Gdańsk

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

ogółem 25 444 584   m3/r
w tym:

 • przemysł: 1 553 000 m3/r
 • cele komunalne: 20 311 603 tj śr.55 648, 2 m3/d
 • inni odbiorcy: 2 484 594 m3/r
 • rolnictwo i leśnictwo: brak danych m3/r
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne – wody powierzchniowe =  29,0%
 • ujęcie komunalne –  wody podziemne + ujęcie drenażowe = 70,47%
 • studnie indywidualne – ujęcia lokalne =  0,53 %                                
 • ujęcia przemysłowe – wody poziemne - brak danych
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe - brak danych
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

122

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych:     55 648,2
 • do celów przemysłowych:   4255
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

99,5

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

2,63
 

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych  86
 • parametrów bakteriologicznych   100
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • Saur Neptun Gdańsk S.A., Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. z o.o.,
  • wielkość produkcji śr. 67 392,3 [m³/d].  
  •  96,7 % całkowitego zaopatrzenia Gdańska
 • Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych i Komunalnych „Unikom” Sp. z o.o. w Gdańsku
  • wielkość produkcji śr.   263 [m³/d]
  •  0,4  % całkowitego zaopatrzenia Gdańska
 • z ujęć miasta Sopotu
  • wielkość produkcji śr. 2005,3 [m³/d].  
  • 2,9  % całkowitego zaopatrzenia Gdańska

Gdynia

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

ogółem 16 077 840    
w tym:

 • przemysł   1 784 567  
 • cele komunalne 1 257 677   
 • gospodarstwa domowe 13 035 596    
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

ujęcie komunalne –wody powierzchniowe brak
ujęcie komunalne – wody podziemne 100%
Ilość  wydobytej wody na ujęciach

 • uj. Wiczlino – 3 254 431
 • uj. Wiczlino Wieś – 30 820
 • uj. Wielki Kack - 703 811
 • uj. Jana z Kolna – 22 832
 • uj. Kolibki – 1 348 625
 • uj. Sieradzka  - 1 354 776
 • uj. Rumia – 4 564 153
 • uj. Reda - 5 627 295
 • uj. Cedron - 1 874 590

Razem  18 781 333 tj śr.51 456 m3/d
studnie indywidualne
ujęcia przemysłowe – wody poziemne
ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

101,7

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

42 596

 • do celów komunalnych:   3 373
 • do celów przemysłowych:  4 547
 • gospodarstwa domowe:   34 676
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Brak prowadzonej dokładnej statystyki,   ok. 98
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • 2,47 zł brutto za 1m3 wody pobranej na cele zaopatrzenia: ludności w wodę do spożycia lub na cele socjalno bytowe
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • Nazwa firmy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
  • www.pewik.gdynia.pl
  • Średnia dobowa wielkość produkcji  [m³/d] 52 335  
  • 100% całkowitego zaopatrzenia powiatu

Powiat Bytowski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Brak danych z powiatu

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

brak danych

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

brak danych

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

12 741

 • do celów komunalnych: 6 698
 • do celów przemysłowych: 2 208
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

brak danych

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

brak danych

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

brak danych

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

brak danych

Powiat Chojnicki

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Według danych z opłat za wydobycie wody podziemnej do celów komunalnych - ok. 4 377 644 tj 11 994 m3/d

 • przemysł
 • cele komunalne
 • rolnictwo i leśnictwo-  1123
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne – wody powierzchniowe - brak
 • ujęcie komunalne – wody podziemne:
  • Gmina Konarzyny - 95%
  • Gmina Czersk - 91%,
  • Gmina Brusy - 86%,
  • Gmina Chojnice - 100%,
  • Miasto Chojnice - 100%
 • studnie indywidualne  brak danych
 • ujęcia przemysłowe – wody poziemne- brak danych
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe brak
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Gmina Czersk – 88
 • Gmina Chojnice – 92
 • Gmina Brusy – 85
 • Gmina Konarzyny – 80
 • Miasto Chojnice – 96
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych:
  • Średnie dobowe zużycie wody w poszczególnych gminach wynosi:
 • do celów komunalnych:
  • gm. Chojnice:   1507
  • gm. Czersk:  1811
  • gm. Brusy:  1113
  • gm. Konarzyny:   169
  • miasto Chojnice  bd, r
  • Razem ok. 12 000
 • do celów przemysłowych:
  • gm. Chojnice:   714
  • gm. Czersk:  78,6 m³ 
  • gm. Brusy:   78
  • gm. Konarzyny:   29,04
  • miasto Chojnice bd
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Gmina Czersk – 8317089 mieszkańców
 • Gmina Chojnice – 98 16055
 • Gmina Brusy - 86 11270
 • Gmina Konarzyny – 73 %   1542
 • Miasto Chojnice - 10039811

ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem – 85760 tj. 93%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gmina Konarzyny Cena wody 1.47
 • Gmina Czersk woda 1,78, dla firm 1,82
 • Gmina Chojnice 2,18
 • Gmina Brusy: 1,54
 • Miasto Chojnice - 2.18
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • Gmina Czersk  parametry bakteriologiczne 100%, Fizykochemiczne 100%
 • Gmina Brusy bakteriologiczne 100 % Fizykochemiczne 100%
 • Gm. Konarzyny bakteriologiczne 100%, Fizykochemiczne 100%
 • Gm.Chojnice  bakteriologiczne 100%, Fizykochemiczne 100%
 • Miasto Chojnice - bd
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Czersk

Gmina Czersk

 

83

1833

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Gmina Chojnice

 

98

1382

 Zakład Gospodarki Komunalnej

Gmina Brusy

 

86

1190

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Gmina Konarzyny

 

73

369

Miejskie Wodociągi Sp. z o.o.

Miasto Chojnice

 

100

5946


     

Razem ok.15 500

Powiat Człuchowski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem: 3 502 800 m3/r

w tym:

 • przemysł - 883 000 m3/r
 • cele komunalne - 1 726 500 tj. śr. 4 730 m3/d
 • rolnictwo i leśnictwo - 365 000 m3/r
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne – wody podziemne

Miasto (M)
Miasto – Gmina (MG)
Gmina (G)
Pobór wody
m3/rok 
% mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej
MG.Czarne
410124
99,0
M. Człuchów
705545
100
G. Człuchów
346400
100
MG. Debrzno
461725
96,9
G. Koczała
158720
90,0
G. Przechlewo
183376
89,9
G. Rzeczenica
122275
91,5
Razem
2 388 165
tj śr.6543 m3 /d 
W powiecie-56230mieszkańców tj 97%
 

 • studnie indywidualne

Miasto (M)
Miasto – Gmina (MG)
Gmina (G)
Studnie indywidualne
szt.
MG.Czarne
40
G. Człuchów
220
MG. Debrzno
20
G. Koczała
265
G. Przechlewo
15

 

 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne

Miasto (M)
Miasto – Gmina (MG)
Gmina (G)
Pobór wody
m3/rok
MG.Czarne
97000
M. Człuchów
44000
G. Człuchów
14200
MG. Debrzno
18000
G. Koczała
35348
G. Przechlewo
28000
Razem
236 548,00

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

81,64

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

9596,71

 • do celów komunalnych: 4730,14
 • do celów przemysłowych: 2419,18
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

97,8

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto    Człuchów        – 1,40         
 • Gmina    Człuchów        – 1,70
 • Miasto    gmina    Czarne    – 2,92
 • Miasto    gmina    Debrzno    – 2,86  
 • Gmina    Koczała        – 1,50  
 • Gmina    Przechlewo    – 1,63 
 • Gmina Rzeczenica        – 2,31 
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych - 100 %
 • parametrów bakteriologicznych - 100 %
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • Miasto i Gmina Czarne
  • Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne spółka z o.o. Czarnem
  • wielkość produkcji  938,23 m³/d, 83,5 % całkowitego zaopatrzenia  gminy
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa    Wyczechy - wielkość produkcji 82,02 m3/d,
  • 7,3 % całkowitego zaopatrzenia gminy
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa Krzemieniewo - wielkość produkcji 103,38 m3/d,
  • 9,2 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • Miasto Człuchów
  • Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Człuchowie 100 %
  • wielkość produkcji 1933 m3/d
 • Gmina Człuchów
  • Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w  Człuchowie
  • wielkość produkcji 919,18 m3/d, 96,8 % całkowitego zaopatrzenia gminy,
  • Przedsiębiorstwo Komunalne  sp. z o.o. Człuchów - wielkość produkcji 29,86 m3/d,
  • 3,2 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • Miasto i Gmina Debrzno  
  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie; wielkość produkcji 1265 m3/d,
  • 96,9 % całkowitego zaopatrzenia gminy    
 • Gmina Koczała  -    
  • Zakład Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale; wielkość produkcji 434,85 m3/d, 90 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • Gmina Przechlewo
  • Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie; wielkość produkcji  – 448,5 m3/d, 89 % całkowitego zaopatrzenia gminy
  • POLDANOR S.A. wielkość produkcji – 22,2 m3/d, 5 % całkowitego zaopatrzenia gminy
  • ROLPAKO   wielkość produkcji – 31,7 m3/d, 6 % całkowitego zaopatrzenia gminy
 • Gmina Rzeczenica
  • Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Rzeczenica w Rzeczenicy
  • wielkość produkcji 335 m3/d, 91,5 % całkowitego zaopatrzenia gminy

Powiat Gdański

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem : 3 173 123 m3/r

w tym :

 • cele komunalne - brak danych
 • przemysł, rolnictwo i leśnictwo - brak danych

 

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne – wody powierzchniowe
  • Gmina Kolbudy – 20%
 • ujęcie komunalne – wody podziemne
  • Gmina Cedry Wielkie –239,5 tys./m3/rok
  • Gmina Suchy Dąb – 2 ujęcia komunalne
  • Miasto Pruszcz Gdański – 100%
  • Gmina Pszczółki –  99%, 300 tyś.m3
  • Gmina Kolbudy – 80%
  • Gmina Trąbki Wielkie – 508 943 m3/rok
  • Gmina Pruszcz Gdański – 100 %
  • Gmina Przywidz – 97 %
 • studnie indywidualne
  • Miasto Pruszcz Gdański – 5 sztuk
  • Gmina Pszczółki – 1%
  • Gmina Przywidz – 6 /zdroje/
 • ujęcia przemysłowe – wody poziemne brak
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe brak
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

98,34

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • Miasto Pruszcz Gdański
  • do celów komunalnych –  2699
  • do celów przemysłowych –  368
 • Gmina Cedry Wielkie 656
 • Gmina Kolbudy
  • do celów komunalnych – 1370
 • Gmina Pruszcz Gdański 
  • do celów komunalnych – 2245
  • do celów przemysłowych – 719
 • Gmina Przywidz
  • do celów komunalnych – 420
  • do celów przemysłowych – 420
 • Gmina Pszczółki 
  • do celów komunalnych – 701
  • Gmina Suchy Dąb – 700
 • Gmina Trąbki Wielkie 
  • do celów komunalnych – 850
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

99,3

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Pruszcz Gdański – 2,39
 • Gmina Cedry Wielkie – 1,99   
 • Gmina Kolbudy – 2,11   
 • Gmina Pruszcz Gdański – 2,66   
 • Gmina Przywidz – 2,14 
 • Gmina Pszczółki – 1,98  
 • Gmina Suchy Dąb – 1,87  
 • Gmina Trąbki Wielkie – 2,14   
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych: Ilość wody, spełniającej normy, waha się w granicach od 70 do 100%, w gminach Cedry Wielkie i Suchy Dąb w wodzie występują ponadnormatywne ilości fluoru (wszystkie ujęcia z wyjątkiem ujęcia w Kiezmarku i Wocławach)
 • parametrów bakteriologicznych: 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Miasto Pruszcz Gdański

 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. – 100%    

Gmina Cedry Wielkie

 • WEMA S.C. Władysław Girsztowt, Marek Ulmann z Pszczółek – 100%

Gmina Kolbudy

 • REKNICA sp. z o.o. w Kolbudach – 100%; wielkość produkcji 1441 m3/dobę-

Gmina Pruszcz Gdański

 • "EKSPLOATATOR" sp. z o.o. – wielkość produkcji 1625 m3/dobę-

Gmina Przywidz

 • Urząd Gminy Przywidz – wielkość produkcji 645 m3/dobę-r.

Gmina Pszczółki

 • WEMA S.C. Władysław Girsztowt, Marek Ulmann z Pszczółek

Gmina Suchy Dąb – Urząd Gminy w Suchym Dębie

Gmina Trąbki Wielkie

 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Trąbkach Wielkich, wielkość produkcji 2 523 m3/dobę

Powiat Kartuski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem - dane Urzędu Statystyczny w Gdańsku – 491 700      

 w tym:

- przemysł

- cele komunalne - dane Urzędu  Statystyczny w Gdańsku -3 412 600 tj śr. ok.9350 m3/d

 

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

brak danych z powiatu

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

brak danych z powiatu

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

6664,3 (łącznie dla gmin: Kartuzy, Przodkowo, Stężyca, Żukowo 52718M)

 • do celów komunalnych: 6146,24   6 146 240 : 52 718=116,58 tj ok. 117[dm³/mieszkańca/dobę]
 • do celów przemysłowych: 560,08
 • dane U. Statystyczny w Gdańsku - 2007- 9350
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

brak danych z powiatu

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

brak danych z powiatu

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

brak danych z powiatu

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

brak danych z powiatu

Powiat Kościerski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

 

2006 r.
(m3/r)

2007 r.
(m3/r)

ogółem w tym:

1890029

1 845706,5

przemysł

232748

226451

cele komunalne

1482124,5

1 460642,5

rolnictwo i leśnictwo

183857

158613

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

                                                            2006                                                             2007
Miasto Kościerzyna             99%     592 700 m³/rok                            99%  591 700 m³/rok
Gmina Kościerzyna             56%    208 200 m³/rok                              57%  200 400 m³/rok
Gmina Dziemiany                60%      94 500 m³/rok                                60%    84 000 m³/rok
Gmina Karsin                        81,7     101 678 m³/rok                             83,7% 98 803  m³/rok   
Gmina Liniewo                     92%     136 800 m³/rok                              94%  128 100 m³/rok                  
Gmina Nowa Karczma        93%     173 500 m³/rok                             95% 178 500 m³/rok                           
Gmina Stara Kiszewa         47,7%    91 961,5 m³/rok                          46,9% 93 681,5 m³/rok  
Gmina Lipusz                       21,5%   13 000 m³/rok                                22,6%    14500 m³/rok      
Razem                               1 412 339,5  m³/rok  tj. 3 869,4 m³/d           1389684, 5 3807 m³/d   

studnie indywidualne  

                                                               2006                                                                                       2007
Miasto Kościerzyna                          1%       brak danych                                                    1%       brak danych
Gmina Kościerzyna                          44%     brak danych                                                    43%     brak danych
Gmina Dziemiany                             40 %     brak danych                                                   40%    brak danych
Gmina Karsin                                    18%     22 320 m³/rok                                                 18%    21299 m³/rok      
Gmina Liniewo                                   8%       brak danych                                                   6%       brak danych           
Gmina Nowa Karczma                      7%       brak danych                                                   5%       brak danych
Gmina Stara Kiszewa                       52,3%   brak danych                                                  53,1     brak danych
Gmina Lipusz                                     78,5%  47 465 m³/rok                                                 77,4% 49659 m³/rok          
Razem                                          69 785    m³/rok    tj  śr.191 m³/d                                70 958  m³/rok    tj. 194,4 m³/d   

ujęcia przemysłowe – wody podziemne
Miasto Kościerzyna        brak danych
Gmina Kościerzyna       42360 m³/rok 
Gmina Karsin                brak danych
Gmina Liniewo                brak      
Gmina Nowa Karczma   5 000 m³/rok  
Gmina Stara Kiszewa    brak danych
Gmina Lipusz              brak danych

ujęcia przemysłowe – wody podziemne
Występują w gminach Kościerzyna, Nowa Karczma, Stara Kiszewa, Karsin. Wody używane są głównie do hodowli ryb oraz w związku z wydobyciem i obróbką kruszyw.
 

 

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

59,26

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych:      4001,4
 • do celów przemysłowych:      118,56
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Miasto Kościerzyna - 99% 
 • Gmina Kościerzyna - 57% 
 • Gmina Dziemiany - 60%  
 • Gmina Karsin - 83,7%
 • Gmina Liniewo - 94%                
 • Gmina Nowa Karczma - 95%
 • Gmina Stara Kiszewa - 46,9%
 • Gmina Lipusz - 22,6%
   
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Kościerzyna - 2,72, 
 • Gmina Kościerzyna - 2,26
 • Gmina Dziemiany  - 2,08,
 • Gmina Karsin - 3,42        
 • Gmina Liniewo - 2,23,                
 • Gmina Nowa Karczma - 2,34
 • Gmina Stara Kiszewa - 2,01, 
 • Gmina Lipusz - 2,12, 
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych        97%
 • parametrów bakteriologicznych      100%
   
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • PWiK „WODOCIĄGI KOŚCIERSKIE”
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] 2368
  • % całkowitego zaopatrzenia  34,2% powiatu
 • Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] 615
  • % całkowitego zaopatrzenia 9,5 % powiatu
 • Zakład Komunalny w Dziemianach
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] 273
  • % całkowitego zaopatrzenia 3,6% powiatu
 • Urząd Gminy Karsin
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] 351
  • % całkowitego zaopatrzenia 7,5% powiatu
 • Nazwa firmy    Urząd Gminy Liniewo
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] 482,7
  • % całkowitego zaopatrzenia 6,6% powiatu
 • Urząd Gminy Nowa Karczma
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] 620
  • % całkowitego zaopatrzenia 16,7%  powiatu                 
 • Urząd Gminy Stara Kiszewa
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] 257
  • % całkowitego zaopatrzenia 9% powiatu
 •  Urząd Gminy Lipusz
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] 39,7
  • % całkowitego zaopatrzenia 2,9% powiatu
 •  Razem -5 276,4    śr [m³/d]
   

Powiat Kwidzynski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

43 734 653  dane wg opłat za pobór wody

 

w tym:

·         przemysł  39 815 707-dane wg opłat za pobór wody

·         cele komunalne , rolnictwo i leśnictwo z wodociągu komunalnego - 3 900 390

 

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne - wody powierzchniowe - brak
 • ujęcie komunalne-wody podziemne
  • Miasto Kwidzyn - 100% 
  • Gmina Kwidzyn - 99% 
  • Gmina Sadlinki - 100% 
  • Gmina Gardeja - 95% 
  • Gmina Ryjewo - 99% 
  • Gmina Prabuty - 99% 
   •         - 1% studnie indywidualne
 • Ujęcia przemysłowe - wody podziemne i powierzchniowe

 

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

 132

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych:     10 686 (dostawa)
 • do celów przemysłowych:    109 084 dane wg opłat za pobór wody   
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Gmina Ryjewo - 81%
 • Gmina Gardeja - 94%
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Kwidzyn - 2,57
 • Gmina Kwidzyn - 2,57
 • Gmina Sadlinki - 2,68
 • Gmina Gardeja - 2,57
 • Gmina Ryjewo - 2,24
 • Gmina Prabuty  - 2,82
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych
  • Miasto Kwidzyn – 90%
  • Gmina Kwidzyn – 100%
  • Gmina Gardeja – 99%
  • Miasto i Gmina Prabuty – 22
  • Gmina Sadlinki – 90%
  • Gmina Ryjewo – 100%
 • parametrów bakteriologicznych 100%
  • Gmina Gardeja - 99%
  • Pozostałe gminy – 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Lp.
Nazwa firmy
Zaopatruje
Wielkość produkcji [m³/d]
% zaopatrzenia gminy
% zaopatrzenia powiatu
1
Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Sp. z o.o
Ul. Sportowa 29 Kwidzyn
Miasto i Gmina Kwidzyn
 
7574,5
99%
70%
2
Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei
Gmina Gardeja
 783
95%
7%
3
Zakład Usług Wielobranżowych
Tadeusz Kawka
ul. Grudziądzka 13 Sadlinki
Gmina Sadlinki
397
100%
4%
4
Zakład Budżetowy "Pomezania"
ul. Lipowa 1 Ryjewo
Gmina Ryjewo
164
99%
2%
5
Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa
Sp. z o. o.
ul. Kwidzyńska 15 Prabuty
Gmina Prabuty
1768
99%
17%

           Razem 10 686,5 m3/d

Powiat Lęborski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

brak danych z powiatu

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

brak danych z powiatu

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

brak danych z powiatu

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

brak danych z powiatu

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

brak danych z powiatu

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

brak danych z powiatu

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

brak danych z powiatu

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

brak danych z powiatu

Powiat Malborski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem: 2 907 404,9

 

w tym:

·         przemysł – 246 594,00

·         cele komunalne – 2 399 911,5

·         rolnictwo i leśnictwo – 260 899,4

 

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne – wody powierzchniowe – brak
 • ujęcie komunalne – wody podziemne:
  • Centralny Wodociąg Żuławski – 5 studni (3 studnie w gm. Lichnowy i 2 w gm. Malbork),
  • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Malborku – 8 studni na terenie miasta Malborka,
  • Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu – 8 studni na terenie gminy Miłoradz.
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • wyliczono na podstawie zużycia wody do celów komunalnych – 103,02
 • wyliczono na podstawie całkowitego zużycia wody w powiecie – 124,81
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

7965,49

 • do celów komunalnych: 6575,1
 • do celów przemysłowych: 675,5
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Miasto Malbork – 100 %
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – 98 %
 • Gmina Malbork – 96 %
 • Gmina Miłoradz – 99,7 %
 • Gmina Lichnowy – 99,9 %
 • Gmina Stare Pole – 99,7 %
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • 2,25 zł/m3 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
 • 3,39 zł/m3 Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Zakład Technicznych Usług Komunalnych w Nowym Dworze Gdańskim  
 • 2,10 zł/m3 Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu.

   

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji:
 • parametrów fizykochemicznych –  woda nie spełnia norm z uwagi na ponadnormatywną zawartość fluorku i jonu amonowego
  • parametrów bakteriologicznych – 100
 • 31.12.2007 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał decyzje administracyjną wyrażającą zgodę na odstępstwo w sprawie jakości wody dostarczanej poprzez wodociąg publiczny miasta Malbork.
 • Centralny Wodociąg Żuławski
  • parametrów fizykochemicznych – 99,5
  • parametrów bakteriologicznych – 100
 • Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu
  • parametrów fizykochemicznych – 80
  • parametrów bakteriologicznych – 100

 

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • Nazwa firmy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Malborku
 • wielkość produkcji śr [m³/d]   7974,33  w r. 2007,
 • % całkowitego zaopatrzenia  powiatu – 33,57
 • Nazwa firmy Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim
 • wielkość produkcji śr [m³/d] 15 088,76  w 2007 r.,
 • % całkowitego zaopatrzenia  powiatu – 63,52
 • Nazwa firmy Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu
 • wielkość produkcji śr [m³/d]  691,25  w r. 2007,
 • % całkowitego zaopatrzenia powiatu – 2,91   

Powiat Nowodworski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem: 927 901 

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne –wody powierzchniowe   brak
 • ujęcie komunalne – wody podziemne – 100%
 • studnie indywidualne – brak danych- szacunkowo  0,9 %
 • ujęcia przemysłowe – wody poziemne  - brak danych
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe – brak danych
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • 125
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych:    ok. 4600
 • do celów przemysłowych:   brak danych
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • 99,42%
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Krynica Morska – 4,03 
 • Miasto Nowy Dwór Gdański – 3,53
 • Gmina Ostaszewo – 3,53
 • Gmina Sztutowo – 4,02
 • Gmina Stegna – 3,53
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych –  95%
 • parametrów bakteriologicznych –  100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 •  Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy Morskiej
  •  wielkość produkcji śr [m³/d]  - 774
  • % całkowitego zaopatrzenia  99,9 % Miasta Krynica Morska
 • Nazwa firmy: Centralny Wodociąg Żuławski  Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim
  • wielkość produkcji śr [m³/d]  - ok. 4097
  • % całkowitego zaopatrzenia 99,45 % Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, Gminy Ostaszewo, Gminy Sztutowo, Gminy Stegna   

Powiat Pucki

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

ogółem: 2 737 500 m3/r

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • 99 % pobór z wodociągów gminnych w każdej z gmin.
 • ujęcie komunalne - wody powierzchniowe - brak
 • ujęcia komunalne - wody podziemne – 96 %
 • studnie indywidualne: 4% (ok. 1000 szt.)
 • ujęcia przemysłowe - wody podziemne: 10 szt.
 • ujęcia przemysłowe- wody powierzchniowe: brak
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

100

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

7 500 m3/d

 • do celów komunalnych: brak danych z powiatu
 • do celów przemysłowych: brak danych z powiatu

 

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

99 %

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

2,38

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych - bardzo dobra
 • parametrów bakteriologicznych - bardzo dobra
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK”Sp. z o.o. ul. Droga Chłąpowska 21,  84 120 Władysławowo zaopatruje miasto Władysławowo i Jastarnię
  • wielkość produkcji śr [m³/d]:  1 692 787 m³/rok  tj 4637,77 m³/d
  • % całkowitego zaopatrzenia: 25 % powiatu
 • Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Żarnowiec 76, 84-110 Krokowa-zaopatruje Gminę Krokowa
  • wielkość produkcji śr [m³/rok] 636146  m³rok  tj 1743 m³/d 
  • % całkowitego zaopatrzenia:  12,00 % powiatu
 • Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. , ul. Zamkowa 6, 84-100 Puck – zaopatruje Miasto Puck
  • wielkość produkcji śr [m³/]     419900 m³/rok tj 1150,4 m³/d
  • % całkowitego zaopatrzenia:  15,8 % powiatu
 • ZZOM Sp. z o.o. w Helu, ul. Kuracyjna 3, 84-150 Hel -zaopatruje Miasto Hel
  • wielkość produkcji śr [m³/rok]  261400 m³/rok tj 716 m³/d
  • % całkowitego zaopatrzenia:  6,20 % powiatu    
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Witomińska 29,  81-311 Gdynia – zaopatruje Kosakowo
  • wielkość produkcji śr [m³/rok] 87426 m³/roku  tj 239,5 m³/d-dane z powiatu, 119 715,6 m³/r dane z PEWIKu tj 328 m³/d                   
  • % całkowitego zaopatrzenia:  7,16 % powiatu    
   • RSP "Wiosna" Karwieńskie Błota I Gmina Krokowa (1,17%)
   • RSP "Jedność" Jeldzino Gmina Krokowa (0,40%)
   • ANR (Świecino) Gmina Krokowa (0,24%)
   • DPS Lubkowo Gmina Krokowa (0,06%)

Razem wszyscy dostawcy wody - ok. 8 500 m3/d

Powiat Starogardzki

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem 4.238.462,10 w tym:  

 • przemysł: 184.824
 • cele komunalne: 3.167.334    
 • rolnictwo i leśnictwo – 102.600
 • komunalne oraz rolnictwo i leśnictwo – 301.500
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

Gmina Miejska Starogard Gdański:
2 ujęcia komunalne – wody podziemne – 100%

Gmina Wiejska Starogard Gdański:   
ujęcie komunalne – wody podziemne – 10 ujęć, 98% zwodociągow   
studnie indywidualne – zdroje uliczne – 9

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:
ujęcie komunalne – wody podziemne: 87%
studnie indywidualne 13%

Gmina Wiejska Osiek:
ujęcie komunalne – wody podziemne 30%
studnie indywidualne 70%

Gmina Wiejska Lubichowo:
ujęcie komunalne – wody podziemne: 5 ujęć, 80%
studnie indywidualne: 187 studni, 20%

Gmina Wiejska Skórcz:
ujęcie komunalne – wody podziemne 92%
studnie indywidualne 8%

Gmina Miejska Czarna Woda:
ujęcie komunalne – wody podziemne: 99%
studnie indywidualne: 1%

Gmina Miejska Skórcz:
2 ujęcia komunalne – wody podziemne: 100% - 190.000 – 99%
studnie indywidualne – 0,1 %

Gmina Wiejska Osieczna:
ujęcie komunalne – wody podziemne: 4 ujęcia (Osieczna, Klaniny, Zimne Zdroje, Osówek) - 85%
studnie indywidualne – 15%

Gmina Wiejska Bobowo:
ujęcie komunalne – wody podziemne: 1 ujęcie (Hydrofornia Bobowo)  85% zwodociągowane
studnie indywidualne: bd

Gmina Wiejska Zblewo:
ujęcie komunalne – wody podziemne 100%

Gmina Wiejska Kaliska:
ujęcie komunalne – wody podziemne 91,4%
studnie indywidualne 8,6%

Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy:
6 ujęć komunalnych – wody podziemne 98%
studnie indywidualne 1%

ujęcia przemysłowe - wody podziemne: 
Miasto Starogard Gdański - ujęcia własne: Polpharma, Szpital Kocborowo, Zakłady Obuwnicze "Neptun", Famos, Stado Ogierów 
Gmina Osieczna: 1 ujęcie - tartak

ujęcia przemysłowe- wody powierzchniowe 
Miasto Starogard Gdański: Polpharma z Wierzycy, Polmos z Wierzycy 
Miasto Czarna Woda: STEICO S.A. Czarnków z Wdy

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:   
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 98,6
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 70,12
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 90
 • Gmina Wiejska Osiek: 80
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 90
 • Gmina Wiejska Skórcz: 70
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 90,8
 • Gmina Miejska Skórcz: 84
 • Gmina Wiejska Osieczna: 109,9
 • Gmina Wiejska Bobowo: 64,43
 • Gmina Wiejska Zblewo: 110
 • Gmina Wiejska Kaliska: 65
   

średnio w powiecie 79,2

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych:
  • Gmina Miejska Starogard Gdański: 4 728
  • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 826,03
  • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 482
  • Gmina Wiejska Osiek: 200
  • Gmina Wiejska Lubichowo: 585,8
  • Gmina Wiejska Skórcz: 380
  • Gmina Miejska Czarna Woda: 313,6
  • Gmina Miejska Skórcz: 287
  • Gmina Wiejska Osieczna: 325,26
  • Gmina Wiejska Bobowo: 157,54
  • Gmina Wiejska Zblewo: 1054,79
  • Gmina Wiejska Kaliska: 334
  • Gmina Miejsko- Wiejska Skarszewy: 70
  • Razem: 9 744 m3/d
 • do celów przemysłowych:
  • Gmina Miejska Starogard Gdański: 12,1
  • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 136
  • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 0
  • Gmina Wiejska Osiek: brak przemysłu
  • Gmina Wiejska Lubichowo: 2,7
  • Gmina Wiejska Skórcz: 0
  • Gmina Miejska Czarna Woda: bd
  • Gmina Miejska Skórcz: 217
  • Gmina Wiejska Osieczna: bd
  • Gmina Wiejska Bobowo: brak przemysłu
  • Gmina Wiejska Zblewo: 142,46
  • Gmina Wiejska Kaliska: 7
  • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: 16
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 100
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 98
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 87
 • Gmina Wiejska Osiek: 70
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 75
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 99
 • Gmina Wiejska Skórcz: 92
 • Gmina Miejska Skórcz: 98,5
 • Gmina Wiejska Osieczna: 96
 • Gmina Wiejska Bobowo: 85
 • Gmina Wiejska Zblewo: 99
 • Gmina Wiejska Kaliska: 91,4
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: 12.800 (ilość mieszkańców korzystających z wodociągu), 92%

Średnio w powiecie 91 %

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 2,30,
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 2,18
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 1,92, 
 • Gmina Wiejska Osiek: 1,77,
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 1,926, 
 • Gmina Wiejska Skórcz: 1,98,
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 1,70, 
 • Gmina Miejska Skórcz: 1,90,
 • Gmina Wiejska Osieczna: 1,69,
 • Gmina Wiejska Bobowo: 1,98, 
 • Gmina Wiejska Zblewo: 2,00,   
 • Gmina Wiejska Kaliska: 1,93, 
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: 2,14, 
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych - 97,7%
 • parametrów bakteriologicznych - 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ,,STAR-WiK"- miasto Starogard Gdański
  • wielkość produkcji śr [m³/d] - 2.104.918 m³/r tj 5767
 • Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie - gmina Starogard Gd.
  • wielkość produkcji śr [m³/d] – 481,1
 • Urząd Gminy Smętowo Graniczne
  • wielkość produkcji śr [m³/d] – 787 – 100%
 • Urząd Gminy Osiek, wieś Lisówko z wodociągu w Smętowie Graniczne
  • wielkość produkcji śr [m³/d] – 80 m³/d
 • Urząd Gminy Skórcz
  • wielkość produkcji śr [m³/d] – 502 – 90%
 • Zakład Gospodarki Miejskiej Skórcz
  • wielkość produkcji śr [m³/d] – 550 – 98%
 • Stowarzyszenie na Rzecz Zaopatrzenia w Wodę i Rozwoju Wsi SZLACHTA - gm. Osieczna
  • wielkość produkcji śr [m³/d] – 40.800 m³/r tj 139,5 – 34,36%
 • Urząd Gminy Bobowo
  • wielkość produkcji śr [m³/d] – 232,3 – 100%
 • Zakład Komunalny Gminy Zblewo, ul. Pinczyńska 40, 83-210 Zblewo
  • wielkość produkcji śr [m³/d] – 1.197,25
 • Urząd Gminy Kaliska
  • wielkość produkcji śr [m³/d] – 510 – 100%
 • Gminne Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o., w Skarszewach
  • wielkość produkcji śr [m³/d] – 490.000 m³/r tj 1342,5 m³/r
  • Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie – jedyny eksploatator wodociągów i dostawca wody - 100%
 • Razem dostawa wody ok.11 590 m³/d   

Powiat Sztumski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Gmina Sztum
Ogółem - 823 800
w tym:

 • przemysł –  247 140
 • cele komunalne – 494 280
 • rolnictwo i leśnictwo –  82 380

Gmina Dzierzgoń

 • Ogółem 553 389

Gmina Mikołajki Pomorskie

 • Ogółem – 92 800          

Gmina Stary Dzierzgoń

 • Ogółem - brak danych z powiatu 
 • wg opłat za wydobycie wody -114 578

Gmina Stary Targ

 • brak danych z powiatu 
 • wg opłat za wydobycie wody -114 004

Razem 1 698 571 tj  śr. 4654  m3/d

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • Gmina Sztum
  • ujęcie komunalne –wody powierzchniowe –70 %
  • ujęcia przemysłowe – wody poziemne – 30%
 • Gmina Dzierzgoń
  • ujęcie komunalne – wody podziemne 98%
  • studnie indywidualne 1,05%
  • ujęcia przemysłowe – wody poziemne 0,05%
 • Gmina Mikołajki Pomorskie
  • ujęcie komunalne – wody podziemne – 11 zużycie wody na rok –   92 800   m³/r
 • Gmina Stary Dzierzgoń
  • ujęcie komunalne – wody podziemne   118000 m³/r
 • Gmina Stary Targbrak danych
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

Brak danych z powiatu.

3979000d m3/d: 41 823 m=95

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • Gmina Sztum
  • do celów komunalnych – 1499,3,  
  • do celów przemysłowych – 672, 
 • Gmina Dzierzgoń
  • Średnie dobowe zużycie wody 1950
  • do celów komunalnych: 1590
  • do celów przemysłowych: 360
 • Gmina Mikołajki Pomorskie
  • Średnie dobowe zużycie wody –  254,2
 • Gmina Stary Dzierzgoń
  • Średnie dobowe zużycie wody - 323,3 
 • Gmina Stary Targ
  •  brak danych powiatu, 312,3 wg opłat
 • Razem 3979
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

W powiecie db, r. 2005 - 86,7 %

 • Gmina Sztum – 95%
 • Gmina Dzierzgoń –  98%
 • Gmina Mikołajki Pomorskie - 85 %
 • Gmina Stary Dzierzgoń - 94 %
 • Gmina Stary Targ – b.d.
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gmina Sztum –  2,68 zł/m³
 • Gmina Dzierzgoń –  3,21 zł/m³
 • Gmina Mikołajki Pomorskie - 2,80 zł/m³
 • Gmina Stary Dzierzgoń - 2,75 zł/m³
 • Gmina Stary Targ – b.d.
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • Gmina Sztum
  • parametrów fizykochemicznych – 99.5 %
  • parametrów bakteriologicznych – 100 %
 • Gmina Dzierzgoń
  • parametrów fizykochemicznych – 100 %
  • parametrów bakteriologicznych – 100 %
 • Gmina Stary Dzierzgoń
  • parametrów fizykochemicznych – 100%
  • parametrów bakteriologicznych – 100 %
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie, 823 800 m3/r, 48,5%
 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu, 553 389 m3/r, 32,6%
 • Urząd Gminy, Referat Komunalny w Starym Targu,  114 004 m3/r, 6,7%
 • Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu, 114 578 m3/r, 6,7%
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Mikołajkach Pomorskich. – 92 800 m3/r, ,5,5%    

Powiat Słupski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

brak danych z powiatu

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

brak danych z powiatu

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

brak danych z powiatu

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

brak danych z powiatu

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

brak danych z powiatu

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

brak danych z powiatu

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

brak danych z powiatu

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

brak danych z powiatu

Powiat Tczewski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem 4 374 618, tj. śr. 11 985 m3/d

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne – wody powierzchniowe – brak
 • ujęcie komunalne – wody podziemne:
  • Miasto Tczew – 100 %
  • Gmina Tczew – 99,2 %
  • Gmina Morzeszczyn – 78,90%
  • Miasto i Gmina Pelplin – 99 %
  • Miasto i Gmina Gniew –  95 %
  • Gmina Subkowy – 92%
 • studnie indywidualne
  • Gmina Tczew – 0,8 %
  • Gmina Morzeszczyn – 21,10
  • Miasto i Gmina Pelplin – 1 %
  • Miasto i Gmina Gniew – brak danych
  • Gmina Subkowy – 6 %
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne
  • Miasto Tczew – brak danych
  • Gmina Tczew – 0 %
  • Gmina Morzeszczyn – brak danych
  • Miasto i Gmina Pelplin – brak danych
  • Miasto i Gmina Gniew – brak danych
  • Gmina Subkowy – 2 %
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe – brak
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Miasto Tczew – 96,9
 • Gmina Tczew – 100,0
 • Gmina Morzeszczyn – 72,5
 • Miasto i Gmina Pelplin – 75,0
 • Miasto i Gmina Gniew – 75,0
 • Gmina Subkowy – 100,0
 • Średnio w powiecie 86,6
   
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych:
  • Miasto Tczew – 5 911,50
  • Gmina Tczew – 598,10
  • Gmina Morzeszczyn – 258,00
  • Miasto i Gmina Pelplin – 1 200,10
  • Miasto i Gmina Gniew – 1 228,00
  • Gmina Subkowy – 510,56
  • Razem ok. 9 706,26
 • do celów przemysłowych:
  • Miasto Tczew – 1 421,90
  • Gmina Tczew – 222,90
  • Gmina Morzeszczyn – 27,00
  • Miasto i Gmina Pelplin – 63,20
  • Miasto i Gmina Gniew – 86,00
  • Gmina Subkowy – 9,59
 • Razem  ok. 1 830,59
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Miasto Tczew – 100,0 %
 • Gmina Tczew – 99,8 %
 • Gmina Morzeszczyn – 82,0 %
 • Miasto i Gmina Pelplin – 90,0 %
 • Miasto i Gmina Gniew – 90,0 %
 • Gmina Subkowy – 97,0 %
 • Średnio w powiecie - 93,1 %
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Tczew – 2,27
 • Gmina Tczew – 2,83 
 • Gmina Morzeszczyn – 2,31 
 • Miasto i Gmina Pelplin – 2,40
 • Miasto i Gmina Gniew – 2,59 
 • Gmina Subkowy – 2,41
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych
  • Gmina Tczew – zgodna z PN
  • Gmina Morzeszczyn – 100
  • Miasto Tczew – 100
  • Miasto i Gmina Gniew – nie spełnia
  • Gmina Subkowy – 100
  • Miasto i Gmina Pelplin – 80
 • parametrów bakteriologicznych
  • Gmina Tczew – zgodna z PN
  • Gmina Morzeszczyn – 100
  • Miasto Tczew – 100
  • Miasto i Gmina Gniew – zgodna z PN
  • Gmina Subkowy – 100
  • Miasto i Gmina Pelplin – 80
    
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Nazwa firmy
Zaopatruje
Wielkość produkcji śr.
% zaopatrzenia powiatu/gm
(mз/d)
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.    w Tczewie
Miasto Tczew
8 932,8
100
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.            w Gniewie
Gmina Gniew
                           1 559,8
 
86
ENEROAGVA S.C  w Tczewie
 
Gmina Tczew
1 531,5
 
100
 
PELKOM Sp. z o.o.
Gmina Pelplin
1 672,0
100
PECOL Eugeniusz Bober w Rożentalu
Gmina Subkowy
661,61
                96
Urząd Gminy Morzeszczyn
Gmina Morzeszczyn
387,0
100

                                                                              Razem                            14 744,71

Powiat Wejherowski

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

wg U.Statystycznego w Gdańsku w r.2006 7,3 mln, w tym z wodociągu 6,4 mln tj 17534 m3/d,

 • przemysł 0,5 mln
 • cele komunalne bd
 • rolnictwo i leśnictwo 0,4 mln   

 

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne –wody powierzchniowe: brak
 • ujęcie komunalne – wody podziemne bd,( r.2005-90,2%)
 • pozostałe –bd,(r.2005-9,8%)
 • studnie indywidualne
 • ujęcia przemysłowe – wody poziemne
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

brak danych

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

brak danych

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

brak danych

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

brak danych

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

brak danych

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., w Gdyni, ul. Witomińska 21
  • wielkość produkcji śr [m³/d] bd z powiatu, wg PEWIK Gdynia
  • w r.2007  3 920 560 (Rumia 1 676 880,1, Reda 632 890,7, Wejherowo 1 610 828,2)
  • tj śr. 10 741, 4 m3/d
  • % całkowitego zaopatrzenia- 58,53 % zaopatruje mieszkańców miast: Wejherowo, Reda, Rumia
 • Gminy Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie, ul. Pierwszych Osadników 21
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] bd z powiatu, wg opłat za pobór wody w r.2007-446,5
  • 2,43 % całkowitego zaopatrzenia- zaopatruje mieszkańców gminy Choczewo
 • Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Kostkowie
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] bd z powiatu, wg opłat za pobór wody w r.2007-701,6
  • 3,82 % całkowitego zaopatrzenia - zaopatruje mieszkańców gminy Gniewino
 • Urząd Gminy Linia, ul. Turystyczna 15
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] bd z powiatu, wg opłat za pobór wody w r.2007-821,6
  • 4,47 % całkowitego zaopatrzenia- zaopatruje mieszkańców gminy Linia
 • Urząd Gminy Luzino,
  • bd z powiatu, wg opłat za pobór wody w r.2007-1528,3
  • wielkość produkcji śr [m³/d]
  • 8,33 % całkowitego zaopatrzenia- zaopatruje mieszkańców gminy Luzino
 • Gminny Zakład Komunalny w Godętowie Urząd Gminy Łęczyce
  •  wielkość produkcji śr [m³/d]  bd z powiatu, wg opłat za pobór wody w r.2007-961,5
  • .5,24 % całkowitego zaopatrzenia- zaopatruje mieszkańców gminy Łęczyce 
 • Urząd Gminy Szemud,
  •  wielkość produkcji śr [m³/d]  bd z powiatu, wg opłat za pobór wody w r.2007-1610
  • 8,77 % całkowitego zaopatrzenia-  powiatu wejherowskiego, zaopatruje mieszkańców gminy Szemud
 • Urząd Gminy Wejherowo
  •  wielkość produkcji śr [m³/d]  bd z powiatu, wg opłat za pobór wody w r.2007-1540
  • 8,39 .% całkowitego zaopatrzenia- zaopatruje mieszkańców gminy Wejherowo


Razem  6 698118 m3/r tj śr.18 351 m3/d

Sopot

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem:  2 523 000

w tym:

 • przemysł:         100,16 000 
 • cele komunalne:        2 423 000 
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • Ujęcia komunalne - wody podziemne - 100

Miasto Sopot zaopatrywany jest w wodę z własnych ujęć: Bitwy pod Płowcami, Brodwino, Nowe Sarnie Wzgórze. Kolejne 3 ujęcie nie są eksploatowane: Zacisze, Haffnera, Wzgórze Zamkowe.
 

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

181

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych:  6,9 tys.
 • do celów przemysłowych: 274
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

100%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

1,98

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych:  98%
 • parametrów bakteriologicznych:  100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 •  Nazwa firmy:  SAUR NEPTUN Gdańsk, 100% zaopatrzenia
 •  Średniodobowa produkcja wody ujęć sopockich na potrzeby Miasta Sopotu i Miasta Gdańska 9 756

Słupsk

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem: 4 862 600  tj. 13 322 m3/d

 

w tym:

- przemysł – 271 300

- gospodarstwa domowe – 3 871 000  tj. 10 605 m3/d

- inne – 720 300

 

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne –wody powierzchniowe - 0
 • ujęcie komunalne – wody podziemne – 100%
 • studnie indywidualne - 0
 • ujęcia przemysłowe – wody poziemne 300 tyś
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe- 0
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

108,0

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

13 322,2

 • do celów gospodarstw domowych: 10 605,5
 • do celów przemysłowych: 743,3
 • do celów innych: 1 973,4
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

100 %

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • dla gospodarstw domowych - 1,80  
 • dla przemysłu - 1,93  
 • na cele socjalno-bytowe - 1,83
 • na cele produkcji spożywczej - 1,93
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych – 100
 • parametrów bakteriologicznych – 100
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.

 •  wielkość produkcji śr [m³/d]  14 791 m3 /dobę w r. 2007
 • % całkowitego zaopatrzenia powiatu grodzkiego Słupsk  – 100 %
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002