Gdańsk

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

ZADANIE
UWAGI – informacje dodatkowe
„Dzień bez foliówek”
Akcja odbyła się w ramach ogólnopolskiej inicjatywy ”Dzień bez toreb foliowych”. Pracownicy Wydziału Środowiska i Zakładu Utylizacyjnego na terenie Urzędu rozdawali gdańszczanom torby ekologiczne oraz materiały promocyjne zachęcające do nie używania toreb foliowych. W ciągu dwóch godzin akcji rozdano 200 szt. toreb z materiału i ponad 300 toreb papierowych.
Wyjazdy młodzieży szkolnej do oczyszczalni ścieków „Wschód”.
Wyjazdy planowane są w każdy piątek miesiąca.
Dzięki tym wycieczkom przybliża się młodzieży gdańskich szkół kwestie związane z technologią oczyszczania ścieków, jak również zwraca uwagę na problematykę ochrony środowiska. Miasto podpisało porozumienie z ZKM na przewóz młodzieży do oczyszczalni ścieków. Zaplanowano do 13 czerwca br. 11 wycieczek, do tej pory odbyło się 6 wycieczek, z tej formy edukacji skorzystało 240 uczniów. Kontynuacja wyjazdów od 1999 roku.
Zorganizowanie festynu ekologicznego „Zielony Weekend” w dniu 14 czerwca.
Festyn rodzinny pod hasłem „Zielony Weekend” na stałe wpisał się w kalendarz imprez organizowanych przez Urząd Miasta. W tym roku po raz kolejny festyn odbędzie się na terenie mola w Gdańsku –Brzeźnie. Na omawianym terenie stanie namiot o pow. 250 m² w którym dla zaproszonych instytucji przygotowane będą miejsca wystawiennicze. Na dzień dzisiejszy rozesłane zostały zaproszenia do organizacji ekologicznych – wpływają zgłoszenia. Umowa z MTG na wynajem hali jest na etapie zatwierdzania. Ogłoszenia medialne pojawią się w TVP Gdańsk i Radiu Gdańsk.
Koordynacja obchodów „Dnia Ziemi”.
Obchody Dnia Ziemi odbyły się 18 kwietnia (sprzątanie) oraz 22 kwietnia – uroczystości w placówkach oświatowych. Zakupiono 10 000 szt. worków i 20 000 szt. rękawic, we współpracy z WGK oraz Zakład Utylizacyjny zapewniono odbiór odpadów, WE - dystrybucja materiałów informacyjnych oraz worków. W akcji wzięło udział 65 placówek oświatowych, kilka ogrodów pracowniczych i mieszkańcy Gdańska. 
Program ekologiczny w 30 gdańskich przedszkolach dotyczący segregacji odpadów z uwzględnieniem kompostowania odpadów.
Wiosenna sesja warsztatów w przedszkolach objętych programem.
Zawarto umowę z Gdańską Fundacją Wody na przeprowadzenie cyklu warsztatów przez Centrum Edukacji i Informacji Ekologicznej. Do tej pory warstwy odbyły się w 17 przedszkolach. Udział w nich wzięło ponad 300 przedszkolaków. Autorski program rozpoczęto w 1998 roku.
Kontynuacja spotkań w ramach Lokalnej Agendy 21
Forum La 21 jest ciałem doradczym i ma istotny wkład w zrównoważony rozwój miasta. W roku bieżącym planuje się poszerzenie składu, i w związku z tym wysłanie nowych zaproszeń do przedstawicieli różnych grup. Intensyfikacja spotkań.
Wykłady i prelekcje w szkołach i przedszkolach.
W dniu 7 kwietnia br . odbyła się prelekcja nt. segregacji odpadów w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 1
Konkurs dla mieszkańców Gdańska na najładniej ukwiecone okno lub balkon.
Konkurs skierowany do mieszkańców miasta Gdańska. Konkurs rozgrywany w dwóch kategoriach najładniej przyozdobiony balkon i najładniej przyozdobione okno. Pula nagród w konkursie wynosić będzie 10 000zł. Planowany dzień startu 15 maja – publikacja ogłoszenia i szczegółów konkursu na stronie miasta. Na dzień 19 maja planowana jest publikacja regulaminu oraz formularza zgłoszeń w „Dzienniku Bałtyckim”. W okresie od 26 maja do 31 sierpnia na zmianę Radiu Gdańsk i TVP Gdańsk pojawiały się będą ogłoszenia przypominające mieszkańcom o konkursie.
Konkurs na scenariusz wideoklipu do utworu muzycznego „Zielony Gdańsk” dla uczniów szkół średnich.
Konferencja prasowa – publiczne wykonanie utworu.
Konkurs skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, rozstrzygnięty będzie w dwóch kategoriach: praca indywidualna i praca zbiorowa.
Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych związany z segregacją odpadów.
Konkurs plastyczny dotyczyć będzie zagadnień z zakresu segregacji odpadów. Do współpracy zaprosimy Zakład Utylizacyjny.
Cykl książeczek na temat ekologii i postaw przyjaznych środowisku.
Edycja dla trzech grup wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja.
Seria książeczek wydana dla poszczególnych grup wiekowych. Omawiająca 4 komponenty środowiska: woda, odpady, przyroda, powietrze. Książeczki rozdawane będą w przedszkolach i szkołach, Nakład: 1000 szt.
Wydanie rocznego raportu: „Ocena stanu środowiska w Gminie Gdańska za rok 2007”.
we wrześniu po wydaniu raportu odbędą sięspotkania celem prezentacji stanu środowiska (przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, Urząd Miejski + przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego, WIOŚ, SANEPID)
Foldery promujące tereny zieleni w Gdańsku.
 
Otwarcie sezonu żeglarskiego w dniu 17 maja 2008r.
Zadanie realizowane razem z MOSiR
Na terenie nabrzeża „Motławy” rozstawione zostaną namioty, w których Wydział Środowiska wraz z Wydziałem Programów Rozwojowych prowadzić będą kampanię edukacyjną.
Zakup gadżetów reklamujących Zielone Miasto Gdańsk.
Cel: na nagrody dla uczestników konkursów
Zakup gadżetów dla uczestników konkursów organizowanych przez Wydział. Budżet: 25 000 zł. Liczymy na wsparcie Biura Promocji.
Zakup toreb lnianych.
Budżet: 5000 zł. Torby rozdawane będą w festynach organizowanych przez Tut. Wydział.
Wykonanie nalepek informujących o prawidłowym sposobie wrzucania przeterminowanych lekarstw do zamieszczenia na pojemnikach do zbiórki przeterminowanych leków znajdujących się w gdańskich aptekach.
Nalepki naklejane zostaną na pojemniki ustawione w gdańskich aptekach. Ilość: 600 szt.
Spotkanie z firmami promocyjnymi i reklamowymi oraz organizacjami pozarządowymi w sprawie określenia skutecznych sposobów dotarcia do mieszkańców w ramach promocji działań i zachowań
pro-ekologicznych.
W czerwcu planujemy spotkanie z firmami promocyjnymi i reklamowymi, organizacjami pozarządowymi. Odbędzie się „burza mózgów” – wypracowanie działań propagujących postawy proekologiczne.
Wykonanie i emisja w TVP3 trzech spotów promujących zachowania proekologiczne i zdrowy styl życia.
1. Gdańskie ścieżki rowerowe
2. Posprzątaj po swoim psie.
3. Gdańsk Zielone Miasto
Spoty emitowane będą w TVP3.
Wykonanie plakatów (Citylight) do zamieszczenia w środkach komunikacji miejskiej.
Cel: kształtowanie przyzwyczajeń i postaw pro-środowiskowych wśród społeczności lokalnej.
Citylight zamieszczone będą w środkach komunikacyjnych i będą kampanią edukacyjno-informacyjną dotyczącą segregacji odpadów. Ilość 100 szt. Koszt: 8 000 zł.
Zorganizowanie spotkania Unii Metropolii Polskich
 
Wspólnie upiększamy nasze miasto Gdańsk.
 
W ramach projektu mieszkańcom Gdańska maja być rozdawane nieodpłatnie nasiona roślin ozdobnych przeznaczone do posiania w kwietnikach, na oknach lub przydomowych ogródkach. Ilość 4000 szt. torebek.

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • „Dzień bez foliówek”
 • Zorganizowanie festynu ekologicznego „Zielony Weekend” w dniu 14 czerwca.
 • Koordynacja obchodów „Dnia Ziemi”.
 • Program ekologiczny w 30 gdańskich przedszkolach dotyczący segregacji odpadów z uwzględnieniem kompostowania odpadów.
 • Wiosenna sesja warsztatów w przedszkolach objętych programem.
 • Kontynuacja spotkań w ramach Lokalnej Agendy 21
 • Konkurs dla mieszkańców Gdańska na najładniej ukwiecone okno lub balkon.
 • Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych związany z segregacją odpadów.
 • Wykonanie i emisja w TVP3 trzech spotów promujących zachowania proekologiczne i zdrowy styl życia.
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Budowa ścieżki dydaktycznej „Nadmorski las” w Pasie Nadmorskim
 • Rozpowszechnianie informacji na temat nowego systemu odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości -  promocja systemu dualnego.
 • W ramach strony Miasta Gdańska utworzenie strony www  ZIELONE MIASTO GDAŃSK
 • Konkurs wiedzy ekologicznej Ekomilionerzy
 • Najlepszy zbieracz w placówce (makulatury, puszek, baterii)
 • Ulotka – do wszystkich wspólnot dot.obowiązku wspólnot w zakresie utrzymania czystości na podwórkach, urządzania przydomowych terenów zielonych, segregacji odpadów, dbałości o wizerunek miasta (EURO 2012)
 • Zlecenie opracowania Studium funkcjonalno- użytkowego wraz z wariantem lokalizacyjnym budowy Nadbałtyckiego Centrum Edukacji Ekologicznej
 • Organizacja ogólnopolskiej konferencji nt. doświadczeń w zakresie edukacji ekologicznej
 • Program Adopcja roślin – zaproszenie gdańskich szkół do sadzenia roślin w otoczeniu ich placówek i przejęcie odpowiedzialności za sadzone rośliny (uczniowie opiekunami)
 • Inauguracja EKO URZĘDU
 • Wykorzystanie strony intranetowej do wymiany informacji – możliwość komunikowania się (strona interaktywna)
 • Rozpowszechnienie naklejek-przypominaczy o oszczędności energii itp. wśród pracowników urzędu.
 • Analiza możliwości oszczędności energii, poprzez wymianę żarówek na energooszczędne), zakup sprzętu energooszczędnego, zakończenie wymiany stolarki okiennej na energooszczędną w budynku UMG przy ul. Nowe Ogrody
 • Sprzątanie Bałtyku
 • Projekt edukacyjny „Psia toaleta”. Zakup i montaż w parkach miejskich 30 szt. zestawów składających się z automatu do sprzedaży jednorazowych torebek oraz kosza na zużyte torebki. Obsługa całoroczna 43 szt. automatów, naprawy i monitoring projektu.
 • Budowa wybiegów dla psów w parkach miejskich. Wybiegi to grodzone place przeznaczone wyłącznie do przebywania psów wraz z ich opiekunami.
 • Planuje się utworzenie dwóch wybiegów: w Parku Akademickim i w Parku im. Jana Pawła II.
 • Projekt „Pupil”. Wykonanie ulotek i plakatów. Kolportaż ulotek i plakatów do szkół, wspólnot mieszkaniowych i na spotkaniach o tematyce proekologicznej.
 • Zakup i dystrybucja wśród właścicieli psów, oraz administratorów i zarządców budynków torebek do usuwania nieczystości po psach.
 • Kampania informacyjno-edukacyjna – bilbordy:  Sprzątaj po mnie, Smycz = bezpieczeństwo

Gdynia

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • konkursy o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży np: plastyczne, internetowe, dla wszystkich mieszkańców: „Zapraszamy ptaki do Gdyni” na wykonanie budki lęgowej i karmnika dla ptaków
 • kampanie informacyjne np.: „Posprzątaj po swoim psie”, „Nie spalaj śmieci”.
 • Informator o stanie środowiska miasta” dostępny na internetowej stronie Urzędu Miasta Gdyni.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • akcja „Sprzątanie Świata – Gdynia 2006 (2007)”, w której wzięło udział ponad  tys. uczniów z gdyńskich szkół podstawowych, gimnazjów i średnich.
 • akcja plakatowo-medialną „Posprzątaj po swoim psie”
 • kampania informacyjną „Nie spalaj śmieci” poświęconą problemowi spalania śmieci przez mieszkańców w piecach i ogrodach
 • wakacyjna kampania edukacyjna „Czyste plaże” (we współpracy z Fundacją „Recal”)
 • zorganizowano X edycję konkursu  „Zapraszamy ptaki do Gdyni” na wykonanie budki lęgowej i karmnika dla ptaków. Do konkursu zgłoszono 111 budek lęgowych i 332 karmniki. Jury konkursu wyłoniło 25 laureatów, przyznało także 40 wyróżnień oraz 3 nagrody dla szkół, których uczniowie wykonali i dostarczyli najwięcej budek lęgowych i karmników.
 • Program „Koci Dom”- 2007 W założeniach jest to program wieloletni prowadzony przy współudziale organizacji pozarządowych, których statutowym celem działania jest pomoc zwierzętom. W program włączyły się również administracje budynków, które uzgadniają z opiekunami kotów miejsca usytuowania „domków”, a także kontrolują czy wokół domków jest należyta czystość i porządek. Mamy nadzieje, że „kocie domy” zbliżą w pozytywnym tego słowa rozumieniu administracje i opiekunów bezpańskich kotów. W zamian za podjęcie współpracy utrzymywane przez Miasto schronisko „Ciapkowo” wspomaga osoby opiekujące się bezpańskimi kotami przekazując im w miarę możliwości środki antykoncepcyjne dla zwierząt oraz suchą karmę.
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • kontynuacja zeszłorocznych akcji, kolejne edycje konkursów: „Zapraszamy ptaki do Gdyni”   oraz na najlepszą stronę internetową o tematyce ekologicznej
 • konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej
 • projekt ekologicznej szkoły- ogrody dydaktyczne
 • konkurs na film reklamowy o tematyce ekologicznej

Powiat Bytowski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Brak danych z powiatu

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Brak danych z powiatu

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Brak danych z powiatu

Powiat Chojnicki

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Fundacja Ekologiczna ziemi Chojnickiej i Zaborskiej http://funeko.chojnice.pl/
Wieloletni zintegrowany program Edukacji Ekologicznej i Zdrowotnej Powiatu Chojnickiego "Od edukacji ekologicznej do zrównoważonego rozwoju Ziemi Chojnickiej"
http://www.fundacja.chojnice.pl/ 

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Zakup książeczek edukacyjno szkoleniowych dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa p. pożarowego
 • Książeczki były rozdawane przez strażaków w szkołach
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • brak informacji

Powiat Człuchowski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Miasto Człuchów
  • „Ozdoby choinkowe naszej babci”
  • „Żyj z przyrodą w zgodzie”
  • „Ziemia oczekuje pomocy”
  • „Ekologiczny pokaz mody”
  • „Obchody dni ziemi”
  • Przegląd piosenki ekologicznej - „Zielony słowik”
  • Szkolne Święto niezapominajki i wystawy kwiatów
  • Dzień dziecka w zgodzie z naturą
  • Podsumowanie całorocznej akcji zbiórki makulatury
  • Konkurs ekologiczny klas IV-VI
  • Potyczki ekologiczno – matematyczne
  • Zuchowe „eko – zabawy”
  • Zielony marsz na powitanie wiosny
  • Zbiórka Makulatury
  • Happening – sprzątanie po swoim psie
 • Gmina Przechlewo
  • akcja:„Sprzątanie Świata”
 • Gmina Czarne
  • Akcja sprzątania świata - wszystkie szkoły i przedszkole 
  • Wycieczki edukacyjne  na składowisko odpadów w Nadziejewie
  • Konkurs plastyczny : Z ekologią na ty
  • Przeprowadzenie akcji segreguj odpady
  • Quiz przyrodniczy dla klas I Szkoły Podstawowej w Czarnem
  • Konkurs na Biologa Roku
  • Akcja Błękitny Patrol - sprzątanie brzegów rzeki Czernicy
 • Gmina Koczała
  • Edukacja ekologiczna na terenie gminy Koczała odbywa się głównie poprzez wyjazdy terenowe i warsztaty adresowane do dzieci i młodzieży. Inicjatorami tych
  • zajęć są: Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale, Punkt Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Niedźwiady w Niedźwiadach.
 • Gmina Rzeczenica
  • udział w akcji “Sprzątanie świata”  i sprzątanie “Dzień Ziemi”
  • konkursy recytatorskie i piosenkarskie w szkołach,
  •  konkursy plastyczne o tematyce ekologicznej
  • współpraca z nadleśnictwami,
  • sadzenie drzewek wokół terenu szkoły
  • podnoszenie świadomości dzieci dot. segregacji odpadów – akcje zbierania surowców wtórnych np. makulatury
  • zwiedzanie przez szkoły, rezerwatów na terenie gminy Rzeczenica
  • program edukacyjny “Każdy uczeń wie co zrobić z ZSEE” dot.  zbierania sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

brak informacji

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

brak informacji

Powiat Gdański

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Organizowanie Olimpiad Ekologicznych - corocznie (m. Pruszcz Gd.), oraz innych konkursów (gm. Cedry Wlk., Kolbudy, Suchy Dąb) z udziałem wszystkich placówek oświatowych,
 • Akcje "Dni Ziemi" "Sprzątanie Świata" (gm. Kolbudy, Suchy Dąb),
 • Edukacja w szkołach (prowadzenie obserwacji w terenie stanu szaty roślinnej, stopnia zanieczyszczenia wody itp., wycieczki krajoznawcze, filmy przyrodnicze przedstawiające stan zanieczyszczenia i jego konsekwencje (gm. Kolbudy, Suchy Dąb),
 • Organizacja Gminnego i Powiatowego Konkursu Ekologicznego (Gm. Pruszcz Gdański), konkursy i wycieczki ekologiczne, wyjazdy na "zielone szkoły" (gm. Kolbudy), edukacja w szkołach,
 • Konkurs „Piękna Zagroda” w Cedrach Wielkich
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Olimpiada Ekologiczna
 • Dzień Ziemi
 • Sprzątanie Świata
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • organizacja akcji „ Zbierajmy zużyte baterie” we wszystkich gospodarstwach domowych

Powiat Kartuski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • „Najwyższa pora ratować Kaszubskie Jeziora” - kampania organizowana przez Zespół Szkół w Goręczynie, przy współudziale Starostwa Powiatowego w Kartuzach oraz Zarządu Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, na rzecz ochrony jezior Kaszubskich
 • „Młodzieżowy Sejmik Ekologiczny” – cykliczne spotkania edukacyjne młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, organizowane z inicjatywy Zespołu Szkół w Goręczynie
 • „Zielona afera” – przedstawienia o tematyce ekologicznej (gm. Kartuzy)
 • „Coś z niczego” – konkursy dla szkół związane z recyklingiem odpadów (gm. Kartuzy)
 • Monitoring rzeki Słupii przez młodzież szkolną (gm. Sulęczyno)
 • kółka ekologiczne
 • konkurs „Piękna Wieś”
 • spotkania z leśnikami, ornitologami,
 • prelekcje,
 • seminaria,
 • przedstawienia teatralne,
 • inscenizacje muzyczno-teatralne,
 • wycieczki krajoznawcze,
 • akcje sprzątania świata,
 • zbiórki surowców wtórnych w szkołach np. zużytych baterii,
 • Szkolenia rolników z zakresu ekologii (produkcja zdrowej żywności, uprawa, zabiegi przechowywania zbóż),
 • pochody ekologiczne,
 • wycieczki edukacyjne: ''Formy ochrony przyrody'',
 • budowanie ścieżek zdrowia,
 • zielone szkoły w Sulęczynie,
 • Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku,
 • Ogród Botaniczny w Gołubiu,
 • Pikniki Ekologiczne w Szymbarku
 • Konkurs ekologiczny „Zielone zadanie” w szkole w Baninie, gm. Żukowo
 • Sprzątanie świata.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

 brak informacji z powiatu

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

VIII Młodzieżowy Sejmik Ekologiczny – „Najwyższa pora ratować Kaszubskie Jeziora” Goręczyno, 7 – 8 maja 2009 r.

Powiat Kościerski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • edukacja ekologiczna w placówkach oświatowych,
 • przy współudziale Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego prowadzone są szkolenia rolników pod kątem rozwiązywania problemów ekologicznych, finansowania inwestycji proekologicznych z wykorzystaniem środków unijnych UE na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

w 2008 roku  formy edukacji

 • obchody 25-lecia Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego,
 • sejmik ekologiczny w Zespole Szkół z Grabowie,
 • konkursy: „Poznajemy Parki Krajobrazowe” ok. 90 uczestników oraz „Bioróżnorodność i formy ochrony przyrody w Polsce”- ok. 30 uczestników,
 • realizacja zadania publicznego przez gminę Lipusz pn. „Żyj zdrowo w zgodzie z naturą”, celem którego było podnoszenie wiedzy o środowisku naturalnym, jego ochronie, zasobach wśród mieszkańców gminy Lipusz. Realizacja zadania polegała na wykonaniu badań jakości wody pitnej z indywidualnych ujęć oraz współorganizację festynu ekologicznego,
 • akcja edukacyjna „Pomorskie dymy - by nauka nie poszła w las a plastiki do pieca”, prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Kościerzynie przy udziale Zarządu Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, której zamierzeniem było rozwinięcie wrażliwości na problemy środowiska wśród młodzieży i jej otoczenia, poprzez zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa odnośnie: właściwego postępowania z odpadami oraz konsekwencji płynących z ich spalania,
 • „Dzień Ziemi” coroczna akcja proekologiczne organizowana z Ligą Ochrony Przyrody; grupa docelowa: przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjum,
 • „Sprzątanie Świata” coroczna akcja proekologiczne organizowana z okazji Światowego Dnia Sprzątania Świata; grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjum.

w roku bieżącym:

 • realizacja zadania publicznego pn. „Czyste środowisko zdrowy człowiek”, celem którego jest podnoszenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców na temat konieczności selektywnej zbiórki odpadów. W ramach projektu ogłoszone zostaną konkursy plastyczne i fotograficzne dla uczniów szkół w Lipuszu i Tuszkowach,
 • akcja edukacyjna prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Kościerzynie przy współpracy z Zarządem Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego pn. „Mniej plastików w naszych piecach - więcej tlenu w naszych płucach”, której celem jest wykształcenie wśród mieszkańców powiatu trwałych
 • i świadomych postaw proekologicznych. Poprzez realizację projektu przewiduje się podniesienie społecznej świadomości co do wagi ochrony środowiska naturalnego, konsekwencji i skutków płynących z zanieczyszczania powietrza.
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • wydawnictwa promujące walory WPK,
 • akcja informacyjna „Ptaki WPK”,

Powiat Kwidzynski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

1. Odnawialne źródła energii szansą rozwoju społeczności lokalnych
Projekt miał na celu podniesienie świadomości i aktywności ekologicznej społeczności lokalnych w zakresie odnawialnych źródeł energii i poszanowania energii.
Odbiorcami projektu byli mieszkańcy powiatu kwidzyńskiego w szczególności:
• nauczyciele,
• pracownicy samorządowi,
• przedsiębiorcy,
• potencjalne osoby zainteresowane "zielonymi" miejscami pracy,
• przedstawiciele organizacji społecznych i grup nieformalnych,
• dzieci i młodzież szkolna.
Główne działania
1.Cykl szkoleniowy dla animatorów lokalnych.
2.Kampania informacyjna poszanowania energii i promocji odnawialnych nośników energii.
3."Słoneczne lekcje" - zajęcia edukacji ekoenergetycznej.
4.Punkt konsultacyjny "Małe centrum odnawialnych źródeł energii".
5. Scenariusze zajęć "ABC zrównoważonej energii".
6. Spotkania gminne.
7. Praktyczne warsztaty wykonania kolektora
8. Wyjazdy studyjne
9. Seminarium podsumowujące.

Wartość całkowita projektu 208 249 zł
Źródła finansowania:
• Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Mechanizmu Finansowego EOG 187 424 zł
• Wkład własny - 20 825 zł
Koszty dotacji projektu poniesione w 2008 roku: 183 945,70 zł zł
Czas realizacji projektu: 12 miesięcy (02/01/2008 - 31/12/2008)

2. Program rewitalizacji sadów tradycyjnych na Powiślu Kwidzyńskim. Projekt przejściowy 2008/2009
Nadrzędnym celem projektu prowadzonego w okolicach Kwidzyna jest ochrona in situ (w naturalnym środowisku) lokalnych odmian starych drzew owocowych- jabłoni, śliw i gruszy w obszarze Kwidzyńskiego Powiśla. Szczególną uwagę poświęcamy wspomnianej odmianie jabłoni- złotce kwidzyńskiej, która prawdopodobnie zachowała się w postaci kilku drzew.
W ramach prowadzonego projektu zinwentaryzowano stare sady w okolicach Kwidzyna, pobrano materiał do rozmnożenia, założono 3 szkółki starych odmian, w których posadzono zinwentaryzowane gatunki. Utworzono bank genetyczny starych drzew owocowych- jabłoni, śliw i gruszy poprzez stworzenie wzorcowego sadu z odmian zebranych lokalnie. Okazuje się, że na Powiślu kwidzyńskim zinwentaryzowano ponad 90 rożnych odmian starych drzew owocowych. Za istotne uznano także podniesienie wiedzy mieszkańców powiatu kwidzyńskiego w zakresie znaczenia zachowania starych sadów w kontekście ich roli przyrodniczej a także zdrowotnej. Dlatego odbyły się warsztaty, podczas których mieszkańcy zdobywali praktyczne umiejętności związane ze szczepieniem, okulizowaniem i przycinaniem drzew. Poza tym wydano materiały informacyjne broszury, kalendarz, plakaty. W lokalnych mediach pojawiły się artykuły i audycje dotyczący idei zachowania starych odmian drzew owocowych. Równolegle porodzone są działania związane z powrotem tradycji kulinarnych bazujących na wykorzystaniu owoców drzew starych odmian, mogące mieć wpływ na rozwój wiejskiej przedsiębiorczości oraz wzmocnienie lokalnej turystyki. Tradycyjnie wysmażane powidła w kuprowym kotle (Nebrowo i Benowo) stają się marką rozpoznawalną i identyfikowaną z Doliną Dolnej Wisły. W nawiązaniu do złotki kwidzyńskiej- endemicznej odmiany jabłoni- zaczęto produkować musy jabłkowe oraz musujące wino jabłkowe, tzw. cydr jabłkowy. Zakończenie projektu planowane jest na maj 2009 roku, jednak jego idea będzie kontynuowana poprzez utworzone szkółki i banki genów.
Wartość całkowita projektu 105 190 .zł
Źródła finansowania:
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 52 595 zł
• UNDP GEF 52 595 .zł
Koszty projektu poniesione w 2008 roku: 58 279,81 zł
Czas realizacji projektu: 24 miesiące – 01.06.2007- 30.06.2009

3. W powiązaniu z projektem Ośrodek Aktywności Społecznej Zaułek Benowo realizowano projekt inwestycyjny "Adaptacja budynku po starej szkole w Benowie na ośrodek edukacji ekologicznej". Projekt polegał na zmianie systemu ogrzewania z węglowego na zasilanie pompą ciepła ( oraz kolektorami słonecznymi (do podgrzania ciepłej wody użytkowej) oraz współfinansowaniu prac remontowych. Celem projektu było stworzenie w oparciu o budynek oferty z zakresu edukacji ekologicznej. Dzięki otrzymanej dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku w wyremontowanym budynku odbywają się zajęcia przyrodnicze i z zakresu ochrony środowiska dla grup z zewnątrz. Najczęściej grupami odbiorcow są klasy szkolne z terenu Gminy Ryjewo i innych gmin powiatu kwidzyńskiego. Od września 2008 roku w zajęciach uczestniczyły 26 zorganizowanych grup, w tym 18 z terenu powiatu kwidzyńskiego. Zajęcia prowadzą specjaliści ze Stowarzyszenia Eko- Inicjatywa oraz leśnicy, wybrane elementy- lokalni rolnicy i znawcy regionu. Oferta edukacyjna jest aktualna od kwietnia do końca października.
Wartość całkowita projektu 742 560 zł
Źródła finansowania:
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 576
998,00 zł
• Starostwo Powiatowe w Kwidzynie - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w kwocie 20 000 zł, na sporządzenie dokumentacji technicznej
• Pozostałe środki – jako montaż finansowy ze środków uzyskanych z w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, środków przejściowych UE za pośrednictwem Funduszu Współpracy.
Koszty projektu poniesione w 2008 roku: 60 394 zł
Czas realizacji projektu: – 1.01.2007- 30.10.2008

4. Ekologia z Internetem
Projekt polegał na podniesieniu świadomości ekologicznej mieszkańców Kwidzyna, dostarczaniu informacji z zakresu ochrony środowiska i wiedzy przyrodniczej poprzez wykorzystani Internetu. Miał na celu zachęć mieszkańców naszego miasta do wyrażania swoich opinii i stanowisk w zakresie szeroko rozumianej ekologii za pomocom internetu.
W lokalnych mediach ukazało się 5 płatnych artykułów i głoszeń promujący projekt, została uruchomiona tzw. „zielona skrzynka” ekokwidzyn@ekokwidzyn.pl za pomocą, której mieszkańcy i którym nieobojętne jest stan naszego środowiska otrzymywali „Kurier z Eko-Inicjatywą” , jednocześnie mogli zadawać nurtujące ich pytania, przesłać swoje pomysły i obawy z tej dziedziny. Na portalach internetowych została umieszczona informacja o realizowanym projekcie, przykładem takim może być strona Urzędu Miasta Kwidzyna i Nadleśnictwa Kwidzyn. W celu ułatwienia dostępu do bieżących informacji z modyfikowano stronę internetowa naszego stowarzyszenia. Opracowano i rozesłano do 500 respondentów 10 numerów „Kuriera, którzy wyrazili zainteresowanie otrzymywanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej. W publikacji poruszana była następująca tematyka: „Sezon grzewczy w aspekcie ekologicznym”, „Sprzątanie rzeki Liwy”, „Szkolenie entomologiczne”, „Przebudowa drogi nr 55” - (związany z tym wycinka drzew), „Odnawialne źródła energii” - (zmiana ogrzewania na proekologiczne), „Relacja z europejskiego dnia ptaków”, „Bezpieczne sposoby na niebezpieczne odpady”, „Formy ochrony przyrody w powiecie kwidzyńskim”, „Segregacja odpadów”, „Korzyści z oszczędzania energii, wody”, i itp. W gospodarstwie domowym, zaznano „Z wykazem pomników przyrody na terenie Kwidzyna”, „Dokarmianie ptaków, opisano „Ekoznaki”, Omówiono także takie problemy jak: „Opakowania a ochrona środowiska”, „Czy odżywiam się zdrowo?”, „Czym jest ekologia a czym ochrona środowiska?”, „Zalety prawdziwej choinki”, „Warunki dobrych konsultacji społecznych”, „Ekologiczne święta”, „Ekologiczne strojenie choinki”. Poza tym cykliczne ukazywały się tematy: „Czy wiesz, że...” ciekawostki i nowości z rożnych stron internetowych dotyczących ekologii i przyrody, „Pojęcia i definicje ekologiczne” . W ramach ukazującego się biuletynu także 2 ankiety: „Segregacja odpadów” i „Zrównoważony rozwój”, obydwie dotyczyły problematyki naszego miasta. Na bieżąco informowano naszych respondentów na temat wydarzeń w naszym mieście np. spotkanie w sprawie budowy mostu na Wiśle, wykładu na temat: „Elektrownia atomowa – szansa czy zagrożenie ?”, „Odnawialne źródła energii i oszczędzanie energii w budownictwie oraz gospodarstwie domowym”. Zamieszczano informacje o konkursów: „Dobra Torba”, "NAJLEPSZY PROJEKT", Konkurs fotograficzny „Nadleśnictwo Kwidzyn w obiektywie 2008”, „Ptaki wokół nas” Przy redagowaniu informatora z korzystano z 10 konsultacji eksperckich. Podsumowaniem projektu było wypełnienie ankiety przez respondentów.
W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania:
1. Wydanych zostało 10 numerów „Kurier z Eko-Inicjatywą”.
2. Ukazało się 5 płatnych artykułów i głoszeń promujący projekt w lokalnych mediach.
3. Przeprowadzona została modyfikacja strony internetowej www.ekokwidzyn.pl polegającej na stworzeniu „zielonej skrzynki” (newslettera – ekokwidzyn@ekokwidzyn.pl).
4. Umieszczona została informacja o realizowanym projekcie w formie „baner – ogłoszenie” na portalach internetowych.: Urząd Miasta Kwidzyn, Nadleśnictwo Kwidzyn, e-Kwidzyn.
5. Przeprowadzono 10 konsultacji eksperckich przy redagowaniu artykułów Kuriera w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody.
6. „Kurier z Eko-Inicjatywą” rozsyłany był do ok.500 osób.
7. Ankietowanych było 500 odbiorców „Kuriera” podsumowującą projekt.
Wartość całkowita projektu 16 800.zł
Źródła finansowania:
• Gmina Miejska Kwidzyn 15 000 zł
• Środki własne 1 800 .zł
Koszty projektu poniesione w 2008 roku: 16 800 zł
Czas realizacji projektu: 4 miesiące – 09.09.2008- 31.12.2009

5. Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna
Projekt realizowany jest cyklicznie w trybie rocznym od 2004 roku. Głównym celem projektu było podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Kwidzyna zgodnie z zadaniami wyznaczonymi przez „Strategię Zrównoważonego Rozwoju Kwidzyna – Agenda 21”.
Projekt skierowany był do mieszkańców Kwidzyna. Poprzez zaplanowanie i wdrożenie poszczególnych działań, dotarliśmy do konkretnie sprecyzowanych grup odbiorców- osoby dorosłe (w tym np. seniorzy), młodzież- szkół średnich i gimnazjalnych, dzieci- szkoły podstawowe i przedszkola.
Projekt realizowany był poprzez wdrożenie 9 działań:
1. Aktywizacja szkół w działania ekologiczne „wychodzące poza mury szkoły” W tym
Organizacja świąt ekologicznych we współpracy ze szkołami- Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, Konkursy ekologiczne- Dobra Torba- Ekotorba, Ptaki wokół Nas, Konkurs fotograficzny- Przyroda okolic Kwidzyna-Nadleśnictwo Kwidzyn w Obiektywie, Młodzieżowy obóz badawczy w rezerwatach kserotermicznych- Kwidzyńskie Ostnice, Biała Góra.
2. Warsztaty papieru czerpanego
3. „Zielona Klasa”- zajęcia przyrodnicze
4. Letnia akcja ekologiczna dla dzieci „Kwitnące Wakacje”
5. Prelekcje i spotkania ze specjalistami dla mieszkańców z zakresu ekologii i zrównoważonego rozwoju.
6. Dostęp mieszkańców do wiedzy i informacji z zakresu ekologii, współpraca z mediami. W tym prowadzenie biblioteczki ekologicznej, ekologicznego serwisu internetowego www.ekokwidzyn.pl, rozbudowa serwisu o podstronę „ekokids”. Promocja zrównoważonego rozwoju w lokalnych mediach- artykuły prasowe.
7. Uczestnictwo w lokalnych regionalnych i ogólnopolskich wydarzeniach ekologicznych. Promocja działalności Miasta Kwidzyna na rzecz ekologii.
8. Kampania społeczna „Proste rady na odpady”– proekologiczna akcja konsumencka
W tym : Ankietyzacja mieszkańców Kwidzyna pod kątem oceny selektywnej zbiorki odpadów i zrównoważonego rozwoju. Spływy kajakowe połączone ze sprzątaniem rzeki Liwy. Akcja informacyjna dla mieszkańców. Wydanie materiałów informacyjnych i gadżetow
9. Wydawnictwo i materiały informacje wspomagające edukację ekologiczną mieszkańców Kwidzyna. Publikacja pt: „Dlaczego dzięcioł nie dostaje wstrząsu głowy”

Efekty ekologiczne projektu
Realizacja projektu przyniosła efekt o charakterze edukacyjnym. Głównym efektem ekologicznym projektu wnikającym z zakładanego celu było podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Kwidzyna. Wskaźnikiem osiągnięcia tego efektu jest liczba uczestników projektu, którzy otrzymali wiedze i informacje biorąc udział w poszczególnych działaniach. W efekcie wdrożonych działań odbiorcy zdobyli wiedzę i informacje z zakresu ekologii i przyrody np. gospodarka odpadami, segregacja odpadów, postawy i zagadnienia ekokonsumenckie, ochrona klimatu, energia atomowa itp. Wdrażane działania miały charakter aktywizujący i wpływający na postawy obywatelskie. Projekt zakładał min. odpowiadanie na potrzeby mieszkańców i reagowanie na pojawiające się problemy. W trakcie realizacji projektu mieszkańcy zgłosili do Stowarzyszenia m.in. problem planowanej wycinki kilkudziesięciu dębów i lip przy modernizacji ul. Sportowej. Stowarzyszenie włączyło się w proces konsultacji społecznych, min. wystosowane zostało pismo. Nasz interwencja przyniosła efekt zachowania w pasie drogowym (w bezpiecznej odległości od drogi) kilkunastu pięknych drzew- dęby i lip.
W efekcie realizacji projektu nawiązana została współpraca z Uniwersytetem II wieku, który aktywnie włączył się w projekt. W ramach UTW powstała sekcja przyrodniczo- ekologiczna, którą wspiera Stowarzyszenie. W 2009 roku zaplanowane zostały wspólne działania min. eksploracje przyrodnicze. W trakcie trwania projektu nawiązana została współpraca ze stowarzyszeniem OPUS z Łodzi, ( wizyta studyjna w Eko-Inicjatywie), które w swej strukturze prowadzi młodzieżowe gruby tworzące ekocluby.. W 2009 roku planujemy podjąć pierwsze działania mające na celu implikację idei ekoklubow na teren Kwidzyna i powiatu kwidzyńskiego. Zaplanowane zostało szkolenie nt. tworzenia ecoklubow, dla nauczycieli i liderów ekologicznych.
Wartość całkowita projektu: 300 910,45 zł
Źródła finansowania:
• Gmina Miejska Kwidzyn 140 000 zł
• Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej- Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 140 910,45 zł
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 20 000 .zł
Koszty projektu poniesione w 2008 roku: 16 800 zł
Czas realizacji projektu: 12 miesięcy – 09.01.2008- 31.12.2009

6. Edukacja ekologiczna mieszkańców- wymiana doświadczeń polsko-rosyjskich
Projekt przejściowy 2007/2008
W 2008 roku zrealizowany został ostatni etap projektu- wydanie publikacji wraz z promocją i
rozpowszechnieniem. Wydano następujące publikacje w języku polskim i w języku rosyjskim:
1. Książeczka dla dzieci dotycząca segregacji odpadów
2. Podręcznik dla liderów lokalnych i nauczycieli „Zielonymi ścieżkami”
3. Podręcznik dla nauczycieli przedszkolnych i nauczania początkowego „Aktywne formy
edukacji ekologicznej”
Wartość całkowita projektu 474 549,33 zł
Źródła finansowania:
• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A379 639,46 zł
• Wkład własny głownie pochodzący z dotacji Gminy Miejskiej Kwidzyn w ramach
komplementarnego projektu Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna 94 909,87zł
Koszty projektu poniesione w 2008 roku: 60 394 zł
Czas realizacji projektu: 14 miesięcy – 09.01.2007- 28.02.2008

II) Działania Starostwa Kwidzyńskiego:

Wyjazdy do Zakładu Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej, celem pokazania prawidłowej gospodarki odpadami prowadzonej przez ZUO, ze szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów. Wyjazdy finansowane z  Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łącznie odbyło się 12 wyjazdów,  w których wzięło udział 335 osób i byli to m.in. uczniowie, nauczyciele, pracownicy urzędów, sołtysi i członkowie rad sołeckich.

III) Działania Gminy Gardeja
- Dzień Ziemi – Gimnazjum w Wandowie
- „Opakowanie – problem XXI wieku” Gimnazjum w Wandowie
- wyjazdy do ZUO w Gilwie Małej

IV) Działania Miasta i Gminy Prabuty
- Akcja „Sprzątanie Świata”
- spotkania wiejskie, udział w szkoleniach, informacje dot. Ochrony Środowiska przekazywane w formie ogłoszeń umieszczanych w miejscach ogólnie dostępnych, stronie internetowej

V) Działania Gminy Kwidzyn
W roku 2008 podjęte zostały liczne działania w zakresie edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży przez następujące placówki oświatowe na terenie gminy:
- Przedszkole w Rakowcu,
- Przedszkole w Marezie
- Szkoła Podstawowa w Janowie,
- Szkoła Podstawowa w Korzeniewie,
- Szkoła Podstawowa w Tychnowach,
- Szkoła Podstawowa w Rakowcu,
- Gimnazjum w Liczu,
- Gimnazjum Nowy Dwór,
Uczniowie uczestniczyli m.in. w:
- akcjach: „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”, ‘Dokarmianie ptaków”, „Zbiórka makulatury i ewaluacja akcji”, itp.,
- konkursach plastycznych  np.: „Chrońmy lasy”, „Ziemia – nasza planeta”, „Eko-planeta” itp.,
- w szeregu organizowanych spotkań, wycieczkach i pogadankach na temat ochrony środowiska i prawidłowych postaw w zakresie gospodarki odpadami.
Ponadto zajęcia w zakresie edukacji ekologicznej prowadzi również Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Zielona Szkoła” w Brachlewie, który powstał w roku 2001 z inicjatywy Gminy Kwidzyn. Akcje edukacyjne dla społeczności lokalnej oraz uczniów prowadzone były  przez Stowarzyszenie EKO-INICJATYWA.
Edukacja mieszkańców gminy prowadzona jest na zebraniach wiejskich, w placówkach oświatowych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Zielona Szkoła” w Brachlewie oraz przez organizacje pozarządowe. Na zebraniach wiejskich mieszkańcy zapoznawani są z przepisami w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami, utrzymania porządku i czystości na posesji.

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Wszystkie opisane powyżej

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

 Kontynuacja powyższych działań
Gmina Gardeja nowe projekty  – „Dzień drzewa”, „chronimy las – Las chroni nas”

Powiat Lęborski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Brak informacji z powiatu.    
 

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Brak informacji z powiatu.    
 

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Brak informacji z powiatu.    
 

Powiat Malborski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Miasto Malbork:
  • Działania w zakresie edukacji ekologicznej w malborskich szkołach:
  • organizacja sesji ekologicznej – „Segregacja odpadów- recykling”,
  • szkolny etap konkursu ekologicznego i udział uczniów w wojewódzkim konkursie ekologicznym w Gardei,
  • „Dzień bez samochodu”,
  • obchody „Święta Ziemi”
  • akcja zbierania zużytych baterii,
  • konkursy wiedzy ekologiczno – przyrodniczej, plastyczne i fotograficzne związane z tematyką ekologii, guizy
  • zajęcia w kołach ekologicznych,
  • wycieczki do gospodarstw agroturystycznych
  • rajdy ekologiczne (piesze i rowerowe połączone z konkursami wiedzy ekologicznej), festyny,
  • obchody „Światowego Tygodnia Zwierząt”
  • festiwal tańca i piosenki ekologicznej
  • obchody Dnia Ziemi pod hasłem :,, Efekt cieplarniany – przyczyny i skutki’’,
  • redakcja gazetek szkolnych,
  • podnoszenie estetyki terenu szkolnego, tworzenie skwerku dydaktycznego,
  • wzbogacenie zasobów szkół w środki i pomoce dydaktyczne nadążające za współczesną tematyką i problemami ekologicznymi,
 • Miasto i Gmina Nowy Staw:
  • udział w akcji „Sprzątanie świata”,
  • pielęgnacja oraz sadzenie nowych drzew i krzewów,
  • happeningi i konkursy ekologiczne,
  • wycieczki ekologiczne,
  • wydawanie gazetek i plakatów  związanych z ochroną środowiska,
  • działalność kół ekologicznych,
  • tworzenie plakatów i gazetek związanych z ochroną środowiska,
  • organizacja Dnia Bez Samochodu,
  • szkolenia rolników z zakresu rolnictwa ekologicznego oraz ograniczania, zanieczyszczeń pochodzących z rolnictwa.
 • Gmina Malbork:
  • Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich
   • różne formy edukacji ekologicznej realizowane były na podstawie podręczników „Mój Świat”
   • organizacja akcji „Sprzątanie Świata”
   • konkursy plastyczne na temat „Jak chronić naszą planetę” i „Święto Ziemi”,
   • zbiórka zużytych baterii, sortowanie śmieci, używanie toreb ekologicznych własnoręcznie wykonanych
   • Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Malborskiej
   • zajęcia kółka przyrodniczego ,,Mały Przyrodnik’’(zagadnienia prozdrowotne i ekologiczne),
   • uczestnictwo w akcji ,,Sprzątanie Świata’’,
   • akcja promująca zdrowy i aktywny styl życia pt. „Tydzień Zdrowia”,
   • realizacja programu „W zdrowym ciele, zdrowy duch”,
   • imprezy sportowe organizowane przez szkołę, podczas których promowany jest zdrowy i aktywny styl życia.
  • Gimnazjum Gminne w Malborku
   • zbiórka zużytych baterii,
   • „Sprzątanie Świata”,
   • sadzenie drzewek, krzewów i roślinności wokół szkoły,
   • udział w konkursach ekologicznych i przyrodniczych.
 • Gmina Miłoradz:
  • „Drzewka za makulaturę’’ w Szkole Podstawowej w Kończewicach, Gimnazjum Publicznym w Miłoradzu i Zespole Szkolno Przedszkolnym.
 • Gmina Lichnowy:
  • organizacja akcji „Sprzątanie Świata” (maj,wrzesień)
  • zadanie „Zielone Żuławy 2008”
 • Gmina Stare Pole:
  • Zespół Szkół w Starym Polu:
   • akcja rozpowszechniania wiedzy o sposobach zagospodarowania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (pogadanki na lekcjach przyrody, gazetka ścienna, materiały informacyjne),
   • konkurs ekologiczny EKO – planeta,
   • uczestnictwo w konkursach ekologicznych (Wojewódzki Konkurs o Łowiectwie i Ochronie Środowiska, konkurs plastyczny pn. „Zmiany klimatyczne, a zdrowie człowieka”, „Wspólne rady na odpady”, konkurs na zabawkę ekologiczną, na plakat o tematyce ekologicznej),
   • organizacja akcji „Sprzątanie Świata Polska 2008’’,
   • cykl zajęć dotyczący pozyskiwania energii, oszczędności i skutków jej zużycia, Quiz pn. „Energia=Życie”,
   • zbiórka zużytych baretii,
   • organizacja Ekologicznego Rajdu Terenoznawczego z okazji Dnia Ziemi (kwiecień 2008),
   • doskonalenie zachowań proekologicznych 9wycieczki zagraniczne i krajoznawczych oraz biwaki),
   • zajęcia edukacyjne w Muzeum Oceanograficznym w Gdyni (ekologia oraz życie Bałtyku).
 • Powiat malborski:
  • projekt edukacyjny pod nazwą „Aktywni z natury” więcej informacji na stronie http://www.powiat.malbork.pl  zakładka – ochrona środowiska, edukacja ekologiczna
  • konkurs „Bogactwo Energetyczne Natury” http://www.powiat.malbork.pl zakładka – ochrona środowiska, edukacja ekologiczna
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Miasto Malbork
  • konkursy dotyczące wiedzy ekologicznej,
  • udział w akcji „Dzień bez Samochodu”, „Sprzątanie Świata”,
  • zbiórka zużytych baterii
 • Miasto i Gmina Nowy Staw
  • „Sprzątanie Świata”,
  • happeningi i konkursy ekologiczne,
  • Europejski Dzień Bez Samochodu.
 • Gmina Malbork
  • prace praktyczne na rzecz ochrony, kształtowania i ulepszania środowiska,
  • akcje i imprezy promujące zdrowy tryb życia.
 • Gmina Miłoradz:
  • drzewko za makulaturę
 • Gmina Lichnowy:
  • Sprzątanie Świata
  • drzewko za makulaturę
 • Gmina Stare Pole:
  • konkursy ekologiczne,
  • wycieczki, rajdy rowerowe
 • Powiat malborski:
  • projekt edukacyjny pod nazwą „Aktywni z natury”
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Miasto Malbork -  brak
 • Miasto i Gmina Nowy Staw:
  • rajdy piesze i rowerowe, których celem ma być popularyzacja walorów przyrodniczo - turystycznych regionu i kształtowanie poczucia związku z bioregionalizmem Ziemi Żuławskiej,
  • obchody Święta Ziemi i Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska,
  • „Zielony marsz” – porządkowanie chodników i ulic.
 • Gmina Malbork - brak
 • Gmina Miłoradz:
  • drzewko za makulaturę
 • Gmina Lichnowy:
  • Zadanie „Zielone Żuławy”
 • Gmina Stare Pole:
  • wyznaczenie trasy rowerowej Ekoturystycznej po gminie Stare Pole w ramach programu „Aktywni z natury” pod patronatem CEO z Warszawy i Starostwa Powiatowego w Malborku,
  • "Sprzątanie Świata”,
  • zbiórka baterii.

Powiat Nowodworski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • IV Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej  „Bądź przyjacielem Ziemi”
 • zakup rocznej prenumeraty miesięcznika „Przyroda Polska” dla wszystkich szkół gimnazjalnych
 • konkurs dot. segregacji odpadów oraz szkodliwości azbestu
 • akcja informacyjna o szkodliwości spalania odpadów w piecach
 • edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach dotycząca segregacji odpadów
 • udział w akcjach „Sprzątanie świata” i  „Dzień Ziemi”  w tym wykonanie i rozprowadzenie ulotek tematycznych
 • festyn z okazji Dnia Ziemi
 • akcja „Czyste plaże”
 • uczestnictwo w akcji „Dzień bez samochodu”
 • pogadanki w szkołach i przedszkolach na temat ekologii przez pracowników Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” wraz z organizowaniem wycieczek po ścieżkach przyrodniczych
 • udostępnianie ulotek, folderów, plakatów o tematyce ekologicznej
 • międzyszkolne konkursy ekologiczne i plastyczne
 • ulotki, dofinansowywanie konkursów w szkołach
 • selektywna zbiórka odpadów – zebrania wiejskie
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • IV Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej  „Bądź przyjacielem Ziemi”
 • Akcja „Sprzątanie Świata”
 • Konkurs dot. segregacji odpadów
 • Realizacja programu „Czysta Wisła”
 • Open delta -  wokół rzek
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • konkurs ekologiczny dotyczący segregacji odpadów
 • kontynuacja realizowanych wcześniej zadań i projektów
 • powiatowy konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów gimnazjów
 • pogadanki w szkołach
 • przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dot. gospodarki odpadami

Powiat Pucki

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Brak danych

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Brak danych

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

brak danych

Powiat Starogardzki

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Akcja „Sprzątania Świata”

 • realizowany przez gminy powiatu starogardzkiego przy udziale szkół i Starostwa Powiatowego,

Gmina Miejska Starogard Gdański:  

 • konkursy ekologiczne w szkołach,

Gmina Wiejska Starogard Gdański: 

 • konkursy ekologiczne, edukacyjne, teatrzyk dla dzieci o segregacji odpadów,

Gmina Wiejska Skórcz 

 • Akcja Sprzątania Świata 2007 rok, 
 •  konkursy z okazji „Dnia Ziemi”,
 •  Dzień Ekologiczny pod nazwą „Zielony Las”

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:  

 • Liga Ochrony Przyrody w szkołach,

Gmina Wiejska Osieczna: Szkoły:

 • „ Dzień  Ziemi ( kwiecień ) ,
 • „Sprzątanie Świata” (wrzesień)                                                                                                                                                        

Gmina Miejska Czarna Woda:  

 • Akcja Sprzątania Świata
 • szkoła podstawowa – organizowanie i przygotowywanie uczniów gimnazjum do gimnazjady ekologicznej,
 • konkurs fotograficzny „Przyroda wokół nas”
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Gmina Wiejska Starogard Gdański:  

 • konkursy ekologiczne,
 • teatrzyki dla dzieci o segregacji odpadów

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:  

 • selektywna zbiórka odpadów (baterie, sprzęt elektroniczny)

Gmina Wiejska Skórcz:  

 • „Akcja Sprzątania Świata 2006 roku”,
 • Konkursy z okazji „Dnia Ziemi”,
 • Dzień ekologiczny pod nazwą „Zielony Las”

Gmina Miejska Skórcz:  

 • Spotkanie edukacyjne z zakresu ochrony środowiska pt. „Świat w kolorze nadziei”  z cyklu „ZIELONO MI”
 • Pomoc dydaktyczna dla dzieci z Przedszkola Miejskiego w Skórczu – zakup zestawu edukacyjnego pt. „Sprzątanie świata – recykling”
 • Współpraca samorządu z Fundacją Ekologiczną „Arka” w kampanii dotyczącej palenia śmieci w piecach domowych.
 • Akcja „sprzątanie świata” organizowana przy współpracy Starostwa Powiatowego i Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu.

Gmina Wiejska Osieczna:  

 • „Sprzątanie Świata” akcja prowadzona przez Szkoły na terenie gminy,                                                                                                                                         

Gmina Wiejska Zblewo:  

 • warsztaty, konkursy, wyjazdy w ramach projektu edukacji ekologicznej wśród szkół i przedszkoli na terenie gminy

Gmina Wiejska Kaliska:                      

 • I miejsce szkoły Kaliska w międzygminnej Gimnazjadzie Ekologicznej
 • wystawa grzybów,

Gmina Miejska Czarna Woda:  

 • konkurs fotograficzny „Przyroda wokół nas”
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: segregacja, uświadamianie społeczne dotyczące zbiórki odpadów niebezpiecznych,
 • Gmina Miejska Skórcz: tworzenie projektów wspólnie z młodzieżą szkolną w ramach Akcji „Zbieramy i selekcjonujemy odpady”
 • Gmina Wiejska Kaliska: szkoła podstawowa – plan zorganizowania ścieżki przyrodniczej na terenie Nadleśnictwa Kaliska

Powiat Sztumski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologiczno-Przyrodniczo-Łowieckiej
 • Konkurs plastyczny - Jak chronić zwierzynę i jak pomagać w lesie i na polach
 • Konkurs wiedzy ekologicznej „Powiat sztumski przyjazny środowisku”
 • Gmina Dzierzgoń:
  • Drzewko za makulaturę
  • Odnowa wsi
  • Ogród dendrologiczny
  • Program „Przyjaciele ziemi”
 • Gmina Stary Dzierzgoń:
 • Akcja „Sprzątanie Świata”
  • Mikołajki Pomorskie:
  • „Sprzątanie Świata”
  • „Drzewko na makulaturę”
 • Gmina Stary Targ:
  • „Sprzątanie świata”
  • „Dzieci Ziemi”
 • Gmina Sztum:
  • Dofinansowanie edukacji ekologicznej oraz promowanie działań proekologicznych na kwotę 14312,74zł. Dofinansowano następujące zadania:
  • Cykl zajęć pn. „Ekologia już w przedszkolu”
  • Wyjazd dzieci do Kwidzyna na wystawę pn. „Przyroda przyjacielem dziecka”
  • Seminarium pn. „Nauka i edukacja naszą wspólną przyszłością”
  • Konkurs plastyczny pn. „ Jak chronić zwierzynę i jak pomagać jej w lesie i na polach”
  • Konkurs dla dzieci i młodzieży organizowanych przez PZW Sztum
  • Zakup artykułów na potrzeby związane z działalnością edukacyjno-ekologiczną przez CEE
  • Zorganizowanie imprezy ekologicznej na Dzień Ziemi
  • Cykl warsztatów ekologicznych
  • Wyjazd młodzieży do Poznania w celu uczestnictwa w Młodzieżowym Szczycie Klimatycznym pn. „Przyszłosć Ziemi w naszych rękach” oraz do Gdańska na wręczenie nagród za osiągnięcia w wojewódzkim konkursie pn. „Tryptyk ekologiczny”
  • Zajęcia edukacyjno –ekologiczne w zakresie poznania flory i fauny i zbiornika morskiego w Sopocie dla dzieci
  • Warsztaty ekologiczne pn. „Papier czerpany
  • Wyjazd dzieci do Gdańska w ramach działań edukacyjno-ekologicznych pn. „Poznajemy egzotyczne rośliny”
  • Zakup książek w celu doposażenia działu ekologii w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku z filią w Sztumie
  • Zorganizowanie konkursu z udziałem społeczności lokalnej pn. „Piękna Wieś”
  • Ochrona i realizacja programu „Bocian biały”
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Konkurs wiedzy ekologicznej „Powiat sztumski przyjazny środowisku”
 • Drzewko za makulaturę
 • Ogród dendrologiczny
 • Program „Przyjaciele ziemi”
 • Sprzątanie świata
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Gmina Stary Targ: zwiększenie liczby konkursów promujących ochronę środowiska w szkołach, zadrzewianie dróg gminnych.

Powiat Słupski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Gmina Damnica – edukacja prowadzona w szkołach, organizacja Dnia Ziemi, plakaty tematyczne np. o azbeście, o selektywnej zbiórce śmieci.
 • Gmina Dębnica Kaszubska - sprzątanie świata, rozbudowa ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych.
 • Gmina Główczyce – brak  edukacji ekologicznej na terenie gminy
 • Gmina Kępice – sprzątanie świata wraz z konkursami o tematyce ekologicznej.
 • Gmina Kobylnica – konkursy ekologiczne w szkołach, informacje w środkach masowego przekazu: gazeta gminna : „Kurier Sołecki”
 • Gmina Potęgowo – program „tu żyjemy, tu mieszkamy” – poznawanie historii okolicznych miejscowości, prelekcje multimedialne na tematy ekologiczne, konkursy organizowane przez oczyszczalnie ścieków w Słupsku, koncern ENERGA, PZW Potęgowo, firmę ELWOZ, organizacja REBA, Nadleśnictwo w Łupawie; udział w akcjach sprzątanie świata, dni ziemi, na ratunek kasztanowcom; udział w wycieczkach i zwiedzanie oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów, zakładu hodowli pstrąga.
 • Gmina Słupsk – konkurs „Posprzątajmy Swój dom” – czystość miejscowości na tereni gminy; Szkoła Podstawowa w Jezierzycach- „ Tydzień Ekologiczny” dla klas I – III
 • Gmina Smołdzino – brak danych
 • Gmina Ustka – brak danych
 • Miasto Ustka – brak danych
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Gmina Damnica - brak danych
 • Gmina Dębnica Kaszubska – akcja „sprzątanie świata”
 • Gmina Główczyce – brak danych
 • Gmina Kępice – olimpiada wiedzy ekologicznej w szkole podstawowej
 • Gmina Kobylnica – konkurs ekologiczny „Ekolandia”
 • Gmina Potęgowo – wg danych z gminy wszystkie powyższe formy edukacji zostały zrealizowane - program „tu żyjemy, tu mieszkamy” – poznawanie historii okolicznych miejscowości, prelekcje multimedialne na tematy ekologiczne, konkursy organizowane przez oczyszczalnie ścieków w Słupsku, koncern ENERGA, PZW Potęgowo, firmę ELWOZ, organizacja REBA, Nadleśnictwo w Łupawie; udział w akcjach sprzątanie świata, dni ziemi, na ratunek kasztanowcom; udział w wycieczkach i zwiedzanie oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów, zakładu hodowli pstrąga.
 • Gmina Słupsk – VI Edycja konkursu „ Posprzątajmy Swój Dom”
 • Gmina Smołdzino – brak danych
 • Gmina Ustka – brak danych
 • Miasto Ustka - Ogólnopolska akcja „Pomóżmy Kasztanowcom”, Program realizowany przez fundację Nasza Ziemia – Sprzątanie Bałtyku; Akcja „ Sprzątanie Świata”; Program „ Błękitna Flaga”, IX edycja Kampanii „ Czyste Plaże” realizowaną przez fundację RECAL
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Gmina Damnica - brak danych
 • Gmina Dębnica Kaszubska - rozbudowa ścieżek przyrodniczo - edukacyjnych
 • Gmina Główczyce – brak danych
 • Gmina Kepice – konkurs plac artystycznych wytworzonych z przedmiotów i odpadów, które są nieprzydatne w gospodarstwie domowym
 • Gmina Kobylnica – poszerzenie zakresu tematycznego konkursu „Ekolandia”
 • Gmina Potęgowo – brak danych
 • Gmina Słupsk - brak danych
 • Gmina Smołdzino – brak danych
 • Gmina Ustka – brak danych
 • Miasto Ustka – „Ekoturystyka” – nowa gałąź współpracy miast partnerskich Ustki i Pionierska – projekt złożony w ramach Funduszu Małych Gruntów Transgranicznych i Międzyregionalnych

Powiat Tczewski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Miasto Tczew

 • Realizowane przez Pracownię Edukacji Ekologicznej:
  • Program edukacji ekologicznej dot. segregacji odpadów
  • Zajęcia w Pracowni Edukacji Ekologicznej nt. ekologii, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju
  • Organizacja konkursów plastycznych, literackich oraz wiedzowych dla placówek oświatowych
  • Akcje „Sprzątania Świata” i „Dnia Ziemi”
  • Dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działań proekologicznych realizowanych przez placówki oświatowe
 • Realizowane przez Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły: 
  • Warsztaty terenowe dla uczniów i nauczycieli. Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły „Fabryka Sztuk” w Tczewie – warsztaty papieru czerpanego. Uczestnicy zajęć zapoznają się z procesem tworzenia papieru, w tym również z uwzględnieniem surowców wtórnych. Specjalista kładzie nacisk na konieczność ochrony środowiska naturalnego. Warsztatom towarzyszy projekcja multimedialna z efektami 3D, przedstawiająca etapy wytwarzania papieru. Z treści filmu jednoznacznie wynika, że do produkcji papieru używa się drzewa z wycinek oraz makulatury. Głównym punktem programu warsztatów jest możliwość wytworzenia papieru czerpanego (z makulatury) i otrzymanie dyplomu papiernika. W roku 2008 w zajęciach wzięły udział 1244 osoby (66 grup)

Miasto i Gmina Pelplin

 • Szkolenia ekologiczne z cyklu „Rolnictwo a ochrona środowiska” część X.
 • Konkursy, przedstawienia o tematyce ekologicznej organizowane w szkołach na terenie gminy i miasta Pelplin
 • Szerzenie idei „Dnia Ziemi” i Dnia Sprzątania Świata” – liczny udział dzieci i młodzieży z terenu gminy i miasta Pelplin.
 • zbiórka baterii w ramach programu „Recykling w mojej szkole”

Gmina Tczew

 • Akcja „Sprzątania Świata”,
 • selektywna zbiórka baterii w szkołach,
 • Edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej w Miłobądzu:
 • kółko ekologiczne kl. 1-3,
 • kółko ekologiczno–przyrodnicze kl. 4-6,
 • zajęcia terenowe, wycieczki, doświadczenia laboratoryjne,
 • korzystanie z programów komputerowych, prezentacji multimedialnych,
 • udział w konkursach przyrodniczo –ekologicznych:
 • Międzyszkolny Turniej Ekologiczny dla klas 1-3 Miłobądz,
 • V Megaolimpiada Wiedzy z przyrody Gdańsk,
 • Konkurs Wiedzy o Ziemi -Tczew,
 • pielęgnowanie roślin doniczkowych,
 • założenie w salach lekcyjnych kącików ciekawostek przyrodniczych,
 • zbiórka makulatury,
 • kontakty ze Schroniskiem dla zwierząt ANIMALS w Tczewie,
 • ochrona kasztanowca na ulicy Wiejskiej przed szkodnikami – szrotówką, 
 • wyszukiwanie i dokumentowanie dzikich wysypisk w okolicy Miłobądza

Gmina Morzeszczyn – brak danych
Gmina Subkowy – brak danych
Miasto i Gmina Gniew:

 • Zajęcia edukacyjne o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży,
 • Szkolenia dla nauczycieli, jako koordynator lokalny, w ramach programu „Czym skorupka     za młodu nasiąknie… czyli jak pokochać przyrodę żeby ona pokochała nas” dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowanego przez Gorczański Park Narodowy,
 • Szkolenie dla nauczycieli przyrody, jako koordynator lokalny, w ramach programu „Poznajemy ptaki wodne” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku realizowany przez GBPW „Kuling” z Gdańska,
 • I Gminny Konkurs Ekologiczny dla uczniów klas VI szkół podstawowych,
 • Szkolenia dla Zespołu Przedmiotowego Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych z terenu Gminy Gniew,
 • Wiosenne Sprzątanie Świata z okazji Dnia Ziemi - 22 kwietnia,
 • Dzień Bociana – akcje i happeningi organizowane przez Przedszkole i Gimnazjum w Gniewie przy współpracy z GCEE,
 • Konkurs poetycki „Stare drzewa pamiętają dawne dzieje” przy współpracy z Powiatową           i Miejską Biblioteką Publiczną w Gniewie,
 • Selektywna zbiórka baterii w szkołach z terenu gminy realizowana wspólnie z firmą REBA S.A. w Warszawie oraz firmą Inwest-Kom Sp. z o.o. w Gniewie.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Gmina Subkowy – Dzień ziemi i Sprzątanie świata
Miasto Tczew – realizowane przez pracownię edukacji ekologicznej warsztaty ekologiczne:

 • „Zielone zakupy”
 • „Pomyśl o środowisku, zanim wydrukujesz”
 • „NATURA 2000” dla nauczycieli
 • „Zrównoważony rozwój regionu bałtyckiego” dla nauczycieli
 • „Felka rady jak segregować odpady” dla przedszkolaków
 • X edycja  Miejskiego Konkursu  Ekologicznego
 • IX edycja Miejskiego Konkursu literacko – przyrodniczego pt. „Z ekologią za pan brat”.
 • I edycja Miejskiego Konkursu dla uczniów „Przyrodnicze zmagania z ortografią”
 • VI edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Przyrodniczo – Ekologicznej                    pt.  „Przyjaciel Przyrody”.
 • V edycja Przeglądu umiejętności dzieci przedszkolnych o tematyce ekologicznej              pt.  „Pory roku w piosence”
 • Konkurs dla placówek oświatowych z okazji Dnia Ziemi pt. „FIGURA czyli coś                 z niczego”
 • Przygoda z Przyrodą – zajęcia młodego ekologa:
  • Zimowisko pt. „Zmarnotrawić czy odzyskać czyli dwa życia jednej rzeczy”
  • Letnie półkolonie pt. „Zdobywcy lądów czyli o czym szumią drzewa”
 • Konkurs „Zakręcono, odkręcono” – zbiórka nakrętek plastikowych
 • Program „Moje miasto bez odpadów”
 • Program recykling w mojej szkole
 • Selektywna zbiórka odpadów
 • Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu oraz Europejski Dzień Bez Samochodu 2008 pod hasłem „Czyste powietrze dla wszystkich”
 • Akcja „Sprzątania Świata – POLSKA”
 • Terenowa edukacja ekologiczna

Gmina Tczew -  akcja sprzątanie świata
Miasto i Gmina Pelplin – szkolenia ekologiczne z cyklu „Rolnictwo a ochrona środowiska”, część X

Miasto i Gmina Gniew:

 • Projekt  „Ekologia w Gniewie 2009” dofinansowany ze środków Miasta i Gminy Gniew, realizowany przez Gniewskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Stowarzyszeniu CAG:
  • „Ferie z Przyrodą” dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gniewie,
  • II Powiatowy Konkurs Literacko-Przyrodniczy pod hasłem „Cudze chwalicie, swego nie   znacie” realizowany w partnerstwie z Centrum Edukacji Regionalnej przy Powiatowej          i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gniewie,
  • Akcja Dzień Ziemi połączona ze sprzątaniem prowadzących przez gminę Gniew szlaków  turystycznych, organizacja przedstawień i konkursów przeprowadzanych w szkołach,
  • II Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla uczniów klas VI szkół podstawowych,
  • Dzień Bociana organizowany przez Szkolny Klub Ekologa „Vis Vitalis” przy współpracy       z Gniewskim Centrum Edukacji Ekologicznej,
  • „Wakacje z Przyrodą” dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gniew,
  • Akcja Sprzątanie Świata z udziałem wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy Gniew,
  • Przemarsz głównymi ulicami miasta z okazji „Europejskiego Dnia bez Samochodu” zorganizowany przy współpracy z Gimnazjum w Gniewie,
  • Działalność Gniewskiego Koła Ekologiczno-Przyrodnicznego „Quercus” wraz ze Szkolnym Klubem Ekologa „Vis Vitalis” działającym przy Gimnazjum w Gniewie.
 • Program edukacyjny „Nie marnuj energii w Gniewie”, którego sponsorem strategicznym jest firma Vattenfall Poland Sp. z o.o., realizowany przez Gniewskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Stowarzyszeniu CAG:
  • Zajęcia edukacyjne przeprowadzone wśród wszystkich uczniów placówek oświatowych      na terenie gminy Gniew,
  • Konkursy: drużynowy i indywidualny dotyczące oszczędzania energii,
  • Akcja informacyjna dla mieszkańców gminy pod hasłem „Domowe sposoby                            na oszczędzanie energii”,
  • Wystawa przyrodnicza dla mieszkańców gminy.
 • Cykl kampanii informacyjnych „U3maj środowisko w dobrym stanie!” dofinansowanych ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Tczewie realizowany przez Gniewskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Stowarzyszeniu CAG: Program realizowany w partnerstwie z Wydawnictwem Pomorskim Sp. z o.o. w Tczewie.
 • Kampania informacyjna na łamach Gazety Tczewskiej poruszająca ważne problemy ekologiczne:
  • Oszczędzaj wodę!
  • Ograniczaj produkcję śmieci!
  • Oszczędzaj energię!
 • Autorski program „Poznaj przyrodę a docenisz jej wartość!” dofinansowanego               ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku realizowany przez Gniewskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Stowarzyszeniu CAG:
  • Szkolenia dla nauczycieli nauczania początkowego oraz dla nauczycieli przyrody,
  • Warsztaty terenowe dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa pomorskiego.
 • Projekt „Zwiększenie dostępności i atrakcyjności turystycznej szlaku pieszego Dolnej Wisły, poprzez stworzenie podstawowej Infrastruktury turystycznej na odcinku Ciepłe – Polskie Gronowo dofinansowane ze środków Gminy Gniew oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Tczewie
  • udrożnienie fragmentu szlaku,
  • ustawienie oznakowań informacyjnych i utworzenie miejsca postoju dla turystów,
  • wydruk ulotek promujących przyrodę szlaku Dolnej Wisły.
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Miasto Tczew – Pracownia Edukacji Ekologicznej: 2009-2010 realizacja projektu „Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych Tczewa” (projekt nr PL0452 współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego). Kontynuacja programów wieloletnich oraz akcji ogólnopolskich i europejskich wymienionych w punkcie 1 i 2. Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły „Fabryka Sztuk” w Tczewie – kontynuacja prowadzonych dotychczas programów – wycieczki po Tczewie                             z licencjonowanym przewodnikiem, warsztaty papieru czerpanego
 • Miasto i Gmina Pelplin – dalsza realizacja podjętych dotychczas działań w zakresie edukacji ekologicznej
 • Miasto i Gmina Gniew – planowana jest kontynuacja cyklicznych wydarzeń oraz realizacja nowych programów edukacyjnych, szkoleń, konkursów, akcji itp.

Powiat Wejherowski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Brak informacji z powiatu

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Brak informacji z powiatu

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Brak informacji z powiatu

Sopot

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Zbiórka odpadów niebezpiecznych
 • Segregacja odpadów (w 2008 r. wprowadzono program segregacji odpadów dla wspólnot mieszkaniowych)
 • Zbiórka odpadów wielkogabarytowych tzw. „WYSTAWKA”
 • Udział społeczności sopockiej w cyklicznie organizowanym konkursie na najładniejszą posesją (udział w roku 2008 – ponad 2000 zgłoszeń)
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • „Wakacje za własne pieniądze” - program dla organizacji młodzieżowych, odpłatne sprzątanie – porządkowanie terenów zielonych
 • Sprzątanie Świata
 • Konkurs na najładniejszą posesję
 • Program segregacji odpadów dla wspólnot mieszkaniowych
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Program segregacji odpadów dla mieszkańców indywidualnych

Słupsk

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Przygotowanie zajęć zawierających elementy edukacji ekologicznej w przedszkolach.
 • Tworzenie klas o profilu ekologiczno - przyrodniczym w szkołach
 • Uczestnictwo uczniów w olimpiadach, konkursach, programach ekologicznych o charakterze regionalnym i krajowym
 • Ponadprogramowa edukacja z zakresu ekologii i ochrony środowiska, działalność kół, klubów i organizacji przyrodniczo-ekologicznych.
 • Zaangażowanie szkół w akcje ekologiczne.
 • Edukacja humanitarna prowadzona w Schronisku dla zwierząt w Słupsku.
 • Przedsięwzięcia edukacyjne i promocyjno-informacyjne, dotyczące ochrony środowiska, podejmowane przez władze samorządowe i podległe im służby komunalne na rzecz upowszechniania proekologicznych postaw mieszkańców Miasta:
  • tworzenie ośrodków edukacji ekologicznej,
  • urządzanie konkursów, festynów i innych imprez o tematyce ekologicznej - organizowanie seminariów, wykładów i szkoleń związanych z ekologią i ochroną
  • sporządzanie i rozprowadzanie wśród mieszkańców różnych materiałów informacyjnych (ulotek, folderów, publikacji prasowych) poświęconych ochronie środowiska tworzenie ścieżek edukacji ekologicznej.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Słupska „Dbajmy o estetykę miasta”. Celem konkursu jest podnoszenie walorów estetycznych miasta i zachęcanie społeczeństwa do działania na rzecz środowiska. Mieszkańcy Słupska mogą ze sobą konkurować w następujących kategoriach: „Najciekawiej ukwiecony balkon”, II - „Najciekawiej zazieleniona posesja w zabudowie jednorodzinnej”, III - „Sposób zagospodarowania otoczenia bloku mieszkalnegow spółdzielniach mieszkaniowych, wspólnotach, PGM, WAM”, IV - „Najładniejsze otoczenie wokół instytucji, zakładów”, V – Najładniejszy sezonowy ogródek gastronomiczny”.
 • Akcja pod hasłem „Posprzątaj po swoim psie”  mająca na celu skutecznie rozwijać poczucie współodpowiedzialności właścicieli psów za estetykę i wizerunek własnej miejscowości oraz kształtować postawy proekologiczne. Zakupiono 20 000 sztuk pakietów sanitarnych (ulotki-łopatki oraz woreczki), w celu ich bezpłatnego udostępniania posiadaczom psów.
 • Dzień Ziemi - rokrocznie z okazji tego dnia ogłaszany jest konkurs plastyczny, którego celem jest wykształcenie postaw i zachowań proekologicznych. Konkurs cieszy się dużą popularnością, dlatego wszedł na stałe do kalendarza imprez ekologicznych.
 • Działalność Centrum Edukacji Ekologicznej przy Spółce „Wodociągi Słupsk” Konkurs „Teraz woda”, szkolenia samorządowców województwa pomorskiego poświęcone Europejskiej Sieci Ochrony Przyrody Natura 2000, organizacja etapu wojewódzkiego III ogólnopolskiego konkursu „Bioróżnorodność i formy ochrony przyrody w Polsce”, warsztaty dla młodzieży -reporterów programu ekozespołów
 • Konkursy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. zo. o. na zbiórkę makulatury, puszek aluminiowych i zużytych baterii adresowane do młodzieży szkolnej (każdego roku udział bierze ok. 6 tys. uczestników) bieżący rok: „Szklane losowanie” oraz Konkurs na slogan reklamowy
 • Dofinansowanie różnych form edukacji ekologicznej instytucji oświatowych ze środków GFOSiGW
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Kontynuacja zamierzeń

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002