Gdańsk

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
 • data zatwierdzenia -  26.03.2002r. (uchwała Nr XLVII/1416/2002 RMG)
 • data aktualizacji planu – w toku
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

data uchwalenia  - 28.02.2008r. ( uchwała Nr XX/503/08 RMG i uchwała Nr XXXIV/969/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 26.03.2009r.)

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

ponad 500 000* Mg

w tym :

 • komunalnych      -  215 930 Mg
 • przemysłowych   -  ok. 300.000 Mg
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca  - 365 kg/rok.
Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik, niebezpieczne przeterminowane lekarstwa
 •  unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • odzysk
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 • Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55; 80-180 Gdańsk
 • Składowisko
  • typ składowiska    –       odpadów komunalnych
  • wielkość składowiska –  ok. 72 ha
  • pojemność całkowita składowiska    -    9 mln m3
  • pojemność pozostała do wypełnienia  -  1,6 m3
  • liczba kwater ogółem    -   1  szt.
  • liczba kwater eksploatowanych  -  1  szt.
  • liczba kwater zamkniętych   -        0   szt.
  • monitoring składowiska  tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie    bariera naturalna
  • drenaż odcieków   tak
  • oczyszczalnia odcieków  tak
  • instalacja do odgazowania  tak
  • waga     tak
  • kompaktor    tak
  • kompostownia    tak
  • Ilość unieszkodliwionych w roku 2008 odpadów – 219 850 Mg
 • Port Service  sp. z o.o. ul. mjr H. Sucharskiego 75; 80-601 Gdańsk
 • Spalarnia
  • lokalizacja spalarni – Port Północny      
  • http://www.portservice.com.pl/              
  • podstawowe dane techniczne
  • maksymalna wydajność spalarni wynosi:
  • przy spalaniu odpadów niebezpiecznych innych niż zakaźne medyczne i innych niż niebezpieczne - 20 000 Mg/rok
  • przy spalaniu odpadów  zakaźnych medycznych - 11 000 Mg/rok
  • odpady spalane są w piecu obrotowym z wydajnością:
  • dla odpadów niebezpiecznych innych niż zakaźne medyczne i innych niż niebezpieczne - 2,5 Mg/h
  • dla odpadów medycznych zakaźnych - 1,6 Mg/h
  • minimalna temperatura spalania wynosi:
  • dla odpadów niebezpiecznych innych niż zakaźne medyczne i innych niż niebezpieczne 850 stopni C
  • dla odpadów medycznych zakaźnych - 1100 stopni C
  • w spalarni przekształcane są różnego rodzaju odpady: ropopochodne, farby lakiery, kleje szczeliwa, rozpuszczalniki. przeterminowane produkty, chemikalia, opakowania, odpady medyczne
  • Ilość unieszkodliwionych w 2008 roku -  ok. 3 800 ton odpadów
 • Kompostownia
  • lokalizacja - Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55; 80-180 Gdańsk
  • rodzaj – kontenerowa KNEER
  • podstawowe dane techniczne: przepustowość 3000 Mg/rok
  • Ilość odzyskanych poprzez kompostowanie  w Zakładzie Utylizacyjnym w roku 2008 – 7740 Mg odpadów biodegradowalnych
  • Inne  - w tym składowiska  odpadów przemysłowych wg danych z Urzędu Marszałkowskiego.
 • Składowisko Odpadów Paleniskowych w Letnicy
  • Działki: 59/1, 55/1, 60/1, 349/7, 349/8, 354/1. Położone na terenie depresyjnym, w miejscu dawnego jeziora Zaspa  w Gdańsku Nowym Porcie. Teren składowiska od str. północnej sąsiaduje z wielorodzinną zabudową mieszkalną Nowego Portu. Od wschodu, granica biegnie wzdłuż rowu melioracyjnego „Warzywód” do którego przylegają ogrody działkowe. Od zachodu i południa składowisko sąsiaduje z terenami przemysłowo - składowymi oraz niską zabudową mieszkalną osiedli Gwiazda Morza i Letnica
  • Pojemność całkowita[m3] 400 000
  • Pojemność wypełniona [m3] 300 000
  • Masa składowanych odpadów [Mg] 1 935 591
  • Roczna masa  odpadów dopuszczonych do składowania [Mg]163 000
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

data przyjęcia -   grudzień 2002 r. (ok. 1 800 budynków, w tym ok. 1 000 domów jednorodzinnych - powierzchnia materiałów azbestowych - ok. 260 000 m².)

Programy usuwania azbestu

brak

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

 Według listy prowadzonej przez  Urząd Marszałkowski w Mieście Gdańsku urządzenia z PCB znajdują się w następujących zakładach:

 • Stocznia Gdańska – ul.Doki 1, Gdańsk 80-958,
 • Synergia 99 ul.Doki 1 , Gdańsk 80-958
 • Zarząd Morskiego Portu Gdańsk , Gdańsk 80-955, ul. Zamknięta 18 Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyczne, ul.Zawiszy Czarnego 17,Gdańsk 80-433
 • Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych”Fosfory” Sp.zo.o., ul. Kujawska 2,Gdańsk 80-550
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Sp ZŁOMOWIEC ul. Kościuszki 2a i Mostowa 3
 • PPHU HERA ul. Wschodnia 17, ul. Tarcice 14
 • Panta ul. Uczniowska 52
 • CENTROZŁOM ul. Litewska 18
 • RAAN ul. Budowlanych 5
 • AUTO RECYCLING SERVICE Marek Kawka ul. Lęborska 1a
 • DRAPOL Sp.z o.o. ul Litewska 18
 • KOBA Organizacja Odzysku S.A. ul. Kochanowskiego 130 c.
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Gdynia

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

W dniu 24 września 2008 roku Rada Miasta Gdyni uchwałą nr XXIII/557/08 przyjęła "Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2008 - 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 - 2014"

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

Uchwała Nr XX/480/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 maja 2008r

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

brak danych zbiorczych

w tym :

 • komunalnych: 102 336,13
 • przemysłowych: Stocznia Gdynia S.A. 15,35 tys. Mg (na podstawie danych przesłanych przez Stocznię Gdynia S.A.)  
 • pozostałe źródła: brak danych

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 334 kg/m/r

Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów:
  • szkło, papier, plastik, niebezpieczne      
 • odzysk
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

 składowisko BRAK na terenie gminy
                        Zakład Zagospodarowania Odpadami „Eko Dolina”
                        Łężyce, 84-207 Koleczkowo
                        Aleja Parku Krajobrazowego 99

• typ składowiska IN – odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
• wielkość składowiska ( ha ) 8,06
• pojemność całkowita składowiska ( Mg ) ok. 1 200 000
• pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) ok. 390 000
• liczba kwater ogółem ( szt. )1 (przewidziana budowa kolejnej)
• liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )1
• liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0
      ●    rekultywacja składowiska    tak (prowadzona jest rekultywacja posrednia – w ramach prowadzonej eksploatacji kwater)
      ●   monitoring składowiska  tak
• wyposażenie składowiska
uszczelnienie    bariera sztuczna + naturalna
drenaż odcieków   tak
oczyszczalnia odcieków  tak
instalacja do odgazowania  tak
waga     tak
kompaktor    tak
linia sortownicza   tak
kompostownia    tak
Ilość unieszkodliwionych odpadów w 2006 r.: 122 825,5 Mg; 2007 r.: 135 537,3 Mg; 2008 r.:...133 889..Mg


Spalarnia-  brak na terenie gminy
Kompostownia- brak na terenie gminy / teren zakładu Eko Dolina Łężyce
• lokalizacja Eko Dolina
• rodzaj / typ kompostownia pryzmowa odpadów zielonych (biodegradowalnych)
• podstawowe dane techniczne powierzchnia: ok. 11 600 m2
                                                      przepustowość: 6000 Mg/rok

Ilość odzyskanych w r. 2006/7 odpadów 2006 r.: 5 970,5 Mg
                                                                  2007 r.: 4519,7 Mg
                                                                  2008 r.: 5156 Mg
Inne  - w tym składowiska  odpadów przemysłowych wg danych z Urzędu Marszałkowskiego-dane zostaną wprowadzone w terminie późniejszym..

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

NIE MA

Programy usuwania azbestu

NIE

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Gdynia nie posiada wykazu osób posiadających PCB.
Według danych z Urzędu Marszałkowskiego następujące przedsiębiorstwa w Gdyni posiadają urządzenia zawierające PCB:

 • Stocznia Marynarki Wojennej, Naval Shipyard, Gdynia ul. Inż. Śmiadowicza 87-27,
 • Stocznia Remontowa Nauta , 81-342 Gdynia, ul. Waszyngtona 1 ,
 • Komenda Portu Wojennego , 81-103 Gdynia, Rondo Bitwy pod Oliwą,
 • Jednostka Wojskowa Nr 4651, 81-912 Gdynia Babie Doły, ul. Zielona,
 • Stocznia Gdynia, 81-969 Gdynia ul. Czechosłowacka 3.
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Firma „JARPO” – Jarosław Pozański w Gdyni, 81-602 Gdynia, ul. Chwarznieńska 192a
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Zakład Unieszkodliwiania w Łężycach http://www.kzg.pl/index.php?option=content&task=view&id=28&Itemid=40 stacjonarnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON) ul. Konwaliowa 1 w Gdyni http://www.kzg.pl/index.php?option=content&task=view&id=72&Itemid=388 oraz w punktach gdzie możliwe jest tylko oddanie sprzętu na zasadzie "sztuka za sztukę"  http://www.gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/srodowisko/info/4219_37734.html

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

nie występują

Powiat Bytowski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

brak danych z powiatu

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

Brak danych z powiatu

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

Brak danych z powiatu

Sposób postępowania z odpadami

Brak danych z powiatu

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Brak danych z powiatu

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

Brak danych z powiatu

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

Brak danych z powiatu

Programy usuwania azbestu

Brak danych z powiatu

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Brak danych z powiatu

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Brak danych z powiatu

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Brak danych z powiatu

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Powiat Chojnicki

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Powiat Chojnicki  Nr XXXIII/222/2002 Rada Powiatu Chojnickiego z dnia 25 marca 2002r Pod nazwa Strategia Ekorozwoju Powiatu Chojnickiego który następnie w 2004r został uzupełniony o pierwszy plan gospodarki odpadami dla PCh  Całość została Przyjęta  Uchwałą Nr XXII/159/2004 z dnia 15 grudnia 2004 oraz XXIV /185/2005 z dnia 25 lutego 2005r.
Data aktualizacji planu –brak aktualizacji

 • Brusy uchwała Nr XXII – 223/2005 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 grudnia 2005
 • Gmina Wiejska Chojnice Nr XXX/391/2005 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 23.06.2005r.
 • Czersk Nr XXV/287/05 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23.02.2005
 • Konarzyny Nr XXIII/138/2005 z dnia 05.11.2005
 • Gmina Miejska Chojnice Nr XLIV/392/06 z dnia 18 05.2006
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Brusy 31 marca 2006r.
 • Gmina Chojnice 24 luty 2006r.
 • Miasto Chojnice 27.02.2006r.
 • Czersk 23 maja 2006r
 • Konarzyny 23 marca 2006
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

Ogółem – 22 435 ton

 • komunalnych - brak danych
 • przemysłowych - brak danych

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca  240

Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostowanie przydomowe
 • zbiórka odpadów surowcowych w gminach: szkło, papier, plastik i inne
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Lp.

Nazwa składowiska

Właściciel składowiska odpadów

Pojemność całkowita składowiska [m³ lub Mg]

Pojemność pozostała do wypełnienia

[m³ lub Mg]

Ilość odpadów deponowanych na rok [Mg]

 

 

Dane ogólne o składowisku

Nieprzekra-czalny

termin zamknięcia

 składowiska

1.

Składowisko odpadów komunalnych Nowy Dwór k/ Angowic

Miasto Chojnice

Stary Rynek 1

89-600 Chojnice

375279,9 Mg

49649,6 Mg

15 176

 

Sztuczna izolacja, waga ,

Wielkość 18,7 ha

Drenaż odcieków, instalacja do odgazowania

Rozbudowa, ZZO

2.

Składowisko odpadów komunalnych w Chojniczkach

Gmina Chojnice

31 Stycznia 56a

89-600 Chojnice

6500,0 Mg

2946,0 Mg

-

Naturalna izolacja podłoża, drenaż odciekowy z e studnią, powierzchnia 1,35 ha

Wydano decyzję o

 zamknięciu

składowiska z dniem

01.05.2007 r.

3.

Składowisko odpadów komunalnych w Ciechocinie

Gmina Chojnice

31 Stycznia 56a

89-600 Chojnice

9230 m³

 (wg danych za 2006 r. 5100 Mg)

3464,0 Mg

-

Naturalna izolacja podłoża , drenaż odciekowy, powierzchnia 095 ha

01.01.2008

4.

Składowisko odpadów komunalnych w Gockowicach

Gmina Chojnice

31 Stycznia 56a

89-600 Chojnice

4400,0 Mg

2760,1 Mg

-

Powierzchnia  0,56 w tym eksploatowane 0,22 ha naturalna izolacja podłoża drenaż odciekowy

01.01.2008

5.

Składowisko odpadów komunalnych w m. Kosobudy

Miasto Brusy

Na Zaborach 1

89-632 Brusy

41000 m³ (wg danych za 2006 r. 15170 Mg)

103,0 Mg

1882

Naturalna izolacja podłoża, drenaż odciekowy

Do 31.12.2009

6.

Składowisko odpadów komunalnych w Nieżurawie

Gmina Czersk

Kościuszki 27

89-650 Czersk

228000Mg

123000Mg

4860

Kompaktom, waga, wiaty do segregacji odpadów , sztuczna izolacja podłoża, kompostownik, powierzchnia składowiska 6,45- eksploatowana  3,59 ha

Do wypełnie-

nia

pojemno-

ści

 

 

7.

 

Składowisko odpadów komunalnych w Swornychgaciach

 

 

Gmina Chojnice

31 Stycznia 56a

89-600 Chojnice

 

 

4400,0 Mg

 

 

2545,0 Mg

-

 

 

 

 

zamknięte

01.01.

2008

8.

Składowisko odpadów komunalnych w Zielonej Hucie

Urząd Gminy Konarzyny

Szkolna 7

89-607 Konarzyny

920 m³ (wg danych z 2006 r. 16000 Mg)

6880,0 Mg

269

Sztuczna izolacja, drenaż odciekowy

Do 31.12.

2009

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Gmina Brusy-inwentaryzacja azbestu jest prowadzona
 • Gmina Chojnice- jest
 • Gmina Konarzyny- jest
 • Gmina Miejska Chojnice - jest
 • Gmina Czersk-jest
Programy usuwania azbestu
 • Brusy- brak
 • Gmina Chojnice-brak
 • Gmina Konarzyny - uchwała nr 8/50/2007 z 20.09.2007r
 • Gmina Miejska Chojnice-uchwała z 28 czerwca 2007r
 • Gmina Czersk-   uchwała nr 8/48/07  26 kwietnia 2007
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Gmina nie posiada wykazu osób posiadających urządzenia z PCB.
Na wykazie prowadzonym przez Urząd Marszałkowski nie figurują podmioty gospodarcze z powiatu  chojnickiego.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

brak

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

brak informacji

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Powiat Człuchowski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
 • Gmina Rzeczenica   data zatw. 29.11.2005 r. data aktualizacji: w toku
 • Gmina Przechlewo   data zatw. 29.05.2006 r. data aktualizacji: w toku
 • Gmina Debrzno   data zatw. 30.03.2005 r. data aktualizacji: w toku
 • Gmina Koczała   data zatw. 04.04.2005 r. data aktualizacji: w toku
 • Gmina Czarne    data zatw. 28.10.2005 r. data aktualizacji: w toku
 • Gmina miejska Człuchów  data zatw. 11.04.2005 r. data aktualizacji: w toku
 • Gmina wiejska Człuchów  data zatw. 31.03.2006 r. data aktualizacji: w toku
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Gmina Rzeczenica data uchwalenia: 07.12.2007r.
 • Gmina Przechlewo data uchwalenia: 19.03.2007r.
 • Gmina  Debrzno data uchwalenia:  21.09.2006r.
 • Gmina Koczała: data uchwalenia: 28.06.2004r.
 • Gmina Czarne: data uchwalenia: 27.02.2006r.
 • Miasto Człuchów: data uchwalenia: 31.05.2006r.
 • Gmina Człuchów: data uchwalenia: 05.10.2006r.
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

12 771,98 Mg

w tym :

komunalnych 11 361,49 Mg

 

przemysłowych 1410,49 Mg

 

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca  159 kg

 

GMINA PRZECHLEWO

2008 rok 886,14 Mg

w tym :

komunalnych 803,65 Mg

 

przemysłowych 82,49 Mg

 

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca – 141 kg/rok

 

MIASTO CZŁUCHÓW

 

2008 rok 5350 Mg

w tym

 

komunalnych 4727,00 Mg

 

przemysłowych 623 Mg

 

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca  320 kg/rok

 

GMINA KOCZAŁA

 

2008 rok 1135 Mg

w tym

 

komunalnych 430,00  Mg

 

przemysłowych 705,00 Mg

 

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca  117,00 kg/rok

 

GMINA RZECZENICA

 

2008 rok 513,77 Mg

w tym

 

komunalnych 513,77Mg

 

przemysłowych 0

 

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca  130 kg/rok

 

GMINA CZŁUCHÓW

 

2008 rok 1110,8 Mg

w tym

 

komunalnych 1110  Mg

 

przemysłowych 0

 

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca – 100 kg/rok

GMINA DEBRZNO

            2008 rok – 1639,70 Mg

            w tym

 

            komunalnych – 1639,7 Mg

 

            przemysłowych – 0 Mg

           

            ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca – 204 kg/rok

 

GMINA CZARNE

            2008 rok – 1837,372 Mg

            w tym

            komunalnych – 1837,372 Mg

            przemysłowych – 0

           

            ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca – 220 kg/rok

 

Sposób postępowania z odpadami

selektywna zbiórka odpadów w gminach:

 • szkło 
 • papier     
 • plastik niebezpieczne  
 • tekstylia

unieszkodliwianie poprzez składowanie:

 • odzysk
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

 

Miasto Człuchów
 lokalizacja Kiełpin 77-323 Polnica
 składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne
·        typ składowiska przesypowy
·        wielkość składowiska ( ha ) 27,98
·        pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 19720
·        pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 1715,62
·        liczba kwater ogółem ( szt. ) 5
·        liczba kwater eksploatowanych ( szt. ) 1
·        liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0
     
      ●   monitoring składowiska                        tak
·        wyposażenie składowiska
uszczelnienie                                        bariera sztuczna
drenaż odcieków                                 tak
waga                                                   tak
kompaktor                                          tak
Ilość unieszkodliwionych w r. 2008 odpadów –6264,38 Mg
 
Gmina Przechlewo
 
 lokalizacja Przechlewo
 składowisko
·        typ składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne
·        wielkość składowiska ( ha ) 1,71
·        pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 18900
·        pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 7155,86
·        liczba kwater ogółem ( szt. )1
·        liczba kwater eksploatowanych ( szt. ) 1
·        liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0
·        monitoring składowiska                    tak
·        wyposażenie składowiska
·        uszczelnienie                                    bariera naturalna / bariera sztuczna
·        drenaż odcieków                             tak
·        instalacja do odgazowania                tak
·        waga                                                           tak
·        kompaktor                                      tak
Ilość unieszkodliwionych w r. 2008 odpadów-886,14 Mg
Gmina Człuchów
 
 lokalizacja Kiełpin – jak wyżej
 
 
Gmina Czarne
 lokalizacja Nadziejewo – Czarne, ul. Kościuszki 42
 
·        typ składowiska - inne niż niebezpieczne i obojętne
·        wielkość składowiska ( ha ) bd.
·        pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 44 820
·        pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 37 921
·        liczba kwater ogółem ( szt. ) 2
·        monitoring składowiska                      
·        wyposażenie składowiska
·        uszczelnienie                                        bariera naturalna / bariera sztuczna
·        drenaż odcieków                                 tak
Ilość unieszkodliwionych w r. 2008 odpadów- 1837 Mg
 
Gmina Debrzno
lokalizacja Grzymisław – 77-310 Debrzno
 
·        typ składowiska- składowisko odpadów obojętnych
·        wielkość składowiska ( ha ) bd
·          pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 100 000m3
·          pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 75 000m3
·        wyposażenie składowiska
·        uszczelnienie                                              bariera naturalna / bariera sztuczna
·        drenaż odcieków                           tak
·        linia sortownicza                            tak
Ilość unieszkodliwionych w r. 2008 odpadów- 1540 Mg
 
Gmina Koczała – brak składowiska w gminie
 
Gmina Rzeczenica - brak składowiska w gminie
 
Razem ilość unieszkodliwionych odpadów na gminnych składowiskach- 10 527 Mg
 
 
Spalarnia               brak
Kompostownia            brak
Inne - w tym składowiska odpadów przemysłowych wg danych z Urzędu Marszałkowskiego.
Dane zostaną podane w IV kw. r.2009
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak danych z powiatu

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 •  Miasto Człuchów  tak
 • Gmina Człuchów  tak
 • Gmina Przechlewo  tak
 • Gmina Rzeczenica  tak
 • Gmina Czarne  tak
 • Gmina Debrzno  tak
 • Gmina Koczała  nie
Programy usuwania azbestu

brak

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Według listy prowadzonej przez  Urząd Marszałkowski, w powiecie człuchowskim nie ma zakładów posiadających urządzenia z PCB.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 •  „TRANS-ZŁOM” Sp.jawna
  • - J.Pawłowska, F.Barszcz
  • 77-300 Człuchów, ul.Polna 14
  • Ględowo 3D
 • .Przedsiębiorstwo PKS Człuchów Spółka z o.o.
  • w Człuchowie
  • ul. Wojska Polskiego 5
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

 Miasto Człuchów  

 • „Multimetal Recykling” Natalia Pulit, 
  • al. Wojska Polskiego 14,
  • 77-300 Człuchów
 •  PPHU TERG sp.j.
  •  ul. Traugutta
  •  77-300 Człuchów
 •  „GRENE” sp. z o.o.
  •  ul. Batorego 18
  •  77-300 Człuchów
 •  Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.
  •  ul. Traugutta 11 i ul. Jerzego z Dąbrowy 2A
  •  77-300 Człuchów

Gmina Człuchów  nie ma
Gmina Rzeczenica  nie ma
Gmina Czarne  

 •  Firma Handlowa „FENI” sp. z o.o.
  •  ul. Ogrodowa 9A
  •  77-330 Czarne

Gmina Koczała  nie ma
Gmina Debrzno  

 • Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.
  • ul. Kościuszki 
  • 77-310 Debrzno

Gmina Przechlewo   

 • Firma Handlowo-Usługowa „M&M” s.c., 
  • ul. Człuchowska 16
  • 77-320 Przechlewo
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

nie ma 

Powiat Gdański

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Uchwała Nr XXI/105/04 Rady Powiatu Gdańskiego  z dnia 30 listopada 2004 roku

gminny plan gospodarki odpadami:

 • Przywidz Uchwała Nr XVII/134/2004 Rady Gminy Przywidz  z dnia 19 października 2004 roku
 • Kolbudy Uchwała Nr VII/157/2004 Rady Gminy Kolbudy z dnia 26 października 2004 roku
 • Miasto Pruszcz Gdański Uchwała Nr XXVI/250/2004 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 8 grudnia 2004 roku
 • Pszczółki Uchwała Nr XVI/188/04 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 listopada 2004 roku
 • Cedry Wielkie Uchwała Nr XIX/181/04 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 29 września 2004 roku
 • Pruszcz Gdański Uchwała Nr XXI/67/2004 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 października  2004 roku
 • Trąbki Wielkie Uchwała Nr 118/VIII/2004 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 10 listopada  2004 roku
 • Suchy Dąb Uchwała Nr XVIII/132/05 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 lutego 2005 roku
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Przywidz Uchwała Nr XXVIII/265/2005 Rady Gminy Przywidz  z dnia 29 listopada 2005 roku
 • Pszczółki Uchwała Nr XXVIII/287/06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 marca 2006 roku 
 • Trąbki Wielkie  Uchwała Nr 16/II/2006 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 14 marca 2006 roku
 • Suchy Dąb Uchwała Nr XXVII/190/06 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 kwietnia 2006 roku    
 • Kolbudy Uchwała Nr XXXV/323/2006Rady Gminy Kolbudy z dnia 27 czerwca 2006 roku
 • Miasto Pruszcz Gdański Uchwała Nr XLVI/477/2006 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 30 sierpnia 2006 roku
 • Cedry Wielkie Uchwała Nr XXXIII/311/2006 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 05 czerwca 2006 roku
 • Pruszcz Gdański Uchwała Nr LII/77/2006  Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 października  2006 roku
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

21 500Mg

Ilość wytworzonych w ciągu roku odpadów na mieszkańca 220 kg

Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne,
 • kompostowanie przydomowe,
 • zbiórka odpadów surowcowych w gminach : szkło, papier, plastik , inne,
 • przetwarzanie odpadów w zakładzie utylizacji,
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach.
   
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne, w miejscowości Gołębiewo Wielkie

 • wielkość składowiska ( ha ) 3,6 ha
 • pojemność całkowita składowiska 87,1 tys.m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) brak danych
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0
 • rekultywacja składowiska nie prowadzi się                  
 • monitoring składowiska  nie prowadzi się                  
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie bariera naturalna
 • drenaż odcieków  tak
 • ilość unieszkodliwionych odpdów brak danych

Składowisko odpadów w miejscowości Miłocin  

 • wielkość składowiska ( ha ) 1,775 ha
 • pojemność całkowita składowiska 48800 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) brak danych
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 0
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 1
 • rekultywacja składowiska tak                  
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie brak
 • drenaż odcieków  tak

Ilość unieszkodliwionych w r.2008 odpadów 21 500

Spalarnia - brak

Kompostownia - brak

Oprócz wyżej wymienionych składowisk, na których są składowane m.in. odpady komunalne, na terenie powiatu, w Wiślince znajduje się składowisko fosfogipsów .
Niżej podano informacje o tym składowisku na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego.

Ogólne informacje
1. Nazwa składowiska odpadów Składowisko Fosfogipsów w Wiślince
2. Adres składowiska odpadów 83-011 Wiślinka
3. Gmina Pruszcz Gdański
4. Powiat Gdański
5. Województwo pomorskie
8. Typ składowiska21) składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 
9. Nazwa i adres zarządzającego składowkiskem odpadów Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Sp. z o.o. "FOSFORY",
Dane techniczne
10. Liczba kwater Składowisko nie jest podzielone na kwatery
11. Liczba kwater eksploatowanych j.w.
12. Liczba kwater zamkniętych j.w.
13. Pojemność całkowita [m3] 16 000 000,0      
14. Pojemność zapełniona łącznie z warstwami izolacyjnymi [m3] 15 610 000,0
15. Powierzchnia w granicach korony [m3] 260000
16. Uszczelnienie

[tak/nie]

 

 


naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

tak


nieprzepuszczalne namuły, 12 m
17

Gromadzenie odcieków

 


Postępowanie z odciekami

[tak/nie]

 


w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3
wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)

tak


66000 m3


do produkcji kwasu fosforowego i nawozów fosforowych
18. Pas zieleni

[tak/nie]


szerokość pasa [m]

tak


150
   
19. Ogrodzenie [tak/nie] tak    
20 Rejestracja wjazdów [tak/nie] nie    
21 Ewidencja odpadów [tak/nie] tak
22 Waga [tak/nie] Nie - waga odpadu określana jest na podstawie linii zanurzenia barki
23 Urządzenia do mycia i dezynfekcji [tak/nie] tak
24 Wykonywanie warst izolacyjnych

[tak/nie]


rodzaj materiału


W przypadku wykorzystania odpadów podać kod i rodzaj odpadów

tak


 ----------

 


 

kod odpadów


190805

 

 

 

 


 


rodzaj odpadów


Ustabilizowane komunalne osady ociekowe
25 Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej

opad atmosferyczny [tak/nie]


wody powierzchniowe [tak/nie]


wody odciekowe [tak/nie]


wody podziemne [tak/nie]


gaz składowiskowy [tak/nie]


osiadanie powierzchni składowiska [tak/nie]


struktura i skład odpadów [tak/nie]

tak

 

 

 

 


nie

 


tak
Odpady  
26 Czy odpady są składowane w sposób nieselektywny?23) [tak/nie] nie
27 Odpady poddane odzyskowi na składowisku odpadów w roku sprawozdawczym (jeśli dotyczy)

Kod odpadu


060980

Rodzaj odpadu


fosfogips

Masa odpadu [Mg]


130 000,0

Cel wykorzystania odpadu


Do rekultywacji technicznej składowiska
28 Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg] 15947347,11
Kod odpadów Rodzaj odpadów

Masa odpadów składowana w roku 2008 [Mg]


masa odpadów

Masa odpadów składowana w roku 2008 [Mg]


sucha masa odpadów
060980 fosfogips 94284,0  
26 Czy odpady są składowane w sposób nieselektywny?23) [tak/nie]     nie
27 Odpady poddane odzyskowi na składowisku odpadów w roku sprawozdawczym (jeśli dotyczy)

Kod odpadu


060980

Rodzaj odpadu


fosfogips

Masa odpadu [Mg]


130 000,0

Cel wykorzystania odpadu


Do rekultywacji technicznej składowiska
28 Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg] 15947347,11
Kod odpadów Rodzaj odpadów

Masa odpadów składowana w roku 2008 [Mg]


masa odpadów

Masa odpadów składowana w roku 2008 [Mg]


sucha masa odpadów
060980 fosfogips 94284,0  

 

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Miasto Pruszcz Gdański – nie
 • Gmina Cedry Wielkie – tak
 • Gmina Kolbudy – brak danych
 • Gmina Pruszcz Gdański – tak
 • Gmina Przywidz – tak
 • Gmina Pszczółki – tak
 • Gmina Suchy Dąb – tak
 • Gmina Trąbki Wielkie – tak
Programy usuwania azbestu

brak

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Na liście prowadzonej przez  Urząd Marszałkowski nie ma zakładów z powiatu gdańskiego, posiadających urządzenia z PCB.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Spółdzielnia Pracy ZŁOMOWIEC w Gdańsku – Punkt Skupu Surowców Wtórnych w Pruszczu Gdańskim ul. Grunwaldzka 62 83-000 Pruszcz Gdański,
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „STAL – MET” Jan Wilczyński ul. Ojcowska 50  80-146 Gdańsk, punkt  Suchy Dąb  przy ul. Gdańskiej 56
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • Obszar dzikiego wysypiska ul. Obr. Westerplatte, obszar 1400 ha
 • pn.-wsch granica gminy Cedry Wlk. - składowisko odpadów paleniskowych Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. Gd - Przegalina – obecnie składowisko popioło-żużli wyłączone z eksploatacji, prace rekultywacyjne zostały wykonane,
 • hałda fosfogipsu, dziś hałda sięga 50 metrów, Od koryta Martwej Wisły dzieli ją tylko 50 metrów i nieszczelny wał przeciwpowodziowy, od najbliższych domostw i pól uprawnych – ok. 350 metrów i nieuszczelniony rów opaskowy.

Powiat Kartuski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami
powiatowy 

 • data zatwierdzenia – 29 kwietnia 2004 r.
 • data aktualizacji planu – 24 kwietnia 2008 r.

Gmina Kartuzy

 • data zatwierdzenia – 30 czerwca 2004 r.
 • brak aktualizacji

Gmina Sulęczyno 

 • data zatwierdzenia – 17 lipca 2004 r.
 • data aktualizacji planu – 19 listopada 2008 r.

Gmina Chmielno 

 • data zatwierdzenia brak danych
 • data aktualizacji planu brak danych

Gmina Przodkowo 

 • data zatwierdzenia – 31 sierpnia 2004
 • brak aktualizacji

Gmina Stężyca

 • data zatwierdzenia 2004 r.
 • brak aktualizacji

Gmina Somonino

 • data zatwierdzenia: 23.07.2004 r.
 • brak aktualizacji

Gmina Sierakowice 

 • data zatwierdzenia:  29 października 2004 r.
 • brak aktualizacji

Gmina Żukowo 

 • data zatwierdzenia:  22 września 2004 r.
 • brak aktualizacji
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Gmina Kartuzy, data uchwalenia 27 lutego 2008 r.
 • Gmina Sulęczyno, data uchwalenia: 19 listopada 2008 r.
 • Gmina Chmielno, data uchwalenia brak danych
 • Gmina Przodkowo, data uchwalenia : 25 października 2006 r.
 • Gmina Stężyca, data uchwalenia 26 luty 2008 r.
 • Gmina Somonino, data uchwalenia: 27 czerwca 2006 r.
 • Gmina Sierakowice, data uchwalenia: 20 czerwca 2006 r.
 • Gmina Żukowo, data uchwalenia 26 października 2006 r.
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • brak danych z powiatu 
 • Gmina Kartuzy – 6531,7
 • Gmina Sulęczyno – 2921
 • Gmina Chmielno – brak danych
 • Gmina Przodkowo – 44180
 • Gmina Stężyca – brak danych
 • Gmina Somonino – 2485
 • Gmina Sierakowice – 2699,76
 • Gmina Żukowo – 5037,28
Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach:
  • szkło   
  • plastik niebezpieczne      
  • inne
 •  unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • odzysk
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Brak danych z powiatu.

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

Gmina Somonino – 840 obiektów (119025 m2)
Gmina Przodkowo – TAK
Gmina Stężyca – TAK
Gmina Sierakowice – TAK
Gmina Żukowo - TAK
Gmina Chmielno – brak danych
Gmina Kartuzy –– brak danych,          a mają program ?
Gmina Sulęczyno – brak danych

Programy usuwania azbestu
 • Gmina Kartuzy – uchwała z dnia 28 grudnia 2006 r.
 • Gmina Sulęczyno – brak danych.
 • Gmina Chmielno – brak danych
 • Gmina Przodkowo – uchwała z dnia 26 lutego 2009 r.
 • Gmina Stężyca – uchwała z dnia 28 grudnia 2007 r.
 • Gmina Somonino – uchwała Rady Gminy nr XII/81/07 z dnia 20 grudnia 2007 r.
 • Gmina Sierakowice – uchwała Rady Gminy Sierakowice nr XXVI/263/09 z dnia 28 stycznia 2009 r.
 • Gmina Żukowo – uchwała Rady Miejskiej w Żukowie nr XIV/235/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Według danych z Urzędu Marszałkowskiego, na terenie powiatu kartuskiego nie ma zakładów posiadających urządzenia z PCB.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Józef Cybula „Hossa”, ul. Gdańska 28, 83-300 Kartuzy
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • SANIKO – ul. Ceynowy 8, 83-300 Kartuzy
 • KAPEO – ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy
 • ELWOZ – Szklana 44, 83-340 Sierakowice
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Brak danych z powiatu.

Powiat Kościerski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
 • Miasto Kościerzyna: data zatwierdzenia 2.07.2004
 • Gmina Kościerzyna: data zatwierdzenia lipiec 2004
 • Gmina Dziemiany: 
  • data zatwierdzenia 10.03.2006
  • data aktualizacji planu 08.2008    
 • Gmina Karsin:      
  • data zatwierdzenia 18.11.2004
  • data aktualizacji planu 2008    
 • Gmina Liniewo:      
  • data zatwierdzenia 13.06.2005
  • data aktualizacji planu 19.11.2008
 • Gmina Nowa Karczma: data zatwierdzenia 21.07.2004
 • Gmina Stara Kiszewa: data zatwierdzenia 27.01.2006
 • Gmina Lipusz: data zatwierdzenia 21.01.2006
 • Powiat Kościerski: data zatwierdzenia 27.06.2008
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

Miasto Kościerzyna    data uchwalenia 15 lutego 2006 r.
Gmina Kościerzyna          data uchwalenia 27marca 2006 r.
Gmina Dziemiany                   data uchwalenia 12 czerwca 2007 r,
Gmina Karsin      data uchwalenia brak regulaminu
Gmina Liniewo                data uchwalenia 29 grudnia 2005 r.
Gmina Nowa Karczma     data uchwalenia 10 lutego 2006 r.
Gmina Stara Kiszewa   data uchwalenia 16 maj 2006 r.
Gmina Lipusz        data uchwalenia 19 kwietnia 2007 r.

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

11 393,05 Mg (brak danych z gminy Kościerzyna)
w tym :

 • komunalnych: 11 393,05 (brak danych z gminy Kościerzyna)
 • przemysłowych: brak danych

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca – 168 kg (brak danych z gminy Kościerzyna)

Sposób postępowania z odpadami

MIASTO KOŚCIERZYNA:

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik 
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie,
 • odzysk

Gmina Kościerzyna:    

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik 
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie,
 • odzysk

Gmina Dziemiany:      

 • unieszkodliwianie poprzez składowanie

Gmina Karsin:  

 • unieszkodliwianie poprzez składowanie

  
Gmina Liniewo:    

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik, niebezpieczne   
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne      

Gmina Nowa Karczma:   

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier,  plastik         
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie,
 • odzysk

Gmina Stara Kiszewa:

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier , plastik   

        
Gmina Lipusz:   
  

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier. plastik 
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • odzysk
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Gminne składowisko odpadów komunalnych w Dziemianach

 • typ składowiska: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha )     1,36
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg )   13 860 Mg
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )  4 437,9 Mg
 • monitoring składowiska     tak
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie      bariera sztuczna
 • drenaż odcieków     tak

 

Składowisko odpadów komunalnych w Osowie

 • typ składowiska: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha )     1,05
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg )  5 000 Mg
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )  1 527 Mg
 • liczba kwater ogółem ( szt. )    2
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )   1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.)   0
 • monitoring składowiska     tak
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie      bariera sztuczna
 • drenaż odcieków     tak

 

Składowisko odpadów komunalnych w Liniewskich Górach

 • typ składowiska: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha )     2 ha
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg )  24 000 Mg
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )  3 827,8 Mg
 • liczba kwater ogółem ( szt. )    2
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )   2
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.)   0
 • rekultywacja składowiska      tak                  
 • monitoring składowiska     tak
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie      bariera sztuczna
 • drenaż odcieków     tak
 • oczyszczalnia odcieków     tak
 • instalacja do odgazowania    tak


Składowisko odpadów komunalnych w Gostomiu

 • typ składowiska: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha )     5,82 ha
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg )  500 000 Mg
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )  340 000 Mg (dane za rok 2007, brak aktualnych danych)
 • liczba kwater ogółem ( szt. )    4
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )   2
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.)   -
 • rekultywacja składowiska      -                  
 • monitoring składowiska     tak
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie      bariera sztuczna
 • drenaż odcieków     tak
 • oczyszczalnia odcieków     nie
 • instalacja do odgazowania    nie
 • waga       tak

Ilość unieszkodliwionych w 2008 r. odpadów 3694,7 (dane bez składowiska w Gostomiu)
Spalarnia-brak
Kompostownia:

 • lokalizacja kompostownia znajduje się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Kościerzynie przy ul. Markubowo 7.
 • Ilość odzyskanych w r. 2006/7 odpadów brak danych

Inne  - w tym składowiska  odpadów przemysłowych wg danych z Urzędu Marszałkowskiego zostaną podane w IV kw. r.2008

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Miasto Kościerzyna    TAK
 • Gmina Kościerzyna           TAK
 • Gmina Dziemiany                   TAK
 • Gmina Karsin      TAK
 • Gmina Liniewo       TAK         
 • Gmina Nowa Karczma      NIE
 • Gmina Stara Kiszewa   w trakcie opracowywania
 • Gmina Lipusz        TAK
Programy usuwania azbestu
 • Miasto Kościerzyna   TAK data przyjęcia 31 maja 2006 r
 • Gmina Kościerzyna          BRAK DANYCH
 • Gmina Dziemiany               TAK
 • Gmina Karsin     NIE
 • Gmina Liniewo                NIE
 • Gmina Nowa Karczma     NIE
 • Gmina Stara Kiszewa  NIE
 • Gmina Lipusz       NIE
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Według listy prowadzonej przez  Urząd Marszałkowski w powiecie kościerskim nie ma zakładu posiadającego urządzenia z PCB.
 

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

brak

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Miasto Kościerzyna    TAK ile – 5
  • MARS S.A. Salon RTV – AGD, ul. Długa 28, 83-400 Kościerzyna
  • Skład Hurtowy w Kościerzynie, ul Wojska Polskiego 17, 83-400 Kościerzyna
  • Dom Handlowy MARKET Marek Adamczyk i s-ka, ul. Rynek 16, 83-400 Kościerzyna
  • METALZBYT Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 1, 83-400 Kościerzyna
  • Sita Kościerzyna, ul 8 Marca 41, 83-400 Kościerzyna
 • Gmina Kościerzyna         NIE 
 • Gmina Dziemiany                 NIE
 • Gmina Karsin      TAK  ile - 1 (Gminna Spółdzielnia SCH w Karsinie)
 • Gmina Liniewo                 NIE
 • Gmina Nowa Karczma      NIE
 • Gmina Stara Kiszewa   NIE
 • Gmina Lipusz        NIE
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

brak obszarów zdegradowanych

Powiat Kwidzynski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
 • Powiat Kwidzyński data zatwierdzenia 29.12.2003, data aktualizacji 26.05.2008r.
 • Miasto Kwidzyn -27.05.2004, data aktualizacji 16.12.2008r.
 • Gmina Kwidzyn – 24.06.2004, data aktualizacji 30.12.2008r.
 • Gmina Gardeja – 30.06.2004
 • Gmina Sadlinki – 29.06.2004
 • Gmina Ryjewo – 31.05.2004
 • Miasto i Gmina Prabuty – 22.06.2004
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Miasto Kwidzyn – data uchwalenia 30.03.2006r.
 • Gmina Kwidzyn - data uchwalenia 29.11.2006r.
 • Gmina Gardeja - data uchwalenia 29.09.2006r.
 • Gmina Sadlinki - data uchwalenia 29.11.2006r.
 • Gmina Ryjewo - data uchwalenia 28.12.2005r.
 • Miasto i Gmina Prabuty - data uchwalenia 31.03.2000r
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • komunalnych: 18917,36 Mg.
 • przemysłowych: brak danych

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca bd ,wg obliczeń w r.2007 131,7 kg

Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach:
  • szkło
  • papier       
  • plastik  
 •  niebezpieczne (przeterminowane leki, baterie)
 •  inne (odpady zielone)
 •  unieszkodliwianie poprzez składowanie
 •  odzysk poprzez kompostowanie (osady ściekowe, odpady zielone)
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 • Jałowiec, gmina Ryjewo – data zakończenia przyjmowania odpadów 31.12.2008r.
 • Gonty, gmina Prabuty – data zakończenia przyjmowania odpadów 30.04.2006r., mogą przyjąć odpady wykorzystane wyłącznie do rekultywacji składowiska, decyzja o zamknięciu wydana w 2008r.
 • Karpiny , gmina Sadlinki - data zakończenia przyjmowania odpadów 01.01.2007r., mogą przyjąć odpady wykorzystane wyłącznie do rekultywacji składowiska, decyzja o zamknięciu wydana w 2008r.
 • Bądki, gmina Gardeja - składowisko zamknięte w roku 2006
 • Gliwa Mała
  • Zakład utylizacji odpadów
  • typ składowiska
  • wielkość składowiska ( ha ) 2,95
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 185000,0 Mg
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 171500,0 Mg
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) 4
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0
   • monitoring składowiska tak
  • wyposażenie składowiska
   • uszczelnienie bariera naturalna i sztuczna
   • drenaż odcieków
   • instalacja do odgazowania
   • waga
   • kompaktor
   • linia sortownicza
   • kompostownia  – pryzmy
  • Ilość unieszkodliwionych w r. 2008 odpadów 5653,62 Mg
 • Kwidzyn, ul. Lotnicza 1
 • Składowisko odpadów przemysłowych
  • typ składowiska odpady przemysłowe stałe
  • wielkość składowiska 1023000 m3
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 1000000,0 Mg
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )  bd
   • monitoring składowiska- tak
  • wyposażenie składowiska
   • uszczelnienie bariera naturalna / bariera sztuczna
  • Ilość unieszkodliwionych w r. 2008 odpadów  [Mg ] bd
 • Grabówko k/Kwidzyna
 • Składowisko odpadów przemysłowych
 • typ składowiska składowisko odpadów żużla i popiołów
 • wielkość składowiska ( ha )2221400 m3
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 2084936,4 Mg
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) bd
  • monitoring składowiska - tak
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie bariera naturalna / bariera sztuczna
 • Ilość odzyskanych w r. 2008 odpadów bd
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
 • Spalarnia – brak w powiecie
 • Kompostownia – brak w powiecie
 • Inne  - w tym składowiska  odpadów przemysłowych wg danych z Urzędu Marszałkowskiego
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Miasto Kwidzyn – tak
 • Gmina Kwidzyn - tak
 • Gmina Sadlinki – nie
 • Gmina Gardeja – tak
 • Gmina Ryjewo – tak
 • Gmina Prabuty – tak
Programy usuwania azbestu
 • Miasto Kwidzyn – tak, data przyjęcia 16.12.2008r. w ramach aktualizacji Planu Gospodarki odpadami
 • Gmina Kwidzyn – tak, data przyjęcia 18 kwiecień 2007r.
 • Gmina Sadlinki – nie
 • Gmina Gardeja – nie
 • Gmina Ryjewo – nie
 • Gmina Prabuty – tak, data przyjęcia 22.06.2004r w ramach Planu Gospodarki Odpadami
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Na liście prowadzonej przez Urząd Marszałkowski nie występują zakłady zlokalizowane w powiecie kwidzyńskim.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • PHU „MAN”, Kwidzyn, ul. Łąkowa 44 – stacja demontażu
 • Firma „MAJEROWICZ”  Brachlewo 49, gmina Kwidzyn – stacja demontażu
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

• www.bip.kwidzyn.pl
Wykaz punktów ( które przekazały Burmistrzowi wymagane informacje) prowadzących sprzedaż i zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wykorzystywanego w gospodarstwach domowych:
1. „INET” ul, Słowiańska 13a, Kwidzyn - sprzedaż detaliczna i zbiórka sprzętu elektronicznego
2.FIRMA HANDLOWA „SUKCES” Sp. z o.o. 10-409 OLSZTYN ,ul. Lubelska 32 SKLEP Nr 35 KWIDZYN ul. Sztumska 14, sprzedaż detaliczna i zbiórka sprzętu AGD i RTV
3.„MARS” S.A. ul. Górczyńska 23 Gorzów Wlkp., SKLEP w KWIDZYNIE ul. Dębowa 4, Kwidzyn, sprzedaż oraz zbiórka, sprzętu elektrycznego i elektronicznego
4. „BYCHOWO”- hurtownia kabli i przewodów, ul. Toruńska 34 Kwidzyn, sprzedaż oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego
5.H-EL – hurtownia elektryczna, Spółka Komandytowa, ul. Toruńska 34, Kwidzyn, sprzedaż oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego
6. Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. ul. Krótka 4 Kwidzyn - sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego
7.„GRENE” ul. Skandynawska 1, Modła Królewska, Kwidzyn ul. Malborska 134 -sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego
8.„KOP EL” SP. z o.o. Hurtownia Elektryczna, ul. Polna 107, 87-100 Toruń, odział w Kwidzynie, ul. Żwirowa 4 -sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego
9 GRACOMM Przedsiębiorstwo Handlowe, sprzedaż - ul. Batalionów Chłopskich 25 Kwidzyn,  zbiórka - - ul. Batalionów Chłopskich 4 Kwidzyn, sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego
10 „TECHTRONIK” Sp. J., sprzedaż - ul. Targowa 11A, zbiórka – Targowa 18, sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego
11. F.H.U. „WALKUSZ” ul. Hallera 77, sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego
12. „BMS” S.C. P H-U ul. Staszica 22, sprzedaż detaliczna i zbiórka sprzętu AGD i RTV
13.„DOMAR – BYDGOSZCZ” S.A., ul. Jagiellońska 78 Warszawa, FILIA W BYDGOSZCZY, ul. Szejnochy 4, Kwidzyn ul. Słowackiego sprzedaż detaliczna i zbiórka sprzętu AGD i RTV
14. „EFEKT” S.C. ul. Targowa 12, Kwidzyn, sprzedaż detaliczna i zbiórka sprzętu AGD i RTV
15. AGD- SPORT ul. Słowiańska 11, Kwidzyn, sprzedaż detaliczna i zbiórka sprzętu AGD i RTV
16. Artykuły fotograficzne, ul. Chopina 12, Kwidzyn, sprzedaż detaliczna i zbiórka sprzętu, fotograficznego
17.Artykuły Wielobranżowe HURT-DETAL, ul. Daszyńskiego 1, Prabuty, ul. Piłsudskiego 2B (sklep AGD) Kwidzyn, sprzedaż detaliczna i zbiórka sprzętu AGD
18.EMPIK Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 116/122, Warszawa, ul. Kopernika 25 A, Kwidzyn -
sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektronicznego
19.Pośrednictwo Ubezpieczeniowe i Handel Detaliczny, ul. Grudziądzka 24, Kwidzyn, sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego;
20.Telekomunikacja Polska, Region Północny Pionu Administracji, siedziba w Warszawie, Salon Sprzedaży TP- ul. Chopina 28, Kwidzyn - sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego
21. Dyrekcja Wykonawcza Carrefour Polska Sp. z. o.o., siedziba w Warszawie Champion Kwidzyn, ul. Słowackiego 14 - sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego
22. PHU „FALKO” Katarzyna Rzemieniec ul. 15 Sierpnia 25, Kwidzyn, sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego
23. Ahold Polska sp. z o.o., siedziba w Krakowie, sklep hypernova , ul. 3 Maja 26, sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego
24. Usługi Komputerowe „ELKOMP”, przy ul. Kochanowskiego 11, Kwidzyn Barbara Bodus
sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektronicznego
25. Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jankowicach – Tarnowo Podgórne; ul. Grunwaldzka Kwidzyn - sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Dla mieszkańców Kwidzyna zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzi:
Zakład Utylizacji Odpadów z siedzibą przy ul. Owczej 7 w Kwidzynie. (ZGO w Gilwie Małej)
Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Kwidzyna :
1. PUS Sp. z o.o. ul. Wiślana 2 Kwidzyn
2. P P-H-U GAMINEX przy ul. Sportowej 2 Kwidzyn,
po uprzednim uzgodnieniu terminu i miejsca odbioru (za pośrednictwem spółdzielni mieszkaniowych), odbierają taki sprzęt od mieszkańców.

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • nie występują

Powiat Lęborski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
 • Powiatowy - data zatwierdzenia: 30.06.2004 r.
 • Gmina Cewice - data zatwierdzenia: 26 sierpnia 2004 r.
 • Gmina Łeba – data zatwierdzenia: 25.10.2004 r.
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska - data zatwierdzenia: 29.09.2004 roku (data aktualizacji : listopad 2008)
 • Gmina Wicko - data zatwierdzenia: 21.09.2004 roku
 • Gmina Lębork-brak danych
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Gmina Cewice - data uchwalenia 27 kwietnia 2007 r.
 • Gmina Łeba - data uchwalenia 20.10.2006 r.
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska - data uchwalenia 14.06.2006 r. zmiana 28.09.2006
 • Gmina Wicko - data uchwalenia: 24.10.2006 roku
 • Gmina Lębork-brak danych
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • W powiecie-brak danych
 • Gmina Cewice:
  • Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2008 roku  -  669,35  Mg
  • w tym :
  • komunalnych - 632,05
  • przemysłowych - 37,3
  • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca     -   88 kg
 • Gmina Wicko:
  • Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2008 roku  - 110,4 Mg
  • w tym :
  • komunalnych 110,4 Mg
  • przemysłowych -
  • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 0,019 Mg
Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach:
  • Gmina Cewice – szkło, plastik, niebezpieczne
  • Gmina Łeba – szkło , plastik
  • Gmina Nowa Wieś Lęborska – brak danych
  • Gmina Wicko – szkło, papier plastik, niebezpieczne
  • Gmina Lębork-brak danych
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie
 • odzysk
  • Gmina Cewice - 14,14  Mg szkło,   34,71 Mg plastik
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Gmina Łeba – rekultywacja składowiska

 
lokalizacja Czarnówko Gmina Nowa Wieś Lęborska
 składowisko Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Opadów sp. z o. o.
 • typ składowiska– odpady inne niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha ) 4,48
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 264.000
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 48.000
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 5
 • liczba kwater eksploatowanych ( szt. ) 4
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0
        ●   monitoring składowiska                        tak
 • wyposażenie składowiska
uszczelnienie                                        bariera sztuczna – geomembrana HDPE 2mm
drenaż odcieków                                 tak
instalacja do odgazowania                   tak
waga                                                   tak
kompaktor                                          tak
kompostownia                                     tak
Ilość unieszkodliwionych w r. 2008 odpadów
2008– 18.868,60 Mg
 
      Spalarnia - brak spalarni
Kompostownia
 • lokalizacja Czarnówko
 • rodzaj / typ pryzmowa (mechaniczno-biologiczna instalacja przetwarzania osadów)
 • podstawowe dane techniczne moc przerobowa 16.000 Mg/rok
Ilość odzyskanych w r. 2008 odpadów-15984,5 Mg
 
Inne
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

Gmina Cewice - tak
Gmina Łeba – tak
Gmina Nowa Wieś Lęborska - tak
Gmina Lębork – tak
Gmina Wicko – tak

Programy usuwania azbestu

Gmina Łeba – grudzień 2006
Gmina Nowa Wieś Lęborska – 29.05.2009
Przyjęto Uchwałą NR XXXIII/268/09 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia „Programu Usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska”
Gmina Wicko - 29.05.2009
Gmina Lębork – 2008 r.

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Według listy prowadzonej przez  Urząd Marszałkowski w powiecie lęborskim nie ma zakładów posiadających urządzenia z PCB.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Brak danych z powiatu

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Strona: http://rzseie.gios.gov.pl/

 • REMONDIS Sp. z. o. o. ul. Kossaka  104, 84-300 Lębork
 • AGORA-1 sp. z. o. o. ul. Kossaka 81, 84-300 Lębork
 • Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Opadów sp. z o. o. 
 • Cenrum Handlowe Jantar Sp. zo.o Lębork
 • BULINEX S.C. Teresa Kaczyńska & Grzegorz KaczyńskiLębork
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AGORA-1 Spółka z o. o.
 • LANCET Sp. z o.o.
 • OPALIA Sp. z o.o.
 • PROFIT-NET Mariusz Warmowski
 • Firma Handlowo Usługowa KONTAKT Anna Zakrzewska
   
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Brak danych z powiatu.

Powiat Malborski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

 

powiatowy: 

 • data zatwierdzenia uchwałą  Rady Powiatu 01.12.2004

gminne:

 • Gmina Miłoradz - data zatwierdzenia uchwałą Rady Gminy 25.11.2004
 • Gmina Lichnowy - data zatwierdzenia  uchwałą Rady Gminy 31.03.2005
 • Miasto i Gmina Nowy Staw - data zatwierdzenia uchwałą Rady Gminy 30.12.2004
 • Gmina Malbork - data zatwierdzenia uchwałą Rady Gminy 31.03.2005.
 • Gmina Stare Pole - data zatwierdzenia uchwałą Rady Gminy 30.12.2004
 • Miasto Malbork - data zatwierdzenia uchwałą Rady Gminy 31.03.2005
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Gmina Miłoradz - data uchwalenia 08.03.2006
 • Gmina Lichnowy - data uchwalenia 08.12.2005
 • Gmina Malbork - data uchwalenia 26.09.2006
 • Miasto Malbork - data uchwalenia 27.04.2006
 • Miasto i Gmina Nowy Staw - data uchwalenia 06.12.2006
 • Gmina Stare Pole - data uchwalenia 21.09.2006
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

15 957 Mg
w tym:

 • komunalnych – 15 957 Mg
 • przemysłowych – brak danych
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca  255 kg/M/rok
Sposób postępowania z odpadami
 • Miasto Malbork
  • Selektywna zbiórka odpadów: szkło, papier, plastik, zużyta odzież - pojemników rozstawionych przez uprawnione firmy; odpady biodegradowalne -
  • kompostowniki przydomowe, zużyta odzież, baterie, przeterminowane lekarstwa,
  • zmieszane odpady komunalne - odbiór przez uprawnione przedsiębiorstwa, unieszkodliwiane na składowisku odpadów komunalnych,
  • odzysk: recykling odpadów opakowaniowych: papier, szkło i tworzywa sztuczne, zużyta odzież
 • Miasto i Gmina Nowy Staw
  • selektywna zbiórka odpadów: szkło, papier, plastik, baterie, przeterminowane lekarstwa,
  • zmieszane odpady komunalne - odbiór przez uprawnione przedsiębiorstwa, unieszkodliwiane na składowisku odpadów komunalnych
 • Gmina Malbork
  • selektywna zbiórka odpadów: szkło, papier, plastik,
  • zmieszane odpady komunalne - odbiór przez uprawnione przedsiębiorstwa, unieszkodliwiane na składowisku odpadów komunalnych,
  • odzysk: recykling odpadów opakowaniowych: papier, szkło i tworzywa sztuczne
 • Gmina Miłoradz
  • selektywna zbiórka odpadów: szkło, papier, plastik,
  • zmieszane odpady komunalne - odbiór przez uprawnione przedsiębiorstwa, unieszkodliwiane na składowisku odpadów komunalnych,
  • odzysk: recykling odpadów opakowaniowych: papier, szkło i tworzywa sztuczne
 • Gmina Lichnowy
  • selektywna zbiórka odpadów: szkło, papier, plastik,
  • zmieszane odpady komunalne - odbiór przez uprawnione przedsiębiorstwa, unieszkodliwiane na składowisku odpadów komunalnych,
  • odzysk: recykling odpadów opakowaniowych: papier, szkło i tworzywa sztuczne
 • Gmina Stare Pole
  • selektywna zbiórka odpadów: szkło, plastik, baterie,
  • zmieszane odpady komunalne - odbiór przez uprawnione przedsiębiorstwa, unieszkodliwiane na składowisku odpadów komunalnych,
  • odzysk: recykling odpadów opakowaniowych: papier, szkło i tworzywa sztuczne
    
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 • Lokalizacja – Szaleniec, 82-220 Stare Pole
  • Składowisko 
  • typ składowiska: IN
  • wielkość składowiska (ha) 2,18 – w granicach ogrodzenia 0,63 – powierzchnia składowania,
  • pojemność całkowita składowiska (m3) 31 038,
  • pojemność pozostała do wypełnienia (m3) 9 056,
  • liczba kwater ogółem (szt.) 5,
  • liczba kwater eksploatowanych  (szt.) 5,
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0,
  • monitoring składowiska: tak,
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie: bariera naturalna,
  • drenaż odcieków: tak,
  • Ilość unieszkodliwionych w 2008 r. odpadów - 378,31 Mg
 • Spalarnia - brak
 • Kompostownia - brak
 • Inne – w tym: składowiska odpadów przemysłowych wg danych z Urzędu Marszałkowskiego-informacja zostanie podana w IV kw r.2009
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Gmina Miejska Malbork – tak
 • Gmina Nowy Staw –tak
 • Gmina Malbork – tak
 • Gmina Miłoradz – tak
 • Gmina Lichnowy – tak
 • Gmina Stare Pole – tak
Programy usuwania azbestu
 • Powiat Malborski – Uchwała Rady Powiatu Nr XVII/160/2007 z dnia 19.12.2007 r.
 • Gmina Miejska Malbork – Uchwała Rady Miasta Nr XXII/180/08 z dnia 28.02.2008 r.
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Stawie Nr 92/2007 z dnia 25.10.2007 r.
 • Gmina Malbork – Uchwała Rady Gminy Malbork Nr XIV/100/2007 z dnia 23.11.2007 r.,
 • Gmina Miłoradz – brak
 • Gmina Lichnowy – Uchwała Rady Gminy Lichnowy Nr XX/202/08 z dnia 04.09.2008 r.
 • Gmina Stare Pole Uchwała Gminy Stare Pole Nr X/78/2007 z dnia 18.12.2007 r.
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Według listy prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Cukrownia Malbork, 82-200 Malbork, ul. Reymonta 16/17 posiada urządzenia z PCB

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Na terenie powiatu nie ma punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

brak danych

Powiat Nowodworski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2004-2011 uchwalony przez Radę Powiatu 12 lutego 2004
Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Krynica Morska uchwalony przez Radę Miasta Krynica Morska 27 października 2004
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Ostaszewo uchwalony przez Radę Gminy Ostaszewo 27 października 2004
Plan Gospodarki Odpadami dla  Gminy Stegna uchwalony przez Radę Gminy Stegna 30 grudnia 2004
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sztutowo uchwalony przez Radę Gminy Sztutowo 28 października 2004
data aktualizacji planu: 

 • Gmina Sztutowo - 22 grudnia 2008 r.

 

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

data uchwalenia:

 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański -21 marca 2006 r.
 • Miasto Krynica Morska - brak
 • Gmina Ostaszewo - 26 lutego 2004 r.
 • Gmina Sztutowo - 22 lutego 2006 r.
 • Gmin Stegna - 8 sierpnia 2006 r.
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • komunalnych:  6 371
 • przemysłowych:  brak danych

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 173 kg

Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło papier, plastik 
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie
 • odzysk
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

składowisko „Rokitki” w Tczewie (poza powiatem nowodworskim)  Tczew, ul. Rokicka 16

 • spalarnia - brak

Na terenie Powiatu Nowodworskiego znajdują się dwie instalacje do odzysku odpadów.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Tuga” Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1,  82-100 Nowy Dwór Gd.
Zakład Ślusarski Export-Import Wytwarzanie Akcesoria Meblowych i Nagrobkowych oraz Handel - Ostaszewo

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gd.  – tak
 • Miasto Krynica Morska – tak
 • Gmina Ostaszewo –  w trakcie przeprowadzania
 • Gmina Stegna – tak
 • Gmina Sztutowo - tak
Programy usuwania azbestu
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gd.  – tak ( data przyjęcia 06 czerwca 2007 r.)
 • Miasto Krynica Morska – brak
 • Gmina Ostaszewo – brak
 • Gmina Stegna – brak
 • Gmina Sztutowo -  tak  (data przyjęcia 28 marca 2008 r.)
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Według listy prowadzonej przez  Urząd Marszałkowski w powiecie nowodworskim nie ma urządzeń zawierających PCB.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

brak

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • ZGK Sp. z o.o.  z Nowego  Dworu Gd.
 • sklepy prowadzące sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • PUK STAN-EKO w Krynicy Morskiej
 • Usługi Transportowe, Wywóz Nieczystości ze Stegny
 • PRS-P Sp. z o.o. z Nowego Dworu Gdańskiego
 • PRSP S.A.  z Gdańska               
 • www.miastonowydwor.pl
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • nie występują

Powiat Pucki

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami ( powiatowy i gminne)

 • powiatowy plan gospodarki odpadami:

Uchwała Rady Powiatu Puckiego Nr XIII/101/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska Powiatu Puckiego na rok 2004 – 2010 wraz z planem gospodarki odpadami Powiatu Puckiego.

Obecnie trwają prace nad aktualizacją przedmiotowego powiatowego planu gospodarki odpadami.

 • gminne plany gospodarki odpadami (zestawienie poniżej)

HEL:

Uchwała Nr XXXII/235/05 Rady Miasta Helu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska Miasta Helu na lata 2005-2008 z

perspektywą do roku 2012 wraz z „planem Gospodarki Odpadami Miasta Helu na lata 2005-2008 z perspektywa do roku 2012”.


JASTARNIA:

Uchwała XXVIII/174/05 z dnia 29.06.2005 r. Rady Miasta Jastarnia w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska Miasta Jastarnia na lata 2005 -2008 z

perspektywą do roku 2012 wraz z planem gospodarki odpadami dla Miasta Jastarnia na lata 2004-2008 z perspektywą na rok 2012.

WŁADYSŁAWOWO:  

Uchwała Nr XXVII/314/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Władysławowa na lata 2005 - 2008 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2009 - 2012"

MIASTO PUCK:

Uchwała Nr XV/2/2004 z dnia 01 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Puck na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2008-2011"

GMINA PUCK:

Uchwała Nr XXI/74/04 Rady gminy Puck z dnia 01 lipca 2004 r. w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Puck na lata 2004-2010 wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Puck.

GMINA  KROKOWA:

Uchwała Nr XIX/215/2004 Rady Gminy Krokowa z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska Gminy Krokowa na lata 2004-2008 z perspektywą do roku 2012 wraz z planem Gospodarki Odpadami Gminy Krokowa na lata 2004-2008 z perspektywą do roku 2012”.

GMINA KOSAKOWO:

Uchwała Nr XXIII/55/04 z dnia 02.09.2004 r. Rady Gminy Kosakowo w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIII/55/04 Rady Gminy z dnia 02 września 2004

roku.

 • data aktualizacji planu – żaden z powyższych planów nie został jeszcze zaktualizowany.
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • UCHWAŁA Nr XIV/82/07 Rady Miasta Helu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Helu.
 • UCHWAŁA Nr IX/44/2007 z dnia 30 maja 2007 r. Rady Miasta Jastarnia w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jastarnia.
 • UCHWAŁA  Nr XXXVI/435/2005 RADY Miejskiej Władysławowa z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie: ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Władysławowa.
 • Uchwala Nr XLIII/45/06 Rady Gminy Puck, z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puck.
 • Uchwała nr XXXII/6/2006 z dnia 24 marca 2006 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście Puck
 • Uchwała nr XXIV/165/2008 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krokowa
 • Uchwała Nr IX/42/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. Rady Gminy Kosakowo w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kosakowo

data uchwalenia – informacja dotycząca ewentualnych zmian dostępna w Urzędach Gmin

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • na składowisku odpadów komunalnych w Łebczu w r. 2008 [ Mg]  18 425,71
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 280 kg/rok
Sposób postępowania z odpadami

Brak informacji z powiatu.

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacja        Łebcz, Gm. Puck
Składowisko 
typ składowiska      komunalnych i obojętnych

 • wielkość składowiska ( ha )   8,39 ha
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 561,815 m3
 • (odpadów zagęszczonych)
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )  poniżej 2 %,

planowane zamknięcie do końca 2009 r. (obecnie trwają prace projektowe i wdrożone mają być procedury administracyjne w celu przedłużenia funkcjonowania składowiska o kilka lat)

 • liczba kwater ogółem ( szt. )   2
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )   1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.)   1

      
      ●   monitoring składowiska   tak

 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie    bariera naturalna
  • waga     tak
  • kompaktor    tak

Ilość unieszkodliwionych w r. 2008 odpadów 18.425,71 Mg
     
Spalarnia – brak spalarni odpadów komunalnych.

Funkcjonuje spalarnia osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków w Dębogórzu. Parametry pracy, jak również ilość spalanych osadów nie dostępne w starostwie puckim.

Kompostownia .

 • lokalizacja     – teren oczyszczalni ścieków w Swarzewie
 • rodzaj / typ    - pryzmowa
 • podstawowe dane techniczne  - powierzchnia kompostowni 8 tys. m2
 • Wyposażenie:  - przerzucarka do pryzm kompostowych (wydajność  
 • 2 tyś. m3/h
 • sito obrotowe i ładowarko-koparka
 • Ilość odzyskanych w r. 2008 odpadów:
  • Osad nadmierny uwodniony  – 7.200 Mg (1.300 ton s.m.)
  • Odpadowa masa roślinna  - 1.783 Mg
  • Odpady kuchenne  - 486 Mg
  • Odpady z ogrodów i parków  - 171 Mg
  • Gałęzie drzew   - 69 mg
  • skratki    - 220 Mg
  • zawartość piaskowników - 19 Mg

Razem 9948 Mg
Inne:

 • Składowisko popiołów w Rewie – brak w starostwie i w Urzędzie Marszałkowskim informacji na temat funkcjonowania składowiska.
 • Składowisko popiołów w Dębogórzu.
 • Składowisko zlokalizowane na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków "Dębogórze" jako jeden z obiektów technologicznych ciągu zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych.
  • Pojemność całkowita –44 000 m3
  • Pojemność wypełniona-15 564 m3
  • Masa składowanych odpadów-12 918 Mg
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

W większości gmin (zwłaszcza posiadających program usuwania azbestu) przeprowadzono inwentaryzację.

Programy usuwania azbestu
 • Uchwała nr V/16/2007 Rady Gminy Puck z dnia 16 marca 2007 w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Puck.
 • Uchwała XVIII/95/2007 Rady Gminy Krokowa w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krokowa na lata 2007 – 2030.
 • Zarządzenie Burmistrza Miasta Pucka z dnia 01.02.2007 r. Nr XIV/2007 o dofinansowaniu ze środków z miejskiego programu usuwania azbestu z terenu Miasta Puck, przyjętego zarządzeniem nr 56/2006 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 04.06.2006 r.
 • Uchwała Nr VI/71/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu usuwania azbestu.
 • Gmina Jastarnia – program usuwania azbestu w trakcie opracowywania
 • Gmina Hel – program w trakcie opracowywania.
 • Gmina Kosakowo-brak informacji z powiatu.
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Według listy prowadzonej przez Urząd Marszałkowski w powiecie puckim nie ma zakładów posiadających urządzenia z PCB.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

2 punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji:

 • Skup Surowców Wtórnych „KRUK”, Lidia Formela, ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa
 • Skup i Sprzedaż Metali Kolorowych oraz Złomu Stalowego „GLEB-METAL”, Łukasz Klebba, ul. 10 Lutego 27, 84-100 Puck

1 punkt demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji:

 • Autokasacja, Monika dzikowska, Celbowo, Gmina Puck.
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Thornmann Recycling, Al. Jana Pawła II 26/719, 00-133 Warszawa; punkt zbierania: ul. Wiejska 1 w Pogórzu, 81-198 Kosakowo

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Brak informacji z powiatu.

Powiat Starogardzki

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
 • Powiat Starogardzki: 6 czerwca 2003 r. – plan gospodarki odpadami gminny i powiatowy
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 26 maja 2004 r.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 15 kwietnia 2004 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 31 marca 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osiek: 29 kwietnia 2003 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo: kwiecień 2007 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz: 6 grudnia 2003 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda: brak
 • Gmina Miejska Skórcz: 29 stycznia 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna: brak
 • Gmina Wiejska Bobowo: brak
 • Gmina Wiejska Zblewo: 21 listopada 2003 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska: 7 marca 2003 r.
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: 2003 r.
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 25 kwietnia 2007 r., zmiana: 24 października 2007 r.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 28 grudnia 2005 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 29 marca 2007 r.
 • Gmina Wiejska Osiek: 28 września 2006 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 26 kwietnia 2006 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz: 26 października 2006 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 28 marca 2006 r.
 • Gmina Miejska Skórcz: 30 stycznia 2007 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna: 30 marca 2006 r.
 • Gmina Wiejska Bobowo: 26 kwietnia 2007 r.
 • Gmina Wiejska Zblewo: 25 października 2006 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska: brak
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: 14 czerwca 2006 r.
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

Ilość zewidencjonowanych przez PUK STARKOM w Starogardzie Gdańskim odpadów z terenu powiatu starogardzkiego w 2008 roku  - 34 603,4 Mg
w tym :

 • komunalnych 26 814,48  Mg
 • przemysłowych 7.788,92 Mg

w tym:

 • Gmina Miejska Starogard Gdański:
 • Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2008 roku  - 11 143,44 Mg

w tym :

 • komunalnych 11 143,44 Mg

Gmina Wiejska Starogard Gdański:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2008 roku – 3332,7 Mg
Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2008 roku  - 145,1 Mg
w tym :

 • komunalnych 145,1 Mg

Gmina Wiejska Osiek:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2008 roku  - 180 Mg
w tym :

 • komunalnych 180

Gmina Wiejska Lubichowo:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2008 roku  - 1015 Mg
w tym :

 • komunalnych 492,37

Gmina Wiejska Skórcz:
Obsługiwana przez: PUK STARKOM Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu
Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2008 roku  - 317 Mg

Gmina Miejska Czarna Woda:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2008 roku  - 242,016 Mg
w tym :

 • komunalnych 242,016

Gmina Miejska Skórcz: Zakład Gospodarki Miejskiej
Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2008 roku  - 800 Mg
w tym :

 • komunalnych 390,3
 • przemysłowych 408,5

Gmina Wiejska Osieczna:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2008 roku  - 76,75 Mg
w tym :

 • komunalnych 76,75

Gmina Wiejska Bobowo: 388,7 Mg (komunalne)
Gmina Wiejska Zblewo:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2008 roku  - 3166 Mg
w tym :

 • komunalnych 3166

Gmina Wiejska Kaliska:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2008 roku  - 637 Mg
w tym :

 • komunalnych 637

Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2008 roku 

 • Komunalnych 841,7

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca w powiecie : 218 kg

Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach:
  • Gmina Miejska Starogard Gdański: szkło, papier, plastik, niebezpieczne
  • Gmina Wiejska Starogard Gdański: szkło, plastik
  • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: szkło, plastik, niebezpieczne, opony
  • Gmina Wiejska Osiek: szkło, papier, plastik,
  • Gmina Wiejska Lubichowo: szkło, plastik
  • Gmina Wiejska Skórcz: szkło, plastik, inne
  • Gmina Miejska Czarna Woda: szkło, plastik, papier, niebezpieczne
  • Gmina Miejska Skórcz: szkło, plastik, niebezpieczne, inne
  • Gmina Wiejska Osieczna: szkło, papier, plastik, niebezpieczne, inne
  • Gmina Wiejska Bobowo: szkło, plastik
  • Gmina Wiejska Zblewo: szkło, papier, plastik, niebezpieczne
  • Gmina Wiejska Kaliska: szkło, papier, plastik, niebezpieczne
  • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: bd

Na terenie powiatu starogardzkiego:

 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, spalanie
 • odzysk, recykling

Firma FAMOS podała dane:
Ilość odzyskanych w r. 2008 odpadów  490 Mg do termicznego przekształcania w celu odzysku energii cieplnej.

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Składowisko Osiek, Osiedle Polne

 • typ składowiska      - komunalne
 • wielkość składowiska ( ha )      - 1,23 ha
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg )   - 18000 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )   - około 50 %
 • liczba kwater ogółem ( szt. )     - brak wydzielonych kwater
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )         - 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.)    - 0      
 • monitoring składowiska  tak
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie    bariera sztuczna
 • drenaż odcieków   tak
 • oczyszczalnia odcieków  tak - odcieki przepompowywane do oczyszczalni 
 • waga     tak – umowa użyczenia z osobą fizyczną
 • Ilość unieszkodliwionych w r.   - 180 Mg odpadów

Składowisko Odpadów w Linowcu
  

 • typ składowiska – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
 • wielkość składowiska ( ha ) – 15,41
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) – 290.250  
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 110.000  
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) – 2
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) – 2
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) – 0 
 • rekultywacja składowiska    tak                  
 • monitoring składowiska  tak
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie    bariera sztuczna – uszczelniona kwatera nr 1
 • drenaż odcieków   tak tylko na kwaterze uszczelnionej
 • instalacja do odgazowania  tak
 • waga     tak
 • kompaktor    nie, spychacz DT-75
 • Ilość unieszkodliwionych w 2008 r. odpadów 40.754,31 Mg
 • w tym
  • Gmina Miejska Starogard: 574

Składowisko Odpadów Komunalnych w Bobrowcu

 • typ składowiska: innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha ) -ogółem 2,3, uszczelniona powierzchnia 0,6 ha
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 7050
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )  2882,7 Mg
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) -1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) -1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) - 0    
 • monitoring składowiska  tak
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie    bariera naturalna / bariera sztuczna
 • drenaż odcieków   tak
 • instalacja do odgazowania  tak
 • Ilość unieszkodliwionych w 2008 r. odpadów 145,1 Mg

Składowisko Bietowo

 •  typ składowiska komunalne
 • wielkość składowiska ( ha ) 1,2 ha
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg )
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0     
 • monitoring składowiska  tak
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie bariera sztuczna
 • drenaż odcieków   tak
 • oczyszczalnia odcieków nie
 • instalacja do odgazowania nie
 • waga nie
 • kompaktor DETT   tak 

Składowisko Skórcz

 • typ składowiska IN
 • wielkość składowiska ( ha ) – 1,6
 • pojemność całkowita składowiska ( m3 ) – 60000
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 24.000
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) – 1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) – 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) – 0 
 • monitoring składowiska  tak
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie    
 • waga     tak
 • Ilość unieszkodliwionych odpadów 800 Mg

Składowisko Zblewo, ul. Sportowa

 • typ składowiska
 • wielkość składowiska ( ha ) – 0,50
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg )
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) - 1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) - 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.)    
 • monitoring składowiska  tak
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie    bariera naturalna / bariera sztuczna
 • Ilość unieszkodliwionych w r  2008 odpadów 3 166 Mg

Składowisko Strych, Kaliska

 • typ składowiska – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
 • wielkość składowiska ( ha ) – 2,66 ha
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) – 50.000 m3  
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 8700 m3  
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) – 1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) – 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) – 0 
 • monitoring składowiska  tak
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie    bariera sztuczna
 • instalacja do odgazowania  tak
 • Ilość odpadów unieszkodliwionych w 2008 -  637 Mg

Wysypisko Odpadów Komunalnych w Osówku, Gmina Osieczna

 • typ składowiska
 • wielkość składowiska ( ha ) – 1,18
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) - 3491
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 1473,25
 • liczba kwater ogółem ( szt. )  - 1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) – 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.)  -  0    
 • monitoring składowiska   tak
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie    bariera naturalna / bariera sztuczna
 • drenaż odcieków   tak
 • instalacja do odgazowania  tak
 • kompaktor    tak

Wysypisko Wiejsko- Gminne Skarszewy

 • typ składowiska – składowisko odpadów komunalnych
 • wielkość składowiska ( ha ) – 1,125
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) – 121.000 
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )  
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) – 1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) – 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) – 0     
 • monitoring składowiska  tak
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie    bariera sztuczna
 • drenaż odcieków   tak
 • waga     tak


Spalarnia odpadów:

 • Lokalizacja spalarni: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A., Owidz, ul. Droga Owidzka 12
 • Podstawowe dane techniczne: spalarnia pirolityczna, typ: SP-300, wydajność 300 kg/h (odpady stałe); 100 kg/h (zużyte rozpuszczalniki)
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: tak
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: tak
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: tak
 • Gmina Wiejska Osiek: tak
 • Gmina Wiejska Lubichowo: tak
 • Gmina Wiejska Skórcz: tak
 • Gmina Miejska Czarna Woda: tak
 • Gmina Miejska Skórcz: tak
 • Gmina Wiejska Osieczna: tak
  • ilość zinwentaryzowanych obiektów  ogółem               - 889 szt.
  • ilość płyt eternitowych zawierających azbest  ogółem  - 85.679 szt ,tj. 942.469 kg
  • stan techniczny zinwentaryzowanych  obiektów           -  dobry
 • Gmina Wiejska Bobowo: tak
 • Gmina Wiejska Zblewo: tak
 • Gmina Wiejska Kaliska: bd
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: tak
Programy usuwania azbestu
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: data przyjęcia 25.02.2009
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: nie
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: nie
 • Gmina Wiejska Osiek: nie
 • Gmina Wiejska Lubichowo: tak 22.04.2009
 • Gmina Wiejska Skórcz: nie
 • Gmina Miejska Czarna Woda: tak
  • Uchwała nr X/73/07 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2008-2011”
 • Gmina Miejska Skórcz: planuje się na 2009 rok
 • Gmina Wiejska Osieczna:
  • data przyjęcia  Uchwała  Zarządu Powiatu  Starogardzkiego  z dnia 20 lutego 2009 r. Nr 90/669/2009  - Program usuwania azbestu i wyrobów  zawierających azbest z terenu starogardzkiego na lata 2009 – 2032  zostanie przedstawiony na najbliższej sesji  Rady Gminy 
 • Gmina Wiejska Bobowo: nie
 • Gmina Wiejska Zblewo: data przyjęcia  31 sierpnia 2007 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska: bd
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: nie
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Według listy prowadzonej przez  Urząd Marszałkowski, w powiecie starogardzkim nie ma zakładu posiadającego urządzenia z PCB

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • PUK „Starkom” Sp. z o.o.,
  • ul. Tczewska 22, 83-200 Starogard Gdański
 • PHU „ARMOTEX” – Stanisław Armatowski,
  • ul. Rolna 12, 83-200 Starogard Gdański
 • Zakład Gospodarki Miejskiej Skórcz, ul. Spacerowa 13
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

            LP.
PODMIOT ZBIERAJĄCY
MIEJSCE ZBIERANIA
1
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PONIK Jarosław Ptasznik
ul. Chojnicka 37
83-200 Starogard Gdański
2
Hurtownia AGD IR-KOR
Irena Korynth
ul. Sobieskiego 2
83-200 Starogard Gdański
3
MARS Spółka Akcyjna
ul. Nowowiejska 9a
83-200 Starogard Gdański
4
Gminna Spółdzielnia
SAMOPOMOC CHŁOPSKA
ul. Zielona 30
83-200 Starogard Gdański
5
JWB Sp. z o.o.
Apteka Joannicka
Osiedle 60-cio lecia ONP
83-200 Starogard Gdański
6
MIX Elektronics S.A.
ul. Lubichowska 2
83-200 Starogard Gdański
7
Telekomunikacja S.A.
ul. Rynek 10
83-200 Starogard Gdański
8
J-W Sp. z o.o.
ul. Skarszewska 4
83-200 Starogard Gdański
9
Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe MORS Sp. z o.o.
ul. Tczewska 22
83-200 Starogard Gdański
10
CARREFOUR
ul. Niepodległości 2a
83-200 Starogard Gdański
11
JERONIMO MARTINS
Dystrybucja S.A.
ul. Paderewskiego 6
83-200 Starogard Gdański
12
Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe PESTAR
ul. Iwaszkiewicza 15
83-200 Starogard Gdański
13
Firma Handlowa NASZ DOM AGD-RTV s.c. M.Kosecki, R. Klein
ul. Hallera 16
83-200 Starogard Gdański
14
Market TESCO / POLSKA
ul. Droga Nowowiejska 9A
83-200 Starogard Gdański
15
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych STARKOM Sp. z o.o.
ul. Tczewska 22
83-200 Starogard Gdański
16
ZIP Computer Piotr Gadomski
ul. Kościuszki 55
83-200 Starogard Gdański
17
Przedsiębiorstwo KOLTEL S.C.M i T. Kolbusz
ul. Droga Owidzka 2a
83-200 Starogard Gdański
18
Zakład Gospodarki Miejskiej Skórcz
ul. Spacerowa 13, Skórcz;
 Nr E00023356E

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Powierzchnia gruntów zdegradowanych: 164,44 ha
W tym:

 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 2,00
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 46,01
 • Miasto Skarszewy: 13,46
 • Gmina Skarszewy: 67,72
 • Gmina Wiejska Bobowo:4,8
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 9,4
 • Gmina Wiejska Zblewo: 2,38
 • Gmina Wiejska Osieczna: 10,88
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 4,25

Powiat Sztumski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Sztumskiego na lata 2004-2011
zatwierdzony uchwałą numer XXIX/54/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 września 2004r.

            data aktualizacji planu – 2008r.

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

Uchwalone zostały:

 • Miasto i gmina Dzierzgoń
  • Uchwałą Nr XXII/199/2005 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 10 marca 2005r.
 • Miasto i gmina Sztum
  • Uchwałą Nr XXXIII/209/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca 2005r.
 • Gmina Stary Targ
  • Uchwała Nr XXXI/295/2006 Rady Gminy Stary Targ z dnia 3 kwietnia 2006r.
 • Gmina Stary Dzierzgoń
  • Uchwałą Nr IV/28/2006 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 22 czerwca 2006r.
 • Gmina Mikołajki Pomorskie
  • Uchwałą Nr XXVIII/84/1997 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 8 grudnia 1997r.
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

16177,995 Mg

Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne;
 • selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest we wszystkich gminach :
  •          szkło, papier, plastik – Sztum, Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie, Stary Targ
  •          szkło, plastik – Stary Dzierzgoń
 • przetwarzanie odpadów w zakładzie utylizacji;
 • kompostownie przydomowe;
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetworzenia w wyspecjalizowanych zakładach (baterie, świetlówki);
 • odzysk jest prowadzony na składowiskach w Nowej Wsi i Miniętach oraz przez wyspecjalizowane firmy;
 • unieszkodliwianie odpadów przez składowanie na w/w składowiskach.
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

 

 składowisko w Nowej Wsi
 • typ składowiska: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska (ha): 2,5 ha
 • pojemność całkowita składowiska (Mg): 180 000 Mg (225 000 m3)
 • pojemność pozostała do wypełnienia (Mg): 59 840 Mg
 • liczba kwater ogółem (szt.): 1
 • liczba kwater eksploatowanych (szt.): 1
 • liczba kwater zamkniętych (szt.): 0
 • monitoring składowiska             tak
 • wyposażenie składowiska
uszczelnienie                                        bariera naturalna (glina)
drenaż odcieków                                  tak
instalacja do odgazowania                     tak
waga                                                   tak
kompaktor                                           tak
 
Ilość unieszkodliwionych odpadów na Składowisku w Nowej Wsi: 3710,48 Mg
 
Ilość odzyskanych odpadów na Składowisku w Nowej Wsi: 131,28 Mg
 
 
składowisko w Miniętach
 • typ składowiska: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha ): 1,6 ha
 • pojemność całkowita składowiska: 225 116m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia: 60 000m3    (minus 5513,87Mg)
 • liczba kwater ogółem ( szt. ): 2
 • liczba kwater eksploatowanych ( szt. ): 2
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.): 0
 • monitoring składowiska             tak
 • wyposażenie składowiska
uszczelnienie     bariera naturalna (piaski i żwiry) i bariera sztuczna(izolacja syntetyczna)
drenaż odcieków                                  tak
nstalacja do odgazowania                      tak
waga                                                   tak
 
Ilość unieszkodliwionych odpadów na Składowisku w Miniętach:
·         odpady komunalne: 5513,87 Mg
·         odpady inne niż niebezpieczne i komunalne: bd
.
 
Na terenie powiatu sztumskiego zezwolenia na działalność w zakresie odzysku odpadów posiadają następujące przedsiębiorstwa:
-SNP Uśnice Sp. z o.o., - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Żwir Sp. z o.o., P.H.P AGROPOL
 Przedsiębiorstwo Józef Pisarski.
Oprócz wyżej wskazanych przedsiębiorstw odzysk odpadów na terenie powiatu sztumskiego prowadzony jest również na składowiskach w Nowej Wsi i Miniętach.
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Sztum, gmina miejsko – wiejska: nie
 • Dzierzgoń,  gmina miejsko – wiejska:  tak, data przyjęcia 14.06.2007r.
 • Stary Dzierzgoń: tak
 • Stary Targ: tak, data przyjęcia: 29 marca 2007r.
 • Mikołajki Pomorskie: tak
Programy usuwania azbestu
 • Sztum, gmina miejsko – wiejska: nie
 • Dzierzgoń, gmina miejsko – wiejska: tak, data przyjęcia 14.06.2007r.
 • Stary Dzierzgoń: nie
 • Stary Targ: tak,  data przyjęcia 29.03.2007r.
 • Mikołajki Pomorskie: nie
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Na liście przedsiębiorstw posiadających urządzenia z PCB, prowadzonej przez Urząd Marszałkowski ,nie występują przedsiębiorstwa z powiatu sztumskiego.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Gmina Stary Targ: WAN-REKO Kościerzyna, o. Stary Targ 

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Głównie placówki handlowe, przyjmują zużyty sprzęt przy zakupie nowego,

 • MARS S.A. Os. Różane 13, 82-400 Sztum;
 • Jeronimo Martins Dystrybucja S.A., ul. Mickiewicza 28, 82-400 Sztum;
 • Hurtownia Elektryczna EDISON  Hurt-detal Piotr Socha, ul. Żeromskiego 6, 82-400 Sztum;
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Miniętach.  

 

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Obszary zdegradowane:

 • Gmina Dzierzgoń:
  • Minięta – wyrobisko pożwirowe,
  • Ankamaty - Litewki – wyrobisko pożwirowe przeznaczone do rekultywacji poprzez zalesienie.

Powiat Słupski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Powiatowy:
data zatwierdzenia: 30.03.2009
data aktualizacji planu: 24.06.2008

 • Gmina Damnica – data zatwierdzenia: 18.03.2004, data aktualizacji: 2008
 • Gmina Dębnica Kaszubska – data zatwierdzenia: 24.06.2004, data aktualizacji: 27.03.2009
 • Gmina Główczyce – data zatwierdzenia: 22.06.2004, data aktualizacji: w trakcie aktualizacji, zakończenie w czerwcu 2009
 • Gmina Kępice – data zatwierdzenia: 01.07.2004, data aktualizacji: 18.12.2008
 • Gmina Kobylnica – data zatwierdzenia: 27.05.2004, data aktualizacji: w trakcie aktualizacji
 • Gmina Potęgowo – data zatwierdzenia: 22.04.2004, data aktualizacji: przygotowanie do uzgodnień
 • Gmina Słupsk – data zatwierdzenia: 15.06.2004, data aktualizacji: brak danych
 • Gmina Smołdzino – data zatwierdzenia: 30.12.2003, data aktualizacji: brak
 • Gmina Ustka, data zatwierdzenia: 04.06.2004 , data aktualizacji: w trakcie aktualizacji (2010)
 • Miasto Ustka – data zatwierdzenia: 30.06.2004, data aktualizacji: brak danych
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

 data uchwalenia:

 • Gmina Damnica: data uchwalenia: 28.06.2007
 • Gmina Dębnica Kaszubska – data uchwalenia: 28.03.2006
 • Gmina Główczyce – data uchwalenia: 23.04.2007
 • Gmina Kępice – data uchwalenia: 25.06.2008
 • Gmina Kobylnica – data uchwalenia: 26.01.2007
 • Gmina Potęgowo – data uchwalenia: 29.03.2006
 • Gmina Słupsk – data uchwalenia: 29.06.2006
 • Gmina Smołdzino – brak
 • Gmina Ustka – data uchwalenia: 25.01.2006
 • Miasto Ustka – data uchwalenia: 30.08.2007
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • Powiat:
  • Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2008 roku  - 15600 Mg
  • w tym :
   • komunalnych - brak danych
   • przemysłowych - brak danych
   • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca –169 kg/m
 • Gmina Damnica
  • Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2008 roku  - brak danych
 • Gmina Dębnica Kaszubska
  • Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2008 roku  - 651,31 Mg w tym :
  • komunalnych: 606,33 Mg
  • przemysłowych: brak danych
  • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 65,90 kg/m
 • Gmina Główczyce
  • Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2008 roku  - 376,12 Mg w tym :
  • komunalnych: 376,12 Mg
  • przemysłowych: brak danych
  • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 38,75 kg/m
 • Gmina Kępice
  • Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2008 roku  - 937 Mg w tym :
  • komunalnych: 937 Mg
  • przemysłowych: brak danych
  • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 108 kg/m
 • Gmina Kobylnica
  • Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2008 roku  - brak danych Mg w tym :
  • komunalnych: 1240 Mg
  • przemysłowych: brak danych
  • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 132 kg/m
 • Gmina Potęgowo
  • Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2008 roku  - 746,45 Mg :
  • komunalnych: 533,35
  • przemysłowych: 213,10
  • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 74,08 kg/m
 • Gmina Słupsk
  • Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2008 roku  - 1895,88 Mg :
  • komunalnych: 1895,88
  • przemysłowych: brak danych
  • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 148,11 kg/m
 • Gmina Smołdzino
  • Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2008 roku  - 343,28 Mg :
  • komunalnych: brak danych
  • przemysłowych: brak danych
  • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 92,78 kg/m
 • Gmina Ustka
  • Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2008 roku  - 1130,00 Mg :
  • komunalnych: 1130,00
  • przemysłowych: brak danych
  • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca -150 kg/m
 • Miasto Ustka
  • Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2008 roku  - 745,15 Mg :
  • komunalnych: 745,15 
  • przemysłowych: brak danych
  • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 44,88 kg/m


Razem bez gm. Damnica i Kobylnica = 6825,19 Mg

Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów: szkło, plastik, niebezpieczne  
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • odzysk
 • dotyczy wszystkich gmin powiatu słupskiego.
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 • lokalizacja składowiska: miejscowość: Obłężę/ gmina: Kępice
  • typ składowiska – odpady komunalne IN
  • wielkość składowiska ( ha ) – 1,5
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) bd – 42500 m3
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) bd – 17500 m3
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) - 1
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) - 1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) - 0
  • rekultywacja składowiska - tak 
  • monitoring składowiska - tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie - bariera sztuczna
  • drenaż odcieków - tak
  • oczyszczalnia odcieków - tak
  • waga - tak
  • Ilość unieszkodliwionych w r 2008 r. odpadów – brak danych
 • lokalizacja składowiska: miejscowość: Chlewnica/gmina: Potęgowo
  • typ składowiska – odpady inne niż niebezpieczne i obojętne
  • wielkość składowiska ( ha ) – 2,52
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) bd – 90 000 m3
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) bd – 60 000 m3
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) - 1
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) - 1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) - 0
  • rekultywacja składowiska - nie 
  • monitoring składowiska - tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie - bariera sztuczna, naturalna
  • drenaż odcieków - tak
  • oczyszczalnia odcieków - tak
  • instalacja do odgazowania - nie
  • waga - tak
  • kompaktor - tak
  • linia sortownicza - tak
  • Ilość unieszkodliwionych w r 2008 r. odpadów – 244,70 Mg
 • lokalizacja składowiska: miejscowość: Bierkowo/gmina: Słupsk
  • typ składowiska – kwaterowe
  • wielkość składowiska ( ha ) – 10,21
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) bd – 4 490 m3
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) - brak danych
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) - 3
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) - 2
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) - 1
  • rekultywacja składowiska - tak 
  • monitoring składowiska - tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie - bariera sztuczna
  • drenaż odcieków - tak
  • instalacja do odgazowania - tak
  • waga - tak
  • linia sortownicza - tak
  • kompostownia - tak

Ilość unieszkodliwionych w r 2008 r. odpadów – 1895,88 Mg


Spalarnia - brak
Kompostownia - brak
Ilość odzyskanych w r. 2008 odpadów - brak danych

Inne  - w tym składowiska  odpadów przemysłowych wg danych z Urzędu Marszałkowskiego.
Dane  zostaną uzupełnione w IV kw.r.2009

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak danych z powiatu

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Gmina Damnica - tak
 • Gmina Dębnica Kaszubska – tak
 • Gmina Główczyce – tak
 • Gmina Kepice – tak
 • Gmina Kobylnica – tak
 • Gmina Potęgowo – tak
 • Gmina Słupsk - tak
 • Gmina Smołdzino – tak
 • Gmina Ustka – tak
 • Miasto Ustka - tak
Programy usuwania azbestu
 • Gmina Damnica - nie
 • Gmina Dębnica Kaszubska – nie
 • Gmina Główczyce – nie (w trakcie realizacji - planowane zakończenie czerwiec 2009)
 • Gmina Kępice – nie (w trakcie realizacji)
 • Gmina Kobylnica – nie
 • Gmina Potęgowo – nie (w trakcie przygotowywania)
 • Gmina Słupsk – tak (26.02.2009)
 • Gmina Smołdzino – brak danych
 • Gmina Ustka – nie
 • Miasto Ustka - nie
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

 Według listy prowadzonej przez Urząd Marszałkowski  w powiecie słupskim nie ma urządzeń zawierających PBC.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Gmina Słupsk - brak danych
 • Gmina Smołdzino – brak danych

W pozostałych gminach nie ma.

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Gmina Damnica – tak, teren oczyszczalni ścieków w Damnicy
 • Gmina Dębnica Kaszubskahttp://www.debnica.pl
 • Gmina Główczyce – nie
 • Gmina Kępice – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach
 • Gmina Kobylnica – nie
 • Gmina Potęgowo – tak (składowisko odpadów w Chlewnicy)
 • Gmina Słupsk – PGK Słupsk
 • Gmina Smołdzino – brak danych
 • Gmina Ustka – nie
 • Miasto Ustka – tak (ZGK Sp. z o.o. i Sklep HERMES)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Obszary zdegradowane na terenie powiatu słupskiego nie występują

Powiat Tczewski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
 • Powiat Tczewski – data zatwierdzenia  30.11.2004 r., data aktualizacji 25.11.2008 r.
 • Miasto Tczew – data zatwierdzenia 29.08.2002 r., data aktualizacji 26.03.2009 r.
 • Gmina Tczew – data zatwierdzenia 24.11.2004 r.
 • Gmina Subkowy – data zatwierdzenia 09.12.2004 r.
 • Miasto i Gmina Pelplin – data zatwierdzenia 13.12.2004 r., data aktualizacji 18.12.2008 r.
 • Gmina Morzeszczyn – data zatwierdzenia  01.12.2004 r.
 • Miasto i Gmina Gniew – data zatwierdzenia  02.12.2004 r., data aktualizacji 26.11.2008 r. 
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Miasto Tczew – data uchwalenia 23.02.2006 r.
 • Gmina Tczew – data uchwalenia  21.03.2007 r.
 • Gmina Subkowy – data uchwalenia  09.02.2006 r.
 • Miasto i Gmina Pelplin – data uchwalenia 31.01.2006 r.
 • Gmina Morzeszczyn – data uchwalenia 14.06.2006 r.
 • Miasto i Gmina Gniew – data uchwalenia 23.02.2006 r., zmiana 28.05.2008 r.
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

55 837,65 Mg

w tym :

 • komunalnych -  45 673,83 Mg
 • przemysłowych – brak danych

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca  - 0,40

Sposób postępowania z odpadami
 • Miasto Tczew – selektywna zbiórka szkła, papieru i plastiku oraz odpadów niebezpiecznych, unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, odzysk
 • Gmina Tczew – selektywna zbiórka szkła, papieru i plastiku
 • Gmina Subkowy – selektywna zbiórka szkła, papieru i plastiku oraz odpadów wielkogabarytowych, unieszkodliwianie przez składowanie, odzysk
 • Miasto i Gmina Pelplin – selektywna zbiórka szkła, papieru oraz odpadów niebezpiecznych - zbiórka w ośrodku zdrowia i w gabinetach lekarskich, unieszkodliwianie przez składowanie
 • Gmina Morzeszczyn – selektywna zbiórka szkła, papieru i plastiku oraz odpadów niebezpiecznych (akumulatory i baterie w punktach sprzedaży nowych)
 • Miasto i Gmina Gniew – selektywna zbiórka szkła, papieru, plastiku, odpadów niebezpiecznych, zużytych opon, zużytych baterii, odpadów wielkogabarytowych, unieszkodliwianie poprzez składowanie, odzysk
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 • Składowisko odpadów w Tczewie przy ul. Rokickiej
  • typ składowiska  inne niż niebezpieczne
  • wielkość składowiska ( ha ) 36,3
  • pojemność całkowita składowiska   1 114 000 m3
  • pojemność pozostała do wypełnienia  264 000 m3
  • liczba kwater ogółem ( szt. )  1
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )  1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.)  0
  • monitoring składowiska   częściowy
  • wyposażenie składowiska
  • instalacja do odgazowania   częściowa
  • waga     tak
  • kompaktor    tak  
 • Składowisko odpadów w Ropuchach (gmina Pelplin)
  • typ składowiska  inne niż niebezpieczne
  • wielkość składowiska ( ha ) 1,6
  • pojemność całkowita składowiska  80 000 m3
  • pojemność pozostała do wypełnienia  31 000 m3
  • liczba kwater ogółem ( szt. )  1
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )  1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.)  0
  • monitoring składowiska  tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie    bariera naturalna
  • drenaż odcieków   
  • oczyszczalnia odcieków  tak
  • instalacja do odgazowania  tak
  • waga     tak  
 • Składowisko odpadów w Nicponii (gmina Gniew)
  • typ składowiska  inne niż niebezpieczne
  • wielkość składowiska ( ha ) 2,69
  • pojemność całkowita składowiska  193 000 m3
  • pojemność pozostała do wypełnienia  37091 m3
  • liczba kwater ogółem ( szt. )  2
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )  2
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.)  0
  • rekultywacja składowiska    nie                  
  • monitoring składowiska  tak - częściowy
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie    bariera sztuczna
  • drenaż odcieków              tak
  • instalacja do odgazowania  tak
  • waga     tak
  • kompaktor    tak  
 • Ilość unieszkodliwionych  odpadów – 46 150 Mg
 • Spalarnia – brak
 • Kompostownia
  • lokalizacja  ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew
  • rodzaj / typ  system otwartego kompostowania pryzmowego
  • podstawowe dane techniczne brak danych
  • ilość odzyskanych odpadów  31 062,31 Mg
    

 

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Miasto Tczew – tak
 • Gmina Tczew – tak
 • Gmina Morzeszczyn – tak
 • Miasto i Gmina Pelplin – tak
 • Miasto i Gmina Gniew – tak
 • Gmina Subkowy – tak
Programy usuwania azbestu
 • Miasto i Gmina Gniew – tak, 26 marca 2008 r.
 • Miasto i Gmina Pelplin – tak, 28 listopada 2007 r.
 • pozostałe gminy – nie
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Według  listy prowadzonej przez  Urząd Marszałkowski –brak w powiecie tczewskim

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Firma wielobranżowa K.Z.M.A. Subkowy, ul. Wodna 6
 • „Pirostal” Przedsiębiorstwo Złomowania i Usług Technicznych, Tczew, ul. Malinowska
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Dzikie wysypiska śmieci:

 • Mały Garc, gmina Subkowy – odpady komunalne mieszane 900 m3
 • Gorzędziej, gmina Subkowy – odpady komunalne mieszane 25 m3
 • Rybaki, gmina Subkowy – odpady komunalne mieszane 200 m3

Powiat Wejherowski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

brak danych

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

brak danych

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

brak danych

Sposób postępowania z odpadami

brak danych

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Brak informacji z powiatu

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

Brak informacji z powiatu

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

Brak informacji z powiatu

Programy usuwania azbestu

Brak informacji z powiatu

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Brak informacji z powiatu

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Brak informacji z powiatu

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Brak informacji z powiatu

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Brak informacji z powiatu

Sopot

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Uchwała Rady Miasta Sopotu nr XIX/347/2004 z dnia 13.08.2004 r.

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin


 Uchwała Rady Miasta Sopotu nr XXXV/592/2006 z dnia 17.03.2006 r.

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2008 roku  - 19 364 Mg

w tym :

 • komunalnych:  14 297 Mg
 • przemysłowych:  163,6 Mg

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 379 kg

 

Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów:
  • szkło, 
  • papier,
  • plastik, 
  • niebezpieczne,
  • wielkogabarytowe
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
  • EKODOLINA
 • odzysk: EKODOLINA
  • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne,
  • zbiórka odpadów surowcowych w gminach (szkło, papier, plastik, inne),
  • zbiórka odpadów wielkogabarytowych,
  • przetwarzanie odpadów w zakładzie utylizacji,
  • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach.
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Sopot nie posiada własnego wysypiska odpadów. Jest udziałowcem Spółki EKODOLINA sp. z o.o. Łężyce.

Zakład zagospodarowania odpadów „EKO DOLINA”, Łężyce, gm. Wejherowo, Powiat Wejherowski. Udziałowcami są: Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" oraz gminy: Gdynia, Kosakowo, Reda, Rumia, Sopot, Wejherowo-gmina miejska, Wejherowo-gmina wiejska - powierzchnia składowania kwatery B1/1 wynosi 4,06 ha, pojemność kwatery B1/1 wynosi 605 000 m³ .

Schemat Zakładu „EKO DOLINY”:

 • Segment przyjmowania odpadów od dostawców indywidualnych  
 • Sortownia odpadów 
 • Budynek socjalny z segmentem demontażu sprzętu AGD/RTV
 • Segment demontażu odpadów wielkogabarytowych
 • Kwatera magazynowa na odpady budowlane wraz z segmentem przerobu gruzu budowlanego
 • Pryzmowa kompostownia odpadów zielonych
 • Magazyn czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych 
 • Instalacja odzysku biogazu wraz z elektrownia
 • Podczyszczalnia ścieków i odcieków 
 • Kwatery składowe
 • Inne obiekty 

Spalarnia: NIE DOTYCZY

Kompostownia: NIE DOTYCZY

Inne - w tym składowiska odpadów przemysłowych - nie ma

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

W kwietniu 2008 r. przeprowadzona została na terenie Sopotu inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Gmina Miasta Sopotu posiada wykaz oraz dane dotyczące ilości wyrobów azbestowych w poszczególnych typach zabudowy: zabudowa jednorodzinna (osoby fizyczne); podmioty gospodarcze; jednostki budżetowe.

Programy usuwania azbestu

 data przyjęcia: kwiecień 2008 r.

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

 wg listy prowadzonej przez  Urząd Marszałkowski-nie ma w Sopocie.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

brak

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) przy siedzibie Zakładu Oczyszczania Miasta, Al. Niepodległości 723 a, Sopot

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Nie występują

Słupsk

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami ( powiatowy i gminne )

 data zatwierdzenia 22 lutego 2006

 data aktualizacji planu: trwają bieżące prace (rok 2009)

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

 data uchwalenia Uchwała Rady Miejskiej LXIII/863/06 z dnia 25  październik 2006.

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2008 roku: 41.372,10 Mg

w tym :

 • komunalnych 30.204,46 Mg
 • przemysłowych 11.167,64 Mg

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca (przybliżone):320 kg

Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach:
  • szkło papier     
  • plastik niebezpieczne      
  • inne
 •  unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie
 • odzysk
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 •  lokalizacja: Miasto korzysta za składowiska w Bierkowie leżącego poza granicami administracyjnymi powiatu grodzkiego w ziemskim powiecie słupskim
 • składowisko: Regionalne Składowisko Odpadów w Bierkowie
  • typ składowiska: składowisko odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne
  • wielkość składowiska: 10,4 ( ha )
  • pojemność całkowita składowiska: 1.212.780 ( Mg )
  • pojemność pozostała do wypełnienia: 284.268 ( Mg )
  • liczba kwater ogółem: 5 ( szt. )
  • liczba kwater eksploatowanych:  3 ( szt. )
  • liczba kwater zamkniętych: 0 ( szt.)
  • monitoring składowiska:  tak
  • wyposażenie składowiska:
  • uszczelnienie: bariera naturalna+bariera sztuczna
  • drenaż odcieków:   tak
  • oczyszczalnia odcieków:  tak
  • instalacja do odgazowania:  tak
  • waga:     tak
  • kompaktor:    tak
  • linia sortownicza:   tak
  • kompostownia:    tak 
  • Ilość unieszkodliwionych w 2008 r. odpadów przez składowanie: 36.013,97 Mg
  • Spalarnia: brak
 • Kompostownia lokalizacja: Składowisko odpadów
  • rodzaj / typ: Biokomposter typ 16
  • podstawowe dane techniczne ciężar: 15 Mg, pojemność: 16 m3, śr. bębna: 2.133 mm, dł. bębna: 10.10363 mm, ilość komór: 7
  • Ilość odzyskanych w r. 2008 odpadów: 478,26Mg
 • Kompostownia lokalizacja:  Kompostownia na oczyszczalni ścieków Spółki Wodociągi Słupsk
  • rodzaj / typ: pryzmowy, otwarty
  • podstawowe dane techniczne: wydajność docelowa: 20 000 t/rok,
  • zrealizowane obiekty: płyta żelbetowa 8100m2,
  • wiata stalowa 9.000 m2,
  • dojrzewalnia kompostu,
  • magazyn surowca
  • Ilość odzyskanych w r. 2008 osadów: 1585,6 Mg
    
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

brak danych z powiatu

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

Miasto posiada wykaz obiektów zawierających azbest

Programy usuwania azbestu

Data przyjęcia: w trakcie opracowywania

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Wg listy prowadzonej przez  Urząd Marszałkowski:

 • Syndkraft EC Słupsk Sp.z oo ul Słoneczna 15d:
  • masa urządzenia z PCB -10,521 Mg
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
stan: 12 stycznia 2009 r.:

 • Firma „ADKONIS” Oliver Adkonis w Słupsku 76-200 Słupsk, ul. Grottgera 14  
 • Firma Handlowo-Usługowa „TRANS-MOT” -  Karol Szczepaniak, Stanięcino 10 A, 76-200 Słupsk, ul. Poznańska 79 A
 • ZIS „INSTON’’, Marian Trojanowski, 76-200 Słupsk ul. Grottgera 16A, 76-200 Słupsk ul. Poznańska 79A
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
http://www.slupsk.pl/srodowisko/dokumenty/1263.html

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

wg stanu na dzień 01. stycznia 2009 r - brak obszarów zdegradowanych

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002