Gdańsk

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

26.03.2002r UCHWAŁA RMG Nr XLVII/1416/2002
data aktualizacji planu - w toku

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

data uchwalenia 25.09.2003
W roku 2006  obowiązywał Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Gdańska, zatwierdzony Uchwałą Nr XIII/430/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2003 roku

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

686 824 Mg
w tym :

 • komunalnych   204 777 M
 • przemysłowych 482 047 Mg


ilość wytworzonych niesegregowanych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca . ok. 365 kg/rok

Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka :szkło,  papier,  plastik.,  odpady niebezpieczne leki
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, spalanie, odzysk
 • ilość odzyskanego surowca w tonach
  • Papier 654
  • Szkło 274
  • Tworzywa Sztuczne 117
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 • Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk
  • typ składowiska – odpadów komunalnych
  • wielkość składowiska ok. 72 ha
  • www.zut.com.pl
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) ok. 9 mln
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) ok. 2 mln
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) 1
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0
  • rekultywacja składowiska nie                   
  • monitoring składowiska tak
  • wyposażenie składowiska:
  • uszczelnienie bariera naturalna
  • drenaż odcieków tak
  • oczyszczalnia odcieków nie
  • instalacja do odgazowania tak
  • waga tak
  • kompaktor tak
  • linia sortownicza nie
  • kompostownia tak
  • Ilość unieszkodliwionych odpadów 217.000 Mg
 • Spalarnia
  • lokalizacja spalarni w Porcie Północnym     Port Service  http://www.portservice.com.pl/
  • ul. Mjr H. Sucharskiego 75
  • 80-60dańsk
  • tel. (058) 343 79 77
  • fax (058) 343 74 02               
  • podstawowe dane techniczne
  • Maksymalna wydajność spalarni wynosi:
  • przy spalaniu odpadów niebezpiecznych innych niż zakaźne medyczne i innych niż niebezpieczne - 20 000 Mg/rok
  • przy spalaniu odpadów  zakaźnych medycznych - 11 000 Mg/rok
  • Odpady spalane są w piecu obrotowym z wydajnością:
  • dla odpadów niebezpiecznych innych niż zakaźne medyczne i innych niż niebezpieczne - 2,5 Mg/h
  • la odpadów medycznych zakaźnych - 1,6 Mg/h
  • Minimalna temperatura spalania wynosi:
  • dla odpadów niebezpiecznych innych niż zakaźne medyczne i innych niż niebezpieczne 850 stopni C
  • dla odpadów medycznych zakaźnych - 1100 stopni C
  • W spalarni przekształcane są różnego rodzaju odpady: ropopochodne, farby lakiery, kleje szczeliwa, rozpuszczalniki. przeterminowane produkty, chemikalia, opakowania, odpady medyczne oraz zakaźne odpady medyczne.
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

nie zbierano danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

Opracowana w  2002 r -  ok. 1 800 budynków, w tym ok. 1 000 domów jednorodzinnych - powierzchnia materiałów azbestowych - ok. 260 000 m².

Programy usuwania azbestu

brak

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Osoby fizyczne nie zgłosiły posiadanie urządzeń zawierających PCB.

Na liście przedsiębiorstw w których zidentyfikowano urządzenia zawierające PCB, prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, figrują przedsiębiorstwa z Gdańska:

 • Stocznia Gdańska –masa urządzenia z PCB-14, 562 Mg
 • Synergia 99 ul.Doki 1 - masa urządzenia z PCB 10,521 Mg
 • Zarząd Morskiego Portu Gdańsk ul. Zamknięta 18 - masa urządzenia z PCB 224,917 Mg, masa PCB 49,26 Mg
 • Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyczne, ul.Zawiszy Czarnego 17, masa PCB 0,024 Mg
 • Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych”Fosfory”, ul. Kujawska 2, masa PCB 2,0 Mg
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Sp ZŁOMOWIEC ul. Kościuszki 2a i Mostowa 3
 • PPHU HERA ul. Wschodnia 17
 • Panta ul. Uczniowska 52
 • CENTROZŁOM ul. Litewska 16
 • AAN ul. Budowlanych 5
 • AUTO RECYCLING SERVICE Marek Kawka ul. Lęborska 1a
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

45 punktów, informacje - www.gdansk.pl

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Gdynia

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

data zatwierdzenia 30.08.2005  uchwała Rady Miasta Gdyni nr XXXIII/798/05 (raport z realizacji 27.06.2007)

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

data uchwalenia 21.12.2005

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • komunalnych 103 490,77 ton
 • przemysłowych - brak informacji

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca  419 kg/m/r

Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów:
  • szkło, papier, plastik, niebezpieczne

 

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 • Składowisko  BRAK na terenie gminy                      
 • Zakład Zagospodarowania Odpadami „Eko Dolina”
 •  Łężyce, 84-207 Koleczkowo, powiat Wejherowo
 •  Aleja Parku Krajobrazowego 99     
 •  Spalarnia - BRAK na terenie gminy   
 •  Kompostownia - BRAK na terenie gminy, teren zakładu Eko Dolina, Łężyce
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

NIE

Programy usuwania azbestu

brak

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Gdynia nie posiada wykazu osób posiadających PCB.
Według danych z Urzędu Marszałkowskiego następujące przedsiębiorstwa w Gdyni posiadają urządzenia zawierające PCB:

 • Stocznia Marynarki Wojennej,  4,564 Mg PCB,
 • Stocznia Remontowa Nauta , urządzenie 20 Mg z PCB,
 • Komenda Portu Wojennego , Gdynia, Rondo Bitwy pod Oliwą,1,4 Mg PCB,
 • Jednostka Wojskowa Nr 4651, Gdynia Babie Doły, ul. Zielona, urządzenie 0,3 Mg z PCB,
 • Stocznia Gdynia, Gdynia ul. Czechosłowacka 3, urzadzenie 24,976 Mg , masa PCB 116,590 Mg PCB.
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

TAK    ile 1

 • Firma „JARPO” – Jarosław Pozański w Gdyni, 81-602 Gdynia, ul. Chwarznieńska 192a
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

 TAK           

Zakładu Unieszkodliwiania w Łężycach www.kzg.pl/index.php
stacjonarnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON) ul. Konwaliowa 1 wGdyni
www.kzg.pl/index.php?option=content&task=view&id=72&Itemid=388 oraz w punktach gdzie możliwe jest tylko oddanie sprzętu na zasadzie "sztuka za sztukę"  www.gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/srodowisko/info/4219_37734.html

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

nie występują

Powiat Bytowski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Gmina Tuchomie    29 grudnia 2005
 • Gmina Czarna Dąbrówka    31 stycznia 2006     
 • Gmina Bytów    29 marca 2006
 • Miasto i Gmina Miastko    30 czerwca 2006    
 • Gmina Trzebielino             27 września 2006
 • Gmina Kołczygłowy     19 października 2006 
 • Gmina Studzienice     6 grudnia 2006 
 • Gmina Lipnica     19 grudnia 2006
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

brak danych

Sposób postępowania z odpadami

brak danych

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

brak danych

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

brak danych z powiatu

Programy usuwania azbestu

brak danych z powiatu

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

brak danych z powiatu

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

brak danych z powiatu

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

brak danych z powiatu

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Powiat Chojnicki

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Powiat Chojnicki  Nr XXXIII/222/2002 Rada Powiatu Chojnickiego z dnia 25 marca 2002r Pod nazwa Strategia Ekorozwoju Powiatu Chojnickiego który następnie w 2004r został uzupełniony o pierwszy plan gospodarki odpadami dla PCh  Całość została Przyjęta  Uchwałą Nr XXII/159/2004 z dnia 15 grudnia 2004 oraz XXIV /185/2005 z dnia 25 lutego 2005r.

Data aktualizacji planu –brak aktualizacji

 • Brusy uchwała Nr XXII – 223/2005 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 grudnia 2005
 • Gmina Wiejska Chojnice Nr XXX/391/2005 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 23.06.2005r.
 • Czersk Nr XXV/287/05 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23.02.2005
 • Konarzyny Nr XXIII/138/2005 z dnia 05.11.2005
 • Gmina Miejska Chojnice Nr XLIV/392/06 z dnia 18 05.2006
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Brusy 31 marca 2006r.
 • Gmina Chojnice 24 luty 2006r.
 • Miasto Chojnice 27.02.2006r.
 • Czersk 23 maja 2006r
 • Konarzyny 23 marca 2006
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

Ogółem - 22 187 tom

 • komunalnych - brak danych
 • przemysłowych - brak danych

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca  240

Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostowanie przydomowe
 • zbiórka odpadów surowcowych w gminach: szkło, papier, plastik i inne
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

 

Lp.

Nazwa składowiska

Właściciel składowiska odpadów

Pojemność całkowita składowiska [m³ lub Mg]

Pojemność pozostała do wypełnienia

[m³ lub Mg]

Ilość odpadów deponowanych na rok [Mg]

 

 

Dane ogólne o składowisku

Nieprzekraczalny

termin zamknięcia

 składowiska

1.

Składowisko odpadów komunalnych Nowy Dwór k/ Angowic

Miasto Chojnice

Stary Rynek 1

89-600 Chojnice

375279,9 Mg

49649,6 Mg

15 176

 

Sztuczna izolacja, waga ,

Wielkość 18,7 ha

Drenaż odcieków, instalacja do odgazowania

Rozbudowa, ZZO

2.

Składowisko odpadów komunalnych w Chojniczkach

Gmina Chojnice

31 Stycznia 56a

89-600 Chojnice

6500,0 Mg

2946,0 Mg

-

Naturalna izolacja podłoża, drenaż odciekowy z e studnią, powierzchnia 1,35 ha

Wydano decyzję o

 zamknięciu

składowiska z dniem

01.05.2007 r.

3.

Składowisko odpadów komunalnych w Ciechocinie

Gmina Chojnice

31 Stycznia 56a

89-600 Chojnice

9230 m³

 (wg danych za 2006 r. 5100 Mg)

3464,0 Mg

-

Naturalna izolacja podłoża , drenaż odciekowy, powierzchnia 095 ha

01.01.2008

4.

Składowisko odpadów komunalnych w Gockowicach

Gmina Chojnice

31 Stycznia 56a

89-600 Chojnice

4400,0 Mg

2760,1 Mg

-

Powierzchnia  0,56 w tym eksploatowane 0,22 ha naturalna izolacja podłoża drenaż odciekowy

01.01.2008

5.

Składowisko odpadów komunalnych w m. Kosobudy

Miasto Brusy

Na Zaborach 1

89-632 Brusy

41000 m³ (wg danych za 2006 r. 15170 Mg)

103,0 Mg

1882

Naturalna izolacja podłoża, drenaż odciekowy

Do 31.12.2009

6.

Składowisko odpadów komunalnych w Nieżurawie

Gmina Czersk

Kościuszki 27

89-650 Czersk

228000Mg

123000Mg

4990

Kompaktom, waga, wiaty do segregacji odpadów , sztuczna izolacja podłoża, kompostownik, powierzchnia składowiska 6,45- eksploatowana  3,59 ha

Do wypełnienia

pojemności

 

 

7.

 

Składowisko odpadów komunalnych w Swornychgaciach

 

 

Gmina Chojnice

31 Stycznia 56a

89-600 Chojnice

 

 

4400,0 Mg

 

 

2545,0 Mg

-

 

 

 

 

zamknięte

01.01.2008

8.

Składowisko odpadów komunalnych w Zielonej Hucie

Urząd Gminy Konarzyny

Szkolna 7

89-607 Konarzyny

920 m³ (wg danych z 2006 r. 16000 Mg)

6880,0 Mg

269

Sztuczna izolacja, drenaż odciekowy

Do 31.12.2009

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Gmina Brusy-inwentaryzacja azbestu jest prowadzona
 • Gmina Chojnice- jest
 • Gmina Konarzyny- jest
 • Gmina Miejska Chojnice - jest
 • Gmina Czersk-jest
Programy usuwania azbestu
 • Brusy- brak
 • Gmina Chojnice-brak
 • Gmina Konarzyny - uchwała nr 8/50/2007 z 20.09.2007r
 • Gmina Miejska Chojnice-uchwała z 28 czerwca 2007r
 • Gmina Czersk-   uchwała nr 8/48/07  26 kwietnia 2007
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Gmina nie posiada wykazu osób posiadających urządzenia z PCB.
Na wykazie prowadzonym przez Urząd Marszałkowski nie figurują podmioty gospodarcze z powiatu  chojnickiego.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

brak

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

brak informacji

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Powiat Człuchowski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami uchwalony dnia 30.12.2004 roku

 • Gmina Rzeczenica        data zatwierdzenia         29.11.2005 r.
 • Gmina Przechlewo        data zatwierdzenia         29.05.2006 r.
 • Gmina Debrzno        data zatwierdzenia         30.03.2005 r
 • Gmina Koczała        data zatwierdzenia         04.04.2005 r.
 • Gmina Czarne         data zatwierdzenia         28.10.2005 r.
 • Gmina miejska Człuchów    data zatwierdzenia         11.04.2005 r.
 • Gmina wiejska Człuchów    data zatwierdzenia         31.03.2006 r.

Brak aktualizacji powyższych planów.

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami uchwalony dnia 30.12.2004 roku

 • Gmina Rzeczenica data uchwalenia         07.12.2007r.
 • Gmina Przechlewo  data uchwalenia              19.03.2007r.
 • Gmina  Debrzno data uchwalenia         21.09.2006r.
 • Gmina Koczała data uchwalenia         28.06.2004r.
 • Gmina Czarne  data uchwalenia         27.02.2006r.
 • Miasto Człuchów data uchwalenia         31.05.2006r.
 • Gmina Człuchów data uchwalenia         05.10.2006r.
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

12 446 Mg w tym komunalnych  -8206 Mg

 

GMINA PRZECHLEWO
877,26 Mg
w tym :

 • komunalnych 792,66 Mg
 • przemysłowych brak


ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca – 126 kg/rok

MIASTO CZŁUCHÓW
6398,06 Mg
w tym

 • komunalnych 3044,00  Mg
 • przemysłowych 1520,99 Mg


ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca  202,9 kg/rok

GMINA KOCZAŁA
1161,00
Mg
w tym

 • komunalnych 410,00  Mg
 • przemysłowych 751,00 Mg


ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca  108,00 kg/rok

GMINA RZECZENICA
346,74
Mg
w tym

 • komunalnych 346,74 Mg
 • przemysłowych brak danych


ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca  90,29 kg/rok

GMINA CZŁUCHÓW
599
Mg
w tym

 • komunalnych 599  Mg
 • przemysłowych brak danych


GMINA PRZECHLEWO
877,26
Mg
w tym :

 • komunalnych 792,66 Mg
 • przemysłowych brak


ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca – 126 kg/rok

MIASTO CZŁUCHÓW
6398,06
Mg
w tym

 • komunalnych 3044,00  Mg
 • przemysłowych 1520,99 Mg


ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca  202,9 kg/rok

GMINA KOCZAŁA
1161,00
Mg
w tym

 • komunalnych 410,00  Mg
 • przemysłowych 751,00 Mg


ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca  108,00 kg/rok

GMINA RZECZENICA
346,74 Mg
w tym

 • komunalnych 346,74 Mg
 • przemysłowych brak danych


ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca  90,29 kg/rok

GMINA CZŁUCHÓW
599
Mg
w tym
komunalnych 599  Mg
przemysłowych brak danych

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca – 58,50 kg/rok

GMINA DEBRZNO
1639,70
Mg
w tym
odpadów komunalnych - 1590,27 Mg,
przemysłowych – 49,43 Mg
   
ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca – 180 kg/rok

GMINA CZARNE
1424,11
Mg
w tym
odpadów komunalnych – 1424,11 Mg,
przemysłowych – brak
   
ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca – 180 kg/rok

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca średnio w powiecie - 141,6 kg/rok kg/rok

Sposób postępowania z odpadami

selektywna zbiórka odpadów w gminach:

 • szkło,
 • papier
 • plastik
 • niebezpieczne
 • inne

unieszkodliwianie poprzez składowanie:

 • odzysk
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 • Miasto Człuchów
  • lokalizacja Kiełpin 77-323 Polnica
  • składowisko odpadów- inne niż niebezpieczne i obojętne
  • wielkość składowiska ( ha ) 27,98
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 19,720
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 7,980
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) 5
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )  1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0
  • monitoring składowiska         
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                 bariera sztuczna
  • drenaż odcieków             tak
  • waga                     tak
  • kompaktor                 tak
  • Ilość unieszkodliwionych odpadów 6006
 • Gmina Przechlewo
  • lokalizacja , Przechlewo, ul. Człuchowska 61
  • składowisko
  • typ składowiska odpadów : inne niż niebezpieczne i obojętne
  • wielkość składowiska ( ha ) 1,71
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 18900
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 8042
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) 1
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )  1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0
  • monitoring składowiska         
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                 bariera naturalna / bariera sztuczna
  • drenaż odcieków             
  • instalacja do odgazowania        tak
  • waga                    tak
  • kompaktor                tak
  • Ilość unieszkodliwionych odpadów-    875
 • Gmina Człuchów
  • lokalizacja Kiełpin – patrz  wyżej.
 • Gmina Czarne
  • okalizacja Nadziejewo – Czarne, ul. Kościuszki 42
  • typ składowiska - inne niż niebezpieczne i obojętne
  • wielkość składowiska ( ha ) bd.
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 44 820
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 39 758
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) 2
  • monitoring składowiska         
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                bariera naturalna / bariera sztuczna
  • drenaż odcieków            tak
  • Ilość unieszkodliwionych odpadów - 1464 Mg       
 • Gmina Debrzno
  • lokalizacja Grzymisław – 77-310 Debrzno
  • typ składowiska- składowisko odpadów obojętnych
  • wielkość składowiska ( ha ) bd
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 100 000 m3
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 75 000 m3
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                 bariera naturalna / bariera sztuczna
  • drenaż odcieków            tak
  • linia sortownicza            tak
 • Ilość unieszkodliwionych odpadów- 1540 Mg
 • Gmina Koczała – brak składowiska w gminie, unieszkodliwianie odpadów na składowiskach w sąsiednich gminach
 • Gmina Rzeczenica - brak składowiska w gminie, unieszkodliwianie odpadów na składowiskach w sąsiednich gminach

Razem ilość unieszkodliwionych odpadów na gminnych składowiskach - 9 885 Mg

 

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

nie zbierano danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

Miasto Człuchów     tak
Gmina Człuchów     tak
Gmina Przechlewo     tak
Gmina Rzeczenica     nie
Gmina Czarne     tak
Gmina Debrzno     tak
Gmina Koczała     nie

Programy usuwania azbestu
 • Miasto Człuchów     nie
 • Gmina Człuchów     nie
 • Gmina Rzeczenica     nie
 • Gmina Czarne     tak
 • Gmina Koczała     nie
 • Gmina Debrzno     nie
 • Gmina Przechlewo     nie
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Na prowadzonej przez Urząd Marszałkowski liście przedsiębiorstw posiadających urządzenia z PCB, nie ma przedsiębiorstw z powiatu człuchowskiego.   

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

TAK            ile     2

 • „TRANS-ZŁOM” Sp.jawna
  • J.Pawłowska, F.Barszcz
  • 77-300 Człuchów, ul.Polna 14
  • Ględowo 3D
 • Przedsiębiorstwo PKS Człuchów
  • Spółka z o.o.
  • w Człuchowie
  • ul. Wojska Polskiego 5
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Miasto Człuchów     tak      ile 4
  • „PLUS Discount” sp. Z o.o.
  • ul. Jerzego z Dąbrowy 2A
  • 77-300 Człuchów
 • PPHU TERG sp.j.
  • ul. Traugutta
  • 77-300 Człuchów
 • „GRENE” sp. z o.o.
  • ul. Batorego 18
  • 77-300 Człuchów
 • Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.
  • ul. Traugutta 11
  • 77-300 Człuchów
 • Gmina Człuchów     nie ma
 • Gmina Rzeczenica     nie ma
 • Gmina Czarne     tak,      ile – 1
  • Firma Handlowa „FENI” sp. z o.o.
  • ul. Ogrodowa 9A
  • 77-330 Czarne
 • Gmina Koczała     nie ma
 • Gmina Debrzno     tak ,     ile – 1
 • Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.
  • ul. Kościuszki
  • 77-310 Debrzno
  • Gmina Przechlewo      tak,      ile – 1:
 • Firma Handlowo-Usługowa „M&M” s.c.,
  • 77-320 Przechlewo, ul. Człuchowska 16
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

brak danych

Powiat Gdański

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

powiatowy plan gospodarki odpadami:
Uchwała Nr XXI/105/04 Rady Powiatu Gdańskiego  z dnia 30 listopada 2004 roku


gminny plan gospodarki odpadami:

 • Przywidz Uchwała Nr XVII/134/2004 Rady Gminy Przywidz  z dnia 19 października 2004 roku
 • Kolbudy Uchwała Nr VII/157/2004 Rady Gminy Kolbudy z dnia 26 października 2004 roku
 • Miasto Pruszcz Gdański Uchwała Nr XXVI/250/2004 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 8 grudnia 2004 roku
 • Pszczółki Uchwała Nr XVI/188/04 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 listopada 2004 roku
 • Cedry Wielkie Uchwała Nr XIX/181/04 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 29 września 2004 roku
 • Pruszcz Gdański Uchwała Nr XXI/67/2004 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 października  2004 roku
 • Trąbki Wielkie Uchwała Nr 118/VIII/2004 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 10 listopada  2004 roku
 • Suchy Dąb Uchwała Nr XVIII/132/05 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 lutego 2005 roku 
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Przywidz Uchwała Nr XXVIII/265/2005 Rady Gminy Przywidz  z dnia 29 listopada 2005 roku
 • Pszczółki Uchwała Nr XXVIII/287/06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 marca 2006 roku   
 • Trąbki Wielkie  Uchwała Nr 16/II/2006 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 14 marca 2006 roku
 • Suchy Dąb Uchwała Nr XXVII/190/06 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 kwietnia 2006 roku    
 • Kolbudy Uchwała Nr XXXV/323/2006Rady Gminy Kolbudy z dnia 27 czerwca 2006 roku
 • Miasto Pruszcz Gdański Uchwała Nr XLVI/477/2006 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 30 sierpnia 2006 roku
 • Cedry Wielkie Uchwała Nr XXXIII/311/2006 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 05 czerwca 2006 roku
 • Pruszcz Gdański Uchwała Nr LII/77/2006  Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 października  2006  
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

brak danych

Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostowanie przydomowezbiórka odpadów surowcowych w gminach: szkło, papier, plastik
 • przetwarzanie odpadów w zakładzie utylizacji
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacja: Gdańsk- Szadółki, ul. Jabłoniowa 55

 • wielkości składowiska [ha] - 57
 • pojemność [m3] - 6 mln
 • stopień wypełnienia [%] - 80
 • wyposażenie techniczne składowiska: naturalna izolacja podłoża, kompostownia, odgazowanie, oczyszczalnia odcieku, kompaktor
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Miasto Pruszcz Gdański – nie
 • Gmina Cedry Wielkie – tak
 • Gmina Kolbudy – brak danych
 • Gmina Pruszcz Gdański – tak
 • Gmina Przywidz – tak
 • Gmina Pszczółki – tak
 • Gmina Suchy Dąb – tak
 • Gmina Trąbki Wielkie – tak
Programy usuwania azbestu
 • Miasto Pruszcz Gdański – nie
 • Gmina Cedry Wielkie – nie
 • Gmina Kolbudy – tak, grudzień 2006 rok
 • Gmina Pruszcz Gdański – nie
 • Gmina Przywidz – tak
 • Gmina Pszczółki – nie
 • Gmina Suchy Dąb – nie
 • Gmina Trąbki Wielkie – nie
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Gminy nie posiadają informacji o posiadaniu PCB przez osoby prywatne,
wg danych z Urzędu Marszałkowskiego podmioty gospodarcze na terenie powiatu gdańskiego nie posiadają PCB.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Spółdzielnia Pracy ZŁOMOWIEC w Gdańsku – Punkt Skupu Surowców Wtórnych w Pruszczu Gdańskim ul. Grunwaldzka 62 83-000 Pruszcz Gdański,
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „STAL – MET” Jan Wilczyński ul. Ojcowska 50  80-146 Gdańsk, punkt  Suchy Dąb  przy ul. Gdańskiej 56
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Miasto Pruszcz Gdański www.pruszcz-gdanski.pl/x.node?id=344
 • Gmina Cedry Wielkie – nie
 • Gmina Kolbudy – brak danych
 • Gmina Pruszcz Gdański – nie
 • Gmina Przywidz – brak danych
 • Gmina Pszczółki – nie
 • Gmina Suchy Dąb – nie
 • Gmina Trąbki Wielkie – nie
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • Obszar dzikiego wysypiska ul. Obr. Westerplatte, obszar 1400 ha
 • pn.-wsch granica gminy Cedry Wlk. - składowisko odpadów paleniskowych Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. Gd - Przegalina – obecnie składowisko popioło-żużli wyłączone z eksploatacji, prace rekultywacyjne zostały wykonane,
 • hałda fosfogipsu, dziś hałda sięga 50 metrów, Od koryta Martwej Wisły dzieli ją tylko 50 metrów i nieszczelny wał przeciwpowodziowy, od najbliższych domostw i pól uprawnych – ok. 350 metrów i nieuszczelniony rów opaskowy.       

Powiat Kartuski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

brak informacji z powiatu

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

brak informacji z powiatu

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

brak informacji z powiatu

Sposób postępowania z odpadami

brak informacji z powiatu

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

brak informacji z powiatu

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak informacji z powiatu

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

 

NIE

Programy usuwania azbestu

 

NIE

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Gminy nie posiadają informacji o posiadaniu PCB przez osoby prywatne,

wg danych z Urzędu Marszałkowskiego podmioty gospodarcze na terenie powiatu kartuskiego nie posiadają PCB

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

 

NIE

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

 

NIE

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

brak informacji z powiatu

Powiat Kościerski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Powiat  kościerski - data zatwierdzenia 30,12.2003

 • Miasto Kościerzyna          data zatwierdzenia 2.07.2004
 • Gmina Kościerzyna             data zatwierdzenia lipiec 2004
 • Gmina Dziemiany                  data zatwierdzenia 10.03.2006
 • Gmina Karsin           data zatwierdzenia 18.11.2004
                                       data aktualizacji planu 2008     
 • Gmina Liniewo                data zatwierdzenia 13.06.2005
 • Gmina Nowa Karczma        data zatwierdzenia 21.07.2004
 • Gmina Stara Kiszewa     data zatwierdzenia 27.01.2006
 • Gmina Lipusz              data zatwierdzenia 21.01.2006
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Miasto Kościerzyna          data uchwalenia 15 lutego 2006 r.
 • Gmina Kościerzyna             data uchwalenia 27marca 2006 r.
 • Gmina Dziemiany                 data uchwalenia 12 czerwca 2007 r,
 • Gmina Karsin           data uchwalenia brak regulaminu
 • Gmina Liniewo                   data uchwalenia 29 grudnia 2005 r.
 • Gmina Nowa Karczma        data uchwalenia 10 lutego 2006 r.
 • Gmina Stara Kiszewa     data uchwalenia 16 maj 2006 r.
 • Gmina Lipusz              data uchwalenia 19 kwietnia 2007 r.
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

18520,57 Mg
w tym :

 • komunalnych     18520,57 
 • przemysłowych brak danych

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 274,3 kg 

Sposób postępowania z odpadami
 • Miasto Kościerzyna
  • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier,  plastik   
  • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie,
  • odzysk
 • Gmina Kościerzyna    
  • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier,  plastik   
  • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie,
  • odzysk
 • Gmina Dziemiany     
  • unieszkodliwianie poprzez składowanie
 • Gmina Karsin  
  • unieszkodliwianie poprzez składowanie
 • Gmina Liniewo    
  • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik, niebezpieczne      
  • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • Gmina Nowa Karczma   
  • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło,  papier, plastik                     
  • unieszkodliwianie poprzez składowanie,
  • odzysk
 • Gmina Stara Kiszewa
  • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik                 
 • Gmina Lipusz     
  • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier.  plastik   
  • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
  • odzysk
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

dane z roku 2006

 • składowisko Gminne składowisko odpadów komunalnych w Dziemianach
  • typ składowiska: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
  • wielkość składowiska ( ha )                 1,36
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg )         13 860 Mg
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )        5 502,4 Mg
  • liczba kwater ogółem ( szt. )
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.)
  • rekultywacja składowiska                  nie                   
  • monitoring składowiska                tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                        bariera sztuczna
  • drenaż odcieków                    tak
  • Ilość unieszkodliwionych w roku 2006 odpadów  [Mg] 731,62
 • składowisko: Składowisko odpadów komunalnych w Osowie
  • typ składowiska: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
  • wielkość składowiska ( ha )                 1,05
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg )        5 000 Mg
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )        2 200 Mg
  • liczba kwater ogółem ( szt. )                2
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )        1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.)            0
  • rekultywacja składowiska                  nie                   
  • monitoring składowiska                tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                        bariera sztuczna
  • drenaż odcieków                    tak
  • Ilość unieszkodliwionych w roku 2006 odpadów  [Mg]   781,2
 • składowisko: Składowisko odpadów komunalnych w Liniewskich Górach
  • typ składowiska: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
  • wielkość składowiska ( ha )                 2 ha
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg )        24 000 Mg
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )        5 785 Mg
  • liczba kwater ogółem ( szt. )                2
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )        2
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.)            0
  • rekultywacja składowiska                  tak                 
  • monitoring składowiska                tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                        bariera sztuczna
  • drenaż odcieków                    tak
  • oczyszczalnia odcieków                tak
  • instalacja do odgazowania                tak
  • Ilość unieszkodliwionych w roku 2006 odpadów  [Mg] 2302,95
 • składowisko: Składowisko odpadów komunalnych w Gostomiu
  • typ składowiska: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
  • wielkość składowiska ( ha )                 5,82 ha
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg )        500 000 Mg
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )        340 000 Mg
  • liczba kwater ogółem ( szt. )                4
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )        2
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.)            -
  • rekultywacja składowiska                  -                 
  • monitoring składowiska                tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                        bariera sztuczna
  • drenaż odcieków                    tak
  • oczyszczalnia odcieków                nie
  • instalacja do odgazowania                nie
  • waga                            tak
  • Ilość unieszkodliwionych w roku 2006 odpadów  [Mg]]  6197,4

Ilość unieszkodliwionych w roku 2006 odpadów razem  [Mg] 10 013,17

 • Spalarnia- brak
 • Kompostownia znajduje się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Kościerzynie przy ul. Markubowo 7.

 

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Miasto Kościerzyna          TAK
 • Gmina Kościerzyna             TAK
 • Gmina Dziemiany                  TAK
 • Gmina Karsin           TAK
 • Gmina Liniewo             TAK          
 • Gmina Nowa Karczma        NIE
 • Gmina Stara Kiszewa     NIE
 • Gmina Lipusz              TAK   
Programy usuwania azbestu
 • Miasto Kościerzyna          TAK    data przyjęcia 31 maja 2006 r
 • Gmina Kościerzyna             NIE
 • Gmina Dziemiany                  NIE
 • Gmina Karsin           NIE
 • Gmina Liniewo                   NIE
 • Gmina Nowa Karczma        NIE
 • Gmina Stara Kiszewa     NIE
 • Gmina Lipusz              NIE
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Gminy  nie posiadają list zidentyfikowanych posiadaczy urządzeń z PCB.
Na liście prowadzonej przez Urząd Marszałkowski nie ma podmiotów gospodarczych z powiatu kościerskiego posiadających urządzenia z PCB.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

brak

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Miasto Kościerzyna AK    ile - 5
MARS S.A. Salon RTV - AGD, ul. Długa 28, 83-400 Kościerzyna
Skład Hurtowy w Kościerzynie, ul Wojska Polskiego 17, 83-400 Kościerzyna
Dom Handlowy MARKET Marek Adamczyk i s-ka, ul. Rynek 16, 83-400 Kościerzyna
METALZBYT Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 1, 83-400 Kościerzyna
Sita Kościerzyna, ul 8 Marca 41, 83-400 Kościerzyna

 

 • Gmina Kościerzyna           NIE  
 • Gmina Dziemiany                    NIE
 • Gmina Karsin           TAK        ile - 1 (Gminna Spółdzielnia SCH w Karsinie)
 • Gmina Liniewo                   NIE
 • Gmina Nowa Karczma        NIE
 • Gmina Stara Kiszewa     NIE
 • Gmina Lipusz              NIE
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Powiat Kwidzynski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
 • Powiat Kwidzyński data zatwierdzenia rok 2003 data aktualizacji planu
 • Miasto Kwidzyn -27.05.2004
 • Gmina Kwidzyn – 24.06.2004
 • Gmina Gardeja – 30.06.2004
 • Gmina Sadlinki – 29.06.2004
 • Gmina Ryjewo – 31.05.2004
 • Miasto i Gmina Prabuty – 22.06.2004
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Miasto Kwidzyn – data uchwalenia 30.03.2006r.
 • Gmina Kwidzyn - data uchwalenia 29.11.2006r.
 • Gmina Gardeja - data uchwalenia jeszcze nie uchwalono
 • Gmina Sadlinki - data uchwalenia 29.11.2006r.
 • Gmina Ryjewo - data uchwalenia 28.12.2005r.
 • Miasto i Gmina Prabuty - data uchwalenia 31.03.2000r
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

brak danych

Sposób postępowania z odpadami

·         selektywna zbiórka odpadów w gminach:

o    szkło

o    papier       

o    plastik  

·         niebezpieczne (przeterminowane leki, baterie)

·         inne (odpady zielone)

·         unieszkodliwianie poprzez składowanie

·         odzysk poprzez kompostowanie (osady ściekowe, odpady zielone)

 

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 • Jałowiec, gmina Ryjewo
  • Składowisko odpadów komunalnych
  • typ składowiska
  • wielkość składowiska ( ha ) 2,2
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 10000,0 m3
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 4627,0 Mg
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) Składowisko będzie zamykane w roku 2008
   • rekultywacja składowiska tak w 2008               
  • wyposażenie składowiska
   • uszczelnienie bariera naturalna
  • Ilość unieszkodliwionych w r. 2007  odpadów 62,6 Mg

Ilość unieszkodliwionych w r. 2007  odpadów 62,6 Mg

 • Gonty, gmina Prabuty
 • Składowisko odpadów komunalnych
 • typ składowiska
 • wielkość składowiska ( ha ) 1,49
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg )  147000 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) brak danych
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) Składowisko będzie zamknięte w roku 2008
  • rekultywacja składowiska tak          
  • monitoring składowiska tak
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie bariera naturalna
 • Ilość unieszkodliwionych w r. 2007 odpadów 1520,0 Mg
 • Karpiny , gmina Sadlinki
  • Składowisko odpadów komunalnych
  • typ składowiska
  • wielkość składowiska ( ha ) 0,16
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 30000 m3
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 22550 m3
  • Składowisko będzie zamknięte w styczniu 2008r.
  • Ilość unieszkodliwionych w r. 2007 odpadów bd
 • Bądki, gmina Gardeja
  • Składowisko odpadów komunalnych
  • typ składowiska
  • wielkość składowiska ( ha ) 5,9
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 75000 m3
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 55000 m3
  • Składowisko zamknięte w roku 2006
 • Gliwa Mała
  • Zakład utylizacji odpadów
  • typ składowiska
  • wielkość składowiska ( ha ) 2,95
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 185000,0 Mg
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 171500,0 Mg
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) 4
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0
   • monitoring składowiska tak
  • wyposażenie składowiska
   • uszczelnienie bariera naturalna i sztuczna
   • drenaż odcieków tak
   • instalacja do odgazowania tak
   • waga tak
   • kompaktor tak
   • linia sortownicza tak
   • kompostownia tak – pryzmy
  • Ilość unieszkodliwionych w r. 2007 odpadów 7599 Mg
 • Kwidzyn, ul. Lotnicza 1
 • Składowisko odpadów przemysłowych
  • typ składowiska odpady przemysłowe stałe
  • wielkość składowiska 1023000 m3
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 1000000,0 Mg
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 102623,80 Mg
  • liczba kwater ogółem ( szt. )
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.)              
   • monitoring składowiska tak
  • wyposażenie składowiska
   • uszczelnienie bariera naturalna / bariera sztuczna
   • waga  nie
  • Ilość unieszkodliwionych w r. 2006 odpadów 8390,0 Mg
  • r. 2007  dane wg opłat za składowanie - 19 017,3  Mg
 • Grabówko k/Kwidzyna
 • Składowisko odpadów przemysłowych
 • typ składowiska składowisko odpadów żużla i popiołów
 • wielkość składowiska ( ha )2221400 m3
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 2084936,4 Mg
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 374156,3 Mg
 • liczba kwater ogółem ( szt. )
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.)
  • rekultywacja składowiska tak / nie                   
  • monitoring składowiska tak / nie tak
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie bariera naturalna / bariera sztuczna
  • waga nie
 • I półrocze r. 2007 – 36790,09 Mg
 • Ilość odzyskanych w r. 2007 odpadów bd
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Miasto Kwidzyn – tak
 • Gmina Kwidzyn - tak
 • Gmina Sadlinki – nie
 • Gmina Gardeja – tak
 • Gmina Ryjewo – tak
 • Gmina Prabuty – tak
Programy usuwania azbestu
 • Miasto Kwidzyn – będzie w najbliższym czasie, czeka na opinię wojewody
 • Gmina Kwidzyn – tak, data przyjęcia 18 kwiecień 2007r.
 • Gmina Sadlinki – nie
 • Gmina Gardeja – nie
 • Gmina Ryjewo – nie
 • Gmina Prabuty – tak, data przyjęcia 22.06.2004r w ramach Planu Gospodarki Odpadami
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
 • International Paper S.A. w Kwidzynie, wyszczególnione w Planie Gospodarki Odpadami na lata 2004-2010
 • Zakład Elektroniki Motoryzacyjnej „POLMO” w Kwidzynie, 20 sztuk,
 • Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczo-Młynarskiego „PZZ” w Kwidzynie,19 sztuk,
 • Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywne Sp. z o.o. w Kwidzynie,57 sztuk.
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • PHU „MAN”, Kwidzyn, ul. Łąkowa 44 – stacja demontażu
 • Firma „MAJEROWICZ”  Brachlewo 49, gmina Kwidzyn – stacja demontażu
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Powiat Lęborski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

brak informacji z powiatu

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

brak informacji z powiatu

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

brak danych z powiatu

Sposób postępowania z odpadami

brak danych z powiatu

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

brak danych z powiatu

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak danych z powiatu

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

brak informacji z powiatu

Programy usuwania azbestu

brak informacji z powiatu

 

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

brak informacji z powiatu

 

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

brak informacji z powiatu

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

brak informacji z powiatu

 

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Powiat Malborski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

powiatowy:

 • data zatwierdzenia uchwałą  Rady Powiatu 01.12.2004

gminne:

 • Gmina Miłoradz-data zatwierdzenia uchwałą Rady Gminy 25.11.2004
 • Gmina Lichnowy-data zatwierdzenia  uchwałą Rady Gminy 31.03.2005
 • Miasto i Gmina Nowy Staw-data zatwierdzenia uchwałą Rady Gminy 30.12.2004
 • Gmina Malbork-data zatwierdzenia uchwałą Rady Gminy 31.03.2005.
 • Gmina Stare Pole-data zatwierdzenia uchwałą Rady Gminy 30.12.2004
 • Miasto Malbork-data zatwierdzenia uchwałą Rady Gminy 31.03.2005
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Gmina Miłoradz-data uchwalenia 08.03.2006
 • Gmina Lichnowy-data uchwalenia 08.12.2005
 • Gmina Malbork-    data uchwalenia 26.09.2006
 • Miasto Malbork-    data uchwalenia 27.04.2006
 • Miasto i Gmina Nowy Staw- data uchwalenia 06.12.2006
 • Gmina Stare Pole- data uchwalenia 21.09.2006
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

4 494,192 Mg

 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca  70 kg/M/rok
Sposób postępowania z odpadami
 • Miasto Malbork:
  • Selektywna zbiórka odpadów: szkło, papier, plastik, zużyta odzież w ramach pojemników rozstawionych przez uprawnione firmy; odpady biodegradowalne
  • w ramach kompostowników przydomowych.
  • Odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
  • Odzysk: w tym recykling odpadów: papieru, tektury i ich opakowań szklanych, opakowań z tworzyw sztucznych, a także zużytej odzieży (w tym również z odzyskiem energii).
 • Gmina Nowy Staw:
  • Selektywna zbiórka odpadów: szkło, papier, plastik.
  • Odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
  • Kompostowanie.
 • Gmina Malbork:
  • Selektywna zbiórka odpadów: szkło, papier, plastik, inne o kodach 20 01 23*,
  • 20 01 35*, 20 01 36.
  • Odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
  • Odzysk.
 • Gmina Miłoradz:
  • Selektywna zbiórka odpadów: szkło, tworzywa sztuczne.
  • Odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • Gmina Lichnowy
  • Selektywna zbiórka odpadów: szkło, papier, plastik.
  • Odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • Gmina Stare Pole
  • Selektywna zbiórka odpadów: szkło, baterie, plastik.
  • Odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 • Lokalizacja – Świerki, 82-230 Nowy Staw
  • składowisko
  • typ składowiska: IN
  • wielkość składowiska (ha) 4,34 – w granicach ogrodzenia
  • Lokalizacja – Świerki, 82-230 Nowy Staw
  • składowisko
  • typ składowiska: IN
  • wielkość składowiska (ha) 4,34 – w granicach ogrodzenia; 2,67 – powierzchnia składowania
  • pojemność całkowita składowiska (m3) 56 250
  • pojemność pozostała do wypełnienia (m3
  • liczba kwater ogółem (szt.) 11
  • liczba kwater eksploatowanych  (szt.) 0
  • liczba kwater zamkniętych (szt.) 11
  • monitoring składowiska tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie: bariera sztuczna
  • drenaż odcieków: tak
  • Składowisko zostało zamknięte z dniem 31.12.2007 r.
 • Lokalizacja – Lisewo Malborskie, 82-224 Lichnowy
  • składowisko   
  • typ składowiska: IN
  • wielkość składowiska (ha) 0,75 – w granicach ogrodzenia
  • 0,47 – powierzchnia składowania
  • pojemność całkowita składowiska (m3) 12 000
  • pojemność pozostała do wypełnienia (Mg)
  • liczba kwater ogółem (szt.) 1
  • liczba kwater eksploatowanych  (szt.) 0
  • liczba kwater zamkniętych (szt.) 1
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie: brak
  • drenaż odcieków: tak
  • Składowisko zostało zamknięte w trybie natychmiastowym z dniem 10.09.2007 r.
 • Lokalizacja – Szaleniec, 82-220 Stare Pole
  • składowisko   
  • typ składowiska: IN
  • wielkość składowiska (ha) 2,18 – w granicach ogrodzenia; 0,63 – powierzchnia składowania
  • pojemność całkowita składowiska (m3) 31 038
  • pojemność pozostała do wypełnienia (m3)
  • liczba kwater ogółem (szt.) 5
  • liczba kwater eksploatowanych  (szt.) 5
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0
  • monitoring składowiska: tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie: bariera naturalna
  • drenaż odcieków: tak
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
brak danych
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Gmina Miejska Malbork – tak
 • Gmina Nowy Staw –tak
 • Gmina Malbork – tak
 • Gmina Miłoradz – tak
 • Gmina Lichnowy – tak
 • Gmina Stare Pole – tak
Programy usuwania azbestu

·         Gmina Miejska Malbork – nie

·         Gmina Nowy Staw – tak data przyjęcia: 25.10.2007 r.

·         Gmina Malbork – tak data przyjęcia: 23.11.2007 r.

·         Gmina Miłoradz – nie

·         Gmina Lichnowy – nie

·         Gmina Stare Pole – tak data przyjęcia: 18.12.2007 r.

 

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Miasto Malbork – tak, pozostałe gminy-nie.
Według danych z Urzędu Marszałkowskiego , Cukrownia Malbork, ul. Reymonta 16/17 posiada 0,045 Mg PCB

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Na terenie powiatu nie ma punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. de Gaulle’a 70, 82-200 Malbork

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • Obecnie trwa rekultywacja byłego poligonu w obrębie wsi Nowa Wieś.

Powiat Nowodworski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2004-2011 uchwalony przez Radę Powiatu 12 lutego 2004
Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Krynica Morska uchwalony przez Radę Miasta Krynica Morska 27 października 2004
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Ostaszewo uchwalony przez Radę Gminy Ostaszewo 27 października 2004
Plan Gospodarki Odpadami dla  Gminy Stegna uchwalony przez Radę Gminy Stegna 30 grudnia 2004
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sztutowo uchwalony przez Radę Gminy Sztutowo 28 października 2004
data aktualizacji planu   - nie zostały  wykonane   

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański -21 marca 2006 r.
 • Miasto Krynica Morska - brak
 • Gmina Ostaszewo - 26 lutego 2004 r.
 • Gmina Sztutowo - 22 lutego 2006 r.
 • Gmin Stegna - 8 sierpnia 2006 r. 
   
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem - 220 000 Mg
 • na mieszkańca - ok. 150 kg/m/rok
Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik   
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie
 • odzysk
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

składowisko „Rokitki” w Tczewie (poza powiatem nowodworskim)  Tczew, ul. Rokicka 16

 • spalarnia - brak

Na terenie Powiatu Nowodworskiego znajdują się dwie instalacje do odzysku odpadów.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Tuga” Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1,  82-100 Nowy Dwór Gd.
Zakład Ślusarski Export-Import Wytwarzanie Akcesoria Meblowych i Nagrobkowych oraz Handel - Ostaszewo

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

TAK

Programy usuwania azbestu

brak

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

nie - Urząd Marszałkowski nie posiada informacji o zidentyfikowanych na terenie powiatu nowodworskiego urządzeniach zawierających PCB.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Nowy Dwór Gdański  ul. Warszawska   

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

brak

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Powiat Pucki

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
 • powiatowy plan gospodarki odpadami:


Uchwała Rady Powiatu Puckiego Nr XIII/101/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska Powiatu Puckiego na rok 2004 – 2010 wraz z planem gospodarki odpadami Powiatu Puckiego.

 • gminne plany gospodarki odpadami (zestawienie poniżej)


HEL:

Uchwała Nr XXXII/235/05 Rady Miasta Helu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska Miasta Helu na lata 2005-2008 z perspektywą do roku 2012 wraz z „planem Gospodarki Odpadami Miasta Helu na lata 2005-2008 z perspektywa do roku 2012”.

JASTARNIA:

Uchwała XXVIII/174/05 z dnia 29.06.2005 r. Rady Miasta Jastarnia w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska Miasta Jastarnia na lata 2005 -2008 z perspektywą do roku 2012 wraz z planem gospodarki odpadami dla Miasta Jastarnia na lata 2004-2008 z perspektywą na rok 2012.

WŁADYSŁAWOWO  

Uchwała Nr XXVII/314/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Władysławowa na lata 2005 - 2008 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2009 - 2012"

MIASTO PUCK

Uchwała Nr XV/2/2004 z dnia 01 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Puck na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2008-2011"

GMINA PUCK

Uchwała Nr XXI/74/04 Rady gminy Puck z dnia 01 lipca 2004 r. w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Puck na lata 2004-2010 wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Puck.

GMINA  KROKOWA

Uchwała Nr XIX/215/2004 Rady Gminy Krokowa z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska Gminy Krokowa na lata 2004-2008 z perspektywą do roku 2012 wraz z planem Gospodarki Odpadami Gminy Krokowa na lata 2004-2008 z perspektywą do roku 2012”.

GMINA KOSAKOWO


Uchwała Nr XXIII/55/04 z dnia 02.09.2004 r. Rady Gminy Kosakowo w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIII/55/04 Rady Gminy z dnia 02 września 2004 roku.


data aktualizacji planu – żaden z powyższych planów nie został jeszcze zaktualizowany.
 

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • UCHWAŁA Nr XIV/82/07 Rady Miasta Helu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Helu.
 • UCHWAŁA Nr IX/44/2007 z dnia 30 maja 2007 r. Rady Miasta Jastarnia w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jastarnia.
 • UCHWAŁA  Nr XXXVI/435/2005 RADY Miejskiej Władysławowa z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie: ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Władysławowa.
 • Uchwala Nr XLIII/45/06 Rady Gminy Puck, z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puck.
 • Uchwała nr XXXII/6/2006 z dnia 24 marca 2006 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście Puck
 • Uchwała nr XXIV/165/2008 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krokowa
 • Uchwała Nr IX/42/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. Rady Gminy Kosakowo w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kosakowo
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

19 627

w tym :

 • komunalnych 19 627 Mg
 • przemysłowych (przemysłowe obojętne zmieszane z komunalnymi)

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: około 124 kg/rok

Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach:
 • szkło plastik niebezpieczne(zbiórki cykliczne w określonych miejscach), wielkogabarytowe („wystawki”)
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie (składowisko w Łebcz), kompostowanie (osady ściekowe w oczyszczalni ścieków Swarzewo)
 • odzysk (na niewielką skalę głównie odpadów budowlanych)
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacja Łebcz, Gm. Puck

Składowisko                            

·         typ składowiska - komunalnych i obojętnych

·         wielkość składowiska - 8,39 ha

·         pojemność całkowita składowiska - 561,815 m3 (odpadów zagęszczonych)

·         pojemność pozostała do wypełnienia - ponad 90 %, planowane zamknięcie do końca 2009 r.

·         liczba kwater ogółem - 2

·         liczba kwater eksploatowanych - 1

·         liczba kwater zamkniętych - 1

·         wyposażenie składowiska

·         uszczelnienie - bariera naturalna

·         waga - tak

·         kompaktom - tak

 

Ilość unieszkodliwionych w r. 2007 odpadów - 19 627 Mg

     

Spalarnia – brak na terenie Powiatu Puckiego

·         lokalizacja spalarni

·         podstawowe dane techniczne

·          

Ilość unieszkodliwionych w roku 2006/7 odpadów

 

Kompostownia

·         lokalizacja - teren oczyszczalni ścieków w Swarzewie

·         rodzaj / typ - pryzmowa

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

Tak (w większości gmin)

Programy usuwania azbestu
 • Uchwała nr V/16/2007 Rady Gminy Puck z dnia 16 marca 2007 w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Puck.
 • Uchwała XVIII/95/2007 Rady Gminy Krokowa w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krokowa na lata 2007 – 2030.
 • Zarządzenie Burmistrza Miasta Pucka z dnia 01.02.2007 r. Nr XIV/2007 o dofinansowaniu ze środków z miejskiego programu usuwania azbestu z terenu Miasta Puck, przyjętego zarządzeniem nr 56/2006 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 04.06.2006 r.
 • Uchwała Nr VI/71/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia  28 marca 2007r. w sprawie: przyjęcia regulaminu usuwania azbestu.
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Na liście podmiotów gospodarczych posiadających urządzenia zawierające PCB, prowadzonej przez Urząd Marszałkowski , nie znajdują się podmioty zlokalizowane w powiecie puckim.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

2 punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji:

 • Skup Surowców Wtórnych „KRUK”, Lidia Formela, ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa
 • Skup i Sprzedaż Metali Kolorowych oraz Złomu Stalowego „GLEB-METAL”, Łukasz Klebba, ul. 10 Lutego 27, 84-100 Puck

1 punkt demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

 • Autokasacja, Monika Dzikowska, Celbowo, Gmina Puck.
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Thornmann Recycling, Al. Jana Pawła II 26/719, 00-133 Warszawa; punkt zbierania: ul. Wiejska 1 w Pogórzu,      81-198 Kosakowo

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

brak

Powiat Starogardzki

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
 • Powiat Starogardzki: 6 czerwca 2003 r. – plan gospodarki odpadami gminny i powiatowy
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 26 maja 2004 r.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 15 kwietnia 2004 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 31 marca 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osiek: 29 kwietnia 2003 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo: brak
 • Gmina Wiejska Skórcz: 6 grudnia 2003 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda: brak
 • Gmina Miejska Skórcz: 29 stycznia 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna: brak
 • Gmina Wiejska Bobowo: brak
 • Gmina Wiejska Zblewo: 21 listopada 2003 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska: 7 marca 2003 r.
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: 2003 r.   
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 30 stycznia 2007 r.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 28 grudnia 2005 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: brak
 • Gmina Wiejska Osiek: 28 września 2006 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 26 kwietnia 2006 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz: 26 października 2006 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 28 marca 2006 r.
 • Gmina Miejska Skórcz: brak
 • Gmina Wiejska Osieczna: 30 marca 2006 r.
 • Gmina Wiejska Bobowo: 1 września 2004 r.
 • Gmina Wiejska Zblewo: 25 października 2006 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska: brak
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: 14 czerwca 2006 r.
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

37 809,15 Mg
w tym :

 • komunalnych 31 448,26
 • przemysłowych 6 360,89

Gmina Miejska Starogard Gdański:
Ilość zewidencjonowanych odpadów - 43 229,15 Mg
w tym :

 • komunalnych 36 338,26
 • przemysłowych 6 890,89

Gmina Wiejska Starogard Gdański:
Ilość zaewidencjonowanych odpadów- 1451 Mg
Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:
Ilość zewidencjonowanych odpadów- 186 Mg
w tym :

 • komunalnych 186
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 0,52 m3

Gmina Wiejska Osiek:
Ilość zewidencjonowanych odpadów - 180 Mg
w tym :

 • komunalnych 180
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 0,072 Mg

Gmina Wiejska Lubichowo:
Ilość zewidencjonowanych odpadów - 461 Mg
w tym :

 • komunalnych 461
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 0,08 Mg

Gmina Wiejska Skórcz:
Obsługiwana przez:
PUK STARKOM
Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu
Gmina Miejska Czarna Woda:
Ilość zewidencjonowanych odpadów- 198,96 Mg
w tym :

 • komunalnych 198,96
 • przemysłowych bd

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 0,0576 Mg
Gmina Miejska Skórcz:
Zakład Gospodarki Miejskiej
Ilość zewidencjonowanych odpadów - 798 Mg
w tym :

 • komunalnych 790
 • przemysłowych 8

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 0,233 Mg
Gmina Wiejska Osieczna:
Ilość zewidencjonowanych odpadów- 45,75 Mg
w tym :

 • komunalnych 45,75
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 0,14 Mg

Gmina Wiejska Bobowo: bd
Gmina Wiejska Zblewo:
Ilość zewidencjonowanych odpadów- 668,90 Mg
w tym :
komunalnych 668,90
Gmina Wiejska Kaliska:
Ilość zewidencjonowanych odpadów- 788 Mg
w tym :

 • komunalnych 788 (odpady z gm. Kaliska oraz gm. Czarna Woda)
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 0,091 Mg

Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:
Ilość zewidencjonowanych odpadów: 3200 Mg
w tym :

 • komunalnych 3200

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 0,23 Mg


Razem 52 206,76 Mg/rok

Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach:
  • Gmina Miejska Starogard Gdański: szkło, papier, plastik, niebezpieczne
  • Gmina Wiejska Starogard Gdański: szkło, plastik
  • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: szkło, plastik, niebezpieczne, opony
  • Gmina Wiejska Osiek: szkło, papier, plastik, złom
  • Gmina Wiejska Lubichowo: szkło, plastik, inne
  • Gmina Wiejska Skórcz: szkło, plastik, inne
  • Gmina Miejska Czarna Woda: szkło, plastik, papier, niebezpieczne
  • Gmina Miejska Skórcz: szkło, plastik, niebezpieczne, wielkogabarytowe
  • Gmina Wiejska Osieczna: papier
  • Gmina Wiejska Bobowo: szkło, plastik
  • Gmina Wiejska Zblewo: szkło, papier, plastik, niebezpieczne
  • Gmina Wiejska Kaliska: szkło, papier, plastik, niebezpieczne
  • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: bd

Na terenie powiatu starogardzkiego:

 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • odzysk
   
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 • lokalizacja – Osiek, Os. Polne, Gm.Osiek
  • składowisko
  • typ składowiska - komunalne
  • wielkość składowiska ( ha ) – 1,23
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) – 5.500   
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 1.970   
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) – 1
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) – 1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) – 0
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                bariera sztuczna – geomembrana HDPE 1,5 mm
  • oczyszczalnia odcieków     – odcieki pompowane do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na sąsiedniej działce
  • Ilość odzyskanych odpadów – makulatura, szkło, butelki PET – 25,7 Mg
  • Ilość unieszkodliwionych  dpadów 180 Mg
 • Składowisko Odpadów w Linowcu, właściciel-Miasto Starogard
  • składowisko
  • typ składowiska – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
  • wielkość składowiska ( ha ) – 15,2
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) – 290.250       
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 159.415       
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) – 2
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) – 2
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) – 0
   • monitoring składowiska        tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                bariera sztuczna – kwatera nr 1
  • drenaż odcieków            tak
  • waga                    tak
  • kompaktor                tak  - spychacz DT-75
  • Ilość unieszkodliwionych odpadów  26.215,11
 • Składowisko Odpadów w Bobrowcu, Gm.Smętowo Graniczne.
  • składowisko
  • typ składowiska – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
  • wielkość składowiska ( ha ) – 0,6
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) – 7.050       
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 3.027,8       
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) – 1
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) – 1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) – ●   
   • monitoring składowiska        tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                bariera naturalna/bariera sztuczna
  • drenaż odcieków            tak
  • Ilość unieszkodliwionych odpadów – 186 Mg
  • Ilość odzyskanych odpadów: szkło 37,8 t, tworzywa sztuczne – 16,5 t
  • Ilość unieszkodliwionych odpadów – 186 Mg
 • Składowisko Bietowo, Gm. Lubichowo.
  • składowisko
  • typ składowiska - komunalne
  • wielkość składowiska ( ha ) – 1,2
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) – 9.811       
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 2.782       
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) – 1
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) – 1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) – 0
   • rekultywacja składowiska          nie
   • monitoring składowiska        tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                bariera sztuczna
  • drenaż odcieków            tak
  • Ilość unieszkodliwionych odpadów 853,38 Mg
 • Tymczasowe Składowisko Odpadów  Komunalnych w  Skórczu, ul. Leśna
  • typ składowiska – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
  • wielkość składowiska ( ha ) – 1,6
  • pojemność całkowita składowiska ( m3 ) – 129.600
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 24.000
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) – 1
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) – 1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) – 0
   • rekultywacja składowiska          nie
   • monitoring składowiska        nie (niepełny)
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                bariera naturalna
  • Ilość unieszkodliwionych odpadów 787 Mg
 • Składowisko Zblewo, ul. Sportowa
  • składowisko
  • typ składowiska - komunalne
  • wielkość składowiska ( ha ) – 0,50
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) –     bd           
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 3.000       
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) – 1
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) – 1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) – 0
   • rekultywacja składowiska          nie                   
   • monitoring składowiska        tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                bariera naturalna
  • Ilość odzyskanych odpadów: szkło 48,93 Mg, tworzywa sztuczne – 13,18 Mg, makulatura – 25,01 Mg
  • Ilość unieszkodliwionych odpadów 668,9
 • Składowisko Strych, Kaliska, Gm. Kaliska
  • składowisko
  • typ składowiska – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
  • wielkość składowiska ( ha ) – 1
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) – 10.000       
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 2.500       
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) – 1
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) – 1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) – 0
   • rekultywacja składowiska          nie                   
   • monitoring składowiska        tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                bariera sztuczna
 • Ilość odpadów zebranych selektywnie  przez przedsiębiorstwo KOLTEL:
  • opakowania z tworzyw sztucznych – 7,15 Mg
  • opakowania z tektury – 0,15 Mg
  • opakowania ze szkła – 17,35 Mg
  • tworzywa sztuczne – 0,14 Mg
  • oleje – 0,01 Mg
  • odpady sprzętu elektrycznego – 0,17 Mg
  • zużyte opony – 0,64 Mg
  • Ilość unieszkodliwionych odpadów 788 Mg (dane wg opłat za składowanie)
 • Wysypisko Odpadów Komunalnych w Osówku, Gmina Osieczna
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) – 3 491
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 1704,5
  • Ilość unieszkodliwionych odpadów 144,9 Mg
 • Wysypisko Wiejsko Gminne Skarszewy, Gm.Skarszewy
  • składowisko
  • typ składowiska – składowisko odpadów komunalnych
  • wielkość składowiska ( ha ) – 1,125
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) – 121.000   
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )       
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) – 1
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) – 1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) – 0
   • rekultywacja składowiska          nie                   
   • monitoring składowiska        tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                bariera sztuczna
  • drenaż odcieków            tak
  • waga                    tak
  • Ilość unieszkodliwionych odpadów  3263,20 Mg

 

 Razem ilość unieszkodliwionych odpadów - 33086 Mg

 

 • Spalarnia odpadów:
  • Lokalizacja spalarni: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A., Owidz, ul. Droga Owidzka 12
   • Podstawowe dane techniczne:
   • Moc przerobowa (planowana) – 3.500 Mg/rok – odpady stałe
   • 600 Mg/rok – rozpuszczalniki
   • Ilość unieszkodliwionych odpadów – 755 Mg

 

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

nie zbierano danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: nie
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: tak
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: tak
 • Gmina Wiejska Osiek: tak
 • Gmina Wiejska Lubichowo: tak
 • Gmina Wiejska Skórcz: tak
 • Gmina Miejska Czarna Woda: wykaz obiektów gminnych
 • Gmina Miejska Skórcz: tak
 • Gmina Wiejska Osieczna: tak
 • Gmina Wiejska Bobowo: tak
 • Gmina Wiejska Zblewo: tak
 • Gmina Wiejska Kaliska: tak
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: bd
Programy usuwania azbestu
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: nie
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: nie
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: nie
 • Gmina Wiejska Osiek: nie
 • Gmina Wiejska Lubichowo: nie
 • Gmina Wiejska Skórcz: nie
 • Gmina Miejska Czarna Woda: tak
  Uchwała nr X/73/07 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 27 grudnia
  2007 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2008-2011”
 • Gmina Miejska Skórcz: nie
 • Gmina Wiejska Osieczna: nie
 • Gmina Wiejska Bobowo: nie
 • Gmina Wiejska Zblewo: nie
 • Gmina Wiejska Kaliska: nie
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: nie
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Gminy nie posiadają wykazów osób prywatnych posiadających urządzenia z PCB.
Na liście prowadzonej przez Urząd Marszałkowski  przedsiębiorstw w których zidentyfikowano urządzenia zawierające PCB nie występują przedsiębiorstwa zlokalizowane w powiecie starogardzkim.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Stacja Demontażu Pojazdów PUK „Starkom” Sp. z o.o.,
  • ul. Tczewska 22, 83-200 Starogard Gdański
 • PHU „ARMOTEX” – Stanisław Armatowski,
  • ul. Rolna 12, 83-200 Starogard Gdański.
 • Zakład Gospodarki Miejskiej Skórcz,
  • ul. Spacerowa 13
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Punkt Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego o Elektronicznego PUK „Starkom” Sp. z o.o., ul. Tczewska 22, 83-200 Starogard Gdański,
 • Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe PESTAR, ul. Iwaszkiewicza 15, 83-200 Starogard Gdański,
 • Przedsiębiorstwo KOLTEL s.c. M. i T. Kolbusz, ul. Droga Owidzka 2a, 83-200 Starogard Gdański,
 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PONIK Jarosław Potasznik, ul. Chojnicka 37, 83-200 Starogard Gdański,
 • Hurtownia AGD IR-KOR Irena Korynth, ul. Sobieskiego 2, 83-200 Starogard Gdański,
 • MARS Spółka Akcyjna, ul. Nowowiejska 9a, 83-200 Starogard Gdański,
 • Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA, ul. Zielona 30, 83-200 Starogard Gdański,
 • JWB Sp. z o.o. Apteka Joannicka, Osiedle 60-lecia ONP, 83-200 Starogard Gdański,
 • MIX Elektronics S.A., ul. Lubichowska 2, 83-200 Starogard Gdański,
 • Telekomunikacja S.A., ul. Rynek 10, 83-200 Starogard Gdański,
 • J-W Sp. z o.o., ul. Skarszewska 4, 83-200 Starogard Gdański,
 • Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe MORS Sp. z o.o., ul. Tczewska 22, 83-200 Starogard Gdański,
 • CARREFOUR, ul. Niepodległości 2a, 83-200 Starogard Gdański,
 • JERONIMO MARTINS Dystrybucja S.A., ul. Paderewskiego 6, 83-200 Starogard Gdański,
 • Market TESCO/POLSKA, ul. Droga Nowowiejska 9a, 83-200 Starogard Gdański,
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Powiat Sztumski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Sztumskiego na lata 2004-2011
zatwierdzony uchwałą numer XXIX/54/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 września 2004r.

 • Sztum – tak
  • rok uchwalenia przez radę – 2005r.
 • Dzierzgoń – tak
  • rok uchwalenia przez radę – 2005r.
 • Mikołajki Pomorskie – tak
  • rok uchwalenia przez radę – 2005r.
 • Stary Dzierzgoń – tak
  • rok uchwalenia przez radę – 2005r.
 • Stary Targ – tak
  • rok uchwalenia przez radę – 2005r.
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

Uchwalone zostały:

 • Miasto i gmina Dzierzgoń
  • Uchwałą Nr XXII/199/2005 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 10 marca 2005r.
 • Miasto i gmina Sztum
  • Uchwałą Nr XXXIII/209/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca 2005r.
 • Gmina Stary Targ
  • Uchwała Nr XXXI/295/2006 Rady Gminy Stary Targ z dnia 3 kwietnia 2006r.
 • Gmina Stary Dzierzgoń
  • Uchwałą Nr IV/28/2006 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 22 czerwca 2006r.
 • Gmina Mikołajki Pomorskie
  • Uchwałą Nr XXVIII/84/1997 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 8 grudnia 1997r.
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

22585,9 Mg

w tym :

 • komunalnych – 6513,43 Mg
 • niebezpiecznych – 97,19 Mg
 • innych niż niebezpieczne i komunalne – 13 266,50 Mg


ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca  - 160 kg/rok/m

Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne;
 • selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest we wszystkich gminach :
  • szkło, papier, plastik – Sztum, Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie, Stary Targ
  • szkło, plastik – Stary Dzierzgoń
 • przetwarzanie odpadów w zakładzie utylizacji;
 • kompostownie przydomowe;
 • przetwarzanie odpadów w zakładzie utylizacji;
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetworzenia w wyspecjalizowanych zakładach (baterie, świetlówki);
 • odzysk jest prowadzony na składowiskach w Nowej Wsi i Miniętach oraz przez wyspecjalizowane firmy;
 • unieszkodliwianie odpadów przez składowanie na w/w składowiskach.
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 • składowisko w Nowej Wsi
  • typ składowiska – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
  • wielkość składowiska ( ha ) – 2,5 ha
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) –  180 000 Mg (225 000 m3)
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 63 800 Mg (79 750 m3)
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) - 1
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) -1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) – 0
  • rekultywacja składowiska          nie                  
  • monitoring składowiska        tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                bariera naturalna (glina)
  • drenaż odcieków            tak
  • oczyszczalnia odcieków        nie
  • instalacja do odgazowania        tak
  • waga                    tak
  • kompaktor                tak
  • Ilość unieszkodliwionych odpadów na Składowisku w Nowej Wsi –
  • odpady komunalne - ; 4039,04 Mg
  • odpady inne niż niebezpieczne i komunalne –  815,85 Mg
  • Ilość odzyskanych odpadów na Składowisku w Nowej Wsi -
  • odzysk odpadów – 66,99 Mg
 • składowisko w Miniętach
  • typ składowiska – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
  • wielkość składowiska ( ha ) – 1,6 ha
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) –  82 800 Mg (103 500 m3)
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 28 980 Mg (36 225 m3)
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) - 1
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) -1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) – 0
  • rekultywacja składowiska          nie         
  • monitoring składowiska        tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie    bariera naturalna (piaski i żwiry) i bariera sztuczna(izolacja syntetyczna)
  • drenaż odcieków            tak
  • oczyszczalnia odcieków        nie
  • instalacja do odgazowania        tak
  • waga                    tak
  • Ilość unieszkodliwionych odpadów na Składowisku w Miniętach –
  • odpady komunalne - 2474,39 Mg
  • odpady inne niż niebezpieczne i komunalne –bd 


Kompostownie
W 2007r. istniejące kompostownie odpadów (Czernin, Koniecwałd) zaprzestały wykonywania działalności.
Ilość odzyskanych odpadów w roku 2007 - brak danych łącznie na składowiskach i przedsiębiorstwach.
Na terenie powiatu sztumskiego zezwolenia na działalność w zakresie odzysku odpadów posiadają następujące przedsiębiorstwa:

 • SNP Uśnice Sp. z o.o.,
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Żwir Sp. z o.o.,
 • P.H.P AGROPOL
 • Przedsiębiorstwo Józef Pisarski.

Oprócz wyżej wskazanych przedsiębiorstw odzysk odpadów na terenie powiatu sztumskiego prowadzony jest również na składowiskach w Nowej Wsi i Miniętach.


 

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Sztum – gmina miejsko – wiejska – nie (w trakcie);
 • Dzierzgoń – gmina miejsko – wiejska – tak;
 • Stary Dzierzgoń – tak;
 • Stary Targ – tak;
 • Mikołajki Pomorskie – tak.
Programy usuwania azbestu
 • Sztum – gmina miejsko – wiejska – nie;
 • Dzierzgoń – gmina miejsko – wiejska –  data przyjęcia 14.06.2007r.;
 • Stary Dzierzgoń – nie;
 • Stary Targ – data przyjęcia 29.03.2007r.;
 • Mikołajki Pomorskie – nie.
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Na liście przedsiębiorstw posiadających urządzenia z PCB, prowadzonej przez Urząd Marszałkowski ,nie występują przedsiębiorstwa z powiatu sztumskiego.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

brak

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

tak (głównie placówki handlowe, przyjmują zużyty sprzęt przy zakupie nowego)
     

 • MARS S.A. Os. Różane 13, 82-400 Sztum;
 • Jeronimo Martins Dystrybucja S.A., ul. Mickiewicza 28, 82-400 Sztum;
 • Hurtownia Elektryczna EDISON  Hurt-detal Piotr Socha, ul. Żeromskiego 6, 82-400 Sztum;
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Miniętach.
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Powiat Słupski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

powiatowy  -    data zatwierdzenia 30.03.2004; aktualizacja 24 czerwca 2008 r.
gminne:

 • Gmina Damnica - 18.03.2004
 • Gmina Dębnica Kaszubska – 24.06.2004; aktualizacja w trakcie realizacji
 • Gmina Główczyce – 22.06.2004 
 • Gmina Kępice – 01.07.2004; aktualizacja – 30.06.2008
 • Gmina Kobylnica – 27.05.2004 
 • Gmina Potęgowo – 22.04.2004; aktualizacja przewidziana w tym roku
 • Gmina Słupsk – 15.06.2004 
 • Gmina Smołdzino – 30.12.2003
 • Gmina Ustka – 04.06.2004
 • Miasto Ustka – 30.06.2004

 

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

data uchwalenia :

 • Gmina Damnica - 28.06.2007
 • Gmina Dębnica Kaszubska – 26.03.2006
 • Gmina Główczyce – 23.04.2007 
 • Gmina Kępice – 21.06.2007  
 • Gmina Kobylnica – 26.01.2007
 • Gmina Potęgowo – 29.03.2006 
 • Gmina Słupsk – 29.06.2006  
 • Gmina Smołdzino – 29.06.2002
 • Gmina Ustka – 25.01.2006
 • Gmina Miejska Ustka – 30.08.2007
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

brak danych z powiatu

Sposób postępowania z odpadami

brak danych z powiatu

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

brak danych z powiatu

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak danych z powiatu

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

brak danych z powiatu

Programy usuwania azbestu

brak danych z powiatu

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Na prowadzonej przez Urząd Marszałkowski liście przedsiębiorstw posiadających urządzenia z PCB, nie ma przedsiębiorstw z powiatu słupskiego.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

brak danych z powiatu

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

brak danych z powiatu

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

brak danych z powiatu

Powiat Tczewski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
 • Powiat Tczewski – data zatwierdzenia  30.11.2004 r.
 • Miasto Tczew – data zatwierdzenia 29.08.2002 r.
 • Gmina Tczew – data zatwierdzenia 24.11.2004 r.
 • Gmina Subkowy – data zatwierdzenia 09.12.2004 r.
 • Miasto i Gmina Pelplin – data zatwierdzenia 13.12.2004 r.
 • Gmina Morzeszczyn – data zatwierdzenia  01.12.2004 r.
 • Miasto i Gmina Gniew – data zatwierdzenia  02.12.2004 r. 
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Miasto Tczew – data uchwalenia 23.02.2006 r.
 • Gmina Tczew – data uchwalenia  21.03.2007 r.
 • Gmina Subkowy – data uchwalenia  09.02.2006 r.
 • Miasto i Gmina Pelplin – data uchwalenia 31.01.2006 r.
 • Gmina Morzeszczyn – data uchwalenia 14.06.2006 r.
 • Miasto i Gmina Gniew – data uchwalenia 23.02.2006 r.
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

29 936 Mg
w tym :

 • komunalnych – 29 936
 • przemysłowych – brak danych

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca – 0,2646 tj 264,6 kg

Sposób postępowania z odpadami
 • Miasto Tczew – selektywna zbiórka szkła, papieru i plastiku
 • Gmina Tczew – selektywna zbiórka szkła, papieru i plastiku
 • Gmina Subkowy – selektywna zbiórka szkła, papieru i plastiku oraz odpadów wielkogabarytowych
 • Miasto i Gmina Pelplin – selektywna zbiórka szkła, papieru i plastiku oraz odpadów niebezpiecznych - zbiórka w ośrodku zdrowia i w gabinetach lekarskich
 • Gmina Morzeszczyn – selektywna zbiórka szkła, papieru i plastiku oraz odpadów niebezpiecznych (akumulatory i baterie w punktach sprzedaży nowych)
 • Miasto i Gmina Gniew – selektywna zbiórka szkła, papieru, plastiku, zużytych opon, odpadów betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów, odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych baterii
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 • Składowisko odpadów w Tczewie przy ul. Rokickiej
  • typ składowiska  inne niż niebezpieczne
  • wielkość składowiska ( ha ) 36,3
  • pojemność całkowita składowiska   1 114 000 m3
  • pojemność pozostała do wypełnienia  264 000 m3
  • liczba kwater ogółem ( szt. )  1
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )  1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.)  0
  • rekultywacja składowiska          nie                 
  • monitoring składowiska        tak - częściowy
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie -  brak               
  • drenaż odcieków    - brak
  • instalacja do odgazowania         - częściowa
  • waga                    tak
  • kompaktor                tak            
  • kompostownia    - brak

 Ilość unieszkodliwionych odpadów  41 587,40 Mg

 • Składowisko odpadów w Ropuchach (gmina Pelplin)
  • typ składowiska  inne niż niebezpieczne
  • wielkość składowiska ( ha ) 1,6
  • pojemność całkowita składowiska  80 000 m3
  • pojemność pozostała do wypełnienia  31 000 m3
  • liczba kwater ogółem ( szt. )  1
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )  1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.)  0
  • rekultywacja składowiska          nie                 
  • monitoring składowiska        tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie -bariera naturalna
  • drenaż odcieków           
  • oczyszczalnia odcieków        tak
  • instalacja do odgazowania        tak
  • waga                tak            
  • kompostownia    - brak

Ilość unieszkodliwionych odpadów roku 4 642,00 Mg

 • Składowisko odpadów w Nicponii (gmina Gniew)
  • typ składowiska  inne niż niebezpieczne
  • wielkość składowiska ( ha ) 2,69
  • pojemność całkowita składowiska  193 000 m3
  • pojemność pozostała do wypełnienia  37091 m3
  • liczba kwater ogółem ( szt. )  2
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )  2
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.)  0
  • monitoring składowiska tak - częściowy
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie bariera sztuczna
  • drenaż odcieków tak
  • instalacja do odgazowania tak
  • waga tak
  • kompaktor tak                       
  • Ilość unieszkodliwionych odpadów 3 352,18 Mg

Razem ilość odpadów unieszkodliwionych na wyżej wymienionych składowiskach -12 182 Mg

 • Spalarnia – brak
 • Kompostownia
  • lokalizacja  ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew
  • rodzaj / typ   system otwartego kompostowania pryzmowego
  • podstawowe dane techniczne brak danych
  • ilość odzyskanych odpadów  21 349,91 Mg
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Miasto Tczew - tak
 • Gmina Tczew -  tak
 • Gmina Morzeszczyn - tak
 • Miasto i Gmina Pelplin -  tak
 • Miasto i Gmina Gniew - tak
 • Gmina Subkowy -  tak
Programy usuwania azbestu
 • Miasto i Gmina Gniew – tak, 26 marzec 2008 r.
 • Miasto i Gmina Pelplin – tak, 2007 r.
 • pozostałe gminy – nie   
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Na liście podmiotów gospodarczych posiadających urządzenia z PCB, prowadzonej przez Urząd Marszałkowski znajduje się Zakład Energetyki Cieplnej ZEC Tczew Sp. z o.o. , Tczew ul. Rokicka 16.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

brak

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Miasto Tczew – tak,  SITA Tczew Sp. z o.o., ul. Targowa 4, 83-110 Tczew oraz sklepy agd/TV
 • Gmina Tczew – tak,  www.gmina–tczew.pl
 • Gmina Morzeszczyn – nie
 • Miasto i Gmina Pelplin – nie
 • Miasto i Gmina Gniew – tak, 1 (na składowisku odpadów lub w siedzibie firmy INWEST-KOM przy  ul. Wiślanej 6)
 • Gmina Subkowy – nie
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Powiat Wejherowski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Plan gospodarki odpadami dla powiatu wejherowskiego i gmin powiatu na lata 2004-2011” przyjęty Uchwałą Nr II/XVI/164/04  Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 26 marca 2004 r. Tekst programu dostępny na stronie: www.bip.powiat.wejherowo.pl

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

data uchwalenia: uchwalone we wszystkich gminach

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

Brak informacji z powiatu

Sposób postępowania z odpadami

Brak informacji z powiatu

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 • Łężyce , gm Wejherowo
 • składowisko Ekodolina sp. z o.o. www.ekodolina.pl
  • typ składowiska: inne niż niebezpieczne
  • wielkość składowiska ( ha )
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 1 200 000 m3
  • pojemność pozostała do wypełnienia 690 000 ( Mg )
  • liczba kwater ogółem ( szt. )
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. 1)
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.)
  • rekultywacja składowiska          tak / nie                   
  • monitoring składowiska        tak / nie
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie  bariera sztuczna
  • drenaż odcieków            tak 
  • oczyszczalnia odcieków        tak 
  • instalacja do odgazowania        tak 
  • waga                    tak 
  • kompaktor                tak
  • linia sortownicza            tak
  • kompostownia                tak
  • Ilość unieszkodliwionych odpadów 122 825,5 Mg
  • Spalarnia-brak
  • Kompostownia
  • lokalizacja-Eko Dolina
  • rodzaj / typ pryzmowa
 • Składowisko odpadów w Gniewinie.
  • typ składowiska: inne niż niebezpieczne
  • wielkość składowiska ( ha ) 2,0
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 70 000
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 46142
 • Składowisko odpadów w Rybskiej Karczmie.
  • typ składowiska: inne niż niebezpieczne
  • wielkość składowiska ( ha ) 6,44
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg) 680 000
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) bd
    
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

tak – częściowo

Programy usuwania azbestu

tak -  gm. Linia
nie - pozostałe

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Na liście przedsiębiorstw posiadających urządzenia z PCB, prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego nie występują przedsiębiorstwa z powiatu wejherowskiego.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Istnieją, brak dodatkowych informacji z powiatu.

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Istnieją, brak dodatkowych informacji z powiatu.

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • nie występują

Sopot

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Uchwała Rady Miasta Sopotu nr XIX/347/2004 z dnia 13.08.2004 r.

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

Uchwała Rady Miasta Sopotu nr XXXV/592/2006 z dnia 17.03.2006 r.

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

18 017,64
w tym :

 • komunalnych:      13 870,14
 • przemysłowych:      4 147,50

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 363,3

Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach:
  • Szkło
  • papier        
  • plastik   
  • niebezpieczne        
  • wielkogabarytowe
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie: EKODOLINA
 • odzysk:     EKODOLINA
  • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne,
  • zbiórka odpadów surowcowych w gminach (szkło, papier, plastik, inne),
  • zbiórka odpadów wielkogabarytowych,
  • przetwarzanie odpadów w zakładzie utylizacji,
  • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach.
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Sopot nie posiada własnego wysypiska odpadów. Jest udziałowcem Spółki EKODOLINA sp. z o.o. Łężyce.

Zakład zagospodarowania odpadów „EKO DOLINA”, Łężyce, gm. Wejherowo, Powiat Wejherowski. Udziałowcami są: Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" oraz gminy: Gdynia, Kosakowo, Reda, Rumia, Sopot, Wejherowo-gmina miejska, Wejherowo-gmina wiejska - powierzchnia składowania kwatery B1/1 wynosi 4,06 ha, pojemność kwatery B1/1 wynosi 605 000 m³ .

Schemat Zakładu „EKO DOLINY”:

 • Segment przyjmowania odpadów od dostawców indywidualnych 
 • Sortownia odpadów 
 • Budynek socjalny z segmentem demontażu sprzętu AGD/RTV
 • Segment demontażu odpadów wielkogabarytowych
 • Kwatera magazynowa na odpady budowlane wraz z segmentem przerobu gruzu budowlanego
 • Pryzmowa kompostownia odpadów zielonych
 • Magazyn czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych 
 • Instalacja odzysku biogazu wraz z elektrownia
 • Podczyszczalnia ścieków i odcieków 
 • Kwatery składowe
 • Inne obiekty  
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

W trakcie realizacji

Programy usuwania azbestu

W trakcie realizacji

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Nie znane są osoby prywatne posiadające PCB.
Na liście Urzędu Marszałkowskiego nie występują podmioty gospodarcze zlokalizowane w Sopocie, posiadające PCB

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

brak

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) przy siedzibie Zakładu Oczyszczania Miasta, Al. Niepodległości 723 a, Sopot

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Słupsk

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
 • data zatwierdzenia 22 lutego 2006
 • data aktualizacji planu czerwiec 2008
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

data uchwalenia Uchwała Rady Miejskiej LXIII/863/06 z dnia 25  październik 2006.

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

40.609,04 Mg

w tym :

 • komunalnych 30267,39
 • przemysłowych 10341,65
Sposób postępowania z odpadami

selektywna zbiórka odpadów : 1.468,56

 

- szkło - 359,68

- papier - 299,86     

- plastik  - 264,02

- niebezpieczne - 0,5    

- inne - 544,5

 

 unieszkodliwianie poprzez - składowanie, kompostowanie

 

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacja

powierzchnia [ha]

pojemność całkowita

stopień wypełnienia [%]

wyposażenie techniczne

Bierkowo, Gmina Słupsk

16,49

1 520 000

70

naturalna i sztuczna izolacja podłoża, kompostownia, odgazowanie, odcieki w obiegu zamkniętym, kompaktor, linie do mechanicznej segregacji

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

Miasto posiada wykaz obiektów zawierających azbest

Programy usuwania azbestu

w trakcie opracowania

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

W wykazie przedsiębiorstw w których zidentyfikowano urzadzenia zawierające PCB, powadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego figuruje
Syndkraft EC Słupsk Sp.z o.o. ul. Słoneczna 15d –masa urzadzenia z PCB - 10,521 Mg

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Firma „Adkonis”-Oliver Adkonis, Słupsk, ul. Grottgera 14   
ile : 1  stacja         www.wrotapomorza.pl/pl/bip/puw/urzad_wojewodzki/wydzialy_puw/wi/rejestry_oddz_transp

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

MIEJSKIE PUNKTY ZBIERANIA

 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  • 76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 112
  • punkt zbierania sprzętu
  • Słupsk, ul. Bałtycka 11B
 • KING-SŁUPSK S.C. Joanna Staniuk-Sommer, Marcin Sommer
  • 76-200 Słupsk, ul. Miedziana 10
  • punkt zbierania zużytego sprzętu
  • Słupsk, ul. Grottgera 16a
 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BOGIR”
  • 76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 113 b
  • punkt zbierania zużytego sprzętu oraz zakład przetwarzania:
  • Słupsk, ul. Szczecińska 113 b i 114 a
 • KUUSAKOSKI Sp. z o.o.
  • 81-339 Gdynia, ul. Polna 1d
  • punkty zbierania zużytego sprzętu
  • Słupsk, ul. Grottgera 16a
  • Słupsk, ul. Grunwaldzka 11

PLACÓWKI HANDLOWE

 • MARS Spółka Akcyjna
  • 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Górczyńska 23
  • punkty zbierania sprzętu
  • Słupsk, ul. Poznańska 10
  • Słupsk, ul. Wileńska 7
 • Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.
  • 02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181
  • punkt zbierania sprzętu
  • Słupsk, ul. Wojska Polskiego 23
 • Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.
  • Markety Biedronka
  • 62-025 Kostrzyn, ul. Żniwna 5
  • punkty zbierania sprzętu
  • Słupsk, Plac Dąbrowskiego 3
  • Słupsk, ul. Wolności 42
  • Słupsk, ul. Szczecińska 108 a
  • Słupsk, ul. Kulczyńskiego 2
  • Słupsk, ul. Lutosławskiego
 • KAUFLAND Polska Markety Sp. z o.o Sp. K. Market "Kaufland"
  • 50-421 Wrocław, ul. Szybka 6-10
  • punkt zbierania sprzętu
  • Słupsk, ul. H. Kołłątaja 25
 • „Domator” Sp. z o.o.
  • 62-510 Konin, ul. Spółdzielców 5
  • punkt zbierania sprzętu
  • Słupsk, ul. Szczecińska 112
 • Elektroskandia S.A.
  • 61-248 Poznań, ul. Dziadoszyńska 10
  • punkt zbierania sprzętu
  • Słupsk, ul. Poznańska 1A
 • Telekomunikacja Polska S.A.
  • 00-105 Warszawa, ul. Twarda 18
  • punkt zbierania sprzętu
  • Słupsk, ul. Łukasiewicza 1
 • BAKS Restauracja McDonald's
  • 76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 36i
  • punkt zbierania zużytego sprzętu
  • Słupsk, ul. Szczecińska 36i
 • Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „CENTROWET-CEZAL” Sp. z o.o.
  • 60-543 Poznań, ul. Dąbrowskiego 133/135
  • punkty zbierania zużytego sprzętu
  • Słupsk, ul. Słoneczna 16F
  • Słupsk, ul. Mickiewicza 8
 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BiCom Sp. c. K. Białek i P. Plecka
  • 76-200 Słupsk, ul. Filmowa 2
  • punkt zbierania zużytego sprzętu
  • Słupsk, ul. Filmowa 2
 • Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe MORS Sp. z o.o.
  • 81-038 Gdynia, ul. Hutnicza 35
  • punkt zbierania zużytego sprzętu
  • Słupsk, ul. Poznańska 42
 • Firma Handlowa BAT Sp. z o.o.
  • 83-340 Sierakowice, ul. Mirachowska 31
  • punkt zbierania zużytego sprzętu
  • Słupsk, ul. Grunwaldzka 15
 • „Jantar” Spółka z o.o.
  • 76-200 Słupsk, ul. Zygmunta Augusta 71
  • punkt zbierania zużytego sprzętu
  • Słupsk, ul. Nowobramska 2
 • „LOBO-GSM” Ryszard Włodarczyk
  • 61-538 Poznań, ul. Czarnieckiego 12
  • punkt zbierania zużytego sprzętu
  • Słupsk, ul. Wolności 6
 • Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o. o. Sp. k.
  • 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 48 Jankowice
  • punkt zbierania zużytego sprzętu
  • Słupsk, ul. Jaracza 17A
 • „INTER CONSULT” S.A.
  • 60-286 Poznań, ul. Słoneczna 20
  • punkty zbierania zużytego sprzętu
  • Słupsk, ul. Mickiewicza 7A
  • Słupsk, ul. Mickiewicza 61
 • SŁUPSKDIS Sp. z o.o.
  • 76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 36K
  • punkt zbierania zużytego sprzętu
  • Słupsk, ul. Szczecińska 36K (E.Leclerc)
 • P.H.U. SEPIX Sp. J. Stanisław, Daniela Sekuła
  • 76-200 Słupsk ul. Ogrodowa 23
  • punkt zbierania zużytego sprzętu
  • Słupsk, ul. Ogrodowa 23
 • Salon Oświetleniowy „MARA” Martyna Sekuła
  • 76-200 Słupsk, ul. Ogrodowa 23
  • punkt zbierania zużytego sprzętu
  • Słupsk, ul. Ogrodowa 23
 • Serwis Kserokopiarek
  • Maria Gołaszewska-Macikowska
  • Grzegorz Wisławski, Beata Żukrowska
  • 76-200 Słupsk, ul. A.Krajowej 38
  • punkt zbierania zużytego sprzętu
  • Słupsk, ul. A.Krajowej 38
 • Castorama Polska Sp. z o.o.
  • 02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 78
  • punkt zbierania zużytego sprzętu
  • Słupsk, ul. Hubalczyków 2
 • Hurtownia Artykułów Elektrycznych „REMI”
  • 76-200 Słupsk, ul. Poznańska 53
  • punkt zbierania zużytego sprzętu
  • Słupsk, ul. Poznańska 53
 • NEONET S.A.
  • 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 D
  • punkt zbierania zużytego sprzętu
  • Słupsk, ul. Wojska Polskiego 46A
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002