Gdańsk

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Gdynia

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • Urząd Miasta Gdyni realizuje innowacyjny program „Urząd przyjazny środowisku – system gospodarki odpadami”, skierowanego do pracowników magistratu oraz mieszkańców miasta.  Głównym celem projektu jest utworzenie modelowego systemu gospodarki odpadami możliwego do implementacji w innych biurach, ograniczanie ilości powstawania odpadów oraz popularyzacja segregacji odpadów. Projekt jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który na jego przeprowadzenie udzielił dotacji w wysokości 60 tys zł. Realizacja projektu polega na wdrożeniu, monitoringu i promocji systemu selektywnej zbiórki odpadów. Segregacja odpadów połączona jest z wprowadzeniem na szerszą skalę papieru wyprodukowanego z makulatury do Urzędu Miasta Gdyni. W ramach pilotażu na tego rodzaju papierze od połowy 2001 roku pracuje Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Ponadto w 2002 roku na papierze z makulatury z okazji Dnia Ziemi i Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska wydrukowane zostały dwie wkładki do „Ratusza” poświęcone ochronie środowiska. Bardzo ważnym elementem programu była kampania informacyjno-edukacyjna, której celem będzie motywowanie do postępowania w sposób przyjazny środowisku zarówno w pracy jak i u siebie w domu.
 • Program „Gdynia bez barier” www.gdynia.pl/dla/mieszkancow/gdynia/bez/barier/265_.html
 • Gdyński Program Wspierania Przedsiębiorczości www.gdynia.pl/dla/inwestorow/GPWP/404_.htm
 • Program prewencji chorób serca i naczyń w Gdyni – Gdynia Kard www.gdyniakard.info.pl
 • Niepełnosprawny pracownik na otwartym rynku pracy- Projekt zakładał kompleksowe podejście do problemu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez swoją trzyetapowość: obejmował usługodawców działających na rzecz osób niepełnosprawnych, skupiał się na samych osobach niepełnosprawnych, obejmował również pracodawców. www.gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/euro/pie/108_30446.html
 • Bezpieczna Dzielnica- celem jest włączenie mieszkańców w działania zwiększające bezpieczeństwo w naszym mieście.www.gdynia.pl/dla/mieszkancow/bezpieczna/gdynia/320_44312.html
 • Konkurs „Gdyński Biznesplan www.gdynia.pl/dla/inwestorow/biznesplan/5067_37604.html
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

brak informacji

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Powiat Bytowski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

brak danych

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

brak danych

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

brak danych

Powiat Chojnicki

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
 • Remont mostu w Peplinie,
 • Budowa drogi powiatowej odc. Żabno – Czyczkowy ze środków Sapard 50%,
 • Wykonanie chodnika i odwodnienia w m. Kosobudy,
 • „Podniesienie kwalifikacji osób pracujących w instytucjach publicznych i prywatnych w powiecie chojnickim”,
 • „Podniesienie kwalifikacji osób pracujących w instytucjach publicznych i prywatnych w powiecie chojnickim – kontynuacja”
 • „Wzrost atrakcyjności turystycznej wsi Ostrowite poprzez budowę drogi”,
 • „Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą”,
 • „Program stypendialny dla studentów”,
 • „Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą
 • 2005-2006”,
 • „Program stypendialny dla studentów 2005-2006”,
 • „Europejski program stypendialny dla uczniów 2006-2007”,
 • „Europejski program stypendialny dla studentów 2006-2007”

http://powiat.chojnice.pl/strona?id_typ=6&id_ln=80&id_kat=51&id_tekst=1044
http://powiat.chojnice.pl/strona?id_typ=6&id_ln=5&id_kat=51&id_tekst=1045

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • „Wzrost atrakcyjności turystycznej wsi Ostrowite poprzez budowę drogi”,
 • Bezpośrednim, materialnym efektem realizacji niniejszej inwestycji była budowa drogi w miejscowości Ostrowite i na trasie Ostrowite - Mosna o długości 2 418,5 m. Na całym odcinku droga uzyskała nawierzchnię bitumiczną o grubości 4 cm i warstwie wiążącej o tej samej grubości, na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego o grubości 20 cm i 15 cm warstwie odsączającej z kruszywa naturalnego o wskaźniku wodoprzepuszczalności min. 8m/dobę.
 • http://powiat.chojnice.pl

 • „Podniesienie kwalifikacji osób pracujących w instytucjach publicznych i prywatnych w powiecie chojnickim”,
 • „Podniesienie kwalifikacji osób pracujących w instytucjach publicznych i prywatnych w powiecie chojnickim – kontynuacja”
 • Projekty skierowane do pracujących osób dorosłych chcących podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe w czasie wolnym od pracy. W ramach projektu przeprowadzone zostały szkolenia z zakresu języków obcych: angielskiego i niemieckiego,  technik informacyjnych ICT, oraz dodatkowo w projekcie „kontynuacja” – szkolenia z zakresu zarządzania zespołem zadaniowym.
 • „Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą”,
 • „Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą
 • 2005-2006”,
 •  „Europejski program stypendialny dla uczniów 2006-2007”,
 • Projekty skierowane do uczniów z terenów wiejskich, do których zaliczamy tereny położone poza granicami administracyjnymi miast, miasta do 5 tys. mieszkańców oraz miasta w przedziale od 5 do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się maturą i dodatkowo znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej uniemożliwiającej podjęcie i kontynuowanie kształcenia.
 • http://powiat.chojnice.pl

 •  „Program stypendialny dla studentów”,
 • „Program stypendialny dla studentów 2005-2006”,
 • „Europejski program stypendialny dla studentów 2006-2007”
 • Programy skierowane do studentów mieszkających na stałe na terenie Powiatu Chojnickiego, którzy uczęszczają do szkół wyższych w systemie dziennym, zaocznym, wieczorowym, bądź też eksternistycznym. 
 • http://powiat.chojnice.pl
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

Brak informacji

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Brak informacji

Powiat Człuchowski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

Brak dodatkowych informacji na innych stronach www

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

Brak dodatkowych informacji na innych stronach www

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Brak dodatkowych informacji na innych stronach www

Powiat Gdański

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www

 

http://www.suchy-dab.pl/uploads/PlanOdnowySuchy.pdf

http://www.pruszcz-gdanski.pl/x.node?id=198

 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim poprzez program stypendialny– etap III

 

 • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Program „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim poprzez program stypendialny – etap III" zakładał wyrównywanie szans w dostępie do edukacji uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim zamieszkałych na terenie gmin wiejskich i wywodzących się z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium otrzymało 29 osób. Stypendia przyznawane były przez komisję stypendialną na wniosek ucznia.

 

 • Rozwój regionalny poprzez planowanie przestrzenne oraz znajomość logistyki i technologii informatycznych

 

 • Projekt pt. „Rozwój regionalny poprzez planowanie przestrzenne oraz znajomość logistyki i technologii informatycznych – Logon Baltic” współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach działania  2. Tworzenie zrównoważonych połączeń komunikacyjnych dla poprawy integracji przestrzennej Programu Inicjatyw Wspólnotowych INTERREG III B.
 • Głównym celem projektu było stworzenie i rozpowszechnianie informacji dla regionalnych agencji rozwoju o sposobach wspomagania przedsiębiorstw w ich próbie udoskonalania znajomości logistyki i technologii informatycznych.
 • W ramach projektu 30 partnerów miało do wykonania 5 podstawowych działań: przeprowadzenie dwóch ankiet - logistycznej i dotyczącej technologii informatycznej, stworzenie opracowania dotyczącego analizy wpływu działań na rzecz rozwoju związanych z logistyką i technologiami informatycznymi w regionie województwa pomorskiego (DEMIA), napisanie raportu z przeprowadzonych wywiadów z ekspertami (Expert Interview) oraz profilu regionu ze względu na logistykę i technologie informatyczne (Regional Logistics & ICT Profile).
 • Gmina Miejska Pruszcz Gdański w ramach tego projektu przygotowała studium wykonalności projektu, dokumentację techniczną oraz raport oddziaływania na środowisko dla Bałtyckiej Strefy Inwestycyjnej w Pruszczu Gdańskim.

 

 • Budowa zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański

 

 • Realizowany w ramach działania 1.5 (rozbudowa społeczeństwa informatycznego) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projekt pt. „Budowa zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański – etap I”  współfinansowany był  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  Celami szczegółowymi projektu  były m.in.:

 

  • realizacja usług publicznych realizowanych na platformie elektronicznej ( poprzez Internet),
  • poprawa efektywności pracy administracji poprzez użycie Technologii Informatycznej i Komunikacyjnej (e-administracja),
  • podniesienie standardów obsługi obywateli, przedsiębiorstw oraz instytucji poprzez skrócenie czasu załatwiania sprawy oraz podniesienie jakości merytorycznej wydawanych decyzji.
  • Realizacja projektu polegała na wdrożeniu „Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem” i portalu e-Pruszcz Gdański” – elektronicznej platformy komunikacji pomiędzy urzędem a obywatelami i przedsiębiorcami. Powstały także infomaty (PIAP-y) – Punkty Publicznego Dostępu do Internetu.

 

 

 

 • Promocja transgranicznych szlaków kulturowych oraz rewitalizacja zabytków Południowego Bałtyku współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach działania 2.2. priorytetu 2 Programu Inicjatyw Wspólnotowych INTERREG III A.

 

 • Projekt finansowany z funduszy Unii Europejskiej Interreg III A
  „Revitalization of relics and promotion of cross – border cultural routes of South Baltic area – CROSSBALT”
  Projekt pt.
  „ Promocja transgranicznych szlaków kulturowych oraz rewitalizacja zabytków południowego Bałtyku” współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach działania 2.2. priorytetu 2 Programu Inicjatyw Wspólnotowych INTERREG III A.
  Głównym celem projektu była współpraca polsko - litewska w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego, przygranicznych szlaków kulturowych oraz rewitalizacja obiektów historycznych. W czasie trwania projektu odbyły się cztery spotkania mające służyć wymianie doświadczeń oraz opracowaniu wspólnej strategii promocji i rozwoju przygranicznych szlaków kulturowych. Opracowana została dokumentacja na rewitalizację historycznej osady Kintai Vydunas w regionie Šilute, Bramy Wyżynnej w Gdańsku oraz historycznego centrum Pruszcza Gdańskiego. Wydane zostały dwa przewodniki i dziewięć publikacji promocyjnych, powstały dwie nowe strony internetowe, a dwie kolejne zostały zmodernizowane.
  Partnerami programu były: Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Powiat Wejherowski, Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Gdańskiego, Samorząd Miasta i Regionu Šilute, Centrum Informacji Turystycznej i Gospodarczej w Šilute.

 

 

 • Rekonstrukcja międzynarodowego szlaku bursztynowego – etap I w Pruszczu Gdańskim” realizowany jest w ramach Działania 1.4 1 Priorytetu Programu Inicjatyw Wspólnotowych INTERREG III / TACIS CBC – Rozwój turystyki i infrastruktury turystycznej przyczyniający się do rozwoju obszaru przygranicznego.

 • Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Litwa-Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej Interreg III A / TACIS CBC oraz w ramach Programu Operacyjnego
  „PROMESA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO”
  Projekt pn. „Rekonstrukcja międzynarodowego szlaku bursztynowego – etap I w Pruszczu Gdańskim” realizowany jest w ramach Działania 1.4 1 Priorytetu Programu Inicjatyw Wspólnotowych INTERREG III / TACIS CBC – Rozwój turystyki i infrastruktury turystycznej przyczyniający się do rozwoju obszaru przygranicznego.
  Celem ogólnym projektu było odtworzenie i promocja szlaku bursztynowego okresu rzymskiego, który przebiegał w tej części wybrzeża Bałtyku oraz ogólna promocja dziedzictwa kulturowego i turystyki.
  W ramach realizacji projektu powstało ok. 2700 metrów oznakowanego i wystylizowanego szlaku bursztynowego o charakterze szlaku pieszo-rowerowego oraz  Międzynarodowy Bałtycki Park Kulturowy o powierzchni ok. 5 ha.
  Partnerzy projektu (Gmina Miejska Pruszcz Gdański, Samorząd Miasta i Regionu Silute na Litwie oraz miasto Sławsk z Obwodu Kaliningradzkiego) mieli za zadanie wymianę doświadczeń w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego, określenie wspólnej strategii promocji turystycznej oraz dalszej rozbudowy szlaków kulturowych.
  Projekt jest bezpośrednią kontynuacją zrealizowanego w ramach Phare 2002 CBC Euroregion Bałtyk projektu „Szlak bursztynowy przez Pruszcz i Żuławy”, w ramach którego powstała dokumentacja techniczna, studium wykonalności i raport o oddziaływaniu na środowisko naturalne wykorzystywane do realizacji obecnego projektu.
  Grupami docelowymi projektu są: mieszkańcy obszaru przygranicznego (dzięki wzmocnieniu potencjału gospodarczego uzyskają nowe możliwości zatrudnienia w sektorze turystyki), turyści (zyskają nowy, markowy produkt turystyczny i będą się mogli zapoznać z dziedzictwem kulturowym tego obszaru) oraz przedsiębiorcy ( uzyskają możliwość rozwoju usług w sektorze turystyki).

 

 • Zwiększenie dostępu do obiektów turystyki kulturalnej w regionie przygranicznym Morza Bałtyckiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) realizowany jest w ramach działania 2.2. priorytetu 2 Programu Inicjatyw Wspólnotowych INTERREG III / Programu TACIS CBC.

 

 

 • Zwiększenie dostępu do obiektów turystyki kulturalnej w regionie przygranicznym Morza Bałtyckiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) realizowany jest w ramach działania 2.2. priorytetu 2 Programu Inicjatyw Wspólnotowych INTERREG III / Programu TACIS CBC.
  Pruszcz Gdański pełnił rolę partnera finansowego i koordynował działania polskich partnerów projektu: Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Gdańsku oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Gdańskiego. Głównym celem projektu było nawiązanie stałej współpracy w celu skutecznej promocji regionu transgranicznego, wymiana doświadczeń w dziedzinie turystyki kulturalnej, przygotowanie dokumentacji pod rozbudowę infrastruktury turystycznej oraz promowanie kultury regionu. Projekt urzeczywistnia podstawowe cele programu: finansowe wspieranie przygranicznej współpracy gospodarczej, pobudzenie rozwoju ekonomicznego poprzez tworzenie międzynarodowych produktów turystycznych i odbudowę obiektów dziedzictwa kulturowego.W czasie realizacji projektu została przygotowana dokumentacja techniczna następujących obiektów: przystosowanie siedziby GTPS na gdańskiej Starówce dla potrzeb osób niepełnosprawnych, przekształcenie bazy sportowej SIS w Bałtyckie Centrum Sportu i Rekreacji oraz trasy Eurovelo nr 10 z Gdańska do granicy rosyjskiej.

 

http://www.powiat-gdanski.pl/index.php?m=bazaprojektow

 

 • „Zwiększenie szans rozwojowych Powiatu Gdańskiego poprzez udostępnienie usług elektronicznych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/bzp/pokaz?recordId=1248657

 

 • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrowite gm. Pszczółki - etap I
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • projekt proekologiczny PHARE 99 0153 TASS „W kierunku zrównoważonego społeczeństwa wokół Morza Bałtyckiego”-Projekt o charakterze ekologicznym. Jego celem była edukacja ekologiczna młodzieży poprzez współpracę szkół i wytypowanych „rodzin ekologicznych”. Celem było zmniejszenie emisji odpadów i edukacja w zakresie segregacji odpadów i ochrony środowiska.

www.panorama-miast.com.p l/32/ html/pruszcz.htm

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

 http://www.cedry-wielkie.pl/LEWA/Strategia/strategia%20rozwoju%20gminy.ppt#288,33 - Strategia rozwoju Gminy Cedry Wielkie
 http://www.kolbudy.gd.pl/strategia/index.html - Strategia rozwoju Gminy Kolbudy
 http://www.pruszcz-gdanski.pl/x.node?id=195 - Strategia rozwoju Miasta Pruszcz Gdański

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Gospodarstwa Agroturystyczne

 

 

 1. GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE „AGA” EWA KRUGLIK - AGNIESZKA CURZYTEK  - JAGATOWO
 2. GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE PAWEŁ I BARBARA FALKIEWICZ - OTOMIN POCZTA ŁOSTOWICE
 3. GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE BARTŁOMIEJ OLSZEWSKI – CZARNA HUTA POCZTA  PRZYWIDZ
 4. GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE "KOZI DWÓR" – ROZTOKA, POCZTA  PRZYWIDZ
 5. GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE "TEXAS" – TRZEPOWO POCZTA  PRZYWIDZ
 6. GOŚCINIEC "POD KASZTANEM" - ANNA I ZDZISŁAW ŁĄTKA – ROKOTNICA, POCZTA WIŚLINA

 

ścieżki rowerowe

 

 

 1. Szlak Rowerowy "Trasa Trzech Jezior" - Przebieg trasy: Szlak rowerowy w kształcie pętli o długości 18,5 km. Początek i koniec szlaku znajdują się w Przywidzu. Jego trasa przebiega wzdłuż trzech jezior: Przywidzkiego, Połęczyńskiego i jeziora Głęboczko koło Klonowa Dolnego. Miejscowości, przez które przejeżdża się na trasie, to po kolei: Przywidz - Piekło Dolne - Czarna Huta - Roztoka - Klonowo Górne - Klonowo Dolne - Przywidz.
 2. Szlak Rowerowy "Wzgórza Przywidzkie" - Przebieg trasy: Szlak rowerowy w kształcie pętli o długości 12 km. Początek i koniec szlaku znajdują się w Przywidzu. Jego trasa przebiega drogą najwyższych wzniesień w gminie: Przywidz - południowe wzniesienia nad Jeziorem Przywidzkim - Piekło Dolne - Klonowo Dolne - Katarynki - Pomlewo - wzgórza północne nad Jeziorem Przywidzkim.
 3. Szlak Rowerowy "Dolina Reknicy" - Przebieg trasy: Szlak rowerowy w kształcie pętli o długości 13 km. Początek i koniec szlaku znajdują się w Przywidzu. Jego trasa wiedzie przez najurokliwszy zakątek Gminy, jakim jest pradolina jeziora Głęboczko i rzeczki Reknicy: Przywidz - Klonowo Dolne - jezioro Głęboczko - dolina rzeki Reknicy - Huta Dolna - Huta Górna - wzgórza nad Jeziorem Przywidzkim - Przywidz.
 4. Szlak Rowerowy "Piekła" - Przebieg trasy: Szlak rowerowy w formie "lasso", rozpoczynający się i kończący w Przywidzu, o długości 8.5 km. Trasa wiedzie przez "piekielne tereny" i przecina miejscowości Piekło Dolne oraz Piekło Górne, robiąc pętlę przez lasy.
 5. Szlak Rowerowy "Dookoła Jeziora Przywidzkiego" - Przebieg trasy: Szlak rowerowy w kształcie pętli o długości 7.7 km. Początek i koniec szlaku znajdują się w Przywidzu. Jego trasa wiedzie wokół Jeziora Przywidzkiego. Na 2. kilometrze (lub 5. licząc w drugą stronę) znajduje się parking leśny z wiatami i miejscem do biwakowania.

 

ciekawe miejsca gminy Przywidz

 

 

 1. Blizny - Wieś rolnicza w południowo-wschodniej części gminy. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1765 r. Wieś królewska do 1772 r. obecnie znajduje się tu dość duże gospodarstwo rolne.
 2. Jodłowno Warto zobaczyć
  - Kościół p. w. Macierzyństwa N. M. P. z 1936 r.
  - Cztery pomniki przyrody - dwa dęby szypułkowe oraz dwa buki zwyczajne
  - Obelisk ku pamięci lotnika Fanfarowa
  - Cmentarz ewangelicki - nieczynny
  - Kamienne prasłowiańskie groby w pobliskim lesie  
 3. Piekło Dolne Warto zobaczyć
  - Dwa cmentarzyska kultury pomorskiej z ok. V w. n. e.
  - W lesie na pograniczu Piekła Dolnego i Górnego oraz Przywidza znajdują się pozostałości cmentarzyska kurhanowego. Jest ono jedno z największych na Pomorzu (ok. 1000 mogił)
 4. Piekło Górne - Warto zobaczyć
  - Budynek przedwojennej Szkoły Szybowcowej
  - Nieczynny cmentarz ewangelicki
 5. Przywidz - Warto zobaczyć
  - Jezioro Przywidzkie o pow. 136 ha, dł. 4,6 km, II klasa czystości, tu znajduje się jedyne kąpielisko w gminie, a przy północnym brzegu rosną dwie zrośnięte lipy drobnolistne - pomnik przyrody
  - Rezerwat "Wyspa na Jeziorze Przywidzkim" - chroni ok. 200 - letni las bukowo-dębowy
  - Ścieżka edukacyjna Nadleśnictwa Kolbudy wzdłuż zachodniego brzegu Jeziora Przywidzkiego
  - Wczesnośredniowieczne grodzisko z dobrze zachowanym wałem ochronnym nad Jeziorem Przywidzkim
  - Kościół p. w. Franciszka Ksawerego z 1903 r. - obecnie kaplica cmentarna. Wewnątrz piękne organy
  - Neogotycki kościół p. w. Matki Boskiej Różańcowej wybudowany w latach 1909-1910 dla ewangelików. Po wojnie oddany do dyspozycji parafii katolickiej. W 1998 kościół podpalono. Zniszczeniu uległy zabytkowe organy oraz niemal cały unikatowy drewniany mechanizm zegarowy
  - Drewniany budynek przedwojennego schroniska młodzieżowego usytuowany nad jeziorem,
  - XIX-wieczny dom dworski - obecnie gospodarstwo agroturystyczne "Zielona Brama"
  - Plenery Malarskie w Ośrodku Wypoczynkowym "Camping nr 20" - odbywają się od ponad 10 lat na przełomie sierpnia i września goszczą artystów z kraju i zagranicy, przez 10 dni odbywają się warsztaty, kluby dyskusyjne, spotkania otwarte, kończą się wernisażem i wystawą
 6. Trzepowo - Warto zobaczyć
  - Dom dworski należący obecnie do agencji rynku rolnego - przebudowany
  - Pozostałości osady wczesnośredniowiecznej pochodzącej z XIII w., znajdującą się w dolinie Wietcisy
  - Nieczynny cmentarz ewangelicki
  - Pracownia rzeźbiarska p. Zenona Kosatera - rzeźby kaszubskie
  - Jezioro Łąkie znajdujące się w pobliżu wsi, jezioro rynnowe 3,6 ha, II klasa czystości wód

 

szlaki turystyczne

 

 

przyroda

 

 

 1. Rezerwat krajobrazowy „Wyspa na Jeziorze Przywidz”
 2. Rezerwat krajobrazowy „Jar rzeki Reknicy”
 3. Rezrwat przyrody nieożywionej "Bursztynowa Góra"
 4. Rezerwat leśny „Dolina Rzeki Kłodawy”
 5. OChK Żuław Gdańskich
 6. OChK Doliny Wietcisy
 7. OChK Doliny Raduni
 8. Otomiński Obszar Chronionego Krajobrazu
 9. Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu
 10. Rezerwat leśny „Dolina Rzeki Kłodawy”

 

zabytki

 

 

 1. GOŁĘBIEWKO  - PAŁAC Steffensów, klasycystyczny, zbudowany w 2. poł. XIX w. Parterowy z użytkowym poddaszem, z piętrowym, trójkątnie zwieńczonym ryzalitem na osi i asymetryczną dobudówką od wschodu.
 2. KIEZMARK (Käsemark) - KOŚCIÓŁ (poewangelicki), barokowy, konstrukcji szkieletowej, zbudowany w 1678 lub 1727 r., remontowany w latach 1939 i 1971-72; salowy z wieżą frontową wtopioną w korpus i ujętą w spływy wolutowe.
 3. GRABINY ZAMECZEK (Herrengrebin) - Pozostałości ZAMKU krzyżackiego, pierwotnie gotyckiego, zbudowany w latach 1402-09, arch. Niclaus Ferrenstein, wielokrotnie niszczony i odbudowywany z niemal całkowitym zatarciem form, m.in. w XVII w. Czytelny zarys czworobocznego założenia z wewnętrznym dziedzińcem.

4.       CEDRY WIELKIE (Groß Zünder) - KOŚCIÓŁ gotycki, ceglany, zbudowany w poł. XIV w. z trójnawowym korpusem z XV w., z wieżą frontową, przebudowany w XVII w. na pseudobazylikę, odbudowany po 1945 r.

5.       CZAPELSKO (Schaplitz) - KOŚCIÓŁ konstrukcji szachulcowej, zbudowany pod koniec XVIII w., restaurowany w 1847 r., remontowany w 1958 i 1970 r. Salowy.

6.       KŁODAWA (Kladau) - KOŚCIÓŁ barokowy, zbudowany po 1735 r.; jednonawowy z wieżą konstrukcji szachulcowej na kalenicy.

7.       KOSZWAŁY (Gottswalde) - DOM podcieniowy o konstrukcji szachulcowej, nr 8, zbudowany w 1792 r., remontowany w 1959 r.

8.       KOŹLINY (Güttland) - KOŚCIÓŁ gotycki, ceglany, zbudowany ok. poł. XIV w., przekształcany na przełomie XV/XVI w., z dobudowaną nawą i wieżą frontową, nadbudowaną w konstrukcji szachulcowej, wzniesioną w latach 1684-86.

9.       KOSZWAŁY (Gottswalde) - DOM podcieniowy o konstrukcji szachulcowej, nr 8, zbudowany w 1792 r., remontowany w 1959 r.

10.    KRZYWE KOŁO (Kriewkohl) - KOŚCIÓŁ gotycki, ceglany, zbudowany w XIV w., przebudowany w latach 1685-86, regotycyzowany w 1879 r. Jednonawowy, z drewnianą wieżą od zachodu na kalenicy.

11.    LUBLEWO GDAŃSKIE (Löblau) - KOŚCIÓŁ pierwotnie gotycki, ceglany, zbudowany w 2. poł. XIV w., z barokową nawą wzniesioną w latach 1657-58 i kaplicą z 1680 r., odbudowany po pożarze w 1684 r.; salowy.

12.    ŁĘGOWO (Langenau) - KOŚCIÓŁ barokowy, zbudowany w 1748 r., fundacji Iwona Rowedera, z wykorzystaniem murów kościoła gotyckiego, jednonawowy z transeptem i wtopioną wieżą frontową, przebudowaną w 1862 r.

13.    MIERZESZYN (Meisterwalde) - KOŚCIÓŁ gotycko-barokowy, kamienno-ceglany, zbudowany w 2. poł. XV w., przebudowany w XVIII w., restaurowany w 1972 i 1978 r.; jednonawowy z wieżą frontową z początku XX w.

14.    MIŁOCIN (Herzberg) - DOMY podcieniowe, konstrukcji szachulcowej

15.    NADOLE (Nadolle) - PARK etnograficzny, oddział Muzeum Ziemi Puckiej, zagrody kaszubskie ze wsi Kartoszyno.

16.    OSICE (Wossitz)-  KOŚCIÓŁ gotycki, ceglany, zbudowany na przełomie XIV/XV w., przebudowany ok. 1500 r., rozbudowany w 1767 r.; jednonawowy z barokową wieżą konstrukcji szkieletowej.DOMY podcieniowe drewniane, częściowo o konstrukcji szachulcowej:

17.    PRĘGOWO (Prangenau)-  KOŚCIÓŁ gotycki, kamienno-ceglany, zbudowany w 1. poł. XIV w., odbudowany do 1768 r.; salowy z nadbudowaną w drewnie wieżą z ok. poł. XVIII w.

18.    PRUSZCZ GDAŃSKI (Praust)-  KOŚCIÓŁ Podwyższenia Krzyża Św., gotycki, z cegły, zbudowany ok. poł. XIV w., przebudowany po 1466 r., wielokrotnie remontowany, m.in. w latach 1578, 1742, 1831 i 1947-8. Bazylikowy z krótkim korpusem i wieżą frontową.

19.    RÓŻYNY (Rosenberg) - KOŚCIÓŁ barokowy, zbudowany ok. poł. XVIII w., salowy z wtopioną wieżą frontową o konstrukcji szachulcowej.

20.   RUSOCIN (Russoschin) - DWÓR barokowo-klasycystyczny, zbudowany ok. 1800 r. dla rodziny Thiedemann; parterowy piętrowym ryzalitem i z oficynami bocznymi nadbudowanymi w XX w.

Powiat Kartuski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www

brak informacji z powiatu

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

brak informacji z powiatu

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

brak informacji z powiatu

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

brak informacji z powiatu

Powiat Kościerski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
 • www.nowakarczma.pl
 • budowa kanalizacji w miejscowościach Nowa Karczma, Lubań, Nowy Barkoczyn,  Grabowo Kościerskie
 • aglomeracja Nowa Karczma została objęta Programem Krajowym Oczyszczania Ścieków Komunalnych
 • objęcie doliny Wietcisy programem NATURA 2000

 

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • Batalia Napoleońska – organizatorami imprezy, są Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Starostwo Powiatowe w Kościerzynie i Urząd Gminy Nowa Karczma. Odbywa się ona na terenie Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, Oddziale Muzeum Narodowego w Gdańsku, jest rekonstrukcją historyczną serii bitew i potyczek stoczonych przez armie Napoleona podczas kampanii 1806/1807 na Pomorzu, zorganizowana dla uświetnienia dwusetnej rocznicy tamtych wydarzeń. Batalia jest okazją do obejrzenia wielkiej bitwy, daje uczestnikom możliwość poznania codziennego obozowego życia żołnierzy, obejrzenia potyczek i starć, patroli, działania szpitala i sądu wojskowego czy ćwiczeń oddziałów.
 • IV Edycja Majówki z Generałem Józefem Wybickim - inicjatorem i organizatorem tej turystyczno – edukacyjnej imprezy są Starostwa Powiatowe w Kościerzynie i Kartuzach oraz Oddział Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Stężycy, Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie i Dworek Wybickich w Sikorzynie. Przy realizacji tego przedsięwzięcia współpracują także instytucje kulturalne, oświatowe i stowarzyszenia z obu powiatów. Osoby biorące udział w imprezie, dzielone są na grupy piesze, rowerowe. Uczestnicy Majówki pokonują pieszo lub rowerem trasę od Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie do Dworku Wybickich w Sikorzynie. W czasie rajdu, na każdej z tras dla uczestników przygotowane są pytania z wiedzy o Wybickim oraz zadania sprawnościowe.
 • Dni Powiatu Kościerskiego - podczas dni Powiatu prezentowane i promowane są cenne inicjatywy realizowane przez gminy, stowarzyszenia, instytucje i branże turystyczne. Jest to wspaniała okazja do zaprezentowania dorobku kulturalnego i artystycznego powiatu kościerskiego i działających tu zespołów, instytucji czy osób. Na scenie prezentują się zespoły artystyczne, działające przy domach kultury i szkołach. Odbywają się również pokazy rękodzieła regionalnego, loterie, liczne konkursy, prezentacje, spływy kajakowe, regaty, prezentacje aktywności sportowej oraz rozgrywki sportowe.
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

brak informacji

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)
 • GMINA DZIEMIANY
  • Ścieżka przyrodnicza nad jeziorem Rzuno w Dziemianach (www.dziemiany.pl; www.pow-koscierzyna.home.pl),
  • Rowerowa Ścieżka Przyrodnicza "Pętla Lipno"(www.dziemiany.pl ; www.pow-koscierzyna.home.pl),
  • Trasa rowerowa A - 29,5 km DZIEMIANY - BORSZTAL - TURZONKA - KALISZ - SŁUPINKO - DĄBRÓWKA - PIECHOWICE – DZIEMIANY (www.dziemiany.pl ; www.pow-koscierzyna.home.pl),
  • Trasa rowerowa B - 37 km DZIEMIANY - DYWAN - SOMINY - TRZEBUŃ - RADUŃ - JASTRZĘBIE - PIECHOWICE – DZIEMIANY (www.dziemiany.pl ; www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • GMINA KARSIN
 • GMINA KOŚCIERZYNA
  • Trasa piesza. Szlak niebieski " Izydora Gulgowskiego "Przebieg: Gołuń – Olpuch Długość: 2,9 km (www.wdzydze-stanica.pl; www.pow-koscierzyna.home.pl)
  • Szlak Regionalny "Kaszubski" – czerwony długość: 124 km; czas przejścia:4 dni
  • Przebieg: Kamienica Królewska-Kartuzy-Gołubie-Skorzewo-Częstkowo-Wieprznica-Łubiana-Grzybowo-Grzybowski Młyn – Loryniec – Czarlina - Wdzydze KIszewskie - Gołuń. (www.pow-koscierzyna.home.pl)
  • Szlak " Kręgów Kamiennych - Partyzancki " - zielony; Przebieg: Sierakowice - Lipusz - Grzybowski Młyn - Loryniec - Wąglikowice - Jezioro Strupino - Olpuch - Czarna Woda (www.pow-koscierzyna.home.pl)
  • Szlak "Wdzydzki" – czarny - przebieg: Olpuch - Wdzydze PKP - Gołuń - Zabrody - Wdzydze Tucholskie - Wiele, (www.pow-koscierzyna.home.pl)
  • Ścieżka Dydaktyczno - Przyrodnicza wokół jeziora Schodno (www.wdzydzkipark.pl; www.pow-koscierzyna.home.pl)
  • Piesza Ścieżka Przyrodnicza we Wdzydzach Kiszewskich (www.wdzydzkipark.pl; www.pow-koscierzyna.home.pl)
  • TRASA ROWEROWA Kościerzyna - Sarnowy - Wielki Podleś - Stawiska - Małe Stawiska - Nowa Kiszewa - Stary Bukowiec - Stara Kiszewsa - Stare Polaszki - Niedamowo - Wielki Klincz - Nowy Klincz – Kościerzyna (www.pow-koscierzyna.home.pl)
  • TRASA ROWEROWA Kościerzyna - Sycowa Huta - Grzybowo - Grzybowski Młyn - Wąglikowice - Wdzydze Kiszewskie - Gołuń - Juszki - Rotembark – Kościerzyna (www.pow-koscierzyna.home.pl)
  • TRASA ROWEROWA Kościerzyna - Łubiana - Korne - Lipusz - Dziemiany - Lubnia - Leśno - Wiele - Borsk - Wdzydze Tucholskie - Gołuń - Wdzydze Kiszewskie - Wąglikowice - Grzybno - Kościerzyna. (www.pow-koscierzyna.home.pl)
  • TRASA ROWEROWA Kościerzyna - Strzelnica - Wieprznica - Owśnice - Gostomie - Częstkowo - Skorzewo - Kościerzyna. (www.pow-koscierzyna.home.pl)
  • TRASA ROWEROWA Kościerzyna - Wielki Puc - Grabowo - Nowa Karczma - Lubieszyn - Liniewo - Wysin - Więckowy - Pogódki - Kożmin - Stare Polaszki - Stawiska - Sarnowy – Kościerzyna (www.pow-koscierzyna.home.pl)
  • TRASA ROWEROWA Schodno - Słupino - Przerębska Huta - Czarlina - Wdzydze Kiszewskie - Loryniec - Schodno. (www.pow-koscierzyna.home.pl)
  • Szlak Wdy - szlak kajakowy rzeka Wda , Zespół jezior Wdzydzkich (www.pow-koscierzyna.home.pl)
  • Szlak Jezior Kościerskich (www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • GMINA LIPUSZ
  • Ścieżka Dydaktyczna w Lipuszu - 0,5 km za LIPUSZEM znajduje się Ścieżka Dydaktyczna w stronę Tuszków
 • GMINA STARA KISZEWA
  • Ścieżka Kajakowa na terenie Gminy Stara Kiszewa po rzece Wierzycy (www.pow-koscierzyna.home.pl)
  • Szlak kajakowy Stary Bukowiec: Stary Bukowiec - Ruda - Bartoszylas - Stara Kiszewa - Zamek Kiszewski
  • Poruszając się tym szlakiem można przystanąć w miejscowości zamek Kiszewski i zwiedzić ruiny Zamku Krzyżackiego. (www.pow-koscierzyna.home.pl)
  • Jezioro Polaszkowskie Szlak Kajakowy Jezioro Polaszkowskie- połączenie korytarzami odwadniających je rzek i strumieni. (www.pow-koscierzyna.home.pl)

Powiat Kwidzynski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)
 • brak

Powiat Lęborski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www

brak informacji z powiatu

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

brak informacji z powiatu

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

brak informacji z powiatu

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

brak informacji z powiatu

Powiat Malborski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www

·         starostwa, pod którym można zasięgnąć bardziej szczegółowych informacji.

·         Modernizacja 2 odcinków drogi powiatowej nr 2919G w Powiecie Malborskim,
o łącznej długości 6,36 km

·         Restrukturyzacja terenów zdegradowanych w Gminie Miłoradz poprzez przebudowę drogi powiatowej 2916G

·         Remont drogi powiatowej nr 2340 G na odcinku 3095m Trępnowy - Lichnowy
w Powiecie Malborskim.

 

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • Gmina Malbork ugmalbork.mojbip.pl
  • Rekultywacja terenów zdegradowanych
  • Modernizacja oczyszczalni ścieków Czerwone Stogi w Malborku w obrębie Czerwone Stogi, gm. Malbork
  • Budowa sieci wodociągowej w obrębie wsi Nowa Wieś, gmina Malbork /ul. Komuny Paryskiej, ul. Sienna, ul. Miedziana/
  • Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie Cisy
  • Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Cisy
  • rekultywacja terenów zdegradowanych
  • Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie wsi Czerwone Stogi
  • Budowa sieci wodociągowej w obrębie wsi Nowa Wieś /tereny inwestycyjne/
  • Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Nowa Wieś /tereny inwestycyjne/
 • Gmina Nowy Staw www.bip.nowystaw.pl
  • Opracowano operat szacunkowy dotyczący inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą służące do odprowadzania ścieków Miasta Nowy Staw oraz miejscowości Trępnowy i Dębina
  • Przygotowano dokumentację projektową sieci kanalizacji sanitarnej
  • w miejscowości Dębina,
  • Zlecono opracowanie na budowę sieci wodociągowej dla części działek nr 16/2 i 18/2 położonych przy ul. Obr. Westerplatte.
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

Gmina Nowy Staw www.bip.nowystaw.pl

 • Miasto i Gmina Nowy Staw chciałaby nadal przeprowadzać projekty
 • z zakresu ochrony środowiska tj. skanalizowanie, zwodociągowanie obszarów wiejskich, z zakresu gospodarki odpadami tj. wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów we wszystkich miejscowościach wiejskich i inne
 • Gmina Stare Pole bip.starepole.pl
  • Planuje się udział w projekcie „Przyroda Doliny Dolnej Wisły” – oferta edukacyjna dla nauczycieli, dzieci i młodzieży szkolnej przygotowanym przez Stowarzyszenie „Wspólna Europa”
  • Budowa przystani cumowniczej nad rzeką Nogat w miejscowości Ząbrowo – „Pętla Żuławska - Międzynarodowa Droga Wodna E-70.
 • Gmina Miłoradz www.wrotapomorza.pl/pl/bip/gminy/miloradz/
  • Podłączenie ścieków do kanalizacji sanitarnej w Czerwonych Stogach
  • Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bystrze
  • Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Pogorzała Wieś
  • Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Mątowy Wielkie
  • Realizacja programu „Pętla Żuławska Międzynarodowa Droga Wodna E-70”
  • Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Mątowach Małych
  • Działania na rzecz rozwoju rolnictwa – kursy rolnicze – współpraca rolników w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej (zdrowa żywność)
  • Działania na rzecz poprawy stanu samozatrudnienia (stworzenie warunków do prowadzenia nowych rodzajów działalności gospodarczej
  • w tym uwzględniające ochrone środowiska, działania ekologiczne oraz zdrowy styl życia):
   • Rozwój agroturystyki
   • Promocja produktów regionalnych
   • Stworzenie szlaków wodnych
   • Ścieżki rowerowe
   • Trasy jazdy konnej
   • Place zabaw dla dzieci.


 

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)
 • Miasto Malbork – ścieżki rowerowe istniejące na terenie miasta Malborka mają długość ok. 9,5 km.
 • Gmina Nowy Staw – tak:
  • Ścieżki rowerowe: istnieje ciąg pieszo-rowerowy w kierunku miejscowości Dębina;
  • Gospodarstwa agroturystyczne:
  • „Rancho w Dębinie” Dębina 1, 82-230 Nowy Staw tel. 609 569 757 lub 607 558 028  adres e’mail: ranchowdebinie@gazeta.pl
  • Gospodarstwo Agroturystyczne Danuta i Roman Jeleniewscy  ul. Gdańska 16, 82-230 Nowy Staw, tel. 055/271 50 66
 • Gmina Malbork – Gospodarstwa agroturystyczne – 5
  • Gospodarstwo Agroturystyczne „Zacisze U Weni” Kamionka 7a,
  • 82-200 Malbork; tel. 055/2720833, tel. 055/2720832, tel.kom. 602102426
  • strona: www.zaciszeuweni.pl
  • Gościniec Pod Markizami Porzeczkowa 1 82-200 Malbork tel. 055/2724561
  •  tel. kom. 695757276
  • Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Brzózkami” Aleksandra i Mariusz Reksa Kamionka 24 82-200 Malbork, tel. 055/2729015, tel. kom. 506392687
  • Gospodarstwo Agroturystyczne „STARY PARK” Maciej Wąsik Stogi 20 A,
  • 82-200 Malbork, tel. 055/2729103
  • Gospodarstwo Agroturystyczne „ JAWOR” Teresa i Stanisław Jaworańscy, Kamionka, 82-200 Malbork, telefon kom. 606779464
 • Gmina Miłoradz – nie
 • Gmina Lichnowy – Stajnia T. Grześkowiak
 • Gmina Stare Pole – Gospodarstwa agroturystyczne – 1
 • Gospodarstwo agroturystyczne  ul. Prusa 30 82-220 Stare Pole, tel. (055) 271-33-55, kom. 505 586859
   

Powiat Nowodworski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www

·         Reaktywacja Żuławskiej Kolei Dojazdowej.

·         Realizacja kompleksu parkowo-stawowego w m. Żuławki gm. Stegna.

·         Budowa mostu stałego w  miejsce mostu pontonowego w m. Drewnica.

·         Remont mostu zwodzonego na rzece Wiśle Królewieckiej w m. Sztutowo.

·         Odnowa i urządzanie terenów zieleni  w m. Nowy Dwór Gdański.

·         http://www.nowydworgdanski.pl/index.php?strona=29

 

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

brak informacji

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

brak informacji

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

brak informacji

Powiat Pucki

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

brak danych

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

brak danych

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

brak danych

Powiat Starogardzki

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
 • Gmina Zblewo:    
  • modernizacja hydroforni w Zblewie wraz z stacją uzdatniania wody oraz wyłączeniem dwóch hydroforni z eksploatacji tj. Miradowo i Karolewo,
 • Gmina Kaliska:   
  • Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaliskach – brak opisu na stronie www.
  • Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Kaliskach oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kaliska – Piece – brak opisu na stronie www.
 • Gmina Starogard Gdański:
  • Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szpęgawsku
  • Budowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie
  • Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jabłowo, Lipinki Szlacheckie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Biuro Powiatowe w Starogardzie Gdańskim):

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 zalesiono w 2007 r.:

 • Gmina Starogard Gdański – 5,08 ha
 • Gmina Skarszewy – 2,89 ha
 • Gmina Skórcz – 7,45 ha
 • Gmina Osieczna – 1,87 ha

Ponadto przyjmowano wnioski z działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pt.: „Wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt”.

Wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt to promocja systemów produkcji rolniczej, prowadzonej zgodnie z wymogami ochrony środowiska , ochrony i kształtowania krajobrazu, ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków dzikiej fauny i flory oraz ich siedlisk , a także ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i poprawa stanu świadomości ekologicznej wśród społeczności wiejskiej.

W PROW-ie 2004-06 realizowano 7 pakietów rolno-środowiskowych :

 • rolnictwo zrównoważone – polega na ograniczeniu nawożenia, zbilansowaniu gospodarki nawozami i przestrzeganiu odpowiedniego następstwa roślin
 • rolnictwo ekologiczne – polega na stosowaniu metod rolnictwa ekologicznego w rozumieniu rozporządzenia Rady (EWG) 2092/91 oraz rozporządzenia Rady (WE) 1804/99
 • utrzymanie łąk ekstensywnych – wiąże się z przywróceniem lub kontynuacją wykaszania traw w określonych terminach na łąkach o wysokich walorach przyrodniczych, zagrożonych degradacją
 • utrzymanie pastwisk ekstensywnych – zakłada przywrócenie lub zachowanie ekstensywnego wypasu zwierząt na pół naturalnych pastwiskach w sposób gwarantujący utrzymanie walorów przyrodniczych i miejsc występowania gatunków zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem
 • ochrona wód i gleb – polega na stosowaniu międzyplonów w celu zwiększenia udziału gleb z okrywą roślinną w okresie jesienno-zimowym
 • tworzenie stref buforowych – to zakładanie 2 lub 5 metrowych pasów darni na granicy gruntów rolnych z wodami powierzchniowymi lub terenami intensywnie użytkowanymi rolniczo, w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania rolnictwa na środowisko i ochrony siedlisk wrażliwych
 • zachowanie lokalnych ras zwierząt gospodarskich – polega na utrzymaniu hodowli ras bydła, koni i owiec zagrożonych wyginięciem

Ilości złożonych wniosków rolno-środowiskowych w BP ARiMR w Starogardzie Gdańskim w latach 2006 i 2007 kształtowały się następująco:

Pakiet    2007r.

 • Ochrona gleb i wód    95
 • Rolnictwo ekologiczne    5
 • Utrzymanie łąk ekstensywnych    15
 • Utrzymanie pastwisk ekstensywnych    2
 • Zachowanie lokalnych ras zwierząt gospodarskich

Działania polegające na zalesianiu gruntów rolnych jak i wspieraniu przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt kontynuowane są w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13.

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

brak informacji

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
 • Gmina Starogard Gdański:
  • Budowa kanalizacji Kolincz, Owidz, Barchanowy
  • Uporządkowanie gospodarki ściekowej i modernizacja oczyszczalni we wsi Kokoszkowy
  • Budowa kanalizacji w Rywałdzie
  • Budowa kanalizacji Sumin, Sucumin, Rokocin
  • Termomodernizacja obiektów szkolnych w Brzeżnie, Rywałdzie i Jabłowie
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)
 • Informator turystyczny pt. "Kociewie przyjaźne turyście" zrealizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim: www.bor.org.pl
 • Szlaki turystyczne na terenie powiatu starogardzkiego: www.powiatstarogard.pl
 • Gmina Kaliska http://www.kaliska.pl
 • Szlaki piesze:
  • Szlak „Kociewski” tzw. „Kociewski Szlak Centralny” – trasa znakowana na żółto – długość 80 km, prowadzi od Tczewa przez Starogard Gdański do Czarnej Wody, a przez Las Szpęgawski ze Swarożyna przez leśniczówkę Boroszewo, wzdłuż jeziora Zduńskiego i Szpęgawskiego II do Szpęgawska i dalej przez ostępy leśne nad jezioro Płaczewskie oraz bagno jeziora Kochanka do Starogardu Gdańskiego.
  • „Szlak grodzisk i gotyku Kociewia” – nieznakowana trasa – długość 136,8 km – do stacji kolejowej Olpuch – Wdzydze do Gniewa przez Las Szpęgawski.
  • Szlaki piesze (mogą być wykorzystywane jako trasy rowerowe, a zimą jako narciarskie na nartach biegówkach):
  • Godziszewo – Skarszewy biegnie wzdłuż zachodniego brzegu jeziora Godziszewskiego, nad jeziorem Mały Margiel, do wsi Obozin i dalej, w kierunku zachodnim, wzdłuż ciągu czterech jezior: Duży Margiel, Rokitki, Małe Borówno i Wielkie Borówno, aż do małego śródleśnego jeziorka o nazwie Gruszka, a stąd do doliny Wietcisy i dalej do Skarszew, długość ok. 20 km.
  • Skarszewy – Bolesławowo – Demlin i dalej, wzdłuż północnej części zachodniego brzegu jeziora Godziszewskiego, do Godziszewa, Siwiałki, Obozina i z powrotem przez Bolesławowo do Skarszew, długość ok. 20 km.
  • Ze wsi Skrzynia do Skórcza wzdłuż jeziora Słonego, przez Leśniczówkę Kałębnicę, nad jeziorem Kałębie do Osieka i dalej przez Cisową Górę oraz okolice Tuszynek i wieś Mielniczki, długość 19 km.
  • Szlak lasacki z Czarnej Wody do Skórcza przez Ocypel, Długie, Kasparus, Skrzynię, Skorzenno, Czapli Wierch i dalej przez Osiek i Cisową Górę, długość 54,4 km.
  • Przez „Raj” nad „Kociewskie Morze” – wyłącznie przyrodniczy – z miejscowości Wda przez Wdecki Młyn, Kasparus, Błędno, Krzywe Koło do Dębiej Góry i przez Radogoszcz do leśniczówki Kałębnica, długość 24,7 km.
  • Szlak Grzymisława (częściowo) ze Skorzewa przez Łuby do Błędna.
  • „Szlak pomników i rezerwatów przyrody” (częściowo) z Krzywego Koła przez leśnictwa: Kałębnica, Stara Rzeka, Dębowice i dalej nad jeziorem Miedzno przez Bąkowo i Kuźnicę wzdłuż jeziora Udzierz do Osin.
  • „Szlak jezior kociewskich” (częściowo) znad jeziora Niedackiego wzdłuż jezior: Borzechowskiego Wielkiego, Wielkiego Ocypla, Długiego, Słonego, Kałębie, Udzierz i Radodzierz nad jezioro Łąkosz, długość ok. 50 km.
 • Szlaki kajakowe:
  • Szlak Wdy na odcinku od Wdeckiego Młyna do wsi Błędno przez rezerwat przyrody „ Krzywe Koło w Pętli Wdy”.
  • Szlak Kałębnicy rozpoczynający się na Jeziorze Czarnym północnym, obok leśniczówki Czarne, a kończy się w pobliżu wsi Szeląg w ujściu Kałębnicy do Wdy.
  • Szlak górnej Mątawy początek w jeziorze Mątasek, , łączy jeziora Radodzierz, Łąkosz i Czarne.
  • Szlaki na terenie Gminy Czarna Woda: www.czarna-woda.pl (w zakładce „Turystyka”)
  • Szlak wodny Wierzycy: www.wierzyca.pl
 • Ścieżki i trasy rowerowe:
 • www.powiatstarogard.pl
 • www.kociewie.eu/rowery
 • trasa istniejąca:
  • Grzymisława – oznaczona kolorem zielonym, długość ok. 100 km, trasa: Tczew - Śliwiny - Gniszewo - Wielgłowy - Leśnictwo Bukowiec - Rajkowy - Pelplin - Bielawki - Rombark - Nowa Cerkiew - Gętomie - Dzierżążno - Leśnictwo Brody Pomorskie - Gniew - Nicponia - Gogolewo - Piaseczno - Wielkie Wyręby - Czerwińsk - Bobrowiec - Kościelna Jania - Stara Jania - Leśna Jania - Frąca - Lalkowy - Milewko - Twarda Góra - Nowe
  • Trasy projektowane:
  • Trasa Napoleona – Nowe – Osie
  • Trasa Martenów: Starogard Gdański – Pelplin
  • Trasa Opata Wernera: Pogódki – Pelplin
  • Trasa Jeziorna: Skarszewy – Osiek
  • Trasa Joannitów: Skarszewy – Tczew
  • Trasa Starogardzka: Czersk – Starogard Gdański
  • Trasa Borowiacka: Smętowo Graniczne – Czarna Woda
  • Trasa Świętego Rocha: Osiek – Skórcz
  • Trasa Droga Połomska: Lubichowo – Śliwice
  • Trasa Tczewska: Tczew - Kościerzyna (przez Skarszewy)
  • Trasa Starościńska: Sumin – Olpuch
  • Trasa Kaliska: Kaliska - Osieczna
    

Gospodarstwa agroturystyczne:
www.powiatstarogard.pl > turystyka > noclegi > gminy

Powiat Sztumski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Powiat Słupski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www

brak informacji z powiatu

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

brak informacji z powiatu

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

brak informacji z powiatu

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

brak informacji z powiatu

Powiat Tczewski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • Miasto i Gmina Gniew – brak danych
 • Gmina Subkowy – brak danych
 • Miasto Tczew -  „Infrastruktura turystyczna drogi wodnej Berlin – Kaliningrad – Klaipėda w Tczewie i Kłajpedzie”, który współfinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska i Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej Interreg IIIA.
 • Miasto i Gmina Pelplin www.pelplin.pl
 • Gmina Morzeszczyn – brak danych
 • Gmina Tczew – brak danych
   
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
 • Miasto Tczew
  • Tytuł projektu: Budowa elektrociepłowni biogazowej na składowisku odpadów komunalnych w Tczewie
   • Program: Fundusz Norweski /Norweski Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
   • Cele projektu: Wykorzystanie energetyczne biogazu ze składowiska odpadów komunalnych w Tczewie
   • Krótki opis: Ograniczenie emisji CO2 do atmosfery /spełnienie standardów prawnych w tym zakresie dla składowisk odpadów/
   • Partner projektu: Elektromontaż Gdańsk S.A.
   • Efekty projektu: Wykorzystanie energetyczne biogazu/know – how Elektromontaż Gdańsk S.A.
   • Budżet: całkowita wartość Projektu: 1 000 tys Euro
   • dofinansowanie: 500 tys Euro
   • Termin realizacji:
   • marzec 2008 – 2010
  • Tytuł: „Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych Tczewa”
  • Program: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009
  • W przypadku uzyskania dofinansowania projekt będzie realizowany w okresie
  • od III.2009 – IX.2011 r.
  • Cel:
   • przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów i składników przyrody;
   • zachowanie siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin, zwierząt;
   • zachowanie trwałości różnorodności biologicznej;
   • wzmocnienie bioróżnorodności przyrody poprzez estetyczne uporządkowanie terenów zielonych wzdłuż ścieżki oraz jednoczesne wzbogacenie terenu o nową roślinność oraz elementy małej architektury.
  • Przedmiotem projektu jest uporządkowanie zbocza Doliny Dolnej Wisły na wysokości  Tczewa, na odcinku od Mostu Tczewskiego do Strugi Subkowskiej z zachowaniem jej naturalnego charakteru oraz różnorodności roślinnej. Na krawędzi zbocza, wzdłuż istniejącego chodnika zostanie urządzona ścieżka dydaktyczno – przyrodnicza z tablicami informacyjnymi na temat występujących nad Wisłą gatunków ptaków, ryb i roślinności. W dwóch miejscach tej trasy zainstalowane zostaną lunety uruchamiane monetą, przez które można będzie obserwować przyrodę przeciwległego brzegu. Ścieżka zostanie wyposażona w elementy małej architektury (ławki, kosze). Wykonanie ścieżki przyrodniczej jest równoległym współdziałaniem z akcją edukacyjną i promocyjną wysokiej wartości przyrodniczej obszaru, poprzez m.in. zajęcia edukacyjne dla młodzieży, w szczególności na temat istoty zagadnienia obszarów sieci Natura 2000, konkursy dla nauczycieli, wydawnictwa edukacyjno-promocyjne
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Gmina Gniew 4 szlaki turystyczne, 2 obszary chronionego krajobrazu, 4 rezerwaty przyrody, 3 użytki  ekologiczne, gospodarstwo agroturystyczne „Maciejówka” i „Miodowe Rajskie Pólka”
Gmina Subkowy –  przez gminę przebiega szlak rowerowy czarny – Doliny Dolnej Wisły oraz Szlak Ziemi Tczewskiej im. Romana Klima
Miasto Tczew – brak danych
Miasto i Gmina Pelplin – Ciąg pieszo – rowerowy Aleja J. Pawła II -  wzdłuż drogi wojewódzkiej 229 – długość 900 m, Szlak turystyki  rowerowej Tczew – Nowe – długość szlaku przebiegającego przez teren Miasta i Gminy Pelplin wynosi 14, 70 km.
Planowana budowa przystani  kajakowej w Pelplinie oraz miejsca postoju kajaków we wsi Stocki Młyn.
Gmina Morzeszczynwww.morzeszczyn.pl
Gmina Tczew - www.gmina-tczew.pl

Powiat Wejherowski

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

brak danych

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

brak danych

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

brak danych

Sopot

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www

www.sopot.pl

 • „Blisko i daleko – razem ochronimy Bałtyk” - Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Program Sąsiedztwa Polska, Litwa, Okręg Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej – 2,6 mln PLN.
 •  „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w uzdrowisku – etap V – modernizacja zbiornika retencyjnego Staw Łokietka” – Program Współpracy Przygranicznej Phare Narodowy Program dla Polski 2003 Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk – 549 tys. PLN
 •  „Reorganizacja ruchu drogowego w strefie A uzdrowiska Sopot –etap I- modernizacja ul. Polnej” – ZPORR – ok. 4 mln PLN
 •  „Modernizacja przystani rybackiej w Sopocie” - SPO Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb – ok. 3,1 mln PLN
 •  „MONTE-URBI” – Program Współpracy Przygranicznej Phare Narodowy Program dla Polski 2003 Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk – ok. 50 tys. PLN
 •  „SoccerNet” - Inicjatywa INTERREG III A – ok. 250 tys. PLN
 •  „Sopocki Bank Czasu” – Program Współpracy Przygranicznej Phare Narodowy Program dla Polski 2003 Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk – ok. 40 tys. PLNPROJEKT „SOCCERNET” WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Nawiązanie współpracy przygranicznej to jeden z głównych celów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Program Sąsiedztwa Polska, Litwa, Obwód Kaliningradzki. Projekt „SoccerNet” to przykład integracji społeczności przygranicznych, poprzez organizowanie dziecięcych turniejów piłki nożnej. Czas trwania projektu: luty 2007- październik 2007.
PROJEKT MARITOUR - TARGI ŻEGLARSKIE W DUSELDORFIE
Sopot jest partnerem w międzynarodowym projekcie MariTour, którego głównym celem jest promowanie turystyki wodnej w rejonie Morza Bałtyckiego. Wyśmienitą okazją do zaprezentowania żeglarskich walorów Morza Bałtyckiego oraz najciekawszych miejsc nad Bałtykiem było uczestnictwo w targach BOOT Dusseldorf 2007.
„MARITOUR – MARKETING TURYSTYKI MORSKIEJ W REJONIE MORZA BAŁTYCKIEGO” - KLASA ŻEGLARSKA
Dzięki uczestnictwu w projekcie „Maritour – Marketing turystyki morskiej w Rejonie Morza Bałtyckiego” realizowanym w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B BSR i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego możliwe było podjęcię kilku przedsięwzięć, takich jak: stworzenie klasy żeglarskiej w Gminazjum Sportowym, udział w targach żeglarskich, organizacja rejsu do Kłajpedy, stworzenie koncepcji rozbudowy Centrum Żeglarstwa w Sopocie.
BUDOWA PRZYSTANI RYBACKIEJ W SOPOCIE
BUDOWA BURSY MIEJSKIEJ W SOPOCIE
 „ROZWÓJ STRUKTUR PROMUJĄCYCH DZIEDZICTWO HISTORYCZNE W SOPOCIE, GDAŃSKU, SVETLOGORSKU I OZERSKU”(HERMAN)
 „BLISKO I DALEKO – RAZEM OCHRONIMY BAŁTYK”
PROJEKT „STAW ŁOKIETKA”
E-SOPOT PROGRAM PRZYJAZNEJ GMINY ETAP I: E-URZĄD
SOPOCKI BANK CZASU
MODERNIZACJA ULICY POLNEJ
SOPOT - ULICA SZTUKI

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

www.sopot.pl

 • „Budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowo – Widowiskowej na granicy miast Gdańska i Sopotu – etap I” – ZPORR – 32 mln PLN
  • Inwestorzy:  Miasto Gdańsk i Miasto Sopot przy wsparciu Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego
  • Dofinansowanie: Ministerstwo Sportu – 50 mln PLN Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach
  • Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 32,4 mln PLN
  • Parametry techniczne obiektu:
  • Maksymalna liczba widzów – 15 tys. osób
  • Liczba miejsc konferencyjnych – 6 322
  • Liczba miejsc konsumenckich w: pubach, klubach, barach, lożach, restauracjach i w gastronomii okazjonalnej – 1422
  • Powierzchnia całkowita obiektu – 54 169,62 m2
  • Kubatura obiektu – 389 132,53 m3
  • Wysokość obiektu - 30,73 m
  • Powierzchnia zagospodarowanej działki -97 488,00 m2
  • Bilans miejsc parkingowych dla I Etapu - 1447
  • Funkcje obiektu
  • Wydarzenia sportowe (w tym Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata) w wielu dyscyplinach sportu, np. koszykówka, siatkówka, hokej, zawody lekkoatletyczne, tenis ziemny, tenis stołowy, jeździectwo, boks, zapasy, judo, itd.
  • Wydarzenia kulturalne: koncerty, wystawy, spektakle teatralne i kinowe
  • Funkcja kongresowa.„E- Sopot – program przyjaznej gminy – zadanie I – e-urząd”
Projekt Gminy Miasta Sopotu pn.: „E-Sopot – program przyjaznej gminy – etap I – E-Urząd” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Głównym celem wdrażania projektu pn.: „E-Sopot – program przyjaznej gminy – etap I – E- Urząd” jest wsparcie rozwoju Sopotu i regionu pomorskiego poprzez rozbudowę lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Cel ten zgodny jest z celem działania 1.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, mówiącego o wspieraniu rozwoju województw poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Planowana wartość całkowita projektu wynosi 2 366 800 PLN, w tym 1 775 100 PLN dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
„Hist.Urban” – „Rewitalizacja miast historycznych” – Interreg 3B CADSES – ok. 200 tys. PLN (opis w załączniku)
Realizacja projektu przewidziana została na lata 2006-2008, w czasie których odbyły się 3 konferencje oraz 2 akademie połączone z warsztatami. Spotkania te mają służyć wymianie wiedzy i doświadczeń w zakresie zintegrowanego zarządzania rewitalizacją miast o zabytkowej historycznej zabudowie. Pracując w trzech grupach tematycznych: zintegrowanego zarządzania, rewitalizacji społeczno-gospodarczej oraz rewitalizacji fizycznej i środowiskowej partnerzy mają za zadanie wypracować wspólne dla Europy Wschodniej i Zachodniej rozwiązania, służące wspieraniu zrównoważonego rozwoju z zachowaniem wartości budowlanego dziedzictwa kulturowego miast.
Ponadto, w ramach projektu każdy z partnerów realizuje własne działania lokalne wspierane finansowo przez Unię Europejską. Dla partnerów z Polski wsparcie to wynosi 75% kosztów kwalifikowanych. Gmina Miasta Sopotu partycypując w budżecie z wkładem własnym w wysokości 17 825 euro może liczyć na dodatkowe 53 475 euro pochodzące z funduszu EFRR.
ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM SOPOTU
Dzięki realizacji tej inwestycji przeprowadzanej w formule PPP, już wkrótce będziemy mogli przejeżdżać tunelem pod ulicą Grunwaldzką i spacerować Monciakiem na molo bez konieczności przechodzenia przez ulicę. Widać już kształt hotelu Sheraton-Spa i budynku biurowo–parkingowego. Nabiera tempa budowa Domu Zdrojowego, w którym będziemy mogli podziwiać wystawy Państwowej Galerii Sztuki. Będzie tu także pijalnia solanki i punkt informacji turystycznej. A w 2009 r. - sześć nowoczesnych sal kinowych przy ul. Bohaterów Monte Cassino.
Tunel Pod Ulicą Grunwaldzką
Długość tunelu ze zjazdami wyniesie 191 m. Ta inwestycja spowoduje połączenie miasta z plażą i molem, które do tej pory były oddzielone od słynnego pasażu ruchliwą drogą miejską, uniemożliwiając swobodne przejście turystom i mieszkańcom Sopotu.
Hotel Sheraton
Hotel został zaprojektowany jako sześciokondygnacyjny budynek, którego architektura z jednej strony gabarytami i kształtem nawiązuje do istniejącego w tym miejscu przed II wojną światową hotelu, z drugiej jednak wprowadza technologie i materiały będące esencją nowoczesności i innowacji.
Dom Zdrojowy
Architektura obiektu od strony morza nawiązuje do istniejącego w tym miejscu do II wojny światowej poprzedniego (trzeciego) Domu Zdrojowego, zaś od strony przeciwnej wnosi elementy modernistyczne. W obiekt zostanie wkomponowana restauracja, znajdująca się w osi historycznej Rotundy, przykryta kopułą w kształcie nawiązującym do historycznego zwieńczenia poprzedniego Domu Zdrojowego (obecna kopuła powstała w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia ).

 

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

 

 

Planowane projekty ubiegające się o wsparcie w okresie 2007 – 2013

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Tytuł projektu

Przedmiot projektu

Wnioskowane źródło dofinansowania

Przewidywany koszt (PLN)

Wnioskowane wsparcie (PLN)

Wkład własny (PLN)

1.

E-Sopot II

sieć światłowodowa

RPO - Kierunek wsparcia 2.2 "Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego"

9 000 000

6 750 000

2 250 000

2.

Rozwój komunikacji rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej

Wspólny projekt Gdyni, Gdańska i Sopotu - w tym rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie Sopotu

RPO - Kierunek wsparcia 3.1

 

11 000 000

7 700 000

3 300 000

3.

Trójmiejski Inteligentny System Transportu Aglomeracyjnego "TRISTAR"

Wspólny projekt Gdyni, Gdańska i Sopotu - w tym system sterowania ruchem ulicznym, system kontroli dostępu i zarządzania parkowaniem, system zarządzania bezpieczeństwem ruchu, system informacji o aktualnych warunkach

RPO - Kierunek wsparcia 3.1

7 000 000

5 250 000

1 750 000

4.

Zintegrowany System Zarządzania Transportem Publicznym

Wspólny projekt Gdyni, Gdańska i Sopotu - monitoring transportu zbiorowego, sterowanie ruchem pojazdów transportu zbiorowego, informacja dla pasażerów

RPO - Kierunek wsparcia 3.1

1 500 000

1 125 000

375 000

5.

Modernizacja Opery Leśnej w Sopocie

Modernizacja Opery Leśnej w Sopocie w zakresie: zadaszenia, przebudowy widowni, modernizacji zaplecza sceny, wewnętrznego układu komunikacyjnego.

PO IiŚ (Działanie 11.2 )

103 583 182

41 433 273

62 149 910

6.

Adaptacja budynku na potrzeby PGS i IT

wykończenie stanu surowego i wyposażenie nowej siedziby PGS

RPO - Kierunek wsparcia 3.2.2. "Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej"

10 375 000

 

7 781 250

2 593 750

7.

Modernizacja sopockiego Hipodromu

Modernizacja hali sportowej (krytej ujeżdżalni), wymiana podłoża na hali i placach treningowych, remont trybuny głównej i sędziówki, zakup i montaż systemu nawadniania parkuru, modernizacja trzech stajni, zakup przenośnych trybun oraz modernizacja wewnętrznej infrastruktury dojazdowej i małej architektury).

RPO (Działanie 3.2.2

30 000 000

12 000 000

18 000 000

8.

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Sopocie - etap I - rewitalizacja na terenach ujęciu wody Bitwy pod Płowcami

zagospodarowanie terenu boiskami sportowymi, placami zabaw, ścieżkami pieszymi i rowerowymi, punkt widokowy, nasadzenia na skarpie, budowa budynku klubowego, w ramach działań krzyżowych przeszkolenie osób  do obsługi nowej infrastruktury

RPO działanie 3.2.1 kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne/ lub Program Sąsiedztwa z Obwodem Kaliningradzkim

10 000 000

5 000 000

5 000 000

9.

Budowa sopockiego odcinka Trójmiejskiej Trasy Średnicowej

Zaprojektowanie i budowa sopockiego odcinka Trasy Średnicowej o długości 4,3 km, z czego 2,6 km w tunelu.

 

2 300 000 000

 

 

10.

Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta wraz z  układem komunikacyjnym WHSW

Budowa ul. Łokietka, modernizacja fragmentu ul. Bitwy Pod Płowcami oraz budowa Drogi Zielonej od WHSW do ul. Grunwaldzkiej w Gdańsku

RPO - Kierunek wsparcia 4.1 "Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej"

185 021 665

92 510 833

 

46 904 732

11.

Modernizacja ul. Malczewskiego

 

RPO - Kierunek wsparcia 4.1 "Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej"

 

7 000 000

5 250 000

 

1 750 000

12.

Termomodernizacja-szkoły

 

RPO - Kierunek wsparcia 5.5 "Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii)

 

 

 

13.

Budowa przystani jachtowej w Sopocie

Budowa przystani przy sopockim Molo (wraz z budynkiem kubaturowym), remont ostrogi i głowicy.

RPO (Działanie 6.1 "Infrastruktura wzmacniajaca potencjał turystyczny")

68 858 835

 

42 331 251

26 527 584

14.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury uzdrowiskowej Sopotu jako regionalnego centrum usług sanatoryjnych

Rozbudowa i kompleksowa modernizacja infrastruktury uzdrowiskowej w Sopocie, w tym m. in. sanatorium Leśnik oraz zagospodarowanie terenu wokół Jeziorka Nowowiejskiego. Ewentualnie można włączyć do projektu uporządkowanie skarpy sopockiej oraz tzw. Parku Leśnego w pn. części strefy nadmorskiej, z uwzględnieniem szlaków spacerowo-krajobrazowych oraz budową małej architektury

RPO (Kierunek wsparcia 6.1. Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny)

min. 4.000.000

75%

25%

15.

Modernizacja punktu IT w Sopocie

Rozbudowa i modernizacja sopockiego punktu informacji turystycznej oraz wdrożenie Systemu Identyfikacji Miejskiej Sopotu.

RPO (Działanie 6.2 "Promocja i informacja turystyczna")

888 349

666 261

222 082

16.

Petersburg - promocja

 

RPO - Kierunek wsparcia 6.2 "Promocja i informacja turystyczna)"

 

 

 

17.

Renowacja Dworku Sierakowskich

 

RPO - Kierunek wsparcia 6.3 "Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym"

 

 

 

18.

Zagospodarowanie obrzeży lasów na terenie Sopotu oraz Parku Północnego

 

RPO - Kierunek wsparcia 6.4 "Wspieranie i zachowanie walorów przyrodniczych"

10 000 000

 

 

19.

Budowa Centrum Żeglarstwa SOPOT,

Budowa nowych obiektów kubaturowych na potrzeby WOPR, oraz klubów żeglarskich

RPO (Kierunek wsparcia 6.1. Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny)

 

 

 

20.

Zintegrowany System Bezpieczeństwa w pasie nadmorskim Zatoki Gdańskiej

Zabezpieczenie specjalistycznej opieki w zakresie ratownictwa medycznego w obszarze pasa przybrzeżnego

RPO (Kierunek wsparcia 7.2. Zintegrowany system ratownictwa)

4 000 000

3 000 000

1 000 000

21.

"Dobry Urząd"

Ocena pracowników

PO Kapitał Ludzki - Priorytet 5 "Dobre rządzenie

 

 

 

22.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot

w tym modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody Bitwy pod Płowcami; przebudowa kanalizacji wod-kan. zwązanej z "Centrum Sopotu";  przedudowa kanalizacji wod-kan w kwartale ulic Kordeckiego-Kilińskiego-Al..Wojska Polskiego-Parkowa; uszczelnianie sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - priorytet I - gospodarka wodna

52 631 000

37 645 000

14 986 000

23.

Budowa sopockiego odcinka Trójmiejskiej Trasy Średnicowej

Zaprojektowanie i budowa sopockiego odcinka Trasy Średnicowej o długości 4,3 km, z czego 2,6 km w tunelu.

PO "Infrastruktura i Środowisko" (Działanie 8.2 "Drogi krajowe poza siecią TEN-T)

1 300 000 000

 

 

24.

Ochrona wód Zatoki Gdańskiej -budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie

Zadanie I - wyprowadzenie wylotów; zadanie II budowa 3 zbiorników retencyjnych; zadanie III -montaż urządzeń podczyszczających

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - priorytet III - bezpieczeństwo ekologiczne

75 242 000

56 433 000

18 809 000

 

 

PORT JACHTOWY-MARINA, WYSPA SOPOT 
Inicjatywa budowy portu jachtowego-mariny na sztucznej wyspie w Sopocie zrodziła się z poszukiwania nowych kierunków rozwoju miasta oraz idei promocji żeglarstwa morskiego i sportów wodnych. Budowana hala widowiskowo-sportowa na granicy z Gdańskiem i projektowana Marina na sztucznej wyspie stworzą oś kompozycyjną, wokół której rozwijać się będzie strefa rekreacji i usług wzdłuż południowej granicy miasta. Budowa mariny na wyspie będzie w całości finansowana ze środków zewnętrznych. Po zrealizowaniu, obiekt stworzy kilkadziesiąt nowych miejsc pracy w powstałych tam usługach rekreacyjno-rozrywkowych, hotelarstwie i gastronomii, poszerzając atrakcyjność turystyczną Sopotu i regionu, również poza sezonem letnim. Założenie urbanistyczne wyspy-mariny, która powiększy sieć przystani jachtowych na Bałtyku południowym, wpłynie pozytywnie na urozmaicenie krajobrazu i linii brzegowej Zatoki Gdańskiej. Port jachtowy-marina na wyspie jest najbardziej pro-ekologicznym rozwiązaniem lokalizacyjnym, co potwierdziły przeprowadzone badania i analizy.
BUDOWA CENTRUM SPORTOWEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W SOPOCIE

Powstanie Centrum Sportowego umożliwi uzdolnionej młodzieży z całej Polski kontynuowanie nauki i szkolenia sportowego na poziomie liceum ogólnokształcącego w dyscyplinach takich, jak sporty wodne i koszykówka.
Na Centrum Sportowe składać się będą:

 • infrastruktura edukacyjna (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Sportowe i Szkoła Mistrzostwa Sportowego na poziomie ponadgimnazjalnym),
 • infrastruktura sportowa (basen, hala sportowa, boiska wielofunkcyjne),
 • infrastruktura towarzysząca (bursa szkolna).
 • Aktualnie na terenie przyszłego Centrum znajdują się: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Sportowe, hala sportowa, basen oraz 1 piaszczyste boisko.
 • OPERA LEŚNA

Modernizacja konstrukcji i powłoki dachu
Przebudowa widowni - która składać się będzie z widowni stałej i rozbieralnej – 3 974 miejsc, w tym 113 miejsc przystosowanych dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz balkonu – 1 031 miejsc; łączna liczba miejsc siedzących – 5005 (w wypadku imprez masowych będzie istniała możliwość - po uprzednim zdemontowaniu części rozbieralnej - zwiększenia ilości miejsc do ok. 6 000)
Zagospodarowanie przestrzeni pod widownią na cele użytkowe (m.in.: hol ewakuacyjny, sanitariaty, pomieszczenia gastronomiczne, techniczne i magazynowe)
Modernizacja zaplecza sceny – dwa nowe budynki, w których znajdą się garderoby dla artystów wyposażone w łazienki z prysznicami, klimatyzację oraz restauracja
Zagospodarowanie terenu i przebudowa układu komunikacyjnego
Efekty projektu

 • Zwiększenie liczby imprez kulturalnych w Operze Leśnej
 • Zwiększenie liczby osób korzystających z Opery Leśnej do 120 tys./rok
 • Wydłużenie sezonu w Operze Leśnej o miesiące kwiecień i październik
 • Poprawa komfortu widzów i artystów biorących udział w koncertach
 • Skrócenie czasu niezbędnego do zamontowania scenografii na potrzeby wydarzeń kulturalnych organizowanych w Operze Leśnej

NOWY DWORZEC GŁÓWNYGmina Miasta Sopotu i Polskie Koleje Państwowe S.A. podpisały porozumienie o współpracy przy rewitalizacji terenów przydworcowych w Sopocie, zawartych na obszarze ograniczonym ulicami: Podjazd, Kościuszki, Chopina. Realizacja projektu, którego wstępna koncepcja konsultowana jest z mieszkańcami, wpłynie znacząco na obsługę podróżnych, usprawnienie komunikacji miejskiej oraz kompleksowanie zadbanie o tzw. małą architekturę.
Opracowana dotychczas na zlecenie władz miasta koncepcja obejmuje:

 • modernizację budynku dworca 
 • budowę hotelu 
 • budowę powierzchni hadlowo-biurowych
 • budowę parkingu podziemnego
 • budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Kościuszki/ Chopina oraz Kościuszki/Podjazd
 • dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • reorganizację ruchu drogowego 

PRZYSTAŃ JACHTOWA 
Przystań ograniczona bokami głowicy mola, ostrogą mola oraz nowymi falochronami wschodnim i południowym. Wewnątrz portu w trzech basenach wydzielonych pomostami pływającymi przewidziano 40 miejsc postojowych dla łodzi o długości od 10 do 14 m oraz 63 miejsca dla łodzi o dł. do 10 m.
Na głowicy mola znajdzie się obiekt kubaturowy z bosmanatem, zapleczem socjalnym dla żeglarzy oraz kawiarnią.
Efekty projektu

 • Miejsca postojowe dla ponad 100 jachtów
 • Zabezpieczenie zabytkowego Molo przed szkodliwym działaniem fal i wiatrów
 • Nowy punkt gastronomiczny na głowicy Molo
 • Umożliwienie turystom dotarcia do Sopotu drogą morską
 • Promocja żeglarstwa

TUNEL TRANZYTOWY POD SOPOTEM
Od wielu lat władze Gdańska, Gdyni i Sopotu podejmują działania mające na celu rozwiązanie problemów wynikających ze zwiększonego ruchu samochodowego. Główne trasy Gdańska (Al. Zwycięstwa, Al. Grunwaldzka), Sopotu (Al. Niepodległości) i Gdyni (Al. Zwycięstwa), poza funkcją głównej arterii Aglomeracji Trójmiejskiej, spełniają rolę drogi przejmującej część ruchu tranzytowego w obszarze metropolitalnym. Jednym z priorytetowych przedsięwzięć, mających na celu poprawę powiązań komunikacyjnych w Aglomeracji, jest realizacja tzw. Trasy Średnicowej, której jednym z elementów jest biegnący w tunelu odcinek sopocki.
 

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)
 • Ścieżki rowerowe: 
  • wzdłuż brzegu morskiego na odcinku od Gdańska do granicy z Gdynią, 
  • wzdłuż al. Niepodległości na odcinku od granicy z Gdynią do ul. 23 Marca
 • Szlaki spacerowe:
  • Szlak Wiewiórek,
  • Szlak Saren, 
  • Szlak Dzików, 
  • Szlak Zajęcy, 
  • Szlak Lisów, 
  • Szlak Mew.

Słupsk

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

Gmina Miejska Słupsk, przy współpracy z przedsiębiorstwami  komunalnymi w sposób kompleksowy  realizuje zadania ochrony środowiska w sposób praktyczny wdrożając ideę zrównoważonego rozwoju w warunkach 100-tysięcznej aglomeracji.

Główny cel działań - to poprawa jakości życia społeczeństwa, na drodze eliminacji istniejących uciążliwości,
z zamiarem przywrócenia pierwotnej równowagi ekologicznej. Założenia te realizowane są poprzez dokumenty planistyczne oraz inwestycje z zakresu infrastruktury wodociągowej, ciepłowniczej, gospodarki odpadami
i edukacji społecznej. U podstawy programu leżała potrzeba spójnego i wydajnego koordynowania wielopłaszczyznowych działań celem  osiągnięcia standardów przyjętych w UE. Prezentowane efekty stanowią dorobek ostatnich 5 lat.

Bezpośrednie osiągnięcia

Sektor gospodarki wodnej Przy współudziale Spółki Miejskiej „Wodociągi Słupsk” Gmina prowadzi zintensyfikowane działania na rzecz poprawy gospodarki wodno-ściekowej.
Mieszkańcy zaopatrywani są w doskonałej jakości wodę z najlepszych jakościowo w Polsce złóż pleistoceńskich. Pomaga im w tym nowoczesna, energooszczędna dyspozytornia, gwarantująca ciągły monitoring ujęć. Przeszło  99% gospodarstw i zakładów korzysta z kanalizacji zbiorczej.
Wybudowana i zmodernizowana mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia jest jedną z najnowocześniejszych
w kraju. Bezemisyjna, bezodpadowa (recykling organiczny), w pełni samowystarczalna technologia (własne media), zapewnia całkowite bezpieczeństwo procesowe. Standardy jakościowe oczyszczania  skutecznie chronią wody rzeki Słupi - cieku  objętego ochroną w ramach Europejskiej Sieci Natura 2000. Liczna populacja ryb łososiowatych, minogów i raków jest tego najlepszym dowodem.
Obiekty „Wodociągi Słupsk”, wielokrotnie nagradzane w konkursach krajowych („Najlepiej pracująca oczyszczalnia w Polsce”) i zagranicznych (nominacja Swedish Baltic Sea Water Award, raport „Danish Water Service”) wyposażone są w profesjonalne laboratoria i nowoczesną kompostownię osadu. Słupsk jest prekursorem w dziedzinie badań nad biokonwersją osadu.
Ważnym elementem systemu jest również troska o funkcjonowanie licznych, lokalnych ekosystemów wodnych.
W ostatnich latach przeprowadzono renowację stawów miejskich przywracając im naturalny charakter
i udostępniając wypoczywającym, odtworzono przedwojenny system przeciwpowodziowy z zachowaniem walorów przyrodniczych. Wybudowano przepławkę oraz sztuczne tarlisko dla łososi. 
Ochrona powietrza  Mieszkańcy Słupska cieszą się czystszym powietrzem dzięki likwidacji 122 indywidualnych kotłowni, eliminacji emitorów przemysłowych i wprowadzeniu sprawnego systemu redukcji zanieczyszczeń.
Do największych osiągnięć należy wymiana baterii cyklonów elektrociepłowni, wdrożenie skojarzonego systemu wytwarzania ciepła, wysoki udział odnawialnych nośników energii w źródłach indywidualnych, oraz biogazu w zakładach komunalnych.
W ramach rozwiązań komunikacyjnych, celem odciążenia zatłoczonego centrum, zmodernizowano ulice, wprowadzono zintegrowany system kierowania ruchem uzyskując poprawę jego płynności i ograniczając emisję spalin. Śródmieście tworzy strefę z ograniczonym ruchem pojazdów z bogatą siecią ścieżek rowerowych.

Gospodarka odpadami Zorganizowanym systemem zbiórki odpadów, dzięki działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej objęci są wszyscy mieszkańcy Słupska i lokalne firmy.
Spółka, w której Miasto Słupsk posiada większość udziałów jest właścicielem Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów w Bierkowie (teren poza granicami administracyjnymi Miasta Słupska).
Wymieniony obiekt wyróżnia nowoczesne zaplecze technologiczne. Tworzą je: sortownie odpadów i surowców wtórnych, złoża bioenergetyczne, instalacje do odzysku biogazu, generator z zespołem prądotwórczym, urządzenia  myjące i dezynfekujące, wagi samochodowe. Stosowane technologie pozwalają na pozyskiwanie biogazu, wydajną produkcję energii, a kompleksowe rozwiązania w zakresie trybu świadczenia usług przyczyniły się do zlikwidowania „dzikich” wysypisk odpadów. Dzięki  selektywnej zbiórce  surowców wtórnych „u źródła” znacznie ograniczono ilość odpadów kierowanych na składowisko oraz zoptymalizowano przebieg procesów zachodzących w złożu bioenergetycznym. Spółka opracowała także program usuwania odpadów z parkingów leśnych i punktów turystycznych rozlokowanych na terenie obszarów chronionych.

Aktywność społeczna. Władze Słupska podejmują zintensyfikowane działania celem zaktywizowania lokalnej społeczności. Korzystając z własnych i zewnętrznych środków organizują konkursy ekologiczne, promują kampanię na rzecz eliminacji azbestu, wspierają  akcje zadrzewiania terenów miejskich. Społeczeństwo posiada swobodny dostęp do informacji o środowisku, czynnie korzysta z dostępnych instrumentów finansowych.

Przedstawiony bogaty wachlarz osiągnięć był możliwy do uzyskania wyłącznie w warunkach wzorowej koordynacji działań w poszczególnych sektorach. O ostatecznym wyniku zadecydowało sprawne zarządzanie
i  właściwa lokacja zasobów finansowych.

O bezpośrednich korzyściach płynących z realizacji programu świadczą wybrane wskaźniki jakości środowiska
i parametry technologiczne inwestycji:


Wskaźnik
Jednostka
Wartość w latach poprzedzających utworzenie programu
Wartość w roku
2005-2006
Liczba ujęć wody
szt.
36
65
Sieć wodociągowa
km
233
259
Sieć kanalizacyjna
km
144
170
Wskaźnik energetyczny wydobywanej wody
kWh/m3
0,52
0,31
Zagospodarowanie osadu w oczyszczalni ścieków
%
11
78,9
Pojemność zbiorników retencyjnych
tyś m3
200
223
Liczebność
populacji łososia
 
-
30,00%
Emisja Pyłu
kg/rok
114.877
68.201
Emisja NOx
kg/rok
103.114
80.852
Udział niekonwencjonalnych paliw w produkcji energii cieplnej
%
-
10
Liczba składowisk odpadów
szt
68
4
Odbiór odpadów
Mg/rok
243.900
35.366,32
Odzysk surowców wtórnych
Mg/rok
 
1.198,3
Nowe obiekty infrastruktury środowiskowej
szt
-
45


 Dzięki sprawnemu zarządzaniu lokalne warunki środowiskowe ulegają stałej poprawie co zostało dostrzeżone przez niezależne komisje międzynarodowe i krajowe gremia konkursowe. Słupsk przejął rolę regionalnego, środkowopomorskiego lidera ekologii a poziom osiągnięć wytyczył nowe standardy jakości polityki środowiskowej.  

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

W perspektywie długookresowej zakłada się progresję uzyskanych wyników z rozszerzeniem
na wszystkie parametry środowiskowe.

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Ścieżki rowerowe w granicach miasta liczą ok. 15 km
Najważniejsze z nich to:

 • ul. 11 Listopada – Szczecińska – W. Stwosza – Kasprowicza – długość ścieżki 2020 m.;
 • ul. Sobieskiego od ul. Szczecińskiej do ul. Grunwaldzkiej - długość ścieżki 1850 m.;
 • ul. Wazów – 3 Maja do Batorego - długość ścieżki 1415 m.;
 • ul. Wolności – od ul. Kołłątaja do ul. Kopernika - długość ścieżki 1040 m.;
 • ul. Kołłątaja (park) – Wojska Polskiego (deptak) - długość ścieżki 950 m.;
 • ul. Sienkiewicza – Kopernika – Bałtycka - długość ścieżki 2130 m.;
 • ul. 9 Marca – Jagiełły – Jana Pawła II - długość ścieżki 520 m.;
 • ul. Gdańska – od ul. Lotha w kierunku Redzikowa - długość ścieżki 2350 m.;
 • ul. Lutosławskiego – od ul. Jana Pawła II do Poznańskiej - długość ścieżki 600 m (dane wg. Strategii Transportowej na lata 2004-2012)
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002