Gdańsk

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
 • data zatwierdzenia  - 26.03.2002r. (uchwała Nr XLVII/1416/2002 RMG)
 • data aktualizacji planu  - 27.05.2010r.
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

data uchwalenia 28.02.2008r. ( uchwała Nr XX/503/08 RMG – tekst ujednolicony)

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

ponad  500 000

w tym :

 • komunalnych  -  191 478
 • przemysłowych -  ponad 300 000

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca – 380 kg.

Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach:
  • surowcowych w ponad 600 zestawach (makulatura, szkło, stłuczka szklana); odbiór oraz obsługę pojemników realizuje Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. (100% udziałów Miasta);
  • niebezpiecznych – zbiórka realizowana w systemie objazdowym;
  • przeterminowanych lekarstw – specjalne pojemniki w aptekach ;
  • świetlówek z obiektów gminnych;
  • baterii (zbierane w specjalnej kieszeni znajdującej się w pojemniku na szkło);
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

 Zakład Utylizacyjny sp. z o.o.; 80-180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 55;
 składowisko

 • typ składowiska – odpadów komunalnych i przemysłowych
 • wielkość składowiska – 50 ha
 • pojemność całkowita składowiska  - 9 mln. m3
 • liczba kwater ogółem -  1 szt.
 • liczba kwater eksploatowanych  - 1 szt. (sektor 800/1 od 2.01.2010r.)
 • liczba kwater zamkniętych  - 1 szt.  ( sektor 800/2 zamknięty decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 27.11.2009r. określająca datę zaprzestania przyjmowania odpadów na dzień 31.12.2009r.)
 • rekultywacja składowiska – decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego   DROŚ.S.ES.7655-14/09 z dnia 27.11.2009r. wyznacza harmonogram rekultywacji.   
 • monitoring składowiska – badanie poziomu i składu wód podziemnych, powierzchniowych i odcieków; pomiar ilości opadu atmosferycznego; pomiar emisji i składu biogazu; pomiar stopnia osiadania powierzchni składowiska z wykorzystaniem ustalonych reperów metodą GPS;   
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie kwatery/sektor 800/1 - bariera sztuczna ( ił 56-60 cm/bentomata/folia PEHD gr. 2 mm);     
  • podczyszczalnia ścieków i  odcieków  ze składowiska – głównym elementem segmentu jest instalacja odwróconej osmozy, z której ścieki wstępnie poczyszczone są odprowadzane do kanalizacji miejskiej. 
  • instalacja odzysku biogazu – w skład której wchodzi system pozyskiwania biogazu oraz                urządzenia do produkcji i przesyłu energii elektrycznej,
  • wagi samochodowe o nośności min. 35 ton – 2 szt.    
  • kompaktom -Bomag  i ŁK-34; 4 ładowarki, 2 spycharki, 2 ciągniki i koparka 
 • kompostownia – kontenerowa KNEER; składająca się z 8 kontenerów do kompostowania, filtra biologicznego, stacji nadmuchu i pomieszczenia sterującego oraz placu manewrowego    

Ilość unieszkodliwionych odpadów na składowisku   -  196 597 Mg
Ilość odzyskanych poprzez kompostowanie  -  5 253 Mg

Port Service sp.z o.o. ul. Mjr. H. Sucharskiego 75; 80-365 Gdańsk;

 • Spalarnia z o.o. ul. Mjr. H. Sucharskiego 75; 80-365 Gdańsk; www.portservice.com.pl
 • podstawowe dane techniczne  pieca obrotowego
 • maks. wydajność spalarni wynosi – 20 000 Mg/rok (odpady niebezpieczne inne niż zakaźne medyczne) i 11 000 Mg/rok  (odpady zakaźne medyczne);
 • godz. wydajność – 2,5 Mg/h (odpady niebezpieczne inne niż zakaźne medyczne) i 1,6 Mg/h  (odpady zakaźne medyczne);
 • min. temperatura spalania – 8500 C (odpady niebezpieczne inne niż zakaźne medyczne) i 11000 C (odpady zakaźne medyczne);
 • do spalania kierowane są odpady ropopochodnych, farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, przeterminowanych produktów, chemikalia, opakowania, odpady medyczne.

Ilość unieszkodliwionych poprzez spalenie w roku 2009 odpadów – ok. 15 909 Mg.

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

data przyjęcia -   grudzień 2002 r. (ok. 1 800 budynków, w tym ok. 1 000 domów jednorodzinnych - powierzchnia materiałów azbestowych - ok. 260 000 m².)

Programy usuwania azbestu

data przyjęcia – brak

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na terenie Miasta Gdańska urządzenia zawierające PCB zidentyfikowano w pięciu przedsiębiorstwach. W okresie lat 2004-2007 na terenie Miasta Gdańska eliminowano urządzenia zawierające PCB – łącznie wytworzono blisko 16 ton tych odpadów.
Ilość odpadów zawierających PCB wytworzonych na terenie Miasta Gdańska w latach 2004-2007

Kod odpadów
Nazwa kodu odpadów
2004r.
Mg / rok
2005r.
Mg / rok
2006r.
Mg / rok
2007r.
Mg / rok
2008r.
Mg / rok
16 02 09*
Transformatory i kondensatory zawierające PCB
5.357
6.839
2.59
1.16
b.d.
Źródło: WBGO, dane z sierpnia 2009r.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Urzędu Marszałkowskiego urządzenia z PCB nie znajdują się w zakładach zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska

 

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • ZŁOMOWIEC ul. Kościuszki 2a; 80-451 Gdańsk i Mostowa 3, 80-778 Gdańsk
 • PPHU HERA ul. Wschodnia 17;80-066 Gdańsk; ul. Tarcice 14; Gdańsk
 • Panta  sp. z o.o. ul. Uczniowska 52, 80-530 Gdańsk
 • CENTROZŁOM ul. Litewska 18; 80-719 Gdańsk
 • RAAN Rafał Tyda, Andrzej Piotrowski ul. Budowlanych 5;80-298 Gdańsk
 • AUTO RECYCLING SERVICE Marek Kawka ul. Lęborska 1a; 80-386 Gdańsk
 • DRAPOL sp. z o.o. ul Litewska 18; 80-719 Gdańsk
 • KOBA Organizacja Odzysku S.A. ul. Kochanowskiego 130 c, Gdańsk
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • ul. Oliwska 21/23 Gdańsk (Eko-Arrow s.c. www.eko-arrow.pl )
 • ul. Uczniowska 52 Gdańsk (Panta sp.z o.o. www.panta.gda.pl )
 • ul. Jabłoniowa 55 Gdańsk  (Zakład Utylizacyjny sp. z o.o. www.zut.com.pl )
 • kontenery –ul. Gospody 10 i ul. Nałkowskiej 4 (godz. otwarcia 10-18. sob. 11-14, tel. 606 611 721- Organizacja Odzysku ELEKTREKO poprzez firmę PESTAR www.elektroeko.pl )
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Gdynia

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

W dniu 24 września 2008 roku Rada Miasta Gdyni uchwałą nr XXIII/557/08 przyjęła "Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2008 - 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 - 2014".

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

Uchwała Nr XX/480/08Rady Miasta Gdyni z dnia 28 maja 2008r.

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

141 598,7 w tym :

 • komunalnych 105 387,0
 • przemysłowych 36 211,70

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca .344 kg/osobę/rok

Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach:
  • szkło 
  • papier     
  • plastik 
  • niebezpieczne      
  • inne
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • odzysk
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Składowisko BRAK na terenie gminy
Zakład Zagospodarowania Odpadami „Eko Dolina” Łężyce, 84-207 Koleczkowo, powiat Wejherowo Aleja Parku Krajobrazowego 99 
Ilość unieszkodliwionych w r.2009. odpadów na składowisku[Mg] 193 986
Spalarnia-  brak na terenie gminy
Kompostownia- brak na terenie gminy / teren zakładu Eko Dolina Łężyce lokalizacja Eko Dolina

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

„Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest wraz z programem ich usuwania dla miasta Gdyni”

Programy usuwania azbestu

data przyjęcia 1.07.2008  Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni Nr 6836/08/V/O

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Według danych z Urzędu Marszałkowskiego następujące przedsiębiorstwa w Gdyni posiadają urządzenia zawierające PCB:

 • Stocznia Marynarki Wojennej, Naval Shipyard, Gdynia ul. Inż. Śmiadowicza 87-27,
 • Stocznia Remontowa Nauta , 81-342 Gdynia, ul. Waszyngtona 1 ,
 • Komenda Portu Wojennego , 81-103 Gdynia, Rondo Bitwy pod Oliwą,
 • Jednostka Wojskowa Nr 4651, 81-912 Gdynia Babie Doły, ul. Zielona,
 • Stocznia Gdynia, 81-969 Gdynia ul. Czechosłowacka 3.
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Firma „JARPO” – Jarosław Pozański w Gdyni, 81-602 Gdynia, ul. Chwarznieńska 192a
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Brak informacji 

Powiat Bytowski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
 • Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Bytowskiego 2010:
  • data zatwierdzenia:  23 grudnia 2008 r.
  • data aktualizacji planu:  planowana data aktualizacji – grudzień 2012 r.
 • Gminne Plany Gospodarki Odpadami (10 gmin); data uchwalenia/aktualizacji:
  • Gmina Tuchomie 6 sierpnia 2004 27 października 2008
  • Gmina Kołczygłowy 17 września 2004  nie zaktualizowany 
  • Miasto i Gmina Bytów 20 października 2004  nie zaktualizowany
  • Gmina Trzebielino 28 października 2004  nie zaktualizowany
  • Gmina Borzytuchom 29 października 2004  nie zaktualizowany
  • Gmina Studzienice  10 listopada 2004   nie zaktualizowany
  • Gmina Czarna Dąbrówka 19 listopada 2004   nie zaktualizowany
  • Gmina Lipnica  19 listopada 2004  nie zaktualizowany
  • Gmina Parchowo  2 grudnia 2004 nie zaktualizowany
  • Miasto i Gmina Miastko 3 czerwca 2005 13 listopada 2009
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

data uchwalenia:

 • Gmina Tuchomie 29 grudnia 2005
 • Gmina Czarna Dąbrówka 31 stycznia 2006   
 • Gmina Bytów 29 marca 2006
 • Miasto i Gmina Miastko 30 czerwca 2006  
 • Gmina Trzebielino  27 września 2006
 • Gmina Kołczygłowy  19 października 2006 
 • Gmina Studzienice  6 grudnia 2006 
 • Gmina Lipnica  19 grudnia 2006
 • Gmina Borzytuchom  12 marca 2007
 • Gmina Parchowo  21 grudnia 2007
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

brak danych

Sposób postępowania z odpadami

Selektywna zbiórka odpadów w gminach:                                                   
zbiórka odpadów opakowaniowych w 2009 r.w Mg: 

 
Rodzaje i ilość zebranych odpadów opakowaniowych w 2009 roku (kod odpadu)
Gmina
szkło
(15 01 07)
papier i tektura
(15 01 01)
tworzywa sztuczne
(15 01 02)
Borzytuchom
b.d.
-
b.d.
Bytów
228,2
90,4
214,4
Czarna Dąbrówka
b.d.
b.d.
b.d.
Kolczygłowy
49,01
-
45,3
Lipnica
57,5
3,4
48,01
Miastko
145,8
-
29,03
Parchowo
15,7
1,7
13,7
Studzienice
b.d.
b.d.
b.d.
Trzebielino
63,32
-
47,0
Tuchomie
42,4
3,5
36,7

 

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 • Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o., Składowisko odpadów w  Sierznie, gmina Bytów
  • typ składowiska:   składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
  • wielkość składowiska (ha):  powierzchnia w granicach korony – 3,25;  powierzchnia całkowita – 7,39 
  • pojemność całkowita składowiska (Mg/m3):  216 370 / 525 585
  • pojemność pozostała do wypełnienia (Mg/m3):  100 290,8 / 242 465,1 
  • liczba kwater ogółem (szt.):  1
  • liczba kwater eksploatowanych  (szt.):  1
  • liczba kwater zamkniętych (szt.):  0
  • monitoring składowiska:  tak
  • wyposażenie składowiska:
  • uszczelnienie   bariera sztuczna + izolacja syntetyczna 0,5 mm
  • drenaż odcieków   tak
  • instalacja do odgazowania  tak
  • waga    tak
  • kompaktor    tak
  • linia sortownicza   tak
  • Ilość odpadów unieszkodliwionych na składowisku w 2009 r. [Mg]:  9 748,0

 

 • Zakład Usług Komunalnych i Transportowych s.c. „Kodek”, Składowisko odpadów komunalnych dla miasta i gminy Miastko w Gatce, gmina Miastko
  • typ składowiska:   składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
  • wielkość składowiska (ha):  powierzchnia w granicach korony – 2,17;  powierzchnia całkowita – 9,13 
  • pojemność całkowita składowiska (Mg/m3):  - / 80 000
  • pojemność pozostała do wypełnienia (Mg/m3):  - / 16 000
  • liczba kwater ogółem (szt.):  1
  • liczba kwater eksploatowanych  (szt.):  1
  • liczba kwater zamkniętych (szt.):  0
  • monitoring składowiska:  tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie   bariera naturalna + izolacja syntetyczna 1,8 mm
  • drenaż odcieków   tak
  • oczyszczalnia odcieków  nie
  • instalacja do odgazowania  tak
  • waga    tak
  • kompaktor    tak
  • Ilość odpadów unieszkodliwionych na składowisku w 2009 r. [Mg]: 1 965,09

 

 • Zakład Gospodarki Komunalnej, Składowisko odpadów komunalnych Rokity, gmina Czarna Dąbrówka
  • typ składowiska:   składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
  • wielkość składowiska (ha):  powierzchnia w granicach korony – 0,46;  powierzchnia całkowita – 2,12 
  • pojemność całkowita składowiska (Mg/m3):  - / 12 150
  • pojemność pozostała do wypełnienia (Mg):  0 
  • liczba kwater ogółem (szt.):  1
  • liczba kwater eksploatowanych  (szt.):  1
  • liczba kwater zamkniętych (szt.):  0
  • rekultywacja składowiska:    od 2010 r.                 
  • wyposażenie składowiska:
  • uszczelnienie   izolacja syntetyczna – geomembrana 2,0 mm
  • drenaż odcieków   tak
  • Ilość odpadów unieszkodliwionych na składowisku w 2009 r. [m3]:  9 541,9

 

 • Zakład Gospodarki Komunalnej, Składowisko odpadów komunalnych Kozy, gmina Czarna Dąbrówka
  • typ składowiska:   składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
  • wielkość składowiska (ha):  powierzchnia w granicach korony – 0,42;  powierzchnia całkowita – 1,04
  • pojemność całkowita składowiska (Mg/m3):  - / 7 500
  • pojemność pozostała do wypełnienia (Mg):  0 
  • liczba kwater ogółem (szt.):  1
  • liczba kwater eksploatowanych  (szt.):  1
  • liczba kwater zamkniętych (szt.):  0
  • rekultywacja składowiska:    od 2010 r.                   
  • wyposażenie składowiska:
  • uszczelnienie   izolacja syntetyczna – geomembrana 2,0 mm
  • drenaż odcieków   tak
  • Ilość odpadów unieszkodliwionych na składowisku w 2009 r. [m3]:  5 085,1

 

 • Zakład Gospodarki Komunalnej, Składowisko odpadów komunalnych Unichowo, gmina Czarna Dąbrówka
  • typ składowiska:   składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
  • wielkość składowiska (ha):  powierzchnia w granicach korony – 0,48;  powierzchnia całkowita – 2,01 
  • pojemność całkowita składowiska (Mg/m3):  - / 12 150
  • pojemność pozostała do wypełnienia (Mg):  0 
  • liczba kwater ogółem (szt.):  1
  • liczba kwater eksploatowanych  (szt.):  1
  • liczba kwater zamkniętych (szt.):  0
  • rekultywacja składowiska:    od 2010 r.                   
  • wyposażenie składowiska:
  • uszczelnienie   izolacja syntetyczna – geomembrana 2,0 mm
  • drenaż odcieków   tak
  • Ilość odpadów unieszkodliwionych na składowisku w 2009 r. [m3]:  6 579,16

 

 • Gmina Studzienice, Składowisko odpadów komunalnych w Osławie Dąbrowie, gmina Studzienice
  • typ składowiska:   składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
  • wielkość składowiska (ha):  powierzchnia w granicach korony – 0,5;  powierzchnia całkowita – 2,16 
  • pojemność całkowita składowiska (Mg/m3):  5 250 / -
  • pojemność pozostała do wypełnienia (Mg):  4 805 (na koniec 2005 r.)
  • liczba kwater ogółem (szt.):  1
  • liczba kwater eksploatowanych  (szt.):  składowisko nieeksploatowane od 01.03.2006 r.
  • liczba kwater zamkniętych (szt.):  brak formalnego zamknięcia składowiska
  • rekultywacja składowiska:    od 2010 r.                   
  • wyposażenie składowiska:
  • uszczelnienie   izolacja syntetyczna 0,8 mm
  • Ilość odpadów unieszkodliwionych na składowisku w 2009 r. [m3]:  nieeksploatowane

 

Razem ilość odpadów przyjętych przez zakłady na terenie powiatu- 32 919,25 Mg

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

Wszystkie gminy w powiecie posiadają wykazy obiektów, w których wykorzystywany jest azbest (głównie płyty azbestowo-cementowe). Wykazy te jednak nie zawieraj ocen przydatności wyrobów zawierających azbest do dalszej eksploatacji. Tym samym nie określają stopnia pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest z poszczególnych obiektów.

Programy usuwania azbestu

Powiatowy program usuwania azbestu: 
„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Bytowskiego 2008-2032” opracowany w sierpniu 2008 roku jako integralna część powiatowego planu gospodarki odpadami.

 

Gminne programy usuwania azbestu:  nie opracowano

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Na liście przedsiębiorstw posiadających urządzenia z PCB, prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, nie występują przedsiębiorstwa z powiatu bytowskiego.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Stacja demontażu pojazdów:

 • Zakład Produkcyjno-Handlowy „ALMA” – Tomasz Miazga, Udorpie 41 - Stacja demontażu w Bytowie, ul. Szarych Szeregów 3
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

 

Lp.
Nazwa i adres firmy
Rodzaj zbieranego zużytego sprzętu
1.
JOLMAR Jolanta Chmielewska
Ul. Górna 54
77-200 Miastko
1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny
4. Sprzęt audiowizualny
2.
TV-SAT VIDEO Krzysztof Chmielewski
Ul. Armii Krajowej 19
77-200 Miastko
1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny
4. Sprzęt audiowizualny
3.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Ul. Dworcowa 17 a
77-100 Bytów
1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny
4. Sprzęt audiowizualny
5. Sprzęt oświetleniowy
6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych
7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
8. Przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów
9. Przyrządy do nadzoru i kontroli
10. Automaty do wydawania
4.
Handel-Produkcja Piotr Łangowski
Ul. Dworcowa 22 a
77-200 Miastko
2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych
7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
5.
Hurtownia BEST Sp. J. Elżbieta Kaczmaryk, Henryk Kaczmaryk
Ul. Gen. Wybickiego 13
77-200 Miastko
5. Sprzęt oświetleniowy
6.
Apteka POD LIPAMI Anna Iciaszek
Ul. Dworcowa 24 a
77-200 Miastko
2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
8. Przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów
7.
APTEKA CENTRALNA Sp. J. Bożena Opalińska, Izabella Serement
Ul. Armii Krajowej 22
77-200 Miastko
8. Przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów
8.
COMEL Telekomunikacja                   i Informatyka
Ul. Szewska 11
77-200 Miastko
3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Nie występują.

Powiat Chojnicki

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Powiat Chojnicki  Nr XXXIII/222/2002 Rada Powiatu Chojnickiego z dnia 25 marca 2002r Pod nazwa Strategia Ekorozwoju Powiatu Chojnickiego który następnie w 2004r został uzupełniony o pierwszy plan gospodarki odpadami dla PCh  Całość została Przyjęta  Uchwałą Nr XXII/159/2004 z dnia 15 grudnia 2004 oraz XXIV /185/2005 z dnia 25 lutego 2005r.
Data aktualizacji planu –brak aktualizacji

 • Brusy uchwała Nr XXII – 223/2005 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 grudnia 2005
 • Gmina Wiejska Chojnice Nr XXX/391/2005 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 23.06.2005r.
 • Czersk Nr XXV/287/05 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23.02.2005
 • Konarzyny Nr XXIII/138/2005 z dnia 05.11.2005
 • Gmina Miejska Chojnice Nr XLIV/392/06 z dnia 18 05.2006
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Brusy 31 marca 2006r.
 • Gmina Chojnice 24 luty 2006r.
 • Miasto Chojnice 27.02.2006r.
 • Czersk 23 maja 2006r
 • Konarzyny 23 marca 2006
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

24 897,73

w tym :

 • komunalnych    21 015,75
 • przemysłowych    3 881,98

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 223 kg/os/rok

Sposób postępowania z odpadami

Brak danych z powiatu.

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Brak danych z powiatu.

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

Brak danych z powiatu.

Programy usuwania azbestu

Brak danych z powiatu.

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Gmina nie posiada wykazu osób posiadających urządzenia z PCB.
Na wykazie prowadzonym przez Urząd Marszałkowski nie figurują podmioty gospodarcze z powiatu  chojnickiego.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Brak danych z powiatu.

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Powiat Człuchowski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
 • Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami uchwalony dnia 30.12.2004 roku
 • Gmina Rzeczenica data zatw. 29.11.2005 r. data aktualizacji: w toku
 • Gmina Przechlewo data zatw. 29.05.2006 r. data aktualizacji: w toku
 • Gmina Debrzno data zatw. 30.03.2005 r. data aktualizacji: w toku
 • Gmina Koczała data zatw. 04.04.2005 r. data aktualizacji: w toku
 • Gmina Czarne data zatw. 28.10.2005 r. data aktualizacji: w toku
 • Gmina miejska Człuchów  data zatw. 11.04.2005 r. data aktualizacji: w toku
 • Gmina wiejska Człuchów  data zatw. 31.03.2006 r. data aktualizacji: w toku
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Gmina Rzeczenica; data uchwalenia 07.12.2007r.
 • Gmina Przechlewo; data uchwalenia 19.03.2007r.
 • Gmina  Debrzno; data uchwalenia 21.09.2006r.
 • Gmina Koczała; data uchwalenia 28.06.2004r.
 • Gmina Czarne; data uchwalenia 27.02.2006r.
 • Miasto Człuchów; data uchwalenia 31.05.2006r.
 • Gmina Człuchów; data uchwalenia 05.10.2006r.
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

11 811,5

w tym :

 • komunalnych  10 991,6
 • przemysłowych 819,9

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca  203kg

GMINA PRZECHLEWO
2009 rok  928,96t
w tym :

 • komunalnych  859,38 t
 • przemysłowych   b.d

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca –133 kg
MIASTO CZŁUCHÓW

2009 rok  229,2t
w tym

 • komunalnych  0
 • przemysłowych 0

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca   320kg

GMINA KOCZAŁA

2009 rok 340 Mg
w tym

 • komunalnych  340  Mg
 • przemysłowych   bd

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca  91,89 kg

GMINA RZECZENICA

2009 rok 504,97
w tym

 • komunalnych 504,97
 • przemysłowych 0

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca  131kg
GMINA CZŁUCHÓW

2009 rok  736,66 

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca – 100 kg
GMINA DEBRZNO
 2009 rok –195 
 w tym

 •  komunalnych –195

  
ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca – 37 kg

GMINA CZARNE
 2009 rok –1 406Mg
 w tym 

 •  komunalnych – 539
 •  przemysłowych – 867

 
 ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca –55 kg

Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach:
  • szkło papier     
  • plastik 
  • niebezpieczne  tekstylia
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie,
 • odzysk
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Miasto Człuchów

 • lokalizacja Kiełpin 77-323 Polnica
  • składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne
  • typ składowiska przesypowy
  • wielkość składowiska ( ha ) 27,98
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 19720
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )   ok. 12 000
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) 5
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )  1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0
  • rekultywacja składowiska     nie                   
  • monitoring składowiska   tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie     bariera sztuczna
  • drenaż odcieków   tak
  • waga     tak
  • kompaktor    tak

Ilość unieszkodliwionych w r. 2009 odpadów – 229,2 Mg

Gmina Przechlewo

 • lokalizacja Przechlewo
  • składowisko
  • typ składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne
  • wielkość składowiska ( ha ) 1,71
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 18900
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )  ok. 6 200
  • liczba kwater ogółem ( szt. )1
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )  1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0
  • rekultywacja składowiska     nie                   
  • monitoring składowiska   tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie     bariera naturalna / bariera sztuczna
  • drenaż odcieków   tak
  • instalacja do odgazowania  tak
  • waga     tak
  • kompaktor    tak

Ilość unieszkodliwionych w r. 2008 odpadów-886,14 Mg ( za 2009r brak danych)

Gmina Człuchów

 •  lokalizacja Kiełpin –  jak wyżej

 

Gmina Czarne

 • lokalizacja Nadziejewo – Czarne, ul. Kościuszki 42
  • typ składowiska - inne niż niebezpieczne i obojętne
  • wielkość składowiska ( ha ) bd.
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 44 820
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )  ok. 36 500
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) 2
  • monitoring składowiska  
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie    bariera naturalna / bariera sztuczna
  • drenaż odcieków   tak

Ilość unieszkodliwionych w r. 2008 odpadów- 1837 Mg ( za 2009r brak danych)

Gmina Debrzno

 • lokalizacja Grzymisław – 77-310 Debrzno
  • typ składowiska- składowisko odpadów obojętnych
  • wielkość składowiska ( ha ) bd
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 100 000m3
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )  70 000 m3
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie     bariera naturalna / bariera sztuczna
  • drenaż odcieków   tak
  • linia sortownicza   tak

Ilość unieszkodliwionych w r. 2007 odpadów- bd z powiatu, dane wg  sprawozdań -1540 Mg

Gmina Koczała – brak składowiska w gminie

Gmina Rzeczenica - brak składowiska w gminie

Razem ilość unieszkodliwionych odpadów na gminnych składowiskach-9 922,48 Mg

Spalarnia   brak
Kompostownia brak

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 •  Miasto Człuchów  tak
 • Gmina Człuchów  tak
 • Gmina Przechlewo  tak
 • Gmina Rzeczenica  tak
 • Gmina Czarne  tak
 • Gmina Debrzno  tak
 • Gmina Koczała  nie
Programy usuwania azbestu

Brak

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Według listy prowadzonej przez  Urząd Marszałkowski, w powiecie człuchowskim nie ma zakładów posiadających urządzenia z PCB

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • „TRANS-ZŁOM” Sp.jawna - J.Pawłowska, F.Barszcz; 77-300 Człuchów, ul.Polna 14 Ględowo 3D
 • Przedsiębiorstwo PKS Człuchów Spółka z o.o. w Człuchowie ul. Wojska Polskiego 5
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Miasto Człuchów  tak      ile 4

 • „Multimetal Recykling” Natalia Pulit, al. Wojska Polskiego 14, 77-300 Człuchów
 • PPHU TERG sp.j., ul. Traugutta; 77-300 Człuchów
 • „GRENE” sp. z o.o., ul. Batorego 18; 77-300 Człuchów
 • Jeronimo Martins Dystrybucja S.A., ul. Traugutta 11 i ul. Jerzego z Dąbrowy 2A; 77-300 Człuchów

Gmina Człuchów  nie ma
Gmina Rzeczenica  nie ma
Gmina Czarne  tak,      ile – 1

 • Firma Handlowa „FENI” sp. z o.o., ul. Ogrodowa 9A; 77-330 Czarne

Gmina Koczała  nie ma
Gmina Debrzno  tak ,     ile – 1

 • Jeronimo Martins Dystrybucja S.A., ul. Kościuszki; 77-310 Debrzno

Gmina Przechlewo   tak,      ile – 1: 

 • Firma Handlowo-Usługowa „M&M” s.c.,; 77-320 Przechlewo, ul. Człuchowska 16
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

nie ma 

Powiat Gdański

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
 • powiatowy plan gospodarki odpadami:
  • Uchwała Nr XXI/105/04 Rady Powiatu Gdańskiego  z dnia 30 listopada 2004 roku
 • gminny plan gospodarki odpadami:
  • Przywidz Uchwała Nr XVII/134/2004 Rady Gminy Przywidz  z dnia 19 października 2004 roku
  • Kolbudy Uchwała Nr VII/157/2004 Rady Gminy Kolbudy z dnia 26 października 2004 roku
  • Miasto Pruszcz Gdański Uchwała Nr XXVI/250/2004 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 8 grudnia 2004 roku
  • Pszczółki Uchwała Nr XVI/188/04 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 listopada 2004 roku
  • Cedry Wielkie Uchwała Nr XIX/181/04 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 29 września 2004 roku
  • Pruszcz Gdański Uchwała Nr XXI/67/2004 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 października  2004 roku
  • Trąbki Wielkie Uchwała Nr 118/VIII/2004 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 10 listopada  2004 roku
  • Suchy Dąb Uchwała Nr XVIII/132/05 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 lutego 2005 roku    
 • data aktualizacji planu
  • powiatowy plan gospodarki odpadami: Uchwała Nr XXIX/201/2009 Rady Powiatu Gdańskiego  z dnia 25 marca 2009 roku
 • gminny plan gospodarki odpadami:
  • w 2009roku żadna z gmin nie uchwaliła aktualizacji
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Przywidz Uchwała Nr XXVIII/265/2005 Rady Gminy Przywidz  z dnia 29 listopada 2005 roku
 • Pszczółki Uchwała Nr XXVIII/287/06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 marca 2006 roku 
 • Trąbki Wielkie  Uchwała Nr 16/II/2006 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 14 marca 2006 roku
 • Suchy Dąb Uchwała Nr XXVII/190/06 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 kwietnia 2006 roku    
 • Kolbudy Uchwała Nr XXXV/323/2006Rady Gminy Kolbudy z dnia 27 czerwca 2006 roku
 • Miasto Pruszcz Gdański Uchwała Nr XLVI/477/2006 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 30 sierpnia 2006 roku
 • Cedry Wielkie Uchwała Nr XXXIII/311/2006 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 05 czerwca 2006 roku
 • Pruszcz Gdański Uchwała Nr LII/77/2006  Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 października  2006 roku
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

63 028,5578 Mg

w tym :

 • komunalnych  21 290 Mg
 • przemysłowych 41738,5578 Mg
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca  230 kg
Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach:
  • szkło papier     
  • plastik 
  • niebezpieczne      
  • inne
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie
 • odzysk
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 • lokalizacja
  Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne w miejscowości Gołębiewo Wielkie
  • wielkość składowiska ( ha )     3,6 ha
  • pojemność całkowita składowiska    87,1 tys.m3
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )  brak danych
  • liczba kwater ogółem ( szt. )     1
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )   1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.)    0
        ●    rekultywacja składowiska      nie                   
        ●   monitoring składowiska                nie
  • wyposażenie składowiska
  uszczelnienie      bariera naturalna
  drenaż odcieków     tak
  oczyszczalnia odcieków    nie
  instalacja do odgazowania    tak
  waga       tak
  kompaktor      nie
  linia sortownicza     nie
  kompostownia      nie
  Ilość unieszkodliwionych w r.2009 odpadów   -brak danych z powiatu.
  wg danych z Urzędu Marszałkowskiego-  269,1 Mg
 • Składowisko odpadów w miejscowości Miłocin zamknięte w r.2006, w r. 2008 zrekultywowane.
 • Na terenie powiatu gdańskiego działają 3 podmioty uprawnione do odbioru odpadów komunalnych w 2009 r., które złożyły sprawozdanie do Marszałka Województwa:

1. Remondis Sp. z o.o. Oddziała w Gdyni - 828,71 Mg
2. Błysk Komunalne Porządkowe Roman Jopek, Cedry Wielkie - 3,75 Mg
3. Kobi Kontenerservice Marcin Kobyliński, Pruszcz Gdański - 16,41 Mg.
 

Gmina
Ilość odpadów komunalnych wszystkich odebranych w 2009 r. [Mg]
Pruszcz Gdański – miasto
895,3
Cedry Wielkie
6,5
Pruszcz Gdański gmina
62,08
Pszczółki
49,7
Suchy Dąb
23,55
Trąbki Wielkie
26,8
 
 
Razem
1 063,93
Spalarnia brak
Kompostownia brak

 

 

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Miasto Pruszcz Gdański – tak
 • Gmina Cedry Wielkie – tak
 • Gmina Kolbudy – tak
 • Gmina Pruszcz Gdański – tak
 • Gmina Przywidz – tak
 • Gmina Pszczółki – tak
 • Gmina Suchy Dąb – tak
 • Gmina Trąbki Wielkie – tak
Programy usuwania azbestu
 • Miasto Pruszcz Gdański – tak
 • Gmina Cedry Wielkie – tak
 • Gmina Kolbudy – tak
 • Gmina Pruszcz Gdański – tak
 • Gmina Przywidz – tak
 • Gmina Pszczółki – tak
 • Gmina Suchy Dąb – tak
 • Gmina Trąbki Wielkie – tak
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Na liście prowadzonej przez  Urząd Marszałkowski nie ma zakładów z powiatu gdańskiego, posiadających urządzenia z PCB.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

 

 

PRZEDSIĘBIORCA
ADRES
NR. TEL.
Rodz.
dział.
Spółdz. Pracy „Złomowiec”
w Gdańsku – Punkt Skupu
Surowców Wtórnych
w Pruszczu Gdańskim
 
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Grunwaldzka 62
pow. gdański
 
058/ 682-22-11
w. 17
PZP
Przeds.Prod. – Usługowe
Drogownictwa S.A.
w Pruszczu Gdańskim
 
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Zastawna 32
pow. gdański
058/ 682-22-46
SD
P.P.H.-U .„STAL-MET”
- Jan Wilczyński
w Gdańsku
 
83-022 Suchy Dąb
ul. Gdańska 56
pow. gdański
 
058/ 683-85-92
PZP
Zakład Usług „RAFED” -
Rafał Brylowski
Grabiny Zameczek
 
m. Grabiny Zameczek
ul. Łąkowa 7
83-022 Suchy Dąb
pow. gdański
 
058/ 692-72-98
SD

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

 

 

Lp.
Numer Rejestrowy
Firma
Oznaczenie siedziby organu zarządzającego
NIP /
NIP Europejski
REGON
311
E0007785Z
F.U.K. KOMUNAL EXPRESS Edmund Jednac
Jankowo
583-189-73-43
220118239
371
E0009806Z
DIGITAL SERVICE Arkadiusz Krawczyk
Kiezmark
593-209-55-85
192667420
249
E0006723Z
Zakład Usług Komunalnych mgr inż. Wiesław Rusiecki
Kolbudy
583-020-62-42
190270887
75
E0001775WZBW
BIALL Sp. z o.o.
Otomin
604-001-85-35
193106935
84
E0002202WZ
TORELL Danuta Wingert, Stanisław Fiedur Spółka Jawna
Pruszcz Gdański
593-010-15-54
002848600
122
E0003589Z
Przedsiębiorstwo Handlowe Hurtownia SZCZEPAN Jan Jońca
Pruszcz Gdański
593-030-08-16
190002135
341
E0008987WZ
Euro Fashion Sławomir Woś
Pruszcz Gdański
593-000-40-93
190162488
410
E0011086Z
ENERGETYKA PÓŁNOC Fiertek Rafał
Pszczółki
593-221-47-88
192616858
196
E0005164Z
IGO Kłodnicki Andrzej
Rotmanka
593-189-82-76
192171882
282
E0007270Z
GRUPA IGO AGD Sp. z o.o.
Rotmanka
604-006-24-99
2200342919
397
E0010564Z
R. Nierychlewski, S. Mokrosiński, P. Witkowski GED S.C.
Trąbki Wielkie
585-100-82-57
190892809

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • Obszar dzikiego wysypiska ul. Obr. Westerplatte, obszar 1400 ha
 • pn.-wsch granica gminy Cedry Wlk. - składowisko odpadów paleniskowych Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. Gd - Przegalina – obecnie składowisko popioło-żużli wyłączone z eksploatacji, prace rekultywacyjne zostały wykonane,
 • hałda fosfogipsu, dziś hałda sięga 50 metrów, Od koryta Martwej Wisły dzieli ją tylko 50 metrów i nieszczelny wał przeciwpowodziowy, od najbliższych domostw i pól uprawnych – ok. 350 metrów i nieuszczelniony rów opaskowy.

Powiat Kartuski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

 

 • Gmina Kartuzy
  • data zatwierdzenia – uchwała Rady Miasta Kartuzy nr XVI/269/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.          
  • data aktualizacji planu: plan został zaktualizowany od 2009 r., nie został jeszcze uchwalony
 • Gmina Sulęczyno 
  • data zatwierdzenia – 17 lipca 2004 r.
  • data aktualizacji planu – 19 listopada 2008 r.
 • Gmina Chmielno 
  • data zatwierdzenia – rok 2004
  • data aktualizacji planu brak danych
 • Gmina Przodkowo 
  • data zatwierdzenia – 31 sierpnia 2004
  • brak aktualizacji
 • Gmina Stężyca
  • data zatwierdzenia 2004 r.
  • brak aktualizacji
 • Gmina Somonino
  • data zatwierdzenia: 23.07.2004 r.
  • brak aktualizacji
 • Gmina Sierakowice 
  • data zatwierdzenia:  29 października 2004 r.
  • brak aktualizacji
 • Gmina Żukowo 
  • data zatwierdzenia:  22 września 2004 r.
  • brak aktualizacji
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Gmina Kartuzy - data uchwalenia - uchwała nr XVII/215/08 z dnia 27 lutego 2008 r.
 • Gmina Sulęczyno - data uchwalenia – uchwała Nr XV/131/2008 z dnia 19 listopada 2008 r.
 • Gmina Chmielno - data uchwalenia: 05.12.2006 r.
 • Gmina Przodkowo - data uchwalenia : 25 października 2006 r.
 • Gmina Stężyca - data uchwalenia 26 luty 2008 r.
 • Gmina Somonino - data uchwalenia: 27 czerwca 2006 r.
 • Gmina Sierakowice - data uchwalenia: 20 czerwca 2006 r.
 • Gmina Żukowo - data uchwalenia – uchwała Nr XLVIII/779/2006 z dnia 26 października 2006 r. (zmiana uchwała Nr V/78/2007 z dnia 9 lutego 2007 r.)
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • Gmina Kartuzy –  6150,5  odpadów komunalnych
 • Gmina Sulęczyno – 2921  odpadów komunalnych
 • Gmina Chmielno – 1152,5  odpadów komunalnych
 • Gmina Przodkowo – 910,50 ; w tym komunalnych 837,66; przemysłowych 72,84; ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 120 kg
 • Gmina Stężyca – 1520 ; w tym komunalnych 988,07; przemysłowych 493,6
 • Gmina Somonino – 488,38  odpadów komunalnych
 • Gmina Sierakowice – 2936,07  odpadów komunalnych
 • Gmina Żukowo – 3298,11 ; w tym komunalnych 3064,10; przemysłowych 225,01

Razem  odpadów komunalnych 18 538,28
Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca średno w powiecie 160 kg

Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach:
  • szkło 
  • papier     
  • plastik 
  • niebezpieczne      
  • inne: baterie
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Zakłady unieszkodliwiania – nieczynne składowiska odpadów w Kartuzach, w Kaplicy (gm. Somonino) i Kłodnie (gm. Sulęczyno) – w trakcie rekultywacji, monitoring składowisk 
Spalarnia – brak w powiecie
Kompostownia – brak w powiecie

W powiecie kartuskim są następujące instalacje do odzysku odpadów:
1.                  Instalacja do odzysku odpadów: 02 01 02, 02 02 02 – właściciel "Polskie Pierze i Puch" Sp. z o.o., Zakład Produkcyjny w Borczu 4, 83-312 Hopowo; wyselekcjonowane i oczyszczone pierze stosowane jest jako surowiec do produkcji kołder, poduszek, materacy; metoda R14 (wykorzystanie odpadów w całości lub części), ilość 900 Mg/rok
2.                  Instalacje do odzysku odpadów metali, zgodnie z metodą R14 (wykorzystanie odpadów w całości lub części)„METAL-SERWIS” Wandtke, w Miechucinie, dot. odpadów: 17 04 05 w ilości do 400 Mg/rok,
3.                  Instalacje do odzysku odpadów metali, proces odzysku R4 (recykling lub regeneracja metali i związków metali), Art-Metal S.j. w Łapinie Górnym, dotyczy odpadów: 12 01 03 – 5 Mg/rok, 12 01 17 – 1 Mg/rok, 17 04 02- 100 Mg/rok;
4.                  Instalacje do produkcji betonu:
 • PPH POLGRAVEL Sp. z o.o. w Borowcu – metoda odzysku R14, odpady 10 01 02, do 2600 Mg/rok,
 • Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów DRYWA w Sierakowicach, węzeł Betoniarski – metoda odzysku R14, odpady 10 01 02, do 500 Mg/rok oraz odpady 17 01 01 do1000 Mg/rok, 17 01 02 do 1000 Mg/rok, 17 01 03 do 500 Mg/rok,17 01 07 do 500 Mg/rok, 17 05 04 do 500 Mg/rok, 07 05 06 do 500 Mg/rok, 17 05 08 do 100 Mg/rok, 10 13 14 do 100 Mg/rok, 01 04 08 do 100 Mg/rok, 17 01 81 do 500 Mg/rok, 17 03 02 do 500 Mg/rok;
 • “WAKOZ BETON” Sp. z o. o., 84-242 Luzino, ul. Gen. Sikorskiego 3, węzeł Betoniarski w m. Tuchom 152, Gm. Żukowo, metoda odzysku R14, odpady 10 01 02, do 20 000 Mg/rok.
 • Firma B.T.H. Kotłowski Sp. J., ul. Długa 14 B, 83-323 Kamienica Szlachecka, metoda R14, odpady 10 01 02 – 1500 Mg/rok;
 • THERMIBLOCK Sp. z o.o., Dąbrowa Miszewska 5, 80-897 Banino, metoda R 14, odpady 10 01 02 w ilości 4200 Mg/rok (produkcja cementu);
5.                  Lokalne, zakładowe kotłownie - odzysk odpadów w postaci drewna i trocin (03 01 05), wg procesu odzysku R1 (wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii).
1.        Gdański Przemysł Drzewny S.A., Zakład Drzewny w Miechucinie - odpady własne, proces odzysku R1, 203 Mg/rok, kod odpadu 03 01 05
2.        Fogia Furniture w m. Maks – odpady własne, proces odzysku R1, 220 Mg/rok, kod odpadu 03 01 05,
3.        Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo – Handlowe „LASKA” w Stężycy – odpady własne, proces odzysku R1, w ilości 660 Mg/rok, kod odpadu 03 01 05;
 1. P. H. -P. ”Malwina i Adam”, Janusz Sworczuk, Chwaszczyno, ul. B. Prusa 1, zakładowe kotłownie (3 piece, każdy o mocy 80 kW), metoda R 1, ilość odpadów 03 01 05- 74 Mg/rok.
 2. P.H.U. „LILAN” Alojzy Nadolski, ul. Wiejska 2, 80-209 Chwaszczyno, dotyczy Zakładu w Chwaszczynie przy ul. Oliwskiej185 - odpady własne, proces odzysku R1, kod odpadu 15 01 01 – 5 Mg/rok, 15 01 03 – 1 Mg/rok
 3. MEBLE STYLOWE - Andrzej Wróbel, z siedzibą: ul. Kochanowskiego 4, 83-340 Sierakowice, Zakład Produkcyjny w Pałubicach 48 – metoda odzysku R1, odpady o kodach: 03 01 01, 03 01 05 do 22 Mg/rok;
 4. FOR PAK Alojzy Formela, Leźno, lokalna kotłownia, metoda R1, odpady: 03 01 05 w ilości 470 Mg/rok
6.                  EUROPLASTIC Sp. z o.o., z siedzibą: Kawle Dolne 4, 83-304 Przodkowo (zakład przetwórstwa tworzyw sztucznych) – metoda odzysku R3, odpady o kodach: 07 02 99 – 864 Mg/rok, 15 01 02 - 864 Mg/rok ;
7.                  Firma EUROPOL Lucjan Wydrowski, 83-333 Chmielno, ul. Bukowskiego 12, metoda R 14, odpady 03 01 99 w ilości 420 Mg/rok;
Zagospodarowanie odpadów poza instalacjami:
1.                  Skarmianie zwierząt futerkowych odpadami pochodzenia zwierzęcego – metoda odzysku R14 (odpady drobiowe, rybne, serwatka).
2.                  Wykorzystanie odpadów 15 01 02 do ponownego użycia wg metody odzysku R14. Firmy posiadające stosowne zezwolenie: 
 • „AS” s. c. Glincz, ul. Brzozowa 11, 83-330 Żukowo - 15 Mg/rok;
 • Andrzej Kasyna, Sławki 31, 83-314 Somonino – 4 Mg/rok;
 • IZOHAN Sp. z o.o., ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia (dot. Zakładu Produkcyjnego w Pomieczynie, ul. Spacerowa 26),metoda R 14, dot. 15 01 02 – w ilości 4 Mg/rok oraz 15 01 04 w ilości 10 Mg/rok
3.                  Odzysk odpadów w postaci gleby i ziemi (20 02 02) przez Zakład Transportu, Handlu i Usług „JKS” Józef Płotka, ul. Wyzwolenia 16, Mezowo, gm. Kartuzy, zgodnie z metodą R 10, do nawożenia i ulepszania ziemi przeznaczonej pod trawniki i krzewy, w celach ogrodniczych, po uprzednim wymieszaniu jej z torfem, ilość 1200 Mg/rok.
4.                  Odzysk odpadów 17 05 04 w postaci gleby i ziemi, w tym kamieni przez PPH POLGRAVEL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, odzysk ma miejsce na terenie Zakładu Górniczego w Borowcu (ul. Leśna, 80-209 Chwaszczyno) – metoda odzysku R14 (wypełnianie wyrobiska), ilość 400 000 Mg/rok;
5.                  FOR PAK Alojzy Formela, Leźno, odpady popiołu (19 01 99) – metoda R 10 (do nawożenia i ulepszania ziemi), ilość odpadów 0,08 Mg/rok oraz odpady opakowań z drewna (15 01 03) - metoda R 14 (naprawa i konserwacja) - 450 Mg/rok;
6.                  EUROGAZ – GDYNIA Sp. z o.o., odpady wapna pokarbidowego (07 01 80) w ilości 6000 Mg/rok, metoda R 10, na użytkach wymagających wapnowania na terenie powiatu kartuskiego.
7.                  Zakład Usług Budowlanych Roman Las, Szymbark, ul. Rzemieślnicza 21 (adres do korespondencji: Zakład Usług Budowlanych, Roman Las, Rębiechowo 13 a, 80-297 Banino, Metoda R14 na terenie Zakładu Górniczego „KOSOWO” I w miejscowości Kosowo (wypełnianie wyrobiska), dot. odpadów 01 04 09, 01 04 08,17 05 04;
8.                  Radbur Sp.z.o.o. ul. Spółdzielców 1, 83-314 Somonino, Metoda R 14 (wypełnianie wyrobiska na terenie działki Nr 36/10 w Somoninie), dot. odpadów: 02 01 03 – 400 Mg/rok oraz 17 05 04, 19 12 09, 20 02 02 w ilości 200 000 Mg/rok, łącznie;
9.                  PPHU SOMBUD Mirosław Socha, ul. Ceramiczna 1a, 83-314 Somonino, metoda R14, dot. odpadów 17 01 01 – 5000 Mg/rok, 17 01 02 – 3000 Mg/rok, 17 01 07 – 5000 Mg/rok, 17 01 81 – 1000 Mg/rok, 17 05 04 – 1000 Mg/rok;
10.              PPUH „VIKA” Kazimierz Wiśniewski, ul. Źródlana 5, 80-175 Gdańsk , dot. wyrobiska po eksploatacji złoża „Skrzeszewo III” w Skrzeszewie Żukowskim, metoda R 14, odpady 17 05 04 w ilości 800 000 Mg/rok;
11.              Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze „ORION” Sp. z o. o, 83-314 Somonino, ul. Osiedle nad Radunią 26, metoda R 14 (wypełnianie wyrobiska „BERNARDYNA”), dot. odpadów: 17 05 04, 19 12 09, 20 02 02 w ilości 200 000 Mg/rok łącznie;
12.              Czesław Bielicki, Wyrobisko po eksploatacji złoża „Kobysewo 1” w Kobysewie, metoda R 14, odpady 17 05 04, 19 12 09, 20 02 02 w ilości 100 000 Mg/rok łącznie;
13.              Firma „Richert” Katarzyna Richert,, ul. Sandomierska 13/2, 80-042 Gdańsk, dot. wyrobiska po eksploatacji złoża „Niestepowo II” w Niestępowie,Gm. Żukowo, metoda R 14, odpady 17 01 02 – 10 000 Mg/rok oraz 17 05 04 – 50 000 Mg/rok;
14.              Zakład Robót Ziemnych, Transportowych i Elektromechanika Mirosława i Kazimierz Laska, Ul. Wyspiańskiego 19/1, 83-400 Kościerzyna, metoda R 14 (wykorzystanie w budownictwie), dot. odpadów: 10 01 01 -1000 Mg/rok, 10 01 15- 200 Mg/rok, 10 12 08-50 Mg/rok, 10 13 82-50 Mg/rok, 17 01 01 – 8000 Mg/rok, 17 01 02-1600 Mg/rok,17 01 03-100 Mg/rok, 17 01 07-100 Mg/rok, 17 03 02 – 3000 Mg/rok, 17 05 04 – 3000 Mg/rok, 17 05 08 – 500 Mg/rok.
15.              P.P.H.U. „GABREX” Gabriel Regliński, Niestępowo, ul. Raduńska 66C, 83-331 Przyjaźń, zgodnie z metodą R 14, na terenie wyeksploatowanych części wyrobiska „GLINCZ”, dot. odpadów: 02 01 03 -10 000 Mg/rok; 17 05 04 -15 000 Mg/rok, 19 12 09 -20 000 Mg/rok, 20 02 02 -17 000 Mg/rok, 17 01 01- 20 000 Mg/rok i 17 05 06 w ilości 20 000 Mg/rok; oraz metodą R 10, na terenach zielonych w granicach gminy Żukowo, dotyczy odpadów 20 20 01.
16.              SKANSKA S.A., Ul. Gen Zajączka 9, 01-518 Warszawa, metoda R 14 (wykorzystanie w budownictwie), dot. odpadów: 17 01 01 – 20 000, 17 01 02- 1000 Mg/rok, 17 01 81 – 20 000 Mg/rok, 17 03 02 – 1000 Mg/rok, 17 05 04 – 50 000, 17 05 06 – 10 000 Mg/rok;
Informacja z powiatu uwzględnia w niewielkim zakresie odpady komunalne (kod z liczbę początkową 20), nie uwzględnia informacji dotyczącej przeważającej ilości odpadów komunalnych, tj niesegregowanych odpadów komunalnych kod 20 03 01.
Kody odpadów podaje rozporządzenie Ministra ŚrodowiskaDz.U.112 z r.2001, poz.1206.
 
Zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego do świadczenia usług z zakresu zbierania odpadów komunalnych z terenu powiatu kartuskiego są następujące podmioty:
           
 
 
Nazwa zakładu
Siedziba
PHU SANIKO Andrzej Koszałka
ul. Ceynowy 8, 83-300 Kartuzy
KAPEO Sp. z o.o.
ul. Mściwoja II 14, 83-300 Kartuzy
PRSP SANIPOR Sp. z o.o.
ul. Sportowa 8, 81-300 Gdynia
ELWOZ Sp. z o.o.
83-334 Szklana 44
Zakład Komunalny
ul. Jana III Sobieskiego 31, 83-322 Stężyca
Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych Kazimierz Kukowski
Ul. Szara 4, 83-320 Sulęczyno
 
Z miasta i gminy Kartuzy odpady niesegregowane w ilości 67 Mg zostały dostarczone do Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku-Szadółkach. Pozostałe odpady niesegregowane wywiezione zostały na składowisko odpadów Sierżnie, gmina Bytów, a odpady segregowane zostały dostarczane na składowisko w Chlewnicy, gmina Potęgowo.
Z pozostałych gmin –brak Informacji.
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

Gmina Somonino – tak - 840 obiektów (119025 m2)
Gmina Przodkowo – TAK
Gmina Stężyca – TAK
Gmina Sierakowice – TAK
Gmina Żukowo - TAK
Gmina Chmielno – tak
Gmina Kartuzy  - tak – www.bazaazbestowa.pl
Gmina Sulęczyno – tak

Programy usuwania azbestu
 • Gmina Kartuzy – „Program usuwania azbestu z terenu Gminy Kartuzy na lata 2007-2011” - uchwała Rady Miejskiej nr IV/29/06 z dnia 28 grudnia 2006 r.
 • Gmina Sulęczyno – uchwała Rady Gminy Sulęczyno Nr XXIII/188/2009 z dnia 23 marca 2009 r.
 • Gmina Chmielno – uchwała  z dnia 28 grudnia 2007 r.
 • Gmina Przodkowo – uchwała z dnia 26 lutego 2009 r.
 • Gmina Stężyca – uchwała z dnia 28 grudnia 2007 r.
 • Gmina Somonino – uchwała Rady Gminy nr XII/81/07 z dnia 20 grudnia 2007 r.
 • Gmina Sierakowice – „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sierakowice na lata 2009-2018” - uchwała Rady Gminy Sierakowice nr XXVI/263/09 z dnia 28 stycznia 2009 r.
 • Gmina Żukowo – „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Żukowo na lata 2007-2032” - uchwała Rady Miejskiej w Żukowie nr XIV/235/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Według listy prowadzonej przez  Urząd Marszałkowski, na terenie powiatu kartuskiego nie ma zakładów posiadających  PCB.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Józef Cybula „Hossa”, ul. Gdańska 28, 83-300 Kartuzy
 • Andrzej Kasyna, Sławki 31, 83-314 Somonino

Stacje demontażu pojazdów:

 • Firma P.H.U. „JARBLACH”- Konkel Jarosław ul. Witosa 2, 83-330 Żukowo,
 • Przedsiębiorstwo Handlowe „We-Met” – Janusz Wenta, ul. Królewska 63, 83-342 Kamienica Królewska
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • SANIKO – ul. Ceynowy 8, 83-300 Kartuzy
 • KAPEO – ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy
 • ELWOZ – Szklana 44, 83-340 Sierakowice
 • EKO-COMP Anna Grzonkowska-Dolniak, ul. Cicha 6, 83-322 Borowo

Gmina Kartuzy: zbiórka w drodze wystawek

Gmina Żukowo: zbiórka przy ul. Kościerskiej w Żukowie (obok przepompowni ścieków)

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Brak danych z powiatu. 

Powiat Kościerski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
 • Miasto Kościerzyna - data zatwierdzenia 2.07.2004
 • Gmina Kościerzyna - data zatwierdzenia lipiec 2004
 • Gmina Dziemiany                   
  • data zatwierdzenia 10.03.2006
  • data aktualizacji planu 08.2008    
 • Gmina Karsin      
  • data zatwierdzenia 18.11.2004
  • data aktualizacji planu 2008    
 • Gmina Liniewo              
  • data zatwierdzenia 13.06.2005
  • data aktualizacji planu 19.11.2008
 • Gmina Nowa Karczma - data zatwierdzenia 21.07.2004
 • Gmina Stara Kiszewa - data zatwierdzenia 27.01.2006
 • Gmina Lipusz - data zatwierdzenia 21.01.2006
 • Powiat Kościerski - data zatwierdzenia 27.06.2008
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Miasto Kościerzyna - data uchwalenia 15 lutego 2006 r.
 • Gmina Kościerzyna - data uchwalenia 27marca 2006 r.
 • Gmina Dziemiany - data uchwalenia 12 czerwca 2007 r,
 • Gmina Karsin - data uchwalenia 26.03.2009 r
 • Gmina Liniewo - data uchwalenia 29 grudnia 2005 r.
 • Gmina Nowa Karczma - data uchwalenia 10 lutego 2006 r.
 • Gmina Stara Kiszewa - data uchwalenia 16 maj 2006 r.
 • Gmina Lipusz - data uchwalenia 19 kwietnia 2007 r.
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

10 170,15 Mg

w tym :

 • komunalnych 10 170,15
 • przemysłowych 749,2 (miasto: Kościerzyna)

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 146,7 kg

Sposób postępowania z odpadami
 • MIASTO KOŚCIERZYNA
  • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier,      plastik 
  • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie,
  • odzysk
 • Gmina Kościerzyna    
  • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier,      plastik 
  • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie,
  • odzysk
 • Gmina Dziemiany     
  •  unieszkodliwianie poprzez składowanie
 • Gmina Karsin  
  • unieszkodliwianie poprzez składowanie
 • Gmina Liniewo    
  • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik, niebezpieczne   
  • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • Gmina Nowa Karczma   
  • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier,  plastik         
  • unieszkodliwianie poprzez składowanie,
  • odzysk
 • Gmina Stara Kiszewa
  • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier , plastik           
 • Gmina Lipusz     
  • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier.      plastik 
  • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
  • odzysk
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 • lokalizacja Gminne składowisko odpadów komunalnych w Dziemianach
  • typ składowiska: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
   • wielkość składowiska ( ha )    1,36
   • pojemność całkowita składowiska ( Mg )   13 860 Mg
   • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )  wypełnione całkowicie
   • liczba kwater ogółem ( szt. )   1
   • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )
   • liczba kwater zamkniętych ( szt.)   1
   • rekultywacja składowiska     projektowana
   • monitoring składowiska    tak
   • wyposażenie składowiska
   • uszczelnienie bariera sztuczna
   • Ilość unieszkodliwionych w r.2009. odpadów na składowisku 963,5 [Mg]
 • składowisko: Składowisko odpadów komunalnych w Osowie
  • wielkość składowiska ( ha )    1,05
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg )  5 000 Mg
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )  1 350 Mg
  • liczba kwater ogółem ( szt. )   2
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )  1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.)   0
  • rekultywacja składowiska     nie                   
  • monitoring składowiska    tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie        bariera sztuczna
  • drenaż odcieków     tak
  • Ilość unieszkodliwionych w r.2009. odpadów na składowisku 1093,75 [Mg]
 • składowisko: Składowisko odpadów komunalnych w Liniewskich Górach
  • typ składowiska: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
   • wielkość składowiska ( ha )    2 ha
   • pojemność całkowita składowiska ( Mg )  24 000 Mg
   • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )    2 384 Mg
   • liczba kwater ogółem ( szt. )   2
   • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )  2 naprzemiennie
   • liczba kwater zamkniętych ( szt.)   0
   • rekultywacja składowiska     tak                 
   • monitoring składowiska    tak
   • wyposażenie składowiska
   • uszczelnienie     bariera sztuczna
   • drenaż odcieków     tak
   • oczyszczalnia odcieków    tak
   • instalacja do odgazowania    tak
   • Ilość unieszkodliwionych w r.2009. odpadów na składowisku 1 443,8 [Mg]
 • Spalarnia – brak na terenie powiatu
 • Kompostownia
  • ilość odzyskanych w roku 2009 odpadów: 889 Mg
  • lokalizacja – Oczyszczalnia ścieków, ul. Markubowo 7, Kościerzyna
  • rodzaj / typ – bioreaktory kompostowe zamknięte
  • podstawowe dane techniczne – 3 reaktory bębnowe o wymiarach: L: 16m, R: 4 m.
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

 Dane  zostaną zamieszczone po otrzymaniu Informacji z Urzędu Marszałkowskiego.

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Miasto Kościerzyna    TAK
 • Gmina Kościerzyna           TAK
 • Gmina Dziemiany                   TAK
 • Gmina Karsin      TAK
 • Gmina Liniewo       TAK         
 • Gmina Nowa Karczma      NIE
 • Gmina Stara Kiszewa   w trakcie opracowywania
 • Gmina Lipusz            TAK
Programy usuwania azbestu
 • Miasto Kościerzyna   TAK data przyjęcia 31 maja 2006 r
 • Gmina Kościerzyna          BRAK DANYCH
 • Gmina Dziemiany               TAK
 • Gmina Karsin     NIE
 • Gmina Liniewo                NIE
 • Gmina Nowa Karczma     NIE
 • Gmina Stara Kiszewa  NIE
 • Gmina Lipusz       NIE
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Według listy prowadzonej przez  Urząd Marszałkowski w powiecie kościerskim nie ma zakładu posiadającego urządzenia z PCB.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

brak

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Miasto Kościerzyna    TAK ile – 5
  • MARS S.A. Salon RTV – AGD, ul. Długa 28, 83-400 Kościerzyna
  • Skład Hurtowy w Kościerzynie, ul Wojska Polskiego 17, 83-400 Kościerzyna
  • Dom Handlowy MARKET Marek Adamczyk i s-ka, ul. Rynek 16, 83-400 Kościerzyna
  • METALZBYT Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 1, 83-400 Kościerzyna
  • Sita Kościerzyna, ul 8 Marca 41, 83-400 Kościerzyna
 • Gmina Kościerzyna         NIE 
 • Gmina Dziemiany                 NIE
 • Gmina Karsin      TAK  ile - 1 (Gminna Spółdzielnia SCH w Karsinie)
 • Gmina Liniewo                 NIE
 • Gmina Nowa Karczma      NIE
 • Gmina Stara Kiszewa   NIE
 • Gmina Lipusz  NIE
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Brak obszarów zdegradowanych

Powiat Kwidzynski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
 • Powiat Kwidzyński data zatwierdzenia 29.12.2003, data aktualizacji 26.05.2008r.
 • Miasto Kwidzyn -27.05.2004, data aktualizacji 16.12.2008r.
 • Gmina Kwidzyn – 24.06.2004, data aktualizacji 30.12.2008r.
 • Gmina Gardeja – 30.06.2004
 • Gmina Sadlinki – 29.06.2004
 • Gmina Ryjewo – 31.05.2004
 • Miasto i Gmina Prabuty – 22.06.2004
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

Miasto Kwidzyn – data uchwalenia 30.03.2006r.
Gmina Kwidzyn - data uchwalenia 29.11.2006r.
Gmina Gardeja - data uchwalenia 29.09.2006r.
Gmina Sadlinki - data uchwalenia 29.11.2006r.
Gmina Ryjewo - data uchwalenia 28.12.2005r.
Miasto i Gmina Prabuty - data uchwalenia 31.03.2000r

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

21614,58

w tym :

 • komunalnych  21614,58
 • przemysłowych  brak danych
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca  264 kg
Sposób postępowania z odpadami
 •  selektywna zbiórka odpadów w gminach:
  • szkło
  • papier       
  • plastik  
  • niebezpieczne (przeterminowane leki, baterie)
  • inne (odpady zielone)
 •   unieszkodliwianie poprzez składowanie
 •   odzysk poprzez kompostowanie (osady ściekowe, odpady zielone)
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 • Jałowiec, gmina Ryjewo – data zakończenia przyjmowania odpadów 31.12.2008r.
 • Gonty, gmina Prabuty – data zakończenia przyjmowania odpadów 30.04.2006r., mogą przyjąć odpady wykorzystane wyłącznie do rekultywacji składowiska, decyzja o zamknięciu wydana w 2008r.
 • Karpiny , gmina Sadlinki - data zakończenia przyjmowania odpadów 01.01.2007r., mogą przyjąć odpady wykorzystane wyłącznie do rekultywacji składowiska, decyzja o zamknięciu wydana w 2008r.
 • Bądki, gmina Gardeja - składowisko zamknięte w roku 2006
 • Gliwa Mała
  • Zakład utylizacji odpadów
  • typ składowiska
  • wielkość składowiska ( ha ) 2,95
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 185000,0 Mg
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 171500,0 Mg
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) 4
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0
   • monitoring składowiska tak
  • wyposażenie składowiska
   • uszczelnienie bariera naturalna i sztuczna
   • drenaż odcieków
   • instalacja do odgazowania
   • waga
   • kompaktor
   • linia sortownicza
   • kompostownia  – pryzmy
  • Ilość unieszkodliwionych w r. 2009 odpadów 6946,79Mg
 •       Spalarnia- brak w powiecie
 •       Kompostownia-brak w powiecie

 

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Miasto Kwidzyn – tak
 • Gmina Kwidzyn - tak
 • Gmina Sadlinki – nie
 • Gmina Gardeja – tak
 • Gmina Ryjewo –  tak
 • Gmina Prabuty – tak
Programy usuwania azbestu
 • Miasto Kwidzyn – tak, data przyjęcia 16.12.2008r. w ramach aktualizacji Planu Gospodarki odpadami
 • Gmina Kwidzyn – tak, data przyjęcia 18 kwiecień 2007r.
 • Gmina Sadlinki – nie
 • Gmina Gardeja – nie
 • Gmina Ryjewo – nie
 • Gmina Prabuty – tak, data przyjęcia 22.06.2004r w ramach Planu Gospodarki Odpadami
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

 Na liście prowadzonej przez  Urząd Marszałkowski nie występują zakłady zlokalizowane w powiecie kwidzyńskim.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

PHU „MAN”, Kwidzyn, ul. Łąkowa 44 – stacja demontażu
Firma „MAJEROWICZ”  Brachlewo 49, gmina Kwidzyn – stacja demontażu

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Wykaz punktów ( które przekazały Burmistrzowi wymagane informacje) prowadzących sprzedaż i zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wykorzystywanego w gospodarstwach domowych:
1. „INET” ul, Słowiańska 13a, Kwidzyn - sprzedaż detaliczna i zbiórka sprzętu elektronicznego
2.FIRMA HANDLOWA „SUKCES” Sp. z o.o. 10-409 OLSZTYN ,ul. Lubelska 32 SKLEP Nr 35 KWIDZYN ul. Sztumska 14, sprzedaż detaliczna i zbiórka sprzętu AGD i RTV
3.„MARS” S.A. ul. Górczyńska 23 Gorzów Wlkp., SKLEP w KWIDZYNIE ul. Dębowa 4, Kwidzyn, sprzedaż oraz zbiórka, sprzętu elektrycznego i elektronicznego
4. „BYCHOWO”- hurtownia kabli i przewodów, ul. Toruńska 34 Kwidzyn, sprzedaż oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego
5.H-EL – hurtownia elektryczna, Spółka Komandytowa, ul. Toruńska 34, Kwidzyn, sprzedaż oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego
6. Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. ul. Krótka 4 Kwidzyn - sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego
7.„GRENE” ul. Skandynawska 1, Modła Królewska, Kwidzyn ul. Malborska 134 -sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego
8.„KOP EL” SP. z o.o. Hurtownia Elektryczna, ul. Polna 107, 87-100 Toruń, odział w Kwidzynie, ul. Żwirowa 4 -sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego
9 GRACOMM Przedsiębiorstwo Handlowe, sprzedaż - ul. Batalionów Chłopskich 25 Kwidzyn,  zbiórka - - ul. Batalionów Chłopskich 4 Kwidzyn, sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego
10 „TECHTRONIK” Sp. J., sprzedaż - ul. Targowa 11A, zbiórka – Targowa 18, sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego
11. F.H.U. „WALKUSZ” ul. Hallera 77, sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego
12. „BMS” S.C. P H-U ul. Staszica 22, sprzedaż detaliczna i zbiórka sprzętu AGD i RTV
13.„DOMAR – BYDGOSZCZ” S.A., ul. Jagiellońska 78 Warszawa, FILIA W BYDGOSZCZY, ul. Szejnochy 4, Kwidzyn ul. Słowackiego sprzedaż detaliczna i zbiórka sprzętu AGD i RTV
14. „EFEKT” S.C. ul. Targowa 12, Kwidzyn, sprzedaż detaliczna i zbiórka sprzętu AGD i RTV
15. AGD- SPORT ul. Słowiańska 11, Kwidzyn, sprzedaż detaliczna i zbiórka sprzętu AGD i RTV
16. Artykuły fotograficzne, ul. Chopina 12, Kwidzyn, sprzedaż detaliczna i zbiórka sprzętu, fotograficznego
17.Artykuły Wielobranżowe HURT-DETAL, ul. Daszyńskiego 1, Prabuty, ul. Piłsudskiego 2B (sklep AGD) Kwidzyn, sprzedaż detaliczna i zbiórka sprzętu AGD
18.EMPIK Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 116/122, Warszawa, ul. Kopernika 25 A, Kwidzyn -
sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektronicznego
19.Pośrednictwo Ubezpieczeniowe i Handel Detaliczny, ul. Grudziądzka 24, Kwidzyn, sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego;
20.Telekomunikacja Polska, Region Północny Pionu Administracji, siedziba w Warszawie, Salon Sprzedaży TP- ul. Chopina 28, Kwidzyn - sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego
21. Dyrekcja Wykonawcza Carrefour Polska Sp. z. o.o., siedziba w Warszawie Champion Kwidzyn, ul. Słowackiego 14 - sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego
22. PHU „FALKO” Katarzyna Rzemieniec ul. 15 Sierpnia 25, Kwidzyn, sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego
23. Ahold Polska sp. z o.o., siedziba w Krakowie, sklep hypernova , ul. 3 Maja 26, sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego
24. Usługi Komputerowe „ELKOMP”, przy ul. Kochanowskiego 11, Kwidzyn Barbara Bodus
sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektronicznego
25. Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jankowicach – Tarnowo Podgórne; ul. Grunwaldzka Kwidzyn - sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Dla mieszkańców Kwidzyna zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzi:
Zakład Utylizacji Odpadów z siedzibą przy ul. Owczej 7 w Kwidzynie. (ZGO w Gilwie Małej)
Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Kwidzyna :
1. PUS Sp. z o.o. ul. Wiślana 2 Kwidzyn
2. P P-H-U GAMINEX przy ul. Sportowej 2 Kwidzyn,
po uprzednim uzgodnieniu terminu i miejsca odbioru (za pośrednictwem spółdzielni mieszkaniowych), odbierają taki sprzęt od mieszkańców.

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • nie występują

Powiat Lęborski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
 • Powiat Lęborski - 30.06.2004r.
 • Gmina Cewice - 26 sierpnia 2004 r.
 • Gmina Łeba - 25.10.2004 r.
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska - 29.09.2004 r.
 • Gmina Wicko - 21.09.2004 r.
 • Gmina Lębork - 03.09.2004r.

Data uchwalenia aktualizacji planu

 • Powiat Lęborski - 27.11.2009r.
 • Gmina Cewice - bd
 • Gmina Łeba - bd.
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska - 19.03.2010r.
 • Gmina Wicko - bd
 • Gmina Lębork - 03.09.2004r.
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Gmina Cewice - data uchwalenia 27 kwietnia 2007 r.
 • Gmina Łeba - data uchwalenia 20.10.2006 r.
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska - data uchwalenia 14.06.2006 r. zmiana 28.09.2006
 • Gmina Wicko - data uchwalenia: 24.10.2006 roku
 • Gmina Lębork-03.04.2007r.
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

W powiecie-brak danych

Gmina Lębork:

Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2009 roku  -  33 600 Mg

w tym :

 • komunalnych – 12 900 Mg
 • przemysłowych - 207 00 Mg
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca     -  367kg 

Gmina Wicko:

Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2009 roku  -  96,72  Mg

w tym :

 • komunalnych – 96,72  Mg
 • przemysłowych – brak
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca     -   17kg
Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach:
  • szkło 
  • papier     
  • plastik 
  • niebezpieczne      
 •  unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie
 • odzysk:

Lp.
Miasto/ gmina
Rok realizacji
Ilość zebranego szkła (Mg)
Ilość zebranych tworzyw sztucznych (Mg)
1.
Cewice
2009
38,96**
27,99**
2.
Lębork
2009
145,76
82,16
3.
Łeba
2009
19
5
4.
Nowa Wieś Lęborska
2009
80,51
33,24
5.
Wicko
2009
70,91
25,81

 Źródło: Opracowanie  własne
 ** - stan według danych PSiPO Sp. z o.o. w Czarnówku

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacja Czarnówko Gmina Nowa Wieś Lęborska

składowisko Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Opadów sp. z o. o.
• typ składowiska– odpady inne niż niebezpieczne i obojętne
• wielkość składowiska ( ha ) 4,48
• pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 264.000
• pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 48.000
• liczba kwater ogółem ( szt. ) 5
• liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 4
• liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0
      ●   monitoring składowiska  tak
• wyposażenie składowiska
uszczelnienie    bariera sztuczna – geomembrana HDPE 2mm
drenaż odcieków   tak
instalacja do odgazowania  tak
waga     tak
kompaktor    tak
linia sortownicza   tak
kompostownia    tak
Ilość unieszkodliwionych w r. 2009 odpadów
2009– 13 930 Mg,
dla Lęborka – 6,4tys. Mg  
Spalarnia - brak spalarni

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

TAK

Programy usuwania azbestu
 • Gmina Cewice - 10.03.2010r. (zmiana uchwały: 27.05.2010r.)
 • Gmina Łeba - grudzień 2006r.
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska - 29.05.2009r.
 • Gmina Wicko - 29.05.2009r. 
 • Gmina Lębork - 2008r.
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Według listy prowadzonej przez  Urząd Marszałkowski w powiecie lęborskim nie ma zakładów posiadających urządzenia z PCB.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Punkt Skupu Surowców Wtórnych, Kazimierza Bandzmera, przy ul. Pionierów 13 w Lęborku.
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Wykaz firm zajmujących się zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie powiatu lęborskiego, według danych figurujących w Rejestrze Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego udostępnionych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska mieści się na stronie internetowej - http://rzseie.gios.gov.pl/

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

brak danych

Powiat Malborski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

powiatowy: 

 •  data zatwierdzenia uchwałą  Rady Powiatu: 01.12.2004

gminne:

 • Gmina Miłoradz - data zatwierdzenia uchwałą Rady Gminy: 25.11.2004
 • Gmina Lichnowy - data zatwierdzenia  uchwałą Rady Gminy: 31.03.2005
 • Miasto i Gmina Nowy Staw - data zatwierdzenia uchwałą Rady Gminy: 30.12.2004
 • Gmina Malbork - data zatwierdzenia uchwałą Rady Gminy: 31.03.2005.
 • Gmina Stare Pole - data zatwierdzenia uchwałą Rady Gminy: 30.12.2004
 • Miasto Malbork - data zatwierdzenia uchwałą Rady Gminy: 31.03.2005
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Gmina Miłoradz - data uchwalenia 08.03.2006
 • Gmina Lichnowy - data uchwalenia 08.12.2005
 • Gmina Malbork - data uchwalenia 26.09.2006
 • Miasto Malbork - data uchwalenia 27.04.2006
 • Miasto i Gmina Nowy Staw - data uchwalenia 06.12.2006
 • Gmina Stare Pole - data uchwalenia 21.09.2006
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

16 962,71 Mg

w tym :

 • komunalnych - 16 962,71 Mg
 • przemysłowych – brak danych
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca – 263 kg
Sposób postępowania z odpadami
 • Miasto Malbork
  • Selektywna zbiórka odpadów: szkło, papier, plastik, - w ramach pojemników rozstawionych na terenie miasta przez uprawnione firmy; odpady biodegradowalne – w ramach kompostowników przekazanych przez gminę Malbork osobom fizycznym i placówkom oświatowym; zużyta odzież – pojemniki rozstawione przez uprawniona firmę, baterie, przeterminowane lekarstwa,
  • Zmieszane odpady komunalne - odbiór przez uprawnione przedsiębiorstwa, unieszkodliwiane na składowisku odpadów komunalnych,
  • składowanie zmieszanych odpadów komunalnych na składowiskach odpadów w miejscowości Linowiec Gm. Starogard Gdański, w miejscowości Minięta Gm. Dzierzgoń, oraz składowisko w Tczewie
  • Odzysk: recykling odpadów opakowaniowych: papier, szkło i tworzywa sztuczne, zużyta odzież
 • Miasto i Gmina Nowy Staw
  • Selektywna zbiórka odpadów: szkło, papier, plastik, niebezpieczne i inne
  • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne. W 2009 r. odpady były unieszkodliwiane poza terenem Miasta i Gminy Nowy Staw, kompostowanie ze względu na charakter Miasta i Gminy Nowy Staw (w granicach administracyjnych znajduje się 18 sołectw oraz dużo zabudowy jednorodzinnej) odbywa się w przydomowych kompostowniach.
  • odzysk: na terenie Miasta i Gminy Nowy Staw nie ma instalacji do odzysku odpadów. Są one poddawane odzyskowi poza terenem Miasta i Gminy Nowy Staw.
 • Gmina Malbork
  • Selektywna zbiórka odpadów: szkło, papier, plastik,
  • Zmieszane odpady komunalne - odbiór przez uprawnione przedsiębiorstwa, unieszkodliwiane na składowisku odpadów komunalnych,
  • Odzysk: recykling odpadów opakowaniowych: papier, szkło i tworzywa sztuczne
 • Gmina Miłoradz
  • Selektywna zbiórka odpadów: szkło, papier, tworzywa sztuczne (plastik),
  • Zmieszane odpady komunalne - odbiór przez uprawnione przedsiębiorstwa, unieszkodliwiane na składowisku odpadów komunalnych,
  • Odzysk: recykling odpadów opakowaniowych: papier, szkło i tworzywa sztuczne
 • Gmina Lichnowy
  • Selektywna zbiórka odpadów: szkło, papier, plastik,
  • Zmieszane odpady komunalne - odbiór przez uprawnione przedsiębiorstwa, unieszkodliwiane na składowisku odpadów komunalnych,
  • Odzysk: recykling odpadów opakowaniowych: papier, szkło i tworzywa sztuczne
 • Gmina Stare Pole
  • Selektywna zbiórka odpadów: szkło, plastik, baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • Zmieszane odpady komunalne - odbiór przez uprawnione przedsiębiorstwa, unieszkodliwiane na składowisku odpadów komunalnych w Szaleńcu,
  • Odzysk: recykling odpadów opakowaniowych: papier, szkło i tworzywa sztuczne
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 • lokalizacja: Szaleniec, gmina Stare Pole
 • Składowisko
  • typ składowiska IN
  • wielkość składowiska (ha): 2,18 ha, powierzchnia składowania 0,63 ha
  • pojemność całkowita składowiska (Mg): 7 759,57 Mg
  • pojemność pozostała do wypełnienia (Mg): 1 441,32 Mg
  • liczba kwater ogółem (szt.): 5
  • liczba kwater eksploatowanych  (szt.): 5
  • liczba kwater zamkniętych (szt.): 0
  • monitoring składowiska: tak
  • wyposażenie składowiska:
  • uszczelnienie: bariera naturalna
  • drenaż odcieków: tak

Ilość unieszkodliwionych w r. 2009 odpadów na składowisku [Mg] 389,85 Mg
 

 • Spalarnia - brak
 • Kompostownia - brak
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

Informacja zostanie podana w terminie późniejszym.

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Gmina Miejska Malbork – tak
 • Gmina Nowy Staw – tak
 • Gmina Malbork – tak
 • Gmina Miłoradz – tak
 • Gmina Lichnowy – tak
 • Gmina Stare Pole – tak
Programy usuwania azbestu
 • Powiat Malborski – Uchwała Rady Powiatu Nr XVII/160/2007 z dnia 19.12.2007 r.
 • Gmina Miejska Malbork – Uchwała Rady Miasta Nr XXII/180/08 z dnia 28.02.2008 r.
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Stawie Nr 92/2007 z dnia 25.10.2007 r.
 • Gmina Malbork – Uchwała Rady Gminy Malbork Nr XIV/100/2007 z dnia 23.11.2007 r.,
 • Gmina Miłoradz – brak
 • Gmina Lichnowy – Uchwała Rady Gminy Lichnowy Nr XX/202/08 z dnia 04.09.2008 r.
 • Gmina Stare Pole Uchwała Gminy Stare Pole Nr X/78/2007 z dnia 18.12.2007 r.
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

 Według listy prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Cukrownia Malbork, 82-200 Malbork, ul. Reymonta 16/17 posiada urządzenia z PCB

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Na terenie powiatu nie ma punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • gmina Malbork - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Gen. de Gaulle’a 70, 82-200 Malbork, www.malbork.pl,
 • www.elektrosmieci.pl.
 • gmina Miłoradz – punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego działający przy Urzędzie Gminy w Miłoradzu, ul. Żuławska 9, 82-213 Miłoradz, utworzony w styczniu 2010 r.
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – ELTRONEX Sklep przy ul. Rynek K. Pułaskiego w Nowym Stawie.
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Brak danych

Powiat Nowodworski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2004-2011 uchwalony przez Radę Powiatu 12 lutego 2004,  data aktualizacji: w trakcie wykonywania
Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Krynica Morska uchwalony przez Radę Miasta Krynica Morska 27 października 2004,  data aktualizacji:  brak
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Ostaszewo uchwalony przez Radę Gminy Ostaszewo 27 października 2004,  data aktualizacji:  brak
Plan Gospodarki Odpadami dla  Gminy Stegna uchwalony przez Radę Gminy Stegna 30 grudnia 2004,  data aktualizacji:  w trakcie wykonywania
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sztutowo uchwalony przez Radę Gminy Sztutowo 28 października 2004, data aktualizacji:  22 grudnia 2008 r.

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

Data uchwalenia:

 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański -21 marca 2006 r.
 • Miasto Krynica Morska - brak
 • Gmina Ostaszewo – 05 czerwca 2007 r.
 • Gmin Stegna - 8 sierpnia 2006 r.
 • Gmina Sztutowo – 20 lutego 2009 r.
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

8 129 Mg

w tym :

 • komunalnych  8129 Mg
 • przemysłowych - brak danych.

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca:

Średnio w powiecie 221kg/m/rok

Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów  (szkło, papier, plastik, baterie, odpady wielkogabarytowe)
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie
 • odzysk
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne w miejscowości Gołębiewo Wielkie
• wielkość składowiska ( ha )     3,6 ha
• pojemność całkowita składowiska    87,1 tys.m3
• pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )  brak danych
• liczba kwater ogółem ( szt. )     1
• liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )   1
• liczba kwater zamkniętych ( szt.)    0
      ●    rekultywacja składowiska      nie                   
      ●   monitoring składowiska                nie
• wyposażenie składowiska
uszczelnienie      bariera naturalna
drenaż odcieków     tak
oczyszczalnia odcieków    nie
instalacja do odgazowania    tak
waga       tak
kompaktor      nie
linia sortownicza     nie
kompostownia      nie
Ilość unieszkodliwionych w r.2009 odpadów   -brak danych z powiatu.
wg danych z Urzędu Marszałkowskiego-  269,1 Mg

Składowisko odpadów w miejscowości Miłocin zamknięte w r.2006, w r. 2008 zrekultywowane.

Na terenie powiatu gdańskiego działają 3 podmioty uprawnione do odbioru odpadów komunalnych w 2009 r., które złożyły sprawozdanie do Marszałka Województwa:

1. Remondis Sp. z o.o. Oddziała w Gdyni - 828,71 Mg
2. Błysk Komunalne Porządkowe Roman Jopek, Cedry Wielkie - 3,75 Mg
3. Kobi Kontenerservice Marcin Kobyliński, Pruszcz Gdański - 16,41 Mg. 

Gmina
Ilość odpadów komunalnych wszystkich odebranych w 2009 r. [Mg]
Pruszcz Gdański – miasto
895,3
Cedry Wielkie
6,5
Pruszcz Gdański gmina
62,08
Pszczółki
49,7
Suchy Dąb
23,55
Trąbki Wielkie
26,8
 
 
Razem
1 063,93
Spalarnia brak
Kompostownia brak

 

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gd.  – tak
 • Miasto Krynica Morska – tak
 • Gmina Ostaszewo – posiada sporządzone przez sołtysów wykazy obiektów pokrytych azbestem
 • Gmina Stegna – tak
 • Gmina Sztutowo - tak
Programy usuwania azbestu
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gd.  – data przyjęcia 06 grudnia 2007 r.
 • Miasto Krynica Morska – data przyjęcia 24 września 2009 r.
 • Gmina Ostaszewo – brak
 • Gmina Stegna – w trakcie wykonywania
 • Gmina Sztutowo -  data przyjęcia 23 marca 2008 r.
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

 Według listy prowadzonej przez  Urząd Marszałkowski w powiecie nowodworskim nie ma zakładów posiadających urządzenia  zawierające PCB

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Brak na terenie powiatu.

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • ZGK Sp. z o.o. z Nowego  Dworu Gd.
 • sklepy prowadzące sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • PRS-P Sp. z o.o. z Nowego Dworu Gdańskiego
 • www.miastonowydwor.pl 
 • www.sztutowo.pl
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

nie występują

Powiat Pucki

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

 - powiatowy plan gospodarki odpadami:

Uchwała Rady Powiatu Puckiego Nr XIII/101/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia

programu ochrony środowiska Powiatu Puckiego na rok 2004 – 2010 wraz z planem gospodarki

odpadami Powiatu Puckiego.

 - gminne plany gospodarki odpadami (zestawienie poniżej)

HEL:

Uchwała Nr XXXII/235/05 Rady Miasta Helu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia

„Programu Ochrony Środowiska Miasta Helu na lata 2005-2008 z perspektywą do roku 2012 wraz z

„planem Gospodarki Odpadami Miasta Helu na lata 2005-2008 z perspektywa do roku 2012”.

JASTARNIA:

Uchwała XXVIII/174/05 z dnia 29.06.2005 r. Rady Miasta Jastarnia w sprawie przyjęcia programu

ochrony środowiska Miasta Jastarnia na lata 2005 -2008 z perspektywą do roku 2012 wraz z planem

gospodarki odpadami dla Miasta Jastarnia na lata 2004-2008 z perspektywą na rok 2012.

WŁADYSŁAWOWO  

Uchwała Nr XXVII/314/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie

uchwalenia "Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Władysławowa na lata 2005 - 2008 z

uwzględnieniem perspektyw na lata 2009 - 2012"

MIASTO PUCK

Uchwała Nr XV/2/2004 z dnia 01 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Planu Gospodarki

Odpadami dla Miasta Puck na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2008-2011"

GMINA PUCK

Uchwała Nr XXI/74/04 Rady gminy Puck z dnia 01 lipca 2004 r. w sprawie: uchwalenia Programu

Ochrony Środowiska Gminy Puck na lata 2004-2010 wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Puck.

GMINA  KROKOWA

Uchwała Nr XIX/215/2004 Rady Gminy Krokowa z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia

„Programu ochrony środowiska Gminy Krokowa na lata 2004-2008 z perspektywą do roku 2012 wraz z

planem Gospodarki Odpadami Gminy Krokowa na lata 2004-2008 z perspektywą do roku 2012”.

GMINA KOSAKOWO

Uchwała Nr XXIII/55/04 z dnia 02.09.2004 r. Rady Gminy Kosakowo w sprawie zmiany załącznika do

Uchwały Nr XXIII/55/04 Rady Gminy z dnia 02 września 2004 roku.


data aktualizacji planu – żaden z powyższych planów nie został jeszcze zaktualizowany.

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • UCHWAŁA Nr XIV/82/07 Rady Miasta Helu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Helu.
 • UCHWAŁA Nr IX/44/2007 z dnia 30 maja 2007 r. Rady Miasta Jastarnia w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jastarnia.
 • UCHWAŁA  Nr XXXVI/435/2005 RADY Miejskiej Władysławowa z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie: ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Władysławowa.
 • Uchwala Nr XLIII/45/06 Rady Gminy Puck, z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puck.
 • Uchwała nr XXXII/6/2006 z dnia 24 marca 2006 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście Puck
 • Uchwała nr XXIV/165/2008 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krokowa
 • Uchwała Nr IX/42/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. Rady Gminy Kosakowo w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kosakowo

data uchwalenia – informacja dotycząca ewentualnych zmian dostępna w Urzędach Gmin

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

Brak danych z powiatu – brak możliwości ustalenia rzeczywistych danych ze względu na dużą liczbę podmiotów wywożących odpady w powiecie puckim.

Sposób postępowania z odpadami

Składowanie na składowiskach – Łebcz, Łężyce, Czarnówek, Gniewino itp.

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

 Składowisko   
• typ składowiska      komunalnych i obojętnych
• wielkość składowiska ( ha )     8,39 ha
• pojemność całkowita składowiska ( Mg )  561,815 m3 (odpadów          

zagęszczonych)
• pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )  planowane zamknięcie do końca 2011 r.
• liczba kwater ogółem ( szt. )    2
• liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )   1
• liczba kwater zamkniętych ( szt.)   1
     
      ●   monitoring składowiska   tak
• wyposażenie składowiska
uszczelnienie    bariera naturalna
waga     tak
kompaktor    tak
Ilość unieszkodliwionych w r. 2009 odpadów 19 627 Mg
     
Spalarnia – brak na terenie Powiatu Puckiego

Kompostownia
- lokalizacja     – teren oczyszczalni ścieków w Swarzewie
- rodzaj / typ    - pryzmowa
- podstawowe dane techniczne  
Ilość odzyskanych w r. 2009 odpadów  brak danych

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

W większości gmin (zwłaszcza posiadających program usuwania azbestu) przeprowadzono inwentaryzację.

Programy usuwania azbestu
 • Uchwała nr V/16/2007 Rady Gminy Puck z dnia 16 marca 2007 w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Puck.
 • Uchwała XVIII/95/2007 Rady Gminy Krokowa w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krokowa na lata 2007 – 2030. Zarządzenie Burmistrza Miasta Pucka z dnia 01.02.2007 r. Nr XIV/2007 o dofinansowaniu ze środków z miejskiego programu usuwania azbestu z terenu Miasta Puck, przyjętego zarządzeniem nr 56/2006 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 04.06.2006 r.
 • Uchwała Nr VI/71/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia  28 marca 2007r. w sprawie: przyjęcia regulaminu usuwania azbestu.
 • Gmina Kosakowo-brak danych
 • Gmina wiejska Puck-brak danych
 • Gmina Jastarnia-brak danych
 • Gmina Hel-brak danych
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Według listy prowadzonej przez  Urząd Marszałkowski w powiecie puckim nie ma zakładów posiadających urządzenia z PCB.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

2 punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji:

 • Skup Surowców Wtórnych „KRUK”, Lidia Formela, ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa
 • Skup i Sprzedaż Metali Kolorowych oraz Złomu Stalowego „GLEB-METAL”, Łukasz Klebba, ul. 10 Lutego 27, 84-100 Puck

1 punkt demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

 • Autokasacja, Monika Dzikowska, Celbowo, Gmina Puck.
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Thornmann Recycling, Al. Jana Pawła II 26/719, 00-133 Warszawa; punkt zbierania: ul. Wiejska 1 w Pogórzu, 81-198 Kosakowo

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • istniejące żwirownie
 • składowiska odpadów

Powiat Starogardzki

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
 • Powiat Starogardzki: uchwała nr XXIX/199/2009 RPS z dnia 20 lutego 2009 r.
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 26 maja 2004 r. - data aktualizacji planu: w trakcie realizacji
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 15 kwietnia 2004 r. - data aktualizacji planu: w trakcie realizacji
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 31 marca 2004 r. - data aktualizacji planu: w trakcie realizacji
 • Gmina Wiejska Osiek: 29 kwietnia 2003 r. (uchwała RG Nr 40/2003) - data aktualizacji planu: w trakcie realizacji
 • Gmina Wiejska Lubichowo: kwiecień 2007 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz: 6 grudnia 2003 r. - data aktualizacji planu: w trakcie realizacji
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 2003 r. - data aktualizacji planu: w trakcie realizacji
 • Gmina Miejska Skórcz: 29 stycznia 2004 r. - data aktualizacji planu: w trakcie realizacji
 • Gmina Wiejska Osieczna: 28 sierpnia 2003 r. (uchwała Rady Gminy Osieczna Nr IX/62/2003) - data aktualizacji planu: w trakcie realizacji
 • Gmina Wiejska Bobowo: 2004 r. - data aktualizacji planu: w trakcie realizacji
 • Gmina Wiejska Zblewo: 27  listopada 2003 r. - data aktualizacji planu: w trakcie realizacji
 • Gmina Wiejska Kaliska: 2003 r. - data aktualizacji planu: w trakcie realizacji
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: 2003 r. - data aktualizacji planu: w trakcie realizacji
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 25 kwietnia 2007 r., zmiana: 24 października 2007 r.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 28 grudnia 2005 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 29 marca 2007 r.
 • Gmina Wiejska Osiek: 28 września 2006 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 26 kwietnia 2006 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz: 26 października 2006 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 28 marca 2006 r.
 • Gmina Miejska Skórcz: 30 stycznia 2007 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna: 30 marca 2006 r. (uchwała Rady Gminy Osieczna Nr XXXIII/205/2006)
 • Gmina Wiejska Bobowo: 26 kwietnia 2007 r.
 • Gmina Wiejska Zblewo: 25 października 2006 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska: UCHWAŁA Nr XII/82/08 z dnia 13.02.2008 r.
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: 14 czerwca 2006 r.
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

Ilość zewidencjonowanych przez PUK STARKOM w Starogardzie Gdańskim odpadów z terenu powiatu starogardzkiego w 2009 roku  - 46882,71
w tym :

 • komunalnych 35013,95 
 • przemysłowych 11868,76

Gmina Miejska Starogard Gdański:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2009 roku – 749,8  (usługi komunalne), w tym:

 • komunalnych – 13056,89
 • przemysłowych – 3543,74

Gmina Wiejska Starogard Gdański:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2009 roku – 2996,08  w tym :

 • komunalnych - 2996,08

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2009 roku  - 209,54  w tym :

 • komunalnych 209,54
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 0,156 m3
 • Część odpadów od mieszkańców Gminy Smętowo Graniczne trafia na Składowisko w Nicponii oraz w Twardej Górze

Gmina Wiejska Osiek:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2009 roku  - 211  w tym :

 • komunalnych 211
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 0,086

Gmina Wiejska Lubichowo:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2009 roku  - 1035  w tym :

 • komunalnych 528
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 0,09

Gmina Wiejska Skórcz:
Wywozem odpadów stałych zajmują się:

 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. „STARKOM” Starogard Gd.
 • Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu
 • Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. Nowe

Gmina Miejska Czarna Woda:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2009 roku  - 232,965 w tym :

 • komunalnych 232,96
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 0,0676

Gmina Miejska Skórcz: Zakład Gospodarki Miejskiej
Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2009 roku  - 1272 w tym :

 • komunalnych 580
 • przemysłowych 692
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 0,36

Gmina Wiejska Osieczna:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2009 roku  - 81,48 w tym :

 • komunalnych 81,48
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 0,186 kg/m/rok

Gmina Wiejska Bobowo: 442,21 w tym :

 • komunalnych 389,12
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca – 146kg/1 mieszk.

Gmina Wiejska Zblewo:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2009 roku  - 801,79 w tym :

 • komunalnych 801,79

Gmina Wiejska Kaliska:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2009 roku  - 637 w tym :

 • komunalnych 637

Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2009 roku  - 2580 w tym :

 • komunalnych 2580

 

Razem odpadów  komunalnych-44261 (bez Gminy Wiejskiej Skórcz)

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca w powiecie : 358 kg

 

Sposób postępowania z odpadami

selektywna zbiórka odpadów w gminach:

 • Gmina Miejska Starogard Gdański: szkło, papier, plastik, niebezpieczne
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: szkło, plastik, niebezpieczne, opony

unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie

 • Gmina Wiejska Osiek: szkło, papier, plastik,
 • Gmina Wiejska Lubichowo: szkło, plastik

unieszkodliwianie poprzez składowanie

 • Gmina Wiejska Skórcz: szkło, plastik, niebezpieczne, inne
 • Gmina Miejska Czarna Woda: szkło, plastik, papier, niebezpieczne, inne
 • Gmina Miejska Skórcz: szkło, plastik, niebezpieczne, inne
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: szkło, papier, plastik, niebezpieczne, inne

unieszkodliwianie poprzez składowanie, odzysk

Gmina Wiejska Osieczna:

 • szkło     -  4.280  kg
 • papier   - 28.315 kg 
 • plastik   -  1.020 kg  
 • niebezpieczne  - 470 kg       
 • inne :
 • opakowania  z metali – 725 kg

Gmina Wiejska Bobowo:

 • Szkło – 18,33Mg; 
 • papier – 0,1Mg;
 • plastik – 10,36Mg;
 • niebezpieczne – 0,111Mg      
 • inne: zużyte opony – 0,1Mg,
 • opakowania wielomateriałowe – 0,03Mg
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne – b/d
 • odzysk: tworzywa sztuczne – 4,22Mg i szkło – 12,46Mg

Gmina Wiejska Zblewo:

 • Szkło – 74, 24 Mg, 
 • papier- 33,63 Mg,    
 • plastik- 33,7 Mg, 
 • niebezpieczne- 0, 34Mg, 
 • inne- 3,8Mg

Gmina Wiejska Kaliska:

 • szkło,
 • papier,
 • plastik,
 • niebezpieczne,
 • inne
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacja: składowisko - Osiek, Osiedle Polne

 • typ składowiska -  komunalne                 
 • wielkość składowiska ( ha ) -  1,23 ha
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) -  18000m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) -  poniżej 50%
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) -  brak wydzielonych kwater
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) -  1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) -  0
 • monitoring składowiska -  tak
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie  -  tak  
 • bariera sztuczna
 • drenaż odcieków -  tak  
 • oczyszczalnia odcieków -  tak, odcieki przepompowywane do oczyszczalni 
 • waga -  tak, umowa użyczenia
 • Ilość unieszkodliwionych w r. 2009. odpadów na składowisku[Mg] -  211 Mg

Składowisko Odpadów w Linowcu

 • Składowisko w Linowcu
 • typ składowiska – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha ) – 15,41
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) - 1161000
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )- 591800
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) - 2
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) – 2
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.)- 0
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie bariera naturalna / bariera sztuczna ?
 • instalacja do odgazowania - w trakcie realizacji 
 • spychacz gąsienicowy DT szt.2    
 • Ilość unieszkodliwionych w r.2009. odpadów na składowisku[Mg] -  45.859.56

Składowisko Odpadów Komunalnych w Bobrowcu

 • typ składowiska  innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha )  ogółem 2,3, uszczelniona powierzchnia 0,6 ha
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg )   7050
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )   2673,2 Mg
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0
 • monitoring składowiska tak 
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie bariera naturalna / bariera sztuczna
 • drenaż odcieków tak  
 • instalacja do odgazowania tak 
 • waga               tak ( umowa)  
 • Ilość unieszkodliwionych w r.2009. odpadów na składowisku[Mg]- 209,54 Mg

Składowisko Bietowo

 • typ składowiska komunalne
 • wielkość składowiska ( ha ) 1,2
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 49000 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 9605 m3
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 1

    
Składowisko Skórcz

 • składowisko
 • typ składowiska IN
 • wielkość składowiska ( ha ) – 1,6
 • pojemność całkowita składowiska ( m3 ) – 60000
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 24.000
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) – 1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) – 1 
 • monitoring składowiska tak 
 • Ilość unieszkodliwionych w r.2009. odpadów na składowisku[Mg]1162

Składowisko Zblewo

 • składowisko
 • typ składowiska - otwarte
 • wielkość składowiska  - 0,50 ( ha )
 • liczba kwater ogółem  1 ( szt. )
 • liczba kwater eksploatowanych  1  ( szt. )
 • monitoring składowiska- tak 
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie -bariera naturalna - tak
 • kompaktor - spychacz gąsienicowy   
 • Ilość unieszkodliwionych w r.2009. odpadów na składowisku[Mg] – 801,79

Składowisko gm. Kaliska

 • Składowisko odpadów komunalnych
 • typ składowiska SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE
 • wielkość składowiska ( ha ) 2,66 ha
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 50.000 m 3
 • liczba kwater ogółem ( szt. )1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )1
 • monitoring składowiska tak 
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie - bariera sztuczna
 • instalacja do odgazowania  jest
 • Ilość odpadów unieszkodliwionych w 2009 – b.d.

Wysypisko Odpadów Komunalnych Gmina Osieczna

 • typ składowiska D5
 • wielkość składowiska ( ha ) – 1,18
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) - 3491
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 1473,25
 • Ilość odpadów unieszkodliwionych w 2009 -  81,48 Mg

lokalizacja  SKARSZEWY 

 • Składowisko  MIEJSKIE
 • typ składowiska  KOMUNALNE
 • wielkość składowiska ( ha )   1,125
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg )   22 500
 • liczba kwater ogółem ( szt. )  1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )  1
 • monitoring składowiska TAK 
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie   ASFALT   GEOMEMBRANA 
 • waga 1 

Kompostownia

 • lokalizacja Miejska Oczyszczalnia Ścieków ul. Droga Owidzka3a Starogard Gd.
 • rodzaj / typ- plac kompostowania 1,2,3
 • podstawowe dane techniczne
 • Ilość odzyskanych w r. 2009 odpadów – 860 tsm/rok
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: tak
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: tak
 • Gmina Wiejska Osiek: b.d.
 • Gmina Wiejska Lubichowo: b.d.
 • Gmina Wiejska Skórcz: tak
 • Gmina Miejska Czarna Woda: b.d.
 • Gmina Miejska Skórcz: tak
 • Gmina Wiejska Osieczna: tak
 • Gmina Wiejska Bobowo: tak
 • Gmina Wiejska Zblewo: tak
 • Gmina Wiejska Kaliska: bd
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: b.d.
Programy usuwania azbestu
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: data przyjęcia 25.02.2009
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: nie
 • Gmina Wiejska Osiek: data przyjęcia 20.02.2009
 • Gmina Wiejska Lubichowo: b.d.
 • Gmina Wiejska Skórcz: data przyjęcia -  19.11.2009 r. Uchwała Nr XXII/141/2009 Rady Gminy Skórcz
 • Gmina Miejska Czarna Woda: tak Uchwała nr X/73/07 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 27 grudnia  2007 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2008-2011”
 • Gmina Miejska Skórcz: 30 grudnia 2009 roku
 • Gmina Wiejska Osieczna:  4 czerwca 2009 roku ( Uchwała Gminy Osieczna Nr XXIV/137/2009)
 • Gmina Wiejska Bobowo: planowany w 2010 r.
 • Gmina Wiejska Zblewo: data przyjęcia  31 lipiec 2007 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska: Uchwała Nr XXII/154/09 z dnia 23.02.2009 r.
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: b.d.
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Według listy prowadzonej przez  Urząd Marszałkowski, w powiecie starogardzkim w gminie Czarna Woda w zakładzie Steico S.A. ul.Przemysłowa 2 , 64-700 Czarnków, magazynowane jest PCB w transformatorach o masie 4,650 Mg.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

PUK „Starkom” Sp. z o.o.,

 • ul. Tczewska 22, 83-200 Starogard Gdański

PHU „ARMOTEX” – Stanisław Armatowski,

 • ul. Rolna 12, 83-200 Starogard Gdański

Przedsiębiorstwo „KOLTEL s.c. M i T Kolbusz”

 • ul. Droga Owidzka 2a, 83-200 Starogard Gdański
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

            LP.
PODMIOT ZBIERAJĄCY
MIEJSCE ZBIERANIA
1
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PONIK Jarosław Ptasznik
ul. Chojnicka 37
83-200 Starogard Gdański
2
Hurtownia AGD IR-KOR
Irena Korynth
ul. Sobieskiego 2
83-200 Starogard Gdański
3
MARS Spółka Akcyjna
ul. Nowowiejska 9a
83-200 Starogard Gdański
4
Gminna Spółdzielnia
SAMOPOMOC CHŁOPSKA
ul. Zielona 30
83-200 Starogard Gdański
5
JWB Sp. z o.o.
Apteka Joannicka
Osiedle 60-cio lecia ONP
83-200 Starogard Gdański
6
MIX Elektronics S.A.
ul. Lubichowska 2
83-200 Starogard Gdański
7
Telekomunikacja S.A.
ul. Rynek 10
83-200 Starogard Gdański
8
J-W Sp. z o.o.
ul. Skarszewska 4
83-200 Starogard Gdański
9
Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe MORS Sp. z o.o.
ul. Tczewska 22
83-200 Starogard Gdański
10
CARREFOUR
ul. Niepodległości 2a
83-200 Starogard Gdański
11
JERONIMO MARTINS
Dystrybucja S.A.
ul. Paderewskiego 6
83-200 Starogard Gdański
12
Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe PESTAR
ul. Iwaszkiewicza 15
83-200 Starogard Gdański
13
Firma Handlowa NASZ DOM AGD-RTV s.c. M.Kosecki, R. Klein
ul. Hallera 16
83-200 Starogard Gdański
14
Market TESCO / POLSKA
ul. Droga Nowowiejska 9A
83-200 Starogard Gdański
15
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych STARKOM Sp. z o.o.
ul. Tczewska 22
83-200 Starogard Gdański
16
ZIP Computer Piotr Gadomski
ul. Kościuszki 55
83-200 Starogard Gdański
17
Przedsiębiorstwo KOLTEL S.C.M i T. Kolbusz
ul. Droga Owidzka 2a
83-200 Starogard Gdański

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Brak informacji z r.2009.
Dane z r.2008:  
powierzchnia gruntów zdegradowanych: 164,44 ha
w tym:

 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 2,00
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 46,01
 • Miasto Skarszewy: 13,46
 • Gmina Skarszewy: 67,72
 • Gmina Wiejska Bobowo:4,8
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 9,4
 • Gmina Wiejska Zblewo: 2,38
 • Gmina Wiejska Osieczna: 10,88
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 4,25

Powiat Sztumski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

 Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Sztumskiego na lata 2004-2011 zatwierdzony uchwałą numer XXIX/54/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 września 2004 roku.

 data aktualizacji planu-  2008 r.

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Miasto i Gmina Sztum
  • Uchwałą Nr XXXIII/209/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca 2005 r.
 • Miasto i Gmina Dzierzgoń
  • Uchwałą Nr XXII/199/2005 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 10 marca 2005 r.
 • Gmina Mikołajki Pomorskie
  • Uchwałą Nr XXVIII/84/1997 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 8 grudnia 1997 r.
 • Gmina Stary Dzierzgoń
  • Uchwałą Nr IV/28/2006 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 22 czerwca 2006 r.
 • Gmina Stary Targ
  • Uchwałą Nr XXXXI/295/2006 Rady Gminy Stary Targ z dnia 3 kwietnia 2006 r.
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

10.013,18 Mg

Sposób postępowania z odpadami

• odbiór przez upoważnioną firmę , wywiezienie na składowisko komunale
• kompostownie przydomowe
• przetwarzanie odpadów w zakładzie pracy ( gm. Dzierzgoń)
• zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach (baterie, świetlówki)
• selektywna zbiórka odpadów prowadzona we wszystkich gminach: szkło , papier, plastik – Dzierzgoń, Sztum, Mikołajki Pomorskie , szkło i plastik- Stary Dzierzgoń i Stary Targ
• unieszkodliwianie odpadów przez składowanie
• odzysk jest prowadzony na składowiskach w Nowej Wsi i Miniętych oraz przez wyspecjalizowane firmy

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacja; Składowisko w Nowej Wsi

 • typ składowiska : składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha ) 2,5 ha
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 180 000 Mg (225 000 m3)
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 59 840 Mg
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0
  • monitoring składowiska  
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie    bariera naturalna (glina) 
  • drenaż odcieków   tak 
  • instalacja do odgazowania  tak 
  • waga     tak 
  • kompaktor    tak 

Ilość unieszkodliwionych w r.2009. odpadów na Składowisku w Nowej Wsi : 4626,24 Mg
Ilość odzyskanych odpadów na Składowisku w Nowej Wsi : 8141,76 Mg
  

Składowisko - Składowisko odpadów komunalnych w Miniętach

 • typ składowiska – odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha )  1,6 ha
 • pojemność całkowita składowiska 225116 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia  60 000 m2
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 2
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 2
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0
  •  monitoring składowiska  tak 
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie     naturalna bariera– naturalne piaski i żwiry 
  • drenaż odcieków  tak    
  • oczyszczalnia odcieków  zbiornik bezodpływowy , 1017 m3 
  • instalacja do odgazowania  tak 
  • waga   tak 

Ilość odzyskanych odpadów na Składowisku w Miniętach : 919,94 Mg

Na terenie powiatu sztumskiego zezwolenia na działalność w zakresie odzysku odpadów posiadają następujące przedsiębiorstwa :

 • SNP Uśnice Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Wielobranzowe Żwir Sp. z o.o.
 • P.H.P AGROPOL
 • Przedsiębiorstwo Józef Pisarski

Oprócz wyżej wskazanych przedsiębiorstw odzysk odpadów na terenie powiatu sztumskiego prowadzony jest na składowiskach w Nowej Wsi i Miniętach.

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Gmina Sztum : w trakcie opracowywania
 • Gmina Dzierzgoń tak,
 • Gmina Mikołajki Pomorskie : tak
 • Gmina Stary Targ: tak ,
 • Gmina Stary Dzierzgoń : tak  informacja z r.2008
Programy usuwania azbestu
 • Gmina Sztum : w trakcie opracowywania
 • Gmina Dzierzgoń:  tak, data przyjęcia :  14.06.2007 rok
 • Gmina Mikołajki Pomorskie : w trakcie opracowywania
 • Gmina Stary Targ: tak , data przyjęcia:  29.03.2007 roku
 • Gmina Stary Dzierzgoń : nie 
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Według listy prowadzonej przez  Urząd Marszałkowski w powiecie sztumskim nie występują zakłady z powiatu sztumskiego.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Na terenie powiatu sztumskiego nie występują punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Miniętach
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Gmina  Dzierzgoń

 • Minięta – wyrobisko pożwirowe ,
 • Ankamaty – Litewki – wyrobisko pożwirowe, przeznaczone są do rekultywacji poprzez zalesienie

Powiat Słupski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Powiatowy:

 • data zatwierdzenia: 30.03.2009
 • data aktualizacji planu: 24.06.2008

 

 • Gmina Damnica – data zatwierdzenia: 18.03.2004, data aktualizacji: 2010
 • Gmina Dębnica Kaszubska – data zatwierdzenia: 24.06.2004, data aktualizacji: 27.03.2009
 • Gmina Główczyce – data zatwierdzenia: 22.06.2004, data aktualizacji: w trakcie aktualizacji
 • Gmina Kępice – data zatwierdzenia: 01.07.2004, data aktualizacji: 30.06.2008
 • Gmina Kobylnica – data zatwierdzenia: 27.05.2004, data aktualizacji: w trakcie aktualizacji
 • Gmina Potęgowo – data zatwierdzenia: 22.04.2004, data aktualizacji: po uzgodnieniach przed uchwaleniem
 • Gmina Słupsk – data zatwierdzenia: 15.06.2004, data aktualizacji: bd
 • Gmina Smołdzino – data zatwierdzenia: 30.12.2003, data aktualizacji: brak
 • Gmina Ustka, data zatwierdzenia: 04.06.2004 , data aktualizacji: 23.06.2009 r.
 • Miasto Ustka – data zatwierdzenia: 30.06.2004, data aktualizacji: bd
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

data uchwalenia:

 • Gmina Damnica: data uchwalenia: 28.06.2007
 • Gmina Dębnica Kaszubska – data uchwalenia: 28.03.2006
 • Gmina Główczyce – data uchwalenia: 23.04.2007
 • Gmina Kępice – data uchwalenia: 21.06.2007
 • Gmina Kobylnica – data uchwalenia: 26.01.2007
 • Gmina Potęgowo – data uchwalenia: 29.03.2006
 • Gmina Słupsk – data uchwalenia: 29.06.2006
 • Gmina Smołdzino – brak
 • Gmina Ustka – data uchwalenia: 25.01.2006
 • Miasto Ustka – data uchwalenia: 30.08.2007, data aktualizacji: 17.12.2009
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2009 roku  - 18255
w tym :

 • komunalnych - bd
 • przemysłowych - bd

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca – 197
 

Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów: szkło, plastik, niebezpieczne  
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • odzysk
 • dotyczy wszystkich gmin powiatu słupskiego.
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacja składowiska: miejscowość: Obłężę/ gmina: Kępice

 • typ składowiska – składowisko odpadów komunalnych
 • wielkość składowiska ( ha ) – 1,7
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) bd – 42500 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) bd – 17500 m3
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) - 1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) - 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) - 0
  •  rekultywacja składowiska - tak
  •  monitoring składowiska - tak
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie – 5 cm warstwa gliny i sztuczna (folia PEHD o grubości 1 mm)
 • drenaż odcieków - tak
 • oczyszczalnia odcieków - tak
 • instalacja do odgazowania - nie
 • waga - tak
 • kompaktor - nie
 • linia sortownicza - nie
 • kompostownia - nie

Ilość unieszkodliwionych w 2009 r. odpadów – bd 

lokalizacja składowiska: miejscowość: Chlewnica/gmina: Potęgowo

 • typ składowiska – odpady inne niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha ) – 2,52
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) bd – 90 000 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) bd – 60 000 m3
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) - 1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) - 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) - 0
  • rekultywacja składowiska - nie
  • monitoring składowiska - tak
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie - bariera sztuczna, naturalna
 • drenaż odcieków - tak
 • oczyszczalnia odcieków - tak
 • instalacja do odgazowania - nie
 • waga - tak
 • kompaktor  - tak
 • linia sortownicza - tak
 • kompostownia - nie

Ilość unieszkodliwionych w 2009 r. odpadów – bd

lokalizacja składowiska: miejscowość: Bierkowo/gmina: Słupsk

 • typ składowiska – kwaterowe
 • wielkość składowiska ( ha ) – 10,21
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) bd – 4 490 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) - bd
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) - 3
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) - 2
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) - 1
  • rekultywacja składowiska - tak
  • monitoring składowiska - tak
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie - bariera sztuczna
 • drenaż odcieków - tak
 • oczyszczalnia odcieków - nie
 • instalacja do odgazowania - tak
 • waga - tak
 • kompaktor  - bd
 • linia sortownicza - tak
 • kompostownia - tak

Ilość unieszkodliwionych w 2009 r. odpadów – 1 910,40 Mg

Spalarnia - brak

Kompostownia - brak

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Gmina Damnica - tak
 • Gmina Dębnica Kaszubska – tak
 • Gmina Główczyce – tak
 • Gmina Kępice – tak
 • Gmina Kobylnica – tak
 • Gmina Potęgowo – tak
 • Gmina Słupsk - tak
 • Gmina Smołdzino – tak
 • Gmina Ustka – tak
 • Miasto Ustka - tak
Programy usuwania azbestu
 • Gmina Damnica – tak (27.01.2010)
 • Gmina Dębnica Kaszubska – nie
 • Gmina Główczyce – bd
 • Gmina Kępice – grudzień 2009 r.
 • Gmina Kobylnica – opracowany, nie uchwalony
 • Gmina Potęgowo – nie (przygotowany do przyjęcia)
 • Gmina Słupsk – tak (26.02.2009)
 • Gmina Smołdzino – nie
 • Gmina Ustka – tak (30.12.2009)
 • Miasto Ustka - nie
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Według listy prowadzonej przez Urząd Marszałkowski, w powiecie słupskim nie ma zakładów posiadających PCB.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Gmina Damnica - bd
 • Gmina Dębnica Kaszubska – nie
 • Gmina Główczyce – nie
 • Gmina Kępice – nie
 • Gmina Kobylnica – nie
 • Gmina Potęgowo – nie
 • Gmina Słupsk – tak, AUTO BAZAR Bierkowo 39 76-200 Słupsk
 • Gmina Smołdzino – nie
 • Gmina Ustka – bd
 • Miasto Ustka - nie
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Gmina Damnica – brak
 • Gmina Dębnica Kaszubska – http://www.debnica.pl
 • Gmina Główczyce – nie
 • Gmina Kępice – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach
 • Gmina Kobylnica – nie
 • Gmina Potęgowo – tak (składowisko odpadów w Chlewnicy)
 • Gmina Słupsk – PGK Słupsk
 • Gmina Smołdzino – nie
 • Gmina Ustka – punkty organizowane są przez urząd i firmę posiadające odpowiednie uprawnienia w tym zakresie we współpracy z sołtysami poszczególnych miejscowości
 • Miasto Ustka – tak (ZGK Sp. z o.o. i Dom Handlowy HERMES)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Obszary zdegradowane na terenie powiatu słupskiego nie występują.

Powiat Tczewski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
 • Powiat Tczewski – data zatwierdzenia 30.11.2004 r., data aktualizacji 25.11.2008 r.
 • Miasto Tczew – data zatwierdzenia 29.08.2002 r., data aktualizacji 26.03.2009 r.
 • Gmina Tczew – data zatwierdzenia 24.11.2004
 • Gmina Morzeszczyn – data zatwierdzenia 01.12.2004 r.
 • Gmina Subkowy – data zatwierdzenia 09.12.2004 r.
 • Miasto i Gmina Pelplin – data zatwierdzenia 13.12.2004 r., data aktualizacji 18.12.2008 r.
 • Miasto i Gmina Gniew – data zatwierdzenia 02.12.2004 r., data aktualizacji 26.11.2008 r.
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Miasto Tczew – data uchwalenia 23.02.2006 r.
 • Gmina Tczew – data uchwalenia 21.03.2007 r.
 • Gmina Morzeszczyn – data uchwalenia 14.06.2006 r.
 • Gmina Subkowy – data uchwalenia 09.02.2006 r.
 • Miasto i Gmina Pelplin – data uchwalenia 31.01.2006 r
 • Miasto i Gmina Gniew – data uchwalenia 23.02.2006 r., zmiana 28.05.2008 r.
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

60274,32 Mg – dane orientacyjne bo w wielu gminach nie mają danych o odpadach przemysłowych

w tym :

 • komunalnych 60274,32
 • przemysłowych brak danych
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca  brak danych.
Sposób postępowania z odpadami
 • Miasto Tczew – selektywna zbiórka szkła, papieru i plastiku oraz odpadów niebezpiecznych, unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, odzysk
 • Gmina Tczew – selektywna zbiórka szkła, papieru i plastiku
 • Gmina Morzeszczyn – selektywna zbiórka szkła, papieru, plastiku oraz odpadów niebezpiecznych (akumulatory i baterie w punktach sprzedaży nowych)
 • Gmina Subkowy – selektywna zbiórka szkła, papieru, plastiku, odpadów wielkogabarytowych (elektrycznych i elektronicznych), odzysk
 • Miasto i Gmina Pelplin – selektywna zbiórka szkła, plastiku, odp niebezpiecznych, składowanie, kompostowanie
 • Miasto i Gmina Gniew – selektywna zbiórka szkła, papieru i plastiku, unieszkodliwianie poprzez składowanie, odzysk
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Składowisko odpadów w Tczewie przy ul. Rokickiej

 • typ składowiska  inne niż niebezpieczne
 • wielkość składowiska ( ha ) 36,3
 • pojemność całkowita składowiska   1 214 000 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia  170 000 m3
 • liczba kwater ogółem ( szt. )  2
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )  2
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.)  0
  • rekultywacja składowiska    nie                 
  • monitoring składowiska  tak – częściowy
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie    nie
  • drenaż odcieków   nie
  • oczyszczalnia odcieków  nie
  • instalacja do odgazowania  tak – częściowa
  • waga     tak
  •  czew tom    tak    
  • kompostownia               nie

Ilość unieszkodliwionych w r.2009. odpadów na składowisku [Mg] 66721,6

Składowisko odpadów w Ropuchach (gmina Pelplin)

 • typ składowiska  inne niż niebezpieczne
 • wielkość składowiska ( ha ) 1,6
 • pojemność całkowita składowiska  75 000 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia  12 000 m3
 • liczba kwater ogółem ( szt. )  1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )  1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.)  0
 • rekultywacja składowiska    nie                 
 • monitoring składowiska  tak
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie    bariera naturalna
  • drenaż odcieków   
  • oczyszczalnia odcieków  tak
  • instalacja do odgazowania  tak
  • waga     tak    
  • kompostownia    nie

Ilość unieszkodliwionych w r.2009. odpadów na składowisku[Mg].- 5000

Składowisko odpadów w Nicponii (gmina Gniew)

 • typ składowiska  inne niż niebezpieczne
 • wielkość składowiska ( ha ) 2,69
 • pojemność całkowita składowiska  193 000 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia  7937 m3
 • liczba kwater ogółem ( szt. )  2
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )  2
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.)  0
 • rekultywacja składowiska    nie                 
 • monitoring składowiska  tak – częściowy
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie    bariera sztuczna
  • drenaż odcieków              tak
  • oczyszczalnia odcieków  nie
  • instalacja do odgazowania  tak
  • waga     tak
  • czew tom    tak   
  • kompostownia    nie

Ilość unieszkodliwionych  odpadów – 1967,58 Mg

Spalarnia

 • nazwa: ATI MULLER, typ HP 750
 • lokalizacja: 83-110 Tczew, ul. 30-go Stycznia 58
 • podstawowe dane techniczne:
  • wydajność spalania 200 kg/h przy kaloryczności odpadów 4 kw./kg tj. 14,7/MJ/kg
  • elementy składowe: piec dwukomorowy HP 750, urządzenie do automatycznego załadunku odpadów i kontenera załadowczego o poj. 660 l. , urządzenie do automatycznego usuwania popiołów z pieca, rekuperator typ spaliny-woda o mocy 800 kw., trzykolumnowa stacja oczyszczania spalin typu suchego z dwoma reaktorami gazowymi i kolumną filtrów ceramicznych.

Ilość unieszkodliwionych  odpadów –bd

Kompostownia

 • lokalizacja  ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew
 • rodzaj / typ  system otwartego kompostowania pryzmowego
 • podstawowe dane techniczne brak danych
 • ilość odzyskanych odpadów  26 511,47 Mg

 

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Miasto Tczew – tak
 • Gmina Tczew – nie (brak danych aktualnych)W ubiegłym roku podali, że mają ?
 • Gmina Morzeszczyn – tak
 • Miasto i Gmina Pelplin – tak
 • Miasto i Gmina Gniew – tak
 • Gmina Subkowy – tak
Programy usuwania azbestu
 • Miasto i Gmina Gniew – tak, 26 marca 2008 r.
 • Miasto i Gmina Pelplin – tak, 28 listopada 2007 r.
 • pozostałe gminy – nie
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Według  listy prowadzonej przez  Urząd Marszałkowski-brak w powiecie tczewskim.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

brak

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • Mały Garc, gmina Subkowy – odpady komunalne mieszane 900 m3
 • Gorzędziej, gmina Subkowy – odpady komunalne mieszane 25 m3
 • Rybaki, gmina Subkowy – odpady komunalne mieszane 200 m3

Powiat Wejherowski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

Brak danych z powiatu

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

52 000

Z czego 0,5 tyś. odpadów  niebezpiecznych

Sposób postępowania z odpadami

Brak danych z powiatu

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacja  Łężyce , gm Wejherowo

 •  składowisko Ekodolina sp. z o.o.
  • typ składowiska: inne niż niebezpieczne
  • wielkość składowiska ( ha )
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg )
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )
  • liczba kwater ogółem ( szt. )
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. 1)
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.)
  • monitoring składowiska  tak
  • wyposażenie składowiska
   • uszczelnienie     bariera sztuczna
   • drenaż odcieków   tak
   • oczyszczalnia odcieków  tak
   • instalacja do odgazowania  tak
   • waga     tak
   • kompaktor    tak
   • linia sortownicza   tak
   • kompostownia


Odpady stałe z terenu miasta i gmin powiatu przewożone są na składowska:

Lp.
Nazwa składowiska
Z jakich gmin
1.
Eko Dolina
Aleja Parku Krajobrazowego 99Łężyce, 84-207 Koleczkowo,
Luzino, Szemud, Wejherowo, Redy, Rumi, a także z Gdyni, Sopotu i gminy Kosakowo
2.
Rybska Karczma
gm.Gniewino
 m.Wejherowo, Luzino, Gniewino, gm.Wejherowo, Linia, Szemud
3.
Gniewino, 84-250 Gniewino
Choczewo, Gniewino, Luzino, Łęczyce oraz m.Wejherowa, a także z Krokowej
4.
Czarnówek(powiat lęborski)
Linia, Łęczyce
Eko Dolina Sp. z o.o. jest jednym z pięciu składowisk w Województwie Pomorskim ,które spełnia wymogi dyrektyw unijnych.Firma posiada sortownie,kompostownie,oczyszczalnie ścieków oraz bioelektrownie. 

Spalarnia

 • lokalizacja spalarni
 • podstawowe dane techniczne

Ilość unieszkodliwionych w roku 2009 odpadów
Kompostownia

 • lokalizacja
 • rodzaj / typ
 • podstawowe dane techniczne

Ilość odzyskanych w r. 2009 odpadów

 

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

Brak danych z powiatu 

Programy usuwania azbestu

Brak danych z powiatu 

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Na liście przedsiębiorstw posiadających urządzenia z PCB, prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego nie występują przedsiębiorstwa z powiatu wejherowskiego.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Lp.
Stacja demontażu/PZP
Punkt zbierania pojazdów
Adres SD/PZP
1.
            -             
Skup Złomu i Metali Kolorowych-Maria Block
84-239 Bolszewo, ul .Długa 6
2.
            -
Przedsiębiorstwo P.H.U. „IMET”-Grzegorz Igliński
84-240 Reda, ul.Ogrodników 5A
3.
              -
Firma „FUN”-Auto-Handel-Komis Bożena Labuda
84-241 Gościcino , ul.Robakowska12
4.
           
               -
Punkt Skupu Surowców Wtórnych-Kazimierz Bandzmer w Lęborku Oddz. w Wejherowo
84-200 Wejherowo, ul.I Brygady Pancernej WP-5
5.
 Blacharstwo Pojazdowe, Mechanika-Ryszard Szur
            
             -                                   
84-200 Wejherowo
ul Gdańska 1
 
6.
Verso-Żebrowski Sp. jawna
             -
84-207 Bojano,
ul.J.Wybickiego 68
SD-stacja demontażu 
PZP-punkt zbierania pojazdów

 

 

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Zuk Wejherowo , Koksik Reda , PUK Rumia , Eko-dolina sp z o.o.
Punkty Zbierania Odpadków Niebezpiecznych

 • Wejherowo - ZUK
 • Rumia - PUK
 • Reda ,ul.Obwodowa
 • Szemud
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Brak danych z powiatu

Sopot

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Uchwała Rady Miasta Sopotu nr XIX/347/2004 z dnia 13.08.2004 r.

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

Uchwała Rady Miasta Sopotu nr XXXV/592/2006 z dnia 17.03.2006 r.

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

23 732,8 Mg

w tym :

 • komunalnych: 17 029,6 Mg
 • przemysłowych: 6 703,2 Mg

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 456 kg

Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach:
  • Szkło, 
  • papier
  • plastik
  • niebezpieczne
  • wielkogabarytowe
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
  • Unieszkodliwianie odpadów zebranych z terenu Sopotu odbywa się w Spółce EKODOLINA.
 • odzysk Spółka EKODOLINA
  • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne,
  • zbiórka odpadów surowcowych w gminach (szkło, papier, plastik, inne),
  • zbiórka odpadów wielkogabarytowych,
  • przetwarzanie odpadów w zakładzie utylizacji,
  • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach.
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Sopot nie posiada własnego wysypiska odpadów. Jest udziałowcem Spółki EKODOLINA sp. z o.o.

Łężyce.

Zakład zagospodarowania odpadów „EKO DOLINA”, Łężyce, gm. Wejherowo, Powiat Wejherowski.

Udziałowcami są: Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" oraz gminy: Gdynia, Kosakowo,

Reda, Rumia, Sopot, Wejherowo-gmina miejska, Wejherowo-gmina wiejska - powierzchnia składowania

kwatery B1/1 wynosi 4,06 ha, pojemność kwatery B1/1 wynosi 605 000 m³ .

Schemat Zakładu „EKO DOLINY”:
• Segment przyjmowania odpadów od dostawców indywidualnych  
• Sortownia odpadów 
• Budynek socjalny z segmentem demontażu sprzętu AGD/RTV
• Segment demontażu odpadów wielkogabarytowych
• Kwatera magazynowa na odpady budowlane wraz z segmentem przerobu gruzu budowlanego
• Pryzmowa kompostownia odpadów zielonych
• Magazyn czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych 
• Instalacja odzysku biogazu wraz z elektrownia
• Podczyszczalnia ścieków i odcieków 
• Kwatery składowe
• Inne obiekty  
   
Ilość unieszkodliwionych w r.2009. odpadów na składowisku[Mg]
Nie dotyczy ponieważ Sopot nie posiada własnego zakładu unieszkodliwiania odpadów.
Spalarnia    NIE DOTYCZY
Kompostownia  NIE DOTYCZY

 

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)


W kwietniu 2008 r. przeprowadzona została na terenie Sopotu inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Gmina Miasta Sopotu posiada wykaz oraz dane dotyczące ilości wyrobów azbestowych w poszczególnych typach zabudowy: zabudowa jednorodzinna (osoby fizyczne); podmioty gospodarcze; jednostki budżetowe.

Programy usuwania azbestu

data przyjęcia: kwiecień 2008 r.

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

wg listy prowadzonej przez  Urząd Marszałkowski
Nie ma zakładów posiadających PCB

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

brak

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) przy siedzibie Zakładu Oczyszczania Miasta, Al. Niepodległości 723 a w Sopocie.

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Nie występują. 

Słupsk

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

data zatwierdzenia: 22 lutego 2006 roku
data aktualizacji planu: 16 grudnia 2009 roku uchwałą Nr XLVI/718/09 przyjęty został Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Słupska 2008-2011 wraz z perspektywą na lata 2012-2015.

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

data uchwalenia: Uchwała Rady Miejskiej LXIII/863/06 z dnia 25  październik 2006 r.
data uchwalenia uchwały zmieniającej: Uchwała Nr VI/53/07 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 stycznia 2007 roku

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

39 137, 13 Mg
w tym :

 • komunalnych  31 288,166
 • innych niż komunalne 7 848,964
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 324,5 kg.

ilości odzyskanych w 2009 roku odpadów w procesie kompostowania (dot. kompostowni zlokalizowanej na oczyszczalni ścieków Spółki Wodociągi Słupsk).

 • odpadowa masa roślinna 1880,2 Mg
 • ustabilizowane komunalne osady ściekowe 7201,0 Mg
 • odpady ulegające biodegradacji 1182,6 Mg
Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik, niebezpieczne, „odpady niebezpieczne” (biodegradowalne)
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie
 • odzysk
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacja

 • składowisko - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie, poza granicami powiatu grodzkiego, w powiecie słupskim ziemskim

Ilość unieszkodliwionych w roku 2009 odpadów na składowisku – 28 730,66[Mg] w tym z miasta Słupska

Spalarnia- brak

Kompostownia

 • lokalizacja:Składowisko odpadów
 • rodzaj / typ: Biokomposter typ 16
 • podstawowe dane techniczne ciężar: 15 Mg, pojemność: 16 m3, śr. bębna: 2.133 mm, dł. bębna: 10.10363 mm, ilość komór: 7

Ilość odzyskanych w r. 2009 odpadów – 536,4 ton

Kompostownia

 • lokalizacja  Kompostownia na oczyszczalni ścieków Spółki Wodociągi Słupsk
 • rodzaj / typ pryzmowy, otwarty
 • podstawowe dane techniczne wydajność docelowa 20 000 t/rok, zrealizowane obiekty: płyta żelbetowa 8100m2, wiata stalowa 9.000 m2, dojrzewalnia kompostu, magazyn surowca

Ilość odzyskanych w r. 2009 osadów – brak danych

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

Miasto posiada wykaz obiektów zawierających azbest

Programy usuwania azbestu

data przyjęcia – program przyjęty 12 października 2009 roku Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska Nr 758/GKMiOŚ/09

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

wg listy prowadzonej przez  Urząd Marszałkowski

 • Syndkraft EC S lupsk Sp.z oo ul Słoneczna 15d,
  • masa urządzenia z PCB -10,521 Mg
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Firma „ADKONIS” -  Oliver Adkonis w Słupsku 76-200 Słupsk, ul. Grottgera 14  
 • Firma Handlowo-Usługowa „TRANS-MOT” -  Karol Szczepaniak Stanięcino 10 A 76-200 Słupsk, ul. Poznańska 79 A
 • ZIS „INSTON’’ Marian Trojanowski  76-200 Słupsk ul. Grottgera 16A 76-200 Słupsk ul. Poznańska 79A
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

brak obszarów zdegradowanych

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002