Gdańsk

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • Niedostateczny rozwój ekonomiczny miasta,
 • niedostatek inwestycji tworzących nowe miejsca pracy,
 • bezrobocie i ubóstwo części społeczeństwa oraz związane z tym patologie,
 • częściowo przestarzała infrastruktura miejska,
 • niedostateczna infrastruktura komunikacyjna, brak uzbrojonych  terenów pod budownictwo,
 • niezrównoważone wykorzystanie terenów i infrastruktury miejskiej,
 • potrzeba rewitalizacji terenów poprzemysłowych i niektórych dzielnic miasta.
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków:

 • Park nad Opływem Motławy;
 • Park Nadmorski im. Prezydenta R.Reagana;
 • Zieleniec przy stawie Warszawska /Łódzka;
 • Odnowienie lasów komunalnych Uczniowska–Łozy;
 • Park Curie Skłodowskiej –rewitalizacja;
 • Park Brzeźnieński (ścieżka pieszo-rowerowa);
 • Zieleniec przy zbiorniku Górny Młyn;
 • Zieleniec przy zbiorniku Świętokrzyska;
 • Park Kuźniczki (rewitalizacja);
 • Zielony Pomnik Jana Pawła II;
 • Pielęgnacja zieleni w ciągu pieszo-rowerowym w Pasie Nadmorskim na przedłużeniu ul. Kołobrzeskiej w Gdańsku;
 • Pielęgnacja zieleni w ciągu pieszo-rowerowym w Pasie Nadmorskim na przedłużeniu ul. Obrońców Wybrzeża w Gdańsku;
 • Pielęgnacja zieleni w ciągu pieszo-rowerowym na ul. Grunwaldzkiej w Gdańsku;
 • Pielęgnacja lasów komunalnych - usuwanie wywrotów, wiatrołomów, suchych drzew;
 • Rekultywacja i zadrzewienie skarp na osiedlu Niedźwiednik;
 • Zagospodarowanie zielenią Pn- Zach fragmentu działki przy ul. Leczkowa 1A w Gdańsku;
 • Zieleniec wypoczynkowy w Gdańsku- Stogach w rejonie ul. Stryjewskiego/ Zimnej/ Hożej
 • Zieleniec wypoczynkowy przy stawie przy ul. Chirona w Osowej.
 • Zieleniec wypoczynkowy przy ul. Michny w Gdańsku – Letnicy.
 • Powołanie 3 użytków ekologicznych.
 • Ścieżka dydaktyczna oraz 2 wieże widokowe w rezerwacie „Ptasi Raj” na terenie Wyspy Sobieszewskiej;
 • Zagospodarowanie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Dolina Potoku Oruńskiego"
 • Ścieżka pieszo-rowerowa na Wyspie Sobieszewskiej (I odcinek o dł. ok. 1.5 km)
 • Naprawa uszkodzonej skarpy przy budynku Góralska 39
 • Ochrona przed degradacja drzewostanów leśnych lasów komunalnych w zachodniej części Parku Nadmorskiego;
 • Pielęgnacja upraw leśnych w lasach komunalnych miasta Gdańska w Gd- Górkach Zachodnich;
 • Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka, szkodnika kasztanowców w terenie Gdańska
 • Konserwacja i renowacja zieleni i urządzeń zabawowych. Wyposażenie placu do ćwiczeń dla starszych w "Domu na Skraju" w N.Porcie;
 • Renowacja oczka wodnego polodowcowego na Osiedlu Niedźwiednik

Inne zadania związane z ochroną przyrody:

 • Przygotowanie programu pilotażowego pomocy wolnobytującym kotom miejskim w formie akcji „Domki dla kotów”. Celem programu jest wprowadzanie na osiedla mieszkaniowe domków dla kotów, stanowiące schronienie w czasie zimy oraz utrzymywanie populacji zdrowych kotów na ograniczonym poziomie. Mają temu służyć działania prowadzone we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej oraz w porozumieniu z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami oraz służbami weterynaryjnymi w mieście. W ramach programu w latach 2006 – 2008 łącznie zakupiono ok. 200 domków dla 4 zwierząt każdy oraz wykonano ok. 400 zabiegów sterylizacji.
 • Opracowanie i przeprowadzenie programu edukacyjnego „Psia toaleta” w Parku Nadmorskim  i na zieleńcach Śródmieścia,  propagującego sprzątanie przez opiekunów psich podchodów za pomocą specjalnych torebek kupionych w automacie. Program zakończył się sukcesem. Torebki z automatu znalazły nabywców, a przede wszystkim zwróciły uwagę społeczna na problem tego rodzaju nieczystości na terenach zieleni w mieście. Gdański program wzbudził zainteresowanie wielu miast w Polsce, i wzorem Gdańska, jest tam również wdrażany.
 • Dofinansowywano działalność pro-ekologiczną w szkołach (realizacja programów autorskich; zakup nagród dla uczestników konkursów wiedzy ekologicznej, pomocy naukowych, oraz narzędzi ogrodniczych do pielęgnowania ogródków przyszkolnych, roślin) oraz działania tematycznie związane z ekologią prowadzone przez organizacje pozarządowe.

Pozostałe zadania

 • Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niebędących własnością Skarbu Państwa i Gminy Gdańsk;
 • Program rozwoju ścieżek rowerowych – opracowanie strategii rozwoju komunikacji rowerowej w Gdańsku
 • Opracowanie i udostępnienie mieszkańcom mapy akustycznej miasta Gdańska
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • Kanalizacja sanitarna - rozwój sieci
 • Zaopatrzenie w wodę - poprawa jakości, ochrona zasobów
 • Poprawa zabezpieczeń przeciwpowodziowych, ochrona wód
 • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza
 • Modernizacja gospodarki odpadami
 • Transport i komunikacja - ograniczenie uciążliwości
 • Rewitalizacja części Gdańska
 • Ochrona obszarów i obiektów przyrodniczych, rozwój terenów zielonych
 • Monitoring środowiska
 • Edukacja ekologiczna

zagrożenia powodziowe, stosowanie rozwiązań tymczasowych na obrzeżach miasta w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków i wód opadowych, z uwagi na brak rozwiązań systemowych – najpierw uzbrojenie, potem budowa,

Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Porozumienie z gminami: Sopot, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Żukowo w sprawie przyjmowania ścieków na oczyszczalni "Wschód"
 • Porozumienie z miastem Pruszcz Gdański, z gminą Kolbudy w sprawie przyjmowania odpadów do ZU w Szadółkach
 • Założenie Fundacji Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej przez gminy-miasta: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Tczew
 • Wspólne projektowanie hali sportowej przez Gdańsk, Sopot
 • Organizacja seminariów i konferencji
 • Uczestnictwo w pracach Związku Miast Polskich
Realizacja współpracy partnerskiej

Gdańsk realizuje współpracę partnerską z miastami: 

 • Astana / Kazachstan - 1996 
 • Barcelona / Hiszpania - 1990 
 • Brema - Wolne Hanzeatyckie Miasto - 1976 
 • Cleveland / USA - 1990 
 • Helsingor / Dania - 1992 
 • Kaliningrad / Federacja Rosyjska - 1993 
 • Kalmar / Szwecja - 1991 
 • Marsylia / Francja - 1992 
 • Nicea / Francja - 1999 
 • Odessa / Ukraina - 1996 
 • Rotterdam / Holandia - 1998 
 • Rouen / Francja - 1992 
 • Sefton / Wielka Brytania - 1993 
 • St. Petersburg / Federacja Rosyjska - 1997 
 • Turku / Finlandia - 1987 
 • Wilno / Litwa - 1998 
 • Szanghaj / Chiny - 2004 
 • Palermo / Włochy - 2005
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Akronim projektu
Krótki opis
Partnerstwo
Korzyści dla miasta
MIMOSA
Działania innowacyjne dot. zrównoważonego transportu, poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz w środkach transportu, kampanie informacyjne promujące transport tramwajowy
Bolonia (Włochy) – lider projektu,
Utrecht (Holandia),
Tallin (Estonia),
Funchal (Portugalia)
1.Udział w CIVITAS PLUS – prestiżowym programie Komisji Europejskiej o dużym znaczeniu politycznym
2. Możliwość realizacji działań promocyjnych i innowacyjnych komplementrnych do projektów inwestycyjnych dot. poprawy jakości transportu zbiorowego
PACEM
Zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem miast nadmorskich
Marsylia (Francja) - lider projektu,
Rabat (Maroko),
Aqaba (Jordania)
1.Nawiązanie ścisłej współpracy partnerskiej z Marsylią (liderem projektu) - miastem partnerskim Gdańska od 1992
2.Promowanie doświadczeń miasta Gdańska w zakresie zrównoważonego rozwoju wśród partnerów z regionu Morza Śródziemnego
Grant z Funduszu Małych Grantów – Euroregion Bałtyk
Szkolenia dla urzędników UMG w formie 2 wizyt studyjnych w Pradze (Rep. Czeska) i Le Havre (Francja)
Praga (Rep. Czeska),
Le Havre (Francja)
1.Nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami realizującymi duże inwestycje z Gdańska, Le Havre oraz Pragi
2.Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób odpowiedzialnych w UMG za realizację dużych inwestycji
 
PIMMS Transfer
Zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju transportu publicznego, poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz w środkach transportu, kampanie informacyjne promujace transport publiczny
Almada (Portugalia),
Frankfurt (Niemcy), Londyn (Wlk. Brytania), Maribor (Słowenia), Bratysława (Słowacja), Larnaca (Cypr), Graz (Austria), Sztokholm (Szwecja), Treviso (Włochy), Uniwersytet Erazmus Rotterdam (Holandia), Serres (Grecja), Kłajpeda (Litwa), Sofia (Bułgaria), Timisoara (Rumunia)
1.Nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń
2.Podniesienie kwalifikacji zawodowych urzędników
3.Możliwość sfinansowania kampanii informacyjnych i promocyjnych dot. poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz w środkach transportu
 
Open Cities
Wpływ migracji na rozwój miast oraz zdefiniowanie pojęcia otwartości miast wraz z identyfikacją czynników o tym decydujących
Belfast (Wlk. Brytania) – lider projektu,
Dublin (Irlandia),
Madryt (Hiszpania),
Wiedeń (Austria),
Sofia (Bułgaria),
Bukareszt (Rumunia),
Düsseldorf (Niemcy),
Poznań, Nikosia (Cypr), Cardiff (Wlk. Brytania), Nitra (Słowacja), Bilbao (Hiszpania), British Council
1.Udział w prestiżowej sieci miast URBACT o dużym znaczeniu politycznym
2. Zdefiniowanie pojęcia otwartości miast wraz z identyfikacją indykatorów o tym decydujących 3.Zdefiniowanie barier dostępu do miejsc pracy i edukacji
 
LED
Zwiększenie oszczędności energii poprzez zastosowania oświetlenia LED w miastach
Kalmar (Szwecja), Wismar (Niemcy)
1.Możliwość przeprowadzenia działań pilotażowych dot. zastosowania technologii LED przy oświetleniu obiektów zabytkowych
2. Umocnienie współpracy i więzi z liderem projektu Kalmarem – miastem partnerskim Gdańska
 
Instigate
Zagadnienia dotyczące połączeń pomiędzy siecią publicznego transportu lokalnego a dworcami lotniczymi, kolejowymi itp.
Mercytravel Liverpool, Lancashire (Wlk. Brytania), La Rochelle, Poitiers, Tuluza (Francja),
Santandar, Palma de Mallorca (Hiszpania),
Porto, Funchal, Entroncammento (Portugalia), Lamia (Grecja),Bolonia (Włochy), Dublin (Irlandia), Kaunas (Litwa), Jassi (Rumunia)
1.Nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń
na temat wyboru najkorzystniejszych rozwiązań połączeń pomiędzy siecią publicznego transportu lokalnego a dworcami lotniczymi, kolejowymi itp.
 
Infralandscape
Promowanie walorów krajobrazu jako czynnika konkurencyjności miast
Region Lazio (Włochy)
Możliwość sfinansowania opracowań studialnych dot. budowy portu żeglarskiego w Gdańsku w rejonie Martwej Wisły i Wisły Śmiałej
 

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
 • Wyróżnienie I stopnia w konkursie na najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego 2006r
 • Nagroda Honorowa Towarzystwa Urbanistów Polskich w ogólnopolskim konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w kategorii: Przestrzeń Zielona za park nadmorski im. Prezydenta R. Reagana 2008r
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Brak informacji z Miasta za rok 2009

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Brak informacji z Miasta za rok 2009

Gdynia

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • umożliwienie naszym mieszkańcom korzystania z ciepła skojarzonego
 • ograniczenie hałasu i zanieczyszczenia powietrza PM 10 w centrum miasta
 • ograniczenie presji deweloperów na terenach zielonych
 • poprawa czystości wód Zatoki Gdańskiej
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • likwidacja tzw. „niskiej emisji” przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe – program wspierania finansowego ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska modernizacji ogrzewania polegającej na zastąpieniu pieców i kotłowni węglowych ogrzewaniem konwencjolanym: gazowym, olejowym lub elektrycznym oraz niekonwencjonalnym: kolektory słoneczne i pompy ciepła.
 • wybudowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Łężycach ( Gdynia wraz z gminami zrzeszonymi w   Komunalnym Związku Gmin).
 • opracowanie i wykonanie mapy akustycznej 
 • modernizacja stolarki okiennej, instalacji c.o. w budynkach użyteczności publicznej
 • ograniczenie spływu nieczystości do rzeki Kaczej- otwarcie kąpieliska Orłowo Południowe
 • utworzenie 7 użytków ekologicznych w dzielnicy Dąbrowa i  1 w dzielnicy Wielki Kack
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • przebudowa systemu odbioru odpadów komunalnych
 • hałas komunikacyjny
 • zanieczyszczenie powietrza PM10
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
Realizacja współpracy partnerskiej
 • EUROREGION BAŁTYK - członkostwo Gdyni od 1998 r.
 • STOWARZYSZENIE "POMORSKIE W UNII EUROPEJSKIEJ"
 • UNION OF THE BALTIC CITIES (UBC) Związek Miast Bałtyckich członkostwo Gdyni od 1991 roku.
 • ZWIĄZEK MIAST POLSKICH (ZMP) członkostwo Gdyni od 1990 roku.
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Gmina Miasta Gdyni uczestniczyła/uczestniczy w następujących projektach międzynarodowych o charakterze proekologicznym:

 • do końca 2009 r.
  • CLEAN – Węgiel, Logistyka, Środowisko i Otoczenie,
  • Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej – I etap (RAINNET I),
  • Przyroda – eksperyment o nieograniczonych możliwościach;
 • od 1 stycznia 2010 r.
  • TROLLEY - Promoting Electric Public Transport,
  • SEGMENT – SEGmented Marketing for ENergy efficient Transport.
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

do końca 2009 r.

 • tytuł projektu: CLEAN – Węgiel, Logistyka, Środowisko i Otoczenie;
  • lata realizacji: 1998 – 1999;
  • źródło dofinansowania: Phare CBC Baltic Small Project Facility Programme;
  • koszt dofinansowania: dla gdyńskiej części projektu 54 092 EUR (234 489 zł).
 • tytuł projektu: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów dla Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki;
  • lata realizacji: 2002-2004;
  • źródło dofinansowania: Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej 2000;
  • kwota dofinansowania: dla gdyńskiej części projektu 8 317 946 EUR (33 687 681 zł).
  • Projekt realizowany przez Eko Dolinę Sp. z o.o.
 • tytuł projektu: Dolina Redy i Chylonki – zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków;
  • lata realizacji: 2004-2010;
  • źródło dofinansowania: Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej 2003;
  • kwota dofinansowania: dla gdyńskiej części projektu 33 052 131 EUR (142 646 387 zł).
  • Projekt realizowany przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni.
 • tytuł projektu: Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej – I etap (RAINNET I);
  • lata realizacji: 2005-2007;
  • źródło dofinansowania: Inicjatywa Wspólnotowa Program Sąsiedztwa INTERREG III A Polska - Litwa - Obwód Kaliningradzki;
  • kwota dofinansowania: dla gdyńskiej części projektu 517 852 EUR (2 098 388 zł).
 • tytuł projektu: Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni;
  • lata realizacji: 2005-2006;
  • źródło dofinansowania: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego;
  • kwota dofinansowania: 21 165 533 zł.
  • Projekt realizowany przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni.
 • tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni;
  • lata realizacji: 2007-2008;
  • źródło dofinansowania: Norweski Mechanizm Finansowy;
  • kwota dofinansowania: 1 997 919 EUR (7 238 461 zł).
 • tytuł projektu: Przyroda – eksperyment o nieograniczonych możliwościach;
  • lata realizacji: 2009-2010;
  • źródło dofinansowania: Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych;
  • kwota dofinansowania; dla gdyńskiej części projektu 14 260 EUR (61 182 zł).
  • Projekt realizowany przez Gdyńskie Centrum Innowacji.
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
 • tytuł projektu: Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013;
  • źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013;
  • wnioskowana kwota dofinansowania: dla gdyńskiej części projektu 15 207 776 zł.
  • Projekt znajduje się obecnie na etapie przygotowań do podpisania umowy o dofinansowanie.
 • tytuł projektu: Wdrażanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie;
  • źródło dofinansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013;
  • wnioskowana kwota dofinansowania: dla gdyńskiej części projektu  47 977 180 zł.
  • Projekt znajduje się obecnie na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie. Termin złożenia wniosku upływa w dniu 1 września 2010 r.
 • tytuł projektu: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni;
  • źródło dofinansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013;
  • wnioskowana kwota dofinansowania: 60 619 090 zł.
  • Projekt znajduje się obecnie na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie. Zakłada się, iż wniosek zostanie złożony do dnia 30 lipca 2010 r.
 • tytuł projektu: Ochrona przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska;
  • źródło dofinansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
  • Projekt znajduje się obecnie na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie. Termin złożenia wniosku upływa w dniu 26 lipca 2010 r.

Powiat Bytowski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • Nieuporządkowana gospodarka przestrzenna na skutek braku obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego,
 • wprowadzenie racjonalności ekonomicznej i ekologicznej w wykorzystaniu zasobów gleb, maksymalne zagospodarowanie nieużytków poprzemysłowych i rekultywacja nieeksploatowanych gminnych składowisk odpadów w celu ochrony gleb i powierzchni ziemi,
 • W gospodarce odpadami konieczność dalszego zwiększania odzysku surowców, opakowań, recyklingu materiałów z opakowań (do roku 2010 wtórne wykorzystywanie co najmniej 50% papieru i szkła),
 • Konieczność zmniejszenia materiałochłonności i odpadowości produkcji (poprzez promowanie najlepszych dostępnych technik (BAT)),
 • Konieczność ograniczania zużycia energii - o 25% do roku 2010, a do roku 2025 o 50% w stosunku do roku 2000, intensyfikacja rozwoju energetyki odnawialnej, do roku 2010 co najmniej podwojenie wykorzystania tej energii w stosunku do roku 2000 w celu zmniejszenia energochłonności gospodarki i wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,
 • Zapobieganie zanieczyszczeniu słodkich wód powierzchniowych i podziemnych, przywracanie wodom podziemnym i powierzchniowym właściwego stanu ekologicznego (zapewnienie źródeł poboru wody do picia oraz infrastruktury odprowadzania i oczyszczania ścieków),
 • Promocja stosowania dobrych praktyk rolniczych jako instrumentu ochrony gleb, upowszechnianie kierunków produkcji rolnej zapewniających zrównoważone ich wykorzystanie (rolnictwo ekologiczne, programy rolno-środowiskowe),
 • Konieczność podejmowania działań w zakresie zmniejszania narażenia mieszkańców na zanieczyszczenie powietrza i hałas, zmniejszanie intensywności degradacji powierzchni ziemi, poprawa estetyki otoczenia,
 • Eliminowanie lub zmniejszanie skutków dla środowiska z tytułu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, a także doskonalenie istniejącego systemu ratowniczego na wypadek zaistnienia awarii i klęsk żywiołowych,
 • Zwiększenie skali rekultywacji i renaturalizacji obszarów zdegradowanych, ochrona gatunków dzikiej flory i fauny, ochrona najbardziej zagrożonych ekosystemów oraz gatunków i ich siedlisk przez tworzenie i powiększanie sieci obszarów chronionych.
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Gmina Borzytuchom:

 • modernizacja stacji uzdatniania wody w Borzytuchomiu
 • wprowadzenie w poszczególnych miejscowościach segregacji odpadów
 • zorganizowanie systemu odbioru odpadów komunalnych
 • skanalizowanie gminy Borzytuchom na poziomie ok. 60%

Gmina Bytów:

 • w miejscowościach Niezabyszewo i Płotowo wykonano ok. 18.956,0 mb kanalizacji oraz postawiono 11 przepompowni ścieków, w tym 6 przydomowych.
 • W mieście wykonano ok. 164,0 m kanalizacji sanitarnej w związku z przebudową ulic Styp-Rekowskiego, Popiełuszki, Wojska Polskiego oraz Wolności wykonanych zostało ok. 3,2 km sieci kanalizacji deszczowej.
 • Rozbudowy  i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przyborzycach
 • Wykonano  modernizację ujęcia wody pitnej w miejscowości Sierzno
 • Termomodernizacja 5 budynków w Bytowie, w tym:
  • 2 przedszkoli (przedszkole Nr 2 i 4)
  • budynku Szkoły Podstawowej Nr 5
  • budynku sportowca w MOSIR-e
  • budynku socjalnego przy ul. Mierosławskiego
 • W 2003 r. opracowano „Program ochrony mokradeł w gminie Bytów”. W 2006 r. dzięki uzyskanej dotacji, zakończono realizację III etapu programu pn: „Kompleksowa ochrona mokradeł w gminie Bytów”  i zrealizowano następujące zadania:
  • urządzono i wyposażono dwa tereny rekreacji publicznej nad jeziorami Niezabyszewskim oraz Wiejskim w Rekowie.
  • na Górze Siemierzyckiej wybudowano drewnianą wieżę widokową o wysokości 16 m.
  • opracowano i wydano przewodnik turystyczno-przyrodniczy po najciekawszych obiektach przyrodniczych położonych na terenie gminy Bytów, mapę przyrodniczą gminy Bytów oraz ulotkę reklamową dot. ochrony przyrody na terenie gminy Bytów.
  • wykonano dwie nowe ścieżki przyrodnicze na terenie Sołectwa Pomysk Wielki. Wyznaczono przebieg ścieżek w terenie i wykonano niezbędną infrastruktury terenową.
  • zbudowano 147 zastawek o konstrukcji drewnianej, hamujących odpływ wody na 12 obiektach torfowiskowych na terenie Gminy Bytów, które zostały wytypowane do zabiegów ochrony czynnej.
  • wykonano ręczne wykoszenie wilgotnych łąk o powierzchni 45 ha, oraz usunięto zakrzaczenia na powierzchni 10 ha łąk położonych w Sołectwie Świątkowo i Rekowo. Łąki stanowią cenny przyrodniczo, ekosystem torfowiskowy, ze stwierdzonymi stanowiskami licznych gatunków storczyków, a ze względu na zaprzestanie wykaszania łąki te uległy silnemu zarośnięciu roślinnością szuwarową, która zaczęła zagrażać populacjom cennych gatunków roślin. 
  • opracowano dokumentację projektową wraz z planem ochrony dla 10 obiektów przyrodniczych na terenie gminy Bytów planowanych do objęcia ochroną rezerwatową.
  • waloryzację przyrodniczą gminy, w ramach której przebadano 150 obiektów mokradłowych, wybrano 39 obiektów do objęcia ochroną czynną i bierną,
  • opracowano plany przestawienia gospodarstw rolnych na rolnictwo ekologiczne
  • przeprowadzono szkolenie na temat tworzenia „szkolnych ostoi przyrody”
 • Pełną realizację projektu zamknięto w 2008r. wykonując:
  • zmianę charakteru upraw w bezpośredniej zlewni jezior lobeliowych z gruntów ornych na trwałe użytki zielone,
  • ocenę skuteczności działań w ramach aktywnej ochrony obszarów cennych przyrodniczo
 • W roku 2007 podjęto działania mające na celu ochronę bytowskich kasztanowców.
 • Gmina Bytów zawarła umowy z Edukatorami gminnymi, którzy zostali zobowiązani do realizacji programu p.n. ,, Program edukacji ekologicznej dla szkół gmin stowarzyszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Słupi i Łupawy”.
 • Objęcie 100% mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych poprzez pokrycie działalnością firm wywozowych 100% obszaru gminy oraz kontrolę zawierania umów na wywóz odpadów i ich przestrzegania, utworzenia gminnych punktów zbiórki zużytego sprzętu.
 • 4 kwietnia 2008 r. założono Spółkę  międzygminną Zakład Zagospodarowania Odpadów z siedzibą       w Sierznie, w której skład weszło dziesięć gmin: Borzytuchom, Bytów, Dziemiany, Kołczygłowy, Lipnica, Lipusz, Miastko, Parchowo, Studzienice, Tuchomie o łącznej liczbie ludności ok. 75 tys. mieszkańców. Jako zadanie priorytetowe Spółka obrała sobie przygotowanie administracyjne, techniczne i organizacyjne rozbudowy zakładu zagospodarowania odpadów w oparciu o środki własne (kapitał), pożyczki i dotacje z RPO.

Czarna Dąbrówka

 • skanalizowanie miejscowości:  Unichowo, Nożynko, Nożno, Kleszczyniec Jerzkowice i Podkomorzyce
 • budowa stacje uzdatniania wody w miejscowościach: Kartkowo i Kotuszewo
 • rozbudowa sieci wodociągowej

Kołczygłowy

 • budowa oczyszczalni ścieków wraz z kolektorem z m. Łubno, Gałęźnia Wielka, Kołczygłowy oraz kolektorów ściekowych w m. Barnowo, Kołczygłówki, Jezierze
 • W ramach poprawy jakości wód powierzchniowych w latach 2004-2007 zrealizowano inwestycje polegające na budowie oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierszyno oraz kolektorów ściekowych wraz z przepompownią ścieków Kołczygłowy – Wierszyno oraz w miejscowości Barnowiec za kwotę. Na ww. działania poniesiono koszty w łącznej wysokości  3.016.604 zł.
 • W ramach ochrony wód podziemnych i ich wykorzystania w roku 2004 przygotowano dokumentację wymiany sieci wodociągowej w miejscowości Radusz. Na działanie to poniesiono koszty w łącznej wysokości 30.000 zł.
 • W latach 2004-2009 na wywóz odpadów segregowanych od mieszkańców gminy poniesiono koszty około 140.000 zł
 • W latach 2004-2007 na terenie gminy wykonano szereg prac, dotyczących m.in.:
  • remontu Szkoły Podstawowej w m. Kołczygłowy, w tym również remontu instalacji c.o.,
  • termomodernizacji Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołczygłowach,
  • remontu budynku Szkoły Podstawowej w Gałąźni Wielkiej,
  • remontu Świetlicy Wiejskiej w Gałąźni Wielkiej, na łączną kwotę: 892.911 zł.

W 2007 na modernizację dróg przeznaczono 76 860zł.

 • Rok 2008 :
  • ORLIK 2012 w miejscowości Kołczygłowy na kwotę 1.523.780zł,
  • remonty dróg gruntowych na terenie gminy na kwotę 183.000zł,
  • przeprowadzono inwentaryzację na terenie gminy Kołczygłowy azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz opracowano Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kołczygłowy 10.000zł
 • Rok 2009:
  • dofinansowanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przydomowych oczyszczalni ścieków oraz demontażu i utylizacji azbestu.
  • remont drogi wewnętrznej w miejscowości  Łubno – park na kwotę 74.765zł,  
  • przebudowa ulicy Kościuszki 163.335zł,
  • remont remizy strażackiej w m. Kołczygłowy – termomodernizacja w kwocie 108.315zł
  • sieć wodociągowa Witanowo – 69.935zł,
  • droga osiedlowa Barnowo – 55.045zł.
 • Na terenie Gminy Kołczygłowy edukacja ekologiczna polegająca na przeprowadzeniu m.in. konkursów o tematyce ekologicznej w szkołach. Co roku przeprowadzane są akcje „Sprzątanie Świata”, na rzecz której poniesiono koszty w wysokości ok. 5.000 zł.
 • W zakresie kształtowania stosunków wodnych w latach 2004-2007 wykonano prace konserwacyjne i porządkowanie stawu w miejscowości Barnowiec w kwocie 40.076 zł.
 • Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sfinansowano lub dofinansowano m.in. takie działania jak:
  • opracowanie Planu Gospodarki Odpadami – 6 500,00zł,
  • działalność edukacyjna – 4 109,39zł
  • zakup koszy ulicznych dla m. Kołczygłowy – 4 196,80zł.
 • Źródła finansowania inwestycji, to środki własne, kredyty bankowe, fundusze ekologiczne. W latach 2004-2007, pozyskano środki z funduszy zagranicznych w ramach programów SAPARD i ZPORR. Z funduszy zagranicznych na gospodarkę ściekową i ochronę wód dofinansowano inwestycje na kwotę 1 973 tys. zł.

Lipnica

 • budowa oczyszczalni ścieków w m. Upiłka
 • budowa kanalizacji sanitarnej Osusznica-Borowy Młyn
 • rozbudowa sieci wodociągowej: Upiłka-Jaranty, Zapceń-Sątoczno-Stoltmany, Upiłka-Rucowe Lasy, Borowy Młyn-Wierzchocino-Zagwiazda

Miastko

 • budowa wodociągu w m. Piaszczyna, Turowo, Czarnica, Pasieka, Bobięcino, Kamnica
 • budowa nowej studni i modernizacja stacji uzdatniania wody w Trzcinnie
 • modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach:  Przeradź, Domanica, Piaszczyno
 • modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Węgorzynku,
 • budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Świeszyno, Chlebowo, Wołcza Wielka, Kamnica i Bobięcino oraz dla ulic     Zielona, Kazimierza Wielkiego, Kolejowa, Kaszubska i Kujawska
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej osiedla „Trójkąt”, osiedla Zatorze, ulic Ogrodowej i Jaśminowej oraz  Łodzierzy
 • Modernizacja kotłowni rejonowej przy ul. Kowalskiej w Miastku wraz z wymiana sieci  ciepłowniczej
 • Likwidacja kotłowni przy ul. Koszalińskiej i budowa głównego ciepłociągu
 • Budowa sieci gazu ziemnego w Miastku
 • Inwestycje dofinansowane ze środków zagranicznych:

Nazwa projektu
lata realizacji
źródło dofinansowania
kwota dofinansowania
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Miastko-Węgorzynko-Dretynek_Lubkowo II etap
2003r.
dofinansowanie z UE
386 321,36,-
Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Dretyniu. Hydrobotaniczne zagospodarowanie osadów II etap
2003r.
dofinansowanie z UE
163 307,29,-
Rozbudowa wodociągu przesyłowo rozdzielczego wraz z przyłączami dla zabudowań Świerzno - kolonia
2005r.
               „                                      
79 359,81,-
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łodzierz
2005r.
                „
ZPORR
1 362 422,20,-
Budowa kanalizacji sanitarnej osiedla Zatorze w Miastku i w m. Pasieka
2005-2006
                „
ZPORR
1 076 894,40,-
Małe centrum Sportowe Wsi Piaszczyna
2005-2006
               „
SPO
36 806,00,-
Ośrodek Kultury Wielskiej Wsi Chlebowo
2005-2006
                „
SPO
46 672,00,-
Lokalna Grupa Działania „Wrzeciono” Źródłem aktywizacji społeczności lokalnej Gminy Miastko i Trzebielino
2005-2006
               „
SPO
58 978,46 ,-
Studziennice: 

 • budowa II segmentu oczyszczalni ścieków w Ugoszczy
 • budowa kanalizacji sanitarnej Osława Dąbrowa-Przewóz
 • budowa sieci wodociągowej Półczno-Czarna Dąbrowa-Łąkie
 • Budowa kanalizacji sanitarnej: Półczno-Czarna Dabrowa-Grzybia Dąbrowa- Osława Dąbrowa 2009/2010 r.

Trzebielino

 • budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starkowo
 • udział w programie porządkowania gospodarki odpadami (segregacja odpadów), pojemniki przy każdym domostwie, likwidacja miejsc gromadzenia odpadów
 • budowo sieci wodociągowej Starkow-Starkówko oraz Cetyń-Poborowo-Owczary
 • budowa wodociągu w Suchorzu

Tuchomie

 • budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ciemno z rurociągiem tłocznym do Tuchomia (2004 r.)
 • rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Kramarzyny (2004 r.)
 • budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tuchomie (2004 r.)
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Tągowie (2004 r.)
 • rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Tuchomie (2006 r.)
 • modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Tągowie (2005 r.)
 • modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Trzebiatkowa (2006 r.)
 • oczyszczalnie ścieków: Kramarzyny, Tuchomie, Modrzejewo, Tągowie
 • wymiana pieców c.o. na olejowe w budynkach: Urzędu Gminy, szkół, Centrum Międzynarodowych Spotkań
 • wprowadzenie segregacji odpadów
  • Modernizacja i remont Sali wiejskiej w Trzebiatkowej poprzez remont instalacji c.o., termomodernizacji i wymianę pokrycia dachowego.
  • Modernizacja kotłowni z węglowej na olejową Urzędu Gminy Tuchomie.
  • Wykonanie modernizacji kotłowni c.o. i c.w. z węglowej na olejową w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Tuchomiu.
  • Wykonanie modernizacji kotłowni c.o. i c.w. z węglowej na olejową w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wraz z halą sportową w Tuchomiu.
  • Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia  w Tuchomiu.

 

Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • Nierozwiązany problem gospodarki osadami ściekowymi, który prawdopodobnie będzie narastać wraz  z rozbudową sieci kanalizacyjnej i poprawą sprawności oczyszczania ścieków,
 • 27 nieczynnych, przeznaczonych do rekultywacji gminnych składowisk odpadów i dwa mogilniki,
 • Nie wszyscy mieszkańcy powiatu zostali objęci systemem odbioru odpadów komunalnych (Władze gmin nie egzekwują obowiązku posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych),
 • Brak sprawnie działającego systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych wyodrębnionych ze strumienia odpadów komunalnych,
 • Brak systemu selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji,
 • Brak pełnej informacji o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest,
 • Nadmierna eksploatacja gospodarcza cennych przyrodniczo i wrażliwych obszarów (w tym obszarów Natura 2000), zajmowanie pod infrastrukturę nowych terenów,
 • Nadmierna eksploatacja i fragmentacja siedlisk cennych przyrodniczo, siedlisk wrażliwych gatunków, żywiołowa urbanizacja (również bez planów zagospodarowania przestrzennego),
 • Słaba spójność przyrodniczych obszarów chronionych oraz niewystarczająca ochrona części cennych walorów przyrodniczych i niewielki przyrost powierzchni objętych ochroną, obszarów o cennych i unikatowych walorach,
 • Przeciętna jakość wód płynących; zagrożenia środowiska ściekami na terenach wiejskich gdzie korzysta się nadal ze zbiorników bezodpływowych (zły stan techniczny),
 • Istniejące zagrożenia dla jakości wód podziemnych (nieczynne, niezamknięte studnie),
 • Niska produkcja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w stosunku do istniejącego potencjału,
 • Zanieczyszczenia powietrza ze spalania tradycyjnych paliw stałych, problem niskiej emisji – szczególnie w miejscowościach z gęstą zabudową jednorodzinną,
 • Zanieczyszczenia komunikacyjne występujące wzdłuż ruchliwych tras drogowych: na obszarach wiejskich, leśnych i w miastach pozbawionych obwodnic,
 • Niewystarczająca świadomość ekologiczna społeczeństwa i związana z nią bierność i nierzadko przyzwolenie dla zachowań sprzecznych z zasadami ekologii,
 • Brak zintegrowanego systemu informacyjnego pozwalającego na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych o stanie i jakości środowiska.
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Związek Gmin "Dorzecza Słupi i Łupawy"
 • Spółka  międzygminn Zakład Zagospodarowania Odpadów z siedzibą w Sierznie, w której skład wchodzą gminy (10): Borzytuchom, Bytów, Dziemiany, Kołczygłowy, Lipnica, Lipusz, Miastko, Parchowo, Studzienice, Tuchomie o łącznej liczbie ludności ok. 75 tys. mieszkańców. Jako zadanie priorytetowe Spółka obrała sobie przygotowanie administracyjne, techniczne i organizacyjne rozbudowy zakładu zagospodarowania odpadów w oparciu o środki własne (kapitał), pożyczki i dotacje z RPO.
 • Kołczygłowy:
  • Fundacją Partnerstwo Dorzecze Słupi,
  • Stowarzyszeniem Lokalne Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie
  • Stowarzyszeniami na terenie Gminy Kołczygłowy : „Gałąźnia”, „Radusz”, „Jezierze”, „Kołczygłówki”, „Łubno”, „Piętaszek”,
  • Parkiem Krajobrazowym Dolina Słupi,
  • Miastem Partnerskim – wymiana młodzieży, jak również na szczeblu samorządowym i organizacji pozarządowych oraz z Klubami Sportowymi- jest ich 5 na terenie Gminy Kołczygłowy.
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Bytów - z miastem Zaleszczyki (Ukraina), Markaryd (Szwecja), Frankenberg (Niemcy), Winona (USA), Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie "Turystyczne Kaszuby", Stowarzyszenie Gmin "Polskie Zamki Gotyckie", Związek Miast i Gmin "Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy",
 • Miastko - Bad Fallingbostel (Niemcy)
 • Parchowo - miasto Friesack z Niemiec, gmina Mosedis z Litwy
 • Czarna Dąbrówka – tak, b.d.
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

brak danych

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Brak informacji

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Powiat nie uzyskał dofinansowania w 2009 r.

Gmina Lipnica:

 • „Program Kompleksowej Redukcji Ścieków  na terenie Gminy Lipnica - budowa kanalizacji sanitarnej   LIPNICA-KIEDROWICE-OSUSZNICA - II ETAP”, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy, 1 311 362,00 EURO, realizacja lata 2009-2010
 • „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. KIEDROWICE-MIELNO-MODZIEL-MOGIEL-BUDY”, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działania osi 3  321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, 793 807,00 zł
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Gmina Borzytuchom:

 • „Uporządkowanie aglomeracji wodno-ściekowej na terenie gminy Borzytuchom” – etap I, RPO WP, 1 210 000,00 zł

Gmina Bytów:

 
Lp
 
Nazwa projektu /zadania/
/Program - źródło dofinansowania/
Data złożenia wniosku
Wartość /PLN/
 
 
Uwagi
Wartość zadania
Wnioskowana kwota dofinansowania
Umowna lub otrzymana kwota dofinansowania
1
2
3
4
5
6
7
1
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Bytowie w latach 2010 – 2011
/działanie 5.4. RPO WP 2007 – 2013/
20.11.2009 r.
2 643 135,99
1 902 142,09
1 283 428,08
Umowa dotacyjna                          z Samorządem Woj. Pomorskiego z dnia 29.04.2010 r.
2
Budowa szlaku rowerowego Ustka – Słupsk – Bytów na odcinku Bytów - Dąbie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 212
/PROW, oś Leader, działanie: Odnowa i rozwój wsi/
02.11.2009 r.
458 813,11
259 492,66
257 762,00
Umowa dotacyjna                          z Samorządem Woj. Pomorskiego z dnia 10.06.2010 r.
Gmina Czarna Dąbrówka:

 • Modernizacja oczyszczalni w Czarnej Dąbrówce, b.d., 4 mln zł
 • Skanalizowanie miejscowości Kozy, Mikorowo i Karwno, b.d., 4 mln zł

Gmina Kołczygłowy:

 • Budowa ścieżki spacerowo – informacyjnej w miejscowości Kołczygłowy, PROW Oś 4 leader – działanie odnowa wsi, 61 000tys.
 • Budowa miejsc rekreacyjno – sportowych w miejscowości Barnowo, PROW Oś 3 działanie odnowa i rozwój wsi, 214 370 tys.

Gmina Lipnica:

 • „Budowa kanalizacji sanitarnej Brzeźno Szlacheckie – Łąkie” - III Etap, RPO, promesa na 5.218.966,85 zł

Gmina Miastko:

nazwa projektu
nazwa programu UE
przewidywana kwota dofinansowania w tys. zł
Budowa kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Miastko – II etap w m. Biała, Świerzno, Świerzenko, Kawcze, Malęcino, Kamnica, III etap – m. Słosinko, Miłocice, Wołcza Mała 
Oś priorytetowa 8. Lokalna infrastruktura podstawowa
Działanie 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska :
 
 
18 259,88
Modernizacja Parku Miejskiego w Miastku
Oś priorytetowa 8. Lokalna infrastruktura podstawowa
8.1. Lokalny potencjał rozwojowy
8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy
 
 
 2 632,64
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dretyniu dz.nr 128/3, 128/4 etap I
Oś. Priorytetowa 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Działanie: Odnowa i rozwój wsi
 
 654,41
Bobięcino – przebudowa i rozbudowa budynku obsługi turystycznej w Centrum Kultury Wypoczynku i Rekreacji Wiejskiej – były ośrodek ZHP
Oś. Priorytetowa 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Działanie: Odnowa i rozwój wsi
 
 
1 817,24
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Trzcinno oraz kanalizacji sanitarnej Tursko – Dretyń.
Oś. Priorytetowa 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Działanie: Odnowa i rozwój wsi
 
3 982,29

 

Gmina Parchowo: b.d.
Gmina Studzienice: nie ubiega się
Gmina Trzebielino: nie ubiega się

Gmina Tuchomie:

 • „Wspólny program instalowania kolektorów słonecznych i oświetlenia hybrydowego ulic na terenie Gminy Tuchomie”, RPO, 2 973 750 zł
 • „Przebudowa drogi gminnej Masłowiczki – od drogi powiatowej DP 1466G 1800 mb”, RPO, 1 000 000 zł.
 • „Przebudowa drogi gminnej nr 182069G wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Tuchomko na terenie gminy Tuchomie”, RPO, 572 050 zł.
 • „Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kramarzynach”, RPO, 1 751 850 zł.
 • „Budowa basenu z budynkiem wielofunkcyjnym w Tuchomiu”, RPO, 2 592 109 zł.
 • „Rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Tuchomie”. Złożono wniosek, otrzymano dofinansowanie w wysokości 75% wartości zadania z programu PROW.
 • „Budowa infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w Trzebiatkowej i Ciemnie”.  Złożono wniosek do programu PROW i otrzymano promesę finansowania.
 • „Modernizacja i rozbudowa świetlic z wyposażeniem w Masłowicach Trzebiatkowskich, Masłowicach Tuchomskich i Tuchomku”. Złożono wniosek do programu PROW i otrzymano promesę finansowania.
 • „Ścieżki rekreacyjno wypoczynkowe w Modrzejewie”. Złożono wniosek do programu Leader+ i otrzymano promesę finansowania.
 • „Kotłownia przy szkole w Tuchomiu”. Złożono wniosek do programu PROW i otrzymano promesę finansowania.
 • „Wymiana pokrycia dachowego i modernizacja ogrzewania w Ciemnie”. Złożono wniosek do programu Leader+ i otrzymano promesę finansowania.
 • „Remont świetlicy wiejskiej w Modrzejewie”. Złożono wniosek do programu Leader+ i otrzymano promesę finansowania.
 • „Remont Sali wiejskiej i remizy OSP w Tągowiu”. Złożono wniosek do programu Leader+ i otrzymano promesę finansowania.
 • „Remont wraz z wyposażeniem Sali wiejskiej w Piasznie”. Złożono wniosek do programu Leader+ i otrzymano promesę finansowania.

 

 

 

 

Powiat Chojnicki

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie

brak informacji

Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Brak danych z powiatu za rok 2009.
Dane z r.2008.

W powiecie został wdrożony system zbiórki odpadów niebezpiecznych jakimi są przeterminowane leki pod nazwa Bezpieczna Apteka

 

Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

Brak danych z powiatu za rok 2009.
Dane z r.2008.

 • Zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególnosci odzysku energii z odpadów,
 • Zmniejszenie ilości wszystkich odpadów,
 • Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze k/ Angowic,
 • Objecie 100% mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów
 • Zamkniecie do końca 2009r wszystkich składowisk nie spełniających przepisów prawa
 • Rekultywacja lokalnych składowisk niespełniających wymagań ochrony środowiska, które zostaną zamknięte do końca 2009r
 • Usuniecie azbestu i wyrobów zawierających azbestu do 2032 zgodnie z Programem
 • Osiągnięcie 2010 r 50% odzysku odpadów z budów, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz  infrastruktury drogowej

 

Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

brak

Realizacja współpracy partnerskiej

Brak danych z powiatu za rok 2009.
Dane z r.2008.

 • Prowadzimy współprace partnerska z powiatem gorlickim i niemieckim powiatem Ludwigslust.

 

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Brak danych z powiatu za rok 2009.
Dane z r.2008.

 • Na dzień dzisiejszy powiat nie uczestniczy w żadnym międzynarodowych projekcie. Powiat złożył wniosek o dofinansowanie do Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej na realizację takiego projektu we współpracy z niemieckim powiatem Ludwigslust.

 

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

nie uzyskano

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Brak danych z powiatu za rok 2009.
Dane z r.2008.

 

Lp.

Tytuł projektu

Przedmiot projektu

Wartość projektu, źródła finansowania oraz numer umowy

1.

Przebudowa odcinka
drogi powiatowej nr 05113
Żabno-Czyczkowy (rok 2003)

Przebudowa odcinka
drogi powiatowej

SAPARD

Nr rejestracyjny: 734-110018/02
wartość projektu: 1.100.726,34

2.

Przebudowa odcinka
drogi powiatowej nr 05112
Odry Łąg na odc. Łąg-Stare Prusy-Zawada (rok 2004)

Przebudowa odcinka
drogi powiatowej

SAPARD

Nr rejestracyjny: 734-110076/03
wartość projektu”
1.127.477,12 

3.

Przebudowa odcinka
drogi powiatowej nr 05167 
Sławęcin-Ciechocin na odcinku od km 0-000 do km 3-000 (rok 2004)

Przebudowa odcinka
drogi powiatowej

SAPARD

Nr rejestracyjny: 734-110075/03
wartość projektu: 1.246.140,42

4.

Przebudowa odcinka
drogi powiatowej nr 05167  
Sławęcin-Ciechocin na odcinku od 3-000 do km 5-478,06 (rok 2004)

Przebudowa odcinka
drogi powiatowej

SAPARD

Nr rejestracyjny: 734-110077/03
wartość projektu: 1.121.136,96

5.

Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą” (rok 2004-2005)

Stypendia dla uczniów

ZPORR

umowa nr Z/2.22/II/2.2/WUP/21/U/1/04, wartość projektu: 648.071,74

6.

Program stypendialny dla studentów” (rok 2004-2005)

Stypendia dla studentów

ZPORR

umowa nr Z/2.22/II/2.2/WUP/22/U1/04, wartość projektu: 125.100,00

7.

Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą 2005-2006”  (rok 2005-2006)

Stypendia dla uczniów

ZPORR

umowa nr Z/2.22/II/2.2/WUP/11/U/01/05, wartość projektu: 752.724,59

8.

Program stypendialny dla studentów 2005-2006”

Stypendia dla studentów

ZPORR

umowa nr Z/2.22/II/2.2/WUP/12/U/01/05, wartość projektu: 122.611,77

9.

Europejski program stypendialny dla uczniów 2006-2007”

Stypendia dla uczniów

ZPORR

umowa nr Z/2.22/II/2.2/WUP/7/U/01/06, wartość projektu: 860.558,21

10.

Europejski program stypendialny dla studentów 2006-2007”

Stypendia dla studentów

ZPORR

umowa nr Z/2.22/II/2.2/WUP/8/U/01/06, wartość projektu: 140 049,99

11.

Podniesienie kwalifikacji osób pracujących w instytucjach publicznych i prywatnych w powiecie chojnickim” (rok 2005-2006)

 

Nauka języka angielskiego, niemieckiego oraz technik informacyjnych i komunikacyjnych ICT

ZPORR

umowa nr Z/2.22/II/2.1/WUP/16/U/1/01/05. wartość projektu: 191.656,00

12.

Podniesienie kwalifikacji osób pracujących w instytucjach publicznych i prywatnych w powiecie chojnickim – kontynuacja” (rok 2006-2007)

 

Nauka języka angielskiego, niemieckiego oraz technik informacyjnych i komunikacyjnych ICT

ZPORR

umowa nr Z/2.22/II/2.1/WUP/17/U/1/03/05, wartość projektu: 319.880,00

13.

Wzrost atrakcyjności turystycznej wsi Ostrowite poprzez budowę drogi” (rok 2006)

Przebudowa drogi

ZPORR

umowa nr Z/2.22/III/3.1/385/05, wartość projektu: 1.304.031,76

 

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Brak danych z powiatu za rok 2009.
Dane z r.2008.

 

Lp.
TYTUŁ PROJEKTU
KWOTA PROJEKTU
NR UMOWY
NAZWA PROGRAMU
1.
„Powiat Chojnicki w Ludwigslust – tradycja i kultura”
28 761,82
FWPN 2658/08/TB
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
2.
 Kampania     promocyjna           ŚWIĘTO PSTRĄGA”
64 660,00
00131-61532-OR1100059/08
SPOR i PR 2004-2006
3.
„Moje boisko – Orlik 2012”
1 267 599,23
02/07/ZFE-V-KW/08
Moje boisko – Orlik 2012

 

Powiat Człuchowski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • pogodzenie rozwoju gospodarczego, który poprawiłby sytuację społeczną mieszkańców i przyczyniłby się do ich awansu cywilizacyjnego z utrzymaniem obecnego stanu środowiska przyrodniczego, którego walory umożliwiają rozwój turystyki i agrobiznesu
 • brak zakładu zagospodarowania odpadów
 • niedostateczne wsparcie działań na rozwój infrastruktury sprzyjającej rozwojowi turystyki i wykorzystaniu naturalnych walorów
 • niedostateczne wsparcie działań na rzecz poprawy jakości dróg i układu komunikacyjnego.
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • znaczna rozbudowa infrastruktury służącej ochronie środowiska: kanalizacja, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, zamknięcie składowiska odpadów w Dębnicy i składowisk w gminie Koczała
 • rozbudowa oczyszczalni ścieków w Człuchowie (wspólna dla miasta i gminy)
 • budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Rychnowy, Krzyżanki, Zagórki, Dębnica, Płonica, Jęczniki Wielkie, Jęczniki Małe, Wierzchowo Dworzec, Kiełpinek, Nieżywięć, Kiełpin.
 • budowa kotłowni na biomasę (słoma) w miejscowości Polnica, Barkowo, Wierzchowo Dworzec
 • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Przechlewie
 • budowa kanalizacji sanitarnej  na terenie Gminy  Przechlewo. Etap I Zawada-Szczytno
 • wymiana  sieci wodociągowej ,kanalizacji sanitarnej , deszczowej w  m. Przechlewo ul. Jeziorna oraz budowa kanalizacji ul. Młyńska w Przechlewie
 • wymiana sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej deszczowej ul. Człuchowska w Przechlewie
 • budowa ciepłociągu w celu podłączenia budynku ośrodka zdrowia w Przechlewie do kotłowni osiedlowej
 • podłączenie budynku Urzędu Gminy Przechlewo do kotłowni osiedlowej
 • modernizacja ujęć wodnych oraz systemów uzdatniania wody / wymiana sieci azbestowej/ w Gminie Przechlewo w miejscowościach Przechlewo, Sąpolno
 • dokończenie budowy wodociągów wraz z rozbudową SUW w Gminie Przechlewo – Dabrowa Zdrójki, Przechlewo ul. Młyńska, Łubianka, Garbek
 • budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Przechlewo-Przechlewo wyb., Przechlewko-Nowa Wieś
 • budowa kanalizacji sanitarnej – tereny letniskowe nad jez. Końskim
 • budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Przechlewo – wsie: Dobrzyń, Klęśnik, Lisewo, Płaszczyca
 • budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz deszczowej na osiedlu Północ w Przechlewie
 • przygotowywanie do podpisania umowy na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Rzeczenicy
 • rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy
 • „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 i Przedszkola Miejskiego w Człuchowie”
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców zwłaszcza w zakresie gospodarki odpadami i selektywnej zbiórki
 • budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów obsługującego cały powiat i gminy powiatów sąsiadujących
 • opracowanie programów usuwania azbestu i ich realizacja, pozyskanie środków finansowych na dofinansowanie
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • „Kraina Czystych Jezior i Rzek” - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica
 • „Dziedzictwo i Kultura Małych Ojczyzn Powiatu Człuchowskiego w miejscowościach : Czarne, Przechlewo, Olszanowo, Gwieździn, Brzezie, Pieniężnica, Pietrzykowo, Debrzno, Polnica, Człuchów”
Realizacja współpracy partnerskiej
 • miasto Człuchów - miasto Conches (Francja), miasto Uslar (Niemcy)
 • miasto i gmina Czarne - gmina Langlingen (Niemcy)
 • miasto i gmina Debrzno - gmina Weinbach (Niemcy), gmina Huddinge (Szwecja), Blatno (Czechy)
 • gmina Przechlewo - gmina Gramzow (Niemcy)
 • powiat człuchowski - powiat Northeim (Niemcy)
 • gmina Rzeczenica - gmina Cantalejo (Hiszpania)
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Nie

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Nie

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
 • Nazwa projektu  Luz i zaduma -rewaloryzacja XIX-wiecznego parku krajobrazowego Lasek Luizy w Człuchowie, 2009/2010 – I etap
  • Źródło dofinansowania - RPO WP
  • Kwota – 1,5 mln zł
 • Nazwa projektu  „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 i Przedszkola Miejskiego w Człuchowie”
  • Źródło finansowania - Mechanizm Finansowy EOG i NMF
  • Kwota – 1,6 mln zł
 • Nazwa projektu: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzecznicy,
  • Źródło finansowania – RPO WP
  • Kwota – 3591567,15 zł
 • Nazwa projektu: „Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz budowa kompostowni osadów ściekowych oraz odpadów biodegradowalnych w Gminie Przechlewo”
  • Źródło finansowania – RPO WP
  • Kwota – 31 365 620,41 zł
 • Nazwa projektu: Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy”,
  • Źródło finansowania – RPO WP
  • Kwota – 3 699 402,70 zł
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
 • -nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości: Piaskowo, Dąbki, Kołdowo, Nowosiółki,
  • nazwa programu UE: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ,           
  • przewidywana kwota dofinansowania: 3 699 402,70 zł – realizacja od 2009 r.
 • nazwa projektu: Dziedzictwo i Kultura Małych Ojczyzn Powiatu Człuchowskiego w miejscowościach : Czarne, Przechlewo, Olszanowo, Gwieździn, Brzezie, Pieniężnica, Pietrzykowo, Debrzno, Polnica, Człuchów
  • nazwa programu UE: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ,           
  • przewidywana kwota dofinansowania: 208 724,42 zł (gmina wiejska Człuchów) + 417 695,81 zł (gmina Przechlewo)+ 643546,86 zł (gmina Rzeczenica) + 3 392 300,62 zł (gmina Czarne)
  • w trakcie procedury konkursowej
 • nazwa projektu: Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia, Myśligoszcz etap III i IV do miejscowości Boboszewo i budowa kanalizacji w miejscowości Buchowo wraz z przewodem tłocznym do miejscowości Debrzno
  • nazwa programu UE: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ,           
  • przewidywana kwota dofinansowania: 1 354 277, 40 zł
  • zakwalifikowany do dofinansowania
 • nazwa projektu: Świetlice wiejskie w Uniechowie i Nowym Gronowie Centrami Integracji Wsi – rozbudowa i remont budynków
  • nazwa programu UE: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ,           
  • przewidywana kwota dofinansowania: 407 738,60 zł
  • projekt złożony
 • nazwa projektu: Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie- etap I,
  • nazwa programu UE: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ,           
  • przewidywana kwota dofinansowania: 7 390 717,50 zł
  • decyzja o dofinannsowaniu

Powiat Gdański

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • zbiorniki bezodpływowe  na ścieki  
 • selektywna zbiórka odpadów komunalnych w domkach jednorodzinnych
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • uregulowanie gospodarki ściekowej w Cedrach Wielkich,
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich,
 • wymian odcinków wodociągów ułożonych z rur azbestowo – cementowych,
 • modernizacja ujęć i sieci wodociągowych w Gminie Cedry Wielkie,
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Suchym Dębie,
 • bezpłatne objazdowe zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • zbiórka zużytych baterii i akumulatorów,
 • zbiórka przeterminowanych leków,
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach
 • budowa kanalizacji w Skowarczu i Kolniku
 • likwidacja nielegalnych wysypisk
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • Odpady komunalne
  • Objęcie wszystkich mieszkańców Powiatu zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych;
  • Rekultywacja składowisk w terminach wyznaczonych w WPGO 2010;
  • Wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów;
  • Odpowiednia informacja na temat funkcjonowania sytemu gospodarki odpadami w powiecie;
  • Wdrożenie efektywnego systemu zbiórki odpadów opakowaniowych;
  • Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych do składowania. Zwiększenie odzysku odpadów;
  • Osiągnięcie wymaganych poziomów redukcji ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania;
  • Eliminacja niekontrolowanego spalania odpadów.
 • Odpady niebezpieczne
  • Eliminacja azbestu
  • Zwiększenie poziomu odzysku odpadów;
  • Społeczeństwo o wysokiej świadomości ekologicznej;
  • Sprawny system monitoringu systemu gospodarki odpadami.
 • Odpady pozostałe
  • Wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów;
  • Ograniczenie składowania osadów ściekowych. Zwiększenie udziału odzysku komunalnych osadów ściekowych;
  • Pełna wiedza społeczeństwa na temat zamykania i rekultywacji składowiska fosfogipsu.
  • Sprawny system monitoringu systemu gospodarki odpadami.
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • wspólna organizacja Gminny Punkt Zbiórki Odpadów (GPZO) Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański i Gminy Pruszcz Gdański,
 • w dniu 28 czerwca 2004 roku została podjęta Uchwała Rady Gminy Pszczółki Nr XII/163/04 w sprawie współdziałania z innymi gminami celem realizacji przedsięwzięcia „Regionalny system organizacji zbierania i unieszkodliwiania odpadów Tczew”. Gmina zdeklarowała pełną współpracę z innymi gminami w zakresie gospodarki odpadami,
 • porozumienie międzygminne zawarte w dniu 12 października 2006r. pomiędzy Miastem Gdańsk a Gminą Miejską Pruszcz Gdański w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na gdańskie składowisko odpadów w Gdańsku – Szadółkach,
 • list interwencyjny zawarty 14 grudnia 2001r. w Tczewie w sprawie gotowości podjęcia współpracy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Gmina Miejska Pruszcz Gdański należy do następujących związków międzygminnych: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Związek Miast Bałtyckich, Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast Polskich,

Miasta partnerskie: 

 • SILUTE - Litwa, LOIMAA- Finlandia, NYBRO – Szwecja, WIVENHOE – Wielka Brytania,
 • rewitalizacja zabytków, promocja przygranicznych szlaków kulturalnych na Terenia południowego Bałtyku – Crossbolt
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Miasto Pruszcz Gdański - tak

 • Interreg III A, Priorytet 1, działanie 1.4, nr projektu 2005/027, tytuł „Rekonstrukcja międzynarodowego szlaku bursztynowego – etap I w Pruszczu Gdańskim” – 960.000 Euro. Projekt zakłada rekonstrukcję pierwszego etapu szlaku bursztynowego w Pruszczu Gdańskim oraz Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego stanowiącego łącznik pomiędzy szlakiem i rekonstrukcją osady handlowej z okresu rzymskiego zwanego faktorią.
 • Interreg III A, Priorytet 2, Działanie 2.2, nr projektu 2005/196, tytuł „Zwiększenie dostępu do obiektów turystyki kulturowej w regionie przygranicznym Morza Bałtyckiego”- 5000 Euro, jako partner finansowy Gmina odpowiedzialna jest za synchronizację działań partnerów projektu po stronie polskiej.
 • Interreg III A, Priorytet 2, Działanie 2.2, numer projektu 2005/145, tytuł „Rewitalizacja zabytków i promocja transgranicznych szlaków turystyki kulturowej”- 50.000 Euro, jako partner projektu realizowanego przez Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną. W ramach projektu wykonane zostaną dokumenty niezbędne do rewitalizacji historycznego centrum Pruszcza Gdańskiego (dokumentacja techniczna, studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko naturalne).
 • Interreg III B, nr Projektu # 106, tytuł „Rozwój regionalny przez planowanie przestrzenne i logistykę”- 70.000 Euro, jako partner projektu realizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Turku. W ramach projektu wykonane zostaną dokumenty niezbędne do budowy III części Bałtyckiej Strefy Inwestycyjnej w Pruszczu Gdańskim.
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

 • III miejsce w rankingu POZIOM ŻYCIA W MIASTACH POWIATOWYCH (2004r. – wspólnota z dnia 03.09.2005r.),
 • IV miejsce w rankingu MIASTA POWIATOWE
 • IV- miejsce BEZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH (2004R. – Wspólnota z dnia 15.10.2005r.)
 • V miejsce w rankingu NAJWIĘKSZA NADWYŻKA OPERACYJNA (2004r. –wspólnota z dnia 12.11.2005r.)
 • V miejsce w rankingu MIASTA POWIATOWE W NAJWYŻSZYCH DOCHODACH 2005r. wspólnota z dnia 19.08.2006r.)
 • III miejsce w rankingu MIASTA POWIATOWE
 • laureat rankingu samorządów „RZECZPOSPOLITEJ” 2005r. w kategorii NAJLEPSZ GMINA MIEJSKA
 • WSPÓLNOTA – ranking inwestycyjny samorządów 2001-2003 Miasto Pruszcz Gdański – VIII miejsce w grupie MIAST POWIATOWYCH 2001-2003
 • WSPÓLNOTA – ranking inwestycyjny samorządów 2002-2004 Miasto Pruszcz Gdański – IV miejsce w grupie MIAST POWIATOWYCH 2002-2004
 • CENTRUM BADAŃ REGIONALNYCH, Złota Setka Samorządowców 2005 – po raz drugi w złotej setce samorządowców 05.07.2005r.
 • STATUETKA KAZIMIERZA WIELKIEGO za zajęcie III miejsca w rankingu inwestycyjnym „INWESTYCJE 2006” – WSPÓLNOTA
 • STATUETKA KAZIMIERZA WIELKIEGO za zajęcie II miejsca w rankingu inwestycyjnym samorządów 2004-2006 w kategorii miasta powiatowe – WSPÓLNOTA
 • GMINA MANAGER ROKU 2008
 • Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

  Gmina Cedry Wielkie

  • wzmocnienie tożsamości kulturowej wsi poprzez adaptację budynku na Żuławski Ośrodek Kultury II etap 347.233 Sektorowy Program Operacyjny (SPO) działanie 2.3; 307.122,60 budżet gminy okres realizacji 2006
  • zmniejszenie zawartości fluoru poprzez modernizację ujęć i sieci wodociągowych w gminie, nazwa programu UE:  1.889.024,30 – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) (Priorytet 3 działanie 3.1); 399.713,- - budżet państwa; 2.729.671,41, okres realizacji 2006-2007
  • poprawa bezpieczeństwa i wizerunku wsi Giemlice poprzez budowę szlaku pieszo – rowerowego, 149.885 Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (SPO-ROL) działanie2.3;  226.615 budżet gminy, okres realizacji 2006-2007
  • zwiększenie ofert aktywnego wypoczynku poprzez budowę Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Długim Polu, 450tyś zł  SPO-ROL działanie 2.3; 536.492,53 budżet gminy
  • Szlak turystyczny Śladami Mennonitów - Etap-Budowa szlaku pieszo-rowerowego wzdłuż drogi  powiatowej Trutnowy-Leszkowy, w Cedrach Wielkich, 15 tyś. zł urząd Marszałkowski-Program Rozwoju Produktu Turystycznego PRO-TUR; 254.291,11 budżet gminy,190tyś. Zł Powiat Gdański, okres realizacji 2006

  Gmina Miejska Pruszcz Gdański

  • PHARE 99 0153 TASS „W kierunku zrównoważonego społeczeństwa wokół Morza Bałtyckiego”- 40 320 Euro.

  Gmina Pszczółki

  • Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Różyny;
  • PHARE; kwota: 48 525 zł., 2005-2006

  Gmina Pruszcz Gdański

  • budowa kanalizacji sanitarnej w Juszkowie
  • ZPORR; kwota: 3,207 mln zł., 2005-2006
  Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
  • „Kompleksowa rewitalizacja historycznej zabudowy położonej w okolicy ul. Grunwaldzkiej 71 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim” w ramach działania
   • „Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy” 8-ej Osi Priorytetowej RPO dla WP.
   • Kwota 5 637 262,71 zł.
  • „Przebudowa drogi powiatowej nr 2214 G Straszyn – Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego – etap I” Oś Priorytetowa 8.
   • Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałania Lokalna infrastruktura drogowa w ramach RPO dla WP.
   • Kwota 4 957 867,99 zł.
  • „Szlakiem Menonitów przez Powiat Gdański – budowa i modernizacja infrastruktury pieszo – rowerowej na terenie gmin Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie”.
   • Oś Priorytetowa Turystyka i dziedzictwo kulturowe. Dział Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny w ramach RPO dla WP.
   • Kwota 3 746 352,81 zł.

  Powiat Kartuski

  Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
  • bezrobocie,
  • trudności z dostępem młodzieży z poza miast do edukacji,
  • słaba jakoś dróg powiatowych i gminnych,
  • grabieżcza gospodarka rybacka prowadzona na wodach śródlądowych,
  • słabo rozwinięta turystyka kwalifikowana,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • upadające rolnictwo,
  • brak uregulowania gospodarki odpadami,
  • nieuregulowana gospodarka wodno-ściekowa,
  • zanieczyszczenie powietrza (przekroczona norma PM10 i benzopirenu),
  • intensywny ruch komunikacyjny,
  • intensywna emisja do atmosfery z indywidualnych palenisk zabudowy mieszkaniowej wielo -  i jednorodzinnej,
  • konieczność modernizacji oczyszczalni ścieków,
  • brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

  Gmina Kartuzy:

  • rekultywacja jezior kartuskich za pomocą środka Phoslock i biologicznego systemu oczyszczania jezior,
  • rekultywacja nieczynnego składowiska,
  • wymiana wyrobów azbestowych,
  • dofinansowanie do wymiany źródła ogrzewania na proekologiczny,
  • budowa kanalizacji Dzierżążno-Borowo-Sitno,
  • przebudowa ulicy 3 Maja w Kartuzach wraz z uregulowaniem gospodarki wodami opadowymi,
  • budowa separatorów przy wylocie wód deszczowych do jeziora Karczemnego i Klasztornego Małego,
  • dofinansowanie do budowy oczyszczalni przydomowych.

  Gmina Sulęczyno:

  • budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją

  Gmina Sierakowice:

  • budowa, modernizacja oczyszczalni ścieków
  Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
  Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
  • słabo rozwinięty system kanalizacji sanitarnej,
  • zbyt silnie postępująca  eutrofizacja wód powierzchniowych i degradacja terenów po wyrobiskach,
  • brak skutecznego systemu gospodarki odpadami,
  • wylewiska ścieków szczególnie poubojowych,
  • nielegalna zabudowa letniskowa nad brzegami jezior,
  • zanieczyszczenie jezior,
  • niska świadomość mieszkańców z zakresu problemów z ochrony środowiska,
  • brak wspólnych wysypisk śmieci dla gmin, położonych na terenie powiatu.
  Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
  • Związek międzygminny dorzecza rzeki Raduni
  • Związek miast i gmin dorzecza rzeki Słupii i Łupawy
  • Porozumienie międzygminne dot. użytkowania i eksploatacji wysypiska odpadów komunalnych w Chlewnicy,
  • Spółka Wodno-Kanalizacyjna Gminy Sulęczyno z Gminą Sierakowice w sprawie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej,
  Realizacja współpracy partnerskiej
  • współpraca partnerska z trzema powiatami: łowickim, tatrzańskim i świdnickim
  Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
  • szkoły współpracują z innymi krajami UE oraz Turcją – projekty w ramach Programu Leonardo da Vinci i Comenius
  Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

  Gmina Kartuzy:

  • Przyjaźni środowisku – Polska wolna od azbestu i samorząd przyjazny środowisku,,
  • Samorząd Przyjazny Koszykówce – wyróżnienie,
  • Modernizacja roku 2009 - „Rewitalizacja kartuskiego parku – centrum promocji zdrowia, rozwoju i zabaw”,
  • Modernizacja Szkoły Podstawowej  wraz z budową kompleksu  „Moje boisko – Orlik 2010 w Grzybnie”.

  Brak informacji z  całości powiatu

  Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

  Gmina Kartuzy:

  • Nazwa projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy”
   • Lata realizacji 2007-2012
   • Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
   • Kwota: 23.239.472,60 zł
  • Nazwa projektu: „Rekultywacja składowiska odpadów w Kartuzach”
   • Lata realizacji: 2009-2010
   • Źródło dofinansowania:Regionalny Program Operacyjny
   • Kwota: 2.808.805,99 zł
  • Nazwa projektu: „Budowa przydomowych oczyszczalni w m. Głusino i Stara Huta”
   • Lata realizacji: 2010
   • Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
   • Kwota: 263.493 zł

  Gmina Sulęczyno:

  • Nazwa projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w dorzeczu Słupii i Łupawy”
   • Lata realizacji: 2009-2013
   • Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności
   • Kwota: ok. 17 mln zł

  Gmina Somonino:

  • Nazwa projektu: „Rekultywacja składowiska odpadów we wsi Kaplica”
   • Lata realizacji: 2009-2010
   • Źródło dofinansowania: RPO WP na lata 2007-2013
   • Kwota: 340 873,28 zł
  Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

  Powiat kartuski:

  • nazwa projektu: „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie powiatu kartuskiego”  
   • nazwa programu UE: Regionalny program Operacyjny, działalnie 5.5, przewidywana kwota dofinansowania:
   • Kwota dofinansowania: 5 984 459 zł
   • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania: tak

  Gmina Sulęczyno:

  • Nazwa projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dorzecza Słupii i Jeziora Gowidlińskiego”

  Gmina Przodkowo:

  • Nazwa projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Czeczewie”
   • nazwa programu UE: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Finanasowego
   • kwota dofinansowania: 1 575 857 zł

  Powiat Kościerski

  Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
  • uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej i odpadowej na terenach gmin powiatu kościerskiego,
  • emisja zanieczyszczeń w centrum miasta Kościerzyna,
  • uregulowanie gospodarki gnojowicą na terenie fermy tuczu trzody chlewnej w Grabowie,
  • ograniczenie zużywania nieodnawialnych zasobów do skali pozwalającej na zastępowanie ich poprzez odpowiednie substytuty,
  • uspołecznienie procesów podejmowania decyzji na rożnych poziomach poczynając od parlamentu kończąc na samorządach i społecznościach lokalnej,
  • tworzenie warunków dla zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego każdej jednostce.
  Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
  Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
  • oddano do użytku sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej w Zamku Kiszewskim i Chwarznie (sieć wodociągowa 7,5 km, sieć kanalizacyjna 10,5 km),
  • rozpoczęto budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w miejscowości Góra,
  • zakończenie kolejnego etapu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Barkoczyn,
  • modernizacja ujęcia wody w Grabowie Kościerskim,
  • budowa zbiornika retencyjnego stalowego na wodę przeznaczoną do spożycia o pojemności 100 m3 w Liniewskich Górach,
  • wykonanie otworu studziennego w Wysinie,
  • wykonanie sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Garczyn, gm. Liniewo,
  • remont sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Orle, gm. Liniewo,
  • termomodernizacja szkół w Dziemianach i Kaliszu,
  • budowa ogrzewania solarnego w gimnazjum w Dziemianach, oraz wyposażenie części sal szkolnych w oświetlenie energooszczędne,
  • budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cisewie, gm. Karsin
  • modernizacja hydroforni w miejscowości Dąbrowa,
  • realizacja zadania pn. Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Wiele
  Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
  • rekultywacja składowiska odpadów w Dziemianach i miejscowości Osowo,
  • gospodarka gnojowicą na terenie fermy tuczu trzody chlewnej w Grabowie.
  Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
  • udział gmin w opracowywaniu Programu Ochrony Środowiska Powiatu Kościerskiego oraz Planu Gospodarki   Odpadami,
  • nawiązanie współpracy z gminami w celu stworzenia zintegrowanego systemu gospodarki odpadami
  Realizacja współpracy partnerskiej
  • Gmina Dziemiany współpracuje z Gminą Kaloz (Węgry), Gminą Lohra (Niemcy) oraz Gminą Werbkowice
  • Gmina Stara Kiszewa współpracuje z Gminą niemiecką Lahntal
  • Gmina Karsin należy do Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy- umowa o współpracy z miastem Steffenberg (Niemcy)
  • Gmina Miejska i wiejska Kościerzyna współpracuje z niemiecką gminą Colbe
  • Gmina Liniewo - umowa o współpracy z gminą Ebsdorfergrund (Niemcy)
  • Gmina Nowa Karczma - umowa o współpracy z gminą Parsau (Niemcy)
  • Powiat Kościerski – umowa o współpracy z powiatem Marburg-Biedenkopf (Niemcy) i powiatem nowotarskim
  Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

  Dla młodzieży organizowany został VII Międzynarodowy Obóz w miejscowości Wdzydze Kiszewskie oraz Międzynarodowe Seminarium Badawcze Polsko – Węgierskie Wdzydzki Motyl 2, na które uzyskano dofinansowanie z Fundacji Junge Venge In Europa z Berlina.

  Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
  • Gmina Nowa Karczma 26 czerwca 2007 roku w Kwidzynie otrzymała nagrodę HIT POMORZA 2007 za działania na rzecz ochrony zlewni rzek Wierzycy i Wietcisy
  Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
  • Nazwa projektu  VII Międzynarodowy Obóz Ekologiczny
   • Źródło dofinansowania Fundacja Junge Vege in Europa z Berlina
   • Kwota 47 000 zł
  • Nazwa projektu Zakup zestawu solarnego
   • Źródło dofinansowania Fundacja Junge Vege in Europa z Berlina
   • Kwota 13500 zł
  • Nazwa projektu Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma
   • Źródło dofinansowania UE - EFRR
   • Kwota 2.232.857,49 (wg umowy) realizacja do końca 2010r.
  • Nazwa projektu Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w Grabowie Kościerskim oraz budowa sieci wodociągowej Grabowska Huta – Szpon – Grabowo – Jasiowa Huta – Grabówko – etap II
   • Źródło dofinansowania UE - PROW
   • Kwota 1.626.440 zł
  • Nazwa projektu Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej obejmującej miejscowości Konarzyny,  Bartoszylas oraz wybudowania Starej Kiszewy
   • Źródło dofinansowania RPO WP. 2007 - 2013
   • Kwota 2.123.825,29 zł.
  • Nazwa projektu Budowa kanalizacji sanitarnej  i sieci wodociągowej obejmującej miejscowości  Nowe Polaszki, Stare Polaszki, Wilcze Błota i część Starej Kiszewy
   • Źródło dofinansowania PROW 2007 - 2013
   • Kwota 4.000.000,00 zł.
  • Nazwa projektu - Rozbudowa systemu wodno-ściekowego w Gminie Lipusz
   • Źródło dofinansowania – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013
   • Kwota – 1.627.892,68 zł
  • Nazwa projektu – Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obejmującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuszkowy i Zielony Dwór
   • Źródło dofinansowania – Europejski Fundusz Rolny
   • Kwota – 1.784.570 zł
  Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
  • nazwa projektu „Słoneczna Kościerzyna – budowa instalacji solarnych szansą wykorzystania odnawialnych   
   • źródeł energii dla trwałej poprawy jakości powietrza”
   • nazwa programu UE   Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013
   • przewidywana kwota dofinansowania  7 423 000,00 PLN
   • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania. Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem: opracowanie wniosku - tak   (termin złożenia: 27.04.2010r.)
  • nazwa projektu „Poprawa jakości powietrza w Kościerzynie poprzez modernizację i rozbudowę
   • infrastruktury miejskiego systemu energetycznego”
   • nazwa programu UE   Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013
   • przewidywana kwota dofinansowania  1 837 349,63 PLN
   • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania. Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem: przyznane dofinansowanie w kwocie  - 1 837 349,63 PLN
  • nazwa projektu…Uregulowanie Gospodarki Wodnościekowej w Gmnie Dziemiany
   • nazwa programu UE  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013
   • przewidywana kwota dofinansowania 1,6 mln
   • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania. Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem: złożony wniosek w stadium oceny.
  • nazwa projektu Słońce dla Dziemian (Projekt solarowy)
   • nazwa programu UE Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013
   • przewidywana kwota dofinansowania 3,0 mln
   • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania. Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad
   • projektem: opracowanie wniosku 
  • nazwa projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Lipuszu wraz z przebudową źródeł wytwarzania energii
   • nazwa programu UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
   • Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013
   • przewidywana kwota dofinansowania: 1.106.456.98 zł.

  Powiat Kwidzynski

  Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
  • brak mostu na Wiśle
  • mały rozwój selektywnej zbiórki odpadów
  • braki w infrastrukturze ochrony środowiska, zwłaszcza w zakresie gospodarki wodno- ściekowej
  • słaba jakość dróg
  • słabo rozwinięta turystyka
  • brak obwodnicy Kwidzyna
  • mała ilość ścieżek rowerowych
  • zła jakość powietrza atmosferycznego
  • problem z ochroną przed hałasem na terenach zurbanizowanych i uprzemysłowionych
  • zagrożenia z tytułu awarii przemysłowych i innych
  • bezrobocie
  • migracja mieszkańców
  Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
  •  Miasto Kwidzyn
   • Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
   • przeprowadzenie inwentaryzacji stanu sieci kanalizacyjnej, zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
   • budowa ścieżek rowerowych,
   • modernizacja systemu ogrzewania w miastach i gminach, w tym modernizacja sieci c.o. i podłączenie nowych użytkowników,
   • zabezpieczenie i pielęgnacja pomników przyrody,
   • wprowadzenie nowych nasadzeń zieleni na terenie miast, tworzenie parków i ogrodów, rewitalizacja istniejących parków,
   • budowa obwodnicy Miasta,
   • kontynuacja rozdziału kanalizacji sanitarnej od ogólnospławnej,
   • realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych,
   • edukacja ekologiczna mieszkańców miasta w zakresie wprowadzanego systemu gospodarki odpadami,
   • poprawa jakości wód powierzchniowych
  •  Gmina Kwidzyn
   • Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Kwidzyn
   • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach o zabudowie rozproszonej
   • Budowa kanalizacji sanitarnej Korzeniewo – Lipianki – Gniewskie Pole – Pastwa część Janowa
   • Budowa wodociągu w Dankowie.
   • Podłączenie sieci kanalizacji sanitarnej w Bronnie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Rakowcu
   • Rozbudowa i termomodernizacja oraz zmiana systemu grzewczego w budynku przedszkola w Marezie
   • Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy (Korzeniewo- Mareza, Gorki, Rakowiec
   • Dofinansowanie utylizacji produktów zawierających azbest
   • Modernizacja i remonty dróg na terenie gminy.
  • Gmina Sadlinki
   • Rekultywacja składowiska odpadów w Karpinach
  • Miasto i Gmina Prabuty
   • Przeprowadzenie kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  • Gmina Ryjewo
   • Dofinansowanie przydomowych i osiedlowych oczyszczalni ścieków
  Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
  Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
  • modernizacja i rozbudowa ujęć wody oraz sieci wodociągowej
  • rozbudowa systemu kanalizacji , rozdział kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, likwidacja nieszczelnych szamb
  • modernizacja gospodarki ściekowej w zakładach przemysłowych
  • modernizacja oczyszczalni gminnych  oraz stacji uzdatniania wody
  • rozbudowa oraz łączenie systemów ciepłowniczych
  • budowa urządzeń dla ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych
  • likwidacja źródeł emisji niezorganizowanej
  • podwyższenie standardów technicznych infrastruktury drogowej
  • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii- głównie z wykorzystaniem biomasy
  • objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców powiatu
  • zwiększenie wykorzystania osadów ściekowych
  • wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów: budowlanych, wielkogabarytowych, ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich
  • niska świadomość ekologiczna mieszkańców
  • dzikie wysypiska śmieci
  • utylizacja produktów zawierających azbest, realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych
  • jakość wód powierzchniowych
  Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
  • Wspólna budowa ścieżek rowerowych miasto Kwidzyn i gmina Kwidzyn
  • Opracowanie dokumentacji rekultywacji składowiska w Gontach – Starostwo i Gmina Prabuty
  • Działalność Pomorskiego Stowarzyszenie Gmin Wiejskich i Związku Gmin Wiejskich RP
  • Budowa sieci kanalizacyjnych przy współpracy Miasta i Gminy Kwidzyn w ramach „Aglomeracji Kwidzyn” Porozumienie gmin powiatu kwidzyńskiego i sztumskiego w ramach projektu „Słoneczne dachy dla Powiśla”
  Realizacja współpracy partnerskiej
  • Powiat – tak: Współpraca Powiatu Kwidzyńskiego z Powiatem Osterholz (Niemcy)
  • Współpraca Powiatu Kwidzyńskiego z rejonem razdzielnianskim.(Ukraina)
  • Miasto Kwidzyn –  Miasta partnerskie Celle (Niemcy), Olofström (Szwecja), Bar (Ukraina), Gubin-Polska
  • Gmina Kwidzyn - nie
  • Gmina Sadlinki – nie
  • Gmina Gardeja-    nie
  • Gmina Ryjewo – nie
  • Gmina Prabuty –  miasta partnerskie Mamonowo w Obwodzie Kaliningradzkim, Tingsryd w Szwecji
  Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
  • Miasto Kwidzyn –  wraz z gminą szwedzką Olofstroms – projekt dot. wzmocnienia współpracy na lokalnym poziomie administracji publicznej
  • Gmina Kwidzyn-nie
  • Gmina Sadlinki-nie
  • Gmina Ryjewo-nie
  • Gmina Gardeja-nie
  • Gmina Prabuty- współpraca w ramach pomocy społecznej wraz ze Szwecją –miasto Tingsryd i Rosją –miasto Mamonowo), polega na wymianie doświadczeń (głównie metodami pracy i rozwiązaniami) pomiędzy ośrodkami zajmującymi się pomocą społeczną
  Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
  • Miasto Kwidzyn
   • Wyróżnienie w rankingu „Gmina –Manager 2009” na najlepiej zarządzaną gminę w woj. pomorskim w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich; Gdańsk, 17 kwietnia 2009;
   • Wyróżnienie w rankingu „Europejska Gmina, Europejskie Miasto” w woj. Pomorskim; Gdańsk 30 września 2009
   • ”Srebrny Promotor Orłów Agrobiznesu”; Warszawa, grudzień 2009
  • Gmina Kwidzyn - nie
  • Gmina Sadlinki – nie
  • Gmina Gardeja - nie
  • Gmina Ryjewo – nie
  • Gmina Prabuty – nie
  • Powiat 
   • nagrodę za zajęcie przez powiat kwidzyński VI miejsca w ogólnopolskim rankingu prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich.
  Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
  • Powiat:
   • Nazwa projektu: Rozbudowa infrastruktury transportowo-komunikacyjnej w powiecie kwidzyńskim poprzez budowę małej obwodnicy miasta Kwidzyna Etap I i Etap II
    • Źródło dofinansowania: RPO WP  Dz. 4.1
    • Kwota: 18 632 416,19
   • Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej Kwidzyn- Trzciano- Straszewo-etap II
    • Źródło dofinansowania: RPO WP DZ.8.1.1
    • Kwota: 11 687 443,39
   • Nazwa projektu: Utworzenie lokalnej agencji energetycznej „Nadwiślańskie Centrum Energii”
    • Źródło dofinansowania: Komisja Europejska „Inteligentna Energia dla Europy”
    • Kwota: 1 043 000,00 zł
  • Miasto Kwidzyn:
   • Nazwa projektu - Współpraca z gminną spółką projektową ,, Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w aglomeracji Kwidzyn
    • Źródło dofinansowania – Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
    • Kwota – wnioskowana kwota dofinansowania 16.463.738,50 zł
  • Gmina Kwidzyn
   • Nazwa projektu- Budowa terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn w miejscowościach: Baldram, Lipianki, Mareza, Pawlice
    • Źródło dofinansowania – RPOW na lata 2007-2013-odnowa i rozwój wsi
    • Kwota- 1.049.184,66 zł
   • Nazwa projektu-Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kwidzyn w miejscowościach Podzamcze- Gurcz
    • Źródło dofinansowania- RPOW na lata 2007-2013-podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
    • Kwota- 2.065.000,00 zł
  • Gmina Gardeja:
   • Nazwa projektu: Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej w gminie Gardeja
    • Źródła dofinansowania: Norweski Mechanizm Finansowy EOG
    • Kwota: 630 758,00 €
   • Nazwa projektu- Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno -sportowo-wypoczynkowej w Gardei
    • Źródło dofinansowania- PROW
    • Kwota :427 258,00 zł
  Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
  • Powiat:
   • Nazwa projektu – ,,Rozwój usług elektronicznych w obszarze administracji publicznej i
    • zdrowia dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego”
    • nazwa programu UE –Oś priorytetowa 2, działanie 2.2, podziałanie 2.2.2-Rozwój usług społeczeństwa Informacyjnego” RPOWP
    • przewidywana kwota dofinansowania – 976 835,94 zł
    • opracowanie wniosku
    • złożony wniosek w stadium oceny   
   • Nazwa projektu – ,,Zainwestuj w siebie – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów LO z powiatu kwidzyńskiego
    • nazwa programu UE –Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;
    • Działanie  9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”
    • przewidywana kwota dofinansowania – 549 645,00 zł
    • opracowanie wniosku
    • złożony wniosek w stadium oceny   
   • Nazwa projektu- „Lata 2008-2013- drugi krok do Europy”
    • Nazwa programu UE- Priorytet VI, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; Podziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia aktywności zawodowej osób bezrobotnych
    • Przewidywana kwota dofinansowania- 4 167 400,00 zł
    • Opracowanie wniosku
    • Złożony wniosek w stadium oceny
  • Gmina Kwidzyn
   • Nazwa projektu: Modernizacja i wyposażanie świetlicy wiejskiej w Gurczu
    • Nazwa programu UE: RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Dz.9.3
    • Przewidywana kwota dofinansowania: 340 000,00 zł
    • Złożony wniosek w stadium oceny
   • Nazwa projektu Adaptacja budynku po byłej hydroforni na salę tradycji kulinarnych w miejscowości Rakowiec
    • Nazwa programu UE: RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 DZ.9.3
    • Przewidywana kwota dofinansowania: 340 000,00 zł
    • Złożony wniosek w stadium oceny
  • Miasto Kwidzyn
   • Nazwa projektu – ,,Rewitalizacja zdegradowanego obszaru B, obejmującego ulicę Kościuszki     w Kwidzynie”
    • nazwa programu UE –Działanie Oś priorytetowa 3, działanie 3.2.1-Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne
    • przewidywana kwota dofinansowania – 4 772 513,17 zł
    • opracowanie wniosku
    • złożony wniosek w stadium oceny 
  •  Miasto i Gmina Prabuty:
   • Nazwa projektu: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym
    • Źródła dofinansowania: RPO, środki z budżetu gminy, WFOŚ
    • Kwota: około 5.629.600,-
   • Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej
    • Źródła dofinansowania: RPO, środki z budżetu gminy, WFOŚ.
    • Kwota: 4.010.000,-
    • etap prac nad projektem – przeprowadzania procedury związanej z OOŚ.

  Powiat Lęborski

  Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
  • inwestycje w zakresie uregulowania gospodarki wodno – ściekowej w rejonie ul. Abrahama w Lęborku 
  • stopniowe wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów w gminie miejskiej Lębork
  Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
  Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
  • Zamknięcie składowiska odpadów w Oskowie, likwidacja oczyszczalni ścieków w Oskowie i Cewicach
  Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
  • modernizacja oczyszczalni ścieków w Lęborku
  • rozbudowa składowiska w Czarnówku
  Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
  • sukcesywna współpraca gmin w zakresie rozbudowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Czarnówku
  Realizacja współpracy partnerskiej

  Miasto Lębork po podpisaniu umowy partnerskiej w 2001r. związane jest z miastami:

  • Lauenburg (Niemcy),
  • Dudelange (Luksemburg),
  • Manom (Francja).
  • Gummersbach (Niemcy)
  • Stralsund (Niemcy)
  • Agnone (Włochy)
  • Kretinga (Litwa)
  • Turda (Rumunia)
  • Mezoszilas (Węgry)

  Do miast partnerskich dołączyło miasto Sokal na Ukrainie – w dniu 2 marca 2009r. podpisane zostało w Urzędzie Miasta w Lęborku porozumienie partnerskie pomiędzy miastami.
   

  Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

  Gmina Miasto Lębork realizuje obecnie 2 projekty z udziałem partnerów zagranicznych, do których należą:

  • CTF – Catching the future- Zdobywanie przyszłości” Program Południowy Bałtyk .
   • W projekcie uczestniczy 10 partnerów: 4 gminy ze Szwecji, 5 gmin z Polski i Uniwersytet Gdański.
   • Partnerzy ze Szwecji: Gmina Ystad, Gmina Eslöv, Gmina Ǻstorp, Gmina Simrishamn.
   • Partnerzy z Polski: Gmina Wałcz, Gmina Słupsk, Gmina Koszalin, Gmina Lębork, Gmina Żukowo, Uniwersytet Gdański.
   • W projekcie uczestniczą też organizacje stowarzyszone.
  • „Winnet 8” Program Interreg IV C
   • W projekcie „Winnet 8” Program Interreg IV C uczestniczy 8 partnerów: Polska, Szwecja, Finlandia, Bułgaria, Włochy, Grecja, Wielka Brytania, Portugalia.
  Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

  Gmina Miasto Lębork w 2009r. otrzymała Flagę Honorową, przyznawaną przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, za podejmowanie szerokich działań na rzecz rozwijania stosunków z partnerami z miast bliźniaczych ( Dudelange- Luksemburg, Manom- Francja, Lauenburg- Niemcy) oraz współpracujących ( Kretinga- Litwa, Mezőszilas- Węgry, Stralsund- Niemcy, Sokal- Ukraina ). Uzyskanie Flagi stanowi efekt wieloletnich działań dotyczących współpracy i wymiany międzynarodowej podejmowanej przez Urząd Miejski, lęborskie szkoły, instytucje (m.in. Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum), grupy kulturalne, organizacje pozarządowe, które znalazły uznanie Rady Europy.

  Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

  Brak informacji z powiatu.

  Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

  Brak informacji z powiatu.

  Powiat Malborski

  Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
  • stagnacja gospodarcza, bezrobocie,
  • niski poziom integracji społecznej i rodzinnej,
  • brak kursów zawodowych,
  • brak przetwórstwa rolno – spożywczego,
  • brak zróżnicowania w zakresie usług i przemysłu,
  • zły stan sieci wodociągowej,
  • brak kanalizacji w znacznej ilości wsi,
  • zły stan nawierzchni dróg krajowych, powiatowych oraz gminnych.
  Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
  • realizacja „Programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”,
  • udział w projekcie „Ochrona środowiska na terenach wiejskich”,
  • organizowanie różnych akcji, takich jak „Sprzątanie Świata”, „Drzewko za makulaturę”,
  • realizacja zadrzewień – pielęgnacja oraz sadzenie nowych drzew i krzewów,
  • happeningi i konkursy ekologiczne,
  • organizacja wycieczek ekologicznych i „zielonych szkół”,
  • działalność kół ekologicznych,
  • tworzenie plakatów i gazetek związanych z ochroną środowiska.
  Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
  Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
  • zły stan sieci wodociągowej – wodociąg w przeważającej części jest zbudowany z azbestu i cementu,
  • poprawa jakości doprowadzanej wody do spożycia,
  • brak kanalizacji na wsiach,
  • brak wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
  • brak sieci gazowej w większości terenów wiejskich,
  • mała liczba infrastruktury turystycznej,
  • likwidacja dzikich wysypisk odpadów na terenach inwestycyjnych,
  • zwiększenie ilości pojemników do segregacji odpadów,
  • realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miast i gmin powiatu,
  • rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Mątowach Małych.
  Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

  Jest to współpraca polegająca na wymianie informacji i doświadczeń, np. wzajemne informowanie o wycinkach drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia, dzikich składowiskach odpadów, wypalaniu traw itp. Realizacja wspólnych projektów z sąsiadującymi miastami i gminami: w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki odpadami, zagospodarowania osadów ściekowych, jak również wspólny udział w projekcie „Regionalny System Gospodarowania Odpadami Tczew”.

  Realizacja współpracy partnerskiej

  Gmina Nowy Staw – Wilster, Niemcy.

  Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

  Nie uczestniczył

  Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

  Gmina Miłoradz – wyróżnienie „Europejska Gmina”.

  Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

  Gmina Miłoradz

  • „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gnojewie, Pogorzałej Wsi, Mątowach Wielkich w Gminie Miłoradz”.
  • W 2010 r. zostanie wybudowana siec kanalizacji sanitarnej o długości 18,2 km wraz z 10 przepompowniami ścieków.
  • Zadanie zostanie wykonane ze środków „Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich” z udziałem europejskiego funduszu rolnego na rzecz obszarów wiejskich EFRROW.
  • Kwota dofinansowania 2 620 126,83 zł.
  Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

  Gmina Miłoradz

  •  rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Mątowach Małych
  •  Kwota dofinansowania 475 000 zł

   Gmina Lichnowy

  • Budowa ścieżki rowerowej wraz z traktem pieszym, szlakiem dawnej kolei wąskotorowej w miejscowościach Lichnowy i Lichnówki w gminie Lichnowy.
   • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
   • Kwota dofinansowania – 2 151 151,15 zł, całkowita wartość projektu – 4 606 136,13 zł.
  • Zakup pojemników do segregacji odpadów na terenie gminy Lichnowy.
   • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
   • Kwota dofinansowania – 46 721 zł,
   • całkowita wartość projektu – 75 999,90 zł
  • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnówki i Dąbrowa w gminie Lichnowy.
   • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
   •  Kwota dofinansowania – 1 917 735 zł, całkowita wartość projektu – 3 336 602,81 zł.

   Gmina Stare Pole

  • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Królewo.
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego.
   • Przewidywana kwota dofinansowania 2 137 089,44 zł

  Powiat Nowodworski

  Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
  • zminimalizowanie wpływu uciążliwości hodowli i produkcji rolnej na rozwój turystyki i wypoczynku
  • zmniejszanie populacji kormorana w rezerwacie „Kąty Rybackie”
  • prawno – społeczne aspekty dotyczące przekopu Mierzei Wiślanej  w m. Skowronki
  • brak kanalizacji w 100%  (np. w Gminie Ostaszewo jest tylko 0,6 km )
  • niedostateczny stan urządzeń melioracyjnych i systemu ochrony przeciwpowodziowej
  • degradacja strefy wydmy białej i szarej
  • niedostateczne zaplecze sanitarne obszarów użytkowanych turystycznie
  • okresowe deficyty wody na terenach zasilanych z CWŻ na Mierzei Wiślanej
  • modernizacja i rozbudowa systemu przeciwpowodziowego
  • niewielki odzysk odpadów komunalnych
  • zbyt wolno postępujące usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
  • rewitalizacja parków i terenów zielonych
  • przebudowa dróg
  • parkowanie pojazdów w sezonie letnim na „Mierzei Wiślanej”
  Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
  • podnoszenie świadomości ekologicznej wśród młodzieży
  • odtwarzanie zadrzewień śródpolnych
  • wymiana ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej z węglowego na olejowy
  • modernizacja oczyszczalni ścieków w Stegnie
  • modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze Gdańskim
  • realizacja zadania „Zielonym do góry” – odnowa i urządzanie terenów zieleni  w m. Nowy Dwór Gdański
  • tworzenie nowych form zieleni
  • promowanie zasady dobrej praktyki rolniczej
  • modernizacja  i rozbudowa sieci wodociągowej CWŻ
  • rozbudowa kanalizacji sanitarnej
  • podjecie działań zmierzających do rozwoju systemu ścieżek rowerowych
  • termomodernizacje budynków oświatowych
  • ograniczenie spalania przez mieszkańców Gminy Stegna spalania odpadów tekstylnych w paleniskach domowych
  • wprowadzenie ogrzewania na biomasę w 3 szkołach Gminy Nowy Dwór Gd.
  • wprowadzanie segregacji odpadów w tym . selektywna zbiórka baterii
  Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
  Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
  • Prawno-społeczne aspekty dot. realizacji inwestycji w obszarze Natura 2000
  • Budowa sortowni odpadów komunalnych
  • Dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnych
  • Doprowadzenie gazu ziemnego na teren Mierzei Wiślanej
  • Poprawa jakości wody pitnej
  • Budowa ścieżek rowerowych
  • Rewitalizacja szlaków wodnych
  • Zmniejszanie populacji kormoranów w rezerwacie „Kąty Rybackie”
  • Rewitalizacja parków i terenów zielonych
  • Przebudowa dróg
  • Wzrastająca motoryzacja, parkowanie pojazdów w sezonie letnim na „Mierzei Wiślanej”
  • Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
  • Uświadomienie mieszkańcom celowości i efektywności prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
  • Emisja z niskiej zabudowy
  • Egzekwowanie od firm wywozowych selektywnej gospodarowania odpadami
  Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
  • współpraca z firmą REBA w zakresie zbierania zużytych baterii
  • członkowstwo w Związku Miast i Gmin Nadzalewowych
  • członkowstwo w Związku Miast i Gmin Polskich
  • współpraca Gminy Stegna i Gminy Sztutowo w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej 
  • współpraca ze szkołami, sołectwami i organizacjami pozarządowymi
  • członkostwo w Lokalnej Grupie Działania „Żuławy i Mierzeja”
  • członkostwo w Lokalnej Grupie Rybackiej „Rybacka Brać Mierzei”
  Realizacja współpracy partnerskiej
  • Miasto Nowy Dwór Gdański – Miasto Hennef
  • Miasto Nowy Dwór Gdański – Miasto Swietłyj
  • Miasto Nowy Dwór Gdański – Miasto Sarny
  • Gmina Sztutowo-Gmina Limanowa
  Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
  • Rewitalizacja szlaków wodnych E -7
  • Program Komisji Europejskiej Citizenship działanie  Town twinning
  • Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację portów - "trzy porty" projekt jest finansowany ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego Partnerem wiodącym projektu jest gmina Miasto Krynica Morska (Polska), partnerem finansowym Neringa Nida (Litwa).
  • Wsparcie, wzmocnienie i promocja współpracy transgranicznej w rozwoju turystyki jachtowej - support – promotion. Projekt jest finansowany ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego. Partnerem wiodącym projektu jest gmina Miasto Krynica Morska, partnerem finansowym Neringa Nida (Litwa).
  Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
  • Gmina Sztutowo – Gmina Menager (najlepiej zarządzana gmina w woj. Pomorskim 2008 r.)
  Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
  • Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowy Dwór Gdański
   • lata realizacji   2007-2013
   • źródło dofinansowania   Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
   • kwota  9 086 130
  Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
  • Gmina Nowy Dwór Gd.
   • Budowa Wzorcowego Domu Żuławskiego w m. Starocin – EFRR- RPO WP 2007-2013, działanie 9.3,projekt  400 tyś. zł
   • Budowa i wyposażenie świetlicy w m. Rakowiska EFRR - RPO WP 2007-2013, działanie 9.3, projekt  600 tyś. zł
   • Budowa boiska oraz sceny w m. Kmiecin – EFRR- RPO WP 2007-2013,działanie 9.3,  projekt  400 tyś. zł
   • Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z gminy Nowy Dwór Gdański EFS, POKL
  • Gmina Krynica Morska
   • Miasto Krynica Morska: Poprawa Stanu Infrastruktury Technicznej modernizacja ul. Korczaka   EFRR, działanie 8.1.1-1,  2 mln  zł
   • Miasto Krynica Morska: Pętla Żuławska, EFRR, działanie 6.4.8.0.1.6,  12 mln zł
  • Gmina Ostaszewo
   • Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracj Ostaszewskie j- etap I budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ostaszewo i Groblica  RPOWP  wartość : brak danych
  • Gmina Stegna
   • Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z ochroną zdrowia i edukacja położonych na terenie Gminy Stegna wraz z modernizacja systemów grzewczych, RPO WP- Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii, 3 144 614,28 zł
   • Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Lipowej w Stegnie, RPO WP- Gospodarka wodna, 2 656 238,0  zł
   • Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chełmek Osada, PRO WP- Podstawowe  usługi dla gospodarki i  ludności, 414 219 zł
   • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drewnica, Przemysław, Żuławki, RPO WP- Lokalna infrastruktura ochrony środowiska w Subregionie Metropolitarnym na obszarach powiatów gdańskiego, kartuskiego, nowodworskiego ,puckiego, wejherowskiego,                       6 015 724 zł
   • Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Żuław i Gdańska na bursztynową Mierzeję. Etap Mikoszewo - Krynica Morska. Wybrane składniki, RPO WP- Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny,  15 384 000 zł
  • Gmina Sztutowo
   • Urządzenie placu zabaw w Kątach Rybackich, RPO WP  działanie 9.3   134 299 zł

  Powiat Pucki

  Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
  • rozwiązanie problemu utylizacji odpadów
  Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
  • wprowadzenie segregacji odpadów w poszczególnych gminach powiatu;
  • budowa oczyszczalni ścieków w Żarnowcu;
  • modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków w powiecie;
  • pozyskiwanie energii z elektrowni wiatrowych.
  Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
  Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
  • modernizacja oczyszczalni ścieków w Dębogórzu (Gmina Kosakowo) – wyprowadzenie rurociągu w głąb Zatoki Puckiej- końcowy etap
  Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
  • Współpraca na bazie Gminnego Związku Komunalnego „EKOWIK”
  • Wspólne projekty drogowe
  Realizacja współpracy partnerskiej
  • Tak, Powiat Trier-Saarburg i Gminy tego powiatu
  • Tak, Powiat Skuodas
  • Tak, Powiat Gliwicki
  Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

  Tak uczestniczy - Rewitalizacja rynku w Pucku

  Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

  Powiat nie uzyskał żadnej nagrody w 2009 r

  Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

  Nie

  Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

  Informacja z r.2008:

  Lp.
  Nazwa projektu
  Nazwa programu
  Wartość pozyskanych środków
  1
   SPEAK – zwiększenie umiejętności językowych kadry nauczycielskiej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Puckiego, nr projektu WND – POKL.09.04.00-22-018/08
  Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  184.190,20 zł
  2
  III Jarmark Rybny Rynek Pełen Ryb 2009 – kampania promocyjna produktów rybnych
  3.4 „Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne” Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa, nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
  Wnioskowana kwota:
  135.980,00 zł

  Powiat Starogardzki

  Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
  • realizacja  przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu utylizacji odpadów dla powiatu starogardzkiego
  • brak kanalizacji we wsiach, brak świadomości  mieszkańców wsi ( ekologia)
  • ochrona wód rzeki Wierzycy i jej zlewni
  • ochrona wód rzeki Wdy  i jej zlewni
  • ochrona wód rzeki Wietcisy  i jej zlewni
  • odciążenie ruchu drogowego poprzez budowę sieci ścieżek rowerowo-pieszych 
  • gospodarka wodno- ściekowa (budowa oczyszczalni i kanalizacji) 
  • zanieczyszczenie powietrza ,,niską emisją" 
  • zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych 
  • uciążliwości spowodowane transportem samochodowym – konieczność realizacji obwodnic w powiecie starogardzkim, a w szczególności w m. Starogard Gdański
  Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
  • Gmina Wiejska Starogard Gdański: oczyszczalnia ścieków Jabłowo i Szpęgawsk, ok. 30 km sieci kanalizacyjnej,
  • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Kopytkowie w 2004 r., rozbudowa kanalizacji sanitarnej w 2007 r. (etap I) Smętowo i Kopytkowo
  • Gmina Wiejska Osiek: budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Osieku,
  • Gmina Wiejska Lubichowo: rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków, budowa nowych sieci kanalizacyjnych,
  • Gmina Wiejska Skórcz: wprowadzenie częściowej segregacji odpadów, rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy,
  • Gmina Miejska Czarna Woda: modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej
  • Gmina Miejska Skórcz: Wybudowanie nowej mechaniczno biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 750 m³/dobę, wybudowano 13,1 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.
  • Gmina Zblewo:  Modernizacja hydroforni w Zblewie wraz z stacją uzdatniania wody oraz wyłączeniem dwóch hydroforni z eksploatacji tj. Miradowo i Karolewo,
  • Gmina Kaliska: Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaliskach
  • Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Kaliskach oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kaliska – Piece
  • Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jabłowo, Lipinki Szlacheckie
  • Przebudowa części ulicy Kwiatowej w Kokoszkowach wraz z kanalizacją

   
   Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Biuro Powiatowe w Starogardzie Gdańskim):
   W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 zalesiono w r.2007 

  • Gmina Starogard Gdański – 5,08 ha
  • Gmina Skarszewy – 2,89 ha
  • Gmina Skórcz – 7,45 ha
  • Gmina Osieczna – 1,87 ha

  Ponadto przyjmowano wnioski z działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pt.: „Wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt”.
  Wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt to promocja systemów produkcji rolniczej, prowadzonej zgodnie z wymogami ochrony środowiska , ochrony i kształtowania krajobrazu, ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków dzikiej fauny i flory oraz ich siedlisk , a także ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i poprawa stanu świadomości ekologicznej wśród społeczności wiejskiej.

  W PROW-ie 2004-06 realizowano 7 pakietów rolno-środowiskowych :

  • rolnictwo zrównoważone – polega na ograniczeniu nawożenia, zbilansowaniu gospodarki nawozami i przestrzeganiu odpowiedniego następstwa roślin
  • rolnictwo ekologiczne – polega na stosowaniu metod rolnictwa ekologicznego w rozumieniu rozporządzenia Rady (EWG) 2092/91 oraz rozporządzenia Rady (WE) 1804/99
  • utrzymanie łąk ekstensywnych – wiąże się z przywróceniem lub kontynuacją wykaszania traw w określonych terminach na łąkach o wysokich walorach przyrodniczych, zagrożonych degradacją
  • utrzymanie pastwisk ekstensywnych – zakłada przywrócenie lub zachowanie ekstensywnego wypasu zwierząt na pół naturalnych pastwiskach w sposób gwarantujący utrzymanie walorów przyrodniczych i miejsc występowania gatunków zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem
  • ochrona wód i gleb – polega na stosowaniu międzyplonów w celu zwiększenia udziału gleb z okrywą roślinną w okresie jesienno-zimowym
  • tworzenie stref buforowych – to zakładanie 2 lub 5 metrowych pasów darni na granicy gruntów rolnych z wodami powierzchniowymi lub terenami intensywnie użytkowanymi rolniczo, w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania rolnictwa na środowisko i ochrony siedlisk wrażliwych
  • zachowanie lokalnych ras zwierząt gospodarskich – polega na utrzymaniu hodowli ras bydła, koni i owiec zagrożonych wyginięciem

  Ilości złożonych wniosków rolno-środowiskowych w BP ARiMR w Starogardzie Gdańskim w latach 2006 i 2007 kształtowały się następująco:

  • Pakiet 2007r.
  • Ochrona gleb i wód 95
  • Rolnictwo ekologiczne 5
  • Utrzymanie łąk ekstensywnych 15
  • Utrzymanie pastwisk ekstensywnych 2
  • Zachowanie lokalnych ras zwierząt gospodarskich -

  Działania polegające na zalesianiu gruntów rolnych jak i wspieraniu przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt kontynuowane są w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13.

  Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
  • gospodarka odpadami
  • ochrona powietrza atmosferycznego (niska emisja)
  • zanieczyszczenie wód podziemnych
  • hałas komunikacyjny
  • budowa systemu kanalizacyjnego
  • wymiana pokryć azbestowych
  Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
  Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

  Udział wszystkich Gmin powiatu w budowie Zakładu Utylizacji Odpadów „Stary Las”


  gm. Miejska Skórcz:
  W roku 2009 podpisano Umowę Partnerską w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.”
  Wniosek został przyjęty do konkursu nr 5.1._1 o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa pomorskiego na lata 2007-2013.

  Realizacja współpracy partnerskiej
  • Limerick Country (Irlandia)
  • Polessk (Rosja)
  • Gmina rejonowa Soleczniki (Litwa)
  Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

  Brak informacji z powiatu.

  Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

  Brak informacji z powiatu.

  Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

  Gmina Lubichowo:

  • Nazwa projektu: Budowa ujęcia wodociągowego w Zielonej Górze oraz wodociągu w miejscowościach: Lipinki Królewskie, Zielona Góra, Budy, Zelgoszcz wybudowanie i Mościska
   • Lata realizacji 2010 - 2013 data zawarcia umowy o dofinansowaniu 16.12.2009 r.
   • Źródło dofinansowania PROW „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
   • Kwota 1 344 728,00 zł
  • Nazwa projektu  Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lubichowo, etap I
   • Lata realizacji  2010 – 2012 data zawarcia umowy o dofinansowaniu 02.06.2009 r.
   • Źródło dofinansowania RPO „Lokalna Infrastruktura ochrony środowiska”
   • Kwota 1 805 687,48 zł
  • Nazwa projektu  Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę „Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las”
   • Lata realizacji data zawarcia umowy o dofinansowaniu 03.11.2009 r.
   • Źródło dofinansowania  Fundusz Spójności (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko)
   • Kwota  70 839 815,00 zł

  Gmina Smętowo Graniczne:

  • Nazwa projektu Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Kopytkowie
   • Lata realizacji  2004
   • Źródło dofinansowania  SAPARD
   • Kwota 488 tys. zł.
  • Nazwa projektu Termomodernizacja Zespołu Kształcenia i Wychowania w Smętowie Granicznym z ogniwami słonecznymi
   • Lata realizacji  2008-2010
   • Źródło dofinansowania Norweski Mechanizm Finansowy
   • Kwota 275 tys. EURO
  Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

  gm. Zblewo:

  • W ramach RPO WP 2007- 2013 realizujemy projekt pn. „ Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej  w gminie Zblewo – etap I”.  Planowana kwota dofinansowania 4.100.000 zł. 

  gm. Smętowo Graniczne:

  nazwa projektu                      nazwa programu UE          przewidywana kwota dofinansowania

  Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bobrowiec i Kamionka
   
  „Odnowa i Rozwój Wsi” PROW 2007-2013
  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
  263.672 zł.
  „Budowa sieci wodociągowej w Leśnej Jani ( etap II), Starej Jani ( etap II) i Bobrowcu”
  „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW 2007-2013
  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
  1.466.343 zł.
  „Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kopytkowie wraz z wyposażeniem”
   
  RPO –„Lokalna infrastruktura społeczna”
  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
  1.490.850,01 zł.

  gm. Wiejska Skórcz:

  • Nazwa projektu: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Skórcz – budowa kolektora sanitarnego „Północ” I etap, zadanie 1 – Wolental wraz z przebudową sieci wodociągowej”
   • Nazwa programu UE: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 88. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanie a Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
   • Kwota dofinansowania : 2 020 991,55 PLN
   • Została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Skórcz.
  • Nazwa projektu: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Skórcz – budowa kolektora sanitarnego „Północ”  – Pączewo”
   • Nazwa programu UE: Działanie 321”Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
   • Kwota dofinansowania : 2 385 668 PLN
   • Zastał złożony wniosek w ramach I konkursu, odmowa przyznania pomocy z uwagi na brak ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
   • Czekamy na ogłoszenie kolejnego konkursu i ponowne złożenie wniosku.

  gm. Miejska Skórcz:

  • nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w m. Skórcz – III etap.”
   • nazwa programu UE:
   • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, W roku 2009 została zawarta umowa na kwotę 1.325 tys., został wybrany Wykonawca – prace rozpoczną się w marcu 2010 r. 
  •  nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w m. Skórcz - IV i V etap”.
   • Nazwa programu UE Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W roku 2009 została zawarta umowa na kwotę 3 058 234,- zł 
   • „Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.”
   • Wniosek został przyjęty do konkursu nr 5.1._1 o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa pomorskiego na lata 2007-2013.

  Powiat Sztumski

  Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
  • niedostatecznie zorganizowany system gospodarki odpadami ,
  • niedostatki w infrastrukturze technicznej ( szczególnie terenów wiejskich)
  • niewystarczający stan i zasięg sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
  • zły stan techniczny niektórych odcinków dróg
  • zły stan jakości wód powierzchniowych
  • zbyt duże zużycie wody i energii
  • niedostateczne wykorzystywanie miejscowych zasobów i walorów
  • niewystarczająca jakość produkcji rolnej
  Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
  Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
  • Gmina Stary Targ
   • kotłownie na biomasę
   • selektywna zbiórka odpadów
   • przygotowanie projektu do budowy kanalizacji
   • projekt „ Słoneczne Dachy Pomorza”
  • Gmina Dzierzgoń
   • budowa kanalizacji sanitarnej – 2003 , 2004 rok
   • budowa wodociągu – 2004 rok
   • Ogród Dendrologiczny – 2001 -2004 rok
   • wdrażanie programu selektywnej zbiórki – 2003 -2004 rok
   • pasy ochronne zieloną wizytówką gminy Dzierzgoń – 2004
  • Mikołajki Pomorskie
   • zakup pojemników do segregacji odpadów

   

  Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

  Gmina Dzierzgoń :

  • ochrona wód powierzchniowych podziemnych,
   • uporządkowane systemów odwodnieniowych
   • modernizacja rowów melioracyjnych,
   • edukacja mieszkańców w zakresie możliwości i konieczności oszczędzania wody w gospodarstwach  domowych
  • ochrona  powietrza atmosferycznego
   • inwentaryzacja źródeł zorganizowanej i rozproszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
   • zmiana struktury grzewczej w miejscowościach ,
   • gazyfikacja miejscowości ,
   • modernizacja ciepłociągów;
  • ochrona przed hałasem – inwentaryzacja źródeł uciążliwości akustycznej 
   • działania edukacyjne promujące transport zbiorowy i alternatywny ( rowery);
  • poważne awarie :
   • ziałania edukacyjne dla ogółu ludności gminy w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii lub zagrożenia naturalnego i zapobiegania im.
  • ochrona przyrody i krajobrazu
   • promocja walorów przyrodniczych gminy ,
   • urządzenie i utrzymanie i ochrona istniejącej zieleni urządzonej ,
   • rozwój szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach interesujących przyrodniczo gmin , zalesienie terenów zdegradowanych i nieużytków
  • ochrona gleb i zasób kopalni :
   • ograniczenie przeznaczenia gleb cennych rolniczo na cele nierolnicze nieleśne

  Gmina Stary Targ :

  • niedostatecznie zorganizowana gospodarka wodno – ściekowa oraz  gospodarka odpadami

  Mikołajki Pomorskie :

  •  brak wodociągów i kanalizacji ,
  • -niedostatecznie zorganizowany system gospodarki odpadami

  Powiat

  • niezadowalająca i zła jakość wód płynących
  • pogarszająca się jakość jezior , które są odbiornikami ścieków oczyszczonych
  • pogarszająca się jakość wód podziemnych
  • pojawiające się „dzikie wysypiska”
  • zanieczyszczenie powietrza ze źródeł niskiej emisji
  • wolno przebiegające procesy usuwania elementów zawierających azbest
  Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

  Gmina Dzierzgoń

  • Wdrażanie programów selektywnej zbiórki
  Realizacja współpracy partnerskiej
  • Powiat Sztumski
   • Rotenburg (Niemcy)
   • Bielogorsk ( Ukraina)
   • rejon Telavi ( Gruzja)
  • Gmina Sztum
   • Polesisk ( Rosja)
   • Ritterhude (Niemcy)
   • Val de Reul ( Francja)
   • Niwienskoje ( Rosja)
  • Gmina Dzierzgoń
   • Sittensen ( Niemcy)
   • Finsterwalde ( Niemcy)
   • Salaspils ( Łotwa)
  Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

  Nie uczestniczy

  Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

  Gmina Dzierzgoń

  • 1995 r. nagroda Ministra Ochrony Środowiska za nowoczesną technologię zastosowaną przy budowie oczyszczalni ścieków w Dzierzgoniu ,
  • 1995 r. – nagroda Prezydenta RP za III miejsce w konkursie na najbardziej ekologiczną gminę w Polsce ,
  • 1996 r- nagroda Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w konkursie na zagospodarowanie odpadów na ternach wiejskich ,
  • 1997 r. Międzynarodowa nagroda Henryka Forda za osiągnięcia w dziedzinie ochrosny środowiska i dziedzictwa kulturowego ,
  • 1997 r. – nagroda brytyjskiego funduszu Know How w konkursie Euromiasto ,
  • 2000 r. – wyróżnienie w konkursie Innowacje w Miastach . Miasto 2000.
  • 2000 r. certyfikat ogólnopolskiego konkursu „ Gmina przyjazna środowisku”
  • 2001 r. nagroda City Towards Compilance Award 2001 przyznana przez Komisję Europejską za dążenie do spełnienia standardów europejskich w dziedzinie ochrony środowiska,
  • 2002 r. – Międzynarodowe wyróżnienia za najlepsze praktyki w polepszaniu środowisk , w którym żyje przyznana przez ONZ i władze miasta Dubaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
  • 2004 r. nagroda przyznawana przez Ministerstwo Ochrony Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w konkursie Nasza Gmina w Europie
  Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

  Powiat:

  • Nazwa projektu : „Lepszy start – lepsza przyszłość- cykl zajęć dydaktycznych-wyrównawczo-psychoedukacyjnych w celu wyrównania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów w powiecie sztumskim”
   • Źródło finansowania : Priorytet IX „ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania 9.1 „ Wyrównania szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępnie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu operacyjnego Kapitał Ludzki
   • Wartość projektu: 1 155 931,20 złotych
   • Pozyskane dofinansowanie: 1 155 931,20 złotych
   • Wkład własny : 0,0 zł
  • Nazwa projektu : „Przebudowa drogi powiatowej nr 3141G na odcinku Sztum-Postolin w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej , osiedleńczej i turystycznej obszaru Dolnego Powiśla”
   • Źródło finansowania : 8 Oś priorytetowa „ Lokalna infrastruktura podstawowa”, Działanie 8.1 „ Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałanie 8.1.1. „ Lokalna infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-20013”
   • Wartość projektu: 6 893 203,91 złotych
   • Wnioskowane dofinansowanie : 4 920 126, 20 złotych
   • Wkład własny : 1 973 077, 71 złotych
  • Nazwa projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3141G na odcinku Sztum – Postolin w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej obszaru Dolnego Powiśla”
   • Źródło finansowania: 8 Oś priorytetowa „Lokalna infrastruktura podstawowa” , Działanie 8.1 „Lokalny potencjał rozwojowy”, Poddziałanie 8.1.1 „Lokalna infrastruktura drogowa”  Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
   • Wartość projektu: 5 653 522,88 złotych
   • Pozyskane dofinansowanie: 4 805 494,44 złotych, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu
   • Wkład własny: 848 028,44 złotych
   • W ramach realizacji projektu zrealizowano jego I etap oraz złożono wniosek o płatność na kwotę 1 860 023,21 zł. Beneficjent otrzymał płatność zaliczkową w wymiarze 1 210 643,75 zł oraz refundację poniesionych wydatków w kwocie 649 379,46 złotych.
   • Ponadto złożony został wniosek o wypłatę zaliczki tytułem realizacji II etapu projektu na kwotę 2 402 747,22 złotych.
  • Tytuł projektu: „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej”
   • Źródło finansowania: 6 Oś priorytetowa „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”, Działanie 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
   • Wartość projektu: 8 189 680,00 złotych 
   • Wnioskowane dofinansowanie: do 60% rzeczywistej kwoty wydatków kwalifikowalnych
   • W dniu 5 maja 2010r. zawarto umowę partnerską o wspólnej realizacji projektu.
  • Tytuł projektu: „Montaż kolektorów słonecznych wraz z oprzyrządowaniem w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Uśnicach”
   • Źródło finansowania: Program Słoneczne Pomorze
   • Wartość projektu: 345 566,00 złotych
   • Pozyskane dofinansowanie: 156 000,00 złotych, co stanowi 45% kosztów kwalifikowalnych projektu
   • Wkład własny: 189 558,00 złotych
  • Tytuł projektu: „Animator - Moje Boisko ORLIK 2012” prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
   • Źródło finansowania: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach realizacji programu „Sport Wszystkich Dzieci”
   • Wartość projektu: 19 350,00 złotych
   • Pozyskane dofinansowanie: 9 000,00 złotych
   • Wkład własny: 10 350,00 złotych
  • Tytuł projektu: „Ryby zdrowa dieta - organizacja kampanii promocyjnej ryb i produktów rybnych w powiecie sztumskim”
   • Źródło finansowania: Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Środek 3.4. Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne
   • Wartość projektu: 459 334,00 złotych
   • Wnioskowane dofinansowanie: 459 334,00 złotych
   • Wkład własny: 0,00 złotych
   • Projekt aktualnie podlega procedurze oceny.

   

  Gmina Stary Targ

  • Nazwa : „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Targ ,Waplewo Osiedle , Waplewo Wielkie , Ankamaty , gmina Dzierzgoń z wykonaniem sieci wodociągowej w miejscowościach Stary Targ , Waplewo , Waplewo Osiedle , Waplewo Wielkie”
   • Lata realizacji :2011,
   • Źródło finansowania : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich”
   • kwota – 7 984 637, 00 zł

  Gmina Sztum

  • Nazwa : „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu”
   • Źródło finansowania :  UE- RPO
   • kwota – 11 925 133, 00 zł
   • Jest w trakcie podpisywania umowy.
  • Nazwa : „Budowa kanalizacji sanitarnej w części Sztumskiego Pola”
   • Źródło finansowania :  UE- RPO
   • kwota – 1 277 912, 46 zł
   • Umowa została podpisana.
  • Nazwa : „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich poprzez zagospodarowanie głównej przestrzeni publicznej Sztumu”
   • Źródło finansowania :  UE- RPO
   • kwota – 13 237 579,00 zł
   • Umowa została podpisana.
  Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

  Gmina Sztum ubiega się ,ale brak jest szczegółowych danych.

  Powiat Słupski

  Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
  • Gmina Damnica – skanalizowanie gminy, modernizacja oczyszczalni ścieków, brak gazu ziemnego
  • Gmina Dębnica Kaszubska - skanalizowanie gminy, rozbudowa sieci wodociągowej
  • Gmina Główczyce – skanalizowanie gminy, modernizacja oczyszczalni ścieków, brak gazu ziemnego
  • Gmina Kępice – bd
  • Gmina Kobylnica – rozwój energetyki odnawialnej, zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej
  • Gmina Potęgowo – problemy z segregacją odpadów, brak wiedzy na temat przepisów o ochronie środowiska
  • Gmina Słupsk – budowa elektrowni wiatrowych, wież radiowo - telewizyjnych
  • Gmina Smołdzino -  bd
  • Gmina Ustka :
   • Upowszechnienie wiedzy o środowisku wśród mieszkańców
   • Upowszechnianie dobrych praktyk rolnych oraz leśnych, zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju
   • Wykorzystanie zasobów i walorów  środowiska dla tworzenia „zielonych” miejsc pracy
   • Wykorzystanie zasobów energii odnawialnej
   • Racjonalne zużywanie energii
  • Miasto Ustka:
   • Potencjalne zagrożenie dla biocenozy i naturalnych walorów krajobrazowych
   • Wysokie zanieczyszczenie wód powierzchniowych
   • Niewystarczająco rozwinięta infrastruktura odprowadzania i oczyszczania wód osadowych
   • Obiekty usytuowane w centrum miasta mogą stwarzać potencjalne zagrożenie dla środowiska (Korab, EMPEC)
  Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
  Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

  Gmina Damnica:

  • 2003 r. – budowa kanalizacji sanitarnej Świecichowo – Wiatrowo
  • 2003 r. – budowa sieci wodociągowej Świecichowo – Wiatrowo
  • 2004 r. – budowa stacji odwodnienia osadu w Bobrownikach
  • 2005 r. – budowa kanalizacji sanitarnej Paprzyce – Zagórzyce – Sąborze – Mianowice
  • 2005 r. – budowa kanalizacji sanitarnej Sąborze – Paprzyc
  • 2007 r. – budowa kanalizacji sanitarnej Budy – Debniczka – Damnica
  • 2008 r. – budowa kanalizacji sanitarnej Bięcino – Budy
  • 2009 r. - budowa kanalicacji sanitarnej Damnica ul. Lipowa i Szkolna

  Gmina Dębnica Kaszubska:

  • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dębnicy Kaszubskiej
  • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gogolewie

  Gmina Główczyce:

  • rekultywacja stanowiska odpadów w Wykosowie
  • budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Szczypkowice
  • redukcja zanieczyszczenia powietrza- modernizacja kotłowni 4 szt.

  Gmina Kępice:

  • Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kępice, ul Kruszka,  z jednoczesną likwidacją oczyszczalni ścieków
  • Budowa rurociągu tłocznego wraz z przepompownią Kępice - Biesowice z jednoczesną likwidacją oczyszczalni ścieków
  • Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz przepompownią w miejscowości Warcino i rurociągu tłocznego Warcino – Kępice z jednoczesną likwidacją oczyszczali ścieków w Warcinie
  • Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią w miejscowości Korzybie i rurociągu tłocznego Korzybie – Kępice z jednoczesną likwidacją oczyszczalni ścieków w Korzybiu
  • Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią w miejscowości Kępice i rurociągu tłocznego w Kępicach i wpięcie go z rurociągiem Kepice – Biesowice
  • Budowa sieci wodociągowej w Biesowicach, Ciecholubiu, wodociągu na trasie Biesowice – Ciecholub, likwidacja ujęcia wody w Ciecholubiu, stacji uzdatniania wody dla mieszkańców w miejscowości Biesowice i Ciecholub oraz budowa nowego odwiertu studni głębinowej. 
  • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kępice, ul. Kruszka, wodociągowej na trasie Kępice, ul. Kruszka i ul. Kępka
  • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Barwino i częściowo w miejscowości Korzybie, wodociągu na trasie Barwino – Korzybie, stacji uzdatniania wody w miejscowości Barwino, budowa nowego odwiertu studni głębinowej w miejscowości Barwino, likwidacja ujęcia wody w miejscowości Korzybie
  • Modernizacja ujęć wody w miejscowościach: Kotłowo, Osieki, Przytocko, Przyjezierze
  • Budowa sieci ciepłowniczej i kotłowni osiedlowej opalanej biomasą zrębki, z drewna w miejscowości Biesowice z jednoczesną likwidacją kotłowni osiedlowej opalanej węglem kamiennym

  Gmina Kobylnica:

  • Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
  • Likwidacja składowisk odpadów komunalnych nie spełniających obowiązujących norm technicznych
  • Realizacja I II etapu budowy kanalizacji

  Gmina Potęgowo

  • Edukacja w szkołach

  Gmina Słupsk

  • 2008 r. – usunięcie 6500 m2 azbestu
  • 2009 r. - usunięcie 79 ton azbestu, dofinansowania 28 osobom zakupu i montażu kolektorów słonecznych (140 000 zł); montaż kolektorów słonczych Basen Redzikowo (200m²)

  Gmina Smołdzino:

  • 2003 r. – rekultywacja składowisk śmieci
  • 2004 r. - budowa sieci wodociągowej – Smołdziński Las
  • 2009 r. - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Smołdzino

  Gmina Ustka :

  • Budowa stacji uzdatniania wody na Przewłoce
  • Budowa sieci wodociągowych
  • Modernizowano hydroforni
  • Zmodernizowano oczyszczalni ścieków w Rowach
  • Rozbudowano sieci kanalizacyjnej
  • Zbiórka selektywnie zbieranych odpadów komunalnych
  • Monitoring nielegalnego porzucania odpadów i ich usuwania
  • Badanie jakości oczyszczonych ścieków, odprowadzanych do wód powierzchniowych
  • Termoizolacja budynków użyteczności publicznej

  Miastko Ustka:

  • corocznie organizowana akcja „Sprzątanie Świata”
  Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

  Gmina Damnica:

  • wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach nieskanalizowanych
  • budowa nowej stacji uzdatniania wody w Domaradzu
  • wykonanie technologii uzdatniania wody wraz z budową stacji wodociągowej w Karżniczce
  • Budowa nowej stacji wodociągowej z uzdatnianiem wody w Damnicy

  Gmina Dębnica Kaszubska - wymiana pokryć eternitowych  
  Gmina Główczyce – uregulowanie gospodarki ściekowej
  Gmina Kępice

  • Budowa kanalizacji sanitarnej
  • Budowa stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową

  Gmina Kobylnica

  • Pozyskanie środków finansowych na realizację głównych przedsięwzięć proekologicznych

  Gmina Potęgowo

  • problemy z segregacją odpadów
  • brak wiedzy na temat przepisów o ochronie środowiska

  Gmina Smołdzino

  • Rozbudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacja sanitarna gminy

  Gmina Słupsk

  • Usunięcie azbestu z terenu gminy
  • skanalizowanie całek gminy

  Gmina Ustka :

  • Poprawa jakości wód powierzchniowych
  • Zapewnienie wystarczającej ilości wody odpowiedniej jakości dla potrzeb społeczeństwa oraz przemysłu
  • Ochrona zasobów wód podziemnych przed zanieczyszczeniem
  • Dążenie do wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców, upowszechnienie wiedzy o środowisku, jego funkcjonowaniu i lokalnych zasobach
  • Rozwój systemu zbierania odpadów komunalnych

  Miastko Ustka

  • Ścieżka rowerowa Ustka – Słupsk, porozumienie gminy Miasta Ustka z gminą Miejską Słupsk, Gminą Słupsk i Gminą Ustka
  Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
  • Gmina Dębnica Kaszubska- gmina należy do Stowarzyszenia Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy, program „Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn w powiecie słupskim – remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminie Kępice, Dębnica Kaszubska, Główczyce i Słupsk i wykorzystanie ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej”
  • Gmina Główczyce – gmina współpracuje z innymi gminami w zakresie eksploatacji odpadów komunalnych w Chlewnicy
  • Gmina Kobylnica – współpraca z miastem Słupsk i gminą Słupsk w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej
  • Gmina Potęgowo – Partnerstwo Dorzecza Słupi, Lokalna Grupa Rybacka, Pojezierze Bytowskie, firma ELWOZ – edukacja w  zakresie segregacji, zdejmowanie eternitu, dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  • Gmina Słupsk
   • program „Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn w powiecie słupskim – remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminie Kępice, Dębnica Kaszubska, Główczyce i Słupsk i wykorzystanie ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej”,
   • porozumienie z gminą Kobylnica- wspólna Straż Gminna; ochrona rzeki Słupia (na ternie gmin Słupsk i Kobylnica)
  • Gmina Smołdzino – Fundacja Partnerstwo Dorzecza Słupi
  • Gmina Damnica – gmina należy do Stowarzyszenia Miast i Gmin Dorzecza Słupi i Łupawy; porozumienie międzygminne dotyczące użytkowania i eksploatacji wysypiska odpadów komunalnych w Chlewnicy
  Realizacja współpracy partnerskiej
  • Miasto Ustka –współpraca z miastem Bielsko – Biała, Kappeln (Niemcy), Enkhuizen (Holandia), Palanga (Litwa), Pioniersk (Rosja), Homecourt (Francja)
  • Powiat:
   • Powiat cieszyński współpraca w dziedzinach turystyki, kultury i sztuki, szkolnictwa, informacji, ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu.
   • Powiat bełchatowski, współpraca w dziedzinach: ochrona środowiska, edukacja, bezpieczeństwo, kultura, sport, rolnictwo, rozwój przedsiębiorczości oraz promocja powiatów.
   • Powiat Herzogtum Lauenburg (Niemcy) w dziedzinach rolnictwo, kultura, turystyka i promocja.
   • Miasto Niemenczyn (Litwa) w dziedzinach: ochrona środowiska, kultura, edukacja i gospodarka.
  Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
  • Gmina Damnica – Zespół Szkół w Zagórzycy (program sektorowy „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu Sokrates Comenius
  • pozostałe gminy - bd
  Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
  • Gmina Dębnica Kaszubska - Gmina Fair Play w 2002 
  • Gmina Główczyce – nie
  • Gmina Kępice – „Gmina Przyjazna Środowisku” w 2004
  • Gmina Kobylnica – www.kobylnica.pl – zakładka: Nagrody i wyróżnienia
  • Gmina Potęgowo – nie
  • Gmina Słupsk - nie
  • Gmina Ustka – „Najlepsza Przestrzeń Publiczna” – 2008 i „Krajowy Lider Innowacji”
  • Miasto Ustka – Laureat III edycji rankingu Europejska Gmina – Europejskie Miasta (miejsce 7) i Laureat Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2009 w kategorii Najlepsza Gmina Miejsce (miejsce 51)
  • Pozostałe  bd
  Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

  Gmina Damnica:

  • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, Stara Dąbrowa -  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich -  4 541728,56 zł

  Gmina Dębnica Kaszubska – nie
  Gmina Główczyce:

  • Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych na pobrzeżu Słowińskiego Parku Narodowego w Stowięcinie – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1 570 351,00 zł
  • Przebudowa oczyszczalni ścieków w Główczycach i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Główczyce – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego – 3 798 879,32 zł
  • Ochrona Słowińskiego Parku Narodowego poprzez rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków Główczyce – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  - 2 600 000,00 zł; Fundacja EkoFundusz – 2 865 385,71 zł
  • Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Główczyce – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego – 2 478 690,08

  Gmina Kępice – ubiega się o dofinansowanie przedsięwzięć przez fundusze UE
  Gmina Kobylnica - nie
  Gmina Potęgowo:

  • Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji na ternie aglomeracji Potęgowo - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego – 6 550 230,29 zł
  • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ternie Poganice-Żoruchowo -  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1 234 673,00 zł

  Gmina Słupsk:

  • Montaż oświetlenia ulicznego i parkowego zasilanego energią słoneczną w Gminie Słupsk -  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 181 230,00 zł

  Gmina Smołdzino – bd

  Gmina Ustka – bd
  Miasto Ustka:

  • Ekoturystyka – nowa gałąź współpracy miast partnerskich Ustki i Pionierska” - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Mechanizm Norweski – 21 121,00 EURO
  Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

  Gmina Damnica: nie
  Gmina Dębnica Kaszubska:

  • Budowa ciągów pieszo-jezdnych wraz z przebudową mostu w Dębnicy Kaszubskiej - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego – – 1 730 146,00 zł.
  • Utworzenie placów zabaw i rekreacji we wszystkich sołectwach na terenie gminy Dębnica Kaszubska – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 312 322,00 zł
  • Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączeniami w m. Budowo, Niepoględzie i Gałęzów -  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 3 945 520,00 zł
  • Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w m. Krzynia, Niemczewo, Goszczyno, Motarzyno, Kotowo - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego – 4 919 520,00 zł
  • Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy GOK w m. Dębnica Kaszubska -  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 278 801,00 zł
  • Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dębnicy Kaszubskiej – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego - 1 776 499,0 zł
  • Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn powiatu słupskiego w miejscowościach: Warcino, Sosowo, Budowo, Swołowo, Wrzeście, Żelkowo - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego – 505 402,00 zł
  • Remont i adaptacja Domu Ludowego w Budowie - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego – 339 903,00 zł
  • Remont i adaptacja budynku szkoły w Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego – 338 479,00 zł
  • Kompleksowa termomoderniacja budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową i wymiana źródła ciepła w gminie Dębnica Kaszubska - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego – 2 261 788,00 zł

  Gmina Główczyce - nie

  Gmina Kępice

  • Budowa kanalizacji w m. Ciecholub, Pustowo, Płocko, Przytocko, Korzybie, budowa wodociągu w m. Pustowo, Płocko, Korzybie - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego – 6 500 000,00 zł, złożony wniosek w stadium oceny

  Gmina Kobylnica:

  • Program wykorzystania energii słonecznej na terenie Gminy Kobylnica- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego .

  Gmina Potęgowo – nie
  Gmina Słupsk:

  • Uzbrojenie terenu SSSE Redzikowo-Wieszyno – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego – bd
  • Rozwijanie rekreacji w miejscowości Krępa Słupska poprzez utworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich .Wniosek aplikacyjny

  Gmina Smołdzino - bd

  Gmina Ustka:

  • Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w gm. Ustka – Infrastruktura i środowisko – 18 000 000,00 zł

  Miasto Ustka:

  • Otwórzmy dzieciom drzwi – zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z terenu miasta Ustka – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 555 895,36 zł
  • Morze możliwości – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 548 066,80 zł
  • partner projektu „Słoneczne Pomorze” Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego – 1 125 000,00 zł

  Powiat Tczewski

  Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
  • uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin
  • ochrona wód rzeki Wierzycy
  • energetyka cieplna niskoemisyjna (powiat tczewski na podstawie pomiarów WIOŚ ma przekroczenia – gł. pyłu jest objęty programem ochrony powietrza dla strefy kwidzyńsko – tczewskiej) głównym winowajcą są indywidualne paleniska domowe.
  • budowa nowego Zakładu Utylizacji Odpadów,
  • budowa kolektora sanitarnego w mieście Tczewie.
  • projektowana budowa elektrowni węglowej w Opaleniu,
  • Zanieczyszczenia wody przeznaczonej do spożycia
  Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
  Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

   

  • budowa kolektorów sanitarnych, sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, modernizacja składowiska odpadów w Ropuchach, modernizacja stacji uzdatniania wody w Gorzędzieju,
  • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • realizacja programu usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest poprzez udzielanie dotacji – Gm. Pelplin,

    

  Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
  •  wprowadzenie segregacji odpadów w miejscu ich powstawania,
  •  nielegalne składowiska odpadów,
  •  rozwiązanie problemu odpadów zawierających azbest,
  •  skanalizowanie wszystkich miejscowości,
  •  konieczność modernizacji oczyszczalni ścieków Morzeszczyn,
  •  energetyka cieplna niskoemisyjna - przekroczenia – gł. pyłu. głównym winowajcą są indywidualne paleniska domowe.
  •   budowa kolektora sanitarnego w Tczewie,
  •   budowa Regionalnego Systemu Gospodarki Odpadami
  Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
  •  współpraca przy opracowywaniu aktualizacji gminnych i powiatowych programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami,
  •  Regionalny System Organizacji Zbierania i Unieszkodliwiania Odpadów
  Realizacja współpracy partnerskiej
  •  Gmina Pelplin – współpraca kulturalna i oświatowa z gminami Gniew, Stężyca i Żukowo,
  •  porozumienie partnerskie z miastami  Newcastle West, Teisnach, Grafling
  •  Miasto Tczew – współpraca dot. Regionalnego Systemu Organizacji Zbierania i Unieszkodliwiania Odpadów.
  Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

  Brak Informacji.

  Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
  • Gm. Pelplin – Wektor 2008 – nagroda Konfederacji Pracodawców  Polskich
  Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

  Nazwa projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bursztyn, Cierpice, Brody Pomorskie – Gmina Gniew
  Regionalny Program Operacyjny
  Lata realizacji 2009 - 2010
  Wnioskowana kwota 1777101,65 gr

   

  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w ramach Funduszu Spójności
  Nazwa projektu Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew
  Lata realizacji  2009 -2011
  Wnioskowana kwota 3679096,09

   

  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013
  Nazwa projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszyn
  Lata realizacji  2009 -2010
  Wnioskowana kwota 585377,00


  nazwa projektu    Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami ścieków dla obszaru administracyjnego wsi Subkowy – II etap.   nazwa programu UE – program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013. przewidywana kwota dofinansowania – 3661730,00 zł. Aktualnie zakończono fazę wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

  Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego -   1. Termomodernizacja budynków ZSE w Tczewie 1,24 mln, 2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego 1,19 mln.
  • nazwa projektu  Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Leśna I, II III w Pelplinie    ,nazwa  programu UE,    RPO        przewidywana kwota dofinansowania  3460100.
  • nazwa projektu Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami, przepompowniami ścieków i oczyszczania ścieków dla aglomeracji Subkowy , nazwa programu UE  - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Wniosek przed podpisaniem umowy.
  • nazwa projektu Kompleksowe wyposażenie w kanalizację sanitarną miasta Tczew – etap IV wraz      z magistralą wodociągową. Cel – Projekt pozwoli na utrzymania 100% stopnia zwodociągowania Miasta Tczewa. Budowa kanalizacji sanitarnej w Mieście Tczew przyczynia się bezpośrednio           do rozwoju infrastruktury wpływając na poprawę stanu środowiska, co jest zgodne z głównym celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Poprzez rozwój infrastruktury technicznej projekt wpływa na atrakcyjność inwestycyjną regionu. przewidywana kwota dofinansowania 22218967,00 zł
  • nazwa projektu    Odnowa i rozwój wsi – remont świetlicy w miejscowościach Pieniążkowi, Rakowiec i Walichnowy   PROW 328597,00.
  • nazwa projektu    Remont świetlicy w miejscowości Szprudowo RPO 275049,49.
  • nazwa projektu    Remont świetlicy w miejscowości Jeleń LIDER 472502,00

  Powiat Wejherowski

  Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
  Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
  Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
  Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
  Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
  Realizacja współpracy partnerskiej
  Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
  Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
  Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
  Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

  Sopot

  Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
  • Wymień główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
  • Usprawnienie komunikacji (transportu)
  • Dalsza modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  • Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odpływu wód opadowych
  • Segregacja odpadów
  Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
  Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

  Znaczne ograniczenie "niskiej emisji" pochodzącej z indywidualnego ogrzewania lokali mieszkalnych poprzez program dopłat do przebudowy systemów grzewczych oraz z kotłowni węglowych poprzez modernizację kotłowni miejskich na paliwo przyjazne środowisku.  
  Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  Modernizacja stacji uzdatniania wody „Bitwy pod Płowcami”
  Modernizacja zbiorników retencyjnych
  Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w systemie workowym w zabudowie jednorodzinnej

  Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
  • Ochrona wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej
  • Retencjonowanie wód opadowych
  • Rewitalizacja zieleni miejskiej
  • Zwiększenie segregacji odpadów
  • Ograniczenie emisji spalin pochodzenia komunikacyjnego
  Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
  • Współpraca w ramach Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
  • Współudział w utworzeniu Fundacji ARMAAG, mającej na celu monitoring powietrza – w Sopocie zlokalizowana jest jedna stacja monitoringu atmosfery, na terenie ujęcia „Bitwy pod Płowcami”
  • Współudział w utworzeniu Spółki EKODOLINA, mającej na celu wybudowanie zakładu unieszkodliwiania i odzysku odpadów
  Realizacja współpracy partnerskiej

  Karlshamn (Szwecja)
  Pierwsze kontakty nawiązane zostały w 1989 roku, zaś porozumienie o partnerstwie podpisano w 1990 roku. Współpraca skupiona jest głównie wokół przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, wymianą doświadczeń związanych z gospodarką komunalną i edukacją.
  Wymiany młodzieży i nauczycieli
  Po ostatniej wizycie nauczycieli ze szkół w Karlshamn, planowane jest zorganizowanie dwutygodniowych staży dla uczennic tamtejszych szkół pielęgniarskich w sopockim Zespole Szkół Specjalnych, Domu Dziecka oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

   

  Naestved (Dania)
  Pierwsze kontakty i porozumienie o partnerstwie istnieje od 1990 roku. Współpraca skupiona jest głównie wokół przedsięwzięć związanych z: edukacją, wymianą młodzieży, edukacją samorządową i kontaktów firm (budownictwo, przemysł).
  Z inicjatywy Naestved zrealizowany został program „The Future on the Tracks”. Roczny projekt, w którym partnerem była grupa z sopockiego Młodzieżowego Domu Kultury - skierowany był do młodzieży: brało w nim udział pięć duńskich grup teatralnych wraz z grupami z Kamerunu, Chorwacji, Cypru, Finlandii, Niemiec, Irlandii i Polski.

   

  Ratzeburg (Niemcy)
  Pierwsze kontakty nawiązane zostały w 1993 roku, porozumienie o partnerstwie podpisano w roku 1994. Współpraca skupiona jest głównie wokół przedsięwzięć związanych z wymianą młodzieży.
  Po czterech edycjach Europejskiego Festiwalu młodości, który zakończył się w 1998 roku (Sopot, Ratzeburg oraz partnerzy z Ribe w Danii i Strangnas w Szwecji) współpracę podjęło II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Sopocie oraz Liceum Gelehrtenschule w Ratzeburgu przeprowadzając wspólnie kilkuletni projekt dotyczący wzajemnego poznania realiów życia młodzieży w Polsce i Niemczech w zjednoczonej Europie. Główne cele projektu to: promocja międzykulturowego dialogu oraz wzajemnej wymiany kulturalnej między uczniami szkół średnich.

   

  Frankenthal (Niemcy)
  Pierwsze kontakty zostały nawiązane w 1989 roku, porozumienie o partnerstwie podpisano w 1991 roku. Współpraca skupiona jest głównie wokół przedsięwzięć związanych z: ochroną środowiska, pomocą socjalną i ochroną zdrowia, wymianą doświadczeń związanych z gospodarką komunalną, udziałem w wystawach i festiwalach, wymianą młodzieży szkolnej, współpracą klubów sportowych, współpracą zespołów i chórów, grup parafialnych, a także wspieraniem kontaktów jakie nawiązali gastronomicy, kupcy, artyści.

   

  Southend On Sea (Anglia)
  Pierwsze kontakty od 1999 roku, porozumienie o partnerstwie podpisano w 1999 roku. Główne kierunki współpracy: wymiana dzieci i młodzieży szkolnej, program szkół i klas partnerskich, staże nauczycieli, współpraca klubów sportowych.
  Pierwszym efektem współpracy młodzieży był projekt „One Day in Sopot” prowadzony przez ŚLO, projekt opierał się na serii plenerów poświęconych fotografowaniu miejsc najlepiej oddających charakter miasta. Pod kierunkiem artysty-fotografika młodzież uczestniczy w warsztatach fotograficznych ucząc się obróbki wykonanego przez siebie materiału zdjęciowego. Wybrana spośród kilkuset wykonanych już fotografii seria została przekazana partnerom brytyjskim i była prezentowana w Focal Point Gallery w Southend.

   

  Peterhof (Rosja)
  Pierwsze kontakty nawiązano w 1988 roku, zaś porozumienie o partnerstwie podpisano w 1990 roku. Współpraca skupiona jest głównie wokół: wymiany młodzieży oraz kontaktów kulturalnych.

   

  Ashkelon (Izrael)
  Pierwsze kontakty zostały nawiązane w 1992 roku, zaś porozumienie o partnerstwie podpisano w 1993 roku. Współpraca skupiona jest głównie wokół wymiany młodzieży.
  Planowane jest również utworzenie w Ashkelone filii Akademii Medycznej w Gdańsku. Projekt uruchomienia w Izraelu, Zamiejscowego Wydziału Lekarskiego AMG, spotyka się z dużym poparciem tamtejszych władz. Dał temu publiczny wyraz izraelski minister zdrowia rabin Nissim Dahan oraz poseł do Knessetu Abraham Hirchson. Promocją tej inicjatywy jest zainteresowane także polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych

   

  Zakopane (Polska)
  Kontakty partnerskie Sopotu i Zakopanego skupiają się na: wymianie doświadczeń dotyczących ruchu turystycznego oraz promocji obu miast, wymianie kulturalnej, wizytach studyjnych radnych i urzędników obu miast.

  Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

  Projekt „Hist.Urban” – „Rewitalizacja miast historycznych”
  Projekt uzyskał w 2006 r. dofinansowanie w ramach Programu INTERREG III B CADSES. Lider projektu to Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa, Urbanizacji i Rozwoju Przestrzennego, zaś partnerzy pochodzą z Austrii, Czech, Grecji, Mołdawii, Niemiec, Rumunii, Słowenii, Węgier, Włoch oraz Polski – miasta Sopot i Sanok. Całkowity koszty projektu wynosi 2 172 618,84 euro, zaś kwota dofinansowania z ERDF 931 022,50 euro.

   

  „Rozwój struktur promujących dziedzictwo historyczne w Sopocie, Gdańsku, Svetlogorsku i Ozersku” (HERMAN)
  Realizacja projektu rozpoczęła się 3 lipca 2006 r. Liderem wiodącym projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej było Muzeum Sopotu, zaś jednym z partnerów Urząd Miasta Sopotu. Przedsięwzięcie, o łącznym budżecie ponad 220 tys. euro, uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa – Polska – Obwód Kalinigradzki Federacji Rosyjskiej łączącego środki pomocowe Inicjtywy INTERREG dla części polskiej oraz TACIS dla partnerów ze wschodu. Główny cel projektu to podnieniesienie atrakcyjności turystycznej Pomorza oraz Obwodu Kaliningradzkiego dzięki rozwojowi infrastruktury kulturalnej oraz promocji bałtyckiego dziedzictwa w ramach nowo zawiązanej sieci współpracy.

   

  Rewitalizacja w Sopocie – współpraca międzynarodowa
  Od marca 2006 r. Gmina Miasta Sopotu jest partnerem w Sieci Tematycznej „Hous-es”, dotyczącej odnowy duŜych osiedli mieszkalnych, w ramach Inicjatywy URBACT. Jest to pierwsza w historii Sieć URBACT, której liderem wiodącym jest miasto z obszaru nowych państw członkowskich Unii Europejskiej – Poznań. Idea Programu URBACT zakłada współpracę między miastami europejskimi (powyżej 20 tys. mieszkańców) służącą wymianie wiedzy i doświadczeń, opracowywaniu nowych koncepcji oraz wytycznych dla polityki urbanistycznej i mieszkaniowej w całej Europie.

   

  „Blisko i Daleko – Razem Ochronimy Bałtyk”
  Dofinansowanie, tym razem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa – Polska – Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG III A/TACIS CBC, uzyskał kolejny projekt związany z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej. Przedmiot projektu to modernizacja ostatniego już zbiornika retencyjnego, położonego przy ulicy Reja tzw. „Stawu Reja”.

   

  „Urban Space – enhancing the attractiveness and quality of the urban environment - Atrakcyjna przestrzeń miejska w Sopocie”
  Jest to międzynarodowy projekt, w którym udział bierze 14 instytucji z Polski, Słowacji, Czech, Węgier, Austrii, Niemiec i Włoch. Jednym z tych partnerów jest Politechnika Wiedeńska.
  Projekt dotyczy planowania i aranżacji przestrzeni miejskich. W ramach tego projektu Sopot otrzymał dofinansowanie w wysokości 171 530 Euro (85 proc. całkowitej wartości projektu, czyli 201 800 Euro), z którego zaprojektuje i zrealizuje w centrum miasta ścieżkę dendrologiczną.

   

  "Wetlands, Algae and Biogas - A Southern Baltic Sea Eutrophication Counteract  Project"
  Gmina Miasta Sopotu uczestniczy w projekcie pn."Wetlands, Algae and Biogas - A Southern Baltic Sea Eutrophication Counteract  Project" (Akronim - WAB), który ubiega się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej - Południowy Bałtyk 2007-2013 w kwocie wysokości 1 244 405,00 euro
  Wartość projektu to 1 580 300,00 euro, w tym budżet Gminy Miasta Sopotu wynosi 138 000,00 euro (dofinansowanie 117 300,00 euro)
  Projekt zatwierdzony warunkowo
  Okres realizacji jest planowany na marzec  2010 -  luty 2013

  Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
  • Rok 2002
   • W 2002 roku władze samorządowe Sopotu otrzymały od Stowarzyszenia profilaktyki Społecznej „Sedno” oraz Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych certyfikat „Samorząd przyjazny organizacjom pozarządowym”. Certyfikat ten jest efektem udziału Sopotu w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, programu realizowanego pod patronatem Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystyny Łybackiej. Celem konkursu było organizowanie, przy silnym udziale mediów lokalnych konkursów i innych przedsięwzięć dla młodzieży propagujących życie bez nałogów.
  • Rok 2003
   • VI miejsce w rankingu inwestycyjnym samorządów 2003-2005 pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota w kategorii Miasta na prawach powiatu
   • Wyróżnienie w II edycji Konkursu „Bezpieczna Gmina” za działania podejmowane w 2003 roku w zakresie poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i ich mienia
   • Nagroda agendy GLOBAL CITIES DIALOGUE za najlepszy i jedyny w Polsce portal internetowy wprowadzający rozwiązania e-gmina – 2003 r.
   • „Bezpieczna Gmina”
   • Wyróżnienie w III edycji Konkursu „Bezpieczna Gmina” dla Miasta Sopot za działania podejmowane w 2003 roku w zakresie poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i ich mienia, zaprezentowane w III edycji Konkursu „Bezpieczna Gmina”.
  • Rok 2004
   • Certyfikat Turystyczny Wprost 2004 – dla miejsc najbardziej atrakcyjnych turystycznie (taki certyfikat otrzymało w tym roku tylko siedem miejsc w Polsce).
   • I miejsce w rankingu „Gwiazdki na piasku” – na najatrakcyjniejsze kąpielisko nadmorskie w Polsce 2004 – organizowanym przez tygodnik „Polityka” i radio RMF FM
   • Nagroda w konkursie „Najlepsza promocja turystyki” w kategorii „Inwestycja turystyczna” – Centrum Windsurfingu i Żeglarstwa przy Sopockim Klubie Żeglarskim HESTIA-SOPOT – przyznana w ramach Gdańskich Targów Turystycznych 2004
   • Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego „Za aktywność w przygotowaniu do pozyskania funduszy unijnych” – Targi Gmina 2004
   • V miejsce w rankingu „Złota Dwunastka Miast” – organizowanym przez dziennik „ Rzeczpospolita” i Centrum Badań Regionalnych (jako jedyne z województwa pomorskiego)
   • I miejsce w rankingu miast „Gdzie w Polsce żyje się najlepiej” – organizowanym przez tygodnik „ Polityka”.
   • I miejsce w rankingu Wspólnoty (czasopisma samorządu terytorialnego) na najbardziej proinwestycyjny samorząd, w kategorii "miasta na prawach powiatu".
   • I miejsce w konkursie „Przedsiębiorstwo Plus Technologia” za Komunalny System Bezpieczeństwa Miasta Sopotu w kategorii „rozwiązania infrastrukturalne z zakresu ochrony zdrowia
   • V miejsce w II edycji konkursu o Laur Edukacji Samorządowej, w kategorii urzędów zatrudniających powyżej 80 urzędników – organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej
   • „Modernizacja Roku 2004” 
   • Nagroda Ministra Infrastruktury oraz symboliczna statuetka zdobyta w dziewiątej edycji Konkursu „Modernizacja Roku 2004” za odbudowę zbiornika retencyjnego „Staw Kochanowskiego” przy ulicy Kochanowskiego i Alei Niepodległości w Sopocie. Zbiornik retencyjny znajdujący się w strefie pełnej ochrony historycznej struktury przestrzennej, został umiejętnie wkomponowany w okoliczną zabudowę i drzewostan.
  • Rok 2005
   • I miejsce w rankingu „Gwiazdki na piasku” – na najatrakcyjniejsze kąpielisko nadmorskie w Polsce 2005 – organizowanym przez tygodnik „Polityka” i radio RMF FM
   • Najlepsza Promocja Turystyki Pomorza 2005 - Nagroda Główna w kategorii: Najlepsza Publikacja Turystyczna w 2005 roku za pakiet materiałów promocyjnych miasta Sopotu wręczona 7.04.2006 r. przez Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
   • V miejsce w rankingu „Złota Dwunastka Miast” – organizowanym przez dziennik „ Rzeczpospolita” i Centrum Badań Regionalnych. (jako jedyna miejscowość z województwa pomorskiego)
   • Certyfikat Błękitna Flaga - prestiżowa wyróżnienie przyznane sopockiemu kąpielisku Łazienki Północne - Grand Hotel w sezonie letnim 2005 VI miejsce w rankingu inwestycyjnym samorządów 2003-2005 pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota w kategorii Miasta na prawach powiatu
   • „Spotkanie Pokolenia JPII Cywilizacja Młodości" Podziękowania dla Prezydenta Miasta Sopotu Jacka Karnowskiego za okazaną życzliwość podczas Spotkania Pokolenia JPII Cywilizacja Młodości na Westerplatte w dniach 11-12 czerwca 2005 roku złożone przez organizatorów i wolontariuszy zaangażowanych w przygotowanie spotkania oraz Arcybiskupa Leonarda Sandri.
  • Rok 2006
   • „Aktywna Gmina”
   • Gmina Sopot uzyskała II nagrodę w ogólnopolskim konkursie na „Aktywną gminę” organizowany przez Fundację Aktywni. Sopot znalazł się w gronie 31 nagrodzonych regionów z całej Polski.
   • Doceniono działania miasta w okresie wiosna – lato 2006 w dziedzinie popularyzacji sportu, rekreacji i aktywnego trybu życia. Komisja konkursowa brała pod uwagę wszelkie imprezy sportowo – rekreacyjne, których organizatorem, współorganizatorem lub sponsorem jest gmina. Konkurs obejmował także zaplanowane, rozpoczęte i realizowane przez gminę inwestycje sportowe.
   • List od Prezesa Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej Jerzego Karpińskiego z wyrazami uznania dotychczasowej działalności Pana Jacka Karnowskiego w życiu publicznym oraz wyrażający swoje poparcie w staraniach Pana Jacka Karnowskiego o wybór na stanowisko Prezydenta Miasta Sopotu.
   • II miejsce w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota „Sukces kadencji 2002-2006” w kategorii miasta na prawach powiatu.
   • Podziękowania dla Stowarzyszenia Turystycznego Sopot od Marszałka Województwa Pomorskiego Jana Kozłowskiego za owocną współpracę przy tworzeniu pomorskiego Internetowego Systemu Informacji Turystycznej i Promocji Polski ISIT.
   • „Modernizacja Roku”
   • Nagroda Kapituły Konkursu „Modernizacja Roku” za modernizację budynku biurowo-hotelowego Firmy SMT LTD ul. Parkowa 48 dla inwestora SMT SHIPMANAGENT & TRANSPORT Gdynia LTD ul. Parkowa 46 81-727 Sopot.
   • „Gwiazdki na piasku”
   • W rankingu kąpielisk nadmorskich „Gwiazdki na piasku” organizowanym przez Tygodnik „ Polityka” Kąpielisko Sopot otrzymało pięć gwiazdek. (maksymalna ilość gwiazdek), ale zgodnie z punktacją V miejsce.
  • Rok 2007
   • FORBES docenia Sopot
   • W tegorocznym rankingu miesięcznika ekonomicznego Forbes Sopot zajął pierwsze miejsce wśród najlepszych miast Polski w kategorii poniżej 100 000 mieszkańców. Kryterium przyznawania nagrody była liczba firm działających na terenie miasta (brano pod uwagę okres ostatnich pięciu lat).
   • Nagroda dla sopockiego plakatu
   • Sopocki plakat autorstwa Dominiki Gzowskiej „Modna Pani w kurorcie. Sopot 1918 – 1939” wydany przez Muzeum Miasta Sopotu przy okazji wystawy o takim tytule zdobył II nagrodę w XXV Ogólnopolskim Przeglądzie Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków.
   • Wręczenie nagród, połączone z otwarciem wystawy „Plakaty…” odbyło się 12 października w Przemyślu, w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej.
   • Ranking "Wprost" - Monciak szóstą ulicą w Polsce
   • Tygodnik "Wprost" przyjrzał się kilkudziesięciu ulicom w polskich miastach i stworzył ranking tych najatrakcyjniejszych, najbardziej prestiżowych. Na szóstym miejscu uplasował się sopocki Monciak czyli ul. Bohaterów Monte Cassino.
   • Tworząc ranking jego autorzy kierowali się pięcioma kryteriami: cenami najmu lokali, architekturą, jakością najemców, aktywnością kulturalną oraz zamożnością miasta, w którym znajduje się dana ulica.
   • Pierwsze miejsca przypadły ulicom warszawskim: Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście i Marszałkowska. Czwartą lokatę zajęła krakowska ulica Floriańska, a piątą - ul. Długa w Gdańsku. Na czternastym miejscu znalazła się ul. Świętojańska w Gdyni.
  • Rok 2008
   • Ranking FORBES’a – Sopot przyjazny dla biznesu i inwestorów zagranicznych
   • W tegorocznym, najnowszym rankingu miesięcznika ekonomicznego FORBES, Sopot dwa razy znalazł się w czołówce polskich miast do 100 000 mieszkańców:
   • I miejsce w kategorii miast przyjaznych dla biznesu
   • II miejsce w kategorii miast przyjaznych dla inwestorów zagranicznych.
   • Kryterium oceny w tej kategorii jest liczba działających spółek prawa handlowego w ciągu ostatnich pięciu lat. W przypadku kategorii „Miasto przyjazne dla inwestorów zagranicznych” brane są pod uwagę spółki prawa handlowego z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w ciągu ostatnich pięciu lat na terenie danego miasta.
  Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

  W poprzednich latach uzyskano dofinansowanie na następujące projekty:

  • „Kompleksowa rewaloryzacja Parku Północnego w Sopocie – Etap I”; kwota dofinansowania 3 653 386,46 zł; źródło dofinansowania: RPO
  • „Urban spacer – enhancing the attractiveness and quality of the urban environment” – Atrakcyjna przestrzeń miejska w Sopocie; kwota dofinansowania 171 530 €; źródło dofinansowania: Program Operacyjny Europa Środkowa
  • Uporządkowanie gospodarki wodnej – ściekowej w uzdrowisku Sopot; kwota dofinansowania 35 420 tys. zł; źródło dofinansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 1.1
  • Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie – I etap; kwota dofinansowania 14 200 tys. zł; źródło dofinansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 3.1
  Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

  Tak

  • „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie – Etap I”
   • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2012, Fundusz Spójności.
   • Projekt został umieszczony na indykatywnej liście projektów indywidualnych, został złożony wniosek o dofinansowanie  - w trakcie oceny.
   • Planowana kwota dofinansowania stanowi 20% wydatków kwalifikowanych, tj. 14,60 mln zł
  • „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”
   • Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007-2013, Europejski Fundusz rozwoju Regionalnego.
   • Projekt został wybrany do dofinansowania 15 grudnia 2009r., nie podpisano jeszcze umowy o dofinansowanie.
   • Kwota dofinansowania 5 157 466,93 zł stanowi 70% wydatków kwalifikowanych
  • „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem „TRISTAR” w Gdańsku, Gdyni i Sopocie”
   • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2009-2012, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
   • Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w połowie roku.
   • Planowana kwota dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowanych, tj.  ok. 8,5 mln zł
  • „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych w Sopocie”
   • Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007-2013/(Działanie: 5.5. Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii).
   • Przewidywana kwota dofinansowania: 7 448 269.34 PLN.
   • Wniosek po ocenie strategicznej - rekomendowany do wsparcia.

  Słupsk

  Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
  • Nadmierne obciążenie hałasem.                                                                                           
  • Brak dostatecznego rozdzielenia na kanalizacje sanitarną i deszczową.      
  • Niewystarczająca infrastruktura służąca ochronie przeciwpowodziowej.                                        
  • Niewystarczające warunki do przestrzennego rozwoju Miasta.                                                                             
  • Nieuporządkowany ład przestrzenny.                                                                                                                  
  • Brak uzbrojonych gruntów na potrzeby inwestycji strategicznych typu „greenfield”.                            
  • Niezadowalający stan czystości rzeki Słupi.                                                                                                            
  • Niedostatecznie rozwinięty monitoring środowiska.                                                                                  
  • Obecność azbestu w obiektach kubaturowych.                                                                                                     
  • Niewystarczająca ilość terenów zielonych w granicach administracyjnych Miasta.                                                              
  • Zbyt niski udział pojazdów ekologicznych w taborze komunikacji publicznej.
  Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
  • sukcesywna likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów na terenie miasta;
  • wykonanie odwodnienia i podłączenie kaplicy przy ul. Kaszubskiej do miejskiej kanalizacji sanitarnej;
  • formowanie skarp, wykonanie palisady zabezpieczającej skarpę przed osuwaniem się gruntu (cmentarz  komunalny, przy ul. Kaszubskiej);
  • wykonanie odwodnienia we wschodniej części cmentarza przy ul. Kaszubskiej;
  • wykonanie rowu odwadniającego wraz z wymianą gruntu; wschodnia część cmentarza przy ul. Kaszubskiej;
  • monitoring wód na cmentarzu komunalnym przy ul. Zachodniej;
  • uporządkowanie skarpy przy ul. Piłsudskiego -1 etap;
  • kształtowanie i zabezpieczenie skarp przed erozją wodną poprzez wykonanie nasadzeń na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Kaszybskiej;
  • przyznawanie przez Prezydenta Miasta Słupska środków z GiPFOŚiGW dla wnioskodawców zamierzających zrealizować zadania służące ochronie środowiska  i gospodarce wodnej;
  • odbudowa rowów melioracyjnych na polderach rzeki Słupi w km 30,68 ÷ 31,40 wraz z urządzeniami wodno-melioracyjnymi (odbudowa starorzeczy i odtworzenie rowów melioracyjnych o długości ok. 20 km);
  • renowacja  stawu wodnego „Łabędziowego” przy ul. Kościuszki w Słupsku wraz z wylotem do rzeki Słupi i uporządkowaniem jego strefy przybrzeżnej;
  • renowacja siedmiu stawów wodnych połączonych  rowami melioracyjnymi w Lasku Północnym i ciągu spacerowym przy  ul. Kaszubskiej, wraz z wyloten do rzeki Słupi;
  • renowacja pięciu stawów wodnych w Lasku Południowym w rejonie ulic Arciszewskiego – Sosnowa, wraz  z łączącymi je ciekami, z wykonaniem budowli regulacyjno-piętrzącymi;
  • wybudowanie podczyszczalni:
   • wód zaolejonych na kolektorze Nr IX przy ul. Zielonej,
   • ścieków opadowych na kolektorze Nr VI w PKiW przed wylotem do rzeki Słupi,
   • separatora z osadnikiem na wylocie kolektora deszczowego Nr XVIII przed wlotem do rowu melioracyjnego przy ul. Łąkowej.
  • kontynuacja realizacji zadań pn.: „Kompleksowy program ochrony wód rzeki Słupi przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z wód opadowych i roztopowych zlewni miasta Słupska – Budowa stacji podczyszczania wód opadowych i roztopowych”,
  • wdrożenie „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”,
  • zakończenie realizacji zadania: „Kompleksowy program segregacji odpadów w Bierkowie dla miasta Słupska i powiatu słupskiego”;
  • rekreacyjne zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Kosynierów Gdyńskich;
  • wykonanie w lasach komunalnych zabiegów pielęgnacyjnych, poprawiających stan zdrowotny drzewostanu;
  • rekreacyjne zagospodarowanie Lasku Północnego;
  • wykonanie kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Nowobramskiej, Filmowej, Kaszubskiej, Obrońców Wybrzeża, Wolności, Garncarskiej, Kniaziewicza, Jagiełły, Kopernika, Wielickiej w ramach rozdziału kanalizacji ogólnospławnej, wraz z wykonaniem przyłączy umożliwiających podłączenie przyległych posesji;
  • wykonanie systemu odprowadzenia wód opadowych zaopatrzonych w separatory  ropopochodnych i osadniki piasku w ulicy F.  Nullo oraz w ulicy Poznańskiej, obejmującego swym zasięgiem także ulice przyległe, w sumie około 18 ha terenu;
  • w ramach nasadzeń uzupełniających i w celu wzbogacenia składu gatunkowego,  na bieżąco, corocznie wykonywanie są nasadzenia drzew i krzewów oraz zakładane są trawniki na terenach zieleni miejskiej, w tym w pasach drogowych i cmentarzach komunalnych;
  • renowacja rowu melioracyjnego odprowadzającego wody opadowe z kolektora deszczowego Nr II z wylotem z ulicy Wielickiej;
  • renowacja stawów wodnych przy ul. Parkowej;
  • renowacja i przebudowa wylotu kolektora deszczowego Nr XII przy ul. Racławickiej;
  • w 2006-2007 roku ze środków Powiatowego i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmina Miejska Słupsk dofinansowała zadania ekologiczne związane z:
   • usunięciem i utylizacją azbestu,
   • instalacją odnawialnych źródeł energii,
   • zagospodarowaniem terenów zielenią;
  • remont alejki nr 2  wraz z wykonaniem oświetlenia i odwodnienia (podłączenie do kanalizacji deszczowej na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Kaszubskiej  w Słupsku;
  • remont obiektu uwzględniający odtworzenie założeń historycznych Ogrodu Zamkowego wraz z wykonaniem ścieżek , nasadzeń oświetlenia i odwodnienia.

  Więcej informacji znaleźć można w:

  Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
  Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

  jak  te wymienione wyżej  jako problemy zrównoważonego rozwoju.

  Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

  Współpraca gmin ma formę obustronnych konsultacji, ustaleń  oraz wspólnej realizacji projektów . Warunki współpracy definiują szczegółowe porozumienia i dokumenty:

  • Porozumienie Międzygminne z dnia 28 lipca 1999 r. zawarte pomiędzy Gminą Miejską Słupsk i Gminą Słupsk -określające zasady współpracy w związku z realizacją zadań związanych m. in. z problematyką środowiskową.
  • Porozumienie komunalne zawarte pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą -Miastem Ustka w sprawie zaspokojenia zbiorowych potrzeb obejmujących składowisko odpadów komunalnych.
  • Porozumienie Komunalne zawarte pomiędzy Zarządem Gminy Kobylnica a Zarządem Miasta Słupska w sprawie włączenia kanalizacji ściekowej do oczyszczalni ścieków w Słupsku.
  • Porozumienie komunalne zawarte pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Ustka w sprawie utrzymania składowiska odpadów komunalnych.
  • współpraca w ramach Związki Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy (wymiana doświadczeń, promocja walorów przyrodniczych).
  • Działalność Zespołu ds. Projektu Czysta Słupia (monitoring stanu czystości wód).
  Realizacja współpracy partnerskiej

  Współpraca w ramach organizacji:

  • Stowarzyszenie Gmin RP „Euroregion Bałtyk”
  • Europejskie Centrum Ochrony Środowiska -Stowarzyszenie Inicjatyw Ekologicznych
  • Związek Miast i Gmin Morskich
  • Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energia Cites                                                                                                        

  Miasta, z którymi Słupsk zawarł porozumienia bliźniacze, w ramach których rozwija wielopłaszczyznową współpracę:

  • Carlisle (Wielka Brytania) - umowa z dnia 03.04.1987 r.
  • Vantaa (Finlandia) - umowa z dnia 08.06.1987 r.
  • Flensburg (Niemcy) - umowa z dnia 01.06.1988 r.
  • Archangielsk (Rosja) - umowa z dnia 29.06.1989 r.
  • Bari (Włochy) - umowa z dnia 22.07.1989 r.
  • Buchara (Uzbekistan) - umowa z dnia 08.04.1994 r.
  • Vordingborg (Dania) - umowa z dnia 13.05.1994 r.
  • Cartaxo (Portugalia) - umowa z dnia 25.09.2007 r.
  • Ustka (Polska) - umowa z dnia 13.07.2007
  Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
  • Nazwa projektu: „Catching the Future” (Chwytając przyszłość)
   • Źródła dofinansowania: Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk na lata 2007- 2013,
   • Kwota dofinansowania: 127 997, 56 zł
   • Okres realizacji: 2009-2012
  Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
  • „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji 2009. Słupsk w kategorii średnich miast zdobył nagrodę główną – tytuł, godło promocyjne i certyfikat „Gmina Fair Play” oraz statuetkę Laureata Konkursu. Wyróżnienie przyznawane jest za tworzenie dogodnych warunków do prowadzenia biznesu, zachęcanie do inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy.
  • Gmina Miejska Słupsk wzięła udział w konkursie Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości i zdobyła w 2009 roku I miejsce.
  • Miasto Słupsk zajęło III miejsce w rankingu Gmin i Powiatów 2009 r. w kategorii  miast na prawach powiatu, jak również otrzymało wyróżnienie SUPER POWIAT, które jest rodzajem uhonorowania „liderów wśród liderów”. Wyróżnienie to przyznawane jest samorządom, które posiadają przyznane punkty w co najmniej 75 % kategorii zawartych w Rankingu (Miasto Słupsk w Rankingu 2009 uzyskało punkty w 87% kategorii tj. największej ze wszystkich Gmin i Powiatów w Polsce).
  Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

  Projekt z r.2008 „Program gospodarki wodno – ściekowej w rejonie Słupska” realizowanej przez „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. otrzymał przewidywane dofinansowanie  w wysokości 13 717 907 EURO ze środków Funduszu Spójności. Projekt ten w części dotyczącej terenu miasta został zrealizowany.

  Lp
  Nazwa projektu
  Nazwa Programu UE
  Okres realizacji projektu
  Decyzja o przyznaniu dofinansowania
  Przewidywana kwota dofinansowania (w zł)
  1
  Szkolenia dla niepełnosprawnych szansą na nowy zawód
  Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  2008 - 2010
  Wniosek otrzymał dofinansowanie. Projekt w trakcie realizacji.
  286 042.00
  2
  Poszerzamy horyzonty (projekt realizowany
   we wszystkich szkołach podstawowych
   z terenu miasta Słupska)
  Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
  2009 - 2010
  Wniosek otrzymał dofinansowania.
  Projekt w trakcie realizacji
  1 756 486.00
  3
  Europejskie Biuro Partnerstw
  Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  2008 - 2009
  Wniosek otrzymał dofinansowanie. Projekt został zrealizowany.
  97 360.00
  4
   
  Tacy Sami – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Słupska
  Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
  2008 - 2009
  Wniosek otrzymał dofinansowanie . Projekt został zrealizowany.
  374 860.00
  5
  Inwestuj
   w Słupsk
  Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego lata 2007 – 2013
  Poddziałanie 1.6.1 Promowanie Atrakcyjności Regionu
  2010 - 2014
  Wniosek otrzymał dofinansowanie.
  Projekt w trakcie realizacji.
  627 175.00

   

  Lp.
  Nazwa projektu
  Nazwa programu UE
  Okres realizacji projektu
  Decyzja o przyznaniu dofinansowania
  Przewidywana kwota dofinansowania (zł)
  6
  Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku
  Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013
  poddziałanie 3.2.2
  2007-2013
  Projekt uzyskał dofinansowanie,
  w trakcie realizacji
  19 259 702,68 zł
  7
  Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 210 i Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku
  Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013
  działanie 4.1
  2007-2013
  Projekt otrzymał dofinansowanie, trwają przygotowania do podpisania umowy
  16 540 000,00 zł
  8
  Budowa 4 separatorów na kanalizacji deszczowej w Słupsku
  Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013
  poddziałanie 5.2
  2007-2013
  Projekt otrzymał dofinansowanie,
  w trakcie realizacji
  1 601 154,26 zł
  9
  Własna firma po 45 roku życia
  Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  działanie 6.2
  2010-2011
  Projekt otrzymał dofinansowanie, od mają br. rozpocznie się realizacja
  200 300,00 zł
  10
  Inwestuj w Słupsk
  Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013
  poddziałanie 1.6.1
  2007-2013
  Projekt otrzymał dofinansowanie,
  w trakcie realizacji
  627 175,00 zł
  11
  Europejskie Biuro Partnerstw II
  Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  poddziałanie 7.2.1
  2009-2011
  Projekt otrzymał dofinansowanie,
  w trakcie realizacji
  198 626,30 zł
  12
  Własna firma po 45 roku życia - bis
  Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  działanie 6.2
  2010-2012
  Projekt otrzymał dofinansowanie, trwają przygotowania do podpisania umowy
  2 113 196,40 zł

   

  Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

  Lp
  Nazwa projektu
  Nazwa Programu UE
  Okres realizacji projektu
  Decyzja o przyznaniu dofinansowania
  Przewidywana kwota dofinansowania (w zł)
  1
  Konserwacja
   i rewaloryzacja zabytkowego Ratusza Miejskiego
   w Słupsku wraz z utworzeniem Centrum Promocji Regionu
  Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 6.3 „Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjalne turystycznym”
  2009 - 2010
  Wniosek nadal znajduje się na liście rezerwowej
  6 524 185.15
  2
  Spięcie korytarza transportowego Zach. z Płn. Via/Rail Hanseatica (dostęp portu morskiego w Ustce i poligonu NATO do Szpitala Woj.
   w Słupsku) – odcinek łączący DK nr 6 z DK nr 21 ponad torami kolejowymi
   
  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 8.2 „Drogi krajowe poza siecią TENT”
  2009-2011
  Wniosek w dalszym ciągu znajduje się na liście rezerwowej
  50 400 004.00

   
   
   

  Lp.
  Nazwa projektu
  Nazwa programu UE
  Okres realizacji projektu
  Decyzja o przyznaniu dofinansowania
  Przewidywana kwota dofinansowania (zł)
  3
  Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego
  Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015
  Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013
  Poddział
  3.2.1
  2010-2013
  Wniosek jest w trakcie oceny formalnej
  31 820 852,64 zł
  4
  Ciepło i oszczędnie od kołyski do matury – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk
  Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013
  działanie 5.5
  2010-2012
  Wniosek znajduje się na liście rezerwowej
  8 330 853,30 zł
  5
  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- szkoły i przedszkola
  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko działanie 9.3
  2008-2012
  Projekt znajduje się na liście podstawowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania , w trakcie oceny merytorycznej II stopnia
  5 782 320,52 zł
  6
  Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku
  Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013
  poddziałanie 3.2.2
  2007-2013
  Projekt uzyskał dofinansowanie,
  w trakcie realizacji
  19 259 702,68 zł
  7
  Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 210 i Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku
  Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013
  działanie 4.1
  2007-2013
  Projekt otrzymał dofinansowanie, trwają przygotowania do podpisania umowy
  16 540 000,00 zł
  8
  Budowa 4 separatorów na kanalizacji deszczowej w Słupsku
  Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013
  poddziałanie 5.2
  2007-2013
  Projekt otrzymał dofinansowanie,
  w trakcie realizacji
  1 601 154,26 zł
  9
  Własna firma po 45 roku życia
  Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  działanie 6.2
  2010-2011
  Projekt otrzymał dofinansowanie, od mają br. rozpocznie się realizacja
  200 300,00 zł
  10
  Inwestuj w Słupsk
  Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013
  poddziałanie 1.6.1
  2007-2013
  Projekt otrzymał dofinansowanie,
  w trakcie realizacji
  627 175,00 zł
  11
  Europejskie Biuro Partnerstw II
  Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  poddziałanie 7.2.1
  2009-2011
  Projekt otrzymał dofinansowanie,
  w trakcie realizacji
  198 626,30 zł
  12
  Rozbudowa Parku Kultury, sportu i Rekreacji oraz utworzenie Centrum Kulturalno-Sportowo-Rekreacyjnego dla Miasta Słupska i odwiedzających go turystów
  Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013
  działanie 6.1
  2010
  Wniosek na liście rezerwowej
  4 765 894,98 zł
  13
  Własna firma po 45 roku życia - bis
  Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  działanie 6.2
  2010-2012
  Projekt otrzymał dofinansowanie, trwają przygotowania do podpisania umowy
  2 113 196,40 zł
  14
  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 213 w obrębie ulic: Sierpinka, Św. Piotra oraz odcinka ulicy Kaszubskiej w Słupsku
  Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013
  działanie 4.1
  2009-2011
  Wniosek na liście rezerwowej
  10 770 045,27 zł
  15
  Kompleksowe udroznienie i spięcie Korytarza transportowego Zach. z Płn. Via/Rail Hanseantica- budowa i przebudowa odcinka łączącego SSSE z DK nr 6 -II etap
  Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013
  działanie 4.1
  2011-2013
  Wniosek na liście rezerwowej
  27 866 630,00 zł
  16
  Spięcie korytarza transportowego Zach. z Płn. Via/Rail Hanseatica (dostęp portu morskiego w Ustce i poligonu NATO do Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku)- odcinak łączący DK nr 6 z DK nr 21 ponad torami kolejowymi
  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko działanie 8.2
  2009-2011
  Wniosek znajduje się na liscie rezerwowej
  50 400 004,00 zł

  Centrum Informacji i Edukacji
  Ekologicznej w Gdańsku

  80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

  tel./fax (58) 301 80 99

  strona www: www.ciee-gda.pl

  e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

  x

  Wybierz rok

  2011

  2010

  2009

  2008

  2007

  2006

  2005

  2004

  2003

  2002