Gdańsk

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • Miasto Gdańsk realizując uprawnienia wynikające z art. 115a ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku, prowadzi pomiary w ramach postępowania administracyjnego, polegające na stwierdzaniu ewentualnych przekroczeń dopuszczalnych poziomów emisji hałasu poza terenem zajmowanym przez określony podmiot gospodarczy.
 • Prowadzono pomiary emisji hałasu do środowiska, których źródłem była prowadzona działalność gospodarcza w sferze wytwórczej, jak również w sferze usług ( lokale gastronomiczne, puby itp.).
 • W zakresie określenia emisji hałasu komunikacyjnego wszelkie działania w tym pomiary emisji prowadzone były wspólnie z przedstawicielami zarządcy tras komunikacyjnych - Zarządem Dróg i Zieleni.
 • Prowadzono postępowania administracyjne w sprawie ustalenia poziomu emisji hałasu do środowiska: o wydano jedną  decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku
Gdzie te uciążliwości występują

Głównymi uciążliwościami jest:

 • hałas komunikacyjny przy głównych ciągach komunikacyjnych miasta,
 • hałas pochodzący od instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnych np. sklepów, supermarketów itp.
Czy były dokonywane pomiary

Jednym z istotnych celów realizacji mapy akustycznej jest uzyskanie danych statystycznych dotyczących stopnia „skażenia” aglomeracji hałasem pochodzącym z różnych źródeł. W szczególności zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2002/49/WE należy wyznaczyć i podać ilość osób w budynkach eksponowanych na hałas. Przykładowe dane dla miasta Gdańska (ilość mieszkańców ok. 450 000, powierzchnia: ok. 260 km2) obrazujące stopień narażenia na hałas pokazane są w tabeli poniżej (dane z Mapy akustycznej Miasta Gdańska).

Liczba ludności w setkach narażona na hałas od poszczególnych źródeł
Poziom w dB Hałas drogowy Hałas kolejowy Hałas tramwajowy Hałas lotniczy Hałas przemysłowy

Liczba ludności w setkach narażona na hałas od poszczególnych źródeł
Poziom w dB Hałas drogowy Hałas Kolejowy Hałas tramwajowy Hałas lotniczy Hałas przemysłowy
Ldwn Ln Ldwn Ln Ldwn Ln Ldwn Ln Ldwn Ln Ldwn Ln
  50-54   1300   300   300   0   0
55-59 55-59 2000 400 400 200 400 200 0 0 0 0
60-64 60-64 1500 100 300 100 300 0 0 0 0 0
65-69 65-69 600 0 200 0 100 0 0 0 0 0
70-74 >70 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
>75   0   0   0   0   0  

Ldwn - poziom hałasu w dB wskaźnik hałasu dla pory dzienno-wieczorowo-nocnej, oraz nocnej (wskaźnik LN),

Ln- poziom hałasu w dB wskaźnik hałasu dla pory nocnej

 

W roku 2009 został zakończony pierwszy etap instalacji przestrzennego systemu monitoringu hałasu na terenie miasta Gdańska.
Było to pionierskie przedsięwzięcie w tego typu instalacjach nie tylko na terenie naszego kraju, ale również w pozostałych krajach Unii Europejskiej.
Koncepcja pomiaru dźwięku została opracowana na podstawie prac Europejskiej Grupy Roboczej IMAGINE, zajmującej się standaryzacją metod pomiarowych poziomu hałasu drogowego, kolejowego, przemysłowego oraz lotniczego, a w szczególności w oparciu o dokument: „Determination of Lden and Lnight using measurements”.
Czujnik składa się ze sztywnej płyty odbijającej dźwięk, w której został osadzony mikrofon ¼” wraz z osłonami zabezpieczającymi przed wpływem warunków atmosferycznych.
Płyta musi być umieszczona na większej płaszczyźnie odbijającej dźwięk, np. na ścianie.
W omawianym systemie monitoringu hałasu kierowano się m.in. następującymi przesłankami lokalizacji punktów pomiarowych:

 • punkty usytuowane są na budynkach pierwszej linii zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie źródła (np. ulicy, linii kolejowej itp.),
 • zapewniony dostęp do linii telefonicznej w danej lokalizacji,
 • wysokość instalacji stacji około 4 m nad poziom terenu.

W chwili obecnej działa w systemie 40 stacji monitorujących na obszarze około połowy miasta. W roku 2010 przystąpiono do rozbudowy ww. systemu o dodatkowe 45 stacji pomiarowych oraz rozbudowę portalu internetowego oraz rozszerzeniem możliwości prezentacji danych z systemu monitoringu.


Publikacja danych z systemu realizowana jest poprzez stronę internetową Urzędu Miejskiego w Gdańsku www.gdansk.pl  po wybraniu banera „Mapa akustyczna Miasta Gdańska”, a następnie linku monitoring hałasu.
Wyniki pomiarów tzn. rozkłady wskaźników długookresowych hałasu dla pory dzienno-wieczorowo-nocnej, (tzw. wskaźnik hałasu LDWN), oraz nocnej (wskaźnik LN), przedstawiane są w postaci graficznej. Będą one służyły do analizy wieloletnich trendów zmian poziomu hałasu w środowisku.
Miasto Gdańsk wdrażając system przestrzennego monitorowania stanu środowiska na przykładzie pomiaru poziomu hałasu założyliśmy, następujące efekty jego funkcjonowania:

 • sprawdzenie skuteczności podjętych działań w zakresie ograniczenia hałasu realizowanych w ramach programu ochrony środowiska,
 • realizację ustawowych obowiązków w zakresie prowadzenia monitoringu środowiska na podstawie wyników pomiarów poziomów hałasu określanych wskaźnikami hałasu LDWN  i LN ,
 • udostępniania informacji o stopniu zagrożenia hałasem społeczeństwu,
 • weryfikacja numerycznych map hałasu przez rzeczywisty pomiar w  wybranych punktach,
 • ułatwienie planowania przestrzennego w oparciu o dostępne, rzeczywiste dane pomiarowe,
 • wysoka efektywność systemu – stosunkowo niskie koszty wdrożenia i utrzymania stosunku do ilości stacji pomiarowych
 • możliwość rozbudowy systemu w przyszłości o kolejne komponenty np.:
  • nowe stacje pomiarowe hałasu,
  • pomiary natężenia ruchu pojazdów,
  • pomiary opadów atmosferycznych,
  • pomiary poziomu stanu wód w ciekach wodnych.

W r.2010 WIOŚ nie wykonywał pomiarów na terenie Gdańska.

Czy została opracowana mapa akustyczna

Mapa akustyczna Miasta Gdańska została opracowana do 30 czerwca 2007 r. Mapa obejmuje cały obszar Miasta Gdańska.

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Program ochrony środowiska przed hałasem został uchwalony w dniu 30 grudnia 2009r. uchwałą Nr XLIV/1253/09 Rady Miasta Gdańska  /Dz. Urz.Woj.Pom. z 19 lutego 2010 r. Nr 10; poz. 25/.
 

Gdynia

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • drogowego tak  
 • tramwajowego nie dotyczy  
 • kolejowego tak  
 • lotniczego tak  
 • przemysłowego tak 
 • z imprez masowych,  (reklama dźwiękowa, dzwony kościelne)
Gdzie te uciążliwości występują
 • Drogowy-obwodowa trójmiasta,
 • Lotniczy-lotnisko wojskowe Babie Doły
 • Przemysłowy-tereny przemysłowo-portowe
 • Z imprez masowych –cykliczne imprezy skwer Kościuszki, Babie Doły
Czy były dokonywane pomiary

Wyniki pomiarów, wraz z przekroczeniami dostępne są na stronie internetowej:     http://server.miasto.gdynia.pl/mapaakus/  
WIOŚ nie wykonywał w Gdyni badań w r. 2010

Czy została opracowana mapa akustyczna
Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla miasta Gdyni
Program został przyjęty uchwałą Nr XXIV/567/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 października 2008r  http://www.gdynia.pl/bip/programy/418_62295.html

Powiat Bytowski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

nie występują

Gdzie te uciążliwości występują

nie występują

Czy były dokonywane pomiary

W 2010 r. WIOŚ w Gdańsku nie wykonywał pomiarów na terenie powiatu bytowskiego.

Czy została opracowana mapa akustyczna

nie

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

nie

Powiat Chojnicki

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

Brak danych z powiatu.
Dane z r.2008.

 • drogowy,
 • kolejowy,
 • przemysłowy,
 • z imprez masowych
Gdzie te uciążliwości występują

Brak danych z powiatu.
Dane z r.2008.

 • Hałas (drogowy) komunikacyjny występujący w centrum miasta w okolicy stacji paliw PB skrzyżowanie ulic Szerokiej i Człuchowskiej (droga krajowa 22)
 • Hałas przemysłowy występujący w Czersku przy ul. Królowej Jadwigi w obrębie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "HOLZ-POL" Spółka z o.o.
 • Hałas przemysłowy występujący w Chojnicach w okolicach Osiedla Bursztynowego, przy trasie Chojnice -Kościerzyna pochodzący Firmy Rodzinnej "DRO-BET" Musolf s.j., ul. Kościerska 23, 89 - 604 Chojnice
 • Hałas z imprez masowych w Chojnicach na stadionie "Chojniczanka"
Czy były dokonywane pomiary

W r. 2010 WIOŚ w Gdańsku nie wykonywał pomiarów  na terenie powiatu chojnickiego

Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Powiat Człuchowski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • drogowego   
 • kolejowego
Gdzie te uciążliwości występują
 • Droga krajowa nr 22
 • Droga krajowa nr 25
Czy były dokonywane pomiary

W r.2010 WIOŚ nie prowadził pomiarów w powiecie człuchowskim.

Czy została opracowana mapa akustyczna

nie

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

nie

Powiat Gdański

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • drogowego   
 • kolejowego   
 • lotniczego   
 • przemysłowego 
 • z imprez masowych,
Gdzie te uciążliwości występują
 • Pruszcz Gdański, okolice dworca PKP
 • autostrada A1
 • droga krajowa E7 Gdańsk –Warszawa
Czy były dokonywane pomiary

W r.2010 WIOŚ nie wykonywał pomiarów na terenie powiatu gdańskiego.
Ostatnie pomiary  hałasu komunikacyjnego wykonano w r,.2006 (patrz archiwum 2006/2007)

Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Powiat Kartuski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • drogowego      
 • przemysłowego 
 • z imprez masowych
 • lotniczego
Gdzie te uciążliwości występują
 • „Graham” z Sierakowic Buchacz Sp. J.
 • UNILEVER POLSKA S.A. Oddział Lodów i Produktów Mrożonych – Banino, gm. Żukowo
 • ZEI Żukowo Sp. z o. o. w Żukowie – proces śrutowania, tj. oczyszczania elementów stalowych
Czy były dokonywane pomiary

Powiat nie dokonywał pomiarów.
W r.2010 WIOŚ w Gdańsku nie prowadził pomiarów w powiecie kartuskim
 

Czy została opracowana mapa akustyczna

„Mapa akustyczna dla dróg krajowych o natężeniu ruchu ŚDR>16400 pojazdów na dobę – ciąg drogi krajowej Nr 20 na odcinku od km 297+486 do km 297+738” (Żukowo/przejście)
 

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Nie

Powiat Kościerski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • drogowego - TAK
 • przemysłowego - TAK
 • kolejowego - TAK
Gdzie te uciążliwości występują
 • Droga krajowa nr 20 (Kościerzyna, ul. Wojska Polskiego)
 • Droga wojewódzka nr 214 (Kościerzyna ul. Kartuska)
 • Droga wojewódzka nr 235 (Korne-Brusy)
Czy były dokonywane pomiary

Z inicjatywy gmin lub powiatu w r.2010 pomiary nie były prowadzone.  
WIOŚ nie prowadził w r. 2010 pomiarów w powiecie kościerskim

Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Powiat Kwidzynski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 •  drogowego     
 •  kolejowego      
 •  przemysłowego
Gdzie te uciążliwości występują

• Malborska
• Grunwaldzka
• Sportowa

Czy były dokonywane pomiary

W r.2010 WIOŚ prowadził badania hałasu drogowego w Kwidzynie.
Kwidzyn:
ulice: Braterstwa Narodów, Warszawska/Os. Piastowskie, Chopina, Daszyńskiego
W wytypowanych punktach wykonywano pomiary w okresie:

 • - 1 doby w dni powszednie w okresie wiosennym,
 • - 2 doby w dni powszednie oraz 1 doba podczas weekendu, w okresie jesiennym.

Celem określenia wskaźników długookresowych wykonywano pomiary całodobowe, natomiast w pozostałych obszarach wykonywano pomiary metodą próbkowania, tj 3 serie pomiarowe po 6 pomiarów w każdym.
Uzyskane wyniki obrazują załączone wykresy.
Kwidzyn

 

Czy została opracowana mapa akustyczna

Tak, dla miasta Kwidzyna.

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Jedynie w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Kwidzyńskiego znajduje się „Program operacyjny dla pola Hałas”, w którym opisano zadania na lata 2007-2010 przyczyniające się do zmniejszenia hałasu w powiecie.             
 

Powiat Lęborski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • drogowego   
 • kolejowego          
 • przemysłowy
Gdzie te uciążliwości występują
 • droga wojewódzka nr 214 
 • drogi w obrębie miasta
 • zabudowa przy torach
 • ul. Słupska 18
Czy były dokonywane pomiary

NIE

Czy została opracowana mapa akustyczna
Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Powiat Malborski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

drogowego   
kolejowego
lotniczego   
przemysłowego 
z imprez masowych

Gdzie te uciążliwości występują

Hałas drogowy i kolejowy – miasto Malbork, Al. Wojska Polskiego, Al. Rodła, ul. Armii Krajowej
Hałas lotniczy – gmina Stare Pole, lotnisko wojskowe w Królewie Malborskim, droga nr 22
Hałas przemysłowy – miasto Malbork, Cukrownia Malbork, ul. Sikorskiego

Czy były dokonywane pomiary

W roku 2010 nie były dokonywane pomiary hałasu z inicjatywy gmin i powiatu.
W roku 2010 nie były dokonywane pomiary hałasu przez WIOŚ.

Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Powiat Nowodworski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • drogowego   
 • kolejowego – kolej wąskotorowa o okresie sezonu letniego   
 • z imprez masowych i lokali prowadzących działalność rozrywkową - w okresie sezonu letniego,
Gdzie te uciążliwości występują
 • ul. Warszawska, ul. Tczewska i ul. Morska w Nowym Dworze Gdańskim
 • droga krajowa nr 7 oraz drogi wojewódzkie nr 501 i nr 502
 • kolej wąskotorowa
Czy były dokonywane pomiary

Gmina Stegna – pomiar w 2006 r.  ( narażonych 200 mieszkańców) 

WIOŚ nie prowadził pomiarów w r.2010

Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Powiat Pucki

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

Tak, w sezonie letnim – lokalne przekroczenia

Gdzie te uciążliwości występują
 • restauracje
 • lotnisko w Jastarni
 • kolej
 • koncerty
Czy były dokonywane pomiary

W r.2010 WIOŚ nie prowadził pomiarów na terenie powiatu puckiego.

Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Powiat Starogardzki

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • Gmina Wiejska Bobowo: b/d
 • Gmina Wiejska Lubichowo: drogowego
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy: b/d
 • Gmina Miejska Skórcz: drogowego
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: b/d       
 • Gmina Miejska Czarna Woda: b/d 
 • Gmina Wiejska Kaliska: drogowego 
 • Gmina Wiejska Osiek: drogowego, imprez masowych, inne
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b/d 
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: drogowy- autostrada  A1 
 • Gmina Wiejska Skórcz: drogowego
 • Gmina Wiejska Zblewo: drogowy- droga krajowa nr 22, droga wojewódzka nr 214
Gdzie te uciążliwości występują
 • Gmina Miejska Skórcz: w ulicach 27 stycznia, Hallera, 3 Maja, Pomorskiej.
 • Gmina Smętowo Graniczne: przebieg autostrady A1
 • Gmina Wiejska Skórcz: autostrada A1
 • Gmina Wiejska Osiek: teren przy drodze wojewodzkiej nr 214 Skórcz – Warlubie
 •  w czasie koncertów muzyki chrześcijańskiej GOSPEL oraz festynów gminnych
Czy były dokonywane pomiary

W r.2010 WIOŚ  w Gdańsku wykonywał pomiaru hałasu komunikacyjnego w Starogardzie
Starogard Gdański
Skutki hałasu dla organizmu:

 • ok. 70 dB – niekorzystne zmiany wegetatywne w organizmie,
 • powyżej 75 dB – rozmaite uszkodzenia organiczne i choroby, m.in. nadciśnienie tętnicze, zaburzenia pracy żołądka, wzrost wydzielania adrenaliny, wrzody żołądka, przyspieszenia procesu starzenia,

od 90 dB – osłabienie i ubytek słuchu

Na obu wykresach poziom hałasu podano w dB

Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Powiat Sztumski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • Drogowego (Gmina Sztum i Gmina Dzierzgoń)
 • Lotniczego (Gmina Stary Dzierzgoń)
Gdzie te uciążliwości występują

Brak informacji

Czy były dokonywane pomiary

W r.2010 WIOŚ w Gdańsku nie prowadził badań w powiecie sztumskim.

Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Powiat Słupski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • Gmina Damnica -drogowy, kolejowy
 • Gmina Dębnica Kaszubska – bd
 • Gmina Główczyce – nie
 • Gmina Kępice – bd
 • Gmina Kobylnica – drogowy
 • Gmina Potęgowo – drogowy, kolejowy
 • Gmina Słupsk – nie
 • Gmina Smołdzino – nie
 • Gmina Ustka – nie
 • Miasto Ustka -  imprezy masowe w czasie trwania sezonu letniego
Gdzie te uciążliwości występują
 • Gmina Damnica – ciąg trasy E6, ciąg linii kolejowej nr 202 relacji Gdańsk – Szczecin
 • Gmina Kobylnica – droga krajowa nr 6 i 21
 • Gmina Potęgowo – droga krajowa nr 6, linia kolejowa Gdańsk – Stargard Szczeciński
 • Miasto Ustka- promenada, plaża, OSiR ( Ośrodek Sportu i Rekreacji na ul. Grunwaldzkiej 35)    

Na terenie innych Gmin (Gmina Dębnica Kaszubska, Gmina Główczyce, Gmina Kępice, Gmina Smołdzino, Gmina Słupsk, Gmina Ustka– brak)
 

Czy były dokonywane pomiary

W r. 2010 WIOŚ w Gdańsku nie wykonywał pomiarów w powiecie słupskim

Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Powiat Tczewski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • Drogowego + droga krajowa Nr 91, Trasa Nr CE-65 Gdańsk - Bydgoszcz      
 • Kolejowego linia torów kolejowych Gdańsk Bydgoszcz  
 • lotniczego   
 • przemysłowego 
 • z imprez masowych,
 • innego
Gdzie te uciążliwości występują
Czy były dokonywane pomiary

W r.2010 WIOŚ nie prowadził badań.
W r.2006 WIOŚ wykonał badania w 20 punktach pomiarowych (patrz dane archiwalne r.2007)
 

Czy została opracowana mapa akustyczna

nie

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

nie

Powiat Wejherowski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

Brak danych z powiatu

Gdzie te uciążliwości występują

Brak danych z powiatu

Czy były dokonywane pomiary

W r.2010 WIOŚ nie prowadził pomiarów w powiecie wejherowskim.
W r.2009 WIOŚ prowadził pomiary hałasu komunikacyjnego w powiecie wejherowskim, lecz w sprawozdaniu nie ma informacji na temat liczby mieszkańców narażonych jego uciążliwości
W 2009 roku punkty pomiarowe zlokalizowano:

badania poziomu długookresowego:

 • 2 punkty w miejscowości Rokitnica przy ul. Bałtyckiej 10, oraz Bałtyckiej 15;

pozostałe obszary:

 • Reda ul. Pucka 46-48,  oraz Gdańska 60,
 • Rumia, ul. Starowiejska 57, oraz Sobieskiego 56,
 • Wejherowo, ul. I Brygady Pancernej WP/Salon WEMA, I Brygady Pancernej WP123A, Puckiej 38, oraz 3 Maja 24.

Wyniki pomiarów podano w r.2009. (patrz archiwum)

Czy została opracowana mapa akustyczna

Mapy akustyczne nie zostały opracowane.

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Brak danych powiatu.

Sopot

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

Tak:

 • drogowego,    
 • kolejowego,      
 • z imprez masowych.
Gdzie te uciążliwości występują
 • Rejon Al.. Niepodległości
 • Rejon trakcji kolejowej ( centrum miasta)
 • Rejon ciągu ul. Bitwy pod Płowcami i ul. Grunwaldzkiej
Czy były dokonywane pomiary

W r. 2010 WIOŚ nie wykonywał pomiarów w Sopocie.

Czy została opracowana mapa akustyczna

W 2008 r. został opracowany „Operat akustyczny dla strefy „A” obszaru ochrony uzdrowiskowej w Sopocie”.

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Nie

Słupsk

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

tak,

 • drogowego      
 • przemysłowego
Gdzie te uciążliwości występują
 • tereny przyległe do dróg krajowych
 • obszary sąsiadujące z Dzielnicą Przemysłowo- Składową „Północ”
Czy były dokonywane pomiary

WIOŚ nie wykonywał pomiarów w Słupsku w r.2010 

Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002