Gdańsk

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
 • data zatwierdzenia 26.03.2002r. (uchwała Nr XLVII/1416/2002 RMG)
 • data aktualizacji planu 27.05.2010r. (uchwała Nr XLIX/1373/10 RMG)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

data uchwalenia 28.02.2008r. ( uchwała Nr XX/503/08 RMG – tekst ujednolicony)

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

ponad  500 000 Mg

w tym :

 • komunalnych  -  185 748 Mg
 • przemysłowych    -    ponad 300 000 Mg

ilość wytworzonych niesegregowanych  odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca  - 371 kg/rok .

Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach:
  • surowcowych w ponad 750 zestawach (papier, szkło, tworzywa sztuczne); odbiór oraz obsługę pojemników realizuje Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. (100% udziałów Miasta);
  • niebezpiecznych – zbiórka realizowana  2 x w roku w systemie objazdowym;
  • przeterminowanych lekarstw – specjalne pojemniki w aptekach ;
  • świetlówek z obiektów gminnych;
  • baterii (zbierane w specjalnej kieszeni znajdującej się w pojemniku na szkło);
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów


Zakład Utylizacyjny sp. z o.o.; 80-180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 55;
www.zut.com.pl  

 • składowisko
  • typ składowiska – odpadów komunalnych i przemysłowych
  • wielkość składowiska – 50 ha
  • pojemność całkowita składowiska  - 9 mln. m3
  • liczba kwater ogółem -  2 szt.
  • liczba kwater eksploatowanych  - 1 szt. (sektor 800/1 od 2.01.2010r.)
  • liczba kwater zamkniętych  - 1 szt.  ( sektor 800/2 zamknięty decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 27.11.2009r. określająca datę zaprzestania przyjmowania odpadów na dzień 31.12.2009r.)
  • rekultywacja składowiska – decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego   DROŚ.S.ES.7655-14/09 z dnia 27.11.2009r. wyznacza harmonogram rekultywacji.   
  • monitoring składowiska – badanie poziomu i składu wód podziemnych, powierzchniowych i odcieków; pomiar ilości opadu atmosferycznego; pomiar emisji i składu biogazu; pomiar stopnia osiadania powierzchni składowiska z wykorzystaniem ustalonych reperów metodą GPS;   
  • wyposażenie składowiska
   • uszczelnienie kwatery/sektor 800/1 - bariera sztuczna ( ił 56-60 cm/bentomata/folia PEHD gr. 2 mm);     
   • podczyszczalnia ścieków i  odcieków  ze składowiska – głównym elementem segmentu jest instalacja odwróconej osmozy, z której ścieki wstępnie poczyszczone są odprowadzane do kanalizacji miejskiej. 
   • instalacja odzysku biogazu – w skład której wchodzi system pozyskiwania biogazu oraz                urządzenia do produkcji i przesyłu energii elektrycznej,
   • wagi samochodowe o nośności min. 35 ton – 2 szt.    
   • kompaktom -Bomag  i ŁK-34; 4 ładowarki, 2 spycharki, 2 ciągniki i koparka 
 • kompostownia – kontenerowa KNEER; składająca się z 8 kontenerów do kompostowania, filtra biologicznego, stacji nadmuchu i pomieszczenia sterującego oraz placu manewrowego    
 • Ilość unieszkodliwionych odpadów na składowisku w 2010r.  -  198 587 Mg
 • Ilość odzyskanych poprzez kompostowanie  w 2010r. -  5 031 Mg

   
Port Service sp.z o.o. ul. Mjr. H. Sucharskiego 75; 80-365 Gdańsk;

 • Spalarnia z o.o. ul. Mjr. H. Sucharskiego 75; 80-365 Gdańsk; www.portservice.com.pl
  • podstawowe dane techniczne  pieca obrotowego
  • maks. wydajność spalarni wynosi – 20 000 Mg/rok (odpady niebezpieczne inne niż zakaźne medyczne) i 11 000 Mg/rok  (odpady zakaźne medyczne);
  • godz. wydajność – 2,5 Mg/h (odpady niebezpieczne inne niż zakaźne medyczne) i 1,6 Mg/h  (odpady zakaźne medyczne);
  • min. temperatura spalania – 8500 C (odpady niebezpieczne inne niż zakaźne medyczne) i 11000 C (odpady zakaźne medyczne);
  • do spalania kierowane są odpady ropopochodnych, farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, przeterminowanych produktów, chemikalia, opakowania, odpady medyczne.
  • Ilość unieszkodliwionych poprzez spalenie w roku 2010odpadów – ok. 19 000 Mg.
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

data przyjęcia -   grudzień 2002 r. (ok. 1 800 budynków, w tym ok. 1 000 domów jednorodzinnych - powierzchnia materiałów azbestowych - ok. 260 000 m².)
 

Programy usuwania azbestu

data przyjęcia    - brak

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na terenie Miasta Gdańska urządzenia zawierające PCB zidentyfikowano w czterech przedsiębiorstwach:

 • Saur Neptun Gdańsk , Straszyn pomp.Sobieski i oczyszczalnia „Wschód”-kondensatory,
 • GZNF ul.Kujawska-kondensatory, transformatory,
 • Stocznia Gdańska SA ul.Na Ostrowiu5/20- transformatory, kondensatory,
 • Federal-Mogul Bimet SA, al.Grunwaldzka-kondensatory.
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • ZŁOMOWIEC ul. Kościuszki 2a; 80-451 Gdańsk i Mostowa 3, 80-778 Gdańsk
 • PPHU HERA ul. Wschodnia 17;80-066 Gdańsk; ul. Tarcice 14; Gdańsk
 • Panta  sp. z o.o. ul. Uczniowska 52, 80-530 Gdańsk
 • RAAN Rafał Tyda, Andrzej Piotrowski ul. Budowlanych 5;80-298 Gdańsk
 • AUTO RECYCLING SERVICE Marek Kawka ul. Lęborska 1a; 80-386 Gdańsk
 • DRAPOL sp. z o.o. ul Litewska 18; 80-719 Gdańsk
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • ul. Oliwska 21/23 Gdańsk (Eko-Arrow s.c. www.eko-arrow.pl )
 • ul. Uczniowska 52 Gdańsk (Panta sp.z o.o. www.panta.gda.pl )
 • ul. Jabłoniowa 55 Gdańsk  (Zakład Utylizacyjny sp. z o.o. www.zut.com.pl )
 • kontenery –ul. Gospody 10 i ul. Nałkowskiej 4 (godz. otwarcia 10-18. sob. 11-14, tel. 606 611 721- Organizacja Odzysku ELEKTREKO poprzez firmę PESTAR www.elektroeko.pl
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Gdynia

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

W dniu 24 września 2008 roku Rada Miasta Gdyni uchwałą nr XXIII/557/08 przyjęła "Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2008 - 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 - 2014".…

data zatwierdzenia  24.09.2008.
 

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

data uchwalenia 28 maja 2008r (Uchwała Nr XX/480/08Rady Miasta Gdyni)

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

brak danych z miasta
W r, 2009 141 599Mg

w tym:

 • komunalnych 105 387Mg,
 • przemysłowych 36 211Mg

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca:   344 kg
 

Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach:
  • szkło papier     
  • plastik 
  • niebezpieczne      
  • inne
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • odzysk
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Składowisko brak na terenie gminy
Zakład Zagospodarowania Odpadami „Eko Dolina” Łężyce, 84-207 Koleczkowo, powiat Wejherowo Aleja Parku Krajobrazowego 99

Udziałowcami są: Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" oraz gminy: Gdynia, Kosakowo, Reda, Rumia, Sopot, Wejherowo-gmina miejska, Wejherowo-gmina wiejska - powierzchnia składowania kwatery B1/1 wynosi 4,06 ha, pojemność kwatery B1/1 wynosi 605 000 m³ .

Schemat Zakładu „EKO DOLINY”:

 • Segment przyjmowania odpadów od dostawców indywidualnych  
 • Sortownia odpadów 
 • Budynek socjalny z segmentem demontażu sprzętu AGD/RTV
 • Segment demontażu odpadów wielkogabarytowych
 • Kwatera magazynowa na odpady budowlane wraz z segmentem przerobu gruzu budowlanego
 • Pryzmowa kompostownia odpadów zielonych
 • agazyn czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych 
 • Instalacja odzysku biogazu wraz z elektrownia
 • Podczyszczalnia ścieków i odcieków 
 • Kwatery składowe

Inne obiekty    


http://www.ekodolina.pl/text_pages/sortownia-odpadow,26.html
    

 • Ilość unieszkodliwionych w r.2010. odpadów na składowisku[Mg]  175 456,60

Spalarnia /brak/

Kompostownia 

Ilość odzyskanych w r. 2010 odpadów  51 914,41 /2009/

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

„Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest wraz z programem ich usuwania dla miasta Gdyni”  r. opracowania, ?

Programy usuwania azbestu

data przyjęcia  1.07.2008  Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni Nr 6836/08/V/O

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Według danych z Urzędu Marszałkowskiego następujące przedsiębiorstwa w Gdyni posiadają urządzenia zawierające PCB:

 • Stocznia Marynarki Wojennej, Naval Shipyard, Gdynia ul. Inż. Śmiadowicza 87-27,-transformatory, kondensatory 169+15
 • Stocznia Remontowa Nauta , 81-342 Gdynia, ul. Waszyngtona 1 ,trafostacja.
 • Komenda Portu Wojennego , 81-103 Gdynia, Rondo Bitwy pod Oliwą,transformatory 7
 • Jednostka Wojskowa Nr 4651, 81-912 Gdynia Babie Doły, ul. Zielona, trafostacja
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Stacja demontażu/ Punkt zbierania Pojazdów ul. Krzywoustego 4 Gdynia, 
 • FHU Zenon Cisowski 84 239 Bolszewso ul. Włoska 5
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Gdynia Witomino, ul. Konwaliowa 1
 • Gdynia Cisowa, ul. Chylońska 301
 • Gdynia Pogórze ul. Żeliwna 3
 • Gdynia Karwiny ul. Brzechwy 7
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

nie występują

Powiat Bytowski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Bytowskiego 2010:

 • data zatwierdzenia:  23 grudnia 2008 r.
 • data aktualizacji planu:  planowana data aktualizacji – grudzień 2012 r.

Gminne Plany Gospodarki Odpadami (10 gmin): 

data uchwalenia/aktualizacji:

 • Gmina Tuchomie 6 sierpnia 2004 27 października 2008
 • Gmina Kołczygłowy 17 września 2004  nie zaktualizowany 
 • Miasto i Gmina Bytów 20 października 2004  nie zaktualizowany
 • Gmina Trzebielino          28 października 2004  nie zaktualizowany
 • Gmina Borzytuchom          29 października 2004  nie zaktualizowany
 • Gmina Studzienice  10 listopada 2004   nie zaktualizowany
 • Gmina Czarna Dąbrówka  19 listopada 2004   nie zaktualizowany
 • Gmina Lipnica  19 listopada 2004  nie zaktualizowany
 • Gmina Parchowo  2 grudnia 2004 nie zaktualizowany
 • Miasto i Gmina Miastko 3 czerwca 2005 13 listopada 2009
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

data uchwalenia:

 • Gmina Tuchomie 29 grudnia 2005
 • Gmina Czarna Dąbrówka 31 stycznia 2006   
 • Gmina Bytów 29 marca 2006
 • Miasto i Gmina Miastko 30 czerwca 2006  
 • Gmina Trzebielino  27 września 2006
 • Gmina Kołczygłowy  19 października 2006 
 • Gmina Studzienice  6 grudnia 2006 
 • Gmina Lipnica  19 grudnia 2006
 • Gmina Borzytuchom  12 marca 2007
 • Gmina Parchowo  21 grudnia 2007
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

brak danych

Sposób postępowania z odpadami

Selektywna zbiórka odpadów w gminach:                                                   
zbiórka odpadów opakowaniowych w 2009 r.w Mg: 

 
Rodzaje i ilość zebranych odpadów opakowaniowych w 2009 roku (kod odpadu)
Gmina
szkło
(15 01 07)
papier i tektura
(15 01 01)
tworzywa sztuczne
(15 01 02)
Borzytuchom
b.d.
-
b.d.
Bytów
228,2
90,4
214,4
Czarna Dąbrówka
b.d.
b.d.
b.d.
Kolczygłowy
49,01
-
45,3
Lipnica
57,5
3,4
48,01
Miastko
145,8
-
29,03
Parchowo
15,7
1,7
13,7
Studzienice
b.d.
b.d.
b.d.
Trzebielino
63,32
-
47,0
Tuchomie
42,4
3,5
36,7

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 • Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o., Składowisko odpadów w  Sierznie, gmina Bytów
  • typ składowiska:   składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
  • wielkość składowiska (ha):  powierzchnia w granicach korony – 3,25;  powierzchnia całkowita – 7,39 
  • pojemność całkowita składowiska (Mg/m3):  216 370 / 525 585
  • pojemność pozostała do wypełnienia (Mg/m3):  100 290,8 / 242 465,1 
  • liczba kwater ogółem (szt.):  1
  • liczba kwater eksploatowanych  (szt.):  1
  • liczba kwater zamkniętych (szt.):  0
  • monitoring składowiska:  tak
  • wyposażenie składowiska:
  • uszczelnienie   bariera sztuczna + izolacja syntetyczna 0,5 mm
  • drenaż odcieków   tak
  • instalacja do odgazowania  tak
  • waga    tak
  • kompaktor    tak
  • linia sortownicza   tak
  • Ilość odpadów unieszkodliwionych na składowisku w 2010 r.   9 035Mg

 

 • Zakład Usług Komunalnych i Transportowych s.c. „Kodek”, Składowisko odpadów komunalnych dla miasta i gminy Miastko w Gatce, gmina Miastko
  • typ składowiska:   składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
  • wielkość składowiska (ha):  powierzchnia w granicach korony – 2,17;  powierzchnia całkowita – 9,13 
  • pojemność całkowita składowiska (Mg/m3):  - / 80 000
  • pojemność pozostała do wypełnienia (Mg/m3):  - / 16 000
  • liczba kwater ogółem (szt.):  1
  • liczba kwater eksploatowanych  (szt.):  1
  • liczba kwater zamkniętych (szt.):  0
  • monitoring składowiska:  tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie   bariera naturalna + izolacja syntetyczna 1,8 mm
  • drenaż odcieków   tak
  • oczyszczalnia odcieków  nie
  • instalacja do odgazowania  tak
  • waga    tak
  • kompaktor    tak
  • Ilość odpadów unieszkodliwionych na składowisku w 2010 r.  1911Mg

 

Zakład Gospodarki Komunalnej, Składowisko odpadów komunalnych Rokity, gmina Czarna Dąbrówka

 • typ składowiska:   składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
 • wielkość składowiska (ha):  powierzchnia w granicach korony – 0,46;  powierzchnia całkowita – 2,12 
 • pojemność całkowita składowiska (Mg/m3):  - / 12 150
 • pojemność pozostała do wypełnienia (Mg):  0 
 • liczba kwater ogółem (szt.):  1
 • liczba kwater eksploatowanych  (szt.):  1
 • liczba kwater zamkniętych (szt.):  0
 • rekultywacja składowiska:    od 2010 r.                 
 • wyposażenie składowiska:
 • uszczelnienie   izolacja syntetyczna – geomembrana 2,0 mm
 • drenaż odcieków   tak

Składowisko zamknięte w r.2010.

 

 • Zakład Gospodarki Komunalnej, Składowisko odpadów komunalnych Kozy, gmina Czarna Dąbrówka
  • typ składowiska:   składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
  • wielkość składowiska (ha):  powierzchnia w granicach korony – 0,42;  powierzchnia całkowita – 1,04
  • pojemność całkowita składowiska (Mg/m3):  - / 7 500
  • pojemność pozostała do wypełnienia (Mg):  0 
  • liczba kwater ogółem (szt.):  1
  • liczba kwater eksploatowanych  (szt.):  1
  • liczba kwater zamkniętych (szt.):  0
  • rekultywacja składowiska:    od 2010 r.                   
  • wyposażenie składowiska:
  • uszczelnienie   izolacja syntetyczna – geomembrana 2,0 mm
  • drenaż odcieków   tak

Składowisko zamknięte w r.2010.

 

 • Zakład Gospodarki Komunalnej, Składowisko odpadów komunalnych Unichowo, gmina Czarna Dąbrówka
  • typ składowiska:   składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
  • wielkość składowiska (ha):  powierzchnia w granicach korony – 0,48;  powierzchnia całkowita – 2,01 
  • pojemność całkowita składowiska (Mg/m3):  - / 12 150
  • pojemność pozostała do wypełnienia (Mg):  0 
  • liczba kwater ogółem (szt.):  1
  • liczba kwater eksploatowanych  (szt.):  1
  • liczba kwater zamkniętych (szt.):  0
  • rekultywacja składowiska:    od 2010 r.                   
  • wyposażenie składowiska:
  • uszczelnienie   izolacja syntetyczna – geomembrana 2,0 mm
  • drenaż odcieków   tak

Składowisko zamknięte w r.2010.

 

 • Gmina Studzienice, Składowisko odpadów komunalnych w Osławie Dąbrowie, gmina Studzienice
  • typ składowiska:   składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
  • wielkość składowiska (ha):  powierzchnia w granicach korony – 0,5;  powierzchnia całkowita – 2,16 
  • pojemność całkowita składowiska (Mg/m3):  5 250 / -
  • pojemność pozostała do wypełnienia (Mg):  4 805 (na koniec 2005 r.)
  • liczba kwater ogółem (szt.):  1
  • liczba kwater eksploatowanych  (szt.):  składowisko nieeksploatowane od 01.03.2006 r.
  • liczba kwater zamkniętych (szt.):  brak formalnego zamknięcia składowiska
  • rekultywacja składowiska:    od 2010 r.                   
  • wyposażenie składowiska:
  • uszczelnienie   izolacja syntetyczna 0,8 mm

Składowisko zamknięte w r.2010.

 

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

Wszystkie gminy w powiecie posiadają wykazy obiektów, w których wykorzystywany jest azbest (głównie płyty azbestowo-cementowe). Wykazy te jednak nie zawieraj ocen przydatności wyrobów zawierających azbest do dalszej eksploatacji. Tym samym nie określają stopnia pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest z poszczególnych obiektów.
 

Programy usuwania azbestu

Powiatowy program usuwania azbestu: 
„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Bytowskiego 2008-2032” opracowany w sierpniu 2008 roku jako integralna część powiatowego planu gospodarki odpadami.

Gminne programy usuwania azbestu:  nie opracowano

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Na liście przedsiębiorstw posiadających urządzenia z PCB, prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, nie występują przedsiębiorstwa z powiatu bytowskiego.
 

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Brak danych z powiatu w r.2010, w r.2009 dane jak niżej.

Stacja demontażu pojazdów:

 • Zakład Produkcyjno-Handlowy „ALMA” – Tomasz Miazga, Udorpie 41 - Stacja demontażu w Bytowie, ul. Szarych Szeregów 3

 

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Brak danych z powiatu w r.2010, w r.2009 dane jak niżej.

Lp.
Nazwa i adres firmy
Rodzaj zbieranego zużytego sprzętu
1.
JOLMAR Jolanta Chmielewska
Ul. Górna 54
77-200 Miastko
1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny
4. Sprzęt audiowizualny
2.
TV-SAT VIDEO Krzysztof Chmielewski
Ul. Armii Krajowej 19
77-200 Miastko
1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny
4. Sprzęt audiowizualny
3.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Ul. Dworcowa 17 a
77-100 Bytów
1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny
4. Sprzęt audiowizualny
5. Sprzęt oświetleniowy
6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych
7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
8. Przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów
9. Przyrządy do nadzoru i kontroli
10. Automaty do wydawania
4.
Handel-Produkcja Piotr Łangowski
Ul. Dworcowa 22 a
77-200 Miastko
2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych
7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
5.
Hurtownia BEST Sp. J. Elżbieta Kaczmaryk, Henryk Kaczmaryk
Ul. Gen. Wybickiego 13
77-200 Miastko
5. Sprzęt oświetleniowy
6.
Apteka POD LIPAMI Anna Iciaszek
Ul. Dworcowa 24 a
77-200 Miastko
2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
8. Przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów
7.
APTEKA CENTRALNA Sp. J. Bożena Opalińska, Izabella Serement
Ul. Armii Krajowej 22
77-200 Miastko
8. Przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów
8.
COMEL Telekomunikacja                   i Informatyka
Ul. Szewska 11
77-200 Miastko
3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny

 

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Nie występują

Powiat Chojnicki

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Powiat Chojnicki  Nr XXXIII/222/2002 Rada Powiatu Chojnickiego z dnia 25 marca 2002r Pod nazwa Strategia Ekorozwoju Powiatu Chojnickiego który następnie w 2004r został uzupełniony o pierwszy plan gospodarki odpadami dla PCh  Całość została Przyjęta  Uchwałą Nr XXII/159/2004 z dnia 15 grudnia 2004 oraz XXIV /185/2005 z dnia 25 lutego 2005r.
Data aktualizacji planu –brak aktualizacji

 • Brusy uchwała Nr XXII – 223/2005 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 grudnia 2005
 • Gmina Wiejska Chojnice Nr XXX/391/2005 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 23.06.2005r.
 • Czersk Nr XXV/287/05 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23.02.2005
 • Konarzyny Nr XXIII/138/2005 z dnia 05.11.2005
 • Gmina Miejska Chojnice Nr XLIV/392/06 z dnia 18 05.2006
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Brusy 31 marca 2006r.
 • Gmina Chojnice 24 luty 2006r.
 • Miasto Chojnice 27.02.2006r.
 • Czersk 23 maja 2006r
 • Konarzyny 23 marca 2006
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

31 615,60

w tym :

 • komunalnych    16 839,77
 • przemysłowych    14 775,83

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 178 kg

Sposób postępowania z odpadami

Brak danych z powiatu.

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Brak danych z powiatu.

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

Brak danych z powiatu.

Programy usuwania azbestu

Brak danych z powiatu.

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Gmina nie posiada wykazu osób posiadających urządzenia z PCB.
Na wykazie prowadzonym przez Urząd Marszałkowski nie figurują podmioty gospodarcze z powiatu  chojnickiego.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Brak danych z powiatu.

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Powiat Człuchowski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami uchwalony dnia 30.12.2004 r…………..
Gmina Miejska Człuchów  data zatw. 11.04.2005r  data aktual.   2010r
Gmina Wiejska Człuchów   data zatw. 31.03.2006r  data aktual.   2009r
Gmina Przechlewo  data zatw.  29.05.2006r  data aktual.  W toku
Gmina Rzeczenica data zatw.  29.11.2005r  data aktual. W toku
Gmina Koczała  data zatw  04.04.2005r  data aktual.  W toku
Miasto i Gmina Czarne  data zatw.  28.10.2005r  data  aktual.  W toku
Miasto i Gmina Debrzno   data zatw.  30.03.2005r  data aktual.  W toku

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Gmina Miejska Człuchów - 31.05.2006r
 • Gmina Wiejska Człuchów - 05.10.2006r
 • Gmina Przechlewo - 19.03.2007r
 • Gmina Rzeczenica - 07.12.2007r
 • Gmina Koczała  - 28.06.2004r
 • Miasto i Gmina Czarne - 27.02.2006r
 • Miasto i Gmina Debrzno - 21.09.2006r
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

w  2010 roku 10 406,08

w tym :

 • komunalnych 10 285
 • przemysłowych  121,10
 • Ilośc wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na 1 mieszkańca 178,6 kg
Sposób postępowania z odpadami

selektywna zbiórka odpadów w gminach:

 • szkło 
 • papier     
 • plastik 
 • niebezpieczne      
 • inne

unieszkodliwianie poprzez składowanie,

 • odzysk
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Gmina Miejska Człuchów

 • lokalizacja Kiełpin  77-323 Polnica
  •  Składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne
   • typ składowiska przesypowy
   • wielkość składowiska ( ha ) 27,98
   • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 19720
   • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )  ok..6000 t
   • liczba kwater ogółem ( szt. ) 5
   • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 1
   • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0
   • monitoring składowiska tak 
   • wyposażenie składowiska
   • uszczelnienie    bariera sztuczna
   • drenaż odcieków   tak
   • instalacja do odgazowania   tak
   • waga    tak 
   • kompaktor   tak 
   • linia sortownicza   
   • kompostownia    
   • Ilość unieszkodliwionych w r.2010. odpadów na składowisku[Mg] 6054,8 t

Gmina Przechlewo

 • Przechlewo
  • Składowisko odpadów inne niż niebezpieczne obojętne
   • Wielkość składowiska (ha)   1,71
   • Pojemnośc całkowita składowiska (Mg)   31000 t
   • Pojemność pozostała do  wypełnienia (Mg)  13063 t
   • Liczba kwater ogółem (szt)    1
   • Liczba kwater eksploatowanych (szt)   1
   • Liczba kwater zamkniętych (szt) 0
   • Rekultywacja składowiska     nie
   • Monitoring składowiska   tak
   • Uszczelnienie  bariera sztuczna
   • Drenaż ścieków   tak
   • Instalacja do odgazowania    tak
   • Waga  tak
   • Kompaktor  tak
   • Ilość unieszkodliwionych w 2010r odpadów -850Mg  zmieszanych odpadów komunalnych ogółem

Miasto i Gmina Debrzno

 • Lokalizacja Grzymisław 77-310 Debrzno
  • Składowisko odpadów obojętnych
   • Wielkośc składowiska (ha) bd
   • Pojemność całkowita składowiska (Mg) 100 000 m3
   • Pojemność pozostała do wypełnienia (Mg) 68 000m3
   • Wyposażenie składowiska
   • Uszczelnienie – bariera sztuczna
   • Drenaż  tak
   • Linia sortownicza  tak
   • Ilość unieszkodliwionych w 2010 roku odpadów  1448,24 ton

Miasto i Gmina Czarne

 • lokalizacja  Nadziejewo  77-330 Czarne
  • • wielokość składowiska (ha) bd
  • • pojemnośc całkowita składowiska (Mg) 44820
  • • pojemność pozostała do wypełnienia (Mg) 35500
  • • liczba kwater ogółem(szt)    2
  • • monitoring składowiska
  • • uszczelnienie – bariara sztuczna
  • • drenaż  tak
  • • Ilość unieszkodliwionych w roku 2010 odpadów 1035,81Mg

W gminach Rzeczenica i Koczała – brak składowisk

Spalarni i kompostowni - brak

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Gmina Miejska Człuchów - tak
 • Gmina wiejska Człuchów - tak
 • Gmina Przechlewo - tak
 • Gmina Rzeczenica - tak
 • Gmina Koczała - tak
 • Miasto i Gmina Czarne - tak
 • Miasto i Gmina Debrzno - tak
Programy usuwania azbestu

W żadnej z gmin nie opracowano programu usuwania azbestu

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

wg listy prowadzonej przez  Urząd Marszałkowski
W powiecie człuchowskim nie ma zakładów posiadających urządzenia z PCB
 

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • „Trans –Złom” SP.jawna J.Pawłowska,F.Barszcz ul.Polna 14  7-300 Człuchów Ględowo 3D
 • Przedsiębiorstwo PKS Człuchów  SP. Z o.oUl.Wojska Polskiego 5,77-300 Czluchów
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Gmina Miejska Człuchów        

 • „Multimetal Recykling” Natalia Pulit ul.Wojska Polskiego 14, 77-300 Człuchów
 • PPHU „Terg” SP.z o.o, ul.Traugutta, 77-300 Człuchów
 • „Grene” SP.z o.o., ul.Batorego 18, 77-300 Człuchów
 • Jeromino Martins Dystrybucja SA ul.Traugutta 11i Jerzego z Dąbrowy2A   Człuchów

Gmina Przechlewo                    

 • Firma Handlowo-Usługowa „M$M” s.c ul.Człuchowska 16, 77-320 Przechlewo

Miasto i Gmina  Czarne           

 • Firma Handlowa „Feni” SP.zo.o  ul.Ogrodowa 9A, 77-330 Czarne

Miasto i Gmina Debrzno           

 • Jeromino Martins Dystrybucja S.A   ul.Kościuszki, 77-310 Debrzno

Gmina Wiejska Człuchów - nie ma
Gmina Rzeczenica - nie ma
Gmina Koczała - nie ma
 

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Nie występują 

Powiat Gdański

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

powiatowy plan gospodarki odpadami:
Uchwała Nr XXI/105/04 Rady Powiatu Gdańskiego  z dnia 30 listopada 2004 roku
 Aktualizacja-Uchwała Nr XXIX/201/2009 Rady Powiatu Gdańskiego  z dnia 25 marca 2009 roku

gminny plan gospodarki odpadami:

 • Miasto Pruszcz Gdański Uchwała Nr XXVI/250/2004 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 8 grudnia 2004 roku, aktualizacja 22 grudnia 2010roku
 • Pruszcz Gdański Uchwała Nr XXI/67/2004 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 października  2004 roku
 • Kolbudy Uchwała Nr VII/157/2004 Rady Gminy Kolbudy z dnia 26 października 2004 roku , aktualizacja 30 03.2010roku
 • Przywidz Uchwała Nr XVII/134/2004 Rady Gminy Przywidz  z dnia 19 października 2004 roku
 • Pszczółki Uchwała Nr XVI/188/04 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 listopada 2004 roku, w trakcie opracowywania aktualizacji
 • Suchy Dąb Uchwała Nr XVIII/132/05 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 lutego 2005 roku    
 • Trąbki Wielkie Uchwała Nr 118/VIII/2004 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 10 listopada  2004 roku, aktualizacja 10 września 2010
 • Cedry Wielkie Uchwała Nr XIX/181/04 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 29 września 2004 roku
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Miasto Pruszcz Gdański Uchwała Nr XLVI/477/2006 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 30 sierpnia 2006 roku
 • Pruszcz Gdański Uchwała Nr LII/77/2006  Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 października  2006 roku
 • Kolbudy Uchwała Nr XXXV/323/2006Rady Gminy Kolbudy z dnia 27 czerwca 2006 roku
 • Przywidz Uchwała Nr XXVIII/265/2005 Rady Gminy Przywidz  z dnia 29 listopada 2005 roku
 • Pszczółki Uchwała Nr XXVIII/287/06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 marca 2006 roku
 • Suchy Dąb Uchwała Nr XXVII/190/06 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 kwietnia 2006 roku    
 • Trąbki Wielkie  Uchwała Nr 16/II/2006 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 14 marca 2006 roku
 • Cedry Wielkie Uchwała Nr XXXIII/311/2006 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 05 czerwca 2006 roku
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

289 974,7 Mg,

w tym :

 • komunalnych     12 094,9 Mg
 • przemysłowych  277 879,8 Mg

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca  129kg
 

Sposób postępowania z odpadami

selektywna zbiórka odpadów w gminach:

 • szkło 
 • papier     
 • plastik 

unieszkodliwianie poprzez składowanie,

 • odzysk
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacja: Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne w miejscowości Gołębiewo Wielkie

 • typ składowiska Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha )    3,6 ha
 • pojemność całkowita składowiska    87,1 tys.m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia   36 tys.m3
 • liczba kwater ogółem ( szt. )   1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.)  0
 • rekultywacja składowiska      nie                   
 • monitoring składowiska   nie 
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie tak, bariera naturalna (utwory glin zwałowych i iłów)  
 • drenaż odcieków    tak  
 • oczyszczalnia odcieków   nie 
 • instalacja do odgazowania   tak 
 • waga      tak 
 • kompaktor     tak - spychacz gąsienicowy
 • linia sortownicza    nie
 • kompostownia     nie 

Ilość unieszkodliwionych w r.2010. odpadów na składowisku 673,23 Mg, w tym 469 Mg niesegregowane odpady komunalne

Składowisko odpadów w miejscowości Miłocin

 • wielkość składowiska ( ha )     1,775 ha
 • pojemność całkowita składowiska    48800 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )  brak danych
 • liczba kwater ogółem ( szt. )     1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )   0
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.)    1
 • rekultywacja składowiska      tak                 
 • monitoring składowiska                nie
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie      brak
 • drenaż odcieków     tak
 • Miłocin jest składowiskiem zamkniętym  w r.2005, termin rekultywacji –r. 2013 .

    
Poza składowiskiem w Gołębiewie, odpady z terenu powiatu gdańskiego są wywożone, zgodnie z umowami , na składowiska w Tczewie i w Szadółkach w Gdańsku.
 

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
 • Miasto Pruszcz Gdański   – tak 25.02.2009roku
 • Gmina Pruszcz Gdański   – tak 25.10.2006roku
 • Gmina Kolbudy    – tak marzec 2007roku
 • Gmina Przywidz    – brak, planowane przyjęcie w 2011roku
 • Gmina Pszczółki    – tak 29.12.2008roku
 • Gmina Suchy Dąb   – tak 26.11.2009roku
 • Gmina Trąbki Wielkie   – tak 31.08.2010
 • Gmina Cedry Wielkie  – tak 29.09.2006 roku
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Na liście prowadzonej przez  Urząd Marszałkowski nie ma zakładów z powiatu gdańskiego, posiadających urządzenia z PCB.
 

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

http://www.wrotapomorza.pl/res/BIP/UMWP/urzad/departamenty/wykaz_stacji_dla_bip.pdf

PRZEDSIĘBIORCA ADRES NR. TEL. Rodz. dział. Spółdz. Pracy „Złomowiec” w Gdańsku – Punkt Skupu Surowców Wtórnychw Pruszczu Gdańskim

 • 83-000 Pruszcz Gdański
 • ul. Grunwaldzka 62
 • pow. gdański
 • 058/ 682-22-11 w. 17 PZP

Przeds.Prod. – Usługowe Drogownictwa S.A.w Pruszczu Gdańskim

 • 83-000 Pruszcz Gdański
 • ul. Zastawna 32
 • pow. gdański 058/ 682-22-46 SD

P.P.H.-U .„STAL-MET” - Jan Wilczyńskiw Gdańsku

 • 83-022 Suchy Dąb
 • ul. Gdańska 56
 • pow. gdański
 •  058/ 683-85-92 PZP

Zakład Usług „RAFED” - Rafał Brylowski Grabiny Zameczek m. Grabiny Zameczek

 • ul. Łąkowa 7
 • 83-022 Suchy Dąb
 • pow. gdański
 • 058/ 692-72-98 SD
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

 http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php?nazwa_podmiotu=&state_id%5B%5D=11&nr_rej=&nr_nip=&literal_id%5B%5D=Z&szukaj=Wyszukaj

Lp.
Numer Rejestrowy
Firma
Oznaczenie siedziby organu zarządzającego
NIP /
NIP Europejski
REGON
1
E0007785Z
F.U.K. KOMUNAL EXPRESS Edmund Jednac
Jankowo
583-189-73-43
220118239
2
E0009806Z
DIGITAL SERVICE Arkadiusz Krawczyk
Kiezmark
593-209-55-85
192667420
3
E0006723Z
Zakład Usług Komunalnych mgr inż. Wiesław Rusiecki
Kolbudy
583-020-62-42
190270887
4
E0001775WZBW
BIALL Sp. z o.o.
Otomin
604-001-85-35
193106935
5
E0002202WZ
TORELL Danuta Wingert, Stanisław Fiedur Spółka Jawna
Pruszcz Gdański
593-010-15-54
002848600
6
E0003589Z
Przedsiębiorstwo Handlowe Hurtownia SZCZEPAN Jan Jońca
Pruszcz Gdański
593-030-08-16
190002135
7
E0008987WZ
Euro Fashion Sławomir Woś
Pruszcz Gdański
593-000-40-93
190162488
8
E0011086Z
ENERGETYKA PÓŁNOC Fiertek Rafał
Pszczółki
593-221-47-88
192616858
9
E0005164Z
IGO Kłodnicki Andrzej
Rotmanka
593-189-82-76
192171882
10
E0007270Z
GRUPA IGO AGD Sp. z o.o.
Rotmanka
604-006-24-99
2200342919
11
E0010564Z
R. Nierychlewski, S. Mokrosiński, P. Witkowski GED S.C.
Trąbki Wielkie
585-100-82-57
190892809

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • na terenie gminy Trąbki Wielkie występuje kilka wyeksploatowanych złóż kopalin, które jeszcze nie zostały zrekultywowane.
 • przy północno-wschodniej granicy gminy znajduje się składowisko odpadów paleniskowych Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. w Gdańsku - Przegalinie.  Składowisko było eksploatowane w latach 1988-2001. Obecnie składowisko popioło -żużli w Przegalinie jest wyłączone z eksploatacji.

Powiat Kartuski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
 • powiatowy - data zatwierdzenia – 29 kwietnia 2004 r  , data aktualizacji planu – 24 kwietnia 2008 r.
 • Gmina Kartuzy-data zatwierdzenia – uchwała Rady Miasta Kartuzy nr XVI/269/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.  ,  data aktualizacji planu: plan został zaktualizowany od 2009 r.,
 • Gmina Sulęczyno -  data zatwierdzenia – 17 lipca 2004 r.,data aktualizacji planu – 19 listopada 2008 r.
 • Gmina Chmielno -  data zatwierdzenia – rok 2004, data aktualizacji planu- brak danych
 • Gmina Przodkowo - data zatwierdzenia – 31 sierpnia 2004, – brak aktualizacji 
 • Gmina Stężyca-   data zatwierdzenia 2004 r., – brak aktualizacji
 • Gmina Somonino- data zatwierdzenia: 23.07.2004 r., - w trakcie aktualizacji
 • Gmina Sierakowice -  data zatwierdzenia:  29 października 2004 r., -  brak aktualizacji
 • Gmina Żukowo -   data zatwierdzenia:  22 września 2004 r., – brak aktualizacji
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Gmina Kartuzy - data uchwalenia - uchwała nr XVII/215/08 z dnia 27 lutego 2008 r.
 • Gmina Sulęczyno - data uchwalenia – uchwała Nr XV/131/2008 z dnia 19 listopada 2008 r.
 • Gmina Chmielno - data uchwalenia: 05.12.2006 r.
 • Gmina Przodkowo - data uchwalenia : 25 października 2006 r.
 • Gmina Stężyca - data uchwalenia 26 luty 2008 r.
 • Gmina Somonino - data uchwalenia: 27 czerwca 2006 r.
 • Gmina Sierakowice - data uchwalenia: 20 czerwca 2006 r.
 • Gmina Żukowo - data uchwalenia – uchwała Nr XLVIII/779/2006 z dnia 26 października 2006 r. (zmiana uchwała Nr V/78/2007 z dnia 9 lutego 2007 r.)
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

20 033,42

w tym komunalnych 18 765,54

 • Gmina Kartuzy –  6 920,66 Mg/rok odpadów komunalnych
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca – 0,215 Mg
 • Gmina Sulęczyno – 734 Mg/rok odpadów komunalnych
 • Gmina Chmielno – 1580,9 Mg/rok; w tym z tworzyw sztucznych 17,84; ze szkła 20,67
 • Gmina Przodkowo – 492,19 Mg/rok; w tym komunalnych 438,95; przemysłowych 53,24; ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 0,07 Mg
 • Gmina Stężyca – 1609,91 Mg/rok; w tym komunalnych 1566,37; z tworzyw sztucznych 17,5; z papieru i tektury 6,23; ze szkła 19,81 
 • Gmina Somonino – 844 Mg/rok; w tym odpadów komunalnych 742; przemysłowych 102
 • Gmina Sierakowice – 1872 Mg/rok odpadów komunalnych
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca – 0,105 Mg
 • Gmina Żukowo – 5979,76 Mg/rok, w tym : komunalnych – 4910,66, przemysłowych – 1069,10

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca – 211,93 kg

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca  w powiecie– 159 kg

Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach:
  • szkło 
  • papier     
  • plastik 
  • niebezpieczne      
  • inne: baterie
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Zakłady unieszkodliwiania – nieczynne składowiska odpadów w Kartuzach, w Kaplicy (gm. Somonino) i Kłodnie (gm. Sulęczyno) – monitoring składowisk w fazie poeksploatacyjnej
Brak  na terenie powiatu zakładów unieszkodliwiania i odzysku odpadów.
Odpady wywożone są  przez upoważnione do tego firmy do zakładów w sąsiednich powiatach.
Spalarnia – brak w powiecie
Kompostownia – brak w powiecie

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

Gmina Somonino – tak
Gmina Przodkowo – tak
Gmina Stężyca – tak
Gmina Sierakowice – tak
Gmina Żukowo - tak
Gmina Chmielno – tak
Gmina Kartuzy  - tak – www.bazaazbestowa.pl
Gmina Sulęczyno – tak

Programy usuwania azbestu
 • Gmina Kartuzy – „Program usuwania azbestu z terenu Gminy Kartuzy na lata 2007-2011” - uchwała Rady Miejskiej nr IV/29/06 z dnia 28 grudnia 2006 r.
 • Gmina Sulęczyno – uchwała Rady Gminy Sulęczyno Nr XXIII/188/2009 z dnia 23 marca 2009 r.
 • Gmina Chmielno – uchwała  z dnia 28 grudnia 2007 r.
 • Gmina Przodkowo – uchwała z dnia 26 lutego 2009 r.
 • Gmina Stężyca – uchwała z dnia 28 grudnia 2007 r.
 • Gmina Somonino – uchwała Rady Gminy nr XII/81/07 z dnia 20 grudnia 2007 r.
 • Gmina Sierakowice – „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sierakowice na lata 2009-2018” - uchwała Rady Gminy Sierakowice nr XXVI/263/09 z dnia 28 stycznia 2009 r.
 • Gmina Żukowo – „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Żukowo na lata 2007-2032” - uchwała Rady Miejskiej w Żukowie nr XIV/235/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Według listy prowadzonej przez  Urząd Marszałkowski, na terenie powiatu kartuskiego nie ma zakładów posiadających  PCB.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Józef Cybula „Hossa”, ul. Gdańska 28, 83-300 Kartuzy

Stacje demontażu pojazdów:

 • Firma P.H.U. „JARBLACH”- Konkel Jarosław ul. Witosa 2, 83-330 Żukowo,
 • Przedsiębiorstwo Handlowe „We-Met” – Janusz Wenta, ul. Królewska 63, 83-342 Kamienica Królewska
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • SANIKO – ul. Ceynowy 8, 83-300 Kartuzy
 • KAPEO – ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy
 • ELWOZ – Szklana 44, 83-340 Sierakowice
 • EKO-COMP Anna Grzonkowska-Dolniak, ul. Cicha 6, 83-322 Borowo

Gmina Kartuzy:

 • zbiórka w drodze wystawek

Gmina Żukowo:

 • zbiórka przy ul. Kościerskiej w Żukowie (obok przepompowni ścieków)

Gmina Sulęczyno:

 • przy wystawkach odpadów wielkogabarytowych

Gmina Somonino:

 • przy oczyszczalni ścieków w Sławkach oraz punkt objazdowy zbierający „elektrośmieci” z terenu całej gminy  

Gmina Chmielno:

 • Garcz, ul. Kartuska 25, parking przy Centrum Integracji Społecznej,
 • Miechucino, ul. Kartuska 5, hydrofornia gminna
 • Chmielno, parking przy skrzyżowaniu ulic Grodzkiej i Grzędzickiego.
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Brak danych z powiatu.

Powiat Kościerski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
 • Miasto Kościerzyna - data zatwierdzenia: 2.07.2004
 • Gmina Kościerzyna - data zatwierdzenia lipiec 2004
 • Gmina Dziemiany - 
  • data zatwierdzenia: 10.03.2006
  • data aktualizacji planu: 08.2008    
 • Gmina Karsin
  • data zatwierdzenia 18.11.2004
  • data aktualizacji planu: 2008    
 • Gmina Liniewo              
  • data zatwierdzenia: 13.06.2005
  • data aktualizacji planu: 19.11.2008
  • data aktualizacji planu: 29.12.2010
 • Gmina Nowa Karczma - data zatwierdzenia: 21.07.2004
 • Gmina Stara Kiszewa - data zatwierdzenia: 27.01.2006
 • Gmina Lipusz - data zatwierdzenia: 21.01.2006
 • Powiat Kościerski - data zatwierdzenia: 27.06.2008
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Miasto Kościerzyna - data uchwalenia: 15 luty 2006 r.
 • Gmina Kościerzyna - data uchwalenia: 27 marzec 2006 r.
 • Gmina Dziemiany - data uchwalenia: 12 czerwiec 2007 r.
 • Gmina Karsin - data uchwalenia: 26 marzec2009 r.
 • Gmina Liniewo - data uchwalenia: 29 grudzień 2005 r.
 • Gmina Nowa Karczma - data uchwalenia: 10 luty 2006 r.
 • Gmina Stara Kiszewa  data uchwalenia: 16 maj 2006 r.
 • Gmina Lipusz - data uchwalenia: 10 listopad 2010 r.
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

15198,42

w tym:

 • komunalnych: 11.862,52
 • przemysłowych: 3.335,9 (miasto: Kościerzyna)

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 146,5

Sposób postępowania z odpadami

MIASTO KOŚCIERZYNA

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik 
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie,
 • odzysk

Gmina Kościerzyna    

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik 
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie,
 • odzysk

Gmina Dziemiany     

 • unieszkodliwianie poprzez składowanie

Gmina Karsin  

 • unieszkodliwianie poprzez składowanie

  
Gmina Liniewo    

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik, niebezpieczne   
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne     

Gmina Nowa Karczma   

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik         
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie,
 • odzysk

Gmina Stara Kiszewa

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik           

Gmina Lipusz     

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier. plastik 
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • odzysk
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacja Gminne składowisko odpadów komunalnych w Dziemianach

 • typ składowiska: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha )    1,36
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg )   13 860 Mg
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )  wypełnione całkowicie
 • liczba kwater ogółem ( szt. )   1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.)   1
 • rekultywacja składowiska     projektowana
 • monitoring składowiska    tak
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie     bariera sztuczna
 • Składowisko nie przyjmuje odpadów od 1 lutego 2010 r.

lokalizacja Składowisko odpadów komunalnych w Osowie

 • typ składowiska: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha )    1,05
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg )  5 000 Mg
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )  1 350 Mg
 • liczba kwater ogółem ( szt. )   2
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )  0
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.)   0
 • rekultywacja składowiska     nie                   
 • monitoring składowiska    tak
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie     bariera sztuczna
 • drenaż odcieków     tak
 • Składowisko nie przyjmuje odpadów od 1 stycznia 2010 r.

lokalizacja Składowisko odpadów komunalnych w Liniewskich Górach

 • typ składowiska: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha )    2 ha
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg )  24 000 Mg
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )  788,71 Mg
 • liczba kwater ogółem ( szt.)   2
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )  2 naprzemiennie
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.)   0
 • rekultywacja składowiska     nie                 
 • monitoring składowiska    tak
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie     bariera sztuczna
 • drenaż odcieków     tak
 • instalacja do odgazowania    tak
 • waga      tak
 • Ilość unieszkodliwionych w r. 2010 odpadów na składowisku 1.595,29 [Mg]

lokalizacja Składowisko w Gostomiu

 • typ składowiska: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha )    brak danych
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg )  600000 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )  260000 m3
 • liczba kwater ogółem ( szt.)   4
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )  1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.)   2
 • rekultywacja składowiska     nie                 
 • monitoring składowiska    tak
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie     bariera sztuczna
 • drenaż odcieków     tak
 • waga      tak
 • Ilość unieszkodliwionych w r. 2010 odpadów na składowisku 18.567 [Mg]

Spalarnia – brak na terenie powiatu

Kompostownia

 • ilość odzyskanych w roku 2010 odpadów: 129 Mg
 • lokalizacja – Oczyszczalnia ścieków, ul. Markubowo 7, Kościerzyna
 • rodzaj / typ – bioreaktory kompostowe zamknięte
 • podstawowe dane techniczne – 3 reaktory bębnowe o wymiarach: L: 16m, R: 4 m.
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Miasto Kościerzyna    TAK
 • Gmina Kościerzyna           TAK
 • Gmina Dziemiany  TAK
 • Gmina Karsin      TAK
 • Gmina Liniewo       TAK         
 • Gmina Nowa Karczma      NIE
 • Gmina Stara Kiszewa   w trakcie opracowywania
 • Gmina Lipusz        TAK
Programy usuwania azbestu
 • Miasto Kościerzyna    TAK data przyjęcia: 31 maj 2006 r.
 • Gmina Kościerzyna           NIE
 • Gmina Dziemiany               TAK data przyjęcia: 23 grudzień 2008 r.
 • Gmina Karsin      TAK data przyjęcia: 25 marzec 2010 r.
 • Gmina Liniewo                 NIE
 • Gmina Nowa Karczma      NIE
 • Gmina Stara Kiszewa   NIE
 • Gmina Lipusz        TAK data przyjęcia: 30 sierpień 2010 r.
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Według listy prowadzonej przez Urząd Marszałkowski w powiecie kościerskim nie ma zakładu posiadającego urządzenia z PCB.
 

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

brak

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Miasto Kościerzyna    TAK ile – 5

 • MARS S.A. Salon RTV – AGD, ul. Długa 28, 83-400 Kościerzyna
 • Skład Hurtowy w Kościerzynie, ul Wojska Polskiego 17, 83-400 Kościerzyna
 • Dom Handlowy MARKET Marek Adamczyk i s-ka, ul. Rynek 16, 83-400 Kościerzyna
 • METALZBYT Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 1, 83-400 Kościerzyna
 • Sita Kościerzyna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 83-400 Kościerzyna

Gmina Kościerzyna         NIE 
Gmina Dziemiany                 NIE
Gmina Karsin      TAK ile - 1

 • (Gminna Spółdzielnia SCH w Karsinie)

Gmina Liniewo                 NIE
Gmina Nowa Karczma      NIE
Gmina Stara Kiszewa   NIE
Gmina Lipusz        NIE

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Brak obszarów zdegradowanych. 

Powiat Kwidzynski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

• Powiat Kwidzyński data zatwierdzenia 29.12.2003, data aktualizacji 26.05.2008r.
• Miasto Kwidzyn -27.05.2004, data aktualizacji 16.12.2008r.
• Gmina Kwidzyn – 24.06.2004, data aktualizacji 30.12.2008r.
• Gmina Gardeja – 30.06.2004
• Gmina Sadlinki – 29.06.2004
• Gmina Ryjewo – 31.05.2004
• Miasto i Gmina Prabuty – 22.06.2004

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

• Miasto Kwidzyn – data uchwalenia 30.03.2006r.
• Gmina Kwidzyn - data uchwalenia 29.11.2006r.
• Gmina Gardeja - data uchwalenia 29.09.2006r.
• Gmina Sadlinki - data uchwalenia 29.11.2006r.
• Gmina Ryjewo - data uchwalenia 28.12.2005r.
• Miasto i Gmina Prabuty - data uchwalenia 31.03.2000r

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

22801,80

w tym :

 • komunalnych  22801,80
 • przemysłowych  brak danych

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca  278 kg
 

Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach:
  • szkło
  • papier       
  • plastik  
  • niebezpieczne (przeterminowane leki, baterie)
  • inne (odpady zielone)
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie
 • odzysk poprzez kompostowanie (osady ściekowe, odpady zielone)
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacja

 • Jałowiec, gmina Ryjewo – data zakończenia przyjmowania odpadów 31.12.2008r.
 • Gonty, gmina Prabuty – data zakończenia przyjmowania odpadów 30.04.2006r., mogą przyjąć odpady wykorzystane wyłącznie do rekultywacji składowiska, decyzja o zamknięciu wydana w 2008r.
 • Karpiny , gmina Sadlinki - data zakończenia przyjmowania odpadów 01.01.2007r., mogą przyjąć odpady wykorzystane wyłącznie do rekultywacji składowiska, decyzja o zamknięciu wydana w 2008r.
 • Bądki, gmina Gardeja - składowisko zamknięte w roku 2006
 • Gliwa Mała
  • Zakład utylizacji odpadów
  • typ składowiska
  • wielkość składowiska ( ha ) 2,95
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 185000,0 Mg
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 171500,0 Mg
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) 4
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0
  • monitoring składowiska tak
  • wyposażenie składowiska
   • uszczelnienie bariera naturalna i sztuczna
   • drenaż odcieków
   • instalacja do odgazowania
   • waga
   • kompaktor
   • linia sortownicza
   • kompostownia  – pryzmy
  • Ilość unieszkodliwionych w r. 2010 odpadów 7232,664Mg 

Spalarnia- brak w powiecie
Kompostownia-brak w powiecie

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

• Miasto Kwidzyn – tak
• Gmina Kwidzyn - tak
• Gmina Sadlinki – nie
• Gmina Gardeja – tak
• Gmina Ryjewo –  tak
• Gmina Prabuty – tak

Programy usuwania azbestu

• Miasto Kwidzyn – tak, data przyjęcia 16.12.2008r. w ramach aktualizacji Planu Gospodarki odpadami
• Gmina Kwidzyn – tak, data przyjęcia 18 kwiecień 2007r.
• Gmina Sadlinki – nie
• Gmina Gardeja – nie
• Gmina Ryjewo – nie
• Gmina Prabuty – tak, data przyjęcia 22.06.2004r w ramach Planu Gospodarki Odpadami

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Na liście prowadzonej przez Pomorski Urząd Marszałkowski nie występują zakłady zlokalizowane w powiecie kwidzyńskim.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

• PHU „MAN”, Kwidzyn, ul. Łąkowa 44 – stacja demontażu
• Firma „MAJEROWICZ”  Brachlewo 49, gmina Kwidzyn – stacja demontażu

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Wykaz punktów ( które przekazały Burmistrzowi wymagane informacje) prowadzących sprzedaż i zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wykorzystywanego w gospodarstwach domowych:

 • „INET” ul, Słowiańska 13a, Kwidzyn - sprzedaż detaliczna i zbiórka sprzętu elektronicznego
 • FIRMA HANDLOWA „SUKCES” Sp. z o.o. 10-409 OLSZTYN ,ul. Lubelska 32 SKLEP Nr 35 KWIDZYN ul. Sztumska 14, sprzedaż detaliczna i zbiórka sprzętu AGD i RTV
 • „MARS” S.A. ul. Górczyńska 23 Gorzów Wlkp., SKLEP w KWIDZYNIE ul. Dębowa 4, Kwidzyn, sprzedaż oraz zbiórka, sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • „BYCHOWO”- hurtownia kabli i przewodów, ul. Toruńska 34 Kwidzyn, sprzedaż oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • H-EL – hurtownia elektryczna, Spółka Komandytowa, ul. Toruńska 34, Kwidzyn, sprzedaż oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. ul. Krótka 4 Kwidzyn - sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • „GRENE” ul. Skandynawska 1, Modła Królewska, Kwidzyn ul. Malborska 134 -sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • „KOP EL” SP. z o.o. Hurtownia Elektryczna, ul. Polna 107, 87-100 Toruń, odział w Kwidzynie, ul. Żwirowa 4 -sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego
 • GRACOMM Przedsiębiorstwo Handlowe, sprzedaż - ul. Batalionów Chłopskich 25 Kwidzyn,  zbiórka - - ul. Batalionów Chłopskich 4 Kwidzyn, sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • „TECHTRONIK” Sp. J., sprzedaż - ul. Targowa 11A, zbiórka – Targowa 18, sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • F.H.U. „WALKUSZ” ul. Hallera 77, sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • „BMS” S.C. P H-U ul. Staszica 22, sprzedaż detaliczna i zbiórka sprzętu AGD i RTV
 • „DOMAR – BYDGOSZCZ” S.A., ul. Jagiellońska 78 Warszawa, FILIA W BYDGOSZCZY, ul. Szejnochy 4, Kwidzyn ul. Słowackiego sprzedaż detaliczna i zbiórka sprzętu AGD i RTV
 • „EFEKT” S.C. ul. Targowa 12, Kwidzyn, sprzedaż detaliczna i zbiórka sprzętu AGD i RTV
 • AGD- SPORT ul. Słowiańska 11, Kwidzyn, sprzedaż detaliczna i zbiórka sprzętu AGD i RTV
 • Artykuły fotograficzne, ul. Chopina 12, Kwidzyn, sprzedaż detaliczna i zbiórka sprzętu, fotograficznego
 • Artykuły Wielobranżowe HURT-DETAL, ul. Daszyńskiego 1, Prabuty, ul. Piłsudskiego 2B (sklep AGD) Kwidzyn, sprzedaż detaliczna i zbiórka sprzętu AGD
 • EMPIK Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 116/122, Warszawa, ul. Kopernika 25 A, Kwidzyn - sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektronicznego
 • Pośrednictwo Ubezpieczeniowe i Handel Detaliczny, ul. Grudziądzka 24, Kwidzyn, sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego;
 • Telekomunikacja Polska, Region Północny Pionu Administracji, siedziba w Warszawie, Salon Sprzedaży TP- ul. Chopina 28, Kwidzyn - sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • Dyrekcja Wykonawcza Carrefour Polska Sp. z. o.o., siedziba w Warszawie Champion Kwidzyn, ul. Słowackiego 14 - sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • PHU „FALKO” Katarzyna Rzemieniec ul. 15 Sierpnia 25, Kwidzyn, sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • Ahold Polska sp. z o.o., siedziba w Krakowie, sklep hypernova , ul. 3 Maja 26, sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • Usługi Komputerowe „ELKOMP”, przy ul. Kochanowskiego 11, Kwidzyn Barbara Bodus - sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektronicznego
 • Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jankowicach – Tarnowo Podgórne; ul. Grunwaldzka Kwidzyn - sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Dla mieszkańców Kwidzyna zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzi:

 • Zakład Utylizacji Odpadów z siedzibą przy ul. Owczej 7 w Kwidzynie. (ZGO w Gilwie Małej)

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Kwidzyna :

 • PUS Sp. z o.o. ul. Wiślana 2 Kwidzyn
 • P P-H-U GAMINEX przy ul. Sportowej 2 Kwidzyn,

po uprzednim uzgodnieniu terminu i miejsca odbioru (za pośrednictwem spółdzielni mieszkaniowych), odbierają taki sprzęt od mieszkańców.
 

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Nie występują

Powiat Lęborski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

                                                             data zatwierdzenia               data aktualizacji

Powiat Lęborski                                      30.06.2004r.                       27.11.2009r
Gmina Łeba                                             25.10.2004r.                                bd
Gmina Cewice                                         26.08.2004r.                     brak aktualizacji
Gmina Nowa Wieś Lęborska                    29.09.2004r.                       19.03.2010r.
Gmina Wicko                                           21.09.2004r.                        27.01.2009r
Gmina Lębork                                          03.09.2004r.                    brak aktualizacji

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

data uchwalenia

 • Gmina Łeba   30.03.2011r.
 • Gmina Cewice   27.05.2010r. 
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska 14.06.2006r.; 28.09.2006r.- zmiana
 • Gmina Wicko   24.10.2006r.
 • Gmina Lębork   03.04.2007r.
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • odpadów komunalnych ,bez gm. Łeba-13 430,66 Mg 
 • odpadów przemysłowych w Gminie Lębork-21100Mg

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 218kg/m/rok

Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik, niebezpieczne 
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • odzysk

Lp.

Miasto/ gmina

Rok realizacji

Ilość zebranego szkła (Mg)

Ilość zebranych tworzyw sztucznych (Mg)

1.

Cewice

2010

34,13

30,58

2.

Lębork

2010

132,41

94,04

3.

Wicko

2010

79,03

39,15

4.

Nowa Wieś Lęborska

2010

96,55

57,13

5.

Łeba

2010

bd

bd

  Źródło: Opracowanie  własne

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

składowisko Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Opadów sp. z o. o. w Czarnówku

 • typ składowiska– odpady inne niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha ) 4,48
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg )  544.400
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 5
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 3
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 2
 • monitoring składowiska  tak
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie    bariera sztuczna – geomembrana HDPE 2mm
 • drenaż odcieków   tak
 • instalacja do odgazowania  tak
 • waga     tak
 • kompaktor    tak
 • linia sortownicza   tak
 • kompostownia    tak

Ilość unieszkodliwionych w r. 2010 odpadów 7.784,60 Mg*
*Ilość unieszkodliwionych odpadów dotyczy wszystkich gmin, które zawarły porozumienie z Przedsiębiorstwem Składowania i Przetwórstwa Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku (w tym gmin nie wchodzących skład powiatu lęborskiego)

Spalarnia - brak spalarni

 • lokalizacja spalarni
 • podstawowe dane techniczne

Kompostownia

 • lokalizacja Czarnówko
 • rodzaj / typ pryzmowa  (mechaniczno-biologiczna instalacja przetwarzania osadów)
 • podstawowe dane techniczne moc przerobowa 16.000 Mg/rok

Kompostownia

 • lokalizacja Czarnówko
 • rodzaj / typ bioreaktorowa 
 • podstawowe dane techniczne przepustowość 25.000 Mg/rok

Ilość odzyskanych w r. 2010 odpadów 55.627,80 Mg *
*Ilość odzyskanych odpadów dotyczy wszystkich gmin, które zawarły porozumienie z Przedsiębiorstwem Składowania i Przetwórstwa Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku (w tym gmin nie wchodzących skład powiatu lęborskiego)
 

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

TAK

Programy usuwania azbestu
 • Gmina Łeba- grudzień 2006r. 
 • Gmina Cewice- 10.03.2010r. (zmiana uchwały: 27.05.2010r. i 30.03.2011r.)
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska- 29.05.2009r.
 • Gmina Wicko- 29.05.2009r.  
 • Gmina Lębork- 03.09.2004r
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Gmina Cewice ,

Jednostka Wojskowa, teren lotniska, podstacje, 2 transformatory.
JW. Siemirowice, użytkownik Z-d Energetyczny Słupsk 3 transformatory

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Punkt Skupu Surowców Wtórnych, Kazimierza Bandzmera, przy ul. Pionierów 13 w Lęborku.

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • REMONDIS Sp. z o.o. ul. Kossaka 104, 84-300 Lębork
 • ELWOZ Sp. z o.o. Szklana 44, 83-334 Miechucino
 • Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. Czarnówko 34, 84-351 Nowa Wieś Lęborska
 • Punkt Skupu Surowców Wtórnych, Kazimierza Bandzmer, ul. Pionierów 13  84-300Lębork

Wykaz firm zajmujących się zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie powiatu lęborskiego, według danych figurujących w Rejestrze Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego udostępnionych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska mieści się na stronie internetowej - http://rzseie.gios.gov.pl/

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

brak danych

Powiat Malborski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

powiatowy: 
data zatwierdzenia uchwałą  Rady Powiatu: 01.12.2004, zaktualizowany w 2011 r. – uchwała  Rady Powiatu 27.04.2011 r.
gminne (w trakcie aktualizacji):
Gmina Miłoradz - data zatwierdzenia uchwałą Rady Gminy: 25.11.2004
Gmina Lichnowy - data zatwierdzenia  uchwałą Rady Gminy: 31.03.2005
Miasto i Gmina Nowy Staw - data zatwierdzenia uchwałą Rady Gminy: 30.12.2004
Gmina Malbork - data zatwierdzenia uchwałą Rady Gminy: 31.03.2005.
Gmina Stare Pole - data zatwierdzenia uchwałą Rady Gminy: 30.12.2004
Miasto Malbork - data zatwierdzenia uchwałą Rady Gminy: 31.03.2005

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

Gmina Miłoradz - data uchwalenia 08.03.2006
Gmina Lichnowy - data uchwalenia 08.12.2005
Gmina Malbork - data uchwalenia 26.09.2006
Miasto Malbork - data uchwalenia 27.04.2006
Miasto i Gmina Nowy Staw - data uchwalenia 06.12.2006
Gmina Stare Pole - data uchwalenia 21.09.2006

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

15 001,85 Mg
w tym :
komunalnych 15 001,85 Mg
przemysłowych brak danych
ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 233 kg

Sposób postępowania z odpadami

Miasto Malbork
Selektywna zbiórka odpadów: szkło, papier, plastik, niebezpieczne, biodegradowalne, tekstylia
Zmieszane odpady komunalne - odbiór przez uprawnione przedsiębiorstwa, unieszkodliwiane na składowisku odpadów komunalnych,
składowanie zmieszanych odpadów komunalnych na składowiskach odpadów w miejscowości Linowiec Gm. Starogard Gdański, w miejscowości Minięta Gm. Dzierzgoń, oraz składowisko w Tczewie
Odzysk: recykling odpadów opakowaniowych: papier, szkło i tworzywa sztuczne, zużyta odzież
Miasto i Gmina Nowy Staw
Selektywna zbiórka odpadów: szkło, papier, plastik, niebezpieczne i inne
unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne.
odzysk: na terenie Miasta i Gminy Nowy Staw nie ma instalacji do odzysku odpadów. Są one poddawane odzyskowi poza terenem Miasta i Gminy Nowy Staw.

Gmina Malbork
Selektywna zbiórka odpadów: szkło, papier, plastik,
Zmieszane odpady komunalne - odbiór przez uprawnione przedsiębiorstwa, unieszkodliwiane na składowisku odpadów komunalnych,
Odzysk: recykling odpadów opakowaniowych: papier, szkło i tworzywa sztuczne
Gmina Miłoradz
Selektywna zbiórka odpadów: szkło, papier, tworzywa sztuczne (plastik),
Zmieszane odpady komunalne - odbiór przez uprawnione przedsiębiorstwa, unieszkodliwiane na składowisku odpadów komunalnych,
Odzysk: recykling odpadów opakowaniowych: papier, szkło i tworzywa sztuczne
Gmina Lichnowy
Selektywna zbiórka odpadów: szkło, plastik, makulatura, żarówki oraz baterie
Zmieszane odpady komunalne - odbiór przez uprawnione przedsiębiorstwa, unieszkodliwiane na składowisku odpadów komunalnych,
Odzysk: recykling odpadów opakowaniowych: papier, szkło i tworzywa sztuczne
Gmina Stare Pole
Selektywna zbiórka odpadów: szkło, plastik, baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Zmieszane odpady komunalne - odbiór przez uprawnione przedsiębiorstwa, unieszkodliwiane na składowisku odpadów komunalnych w Szaleńcu, ZUO w Tczewie
Odzysk: tworzywa sztuczne, szkło, makulatura, gleba, ziemia w tym kamienie, gruz, ustabilizowane osady ściekowe.

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacja: Szaleniec, gmina Stare Pole
Składowisko
typ składowiska IN
wielkość składowiska (ha): 2,18 ha, powierzchnia składowania 0,63 ha
pojemność całkowita składowiska (Mg): 7 759,57 Mg
pojemność pozostała do wypełnienia (Mg): 961 Mg
liczba kwater ogółem (szt.): 5
liczba kwater eksploatowanych (szt.): 5
liczba kwater zamkniętych (szt.): 0
monitoring składowiska: tak
wyposażenie składowiska:
uszczelnienie: bariera naturalna
drenaż odcieków: tak
Ilość unieszkodliwionych w r.2010. odpadów na składowisku [Mg] 463,14 Mg 
Spalarnia - brak
Kompostownia - brak

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

Gmina Miejska Malbork – tak
Gmina Nowy Staw – tak
Gmina Malbork – tak
Gmina Miłoradz – tak
Gmina Lichnowy – tak
Gmina Stare Pole – tak

Programy usuwania azbestu

Powiat Malborski – Uchwała Rady Powiatu Nr XVII/160/2007 z dnia 19.12.2007 r.
Gmina Miejska Malbork – Uchwała Rady Miasta Nr XXII/180/08 z dnia 28.02.2008 r.
Miasto i Gmina Nowy Staw – Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Stawie Nr 92/2007 z dnia 25.10.2007 r.
Gmina Malbork – Uchwała Rady Gminy Malbork Nr XIV/100/2007 z dnia 23.11.2007 r.,
Gmina Miłoradz – Uchwała Rady Gminy Miłoradz Nr XXIX/241/09 z dnia 09.11.2009 r.
Gmina Lichnowy – Uchwała Rady Gminy Lichnowy Nr XX/202/08 z dnia 04.09.2008 r.
Gmina Stare Pole Uchwała Gminy Stare Pole Nr X/78/2007 z dnia 18.12.2007 r.

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Według informacji z Urzędu Marszałkowskiego w przedsiębiorstwie ECO Malbork, Malbork ul. Sikorskiego 31  znajduja się kondensatory z PCB

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Na terenie powiatu nie ma punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

gmina Malbork - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Gen. de Gaulle’a 70, 82-200 Malbork, www.malbork.pl, www.elektrosmieci.pl.
gmina Miłoradz – gmina posiada zawartą umowę z Przedsiębiorstwem Techniczno – Handlowym „PESTAR” ze Starogardu Gdańskiego, które odbiera odpady bezpośrednio z gospodarstw domowych
Miasto i Gmina Nowy Staw – ELTRONEX Sklep przy ul. Rynek K. Pułaskiego w Nowym Stawie.

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • składowisko odpadów na ul. Ceglanej w Malborku – obszar 9 ha, przeznaczone do rekultywacji,
 • składowisko odpadów na ul. Tczewskiej w Malborku – obszar 6 ha, przeznaczone do rekultywacji.

Powiat Nowodworski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Nowodworskiego uchwalony przez Radę Powiatu dnia 12 lutego 2004,  data aktualizacji: 27 kwietnia 2010 r.
Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański dnia 26 października 2004, data aktualizacji: w trakcie wykonywania 

Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Krynica Morska uchwalony przez Radę Miasta Krynica Morska dnia 27 października 2004, data aktualizacji:   brak
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Ostaszewo uchwalony przez Radę Gminy Ostaszewo dnia 27 października 2004,  data aktualizacji:  w trakcie wykonywania 
Plan Gospodarki Odpadami dla  Gminy Stegna uchwalony przez Radę Gminy Stegna dnia 30 grudnia 2004,  data aktualizacji:  w trakcie wykonywania 
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sztutowo uchwalony przez Radę Gminy Sztutowo dnia 28 października 2004, data aktualizacji:  22 grudnia 2008 r.
 

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

Data uchwalenia:

 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański - 21 marca 2006 r.
 • Miasto Krynica Morska - 13 lutego 2008 r.
 • Gmina Ostaszewo – 05 czerwca 2007 r.
 • Gmin Stegna - 8 sierpnia 2006 r.
 • Gmina Sztutowo – 21 kwietnia 2010 r.
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

9 432 Mg

W tym :

 • Komunalnych:  9432
 • Przemysłowych:  brak danych

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca:  258 kg
W tym:

 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański - 0,283 Mg
 • Miasto Krynica Morska - 0,509 Mg
 • Gmina Ostaszewo – 0,194 Mg
 • Gmin Stegna – 0,207 Mg
 • Gmina Sztutowo – 0,240 Mg
Sposób postępowania z odpadami
 • Selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik, baterie, odpady wielkogabarytowe
 • Unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie
 • Odzysk
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Składowisko – brak (Odpady z terenu powiatu nowodworskiego  przyjmowane są przez ZUOS„Rokitki” w Tczewie)
Spalarnia - brak
Na terenie Powiatu Nowodworskiego znajdują się trzy instalacje do odzysku odpadów:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Tuga” Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1,  82-100 Nowy Dwór Gd.
 • Zakład Ślusarski Export-Import Wytwarzanie Akcesorii Meblowych i Nagrobkowych oraz Handel – Ostaszewo
 • PPUiH „U Stasia” Stanisław Fierek ul.Warszawska 47, 82-100 Nowy Dwór Gd.
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gd.  – tak    (www.bazaazbestowa.pl)
 • Miasto Krynica Morska – tak
 • Gmina Ostaszewo – posiada sporządzone przez sołtysów wykazy obiektów pokrytych azbestem
 • Gmina Stegna – tak
 • Gmina Sztutowo - tak
Programy usuwania azbestu
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gd.  – data przyjęcia 06 grudnia 2007 r.
 • Miasto Krynica Morska – data przyjęcia 24 września 2009 r.
 • Gmina Ostaszewo – w trakcie wykonywania
 • Gmina Stegna – data przyjęcia 22 stycznia 2010 r.
 • Gmina Sztutowo -  data przyjęcia 28 marca 2008 r.
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Nie występują na terenie powiatu nowodworskiego

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Brak na terenie powiatu.

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Brak takich obszarów na terenie powiatu nowodworskiego

Powiat Pucki

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

powiatowy plan gospodarki odpadami:

Uchwała Rady Powiatu Puckiego Nr XIII/101/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska Powiatu Puckiego na rok 2004 – 2010 wraz z planem gospodarki odpadami Powiatu Puckiego.

 - gminne plany gospodarki odpadami (zestawienie poniżej)

HEL:

Uchwała Nr XXXII/235/05 Rady Miasta Helu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska Miasta Helu na lata 2005-2008 z perspektywą do roku 2012 wraz z „planem Gospodarki Odpadami Miasta Helu na lata 2005-2008 z perspektywa do roku 2012”.

JASTARNIA:

Uchwała XXVIII/174/05 z dnia 29.06.2005 r. Rady Miasta Jastarnia w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska Miasta Jastarnia na lata 2005 -2008 z perspektywą do roku 2012 wraz z planem gospodarki odpadami dla Miasta Jastarnia na lata 2004-2008 z perspektywą na rok 2012.

WŁADYSŁAWOWO  

Uchwała Nr XXVII/314/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Władysławowa na lata 2005 - 2008 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2009 - 2012"

MIASTO PUCK

Uchwała Nr XV/2/2004 z dnia 01 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Puck na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2008-2011"

GMINA PUCK

Uchwała Nr XXI/74/04 Rady gminy Puck z dnia 01 lipca 2004 r. w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Puck na lata 2004-2010 wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Puck.

GMINA  KROKOWA

Uchwała Nr XIX/215/2004 Rady Gminy Krokowa z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska Gminy Krokowa na lata 2004-2008 z perspektywą do roku 2012 wraz z planem Gospodarki Odpadami Gminy Krokowa na lata 2004-2008 z perspektywą do roku 2012”.

GMINA KOSAKOWO

Uchwała Nr XXIII/55/04 z dnia 02.09.2004 r. Rady Gminy Kosakowo w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIII/55/04 Rady Gminy z dnia 02 września 2004 roku.


data aktualizacji planu – żaden z powyższych planów nie został jeszcze zaktualizowany.

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • UCHWAŁA Nr XIV/82/07 Rady Miasta Helu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Helu.
 • UCHWAŁA Nr IX/44/2007 z dnia 30 maja 2007 r. Rady Miasta Jastarnia w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jastarnia.
 • UCHWAŁA  Nr XXXVI/435/2005 RADY Miejskiej Władysławowa z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie: ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Władysławowa.
 • Uchwala Nr XLIII/45/06 Rady Gminy Puck, z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puck.
 • Uchwała nr XXXII/6/2006 z dnia 24 marca 2006 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście Puck
 • Uchwała nr XXXI/235/2008 Rady Gminy Krokowa z dnia 07 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krokowa
 • Uchwała Nr IX/42/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. Rady Gminy Kosakowo w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kosakowo

data uchwalenia – informacja dotycząca ewentualnych zmian dostępna w Urzędach Gmin

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca .bd

Brak danych z powiatu – brak możliwości ustalenia rzeczywistych danych ze względu na dużą liczbę podmiotów wywożących odpady na naszym terenie.

 

Sposób postępowania z odpadami

Składowanie na składowiskach – Łebcz, Łężyce, Czarnówek, Gniewino itp.

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacja - Łebcz, Gm. Puck
Składowisko   

 • typ składowiska komunalnych i obojętnych
 • wielkość składowiska ( ha ) 8,39 ha
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 561,815 m3 (odpadów zagęszczonych)
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )  planowane zamknięcie do końca 2011 r.
 • liczba kwater ogółem ( szt. )    2
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )   1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.)   1
 • monitoring składowiska   tak
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie    bariera naturalna
 • waga  tak
 • kompaktor tak
 • Ilość unieszkodliwionych odpadów -15 763 Mg

Spalarnia – brak na terenie Powiatu Puckiego

Kompostownia

 • lokalizacja – teren oczyszczalni ścieków w Swarzewie
 • rodzaj / typ - pryzmowa
 • podstawowe dane techniczne  

Ilość odzyskanych w r. 2010 odpadów  ok.6000Mg
 

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

W większości gmin (zwłaszcza posiadających program usuwania azbestu) przeprowadzono inwentaryzację.

Programy usuwania azbestu
 • Uchwała nr V/16/2007 Rady Gminy Puck z dnia 16 marca 2007 w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Puck na lata 2007 - 2030.
 • Uchwała XVIII/95/2007 Rady Gminy Krokowa z dnia 23 listopada 2007 w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krokowa na lata 2007 – 2030.
 • Uchwała Nr LI/8/2010 Rady Miasta Pucka z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Pucka na lata 2010 - 2032.
 • Uchwała Nr VI/71/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia  28 marca 2007r. w sprawie: przyjęcia regulaminu usuwania azbestu.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Kosakowo, 2010.
Gmina wiejska Puck-brak danych
Gmina Jastarnia-brak danych

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Według listy prowadzonej przez  Urząd Marszałkowski w powiecie puckim nie ma zakładów posiadających urządzenia z PCB.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

2 punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji:

 • Skup Surowców Wtórnych „KRUK”, Lidia Formela, ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa
 • Skup i Sprzedaż Metali Kolorowych oraz Złomu Stalowego „GLEB-METAL”, Łukasz Klebba, ul. 10 Lutego 27, 84-100 Puck

1 punkt demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji:

 • Autokasacja, Monika Dzikowska, Celbowo, Gmina Puck.
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Thornmann Recycling, Al. Jana Pawła II 26/719, 00-133 Warszawa; punkt zbierania: ul. Wiejska 1 w Pogórzu, 81-198 Kosakowo

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • istniejące żwirownie
 • składowiska odpadów

Powiat Starogardzki

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Powiat Starogardzki

 • data zatwierdzenia: 6 czerwca 2003 r.

data aktualizacji: 2 lutego 2009 r.

 • Gmina Wiejska Starogard Gdański
 • data zatwierdzenia:15 kwietnia 2004

Gmina Wiejska Osiek

 • data zatwierdzenia: 29 kwietnia 2003 r.
 • data aktualizacji: w trakcie realizacji

Gmina Wiejska Kaliska

 • data zatwierdzenia: 7 marca 2003 r.
 • data aktualizacji: w trakcie realizacji

Gmina Miejska Czarna Woda

 • data zatwierdzenia: 2003 r.

Gmina Wiejska Bobowo

 • data zatwierdzenia: 2004 r.

Gmina Wiejska Lubichowo

 • data zatwierdzenia: kwiecień 2007 r.
 • data aktualizacji: w trakcie realizacji

Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy

 • data zatwierdzenia: 2003 r.

Gmina Miejska Skórcz

 • data zatwierdzenia: 29 stycznia 2004 r.
 • data aktualizacji: planuje się w 2011 r.

Gmina Miejska Starogard Gdański

 • data zatwierdzenia: 26 maja 2004 r.
 • data aktualizacji: w trakcie realizacji

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne

 • data zatwierdzenia: 31 marca 2004 r.
 • data aktualizacji: w trakcie realizacji

Gmina Wiejska Zblewo

 • data zatwierdzenia: 27 listopada 2003 r.
 • data aktualizacji: w trakcie realizacji

Gmina Wiejska Skórcz

 • data zatwierdzenia: 6 grudnia 2003 r.
 • data aktualizacji: w trakcie realizacji

Gmina Wiejska Osieczna

 • data zatwierdzenia: 28 sierpnia 2003 r.
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański 28 grudnia 2005 r.
 • Gmina Wiejska Osiek 28 września 2006 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska 13 lutego 2008 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda 28 marca 2006 r.
 • Gmina Wiejska Bobowo 26 kwietnia 2007 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo 26 kwietnia 2006 r.
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy 14 czerwca 2006 r.
 • Gmina Miejska Skórcz 24 sierpnia 2010 r.
 • Gmina Miejska Starogard Gdański 25 kwietnia 2007 r., zmiana 24 października 2007 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne 29 marca 2007 r.
 • Gmina Wiejska Zblewo 25 października 2006 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz 26 października 2006 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna 30 marca 2006 r. (uchwała Rady Gminy Osieczna nr XXXIII/205/2006)
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

Ilość zewidencjonowanych odpadów przez Przedsiębiorstwo KOLTEL s.c. M.iT. Kolbusz w Starogardzie Gd. - 8471,193 Mg
w tym:

 • komunalnych 8274,791 Mg
 • przemysłowych 7,8 Mg
 • pozostałe 188,602 Mg

Ilość zewidencjonowanych odpadów przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych STARKOM Sp. z o.o.  w Starogardzie Gd. - 22723 Mg
w tym:

 • komunalnych 17973,97 Mg
 • przemysłowych 4749,03 Mg

Gmina Miejska Starogard Gdański:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2010 r. – 14693,54 Mg
w tym :

 • komunalnych: 10243,69 Mg
 • przemysłowe: 4449,85 Mg

Gmina Miejska Czarna Woda:

Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2010 r. - 627,42 Mg

 • w tym komunalnych 627,42 Mg

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 0,182 Mg
Gmina Osiek:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2010 r. - 158,3 Mg

 • w tym komunalnych 158,3 Mg

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 0,063 Mg
Gmina Wiejska Bobowo:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2010 r. - 576,25 Mg
w tym :

 • komunalnych: zmieszane- 543,5 Mg, segregowane- 24,15 Mg
 • Przemysłowych: n/d

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 0,187 Mg

Gmina Wiejska Starogard Gdański:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2010 r. - 5149,42 Mg
w tym :

 • komunalnych: 4818,00 Mg
 • inne 331,42

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 0,35 Mg

Gmina Wiejska Kaliska:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2010 r. - 1328,41 Mg
w tym :

 • komunalnych: 1328,41 Mg

Gmina Miejska Skórcz:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2010 r. - 1181 Mg
w tym :

 • komunalnych: 1164 Mg
 • przemysłowych: 12 Mg

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 0,316 Mg

Gmina Wiejska Osieczna:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2010 r. - 166,18 Mg
w tym :

 • komunalnych: 166,18 Mg

Gmina Wiejska Zblewo: b.d.
Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2010 r. - 4142,31 Mg
w tym :

 • komunalnych: 4142,31 Mg

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 292
Gmina Wiejska Lubichowo: b.d.
Gmina Wiejska Skórcz:
Wywozem odpadów stałych zajmują się:

 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. „STARKOM” Starogard Gd.
 • Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu
 • Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. Nowe

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2010 r. - 350,26 Mg
w tym :

 • komunalnych:350,26 Mg

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 0,0654 Mg


Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2010 roku- 2253 Mg
w tym:

 • komunalnych 224 Mg
 • przemysłowych 2029 Mg

STEICO S.A. Czarna Woda
Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2010 roku- 17407 Mg
w tym:

 • komunalnych: nie podlegają ewidencji
 • przemysłowych 17407 Mg

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca-brak danych z powiatu

Sposób postępowania z odpadami

selektywna zbiórka odpadów w gminach:

 • Gmina Miejska Starogard Gdański: szkło, papier, plastik, niebezpieczne
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: szkło, papier, plastik, niebezpieczne, biodegradowalne, gruz, sprzęt elektryczny, wielkogabarytowe
 • Gmina Miejska Czarna Woda: szkło, papier, plastik, niebezpieczne, inne
 • Gmina Wiejska Kaliska: szkło, papier, plastik, niebezpieczne
 • Gmina Lubichowo: szkło, plastik
 • Gmina Wiejska Osiek: szkło, papier, plastik

unieszkodliwianie poprzez składowanie

 • Gmina Skarszewy: szkło, papier, plastik, niebezpieczne

unieszkodliwianie poprzez składowanie

 • Gmina Miejska Skórcz: szkło, plastik, niebezpieczne, inne

unieszkodliwianie poprzez składowanie

 • Gmina Wiejska Skórcz: szkło, plastik, niebezpieczne, inne
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: szkło, papier, plastik, niebezpieczne,

unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie

 • Gmina Wiejska Bobowo:
  • szkło – 19,34 Mg,
  • plastik – 4,66 Mg,
  • niebezpieczne – 0,001 Mg,
  • inne:
   • zużyte opony – 0,04 Mg, opakowania wielomateriałowe – 0,01 Mg, opakowania z metali – 0,01 Mg
   • - unieszkodliwianie b.d.
   • - odzysk: szkło – 13,69 Mg, tworzywa sztuczne – 3,33 Mg

Gmina Wiejska Zblewo:

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: 114 Mg
  • szkło – 57,3 Mg,
  • papier – 34,9 Mg,
  • plastik – 18,6 Mg,
  • niebezpieczne – 0,8 Mg,
  • inne – 2,4 Mg

Gmina Wiejska Osieczna:

 • szkło – 11 510 kg
 • papier – 28 635 kg
 • plastik – 3 960 kg
 • metali – 975,5 kg
 • niebezpieczne i inne:
 • opakowania wielomateriałowe – 30 kg
 • zużyte opony – 1 900 kg
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 199 kg
 • urządzenia zawierające freon – 150 kg
 • mineralne oleje silnikowe i przekładniowe – 60 kg
 • opakowania zwierające pozostałości odpadów niebezpiecznych – 7 kg
 • zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne składniki – 759 kg
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacja- Osiek, Osiedle Polne 
składowisko

 • typ składowiska- składowisko komunalne
 • wielkość składowiska ( ha ) 1,23 ha
 • pojemność całkowita składowiska - 18000 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )- 2000 m3
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) brak wydzielonych kwater
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0
 • rekultywacja składowiska- po 2013 roku    
 • monitoring składowiska tak 
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnieni-  tak, bariera sztuczna
 • drenaż odcieków   tak   
 • oczyszczalnia odcieków tak - przepompowywane do pobliskiej oczyszczalni
 • instalacja do odgazowania nie 
 • waga    tak - umowa użyczenia 

Ilość unieszkodliwionych w r. 2010 odpadów na składowisku [Mg] – 158,3

Składowisko Odpadów w Linowcu

 • typ składowiska- składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
 • wielkość składowiska ( ha ) 15,2
 • pojemność całkowita składowiska ( m 3 ) 1161000
 • pojemność pozostała do wypełnienia (m 3  ) – 548768
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 2
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 2
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0
 • rekultywacja składowiska  nie 
 • monitoring składowiska tak 
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie bariera sztuczna- kwatera nr 1
 • drenaż odcieków  tak   
 • oczyszczalnia odcieków nie 
 • instalacja do odgazowania nie 
 • waga    tak 
 • kompaktor   tak 

Ilość unieszkodliwionych w r. 2010 odpadów 780.6 Mg

Składowisko Odpadów Komunalnych w Bobrowcu

 • typ składowiska- innych niż niebezpieczne i obojętnych
 • wielkość składowiska- ogółem 2,3, powierzchnia uszczelniona 0,6 ha
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 7050, 35250( m 3 )
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – bd, 13121( m 3 )
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0
 • rekultywacja składowiska     nie
 • monitoring składowiska tak 
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie: bariera sztuczna
 • drenaż odcieków- tak  
 • oczyszczalnia odcieków- nie  
 • instalacja do odgazowania- tak  
 • waga- tak (umowa)     

Ilość unieszkodliwionych w r. 2010 odpadów na składowisku [Mg]- 103,47

Składowisko Bietowo

 • typ składowiska komunalne
 • wielkość składowiska ( ha ) 1,2
 • pojemność całkowita składowiska  49000 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )-bd, 6540 m3
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 1
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie -bariera sztuczna
 • drenaż odcieków   
 • waga     
 • kompaktor  

Ilość unieszkodliwionych w r. 2010 odpadów na składowisku [Mg]- 1583


Składowisko Zblewo, ul. Sportowa

 • typ składowiska
 • wielkość składowiska ( ha ) 0,5
 • pojemność całkowita składowiska ( m3 ) 50 000
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 17121
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 1
 • monitoring składowiska t ak 
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie: bariera sztuczna
 • waga    tak 
 • kompaktor   spychacz gąsiennicowy 

Ilość unieszkodliwionych w r. 2010 odpadów na składowisku 3677,9 Mg

Składowisko Odpadów Komunalnych Strych

 • lokalizacja - Strych, 83-260 Kaliska
 • typ składowiska- składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
 • wielkość składowiska- powierzchnia w granicach korony [m2]- 11115
 • pojemność całkowita składowiska ( m3 ) 50 000
 • pojemność pozostała do wypełnienia (m3  ) 13000
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0
 • rekultywacja składowiska b/d   
 • monitoring składowiska  tak 
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie tak, bariera naturalna- glina zwałowa, gr. ok. 50 cm, warstwa izolacyjna  z podbudowy betonowej ok. 5 cm
 • instalacja do odgazowania tak 

Ilość unieszkodliwionych w r. 2010 odpadów na składowisku  1329 Mg

Wysypisko Odpadów Komunalnych Osówek

 •  lokalizacja: Gmina Osieczna
 •  składowisko
 • typ składowiska- D5
 • wielkość składowiska- 1,18 ha
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 3491
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 1225,59

Ilość unieszkodliwionych w r.2010. odpadów na składowisku[Mg] 166,18

Miejskie Składowisko Odpadów w Skarszewach

 • lokalizacja  Gmina Skarszewy
 • Składowisko  Miejskie
 • typ składowiska - komunalne
 • wielkość składowiska ( ha )   1,125
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg )   22 500, 90000  m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia (m3  ) 54015
 • liczba kwater ogółem ( szt. )  1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )  1
 • monitoring składowiska  tak 
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie - asfalt, geomembrana 
 • waga tak
 • Ilość unieszkodliwionych w r.2010. odpadów na składowisku[Mg] 3351

Razem ilość odpadów unieszkodliwionych  na składowiskach w/w –ok. 11 150 Mg 

Spalarnia
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A

 • lokalizacja spalarni- ul. Droga Owidzka 12, Owidz
 • podstawowe dane techniczne- wydajność: 3200 Mg/rok (odpady stałe), 700 Mg/rok (rozpuszczalniki)

Ilość unieszkodliwionych w roku 2010 odpadów- 796 Mg

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Gmina Wiejska Bobowo:tak
 • Gmina Wiejska Lubichowo: nie
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: tak
 • Gmina Miejska Skórcz: tak
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: tak
 • Gmina Miejska Czarna Woda: b.d.
 • Gmina Wiejska Kaliska: b.d.
 • Gmina Wiejska Osiek: tak
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: tak
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: tak
 • Gmina Wiejska Zblewo: tak
 • Gmina Wiejska Skórcz: tak
Programy usuwania azbestu
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d.
 • Gmina Wiejska Bobowo: b.d.
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 22 kwietnia 2009
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: b.d.
 • Gmina Miejska Skórcz: 30 grudnia 2009
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 25 lutego 2009
 • Gmina Miejska Czarna Woda: tak
 • Gmina Wiejska Kaliska: 23 lutego 2009
 • Gmina Wiejska Osiek: 20 lutego 2009
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 29 marca 2011
 • Gmina Wiejska Zblewo: 31 lipca 2007
 • Gmina Wiejska Skórcz: tak, Uchwała Nr XXII/141/2009 Rady Gminy Skórcz – 19 listopada 2009 r.
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

wg listy prowadzonej przez  Urząd Marszałkowski
W gm.Czarnaj Woda  SteicoSA  ul.Przemysłowa 2 , 64-700 Czarnków znajdował się transformator  z PCB, 29.07.2010 został przekazany do unieszkodliwienia do Belgii , firma SITA Dacontaminatiom NV
 

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Stacja Demontażu Pojazdów PUK STARKOM sp. z o.o ul. Tczewska 22, Starogard Gd.
 • „Armotex” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Stanisław Armatowski, ul Rolna 12, Starogard Gdański.
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • PHU PONIK Jarosław Ptasznik, ul. Chojnicka 37, 83-200 Starogard Gdański;
 • Hurtownia AGD IR-KOR, Irena Korynth, ul. Sobieskiego 2, 83-200 Starogard Gd.
 • MARS S.A ul. Nowowiejska 9a, 83-200 Starogard Gdański
 • Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA ul. Zielona 30, Starogard Gd.
 • JWB Sp. z o.o Apteka Joannicka, os. 60-cio lecia ONP, 83-200 Starogard Gd.
 • MIX Elektronics S.A, ul Lubichowska 2, 83-200 Starogard Gd.
 • Telekomunikacja S.A ul. Rynek 10, 83-200 Starogard Gdański
 • J-W sp. z o.o, ul. Skarszewska 4, 83-200 Starogard Gdański
 • Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe MORS Sp. z o.o, ul. Skarszewska 4, Starogard Gd.
 • CARREFOUR, ul. Niepodległości 2a, 83-200 Starogard Gdański
 • JERONOMO MARTINS dystrybucja S.A, ul. Paderewskiego 6, Starogard Gd.
 • PTH PESTAR, ul. Iwaszkiewicza 15, 83-200 Starogard Gdański
 • Firma Handlowa NASZ DOM AGD-RTV s.c.  M. Kosecki, R. Klein, ul. Hallera 16, 83-200 Starogard Gdański
 • Market TESCO/POLSKA, ul. Droga Nowowiejska 9a, 83-200 Starogard Gdański
 • PUK STARKOM sp. z o.o, ul. Tczeska 22, 83-200 Starogard Gdański
 • ZIP Computer Piotr Gadomski, ul. Kościuszki 55, 83-200 Starogard Gdański
 • Przedsiębiorstwo KOLTEL S.C. M i T, Kolbusz, ul. Droga Owidzka 2a, 83-200 Starogard Gdański.
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • Powiat starogardzki  153,82 ha
 • Gm. Lubichowo  9,40 ha
 • Gm. Starogard Gdański  37,80 ha
 • Gm. Zblewo   2,38 ha
 • Gm. Skarszewy   63,96 ha
 • Gm. Bobowo   4,80 ha
 • Gm. Skórcz   9,14 ha
 • Gm. Skarszewy   77,42 ha
 • Miasto Starogard Gdański 2,0 ha
 • Gm. Osieczna   10,88 ha

* wymienione obszary są obszarami pokopalnianymi, na które nie została wydana decyzja o zakończeniu rekultywacji
 

Powiat Sztumski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Sztumskiego na lata 2004-2011 zatwierdzony uchwała nr HHIH/54/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 wrzesnia 2004 roku.
Data aktualizacji: 2008r.

Gmina Sztum

 • rok uchwalenia przez radę: 2005

Gmina Dzierzgoń:

 • rok uchwalenia przez radę:2005

Gmina Mikołajki Pomorskie

 • Rok uchwalenia przez rade:2005

Gmina Stary Dzierzgoń:

 • rok uchwalenia przez radę 2005

Gmina Stary Targ:

 • rok uchwalenia przez radę 2005
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

Miasto i Gmina Sztum:

 • Uchwała nr XXXIII/209/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca 2005r.

Miasto i Gmina Dzierzgoń:

 • Uchwałą nr XXII/199/2005 Rady  Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 10 marca 2005r.

Gmina Mikołajki Pomorskie

 • Uchwała nr XXVIII/84/1977 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 8 grudnia 1997 r.

Gmina Stary Dzierzgoń:

 • Uchwałą Nr IV/28/2006 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 22 czerwca 2006r.

Gmina Stary Targ:

 • Uchwałą nr XXXXI/295/2006 Rady Gminy Stary Targ z dnia 3 kwietnia 2006 r.
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

W 2010 roku   988,76 (Gmina Mikołajki Pomorskie, Gmina Stary Targ)

Sposób postępowania z odpadami
 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostowanie przydomowe
 • przetwarzanie odpadów w zakładzie pracy
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach (baterie, świetlówki)
 • selektywna zbiórka odpadów prowadzona we wszystkich gminach: szkło, papier plastik- Dzierzgoń, Sztum, Mikołajki Pomorskie, szkło i plastik- Stary Dzierzgoń i Stary Targ
 • unieszkodliwianie odpadów przez składowanie
 • odzysk jest prowadzony na składowiskach w Nowej Wsi i Miniętach oraz przez wyspecjalizowane firmy.
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów


lokalizacja składowisko w Nowej Wsi

 • typ składowiska: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska (ha): 2,5 ha
 • pojemność całkowita składowiska (Mg): 180 000 Mg (225 000 m3)
 • pojemność pozostała do wypełnienia (Mg): 59 840 Mg
 • liczba kwater ogółem (szt.): 1
 • liczba kwater eksploatowanych  (szt.): 1
 • liczba kwater zamkniętych (szt.): 0
 • monitoring składowiska  tak
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie    bariera naturalna (glina)
  • drenaż odcieków   tak
  • instalacja do odgazowania  tak
  • waga     tak
  • kompaktor    tak

Ilość przyjętych zmieszanych odpadów komunalnych na składowisko w Nowej Wsi: 3746 Mg

lokalizacja – Składowisko odpadów komunalnych w Miniętach

 • typ składowiska- odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha ) 4,5
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg )- 360.000m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )- 23576m3
 • liczba kwater ogółem ( szt. )- 2
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )- 2
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.)-0
 • rekultywacja składowiska – nie jest prowadzona   
 • monitoring składowiska- tak
 • Monitoring jest prowadzony w zakresie:
  • Badanie składu i emisji gazu składowiskowego (trzy studnie odgadujące)
  • badanie poziomu i składu wód podziemnych (trzy pizometry)
  • badanie struktury i składu odpadów
  • badanie stateczności zboczy
  • pomiar odpadów atmosferycznych
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie    
  • bariera naturalna : piaski i żwiry o współczynniku filtracji >10-3 – 10-4
  • bariera sztuczna:
   • BENTOMAT 500g/m2 o współczynniku <10-11
   • Geomembrana PEHD typu AGRU gr.2mm o współczynniku 5x10-11
   • geowłókna 300g/m2
   • warstawa gruntu mineralnego 0,3m
  • drenaż odcieków: Drenaż z rur PEHD perforowanych, dwuściennych o średnicy 2000/176 typu TUPLAJUSSI, całość obsypano materiałem filtracyjnym- żwir 8-16mm, poza kwaterą wykonano szczelny rurociąg z rur PEHD fi 100/176 mm typu DUO  
  • oczyszczalnia odcieków: odcieki gromadzone są w zbiorniku bezodpływowym o pojemności 1017 m3 a następnie rozdeszczowywane na czaszę składowiska w porze suchej.  
  • instalacja do odgazowania: instalację do odgazowania tworzą trzy studnie odgazujące z ujściem do atmosfery (zawartość procentowa metanu nie pozwala na spalanie w pochodni) 
  • waga: składowisko posiada wagę samochodową, spychacz DT 100  
  • kompaktom: brak informacji
  • linia sortownicza, kompostownia : składowisko nie posiada linii sortowniczej i kompostowni. Odpady przeznaczone do odzysku są zbierane u źródeł tj. selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy i bezpośrednio dostarczane  do firm zajmujących się odzyskiem i recyklingiem.

W roku 2010  przyjęto na składowisko -ogółem  5423 Mg

Spalarnia
Kompostownia brak

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

Brak informacji z powiatu.
 

Programy usuwania azbestu
 • Gmina Mikołajki Pomorskie: data przyjęcia 04.11.2010r.
 • Miasto i Gmina Dzierzgoń: data przyjęcia  14.06.2007 r.
 • Gmina Stary Targ:  , data przyjęcia  29.03.2007 r.
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Na  liście prowadzonej przez  Urząd Marszałkowski  nie występują zakłady z powiatu sztumskiego.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

brak

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Firma FERIMPEX ul. Żeromskiego 6 82-400 Sztum
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Brak informacji

Powiat Słupski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Powiatowy:
program z 2003 r(aktualizacja przyjęta Uchwałą  Rady Powiatu Słupskiego nr XXI/151/2008  z dnia 24 z czerwca 2008 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego 2010”, którego część stanowi „Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Słupskiego” )

 • Gmina Damnica – data zatwierdzenia: 18.03.2004, data aktualizacji: 2010r.
 • Gmina Dębnica Kaszubska – data zatwierdzenia: 24.06.2004, data aktualizacji: 27.03.2009 r.
 • Gmina Główczyce – data zatwierdzenia: 22.06.2004, data aktualizacji: w trakcie aktualizacji
 • Gmina Kępice – data zatwierdzenia: 01.07.2004, data aktualizacji: 18.12.2008
 • Gmina Kobylnica – data zatwierdzenia: 27.05.2004, data aktualizacji: brak
 • Gmina Potęgowo – data zatwierdzenia: 22.04.2004, data aktualizacji: po uzgodnieniach przed uchwaleniem
 • Gmina Słupsk – data zatwierdzenia: 2003r. , data aktualizacji: w trakcie aktualizacji
 • Gmina Smołdzino – data zatwierdzenia: 30.12.2003, data aktualizacji: brak
 • Gmina Ustka, data zatwierdzenia: 04.06.2004 , data aktualizacji: 23.06.2009 r.
 • Miasto Ustka – data zatwierdzenia: 30.06.2004,  zatwierdzony uchwałą Nr XXII/197/2004 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 30 czerwca 2004 r.
   
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Gmina Damnica: data uchwalenia: 28.06.2007
 • Gmina Dębnica Kaszubska – data uchwalenia: 28.03.2006
 • Gmina Główczyce – data uchwalenia: 23.04.2007
 • Gmina Kępice – data uchwalenia: 25.06.2008
 • Gmina Kobylnica – data uchwalenia: 26.01.2007
 • Gmina Potęgowo – data uchwalenia: 29.03.2006
 • Gmina Słupsk – data uchwalenia: 29.06.2006
 • Gmina Smołdzino – brak
 • Gmina Ustka – data uchwalenia: 25.01.2006
 • Miasto Ustka – uchwała Nr XI/83/2007 Rady Miasta Ustka z dnia 30 sierpnia 2007 r., (uchwała Nr XLVII/404/2010 Rady Miasta Ustka z dnia 27 maja 2010 roku - w sprawie zmiany uchwały Nr XI/83/2007 z dnia 30 sierpnia 2007r.)
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

W powiecie   18 425,24
Gmina Damnica

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów  - 513,14 w tym :
 • komunalnych: bd
 • przemysłowych: bd

Gmina Dębnica Kaszubska

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów - 916,25 Mg w tym :
 • komunalnych: 839,449 Mg
 • przemysłowych: bd
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 0,09 Mg

Gmina Główczyce

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów - 469 Mg w tym :
 • komunalnych: b/d
 • przemysłowych: bd

Gmina Kępice

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów  - 770,64 Mg w tym :
 • komunalnych: 770,64
 • przemysłowych: bd
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 95 kg

Gmina Kobylnica

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów   - 2269,51  w tym :
 • komunalnych: 2257,04 Mg
 • przemysłowych: 12,47
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 0,22Mg

Gmina Potęgowo

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów  – 653,78 Mg w tym:
 • komunalnych: 327,78 Mg
 • przemysłowych: 22,50 Mg
 • z gospodarstw domowych: 303,50 Mg

Gmina Słupsk

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów– 2680,97  Mg w tym:
 • komunalnych – 2680,97 Mg
 • przemysłowych - bd

Gmina Smołdzino

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów  - 104,20 Mg w tym:
 • komunalnych – 104,20
 • przemysłowych - bd

Gmina Ustka

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów   -  1 542,07 Mg w tym:
 • komunalnych - 1 542,07 Mg
 • przemysłowych - bd
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca - 0,19 Mg

Miasto Ustka

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów -  8 505,68 Mg w tym:
 • komunalnych -  5 631,58 Mg Mg 
 • przemysłowych – bd
Sposób postępowania z odpadami

Gmina Damnica

 • selektywna zbiórka odpadów: szkło, papier

Gmina Dębnica Kaszubska

 • selektywna zbiórka odpadów: szkło, plastik,
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, odzysk

Gmina Główczyce

 • selektywna zbiórka odpadów: szkło, plastik, niebezpieczne
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • odzysk

Gmina Kępice

 • selektywna zbiórka odpadów: szkło (110,80 MG), papier (6,3 Mg), plastik (25,8 Mg),   niebezpieczne (300 kg) 
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie (770,64 ton) , kompostowanie (bd) , inne (bd)
 • odzysk21,4 Mg

Gmina Kobylnica

 •  selektywna zbiórka odpadów: szkło, papier, plastik, niebezpieczne  
 •  unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 •  odzysk

Gmina Potęgowo

 • selektywna zbiórka odpadów: szkło,papier, plastik,   
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie,
 • odzysk

Gmina Słupsk

 • selektywna zbiórka odpadów: szkło, plastik, niebezpieczne  
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • odzysk

Gmina Smołdzino

 • selektywna zbiórka odpadów: szkło,papier, plastik,   
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • odzysk

Gmina Ustka

 • selektywna zbiórka odpadów: szkło,papier, plastik, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt RTV i AGD   
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • odzysk

Miasto Ustka

 • selektywna zbiórka odpadów w gminie: szkło, papier , plastik niebezpieczne, inne
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne ZZO Bierkowo
 • odzysk ZZO Bierkowo
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Lokalizacja składowiska: miejscowość: Obłęże/ gmina: Kępice

 • typ składowiska – składowisko odpadów komunalnych
 • wielkość składowiska ( ha ) – 1,5
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) bd – 42500 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) bd – 18500 m3
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) - 1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) -  w trakcie wypełniania
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) - w trakcie wypełniania
 • rekultywacja składowiska - tak
 • monitoring składowiska - tak
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie – 5 cm warstwa gliny i sztuczna (folia PEHD o grubości 1 mm)
 • drenaż odcieków - tak
 • oczyszczalnia odcieków - tak
 • instalacja do odgazowania - nie
 • waga - tak
 • kompaktor - nie
 • linia sortownicza - nie
 • kompostownia - nie
 • Ilość unieszkodliwionych w 2010r. odpadów –m.in.771 Mg zmieszanych odpadów komunalnych 

Lokalizacja składowiska: miejscowość: Chlewnica /gmina: Potęgowo

 • typ składowiska – odpady inne niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha ) – 2,52
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) bd – 90 000 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) bd – 45000 m3
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) - 1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) - 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) - 0
 • rekultywacja składowiska - nie
 • monitoring składowiska - tak
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie - bariera sztuczna, naturalna
 • drenaż odcieków - tak
 • oczyszczalnia odcieków - tak
 • instalacja do odgazowania - nie
 • waga - tak
 • kompaktor  - tak
 • linia sortownicza - tak
 • kompostownia - nie
 • Ilość unieszkodliwionych w 2010 r. odpadów – 8102 w tym.188 Mg zmieszanych odpadów komunalnych 

Lokalizacja składowiska: miejscowość: Bierkowo/gmina: Słupsk

 • typ składowiska – kwaterowe
 • wielkość składowiska ( ha ) – 10,21
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) bd – 2 425 560 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – bd , 415920 m3
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) - 3
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) - 2
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) - 1
 • rekultywacja składowiska - tak
 • monitoring składowiska - tak
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie - bariera sztuczna
 • drenaż odcieków - tak
 • oczyszczalnia odcieków - nie
 • instalacja do odgazowania - tak
 • waga - tak
 • kompaktor  - tak
 • linia sortownicza - tak
 • kompostownia - tak
 • Ilość unieszkodliwionych w 2010 r. odpadów – 28778, 5 w tym zmieszane odpady komunalne             2 680,97 Mg

Kompostownia- Bierkowo

 • lokalizacja- Bierkowo
 • Ilość odzyskanych w r. 2010 odpadów-ok.500Mg
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Gmina Damnica - tak
 • Gmina Dębnica Kaszubska – tak
 • Gmina Główczyce – tak
 • Gmina Kępice – tak
 • Gmina Kobylnica – tak
 • Gmina Potęgowo – tak
 • Gmina Słupsk - tak
 • Gmina Smołdzino – tak
 • Gmina Ustka – tak
 • Miasto Ustka - tak
Programy usuwania azbestu
 • Gmina Damnica – 27.01.2010
 • Gmina Dębnica Kaszubska –  20.03.2011
 • Gmina Główczyce – gminny program usuwania azbestu
 • Gmina Kępice – 18.12. 2009 r.
 • Gmina Kobylnica – 27.05.2010
 • Gmina Potęgowo – nie
 • Gmina Słupsk – 26.02.2009
 • Gmina Smołdzino – nie
 • Gmina Ustka – 30.12.2009
 • Miasto Ustka – w trakcie realizacji
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Według listy prowadzonej przez Urząd Marszałkowski, w powiecie słupskim nie ma zakładów posiadających PCB.

 

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Gmina Słupsk – tak, AUTO BAZAR Bierkowo 39 76-200 Słupsk
 • Gmina Dębnica Kaszubska – bd

W pozostałych gminach nie ma.

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Gmina Damnica – brak
 • Gmina Dębnica Kaszubska – http://www.debnica.pl
 • Gmina Główczyce – nie
 • Gmina Kępice – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach
 • Gmina Kobylnica – nie
 • Gmina Potęgowo – tak (składowisko odpadów w Chlewnicy)
 • Gmina Słupsk – PGK Słupsk
 • Gmina Smołdzino – nie
 • Gmina Ustka – punkty organizowane są przez urząd i firmę posiadające odpowiednie uprawnienia w tym zakresie we współpracy z sołtysami poszczególnych miejscowości
 • Miasto Ustka:
  • ZGK Sp. z o. o. Ustka ul. Darłowska 29
  • Dom Handlowy „HERMES” na ul. Kopernika 19
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Obszary zdegradowane na terenie powiatu słupskiego nie występują.  
                                                                                                                            
 

Powiat Tczewski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
 • Powiat Tczewski – data zatwierdzenia 30.11.2004 r., data aktualizacji 25.11.2008 r.
 • Miasto Tczew – data zatwierdzenia 29.08.2002 r., data aktualizacji 26.03.2009 r.
 • Gmina Tczew – data zatwierdzenia 24.11.2004
 • Gmina Morzeszczyn – data zatwierdzenia 01.12.2004 r.
 • Gmina Subkowy – data zatwierdzenia 09.12.2004 r.
 • Miasto i Gmina Pelplin – data zatwierdzenia 13.12.2004 r., data aktualizacji 18.12.2008 r.
 • Miasto i Gmina Gniew – data zatwierdzenia 02.12.2004 r., data aktualizacji 26.11.2008 r.
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Miasto Tczew – data uchwalenia 23.02.2006 r.
 • Gmina Tczew – data uchwalenia 21.03.2007 r.
 • Gmina Morzeszczyn – data uchwalenia 14.06.2006 r.
 • Gmina Subkowy – data uchwalenia 09.02.2006 r.
 • Miasto i Gmina Pelplin – data uchwalenia 31.01.2006 r
 • Miasto i Gmina Gniew – data uchwalenia 26 maja 2010 r.
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • komunalnych 41 586
 • przemysłowych 249 135

Główne zakłady na terenie powiatu tczewskiego wytwarzające odpady przemysłowe:

 • APATOR METRIX S.A. Tczew, ul. Piaskowa 3,
 • Eaton Truck Components S.A. Tczew, ul. 30 Stycznia 55,
 • Flextronics International Poland Sp. z o.o. Tczew, ul. Malinowska 28,
 • Dovista Polska Holding Sp. z o.o. Wędkowy, gm. Tczew,
 • Rolls Royce Marine Poland Sp. z o.o. Gniew, ul. Kopernika 1,
 • GEMALTO Sp. z o.o. Tczew, ul. Skarszewska 2,
 • Silgan Metal Packaging Tczew S.A. Tczew, ul. Rokicka 13,
 • Gardner (Poland) Sp. z o.o. Tczew, ul. 30 Stycznia 55,
 • Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Wytwórnia Mas Bitumicznych w m. Pomyje, gm. Pelplin,
 • Habeco Protection Sp. z o.o. Tczew, ul. Piaskowa 3,
 • Mikrostyk S.A. Gniew, ul. Sobieskiego 11,
 • Eaton Automotive Components Sp. z o.o. Tczew, ul. 30 Stycznia 55,
 • Oerlikon Balzers Coating Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, Zakład w Tczewie, ul. Bałdowska 26, 
 • METRIX METAL Sp. z o.o. Tczew, ul. Piaskowa 3,
 • Cartondruck Polska Sp. z o.o. Tczew, ul. Malinowska 43

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca  364 kg.

 

Sposób postępowania z odpadami

Gm. Gniew

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: Szkło 26000 kg, papier  15000 kg, plastik 44400 kg, niebezpieczne: - zużyty sprzęt elektroniczny 763 kg, baterie 265 kg    
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie,
 • odzysk

Gm. Pelplin

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik niebezpieczne, inne
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • odzysk

Gm. Subkowy

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik, niebezpieczne, inne
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • odzysk - nie

Gm. Morzeszczyn

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: Szkło 10 Mg papier 6 Mg, plastik 8,5 Mg niebezpieczne     akumulatory, baterie w punktach sprzedaży nowych

Gm. Tczew

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach:szkło, plastik 
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • odzysk

Miasto Tczew

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło papier, plastik niebezpieczne
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie
 • odzysk
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacja Składowisko Tczew

 • typ składowiska
 • wielkość składowiska ( ha )
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 1 114 000 m³
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 136 000 m³
 • liczba kwater ogółem ( szt. )
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.)
 • rekultywacja składowiska    
 • monitoring składowiska opad atmosferyczny, wody odciekowe i podziemne, gaz składowiskowy, osiadanie powierzchni składowiska, struktura i skład odpadów  
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie    
  • bariera naturalna / bariera sztuczna
  • drenaż odcieków   
  • oczyszczalnia odcieków  
  • instalacja do odgazowania - spalanie pochodni 
  • waga     
 • kompaktor - tak   
 • linia sortownicza - tak   
 • kompostownia    

Ilość unieszkodliwionych w r.2010. odpadów na składowisku 43553,3  Mg
lokalizacja Składowisko Ropuchy

 • typ składowiska
 • wielkość składowiska ( ha )
 • pojemność całkowita składowiska (m3) 80 000
 • pojemność pozostała do wypełnienia (m3 ) 14 500
 • liczba kwater ogółem ( szt. )1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.)- 
 • monitoring składowiska  
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie    
  • bariera naturalna / bariera sztuczna
  • drenaż odcieków   
  • waga     

    
Ilość unieszkodliwionych w r.2010. odpadów na składowisku 3027 Mg
lokalizacja Składowisko Nicponia

 • typ składowiska
 • wielkość składowiska ( ha )
 • pojemność całkowita składowiska (m3 )193 000
 • pojemność pozostała do wypełnienia (m3 )  5397
 • liczba kwater ogółem ( szt. )2
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 2
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.)-
 • monitoring składowiska  
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie    
  • bariera naturalna / bariera sztuczna
  • drenaż odcieków   
  • waga     

Ilość unieszkodliwionych w r.2010. odpadów na składowisku 2212,95 Mg

Spalarnia

 • lokalizacja spalarni –szpital w Tczewie,  firma EMKA
 • podstawowe dane techniczne -bd

Ilość unieszkodliwionych w roku 2010 odpadów 280,745 Mg   spalarnią

Kompostownia

 • lokalizacja  ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew
 • rodzaj / typ  system otwartego kompostowania pryzmowego
 • podstawowe dane techniczne brak danych

Ilość odzyskanych w r. 2010 odpadów 48 642  Mg

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Miasto Tczew – tak
 • Gmina Tczew – tak
 • Gmina Morzeszczyn – tak
 • Miasto i Gmina Pelplin – tak
 • Miasto i Gmina Gniew – tak
 • Gmina Subkowy – tak
Programy usuwania azbestu
 • Gmina Subkowy 10.12.2009 r.
 • Uchwała Nr LII/326/10 Rady Powiatu Tczewskiego data przyjęcia 29.06.2010 r .
 • Miasto i Gmina Gniew – tak, 26 marca 2008 r.
 • Miasto i Gmina Pelplin – tak, 28 listopada 2007 r.
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Według listy prowadzonej przez  Urząd Marszałkowski-brak w powiecie tczewskim.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowany jest w Tczewie przy ul. Rokickiej 14, prowadzony jest przez  p. Roberta Lewandowskiego właściciela firmy PHU LEMAR
   
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Gniew – Inwest –Kom Gniew ul. Wiślana 6,
 • Subkowy – zbiórki organizowane są okresowo. Podczas akcji przeprowadzanej na terenie całej gminy, mieszkańcy dostarczają zużyty sprzęt do wyznaczonych miejsc, gdzie odbierany jest przez firmę Pesta.
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

gm Subkowy:
Dzikie wysypiska odpadów

 • Rybaki – odpady komunalne zmieszane ok. 200 m³
 • Gorzędziej – odpady komunalne zmieszane – ok. 25 m³           

Pozostałe gminy-  brak danych
  

Powiat Wejherowski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Brak danych z powiatu za rok 2010.
Niżej dane z r.2009.

Uchwała Rady Powiatu NrII/XVI/168/04 z 26.03.2004

http://www.bip.powiat.wejherowo.pl/upload/43/2004-04-08-10-58-40_15_75399.pdf

 

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

Brak danych z powiatu

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

w  2009. roku  - 52 000 Mg

Z czego 0,5 tyś. Mg odpadów  niebezpiecznych

 • komunalnych: Brak danych z powiatu
 • przemysłowych: Brak danych z powiatu

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca
Brak danych z powiatu.

Sposób postępowania z odpadami

Brak danych z powiatu

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Brak danych z powiatu

5.1 lokalizacja  Łężyce , gm Wejherowo

 •  składowisko Ekodolina sp. z o.o.
  • typ składowiska: inne niż niebezpieczne
  • wielkość składowiska ( ha )
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg )
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )
  • liczba kwater ogółem ( szt. )
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. 1)
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.)
  • monitoring składowiska  tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie     bariera sztuczna
  • drenaż odcieków   tak
  • oczyszczalnia odcieków  tak
  • instalacja do odgazowania  tak
  • waga     tak
  • kompaktor    tak
  • linia sortownicza   tak
  • kompostownia    tak

Odpady stałe z terenu miasta i gmin powiatu przewożone są na składowska:

Lp.
Nazwa składowiska
Z jakich gmin
1.
Eko Dolina
Aleja Parku Krajobrazowego 99Łężyce, 84-207 Koleczkowo,
Luzino, Szemud, Wejherowo, Redy, Rumi, a także z Gdyni, Sopotu i gminy Kosakowo
2.
Rybska Karczma
gm.Gniewino
 m.Wejherowo, Luzino, Gniewino, gm.Wejherowo, Linia, Szemud
3.
Gniewino, 84-250 Gniewino
Choczewo, Gniewino, Luzino, Łęczyce oraz m.Wejherowa, a także z Krokowej
4.
Czarnówek(powiat lęborski)
Linia, Łęczyce
Eko Dolina Sp. z o.o. jest jednym z pięciu składowisk w Województwie Pomorskim ,które spełnia wymogi dyrektyw unijnych.Firma posiada sortownie,kompostownie,oczyszczalnie ścieków oraz bioelektrownie. 

Spalarnia-brak
Kompostownia-brak danych
Ilość odzyskanych w r. 2010 odpadów- brak danych

 

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

Brak danych z powiatu

Programy usuwania azbestu

Brak danych z powiatu

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

 Informacja z r.2010
Na liście przedsiębiorstw posiadających urządzenia z PCB, prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego nie występują przedsiębiorstwa z powiatu wejherowskiego.
 

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Brak danych z powiatu z r.2010, informacja z r.2010

Lp.
Stacja demontażu/PZP
Punkt zbierania pojazdów
Adres SD/PZP
1.
            -             
Skup Złomu i Metali Kolorowych-Maria Block
84-239 Bolszewo, ul. Długa 6
2.
            -
Przedsiębiorstwo P.H.U. „IMET”-Grzegorz Igliński
84-240 Reda, ul. Ogrodników 5A
3.
              -
Firma „FUN”-Auto-Handel - Komis Bożena Labuda
84-241 Gościcino , ul.Robakowska12
4.
           
               -
Punkt Skupu Surowców Wtórnych-Kazimierz Bandzmer w Lęborku Oddz. w Wejherowo
84-200 Wejherowo, ul. I Brygady Pancernej WP-5
5.
 Blacharstwo Pojazdowe, Mechanika-Ryszard Szur
            
             -                                   
84-200 Wejherowo
ul Gdańska 1
 
6.
Verso-Żebrowski Sp. jawna
             -
84-207 Bojano,
ul. J. Wybickiego 68
SD - stacja demontażu 
PZP - punkt zbierania pojazdów

 

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Brak danych z powiatu z r.2010, informacja z r.2009.

Zuk Wejherowo , Koksik Reda , PUK Rumia , Eko-dolina sp z o.o.
Punkty Zbierania Odpadków Niebezpiecznych

 • Wejherowo - ZUK
 • Rumia - PUK
 • Reda ,ul.Obwodowa
 • Szemud

 

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Brak danych z powiatu.

Sopot

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Uchwała Rady Miasta Sopotu nr XIX/347/2004 z dnia 13.08.2004 r.

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

Uchwała Rady Miasta Sopotu nr XXXV/592/2006 z dnia 17.03.2006 r.

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

19 284,8 Mg
w tym :

 • komunalnych 15 674,1
 • przemysłowych  3 610,7

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca:   423 kg

Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach:
  • Szkło, 
  • papier,
  • plastik, 
  • niebezpieczne,
  • wielkogabarytowe
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • Unieszkodliwianie odpadów zebranych z terenu Sopotu odbywa się w Spółce EKODOLINA.
 • odzysk

Spółka EKODOLINA

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne,
 • zbiórka odpadów surowcowych w gminach (szkło, papier, plastik, inne),
 • zbiórka odpadów wielkogabarytowych,
 • przetwarzanie odpadów w zakładzie utylizacji,
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach.
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Sopot nie posiada własnego wysypiska odpadów. Jest udziałowcem Spółki EKODOLINA sp. z o.o. Łężyce.

Zakład zagospodarowania odpadów „EKO DOLINA”, Łężyce, gm. Wejherowo, Powiat Wejherowski. Udziałowcami są: Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" oraz gminy: Gdynia, Kosakowo, Reda, Rumia, Sopot, Wejherowo-gmina miejska, Wejherowo-gmina wiejska -

 • powierzchnia składowania kwatery B1/1 wynosi 4,06 ha,
 • pojemność kwatery B1/1 wynosi 605 000 m³ .

Schemat Zakładu „EKO DOLINY”:

 • Segment przyjmowania odpadów od dostawców indywidualnych  
 • Sortownia odpadów 
 • Budynek socjalny z segmentem demontażu sprzętu AGD/RTV
 • Segment demontażu odpadów wielkogabarytowych
 • Kwatera magazynowa na odpady budowlane wraz z segmentem przerobu gruzu budowlanego
 • Pryzmowa kompostownia odpadów zielonych
 • Magazyn czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych 
 • Instalacja odzysku biogazu wraz z elektrownia
 • Podczyszczalnia ścieków i odcieków 
 • Kwatery składowe
 • Inne obiekty     

Ilość unieszkodliwionych w r.2010. odpadów na składowisku[Mg]

Nie dotyczy ponieważ Sopot nie posiada własnego zakładu unieszkodliwiania odpadów.

Spalarnia     NIE DOTYCZY

Kompostownia       NIE DOTYCZY

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

W kwietniu 2008 r. przeprowadzona została na terenie Sopotu inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Gmina Miasta Sopotu posiada wykaz oraz dane dotyczące ilości wyrobów azbestowych w poszczególnych typach zabudowy: zabudowa jednorodzinna (osoby fizyczne); podmioty gospodarcze; jednostki budżetowe.
 

Programy usuwania azbestu

data przyjęcia: kwiecień 2008 r.

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Według listy prowadzonej przez  Urząd Marszałkowski na terenie Sopotu nie ma zakładów posiadających PCB
 

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

brak

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) przy siedzibie Zakładu Oczyszczania Miasta, Al. Niepodległości 723 a w Sopocie.
 

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Nie występują

Słupsk

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

data zatwierdzenia: 22 lutego 2006 roku
data aktualizacji planu: 16 grudnia 2009 roku uchwałą Nr XLVI/718/09 przyjęty został Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Słupska 2008-2011 wraz z perspektywą na lata 2012-2015.

 

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

data uchwalenia – uchwała Nr V/26/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska, weszła w  życie 22 kwietnia 2011 roku.
 

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

35 272,35 Mg
w tym :

 • komunalnych 34 030,00 Mg/rok
 • przemysłowych1242,35 Mg/rok

(uwaga - ilość odpadów wskazanych jako przemysłowe to rzeczywista ilość wybranych odpadów problematycznych, podlegających odrębnym przepisom prawnym)

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca – 355 kg/1 mieszkańca/rok.
 

Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik, niebezpieczne, „odpady niebezpieczne” (biodegradowalne),
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie,
 • odzysk.
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 • lokalizacja składowiska – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie
  • typ składowiska – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
  • wielkość składowiska – 11,4 ha 
  • pojemność całkowita składowiska – 1 212 780 Mg
  • pojemność pozostała do wypełnienia – 219 461 Mg
  • liczba kwater ogółem - 5 szt.
  • liczba kwater eksploatowanych - 5 szt.
  • liczba kwater zamkniętych – 0 szt.
  • monitoring składowiska - tak
  • wyposażenie składowiska – uszczelnienie, bariera naturalna i bariera sztuczna (żwiry  i pyły dymnicowe, folia HDPE), drenaż odcieków, instalacja do odgazowania, waga elektroniczna typu Schenck, 2 kompaktory, 3 linie sortownicze, kompostownia. 

Ilość unieszkodliwionych w roku 2010. odpadów na składowisku – 28 793,07 Mg.

Spalarnia - brak

Kompostownia

 • lokalizacja – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie
  • rodzaj / typ – Komposter typ 16 oraz płyta kompostownicza
  • podstawowe dane techniczne – projektowana moc przerobowa 1 500 Mg/rok

Ilość odzyskanych w roku 2010 odpadów – 574,6 Mg.

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

Miasto posiada wykaz obiektów zawierających azbest.

Programy usuwania azbestu

data przyjęcia – program przyjęty 12 października 2009 roku Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska Nr 758/GKMiOŚ/09
 

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Według listy prowadzonej przez  Urząd Marszałkowski- nie występują w mieście Słupsku
 

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Firma „ADKONIS” -  Oliver Adkonis w Słupsku 76-200 Słupsk, ul. Grottgera 14  
 • ZIS „INSTON’’ Marian Trojanowski  76-200 Słupsk ul. Grottgera 16A
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Lista punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dostępna pod adresem:
http://www.slupsk.pl/srodowisko/dokumenty/1263.html

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

brak obszarów zdegradowanych

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002