa stanu infrastruktury sportowej powiatu;
  • wyrabianie wśród młodzieży zdrowego stylu życia; 
  • wrażanie programu rozwoju rekreacji, sportu i wypoczynku; wspieranie działań na rzecz  kultury fizycznej i rekreacji; 
  • zmniejszenie zagrożeń wywołanych patologiami, szczególnie alkoholizmem, narkomanią poprzez organizację różnych form sportowych; 
  • zapobieganie i korygowanie wad postawy dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć profilaktyczno - korekcyjnych.
  • Więcej informacji o projekcie na stronie WWW: www.bip.powiat.wejherowo.pl w folderze zamierzenia.

Edukacja dla Rynku Pracy w Powiecie Wejherowskim.

 • Celem programu jest: 
  • wypełnianie ustawowego zadania ponadgimnazjalnej edukacji publicznej tak, aby absolwent szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Wejherowskiego świadomie i pewnie adoptował się na lokalnym rynku pracy poprzez: zatrudnienie i podjęcie pracy zawodowej, podjęcie samodzielnej działalności lub kontynuację nauki na wyższym etapie kształcenia;
  • skuteczne kształcenie zawodowe; współtworzenie lokalnego rozwoju ekonomiczno - gospodarczego, przedsiębiorczości, własności prywatnej;
  • zapobieganie patologiom społecznym: bezrobocia, apatii i alienacji społecznej, frustracji zawodowej, marginalizacji życia społecznego,
  • grożeniom demoralizacji, kryminalizacji i przestępczości;
  • budowanie atmosfery spokoju społecznego, zadowolenia i spełnienia młodego pokolenia.
  • Więcej informacji o projekcie na stronie WWW: www.bip.powiat.wejherowo.pl w folderze zamierzenia.

Rozwój systemu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

 • Celem programu jest: 
  • uaktywnienie społeczności lokalnych w zakresie zapobiegania i rozwiązywania problemów marginalizacji osób i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  • Więcej informacji o projekcie na stronie WWW: www.bip.powiat.wejherowo.pl w folderze zamierzenia.
    
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)
 • brak informacji na stronie www.

Sopot

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • Słoneczne Trójmiasto
  Projekt realizowany w ramach europejskiej inicjatywy wspieranej przez program ALTERNER Komisji Europejskiej promujący wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Europie. Czas trwania projektu 12.2003 - 12.2005
 • Program „Błękitna Flaga”
  Międzynarodowy program Fundacji na rzecz Edukacji Ekologicznej ( FEE) polegający na promocji wdrażania zasad ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w kąpieliskach poprzez nadawanie ekoznaku – certyfikatu przyznawanego obiektom spełniającym najwyższe kryteria w zakresie jakości wody, zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa oraz prowadzonych działań edukacyjnych i informacyjnych
 • CosCo Projekt
  Międzynarodowy projekt zagospodarowywania glonów i trawy morskiej w strefie przybrzeżnej. Techniki sprzątania plaż.
 • „Sopot, ulica sztuki”
  kontynuacja projektu i stworzenie całorocznej pracowni artystycznej dla osób niepełnosprawnych
 • MONTE –URBI
  tydzień lekcji żywej historii dla młodzieży z Sopotu i Ozierska ( obwód kaliningradzki)
 • Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w uzdrowisku – etap V – modernizacja zbiornika retencyjnego Staw Łokietka – PHARE 250 000 Euro  -dotacja
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

PROJEKTY ZŁOŻONE I W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

 • patrz tabela projektów
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

 

Ścieżki rowerowe: 

 • wzdłuż brzegu morskiego na odcinku od Gdańska do granicy z Gdynią, 
 • wzdłuż al. Niepodległości na odcinku od granicy z Gdynią do ul. 23 Marca

Szlaki spacerowe opracowane w postaci mapy:

 • Szlak Wiewiórek
 • Szlak Saren
 • Szak Dzików
 • Szlak Zajęcy
 • Szlak Lisów
 • Szlak Mew

Słupsk

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • Ekologia to znaczący element w przyjętej zasadzie zrównoważonego rozwoju miasta. Samorząd Miasta prowadzi politykę przestrzenną, gwarantującą zachowanie osnowy ekologicznej miasta w powiązaniu z ekosystemami terenów podmiejskich. Celem tego działania jest m.in. utworzenie spójnego kompleksu ekologicznego zapewniającego ciągłość między obszarami chronionymi tj. od Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi" poprzez korytarz ekologiczny doliny rzeki Słupi, po ujście do Morza Bałtyckiego, włączając obszary pobrzeża na wschód i zachód od Ustki, w tym Słowiński Park Narodowy. Realizując ten cel, samorząd Słupska jest inicjatorem lokalnych działań proekologicznych, współzałożycielem Związku Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy.
 • O powyższym brak informacji na odrębnej stronie www.
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
 • Kompleksowy program ochrony wód rzeki Słupi przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z wód opadowych i roztopowych w zlewni miasta Słupska (w 2004 r – określenie monitoringu w zakresie eliminacji zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych mający wpływ na stan czystości rzeki Słupi).
 • Kompleksowy program segregacji odpadów w Bierkowie dla miasta Słupska i powiatu słupskiego (przedsięwzięcie zostało poddane ocenie panelu ekspertów w konkursie ZPORR, uzyskało dofinansowanie 75% wartości całkowitej kwoty).
 • Zagospodarowanie części terenów zalewowych – poldery rzeki Słupi
 • Powołanie podmiotu gospodarczego hodowli łososia na rzece Słupi pn. ”Park łososia” Celem jest podjęcie współpracy międzygminnej oraz działalność gospodarcza przywracająca i utrzymująca równowagę ekologiczną w dorzeczu rzeki Słupi (została przygotowana koncepcja powołania podmiotu gospodarczego „Park łososia”.
 • Realizacja przedsięwzięcia utworzenia sp. z o.o nastąpi po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy oraz Strategii Zrównoważonego Rozwoju Związku Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy.


powyższym brak informacji na odrębnej stronie www

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)
 • nr 1 - ul. 11 Listopada, Szczecińska, W. Stwosza, Kasprowicza
 • nr 2 - ul. Sobieskiego,  od ul. Szczecińskiej do Grunwaldzkiej
 • nr - ul.Wazów-3-Maja do Batorego
 • nr 4 - ul. Wolności  od ul. Kołłątaja do Kopernika
 • nr 5 - ul. Kołłątaja (park) Wojska Polskiego (deptak)
 • nr 6 - ul. Sienkiewicza, Kopernika,Bałtycka
 • nr 7 - ul. 9-Marca, Jagiełły, Jana Pawła II
 • nr 8 - ul. Gdańska od ul. Lotha w kierunku Redzikowa
 • nr 9 - ul. Lutosławskiego od ul. Jana Pawła II do Poznańskiej
 • nr 10 - w Parku Kultury i Wypoczynku od bramy głównej do ul Drewnianej
 • nr 11 - ul. Nad Śluzami
 • nr 12 - ul. 3-Maja – odcinek pomiędzy skrzyżowaniem Jana III Sobieskiego i Leszczyńskiego
 • nr 13 - ul. Szczecińska na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Małcużyńskiego
 • nr 14 - odcinek ul. Poznańskiej do przejazdu kolejowego

 powyższym brak informacji na odrębnej stronie www 

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002