Gdańsk

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • http://www.gdansk.pl/category.php?category=99&history=84:
 • Kontynuacja programu edukacji ekologicznej.
 • Wycieczki zorganizowane dla młodzieży gdańskich szkół do oczyszczalni ścieków „Wschód”.
 • Zorganizowano akcję „Sprzątanie Świata” do której zaproszono gdańskie szkoły (zakupiono worki foliowe – 10 000 sztuk oraz rękawice foliowe – 20 000 sztuk dla placówek oświatowych, zaproszono gdańskie firmy wywozowe, zorganizowano miejsca składowania i odbioru odpadów oraz ich bezpłatnego przyjęcia na wysypisko odpadów komunalnych w Gdańsku Szadółkach). W akcji wzięło udział ponad 100 placówek oświatowych.
 • Po raz piąty we współpracy z Wydziałem Promocji Miasta zorganizowano w dniach 16 września Festyn Rekreacyjno -Ekologiczny pt.„ Zielony Weekend w Gdańsku” – impreza odbyła się na terenie Skateparku. W ramach Festynu odbyły się liczne imprezy towarzyszące m.in. koncerty, konkursy wiedzy o ochronie środowiska, happening. W dniu 15 września chętne placówki oświatowe wzięły udział w sprzątaniu wybranego terenu.
 • Dofinansowywano działalność pro-ekologiczną w szkołach (realizacja programów autorskich; zakup nagród dla uczestników konkursów wiedzy ekologicznej, pomocy naukowych, oraz narzędzi ogrodniczych do pielęgnowania ogródków przyszkolnych, roślin) oraz działania tematycznie związane z ekologią prowadzone przez organizacje pozarządowe.
 • Zakupiono ksiązki na nagrody dla aktywnych szkół i organizacji celem wspierania ich działalności i nagrodzenia młodzieży biorącej udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach ekologicznych.
 • Kontynuowano spotkania w ramach Forum Lokalnej Agendy 21. Odbyły się
 • 2 spotkania w tym jedno zorganizowano spotkanie wyjazdowe do oczyszczalni ścieków „Wschód”.
 • Ogłoszono konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych pod
 • tytułem:„Dbając o Ziemię – stajemy się jej przyjaciółmi”
 • Udział przy współorganizowaniu Kampanii informacyjno-ekologicznej, stanowiącej część Międzynarodowej Kampanii organizowanej przez organizacje ekologiczne Friends of the Earth. Kampania odbywała się pod hasłem „Obywatele przeciwko zmianom klimatycznym.
 • Współorganizowanie seminarium pt. „Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne”.
 • Zjazd Związku Miast Polskich w ramach zjazdu przeprowadzono debatę pt.„Problemy związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”.
   
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • W gdańskich przedszkolach kontynuowano program edukacji ekologicznej. Z końcem roku 29 przedszkoli było zaopatrzonych w kompostowniki, jeden kompostownik był
 • w posiadaniu Stowarzyszenia Opieki Społecznej „Bank Otwartych Serc”. Przeprowadzono zajęcia warsztatowe pt. ”Czy śmieci to problem?”, na temat segregacji odpadów, wykorzystania oraz przetwarzania odpadów organicznych. Warsztaty zostały przeprowadzone w dwóch edycjach: wiosennej i jesiennej. Ta forma edukacji ekologicznej przedszkolaków cieszy się powodzeniem i przynosi oczekiwane rezultaty. W warsztatach wzięło udział około 1200 przedszkolaków.
 • Akcja „Sprzątanie Świata”
 • Festyn Rekreacyjno -Ekologiczny pt.„ Zielony Weekend w Gdańsku”
 • Wycieczki zorganizowane dla młodzieży gdańskich szkół do oczyszczalni ścieków „Wschód”. Wycieczki organizowane są w celu zapoznania młodzieży szkolnej ze sposobem funkcjonowania oczyszczalni ścieków „Wschód” oraz przybliżenia problematyki związanej z zagospodarowaniem osadów ściekowych.
 • Wycieczki organizowane są przez WŚ we współpracy z SNG (oprowadzenie młodzieży po obiekcie + prelekcja). W 2006 roku odbyły się 23 wyjazdy na oczyszczalnię, z tej formy edukacji skorzystało 920 uczniów.
 • Zjazd Związku Miast Polskich w ramach zjazdu przeprowadzono debatę pt.„Problemy związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”.
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

L.P.
ZADANIE
ROZPOCZĘCIE
ZAKOŃCZENIE
UWAGI – informacje dodatkowe
I.
Kontynuacja programów wieloletnich
 1.
„Dzień bez foliówek”
18 stycznia 2008r.
akcja prowadzona w siedzibie Urzędu
2.
Wyjazdy młodzieży szkolnej do oczyszczalni ścieków „Wschód”.
Wyjazdy planowane są w każdy piątek miesiąca. Planuje się około 30 wyjazdów.
styczeń – marzec
wyjazdy młodzieży od marca
czerwiec
ewentualnie od września – kontynuacja wyjazdów
Ustalone z SNG, że przyjmą wycieczki do końca czerwca;
Zawarto umowę z przewoźnikiem – porozumienie z ZKM
3.
Zorganizowanie festynu ekologicznego „Zielony Weekend”.
luty
14 czerwca
w trakcie realizacji, zaproszono organizacje ekologiczne do udziału w festynie, w trakcie podpisywania umowa z MTG na wynajem namiotu, rozpoczęto działania promocyjne
4.
Koordynacja obchodów „Dnia Ziemi”.
luty
kwiecień
Obchody Dnia Ziemi odbyły się 18 kwietnia (sprzątanie) oraz 22 kwietnia – uroczystości w placówkach oświatowych. Zakupiono worki
i rękawice, we współpracy z WGK oraz ZUT zapewniono odbiór odpadów, WE - dystrybucja materiałów informacyjnych oraz worków
5.
Program ekologiczny w 30 gdańskich przedszkolach dotyczący segregacji odpadów z uwzględnieniem kompostowania odpadów.
Wiosenna sesja warsztatów w przedszkolach objętych programem.
marzec
czerwiec
Zawarto umowę z Gdańską Fundacją Wody na przeprowadzenie cyklu warsztatów
6.
Kontynuacja spotkań w ramach Lokalnej Agendy 21
na bieżąco, w zależności od potrzeb
na pewno spotkanie odbędzie się
w czerwcu w związku z opracowywanym Programem Ochrony Powietrza, potem na jesieni w związku z aktualizacją Programu Ochrony Środowiska
7.
Wykłady i prelekcje w szkołach i przedszkolach.
na bieżąco, w zależności od potrzeb
 
II.
Konkursy
1.
Konkurs dla mieszkańców Gdańska na najładniej ukwiecone okno lub balkon.
marzec
wrzesień
w trakcie ogłaszania – ustalenia związane z promocją konkursu
rozstrzygnięcie konkursu we wrześniu
2.
Konkurs na scenariusz wideoklipu do utworu muzycznego „Zielony Gdańsk” dla uczniów szkół średnich.
Konferencja prasowa – publiczne wykonanie utworu.
marzec – kwiecień
 
maj
czerwiec
 
3.
Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych związany z segregacją odpadów.
wrzesień
rozważana możliwość współpracy z ZUT
4.
Turniej szkolny interaktywnej gry „Ujście Wisły”.
 
grudzień
 
 
5.
Turniej młodzież kontra Prezydent. Konferencja prasowa.
grudzień
 
 
III.
Publikacje
1.
Cykl książeczek na temat ekologii i postaw przyjaznych środowisku.
Edycja dla trzech grup wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja.
Luty-czerwiec
wrzesień/październik
 
2.
Wydanie rocznego raportu: „Ocena stanu środowiska w Gminie Gdańska za rok 2007”.
maj
początek września
we wrześniu po wydaniu raportu odbędą się : spotkania celem prezentacji stanu środowiska (Lokalna Agenda, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, Urząd)
3.
Foldery promujące tereny zieleni w Gdańsku.
Sierpień/wrzesień
Październik/listopad
 
IV.
Promocja/programowanie postaw i zachowań proekologicznych
1.
Otwarcie sezonu żeglarskiego w dniu 17 maja 2008r.
Zadanie realizowane razem z MOSiR
 
17 maja 2008r.
 
2.
Zakup gadżetów reklamujących Zielone Miasto Gdańsk.
Cel: na nagrody dla uczestników konkursów
maj
 
 
3.
Zakup toreb lnianych.
maj
 
 
4.
Wykonanie nalepek informujących o prawidłowym sposobie wrzucania przeterminowanych lekarstw do zamieszczenia na pojemnikach do zbiórki przeterminowanych leków znajdujących się w gdańskich aptekach.
Maj/czerwiec
Czerwiec/lipiec
 
5.
Spotkanie z firmami promocyjnymi i reklamowymi oraz organizacjami pozarządowymi w sprawie określenia skutecznych sposobów dotarcia do mieszkańców w ramach promocji działań i zachowań
pro-ekologicznych.
czerwiec
 
6.
Wykonanie i emisja w TVP3 trzech spotów promujących zachowania proekologiczne i zdrowy styl życia.
Czerwiec-lipiec
Wrzesień/październik
 
7.
Wykonanie plakatów (Citylight) do zamieszczenia w środkach komunikacji miejskiej.
Cel: kształtowanie przyzwyczajeń i postaw pro-środowiskowych wśród społeczności lokalnej.
sierpień
Wrzesień/październik
 
8.
Zorganizowanie spotkania Unii Metropolii Polskich
wrzesień
 

Gdynia

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • konkursy o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży np: plastyczne, internetowe, przegląd małych form teatralnych oraz dla wszystkich mieszkańców: „Zapraszamy ptaki do Gdyni”  na wykonanie budki lęgowej i karmnika dla ptaków
 • kampanie informacyjne np.: „Posprzątaj po swoim psie”, „Nie spalaj śmieci”.
 • „Informator o stanie środowiska miasta” dostępny na internetowej stronie Urzędu Miasta Gdyni.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • „Nowoczesna i ekologiczna Gdynia w roku 2027”, na najlepszą stronę internetową o tematyce ekologicznej, które zostały  rozstrzygnięte w ramach  obchodów Dnia Ziemi. Do udziału w nich zgłoszono 14 prac przygotowanych przez prawie 100 uczniów i nauczycieli z  gdyńskich szkół  podstawowych, gimnazjów i średnich.
 • Akcja „Sprzątanie Świata – Gdynia, w której wzięło udział ponad  tysiąc  uczniów z gdyńskich szkół     podstawowych, gimnazjów i średnich.
 • konkurs plastyczny pod hasłem „Ekologiczna torba na zakupy” skierowany do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Na konkurs nadesłano  prace, które były prezentowane na wystawie pokonkursowej
 • Akcja plakatowo-medialną „Posprzątaj po swoim psie”
 • Kampania informacyjną „Nie spalaj śmieci” poświęconą problemowi spalania śmieci przez mieszkańców w piecach i ogrodach
 • Wakacyjną kampanię edukacyjną „Czyste plaże” (we współpracy z Fundacją „Recal”)
 • Zorganizowano IV edycję konkursu  „Zapraszamy ptaki do Gdyni” na wykonanie budki lęgowej i karmnika dla ptaków. Do konkursu przystąpiło ponad 130 uczestników z 21 szkół.
 • Miejski przegląd małych form teatralnych poświęconych ekologii, środowisku i jego ochronie, który zorganizowany został przez Referat Ekorozwoju Urzędu Miasta Gdyni. Uroczysty finał imprezy, połączony z prezentacją najlepszych przedstawień odbył się na profesjonalnej scenie Teatru Miejskiego w Gdyni uświetniając obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska. Celem imprezy jest zwiększenie wrażliwości ekologicznej młodego pokolenia poprzez połączenie sztuki z pozoru tak mało widowiskową dziedziną życia jak ochrona przyrody i kształtowanie środowiska. W ramach trzydniowego przeglądu wystąpiło 38 grup teatralnych reprezentujących gdyńskie przedszkola i szkoły.
 • Konkurs przyrodniczy„Ptaki i ssaki chronione województwa pomorskiego” skierowany do szkół podstawowych Gdyni. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowania przyrodą własnego regionu, poszerzanie znajomości elementów środowiska naturalnego Gdyni oraz rozwijanie aktywności dzieci w celu dbałości i ochrony zasobów miasta i okolic.
 • Program „Koci Dom”- 2007 W założeniach jest to program wieloletni prowadzony przy współudziale organizacji pozarządowych, których statutowym celem działania jest pomoc zwierzętom. W program włączyły się również administracje budynków, które uzgadniają z opiekunami kotów miejsca usytuowania „domków”, a także kontrolują czy wokół domków jest należyta czystość i porządek. Mamy nadzieje, że „kocie domy” zbliżą w pozytywnym tego słowa rozumieniu administracje i opiekunów bezpańskich kotów. W zamian za podjęcie współpracy utrzymywane przez Miasto schronisko „Ciapkowo” wspomaga osoby opiekujące się bezpańskimi kotami przekazując im w miarę możliwości środki antykoncepcyjne dla zwierząt oraz suchą karmę.
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • kontynuacja zeszłorocznych akcji, kolejne edycje konkursów: „Zapraszamy ptaki do Gdyni” oraz na    najlepszą stronę internetową o tematyce ekologicznej
 • konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej
 • projekt ekologicznej szkoły- ogrody dydaktyczne

Powiat Bytowski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

brak danych z powiatu

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

brak danych z powiatu

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

brak danych z powiatu

Powiat Chojnicki

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Fundacja Ekologiczna ziemi Chojnickiej i Zaborskiej
 • Wieloletni zintegrowany program Edukacji Ekologicznej i Zdrowotnej Powiatu Chojnickiego "Od edukacji ekologicznej do zrównoważonego rozwoju Ziemi Chojnickiej"
 • www.fundacja.chojnice.pl 
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Zakup książeczek edukacyjno szkoleniowych dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa p. pożarowego
 • Książeczki były rozdawane przez strażaków w szkołach .
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • brak informacji

Powiat Człuchowski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Miasto Człuchów akcje:
  • „Ozdoby choinkowe naszej babci”
  • „Żyj z przyrodą w zgodzie”
  • „Ziemia oczekuje pomocy”
  • „Ekologiczny pokaz mody”
  • „Obchody dni ziemi”
  • Przegląd piosenki ekologicznej - „Zielony słowik”
  • Szkolne Święto niezapominajki i wystawy kwiatów
  • Dzień dziecka w zgodzie z naturą
  • Podsumowanie całorocznej akcji zbiórki makulatury
  • Konkurs ekologiczny klas IV-VI
  • Potyczki ekologiczno – matematyczne
  • Zuchowe „eko – zabawy”
  • Zielony marsz na powitanie wiosny
  • Zbiórka Makulatury
  • Happening – sprzątanie po swoim psie
 • Gmina Przechlewo
  • akcja: „Sprzątanie Świata”
 • Gmina Czarne akcje:
  • Akcja sprzątania świata - wszystkie szkoły i przedszkole   
  • Wycieczki edukacyjne  na składowisko odpadów w Nadziejewie
  • Konkurs plastyczny : Z ekologią na ty
  • Przeprowadzenie akcji segreguj odpady
  • Quiz przyrodniczy dla klas I Szkoły Podstawowej w Czarnem
  • Konkurs na Biologa Roku
  • Akcja Błękitny Patrol - sprzątanie brzegów rzeki Czernicy
 • Gmina Koczała
  • Edukacja ekologiczna na terenie gminy Koczała odbywa się głównie poprzez wyjazdy terenowe i warsztaty adresowane do dzieci i młodzieży. Inicjatorami tych zajęć są: Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale, Punkt Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Niedźwiady w Niedźwiadach.
 • Gmina Rzeczenica akcje:
  • udział w akcji “Sprzątanie świata”  i sprzątanie “Dzień Ziemi”
  • konkursy recytatorskie i piosenkarskie w szkołach,
  • konkursy plastyczne o tematyce ekologicznej
  • współpraca z nadleśnictwami,
  • sadzenie drzewek wokół terenu szkoły
  • podnoszenie świadomości dzieci dot. segregacji odpadów – akcje zbierania surowców wtórnych np. makulatury
  • zwiedzanie przez szkoły, rezerwatów na terenie gminy Rzeczenica
  • program edukacyjny “Każdy uczeń wie co zrobić z ZSEE” dot.  zbierania sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

brak danych

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

brak danych

Powiat Gdański

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Organizowanie Olimpiad Ekologicznych - corocznie (m. Pruszcz Gd.), oraz innych konkursów (gm. Cedry Wlk., Kolbudy, Suchy Dąb) z udziałem wszystkich placówek oświatowych,
 • Akcje "Dni Ziemi" "Sprzątanie Świata" (gm. Kolbudy, Suchy Dąb),
 • Edukacja w szkołach (prowadzenie obserwacji w terenie stanu szaty roślinnej, stopnia zanieczyszczenia wody itp., wycieczki krajoznawcze, filmy przyrodnicze przedstawiające stan zanieczyszczenia i jego konsekwencje (gm. Kolbudy, Suchy Dąb),
 • Organizacja Gminnego i Powiatowego Konkursu Ekologicznego (Gm. Pruszcz Gdański), konkursy i wycieczki ekologiczne, wyjazdy na "zielone szkoły" (gm. Kolbudy), edukacja w szkołach,
 • Konkurs „Piękna Zagroda” w Cedrach Wielkich
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Olimpiada Ekologiczna
 • Dzień Ziemi
 • Sprzątanie Świata
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • organizacja akcji „ Zbierajmy zużyte baterie” we wszystkich gospodarstwach domowych

Powiat Kartuski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

brak informacji z powiatu

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

brak informacji z powiatu

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

brak informacji z powiatu

Powiat Kościerski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

2006 r. (dane dodatkowo uzyskane dane z WPK)

 • Konkursy: „Poznajemy Parki Krajobrazowe” – 315 uczniów
 • Akcja „Fruwające plastiki”
 • Warsztaty z gospodarki odpadami
 • Konferencje wyjazdowe dla nauczycieli


2007 r.

 • Konferencja wyjazdowa dla przewodników PTTK – 46 osób
 • Cykliczne zajęcia w Izbie Edukacyjnej wg oferty – 7100 uczniów
 • Zielona Szkoła w Schodnie – 361 warsztatów, 2789 uczestników
 • Powitanie Wiosny w ZS w Schodnie – 650 osób
 • Światowy Dzień Ziemi – 1300 osób
 • Międzynarodowy Obóz Ekologiczny – 16 osób
 • VII Młodzieżowy Alert Ekologiczny – 200 osób
 • 14 Sejmik Ekologiczny – 200 osób
 • Akcja Sprzątania Świata – 1000 osób
 • Warsztaty dla nauczycieli – 110
 • Konkursy: „Poznajemy Parki Krajobrazowe” – 305,
 • „Bioróżnorodność i formy ochrony przyrody w Polsce” – 120
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Warsztaty z gospodarki odpadami i papieru czerpanego
 • W ramach przeprowadzonej Akcji Porządkowej zajęcia na ścieżkach przyrodniczych
 • Ferie z ekologią
 • Warsztaty „Czy wiesz czym palisz”  - liczne doświadczenia związane z zanieczyszczeniem powietrza
 • Konferencja wyjazdowa dla przewodników PTTK
 • konkurs „Piękna wieś 2007” – najładniejsza zagroda w gminie Lipusz,
 • „Dzień Ziemi” coroczna akcja proekologiczne organizowana z Ligą Ochrony Przyrody; grupa docelowa: przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjum,
 • „Sprzątanie Świata” coroczna akcja proekologiczne organizowana z okazji Światowego Dnia Sprzątania Świata; grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjum,
 • EKO-ZBIÓRKA – konkurs proekologiczny mający na celu praktyczne wprowadzanie w życie codzienne zasad selektywnej zbiórki odpadów na przykładzie odzysku: makulatury puszek aluminiowych oraz zużytych baterii; grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjum,
 • Sejmik ekologiczny w Zespole Szkół w Nowej Karczmie pt.. Osobliwości przyrody Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i powiatu kościerskiego”
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

2008 r.

 • Aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz ochrony środowiska naturalnego - celem spotkań mieszkańców WPK i różnych grup społecznych z terenu WPK jest omówienie spraw związanych z ochroną środowiska na terenie Parku, wypracowanie wspólnej strategii, działań, promowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturowych WPK,
 • Warsztaty  - malowanie flory i fauny na szkle,
 • Zajęcia w Izbie Edukacyjnej - przygotowanie plakatu nt. wartości przyrodniczych, historycznych, regionalnych, krajobrazowych WPK (plakaty - młodzież zabierze do szkoły do wykorzystania podczas lekcji)
 • Produkcja papieru czerpanego z wykorzystaniem elementów dekoracyjnych.
   

 

Powiat Kwidzynski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Stowarzyszenie EkoInicjatywa jest głównym organizatorami seminariów, szkoleń oraz innych działań związanych z edukacją ekologiczną. Ponadto ożywioną działalność w zakresie edukacji ekologicznej prowadzą szkoły, przedszkola z terenu powiatu, " Zielona Szkoła" w Brachlewie gm. Kwidzyn, prowadzona przez Miasto Kwidzyn i Gminę Kwidzyn, Centrum Artystyczno Ekologiczne w Rodowie.

www.ekokwidzyn.pl
www.prabuty.pl/zielona_szkol
www.zielonaszkola.ckj.edu.pl
 

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Stowarzyszenie Ekoinicjatywa
Rozwój działalności Stowarzyszenia na terenach wiejskich.
Celem projektu jest rozwój instytucjonalny i operacyjny Stowarzyszenia w kontekście podniesienia standardów usług skierowanych do mieszkańców wsi. Pilotażowo w 3 wybranych miejscowościach wiejskich zostaną rozwinięte inicjatywy przynoszące korzyści ekonomiczne mieszkańcom i podnoszące świadomość ekologiczną, oparte na wykorzystaniu zasobów środowiska naturalnego.. W celu upowszechnienia doświadczeń Stowarzyszenia zaplanowano cykl spotkań w gminach wiejskich o charakterze udziału w festynach, zebraniach i sesjach rad. Wraz z procesem wspierania miejscowości wiejskich będzie realizowany cykl szkoleniowy dla pracowników Stowarzyszenia z budowania zespołu i pracy w środowiskach wiejskich. Zostanie opracowana strategia rozwoju Stowarzyszenia wraz z planem operacyjnym. Termin realizacji grudzień 2006-czerwiec 2007.

Zaułek Benowo
Celem projektu: Aktywizacja społecznozawodowa mieszkańców Benowa i okolic w oparciu o zasoby przyrodnicze, budynek starej szkoły oraz interneturuchomienie ośrodka edukacji przyrodniczej i świadczenie przez mieszkańców usług turystycznoedukacyjnych dla grup z zewnątrz. Umożliwienie mieszkańcom korzystania z internetu oraz stworzenie miejsca spotkań wiejskich. Uratowanie starej wiejskiej szkoły, która została zbudowana w czynie społecznym przez mieszkańców. Termin realizacji listopad 2006r – kwiecień 2007r.

Proste rady na odpady-kampania społeczna
Cel projektu: Dotarcie za pośrednictwem mediów do mieszkańców województwa pomorskiego z informacją o negatywnych skutkach spalania odpadów w paleniskach domowych (w piecach, ogniskach) oraz ukazanie pozytywnych rozwiązań związanych z postępowaniem z odpadami (głównie segregacja odpadów). Zachęcenie redaktorów mediów lokalnych do podejmowania zagadnień związanych z negatywnymi skutkami spalania odpadów w paleniskach domowych poprzez ogłoszenie konkursu dla lokalnych mediów na najlepszy
artykuł. Termin realizacji październik 2006 – marzec 2007.

Starostwo Powiatowe
Konkurs organizowany przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych  „Przyrodnicze Wędrówki po powiecie kwidzyńskim”.
Celem konkursu jest zachęcanie młodzieży do spacerów i wędrówek po powiecie, w różnych porach roku, w tym także podczas lata. W ramach konkursu zostały przygotowane fotografie oraz prezentacje multimedialne, które bęły oceniane przez komisję konkursową. Najlepsze prace konkursowe zostały wykorzystane w publikacjach oraz na wystawie promującej walory przyrodnicze powiatu kwidzyńskiego.

Gmina Miejska Kwidzyn
„Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna”

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Ekoinicjatywa.
Dzień Ziemi pod hasłem „Dzień Ziemi – każdego dnia”.
W ramach Dnia Ziemi przeprowadzone zostały następujące akcje:

 • konkurs „Ziemia odzyskana”
 • happening „Namów do segregacji odpadów”
 • akcja „Sadzimy drzewa”

„Zielona Klasa wiosennie zaprasza”
Sprzątanie Świata Realizacja
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu oraz Europejski Dzień bez Samochodu

 • Konkurs na kalendarz przyrodniczy dla szkół podstawowych
 • Konkurs fotograficzny – Nadleśnictwo Kwidzyn w obiektywie
 • Edukacyjne warsztaty papieru czerpanego
 • Zielona klasa
 • Kwitnące wakacje

Program skierowany do dzieci w wieku 6-12 lat, które z różnych powodów pozostają w czasie wakacji w domu.
Zielone wyprawy
Jednodniowe wizyty, podczas których dzieci i młodzież zwiedza ciekawe zakątki powiatu i nie tylko – leśnictwa, gospodarstwa agroturystyczne, stadniny koni, zamki.
Biblioteczka ekologiczna
Promowanie zrównoważonego rozwoju w lokalnych mediach
W ramach zadania ukazują się artykuły promujące wśród mieszkańców Kwidzyna proekologicznych postawy „Obywatel z EKO-Inicjatywą”. Dotychczas ukazało się 5 artykułów w informatorze miejskim 100%, Kurierze Kwidzyńskim i Dzienniku Bałtyckim i Panoramie Regionu. Ponadto rozpoczęto emisję Konkursu wiedzy przyrodniczej o Kwidzynie dla dzieci „Baw się z Zieloną”.
Akcje na  rzecz segregacji odpadów, a w tym:

 • Kampania społeczna „Proste rady na odpady”– proekologiczna akcja konsumencka

Ankietyzacja mieszkańców Kwidzyna pod kątem oceny selektywnej zbiórki odpadów.
Współpraca z Radą Miasta, a w szczególności z komisją ds. ochrony środowiska. Udział w pracach komisji oraz sesjach Rady Miasta.
Wydawnictwa wspomagające edukację ekologiczną mieszkańców Kwidzyna
Wymiana doświadczeń polskorosyjskich w zakresie edukacji ekologicznej
W ramach działania odbyły się 3 wymiany szkoleniowe:

 • Cykl szkoleniowy dla urzędników
 • Cykl szkoleniowy dla nauczycieli i liderów lokalnych
 • Cykl szkoleniowy dla leśników
 • Seminarium podsumowujące projekt.
 • Seminarium odbyło się 13 grudnia 2007r. W seminarium wzięło udział wzięło 80 osób, w tym 11 Rosjan. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele lokalnych instytucji i organizacji, m.in.: nauczyciele, leśnicy, urzędnicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych.
„Sprzątanie świata”. 2007
W akcji biorą udział wszystkie szkoły z terenu gminy Kwidzyn

Działalność Zielonej Szkoły w Brachlewie. (2007)
Tematyka zajęć edukacyjnych realizowana w Zielonej Szkole:
zajęcia z meteorologii z wykorzystaniem przyrządów pomiarowych posterunku meteorologicznego wybudowanego z funduszu Nadleśnictwa Kwidzyn
gospodarka odpadami i gospodarka wodno – ściekowa; praktyczna nauka segregacji odpadami; znacznie recyklingu w walce z odpadami
las jako środowisko życia roślin i zwierząt – funkcjonowanie ekosystemu leśnego w różnych porach roku
szkółka leśna i jej rola w biologicznej odnowie lasów – wycieczka do Szkółki Leśnej w Brachlewie
zajęcia ornitologiczne połączone z obserwacją ptaków w ich naturalnym środowisku, z wykorzystaniem lornetek i lunety
orientacja w terenie; marsz na orientację z wykorzystaniem kompasów i map
biologiczne oczyszczanie ścieków – rola bakterii w oczyszczaniu ścieków – wycieczka do oczyszczalni ścieków w Brachlewie


„Mój region” – konkurs Zespołu Szkół w Gardei, rok  2007
„Sprzątanie świata”, 2007 -  W akcji wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.
„Szkolny jarmark eko-działań” – konkurs realizowany w Gimnazjum w Wadowie
Program „ElektroEko – każdy uczeń wie co robić z ZSEE” – realizowany przez Zespół Szkół w Gardei i S.P. w Otłowcu, rok 2007
„Czysty las” – konkurs realizowany przez Zespół Szkół w Gardei
Gmina Prabuty
„Sprzątanie świata”,
rok 2006 i 2007
Inne formy: spotkania wiejskie, udział w szkoleniach Stowarzyszenia Ekoinicjatywa , informacja telegazetowa i internetowa, tablica ogłoszeń.
 

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Wszystkie gminy – realizacja programu edukacji ekologicznej w analogicznej formie jak dotychczas, kontynuacja działań.

Powiat Lęborski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

brak informacji z powiatu

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

brak informacji z powiatu

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

brak informacji z powiatu

Powiat Malborski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Miasto Malbork
  • Organizacja sesji „Surowce wtórne – zbiórka i wykorzystanie”,
  • Udział w kampanii „ Dzień bez samochodu”, „Sprzątanie świata”,
  • Wydawanie gazetki szkolnej,
  • Konkurs na plakat pt. ”Segregujmy surowce”,
  • Organizacja konkursu wiedzowo – zadaniowego, organizacja konkursu międzyszkolnego „Z ekologia za pan brat”,
  • Organizacja konkursu z okazji światowego tygodnia zwierząt,
  • Zbiórka zużytych baterii,
  • Organizacja wystawy prac fotograficznych i plastycznych.
 • Gmina Nowy Staw
  • Powszechna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży
  • Rozwijanie i wspieranie pozaszkolnych form edukacji ekologicznej,
  • Doskonalenie i poszukiwanie nowych metod, technik i form edukacji      ekologicznej,
  • Krzewienie wiedzy ekologicznej w społeczeństwie ludzi dorosłych,
  • Rozpowszechnianie materiałów dydaktycznych.
  • Organizowanie akcji „Sprzątanie Świata.
  • Szkolenia rolników z zakresu rolnictwa ekologicznego oraz   ograniczania zanieczyszczeń pochodzących z rolnictwa.
 • Gmina Malbork
  • Prace praktyczne na rzecz ochrony, kształtowania i ulepszenia środowiska,
  • Konkursy prowadzone w szkołach
  • Udział w propagowaniu idei ochrony środowiska
  • Udział w tzw. Akcjach ochrony środowiska związanych z takimi obchodami jak: „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie Świata”, Światowy Dzień Ochrony Środowiska,
  • Odbiór audycji radiowych, telewizyjnych, przeglądanie czasopism i albumów przyrodniczych oraz innych źródeł wiedzy o stanie i pięknie środowiska przyrodniczego oraz o jego ochronie i kształtowaniu,
  • Prowadzenie stałej edukacji inspirującej społeczność do selektywnego gromadzenia odpadów,
  • Opracowywanie broszur, ulotek, plakatów związanych z zagadnieniami ochrony środowiska lub gospodarki odpadami
  • Zwiększanie ilości pojemników do segregacji odpadów szklanych,
  • z papieru i tektury oraz tworzyw sztucznych.
  • Gmina Miłoradz
  • Akcja „Sprzątanie Świata” – teren gminy Miłoradz
  • Udział mieszkańców w konkursie „Piękna Wieś”, „Zagroda Rolnicza”, „Zagroda nierolnicza” pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego.
 • Gmina Lichnowy
  • Drzewko za makulaturę
  • Sprzątanie świata
 • Gmina Stare Pole
  • Wycieczki młodzieży szkolnej na ścieżkę ekologiczną w Smołdzinie
  • Wycieczki przedszkola do lasu i do zoo.
  • akcja „Sprzątanie Świata
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Gmina Nowy Staw
  • Happeningi i konkursy ekologiczne,
  • Organizowanie wycieczek ekologicznych i „zielonych szkół”,
  • Udział w konkursach organizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Gmina Malbork
  • Udział w tzw. Akcjach ochrony środowiska związanych z takimi obchodami jak: „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie Świata”, Światowy Dzień Ochrony Środowiska,
  • Prace praktyczne na rzecz ochrony, kształtowania i ulepszenia środowiska,
  • Prowadzenie stałej edukacji inspirującej społeczność do selektywnego gromadzenia odpadów,
  • Prowadzenie ogródka botanicznego w szkole podstawowej w Lasowicach Wielkich
 • Gmina Lichnowy
  • Drzewko za makulaturę
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

brak danych

Powiat Nowodworski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • III Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej  „Dbajmy o środowisko”
 • Zakup rocznej prenumeraty miesięcznika „Przyroda Polska” dla wszystkich szkół gimnazjalnych
 • Konkurs dot. segregacji odpadów
 • Akcja informacyjna o szkodliwości spalania odpadów w piecach
 • edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach dotycząca segregacji odpadów
 • udział w akcjach „Sprzątanie świata” i  „Dzień Ziemi”  w tym wykonanie i rozprowadzenie ulotek tematycznych
 • Akcja „Czysta plaża”
 • uczestnictwo szkół w programie „Czysta Wisła”
 • uczestnictwo w akcji „Dzień bez samochodu”
 • pogadanki w szkołach i przedszkolach na temat ekologii przez pracowników Parku Krajobrazowego
 • „Mierzeja Wiślana” wraz z organizowaniem wycieczek po ścieżkach przyrodniczych
 • udostępnianie ulotek, folderów, plakatów o tematyce ekologicznej
 • międzyszkolne konkursy ekologiczne i plastyczne
 • ulotki, dofinansowywanie konkursów w szkołach
 • selektywna zbiórka odpadów – zebrania wiejskie
 • organizowanie akcji proekologicznych


 

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 •  III Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej  „Dbajmy o środowisko”
 • Akcja „Sprzątanie Świata”
 • Akcja sprzątania rzeki Tugi
 • Konkurs dot. segregacji odpadów
 • Realizacja programu „Czysta Wisła”
 • selektywna zbiórka odpadów  - zebrania wiejskie
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

 

 • konkursy fotograficzne pod hasłem „Przyroda to my”
 • konkurs ekologiczny dotyczący segregacji odpadów
 • kontynuacja realizowanych wcześniej zadań i projektów
 • powiatowy konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów gimnazjów
 • pogadanki w szkołach

Powiat Pucki

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

brak danych

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

brak danych

Powiat Starogardzki

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Gmina Miejska Starogard Gdański:
  • konkursy ekologiczne w szkołach,
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 
  • konkursy ekologiczne, edukacyjne, teatrzyk dla dzieci o segregacji odpadów,
 • Gmina Wiejska Skórcz -
  • Akcja Sprzątania Świata 2007 rok,
  • Konkursy z okazji „Dnia Ziemi”, Dzień ekologiczny pod nazwą „Zielony Las”
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:
  • Liga Ochrony Przyrody w szkołach,
 • Gmina Wiejska Osieczna:  
  • Szkoły: „Akcja Sprzątanie Świata”, „Happening Ekologiczny”
 • Gmina Miejska Czarna Woda:
  • Akcja sprzątania świata
  • szkoła podstawowa – organizowanie i przygotowywanie uczniów gimnazjum do gimnazjady ekologicznej,
  • konkurs fotograficzny „Przyroda wokół nas”
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:
  • konkursy ekologiczne,
  • teatrzyki dla dzieci o segregacji odpadów
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:
  • selektywna zbiórka odpadów,
 • Gmina Wiejska Skórcz:    
  • „Akcja Sprzątania Świata 2007 roku”,
  • Konkursy z okazji „Dnia Ziemi”,
  • Dzień ekologiczny pod nazwą „Zielony Las”
 • Gmina Miejska Skórcz:  Dzień ziemi obchodzony 22 kwietnia każdego roku,
  • Liga Ochrony Przyrody,
 • Gmina Wiejska Osieczna:
  • „Sprzątanie Świata” akcja prowadzona przez szkoły na terenie gminy,
 • Gmina Wiejska Zblewo:
  • warsztaty, konkursy, wyjazdy w ramach projektu edukacji    ekologicznej wśród szkół i przedszkoli na terenie gminy,
 • Gmina Wiejska Kaliska: -
  • I miejsce szkoły Kaliska w międzygminnej Gimnazjadzie Ekologicznej,
  • wystawa grzybów,
 • Gmina Miejska Czarna Woda:
  • konkurs fotograficzny „Przyroda wokół nas”

 

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: segregacja, uświadamianie społeczne dotyczące zbiórki odpadów niebezpiecznych,
 • Gmina Miejska Skórcz: tworzenie projektów wspólnie z młodzieżą szkolną w ramach Akcji „Zbieramy i selekcjonujemy odpady”
 • Gmina Wiejska Kaliska: szkoła podstawowa – plan zorganizowania ścieżki przyrodniczej na terenie Nadleśnictwa Kaliska

Powiat Sztumski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologiczno-Przyrodniczo-Łowieckiej
 • Konkurs plastyczny - Jak chronić zwierzynę i jak pomagać w lesie i na polach
 • Konkurs wiedzy ekologicznej „Powiat sztumski przyjazny środowisku”
 • Gmina Dzierzgoń
 • Drzewko za makulaturę
 • Odnowa wsi
 • Ogród dendrologiczny
 • Program „Przyjaciele ziemi”
 • Gmina Stary Dzierzgoń
 • Akcja „Sprzątanie Świata”
 • Mikołajki Pomorskie
 • „Sprzątanie Świata”
 • „Drzewko na makulaturę”
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Konkurs wiedzy ekologicznej „Powiat sztumski przyjazny środowisku”
 • Drzewko za makulaturę
 • Ogród dendrologiczny
 • Program „Przyjaciele ziemi”
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

brak danych

Powiat Słupski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

brak danych z powiatu

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

brak danych z powiatu

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

brak danych z powiatu

Powiat Tczewski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Miasto Tczew
 • Tematyka objęta edukacją:
  • Rozwój zrównoważony
  • Dzień Ziemi
  • Zdrowy styl życia
  • Ochrona środowiska
  • Ochrona wód i ich racjonalne wykorzystanie
  • Ochrona powietrza
  • Ochrona gleby i kształtowanie terenu
  • Selektywna gospodarka odpadami  
 • W realizacji zagadnień zastosowano różnorodne formy edukacji np.: zajęcia w pracowni, warsztaty, konkursy, zajęcia terenowe, akcje, kampanie, happeningi, seminaria, imprezy integracyjne, przeglądy twórczości, inscenizacje teatralne.
 • Adresatami tych działań byli przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów oraz dzieci przedszkolne.  Nie zabrakło również innych mieszkańców naszego miasta – licealistów, słuchaczy tczewskiego Uniwersytetu III Wieku oraz nauczycieli. 
 • Miasto i Gmina Pelplin
 • Szkolenia ekologiczne z cyklu “Rolnictwo a ochrona środowiska” część IX.
 • Konkursy, przedstawienia o tematyce ekologicznej organizowane w szkołach na terenie gminy i miasta Pelplin
 • Szerzenie idei “Dnia Ziemi” i Dnia Sprzątania Świata” – liczny udział dzieci i młodzieży z terenu gminy i miasta Pelplin.
 • zbiórka baterii w ramach programu „Recykling w mojej szkole”
 • Gmina Tczew – akacje „Sprzątanie Świata”, selektywna zbiórka baterii w szkołach
 • Gmina Morzeszczyn – brak danych
 • Gmina Subkowy – brak danych
 • Miasto i Gmina Gniew –  brak danych
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Gmina Subkowy – Dzień ziemi i Sprzątanie świata
Miasto Tczew

 • Zajęcia edukacyjne z serii „Człowiek – środowisko – gospodarka”.
 • Kampania edukacyjna i promocyjna „EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU oraz EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU”.
 • VIII edycja  Miejskiego Konkursu  Ekologicznego.
 • VII edycja - Miejskiego Konkursu literacko – przyrodniczego pt. „Z ekologią za pan brat”.
 • Impreza integracyjna -VII edycja - Tczewskich Spotkań Ekologicznych pt. „Ziemia wspólnym domem” połączona z Konkursem plastyczno-przyrodniczym pt. „Ziemia wspólnym domem”.
 • V edycja -  Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Przyrodniczo – Ekologicznej   pt. „Przyjaciel Przyrody”.
 • IV edycja - Przeglądu umiejętności recytatorskich dzieci przedszkolnych o tematyce ekologicznej              pt. „Nasza planeta Ziemia”.
 • Przygoda z Przyrodą – zajęcia młodego ekologa .
 • Warsztaty  pt. „Promocja zdrowia w szkole”.
 • Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli  pt. „Ptaki wodne”.
 • Selektywna zbiórka odpadów, Program „Moje miasto bez odpadów”, Program recykling w mojej szkole, Konkurs „Zakręcono, odkręcono”- zbiórka nakrętek plastikowych.
 • Akcje „ Sprzątanie Świata” i „Dzień bez Samochodu”.
 • Zajęcia w terenie „Zielone dni za miastem”.
 • Zajęcia w Pracowni „Czym zajmuje się ekologia?”.

Gmina i Miasto Pelplin – szkolenie ekologiczne z cyklu „Rolnictwo a ochrona środowiska”, część IX
 

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Gmina Tczew – wprowadzenie ewidencji „dzikich wysypisk” we współpracy z młodzieżą szkół podstawowych
Miasto Tczew - Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie – warsztaty papieru czerpanego. Uczestnicy zajęć zapoznają się z procesem tworzenia papieru, w tym również z uwzględnieniem surowców wtórnych. Specjalista kładzie nacisk na konieczność ochrony środowiska naturalnego. Warsztatom towarzyszy projekcja multimedialna z efektami 3D (uczestnicy otrzymują specjalne okulary), przedstawiająca etapy wytwarzania papieru.  Z treści filmu jednoznacznie wynika, że do produkcji papieru używa się drzewa z wycinek oraz makulatury. Głównym punktem programu warsztatów jest możliwość wytworzenia papieru czerpanego (z makulatury) i otrzymanie dyplomu papiernika.
Miasto i Gmina Pelplin – dalsza realizacja podjętych dotychczas działań w zakresie edukacji ekologicznej

Powiat Wejherowski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

brak danych

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

brak danych

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

brak danych

Sopot

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Zbiórka odpadów niebezpiecznych
 • Segregacja odpadów
 • Zbiórka odpadów wielkogabarytowych tzw. „WYSTAWKA”
 • Udział społeczności sopockiej w cyklicznie organizowanym konkursie na najładniejszą posesją ( 2200 osób)
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 •  „Wakacje za własne pieniądze” - program dla organizacji młodzieżowych, odpłatne sprzątanie – porządkowanie terenów zielonych
 •  Sprzątanie Świata
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Program segregacji odpadów dla wspólnot mieszkaniowych
 • Diagnostyka fitosanitarna drzew w mieście
 • Informacje o nie dokarmianiu dzików
 • „Sprzątaj po swoim psie”

Słupsk

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Realizacja zajęć zawierających elementy edukacji ekologicznej w przedszkolach.
 • Prowadzenie klas o profilu ekologiczno-przyrodniczym w szkołach.
 • Uczestnictwo uczniów w olimpiadach, konkursach, programach ekologicznych o charakterze regionalnym i krajowym. Ponadprogramowa edukacja z zakresu ekologii i ochrony środowiska, działalność kół, klubów i organizacji przyrodniczo-ekologicznych.
 • Zaangażowanie szkół w akcjach ekologicznych.
 • Edukacja humanitarna i ekologiczna prowadzona w Schronisku dla zwierząt w Słupsku.
 • Przedsięwzięcia edukacyjne i promocyjno-informacyjne, dotyczące ochrony środowiska, podejmowane przez władze samorządowe i podległe im służby komunalne na rzecz upowszechniania proekologicznych postaw mieszkańców gminy:
  • tworzenie ośrodków edukacji ekologicznej
  • urządzanie konkursów, festynów i innych imprez o tematyce ekologicznej
  • organizowanie seminariów, wykładów i szkoleń związanych z ekologią i ochroną środowiska
  • sporządzanie i rozprowadzenie wśród mieszkańców różnych materiałów informacyjnych (ulotek, folderów, publikacji prasowych) poświęconych ochronie środowiska
  • tworzenie ścieżek edukacji ekologicznej
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Dzień Ziemi - rokrocznie z okazji tego dnia ogłaszany jest konkurs plastyczny, którego celem jest wykształcenie postaw i zachowań proekologicznych . Konkurs cieszy się dużą popularnością i wszedł na stałe do kalendarza imprez ekologicznych.
 • „Sprzątanie świata”-Urząd Miejski jest koordynatorem akcji
 • Konkurs: „Pokaż klasę posprzątaj po swoim psie”
 • Działalność Centrum Edukacji Ekologicznej przy Spółce „Wodociągi Słupsk” Konkurs „Teraz woda”
 • Konkursy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. zo. o. na zbiórkę makulatury, puszek aluminiowych i zużytych baterii adresowane do młodzieży szkolnej (każdego roku udział bierze ok. 6 tys. uczestników)
 • Dofinansowanie różnych form edukacji ekologicznej instytucji oświatowych ze środków GFOSiGW
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Konkurs plastyczny dla dzieci „śmieci nie są mi obojętne”, kontynuacja dotychczasowych działań
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002