Gdańsk

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • Miasto Gdańsk realizując uprawnienia wynikające z art. 115a ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku, prowadzi pomiary w ramach postępowania administracyjnego, polegające na stwierdzaniu ewentualnych przekroczeń dopuszczalnych poziomów emisji hałasu poza terenem zajmowanym przez określony podmiot gospodarczy.
 • Prowadzono pomiary emisji hałasu do środowiska, których źródłem była prowadzona działalność gospodarcza w sferze wytwórczej, jak również w sferze usług ( lokale gastronomiczne, puby itp.).
 • W zakresie określenia emisji hałasu komunikacyjnego wszelkie działania w tym pomiary emisji prowadzone były wspólnie z przedstawicielami zarządcy tras komunikacyjnych - Zarządem Dróg i Zieleni.
 • Prowadzono postępowania administracyjne w sprawie ustalenia poziomu emisji hałasu do środowiska:
  • wydano trzy decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku
  • wydano cztery decyzje umarzające ww. postępowanie
  • prowadzono 7 postępowań w przedmiotowej sprawie.
Gdzie te uciążliwości występują

Głównymi uciążliwościami jest:

 • hałas komunikacyjny przy głównych ciągach komunikacyjnych miasta,
 • hałas pochodzący od instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnych np. sklepów, supermarketów itp.
Czy były dokonywane pomiary

Jednym z istotnych celów realizacji mapy akustycznej jest uzyskanie danych statystycznych dotyczących stopnia „skażenia” aglomeracji hałasem pochodzącym z różnych źródeł. W szczególności zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2002/49/WE należy wyznaczyć i podać ilość osób w budynkach eksponowanych na hałas. Przykładowe dane dla miasta Gdańska (ilość mieszkańców ok. 450 000, powierzchnia: ok. 260 km2) obrazujące stopień narażenia na hałas pokazane są w tabeli poniżej (dane z Mapy akustycznej Miasta Gdańska).

Liczba ludności w setkach narażona na hałas od poszczególnych źródeł
Poziom w dB Hałas drogowy Hałas kolejowy Hałas tramwajowy Hałas lotniczy Hałas przemysłowy

Liczba ludności w setkach narażona na hałas od poszczególnych źródeł
Poziom w dB Hałas drogowy Hałas Kolejowy Hałas tramwajowy Hałas lotniczy Hałas przemysłowy
Ldwn Ln Ldwn Ln Ldwn Ln Ldwn Ln Ldwn Ln Ldwn Ln
  50-54   1300   300   300   0   0
55-59 55-59 2000 400 400 200 400 200 0 0 0 0
60-64 60-64 1500 100 300 100 300 0 0 0 0 0
65-69 65-69 600 0 200 0 100 0 0 0 0 0
70-74 >70 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
>75   0   0   0   0   0  

Ldwn - poziom hałasu w dB wskaźnik hałasu dla pory dzienno-wieczorowo-nocnej, oraz nocnej (wskaźnik LN),

Ln- poziom hałasu w dB wskaźnik hałasu dla pory nocnej

 

W roku 2009 został zakończony pierwszy etap instalacji przestrzennego systemu monitoringu hałasu na terenie miasta Gdańska.
Było to pionierskie przedsięwzięcie w tego typu instalacjach nie tylko na terenie naszego kraju, ale również w pozostałych krajach Unii Europejskiej.
Koncepcja pomiaru dźwięku została opracowana na podstawie prac Europejskiej Grupy Roboczej IMAGINE, zajmującej się standaryzacją metod pomiarowych poziomu hałasu drogowego, kolejowego, przemysłowego oraz lotniczego, a w szczególności w oparciu o dokument: „Determination of Lden and Lnight using measurements”.
Czujnik składa się ze sztywnej płyty odbijającej dźwięk, w której został osadzony mikrofon ¼” wraz z osłonami zabezpieczającymi przed wpływem warunków atmosferycznych.
Płyta musi być umieszczona na większej płaszczyźnie odbijającej dźwięk, np. na ścianie.
W omawianym systemie monitoringu hałasu kierowano się m.in. następującymi przesłankami lokalizacji punktów pomiarowych:

 • punkty usytuowane są na budynkach pierwszej linii zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie źródła (np. ulicy, linii kolejowej itp.),
 • zapewniony dostęp do linii telefonicznej w danej lokalizacji,
 • wysokość instalacji stacji około 4 m nad poziom terenu.

W chwili obecnej działa w systemie 40 stacji monitorujących na obszarze około połowy miasta. Rozmieszczenie stacji przedstawia poniższy rys.
 
Publikacja danych z systemu realizowana jest poprzez stronę internetową Urzędu Miejskiego w Gdańsku www.gdansk.pl  po wybraniu banera „Mapa akustyczna Miasta Gdańska”, a następnie linku monitoring hałasu.
Wyniki pomiarów tzn. rozkłady wskaźników długookresowych hałasu dla pory dzienno-wieczorowo-nocnej, (tzw. wskaźnik hałasu LDWN), oraz nocnej (wskaźnik LN), przedstawiane są w postaci graficznej. Będą one służyły do analizy wieloletnich trendów zmian poziomu hałasu w środowisku.
Miasto Gdańsk wdrażając system przestrzennego monitorowania stanu środowiska na przykładzie pomiaru poziomu hałasu założyliśmy, następujące efekty jego funkcjonowania:

 • sprawdzenie skuteczności podjętych działań w zakresie ograniczenia hałasu realizowanych w ramach programu ochrony środowiska,
 • realizację ustawowych obowiązków w zakresie prowadzenia monitoringu środowiska na podstawie wyników pomiarów poziomów hałasu określanych wskaźnikami hałasu LDWN  i LN ,
 • udostępniania informacji o stopniu zagrożenia hałasem społeczeństwu,
 • weryfikacja numerycznych map hałasu przez rzeczywisty pomiar w  wybranych punktach,
 • ułatwienie planowania przestrzennego w oparciu o dostępne, rzeczywiste dane pomiarowe,
 • wysoka efektywność systemu – stosunkowo niskie koszty wdrożenia i utrzymania stosunku do ilości stacji pomiarowych
 • możliwość rozbudowy systemu w przyszłości o kolejne komponenty np.:
  • nowe stacje pomiarowe hałasu,
  • pomiary natężenia ruchu pojazdów,
  • pomiary opadów atmosferycznych,
  • pomiary poziomu stanu wód w ciekach wodnych.

W r.2009 WIOŚ nie wykonywał pomiarów na terenie Gdańska.

Czy została opracowana mapa akustyczna

Mapa akustyczna Miasta Gdańska została opracowana do 30 czerwca 2007 r. Mapa obejmuje cały obszar Miasta Gdańska.

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Program ochrony środowiska przed hałasem został uchwalony w dniu 30 grudnia 2009r. uchwałą Nr XLIV/1253/09 Rady Miasta Gdańska  /Dz. Urz.Woj.Pom. z 19 lutego 2010 r. Nr 10; poz. 25/.

Gdynia

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • drogowego tak  
 • tramwajowego nie dotyczy  
 • kolejowego tak  
 • lotniczego tak  
 • przemysłowego tak 
 • z imprez masowych,  (reklama dźwiękowa, dzwony koscielne)
 • innego. 
Gdzie te uciążliwości występują

Brak informacji

Czy były dokonywane pomiary

Dla roku 2008 pomiary, wraz z przekroczeniami dostępne są na stronie internetowej:     http://server.miasto.gdynia.pl/mapaakus/  

WIOŚ nie wykonywał pomiarów w Gdyni w r. 2009.

Czy została opracowana mapa akustyczna
Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla miasta Gdyni
Program został przyjęty uchwałą Nr XXIV/567/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 października 2008r  http://www.gdynia.pl/bip/programy/418_62295.html

Powiat Bytowski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

nie występują

Gdzie te uciążliwości występują

nie występują

Czy były dokonywane pomiary

W 2009 r. WIOŚ w Gdańsku nie wykonywał pomiarów na terenie powiatu bytowskiego.

Czy została opracowana mapa akustyczna

nie

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

nie

Powiat Chojnicki

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

Brak danych z powiatu. Za rok 2009.
Dane z r.2008.

 • drogowy,
 • kolejowy,
 • przemysłowy,
 • z imprez masowych

 

Gdzie te uciążliwości występują

Brak danych z powiatu. Za rok 2009.
Dane z r.2008.

 • Hałas (drogowy) komunikacyjny występujący w centrum miasta w okolicy stacji paliw PB skrzyżowanie ulic Szerokiej i Człuchowskiej (droga krajowa 22)
 • Hałas przemysłowy występujący w Czersku przy ul. Królowej Jadwigi w obrębie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "HOLZ-POL" Spółka z o.o.
 • Hałas przemysłowy występujący w Chojnicach w okolicach Osiedla Bursztynowego, przy trasie Chojnice -Kościerzyna pochodzący Firmy Rodzinnej "DRO-BET" Musolf s.j., ul. Kościerska 23, 89 - 604 Chojnice
 • Hałas z imprez masowych w Chojnicach na stadionie "Chojniczanka"
Czy były dokonywane pomiary

Brak danych z powiatu. Za rok 2009.
Dane z r.2008.

ostatnio w r.2002
 

Miejsce występowania
Źródło hałasu
Liczba mieszkańców
Firma Rodzinna "DRO-BET" Musolf s.j.
Dwie wibroprasy kroczące do produkcji krawężników
Osiedle Bursztynowe -
ul. Kościerska 23, 89 - 604 Chojnice
Jedna wibroprasa do produkcji kostki brukowej
ok. 10 bloków mieszkalnych
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "HOLZ-POL" Spółka z o. o, ul. Królowej Jadwigi 11, 89 - 650 Czersk
Dwie suszarnie komorowe do drewna
Osiedle Hallera w Czersku - ok. 5 bloków mieszkalnych
Centrum miasta Chojnice ( przy stacji paliw BP ), skrzyżowanie ul. Szerokiej z ul. Człuchowską - droga krajowa 22
Hałas komunikacyjny
3 bloki mieszkalne i ok. 8 domów wielorodzinnych

W r. 2009 WIOŚ w Gdańsku nie wykonywał pomiarów  na terenie powiatu chojnickiego

Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Powiat Człuchowski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • drogowego
Gdzie te uciążliwości występują
 • droga krajowa nr 22
 • droga krajowa nr 25
Czy były dokonywane pomiary

W r.2009 WIOŚ nie prowadził pomiarów w powiecie człuchowskim.

Czy została opracowana mapa akustyczna

nie

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

nie

Powiat Gdański

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • drogowego      
 • kolejowego   
 • lotniczego   
 • przemysłowego 
Gdzie te uciążliwości występują
 • Pruszcz Gdański, okolice dworca PKP
 • ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim
 • ul. Powstańców Warszawy, okolice aeroklubu w Pruszczu Gdańskim,
Czy były dokonywane pomiary

W r.2009 WIOŚ nie wykonywał pomiarów na terenie powiatu gdańskiego.
Ostatnie pomiary  hałasu komunikacyjnego wykonano w r,.2006(patrz archiwum 2006/2007)

Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Powiat Kartuski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

TAK

 • drogowego      
 • przemysłowego 
 • z imprez masowych
 • lotniczego

 

Gdzie te uciążliwości występują
 • PPUH Laska w Stężycy – tartak
 • PP-H POLGRAVEL Sp. z o.o. w Borowcu – żwirownia
 • UNILEVER POLSKA S.A. Oddział Lodów i Produktów Mrożonych – Banino, gm. Żukowo
 • ZEI Żukowo Sp. z o. o. w Żukowie – proces śrutowania, tj. oczyszczania elementów stalowych
Czy były dokonywane pomiary

W r.2008 WIOŚ prowadził w Kartuzach badania hałasu komunikacyjnego. Wyniki badań podano z danymi r.2008. Są umieszczone na niniejszej stronie, po wprowadzeniu danych z r.2008, będą przesunięte do danych archiwalnych.

Czy została opracowana mapa akustyczna

TAK – „Mapa akustyczna dla dróg krajowych o natężeniu ruchu ŚDR>16400 pojazdów na dobę – ciąg drogi krajowej Nr 20 na odcinku od km 297+486 do km 297+738” (Żukowo/przejście)

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Nie

Powiat Kościerski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • drogowego - TAK
 • przemysłowego - TAK
Gdzie te uciążliwości występują
 • Droga krajowa nr 20 (Kościerzyna, ul. Wojska Polskiego)
 • Droga wojewódzka nr 214 (Kościerzyna ul. Kartuska)
 • Droga wojewódzka nr 235 (Korne-Brusy)

Pomiary prowadzone  co 5 lat przez GDDKiA zaplanowano na r.2010.

Czy były dokonywane pomiary

W r.2008 WIOŚ prowadził pomiary hałasu komunikacyjnego na terenie miasta Kościerzyna (patrz materiały archiwalne r.2008).
W r.2009 pomiary nie były prowadzone.

Z inicjatywy gmin lub powiatu w r.2009 pomiary nie były prowadzone.

Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Powiat Kwidzynski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

TAK

 • drogowego     
 • kolejowego      
 • przemysłowego

 

Gdzie te uciążliwości występują
 • Malborska
 • Grunwaldzka
 • Sportowa
Czy były dokonywane pomiary

W r.2009 WIOŚ nie prowadził badań na terenie powiatu kwidzyńskiego.

Czy została opracowana mapa akustyczna

Tak

 • dla miasta Kwidzyna.
Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Jedynie w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Kwidzyńskiego znajduje się „Program operacyjny dla pola Hałas”, w którym opisano zadania na lata 2007-2010 przyczyniające się do zmniejszenia hałasu w powiecie.

Powiat Lęborski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • drogowego   
 • kolejowego
Gdzie te uciążliwości występują
 • ul. Kolejarzy
 • droga wojewódzka nr 214
Czy były dokonywane pomiary

W r.2009 WIOŚ nie prowadził badań na terenie powiatu lęborskiego.

Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Powiat Malborski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • drogowego   
 • kolejowego   
 • lotniczego   
 • przemysłowego 
 • z imprez masowych
Gdzie te uciążliwości występują
 • Hałas drogowy i kolejowy – miasto Malbork, Al. Wojska Polskiego, Al. Rodła, ul. Armii Krajowej
 • Hałas lotniczy – gmina Stare Pole, Lotnisko Wojskowe w Królewie Malborskim, droga nr 22
 • Hałas przemysłowy – miasto Malbork, Cukrownia Malbork, ul. Sikorskiego
Czy były dokonywane pomiary

W roku 2009 nie były dokonywane pomiary hałasu z inicjatywy gmin i powiatu.
W r.2009 WIOŚ nie prowadził badań na terenie powiatu malborskiego.

Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Powiat Nowodworski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

tak

 • drogowego   
 • kolejowego   
 • z imprez masowych
Gdzie te uciążliwości występują
 • drogowego – droga krajowa nr 7,  droga wojewódzka nr 501i nr 502   
 • kolejowego – kolej wąskotorowa (sezon letni)   
 • z imprez masowych – lokale prowadzące działalność rozrywkową
Czy były dokonywane pomiary

Gmina Stegna – pomiar w 2006 r. (narażonych 200 mieszkańców)

W r.2009 WIOŚ nie prowadził pomiarów na terenie powiatu nowodworskiego.

Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Powiat Pucki

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

Brak informacji z powiatu.

Gdzie te uciążliwości występują

Brak informacji z powiatu.

 

Czy były dokonywane pomiary

W r.2009 WIOŚ nie prowadził pomiarów na terenie powiatu puckiego.

Czy została opracowana mapa akustyczna

Brak informacji z powiatu.

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Brak informacji z powiatu.

Powiat Starogardzki

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

gm. Lubichowo – drogowego
gm. Zblewo – drogowego

 • droga krajowa nr 22,
 • droga wojewódzka nr 214

gm. Smętowo Graniczne: hałas drogowy Autostrada A1
gm. Kaliska –

 • drogowego,
 • kolejowego,
 • z imprez masowych

gm. Miejska Skórcz-drogowego       

 • ul. 27 stycznia, ul.Hallera,
 • ul.Pomorska,
 • ul. 3 Maja

gm. Osiek – drogowego, z imprez masowych, innego

 • tereny przy drodze wojewódzkiej nr 214 Skórcz – Warlubie
 • w czasie koncertów Muzyki Chrześcijańskiej GOSPEL – Osiek przy Amfiteatrze Łąkowym
 • festyn  „ Na Jagody” – Osiek - Dom Strażaka
Gdzie te uciążliwości występują

gm. Smętowo Graniczne:  autostrada A1

Czy były dokonywane pomiary

WIOŚ nie prowadził  w r.2009 badań w powiecie starogardzkim. 

Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Powiat Sztumski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • drogowego  
 • lotniczego
Gdzie te uciążliwości występują
 • drogowy-  Gmina Sztum i Gmina Stary Dzierzgoń    
 • lotniczy-  Gmina Stary Dzierzgoń
Czy były dokonywane pomiary

Na terenie powiatu sztumskiego nie były dokonywane pomiary, które potwierdziłyby występowanie ponadnormatywnego hałasu.
W r.2009 WIOŚ nie prowadził pomiarów.

Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Powiat Słupski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • Gmina Damnica – źródła drogowe
 • Gmina Kobylnica – źródła drogowe
 • Gmina Potęgowo – źródła drogowe i kolejowe
 • Miasto Ustka – z imprez masowych w sezonie letni

Na terenie innych Gmin (Gmina Dębnica Kaszubska, Gmina Główczyce, Gmina Kępice, Gmina Smołdzino, Gmina Słupsk, Gmina Ustka - brak)

Gdzie te uciążliwości występują
 • Gmina Damnica – droga krajowa nr 6 w miejscowości Sąborze, Mianowice i Domaradz
 • Gmina Kobylnica – drogi krajowa nr 6 i 21
 • Gmina Potęgowo – droga krajowa nr 6 i linia kolejowa Gdańsk - Stargard Szczeciński
 • Miasto Ustka – promenada nadmorska, plaża, ośrodek sportu i rekreacji

Na terenie innych Gmin (Gmina Dębnica Kaszubska, Gmina Główczyce, Gmina Kępice, Gmina Smołdzino, Gmina Słupsk, Gmina Ustka – brak)

Czy były dokonywane pomiary

W r.2009 WIOŚ nie prowadził badań w powiecie słupskim.

Czy została opracowana mapa akustyczna

Nie została opracowana mapa akustyczna dla żadnej z gmin powiatu słupskiego

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Nie został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu dla żadnej z gmin powiatu słupskiego 

Powiat Tczewski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • drogowego    
 • kolejowego   
 • przemysłowego
Gdzie te uciążliwości występują
 • droga krajowa nr 1
 • trasa nr CE-65 Gdańsk-Tczew Tczew-Bydgoszcz,
Czy były dokonywane pomiary

W r.2009 WIOŚ nie prowadził badań. W r.2006 WIOŚ wykonał badania w 20 punktach pomiarowych (patrz dane archiwalne r.2007)

Czy została opracowana mapa akustyczna

Nie

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Nie

Powiat Wejherowski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

Brak danych z powiatu

Gdzie te uciążliwości występują

Brak danych z powiatu

Czy były dokonywane pomiary

W 2009 roku punkty pomiarowe zlokalizowano:

badania poziomu długookresowego:

 • 2 punkty w miejscowości Rokitnica przy ul. Bałtyckiej 10, oraz Bałtyckiej 15;

pozostałe obszary:

 • Reda ul. Pucka 46-48,  oraz Gdańska 60,
 • Rumia, ul. Starowiejska 57, oraz Sobieskiego 56,
 • Wejherowo, ul. I Brygady Pancernej WP/Salon WEMA, I Brygady Pancernej WP123A, Puckiej 38, oraz 3 Maja 24.

W wytypowanych punktach wykonywano pomiary w okresie:

 • 1 doby w dni powszednie w okresie wiosennym,
 • 2 doby w dni powszednie oraz 1 doba podczas weekendu, w okresie jesiennym.

Celem określenia wskaźników długookresowych wykonywano pomiary całodobowe, natomiast w pozostałych obszarach wykonywano pomiary metodą próbkowania, tj. 3 serie pomiarowe po 5 pomiarów w każdym.

Czy została opracowana mapa akustyczna

Mapy akustyczne nie zostały opracowane.

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

brak danych

Sopot

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • drogowego    
 • kolejowego      
 • z imprez masowych,
Gdzie te uciążliwości występują
 • Rejon Al.. Niepodległości
 • Rejon trakcji kolejowej ( centrum miasta)
 • Rejon przyplażowy ( imprezy masowe latem)
Czy były dokonywane pomiary

Informację o pomiarach wykonanych  z inicjatywy gmin lub powiatu podaje powiat.
W r.2009 WIOŚ nie prowadził pomiarów na terenie Sopotu. 

Czy została opracowana mapa akustyczna

W 2008 r. został opracowany „Operat akustyczny dla strefy „A” obszaru ochrony uzdrowiskowej w Sopocie”.

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Nie

Słupsk

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

tak,

 • drogowego      
 • przemysłowego
Gdzie te uciążliwości występują
 • tereny przyległe do dróg krajowych
 • obszary sąsiadujące z Dzielnicą Przemysłowo Składową „Północ”
Czy były dokonywane pomiary

Pomiary prowadzone przez WIOŚ w r. 2006 zostały przedstawione w materiałach archiwalnych r. 2007.
W r. 2008 , 2009 WIOŚ nie prowadził badań.
   
Badania prowadzone w ramach prowadzonych postępowań nie potwierdziły ponadnormatywnego hałasu

Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002