Gdańsk

Zadania, projekty
 • Nazwa zadania, ujętego w Programie lub w Planie, przewidzianego do realizacji na terenie powiatu:
 • Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku – Szadółkach
 • Wartość zadania 289,2 mln zł
 • Czas realizacji 2007 -2012
   

Gdynia

Zadania, projekty

brak danych

Powiat Bytowski

Zadania, projekty

brak danych

Powiat Chojnicki

Zadania, projekty

Na stronie internetowej powiatu podano informację o realizacji zadań Programu Ochrony Środowiska i Planowania Gospodarki odpadami Woj. Pomorskiego

Powiat Człuchowski

Zadania, projekty
 • Gmina Przechlewo
  • Budowa kanalizacji sanitarnej  na terenie Gminy  Przechlewo. Etap I Zawada-Szczytno
   • Wartość zadania 474 448,02
   • Czas realizacji 2006 r.
   • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2006 (rok aktualizacji danych)
   • Wymiana  sieci wodociągowej ,kanalizacji sanitarnej , deszczowej w  m. Przechlewo ul. Jeziorna oraz budowa kanalizacji ul. Młyńska
   • Wartość zadania 525.875,40
   • Czas realizacji 2005 - 2006
   • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2006 (rok aktualizacji danych)
   • kanalizacja sanitarna         487,4 mb
   • przyłącza kanalizacyjne     52,00 mb
   • sieć wodociągowa             710,8 mb
   • przyłącza wodociągowe
  • Wymiana sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej deszczowej ul. Człuchowska w Przechlewie 
   • Wartość zadania 412 932,00
   • Czas realizacji - 2006
   • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2006 (rok aktualizacji danych)    
  • remont drogi powiatowej nr 2505G Lisewo- Przechlewo wymieniona została  sieć wodociągowa (rury azbestocementowe),
  • kanalizacja sanitarna i deszczowa (zły stan techniczny rur) na ul. Człuchowskiej w Przechlewie
  • kanalizacja sanitarna – 123,2 mb
  • sieć wodociągowa – 1053,1 mb
  • kanalizacja deszczowa – 178,3 mb.

Powiat Gdański

Zadania, projekty

Rekultywacja nieczynnego wysypiska w Przywidzu

 • Wartość zadania - 50 tys. zł
 • Czas realizacji -2005 – 2006
 • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2006 - brak danych


Zamknięcie i rekultywacja składowiska w Mirocinie w gminie Cedry Wielkie

 • Wartość zadania -120 tys. zł
 • Czas realizacji -2006 -2011
 • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2006 - brak danych
 • Wartość zrealizowanej części projektu - 50 tys. zł

Zamknięcie i rekultywacja składowiska w Gołębiewie w gminie Trąbki Wielkie

 • Wartość zadania -150 tys. zł
 • Czas realizacji - 2008 – 2011
 • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2006 - brak danych


Likwidacja nielegalnych wysypisk w Pruszczu Gdańskim

 • Wartość zadania - 285 tys. zł
 • Czas realizacji -2004 – 2011
 • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2006 - brak danych
 • Wartość zrealizowanej części projektu -110 tys. zł
   

Powiat Kartuski

Zadania, projekty

brak informacji z powiatu

Powiat Kościerski

Zadania, projekty

brak informacji

Powiat Kwidzynski

Zadania, projekty
 • Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami w m. Gilwa Mała gm. Kwidzyn
 • Zakład został otwarty 1 października 2004 r.
 • Koszt budowy wyniósł 23,5 mln. zł.

 

 • W ramach Zakładu Gospodarki Odpadami powstała m.in. sortownia  odpadów, kompostownia, deponator do czasowego składowania odpadów niebezpiecznych oraz kwatera balastu.
 • Zakład  może przyjąć rocznie ok. 25 tys. ton odpadów
 • Czas realizacji 1999-2004

Powiat Lęborski

Zadania, projekty

brak danych

Powiat Malborski

Zadania, projekty
 • Gmina Nowy Staw
  • Przeprowadzenie prac melioracyjnych na terenie gminy Nowy Staw
   • Wartość zadania    19 000 zł,   realizacja 2006 r.
   • Wartość zrealizowanej części projektu 19 000
   • Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej
  • w miejscowości Laski, gm. Nowy Staw
   • Wartość zadania    23 500 zł,  realizacai 2006 r.
   • Wartość zrealizowanej części projektu 23 500
  • Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trępnowy, gm. Nowy Staw
   • Wartość zadania    165 298,78 zł,  realizacja 2006 r.
   • Wartość zrealizowanej części projektu 165 298,78

Powiat Nowodworski

Zadania, projekty
 • Opracowanie koncepcji sortowni odpadów oraz stacji przeładunkowej w Stegnie.
 • Prowadzenie kampanii edukacyjnych i akcji ekologicznych typu „Sprzątanie  świata”, „ Nie wypalajmy traw”, „Sprzątanie rzeki Tugi” itp. dla dzieci i dla dorosłych.
 • Zwiększenie liczby mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych w gminach.
 • Zbiórka baterii na terenie szkół, przedszkoli i placówek użyteczności publicznej.
 • Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów przez gminy
 • Prowadzenie warsztatów nt. ochrony przyrody i walorów Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana wraz z otuliną dla zorganizowanej grupy dorosłych  ( dziennikarze, nauczyciele, urzędnicy, naukowcy)
   

Powiat Pucki

Zadania, projekty

brak danych

Powiat Starogardzki

Zadania, projekty
 • Nazwa zadania, ujętego w Programie lub w Planie, przewidzianego do realizacji na terenie powiatu:
  • Zakład Utylizacji Odpadów Stary Las
  • Wartość zadania – 82,47 mln zł
  • Czas realizacji – 2010 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda:
  • W zakresie gospodarki odpadami w roku 2006 na terenie gminy realizowane było wdrażanie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Czarna Woda”- szczególnie w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. Gmina Miejska Czarna Woda partycypowała również w budowie ZUOK „Stary Las”.
  • W 2006r. przeprowadzane były także prace w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.  Obejmowały  modernizację kanalizacji ogólnospławnej oraz budowę dwóch przepompowni i kolektora tłocznego łączącego kanalizację Czarnej Wody z siecią Czersk-Łąg. Zadanie zostało zakończone  w 2007r.
    

Powiat Sztumski

Zadania, projekty
 • Rekultywacja nielegalnych wysypisk w Sztumie i Mikołajkach Pomorskich;
 • Wartość zadania – ok.1 mln zł;
 • Potencjalne źródło finansowania – EFRR;
 • Aktualizacja gminnych planów gospodarki odpadami;
 • Aktualizacja powiatowego Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami;
 • Opracowanie Programu Usuwania Azbestu;
 • Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych.
   

Powiat Słupski

Zadania, projekty
brak danych

Powiat Tczewski

Zadania, projekty
 • Miasto Tczew:
  • Opracowanie dokumentacji technicznej i opracowania wniosku do Funduszu Spójności wraz z badaniami morfologicznymi odpadów dla przedsięwzięcia „Regionalny System Gospodarki Odpadami w Tczewie”.
 • Gmina Morzeszczyn – brak danych
 • Gmina Gniew – brak danych
 • Gmina Pelplin - w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego ujęty został plan rozbudowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów “Rokitki”, który obejmowałby działalnością teren gminy Pelplin.
 • Gmina Tczew – brak danych
 • Gmina Subkowy -
  • Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej z przyłączami i przepompowniami I i II etap w Subkowach
   • Wartość zadania 17 883 744
   • Czas realizacji 2004-2013 rok
   • Zrealizowany zakres projektu do końca roku
   • 2004 r.
   • Wykonano mapy do celów projektowych obszarów po których będą przebiegać kolektory oraz terenu oczyszczalni ścieków. Koszt opracowań 40495,46 zł.
   • 2005 r.
   • Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej dla I etapu. Koszt dokumentacji 59780,00 zł.
   • Przeprowadzenie przetargów i wyłonienie wykonawców projektów :
  • kanalizacji sanitarnej II etap. Wyłoniony wykonawca to Pracownia Projektowo Wdrożeniowa inż. Andrzej Krysiński z Gdyni. Koszt opracowania 46000,00 zł.
  • oczyszczalni ścieków. Wyłoniony wykonawca to BIOKONSULT z Poznania. Koszt opracowania 54290,00 zł.
  • 2006 r.
  • Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej dla II etapu. Koszt dokumentacji wg umowy 46 000 zł. Projekt wykonała Pracownia Projektowo Wdrożeniowa inż. Andrzej Krysiński z Gdyni.
  • Wykonanie projektu budowy oczyszczalni ścieków. Projekt wykonała firma BIOKONSULT z Poznania. Koszt opracowania 54290,00 zł.
    

Powiat Wejherowski

Zadania, projekty

brak danych

Sopot

Zadania, projekty
 • Uporządkowanie gospodarki wodnej w Sopocie - ochrona wód Zatoki Gdańskiej
  Wartość zadania: 62.500 tys. zł,
  Czas realizacji: 2004-2007
 • Wprowadzenie nowoczesnego systemu sterowania ruchem ulicznym na osi Wejherowo-Gdynia-Sopot-Gdańsk-Pruszcz Gdański
  Wartość zadania 6.000 tys. zł,
  Czas realizacji 2004-2006
 • Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę
  Wartość zadania: 29 893 tys. zł.
  Czas realizacji: 2004 - 2011
 • Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej
  Wartość zadania: 28 822 tys. zł.
  Czas realizacji: 2004 – 2011
 • Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej – ochrona przybrzeżnych wód Zatoki Gdańskiej
  Wartość zadania: 120 738 tys. zł.
  Czas realizacji: 2004 – 2011
 • Ochrona atmosfery (m.in.: zmiana źródeł ogrzewania, modernizacja układu komunikacyjnego Miasta, budowa tras rowerowych)
  Wartość zadania: 2 315 tys. zł.
  Czas realizacji: 2004 – 2011
 • Hałas (m.in.: opracowanie mapy akustycznej Miasta, projekt budowy ekranów akustycznych wzdłuż linii kolejowych, modernizacja i budowa nowych ulic – tzw. ciche nawierzchnie, budowa tras rowerowych)
  Wartość zadania: 5 375 tys. zł.
  Czas realizacji: 2005 – 2011
 • Promieniowanie elektromagnetyczne (wykonanie pomiarów kontrolnych poziomu pól elektromagnetycznych)
  Wartość zadania: 120 tys. zł.
  Czas realizacji: 2005 – 2011
 • Gospodarka odpadami
  Wartość zadania: 36 176 tys. zł.
  Czas realizacji: 2004 – 2011
 • Ochrona przyrody i krajobrazu, kształtowanie zieleni
  Wartość zadania: 3 109 tys. zł.
  Czas realizacji: 2004 – 2011
 • Zrównoważone wykorzystanie lasów
  Wartość zadania: 186 tys. zł.
  Czas realizacji: 2004 – 2011
 • Ochrona zasobów kopalin
  Wartość zadania: 18 tys. zł.
  Czas realizacji: 2004 – 2011
 • Edukacja ekologiczna
  Wartość zadania: 2 565 tys. zł.
  Czas realizacji: 2004 – 2011

   

Słupsk

Zadania, projekty

Sprawozdanie z realizacji Planu operacyjnego przyjętego w Programie Ochrony Środowiska województwa pomorskiego, zgodnie z listą przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2003-2006r. - przedsięwzięcia inwestycyjne,
jest dostępne w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Słupsku.
 Tab. Zadania inwestycyjne zrealizowane w ramach realizacji Planu Gospodarki Odpadami
 
Zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa ZZO Bierkowo wraz z wprowadzeniem na cały obszar obsługiwany przez ZZO systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w tym odpadów niebezpiecznych. (PGK Spółka z o. o. - większość udziałów Miasto Słupsk , lokalizacja inwestycji poza obszarem starostwa)

Zadanie
Termin realizacji
Opis podjętych działań
Środki finansowe wydatkowane                      w 2006 roku
Roboty ziemne                           i uszczelnienie niecki              na balast - Bierkowo
Zgodnie             z realizacją III etapu
Budowę kwatery balastu rozpoczęto zgodnie z umową Nr 49/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. zawartą pomiędzy Rejonowym Zarządem Inwestycji (inwestor zastępczy) a Przedsiębiorstwem Usługowo – Transportowym „Kop-Trans”. 30 listopada 2006 r. podpisano protokół odbioru końcowego prac.
Środki budżetu miasta 137.153,00 zł.
Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 411.467,00 zł
Zakup spychacza – szt.1                        Bierkowo
Zgodnie             z realizacją III etapu
Spychacz zakupiono w 2005 roku – koszt 982 727,00 zł (75% wydatków finansowano ze środków EFRR)
--------
Budowa hali sortowni              o pow. 1800 m2                wraz z wyposażeniem Bierkowo
Zgodnie             z realizacją III etapu
Realizacja zadania zakończona w 2007 roku
koszt:10.503.806,95zł
---------
Zakup kompaktora – szt.2                         Bierkowo
Zgodnie             z realizacją III etapu
Zakup kompaktora w 2005 roku - koszt 1 232 200,00 zł (75% wydatków finansowano ze środków EFRR)
Zakup kompaktora w 2007 r.: 982.527,00zł
---------
Zakup ładowarki samobieżnej – szt. 1                     Bierkowo
Zgodnie             z realizacją III etapu
Ładowarkę samobieżną zakupiono zgodnie z umową Nr 34/2006 zawartą w dniu 22 sierpnia 2006 r. pomiędzy Rejonowym Zarządem Inwestycji (inwestor zastępczy), a sprzedawcą Grausch i Grausch Maszyny Budowlane W dniu 15 listopada 2006r. protokolarnie dokonano odbioru technicznego dostawy maszyny.
Środki budżetu miasta 229.360,00 zł.
Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 603.9000,00 zł
Zakup pojemników                  do surowców wtórnych 600 szt.
Zgodnie             z realizacją III etapu
Realizacja w 2007 r.: 866.200,00zł
---------
Zakup samochodów specjalistycznych
 
2007r -839.482,00zł
 

 

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002