Gdańsk

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Ogółem 35 304 595, tj. śr. 96725 m3/d    razem z Sopotem, Żukowem, Kolbudami i Pruszczem( 10609m3/d)
w tym:
komunalne:

 • oczyszczane mechanicznie i biologicznie 32 339 009  m3/r
 • przemysłowe 2 965 586 m3/r
 • w tym z Gdańska 29 625 023 tj. śr 81 164, 4 - 83,9% m3/r
Oczyszczalnie komunalne
 • nazwa Oczyszczalnia Gdańsk-Wschód  lokalizacja Gdańsk, ul. Benzynowa 26
  • użytkownik (prowadzący instalację) Saur Neptun Gdańsk S.A.
  • ilość odbieranych ścieków. 84 975,5    m³/d
  •  przepustowość projektowa [m³/d] 180 000, obciążenie [RLM]  870 000
  • sposoby oczyszczania:     mechaniczno-biologiczne
  • % redukcji ładunku: BZT5.98,8; CHZT 95,7;fosfor og.95,5 azot og 85,9., zawiesina 96,7
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych 8 667 [tsm/rok] 
  • Sposób zagospodarowania osadów rekultywacja składowiska fosfogipsów w Wiślince
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków Zatoka Gdańska
 • nazwa Oczyszczalnia Zaspa lokalizacja Gdańsk, ul. Gen.Hallera 201
  • użytkownik (prowadzący instalację) Saur Neptun Gdańsk S.A.
  • ilość odbieranych ścieków  11 775. m³/d
  • przepustowość projektowa 35 000 [m³/d] obciążenie 235 000 [RLM]
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5.98,2 CHZT…94,6 , fosfor og.43,4, azot og. 45,7., zawiesina 96,4
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych 322 [tsm/rok]
  • Sposób zagospodarowania osadów -rekultywacja składowiska fosfogipsów w Wiślince
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków Basen Portowy Władysława IV

 

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • ok. 97,4 %
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • 3,36
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
  • Lokalizacja  Port Pn oczyszczalnia KOS
  • przepustowość 131  [m³/doba]                           
  • odbiornik oczyszczonych ścieków- do wód Basenu Górniczego
  • Port Pn -  Oczyszczalnia Bioclere
  • przepustowość 180  [m³/doba]                           
  • odbiornik oczyszczonych ścieków do rowu melioracyjnego i dalej do Kanału Kaszubskiego
  • Port Sernice – oczyszczalnia wód balastowych
  • przepustowość 20000  [m³/doba] (ok. raz w roku ma miejsce jeden zrzut ścieków z tej oczyszczalni)       
  • odbiornik oczyszczonych ścieków -  do wód Basenu Roboczego
  • Siarkoplol – oczyszczalnia
  • przepustowość 2 580 [m³/doba]                           
  • odbiornik oczyszczonych ścieków – Fosa Twierdzy Wisłoujście
 • COMAL  oczyszczalnia na terenie Gdańskiej Stoczni Remontowej na wyspie Ostrów, przy nabrzeżu Ostrowica II
  • przepustowość 240  [m³/doba]       
  • odbiornik oczyszczonych ścieków – Basen Portowy Ostrowica II.
 • Baltic Malt:  oczyszczalnia przy ul. Promowej 1
  • przepustowość 800 [m³/doba]       
  • odbiornik oczyszczonych ścieków- Kanał Kaszubski
 • Grupa LOTOS s.a.
  • przepustowość 21 600 [m³/doba]       
  • odbiornik oczyszczonych ścieków - Martwa Wisła
  • Elektrociepłownia Wybrzeże S.A.
  • przepustowość 3300 [m³/doba]       
  • odbiornik oczyszczonych ścieków – do Martwej Wisły
 • Elektrociepłownia Wybrzeże S.A.
  • przepustowość 3300 [m³/doba]       
  • odbiornik oczyszczonych ścieków – do Martwej Wisły

Gdynia

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem 19 551 498 m3/r w tym:
komunalne:

 • nieoczyszczone  brak
 • oczyszczane tylko mechanicznie brak
 • oczyszczone mechanicznie i biologicznie 16 703 073 m3/r   tj 45 762 m3/d
 • przemysłowe 2 848 425 m3/r
Oczyszczalnie komunalne
 • nazwa Oczyszczalnia „Dębogórze” lokalizacja Dębogórze Wybudowanie Gmina Kosakowo, powiat pucki.
  • ilość odbieranych ścieków  w m³/d    21 343 580
  • przepustowość projektowa [m³/d] 73 000  obciążenie [RLM] brak .
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny z podwyższonym usuwaniem biogenów
  • Dane na temat pracy oczyszczalni podano na stronie powiatu puckiego.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 5 836
  • Sposób zagospodarowania osadów:    zagospodarowanie rolnicze,  rekultywacja, magazynowanie czasowe
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Zatoka Pucka, miejscowość Mechelinki
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

ok 98%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • wprowadzający do kanalizacji sanitarnej ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami
 • przemysłowymi, lub ścieki przemysłowe:  3,41
 • Dostawcy nieczystości ciekłych do punktów zlewnych:  6,35
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak

Powiat Bytowski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

brak danych

Oczyszczalnie komunalne

brak danych

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

brak danych

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

brak danych

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak danych

Powiat Chojnicki

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

rok  2007 brak danych z powiatu ogółem
w tym:
komunalne: wg danych na podstawie opłat za ścieki  w r. 2007 3 288 701 tj śr. 9010 m3/d

Oczyszczalnie komunalne
 • Oczyszczalnia Miejska w Chojnicach ul. Igielska ,
  • przepustowość 17000 m3/d , obciążenie 38330 RLM ,
  • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków 6119 m3/d
  • % oczyszczonych ścieków w powiecie 64,16
  • oczyszczanie mechaniczne , biologiczne i chemiczne ( strącanie fosforu preparatem PIX ) ,
  • procent redukcji : BZT5 - 98 % , CHZT - 94,08 % , Zaw. og. 96 , 91 % , N og. 88,21 % , P og. 92,23 % .
  • Oczyszczalnię obsługuje mieszkańców miasta Chojnice i większość mieszkańców gminy Chojnice
  • Procent mieszkańców podłączonych do oczyszczalni - 98 %. - mieszkańców Chojnic, 84 % mieszkańców gminy
  • Chojnice.
  • ilość wytworzonych osadów 912 t.s.m/rok o uwodnieniu 80 %.
  • Sposób wykorzystania osadów : po odwodnieniu mechanicznym następuje utylizacja i kompostowanie ( wykorzystywanie rolnicze )
  • Odbiornik ścieków z oczyszczalni Struga Jarcewska - zlewnia J. Charzykowskiego.
 • GMINA CHOJNICE
  • Oczyszczalnia Swornegacie
   • przepustowość 584 m3/d , obciążenie 1703 RLM ,
   • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków 280 m3/d
   • % oczyszczonych ścieków w powiecie 2,95
   • oczyszczanie mechaniczno - biologiczne , procent redukcji , BZT5 - 91,11 % , ChZT 90 % , Zaw.og. 80 % , N og. 60 % ,
   • P pog 91,25 %. Oczyszczalnię obsługuje mieszkańców gminy Chojnice ( północna część ) , miejscowości Małe
   • Swornegacie , Swornegacie.
   • Ilość wytworzonych osadów 7,3 t.s.m/rok - składowanie. Odbiornikiem ścieków jest rzeka Brda.
   • Oczyszczalnię obsługuje Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chojnicach ul. 31 Stycznia , 89 - 600 Chojnice
 • GMINA KONARZYNY:
  • Oczyszczalnia w Konarzynach
   • mechaniczno-biologiczna , przepustowość 200 m3/d , obciążenie 735 RLM,
   • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków 167m3/d 
   • % oczyszczonych ścieków w powiecie 1,76
   • procent redukcji BZT5 - 92 , 8 % , ChZT - 81,35 % , Zaw. og 90,1 % , Nog. 66,6 % , Pog. 92, 30 %. Oczyszczalnia
   • obsługuje głownie mieszkańców wsi Konarzyny.
   • ilość wytworzonych osadów 36 t.s.m/rok o uwodnieniu 90 % - składowanie.
   • Odbiornikiem ścieków jest Brda.
   • Oczyszczalnię obsługuje Urząd Gminy Konarzyny.
 • GMINA BRUSY:
  • Oczyszczalnia ścieków w Brusach ul. Świętopełka 20 ,
   • mechaniczno - biologiczna o przepustowości 1300 m3/d i obciążeniu 4194 RLM ,
   • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków 1300 m3d
   • % oczyszczonych ścieków w powiecie 13,67
   • procent redukcji BZT5 95,93 % , ChZT - 94,9 % , Zaw.og. 96,4 % , N og. 80 % , Pog. 82 %.
   • Oczyszczalnia obsługuje mieszkańców miasta Brusy i mieszkańców gminy Brusy.
   • Ilość wytworzonych osadów - 84 t.s.m/rok o uwodnieniu 82 % - składowanie.
   • Odbiornikiem ścieków jest rzeka Niechwaszcz - dopływ rzeki Wdy.
   • Oczyszczalnię obsługuje Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach ,
 • GMINA CZERSK:
  • oczyszczalnia miejska w Czersku ul. Kilińskiego , w trakcie modernizacji
   • mechaniczno - biologiczna o przepustowości 3438 m3/d i obciążeniu od 15.000 – 99.999 RLM ,
   • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków 2750 m3d
   • % oczyszczonych ścieków w powiecie 12,62
   • procent redukcji BZT5 90 % , CHZT - 75 % , Zaw. og. , 90 % , N og 80 % , P og. 85 %.
   • Oczyszczalnia obsługuje mieszkańców miasta Czersk.
   • ilość osadów - 98 t.s.m/rok - składowane.
   • Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest Czerska Struga - dopływ Brdy
   • Oczyszczalnię obsługuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Czersku.
  • Oczyszczalnia w Rytlu ,
   • mechaniczno - biologiczna
   • o przepustowości 575 m3/d , obciążeniu 560 RLM ,
   • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków 460 m3/d
   • % oczyszczonych ścieków w powiecie 4,84
   • procent redukcji BZT5 98,56 % , CHZT - 96, 38 % , Zaw. og. 97, 7 % , N og. - 85,31 % , P og. 70 %
   • Odbiornikiem
   • oczyszczonych ścieków jest Wielki Kanał Brdy.
   • Oczyszczalnię obsługuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Czersku.

 

Ilość ścieków odprowadzonych do oczyszczalni komunalnych w powiecie – 11 076 m3/d

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Czersk Gmina 55%
 • Konarzyny ok. 60 %
 • Brusy  ok. 63 %
 • Miasto Chojnice 98%
 • Gmina Chojnice  ok. 70 %
 • Stopień skanalizowania  w powiecie – 74,5 %
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Konarzyny   -  1,98, dla firm 2,41
 • Gmina Czersk - 4,22
 • Gmina Chojnice - 4,03 opłata abonamentowa 5
 • Gmina Brusy - 3,53
 • Miasto Chojnice - 4,03, opłata abonamentowa 6.45
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Chojnicach
 • lokalizacja: ul. Igielska, 89 - 600 Chojnice
  • przepustowość [m3/doba]: 1000 m3/d odbiornik Struga Jarcewska
  • Gospodarstwo rolne Ciechocin – 27 m3/d, mechaniczna, odbiornik – rów melioracyjny w zlewni Strugi Ciechocińskiej
  • Gospodarstwo rolne Ostrowite – 20 m3/d, mechaniczno-biologiczna, odbiornik rów melioracyjny w zlewni jez. Piastoszyn
  • Gospodarstwo rolne Silno – 43,5 m3/d, mechaniczno-biologiczna, odbiornik – Struga Ciechocińska
  • Gorzelnie  Jeziorkach i Jarcewie – mechaniczne oczyszczalnie ścieków dla których odbiornika są: Suska Struga, rów melioracyjny w zlewni Suskiej Strugi oraz Struga Jarcewska.

Powiat Człuchowski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Ogółem: 4 180 270 w tym:

k:omunalne:

 • nieczyszczone - 1 595 425 m3/r
 • oczyszczene tylko mechanicznie - b.d.
 • oczyszczone biologicznie i mechanicznie - 620 844  m3/r
 • biologiczno chemiczne - 1 131 797 m3/r
 • biologicznie - 751 991 m3/r
 • przemysłowe

 

Oczyszczalnie komunalne
 • Miasto Człuchów
  • Miejska oczyszczalnia ścieków w Człuchowie
   • przepustowość -  6 000,  m3/d
   • obciążenie        - 35 000 RLM
   • ilość ścieków    -   2300 m3/d  
   • sposoby oczyszczania – biologiczny, chemiczny
   • % redukcji ładunku:  BZT5 - 98,0,
   • ChZT- 98,4,
   • fosfor og- 95,5,
   • azot og.- 94,4
   • zawiesina – 94,4
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 254
   • Sposób zagospodarowania osadów- odprowadzany do gleb wykorzystywany rolniczo, oraz odbiór przez firmę „KAMROL” do zagospodarowania rolniczego
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków- rzeka Chrząstawa
 • Miasto i Gmina Czarne
  • Miejska oczyszczalnia ścieków w Czarnem
   • przepustowość -  950,  m3/d
   • obciążenie - 5033 RLM
   • ilość ścieków - 950 m3/d
   • sposoby oczyszczania – biologiczny
   • % redukcji ładunku:    BZT5 - 66 %
   • ChZT - 62 %
   • fosfor - 95,5 %
   • azot og. - 83 %
   • zawiesina –b.d.
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - brak danych
   • Sposób zagospodarowania osadów - składowisko odpadów w Nadziejewie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków - Czernica
  • Wiejska oczyszczalnia ścieków w Wyczechach
   • przepustowość -  400  m3/d
   • obciążenie - 2566 RLM
   • ilość ścieków -   85 m3/d
   • sposoby oczyszczania – biologiczny
   • % redukcji ładunku:    BZT5 - 97 %
   • ChZT - 92 %
   • fosfor - 5 %
   • azot og. - 58,0 %
   • zawiesina – 90,8%
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 33
   • Sposób zagospodarowania osadów - składowisko odpadów w Nadziejewie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków - Czernica 
   • Wiejska oczyszczalnia ścieków w Krzemieniewie
    • przepustowość -  80  m3/d
    • obciążenie - 413 RLM
    • ilość ścieków - 80 m3/d
    • sposoby oczyszczania – biologiczny
    • % redukcji ładunku: bd
    • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] -12
    • Sposób zagospodarowania osadów – składowisko odpadów w Nadziejewie
    • Odbiornik oczyszczonych ścieków - Szczyra
 • Miasto i Gmina Debrzno
  • Miejska oczyszczalnia ścieków w Debrznie Wsi ( pow. Złotów )
   • przepustowość -  1370,  m3/d
   • obciążenie - 8745 RLM
   • ilość ścieków - 750 m3/d
   • sposoby oczyszczania – biologiczny
   • redukcji ładunku:        BZT5 - 98 %
   • ChZT - 90 %
   • fosfor - 95 %
   • azot og. - 98 %
   • zawiesina – 15 %
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 179
   • Sposób zagospodarowania osadów - rekultywacja
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka - Debrzynka 
  • Wiejska oczyszczalnia ścieków w Starym Gronowie
   • przepustowość -  52 m3/d
   • obciążenie - 118 RLM
   • ilość ścieków - b. d.
   • sposoby oczyszczania – biologiczny
   • redukcji ładunku:        BZT5 - 85 %
   • ChZT - 83 %
   • fosfor - 20 %
   • azot og. - 15 %
   • zawiesina  – 85 %
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – brak danych
   • Sposób zagospodarowania osadów  – brak danych
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka – brak danych
 • Gmina Koczała
  • Wiejska oczyszczalnia ścieków w Koczale
   • przepustowość -  300  m3/d
   • obciążenie - 2660 RLM
   • ilość ścieków - 160 m3/d
   • sposoby oczyszczania – biologiczny, mechaniczny
   • redukcji ładunku: BZT5 - 99 %
   • ChZT - 98 %
   • fosfor - 98 %
   • azot og. - 95 %
   • zawiesina – 98%
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – 19,0
   • Sposób zagospodarowania osadów - rolnicze
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka – rz. Ruda
  • Wiejska oczyszczalnia ścieków w Pietrzykowie
   • przepustowość -  25  m3/d
   • obciążenie -  164 RLM
   • ilość ścieków - 5 m3/d
   • sposoby oczyszczania – biologiczny, mechaniczny
   • redukcji ładunku: BZT5 - 99%
   • ChZT - 99 %
   • fosfor - 92 %
   • azot og. - 96 %
   • zawiesina – 91 %
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – brak danych
   • Sposób zagospodarowania osadów – brak danych
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka – jez. Ciemino 
 • Gmina Przechlewo
  • Wiejska oczyszczalnia ścieków w Przechlewie
   • przepustowość -  2 072  m3/d
   • obciążenie - 17 117 RLM
   • ilość ścieków - 1100 m3/d  
   • sposoby oczyszczania – biologiczno-mechaniczny
   • redukcji ładunku: BZT5 – 99,2 %
   • ChZT – 97,6 %
   • fosfor – 97,0 %
   • azot og. – 85,0 %
   • zawiesina – 98,7 %
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 263
   • Sposób zagospodarowania osadów - rolnicze
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Lipczynka 
  • Wiejska oczyszczalnia ścieków w Pakotulsku
   • przepustowość -  175  m3/d
   • obciążenie - 253 RLM
   • ilość ścieków - 10  
   • sposoby oczyszczania – biologiczny
   • redukcji ładunku: BZT5 – 97,0 %
   • ChZT – 94,0 %
   • fosfor – 92,3 %
   • azot og. – 83,0 %
   • zawiesina – 80,0 %
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – 1
   • Sposób zagospodarowania osadów – brak danych
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków – brak danych 
  • Wiejska oczyszczalnia ścieków w Lipczynku
   • przepustowość – 75 m3/d
   • obciążenie – 405 RLM
   • ilość ścieków – 6    
   • sposoby oczyszczania – biologiczno-mechaniczny
   • redukcji ładunku: BZT5 – 94,9 %
   • ChZT – 84,9 %
   • fosfor – 33,3 %
   • azot og. – 54,8 %
   • zawiesina – 95,1 %
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – 1
   • Sposób zagospodarowania osadów – brak danych
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków – brak danych 
 • Gmina Rzeczenica
  • Wiejska oczyszczalnia ścieków w Rzeczenicy
   • przepustowość -  400  m3/d
   • obciążenie - 2221 RLM
   • ilość ścieków - 244 m3/d  
   • sposoby oczyszczania – biologiczno-mechaniczny
   • redukcji ładunku: BZT5 – 90,4 %
   • ChZT – 85,1 %
   • fosfor – b.d.
   • azot og. – b.d.
   • zawiesina – 77,8 %
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 9
   • Sposób zagospodarowania osadów - kompostowanie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków - rzeka Czernica 
  • Wiejska  oczyszczalnia ścieków w Pieniężnicy
   • przepustowość - 200  m3/d
   • obciążenie - 212 RLM
   • ilość ścieków - 33 m3/d   
   • sposoby oczyszczania – biologiczno-mechaniczny
   • redukcji ładunku: BZT5 – 97,1 %
   • ChZT – 80,8 %
   • fosfor – b.d.
   • azot og. – b.d.
   • zawiesina – 79,2 %
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1
   • Sposób zagospodarowania osadów - składowanie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków - rzeka Czernica

Razem ilość oczyszczonych ścieków w oczyszczalniach komunalnych- 1.885 156 m3/rok  tj.5 165 m3/d (dane wg opłat)

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Miasto i Gmina Czarne    90%  
 • Miasto Człuchów         99%
 • Gmina Człuchów         24%
 • Miasto i Gmina Debrzno     98%
 • Gmina Koczała         64%
 • Gmina Przechlewo         80%
 • Gmina Rzeczenica         83,7%
 • Średnio w powiecie    76,9%  
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Miasto i Gmina Czarne     - 2,17,  
 • Miasto Człuchów         - 2,90,
 • Gmina Człuchów         - 3,64,  
 • Miasto i Gmina Debrzno     - 3,42,  
 • Gmina Koczała         - 3,48,  
 • Gmina Przechlewo         - 2,30,  
 • Gmina Rzeczenica         - 3,64,  
   
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak

Powiat Gdański

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
 • ogółem 2 538 958 m3/r

 

Oczyszczalnie komunalne z podziałem na gminy

 

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

 • Oczyszczalnia „Wschód” w Gdańsku
 • ścieki powstałe na terenie gminy miejskiej Pruszcz Gdański kierowane są siecią kanalizacji sanitarnej do Gdańska na oczyszczalnię „Wschód” w Gdańsku.
 • użytkownik Saur Neptun Gdańsk
 • ilość odbieranych ścieków  z Gminy Miasta Pruszcz Gd.- 3642 w m³/d 
 • pozostałe dane o oczyszczalni „Wschód” podano przy mieście Gdańsk.

 

Gmina  Pruszcz Gdański

 • Oczyszczalnia „Wschód” w Gdańsku
 • ścieki powstałe na terenie gminy  Pruszcz Gdański kierowane są siecią kanalizacji sanitarnej do Gdańska na oczyszczalnię „Wschód” w Gdańsku.
 • użytkownik Saur Neptun Gdańsk
 • ilość odbieranych ścieków  z Gminy  Pruszcz Gd.- 386 w m³/d 
 • pozostałe dane o oczyszczalni „Wschód” podano przy mieście Gdańsk.

 

 Gmina Cedry Wielkie:

Oczyszczalnia Cedry Wielkie

 • typ mechaniczno-biologiczna;
 • użytkownik "WEMA" - S.C. Pszczółki;
 • przepustowość – 650 m3/d
 • RLM 4000
 • ilość odbieranych ścieków 322m3/d
 • % redukcji ładunku: BZT5 93,8 CHZT 92,1 fosfor og. 20, azot og. 18, zawiesina 95,8;
 • odbiornik: kanał Piaskowy Śledziowy, Martwa Wisła

ilość wytworzonych osadów ściekowych: 30 tsm/rok

 • sposób zagospodarowania osadów: wykorzystanie rolnicze.

Oczyszczalnia Trutnowy

 • użytkownik  WEMA S.C. Władysław Girsztowt Marek Ullmann 83-032 Pszczółki ul.Tczewska 2
 • ilość odbieranych ścieków  6,50 tys m3 /r tj ok.18 m3/d
 • przepustowość projektowa] 33,6 m3/d , obciążenie [RLM] 500
 • sposoby oczyszczania:            mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 92,06, CHZT 85,84 fosfor og bd. azot og bd.,zawiesina 85,41
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych- około 1 Mg/rok
 • Sposób zagospodarowania osadów- osady ściekowe płynne wywożone do oczyszczalni Kiezmark
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków : Kanał Śledziowy

 

 Oczyszczalnia Koszwały

 • użytkownik  WEMA S.C. Władysław Girsztowt Marek Ullmann 83-032 Pszczółki ul.Tczewska 2
 • ilość odbieranych ścieków  13,5 tys m3/r tj 37 m3/d
 • przepustowość projektowa] 54,6 m3/d, obciążenie [RLM] 760
 • sposoby oczyszczania:            mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 86,6., CHZT 78,6 fosfor og bd. azot og bd, . zawiesina 84,3
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych {tsm/r]: : 30-40m3/rok; (ok. 1 tsm/r) około 1 Mg/rok;
 • sposób zagospodarowania osadów -osady po  odwodnieniu przeznaczone do rekultywacji. wywóz na składowisko w Cedrach Wlk.
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków :Kanał Śledziowy

 

Gmina  Kolbudy

 • Oczyszczalnia „Wschód” w Gdańsku
 • ścieki powstałe na terenie gminy  Pruszcz Gdański kierowane są siecią kanalizacji sanitarnej do Gdańska na oczyszczalnię „Wschód” w Gdańsku.
 • użytkownik Saur Neptun Gdańsk
 • ilość odbieranych ścieków  z Gminy Miasta Pruszcz Gd.- 1141 w m³/d 
 • pozostałe dane o oczyszczalni „Wschód” podano przy mieście Gdańsk.

 

Oczyszczalnia w Bystrej

 • typ: mechaniczno - biologiczna
 • przepustowość 40 m³/d, RLM  bd;
 • użytkownik: Gmina Pruszcz Gd.;
 • ilość odbieranych ścieków 32m3/d;
 • % redukcji ładunku: bd; 
 • odbiornik: rów melioracyjny; 
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych: 504m3/r; 

Gmina Przywidz:

Oczyszczalnia w Przywidzu

 • typ: mechaniczno - chemiczno - biologiczna;
 • przepustowość projektowa 430 m³/d,
 •  RLM 992;
 • użytkownik:  Gmina Przywidz.;
 • ilość odbieranych ścieków: 171 m3/d,   (2004 r. - 200)
 • % redukcji ładunku: BZT5 98,9, CHZT 95,5, fosfor og.52,6,azot og. 88,2, zawiesina 96,450;  
 • odbiornik: Wietcisa;
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych: [t s.m./rok] 10;
 • sposób zagospodarowania osadów:  poletka

 

Gmina Pszczółki:

Oczyszczalnia w Pszczółkach

 • typ: mechaniczno-biologiczna
 • przepustowość projektowa 695 m³/d,
 • RLM 6930
 • użytkownik:  Gminy Pszczółki
 • ilość odbieranych ścieków: 498m3/d;
 • % redukcji ładunku: BZT5 96, CHZT 93, zawiesina 96,2 ,fosfor og -bd; azot og-bd
 • odbiornik: rzeka Bielawka;
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych: 19 t s.m./rok
 • sposób zagospodarowania osadów: wywóz do oczyszczalni w Tczewie

Oczyszczalnia w Różynach

 • typ: mechaniczno-biologiczna
 • przepustowość 15 m³/d, RLM 137,5
 • użytkownik: Urząd Gminy Pszczółki
 • ilość odbieranych ścieków: 390 m3/d   (2004 r. - 300)
 • % redukcji ładunku: BZT5 96,7, CHZT 95,3, zawiesina 96,2;
 • odbiornik: Kanał Śledziowy; 
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych: 8 Mg/rok
 • sposób zagospodarowania osadów: wywóz do oczyszczalni w Tczewie

Oczyszczalnia w Suchym Dębie

·         typ: mechaniczno - biologiczna ELA-6

·         użytkownik: Gmina Suchy Dąb;

·         przepustowość projektowa 215 m³/d,

·          RLM 920;

·         ilość odbieranych ścieków 38 m3/d   (2004 r. - 87)

·         % redukcji ładunku: BZT5 99, CHZT 96, fosfor og. 98,azot og. 90, zawiesina 91;

·         odbiornik: Kozi Rów 

·         ilość wytworzonych osadów ściekowych:[5 t s.m./rok] 5;

·         sposób zagospodarowania osadów: poletko osadowe

·          

Gmina Trąbki Wielkie

Oczyszczalnia w Trąbkach Wielkich

·         typ: mechaniczno – biologiczna Aquarius

·         przepustowość 97 m³/d,

·         RLM 300;

·         użytkownik: Gmina Trąbki Wielkie; 

·         ilość odbieranych ścieków 93m3/d   (2004 r. - 93)

·         % redukcji ładunku: BZT5 98,9, CHZT 95,5, fosfor og. 52,6,azot og. 88,2, zawiesina 96,4; 

·         odbiornik: rów melioracyjny R-A1, Wietcisa 

·         ilość wytworzonych osadów ściekowych:[ t s.m./rok] 18; 

·         sposób zagospodarowania osadów: bd

 • Razem ilość oczyszczonych ścieków-śr.6 768 m3/d
Oczyszczalnie komunalne
 • Gmina Cedry Wielkie:
  • Oczyszczalnia Cedry Wielkie
   • typ mechaniczno-biologiczna;
   • użytkownik "WEMA" - S.C. Pszczółki;
   • przepustowość – 650 m3/d
   • ilość odbieranych ścieków 145 m3/d
   • % redukcji ładunku: BZT5 84, CHZT 81, fosfor org. 20, azot org. 18, zawiesina 86;
   • odbiornik: kanał Piaskowy
   • ilość wytworzonych osadów ściekowych: brak danych;
   • sposób zagosp osadów: składowisko odpadów komunalnych.
  • Oczyszczalnia w Koszwałach
   • typ mechaniczno-biologiczna;
   • użytkownik "WEMA" - S.C. Pszczółki;
   • ilość dopływających ścieków: 15 m3/d
   • ilość dopływających ścieków: 15 m3/d
   • % redukcji ładunku: BZT5 96, CHZT 87, zawiesina 77;
   • odbiornik: kanał Śledziowy
   • ilość wytw. osadów ściekowych {tsm/r]:około 1 Mg/rok;
   • sposób zagospodarowania osadów: wywóz na składowisko w Cedrach Wlk.
  •  Oczyszczalnia w Trutnowy
   • typ mechaniczno - biologiczna;
   • użytkownik "WEMA" - S.C. Pszczółki;
   • przepustowość – 28 m3/d, ilość dopływających ścieków: 15 m3/d
   • ilość dopływających ścieków: 15 m3/d
   • % redukcji ładunku: BZT5 96, CHZT 94, zawiesina 94;
   • odbiornik: kanał Śledziowy
   • ilość wytw. osadów ściekowych: 30-40 m3/rok; (ok. 1 tsm/r)
   • sposób zagosp osadów: poletka osadowe i docelowo w zależności od uzyskanych wyników badań oddawane będą na pola lub składowisko w Cedrach Wlk. 
 • Gmina Przywidz:
  • Oczyszczalnia w Przywidzu
   • typ: mechaniczno - chemiczno - biologiczna;
   • przepustowość 576 m³/d, RLM 1403;
   • użytkownik: Urząd Gminy Pruszcz Gd.;
   • ilość odbieranych ścieków: 207 m3/d,  
   • % redukcji ładunku: BZT5 98,9, CHZT 95,5, fosfor og.52,6,azot og. 88,2, zawiesina 96,450;  
   • odbiornik: Wietcisa;
   • ilość wytworzonych osadów ściekowych: [t s.m./rok] 13;
   • sposób zagospodarowania osadów: workowanie, poletka 
 • Gmina Pszczółki:
  • Oczyszczalnia w Pszczółkach
   • typ: biologiczna
   • przepustowość 600 m³/d, RLM 9800
   • użytkownik: Urząd Gminy Pszczółki
   • ilość odbieranych ścieków: 300m3/d;
   • % redukcji ładunku: BZT5 97,7, CHZT 95,5, zawiesina 96,2 fosfor og 52,6.;
   • odbiornik: rzeka Bielawka;
   • ilość wytworzonych osadów ściekowych: 3 t s.m./rok
   • sposób zagospodarowania osadów: wywóz do oczyszczalni w Tczewie
  • Oczyszczalnia w Różynach
   • typ: mechaniczno-biologiczna
   • przepustowość 15 m³/d, RLM 137,5
   • użytkownik: Urząd Gminy Pszczółki
   • ilość odbieranych ścieków: 390 m3/d  
   • % redukcji ładunku: BZT5 96,7, CHZT 95,3, zawiesina 96,2;
   • odbiornik: Kanał Śledziowy; 
   • ilość wytworzonych osadów ściekowych: 7 Mg/rok
   • sposób zagospodarowania osadów: wywóz do oczyszczalni w Tczewie
  • Oczyszczalnia w Suchym Dębie
   • typ: mechaniczno - biologiczna ELA-6
   • przepustowość 97 m³/d, RLM 240;
   • użytkownik: Gmina Suchy Dąb;
   • ilość odbieranych ścieków 97 m3/d  
   • % redukcji ładunku: BZT5 99, CHZT 96, fosfor og. 98,azot og. 90, zawiesina 91;
   • odbiornik: Kozi Rów 
   • ilość wytworzonych osadów ściekowych:[5 t s.m./rok] ;
   • sposób zagospodarowania osadów: poletko 
 • Gmina Pruszcz Gdański
  • Oczyszczalnia w Bystrej 
   • typ: mechaniczno - biologiczna
   • przepustowość 40 m³/d, RLM  brak danych;
   • użytkownik: Gmina Pruszcz Gd.;
   • ilość odbieranych ścieków 32 m3/d;
   • % redukcji ładunku: brak danych
   • odbiornik: rów melioracyjny; 
   • ilość wytworzonych osadów ściekowych: 504 m3/r; 
   • sposób zagospodarowania osadów: odwożone na oszczczalnię Wschód w Gdańsku 
 • Gmina Trąbki Wielkie
 • Oczyszczalnia w Trąbkach Wielkich 
  • typ: mechaniczno – biologiczna Aquarius
  • przepustowość 97 m³/d, RLM 240;
  • użytkownik: Gmina Trąbki Wielkie; 
  • ilość odbieranych ścieków 93 m3/d  
  • % redukcji ładunku: BZT5 98,9, CHZT 95,5, fosfor og. 52,6,azot og. 88,2, zawiesina 96,4
  • odbiornik: Wietcisa 
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych:[ t s.m./rok] 13
  • sposób zagospodarowania osadów: poletka

Razem ilość oczyszczonych ścieków-śr.6768 m3/d

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

70,3

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Przywidz 2,78  zł brutto/ m³
 • gm. Trabki Wielkie – 2,55 zł brutto/ m³
 • Cedry Wielkie -3,06 zł brutto/ m³
 • gm. Suchy Dąb – 2,62 zł brutto/ m³
 • gm. Pszczółki – 2,23 zł brutto/ m³
 • gminy: Pruszcz Gd., miasto Pruszcz Gd., Kolbudy odprowadzające ścieki do oczyszczalni „Wschód” w Gdańsku – 3,36 zł brutto/ m³
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak

Powiat Kartuski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

brak danych z powiatu

odprowadzone do kanalizacji: 3 093 400 - Dane Urzędu Statystyczny w Gdańsku 2007r.

 

Oczyszczalnie komunalne

brak danych z powiatu

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

brak danych z powiatu

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

brak danych z powiatu

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych z powiatu

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych z powiatu

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych z powiatu

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych z powiatu

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak danych z powiatu

Powiat Kościerski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem w tym: 1 401 980
komunalne:

 • nieoczyszczone 77 000
 • oczyszczane tylko mechanicznie
 • oczyszczone mechanicznie i biologicznie 1 323 980  tj  3627m3/d
 • przemysłowe 1 000
Oczyszczalnie komunalne

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Kościerzyna,

 • lokalizacja Kościerzyna ul. Markubowo 7 gmina Miejska Kościerzyna
 • użytkownik (prowadzący instalację) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. „Wodociągi Kościerskie” 
 • ilość odbieranych ścieków  w m³/d 3 158
 • przepustowość projektowa [m³/d] 3600,
 • obciążenie [RLM] 42 000
 • sposoby oczyszczania:    biologiczny, mechaniczny, chemiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 99, CHZT – 97,3, fosfor og. – 97,6, azot og – 91,1, zawiesina – 98,5
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 477
 • Sposób zagospodarowania osadów Kompostowanie
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków RZEKA BIBROWA


OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW CISEWIE

 • lokalizacja CISEWIE gmina KARSIN
 • użytkownik (prowadzący instalację) GMINA KARSIN
 • ilość odbieranych ścieków  w m³/d 199
 • przepustowość projektowa [m³/d] 600,
 • obciążenie [RLM] 5 500
 • sposoby oczyszczania:    biologiczny, mechaniczny, chemiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 97,35, CHZT – 93,99, fosfor og. – 93,47, azot og – 93,3, zawiesina – 92,7
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 30
 • Sposób zagospodarowania osadów SKŁADOWANIE  na terenie gminnego składowiska odpadów w Osowie
 •  Odbiornik oczyszczonych ścieków RÓW MELIORACYJNY uchodzący do rzeki Wdy


OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW LIPUSZ

 • lokalizacja LIPUSZ gmina LIPUSZ
 • użytkownik (prowadzący instalację) GMINA LIPUSZ
 • ilość odbieranych ścieków  w m³/d 81,7
 • przepustowość projektowa [m³/d] 300,
 • obciążenie [RLM] 3 386
 • sposoby oczyszczania:    biologiczny, mechaniczny,
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 98,41, CHZT – 96,09, fosfor og. – 79,73, azot og – 90,3, zawiesina – 97,53
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 207,5
 • Sposób zagospodarowania osadów - rolnicze wykorzystanie
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków RÓW MELIORACYJNY dalej do rzeki Wdy


OCZYSZCZALNIA SCIEKÓW W STAREJ KISZEWIE

 • lokalizacja STARA KISZEWA gmina STARA KISZEWA
 • użytkownik (prowadzący instalację) Komunalny Zakład Budżetowy w Starej Kiszewie
 • ilość odbieranych ścieków  w m³/d 180,8
 • przepustowość projektowa [m³/d] 300,
 • obciążenie [RLM] 3 600
 • sposoby oczyszczania:    biologiczny, mechaniczny, chemiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 99,36, CHZT – 94,78, zawiesina – 97,84
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 30,61
 • Sposób zagospodarowania osadów KOMPOSTOWANIE
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków RZEKA WIERZYCA


OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W ORLU

 • lokalizacja ORLE gmina LINIEWO
 • użytkownik (prowadzący instalację) GMINA LINIEWO
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d 155
 • przepustowość projektowa [m³/d] 360,
 • obciążenie [RLM] 4 990
 • sposoby oczyszczania:    biologiczny, mechaniczny,
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 97,5, CHZT – 99,83, fosfor og. – 93,13, azot og – 94,4, zawiesina – 99,5
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 23
 • Sposób zagospodarowania osadów SKŁADOWANIE na terenie gminnego składowiska odpadów komunalnych w Liniewskich Górach
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: poprzez kanał "A" do rzeki Małej Wierzycy


OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W DZIEMIANACH

 • lokalizacja DZIEMIANY gmina DZIEMIANY
 • użytkownik (prowadzący instalację) GMINA DZIEMIANY
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d 100
 • przepustowość projektowa [m³/d] 690,
 • obciążenie [RLM] 4 601
 • sposoby oczyszczania:    biologiczny, mechaniczny,
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 99,38, CHZT – 96,93, fosfor og. – 90,5, azot og – 96,42, zawiesina – 97,90
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 97,26
 • Sposób zagospodarowania osadów SKŁADOWANIE na terenie gminnego składowiska odpadów komunalnych w Dziemianach
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Przerębel


OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W KALISZU

 • lokalizacja KALISZ gmina DZIEMIANY
 • użytkownik (prowadzący instalację) ZAKŁAD KOMUNALNY W DZIEMIANACH
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d 7
 • przepustowość projektowa [m³/d] 36,
 • obciążenie [RLM] 300
 • sposoby oczyszczania:    biologiczno – mechaniczny TYPU SEBIOFIKON
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 97,85, CHZT – 92,74, zawiesina – 97,26
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywóz na oczyszczalnię ścieków w Dziemianach celem odwodnienia, a następnie składowanie
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: DO GRUNTU


OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W SCHODNIE

 • lokalizacja SCHODNO gmina DZIEMIANY
 • użytkownik (prowadzący instalację) ZAKŁAD KOMUNALNY W DZIEMIANACH
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d 2
 • przepustowość projektowa [m³/d] 22,
 • obciążenie [RLM] 160
 • sposoby oczyszczania:    biologiczno – mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 98,34, CHZT – 95,53, zawiesina – 94,76
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywóz na oczyszczalnię ścieków w Dziemianach celem odwodnienia, a następnie składowanie
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: DO GRUNTU


OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W LUBANIU

 • lokalizacja LUBAŃ gmina NOWA KARCZMA
 • użytkownik (prowadzący instalację) GMINA NOWA KARCZMA
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d 86
 • przepustowość projektowa [m³/d] 305,
 • obciążenie [RLM] 2 450
 • sposoby oczyszczania:    biologiczny, mechaniczny,
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 95,22 , CHZT – 90,95, , zawiesina – 94,50
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 49
 • Sposób zagospodarowania osadów - wykorzystanie rolnicze
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Leniwka


OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W REKOWNICY

 • lokalizacja REKOWNICA gmina NOWA KARCZMA
 • użytkownik (prowadzący instalację) GMINA NOWA KARCZMA
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d 29
 • przepustowość projektowa [m³/d] 352
 • obciążenie [RLM] 2611
 • sposoby oczyszczania:    biologiczny, mechaniczny,
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 96,90, CHZT – 96,33, fosfor og. – 96,47, azot og – 94,31, zawiesina - 95,98
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 98
 • Sposób zagospodarowania osadów SKŁADOWANIE na terenie gminnego składowiska odpadów komunalnych w Liniewskich Górach lub w Starym Lesie
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka WIERZYCA


OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WE WDZYDZACH KISZEWSKICH

 • lokalizacja WDZYDZE KISZEWSKIE
 • gmina KOŚCIERZYNA
 • użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d 58
 • przepustowość projektowa [m³/d] 300
 • obciążenie [RLM] 750
 • sposoby oczyszczania:    biologiczno – mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 86, CHZT – 96,  fosfor og. – 69, azot og – 80, zawiesina – 98
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 7
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na składowisku odpadów w Gostomiu
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: jezioro Gołuń


OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WE WIELKI KLINCZ

 • lokalizacja WIELKI KLINCZ
 • gmina KOŚCIERZYNA
 • użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d 118
 • przepustowość projektowa [m³/d] 250
 • obciążenie [RLM] 2050
 • sposoby oczyszczania:    biologiczno – mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 90, CHZT – 94,  fosfor og. – 92, azot og – 67, zawiesina – 96
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 22
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na składowisku odpadów w Gostomiu
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wierzyca


OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W ŁUBIANIE

 • lokalizacja ŁUBIANA
 • gmina KOŚCIERZYNA
 • użytkownik (prowadzący instalację) Firma LUBEKO sp. z o.o.
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d 239
 • przepustowość projektowa [m³/d] 360
 • obciążenie [RLM] 3315
 • sposoby oczyszczania:    biologiczno – mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 96,47 , CHZT – 91,65,  fosfor og. – 62,3, azot og – 89,3, zawiesina – 92,43
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 42,95
 • Sposób zagospodarowania osadów: REKULTYWACJA
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka PILICA
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Miasto Kościerzyna         98
 • Gmina Kościerzyna         29
 • Gmina Dziemiany         51
 • Gmina Karsin         31,4
 • Gmina Liniewo         26
 • Gmina Lipusz         25,8
 • Gmina Nowa Karczma     52
 • Gmina Stara Kiszewa     20,8

Średnio w powiecie 53,8% korzysta z sieci kanalizacyjnej.

 

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Miasto Kościerzyna         4,47, 
 • Gmina Kościerzyna         4,67 
 • Gmina Dziemiany         3,95, 
 • Gmina Karsin         3,42 , 
 • Gmina Liniewo         3,49, 
 • Gmina Lipusz         3,78, 
 • Gmina Nowa Karczma     3,35, 
 • Gmina Stara Kiszewa     3,75 (kanalizacja), 3,21 (dowożone),
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • nazwa prowadzącego instalację Zakład Porcelany Stołowej LUBIANA S.A.
  • lokalizacja Łubiana
  • przepustowość 840 [m³/doba]
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: RZEKA PILICA
 • nazwa prowadzącego instalację Ferma Tuczu Trzody Chlewnej
  • lokalizacja Grabowo Kościerskie
  • przepustowość 60 [m³/doba]
  • odbiornik oczyszczonych ścieków:    DO ZIEMI
 • nazwa prowadzącego instalację Rybołówstwo Morskie, Jacek Schomburg
  • lokalizacja Karsin
  • przepustowość 70 [m³/doba]
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: DO ZIEMI

Powiat Kwidzynski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)
Oczyszczalnie komunalne

MIASTO KWIDZYN
Oczyszczalnia International Paper Kwidzyn S.A.

 • Użytkownik: IP Kwidzyn, Miasto Kwidzyn
 • Lokalizacja: Kwidzyn
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – 7773 
 • przepustowość [m3/doba] 150000,
 • obciążenie [RLM] 84200
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 , CHZT, fosfor og., azot og, zawiesina -bd
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] -bd
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone na składowisko odpadów własne
 • Odbiornik: rurociągiem do rzeki Wisły

GMINA GARDEJA
Oczyszczalnia w Gardei

 • Użytkownik: Zakład Gospodarki Komunalnej Gardeja
 • Lokalizacja: Gardeja, ul. Młyńska
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] –  293,15
 • przepustowość [m3/doba] 480,
 • obciążenie [RLM] 2500
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 98,5 , CHZT 95, fosfor og., azot og  , zawiesina 97,5
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 71
 • Sposób zagospodarowania osadów: po odwodnieniu i higienizacji wywożone na składowisko w Bądkach do rekultywacji
 • Odbiornik: układ melioracyjny, a następnie jeziora w zlewni rzeki Osa
 • Oczyszczalnia w Cyganach, Oczyszczalnia w Klecewie, Oczyszczalnia w Trumiejach zostały zlikwidowane

Oczyszczalnia w Wilkowie

 • Użytkownik: Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei
 • Lokalizacja: Wilkowo
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] –  9,2
 • przepustowość [m3/doba] 15,
 • obciążenie [RLM]
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5  , CHZT , fosfor og., azot og  , zawiesina
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do oczyszczalni w Gardei  a następnie na składowisko w Bądkach do rekultywacji
 • Odbiornik: kanał melioracyjny następnie rzeka Gardęga w zlewni rzeki Osa

GMINA RYJEWO
Oczyszczalnia w Mątowskich Pastwiskach

 • Użytkownik: Gmina Ryjewo, Zarządzający: Zakład Budżetowy POMEZANIA
 • Lokalizacja: Mątowskie Pastwiska
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] –  212
 • przepustowość [m3/doba] 461
 • obciążenie [RLM] 2257
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5  95, CHZT 95, fosfor og.77, azot og  34, zawiesina 98
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 38
 • Sposób zagospodarowania osadów: po odwodnieniu wywożone na składowisko odpadów w Jałowcu do rekultywacji
 • Odbiornik: Struga Postolińska w zlewni rzeki Liwy

Oczyszczalnia lokalna w Watkowicach Małych, Watkowicach Dużych i Klecewku

 • Użytkownik: Gmina Ryjewo
 • Lokalizacja: Watkowice Małe
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] –  12,82
 • przepustowość [m3/doba] - 18
 • obciążenie [RLM] 180
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 90 , CHZT 90, fosfor og., azot og  , zawiesina 75
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] Mg/rok
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do Oczyszczalni w Ryjewie
 • Odbiornik: Rów melioracyjny

Oczyszczalnia lokalna w Watkowicach Dużych

 • Użytkownik: Gmina Ryjewo
 • Lokalizacja: Watkowice Duże
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] –  5,7
 • przepustowość [m3/doba] – 9,5
 • obciążenie [RLM] 95
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 90 , CHZT 90, fosfor og., azot og  , zawiesina 75
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] Mg/rok
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do Oczyszczalni w Ryjewie
 • Odbiornik: Rów melioracyjny

Oczyszczalnia lokalna w Klecewku

 • Użytkownik: Gmina Ryjewo
 • Lokalizacja: Klecewko
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – 
 • przepustowość [m3/doba] - 15
 • obciążenie [RLM] 150
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 90 , CHZT 90, fosfor og., azot og  , zawiesina 75
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] Mg/rok
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do Oczyszczalni w Ryjewie
 • Odbiornik: Kanał Graniczny

MIASTO I GMINA PRABUTY
Oczyszczalnia w Prabutach

 • Użytkownik: PEWIK Sp. z o.o. w Prabutach
 • Lokalizacja: Prabuty, ul. Warmińska
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] . – 893 
 • przepustowość [m3/doba] 2000
 • obciążenie [RLM] 15000
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 98, CHZT 95, fosfor og.88, azot og 85 , zawiesina 99
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 310
 • Sposób zagospodarowania osadów: kompostownia
 • Odbiornik: ścieki odprowadzane do ziemi

GMINA SADLINKI
Oczyszczalnia w Sadlinkach

 • Użytkownik: Gmina Sadlinki
 • Lokalizacja: Sadlinki
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] –  250
 • przepustowość [m3/doba] 350,
 • obciążenie [RLM] 1650
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 98,5 , CHZT 93,7, fosfor og., azot og  , zawiesina 97,9
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 134
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone na składowisko
 • Odbiornik: Struga Krzeszowska w zlewni rzeki Liwa

GMINA KWIDZYN
Oczyszczalnia w Rakowcu

 • Użytkownik: Przedsiębiorstwo Wodociągowo- Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Kwidzynie
 • Lokalizacja: Rakowiec
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] –  90
 • przepustowość [m3/doba] 200,
 • obciążenie [RLM] 552
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 96,4, CHZT 94,9, fosfor og.84,3, azot og 91,9 , zawiesina 93,5
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 65,7
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do zlewni ul. Wiślana Kwidzyn i przepompowywane do

Oczyszczalni IP Kwidzyn

 • Odbiornik: Rów Rakowiecki, następnie rzeka Cyganówka, następnie rzeka Liwa

Oczyszczalnia w Tychnowach

 • Użytkownik: Urząd Gminy Kwidzyn
 • Lokalizacja: Tychnowy
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d]  - 35
 • przepustowość [m3/doba] 125,
 • obciążenie [RLM] 327
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 , CHZT , fosfor og., azot og  , zawiesina
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]
 • Sposób zagospodarowania osadów: oczyszczalnia ścieków IP Kwidzyn i składowisko odpadów w Gilwie Małej
 • Odbiornik: Rów melioracyjny, uchodzący do rzeki Liwy

Oczyszczalnia BIOCLERE w Brachlewie

 • Użytkownik: Gmina Kwidzyn
 • Lokalizacja: Brachlewo
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] –  ok. 7,6
 • przepustowość [m3/doba] 19,
 • obciążenie [RLM] 55,7
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 95,69, CHZT 84,78 , fosfor og.42,86, azot og.65,15 , zawiesina 53,66
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 0,4
 • Sposób zagospodarowania osadów:
 • Odbiornik: Rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy


Oczyszczalnie komunalne (przydomowe 6szt.) w Brachlewie

 • Użytkownik: Gmina Kwidzyn
 • Lokalizacja: Brachlewo
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] –  ok. 7,7
 • przepustowość [m3/doba] 31,2,
 • obciążenie [RLM]
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 95,69, CHZT 84,78 , fosfor og.42,86, azot og.65,15 , zawiesina 53,66
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 0,4
 • Sposób zagospodarowania osadów:
 • Odbiornik: Rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy


Oczyszczalnia BIOCLERE B-180 w Szałwinku

 • Użytkownik: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji PWiK w Kwidzynie
 • Lokalizacja: Szałwinek
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – 6,53,
 • przepustowość [m3/doba] 22,77,
 • obciążenie [RLM] 150
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 .94,44, CHZT 86,67, fosfor og. 66,7, azot og 66,7, zawiesina 90,83
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 0,4
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do zlewni ul. Wiślana Kwidzyn i przepompowywane do Oczyszczalni IP Kwidzyn
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy


Oczyszczalnia w Bronnie

 • Użytkownik: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji PWiK w Kwidzynie
 • Lokalizacja: Bronno
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] –  ok. 5,4
 • przepustowość [m3/doba] 10,
 • obciążenie [RLM] 130
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 , CHZT , fosfor og. , azot og , zawiesina
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]
 • Sposób zagospodarowania osadów:
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy


Oczyszczalnia w Nowym Dworze Kwidzyńskim

 • Użytkownik: EXPOM
 • Lokalizacja: Nowy Dwór Kwidzyński
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] ok. 25
 • przepustowość [m3/doba] 142,
 • obciążenie [RLM] 45,4
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 98,34, CHZT 96,13, fosfor og., azot og, zawiesina 88,55
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] ok. 4,0
 • Sposób zagospodarowania osadów:
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy

Oczyszczalnia w Baldramie

 • Użytkownik: ANR
 • Lokalizacja: Baldram
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] –  12,9
 • przepustowość [m3/doba] 20,1,
 • obciążenie [RLM]
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 , CHZT , fosfor og., azot og , zawiesina -bd
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone na składowisko odpadów
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy 

Oczyszczalnia w Gurczu

 • Użytkownik: ANR
 • Lokalizacja: Gurcz
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] 4
 • przepustowość [m3/doba] 5
 • obciążenie [RLM]
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 , CHZT, fosfor og., azot og, zawiesina
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]
 • Sposób zagospodarowania osadów:
 • Odbiornik: Mały Kanał Nogatu w zlewni rzeki Liwy

Oczyszczalnia MINIBLOK w Janowie

 • Lokalizacja: Janowo
 • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] ok.2
 • przepustowość [m3/doba] 11,
 • obciążenie [RLM] 14,66
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 93,18, CHZT 84,69, fosfor og 80., azot og 83,78, zawiesina 79,59
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 0,4
 • Sposób zagospodarowania osadów:
 • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy


 

Ilość ścieków oczyszczonych w powiecie.

Suma ścieków z oczyszczalni komunalnych - 9 645 m3/d

Wg opłat za ścieki 9 640 m3/d

 

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Miasto Kwidzyn – 94%
 • Gmina Kwidzyn- 50%
 • Gmina Sadlinki – 26%
 • Gmina Gardeja – 42%
 • Gmina Ryjewo – 40%
 • Gmina Prabuty – 78%

Średnio w powiecie - 60,6%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Miasto Kwidzyn – 2,51
 • Gmina Kwidzyn- 2,51
 • Gmina Sadlinki – 2,75
 • Gmina Gardeja – 3,40
 • Gmina Ryjewo – 2,50
 • Gmina Prabuty – 3,91 
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

nazwa prowadzącego instalacje International Paper w Kwidzynie

 • lokalizacja Kwidzyn
 • przepustowość [m³/doba]    150000   
 • odbiornik oczyszczonych ścieków Wisła
   

Powiat Lęborski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

brak danych z powiatu

Oczyszczalnie komunalne

brak danych z powiatu

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

brak danych z powiatu

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

brak danych z powiatu

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych z powiatu

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych z powiatu

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych z powiatu

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych z powiatu

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak danych z powiatu

Powiat Malborski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Ogółem: 2 405 470,0 

w tym:

komunalne:                                       

oczyszczone mechanicznie i biologicznie – 2 405 470,0  tj. śr 6590 m3/d

 

 

Oczyszczalnie komunalne
 • Gmina Malbork
  • Nazwa – Przedsiębiorstwo „Nogat” – lokalizacja – Kałdowo Wieś, gm. Malbork
   • użytkownik: Przedsiębiorstwo „Nogat” 
   • ilość odbieranych ścieków: 3 260 12 910 m3/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 12 000, obciążenie [RLM] 66 000
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny / chemiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 99,16; CHZT 94,65; fosfor org. 95.28; azot org. 87,88; zawiesina 96,96.
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 913
   • Sposób zagospodarowania osadów – kompostowanie R3
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków – rzeka Nogat 19 + 900 km.
 • Gmina Miłoradz
  • Nazwa – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej – lokalizacja – Miłoradz, gm. Miłoradz
   • użytkownik: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
   • ilość odbieranych ścieków 203 m³/d 
   • przepustowość projektowa [m³/d] 559, obciążenie [RLM] 1800
   • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 92,7; CHZT 77,9; zawiesina 69,03.
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 7
   • Sposób zagospodarowania osadów: osady składowane są na utwardzonym placu,
   • a następnie wywożone i zagospodarowywane przez uprawnioną firmę.
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Duża Święta.
 • Gmina Stare Pole
  • Nazwa – Oczyszczalnia Ścieków – lokalizacja – Stare Pole, gm. Stare Pole
   • użytkownik: Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim
   • ilość odbieranych ścieków:  brak przepływomierza na dopływie do oczyszczalni.
   • przepustowość projektowa [m³/d]  500, obciążenie [RLM]  1939
   • sposoby oczyszczania: mechaniczny, biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 95,27; CHZT 88,74;  zawiesina 93,72.
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  40
   • Sposób zagospodarowania osadów: osady są składowane na pryzmie wraz z wapnem gaszonym, po okresie stabilizacji wywiezione na składowisko osadów w Szaleńcu.
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny w odległości ok. 50 m od Kanału Stary Nogat.
 • Gmina Nowy Staw
  • Nazwa – Oczyszczalnia osiedlowa – lokalizacja – Lipinka, gm. Nowy Staw
   • użytkownik: Gospodarstwo Nadzoru i Administrowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa w Malborku
   • ilość odbieranych ścieków 51 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 155, obciążenie [RLM] 859
   • sposoby oczyszczania: biologiczny, chemiczny
   • % redukcji ładunku: nie przeprowadzono analiz ścieków surowych stąd brak danych
   • o stopniu redukcji zanieczyszczeń
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 18,7
   • Sposób zagospodarowania osadów: osady składowane są na składowisku osadów na terenie oczyszczalni.
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Kanał Panieński w km 19 + 200.

 

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Miasto Malbork – 93
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – 46,07
 • Gmina Malbork – 12
 • Gmina Miłoradz – 68
 • Gmina Lichnowy – 38,3
 • Gmina Stare Pole – 63,7
 • Ogółem powiat malborski - 74,4%.

 

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Przedsiębiorstwo „Nogat” – 2,93
 • Centralny Wodociąg Żuławski – 3,55
 • Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej W Miłoradzu – odbiór i oczyszczanie – 4,5
 • za przesył ścieków – 0,32
 • Oczyszczalnia w Lipince – 2,5
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak danych

Powiat Nowodworski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Ogółem: brak danych

 

w tym:

komunalne: ok.   1 600 000 

·         nieoczyszczone  - brak danych   ( Gmina Ostaszewo 73 271)

·         oczyszczane tylko mechanicznie - brak danych

·         oczyszczone mechanicznie i biologicznie – brak danych

·         przemysłowe – brak danych

 

Oczyszczalnie komunalne
 • Nazwa:  SZOP Sp. z o.o.  ul. Warszawska 51,  82-100 Nowy Dwór Gdański
  • Użytkownik:  Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański
  • ilość odbieranych ścieków -  2000  m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 3064 , obciążenie [RLM] 1822
  • sposoby oczyszczania:    mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5  56,3% , CHZT 96,0%, fosfor og 21,0 %, azot og 49,0%, zawiesina 46,8%
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  1150
  • Sposób zagospodarowania osadów  - rolniczo
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Zalew Wiślany
 • Nazwa : Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja”  ul. Gdańska 2 , 82-103  Stegna
  • Użytkownik: Gmina Stegna
  • ilość odbieranych ścieków  441,8  m³/d – poza sezonem,  1300  m³/d – w  sezonie
  • przepustowość projektowa [m³/d] 6000, obciążenie [RLM] 30 000
  • sposoby oczyszczania:    mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 92,5%, CHZT 88,3%, fosfor og 90,4%, azot og 70,5 %, zawiesina 96,9%
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 213
  • Sposób zagospodarowania osadów: rolniczo
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Zalew Wiślany
 • Nazwa: Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” ul. Gdańska 2 , 82-103  Stegna
  • Użytkownik:  Gmina Sztutowo
  • ilość odbieranych ścieków  352  m³/d – poza sezonem, 1200  m³/d – w  sezonie
  • przepustowość projektowa [m³/d] 6000 , obciążenie [RLM] 30 000
  • sposoby oczyszczania:     mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 92,5%, CHZT 88,3%, fosfor og 90,4%, azot og 70,5 %, zawiesina 96,9%
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  210
  • Sposób zagospodarowania osadów - rolniczo
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Zalew Wiślany 
 • Nazwa:  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji   ul. Gdańska, 82-120 Krynica Morska
  • Użytkownik: Miasto Krynica Morska
  • ilość odbieranych ścieków  290  m³/d 
  • przepustowość projektowa [m³/d] 3150 , obciążenie [RLM] 14490
  • sposoby oczyszczania:     mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99,07%, CHZT 95,73%, fosfor og 93,01%, azot og 84,58%, zawiesina 99,26%
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 112
  • Sposób zagospodarowania osadów –odbiór przez zewnętrzną firmę do kompostowania
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Zalew Wiślany
 • Nazwa: Oczyszczalnia Ścieków w Ostaszewie
  • Użytkownik: Gmina Ostaszewo
  • ilość odbieranych ścieków 22  m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 200 , obciążenie [RLM]183
  • sposoby oczyszczania:    mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98%, CHZT  94%, zawiesina 95%
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 20
  • Sposób zagospodarowania osadów - rolniczo
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Kanał Struga Ostaszewska
    

Razem – ilość ścieków oczyszczonych  poza sezonem 3106 m3/d, w sezonie- 4812 m3/d

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

68,75%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

od 1,39 PLN do 5,80 PLN

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • nie występują

Powiat Pucki

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

2 600 000 m3/r tj.7 123,3 m3/d

Oczyszczalnie komunalne

Gmina Władysławowo

 

Oczyszczalnia Swarzewo, lokalizacja Swarzewo –dane jak w r.2006

·       użytkownik:Spółka Wodno - Ściekowa "Swarzewo"

·       % oczyszczonych ścieków z powiatu 48,19 (sezon letni); 58,78 (sezon zimowy)

·       rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 10000 , dane wg opłat r.2007-6109

·       przepustowość [m³/d] - max 12000, obciążenie [RLM] - 9000

·       sposoby oczyszczania chemiczny, biologiczny, mechaniczny

·       % redukcji ładunku: BZT5 94, CHZT 96, fosfor og. 99,9, azot og. 83, zawiesina 98

·       odbiornik: Morze Bałtyckie

Oczyszczalnia w Jastrzębiej - Górze, lokalizacja: Jastrzębia Góra –dane jak w r.2006

·       użytkownik Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "EKOWIK" Sp. z o.o.

·       % oczyszczonych ścieków z powiatu 16,87 (sezon letni); 9,40 (sezon zimowy)

·       rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 5200 (sezon letni) / 1150(sezon zimowy) dane wg opłat r.2007-1390

·       przepustowość [m³/d] 4500 obciążenie [RLM] 33712

·       sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny

·       % redukcji ładunku: BZT5 98, CHZT 96, fosfor og. 96, azot og. 78, zawiesina 97

odbiornik:rzeka Czarna Woda 

Gmina Kosakowo

GOŚ Dębogórze lokalizacja Dębogórze (pracuje na rzecz Komunalnego Związku Gmin Doliny Redy               i Chylonki)

·       % oczyszczonych ścieków z powiatu 0,63 (sezon letni); 1,53 (sezon zimowy)

·       rzeczywista ilość ścieków [m3/d] ok. 130 (z Gminy Kosakowo) dane z powiatu, 345-dane z PEWIKu

·       przepustowość [m³/doba] 135 000 , obciążenie [RLM] 484 028

·       sposoby oczyszczania: mechaniczny, biologiczny, chemiczny

·       % redukcji ładunku: BZT5 99, CHZT 95,6 fosfor og 90,3 azot og 75,8 , zawiesina 95,0

·       odbiornik - Zatoka Pucka, rejon Mechelinek

Gmina Jastarnia 

Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków, lokalizacja Jurata - Jastarnia, ul. Mickiewicza - dane jak w r.2006

·       użytkownik Spółka Wodno - Ściekowa "Swarzewo"

·       % oczyszczonych ścieków z powiatu 14,46 (sezon letni); 7,05 (sezon zimowy)

·       rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 3000 (sezon letni) / 600 (sezon zimowy) (jak w r.2003), dane wg opłat r.2007-1661)

·       przepustowość [m³/d] 2905 (sezon letni) / 645 (sezon zimowy)

·       obciążenie [RLM] 30096 (sezon letni) / 6911 (sezon zimowy)

·       sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny

·       % redukcji ładunku: BZT5 99,6, CHZT 97,8, fosfor og. 98,1, azot og. 90,2, zawiesina 96,0

·       odbiornik: Zatoka Gdańska

Gmina Krokowa    

Oczyszczalnia ścieków w Białogórze, lokalizacja - Białogóra - dane jak w r.2006

·       użytkownik Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Żarnowiec 76

·       % oczyszczonych ścieków z powiatu 1,83 (sezon letni); 0,75 (sezon zimowy)

·       rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 400 , dane wg opłat r.2007-52

·       przepustowość [m³/doba] - 350, obciążenie [RLM] - 2177

·       sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny

·       % redukcji ładunku: BZT5 - 92,9; CHZT - 90,1; fosfor og. - 83,3; azot og. - 78,7; zawiesina - 93,5

·       odbiornik: Rzeka Struga Białogórska

Oczyszczalnia ścieków w Krokowej, lokalizacja - Parszczyce - dane jak w r.2006

·       użytkownik Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Żarnowiec 76

·       % oczyszczonych ścieków z powiatu 2,73 (sezon letni); 3,44 (sezon zimowy)

·       rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 567 (sezon letni) / 293 (sezon zimowy)  dane wg opłat r.2007-88

·       przepustowość [m³/d] - 770, obciążenie [RLM] - 3021

·       sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny

·       % redukcji ładunku: BZT5 - 94,6; CHZT - 95,3; fosfor og. - 84,2; azot og. - 76,9; zawiesina - 81,3.

·       odbiornik: Rzeka Karwianka

Oczyszczalnia ścieków Żarnowiec, lokalizacja – Żarnowiec- dane jak w r.2006

·         użytkownik Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Żarnowiec 76

·         % oczyszczonych ścieków z powiatu 3,02 (sezon letni); 2,00 (sezon zimowy)

·         rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 627 (sezon letni) / 170 (sezon zimowy), dane wg opłat r.2007-434

·         przepustowość [m³/doba] - 922, obciążenie [RLM] - 1868

·         sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny

·         % redukcji ładunku: BZT5 - 99,6; CHZT - 98,9; fosfor og., azot og. - nie wymagane pozwoleniem wodnoprawnym; zawiesina - 97,9

 

Oczyszczalnia ścieków Strefa Ekonomiczna Żarnowiec, lokalizacja - Żarnowiec - dane jak w r.2006

·       użytkownik: Gmina Puck

·       % oczyszczonych ścieków z powiatu 0,96 (sezon letni); 2,35 (sezon zimowy)

·       rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 200 (jak w r.2003) , dane wg opłat r.2007-90

·       przepustowość [m³/doba] - 650, obciążenie [RLM] - 12233

·       sposoby oczyszczania: % redukcji ładunku: BZT5 - 99,6; CHZT - 98,9; fosfor og., azot og. - nie wymagane pozwoleniem wodnoprawnym; zawiesina - 97,9.

·       odbiornik: Rzeka Piaśnica

Gmina Puck

Oczyszczalnia Rekowo Górne, lokalizacja Rekowo Górne -

·       użytkownik: Gmina Puck

·       % oczyszczonych ścieków z powiatu 0,39 (sezon letni); 0,94 (sezon zimowy)

·       rzeczywista ilość ścieków [m3/d] b.d. dane wg opłat r.2007-32

·       przepustowość [m³/doba] brak danych, obciążenie [RLM] brak danych

·       sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny

·       % redukcji ładunku: BZT5 b.d., CHZT b.d., zawiesina. b.d., fosfor og. b.d.; azot og. b.d.

·       odbiornik: Rzeka Reda

Oczyszczalnia Darżlubie, lokalizacja Darżlubie

·       użytkownik: Gmina Puck

·       % oczyszczonych ścieków z powiatu 1,16 (sezon letni); 2,82 (sezon zimowy)

·       rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 240 (jak w r.2003) dane wg opłat r.2007-34

·       przepustowość [m³/doba] 242, obciążenie [RLM] 1250

·       sposób oczyszczania biologiczny

·       % redukcji ładunku: BZT5 b.d., CHZT b.d., zawiesina. b.d., fosfor og. b.d.; azot og. b.d.

 

Oczyszczalnia Celbowo, lokalizacja Celbowo

·       użytkownik: Gmina Puck

·       % oczyszczonych ścieków z powiatu 0,14 (sezon letni); 0,35 (sezon zimowy)

·       rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 30 (jak w r.2003) dane wg opłat r.2007-26

·       przepustowość [m³/doba] 33,4 , obciążenie [RLM] 444

·       sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny

·       % redukcji ładunku: BZT5 b.d., CHZT b.d., zawiesina. b.d., fosfor og. b.d.; azot og. b.d.

·       odbiornik: kanał melioracyjny

Gmina Miasto Hel

·         Oczyszczalnia Hel, lokalizacja Hel

·         użytkownik Zespół Zakładów Obsługi Miasta Sp. z o.o. w Helu, ul. Kuracyjna 3

·         % oczyszczonych ścieków z powiatu 9,64 (sezon letni); 10,58 (sezon zimowy)

·       rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 2000 (sezon letni) / 900 (sezon zimowy) (jak w r.2003) dane wg opłat r.2007-2146

·       przepustowość [m³/doba] 1800 m3, obciążenie [RLM] 13130

·       sposoby oczyszczania chemiczny, biologiczny, mechaniczny

·       % redukcji ładunku: BZT5 95%, CHZT 95%, zawiesina. 90%, fosfor og. 95%; azot og. 80%

·       odbiornik: Zatoka Gdańska

 

Razem ilość oczyszczonych ścieków w powiecie-śr. 12064m3/d, tj 4,4 mln m3/r- dane wg opłat r.2007

 

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

brak danych

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

brak danych

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

nie ma

Powiat Starogardzki

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

1 532 111 bez gminy Bobowo tj 4197 m3/d

Oczyszczalnie komunalne
 • Miasto Starogard Gdański:
  • nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR WiK Sp. z o.o.
   • lokalizacja – Starogard Gdański, gmina Starogard Gdański
   • użytkownik (prowadzący instalację): Miasto Starogard Gdański
   • ilość odbieranych ścieków 9.000 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 16.000, obciążenie [RLM] 70.000
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 98,5, CHZT 95, fosfor og. 94, azot og. 89, zawiesina 97
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  1.149
   • Sposób zagospodarowania osadów - rolnicze
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków – rzeka Wierzyca
 • Gmina Starogard Gdański:
  • nazwa: Oczyszczalnia Ścieków Kokoszkowy
   • lokalizacja – Kokoszkowy, Szpęgawsk, Jabłowo, gmina Starogard Gdański
   • użytkownik (prowadzący instalację): Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie
   • ilość odbieranych ścieków 365; 60,4; 165,5 m³/d  max, min, śr
   • przepustowość projektowa [m³/d] 215, obciążenie [RLM] bd
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 bd, CHZT bd, fosfor og. bd, azot og. bd, zawiesina bd
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  bd
   • Sposób zagospodarowania osadów - bd
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków – bd
  • Oczyszczalnia ścieków Kokoszkowy:
   • użytkownik: Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie 
   • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu 1,04% 
   • przepustowość 266 [m³/dobę] 
   • obciążenie [RLM] 130 
   • rzeczywista ilość ścieków wpływająca 126 [m³/dobę] 
   • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny 
   • % redukcji ładunku: BZT5 98,24, CHZT 99,63, fosfor 78,8, azot og 89,12, zawiesina 96,27 
   • ilość wytworzonych osadów ściekowych 0,2 tsm/rok 
   • odbiornik: rów melioracyjny 
   • sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • Gmina Smętowo Graniczne:
  • nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Kopytkowie
   • lokalizacja – Kopytkowo, gmina Smętowo Graniczne
   • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Smętowo Graniczne
   • ilość odbieranych ścieków 43m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 166, obciążenie [RLM] 266
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • redukcja ładunku: BZT5 4,3 mg/l, CHZT 49 mg/l, , zawiesina 6 mg/l
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  bd
   • Sposób zagospodarowania osadów: wywóz osadu nadmiernego do oczyszczalni ścieków w Pelplinie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny RA
 • Gmina Osiek:
  • nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Osieku
   • lokalizacja – Osiek, Osiedle Polne, gmina Osiek
   • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Osiek
   • ilość odbieranych ścieków 8 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 300, obciążenie [RLM] 2.000
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 bd, CHZT bd, fosfor og. bd, azot og. bd, zawiesina
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  6
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowisko odpadów
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny, dalej jezioro
 • Gmina Lubichowo:
  • nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Lubichowie
   • lokalizacja – ul. Wdecka 30, Lubichowo, gmina Lubichowo
   • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Lubichowo
   • ilość odbieranych ścieków 220 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 627, obciążenie [RLM] bd
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 97, CHZT 92, fosfor og. 85, azot og. 83, zawiesina 96
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych 314 Mg osadów odwodnionych
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na wysypisku
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny
 • Gmina Skórcz:
  • nazwa: Wolental, osadnik Imhoffa
   • lokalizacja – Wolental, gmina Skórcz
   • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Lubichowo
   • ilość odbieranych ścieków 13 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 23, obciążenie [RLM] 50
   • sposoby oczyszczania: biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 15, CHZT 39, fosfor og. 38, azot og. 35, zawiesina 15
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny – rzeka Węgiermuca - Wierzyca
 • Miasto Skórcz:
  • nazwa: Oczyszczalnia Skórcz
   • lokalizacja – gmina miejska Skórcz
   • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Gospodarki komunalnej w Skórczu
   • ilość odbieranych ścieków 356 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 750, obciążenie [RLM] 5.000
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 99,5, CHZT 98, fosfor og. bd, azot og. bd, zawiesina 95
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 225
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Szoryca
 • Gmina Zblewo:
  • nazwa: Oczyszczalnia ścieków w Zblewie
   • lokalizacja – ul. Pinczyńska 40, gmina Zblewo
   • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Komunalny Gminy Zblewo
   • ilość odbieranych ścieków 609 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 1.200, obciążenie [RLM] 6.387
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 97, CHZT 96, fosfor og. bd, azot og. bd, zawiesina 96
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 32,72
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na składowisku w Zblewie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Piesienica
 • Gmina Kaliska:
  • nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Kaliskach
   • lokalizacja – Kaliska, gmina Kaliska
   • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Kaliska
   • ilość odbieranych ścieków 196 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 500, obciążenie [RLM] 4.000
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 98,6, CHZT 96,4, fosfor og. bd, azot og. bd, zawiesina 98
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 45
   • Sposób zagospodarowania osadów: rekultywacja gruntów, rolnictwo
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: kanał rzeki Wdy
 • Gmina Skarszewy:
  • nazwa: Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
   • lokalizacja – ul. Polna 33, 83-250 Skarszewy, gmina Skarszewy
   • użytkownik (prowadzący instalację): Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
   • ilość odbieranych ścieków 780 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 1.800, obciążenie [RLM] 15.000
   • sposoby oczyszczania: mechaniczny/mechaniczno-biologiczny/chemiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 96, CHZT 89, fosfor og. 70, azot og. 63, zawiesina 93
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1.103,4
   • Sposób zagospodarowania osadów: oczyszczalnia
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wietcisa
 • Miasto Czarna Woda:
  • nazwa: brak oczyszczalni miejskiej
   • Ścieki komunalne oraz przemysłowe powstające w trakcie procesu produkcji płyt pilśniowych w zakładzie Steico S.A. odprowadzane są zakładowym układem kanalizacyjnym do przepompowni i przetłaczane do rolniczej oczyszczalni ścieków w Czersku. Ścieki z przydomowych zbiorników wywożone są do oczyszczalni w gminach: Czersk i Zblewo

 

Razem ilość oczyszczonych ścieków, bez  gm. Miasta Czarna Woda - 11 590 m3/d

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Miasto Starogard Gdański: 90%
 • Gmina Starogard Gdański bd
 • Gmina Smętowo Graniczne – budynki 17%
 • Gmina Osiek: – 20%
 • Gmina Bobowo-bd
 • Gmina Osieczna-bd
 • Gmina Lubichowo: budynki 30%
 • Gmina Skórcz: budynki 18%
 • Miasto Skórcz: – budynki 60%
 • Gmina Zblewo budynki 40%
 • Gmina Kaliska: budynki 40%
 • Gmina Skarszewy bd
 • Miasto Czarna Woda: – bd

Wg danych z r. 2005 - stopień skanalizowania w powiecie - ok. 49,9%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Miasto Starogard Gdański: 3,18
 • Gmina Smętowo Graniczne: 2,46
 • Gmina Osiek: 2,14
 • Gmina Lubichowo  2,782
 • Gmina Skórcz: 2,78
 • Miasto Skórcz:  2,74, 
 • Gmina Zblewo:  2,20 zł/m3  mieszkańcy, a 1,12 zł/m3 dopłaca gmina z budżetu,
 • Gmina Kaliska: 2,26 – 2,35 ,
 • Gmina Skarszewy    3,33,
 • Miasto Czarna Woda:  4,20
 • Gmina Starogard Gdański – brak danych  
 • Gmina Bobowo – brak danych  
 • Gmina Osieczna – brak danych  

 

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • nazwa prowadzącego instalację Oczyszczalnia Ścieków Z.F. „POLPHARMA” S.A.
  • lokalizacja – Owidz, ul. Droga Owidzka 12
  • przepustowość [m³/doba]: 19.300                                           
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wierzyca

Powiat Sztumski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Gmina Sztum

 • Ogółem - 770 000 ,

Gmina Dzierzgoń

 • Ogółem - 594 121

Gmina Stary Dzierzgoń

 • Ogółem – 32000

Pozostałe gminy - brak danych z powiatu
Gmina Stary Targ - 3596, dane wg opłat za zrzut ładunku
Gmina Mikołajki Pomorskie- 552 296 , dane wg opłat za zrzut ładunku

Oczyszczalnie komunalne

Gmina Sztum
Oczyszczalnia Ścieków w Sztumskim Polu;

 • lokalizacja Sztumskie Pole, gmina Sztum;
 • użytkownik (prowadzący instalację) – PWiK Sp. z o.o. w Sztumie;
 • ilość odbieranych ścieków –  2000 m³/d
 • przepustowość projektowa  – 5500 m³/d;
 • obciążenie - 25600 RLM;
 • sposoby oczyszczania - mechaniczno-biologiczny;
 • % redukcji ładunku: BZT5 –  96,6; CHZT – 93,0 ; azot og 86,7 ; zawiesina 96,0
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych – 151 tsm/rok
 • sposób zagospodarowania osadów – przekazywane na wykorzystanie rolnicze;
 • odbiornik oczyszczonych ścieków – rów melioracyjny wpadający do jeziora Parleta.Gmina Dzierzgoń
Oczyszczalnia Dzierzgoń;

 • lokalizacja - Dzierzgoń, gmina - Dzierzgoń;
 • użytkownik - mieszkańcy Dzierzgonia, Nowin, Bągartu, Jeziorna, Bruku, Litewek, Nowej Karczmy;
 • ilość odbieranych ścieków – 1800  m³/d;
 • przepustowość projektowa  – 2400 m³/d;
 • obciążenie - 10733 RLM;
 • sposoby oczyszczania - mechaniczno-biologiczny;
 • % redukcji ładunku: BZT5 97, CHZT 95, fosfor og 77, azot og 64, zawiesina 97;
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych - 152 tsm/rok;
 • sposób zagospodarowania osadów - odwadnianie prasą typu NOBILET i wywożone na składowisko komunalne w Dzierzgoniu;
 • odbiornik oczyszczalni ścieków - rzeka Dzierzgoń.


Oczyszczalnia Jasna;

 • lokalizacja – Jasna, gmina – Dzierzgoń;
 • użytkownik - mieszkańcy Jasnej, Jasna ZR;
 • ilość odbieranych ścieków - 100 m³/d;
 • przepustowość - 200  m³/d;
 • obciążenie – 740 RLM;
 • sposoby oczyszczania - mechaniczno-biologiczny;
 • % redukcji ładunku: BZT5 99, CHZT 94O2/d, fosfor og 95, azot og 72, zawiesina 95;
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych – 5 tsm/rok;
 • sposób zagospodarowania osadów - przewożone do Dzierzgonia do przeróbki;
 • odbiornik oczyszczalni ścieków - rzeka Balewka.Oczyszczalnia Blunaki;

 • lokalizacja – Blunaki, gmina – Dzierzgoń;
 • użytkownik - mieszkańcy Blunak;
 • ilość odbieranych ścieków - 22,5 m³/d;
 • przepustowość - 30 m³/d;
 • obciążenie – 64 RLM;
 • sposoby oczyszczania - mechaniczno-biologiczny;
 • % redukcji ładunku - brak danych;
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych - 0,5 tsm/rok;
 • sposób zagospodarowania osadów - przewożone do Dzierzgonia do przeróbki;
 • odbiornik oczyszczalni ścieków - rów melioracyjny;


Gmina Mikołajki Pomorskie
Cieszymowo „BOS 100”;

 • lokalizacja – Cieszymowo, gmina - Mikołajki Pomorskie;
 • przepustowość - 100 m³/d;
 • obciążenie - 555 RLM;
 • sposoby oczyszczania - mechaniczno-biologiczny;
 • % redukcji ładunku: BZT5 b.d, CHZT b.d, fosfor og b.d, azot og b.d,  zawiesina b.d.,
 • odbiornik oczyszczonych ścieków – Kanał Balewski.

Balewo „ELA – 3”;

 • lokalizacja – Balewo, gmina - Mikołajki Pomorskie;
 • przepustowość – 37 m³/d;
 • obciążenie – 200 RLM;
 • sposoby oczyszczania - mechaniczno-biologiczny;
 • % redukcji ładunku: BZT5 92,3, CHZT 83,1, fosfor og b.d., azot og b.d, zawiesina 86,6;
 • odbiornik oczyszczonych ścieków – Kanał Juranda.


Mikołajki Pom. „BOS- 200”;

 • lokalizacja - Mikołajki Pom.; gmina - Mikołajki Pom.;
 • przepustowość - 200 m³/d;
 • obciążenie – 1444 RLM;
 • sposoby oczyszczania - mechaniczno-biologiczny;
 • % redukcji ładunku: BZT5 98,6, CHZT 95,2, fosfor og. b.d, azot og b.d, zawiesina 98.6;
 • odbiornik oczyszczonych ścieków – Kanał Wilczewski.
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych -  27 tms/rok;
 • sposób zagospodarowania osadów   - rekultywacja terenu;


Gmina Stary Dzierzgoń
Przezmark;

 • lokalizacja – Przezmark, gmina – Stary Dzierzgoń;
 • użytkownik (prowadzący instalację)  - GZGK Stary Dzierzgoń;
 • ilość odbieranych ścieków – 103 m³/d;
 • przepustowość projektowa - 150 m³/d;
 • obciążenie - 555 RLM;
 • sposoby oczyszczania - mechaniczno-biologiczny;
 • % redukcji ładunku: BZT5 99., CHZT, 95 fosfor og. - , azot og 73, zawiesina 89;
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych - 14 tsm/rok;
 • sposób zagospodarowania osadów – laguny osadowe, laguny kompostowe, staw stabilizacyjny;
 • odbiornik oczyszczonych ścieków – rzeka Stara Dzierzgonka.


Myślice,

 • lokalizacja - Myślice, gmina - Stary Dzierzgoń;
 • użytkownik (prowadzący instalację) - Publiczna Szkoła Podstawowa Myślice;
 • ilość odbieranych ścieków - 15 m³/d;
 • przepustowość projektowa – 22 m³/d;
 • obciążenie - 71 RLM;
 • sposoby oczyszczania - mechaniczno-biologiczny;
 • % redukcji ładunku: BZT5 96., CHZT, 91 fosfor og. 61 , azot og 91, zawiesina 86;
 • sposób zagospodarowania osadów – osady uwodnione są wywożone wozem asenizacyjnym na duże oczyszczalnie;
 • odbiornik oczyszczonych ścieków – rów melioracyjny wpadający do rzeki Dzierzgoń.
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gmina Sztum - bd,
 • Gmina Dzierzgoń - ok. 80
 • Gmina Stary Dzierzgoń - 50
 • Gmina Stary Targ - bd
 • Gmina Mikołajki Pomorskie - 60
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Sztum - 2,84
 • Gmina Dzierzgoń - 3,30,
 • Gmina Stary Dzierzgoń - 2,75,
 • Gmina Stary Targ - bd
 • Gmina Mikołajki Pomorskie - 3,05,
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • SNP Uśnice (śr 267m3/d, dane wg opłat za zrzut ładunku)
  • lokalizacja – Uśnice, gmina Sztum                               
  • odbiornik oczyszczonych ścieków – rzeka Nogat w km 7+700
 • Elstar Oils S.A. (podczyszczalnia)
  • lokalizacja – Czernin, gmina Sztum                                   
  • odbiornik oczyszczonych ścieków – kanał Struga Orlęca
 • PHP AGROPOL (podczyszczalnia)
  • lokalizacja – Gościszewo, gmina Sztum                               
  • odbiornik oczyszczonych ścieków – rów melioracyjny

Powiat Słupski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

brak danych z powiatu

Oczyszczalnie komunalne

brak danych z powiatu

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

brak danych z powiatu

 

 

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

brak danych z powiatu

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych z powiatu

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych z powiatu

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych z powiatu

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych z powiatu

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak danych z powiatu

Powiat Tczewski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Ogółem 4 943 703 , w tym:
komunalne:

 • nieoczyszczone – 349 410 
 • oczyszczane tylko mechanicznie – 0
 • oczyszczone mechanicznie i biologicznie – 4 143 617 tj śr.11 352 m3/d
 • przemysłowe – 450 676   
Oczyszczalnie komunalne

Miasto Tczew

 • Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, lokalizacja ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew
 • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie
 • ilość odbieranych ścieków: 8 778 m³/d
 • przepustowość [m³/d]: 22 318, obciążenie [RLM]: 109 730 - projektowe
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 99,4%, CHZT 97,1% fosfor 95,3% azot 93,3%, zawiesina 98,2 %
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 1 077
 • Sposób zagospodarowania osadów: kompostowanie
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wisła


Gmina Tczew

 • Oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna, lokalizacja Szpęgawa, gmina Tczew
 • użytkownik (prowadzący instalację): ENERGOAGVA s.c. w Tczewie
 • ilość odbieranych ścieków: 82,2 m³/d
 • przepustowość projektowa [m³/d]: 55 , obciążenie [RLM]: 500
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 70,0 , CHZT 93,0 , fosfor org. 72, azot org. 30, zawiesina 67,0
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 2,6
 • Sposób zagospodarowania osadów magazynowane na osadniku i wywożone raz na 5 lat
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Rów Młyński

 

Oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna, lokalizacja Turze, gmina Tczew

 • użytkownik (prowadzący instalację): ENERGOAGVA s.c. w Tczewie
 • ilość odbieranych ścieków: 159 m³/d
 • przepustowość projektowa [m³/d]: 400, obciążenie [RLM]: 1 920
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 65 , CHZT 56 , fosfor org. 19,6, azot org. 15, zawiesina 69
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 8
 • Sposób zagospodarowania osadów: przerabiana na nawóz przez specjalistyczną firmę
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: ciek Damaszka


Oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna lokalizacja Swarożyn, gmina Tczew

 • użytkownik (prowadzący instalację): ENERGOAGVA s.c. w Tczewie
 • ilość odbieranych ścieków: 148 m³/d
 • przepustowość projektowa [m³/d]: 780, obciążenie [RLM]: 5 000
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 98,8 , CHZT 93,7, fosfor org. 12,3, azot org. 88,2, zawiesina 97,7
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 68,0
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do dalszego przerobu
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Swarożynka


Gmina Subkowy
Oczyszczalnia ścieków, lokalizacja Subkowy, gmina Subkowy

 • Użytkownik: PECOL Eugeniusz Bober Rożental ul. Ks. Pasierba 14
 • ilość odbieranych ścieków: 3,06 m³/d
 • przepustowość projektowa [m³/d]; 26,4, obciążenie [RLM]: 360
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 98%, CHZT 96,5% fosfor org. -, azot org. -, zawiesina 98%.
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych:  7 [tsm/rok] - 65%
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywóz do oczyszczalni ścieków
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Drybok


Oczyszczalnia ścieków, lokalizacja Gorzędziej, gmina Subkowy

 • Użytkownik PECOL Eugeniusz Bober Rożental ul. Ks. Pasierba 14
 • ilość odbieranych ścieków: 21,7 m³/d   
 • przepustowość projektowa [m³/d]: 70, obciążenie [RLM]: 465
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 96,5%, CHZT 96,5% fosfor org. -, azot org. -, zawiesina 99%.
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 25 [tsm/rok] -75%
 • Sposób zagospodarowania osadów: wywóz do oczyszczalni ścieków
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wisła


Miasto i Gmina Gniew
Oczyszczalnia ścieków,  lokalizacja Ciepłe,  gmina Gniew

 • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • ilość odbieranych ścieków: 1 045 m³/d
 • przepustowość projektowana [m³/d]: 2 000, obciążenie [RLM]: 13 333
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 95% , CHZT - 95%, fosfor org. 65%, azot org. 82 %., zawiesina 95 %
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 216
 • Sposób zagospodarowania osadów: rolnictwo, rekultywacja gruntów
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wisła


Miasto i Gmina Pelplin
Oczyszczalnia ścieków, lokalizacja ul. Generała Maczka, gmina Pelplin

 • użytkownik (prowadzący instalację): Pelkom Sp. z o.o.
 • ilość odbieranych ścieków:  1 126 m³/d
 • przepustowość projektowa [m³/d]: 2 287, obciążenie [RLM]: 12 577
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno - biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 93%, CHZT- 93,6 %, fosfor org. – 88,9 %, azot org. – 78,9, zawiesina – 96,9 %
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 249
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie osadów ściekowych na składowisku odpadów w m. Ropuchy, gm. Pelplin
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wierzyca


Gmina Morzeszczyn
Segmentowa Oczyszczalnia Ścieków, lokalizacja Morzeszczyn, gmina Morzeszczyn

 • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Morzeszczyn
 • ilość odbieranych ścieków 236 m³/d
 • przepustowość projektowa [m³/d] 450 obciążenie [RLM] 1 500
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 64 % CHZT 60 % zawiesina 82 %
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 14
 • Sposób zagospodarowania osadów - wywóz na oczyszczalnię Pelplin - utylizacja
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków - rzeka JANKA


Biologiczny Reaktor Oczyszczania Ścieków, lokalizacja Majewo, gmina Morzeszczyn

 • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Morzeszczyn
 • ilość odbieranych ścieków 57 m³/d
 • przepustowość projektowa [m³/d] 61 obciążenie [RLM] 820
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 95 % CHZT 85 % zawiesina 89 %
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 2
 • Sposób zagospodarowania osadów - wywóz na oczyszczalnię Pelplin - utylizacja
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków - rzeka “STRUGA LIPIOGÓRSKA”


Razem ilość oczyszczonych ścieków w wyżej wymienionych oczyszczalniach - 11 656 m3/d

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Miasto Tczew – 99
 • Gmina Tczew – 95
 • Gmina Morzeszczyn – 65
 • Miasto i Gmina Pelplin – 61
 • Miasto i Gmina Gniew – 70
 • Gmina Subkowy – 60
 • Średnio w powiecie 75 %
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Miasto Tczew – 3,12
 • Gmina Tczew – 3,12 
 • Gmina Morzeszczyn – 2,31
 • Miasto i Gmina Pelplin – 2,64 
 • Miasto i Gmina Gniew – 2,65
 • Gmina Subkowy – 2,51
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • Gmina Subkowy Fregata S.A., lokalizacja Waćmierz
 • Pozostałe gminy – brak

Powiat Wejherowski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

brak danych z powiatu

Oczyszczalnie komunalne

Oczyszczalnia Ścieków „Dębogórze”; lokalizacja: powiat pucki; gmina: Kosakowo

 • użytkownik (prowadzący instalację)
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: gminy miejskie: Wejherowo, Reda, Rumia , wg danych z PEWIK Gdynia r.2007 -3 841 408 m3/r tj. śr. 10 524 m3/d
 • sposoby oczyszczania:     mechaniczno-biologiczny /chemiczny pozostałe dane o oczyszczalni-powiat pucki.
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Zatoka Gdańska


Oczyszczalnia Ścieków w Gniewinie; 

 • lokalizacja: Gniewino;
 • użytkownik (prowadzący instalację) Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Kostkowie;
 • ilość odbieranych ścieków w [m³/d] brak danych z powiatu, wg opłat za zrzut ładunku 380
 • przepustowość projektowa [m³/d]: 800 m3/d, obciążenie [RLM]: 6500
 • sposoby oczyszczania:    mechaniczno-biologiczny
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rz. Bychowska Struga poprzez rów melioracyjny R-15


Oczyszczalnia Ścieków w Nadolu;

 • lokalizacja: Nadole; gmina: Gniewino
 • użytkownik (prowadzący instalację) Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Kostkowie   
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: brak danych z powiatu, wg opłat za zrzut ładunku  102
 • przepustowość projektowa [m³/d]: 560 m3/d, obciążenie [RLM]: 1065
 • sposoby oczyszczania:    mechaniczno-biologiczny
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Jezioro Żarnowieckie


Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Luzinie

 • lokalizacja: Luzino, ul. Polna; gmina: Luzino
 • użytkownik (prowadzący instalację) Urząd Gminy w Luzinie,
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: brak danych z powiatu, wg opłat za zrzut ładunku-544 
 • przepustowość projektowa [m³/d]: 650 m3/d, obciążenie [RLM]: 2800
 • sposoby oczyszczania:     mechaniczno-biologiczny
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rz. Bolszewka


Gmina Oczyszczalnia Ścieków w Bożympolu Wielkim

 • lokalizacja: Bożepole Wielkie; gmina: Łęczyce
 • użytkownik (prowadzący instalację) Gminny Zakład Usług Komunalnych w Godętowie, 84-218 Łęczyce
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d:  brak danych z powiatu, wg opłat za zrzut ładunku -37
 • przepustowość projektowa [m³/d]: 410 m3/d, obciążenie [RLM]: 2050
 • sposoby oczyszczania:    (niewłaściwe usunąć) mechaniczno-biologiczny
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rz. ŁebaOczyszczalnia Ścieków w Tłuczewie;

 • lokalizacja: Tłuczewo; gmina: Linia
 • użytkownik (prowadzący instalację) Gmina Linia,
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: brak danych z powiatu, wg opłat za zrzut ładunku 140
 • przepustowość projektowa [m³/d]: 300 m3/d, obciążenie [RLM]: 510
 • sposoby oczyszczania:    mechaniczno-biologiczny
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rz. Łeba


Oczyszczalnia Ścieków w Choczewie

 • lokalizacja: Choczewo ul. I Osadników; gmina: Choczewo
 • użytkownik (prowadzący instalację) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie,
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: średnio brak danych z powiatu, wg opłat za zrzut ładunku 201
 • przepustowość projektowa [m³/d]: 800 m3/d, obciążenie [RLM]: 1000
 • sposoby oczyszczania:    mechaniczno-biologiczny
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 26,6
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Struga Choczewska


Oczyszczalnia Ścieków w Kielnie

 • lokalizacja: Kielno; gmina: Szemud
 • użytkownik (prowadzący instalację) Gmina Szemud,
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d: : brak danych z powiatu, wg opłat za zrzut ładunku -118
 • przepustowość projektowa [m³/d]: 220 m3/d, obciążenie [RLM]: 683
 • sposoby oczyszczania:    mechaniczno-biologiczny
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rz. Mulk


Oczyszczalnia Ścieków w Szemudzie

 • lokalizacja: Kielno; gmina: Szemud
 • użytkownik (prowadzący instalację) Gmina Szemud,
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rz. Gościcina  

 

 

Razem ilość ścieków oczyszczonych 13 568 m3/d

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

brak danych

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

brak danych

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

nazwa prowadzącego instalację: teren zakładu Klose - Gościcińska Fabryka Mebli Sp. z o.o., Gościcino, ul. Fabryczna 1

 • lokalizacja:  Gościcino, gm. Wejherowo
 • przepustowość 217,0 [m³/doba]               
 • odbiornik oczyszczonych ścieków: rz. Gościcinka

Sopot

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Ogółem: 2 471 000   
w tym:

 • komunalne:      2 374 000
 • Przemysłowe:     97 000
Oczyszczalnie komunalne

Miasto Sopot nie posiada własnej oczyszczalni ścieków. Jest włączone do systemu gdańskiego. Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków „Wschód”.

 • ilość odbieranych ścieków [m³/d] : 6 770
 • przepustowość projektowa [m³/d]: 180 000
 • obciążenie [RLM]: 870 000
 • sposoby oczyszczania:  mechaniczne, biologiczne, chemiczne
 • % redukcji ładunku: BZT5 98,5%, CHZT 95,1%, fosfor og 95%, azot og 85,4%, zawiesina -97,3%
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] (całkowita ilość osadów wytworzona w oczyszczalni): 9 859
 • Sposób zagospodarowania osadów: rekultywacja składowiska fosfogipsów w Wiślince, rolnictwo, kompostowanie, spalarnia Port-Service.
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

100%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

2,95

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak

Słupsk

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Ogółem: 7 760 000

 

w tym:

 -  przemysłowe - 530 000

 

Oczyszczalnie komunalne

Oczyszczalnia ścieków lokalizacja Słupsk ul. Sportowa gmina Słupsk

 • użytkownik „Wodciągi Słupsk”
 • przepustowość [m³/d] 40 000  , obciążenie [RLM]  180 000
 • ilość odbieranych ścieków   21 250  
 • sposoby oczyszczania: mechaniczny, biologiczny, chemiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 99,3 CHZT 97,5, fosfor og 91,9, azot og 88,9, zawiesina 98,2
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  2 250
 • Sposób zagospodarowania osadów kompostowanie 1 923 , wysypisko 515 [tsm/rok]
 • Odbiornik oczyszczalni ścieków rzeka Słupia
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

100%
 

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

dla gospodarstw domowych – 3,42

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • brak
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002