Gdańsk

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu 

Nazwa
Długość [km]
Ujście
Potok Strzyża
13,3
Martwa Wisła
Potok Jasień
3,5
Potok Strzyża
Potok Królewski
2
Potok Strzyża
Potok Jelitkowski
9,7
Zatoka Gdańska
Potok Rynarzewski
3,4
Potok Oliwski
Potok Oruński
7,5
Kanał Raduni
Potok Kozacki
1,7
Potok Oruński
Potok Kowalski
3,4
Potok Oruński
Potok Siedlicki
6,9
Kanał Raduni
Potok Maćkowy
3,2
Kanał Raduni
Potok Św. Wojciech
5,5
Kanał Raduni
Potok Borkowski
3,3
Potok Św. Wojciech
Wisła
 
 
Martwa Wisła
 
 
Wisła Śmiała
 
 
Motława
 
 
Opływ Motławy
 
 
Radunia
 
 
Rozwójka
 
 
Czarna Łacha
 
 
Strzelenka
 
 
Strzelniczka
 
 

 • kanały o długości powyżej 2 km
 

Nazwa
Długość [km]
 
     Ujście
Kanał Raduni
13,5 (całość), 10,35 (w granicach Gdańska)
    Motława
Kanały portowe
 
 

 •  jeziora powyżej 5 ha 

Nazwa
Powierzchnia [ha]
Głębokość max
Przepływowe
Jezioro Osowskie
ok. 24
brak danych         
nie
Jezioro Wysockie
ok. 41
brak danych
tak

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Oczyszczalnia "Gdańsk - Wschód": Zatoka Gdańska
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Wody powierzchniowe położone w granicach miasta od 1992 r. objęte są monitoringiem.
Cel badań:

 • bieżąca ocena jakości wód i pozyskanie danych pozwalających śledzić zmiany zachodzące w środowisku wodnym,
 • określenie przydatności wód do kąpieli i rekreacji,
 • ustalenie ładunku zanieczyszczeń, które poprzez potoki wnoszone są do Zatoki Gdańskiej.

W okresie 2005 – 2009 badano jakość morskich wód przybrzeżnych na 15. stanowiskach, wód rzek i potoków łącznie na 21. stanowiskach oraz jezior na 6. stanowiskach.

Jakość wód oceniana była na podstawie następujących wskaźników zanieczyszczeń:

 • fizycznych (temperatura, odczyn, zawiesina ogólna),
 • tlenowych (tlen rozpuszczony, BZT5, ChZT, od 2009 TOC),
 • biogennych (azot ogólny, fosfor ogólny),
 • zasolenia (przewodność, chlorki),
 • chemicznych (węglowodory ropopochodne, kadm, ołów, rtęć, od roku 2009 miedź, nikiel, WWA),
 • biologicznych (chlorofil „a”),
 • mikrobiologicznych (bakterie grupy coli i coli typu kałowego, paciorkowce kałowe, pałeczki Salmonella), (nie we wszystkich akwenach badano cały zestaw wskaźników)

Wyników fizyczno-chemicznego badania cieków w roku 2009 (średnie roczne wartości wybranych parametrów)

Stanowisko BZT5 [mg/dm3O2 ChZTMn [mg/dm3P] Fosfor ogólny [mg/dm3P] Azot ogólny [mg/dm3N]
  2009 2009 2009 2009
B1 Strzyża, ujście do Martwej Wisły 2,70 9,56 0,19 3,94
B1a Strzyża, ul. Kiełpińska 2,89 8,04 0,23 3,96
B2 Kanał Raduni ujście do Motławy, (ul. Więcierze) 3,03 9,53 0,14 4,08
B2a Kanał Raduni, ul. Nowiny 2,26 9,38 0,15 4,33
B3 Martwa Wisła, Most Siennicki 2,73 9,67 0,14 4,03
B3a Martwa Wisła, most pontonowy do Sobieszewa 4,72 13,63 0,63 4,35
B4 Rozwójka, most przy ul. Sztutowskiej 4,83 12,68 0,34 7,99
B5 Motława przy Targu Rybnym 2,89 10,66 0,15 5,28
B5a Motława, most ul. Olszyńska 2,27 7,77 0,11 5,59
B6 Radunia, ul. Przybrzeżna 2,18 6,55 0,11 3,43
B7 Czarna Łacha, ul. Przybrzeżna 2,33 7,56 0,12 4,23
B8 Potok Oruński, ujście ul. Nowiny 4,70 12,29 0,22 4,79
B8a Potok Oruński, ul. Niepołomnicka 3,18 9,73 0,18 3,89
B9 Potok Siedlicki, ul. Nowe Ogrody 3,85 10,78 0,26 6,86
B9a Potok Siedlicki - Lecznica dla Zwierząt 2,45 7,32 0,12 6,20
B10 Potok Rynarzewski, IBW ul. Kościerska 1,40 3,83 0,12 3,18
B11 Potok Jelitkowski, ujście 2,03 6,22 0,14 3,05
B11a Potok Jelitkowski przed Kuźnią Wodną 1,37 3,75 0,10 3,33
B12 Kolektor "Kołobrzeska" wylot ze zbiornika 5,47 11,58 0,37 5,52
B12a Kolektor "Kołobrzeska", wlot do zbiornika 6,15 13,39 0,43 5,98
B13 Opływ Motławy 4,10 10,54 0,12 6,10
B14 Kanał deszczowy z Brzeźna - ujście do Kol. "Kołobrzeska" 5,15 13,79 0,30 11,09
B15 Rów odprowadzający wodę ze stawów w Pasie Nadmorskim 4,77 15,88 0,23 7,38
B16 Potok Strzelniczka 3,72 13,31 0,17 6,15

Monitoring WIOŚ
Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe)
 
Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.
Dla badań z r.2007 i późniejszych dokonano  klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008
Badania wykonane przez WIOŚ po roku 2005. 

Rzeka Punkt Kontrolny Km Wynik średni Klasa czystości
        BZT5 ChZT/ Od 2009* OWO Nog Pog Sanitarna/Od 2009 st.ekol. Ogólna/Od 2009 st. JCW
Radunia poniżej Pruszcza Gdańskiego - Św. Wojciech 8,4 2005 2,6 18,3 1,44 0,14 III III
  poniżej Pruszcza Gdańskiego - Św. Wojciech 8,4 2006 1,7 22,2 1,84 0,13 III III
    8,4 2009 2,0 6,3 2,3 0,27 D D
Kanał Raduni Gdańsk 0,3 2009 3,8 6,8 2,6 0,23 D D
Motława Gdańsk, most przy ul. Olszyńskiej 1,0 2005 2,5 17,7 1,64 0,14 III III
  Gdańsk, most przy ul. Olszyńskiej 1,0 2006 2,8 21,4 1,53 0,25 III III
  Gdańsk, most przy ul. Olszyńskiej 1,0 2007 1,9 26,7 2,2 0,21 III V
  Gdańsk, most przy ul. Olszyńskiej 1,8 2008            
Martwa Wisła Błotnik 1,0 2005 4,3 57,9 1,14 1,99 III V
  Krakowiec 15,0 2005 3,9 49,5 1,97 0,23 III IV
  Gdańsk, most przy ul. Siennickiej 21,0 2005 2,5 40,8 1,42 0,19 III III
  Gdańsk, most przy ul. Siennickiej 21,0 2007 2,1 37,3 1,88 0,19 IV IV
  Gdańsk, most przy ul. Siennickiej 21,0 2008            
  Gdańsk, most przy ul. Siennickiej 21,0 2009 2,1 8,9 2,9 0,19 - Z
  Gdańsk, obrotnica CPN 26,7 2005 4,3 47,3 1,17 0,19 III IV
  Gdańsk, obrotnica CPN 26,7 2007 2,4 44,8 1,33 0,21 III III
  Gdańsk, obrotnica CPN 26,7 2008            
  Gdańsk, obrotnica CPN 26,7 2009 4,1 8,6 1,8 0,23 - Z
Martwa Wisła Gdańsk - Sobieszewo 9,0 2007 2,6 43,5 1,19 1,07 III V
Martwa Wisła Gdańsk - Sobieszewo 9,0 2008            
  Gdańsk - Sobieszewo 9,0 2009 3,6 14,9 1,8 0,23 Z Z
Wisła Kiezmark 926,0 2006 6,63 31,6 2,27 0,21 III III
Potok Oliwski Gdańsk - Jelitkowo 0,1 2007 2,2 18,3 1,02 0,12 III III
Strzyża Gdańsk 0,0 2007 3,6 26,4 1,85 0,30 IV IV
  Gdańsk 0,0 2008            
  Gdańsk 0,0 2009 7,1 14,4 2,8 0,58 U Z

*Od r.2009 OWO- organiczny węgiel ogółem, st. ekol. -Stan ekologiczny, st JCW-stan jednolitych części wód
Stan ekologiczny D-dobry, Z-zły
Stan jednolitych części wód- D-dobry, Z-zły
Wyniki badań wykonanych przez WIOŚ w r.2009,  podano w opracowaniu  WIOŚ „ Stan jednolitych części wód (JCW) rzek woj. pomorskiego badanych w r.2009.
 

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli
Zagrożenie powodziowe

Gmina Miasta Gdańska położona jest na wzgórzach morenowych (Górny Taras), na nizinnych terenach nadmorskich (Dolny Taras) oraz terenach depresyjnych (Żuławy Gdańskie).
Pod względem hydrograficznym miasto dzieli się na szereg zlewni, z których wody gruntowe i deszczowe odprowadzane są do wód powierzchniowych :

 • grawitacyjnie, między innymi do - Potoku Oliwskiego (Jelitkowskiego), rowu i kolektora Kołobrzeska, Potoku Strzyża (Bystrzec I), Potoku Królewskiego (Bystrzec II), Potoku Jaśkowego, Potoku Siedlickiego, Potoku Oruńskiego, Kanału Raduni, rzeki Motławy,
 • mechanicznie, poprzez pompowanie melioracyjne - do rzek : Martwej Wisły, Motławy, Raduni, Opływu Motławy, Czarnej Lachy.

W granicach Gminy znajdują się następujące poldery : Orunia, Olszynka, Rudniki, Niegowo, Płonia Mała, Letniewo, Stogi, Sobieszewo.

Lokalnie z nisko położonych rejonów miasta, również część wód burzowych jest odprowadzana przy pomocy pompowni („Kliniczna”, „Rzeczypospolitej”, „Brzeźno”, „Litewska”, „Radunia”).
Specyficzny układ hydrograficzny miasta jest przyczyną szeregu problemów w zakresie gospodarki wodnej, szczególnie potencjalnego zagrożenia powodzią ze strony wezbrań sztormowych, spływu wód roztopowych i deszczy nawalnych,

Gdańsk chroniony jest od powodzi następującymi urządzeniami osłony przeciwpowodziowej:

 • wrotami przeciwsztormowymi Grodza Kamienna i Wrota Żuławskie zlokalizowanymi odpowiednio na Motławie i Opływie Motławy oraz wrotami zlokalizowanymi na Rozwójce (Kanale Pleniewskim) w ul. Sztutowskiej,
 • śluzą w Przegalinie i lewostronnym wałem Wisły, wałami Martwej Wisły oraz wałami wewnętrznymi Żuław Gdańskich,
 • pompowniami melioracyjnymi,
 • zbiornikami retencyjnymi na potokach spływających z Górnego Tarasu oraz na kolektorach deszczowych,
 • zrzutami powodziowymi z Kanału Raduni.

Miasto Gdańsk, mając świadomość potencjalnego zagrożenia powodzią, sukcesywnie, od początku lat dziewięćdziesiątych modernizuje istniejące obiekty osłony przeciwpowodziowej oraz buduje nowe. O poprawie zabezpieczenia przed powodzią świadczy sukcesywne zwiększanie ilości zbiorników retencyjnych, ich pojemności oraz przeprowadzanie regulacji koryt potoków w celu usprawnienia ich przepustowości.
Stan urządzeń wodnych osłony przeciwpowodziowej, będących w utrzymaniu Gminy Miasta Gdańska, na koniec 2009 r. wynosi: 43 zbiorniki retencyjne (wg danych z r.2008 retencja –rezerwowa    249 044 m3), , 10 pompowni melioracyjnych, 3 zrzuty powodziowe oraz ok. 15,63 km wałów przeciwpowodziowych. W obrębie Miasta Gdańska zlokalizowanych jest 76,56 km potoków oraz część Kanału Raduni długości 9,815 km (pozostała część znajduje się na terenie Gminy Pruszcz Gdański), które są głównymi odbiornikami wód deszczowych.

 

System odwodnieniowy miasta funkcjonuje w oparciu o rzeki, potoki, kanalizację deszczową, kanały otwarte, rowy, pompownie wód deszczowych, pompownie melioracyjne. Jest on sukcesywnie przebudowywany i modernizowany.
Stan urządzeń kanalizacji deszczowej na koniec 2009 r. wynosi: kanały deszczowe 473,21 km, przykanaliki 133,87 km, 8 pompowni wód deszczowych, 14 007 wpustów ulicznych oraz 15 539 studni rewizyjnych. Wody opadowe są podczyszczane w 105 separatorach substancji ropopochodnych. W obrębie Miasta Gdańska zlokalizowanych jest 63,72 km kanałów otwartych oraz 168,10 km rowów

Gdynia

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu
  • nazwa Chylonka
   • długość (km) 3,20 ,
   • ujście basen portowy
  • nazwa Cisowska Struga z dopływami Marszewska Struga i Potok Demptowski …
   • długość (km)     12,5 ,
   • ujście dopływ Zagórskiej Strugi, która wpływa do Zatoki Puckiej
  • nazwa Kacza
   • długość (km) 14,80 ,
   • dopływy: Potok Źródło Marii, Potok Wiczliński, Potok Przemysłowy,
   • ujście Zatoka Gdańska
  • nazwa Swelina
   • długość (km) 2,60,
   • ujście Zatoka Gdańska
 • kanały o długości powyżej 2 km brak
 • jeziora powyżej 5 ha brak
Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • nazwa odbiornika Zatoka Pucka, poza Gdynią
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Brak prowadzenia monitoringu przez gminę. Monitoring wód prowadzi WIOŚ.
Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej- klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).

Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.
Dla badań z r.2007 i następnych dokonano  klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.

 

Rzeka
Gmina
Punkt kontr./
ost. rok
 
 
Wyniki badań
 
St. sanit.
 
Klasyf. og.
 
 
km rzeki
badań
BZT5
ChZT/OWO
Nog
Pog
St. ekol./ Fiz-chem*
 
Chylonka
Gdynia
uj.do basenu portowego / 0,5
2001
5,3
26,1
3,19
0,43
III
non
 
Gdynia
uj.do Zatoki
2004
7,8
33,7
3,23
0,47
V
IV
 
 
 
2007
 7,1
38,2 
 3,21
 0,36
 V
 V
Kacza
Gdynia
pow. Dąbrowy
2001
2,1
39,9
3,33
0,28
II
III
 
Gdynia
uj.do Zatoki Gd.
2002
2,7
25,4
1,93
0,22
III
III
 
Gdynia
Orłowo,uj.do Zatoki
2004
4,2
31,1
2,27
0,20
V
IV
 
 
Orłowo,uj.do Zatoki 
2007
3,4 
31,8 
2,1 
0,28 
IV 
IV 
    Orłowo,uj.do Zatoki 2008 2,8 bd 2,04 0,198 bd  
    Orłowo,uj.do Zatoki 2009  7,6 18,6  2,2  0,32  U, PD   Z
Cisa
Gdynia
pow.Pustek Cisowskich/12,0
2001
2,1
34,8
1,91
0,13
II
III
Cisowska Struga Gdynia Cisowa 2007 2,5 51,1 1,90 0,19 III V
Potok Kolibkowski
Gdynia
uj. Do Zatoki Gd.
2001
2,3
32,5
1,66
0,16
III
non
Wody portowe
Gdynia
Basen żeglarski im.Zaruskiego
1999
2,3
41,3
0,59
0,11
II
III
 
 
Basen I przy Nab.Pomorskim
1999
2,2
40,0
0,57
0,09
II
III
 
 
Basen III przy Nab. Szwedzkim
1999
2,4
39,8
0,58
0,08
II
III
 
 
Nab.Francuskie
1999
2,3
41,7
0,61
0,08
III
III
 
 
Basen IV przy Nab. Indyjskim
!999
2,3
41,7
0,61
0,08
III
non
 
 
 Basen V przy Nab.Rumuńskim
1999
2,8
38,5
0,76
0,1
III
non
 
 
Basen VII stocznia
1999
3,1
38,9
0,70
0,09
non
non
 
 
Dworzec Żeglugi Promowej
1999
3,6
41,8
0,71
0,13
non
non

 0d r.2009 OWO-ogólny węgiel organiczny,stan ekologiczny, parametry fizyko-chemiczne,
stan ekologiczny U-umiarkowany parametry fizyko-chemiczne PD-poniżej dobrego stanu
stan JCW Z-zły
Klasyfikacja ogólna jako stan jednolitych części wód(JCW)

 

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli
 • Gdynia Śródmieście - obejmujące 200m linii brzegowej,
 • Gdynia Redłowo - obejmujące 200m linii brzegowej,
 • Gdynia Orłowo - obejmujące 100m linii brzegowej ,
 • Gdynia Babie Doły - obejmujące 100m linii brzegowej.

Długość wybrzeża morskiego w granicach administracyjnych powiatu 7.1[km]

Długość wybrzeża, gdzie ze względów sanitarnych możliwe jest uruchomienie kąpielisk 4,18[km]
Zgodnie z komunikatem WSSE 1/12 z 29czerwca 2012r do użytkowania dopuszczono następujące kąpieliska

 • Zatoka Gdańska  Gdynia  Gdynia Śródmieście
 • Zatoka Gdańska  Gdynia  Gdynia Redłowo
 • Zatoka Gdańska  Gdynia  Gdynia Orłowo
 • Zatoka Gdańska  Gdynia  Gdynia Babie Doły

www.kapieliskagdynia.pl

Zagrożenie powodziowe

Brak informacji z r.2009.

Powiat Bytowski

Wody powierzchniowe

naturalne cieki wodne w granicach powiatu o długości powyżej 2km:

[nazwa, długość, ujście]
 • rzeka Białka 5,3 km rz. Studnia
 • rzeka Brda 4,0 km rz. Wisła
 • rzeka Bukowina 3,6 km rz. Łupawa
 • rzeka Bystrzenica 14,3 km rz. Wieprza
 • rzeka Bytowa 22,6 km rz. Słupia
 • rzeka Boruja 11,8 km rz. Bytowa
 • rzeka Chocina 11,9 km rz. Brda
 • rzeka Czarna Woda 8,6 km rz. Wda
 • rzeka Czernica 11,7 km rz. Gwda
 • rzeka Doszenica 6,5 km rz. Wieprza
 • rzeka Gwiazda 3,2 km rz. Prondzona
 • rzeka Jutrzenka 12,6 km rz. Kamienica
 • rzeka Kamienica 27,2 km rz. Słupia
 • rzeka Kątnik 6,8 km rz. Studnia
 • rzeka Konitopska 4,4 km rz. Słupia
 • rzeka Koza 2,5 km rz. Słonecznica
 • rzeka Korzyca 4,4 km rz. Pokrzywna
 • rzeka Kunica 12,1 km rz. Pokrzywna
 • rzeka Łupawa 16,5 km Bałtyk
 • rzeka Łupawka 8,2 km rz. Łupawa
 • rzeka Malencinka 7,0 km rz. Studnia
 • rzeka Mała Czarna Woda 0,5 km rz. Czarna Woda
 • rzeka Miłacz 13,4 km rz. Wieprza
 • rzeka Obrowa 4,2 km rz. Łupawa
 • rzeka Osusznica 16,5 km rz. Chocina
 • rzeka Pierska Struga 11,5 km rz. Studnia
 • rzeka Pląsa 5,8 km rz. Studnia
 • rzeka Pokrzywna 25,8 km rz. Wieprza
 • rzeka Poleśnica 7,7 km rz. Kamienica
 • rzeka Pogorzelica 7,3 km rz. Łeba
 • rzeka Prądzona 11,5 km rz. Osusznica
 • rzeka Potok Maleniecki 4,0 km rz. Skatowa
 • rzeka Potok Brodek 11,9 km rz. Słupia
 • rzeka Rybiec 15,2 km rz. Pokrzywna
 • Struga Gostkowo 6,4 km rz. Bytowa
 • Struga Rosocha 3,8 km rz. Osusznica
 • Struga "C" Rosocha 1,1 km rz. Struga Rosocha
 • Struga Prądzona 3,4 km rz. Prądzona
 • Struga Zapceń 6,1 km rz. Słonecznica
 • Struga Niezabyszewska 3,8 km rz. Boruja
 • Struga Osieki 2,6 km rz. Bytowa
 • Struga "A" Karpno 3,2 km rz. Zbrzyca
 • Struga "C" Mielno 3,8 km rz. Zbrzyca
 • Struga "A" Zapceń 0,9 km Struga Zapceń
 • Struga Kramarzyńska 11,6 km rz. Wieprza
 • Struga Żerdziecka 2,5 km rz. Pokrzywna
 • rzeka Skatowa 7,5 km rz. Słupia
 • rzeka Słupia 46,9 km Bałtyk
 • rzeka Słupianka 7,1 km rz. Łupawa
 • rzeka Stropna 6,3 km rz. Słupia
 • rzeka Struga 7,4 km rz. Słupia
 • Struga Bożanka 4,9 km rz. Wieprza
 • Struga Miszewska 6,0 km rz. Bystrzenica
 • rzeka Struchowska Struga 9,9 km rz. Obrowa
 • rzeka Studnia 24,8 km rz. Wieprza
 • rzeka Ślizie 11,3 km rz. Pokrzywna
 • rzeka Wieprza 28,7 km Bałtyk
 • rzeka Zbrzyca 4,0 km rz. Brda
 • rzeka Żołenka 1,2 km rz. Wda  
kanały o długości powyżej 2 km:
 • Doprowadzalnik Karwno 2,7 km rz. Łupawa
 • Kanał Grzmiąca 5,1 km rz. Bytowa
 • Rurociąg "A" Miastko 0,1 km rz. Studnia
jeziora powyżej 5ha:
Gmina Borzytuchom ( 10 )                                                                                          
 • Chotkowskie     pow. (ha) 58,0    głęb. max 10,3 przepływowe – tak, , badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/94.
 • Osiecko   pow. (ha) 30,0  głęb. max b.d,  przepływowe – tak
 • Duże    pow. (ha) 48,7   głęb. max b.d, przepływowe – tak
 • Moczydło   pow. (ha) 9,0   głęb. max 4,5  przepływowe – nie
 • Krosnowskie   pow. (ha) 10,6  głęb. max 9,5 przepływowe – nie
 • Herta ( Ogrodowe ) pow. (ha) 5,6  głęb. max b.d  przepływowe – nie
 • Cicha Woda - zalew pow. (ha) 44,5   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Wochowo   pow. (ha) 5,4   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Stradno    pow. (ha) 5,8  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Graniczne   pow. (ha) 5,9   głęb. max b.d przepływowe – tak
Gmina Bytów ( 19 )
 • Jeleń    pow. (ha) 88,9   głęb. max 33,2  przepływowe – nie, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/93/ I/06
 • Boruja Duża   pow. (ha) 65,1  głęb. max 9,0 przepływowe – tak, , badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/92, 07
 • Mądrzechowskie  pow. (ha) 52,4   głęb. max 4,8 przepływowe – tak
 • Niezabyszewskie  pow. (ha) 48,4   głęb. max 5,3 przepływowe – tak
 • Głęboczko   pow. (ha) 22,0  głęb. max 29,6 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/98
 • Ząbinowickie   pow. (ha) 16,7  głęb. max 10,0 przepływowe – nie
 • Gubisz    pow. (ha) 14,3  głęb. max 17,6 przepływowe – nie
 • Wiejskie   pow. (ha) 12,9   głęb. max 25,2 przepływowe – nie
 • Lubienieckie   pow. (ha) 11,7  głęb. max 8,2 przepływowe – nie
 • Stary Staw   pow. (ha) 11,0   głęb. max 10,0 przepływowe – tak
 • Rzepnica   pow. (ha) 10,0  głęb. max b.d, przepływowe – tak
 • Pyszne    pow. (ha) 10,0   głęb. max b.d, przepływowe – nie
 • Długie    pow. (ha) 8,0  głęb. max b.d, przepływowe – nie
 • Rekowskie   pow. (ha) 7,8  głęb. max 11,0 przepływowe – nie
 • Boruja Mała   pow. (ha) 7,6  głęb. max 10,5 przepływowe – nie
 • Płoczyca   pow. (ha) 7,1  głęb. max 11,0 przepływowe – nie
 • Udorpie   pow. (ha) 6,0  głęb. max b.d  przepływowe – tak, 
 • Dąbie Duże i Małe  pow. (ha) 16.7   głęb. max b.d przepływowe – nie
 • Czernik (Płotowo)  pow. (ha) 6,5  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Pinionko pow.(ha)22,8   głęb. max 10,7 przepływowe, badania WIOŚ II/05
 
Gmina Czarna Dąbrówka ( 26 )
 • Jasień Południowy  pow. (ha) 336,7  głęb. max 22,6 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II,II/99,02, 07 
 • Jasień Północny  pow. (ha) 240,5  głęb. max 32,2  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II,II/99,02,07
 • Karwno Duże   pow. (ha) 33,6  głęb. max 18,2 przepływowe – nie, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/96
 • Obrowo Duże   pow. (ha) 37,4   głęb. max 10,2 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/96
 • Kozie    pow. (ha) 103,0  głęb. max 16,9 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/95
 • Skotawsko Wielkie   pow. (ha) 80,0   głęb. max 8,7 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/98
 • Skotawsko Małe  pow. (ha) 33,0   głęb. max b.d, przepływowe – tak
 • Mikorowo   pow. (ha) 42,6   głęb. max 5,3 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/95
 • Kopieniec Średni  pow. (ha) 10,0  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Kopieniec Duży  pow. (ha) 11,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Unichowo  pow. (ha) 19,0   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Piasno    pow. (ha) 6,4  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Sitno Duże   pow. (ha) 40,7   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Karwieńskie Małe pow. (ha) 7,5   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Stawisz ( Nożynko )  pow. (ha) 6,4  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Trzebiesz   pow. (ha) 33,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Odnoga   pow. (ha) 14,8   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Małe ( Rokity )  pow. (ha) 9,5  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Długie    pow. (ha) 15,1   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Lipieniec  pow. (ha) 10,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Pomyskie   pow. (ha) 9,8  głęb. max 6,0  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/92
 • Obrowo Małe   pow. (ha) 10,1   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Oborowo Duże pow(ha).37,4, głęb. max 10,2m, badania WIOŚ kl.cz./r.badIIII/96
 • Czarne   pow. (ha) 18,9   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Rokitno   pow. (ha) 6,8  głęb. max b.d  przepływowe – tak
Gmina Kołczygłowy ( 1 )
 • Graniczne   pow. (ha) 30,7   głęb. max 10,0  przepływowe – tak
Gmina Lipnica ( 29 )
 • Prondzona   pow. (ha) 16,9  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Gwiazdy Duże   pow. (ha) 210,4  głęb. max b.d  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/01
 • Piaszno Duże   pow. (ha) 68,8  głęb. max 24,3 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/98
 • Piaszno Małe   pow. (ha) 10,2   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Staw Młyński  pow. (ha) 5,4  głęb. max b.d. przepływowe – nie
 • Borzyszkowy    pow. (ha) 104,4  głęb. max 31,0 przepływowe – nie, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/00
 • Kamieniczno   pow. (ha) 120,7  głęb.max 23,2 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/00
 • Gwieździniec   pow. (ha) 50,8   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Mielonek   pow. (ha) 13,3  głęb. max b.d przepływowe – nie
 • Luboszka   pow. (ha) 9,3  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Bez nazwy   pow. (ha) 5,8  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Głęboczek   pow. (ha) 9,18  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Trzcinne   pow. (ha) 8,4  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Długie    pow. (ha) 25,5  głęb. max 8,7 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/99
 • Kielskie   pow. (ha) 139,6  głęb. max 23,3 przepływowe – tak,  badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II,II/90,03
 • Czarne    pow. (ha) 9,2  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Lipionek   pow. (ha) 5,1  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Brzezinek Duży  pow. (ha) 26,0  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Gliszczonek   pow. (ha) 11,6  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Kuchennik  pow. (ha) 5,7  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Kiedrowickie   pow. (ha) 104,85 głęb. max 7,1 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II,?/94,04 
 • Księże    pow. (ha) 77,54  głęb. max 4,6 przepływowe – nie, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III,II/90,03
 • Osowo Duże   pow. (ha) 17,6  głęb. max b.d przepływowe – nie, 
 • Trzebielskie   pow. (ha) 76,8  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Łąkie    pow. (ha) 156,4  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Młyńskie   pow. (ha) 8,9  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Długie   pow. (ha) 40,0  głęb. max b.d  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad ,I/99
 • Parszczenica   pow. (ha) 80,5  głęb. max 3,7 przepływowe – tak,  badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III,III/90,91,03
 • Wiejskie   pow.(ha)166  głęb. max 3,7 b.d   badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/89, II/03 
Gmina Miastko ( 37 )
 • Bobęcińskie Wielkie pow. (ha) 521,6  głęb. max 48,0  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I,?/97,04
 • Bobęcińskie Małe  pow. (ha) 33,1  głęb. max 5,0 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I,?/97,04
 • Smołowe   pow. (ha) 35,5   głęb. max 12,2  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/97
 • Orle   pow. (ha) 11,2  głęb. max 10,8 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/01
 • Kamień Duży  pow. (ha) 49,4   głęb. max 15,2 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/96
 • Dolskie   pow. (ha) 34,8  głęb. max 30,0  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/03
 • Piasek    pow. (ha) 42,0  głęb. max 30,1 przepływowe – tak,  badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/02
 • Okunino   pow. (ha) 8,6   głęb. max b.d. przepływowe – tak, 
 • Byczyńskie  pow. (ha) 16,7  głęb. max 7,5 przepływowe – tak
 • Kościelne   pow. (ha) 72,5   głęb. max 17,8 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.badII/06
 •  
 • Wołczyca  pow. (ha) 36,5  głęb. max 8,0  przepływowe – tak
 • Skąpe    pow. (ha) 64,1  głęb. max 26,4 przepływowe – tak,  badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/92 
 • Świeszyńskie  W. pow. (ha) 31,6   głęb. max 14,6  przepływowe – tak
 • Studzieniczno  pow. (ha) 64,2  głęb. max 19,9 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/94
 • Pietrzykowskie(Głębokie)pow. (ha) 139,5 głęb. max 21,9 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/99
 • Słosineckie Wielkie pow. (ha) 41,5  głęb. max 8,1  przepływowe – tak
 • Słosineckie Małe pow. (ha) 28,8  głęb. max 5,0 przepływowe – tak, 
 • Lednik    pow. (ha) 7,4   głęb. max 12,0  przepływowe – tak
 • Bluj ( Głodowo )  pow. (ha) 43,4  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Pajerskie   pow. (ha) 20,5   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Białe ( Białynia )  pow. (ha) 8,2   głęb. max b.d przepływowe – tak, 
 • Siodło ( Kuźnia )  pow. (ha) 14,2  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Wałdowskie Małe  pow. (ha) 6,7   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Wałdowskie Duże pow. (ha) 12,1   głęb. max b.d przepływowe – tak,  badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/90
 • Lipczyńskie ( Olchy ) pow. (ha) 14,9   głęb. max b.d przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/90
 • Kwiśnieńskie Małe pow. (ha) 7,3   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Kwiśnieńskie Duże  pow. (ha) 12,0   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Kamnickie (Kamień) pow. (ha) 18,1   głęb. max b.d przepływowe – tak, 
 • Średnie (Wołcza M)  pow. (ha) 14,1   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Tursko   pow. (ha) 6,7   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Czarnka   pow. (ha) 12,5   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Czarne (Czarnka) pow. (ha) 8,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Kołoleż (Głodowo M)pow. (ha) 9,9   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Lipkowo ( Płaskie ) pow. (ha) 11,4   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Wołcza Mała   pow. (ha) 5,1   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Trzcińskie Duże pow. (ha) 29,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Zielonka    pow. (ha) 14,3   głęb. max b.d przepływowe – tak
Gmina Parchowo ( 10 )
 • bez nazwy (Nowa Wieś)pow. (ha) 7,32  głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Gogolinko   pow. (ha) 8,65   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Stropno   pow. (ha) 44,68  głęb. max b.d.  przepływowe – tak
 • Żukowskie   pow. (ha) 140,3  głęb. max b.d przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/93/II/06
 • Księże    pow. (ha) 8,21   głęb. max b.d.  przepływowe – nie
 • Nakla   pow. (ha) 29,52  głęb. max b.d. przepływowe – nie, 
 • Sumino   pow. (ha) 105,9  głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Chośnica  pow. (ha) 5,04  głęb. max b.d  przepływowe – nie
 • bez nazwy  pow. (ha) 6,62  głęb. max b.d przepływowe – nie
 • bez nazwy   pow. (ha) 18,61  głęb. max b.d.  przepływowe – nie, 
Gmina Studzienice ( 23 )
 • Studzieniczno-Kłączno-Ryńskie pow. (ha) 215,5, głęb. max 23 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.     II/99 
 • Somińskie   pow. (ha) 433,1,  głęb. max 14,0 przepływowe – tak
 • Cechyńskie Małe  pow. (ha) 48,4  głęb. max 19,7  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/92
 • Cechyńskie Wielkie  pow. (ha) 45,6   głęb. max 13,3 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/93
 • Glinowskie   pow. (ha) 34,0   głęb. max 15,5 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/94
 • Lubaszki   pow. (ha) 8,1  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Dyk    pow. (ha) 5,9   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Gromadzkie  pow. (ha) 11,0   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Jabłończ   pow. (ha) 8,5  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Dzierzażnik   pow. (ha) 6,0   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Mile ( Księże )  pow. (ha) 6,6   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Lubaszki Wielkie  pow. (ha) 8,8  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Lubieniec Duży  pow. (ha) 5,3   głęb. max b.d przepływowe – nie
 • Wiejskie (Prondzonka) pow. (ha) 5,6   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Długie ( Osława )  pow. (ha) 11,7  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Łąkie    pow. (ha) 25,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Helenowo  pow. (ha) 9,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Krążno    pow. (ha) 15,0  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Okunie ( Okolno )  pow. (ha) 13,7   głęb. max b.d przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/90
 • Czarna Dąbrowa pow. (ha) 40.0   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Czeruch   pow. (ha) 11,1  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Wiejskie (Czarna D)  pow. (ha) 5,6   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Laska     pow. (ha) 61,5   głęb. max b.d przepływowe – tak, 
Gmina Trzebielino ( 6 )
 • Trzebielińskie   pow. (ha) 30,8   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Miłaczewo   pow. (ha) 16,5   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Bakowo ( Leśnik )  pow. (ha) 8,1   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Darnowskie  pow. (ha) 8,7   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Święto ( Święte )  pow. (ha) 8,9   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Wałdowskie Duże pow. (ha) 12,1   głęb. max b.d przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/90
GminaTuchomie ( 11 )
 • Kamieniczno   pow. (ha) 29,5  głęb. max b.d,  przepływowe – tak
 • Piaszno   pow. (ha) 24,1  głęb. max b.d,  przepływowe – nie, 
 • Trzebiatkowskie D.  pow. (ha) 14,2  głęb. max b.d,  przepływowe – tak
 • Trzebiatkowskie M.  pow. (ha) 11,1  głęb. max b.d,  przepływowe – tak
 • Długie    pow. (ha) 10,0  głęb. max b.d,   przepływowe – nie
 • Białe    pow. (ha) 9,52  głęb. max b.d,  przepływowe – nie
 • Przytarnia   pow. (ha) 7,78  głęb. max b.d,  przepływowe – tak
 • Krumer ( Krzywe ) pow. (ha) 7,21  głęb. max b.d,  przepływowe – nie
 • Gwodny   pow. (ha) 6,10  głęb. max b.d,  przepływowe – nie
 • Spore    pow. (ha) 5,78  głęb. max b.d,  przepływowe – nie
 • Bagno    pow. (ha) 5,60  głęb. max b.d,  przepływowe – nie
Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika

Borzytuchom

 • oczyszczalnia Borzytuchom – rów melioracyjny, grunt

Bytów

 • oczyszczalnia Bytów - rzeka Bytowa

Czarna Dąbrówka

 • oczyszczalnia Czarna Dąbrówka - rzeka Łupawa
 • oczyszczalnia Jasień - jezioro Jasień
 • oczyszczalnia Karwno - jezioro Małe Karwno
 • oczyszczalnia Mikorowo - do gruntu

Kołczygłowy

 • oczyszczalnia Kołczygłowy - rzeka Brodek
 • oczyszczalnia Łubno - rzeka Pokrzywna
 • oczyszczalnia Gałęźnia Wielka - poprzez ciek bez nazwy do rzeki Słupi

Lipnica

 • oczyszczalnia Upiłka – rzeka Prądzona

Miastko

 • oczyszczalnia Węgorzyno - rzeka Studnica
 • oczyszczalnia Dretyń - rzeka Miłacz
 • oczyszczalnia Słosinko - do ziemi
 • oczyszczalnia Świerzenko - do ziemi

Parchowo

 • oczyszczalnia Parchowo - rzeka Stropna

Studzienice

 • oczyszczalnia Ugoszcz - rzeka Bytowa

Trzebielino

 • oczyszczalnia Zielin - rzeka Bystrzenica
 • oczyszczalnia Trzebielino - rzeka Kunica

Tuchomie

 • oczyszczalnia Tuchomie - rzeka Kamienica
 • oczyszczalnia Tągowie - rzeka Jutrzenka
 • oczyszczalnia Kramarzyny - poprzez Rów Kramarzyński do rzeki Wieprzy
 • oczyszczalnia Modrzejewo - rzeka Kamienica
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Ocenę stanu jezior i ostatni, znany rok badania podano przy liście jezior położonych w powiecie bytowskim, pkt 1
 
Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej- klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku ,Delegatura w Słupsku, do roku 2003 włącznie (kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe).
Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004
Dla badań  cieków wodnych z r.2007 i późniejszych dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./

ost. rok

 

 

Wyniki badań

 

St. sanit.

 

Klasyf. og.

 

 

km rzeki

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

Od 2009 St. ekol.*

Od 2009 St. JCW* 

Słupia

Parchowo

Parchowo/113,0

2003

3,0

13,4

1,13

0,07

II

II

 

 

Parchowo/113,0

2007

 2,20

13,0 

1,16 

0,07 

 III

III 

   

Parchowo/113,0

2008  3,56 bd  0,84  0,06  bd  bd 
   

Parchowo/113,0

2009  2,89 6,66  0,636  0,048  D

 

Parchowo

Soszyca/103,2

2003

2,9

13,8

1,06

0,07

II

II

 

Czarna Dąbrówka

Gołębia Góra /95,1

2003

2,9

13,4

0,98

0,08

II

II

   

Gołębia Góra /95,1

2008  3,66  bd 0,92  0,07  bd  bd 
   

Gołębia Góra /95,1

2009  3,03 6,87  0,908  0,071 

 

Kołczygłowy

Gałęźna Mała /68,7

2003

3,2

14,3

1,25

0,08

II

II

 

 

Gałęźna Mała /68,7

2007

2,38 

 17,5

 1,62

 0,07

 III

III 

   

Gałęźna Mała /68,7

2008  4,06 bd  1,48  0,133  bd  bd 
   

Gałęźna Mała /68,7

2009  3,74 6,85  0,761  0,044 

Bytowa

Bytów

Bytów / 22,5

2003

3,5

25,5

1,90

0,15

III

II

 

Borzytuchom

Gostkowo / 12,9

2003

3,9

21,7

1,90

0,18

non

II

   

Gostkowo / 12,9

2008  4,06 bd  1,48  0,133  bd  bd 
   

Gostkowo / 12,9

2009  3,68 9,78  1,451  0,110 

Kamienica

Tuchomie

Tuchomie / 24,5

2003

3,5

14,9

1,37

0,08

III

II

 

Kołczygłowy

Krępnica / 4,5

2003

3,3

17,1

1,22

0,11

II

II

   

Krępnica / 4,5

2008  3,25 bd  0,98  0,288  bd  bd 
   

Krępnica / 4,5

2009  3,70 7,89  0,783  0,072 

Łupawa

Parchowo

Chośnica/95,0

2001

2,9

82?

2,85

0,15

III

III

 

Parchowo

Obrowo/90,0

2001

6,3

36,4

1,74

0,18

I

III

 

 

Obrowo/90,0

2007

4,56 

 30,4

1,76 

0,12 

II 

IV 

 

Czarna Dąbrówka

Zawiaty / 81,9

2004

1,9

16,0

0,83

0,07

III

II

   

Zawiaty / 81,9

2008  3,11 bd  0,76  0,221  bd  bd 
   

Zawiaty / 81,9

2009  3,06 7,77  0,571  0,053 

 

Czarna Dąbrówka

Podkomorzyce/ 66,2

2004

2,7

25,8

1,56

0,16

III

II

Pogorzelica

Czarna Dąbrówka

Warcimino/14,1

2000

3,2

23,8

2,61

0,08

III

II

 

Czarna Dąbrówka

Warcimino/14,1

2005

2,7

23,0

2,3

0,06

III

II

Wieprza

Miastko

Czarnica / 105,8

2002

2,6

34,5

1,84

0,12

III

II

 

 

Czarnica / 105,8

2006

2,57

28,0

2,12

0,096

IV

III

 

Trzebielino

Bożanka / 91,6

2002

2,0

22,1

1,14

0,1

II

II

 

 

Bożanka / 91,6

2006

2,65

15,5

1,39

0,1

IV

III

   

Bożanka / 91,6

2008  2,42 7,79*  1,14  0,10  bd  bd 

 

Trzebielino

Popielewko / 85,0

2002

2,4

19,8

1,20

0,12

III

II

 

 

Popielewko / 85,0

2006

2,38

11,5

1,36

0,118

III

III

Pokrzywna

Trzebielino

Poborowo / 15,8

2002

1,9

15,9

1,04

0,11

III

II

 

 

Poborowo / 15,8

2006

2,10

9,9

0,91

0,109

III

III

 

 

Poborowo / 15,8

2007

1,48 

 12,6

 0,67

0,09 

IV 

III 

 

Trzebielino

Bąkowo / 4,6

2002

2,3

26,4

1,60

0,13

III

II

 

 

Bąkowo / 4,6

2006

2,32

21,5

2,42

0,123

IV

III

 

 

Bąkowo / 4,6

2007

 2,08

28,7 

1,58 

0,12 

III 

III 

   

Bąkowo / 4,6

2008  bd  bd bd  bd  bd  bd 

 

Trzebielino

Osówko / 0,8

2002

2,1

26,9

1,46

0,14

III

II

Studnica

Miastko

MiastkoI / 28,0

2002

3,5

18,1

1,65

0,12

III

II

 

Miastko

Miastko II / 23,0

2002

3,6

20,1

1,90

0,16

non

II

 

 

Miastko II / 23,0

2006

3,05

11,4

1,74

0,157

IV

III

 

 

Miastko II / 23,0

2007

2,36 

 14,5

 1,25

0,12 

 IV

III 

 

Miastko

Kawcze / 11,7

2002

2,7

22,2

1,72

0,15

non

II

 

 

Kawcze / 11,7

2006

2,44

11,81

1,66

0,128

IV

III

Bystrzenica

Trzebielino

Zielin / 21,1

2002

2,1

32,0

2,19

0,14

III

II

 

 

Zielin / 21,1

2006

2,74

25,7

2,84

0,109

IV

IV

    Korzybie/0,9 2008 2,87 bd 2,21 0,130 bd bd

Bożanka

Trzebielino

Bożanka / 0,5

2002

2,0

8,0

o,85

0,12

II

II

 

 

Bożanka / 0,5

2006

2,28

6,1

1,10

0,120

III

III

Broczyna

Trzebielino

Broczyna / 0,6

2002

2,3

14,4

1,48

0,13

III

II

 

 

Broczyna / 0,6

2006

4,14

15,1

1,56

0,150

III

III

 

 

Broczyna / 0,6

2007

2,81 

 15,5

1,66 

0,14 

IV 

III 

Bukowina

Cz.Dąbrówka/Bytów

Kozin/0,2

2007

 4,08

 24,6

2,39 

 0,17

 V

IV 

   

Kozin/0,2

2008  5,73 bd  1,96  0,159  bd  bd 
 * Od r.2009-St.JCW-stan jednolitej części wód- Z-zły, D-dobry
St.ekol.- D-dobry , U-umiarkowany
OWO-węgiel organiczny ogółem
Wyniki badań wykonanych przez WIOŚ w r.2009,  podano w opracowaniu  WIOŚ „ Stan jednolitych części wód (JCW) rzek woj. pomorskiego badanych w r.2009

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody opadowe

         
sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • nie opracowano

Powiat Chojnicki

Wody powierzchniowe

naturalne cieki wodne w granicach powiatu

 • rzeka Brda , długość 217 km , ujście do rzeki Wisły ,
 • rzeka Wda , długość 168 km , ujście do rzeki Wisły ,
 • rzeka Chocina , ujście do j. Karsińskiego w zlewni rzeki Brdy ,
 • Czerska Struga , ujście do rzeki Brdy ,
 • Raciążska Struga , ujście do rzeki Brdy ,
 • rzeka Niechwaszcz , ujście do rzeki Wdy ,
 • rzeka Zbrzyca , ujście do jeziora Witoczno w zlewni rzeki Brdy ,
 • rzeka Kłonecznica , ujście do rzeki Zbrzycy ,
 • rzeka Mlusina , ujście do rzeki Zbrzycy ,
 • rzeka Parzenica , ujście do rzeki Niechwaszcz ,
 • Struga Siedmiu Jezior , ujście do jeziora Charzykowskiego w zlewni rzeki Brdy ,
 • Kulawa , ujście do rzeki Zbrzycy ,
 • Orla Struga , ujście do jeziora Łąckiego w zlewni rzeki Brdy ,
 • Struga Czerwonka , ujście do jeziora Charzykowskiego w zlewni rzeki Brdy ,
 • Klaskawska Struga , ujście do Czerskiej Strugi ,
 • Rów Czernicki , ujście do jeziora Dybrzk w zlewni rzeki Brdy

kanały o długości powyżej 2 km

 • nazwa: Wielki Kanał Brdy , ujście- rozlewa się na łąkach ,
 • Kanał Wdy - rozlewa się na łąkach

jeziora powyżej 5 ha: nazwa, powierzchnia, głębokość, przepływowe (tak/nie), kl.cz., rok badań

 • Skąpe - 158,06 ha - 20,1 m - kl. czystości II, 2007/bez klasyfikacji
 • Kły - 18,3 ha - 7,8 m - kl. czystości - brak danych
 • Młosina Mała - 15,6 ha - kl. czystości - brak danych
 • Kały - 6,58 ha - 1,1 m - kl. czystości - brak danych
 • Brzeżno - 35,53 ha - 9,7 m - kl. czystości - brak danych
 • Młosino Duże - 42,67 ha - 22,4 m - brak danych
 • Lesno Górne - 53,41 ha - brak danych - brak danych
 • Gacno Małe - 17,44 ha - 5,5 m - brak danych
 • Ostrowie - Józefowo - 272,27 ha - 43,0 m - klasa czystości I
 • Gacno Wielkie - 13,42 ha - brak danych - brak danych
 • Płęsno - 46,04 ha - 11,0 m – II, 91
 • Nierybno - 10,36 ha - 7,5 m - brak danych
 • Krzywce Wielkie - 28,36 ha - 15,0 m - brak danych
 • Krzywce Małe - 13,35 ha - brak danych - brak danych
 • Zielone - 25,17 ha - brak danych - brak danych
 • Jeleń - 48,12 ha - 10,7 m - klasa czystości I,93
 • Dybrzk - 235,87 ha - 19,0 m - kl. czystości II,II/93,03
 • Kosobudno - 56,07 ha - brak danych - kl. czystości II,II/93,03
 • Łąckie - 155,5 ha -19,0 m - kl. czystości II,II/93,03
 • Płęsno - 92,85 ha - 37,0 m - kl. czystości II,91
 • Gardliczno Duże - 33,36 ha - brak danych - kl. czystości I,96
 • Gardliczno Małe - 13,29 ha - 26,5 m - brak danych
 • Witoczno - 99,28 ha - brak danych - kl. czystości II,II/93,03
 • Nowionek - 10,60 ha - brak danych - brak danych
 • Czarne - 9,19 ha - brak danych - brak danych
 • Zmarłe - 30,92 ha - 19,4 m - kl. czystości II,91
 • Laska - 61,54 ha - 4,6 m - kl. czystości II,II/91,03
 • Śluza - 51,18 ha - 6,1 m – II,II/91,03
 • Skrzynki Małe -30,76 ha - 8,3 m - brak danych
 • Wieckie - 42,28 ha - 7,9 m - brak danych
 • Łowne Duże - 16,58 ha - brak danych - brak danych
 • Charzykowskie - 1381,09 ha - 30 m - kl. czystości  płd III,II,płn II,II/95,03 , stan ekologiczny III/10
 • Skszynka / Mielnica - 30,07 ha - brak danych - kl. czystości II
 • Karsińskie /Długie - 701,67 ha - 27,1 m - kl. czystości cz.wsch III,II,cz. zach.II,II/92,03
 • Głuche Duże - 39,92 ha - 17,2 m - kl. czystości II,98 , Gmina Chojnice,
 • Głuche Małe - 9,74 ha - 12,9 m - kl. czystości II,98 Gmina Chojnice,
 • Wegner - 10,90 ha - brak danych - brak danych
 • Niedzwiedzie - 30,33 ha - 8,3 m - brak danych
 • Trzemeszno - 189,63 ha - 4,8 – III,II/94,03
 • Czarnogłowie - 15,84 ha - brak danych - brak danych
 • Mętno - 15,44 - brak danych - brak danych
 • Głuche Małe - 17,28 ha - brak danych - kl. czystości II/95, Gmina Brusy
 • Głuche Duże - 45,91 ha - 29,8 - kl. czystości II/95, Gmina Brusy
 • Parzyn - 51,23 ha - 2,0 m - kl. czystości II,97
 • Kruszyńskie - 476,03 ha - 7,0 m – II/2000
 • Somińskie - 364,35 ha - 14,0 m – III/2000
 • Leśno Dolne - 43,35 ha - 8,3 m - brak danych
 • Lichnowskie - 12,04 ha - brak danych - brak danych
 • Ostrowite – 280,7 ha – 43,0 m – I/96
 • Śpierewnik - 141,56 ha - 14,0 m - kl. czystości III /90,04
 • Suszek - 11,91 ha - brak danych - brak danych
 • Wysockie - 23,36 ha - brak danych - brak danych
 • Świdno - 20,83 ha - brak danych - brak danych
 • Ostrowite - 41,14 ha - 8,4 m - brak danych
 • Świdno - 20,83 ha - brak danych - brak danych
 • Milachowo - 63,55 ha - brak danych - kl. czystości III, 97
 • Warszyn - 36,42 ha - 4,7 m - brak danych
 • Główka - 9,33 ha - brak danych - brak danych
Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Jarcewska Struga
 • rzeka Brda
 • rzeka Niechwaszcz
 • Czerska Struga
 • Wielki Kanał Brdy
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).
Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.
Dla badań  cieków wodnych z r.2007 i późniejszych dokonano  klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.

 

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./

ost. rok

 

 

Wyniki badań

 

 

Klasyf. og.

 

 

 

km rzeki

badań

BZT5

ChZTCr*

Nog

Pog

St. sanit.*

 Og*

 

Brda

Konarzyny

Ciecholewy /166,7

2003

1,8

21,9

1,38

0,15

II

III

      Kopernica /163,2 2008 2,39 5,22* 1,11 0,076 bd bd
      Kopernica /163,2 2009  3,19 7,60  1,140  0,062 

 

 

Chojnice

Małe Swornegacie / 158,0

2003

2,1

22,7

1,06

0,12

I

non

 

 

Chojnice

Swornegacie / 152,6

2003

1,6

20,6

0,97

0,11

I

II

 

 

Chojnice

pon.jez.Kosobudno / 136,2

2003

2,0

21,7

0,97

0,12

I

II

     

pon.jez.Kosobudno Męcikał / 136,5

2008 2,54 4,36 0,86 0,107 bd bd
     

pon.jez.Kosobudno Męcikał / 136,5

2009  3,05 8,03  0,755  0,069 

 

 

Czersk

Rytel / 123,1

2003

2,2

19,6

1,04

0,12

I

II

 

 

Czersk

Rytel/123,1

2005

1,9

16,4

1,04

0,15

II

III

 

 

Czersk

Rytel/123,1

2006

1,9

14,2

0,90

0,12

II

III

   

Czersk

Rytel/123,1

2008 3,18 bd 0,79 0,096 bd bd
     

Rytel/123,1

2009  2,72 8,22  0,973  0,080 

 

Zbrzyca

Brusy

Parzyn / 29,4

2003

3,3

21,8

1,05

0,06

I

III

 

 

Chojnice

pon.uj.Młosiny/25,0

2003

3,0

22,8

0,99

0,06

II

III

 

 

Brusy

Laska,wlot do jez. / 12,6

2003

2,6

20,2

0,98

0,10

I

III

 

 

Chojnice

Swornegacie, wlot do jez. Witoczno / 1,0

2003

2,6

20,5

0,95

0,10

II

non

  Czerwona Struga Chojnice Babilon / 10,0 2008 3,52 bd 1,54 0,093 bd bd
      Babilon / 10,0 2009  3,61 10,87  1,358  0,076 

 

Czerwona Struga

Chojnice

Kopernica -uj.do jez.Charzykowskiego /  1,4

2003

2,4

24,6

1,60

0,15

II

II

 

Jarcewska Struga

Chojnice

uj.do jez.Charzykowskiego /  0,5

2003

10,3

46,6

7,94

1,15

III

non

Chocina

Chojnice

Chociński Młyn / 7,0

2003

2,2

22,3

1,57

0,17

II

II

  Chojnice

Chociński Młyn / 7,0

2008 2,41 bd 1,73 0,101 bd bd
   

Chociński Młyn / 7,0

2009  3,27 8,42  1,193  0,080 

Kulawa

Chojnice

uj.do Zbrzycy / 0,75

2003

1,7

19,7

0,49

0,10

II

II

Kłonecznica

Brusy

pon.miejsc.Laska

2003

2,7

23,0

1,19

0,13

II

II

Niechwaszcz

Brusy

pon.m.Brusy / 35,0

2000

2,4

50,3

1,70

0,32

III

III

 

Czersk

Dębowiec / 11,4

2000

2,2

28,1

1,55

0,21

II

II

**ChZTMn 

* Od r.2009-St.JCW-stan jednolitej części wód- Z-zły, D-dobry
*St.ekol.- D-dobry , U-umiarkowany
*OWO-węgiel organiczny ogółem
Wyniki badań wykonanych przez WIOŚ w r.2009,  podano w opracowaniu  WIOŚ „ Stan jednolitych części wód (JCW) rzek woj. pomorskiego badanych w r.2009

 

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe
 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • nie stosuje się

Powiat Człuchowski

Wody powierzchniowe

Naturalne cieki wodne w granicach powiatu

Nazwa Długość - km Ujście - rzeka

Biała

14,3

Gwda

Bińcze

9

Gwda

Brzęczek

11,5

Gwda

Brda

48

Wisła

Chechło

5,9

Gwda

Chrząstawa

34

Gwda

Cylnica

18

Brda

Czernica

45,1

Gwda

Debrzynka

19,8

Gwda

Gnilec

10,2

Gwda

Klewiatka

5,8

Brda

Lipczynka

17,4

Brda

Łobzonka

3,2

Noteć

Modra

11,1

Brda

Polnica

11,5

Brda

Puczków

5,1

Brda

Ruda

20,1

Brda

Stołunia

9

Noteć

Szczyra

18,2

Gwda

 

 • kanały o długości powyżej 2 km

Lp Nazwa Długość

1

k. Cisowo

5,5

2

k. Jaromierski

11,8

3

k. Łękiński

2,8

4

k. Nowa Wieś

6,6

5

k. Wierzchowo

8,4

 

 • jeziora powyżej 5 ha

Nazwa jeziora Gmina Obręb Rodzaj wód Pow. (ha) Śr. głęb. (m)-kl. cz./r.badań
Dymno (Koczalskie) Koczała Koczała P 88,69 7
Głębokie Koczała Pietrzykowo P 8,18 10,1
(Pietrzykowskie Duże)       138,9 10,1 II/99
Ciemno (Pietrzykowskie) Koczała Pietrzykowo P 58 3,3
Pietrzykowo (Piotrowskie) Koczała Pietrzykowo P 8,33 b.d.
Starzeńskie Koczała Starzno P 33 6,3
Cietrzewie (Sękacz) Koczała Trzyniec S 19,05 2,1
Zalane Koczała Trzyniec P 15,21 3,1
Przechlewskie (Dźwierzeńskie) Koczała Dźwierzno S 22 5,1
Łękinia (Łęknica) Koczała Łękinia P 21,45 3,1
Bardo (Przyłękińskie) Koczała Łękinia P 12,17 4,3
Skarbno Koczała Łękinia S 6,23 b.d.
Resko I Koczała Łękinia S 5,54 b.d.
Krucze Koczała Bielsko Pom. P 7,13 b.d.
Bielsko Koczała Bielsko Pom. P 11,73 b.d.
Rychnowskie Człuchów m. Człuchów P 167,8687 13,1 III/06
Miejskie Duże Człuchów m. Człuchów P 38,2693 10,2
Urzędowe Człuchów m. Człuchów P 73,8979 7,6
Miejskie Małe Człuchów m. Człuchów P 31,8463 1,5
Wieldządz (Biały Zdrój) Człuchów Barkowo P 55,68 3,2 III91
Jęczniki Człuchów Jęczniki P 17,45 4,2
Mąkowy (Wierzchowo) Człuchów Jęczniki P 29,3 2,3
Tuczno (Marysińskie-Tuczne) Człuchów Kołdowo P 35,26 2,4
Krępsko Człuchów Krępsk P 385,27 5,9 II01
Krępna (Staw Krępina) Człuchów Krępsk P 8,97 b.d.
Kłodzko Duże (Łodzin Duży) Człuchów Kiełpin P 42,72 0,9
Kiełpińskie (Przechlewskie) Człuchów Kiełpin S 17,02 0,5
Dużych Okoni Człuchów Polnica S 15,36 5,5
Węgorzyn Człuchów Polnica P 18,1 4
Gostudno (Gostyńskie) Człuchów Polnica P 48,19 4,3
Kłodzko Małe (Łodzin mały) Człuchów Polnica P 20,46 2
Wandzińskie Człuchów Polnica P 13,01 1,8
Polnickie Człuchów Polnica P 8,31 b.d.
Buszewo Człuchów Sieroczyn P 8,64 b.d.
Gwiazda (Krętek) Przechlewo Płaszczyca P 44 9,7
Płask Przechlewo Płaszczyca P 21,99 3,1
Lipczyno Przechlewo Przechlewko P 12,14 2,1 II03
Krasne Przechlewo Przechlewko S 29,43 2,8 I00
Węgorzko Przechlewo Przechlewko S 3,82 b.d.
Plasno (Płosno) Przechlewo Przechlewko S 24,69 6,2
Lipczyno Wielkie Przechlewo Przechlewko P 154,66 9
Szczytno Duże Przechlewo Szczytno P 615,77 8
Poddębie Przechlewo Lisewo P 15 2,6
Szczytno Małe (Szycienko) Przechlewo Lisewo P 32  3,6 non95
Końskie Przechlewo Lisewo P 55 9
Garbek Przechlewo Garbek P 10,13 b.d.
Sosnowe (Czosnowo) Przechlewo Sąpolno P 15,58 4,9
Glina Przechlewo Sąpolno P 10,67 b.d.
Przechlewskie (Wiejskie) Przechlewo Przechlewo P 20,07 4,5
Długie Przechlewo Przechlewo P 43 8,8 II03
Liny Przechlewo Dąbrowa P 24,63 4,6
Szare Przechlewo Lisewo P 8 b.d.
Pijawka Przechlewo Lisewo S 5,24 b.d.
Kiełpińskie Przechlewo Kiełpin S 7,57 b.d.
Płosno Przechlewo Przechlewo P 5,08 b.d.
Rąbki Przechlewo Przechlewo P 7,09 b.d.
Kumki II Przechlewo Przechlewko P 5,56 b.d.
Orzechowo Rzeczenica Olszanowo P 21,24 7,9
Olszanowo Duże (Olszanowskie) Rzeczenica Olszanowo S 68,83 6,2 II91
Gardzkie (Grodzkie) Debrzno Cierznie S 16,06 6,8
Długie Debrzno Grzymisław P 26,06 b.d
Ostrów Duży (Czarnowo) Debrzno Uniechów P 23,15 2,8
Główne (Trudna) Debrzno Rozwory P 20,32 1,6
Żuczek (Żukowo) Debrzno Debrzno P 50,66 9,2
Staw Miejski (Debrzno) Debrzno Debrzno P 26,3692 5

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika

• Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie - Debrzno - rzeka Debrzynka
• Zakład Wodociągów i Kanalizacjiw Debrznie - Stare Gronowo - rów melior.
• Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Człuchowie - Człuchów rz. Chrząstawa
• Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie - Przechlewo - rz. Lipczynka
• Auto - Delta Lipczynak, Lipczynek - rz. Lipczynka
• PPHU ROLPAKO w Pakotulsku -Pakotulsko - rz. Brda
• Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wyczechach - Wyczechy - rów melior.
• Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krzemieniewie - Krzemieniewo - rów melior.
• Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne sp. z o.o. w Czarnem - Czarne - rz. Czernica
• Jednostka Wojskowa w Czarnem - Czarne - rz. Czernica
• Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale - Koczała - rów melior.
• Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale - Pietrzykowo - rów melior.
• Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy - Rzeczenica - rów melior.
• Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy - Zalesie - rów melior.
• Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy - Pieniężnica- rz. Czernica

Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Monitoring jakości wody prowadzi  WIOŚ w Gdańsku, w tym część badań wykonanych jest przez Oddział WIOŚ w Słupsku. 
Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503:
według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).
Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.

Dla badań  cieków wodnych z r.2007  i późniejszych dokonano  klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.

Rzeka Gmina Punkt kontr./ ost. rok     Wyniki badań     Klasyf. og.
    km rzeki badań BZT5 *ChZTCr Nog Pog St. sanit./St.ekol.*  St. JCW*
Czernica Rzecznica Brzezie / 33,4 2001 3,1 55,9 3,10 0,67 III II
  Czarne Czarne I / 9,2 2001 2,1 28,7 1,82 0,14 III II
  Czarne Czarne II / 6,6 2001 2,6 23,1 1,82 0,13 III II
  Czarne Czarne II / 6,6 2008 3,78 8,97* 1,68 0,125 bd  
  Czarne Czarne II / 6,6 2009 4,19 10,57  1,917  0,105 
Biała Rzecznica Międzybórz / 3,5 2001 2,3 18,2 1,15 0,09 III II
Gnilec Czarne Czarne / 0,2 2001 2,1 17,0 0,70 0,12 II II
Szczyra Czarne Krzemieniewo / 7,8 2001 1,8 11,0 1,50 0,08 II II
  Czarne Prądy / 0,4 2001 1,8 17,5 2,20 0,13 II II
  Czarne Prądy / 0,4 2008 2,89 6,3* 2,92 0,118 bd  
  Czarne Prądy / 0,4 2009 2,80  6,99  1,560  0,080 
Chrząstowa Człuchów Człuchów / 33,6 2001 2,3 37,4 1,90 1,37 II non
  Czarne Buszkowo / 3,0 2001 2,3 30,1 4,40 0,32 II II
  Debrzno Buszkowo / 3,0 2008 3,37 bd 5,23 0,168 bd  
  Debrzno Buszkowo / 3,0 2009  3,33  11,48  3,071  0,145 
Brda Przechlewo Lisewo / 188,1 2008 3,96 1,91* 1,05 0,097 bd  
  Przechlewo Lisewo / 188,1 2009 3,52  7,25  0,948  0,039 
Lipczynka Przechlewo Sąpólno Czł. /1,5 2008 2,7 bd 1,91 0,203 bd  
Debrzynka Debrzno Trudna / 12,6 2008 6,88 bd 3,53 0,214 bd  
  Debrzno Trudna / 12,6 2009 4,90  10,08  2,633  0,153 

**ChZTMn

*Od r.2009-St.JCW-stan jednolitej części wód- Z-zły, D-dobry
*St.ekol.- D-dobry , U-umiarkowany
OWO-węgiel organiczny ogółem
Wyniki badań wykonanych przez WIOŚ w r.2009,  podano w opracowaniu  WIOŚ „ Stan jednolitych części wód (JCW) rzek woj. pomorskiego badanych w r.2009

jeziora –w tab wyżej podano kl czystości wód oraz rok przeprowadzenia badań przez WIOŚ
W r. 2007 WIOŚ nie prowadził badań jezior i rzek w powiecie człuchowskim

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe – miasto Czarne , rzeka Czernica   
 • wody opadowe – miasto Czarne, rzeka Czernica  

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe   - brak
 • retencja –rezerwowa           - brak

Powiat Gdański

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu o długości powyżej 2km:

 

nazwa

długość (km)

ujście

Radunia

Wisła/Wisła Martwa

Kłodawa/Styna/Czerwona Struga

Struga Gęś

Bielawa

Czarna Lacha

Motława

Wietcisa

Wiercisa

Reknica

Rutkownica

5

 

34,8

3,84

21

 

30

66

6,3

9

0,8

rz. Motława

Zat. Gdańska

rz. Motława

rz. Radunia

rz. Motława

rz.Motława

rz. Wisła

Jezioro Przywidzkie

 

rz. Radunia

 

 • kanały o długości powyżej 2 km:

 nazwa

długość (km)

ujście

Raduński

Piaskowy, Śledziowy, Wielki

Wysoki

13,5

46,4

rz. Motława

rz. Martwa Wisła

 

 • jeziora powyżej 5ha:  

nazwa

powierzchnia (ha)

głębokość max

przepływowe

Klonowskie

Głębokie

Przywidzkie Wielkie

Przywidzkie Małe

Ząbrskie

Łąkie

Połęczyńskie

Marszewskie Małe

Goszczyn

Lapińskie

Sobowidzkie

Otomińskie

Bronisława

Małe

11,42

40,25

114

 17

22,20

39,75

 

12,5

 

40,0

12

 

25,66

12,73

3

22

12,2

 

2,3

13,1

 

 

 

15,4

4

Tak

Tak

Tak

 

Tak

Tak

Tak

 

Nie

Tak

Tak

Nie

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • miasto Pruszcz Gdański  –  Oczyszczalnia Ścieków Wschód
 • gmina Cedry Wielkie  – Kanał Śledziowy
 • gmina Pruszcz Gdański –  rów melioracyjny
 • gmina Przywidz   – Wietcisa
 • gmina Pszczółki  – Bielawa
 • gmina Suchy Dąb  – Kozi Rów
 • gmina Trąbki Wielkie –  rów melioracyjny R-A1
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Brak badań prowadzonych przez powiat i gminy.
Monitoring wód powierzchniowych jest prowadzony przez WIOŚ w Gdańsku 
Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej- klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ). Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.
Dla badań  cieków wodnych z r.2007 i późniejszych dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./

ost. rok

 

 

Wyniki badań

 

 

Klasyf. og.

 

 

km rzeki

badań

BZT5

*ChZT/OWO

Nog

Pog

St. sanit./St.ekol.

 st.JCW

Radunia

Kolbudy

Bielkowo-kanał, pon.zb.w Kolbudach / 28,7

2006

5,7

24

1,17

0,12

III

III

 

Pruszcz Gd.

Straszyn-zbiornik, hala sit na uj. wody / 20,6

2004

2,0

18,8

*

*

*

III

 

Pruszcz Gd.

pon.Pruszcza / 8,4

2006

2009

1,7

2,0

22,2

11,5

1,29

2,3

0,13

0,27

III

D

III

D

Reknica

Kolbudy

uj. do starego koryta Raduni w Bielkowie

2005

2,2

17,3

0,98

0,10

IV

III

Motława

Suchy Dąb

Suchy Dąb / 22,9

2006

2,96

31,0

2,37

0,22

IV

IV

 

Suchy Dąd

Grabowo / 17,1

2006

3,50

28,3

2,27

0,29

IV

IV

 

Pruszcz Gd

Wiślina / 10,0

2006

3,00

26

2,19

0,27

IV

IV

Kłodawa

Kolbudy

BuszkowyGrn/25,8

2003

2,5

23,8

1,99

0,32

II

non

 

Trąbki Wlk

pow.Kleszczewa /  17,4

2006

2,4

21,1

1,29

0,24

III

III

  Trąbki Wlk Kłodawa/13,0 2007 1,9 24,6 2,92 0,21 IV IV
  Trąbki Wlk Kłodawa/13,0 2008 2,2 bd 2,32 0,205 bd  

 

Trąbki Wlk

pon.Kleszczewa /  12,3

2003

2,4

20,4

1,58

0,17

II

III

 

Pruszcz Gd.

pon.Żukczyna / 9,2

2006

2,8

26,6

2,12

0,22

IV

III

 

Pruszcz Gd.

pon.Łęgowa / 6,4

2003

3,0

23,0

2,39

0,22

III

III

 

Suchy Dąb

Grabina Zameczek uj.do Motławy / 0,5

2006

2,4

23,4

2,06

0,21

III

III

  Trąbki Wlk Do Styny/0,0 2008 2,6 bd 3,13 0,247 bd  

Styna

Trąbki Wlk

pon.Sobowidza / 6,6

2003

2,6

22,7

1,20

0,13

I

III

 

Trąbki Wlk

Łaguszewo / 4,3

2003

2,7

23,8

3,28

0,18

II

III

 

Trąbki Wlk

uj.do Kłodawy Trąbki Wlk./ 0,5

2003

2,0

19,5

1,62

0,14

II

II

Czerwona Struga

Trąbki Wlk

uj.do Kłodawy Czerniewo / 0,1

2003

2,2

21,7

1,52

0,17

II

II

Wisła Cedry Wlk. Kiezmark/926 2005 3,2 23,6 2,33 0,16 III III
  Cedry Wlk. Kiezmark/926 2007 2,8 31,3 2,51 0,18 III III
  Cedry Wlk. Kiezmark/926 2008            
Martwa Wisła Pruszcz Gd Sobieszewo/9,0 2007 2,6 43,5 1,19 1,07   V
  Pruszcz Gd. Sobieszewo/9,0

2008

2009

 2,6

3,6

 bd

14,9

 1,28

1,4

0,657

1,05 

 bd

Z

 bd

Z

* Od r.2009-St.JCW-stan jednolitej części wód- Z-zły, D-dobry
St.ekol.- D-dobry , U-umiarkowany
OWO-węgiel organiczny ogółem
Wyniki badań wykonanych przez WIOŚ w r.2009,  podano w opracowaniu  WIOŚ „ Stan jednolitych części wód (JCW) rzek woj. pomorskiego badanych w r.2009

 • jeziora:

 jeziora – nazwa

klasa wód /r.badań WIOŚ

Przywidzkie Małe

Przywidzkie Wielkie

Głęboczko

Łapińskie

Otomińskie

Ząbrowskkie

Zb. Kolbudy

III/1998

II /1998

II /1991

III 1991

III 1992

II /1991

III

 

 

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe
 • wody opadowe                 

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe

Powiat Kartuski

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu

  Nazwa

  Długość [km]

  Ujście

  Mała Supina 5,6 rz. Radunia
  Strzelniczka 16,7 rz. Radunia
  Sucha 6,7 J. Duży Guścierz
  Młynówka 0,4 J. Mausz
  Łupawka 5,4 rz. Łupawa
  Bukowina 11,7 rz. Łupawa
  Dębnica 11,4 rz. Łeba
  Czarna 9,2 Struga Klasztorna
  Wiercica 4,2 rz. Wietcisa
  Owśniczka 1,2 rz. Pieliska
  Borowa 3,8 rz. Pieliska
  Borucinka 6,3 J. Raduńskie
  Słupia 17,2 M. Bałtyckie
  Wierzyca 3,2 rz. Wisła
  Radunia 68,7 rz. Wisła
 • kanały powyżej 2km

  nazwa kanału

  długość (km)

  odbiornik

  "A" Sulmin

  3,5

  rz. Radunia

  Skrzeszewo

  2,1

  Rz. Bukowina

  Mirachowo

  1,2

  Struga Mirachowo

 • jeziora powyżej 5 ha

  nazwa

  powierzchnia (ha)

  głębokość
  (max)

  przepływowe

  Połęczyńskie 38,4   tak
  Trzebno 32,3   tak
  Rąty 23   tak
  Radunia Dolna 600 35,4 tak
  Białe (Chmielno) 101,4 21,6 tak
  Kłodno 55,06   tak
  Rekowskie 161,9   tak
  Długie (Borzestowo) 12,17   tak
  Glinne 10   nie
  Wielkie (Miechucino) 36,31   tak
  Tuchomskie 84,53   tak
  Wysokie 11,99   nie
  Osowskie 23,21   nie
  Łapińskie 41,97   tak
  Głębokie (Borkowo) 39,82   nie
  Długie (Kczewo) 11   nie
  Kczewskie 6   tak
  Smołdzińskie 7   tak
  Głębokie (Smołdzino) 11   tak
  Czarne (Czarna Huta) 62   tak
  Przodkowskie 12   nie
  Czeczewskie 11   nie
  Otalżyńskie 16   tak
  Demnica 14   nie
  Białe (Czarna Huta) 10   tak
  Długie (Łyśniewo) 28   nie
  Trzono 28   tak
  Świniewo 12   nie
  Trzemeszno 11   nie
  Kawle 5,67   nie
  Junno 60   tak
  Białe (Kamienica Młyn.) 35   tak
  Czarne (Łyśniewo) 8,82   nie
  Nieniko 21,98   nie
  Bukowskie 14,24   tak
  Malinko 5,13   tak
  Ostrowite 5,89   nie
  Gowidlińskie 214   tak
  Mielonko 9,5   tak
  Karczemne 41,18   tak
  Klasztorne Małe 16,49 20 tak
  Klasztorne Duże 53,59   tak
  Łapalickie 55,91 23,6 tak
  Rekowo-część 9,81 11,8 tak
  Prokowskie 8,29   nie
  Białe (Prokowo) 54,56   nie
  bez nazwy (Sianowska Huta) 6,24   nie
  Łąkie 35,46   tak
  Sianowskie-część 62,57 15,6 tak
  Osuszyno 16,08   tak
  Potęgowskie 48   tak
  Lubygość 20,71   tak
  Kocinko 7,29   tak
  Wielkie (Mirachowo) 8,11   nie
  Bąckie 22,02   tak
  Duże Kiełpino 16,89   tak
  Małe Kiełpińskie 8,24   tak
  Małe Mezowskie 41,46   nie
  Okunkowo 8,64   nie
  Szczyczno 7,06   nie
  Dzierżążno 23,87   nie
  Karlikowo 32,83   nie
  Sitno 62,65   nie
  Brodno Małe 177,76   tak
  Brodno Wielkie 145,32   tak
  Ostrzyckie-część 448,9 21 tak
  Moczydło 15,05   tak
  Żakówko 5,63   tak
  Warlińskie 16,47   tak
  Chojnickie 14,99   tak
  Mausz Duży 760,5   tak
  Mausz Mały
  Węgorzyno 136   tak
  Łukno 20,5   tak
  Mściszewickie 18   nie
  Kotynia 16,57   tak
  Sominko 14,8   tak
  Kłodzonko 8,26   tak
  Skrzynka 10   tak
  Guścień Duży 8   tak
  Guścień Mały 10.0   tak
  Gostkowo 12   nie
  Długie (Zdunowice) 35,79   tak
  Długie (Sulęczyno) 6   tak
  Stasino 19   nie
  Skarżyno 8   nie
  Święte 8,5 3,9 nie
  Trzebocińskie 12   tak
  Stężyczno 66,56   tak
  Raduńskie Górne 396,29 43 tak
  Patulskie 97,33 7,8 tak
  Dąbrowskie 76,12 15,2 tak
  Sołeckie 9,23   nie
  Kamionko 17,82 12 nie
  Glinno 8,68   tak
  Łączyńskie 23,87   tak
  Niesiołowice 20,1   tak
  Kosieńskie 8,52   nie
  Kniewo 19,58   tak
  Borucińskie 12,86   nie
  Pierszczewo 35,94   tak
  Żuromino 10,19   nie
Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika

Kartuzy, Przodkowo – Klasztorna Struga; Sławki, gm. Somonino – Radunia, Delowo – Kania, gm. Stężyca; Kożyczkowo, gm. Chmielno – Struga Kożyczkowska, Sierakowice – Bukowina, Sulęczyno – Słupia.

Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Monitoring jest prowadzony jedynie przez WIOŚ
Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej- klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony 
Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).
Dla badań wykonanych w r. 2004 i później zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.
Dla badań  cieków wodnych z r.2007  i późniejszych dokonano  klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.

Rzeka
Gmina
Punkt kontr./
ost. rok
 
 
Wyniki badań
 
 
Klasyf. og.
 
 
km rzeki
badań
BZT5
*ChZTCr/OWO
Nog
Pog
St. sanit./Stekol.
 St.JCW
Słupia
Sierakowice
Tuchlino /135.5
2003
2,9
13,6
1,67
0,10
non
II
Radunia
Somonino
Ostrzyce, pon jez. / 75,7
2004
2,3
19,2
0,80
0,08
II
III
 
 
Ostrzyce, pon jez. / 75,7
2005
2,6
22,1
0,85
0,07
 
III
   
Ostrzyce, pon jez. / 75,7
2006 2,2 16,1 0,79 0,10 III III
 
 
Ostrzyce, pon jez. / 75,7
2007
2,5
16,6
0,80
0,08
II
III
   
Ostrzyce, pon jez. / 75,7
2009  3,7 4,5  1,3  0,13 
 
Somonino
Somonino, pon.oczyszczalni w Stawkach /67,6
2004
2,2
16,0
0,93
0,10
III
III
 
 
Somonino, pon.oczyszczalni w Stawkach /67,6
2006
2,6
19,4
0,93
0,15
III
III
 
Żukowo
pow. uj Strzelenki / 45,3
2004
2,1
18,9
1,35
0,17
III
III
 
 
pow. uj Strzelenki / 45,3
2005
2,2
19,7
1,35
0,12
III
 
 
 
pow. uj Strzelenki / 45,3
2006
1,6
15,5
1,14
0,20
III
III
 
Zukowo
Lniska, pon.uj.Strzelenki42,6
2004
2,4
26,2
1,43
0,14
III
III
 
 
Lniska, pon.uj.Strzelenki42,6
2005
2,3
17,0
1,47
0,18
 
 
 
 
Lniska, pon.uj.Strzelenki42,6
2006
2,5
22,8
1,33
0,16
III
III
   
Lniska, pon.uj.Strzelenki42,6
2009  4,2  6,8  2,3 0,31 
Klasztorna Struga
Kartuzy
pon.Jez.Klasztornego Duż./15,3
2004
5,7
35,6
2,09
0,43
III
IV
 
 
Lniska, pon.uj.Strzelenki42,6
2006
3,7
36,7
2,21
0,41
II
IV
 
Kartuzy
pon.zrzutu z oczsz.w Kartuzach/14,0
2004
4,2
34,2
4,98
0,36
IV
III
 
 
pon.zrzutu z oczsz.w Kartuzach/14,0
2006
4,1
42,0
7,84
0,26
V
IV
 
Przodkowo
pon.zrzutu z oczsz.w Przodkowie / 9,0
2004
2,7
31,9
2,47
0,25
IV
III
 
 
pon.zrzutu z oczsz.w Przodkowie / 9,0
2006
2,8
27,2
2,50
0,27
IV
IV
Mała Słupina
Zukowo
Żukowo,uj do Raduni/0,5
2004
2,5
25,7
2,31
0,20
IV
III
 
 
Żukowo,uj do Raduni/0,5
2006
2,3
24,3
1,84
0,21
IV
III
Strzelenka
Żukowo
Lniska uj.do Raduni / 0,5
2004
3,5
31,7
2,99
0,23
IV
III
 
 
 
2006
4,4
30,0
2,74
0,35
IV
IV
Bukowina
Sierakowice
Pałubice
2007
5,8
43,7
3,69
0,59
non
non
Łeba
Kartuzy
Cieszenie / 106
2000
4,6
31,3
1,76
0,07
II
II
   
Cieszenie / 106
2008 2,70 bd 1,65 0,28 bd bd
   
Cieszenie / 106
2009 4,37  11,62  1,861  0,071 
Dębnica
Kartuzy
Sianowo / 0,2
2000
2,6
22,5
1,90
0,12
III
II
   
Sianowo / 0,2
2009  3,38  12,63 1,678  0,073 

* Od r.2009-St.JCW-stan jednolitej części wód- Z-zły, D-dobry
St.ekol.- D-dobry , U-umiarkowany
OWO-węgiel organiczny ogółem
Wyniki badań wykonanych przez WIOŚ w r.2009,  podano w opracowaniu  WIOŚ „ Stan jednolitych części wód (JCW) rzek woj. pomorskiego badanych w r.2009

 • jeziora
  Nazwa
  Klasa wód
  Rok badań
  Klasztorne Małe
  III/non/non
  91/96/00
  Ostrzyckie gmina Kartuzy
  III/II/III
  92/02/05
  Wielkie Brodno
  II/II
  90/01
  Małe Brodno
  II /II
  92/01
  Łapalickie
  II
  2000
  Rekowo
  II
  2000
  Sianowskie
  III
  2000
  Karczemne
  non /III
  91/96
  Klasztorne Duże
  III /III/?
  91/96/07
  Potęgowskie Duże gmina Kartuzy
  III
  1995
  Głębokie
  II
  1992
  Sitno
  II
  1992
  Tuchomskie gmina Żukowo
  non /III
  91/01
  Osowskie
  III
  1992
  Wysockie
  III
  1991
  Łapińskie
  III
  1991
  Głębokie gmina Żukowo
  II
  1992
  Łapino Dolne
  III
  1991
  Raduńskie Dolne
  II/II/II/II
  90/93/02/06
  Kłodno
  II/II
  90/01
  Białe gmina Chmielno
  II
  2000
  Ostrzyckie gmina Chmielno
  II /III
  92/02
  Małe Brodno
  II
  92/01
  Rekowo gmina Chmielno
  II
  2000
  Sianowskie
  III
  2000
  Tuchomskie gmina Przodkowo
   non /III
  91/01
  Otalżyno
  II
  2001
  Gowidlińskie
  II
  1997
  Białe gmina Sierakowice
  I
  1995
  Kamienickie
  III
  1995
  Potęgowskie Duże gmina Sierakowice
  III
  1995
  Święte
  Poza klasą
  1995
  Ostrzyckie gmina Somonino
  II
   
  Ostrzyckie gmina Stężyca
  II
  92/02
  Dąbrowskie
  II
  90/02
  Raduńskie Górne
  II /II
  90/93/02
  Patulskie
  III /III
  90/02
  Stężyckie
  II
  1990
  Gowidlińskie
  II
  1997
  Mausz Duży
  II
  1998
  Mausz Mały
  II
  1998
  Węgorzyno
  II
  1998

  

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

Brak

Powiat Kościerski

Wody powierzchniowe

naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

nazwa

długość [km]

ujście

rzeki

Bibrowa

3,9

jezioro Wierzysko

Bielawka

1,7

jezioro Bielawy

Borowa

6,8

rzeka Pieliska

Brzezinka

1,3

jezioro Brzezino

Bułkownica

3

rzeka Wietcisa

Dębrznica

5

rzeka Trzebiocha

Dłużnica

1,7

rzeka Pieliska

Graniczna

0,9

rzeka Pieliska

Kamionka

14,4

jezioro Wierzchotek

Leniwka

7,4

rzeka Wierzyca

Mała Czarna Woda

2,5

rzeka Czarna Woda

Mała Wierzyca

16,4

rzeka Wierzyca

Młosinka

0,5

rzeka Zgrzyca

Owśniczka

9,7

rzeka Pieliska

Pieliska

7,8

jezioro Sudomie

Przerębel

2,3

jezioro Słupinko

Raknica

5,4

jezioro Garczyn

Stara Rzeka

0,5

rzeka Wierzyca

Studzienice

2,1

jezioro Wdzydze

Trzebiocha

4,5

rzeka Czarna Woda

Wda

ok. 55

rzeka Wierzyca

Wierzyca

64,3

rzeka Wisła

Wietcisa

23,2

rzeka Wisła

Żołenka

4

rzeka Borowa

strugi

A-Konarzyny

4,7

jezioro Krąg

C-Konarzyny

2,9

jezioro Krąg

Czerniki

5,3

rzeka Mała Wierzyca

Foshuta

1,3

struga Kotla

Kiełpiny

3,3

jezioro Wdzydze

Kobyle

1,6

rzeka Wierzyca

Konitop

3,9

rzeka Czarna Woda

Kotla

7,3

rzeka Wierzyca

Niedamowo

1,9

jezioro Sobąckie

Podleś

0,3

jezioro Zagnanie

Ruda

0,7

rzeka Wierzyca

Rybaki

0,1

jezioro Rybaki

Szarlota

0,9

jezioro Osuszyno

Szarlota C

0,2

struga Szarlota

Szpon

9,2

rzeka Wietcisa

 

 kanały 

Nazwa cieku

Długość (km)

Ujście

Kanał Wdy

około 6

b. danych

doprowadzalnik

 

6,2

rzeka Wierzyca

 

 

Jeziora powyżej 5 ha:

Lp. Nazwa jeziora Powierzchnia (ha) Głębokość max Przepływowe Kl.czystości /rok badań
1 Gałęźne 8,93   nie  
2 Kapliczne 4,79   tak  
GMINA KOŚCIERZYNA
1 Babiniec 5,9   nie  
2 Białe 20,73   nie  
3 Bibrowskie 6,02   tak  
4 Borowe 28,17   tak  
5 Chude 3,74   nie  
6 Dębrzyno 14,66   tak  
7 Długie 19,82   tak  
8 Długie 19,51   nie  
9 Długie 3,32   tak  
10 Dobrogoszcz 56,55 6,6 nie  
11 Gatno 81,72   tak II/06
12 Garczyn 92 13,4 tak II,/97, III/05
13 Głęboczko 8,15   nie  
14 Gostomie 8,17   tak  
15 Górne 19,68   tak  
16 Graniczne 18,34   tak  
17 Gubel 7,88   nie  
18 Jelenie 73,75   tak II/06
19 Jeziorko 3,78   tak  
20 Kaliska 6,35   nie  
21 Kramsko Duże 18,72   tak  
22 Kramsko Małe 11,74   tak  
23 Księże 6,79   tak  
24 Małe 2,93   tak  
25 Małe oczka 1,3   nie  
26 Mieliste 12,16   nie  
27 Mielnica 28,69   tak II/97
28 Mielno 9,83   nie  
29 Ogony 7,56   tak  
30 Orzędno 8,45   nie  
31 Osuszyno 85,45   tak II/97
32 Płocice 11,1   nie  
33 Przywidz 13,67   tak  
34 Puc 11,88   tak  
35 Rzeczyce 6,62   nie  
36 Słupinko 30,04   tak II/94
37 Sominko 37,27   nie  
38 Strupino 50,67   nie  
39 Sudomie 172,48 13 tak II/97
40 Średnie 22,06   tak  
41 Świniobudy 4,52   nie  
42 Wdzydze 374,58 68 tak II,II/94,01
43 Wętfie 5,91   nie  
44 Wielkie Długie 7,09   tak  
45 Wielkie Oczka 4,67   nie  
46 Wielkie Płocice 6,54   nie  
47 Wieprznica 70,5   tak  
48 Wierzchołek 3,67   tak  
49 Wierzysko 57,5 7,6 tak pk/96, 07/-
50 Wrzecionek 2,19   nie  
51 Zagnanie 151,82 19,5 tak pk/02
52 Zakrzewie 12,4   nie  
53 Żółnowo 29,1   tak II/97
GMINA DZIEMIANY
1 Biebrowo 12,26   nie  
2 Bielawy 60,77   tak  
3 Brzezinko 3,96   nie  
4 Brzeźno 35,54   tak  
5 Cheb 36,22 5,5 tak III/01
6 Czarne 1,43   nie  
7 Duży Zbełk 3,77   nie  
8 Dywańskie 19,6   tak  
9 Dzierstno 9,47   nie  
10 Gogolino 7,04   tak  
11 Krampe 9,17   nie  
12 Lipno 50,1   tak  
13 Motowęże 2,44   nie  
14 Osty 31,54   tak  
15 Radolino 6,32      
16 Radolne 126,22   tak II/06
17 Raduń 31,36   tak  
18 Schodno 55,71   tak II/94, 07/-
19 Słupinko 33,61   tak  
20 Słupino 67,05   tak  
21 Trzebunko 4,42   nie  
22 Wdzydze 301,32 68 tak II,II, II/94,01, 06
23 Wielkie Młosino 22,89   tak  
24 Wielkie Sarnowicze 34,11   nie  
25 Zator 2,75   nie  
26 Żuno 36,01   nie II
GMINA KARSIN
1 Ciepłe 3,79      
2 Czyste 39      
3 Głochówko 3,6   tak  
4 Grzybno 5,15      
5 Joniko 2,73      
6 Kociołek 1,87      
7 Krzywe 4,92      
8 Kukówko 1,88      
9 Motowęże 1,3      
10 Piaseczna 2,88      
11 Polgoszcz 6,05      
12 Pomarczyn 3,51      
13 Swatki 6,69   tak  
14 Syconki Małe 1,44      
15 Syconki Wielkie 3,74      
16 Umarłe 2,79      
17 Wdzydzke 663,33 68 tak II,II, II /94,01, 06
18 Wielewskie 164,09 40,5 tak I/02
19 Zmarłe 7,75      
GMINA LINIEWO
1 Brzęczek 15,57   tak  
2 Bukowina 8,42      
3 Deka 10,82   tak  
4 Duże 42,2   tak  
5 Gackie 1,52   tak  
6 Garczonki 15,31   tak  
7 Gobrowo 15,21      
8 Liniewskie 49,18 8 tak  
9 Lonka 7,49   tak  
10 Polaszkowskie 78,86   tak III/06
11 Przybroda 10,97   tak  
12 Skorzewno 6,59      
13 Sobąckie 99,11 28,4 tak II/06
14 Starowieckie 31,76   tak  
15 Szklanka 3,96   nie  
GMINA LIPUSZ
1 Karpno 37,82   tak  
2 Konitop 4,91   tak  
3 Kutkówko 3,14   nie  
4 Lubiszewskie 78,72   tak  
5 Osty 10,94   tak  
6 Płocice 20,74   nie  
7 Sarnowicze Małe 14,39   tak  
8 Skrzynki Duże 13,29   tak  
9 Skrzynki Małe 4,89   tak  
10 Trawice 13,74   tak  
11 Wieckie 94,16 10,2 tak  
12 Wyrówno 51,91 5,6 tak  
GMINA NOWA KARCZMA
1 Barkocińskie 12,24   tak  
2 Będomińskie Duże 7,81   tak  
3 Będomińskie Małe 3,39   tak  
4 Grabowskie 139,92 28,1 tak III/02
5 Kamionki Duże 36,91      
6 Kamionki Małe 21,48      
7 Lubańskie 7,49   nie  
8 Psinko 13,09      
GMINA STARA KISZEWA
1 Białe Błota 8,79      
2 Chądzie 9,46      
3 Czerwonko 22,42   tak II/96
4 Czyżon 29,42      
5 Długie 10,41   tak  
6 Długie 13,05      
7 Drzęszczno 39,29      
8 Grzybno 13,87      
9 Hutowe 119,24 10 tak III/06
10 Kozielnia 22,25      
11 Krąg 162,78 2 tak pk
12 Lemańskie 4,29      
13 Pani 8,7      
14 Piaseczno 19,28     I
15 Polaszkowskie 48,05 10 tak II/ ?, III/06
16 Prusionki Małe 6,76      
17 Prusionki Wielkie 10,74      
18 Przywłóczno 33,58 10,9 tak III/96
19 Strugi 23,23      
20 Wielkie 31,93      
21 Wierzchul 35,77   tak  
22 Wygonin 40,34 24,8    
23 Wykowo 5,37      
24 Wyspa 12,59      

pk-pozaklasowe, odpowiada oznaczeniu non-nie odpowiadający normom.
Dla badań wykonanych w r. 2007 nie określono klasyfikacji jezior z powodu zmiany procedury w związku z wejściem w życie  Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • oczyszczalnia ścieków w Kościerzynie - rzeka Bibrowa
 • oczyszczalnia ścieków we Wdzydzach - jezioro Gołuń
 • oczyszczalnia ścieków w Wielkim Klinczu - rzeka Wierzyca
 • oczyszczalnia ścieków w Łubianie - rzeka Pilica
 • oczyszczalnia ścieków w Dziemianach - rzeka Przerębel
 • oczyszczalnia ścieków w Orlu - poprzez kanał "A" do rzeki Małej Wierzycy
 • oczyszczalnia ścieków w Lipuszu - rzeka Wda-Czarna Woda
 • oczyszczalnia ścieków w Lubaniu - rzeka Leniwka
 • oczyszczalnia ścieków w Starej Kiszewie - rzeka Wierzyca
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Zakres monitoringu i wyniki badań cieków wodnych prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku podano niżej
Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe )
Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.
Dla badań  cieków wodnych wykonanych w r.2007 i później dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.
.

 

 

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./

ost. rok

 

 

Wyniki badań

 

 

Klasyf. og.

 

 

km rzeki

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

 

Wda

Lipusz

Lipusz / 176,4

2000

2,4

17,9

1,20

0,08

III

II

 

Karsin

Borsk / 151,0

2000

2,3

12,5

0,96

0,06

II

II

Trzebiocha

Kościerzyna

Korne / 17,0

2000

2,3

15,6

1,20

0,08

III

II

 

 

Loryniec / 4,5

2000

2,3

15,6

1,09

0,06

II

II

Wierzyca

Nowa Karczma

pow.Grabowa

2002

7,5

32,3

3,06

0,94

III

non

 

Kościerzyna

Wlk.Klincz/143,6

2002

2,1

24,1

2,86

0,28

II

III

 

Kościerzyna

pow.jez.Wierzysko / 136,0

2002

1,7

24,0

3,04

0,25

II

III

 

Kościerzyna

Sarnowy/124,3

2002

4,2

25,3

2,40

0,2

II

non

 

Kościerzyna

Nowa Kiszewa / 116,8

2002

3,9

25,0

1,94

0,18

II

non

 

St.Kiszewa

Jaroszewy / 86,9

2002

4,0

25,8

2,00

0,15

III

non

Dopływ spod Lubania

Kościerzyna

uj.do Wierzycy

2002

4,8

34,9

7,28

0,39

III

non

Mała Wierzyca

St. Kiszewa

uj.do Wierzycy

2002

3,5

25,8

1,43

0,12

III

III

 Badania rzek - rok 2005,2006,2007

 

Rzeka

Punkt kontrolny

Rok

Km

Wynik średni

Klasa czystości

 

 

 

 

 

BZT5

ChZT

Nog

Pog

sanitarna

ogólna

 

Wierzyca

Powyżej Grabowa

2005

152.5

1,7

19,3

1,85

0,18

III

III

 

 

Powyżej Jeziora Wierzysko

2005

134.8

2,6

17,5

2,89

0,23

IV

III

 

 

Sarnowy

2005

124.3

4,6

23,5

2,87

0,33

III

IV

 

 

Nowa Kiszewa

2005

116.8

3,1

22,6

1,94

0,26

III

III

 

 

Nowa Kiszewa

2007

116.8

3,2

26,8

1,98

0,32

II

IV

 

 

Jaroszewy

2005

86.9

2,9

19,7

1,67

0,22

III

III

 

Dopływ spod Lubania

Ujście do Wierzycy

2005

0.5

2,8

20,1

6,55

0,33

IV

IV

 

Mała Wierzyca

Uj. do Wierzycy w m. Zamek Kiszewski

2005

0.5

2,6

19,4

1,22

0,17

III

III

 

Mała Wierzyca

Pałubin

2007

1.4

2,2

26,4

1,35

0,13

III

III

 

Wda

Lipusz

2006

176,4

2,3

18,06

0,89

0,11

III

III

 

 

Borsk

2006

151,0

1,4

17,7

0,79

0,10

III

II

 

 

Klonowice

2006

134,6

2,0

15,3

0,78

0,19

II

II

 

Trzebiocha 

Korne

2006

17,0

2,2

19,1

1,07

0,11

II

II

 

 

Loryniec

2006

4,5

3,3

19,6

0,99

0,11

II

III

W r. 2009 WIOS nie prowadził badań rzek w powiecie kościerskim.

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

Nie dodtyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe
 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe: nie
 • retencja -rezerwowa [m³]: tak, brak danych o ilości

Powiat Kwidzynski

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu

Nazwa
Długość [km]
Ujście
Gardęga
9,9
Osa
Cyganówka
21,5
Liwa
Struga Krzeszowska
1,7
Liwa
Struga Podstolińska
10,5
Liwa
Wandówka
11,4
Liwa
Liwa
105,7
Nogat

 •  kanały powyżej 2km

Nazwa
Dlugosc
Ujscie
Kanal Palemona
18,5
Liwa
Jajło I
2.3
Liwa
Jajło II
2,2
Liwa
Jajło III
3,3
Liwa
Jajło IIIa
2,7
Liwa
Jajło IV
5,1
Liwa
Jajło V
2,3
Liwa
Olszanski
5,7
Liwa
Sadlinski
8,8
Liwa
Skumanda I
1,6
Liwa
Skumanda II
3,2
Liwa
Skumanda III
2,6
Liwa
Skumanda IV
3,5
Liwa
Szkolny
4,3
Liwa
Ceglowy
8,9
Liwa
Korzeniewski
6,3
Liwa
Polny
4
Liwa
Stary Nogat
5,9
Liwa
Reja
5,7
Liwa
Reja
4,5
Liwa
Reja
2
Liwa
Reja
3,3
Liwa

 •  jeziora powyżej 5 ha

Nazwa
Powierzchnia [ha]
Glebokosc max
Przeplywowe
Dzierzgon
892,6
10
tak
Mateczne- Grazynowskie
168
3
tak
Orkusz
82,7
5
tak
Liwieniec
81,2
2,4
tak
Burgale
80
4
tak
Sowica
77,8
4
tak
Jezewo
18,3
2,5
nie
bez nazwy Rakowiec
7,3
2,5
-
bez nazwy Matki
37,8
2
-
bez nazwy Glina
7
5
-
Kucki
188
21
tak
Klasztorne
83,6
20
tak
Czarne
76,3
8
-
Lesne
38,9
16
tak
Sarnówek
22,6
7
nie
Czarne Male
21,4
8
-
Rybno
19
4
nie
Plinskie
15,8
2,4
tak
Morawy
12,2
10
tak
Wandowo
9,2
11
tak
Kamien
5,1
5
-

 

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika

Wisła, jeziora w zlewni rzeki Osy, Gardęga, Podstolińska Struga, Kanał Graniczny, Struga Krzeszowska ,Cyganówka, rowy melioracyjne w zlewni rzeki Liwy, Mały Kanał Nogatu.

Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).
Dla badań wykonanych w r. 2004 , 2005-6 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.
Dla badań  cieków wodnych z r.2007 i późniejszych dokonano  klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.

Rzeka
Gmina
Punkt kontr./
ost. rok
 
 
Wyniki badań
 
St. sanit./st.ekol.
 
Klasyf. og./st.JCW
 
 
km rzeki
badań
BZT5
*ChZT/OWO
Nog
Pog
 
 
Liwa
Prabuty
pow.Prabut / 75,0
2005
2,0
27,5
1,49
0,24
II
III
  Prabuty pow.Prabut / 75,0 2008 2,7 bd 1,99 0,228 bd  
  Prabuty pow.Prabuty / 75,0 2009  3,9  14,9 2,3  0,38 
 
Prabuty
pon.Prabut / 62,5
2005
4,3
41,1
1,87
0,22
II
IV
  Prabuty Szramowo/65/3 2008 3,5 bd 1,76 0,142 bd  
  Prabuty Szramowo/65/3 2009  4,3  15,0  2,1  0,24  U  Z
 
Kwidzyn
pow.Kwidzyna / 37,8
2005
2,9
32,2
1,95
0,23
III
III
 
Kwidzyn
Rozpędziny / 28,5
2005
3,7
29,5
2,37
0,27
V
III
 
Kwidzyn
Mareza / 21,6
2005
3,7
29,5
2,37
0,27
V
III
 
Ryjewo
Benowo / 5,0
2005
3,5
26,2
2,28
0,24
IV
IV
  Ryjewo Piekło/0,1 2008 2,6 bd 2,47 0,220 bd  
  Ryjewo Piekło/0,1 2009            
Dopływ spod Wanadowa Kw-Prabuty Jurandowi/0,0 2008 3,2 bd 8,26 0,760 bd  
  Kw-Prabuty Jurandowo/0,0 2009  3,0  18,9 9,9  0,4 
Podstolińska Struga
 Ryjewo
uj.do Liwy w Barcicach / 0,5
2005
4,4
25,0
3,87
0,46
IV
IV
  Ryjewo Barcice/1,9 2008 3,2 bd 4,27 0,422 bd  
  Ryjewo Barcice/1,9 2009  5,0 14,7  8,7  0,56 
Kanał Palemona Kwidzyń Kwidzyń/0,0 2008 3,1 bd 2,44 0,186 bd  
  Kwidzyń Kwidzyń/0,0 2009  4,5  22,8  4,8  0,40  U  Z
Cyganka Kwidzyń Kwidzyń/0,0 2008 2,8 bd 4,84 0,304    
  Kwidzyń Kwidzyń/0,0 2009  5,8  22,4  8,8  0,67  U  Z
Gardęga Gardeja Przęsławek/21,0 2008 3,4 bd 4,07 0,201    
Gardęga Gardeja Przęsławek/21,0 2009  5,4  20,9  8,6  0,53  U
* Od r.2009-St.JCW-stan jednolitej części wód- Z-zły, D-dobry
St.ekol.- D-dobry , U-umiarkowany
OWO-węgiel organiczny ogółem
 Wyniki badań wykonanych przez WIOŚ w r.2009,  podano w opracowaniu  WIOŚ „ Stan jednolitych części wód (JCW) rzek woj. pomorskiego badanych w r.2009

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe
 • typ zagrożenia:
  • wody roztopowe
  • wody opadowe  
 • sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:
  • wały przeciwpowodziowe / retencja –rezerwowa [m³]   
  • wały przeciwpowodziowe na rzekach: Wiśle, Gardędze, Cyganówce, Liwie i Kanale Reja A
  • Zbiorniki retencyjne: jez. Dzierzgoń; przy elektrowniach wodnych: Nowy Młyn, Młynisko, Szadowo, Borowy Młyn

Powiat Lęborski

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu o długości powyżej 2km:

nazwa
długość (km)
ujście
rzeka Łeba
44,3
jezioro Łebsko
rzeka Okalica
17,6
rzeka Łeba
rzeka Kisewa
8,3
rzeka Łeba
rzeka Pogorzelica
6,2
rzeka Łeba
rzeka Unieszynka
9,1
rzeka Pogerzelica
rzeka Bukowina
16,3
rzeka Łupawa

 •  kanały o długości powyżej 2km:

nazwa
długość (km)
ujście
Kanał Przyłebski
17,5
rzeka Łeba
Kanał Breński
6,7
rzeka Łeba
Kanał Żarnowiecki
7,0
jezioro Łebsko
Kanał Chełst
3,0
rzeka Łeba
Kanał Luciński
3,2
jezioro Łebsko
Kanał Pompowy
6,6
kanał Przyłebski

 •  jeziora powyżej 5 ha:

nazwa
powierzchnia [ha]
głębokość maks. [m]
przepływowe
 
Jezioro Lubowidzkie
153,47
15,6
tak
 
Jezioro Sarbsk
40,57
2,8
tak
 
Jezioro Oskowo
17,32
8,5
nie
 
Jezioro Brody
/Żurawie/
11,47
7,8
tak
 
Jezioro Łebsko
7600
6,3
tak
 
Jezioro Gardno
2500
2,6
tak
 

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Rzeka Łeba,
 • Rzeka Kisewa,
 • Struga Białogardzka,
 • Rzeka Okalica,
 • Rzeka Bukowina,
 • Rzeka Reknica,
 • Rzeka Czarny Potok (gm. Cewice)
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Monitoring jakości wody
Badania wód powierzchniowych prowadzi WIOŚ w Gdańsku, Oddział w Słupsku.
Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).
 Dla badań wykonanych w r. 2004 i w latach następnych zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.
Dla badań  cieków wodnych z r.2007 i następnych dokonano  klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.

Rzeka Gmina Punkt kontr./km rzeki ost. rok badań Wyniki badań Klasyf og.
        BZT5 ChZT Nog Pog St. sanit  
Bukowina Cewice Siemirowice/11,4 2001 5,8 33,0 2,34 0,21 III III
  Cewice Siemirowice/11,4 2008 6,06 bd 1,20 0,173 bd bd
  Cewice Oskowo/5,7 2001 5,5 31,8 2,22 0,22 non III
Łeba Kartuzy Cieszenie'106,0 2008 4,3 bd 1,63 0,07 bd bd
  Wejherowo Bożepole Wlk./74,7 2008 3,77 bd 2,25 0,377 bd bd
  Nowa Wieś L. Lęb. Mosty/57,8 2000 2,7 17,4 1,92 0,12 III II
    Lęb. Mosty/57,8 2005 2,2 14,5 1,9 0,11 III III
  Nowa Wieś L. pon. Lęborka/52,4 2000 2,7 18,2 2,07 0,18 non II
  Nowa Wieś L. Chocielewko/46,6 2000 2,5 18,1 1,95 0,15 non II
  Nowa Wieś L. Chocielewko/46,6 2008 3,62 6,54* 1,65 0,128 bd bd
    Chocielewko/46,6 2005 2,9 31,3 2,7 0,25 IV III
    Chocielewko/46,6 2009 3,54  9,65  1,731  0,096 
  Wicko Cecenowo/25,5 2005 2,4 21,8 2,5 0,14 IV III
  Wicko Cecenowo/25,5 2006 2,47 19,8 2,43 0,134 IV III
    Cecenowo/25,5 2007 2,46 26,8 2,80 0,14 IV IV
  Wicko Cecenowo/25,5 2008 3,52 7,21* 2,25 0,125 bd bd
    Cecenowo/25,5 2009  3,48 11,04  0,119  11,04 
  Wicko Łeba/2,0 2000 5,4 71,4 2,48 0,17 III  
  Łeba Łeba/2,0 2008 5,5 11,85* 1,71 0,188 bd bd
    Łeba/2,0 2009  5,06  14,7 1,918  0049 
Okalica Nowa Wieś L. Lębork/0,1 2008 3,31 bd 2,03 0,146 bd bd
Pogorzelica Nowa Wieś L. Pogorzelice/1,5 2008 4,23 bd 1,31 0,106 bd bd
Chełst Wicko Ulinia/9,3 2008 3,97 bd 2,16 0,104 bd bd
    Ulinia/9,3 2009  4,66 12,85  2,188  0,088 
Kisewska Str. Nowa Wieś L. NWL/1,2 2009  4,00  9,41  2,570  0,113 U Z

*ChZTMn*

Od r.2009-St.JCW-stan jednolitej części wód- Z-zły, D-dobry
St.ekol.- D-dobry , U-umiarkowany
OWO-węgiel organiczny ogółem
Wyniki badań wykonanych przez WIOŚ w r.2009,  podano w opracowaniu  WIOŚ „ Stan jednolitych części wód (JCW) rzek woj. pomorskiego badanych w r.2009

 

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

Długość wybrzeża morskiego w granicach administracyjnych powiatu: 12,7 km.

Długość wybrzeża, gdzie ze względów sanitarnych możliwe jest uruchomienie kąpielisk - Łeba ok. 3 km .  
Według komunikatu Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku nr 1/2012 z dnia 29.06.2012r. SE.NS.30.9022.4711.8.2012.MS dopuszczono organizowanie kąpielisk w miejscowości Łeba 
 

 

L.p.
Nazwa akwenu
Gmina
Lokalizacja
1
Morze Bałtyckie
Łeba
Kąpielisko centralne przy plaży „A” na prawo od kanału portowego do hotelu „Neptun (przydatne)
2
Morze Bałtyckie
Łeba
Kąpielisko przy plaży „B” przy Ośrodku Wczasowym „Chaber” (przydatne)
3
Morze Bałtyckie
Łeba
Kąpielisko przy plaży „C” na wschód od hotelu „Neptun” do OW „Górnik”(przydatne)

 

Zagrożenie powodziowe

Brak Informacji z powiatu.
Rok 2008

 • typ zagrożenia:
  • wody morskie
  • wody roztopowe
  • wody opadowe
 • sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:
  • wały przeciwpowodziowe: tak
  • retencja -rezerwowa [m³]: 37.400 - zbiornik Lędziechowo

Powiat Malborski

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

 

 

nazwa długość (km) ujście
Wisła 20,7 km Morze Bałtyckie
Nogat 30,6 km Zalew Wiślany
Jeziorna Łacha 14,12 km Rzeka Duża Święta
Duża Święta 30,16 km Rzeka Szkarpawa
Mała Święta 19,51 km Rzeka Duża Święta
Tyna Górna 6,12 km Jezioro Drużno
Tyna Dolna 10,49 km Rzeka Tyna Mała
Tyna Mała 6,75 km Rzeka Tyna Górna
Fiszewka 3,6 km Kanał Elbląski

 

 • kanały o długości powyżej 2 km

 

nazwa długość (km) ujście
Kanał Juranda 4,83km Rzeka Nogat
Kanał Ulgi 4,75 km Rzeka Nogat
Kanał Świerkowski 12,77 km Rzeka Duża Święta
Kanał A Bystrze 5,86 km Jeziorna Łacha
Kanał Panieński 16,55 km Kanał Myszewski
Dębińska Struga 8,36 km Rzeka Duża Święta
Kanał Stary Nogat 12,94 km

przekop Rzeki Fiszewki

Kanał Lichnowska Struga 11,36 km  
Kanał Linawa 6,96 km rzeka Szkarpawa
Kanał Lasowicki 7,16 km Kanał Panieński
Kanał Leniwy Nogat 3,5 km  

 

 • jeziora powyżej 5 ha:

 

nazwa Powierzchnia (ha) Głębokość max. Przepływowe tak/nie
Lubstowo 5,05 ha brak danych nie
Mątowy Wielkie 16,68 ha brak danych nie
Mątowy Długie 9,57 ha brak danych nie
Gnojewo 7,76 ha brak danych nie

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Przedsiębiorstwo „Nogat” Kałdowo Wieś – rzeka Nogat w km 19+900,
 • Oczyszczalnia ścieków w Starym Polu – rów melioracyjny w odległości około 50 m od kanału Stary Nogat,
 • Oczyszczalnia ścieków w Miłoradzu  - rzeka Duża Święta w km 6+500,
 • Oczyszczalnia ścieków w Lipince – Kanał Panieński w km 19+200.
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Nie prowadzony przez gminy i powiat.

Monitoring jakości wody prowadzony przez WIOŚ:
Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ). Dla badań wykonanych w r. 2004 i później zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./

ost. rok

 

 

Wyniki badań

 

 

Klasyf. og.

 

 

km rzeki

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

 

Wisła Miłoradz Most Knibawski-reper / 903,0 2006 4,2 34,4 2,61 0,32 III IV

Nogat

Malbork

pow.Malborka / 46,0

1999

2,0

30,0

2,58

0,2

non

non

 

Malbork

pon.Malborka / 38,5

1999

4,3

29,5

3,04

0,25

non

non

 

Malbork

pon.Malborka, Janówka / 38,5

2004

4,7

28,1

2,16

0,19

IV

IV

Kanał Juranda

Malbork

uj.do Nogatu / 0,1

1999

8,9

42,0

4,11

0,89

non

non

Tuga

Nowy Staw

pow.Nowego Stawu / 28,5

2000

2,3

26,1

1,58

0,12

III

III

 

Nowy Staw

pon.Nowego Stawu / 25,5

2000

2,8

26,4

2,05

0,15

III

non

Mała Swięta

Nowy Staw

uj.do Tugi Nowy Staw

2000

2,2

24,3

1,66

0,12

II

non

Dębińska Struga

Nowy Staw

uj.do Tugi Nowy w Dębinie

2000

6,5

52,8

5,18

o,52

non

non

Kanał Swierkowski

Nowy Staw

uj.do Tugi w Chlebówce / 1,0

2000

4,7

37,9

2,41

0,42

II

non

Nogat   Biała Góra/61,5 2005 3,3 25,1 2,43 0,18 IV III
  Malbork pow.Malborka / 46,0 2005 2,8 23,2 1,97 1,30 III III
  Malbork pon.Malborka, Janówka / 38,5 2005 4,1 32,0 2,19 0,19 III IV
  Malbork pon.Malborka, Janówka / 38,5 2006 3,0 40,3 0,90 0,12 IV IV
  Malbork pon.Malborka, Janówka / 38,5 2009 4,3  10,3  4,4  0,34 
Kanał Juranda Malbork uj.do Nogatu / 0,1 2005 15,4 67,7 1,87 0,82 V V
Biały Rów   Poniżej oczyszczalni w Sztumie 2005 13,5 64,1 9,21 1,76 IV V
    Koniecwałd-2,2 2005 10,2 60,2 4,14 1,06 IV V
  Malbork Grobelno/0,0 2009  15,9  31,1  9,2  1,61  -  -

* Od r.2009-St.JCW-stan jednolitej części wód- Z-zły, D-dobry
St.ekol.- D-dobry , U-umiarkowany
OWO-węgiel organiczny ogółem
Wyniki badań wykonanych przez WIOŚ w r.2009,  podano w opracowaniu  WIOŚ „ Stan jednolitych części wód (JCW) rzek woj. pomorskiego badanych w r.2009

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe
 • typ zagrożenia:
  • wody roztopowe
  • wody opadowe
 • sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:
  • wały przeciwpowodziowe

Powiat Nowodworski

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu
  • rzeka Wisła długość 25 km, ujście Zatoka Gdańska
  • rzeka Nogat długość 23 km, ujście Zalew Wiślany
  • rzeka Szkarpawa długość 20,5 km, ujście Zalew Wiślany
  • rzeka Wisła Królewiecka długość 11,5 km, ujście Zalew Wiślany
  • rzeka Tuga długość 21 km, ujście rzeka Szkarpawa dalej Zalew Wiślany
 • kanały o długości powyżej 2 km
  • kanał Linawa długość  22,5 km, ujście rzeka Szkarpawa
  • Kanał Panieński długość 15 km, ujście rzeka Szkarpawa
  • Kanał Drzewny długość  3,5 km, ujście Kanał Panieński
  • Kanał Izbowa Łacha długość  22,9 km, ujście Kanał Panieński
  • Kanał Wiślano-Zalewowy  długość 7,3 km, ujście Kanał Linawa
  • Kanał Struga Ostaszewska długość  9,4 km, ujście kanał Linawa

Na terenie Powiatu Nowodworskiego istnieją 102 kanały o łącznej długości 417,3 km

 • jeziora powyżej 5 ha – nie występują
Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • rów melioracyjny, Kanał Panieński, Zalew Wiślany;
 • Kanał melioracyjny „C”, Zalew Wiślany;
 • Zalew Wiślany;
 • Kanał Struga Ostaszewska, kanał  Linawa, rzeka Szkarpawa
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

 Monitoring jakości wody nie jest prowadzony przez powiat i gminy.
Monitoring w rzekach prowadzi WIOŚ w Gdańsku. Dane niżej.
Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg. Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503:
według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).

Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.
 Dla badań  cieków wodnych z r.2007 dokonano wstępnej klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.

Rzeka
 
Gmina
 
Punkt kontr./
km rzeki
ost. rok
badań
 
 
Wyniki badań
 
 
Klasyf. og./st.JCW
 
BZT5
*ChZTCr
Nog
Pog
St. sanit./st.ek
Zalew Wiślany
Sztutowo Krynica
10 punktów pomiarowych
2003
3,0
49,8
1,86
0,19
I
wyniki średnie z 10 pkt., udział wody morskiej- bez klasyf.
Wisła
Nowy Dwór
Kiezmark - reper / 926
2004
2005
2007
2009
3,4
3,2
2,8
3,0
28,2
23,6
31,3
14,5
2,52
2,33
2,51
3,9
0,20
0,16
0,18
0,32
III
III
III
S
III
III
III
Z
Szkarpawa
 
 
Stegna
Drewnica / 23,3
2004
3,3
28,0
1,98
0,13
III
III
Stegna
Rybina / 11,6
2004
2,9
36,0
2,19
0,1
II
III
Nowy Dwór
Osłonka / 2,0
2004
2,0
36,0
1,61
0,14
II
III
  Nowy Dwór Osłonka/2,0 2008 2,5 bd 2,28 0,192 bd  
Wisła Królewiecka
Sztutowo
Sztutowo / ,0
2004
3,0
39,5
2,76
0,13
III
IV
    Stegna dopływ z polderu / 0,2

2008

2009

4,6

11,4

bd

14,5

6,25

6,6

0,309

0,99

bd

U

 -

Z

    Sztutowo / 5,0 2008 3,1 bd 3,12 0,189 bd  
      2009 4,1 12,8 3,8 0,26 U Z
Linawa
Stegna
Chłodniewo/0,1
2004
2,6
36,2
2,66
0,11
III
III
Tuga
 
 
Nowy Dwór
pow.Nowego Dworu / 12,5
2000
1,8
24,4
1,67
0,11
III
III
Nowy Dwór
pon. Nowego Dworu / 10,0
2004
2,0
31,1
1,77
0,13
III
III
Stegna
Tujsk / 2,2
2004
2,5
24,8
1,66
0,12
III
III
Kanał Panieński
 
Nowy Dwór
Solnica / 10,0
2000
2,2
29,2
2,10
0,11
II
III
Nowy Dwór
Marzęcino / 4,0
2000
4,7
34,6
4,07
0,22
III
non
Kanał Panieński
Nowy Dwór
Osłonka / 0,1
2004
4,3
41,2
3,25
0,16
III
IV

* Od r.2009-St.JCW-stan jednolitej części wód- Z-zły, D-dobry
St.ekol.- D-dobry , U-umiarkowany
OWO-węgiel organiczny ogółem
Wyniki badań wykonanych przez WIOŚ w r.2009,  podano w opracowaniu  WIOŚ „ Stan jednolitych części wód (JCW) rzek woj. pomorskiego badanych w r.2009

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

Długość wybrzeża morskiego w granicach administracyjnych powiatu  46,6  [km]

Długość wybrzeża, gdzie ze względów sanitarnych możliwe jest uruchomienie kąpielisk
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w czerwcu(komunikat nr 3) 2008 przydatność do kąpieli określił jak niżej
Całość wybrzeża w granicach administracyjnych powiatu z wyłączeniem:
Mikoszewo – na odcinku: zejście przy rezerwacie Mewia Łacha do granicy administracyjnej z Jantarem, Jantar – z wyłączeniem odcinków 50 m po obu stronach przystani rybackiej, Stegna - z wyłączeniem odcinków 50 m po obu stronach przystani rybackiej, Sztutowo, Kąty Rybackie -  z wyłączeniem odcinków 50 m po obu stronach przystani rybackiej, Skowronki, Przebrno, Krynica Morska, Piaski – z wyłączeniem odcinków 50 m po obu stronach przystani rybackiej.

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody morskie,
 • wody roztopowe,
 • wody opadowe    

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe

Powiat Pucki

Wody powierzchniowe

 

·       naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

nazwa
długość [km]
ujście
Czarna Woda
19,9
Morze Bałtyckie
Karwianka
10
Morze Bałtyckie
Płutnica
9
Morze Bałtyckie
Gizdepka
8,4
Morze Bałtyckie
Reda
8,1
Morze Bałtyckie
Struga Białogórska
7,7
Morze Bałtyckie
Piaśnica
7,5
Morze Bałtyckie
Zagórska Struga
6,6
Morze Bałtyckie
Struga Bychowska
6,2
Morze Bałtyckie

·       kanały:

nazwa
długość [km]
KANAŁ A - WIERZCHUCIŃSKIE BŁOTA
32
KANAŁ NR 1 - WIERZCHUCIŃSKIE BŁOTA
3
KANAŁ NR 4 - WIERZCHUCIŃSKIE BŁOTA
5
KANAŁ NR 5 - WIERZCHUCIŃSKIE BŁOTA
3
KANAŁ POMPOWY - WIERZCHUCIŃSKIE BŁOTA
38
KANAŁ BIAŁOGÓRSKI
32
KANAŁ A ŻARNOWIECKIE BŁOTA
51
KANAŁ B ŻARNOWIECKIE BŁOTA
36
KANAŁ C ŻARNOWIECKIE BŁOTA
31
KANAŁ A-I ŻARNOWIECKIE BŁOTA
22
DOPROWADZALNIK D ŻARNOWIECKIE BŁOTA
63
KANAŁ POMPOWY WIERZCHUCIŃSKIE BŁOTA
45
KANAŁ D KARWIEŃSKIE BŁOTA
364
KANAŁ BIELAWSKIE BŁOTA
37
KANAŁ MŁYŃSKI
61
KANAŁ POMPOWY
23
KANAŁ B PUCKIE BŁOTA
38
KANAŁ D BIELAWSKIE BŁOTA
22
KANAŁ B BIELAWSKIE BŁOTA
36
KANAŁ A ŻELISTRZEWO
98
KANAŁ MRZEZINO
65
KANAŁ A MRZEZINO
30
KANAŁ A REKOWO
32
KANAŁ B REKOWO
35
KANAŁ ŁYSKI
25
KANAŁ A WŁADYSŁAWOWO
57
KANAŁ C WŁADYSŁAWOWO
23
KANAŁ ŁYSKI KOSAKOWO
24
KANAŁ KONITOP LENIWY
28
KANAŁ B-4 KOSAKOWO
38
KANAŁ B-5 KOSAKOWO
39

·       jeziora powyżej 5 ha:
·      nazwa DOBRE, powierzchnia 10 (km²), przepływowe – nie
Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Oczyszczalnia Swarzewo - Morze Bałtyckie;
 • GOŚ Dębogórze- Zatoka Pucka, rejon Mechelinek;
 • Oczyszczalnia w Jastrzębiej – Górze - Rzeka Czarna Woda
 • Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków, lokalizacja Jurata - Zatoka Gdańska
 • Oczyszczalnia ścieków w Białogórze - Rzeka Struga Białogórska
 • Oczyszczalnia ścieków w Krokowej -Rzeka Karwianka
 • Oczyszczalnia ścieków Żarnowiec - Rzeka Piaśnica
 • Oczyszczalnia ścieków Strefa Ekonomiczna Żarnowiec - Rzeka Piaśnica
 • Oczyszczalnia Rekowo Górne - Rzeka Reda
 • Oczyszczalnia Darżlubie - Rzeka Płutnica
 • Oczyszczalnia Celbowo - kanał melioracyjny
 • Oczyszczalnia Hel- Zatoka Gdańska
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej- klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe )
 Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.
 Dla badań  cieków wodnych z r.2007 i późniejszych dokonano  klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./

ost. rok

 

 

Wyniki badań

 

 

Klasyf. og.

 

 

km rzeki

badań

BZT5

*ChZT/OWO

Nog

Pog

*St. sanit./st.ekol.

*St.JCW 

Gizdepka

Puck

uj.do Zatoki Puc.

2004

3,0

26,8

2,35

0,25

IV

III

  Puck Osłonino/0,6 2007 3,3 33,3 2,41 0,46 IV IV

Karwianka

Władysławowo

uj.do Bałtyku w Karwi / 0,1

2004

2,7

34,2

1,77

0,32

III

IV

  Władysławowo uj. do Bałtyku w Karwi / 0,1 2008 4,5 bd 8,25 0,921 bd  

Płutnica

Puck

uj do Zatoki Puc.

2004

2,6

36,0

2,02

0,21

IV

IV

  Puck Puck/0,3 2007 2,5 38,0 2,03 0,30 IV IV
  Puck Puck/0,3 2008 2,8 13,41* 2,27 0,233 bd  

Reda

Puck

uj.do Zatoki Puckiej w Mrzezinie /2,6

2004

2,6

22,5

1,60

0,14

III

III

Reda Puck

uj.do Zatoki Puckiej w Mrzezinie /2,6

2005 2,3 18,5 1,49 0,14 IV III
Reda Puck

uj.do Zatoki Puckiej w Mrzezinie /2,6

2006 2,6 17,1 1,53 0,13 III III
  Puck

uj.do Zatoki Puckiej w Mrzezinie /2,6

2007 2,2 26,1 1,89 0,15 III III
  Puck

uj.do Zatoki Puckiej w Mrzezinie /2,6

2008 2,5 7,17* 1,91 0,152 bd  
  Puck

uj.do Zatoki Puckiej w Mrzezinie /2,6

2009 3,5 8,8 2,7 0,25  D  D

Czarna Wda

Władysławowo

uj.do Bałtyku / 0.5

2004

2,5

30,5

2,30

0,36

IV

IV

  Władysławowo Ostrowo/0,2 2007 2,3 38,2 2,49 0,28 V V
  Władysławowo Ostrowo/0,2 2008 2,4 10,3* 2,34 0,263 bd  

Piaśnica

Krokowa

pow. Jez. Żarnowieckiego / 13.0

2004

1,8

23,7

1,56

0,11

III

III

 

Krokowa

uj.do Bałtyku

2004

2,2

27,9

1,43

0,15

III

III

  Krokowa Czymanowo/13,0 2007 1,6 29,6 1,58 0,15 IV IV
  Krokowa Czymanowo/13,0 2009  2,1 9,3  1,7  0,19   BD
  Krokowa Dębki/0,3 2007 2,0 32,6 1,41 0,15 IV IV
  Krokowa Dębki/0,3 2008 1,5 bd 1,42 0,097 bd  

Zagórska Struga

Kosakowo

Kazimierz pon. Rumii / 6,0

2001

2,9

25,7

1,95

0,15

II

?

 

Kosakowo

uj.do Zatoki Puckiej / 0,5

2001

3,0

26,9

1,85

0,19

III

?

  Puck Mrzezino/1,0 2007 2,2 31,6 2,90 0,17 IV IV
  Puck Mrzezino/1,0 2008 1,7 bd 2,48 0,122 bd  
  Puck Mrzezino/1,0 2009 4,0  13,8  2,5  0,21   -  
Kanał Mrzezino Puck Ujście/0,0 2008 2,0 bd 3,82 0,135 bd  

**ChZTMn lub indeks manganowy
*Od r.2009 OWO- organiczny węgiel ogółem, St. ekol. -Stan ekologiczny, St JCW-stan jednolitych części wód
Stan ekologiczny BD-bardzo dobry, D-dobry
Stan jednolitych części wód- D-dobry
Wyniki badań wykonanych przez WIOŚ w r.2009,  podano w opracowaniu  WIOŚ „ Stan jednolitych części wód (JCW) rzek woj. pomorskiego badanych w r.2009.

 

 

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

Długość wybrzeża morskiego w granicach administracyjnych powiatu 120 [km]

Zgodnie z komunikatem nr 1 z dnia 22maja 2009 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku

Dozwolona jest kąpiel w podanych niżej kąpieliskach zorganizowanych i wykorzystywanych tradycyjnie:

L.p.
Nazwa akwenu
Gmina
Lokalizacja
1
Morze Bałtyckie
Krokowa
Białogóra - wejście nr 33
2
Morze Bałtyckie
Krokowa
Dębki - wejście nr 20
3
Morze Bałtyckie
Krokowa
Dębki – wejście nr 19, ul. Spacerowa na wysokości pensjonatu „Mirella”
4
Morze Bałtyckie
Krokowa
Karwieńskie Błota – wejście nr 11
5
Morze Bałtyckie
Władysławowo
Karwia - wejście nr 48 ul. Wojska Polskiego na wysokości "Werona"
6
Morze Bałtyckie
Władysławowo
Karwia - wejście nr 43 ul. Wojska Polskiego na wysokości szaletów
7
Morze Bałtyckie
Władysławowo
Ostrowo - wejście nr 35 Ostrowo-wieś
8
Morze Bałtyckie
Władysławowo
Ostrowo - wejście nr 32 Ostrowo Pustki (kolonia)
9
Morze Bałtyckie
Władysławowo
Jastrzębia Góra - wejście nr 25 ul. Bałtycka
10
Morze Bałtyckie
Władysławowo
Jastrzębia Góra - wejście nr 23 ul. Rybacka
11
Morze Bałtyckie
Władysławowo
Jastrzębia Góra - wejście nr 20 ul. Rozewska na wysokości "Jaru"
12
Morze Bałtyckie
Władysławowo
Chłapowo - wejście nr 14 ul. Żeromskiego na wysokości campingu "Róża Wiatrów"
13
Morze Bałtyckie
Władysławowo
Władysławowo - wejście nr 9 Pl. Abrahama przy C.O.S
14
Morze Bałtyckie
Władysławowo
Władysławowo - wejście nr 6 ul. Morska
15
Morze Bałtyckie
Władysławowo
Chałupy - wejście nr 8 na wysokości campingu "Kaper"
16
Morze Bałtyckie
Władysławowo
Chałupy - wejście nr 22 ul. Kaperska powyżej szkoły
17
Morze Bałtyckie
Jastarnia
Kuźnica – wejście nr 32 na wysokości szkoły
18
Morze Bałtyckie
Jastarnia
Jastarnia - wejście nr 47 ul. Nadmorska
19
Morze Bałtyckie
Jastarnia
Jastarnia - wejście nr 49 przy Latarni Morskiej
20
Morze Bałtyckie
Jastarnia
Jurata - wejście nr 60 ul. Międzymorze na wysokości DW "Bryza"
21
Morze Bałtyckie
Hel
Hel Duża plaża- wejście nr 66 ul. Leśna
22
Morze Bałtyckie
Hel
Hel Na cyplu - wejście nr 67 ul. Kuracyjna
23
Zatoka Pucka
Hel
Hel Mała plaża- ul. Bulwar Nadmorski na wschód od portu
24
Zatoka Pucka
Jastarnia
Jurata - ul. Mestwina na wysokości DW "Neptun"
25
Zatoka Pucka
Jastarnia
Jastarnia - ul. Nad Zatoką na wysokości DW "Augustyn
26
Zatoka Pucka
Jastarnia
Kuźnica – ul. Helska
27
Zatoka Pucka
Władysławowo
Chałupy – ul. Sztormowa na wysokości pensjonatu „Polaris”
28
Zatoka Pucka
Władysławowo
Chałupy – camping nr VI
29
Zatoka Pucka
Władysławowo
Chałupy – camping nr V „Ekolaguna”
30
Zatoka Pucka
Władysławowo
Chałupy – camping nr IV „Solar”
31
Zatoka Pucka
Władysławowo
Chałupy – camping nr III
32
Zatoka Pucka
Władysławowo
Chałupy – camping nr II „Kaper”
33
Zatoka Pucka
Władysławowo
Chałupy – camping nr I „Małe Morze”
34
Zatoka Pucka
Puck
Puck - ul. Lipowa na wschód od portu jachtowego
35
Zatoka Pucka
Kosakowo
Rewa – na południe od cypla rewskiego
36
Zatoka Pucka
Kosakowo
Rewa – na północ od cypla rewskiego

Długość wybrzeża morskiego, gdzie ze względów sanitarnych możliwe jest uruchomienie kąpielisk 115 [km]. –nad Zatoką Pucką w miejscowościach Hel, Jurata, Jastarnia,

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody morskie, wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe

retencja -rezerwowa [m³]

 • 19.100

Powiat Starogardzki

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

Nazwa cieku

Długość w km

Ujście

Struga Studziennice

5,3

Jez. Wieckie

Struga Zimne Zdroje

2,7

Rz. Wda

Struga Lubiki

1,2

Struga Zimne Zdroje

Struga Młyńsk

1,6

Rz. Wda

Struga Tuczno

1,6

Jez. Trzechowskie

Żelgoszczówka

5,7

Rz. Wda

Stara Wda

2,2

Rz. Wda

Brzezianek

9,5

Rz. Wda

Święta

12,9

Rz. Wda

Brzeźnica

7,6

Rz. Wda

Struga Karszanek

4,6

Jez. Kałębie

Kałębnica

2,2

Jez. Słone

Siekierka

1,9

Jez. Słone

Prusina

8,6

Rz. Wda

Struga Młyńska Smętowo

3,5

Rz. Struga Młyńska

Struga Młyńska

5,3

Rz. Wisła

Struga Kazub

4,2

J. Struga

Stara Wierzyca

2

Rz. Wierzyca

Rutkownica

3,3

Rz. Wietcisa

Kanał "D"

2,3

Rz. Wietcisa

Kanał "E"

3,1

Rz. Wietcisa

Rz. Wietcisa

17,8

Rz. Wierzyca

Struga "C" Bączek

0,8

Rz. Wierzyca

Struga "A" Bietowo

4,8

Jez. Sumin

Smela

6,5

Rz. Piesienica

Piesienica

18,8

Rz. Wierzyca

Kochanka

10,2

Rz. Wierzyca

Pliszka

8,9

Rz. Węgiermuca

Węgiermuca

32,8

Rz. Wierzyca

Janka Zachodnia

4,1

Rz. Janka Główna

Janka Wschodnia

8

Rz. Janka Główna

Liszka

9,5

Rz. Janka

Beka II

2,2

Rz. Beka I

Janka Główna

4,8

Rz. Wierzyca

Wierzyca

54,8

Rz. Wisła

Czysta

2,4

Rz. Szpęgawa

Swarożynka

2,9

Rz. Szpęgawa

Szpęgawa

0,8

Rz. Motława

Struga "B" Godziszewo

1,1

Jez. Godziszewskie

Struga "A" Demlin

4

Jez. Godziszewskie

Godziszewska

3,4

Jez. Godziszewskie

Styna

2,1

Rz. Kłodawa

Wstążka

2

Rz. Wda

 

 

 • kanały

Nazwa cieku

Długość (km)

Ujście

Kanał Sztachta

7,7

b. danych

Kanał "D"

2,3

b. danych

Kanał "E"

3,1

b. danych

Kanał Bytoński

4,1

Rz. Piesienica

 

10,1

b. danych

Wysoka

4,0

b. danych

Kanał "A" Demlin

4,0

b. danych

 

 

 • jeziora powyżej 5 ha , badania WIOŚ:

 

Gmina

Nazwa jeziora

Powierzchnia
(ha)

Głębokość
max

Przepływowe

 Kl.czystości/rok badań

    Wiejska Starogard

Sumińskie

95,4

7

Tak

III/99, 07/- ,/09

Zduńskie

77,92

12

Tak

 

Płaczewo

49,5

 

Nie

 

Szpęgawskie

31,34

 

Tak

 

Raduńskie

18,31

15

Tak

 

Staroleskie

15,01

 

Tak

 

Rokocińskie

13,05

 

Tak

 

Jabłowo

12,87

 

Tak

 

Jamertal

8,09

 

Tak

 

Dolina Łez

8,09

 

Nie

 

Żygowice

6,82

 

Tak

 

Sumin

 

5,34

 

Tak

 

Rywałd

49,50

 

Tak

 

Kochanka

16,40

 

Tak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiejska Osiek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kałębie

446,3

6,4

Tak

III/05

Udzierz

132,7

2,1

Tak

 

Słone

119,5

6,4

Tak

III/05

Czarne Poł.

98,02

 

Tak

II/05 

Czarne Pn.

79

 

Tak

 

Trzebiechowo

16,9

 

Tak

 

Karszanek

15,78

 

Tak

 

Wierzbiny

13,43

 

Tak

 

Brzezianek

12,8

 

Tak

 

Staw Młyński

11,81

 

Tak

 

Bobrówek

7,36

 

Tak

 

Siekerki

6,74

 

Tak

 

Wstążki

6,59

 

Tak

 

Okarpiec

6

 

Tak

 

 

 

 

 

 

Godnik

5,48

 

Tak

 

Głuche

20,00

 

Nie

 

Tuszynek

18,00

 

Nie

 

Wiejska Skarszewy

Godziszewskie

169,4

17,2

Tak

II/99  ?/09

Margiel Duży

35,4

12,1

 

III/99

Krawuńskie

28

12,3

Tak

 

Czarne

8,76

7

Tak

 

Trzciniec

7,54

 

Nie

 

Wiejska Osieczna

Długie

51,8

 

Tak

 

Babskie

13,6

 

Tak

 

Wiejska Skórcz

Czarnoleskie

45,56

 

Tak

 

Wiejska Lubichowo

Ocypel Wlk.

114

40,0

Tak

II/96, II/05

Szteklin

48,3

 

Tak

 

Jelonek

20,09

13,9

Tak

 

Smolniki

18,61

 

Tak

 

Kochanka

16.40

 

Tak

 

Zelgoszcz Długie

14,27

 

Tak

 

Zelgoszcz Stare

14,23

 

Tak

 

Święte

12,17

 

Tak

 

Ocypelek

9,95

 

Tak

 

Firek

7,06

 

Tak

 

Wiejska Kaliska

Trzebiechowskie

76,9

32

Tak

 

Kaszubskie

16,49

 

Tak

 

Smolnik

15,22

 

 

 

Studziennice

7,56

 

Tak

 

Kamionka

7,3

 

Tak

 

Wiejska Zblewo

Borzechowskie

237,7

35

Tak

 

Niedackie

115,3

30

Tak

sanit.I,og.II/05 

Semlińskie

29,1

6,8

Tak

 

Ostrowie

24,27

20,5

Tak

 

Borzechowskie

20,78 237,7

43,0

Tak

III/99

Grygorek

11,6

 

Tak

 

Lipia Góra I

9,50

 

Tak

 

Lipia Góra II

9,52

 

Tak

 

Szteklińskie

54,79

16,0

Tak

III/99

Berenta

7,27

 

Tak

 

Kleszczewskie

17,38

 

Tak

 

Piekiełko

9,92

 

Nie

 

 

Grabowskie

5,67

 

Nie

 

Wiejska Bobowo

 

 
Dla badań wykonanych w r. 2007 nie określono klasyfikacji jezior z powodu zmiany procedury w związku z wejściem w życie  Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.

 

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • rzeka Wierzyca - Starogard Gd.
 • rzeka Piesienica - Zblewo
 • rzeka Szoryca -Skórcz
 • kanał rzeki Wdy - Kaliska
 • rzeka Żelgoszczówka - Lubichowo
 • rów melioracyjny - Kopytkowo, Wietcisa - Skarszewy
 • rów melioracyjny - Kokoszkowy
 • rów melioracyjny - Szpęgawsk
 • rów melioracyjny – Skórcz
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Gmina Wiejska Osieczna: jest prowadzony przez gminę-bd
Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej -  klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony  Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: dla badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie (kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe)
Dla badań wykonanych w r. 2004 i później, zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r. 2004
Dla badań z r.2007 i późniejszych dokonano  klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./km rzeki

ost. rok

Wyniki badań

 

Klasyf.og.

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

 

Wda

Osiek

Błędno-stały pkt. / 62,3

2003

2,7

21,2

1,12

0,15

II

II

2004

2,6

21,1

1,04

0,31

III

III

 

 

Błędno/62,3

2005

2,4

17,9

1,05

0,14

III

III

 

 

Błędno/62,3

2006

1,9

21,0

0,91

0,21

III

III

Wda

Czarna Woda

Klonowice/134,6

2000

2,2

14,6

1,07

0,11

II

II

 

 

Klonowice/134,6

2006

2,0

15,3

0,68

0,19

IV

III

 

Czarna Woda

Czarna Woda / 129,8

2000

2,1

17,9

1,26

0,11

II

II

 

 

Czarna Woda/129,8

2006

4,2

18,1

0,97

0,19

IV

III

 

Osieczna

Zimne Zdroje/122,8

2000

2,3

19,2

1,09

0,11

II

II

 

 

Zimne Zdroje/122,8

2006

2,2

18,7

0,91

0,22

III

III

 

 

 

Czechowskiego/113,3

2007

1,7

24,4

1,08

0,17

IV

IV

 

Osieczna

Osowo Leśne/105,7

2000

2,2

18,0

1,28

0,11

II

II

 

 

Osowo Leśne/105,7

2006

2,2

19,5

0,95

0,13

IV

III

 

Lubichowo

Wda/87,0

2000

1,9

17,8

1,13

0,12

II

II

 

 

Wda/87,0

2006

1,9

20,7

0,89

0,18

III

III

 

Osiek

Błędno-stały pkt / 62,3

2000

2,3

19,3

1,12

0,11

II

II

 

 

 

2002

1,4

22,8

0,91

0,13

II

II

 

 

 

2003

2,7

21,2

1,12

0,15

II

II

 

 

 

2004

2,6

21,1

1,04

0,31

III

III

 

 

Błędno-stały pkt / 62,3

2006

1,9

21,0

0,91

0,21

III

III

Niechwaszcz

Czarna Woda

Czarna Woda / 2,2

2000

2,6

26,2

1,42

0,21

II

II

Wierzyca

Skarszewy

Czarnocin/80,7

2007

2,5

27,2

1,94

0,21

IV

IV

 Wierzyca

Skarszewy

Zapowiednik / 74,8

2002

3,0

25,6

1,99

0,21

III

III

 

 

Zapowiednik / 74,8

2005

3,0

33,0

1,71

0,18

III

III

 

Starogard

pow.Starogardu / 59,4

2002

2,7

24,5

1,99

0,21

III

III

 

 

pow.Starogardu / 59,5

2005

2,4

22,2

2,03

0,2

IV

III

 

 

pow.Starogardu / 59,5

2007

2,5

32,5

2,19

0,22

V

IV

   

pow.Starogardu / 59,5

2009 3,8 11,2 2,6 0,33 U Z

 

 

pon.Starogardu / most w Owidzu55,0

2005

3,7

19,8

2,22

0,22

IV

III

 

Starogard

Owidz / 51,8

2002

4,4

28,2

2,69

0,26

III

III

 

Starogard

pow.uj.Węgiermucy / 40,0

2002

3,3

25,5

2,64

0,24

III

non

 

Starogard

pow.Pelplina

2002

2,9

26,7

2,87

0,22

III

non

 

Starogard

Stocki Młyn pon.Pelplina / 16,7

2002

3,5

28,0

2,87

0,22

non

non

Potok-dopływ z Kokoszków

Starogard

Starogard/0,0

2007

4,3

38,5

4,84

0,28

IV

IV

Piesienica

 

uj do Wierzycy 0,0

2005

2,9

24,4

2,46

0,19

III

III

Piesienica

 

Nowa Wieś Rzeczna/1,2

2007

2,6

32,3

3,02

0,22

IV

IV

Piesienica   Nowa Wieś Rzeczna/1,2 2008 2,9 bd 3,37 0,305 bd  bd
    Rzeczna/1,2 2009  5,9 12,0   4,2 0,44   U

Wietcisa

Skarszewy

uj.do Wierzycy

2002

3,0

35,5

2,17

0,13

III

III

Wietcisa

Skarszewy

uj.do Wierzycy

2005

2,9

20,6

1,58

0,18

III

III

Wietcisa

Skarszewy

uj.do Wierzycy/0,4

2007

2,8

25,2

1,97

0,25

IV

IV

Węgiermuca

Starogard

uj.do Wierzycy Klonówka

2002

3,2

31,7

2,17

0,13

III

non

Węgiermuca

Starogard

uj.do Wierzycy Klonówka

2005

2,6

29,6

3,49

0,22

III

III

Węgiermuca

 

uj.do Wierzycy /1,4

2007

2,5

40,1

4,65

0,31

IV

IV

Węgiermuca   uj.do Wierzycy /1,4 2008 2,5 bd 4,14 0,317 bd  bd
    uj.do Wierzycy /1,4 2009  5,4 14,4  5,5  0,27 

Styna

Skarszewy

Wypływ z Jez. Godziszewskiego / 14,9

2003

1,7

19,5

1,36

0,16

II

II

Janka Morzeszczyn, Gniew Brody Pomorskie/0,1 2009  4,7 14,8  4,1  0,30 
Wyniki badań prowadzonych przez WIOŚ w r. 2009 zostaną podane w IV kw.r.2010

 

 

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli
Zagrożenie powodziowe

Gmina Kaliska: brak zagrożeń, pozostałe-brak informacji.

Powiat Sztumski

Wody powierzchniowe

 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

Nazwa cieku

Długość [km]

Ujście

Balewka

5,85

rz. Dzierzgoń

Dzierzgoń

45

j. Drużno

Nowa Dzierzgonka

16,65

rz. Dzierzgoń

Potok Dąbrówka

1,56

rz. Dzierzgoń

Stara Dzierzgonka

6,65

rz. Dzierzgoń

Struga Bągardzka

1,17

rz. Dzierzgoń

Struga Postolińska

19,98

rz. Liwa

Tyna Górna

17,8

j. Dużno

Wisła

3,9

Morze Bałtyckie


 

 • kanały:

Nazwa kanału

Długość [km]

Ujście

Balewski

8,7

kan. Juranda

Graniczny

4,4

Struga Postolińska

Judycki

4,55

rz. Dzierzgoń

Juranda

29,35

rz. Nogat

Kaniewski

11,6

j. Dąbrówka

Malewski

2,5

rz.Tyna Górna

Modry

10

rz. Dzierzgoń

Nowy

5,75

kan. Juranda

Polderowy A - Jasna

3,88

rz. Balewka

Pompowy "A"

2,44

rz, Tyna Górna

Postoliński

3,4

Struga Postolińska

Prakwicki

2,91

rz. Dzierzgoń

Rycerski

4,14

rz, Tyna Górna

Struga Orlęcka

10,9

kan. Juranda

Ulgi rz.Tyna Górna

2,2

rz, Tyna Górna

Uśnicki

3,7

rz. Nogat

Waplewski

6,74

rz. Dzierzgoń

 
c) jeziora powyżej 5 ha :
 

Lp.
Nazwa jeziora
Powierzchnia
[ha]
Głębokość max [m]
 
Przepływowe
Klasa wód/rok badań
1.
Balewskie
119,54
10,8
Tak
Non-non/95-04
2.
Barlewickie
67,09
 
Tak
Non/90-91
3.
Bądze
149,9
6,7
b.d
III-non/93-04
4.
Dąbrówka
252,74
 
Tak
 
5.
Gemden
13,1
6
b.d.
 
6.
Koślinka
9,88
 
Tak
 
7.
Kaniewo
18,12
 
Tak
Non/94
8.
Kuksy
26,7
7,7
Tak
III/96
9.
Motława Wielka
58,9
7,5
b.d.
 
10.
Parleta
47,47
 
Tak
 
11.
Rozlewisko
40
2
Nie
 
12.
Tulickie
8
15
Nie
 
13.
Zajezierskim
51,49
24,6
Tak
II/94

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • kanał Kaniewski
 • jezioro Barlewickie
 • kanał Juranda
 • rzeka Struga Postolińska
 • rzeka Tyna
 • kanał Wilczewski
 • rzeka Dzierzgoń
 • jezioro Barlewickie
 • jezioro Zajezierskim- Rów Biały
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Monitoring wód prowadzi WIOŚ w Gdańsku.
Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej, w latach 1999-2003 zastosowano klasyfikację wód  wg Rozporządzenia Ministra Ochrony
Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie (kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe).
Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.
Dla badań  cieków wodnych z r.2007 i później dokonano  klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.

Rzeka
Gmina
Punkt kontr./
ost. rok
 
 
Wyniki badań
 
 
Klasyf. og.
 
 
km rzeki
badań
BZT5
ChZTCr
Nog
Pog
St. sanit.
 
Nogat
Sztum
Biała Góra
1999
3,1
30,5
3,06
0,27
non
non
 
 
 
2005
3,3
25,1
2,43
0,18
IV
III
Liwa
Sztum
Koniecwałd / 2,2
1999
6,8
54,6
3,85
0,85
non
non
 
 
Koniecwałd / 2,2
2005
10,2
60,2
4,14
1,06
IV
V
 
Biay Rów
            
Sztum
Sztum
 
 
Piekło
w Sztumie / 6,5
2009
1999
 
12,1
 
73,2
 
8,64
 
1,33
 
non
 
non
 
 
 
2005
13,5
61,4
9,21
1,76
IV
V
W r.2009 WIOŚ nie wykonywał badań na rzekach w powiecie sztumskim. 

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe
 • typ zagrożenia:
  • wody roztopowe
  • wody opadowe
 • sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:
  • wały przeciwpowodziowe
  • retencja rezerwowa : zbiornik retencyjny – jez. Dąbrówka , max. Piętrzenie ( poziom) 33 m npm, max. Pojemność 8430 tys. m3; odpływ 7 m3/s

Powiat Słupski

Wody powierzchniowe

naturalne cieki wodne w granicach powiatu
nazwa, długość (km), ujście

 • Charstnica (Karżniczka); 11,02; Łupawa
 • Rębówka;12,8; Łupawa
 • Graniczna; 10,5; Skotawa
 • Rzechcinka; 11,7; Łeba
 • Kwacza; 14,75; Słupia
 • Kamieniec; 9,17; Słupia
 • Struga Sycewicka; 15,90; Kwacza
 • Ścięgnica; 15,32; Wieprza
 • Bystrzenica; 15,46; Wieprza
 • Dzika; 12,56; Studnica
 • Jasieńka; 10,76; Grabowa
 • Podgórna; 12,34; Grabowa
 • Wieprza; 25,29; Morze Bałtyckie
 • Darżynka; 12,76; Łupawa
 • Pogorzelica; 10,73; Łeba
 • Brodniczka (Czarny Młyn); 9,95; Łupawa
 • Glęźna; 9,20; Słupia
 • Gnilna; 12,30; Słupia
 • Struga Warblewska; 10,40; Skotawa
 • Broknica – Wierzchocino; 12,65; Pustynka
 • Pustynka; 14,50; Jezioro Łebsko

kanały o długości powyżej 2 km
nazwa, długość (km), ujście

 • D Pompowy; 6,40; A Pompowy
 • A Pobłocie; 7,00; Łeba
 • Gardna – Łeba; 8,90; Jezioro Łebsko
 • Łupawa - Łeba (Smołdziński); 8,44; Jezioro Łebsko
 • Żelazo - Kluki (C-9); 8,80; Pustynka

jeziora powyżej 5 ha
nazwa, powierzchnia (ha), głębokość max, przepływowe – tak, nie

 • Lewarowe; 71,58; 4,5; tak
 • Obłęskie (Obłęże); 62,40; 8,9; tak
 • Przyjezierze; 25,7; 8,9; tak
 • Lipnik (Nakło); 11,02; 15; nie
 • Darnowskie (Darnowo); 13,25 8,5; nie
 • Mzdowo; 9,88; 3,0; tak
 • Korzybie; 5,10; 3,5; nie
 • Krzynia (Krzemień); 70,00; 5,5; tak
 • Kunitowskie; 21,20; 8,3; nie
 • Plasno (Piaszno); 17,88; 5,0; nie
 • Krzynia Mała; 14,90; 3,0; tak
 • Wiejskie; 6,25; 7,0; nie
 • Dobrskie (Dobre); 28,5; 12,0; tak
 • Czarne; 11,42; bd; tak
 • Głębokie; 107,5; 31,2; tak
 • Rybiec; 14,2; 2,8; tak
 • Godzież Mała; 7,4; bd; nie
 • Dąbrówka; 14,24;1,2; nie
 • Darżyńskie; 9,25; bd; nie
 • Łebsko; 7140,00; 6,3; tak
 • Gardno; 2468,1; 2,6; tak
 • Dołgie Duże; 156,4; 2,9; nie
 • Dołgie Małe; 6,3; 1,7; nie
 • Modła; 61,9; 4,0; tak
 • Ścięgnica; 10,02; 14,0; tak
Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • rzeka Charstnica
 • rzeka Skotawa
 • rzeka Graniczna
 • rzeka Pustynka
 • rzeka Rzechcinka
 • rzeka Brodniczka
 • rzeka Wieprza
 • rzeka Kwacza
 • rzeka Ścięgnica
 • rzeka Słupia
 • rzeka Darżynka
 • rzeka Łupawa
 • rzeka Pogorzelica
 • rzeka Gnilna
 • rzeka Warblinka
 • rzeka Rębówka
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Monitoring jest prowadzony tylko przez WIOŚ 

Stan wód powierzchniowych wyżej wymienionych - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: na podstawie badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 I kl włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).
Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.

Dla badań  cieków wodnych z r.2007  i późniejszych dokonano  klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.

Rzeka Gmina Punkt kontr./km rzeki ost Rok badań Wyniki badań Klasyf. og./st.JCW
        BZT5 *ChZTCr/OWO Nog Pog St. Sanit./St.ekol.  
  Kobylnica Łosino/39,0 2003 2,6 13,8 1,42 0,10 III II
    Łosiono/39,0 2007 2,09 18,4 1,74 0,09 III III
  Słupsk pow. Słupska/33,7 2003 3,8 15,0 1,41 0,11 non II
    pow. Słupska/33,7 2009 3,50 7,78  1,338  0,085 
  Słupsk poniżej Słupska/30,2 2003 3,2 16,0 1,49 0,11 non II
  Ustka Charnowo-reper/11,3 2005 2,8 15,7 1,98 0,12 III II
    Charnowo, 11,3 2006 2,59 14,9 2,07 0,123 IV III
    Charnowo, 11,3 2007 2,59 21,1 2,23 0,12 V IV
    Charnowo, 11,3 2008 3,54 5,36* 1,56 0,321 bd bd
    Charnowo, 11,3 2009 3,83  8,81  1,611  0,101 
  Ustka Ustka/2,0 2003 3,2 14,1 2,01 0,14 non II
    Ustka/2,0 2007 2,33 16,9 2,06 0,12 V III
    Ustka/2,0 2008 3,62 5,73* 1,71 0,113 bd bd
    Ustka/2,0 2009 2,66  7,14  1,480  0,087 
Skotawa Dębnica Kaszubska Jawory/25,8 2003 4,1 15,0 1,69 0,13 II II
    Jawory/25,8 2008 3,92 bd 1,47 0,128 bd bd
    Jawory/25,8 2009 4,78  7,73  1,563  0,096 
  Dębnica Kaszubska Starniczki/8,5 2003 3,9 27,1 2,21 0,19 non II
  Dębnica Kaszubska Skarszów Dln/1,0 2003 3,6 20,1 1,89 0,14 non II
    Skarszów Dln/1,0 2007  2,48  18,6  2,18  0,12  IV  IV 
    Skarszów Dln/1,0  2009  4,54  9,30  1,585  0,099 
Kwacza  Kobylnica  Kwakowo/2,1  2003  3,5  23,3  2,31  0,18  non  II 
    Kwakowo/2,1  2008  4,40  bd  2,59  0,143  bdbd   
    Kwakowo/2,1  2009  4,05  11,79  2,238  0,128 
Gnilna  Ustka  Machowino/1,2  2003  3,6  14,8  4,35  0,15  non  II 
Głaźna  Słupsk  Łosino/0,1  2003  3,9  18,3  3,50  0,21  non  II 
    Łosino/0,1  2008  4,32  bd  3,19  0,107  bd  bd 
    Łosino/0,1  2009  3,75  9,30  3,453  0,121 
Kamieniec  Kobylnica  Kobylnica/0,1  2003  6,2  19,2  3,13  0,30   non  non
    Kobylnica/0,1  2007  3,13  15,9  4,16  0,13 
    Kobylnica/0,1  2008  3,69  bd  3,15  0,125  bd  bd 
    Kobylnica/0,1  2009  3,76  9,25  2,771  0,130 
Darżyńska Struga  Potęgowo  Głuszyno/1,2  2004  2,8  33,6  5,34  0,18  III  II 
    Głuszyno/1,2  2007  2,40  26,5  5,17  0,12  IV 
    Głuszyno/1,2  2009  3,11  11,27  4,424  0,095 
Rębówka  Damnica  Rębowo/3,3  2004  4,3  45,2  4,50  0,2  III  III 
    Rębowo/3,3  2007  2,53  47,0  4,17  0,12 
Charstnica  Damnica  Mianowice/10,5  2004  1,9  21,4  2,41  0,07  non  II 
  Damnica  Damnica/0,6  2004  4,0  24,7  2,77  0,18  non  III 
    Damnica/0,6  2007  4,33  29,4  3,15  0,32  IV 
    Damnica/0,6  2009  5,28  8,74  2,310  0,210 
Łupawa   Potęgowo  Łupawa/58,8  2004  2,4  21,8  2,30  0,14  III  II 
    Łupawa/58,8  2007  3,15  21,4  1,60  0,14  IV  III 
    Poganice/54,4  2007  3,46  20,2  2,02  0,16  III  III 
    Poganice/54,4  2008  4,49  6,34*  1,74  0,138  bd  bd 
  Damnica  Damnica/42,2  2004  3,5  23,7  2,49  0,18  III  II 
    Damnica/42,2  2007  2,78  21,7  2,76  0,14  IV  IV 
    Damnica/42,2  2008  4,17  bd  2,20  0,153  bd  bd 
    Damnica/42,2  2009  3,75  6,60  2,158  0,100 
  Damnica  Damnica/38,4  2004  3,0  23,8  2,43  0,17  III  II 
  Główczyce  Żelkowo/23,0  2004  3,2  19,0  2,94  0,15  III  II 
  Smołdzino  Smołdzino/13,3  2006  2,78  14,4  2,92  0,138  IV  III 
  Smołdzino  Smołdzino/13,3  2007  2,45  19,5  3,14  0,13  IV  III
    Smołdzino/13,3  2008  3,79  5,50*  2,68  0,128  bd  bd 
    Smołdzino/13,3  2009  3,85  9,11  2,463  0,117  PD 
  Ustka  Rowy/0,7  2007  4,35  45,4  2,27  0,10  II  IV 
    Rowy/0,7  2008  6,87  8,24*  1,59  0,104  bd  bd 
    Rowy/0,7  2009  5,66  13,93  1,760  0,069 
  Główczyce  Gać/15,0  2000  2,8  25,1  2,16  0,16  III  II 
Ciek spod  Główczyce  Główczyce/10,0  2000  2,8  21,7  4,54  0,14  non  II 
Dargolezy  Smołdzino  Kluki/2,6  2000  3,0  31,4  3,20  0,13  non  II 
Pustynka  Smołdzino  Kluki/2,6  2007  3,28  36,9  4,97  0,19  IV 
Rzechcianka  Główczyce  Karpno/1,8  2000  2,5  18,9  5,00  0,18  III  II 
    Karpno/1,8  2007  2,53  21,1  5,76  0,14  IV 
    Karpno/1,8  2008  4,54  bd  5,02  0,143  bd  bd 
    Karpno/1,8  2009  3,99  7,79  5,771  0,112 
Wieprza  Kępice  Biesowiczki/76,6  2007  2,18  25,4  1,23  0,10  IV  III 
    Biesowiczki/76,6  2008  2,63  6,13*  1,20  6,13  bd  bd 
Wieprza  Kępice  Kruszka/70,8  2002  2,6  14,1  1,29  0,11  non  II 
    Kruszka/70,8  2006  2,25  11,7  1,57  0,111  III  III 
  Kępice  pon.m.Kępice/65,2  2002  2,4  17,0  1,48  0,12  III  II 
  Kępice  pon.m.Kępice/65,2  2006  2,50  13,5  1,68  0,172  IV  III 
  Kępice  Korzybie/57,0  2002  2,2  20,8  1,80  0,13  III  II 
  Kępice  Korzybie/57,0  2006  2,53  14,4  1,73  0,113  IV  III 
  Kępice  Korzybie/59,0  2007  2,18  21,7 1,69  0,12   IV  III 
    Korzybie/59,0  2008  3,16  bd  1,30  0,103  bd  bd 
Studnica  Kępice  Ciecholub/1,6  2002  2,4  15,2  1,54  0,12  III  II 
    Ciecholub/1,6  2006  3,04  13,2  1,79  0,170  IV  III 
    Ciecholub/1,6  2007  2,45  18,8  1,36  0,10  IV  III 
    Ciecholub/1,6  2008  bd  bd 

bd 

bd  bd   bd
Bystrzenica  Kępice  Barcino/10,2  2006  2,84  17,1  2,60  0,156  III 
    Korzybie/0,9  2006  2,48  21,1  2,49  0,142  IV  III 
Brodniczka  Słupsk  Czarny Młyn/0,4  2007  1,56  14,6  3,69 0,08  IV  III 
Potynia  Ustka  Potynia/0,3  2007  2,02  51,4  2,90  0,12  III  IV 
    Potynia/0,3  2008  2,67  18,71  2,66  0,105  bd  bd 
Orzechowa  Ustka  Orzechowo/0,3  2007  1,94  44,4  2,89  0,12  IV  IV 
Karwina    Duninowo/3,5  2007  2,90  21,2  3,10  0,17  IV  IV 
    Duninowo/3,5  2008  5,74  bd  3,33  0,199  bd  bd 
Łeba  Główczyce  Izbica/15,0  2008  3,36  bd  1,87  0,139  bd  bd 
    Izbica/15,0  2009  4,13  12,03  1,920  0,128 

**ChZTMn
* Od r.2009-St.JCW-stan jednolitej części wód- Z-zły, D-dobry
*St.ekol.- D-dobry , U-umiarkowany
*OWO-węgiel organiczny ogółem
Wyniki badań wykonanych przez WIOŚ w r.2009,  podano w opracowaniu  WIOŚ „ Stan jednolitych części wód (JCW) rzek woj. pomorskiego badanych w r.2009

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

Długość wybrzeża morskiego w granicach administracyjnych powiatu 55 km

Długość wybrzeża, gdzie ze względów sanitarnych możliwe jest uruchomienie kąpielisk 1 750 [m]/ 

Zgodnie z komunikatem nr 1/11 dotyczącym kąpielisk morskich, w powiecie słupskim PWIS dopuszcza następujące kąpieliska w gminie Ustka:

 • Ustka Zachód- plaża na zachód od portu  
 • Ustka Wschód- plaża na zachód od portu
Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody morskie
 • wody roztopowe
 • wody opadowe       

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe

Powiat Tczewski

Wody powierzchniowe

a) naturalne cieki wodne w granicach powiatu
-  rzeka Struga Młyńska; 26,9 km; odpływ    rzeka Motława
-  rzeka Szpęgawa; 8,5 km; odpływ    jezioro Rokickie Duże
-  rzeka Swarożynka; 4,1 km; odpływ    rzeka Szpęgawa
-  rzeka Struga Subkowska; 18,2 km; odpływ    rzeka Wisła
-  rzeka Turzyca; 8,2 km; odpływ    rzeka Motława
-  rzeka Damaszka; 4,3 km; odpływ    rzeka Szpęgawa
-  rzeka Struga Ulgowa; 1,4 km; odpływ    rzeka Motława
-  rzeka Czysta; 5,5 km; odpływ    rzeka Szpęgawa
-  rzeka Węgiermuca; 2,6 km; odpływ    rzeka Wierzyca
-  rzeka Waćmierka; 2,4 km; odpływ    rzeka Swarożynka
-  rzeka Struga Bielicka; 6,4 km; odpływ    jezioro Rakowieckie
-  rzeka Struga Rakowiecka; 2,0 km; odpływ    rzeka Struga Bielicka
-  rzeka Beka I; 10,6 km; odpływ    rzeka Janka
-  rzeka Beka II; 0,5 km; odpływ    rzeka Beka I
-  rzeka Struga Lipiogórska; 3,7 km; odpływ    rzeka Janka
-  rzeka Liszka; 4,3 km; odpływ    rzeka Janka
-  rzeka Janka; 24,3 km; odpływ   rzeka Wierzyca
-  rzeka Struga Kierwałdzka; 3,9 km; odpływ   rzeka Janka
-rzeka Wierzyca; 41,6 km; odpływ rzeka Wisła
-rzeka Motława; 11,6 km; odpływ rzeka Martwa Wisła
-rzeka Wisła; 55 km; odpływ Morze Bałtyckie


b) kanały
- Kanał „P”; 1,0 km; odpływ    rzeka Wisła
- Kanał Graniczny; 11,2 km; odpływ    jezioro Pelplińskie
- Kanał Wałowy; 13,7 km; odpływ    jezioro Pelplińskie
- Kanał Pelpliński; 2,6 km; odpływ   kanał „P”
- Kanał Młyński; 8,2 km; odpływ    rzeka Wisła
- Kanał Średniak; 5,0 km; odpływ    kanał Graniczny
- Kanał Jeziorniak I; 2,0 km; odpływ   kanał Graniczny
- Kanał Jeziorniak II; 5,5 km; odpływ   kanał Graniczny
- Kanał Odpływowy „C”; 2,5 km; odpływ   kanał Graniczny


c) jeziora
- jezioro Rokickie Duże; 25,54 ha; przepływowe
- jezioro Rokickie Małe; 8,46 ha; przepływowe
- jezioro Węgornia; 9,28 ha; przepływowe
- jezioro Zduńskie; 15,78 ha; przepływowe
- jezioro Młyńskie; 8,60 ha; przepływowe
- jezioro Damaszka; 91,19 ha; przepływowe
- jezioro Waćmierek; 6,8  ha; nie jest przepływowe
- jezioro Pelplińskie Duże; 32,28 ha; przepływowe
- jezioro Pelplińskie Małe; 8,90 ha; przepływowe
- jezioro Półwieś; 38,19 ha; przepływowe
- jezioro Pieniążkowo; 25,75 ha; przepływowe
- jezioro Rakowieckie; 32,20 ha; przepływowe
- jezioro Smarzewskie; 15,52 ha; przepływowe
- jezioro Jelenie; 29,9 ha; nie jest przepływowe
- jezioro Tymawskie powierzchnia;  7,8 ha;  nie jest przepływowe
-jezioro Gętomie; powierzchnia (ha) ok. 13; przepływowe – nie
 

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Miasto i Gmina Tczew – Swarożyn do rzeki Swarożynki, Turza do rzeki Damaszki, Szpęgawa do rzeki Strugi Młyńskiej Tczew
 • Gmina Morzeszczyn – Morzeszczyn do rzeki Janki, Majewo do rzeki Strugi Lipiogórskiej
 • Gmina Subkowy – Struga Subkowska
 • Miasto i Gmina Pelplin – rzeka Wierzyca
 • Miasto i Gmina Gniew – rzeka Wisła
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Monitoring jakości wód powierzchniowych jest prowadzony przez WIOŚ.
Stan wód powierzchniowych wyżej wymienionych - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska  z dnia 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: na podstawie badań  prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 I kl włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).
Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.
Dla badań z r.2007  i następnych dokonano  klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008

 

Rzeka

Gmina/powiat

Punkt kontr./

km rzeki 

ost. rok

Wyniki badań

Klasyf. og.

 

 


badań

BZT5

ChZT

Cr

Nog

Pog

St. sanit.

Wisła

 

tczewski/malborski

Most knibawski, na drodze Starogard-Malbork/903,0

2005

3,2

28,2

2,38

0,16

III

III

 

 

Most knibawski, na drodze Starogard-Malbork/903,0

2006

4,2

34,4

2,61

0,32

III

III

Wierzyca

Gniew

Brody Pom. pow.Gniewu / 9,2

2002

4,2

27,4

3,14

0,22

III

non

 

Gniew

pon.Gniewu uj.do Wisły / 0,5

2002

3,3

26,7

3,09

0,22

III

non

Wierzyca tczewski Poniżej Pelplina/16,7 2005 2,7 20,6 2,40 0,22 IV III
  Gniew Od Wietcisy do ujścia/13,2 2008 2,6 bd 2,89 0,304 bd  
Wierzyca tczewski Poniżej Gniewu/0,1 2005 3,0 24,0 2,63 0,25 IV III
Wierzyca Gniew Gniew/1,6 2007 3,4 32,3 3,24 0,40 IV IV

Janka

Pelplin

uj.do Wierzycy Morzeszczyn

2002

2,8

30,3

4,14

0,26

III

III

Motława

Tczew

Rokitki / 52,1

2003

3,2

25,9

2,90

0,21

II

III

 

Tczew

Rokitki/52,1

2007

4,6

35,8

4,14

0,22

IV

IV

    Rokitki/52,1 2008 4,5 bd 3,57 0,181 bd  

Drybok

Tczew

Tczew/0,0

2007

2,8

29,8

5,98

0,55

IV

IV

  Tczew Tczew/0,0 2008 2,3 bd 4,65 0,693 bd  bd
Drybok Tczew Tczew/0,0 2009  4,4 11,5  10,7  0,62 

Węgiermuca

Pow. Tczew/Starogard

Ujście do Wierzycy/1,4

2007

2,5

40,1

4,65

0,31

IV

IV

    Ujście do Wierzycy/1,4 2008 2,5 bd 4,14 0,317 bd  bd
Węgiermuca Pelplin/Starogard Ujście do Wierzycy/1,4 2009  5,4 14,4  5,5  0,27 

Janka

tczewski

Ujście do Wierzycy/0,1

2005

2,8

25,8

3,34

0,27

IV

III

Janka

tczewski

Brody Pom./0,1

2007

3,9

39,5

4,99

0,40

IV

IV

 

Morzeszyn/Gniew

Brody Pom./0,1

2008

3,1

bd

4,24

0,376

bd

 bd

Janka Morzeszczyn/Gniew Brody Pom./0,1 2009  4,7  14,8 6,1  0,30 

jeziora: jez. Damaszka - kl. czystości-non, na podstawie badań WIOŚ 1999

* Od r.2009-St.JCW-stan jednolitej części wód- Z-zły, D-dobry St.ekol.- D-dobry , U-umiarkowany OWO-węgiel organiczny ogółem
Wyniki badań wykonanych przez WIOŚ w r.2009,  podano w opracowaniu  WIOŚ „ Stan jednolitych części wód (JCW) rzek woj. pomorskiego badanych w r.2009
 

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

Nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe
 • wody opadowe         

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe,
 • retencja –rezerwowa (jezioro Rakowieckie 415 000 m³)

Powiat Wejherowski

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu o długości powyżej 2km:

nazwa długość (km) w powiecie ujście
Łeba 117 43,3 Morze Bałtyckie
Reda 48 39,9 Zatoka Pucka
Bolszewka 33,6 33,6 rz. Reda
Chełst 31,76 20,9 Łeba
Gościcina 30,3 30,3 rz. Bolszewka
Piaśnica 28,6 6,7 Morze Bałtyckie
Zagórska Struga 25,1 5,4 Zatoka Pucka
Bychowska Struga 21,7 13,5 j. Żarnowieckie
Kacza 16,4 6,4 Zatoka Gdańska
Kisewa (Kisewka) 20,7 10,1 rz. Łeba
Okalica 18,3 0,7 rz. Łeba
Dębnica 17,34 11,8 rz. Łeba
Struga Węgorza 17,25 13,6 rz. Łeba
Trzy Rzeki 15,65 2,9 Radunia
Struga Choczewska 9,7 9,7 rz. Chełst
Struga Młyńska-Kostkowo 9 9 rz. Reda
Kanał Rybski 6,6 6,6 j. Orle
Wielistowska Struga 6,3 6,3 rz. Węgorza
Struga B Strzepcz 5,2 5,2 rz. Łeba
Struga Zęblewska 3,8 3,8 rz. Bolszewka
Struga Młyńska 3,8 2,2 rz. Bolszewka
Stara Reda 3,4 3,4 rz. Reda
Kanał "A" Orle 2,9 2,9 rz. Reda
Mulk 2,1 2,1 j. Tuchomskie
Struga Otalżyno 2,1 2,1 rz. Gościcina
Salinka (Struga Salińska) 2,1 2,1 rz. Bychowska Struga

 
 • kanały o długości powyżej 2km:

nazwa długość (km) w powiecie ujście
Kanał Biebrowski I 12 12 rz. Chełst
Kanał Mrzezino 10,18 3,65 rz. Zatoka Pucka
Kanał Łyski 5,8 0,9 rz. Zagórska Struga
Kanał Kębłowski 5 1,7 rz. Łeba
Kanał Księży Potok 4,9 4,9 Kanał Świetliński
Kanał Sasiński 4,3 4,3 rz. Chełst
Kanał "A" Tłuczewo 3,6 3,6 rz. Łeba
Kanał Wielki 3,59 3,59 rz. Łeba
Kanał Swietliński 3,1 3,1 rz. Łeba
Kanał "A" Mierzyno 3 3 rz. Struga Bychowska
Kanał "I" Zelewo 2,7 2,7 rz. Reda
Kanał "C" Góra Pomorska 2,5 2,5 rz. Reda
kanał Połchowo 2,31 0,58 rz. Reda
Kanał "B" Letni Dwór 2,3 2,3 rz. Gościcina
Kanał "G" Słuszewo 2,2 2,2 rz. Reda
Doprowadzalnik "B’ Lublewo 2,1 2,1 rz.Struga Bychowska
Kanał Stokowy 2 2 rz. Łeba
Kanał "B" Orle 2 2 Kanał "A" Orle
Kanał Stokowy 2 2 rz. Łeba

 
 • jeziora powyżej 5 ha:

nazwa powierzchnia (ha) głębokość (max) przepływowe
Żarnowieckie 1431,6 19,4 tak
Choczewskie 177,7 12,9 tak
Tuchomskie 1 134,7 8 tak
Potęgowskie2 133,3 8,8 tak
Otalżyno 79,6 5 tak
Salino 70,7 8,6 tak
Orle 64,7 2,8 tak
Czarne (gm. Gniewino) 61 23,1 tak
Dąbrze 57,6 5,6 nie
Wysoka (Wycztok) 52,3 6 tak
Lewinko 51,5 12 tak
Kamień 44,7 31,9 nie