Gdańsk

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • Niedostateczny rozwój ekonomiczny miasta,
 • niedostatek inwestycji tworzących nowe miejsca pracy,
 • bezrobocie i ubóstwo części społeczeństwa oraz związane z tym patologie,
 • częściowo przestarzała infrastruktura miejska,
 • niedostateczna infrastruktura komunikacyjna, brak uzbrojonych  terenów pod budownictwo,
 • niezrównoważone wykorzystanie terenów i infrastruktury miejskiej,
 • potrzeba rewitalizacji terenów poprzemysłowych i niektórych dzielnic miasta.
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Rok 2006
Zaprojektowano, a następnie wykonano mały zieleniec „Zielony Pomnik” upamiętniający Pontyfikat Jana Pawła II. Zielony pomnik to kompozycja o wymowie symbolicznej, odnosząca się do życia i myśli Papieża. Został otwarty w 20 rocznicę mszy papieskiej na Zaspie.

 

Rok 2007
Miasto Gdańsk, jako pierwsza aglomeracja w Polsce o ilości mieszkańców powyżej 250 tysięcy opracowało mapę akustyczną wypełniając tym samym obowiązek nałożony prawem polskim i unijnym dochowując terminu ustawowego ,tj. 30 czerwca 2007.
Wyżej wymieniony projekt został zakwalifikowany do półfinału w ogólnoświatowym konkursie BE Awards 2008 w kategorii „ Innowacyjne opracowania z zakresu ewidencji gruntów oraz zagospodarowania przestrzennego” organizowanym przez amerykańska firmę Bentley Systems Inc.

Udział w ogólnokrajowym konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczną w Polsce - I nagroda w kategorii – przestrzenie zieleni za „Rewitalizacje zabytkowych fortyfikacji miejskich i adaptacja terenu na funkcje rekreacyjne. Gdańskie Planty”.

 

Rok 2008
Wyróżnienie Projektu Parku Nadmorskiego I nagrodą na II Ogólnopolskim Konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich na Najlepiej Zorganizowana Przestrzeń Publiczną w Kategorii „Przestrzeń zielona”-
Park Nadmorski im. Prezydenta R. Reagana – teren zieleni ogólnodostępnej
o znaczeniu ogólnomiejskim, miejsce wypoczynku i rekreacji w Pasie Nadmorskim
o powierzchni 80 ha. Park powstał w miejsce zaniedbanych, podtopionych ogrodów działkowych. Podstawowym celem było przeciwdziałanie degradacji ujęcia wód podziemnych Czarny Dwór-Zaspa wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych
a następnie  uporządkowanie i zagospodarowanie parkowe tego terenu.

 

Rok 2009
Uruchomienie przestrzennego systemu monitoringu hałasu na terenie miasta Gdańska. W systemie monitoringu hałasu zostało zamontowanych 40 stacji monitorujących pracujących na dużym obszarze miasta on – line. Jest to pierwszy system tego typu wdrożony w kraju, jak również na terenie Unii Europejskiej. W w/w systemie zostały wykorzystane i wdrożone wyniki prac Grupy Roboczej IMAGE Unii Europejskiej.

Inne działania:

 

I) Zrealizowano 6 stanowisk "Multimedialnej sieci informacji o jakości środowiska
w Gdańsku ENVIRONET"

Miasto Gdańsk, jako pierwsze w Polsce, od 2006r. realizuje ogólnodostępny serwis informacyjny o jakości powietrza. W miejscach publicznych zainstalowano 6 paneli informacyjnych przekazujących bieżącą informację za stacji pomiarowych, prognozę pogody
i prognozę stanu jakości powietrza w danej dobie. W następnym etapie przekazywane będą komunikaty o potencjalnej możliwości wystąpienia sytuacji smogowej
i przewidywanych dla niej działaniach prewencyjnych w grupach wrażliwych (dzieci, seniorzy). Celem uproszczenia formy przekazu niniejszej informacji wprowadzono indeks jakości powietrza – różnokolorowe postaci ATMOLUDKA - (od jasnoniebieskiego, oznaczającego bardzo dobry stan powietrza, do czerwonego – alarmującego i zalecającego pozostanie w domu).

 

II) Zwiększano zaangażowanie społeczne na polu ochrony środowiska oraz wpływano na aktywizację społeczeństwa celem wykorzystywania terenów zieleni miejskiej do aktywnego wypoczynku, rekreacji i edukacji.

 •  W 2009 roku uruchomiono program „Wyginaj śmiało ciało”- zajęcia gimnastyki, rekreacji ruchowej, nording walking, ścieżki zdrowia na terenie Pasa Nadmorskiego – program cieszył się dużym zainteresowaniem społecznym i będzie kontynuowany.
 • W 2009 roku wykonano ścieżkę dydaktyczną „Przyroda Pasa Nadmorskiego”, na której ustawiono tablice edukacyjne opisujące elementy flory i fauny  znajdujące się w pasie przybrzeżnym – przybliżenie zasobów przyrodniczych mieszkańcom i turystom.
 • W 2009 roku przeprowadzono akcję „Posadź drzewo” – przy udziale społeczeństwa – rodziców i dzieci posadzono ok. 500 szt drzew (dęby i sosny) na trenach leśnych w Pasie Nadmorskim. W czasie akcji rozdawane były również  nasiona kwiatów  i zachęcano do ukwiecania balkonów i okien.
 • Akcja „Kwiaty dla mieszkańców Gdańska” polegająca na bezpłatnym rozdawnictwie nasion odbywała się przy okazji wszystkich imprez ekologicznych organizowanych cieszyła się dużym zainteresowaniem. W roku 2009 – łącznie rozdano 15 tysięcy torebek z nasionami różnych kwiatów ozdobnych. Przy okazji udzielano porad ogrodniczych.

 

III) Program „Psia toaleta”
Wdrożony w 2005r. Ustawiono dystrybutory z torebkami i kosze na psie odchody w pasie nadmorskim i innych parkach i zieleńcach na terenie miasta (łącznie 30 zestawów). „Psia toaleta” poza fizycznie ustawionymi dystrybutorami to także program edukacji mieszkańców propagujący sprzątanie po swoich pupilach. Torebki z automatu znalazły nabywców, a przede wszystkim zwróciły uwagę społeczną na problem tego rodzaju nieczystości na terenach zieleni w mieście. Gdański program wzbudził zainteresowanie w innych miastach w Polsce, i wzorem Gdańska, jest tam również wdrażany.

 

IV) Utworzenie trzech obszarów wartościowych przyrodniczo w 2006r., objętych ochroną prawną w formie użytków ekologicznych:

 • Użytek ekologiczny „Migowska Bielawa” o powierzchni 0,51 ha, zlokalizowany pomiędzy ul. Myśliwską i osiedlem Jasień. Celem powołania użytku jest ochrona torfowiska przejściowego z masową obecnością torfowców i wełnianek. Miąższość złoża torfu pozwala określić wiek obiektu na ok. 2 – 3 tys. lat.
 • Użytek ekologiczny „Dolina Czystej Wody” o powierzchni 2,73 ha, zlokalizowany w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Celem ochrony jest zabezpieczenie istnienia stanowisk chronionych oraz wzmożona ochrona siedlisk hydrogenicznych i związanych z nimi zbiorowisk roślinnych.
 • Użytek ekologiczny „Łozy w Kiełpinie” o powierzchni 6,29 ha, zlokalizowany w okolicy Kiełpina Górnego. Celem ustanowienia użytku jest wzmożona ochrona siedlisk hydrogenicznych, a w szczególności zabezpieczenie istnienia stanowisk wierzby szarej.


V) W latach 2006-2008 powstał zieleniec wypoczynkowy przy ul. Michny w Gdańsku Letnicy w systemie współpracy prywatno- publicznej, na terenie należącym do parafii za środki Gminy Gdańsk. Powstało ogólnodostępne miejsce wypoczynku i rekreacji oraz resocjalizacji dla mieszkańców  dzielnicy. Inicjatywa i dokumentacja projektowa w fazie koncepcji - Wydział Środowiska.
 

Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • Kanalizacja sanitarna - rozwój sieci
 • Zaopatrzenie w wodę - poprawa jakości, ochrona zasobów
 • Poprawa zabezpieczeń przeciwpowodziowych, ochrona wód
 • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza
 • Modernizacja gospodarki odpadami
 • Transport i komunikacja - ograniczenie uciążliwości
 • Rewitalizacja części Gdańska
 • Ochrona obszarów i obiektów przyrodniczych, rozwój terenów zielonych
 • Monitoring środowiska
 • Edukacja ekologiczna

zagrożenia powodziowe, stosowanie rozwiązań tymczasowych na obrzeżach miasta w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków i wód opadowych, z uwagi na brak rozwiązań systemowych – najpierw uzbrojenie, potem budowa.
 

Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Porozumienie z gminami: Sopot, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Żukowo w sprawie przyjmowania ścieków na oczyszczalni "Wschód"
 • Porozumienie z miastem Pruszcz Gdański, z gminą Kolbudy w sprawie przyjmowania odpadów do ZU w Szadółkach
 • Założenie Fundacji Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej przez gminy-miasta: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Tczew
 • Wspólne projektowanie hali sportowej przez Gdańsk, Sopot
 • Organizacja seminariów i konferencji
 • Uczestnictwo w pracach Związku Miast Polskich
Realizacja współpracy partnerskiej
 •   Astana (Akmoła) / Kazachstan
 •   Barcelona / Hiszpania
 •   Brema / Niemcy
 •   Cleveland / USA
 •   Gandawa / Belgia
 •   Helsingor / Dania
 •   Kaliningrad / Federacja Rosyjska
 •   Kalmar / Szwecja
 •   Marsylia / Francja
 •   Newcastle, Gateshead / Wielka Brytania
 •   Nicea / Francja
 •   Nowopołock, Połock / Białoruś
 •   Odessa / Ukraina
 •   Omsk / Federacja Rosyjska
 •   Palermo / Włochy
 •   Rotterdam / Holandia
 •   Rouen / Francja
 •   Sefton / Wielka Brytania
 •   Sankt Petersburg / Federacja Rosyjska
 •   Szanghaj / Chiny
 •   Turku / Finlandia
 •   Wilno / Litwa

Więcej informacji na http://www.gdansk.pl/samorzad,62,733.html

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

http://www.gdansk.pl/ue,736.html
   
MIMOSA Działania innowacyjne dot. zrównoważonego transportu, poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz w środkach transportu, kampanie informacyjne promujące transport tramwajowy Bolonia (Włochy) – lider projektu,


Utrecht (Holandia)

,
Tallin (Estonia),


Funchal (Portugalia) 

 • Udział w CIVITAS PLUS – prestiżowym programie Komisji Europejskiej o dużym znaczeniu politycznym
 • Możliwość realizacji działań promocyjnych i innowacyjnych komplementarnych do projektów inwestycyjnych dot. poprawy jakości transportu zbiorowego PACEM Zagadnienia związane  ze zrównoważonym rozwojem miast nadmorskich Marsylia (Francja) - lider projektu,


Rabat (Maroko), Aqaba (Jordania)  

 • Nawiązanie ścisłej  współpracy partnerskiej z Marsylią (liderem projektu)  - miastem partnerskim Gdańska od 1992
 • Promowanie doświadczeń miasta Gdańska w zakresie zrównoważonego rozwoju wśród partnerów z regionu Morza Śródziemnego
 •  

PIMMS Transfer Zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju transportu publicznego, poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz w środkach transportu, kampanie informacyjne promujące transport  publiczny Almada (Portugalia),


Frankfurt (Niemcy), Londyn (Wlk. Brytania), Maribor (Słowenia), Bratysława (Słowacja), Larnaca (Cypr), Graz (Austria), Sztokholm (Szwecja), Treviso (Włochy), Uniwersytet Erazmus Rotterdam (Holandia), Serres (Grecja), Kłajpeda (Litwa), Sofia (Bułgaria), Timisoara (Rumunia) 

 • Nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych urzędników
 • Możliwość sfinansowania kampanii informacyjnych i promocyjnych dot. poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz w środkach transportu
 •  

LED Zwiększenie oszczędności energii poprzez zastosowania oświetlenia LED w miastach  Kalmar (Szwecja), Wismar (Niemcy) 

 • Możliwość przeprowadzenia działań pilotażowych dot. zastosowania technologii LED przy oświetleniu obiektów zabytkowych
 • Umocnienie współpracy i więzi z liderem projektu Kalmarem – miastem partnerskim Gdańska


PURE Działania i inwestycje prowadzące do zredukowania emisji fosforu w oczyszczonych ściekach odprowadzanych do Morza Bałtyckiego i wymiana informacji dot. dostępnych technologii oczyszczania ścieków i najlepszych metod zagospodarowania osadów ściekowych oraz dokonanie konkretnych inwestycji na terenie wybranych oczyszczalni miast partnerskich.

 

UBC,
Fundacja John-a Nurminen-a, Baltic Marine Environment Protection Commission HELCOM, miasta partnerskie: Lubeka (Niemcy), Brześć (Białoruś),
Ryga (Łotwa), Jurmala (Łotwa), Kohtla-Järve (Estonia), Szczecin (Polska), Mariehamn (Finlandia)

 • Zweryfikowanie efektywności i zasadności zastosowanej technologii oczyszczania ścieków na Oczyszczalni „WSCHÓD” 
 • Wymiana informacji nt. możliwości zredukowania stężenia fosforu w odprowadzanych ściekach i możliwości zagospodarowania osadów ściekowych na przykładzie rozwiązań zastosowanych w innych miastach.
 • Zakończenie projektu uroczystą konferencją w Gdańsku w 2012 roku, co pozwoli dodatkowo na promocję miasta
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
 • laureat konkursu Panteon Polskiej Ekologii 2010 w kategorii miasto powyżej 100 tysięcy mieszkańców, za przestrzenny system monitoringu hałasu na terenie miasta Gdańska,
 • laureat XII edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” w kategorii Gmina Przyjazna Środowisku.
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Brak danych z Miasta z r.2010.
Niżej informacje z r.2008.
Czy powiat/gminy ubiega się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej

Nazwa Projektu
Wartość Projektu
Lista indykatywna
/Terminy aplikacji
Uwagi
Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku
36,848 mln zł wartość szacunkowa
(bez taboru), dofinansowanie z UE - 22 110 000 zł
PO IG 6.4-6 MP Nr 60
dof. 60 %, aplikacja do 30.09.2009r.
Partner - MHMG, 1.06.2009 - POT - Kontrola dokumentów wraz z kwakifikacją do nowej Listy Indykatywnej, która ma być weryfikowana w lipcu 2009
Ochrona wód Zatoki Gdańskiej
(39 zadań + monitoring)
około 200 mln zł
PO IiŚ 3.1-14
z lutego 2009r., orientacyjny koszt całkowity 108,8 mln zł, szacunkowa kwota dof. 21,76 mln zł (20%)
Partner - Pruszcz Gd.
4 Projekty - Gdańsk, Gdynia, Sopot, Małe Trójmiasto
Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego i Trasa Sucharskiego (A)
1.950 mln zł, w tym:
Gmina - 590 mln zł
UE - 790,57 mln zł
(ok. 57%)
 PO IiŚ 7.2-5 MP Nr 58
GIK
brak SW
Połączenie dróg krajowych - Trasa Słowackiego i Trasa Sucharskiego (B)
570 mln zł
konieczny lobbing w MI w celu umieszczenia na liście
GIK
brak SW
GPKM III A:
- 1 nowa linia (przez ul.Witosa i ul. Nowa Łódzka)
- modernizacja 12 odc.
- budowa i przebudowa elektroenergetyki trakcyjnej
- zajezdania tramwajowa - ZKM
- zakup taboru - 35 szt. ZKM
548,29 mln zł
PO IiŚ 7.3 -11
/IV kw.2009r.
indywidualny termin aplikacji tylko GPKM IIIA
konieczna aktualizacja SW oraz wniosku aplikacyjnego.
GPKM III B:
- 1 nowa linia (Morena)
- modernizacja 2 odc                    - budowa i przebudowa elektroenergetyki trakcyjnej
- zakup taboru 5 szt.- ZKM
172,36 mln zł
 
 
termin nieznany (możliwa rezygnacja z
konkursu) konieczna aktualizacja SW oraz wniosku aplikacyjnego
Trasa W-Z w Gdańsku, odc. od ul. Kartuskiej do ul. Otomińskiej (bez węzła Karczemki)
192,3 mln zł
złożono wniosek do konkursu
PO IiŚ 8.2  
dnia 10.11.2008r.
Projekt odrzucono 30.03.2009 - protest GMG z dnia 09.04.2009
Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej
(19 dróg rowerowych w Gdańsku, )
wgwniosku o dofinansowanie:
146.971.101,72
konkurs
RPO WP
3.1
27.03.2009r.
Odpowiedź na uwagi formalne złożona została w dniu 23.04.2009r.
trwa ocena Projektu
Przebudowa ul. Łostowickiej w Gdańsku (etapy I i III)
wg SW
38.748.564,65

RPO WP
4.1
27.03 został złożony wniosek aplikacyjny
trwa ocena Projektu

Budowa ul. Nowej Łódzkiej
wg SW
92.517.838,63
konkurs
RPO WP
4.1
27.03.2009r. został złożony wniosek
trwa ocena Projektu
Europejskie Centrum Solidarności
292,8 mln zł
PO IiŚ 11.2-4
50 %
 
Gdański Program Rewitalizacji :
- Dolne Miasto
(ul. Łąkowa i ul. Wróbla)
- Dolny Wrzeszcz
(ul. Wajdeloty)
- Nowy Port
(CSW Łaźnia)
- Letnica
91 mln zł
konkurs
RPO WP 3.2.1
30.09.2009r.
 
Inkubator przedsiębiorczości
57 967 503,00
RPPM.01.05.01-00-006/08
dof. 40%
brak drogi
dojazdowej   !?
HEWELIANUM IB
10 mln zł koszt projektu 15 942 449,74zł, kwota z budżetu 6 404 244,74zł lata 2009-2012
konkurs RPO WP 3.2.2
24.04.2008 wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie
 

 
Projekty Partnerskie
 

Nazwa Projektu
Wartość Projektu
Lista indykatywna
/Terminy aplikacji
Uwagi
Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej :
- most w Przegalinie
- przystań w Sobieszewie
 
cz. GMG
ok. 13 mln zł
PO IG 6.4-1 MP Nr 60
dof. 60 %
/30.06.2009r.
Porozumienie partnerskie podpisano w dniu 8.12.2008r.
Kolej Metropolitalna w Trójmieście - etap I
746,64mln PLN 900,957PLN netto wariant najdroższy wg opracowania SW
PO IiŚ 7.3-13 MP Nr 58
dof. 50 %
 
opracowywane SW nie spełnia wymogów SW na potrzeby aplikacji. Koszty stanowczo niedoszacowane
Odbudowa nabrzeży Motławy i Martwej Wisły       
- Motława                                       - Martwa Wisła
185,00 mln zł. kwota dof. 54,06 mln zł, zgodnie z koszt.inwest. Na Martwą Wisłę przewiduje się ok. 150.000.000 zł, natomiast na Motławę ok. 35.000.000 zł
POIiŚ 7.2-8 MP Nr 58
kpp oraz dok. projekt. zlecane przez Urząd Morski w Gdyni, realizacja projektu - 2010-2014, podpisanie umowy użyczenia terenów nabrzeży przez WS UM, wykwaterowanie lokatów z budynku ul. Przełom 6 - WGK UM, w trakcie przygotowywania projekt Porozumienia na Martwą Wisłę. Przekazany projekt Aneksu do Porozumienia z lipca 07 nie został zaakceptowany przez UMGdy
Zabezpieczenie p.powodziowe Żuław - Kanał Raduni
145,385 mln zł
PO IiŚ 3.1-2 MP Nr 58
dof. 85 %
/XII.2009
Dnia 16.01.2009 podpisano Umowę Partnerską na przygotowanie inwestycji
TRISTAR
192,3 mln zł 
(może ulec zmiejszeniu poniżej 50 mln Euro. Wykaże to SW)
konkurs
POIŚ 8.3
II/III kwartał 2009
Koszt podano wg Koncepcji, aktualizacja SW i kosztu wynika z braku konkursu w działaniu 7.3 i rozszerzenia zakresu rzeczowego działania 8.3
Zintegrowany System Informacji Turystycznej WP
14,09 mln zł
6,9 mln zł GMG
 RPO WP, Działanie 6.2
złożenie wniosku do 6.03.2009r., dofinansowanie 68,3%, Planowany termin informacji o dofinansowaniu z RPO - lipiec 2009
modernizacja Bramy Wyżynnej - MHMG
oraz 15 lokalizacji INFOKIOSKÓW - WPG RT
2009-2012 Porozumienie, należy podjąć decyzję o wykonawcy projektów i robót budowlano-montażowych infokiosków.
Układ komunikacyjny do WHSW na granicy Gdańska i Sopotu
204,97 mln zł
konkurs
RPO WP 4.1
27.03.2009
wartość Projektu II
(bez ronda)
 
http://www.gdansk.pl/ue,1211.html

 

 

Gdynia

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • umożliwienie naszym mieszkańcom korzystania z ciepła skojarzonego
 • ograniczenie hałasu i zanieczyszczenia powietrza PM 10 w centrum miasta
 • ograniczenie presji deweloperów na terenach zielonych
 • poprawa czystości wód Zatoki Gdańskiej
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • likwidacja tzw. „niskiej emisji” przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe – program wspierania finansowego modernizacji ogrzewania polegającej na zastąpieniu pieców i kotłowni węglowych ogrzewaniem konwencjolanym: gazowym, olejowym lub elektrycznym oraz niekonwencjonalnym: kolektory słoneczne i pompy ciepła.
 • wybudowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Łężycach ( Gdynia wraz z gminami zrzeszonymi w   Komunalnym Związku Gmin).
 • opracowanie i wykonanie mapy akustycznej
 • modernizacja stolarki okiennej, instalacji c.o. w budynkach użyteczności publicznej
 • ograniczenie spływu nieczystości do rzeki Kaczej- otwarcie kąpieliska Orłowo Południowe
 • utworzenie 7 użytków ekologicznych w dzielnicy Dąbrowa i  1 w dzielnicy Wielki Kack
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • przebudowa systemu odbioru odpadów komunalnych
 • hałas komunikacyjny
 • zanieczyszczenie powietrza PM10 w centrum Miasta
 • dziki w mieście
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”http://www.kzg.pl/
 • Związek Międzygminny Zatoki Puckiej
 • Fundacja ARMAAG http://armaag.gda.pl/
Realizacja współpracy partnerskiej
 • EUROREGION BAŁTYK - członkostwo Gdyni od 1998 r.
 • STOWARZYSZENIE "POMORSKIE W UNII EUROPEJSKIEJ"
 • UNION OF THE BALTIC CITIES (UBC)
 • Związek Miast Bałtyckich - członkostwo Gdyni od 1991 roku.
 • ZWIĄZEK MIAST POLSKICH (ZMP) - członkostwo Gdyni od 1990 roku.

Miasta siostrzane Gdyni:

 • Plymouth (Wielka Brytania) - 1976
 • Kilonia (Niemcy) - 1985
 • Aalborg (Dania) - 1987
 • Kotka (Finlandia) - 1988
 • Karlskrona (Szwecja) - 1990
 • Brooklyn (New York, USA) - 1991
 • Kristiansand (Norwegia) - 1991
 • Kłajpeda (Litwa) - 1993
 • Baranowicze (Białoruś) - 1993
 • Seattle (USA) - 1994
 • Kaliningrad (Rosja) - 1994
 • Liepaja (Łotwa) - 1999
 • Kunda (Estonia) – 2001
 • Związek Wybrzeża Opalowego (Francja) - 2004

 

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Projekty zrealizowane:

 • „Przyroda - eksperyment o nieograniczonych możliwościach”, Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych, 2009-2010,
  • koszt całkowity 16 776 EUR (71 979 zł),
  • dofinansowanie 14 260 EUR (61 182 zł).
 • „Od praktyki do własnego biznesu”, Program Uczmy się przez całe życie, Sektor: Leonardo Da Vinci, , 2009-2010,
  • koszt całkowity 112 169 EUR (447 744 zł),
  • dofinansowanie 100%.
 • „Etyczny i odpowiedzialny nastolatek-konsument na rynku europejskim”, Program Uczmy się przez całe życie, Sektor: Comenius, Umowa nr 2008-1-PL1-COM06-00885 1, 2008-2010,
  • koszt całkowity  24 000 EUR (83 678 zł),
  • dofinansowanie 100%.
 • „Jak inni nas postrzegają”, Polsko – Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, marzec-czerwiec 2010 r.,
  • koszt całkowity  23 629 zł,
  • dofinansowanie 100%.
 • „Poznajemy się przez sztukę”, Polsko – Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, marzec-listopad 2010 r.,
  • koszt całkowity  5 507 EUR (18 999 zł),
  • dofinansowanie 100%.
 • „Razem dla europejskiego dialogu – 25-lecie partnerstwa miast Gdyni i Kilonii”, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) w Warszawie, maj – czerwiec 2010,
  • koszt całkowity 114 805 zł,
  • dofinansowanie 39 927 zł.
 • EFS PROGRESS - Promoting Quality of Social Services of General Interest (SSGI) VS/2008/0589, Territorial quality standards in social services of general interest – TQS in SSGI (Terytorialne standardy jakości w usługach społecznych pożytku publicznego), 2008-2010,
  • koszt całkowity części gdyńskiej 28 157 EUR (107 954 zł),
  • dofinansowanie dla Gdyni 23 157 EUR (88 784 zł).

Projekty realizowane:

 • „SOuth-NORth Axis – Sonora EFRR” w ramach Programu Środkowej Europy, 2008-2012,
  • koszt całkowity  gdyńskiej części projektu 114 000 EUR (521 527 zł),
  • dofinansowanie dla Gdyni 96 900 EUR (443 298 zł).
 • „Baltic active education network for development of people-to-people initiatives (eduPEOPLE)”, EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk, priorytet II, działanie 2.4 Inicjatywy społeczeństw lokalnych, 2009-2011,
  • koszt całkowity 150 000 EUR (616 350 zł),
  • dofinansowanie dla Gdyni 127 500 EUR (523 898 zł).
 • „Rozwój innowacyjnych systemów poprzez wymianę wiedzy, DISKE”, EFRR w ramach Programu Południowy Bałtyk 2007-2013, oś priorytetowa 1 Konkurencyjność gospodarcza, działanie 1.1 Rozwój przedsiębiorstw, 2009-2011,
  • koszt całkowity 308 146 EUR (1 263 275 zł),
  • dofinansowanie 224 655 EUR (920 996 zł). 
 • „Wspieranie międzynarodowej aktywności innowacyjnych przedsiębiorców z Pomorza poprzez udział w targach. Let’s EXPO!”, EFRR w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego 2007 – 2013, priorytet 1 Rozwój i Innowacje w MŚP, działanie 1.6 Promocja gospodarcza regionu, 2009-2011,
  • koszt całkowity 1 012 826 zł,
  • dofinansowanie 634 236 zł.
 • „Interface - Intermodal Cross-Border Passenger Transport Solutions Supporting Regional Integration Of Interface Regions in SBA”, EFRR w ramach South Balic Cross-Border Co-operation Programme 2007-2013 European Territorial Cooperation, 2009-2012,
  • koszt całkowity gdyńskiej części projektu 150 000 EUR (614 970 zł),
  • dofinansowanie dla Gdyni 127 500 EUR (522 725 zł).
 • „TROLLEY – Promoting Electric Public Transport”, EFRR w ramach Programu dla Europy Środkowej, Priorytet : Accesibility, Obszar Interwencji: Promoting Sustainable and safe Mobility, 2010- 2013,
  • całkowity koszt realizacji części gdyńskiej 116 817 EUR (476 263 zł),
  • przyznana kwota dofinansowania dla Gminy Miasta Gdyni 99 294 EUR (404 823 zł).
 • „Ożywiamy Europę czytając i snując opowieści”, Program Uczmy się przez całe życie, Sektor: Comenius, 2009-2011,
  • koszt całkowity 15 000 EUR (59 796 zł),
  • dofinansowanie 100%.
 • „Let’s Draw Cartoons Unite Europe”, Program Uczmy się przez całe życie, Sektor: Comenius, 2009-2011,
  • koszt całkowity  24 000 EUR (95 674 zł),
  • dofinansowanie 100%.
 • „Pogromcy Problemów – europejski wymiar walki o prawa człowieka. Rozwiązywanie problemów poprzez dramę i dialog międzykulturowy”, Program Uczmy się przez całe życie, Sektor: Comenius, 2010–2012,
  • koszt całkowity 20 000 EUR (80 400 zł),
  • dofinansowanie 100%.
 • „Promujemy siebie, region, kraj – młody europejczyk tworzy nowy styl życia”, Program Uczmy się przez całe życie, Sektor: Comenius, 2010-2012,
  • koszt całkowity  20 000 EUR (79 508 zł),
  • dofinansowanie 100%.
 • „Poznawanie siebie nawzajem poprzez sztukę”, Program Uczmy się przez całe życie, Sektor: Comenius 2010–2012,
  • koszt całkowity  20 000 EUR (79 546 zł),
  • dofinansowanie 100%.
 • „Ad fontem rerum Europae”, Program Uczmy się przez całe życie, Sektor: Comenius, 2010 – 2012,
  • koszt całkowity  20 000 EUR (79 844 zł),
  • dofinansowanie 100%.
 • „SEGMENT – SEgmented Marketing for ENergy efficient Transport”, Program IEE 2007-2013,CIP – IEE-2009.3.1 Promotion and Dissemination projects, 2010-2013,
  • koszt całkowity części gdyńskiej 196 374 EUR (765 034 zł),
  • dofinansowanie dla Gdyni 140 741 EUR (548 300 zł).
 • „Pomorze – EXPO 2010”, EFRR w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego 2007 – 2013, 1.6.1 Promowanie atrakcyjności regionu, 2010,
  • koszt całkowity 200 000 zł,
  • dofinansowanie 150 000 zł.
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
 • Nagroda za przyjaźń gdyńsko-kilońską
 • Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego dla Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka za ideę Międzynarodowego Forum Gospodarczego.
 • Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek uhonorowany został przez Ministra Sportu i Turystyki odznaką „Za Zasługi dla Turystyki".
 • Gdynia najbardziej przyjaznym miastem w Polsce(ranking Miast opracowanym przez tygodnik Przekrój)
 • Gdynia wśród najlepszych samorządów w rankingu Rzeczpospolitej-2 miejsce
 • Tytuł „Sportowa Gmina" Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej – wyróżnienie Gdyni za inwestycje w nowoczesną bazę sportową i rekreacyjną oraz skuteczne realizowanie programu rozwoju sportu i rekreacji w gminie
 • 1-sze miejsce w kategori wydarzenie roku za tha Tall Ships’ Races Gdynia-nagroda Gdańskich Targów Turystycznych
 • 3cie miejsce w kategorii Inwestycja Turystyczna za Hale widowiskowo Sportową w Gdyni
 • Nagroda główna w Konkursie Polka bez barier 2009 za działania na rzecz zapewnienia powszechnej dostępności przestrzeni architektonicznej Miasta dla osób z niepełnosprawnością

http://www.gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/nagrody/184_60982.html

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005


Gmina Miasta Gdyni uzyskała dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację poniższych projektów proekologicznych:

 • „Interface - Intermodal Cross-Border Passenger Transport Solutions Supporting Regional Integration Of Interface Regions in SBA”, EFRR w ramach South Baltic Cross-Border Co-operation Programme 2007-2013 European Territorial Cooperation, 2009-2012,
  • koszt całkowity gdyńskiej części projektu 150 000 EUR (614 970 zł),
  • dofinansowanie dla Gdyni 127 500 EUR (522 725 zł).
 • „TROLLEY – Promoting Electric Public Transport EFRR” w ramach Programu dla Europy Środkowej, Priorytet : Accesibility, Obszar Interwencji : Promoting Sustainable and safe Mobility, , 2010- 2013,
  • całkowity koszt realizacji części gdyńskiej 116 817 EUR (476 263 zł),
  • przyznana kwota dofinansowania dla Gminy Miasta Gdyni 99 294 EUR (404 823 zł).
 • „Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta”, EFRR w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego 2007 – 2013, osi priorytetowej 3 Funkcje miejskie i metropolitalne, Działanie 3.1 Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego, 2010-2012,
  • koszt całkowity 98 646 645 zł,
  • dofinansowanie 54 925 203 zł.
 • „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”, EFRR w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego 2007 – 2013, osi priorytetowej 3 Funkcje miejskie i metropolitalne, Działanie 3.1 Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego, 2008-2013,
  • koszt całkowity 22 734 183 zł,
  • dofinansowanie 15 207 776 zł.
 • „Kompleksowa termomodernizacja dziewięciu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni” EFRR w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego 2007 – 2013, oś priorytetowa 5: Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, działanie 5.5: Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii, 2010-2011,
  • koszt całkowity 13 392 216 zł,
  • dofinansowanie 5 982 326 zł
 • „Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni”, Fundusz Spójności w ramach PO IiŚ, Oś priorytetowa I: Gospodarka wodno – ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach pow. 15 tys.rlm, 2010-2011,
  • koszt całkowity 19 597 486 zł,
  • dofinansowanie 12 049 368 zł.
 • „Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia”, Fundusz Spójności w ramach PO IiŚ, priorytet VII Transport Przyjazny Środowisku, działanie 7.2: Rozwój Transportu Morskiego, 2008-2010,
  • całkowity koszt projektu 95 277 412 zł,
  • dofinansowanie 53 726 363 zł. (nie jest to projekt Gminy Miasta Gdyni, ale realizowany przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.).
 • „SEGMENT – SEgmented Marketing for ENergy efficient Transport”, Program IEE 2007-2013,CIP – IEE-2009.3.1 Promotion and Dissemination projects, 2010-2013,
  • koszt całkowity części gdyńskiej 196 374 EUR (765 034 zł),
  • dofinansowanie dla Gdyni 140 741 EUR (548 300 zł).
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania . Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem:

 • „Budowa małej infrastruktury służącej ochronie przyrody na obszarze rezerwatu „Kępa Redłowska w Gdyni”, EFRR w ramach PO IiŚ, Priorytet V: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej,” 2010 – 2012,
  • całkowity (planowany) koszt projektu:1 762 854,50 zł,
  • dofinansowanie: 1 498 426,33 zł. Wniosek o dofinansowanie został złożony w 2010 r.  i w dniu 31 grudnia 2010 r. był na etapie oceny merytorycznej I – go stopnia.
 • „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie”, EFRR w ramach PO IiŚ, Priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.3: Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych, 2007 – 2014, całkowity (planowany)
  • koszt projektu: 184 263 558,91 zł,
  • dofinansowanie: 156 191 405,20 zł. Wniosek o dofinansowanie został złożony w 2010 r. i w dniu 31 grudnia 2010 r. był na etapie oceny merytorycznej II – go stopnia.
 • „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni”, Fundusz Spójności w ramach PO IiŚ, Oś priorytetowa III: Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska”, Działanie 3.1: Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, lata realizacji 2009-2012,
  • całkowity (planowany) koszt projektu 71 316 577,16 zł,
  • wnioskowane dofinansowanie: 60 619 090 zł. Wniosek o dofinansowanie został złożony w sierpniu 2010 r. i w dniu 31 grudnia 2010 r. był na etapie oceny merytorycznej II – go stopnia

Powiat Bytowski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie

Brak danych z powiatu w r.2010, w r.2009 dane jak niżej.

 • Nieuporządkowana gospodarka przestrzenna na skutek braku obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego,
 • wprowadzenie racjonalności ekonomicznej i ekologicznej w wykorzystaniu zasobów gleb, maksymalne zagospodarowanie nieużytków poprzemysłowych i rekultywacja nieeksploatowanych gminnych składowisk odpadów w celu ochrony gleb i powierzchni ziemi,
 • W gospodarce odpadami konieczność dalszego zwiększania odzysku surowców, opakowań, recyklingu materiałów z opakowań (do roku 2010 wtórne wykorzystywanie co najmniej 50% papieru i szkła),
 • Konieczność zmniejszenia materiałochłonności i odpadowości produkcji (poprzez promowanie najlepszych dostępnych technik (BAT)),
 • Konieczność ograniczania zużycia energii - o 25% do roku 2010, a do roku 2025 o 50% w stosunku do roku 2000, intensyfikacja rozwoju energetyki odnawialnej, do roku 2010 co najmniej podwojenie wykorzystania tej energii w stosunku do roku 2000 w celu zmniejszenia energochłonności gospodarki i wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,
 • Zapobieganie zanieczyszczeniu słodkich wód powierzchniowych i podziemnych, przywracanie wodom podziemnym i powierzchniowym właściwego stanu ekologicznego (zapewnienie źródeł poboru wody do picia oraz infrastruktury odprowadzania i oczyszczania ścieków),
 • Promocja stosowania dobrych praktyk rolniczych jako instrumentu ochrony gleb, upowszechnianie kierunków produkcji rolnej zapewniających zrównoważone ich wykorzystanie (rolnictwo ekologiczne, programy rolno-środowiskowe),
 • Konieczność podejmowania działań w zakresie zmniejszania narażenia mieszkańców na zanieczyszczenie powietrza i hałas, zmniejszanie intensywności degradacji powierzchni ziemi, poprawa estetyki otoczenia,
 • Eliminowanie lub zmniejszanie skutków dla środowiska z tytułu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, a także doskonalenie istniejącego systemu ratowniczego na wypadek zaistnienia awarii i klęsk żywiołowych,
 • Zwiększenie skali rekultywacji i renaturalizacji obszarów zdegradowanych, ochrona gatunków dzikiej flory i fauny, ochrona najbardziej zagrożonych ekosystemów oraz gatunków i ich siedlisk przez tworzenie i powiększanie sieci obszarów chronionych.

 

Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Brak danych z powiatu w r.2010, w r.2009 dane jak niżej.

Gmina Borzytuchom:

 • modernizacja stacji uzdatniania wody w Borzytuchomiu
 • wprowadzenie w poszczególnych miejscowościach segregacji odpadów
 • zorganizowanie systemu odbioru odpadów komunalnych
 • skanalizowanie gminy Borzytuchom na poziomie ok. 60%

Gmina Bytów:

 • w miejscowościach Niezabyszewo i Płotowo wykonano ok. 18.956,0 mb kanalizacji oraz postawiono 11 przepompowni ścieków, w tym 6 przydomowych.
 • W mieście wykonano ok. 164,0 m kanalizacji sanitarnej w związku z przebudową ulic Styp-Rekowskiego, Popiełuszki, Wojska Polskiego oraz Wolności wykonanych zostało ok. 3,2 km sieci kanalizacji deszczowej.
 • Rozbudowy  i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przyborzycach
 • Wykonano  modernizację ujęcia wody pitnej w miejscowości Sierzno
 • Termomodernizacja 5 budynków w Bytowie, w tym:
  • 2 przedszkoli (przedszkole Nr 2 i 4)
  • budynku Szkoły Podstawowej Nr 5
  • budynku sportowca w MOSIR-e
  • budynku socjalnego przy ul. Mierosławskiego
 • W 2003 r. opracowano „Program ochrony mokradeł w gminie Bytów”. W 2006 r. dzięki uzyskanej dotacji, zakończono realizację III etapu programu pn: „Kompleksowa ochrona mokradeł w gminie Bytów”  i zrealizowano następujące zadania:
  • urządzono i wyposażono dwa tereny rekreacji publicznej nad jeziorami Niezabyszewskim oraz Wiejskim w Rekowie.
  • na Górze Siemierzyckiej wybudowano drewnianą wieżę widokową o wysokości 16 m.
  • opracowano i wydano przewodnik turystyczno-przyrodniczy po najciekawszych obiektach przyrodniczych położonych na terenie gminy Bytów, mapę przyrodniczą gminy Bytów oraz ulotkę reklamową dot. ochrony przyrody na terenie gminy Bytów.
  • wykonano dwie nowe ścieżki przyrodnicze na terenie Sołectwa Pomysk Wielki. Wyznaczono przebieg ścieżek w terenie i wykonano niezbędną infrastruktury terenową.
  • zbudowano 147 zastawek o konstrukcji drewnianej, hamujących odpływ wody na 12 obiektach torfowiskowych na terenie Gminy Bytów, które zostały wytypowane do zabiegów ochrony czynnej.
  • wykonano ręczne wykoszenie wilgotnych łąk o powierzchni 45 ha, oraz usunięto zakrzaczenia na powierzchni 10 ha łąk położonych w Sołectwie Świątkowo i Rekowo. Łąki stanowią cenny przyrodniczo, ekosystem torfowiskowy, ze stwierdzonymi stanowiskami licznych gatunków storczyków, a ze względu na zaprzestanie wykaszania łąki te uległy silnemu zarośnięciu roślinnością szuwarową, która zaczęła zagrażać populacjom cennych gatunków roślin. 
  • opracowano dokumentację projektową wraz z planem ochrony dla 10 obiektów przyrodniczych na terenie gminy Bytów planowanych do objęcia ochroną rezerwatową.
  • waloryzację przyrodniczą gminy, w ramach której przebadano 150 obiektów mokradłowych, wybrano 39 obiektów do objęcia ochroną czynną i bierną,
  • opracowano plany przestawienia gospodarstw rolnych na rolnictwo ekologiczne
  • przeprowadzono szkolenie na temat tworzenia „szkolnych ostoi przyrody”
 • Pełną realizację projektu zamknięto w 2008r. wykonując:
  • zmianę charakteru upraw w bezpośredniej zlewni jezior lobeliowych z gruntów ornych na trwałe użytki zielone,
  • ocenę skuteczności działań w ramach aktywnej ochrony obszarów cennych przyrodniczo
 • W roku 2007 podjęto działania mające na celu ochronę bytowskich kasztanowców.
 • Gmina Bytów zawarła umowy z Edukatorami gminnymi, którzy zostali zobowiązani do realizacji programu p.n. ,, Program edukacji ekologicznej dla szkół gmin stowarzyszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Słupi i Łupawy”.
 • Objęcie 100% mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych poprzez pokrycie działalnością firm wywozowych 100% obszaru gminy oraz kontrolę zawierania umów na wywóz odpadów i ich przestrzegania, utworzenia gminnych punktów zbiórki zużytego sprzętu.
 • 4 kwietnia 2008 r. założono Spółkę  międzygminną Zakład Zagospodarowania Odpadów z siedzibą       w Sierznie, w której skład weszło dziesięć gmin: Borzytuchom, Bytów, Dziemiany, Kołczygłowy, Lipnica, Lipusz, Miastko, Parchowo, Studzienice, Tuchomie o łącznej liczbie ludności ok. 75 tys. mieszkańców. Jako zadanie priorytetowe Spółka obrała sobie przygotowanie administracyjne, techniczne i organizacyjne rozbudowy zakładu zagospodarowania odpadów w oparciu o środki własne (kapitał), pożyczki i dotacje z RPO.

Czarna Dąbrówka

 • skanalizowanie miejscowości:  Unichowo, Nożynko, Nożno, Kleszczyniec Jerzkowice i Podkomorzyce
 • budowa stacje uzdatniania wody w miejscowościach: Kartkowo i Kotuszewo
 • rozbudowa sieci wodociągowej

Kołczygłowy

 • budowa oczyszczalni ścieków wraz z kolektorem z m. Łubno, Gałęźnia Wielka, Kołczygłowy oraz kolektorów ściekowych w m. Barnowo, Kołczygłówki, Jezierze
 • W ramach poprawy jakości wód powierzchniowych w latach 2004-2007 zrealizowano inwestycje polegające na budowie oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierszyno oraz kolektorów ściekowych wraz z przepompownią ścieków Kołczygłowy – Wierszyno oraz w miejscowości Barnowiec za kwotę. Na ww. działania poniesiono koszty w łącznej wysokości  3.016.604 zł.
 • W ramach ochrony wód podziemnych i ich wykorzystania w roku 2004 przygotowano dokumentację wymiany sieci wodociągowej w miejscowości Radusz. Na działanie to poniesiono koszty w łącznej wysokości 30.000 zł.
 • W latach 2004-2009 na wywóz odpadów segregowanych od mieszkańców gminy poniesiono koszty około 140.000 zł
 • W latach 2004-2007 na terenie gminy wykonano szereg prac, dotyczących m.in.:
  • remontu Szkoły Podstawowej w m. Kołczygłowy, w tym również remontu instalacji c.o.,
  • termomodernizacji Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołczygłowach,
  • remontu budynku Szkoły Podstawowej w Gałąźni Wielkiej,
  • remontu Świetlicy Wiejskiej w Gałąźni Wielkiej, na łączną kwotę: 892.911 zł.

W 2007 na modernizację dróg przeznaczono 76 860zł.

 • Rok 2008 :
  • ORLIK 2012 w miejscowości Kołczygłowy na kwotę 1.523.780zł,
  • remonty dróg gruntowych na terenie gminy na kwotę 183.000zł,
  • przeprowadzono inwentaryzację na terenie gminy Kołczygłowy azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz opracowano Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kołczygłowy 10.000zł
 • Rok 2009:
  • dofinansowanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przydomowych oczyszczalni ścieków oraz demontażu i utylizacji azbestu.
  • remont drogi wewnętrznej w miejscowości  Łubno – park na kwotę 74.765zł,  
  • przebudowa ulicy Kościuszki 163.335zł,
  • remont remizy strażackiej w m. Kołczygłowy – termomodernizacja w kwocie 108.315zł
  • sieć wodociągowa Witanowo – 69.935zł,
  • droga osiedlowa Barnowo – 55.045zł.
 • Na terenie Gminy Kołczygłowy edukacja ekologiczna polegająca na przeprowadzeniu m.in. konkursów o tematyce ekologicznej w szkołach. Co roku przeprowadzane są akcje „Sprzątanie Świata”, na rzecz której poniesiono koszty w wysokości ok. 5.000 zł.
 • W zakresie kształtowania stosunków wodnych w latach 2004-2007 wykonano prace konserwacyjne i porządkowanie stawu w miejscowości Barnowiec w kwocie 40.076 zł.
 • Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sfinansowano lub dofinansowano m.in. takie działania jak:
  • opracowanie Planu Gospodarki Odpadami – 6 500,00zł,
  • działalność edukacyjna – 4 109,39zł
  • zakup koszy ulicznych dla m. Kołczygłowy – 4 196,80zł.
 • Źródła finansowania inwestycji, to środki własne, kredyty bankowe, fundusze ekologiczne. W latach 2004-2007, pozyskano środki z funduszy zagranicznych w ramach programów SAPARD i ZPORR. Z funduszy zagranicznych na gospodarkę ściekową i ochronę wód dofinansowano inwestycje na kwotę 1 973 tys. zł.

Lipnica

 • budowa oczyszczalni ścieków w m. Upiłka
 • budowa kanalizacji sanitarnej Osusznica-Borowy Młyn
 • rozbudowa sieci wodociągowej: Upiłka-Jaranty, Zapceń-Sątoczno-Stoltmany, Upiłka-Rucowe Lasy, Borowy Młyn-Wierzchocino-Zagwiazda

Miastko

 • budowa wodociągu w m. Piaszczyna, Turowo, Czarnica, Pasieka, Bobięcino, Kamnica
 • budowa nowej studni i modernizacja stacji uzdatniania wody w Trzcinnie
 • modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach:  Przeradź, Domanica, Piaszczyno
 • modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Węgorzynku,
 • budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Świeszyno, Chlebowo, Wołcza Wielka, Kamnica i Bobięcino oraz dla ulic     Zielona, Kazimierza Wielkiego, Kolejowa, Kaszubska i Kujawska
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej osiedla „Trójkąt”, osiedla Zatorze, ulic Ogrodowej i Jaśminowej oraz  Łodzierzy
 • Modernizacja kotłowni rejonowej przy ul. Kowalskiej w Miastku wraz z wymiana sieci  ciepłowniczej
 • Likwidacja kotłowni przy ul. Koszalińskiej i budowa głównego ciepłociągu
 • Budowa sieci gazu ziemnego w Miastku
 • Inwestycje dofinansowane ze środków zagranicznych:

Nazwa projektu
lata realizacji
źródło dofinansowania
kwota dofinansowania
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Miastko-Węgorzynko-Dretynek_Lubkowo II etap
2003r.
dofinansowanie z UE
386 321,36,-
Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Dretyniu. Hydrobotaniczne zagospodarowanie osadów II etap
2003r.
dofinansowanie z UE
163 307,29,-
Rozbudowa wodociągu przesyłowo rozdzielczego wraz z przyłączami dla zabudowań Świerzno - kolonia
2005r.
               „                                      
79 359,81,-
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łodzierz
2005r.
                „
ZPORR
1 362 422,20,-
Budowa kanalizacji sanitarnej osiedla Zatorze w Miastku i w m. Pasieka
2005-2006
                „
ZPORR
1 076 894,40,-
Małe centrum Sportowe Wsi Piaszczyna
2005-2006
               „
SPO
36 806,00,-
Ośrodek Kultury Wielskiej Wsi Chlebowo
2005-2006
                „
SPO
46 672,00,-
Lokalna Grupa Działania „Wrzeciono” Źródłem aktywizacji społeczności lokalnej Gminy Miastko i Trzebielino
2005-2006
               „
SPO
58 978,46 ,-
Studziennice: 

 • budowa II segmentu oczyszczalni ścieków w Ugoszczy
 • budowa kanalizacji sanitarnej Osława Dąbrowa-Przewóz
 • budowa sieci wodociągowej Półczno-Czarna Dąbrowa-Łąkie
 • Budowa kanalizacji sanitarnej: Półczno-Czarna Dabrowa-Grzybia Dąbrowa- Osława Dąbrowa 2009/2010 r.

Trzebielino

 • budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starkowo
 • udział w programie porządkowania gospodarki odpadami (segregacja odpadów), pojemniki przy każdym domostwie, likwidacja miejsc gromadzenia odpadów
 • budowo sieci wodociągowej Starkow-Starkówko oraz Cetyń-Poborowo-Owczary
 • budowa wodociągu w Suchorzu

Tuchomie

 • budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ciemno z rurociągiem tłocznym do Tuchomia (2004 r.)
 • rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Kramarzyny (2004 r.)
 • budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tuchomie (2004 r.)
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Tągowie (2004 r.)
 • rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Tuchomie (2006 r.)
 • modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Tągowie (2005 r.)
 • modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Trzebiatkowa (2006 r.)
 • oczyszczalnie ścieków: Kramarzyny, Tuchomie, Modrzejewo, Tągowie
 • wymiana pieców c.o. na olejowe w budynkach: Urzędu Gminy, szkół, Centrum Międzynarodowych Spotkań
 • wprowadzenie segregacji odpadów
  • Modernizacja i remont Sali wiejskiej w Trzebiatkowej poprzez remont instalacji c.o., termomodernizacji i wymianę pokrycia dachowego.
  • Modernizacja kotłowni z węglowej na olejową Urzędu Gminy Tuchomie.
  • Wykonanie modernizacji kotłowni c.o. i c.w. z węglowej na olejową w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Tuchomiu.
  • Wykonanie modernizacji kotłowni c.o. i c.w. z węglowej na olejową w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wraz z halą sportową w Tuchomiu.
  • Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia  w Tuchomiu.

 

 

Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

Brak danych z powiatu w r.2010, w r.2009 dane jak niżej.

 • Nierozwiązany problem gospodarki osadami ściekowymi, który prawdopodobnie będzie narastać wraz  z rozbudową sieci kanalizacyjnej i poprawą sprawności oczyszczania ścieków,
 • 27 nieczynnych, przeznaczonych do rekultywacji gminnych składowisk odpadów i dwa mogilniki,
 • Nie wszyscy mieszkańcy powiatu zostali objęci systemem odbioru odpadów komunalnych (Władze gmin nie egzekwują obowiązku posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych),
 • Brak sprawnie działającego systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych wyodrębnionych ze strumienia odpadów komunalnych,
 • Brak systemu selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji,
 • Brak pełnej informacji o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest,
 • Nadmierna eksploatacja gospodarcza cennych przyrodniczo i wrażliwych obszarów (w tym obszarów Natura 2000), zajmowanie pod infrastrukturę nowych terenów,
 • Nadmierna eksploatacja i fragmentacja siedlisk cennych przyrodniczo, siedlisk wrażliwych gatunków, żywiołowa urbanizacja (również bez planów zagospodarowania przestrzennego),
 • Słaba spójność przyrodniczych obszarów chronionych oraz niewystarczająca ochrona części cennych walorów przyrodniczych i niewielki przyrost powierzchni objętych ochroną, obszarów o cennych i unikatowych walorach,
 • Przeciętna jakość wód płynących; zagrożenia środowiska ściekami na terenach wiejskich gdzie korzysta się nadal ze zbiorników bezodpływowych (zły stan techniczny),
 • Istniejące zagrożenia dla jakości wód podziemnych (nieczynne, niezamknięte studnie),
 • Niska produkcja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w stosunku do istniejącego potencjału,
 • Zanieczyszczenia powietrza ze spalania tradycyjnych paliw stałych, problem niskiej emisji – szczególnie w miejscowościach z gęstą zabudową jednorodzinną,
 • Zanieczyszczenia komunikacyjne występujące wzdłuż ruchliwych tras drogowych: na obszarach wiejskich, leśnych i w miastach pozbawionych obwodnic,
 • Niewystarczająca świadomość ekologiczna społeczeństwa i związana z nią bierność i nierzadko przyzwolenie dla zachowań sprzecznych z zasadami ekologii,
 • Brak zintegrowanego systemu informacyjnego pozwalającego na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych o stanie i jakości środowiska.

 

Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

Brak danych z powiatu w r.2010, w r.2009 dane jak niżej.

 • Związek Gmin "Dorzecza Słupi i Łupawy"
 • Spółka  międzygminn Zakład Zagospodarowania Odpadów z siedzibą w Sierznie, w której skład wchodzą gminy (10): Borzytuchom, Bytów, Dziemiany, Kołczygłowy, Lipnica, Lipusz, Miastko, Parchowo, Studzienice, Tuchomie o łącznej liczbie ludności ok. 75 tys. mieszkańców. Jako zadanie priorytetowe Spółka obrała sobie przygotowanie administracyjne, techniczne i organizacyjne rozbudowy zakładu zagospodarowania odpadów w oparciu o środki własne (kapitał), pożyczki i dotacje z RPO.
 • Kołczygłowy:
  • Fundacją Partnerstwo Dorzecze Słupi,
  • Stowarzyszeniem Lokalne Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie
  • Stowarzyszeniami na terenie Gminy Kołczygłowy : „Gałąźnia”, „Radusz”, „Jezierze”, „Kołczygłówki”, „Łubno”, „Piętaszek”,
  • Parkiem Krajobrazowym Dolina Słupi,
  • Miastem Partnerskim – wymiana młodzieży, jak również na szczeblu samorządowym i organizacji pozarządowych oraz z Klubami Sportowymi- jest ich 5 na terenie Gminy Kołczygłowy.

 

Realizacja współpracy partnerskiej

Brak danych z powiatu w r.2010, w r.2009 dane jak niżej.

 • Bytów - z miastem Zaleszczyki (Ukraina), Markaryd (Szwecja), Frankenberg (Niemcy), Winona (USA), Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie "Turystyczne Kaszuby", Stowarzyszenie Gmin "Polskie Zamki Gotyckie", Związek Miast i Gmin "Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy",
 • Miastko - Bad Fallingbostel (Niemcy)
 • Parchowo - miasto Friesack z Niemiec, gmina Mosedis z Litwy
 • Czarna Dąbrówka – tak, b.d.

 

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

brak danych

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Brak informacji

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Brak danych z powiatu w r.2010, w r.2009 dane jak niżej.

Powiat nie uzyskał dofinansowania w 2009 r.

Gmina Lipnica:

 • „Program Kompleksowej Redukcji Ścieków  na terenie Gminy Lipnica - budowa kanalizacji sanitarnej   LIPNICA-KIEDROWICE-OSUSZNICA - II ETAP”, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy, 1 311 362,00 EURO, realizacja lata 2009-2010
 • „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. KIEDROWICE-MIELNO-MODZIEL-MOGIEL-BUDY”, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działania osi 3  321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, 793 807,00 zł

 

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Brak danych z powiatu w r.2010, w r.2009 dane jak niżej.

Gmina Borzytuchom:

 • „Uporządkowanie aglomeracji wodno-ściekowej na terenie gminy Borzytuchom” – etap I, RPO WP, 1 210 000,00 zł

Gmina Bytów:

 
Lp
 
Nazwa projektu /zadania/
/Program - źródło dofinansowania/
Data złożenia wniosku
Wartość /PLN/
 
 
Uwagi
Wartość zadania
Wnioskowana kwota dofinansowania
Umowna lub otrzymana kwota dofinansowania
1
2
3
4
5
6
7
1
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Bytowie w latach 2010 – 2011
/działanie 5.4. RPO WP 2007 – 2013/
20.11.2009 r.
2 643 135,99
1 902 142,09
1 283 428,08
Umowa dotacyjna                          z Samorządem Woj. Pomorskiego z dnia 29.04.2010 r.
2
Budowa szlaku rowerowego Ustka – Słupsk – Bytów na odcinku Bytów - Dąbie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 212
/PROW, oś Leader, działanie: Odnowa i rozwój wsi/
02.11.2009 r.
458 813,11
259 492,66
257 762,00
Umowa dotacyjna                          z Samorządem Woj. Pomorskiego z dnia 10.06.2010 r.
Gmina Czarna Dąbrówka:

 • Modernizacja oczyszczalni w Czarnej Dąbrówce, b.d., 4 mln zł
 • Skanalizowanie miejscowości Kozy, Mikorowo i Karwno, b.d., 4 mln zł

Gmina Kołczygłowy:

 • Budowa ścieżki spacerowo – informacyjnej w miejscowości Kołczygłowy, PROW Oś 4 leader – działanie odnowa wsi, 61 000tys.
 • Budowa miejsc rekreacyjno – sportowych w miejscowości Barnowo, PROW Oś 3 działanie odnowa i rozwój wsi, 214 370 tys.

Gmina Lipnica:

 • „Budowa kanalizacji sanitarnej Brzeźno Szlacheckie – Łąkie” - III Etap, RPO, promesa na 5.218.966,85 zł

Gmina Miastko:

nazwa projektu
nazwa programu UE
przewidywana kwota dofinansowania w tys. zł
Budowa kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Miastko – II etap w m. Biała, Świerzno, Świerzenko, Kawcze, Malęcino, Kamnica, III etap – m. Słosinko, Miłocice, Wołcza Mała 
Oś priorytetowa 8. Lokalna infrastruktura podstawowa
Działanie 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska :
 
 
18 259,88
Modernizacja Parku Miejskiego w Miastku
Oś priorytetowa 8. Lokalna infrastruktura podstawowa
8.1. Lokalny potencjał rozwojowy
8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy
 
 
 2 632,64
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dretyniu dz.nr 128/3, 128/4 etap I
Oś. Priorytetowa 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Działanie: Odnowa i rozwój wsi
 
 654,41
Bobięcino – przebudowa i rozbudowa budynku obsługi turystycznej w Centrum Kultury Wypoczynku i Rekreacji Wiejskiej – były ośrodek ZHP
Oś. Priorytetowa 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Działanie: Odnowa i rozwój wsi
 
 
1 817,24
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Trzcinno oraz kanalizacji sanitarnej Tursko – Dretyń.
Oś. Priorytetowa 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Działanie: Odnowa i rozwój wsi
 
3 982,29

 

 

Gmina Parchowo: b.d.
Gmina Studzienice: nie ubiega się
Gmina Trzebielino: nie ubiega się

 

Gmina Tuchomie:

 • „Wspólny program instalowania kolektorów słonecznych i oświetlenia hybrydowego ulic na terenie Gminy Tuchomie”, RPO, 2 973 750 zł
 • „Przebudowa drogi gminnej Masłowiczki – od drogi powiatowej DP 1466G 1800 mb”, RPO, 1 000 000 zł.
 • „Przebudowa drogi gminnej nr 182069G wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Tuchomko na terenie gminy Tuchomie”, RPO, 572 050 zł.
 • „Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kramarzynach”, RPO, 1 751 850 zł.
 • „Budowa basenu z budynkiem wielofunkcyjnym w Tuchomiu”, RPO, 2 592 109 zł.
 • „Rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Tuchomie”. Złożono wniosek, otrzymano dofinansowanie w wysokości 75% wartości zadania z programu PROW.
 • „Budowa infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w Trzebiatkowej i Ciemnie”.  Złożono wniosek do programu PROW i otrzymano promesę finansowania.
 • „Modernizacja i rozbudowa świetlic z wyposażeniem w Masłowicach Trzebiatkowskich, Masłowicach Tuchomskich i Tuchomku”. Złożono wniosek do programu PROW i otrzymano promesę finansowania.
 • „Ścieżki rekreacyjno wypoczynkowe w Modrzejewie”. Złożono wniosek do programu Leader+ i otrzymano promesę finansowania.
 • „Kotłownia przy szkole w Tuchomiu”. Złożono wniosek do programu PROW i otrzymano promesę finansowania.
 • „Wymiana pokrycia dachowego i modernizacja ogrzewania w Ciemnie”. Złożono wniosek do programu Leader+ i otrzymano promesę finansowania.
 • „Remont świetlicy wiejskiej w Modrzejewie”. Złożono wniosek do programu Leader+ i otrzymano promesę finansowania.
 • „Remont Sali wiejskiej i remizy OSP w Tągowiu”. Złożono wniosek do programu Leader+ i otrzymano promesę finansowania.
 • „Remont wraz z wyposażeniem Sali wiejskiej w Piasznie”. Złożono wniosek do programu Leader+ i otrzymano promesę finansowania.

 

Powiat Chojnicki

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie

Brak danych z powiatu

Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Brak danych z powiatu

Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

Brak danych z powiatu

Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

Brak danych z powiatu

Realizacja współpracy partnerskiej

Brak danych z powiatu

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Brak danych z powiatu

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Brak danych z powiatu

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Brak danych z powiatu

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Brak danych z powiatu

Powiat Człuchowski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • pogodzenie rozwoju gospodarczego, który poprawiłby sytuację społeczną mieszkańców i przyczyniłby się do ich awansu cywilizacyjnego z utrzymaniem obecnego stanu środowiska przyrodniczego, którego walory umożliwiają rozwój turystyki i agrobiznesu
 • brak zakładu zagospodarowania odpadów
 • niedostateczne wsparcie działań na rozwój infrastruktury sprzyjającej rozwojowi turystyki i wykorzystaniu naturalnych walorów
 • niedostateczne wsparcie działań na rzecz poprawy jakości dróg i układu komunikacyjnego
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • znaczna rozbudowa infrastruktury służącej ochronie środowiska: kanalizacja, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, zamknięcie składowiska odpadów w Dębnicy i składowisk w gminie Koczała
 • rozbudowa oczyszczalni ścieków w Człuchowie (wspólna dla miasta i gminy)
 • budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Rychnowy, Krzyżanki, Zagórki, Dębnica, Płonica, Jęczniki Wielkie, Jęczniki Małe, Wierzchowo Dworzec, Kiełpinek, Nieżywięć, Kiełpin.
 • budowa kotłowni na biomasę (słoma) w miejscowości Polnica, Barkowo, Wierzchowo Dworzec
 • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Przechlewie
 • budowa kanalizacji sanitarnej  na terenie Gminy  Przechlewo. Etap I Zawada-Szczytno
 • wymiana  sieci wodociągowej ,kanalizacji sanitarnej , deszczowej w  m. Przechlewo ul. Jeziorna oraz budowa kanalizacji ul. Młyńska w Przechlewie
 • wymiana sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej deszczowej ul. Człuchowska w Przechlewie
 • budowa ciepłociągu w celu podłączenia budynku ośrodka zdrowia w Przechlewie do kotłowni osiedlowej
 • podłączenie budynku Urzędu Gminy Przechlewo do kotłowni osiedlowej
 • modernizacja ujęć wodnych oraz systemów uzdatniania wody / wymiana sieci azbestowej/ w Gminie Przechlewo w miejscowościach Przechlewo, Sąpolno
 • dokończenie budowy wodociągów wraz z rozbudową SUW w Gminie Przechlewo – Dabrowa Zdrójki, Przechlewo ul. Młyńska, Łubianka, Garbek
 • budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Przechlewo-Przechlewo wyb., Przechlewko-Nowa Wieś
 • budowa kanalizacji sanitarnej – tereny letniskowe nad jez. Końskim
 • budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Przechlewo – wsie: Dobrzyń, Klęśnik, Lisewo, Płaszczyca
 • budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz deszczowej na osiedlu Północ w Przechlewie
 • przygotowywanie do podpisania umowy na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Rzeczenicy
 • rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy
 • „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 i Przedszkola Miejskiego w Człuchowie”
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców zwłaszcza w zakresie gospodarki odpadami i selektywnej zbiórki
 • budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów obsługującego cały powiat i gminy powiatów sąsiadujących
 • opracowanie programów usuwania azbestu i ich realizacja, pozyskanie środków finansowych na dofinansowanie
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • „Kraina Czystych Jezior i Rzek” - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica
 • „Dziedzictwo i Kultura Małych Ojczyzn Powiatu Człuchowskiego w miejscowościach : Czarne, Przechlewo, Olszanowo, Gwieździn, Brzezie, Pieniężnica, Pietrzykowo, Debrzno, Polnica, Człuchów
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Gmina Miejska Człuchów – Ulsar w Niemczech , Conches we Fracji , Kaniowa na Ukrainie,Gdynia w Polsce
 • Gmina Przechlewo – Gramzow w Niemczech
 • Gmina Rzeczenica – Cantalejo w  Hiszpanii
 • Miasto i Gmina Czarne –Langlingen w Niemczech
 • Miastio i Gmina Debrzno –Weinbach  w Niemczech , Huddinge w Szwecji , Lune Wildenau w Czechach
 • Powiat Człuchowski –Northeim w Niemczech ,
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Gmina Rzeczenica –„Taniec formą rozwoju osobowości młodych  ludzi „ – wymiana młodzieży zorganizowanej w ramach programu „Młodzież w działaniu” , „Środowisko naturalne ,które łączy dwie kultury” – program sponsorowany ze środków unijnych w ramach programu „Młodzi w Działaniu”

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
 • Gmina Miejska Człuchów – wyróżnienie  w rankingu Gmina Manager 2009 za najlepiej zarządzaną gminą w woj.pomorskim ,  dyplom Dla Miasta Człuchowa wyróżnionego w konkursie Samorząd Przyjazny Biznesowi 2009wyróżnienie w rankingu Europejska Gmina Europejskie Miasto w woj.Pomorskim 2009 ,
 • Gmina Przechlewo –wyróżnienie w XI Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego uprawniające do używania znaku „Przyjaźni Środowisku”, gmina posiada tytuł „Lider Polskiej Ekologii” oraz Mistrzowskiej Gminy 2009/2010
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Brak informacji z powiatu z r.2010 . Informacja z r.2009:

 • Nazwa projektu  Luz i zaduma -rewaloryzacja XIX-wiecznego parku krajobrazowego Lasek Luizy w Człuchowie, 2009/2010 – I etap
  • Źródło dofinansowania - RPO WP
  • Kwota – 1,5 mln zł
 • Nazwa projektu  „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 i Przedszkola Miejskiego w Człuchowie”
  • Źródło finansowania - Mechanizm Finansowy EOG i NMF
  • Kwota – 1,6 mln zł
 • Nazwa projektu: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzecznicy,
  • Źródło finansowania – RPO WP
  • Kwota – 3591567,15 zł
 • Nazwa projektu: „Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz budowa kompostowni osadów ściekowych oraz odpadów biodegradowalnych w Gminie Przechlewo”
  • Źródło finansowania – RPO WP
  • Kwota – 31 365 620,41 zł
 • Nazwa projektu: Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy”,
  • Źródło finansowania – RPO WP
  • Kwota – 3 699 402,70 zł
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Brak informacji z powiatu z r.2010 . Informacja z r.2009:

 • -nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości: Piaskowo, Dąbki, Kołdowo, Nowosiółki,
  • nazwa programu UE: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ,           
  • przewidywana kwota dofinansowania: 3 699 402,70 zł – realizacja od 2009 r.
 • nazwa projektu: Dziedzictwo i Kultura Małych Ojczyzn Powiatu Człuchowskiego w miejscowościach : Czarne, Przechlewo, Olszanowo, Gwieździn, Brzezie, Pieniężnica, Pietrzykowo, Debrzno, Polnica, Człuchów
  • nazwa programu UE: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ,           
  • przewidywana kwota dofinansowania: 208 724,42 zł (gmina wiejska Człuchów) + 417 695,81 zł (gmina Przechlewo)+ 643546,86 zł (gmina Rzeczenica) + 3 392 300,62 zł (gmina Czarne)
  • w trakcie procedury konkursowej
 • nazwa projektu: Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia, Myśligoszcz etap III i IV do miejscowości Boboszewo i budowa kanalizacji w miejscowości Buchowo wraz z przewodem tłocznym do miejscowości Debrzno
  • nazwa programu UE: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ,           
  • przewidywana kwota dofinansowania: 1 354 277, 40 zł
  • zakwalifikowany do dofinansowania
 • nazwa projektu: Świetlice wiejskie w Uniechowie i Nowym Gronowie Centrami Integracji Wsi – rozbudowa i remont budynków
  • nazwa programu UE: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ,           
  • przewidywana kwota dofinansowania: 407 738,60 zł
  • projekt złożony
 • nazwa projektu: Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie- etap I,
  • nazwa programu UE: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ,           
  • przewidywana kwota dofinansowania: 7 390 717,50 zł
  • decyzja o dofinannsowaniu

 

Powiat Gdański

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • likwidacja zbiorników bezodpływowych
 • selektywna zbiórka odpadów komunalnych u źródła,
 • spalania odpadów komunalnych w piecach
 • niska świadomość ekologiczna,
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • częściowe uregulowanie gospodarki ściekowej
 • bezpłatne objazdowe zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • likwidacja dzikich wysypisk
 • budowa kanalizacji
 • zbiórka zużytych opon
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

Odpady komunalne

 • Objęcie wszystkich mieszkańców Powiatu zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych;
 • Rekultywacja składowisk w terminach wyznaczonych w WPGO 2010;
 • Wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów;
 • Odpowiednia informacja na temat funkcjonowania sytemu gospodarki odpadami w powiecie;
 • Wdrożenie efektywnego systemu zbiórki odpadów opakowaniowych;
 • Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych do składowania. Zwiększenie odzysku odpadów;
 • Osiągnięcie wymaganych poziomów redukcji ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania;
 • Eliminacja niekontrolowanego spalania odpadów.

Odpady niebezpieczne

 • Eliminacja azbestu
 • Zwiększenie poziomu odzysku odpadów;
 • Społeczeństwo o wysokiej świadomości ekologicznej;
 • Sprawny system monitoringu systemu gospodarki odpadami.

Odpady pozostałe

 • Wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów;
 • Ograniczenie składowania osadów ściekowych. Zwiększenie udziału odzysku komunalnych osadów ściekowych;
 • Pełna wiedza społeczeństwa na temat zamykania i rekultywacji składowiska fosfogipsu.
 • Sprawny system monitoringu systemu gospodarki odpadami.
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Porozumienie międzygminne zawarte w dniu 12 października 2006r. pomiędzy Miastem Gdańsk a Gminą Miejską Pruszcz Gdański w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na gdańskie składowisko odpadów w Gdańsku – Szadółkach,
 • wspólna organizacja Gminny Punkt Zbiórki Odpadów (GPZO) Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański i Gminy Pruszcz Gdański,
 • w dniu 28 czerwca 2004 roku została podjęta Uchwała Rady Gminy Pszczółki Nr XII/163/04 w sprawie współdziałania z innymi gminami celem realizacji przedsięwzięcia „Regionalny system organizacji zbierania i unieszkodliwiania odpadów Tczew”. Gmina zdeklarowała pełną współpracę z innymi gminami w zakresie gospodarki odpadami.
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Gmina Miejska Pruszcz Gdański należy do następujących związków międzygminnych: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Związek Miast Bałtyckich, Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast Polskich,
 • Miasta partnerskie:
 • SILUTE - Litwa, LOIMAA- Finlandia, NYBRO – Szwecja, WIVENHOE – Wielka Brytania,
 • rewitalizacja zabytków, promocja przygranicznych szlaków kulturalnych na Terenia południowego Bałtyku – Crossbolt
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

nie

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

nie

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
 • Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Babidół oraz budowa sieci wodociągowej spinającej sieć Kolbudy z siecią Lubiewo w Gminie Kolbudy
  • Lata realizacji 2010 - 2011
  • Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Kwota wartość projektu 2 633 719,70zł, wartość dofinansowania 1 079 392,00zł
 • Nazwa projektu : Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Trąbki Wielkie – część I z III
  • Lata realizacji : 2009-2011
  • Źródło dofinansowania : Europejski Fundusz Rozwoju
  • Kwota : 6 138 900,00 zł
 • Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Trąbki Wielkie – część II i III obejmująca wsie – Kaczki, Trąbki Małe, Ełganowo
  • Lata realizacji : 2010-2012
  • Źródło dofinansowania :Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  • Kwota :4 000 000,00 zł
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
 • Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Błotnik i Cedry Małe w Gminie Cedry Wielkie”
  • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
  • Przewidywana kwota dofinansowania – 1.800.000,00 zł
 • „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wocławy – Koszwały gm. Cedry Wielkie”
  • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
  • Przewidywana kwota dofinansowania – 1.800.000,00 zł
  • Wyżej wymienione projekty nie zostały złożone jako wnioski o dofinansowanie. Planowany termin złożenia wniosków o dofinansowanie z RPO to sierpień 2011 r.  Obecnie na ukończeniu jest opracowywanie dokumentacji technicznej.
 • Inwestycje wodno-kanalizacyjne w Gminie Kolbudy w latach 2010-2012  realizowane w ramach: ujęcie wody wraz ze stacją uzdatniania wody Bąkowo, Otomin – kanalizacja sanitarna
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
  • Przewidywana kwota dofinansowania – 2 031 194 zł

Powiat Kartuski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • bezrobocie,
 • trudności z dostępem młodzieży z poza miast do edukacji,
 • słaba jakoś dróg powiatowych i gminnych,
 • grabieżcza gospodarka rybacka prowadzona na wodach śródlądowych,
 • słabo rozwinięta turystyka kwalifikowana,
 • bezpieczeństwo publiczne,
 • upadające rolnictwo,
 • brak uregulowania gospodarki odpadami,
 • nieuregulowana gospodarka wodno-ściekowa,
 • zanieczyszczenie powietrza (przekroczona norma PM10 i benzopirenu),
 • intensywny ruch komunikacyjny,
 • intensywna emisja do atmosfery z indywidualnych palenisk zabudowy mieszkaniowej wielo -  i jednorodzinnej,
 • konieczność modernizacji oczyszczalni ścieków,
 • brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (zwiększona ilość wydawanych decyzji o warunkach zabudowy)
 • brak nowych studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Gmina Kartuzy:

 • rekultywacja jezior kartuskich za pomocą środka Phoslock i biologicznego systemu oczyszczania jezior,
 • rekultywacja nieczynnego składowiska,
 • wymiana wyrobów azbestowych,
 • dofinansowanie do wymiany źródła ogrzewania na proekologiczny,
 • budowa kanalizacji Dzierżążno-Borowo-Sitno,
 • przebudowa ulicy 3 Maja wraz z uregulowaniem gospodarki wodami opadowymi,
 • budowa separatorów przy wylocie wód deszczowych do jeziora Karczemnego i Klasztornego Małego,
 • dofinansowanie do budowy oczyszczalni przydomowych.

Gmina Sulęczyno:

 • budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją

Gmina Sierakowice:

 • budowa, modernizacja oczyszczalni ścieków

Gmina Żukowo:

 • coroczne usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • słabo rozwinięty system kanalizacji sanitarnej,
 • zbyt silnie postępująca eutrofizacja wód powierzchniowych i degradacja terenów po wyrobiskach,
 • brak skutecznego systemu gospodarki odpadami,
 • wylewiska ścieków szczególnie poubojowych,
 • nielegalna zabudowa letniskowa nad brzegami jezior,
 • zanieczyszczenie jezior
 • niska świadomość mieszkańców z zakresu problemów z ochrony środowiska,
 • brak wspólnych wysypisk śmieci dla gmin, położonych na terenie powiatu.
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Związek Międzygminny Gmin Dorzecza Rzeki Raduni
 • Związek miast i gmin dorzecza rzeki Słupii i Łupawy
 • Porozumienie międzygminne dot. użytkowania i eksploatacji wysypiska odpadów komunalnych w Chlewnicy,
 • Spółka Wodno-Kanalizacyjna Gminy Sulęczyno z Gminą Sierakowice w sprawie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej,
Realizacja współpracy partnerskiej
 • współpraca partnerska z trzema powiatami: łowickim, tatrzańskim i świdnickim
 • współpraca partnerska miasta Kartuzy z Duderstadt i Caissargues
 • trójporozumienie o partnerstwie i współpracy między gminami Polski, Niemiec i Francji: Żukowo- Markt Wendelstein - Saint-Junien.
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
 • szkoły współpracują z innymi krajami UE oraz Turcją – projekty w ramach Programu Leonardo da Vinci i Comenius
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Gmina Kartuzy:

 • Przyjaźni środowisku – Polska wolna od azbestu i samorząd przyjazny środowisku,,
 • Samorząd Przyjazny Koszykówce – wyróżnienie,
 • Modernizacja roku 2009 - „Rewitalizacja kartuskiego parku – centrum promocji zdrowia, rozwoju i zabaw”,
 • Modernizacja Szkoły Podstawowej  wraz z budową kompleksu  „Moje boisko – Orlik 2010 w Grzybnie”.
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Gmina Kartuzy:

 • Nazwa projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowe na terenie Gminy Kartuzy”
  • Lata realizacji 2007-2012
  • Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  • Kwota: 23.239.472,60 zł
 • Nazwa projektu: „Rekultywacja składowiska odpadów w Kartuzach”
  • Lata realizacji: 2009-2010
  • Źródło dofinansowania:Regionalny Program Operacyjny
  • Kwota: 2.808.805,99 zł
 • Nazwa projektu: „Budowa przydomowych oczyszczalni w m. Głusino i Stara Huta”
  • Lata realizacji: 2010
  • Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Kwota: 263.493 zł

Gmina Sulęczyno:

 • Nazwa projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w dorzeczu Słupii i Łupawy”
  • Lata realizacji: 2009-2013
  • Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności
  • Kwota: ok. 17 mln zł

Gmina Somonino:

 • Nazwa projektu: „Rekultywacja składowiska odpadów we wsi Kaplica”
  • Lata realizacji: 2009-2010
  • Źródło dofinansowania: RPO WP na lata 2007-2013
  • Kwota: 340 873,28 zł
 • Nazwa projektu: „Modernizacja oczyszczalni ścieków z budową kanalizacji”
  • Lata realizacji: 2008-2010
  • Źródło dofinansowania: EKOFUNDUSZ
  • Kwota: 4,8 mln zł

Gmina Przodkowo:

 • Nazwa projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przodkowo: Kawle Dolne – Przodkowo,Pomieczyno”
  • Żródło dofinansowania: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  • kwota dofinansowania: 3 653 872 zł

Gmina Żukowo:

 • „Budowa kanalizacji deszczowej w północnej części Żukowa” , Lata :2007-2012
  • Źródło dofinansowania : Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Konkurs nr 5.2_1) Działanie nr 5.2. 
  • Kwota : 8 546 467,78 – całkowita wartość projektu; 6 409 850,82 – dofinansowanie
 • Budowa kanalizacji sanitarnej dla Banina ul. Tuchomska i ul. Polna i Miszewka (Etap II), Lata 2009-2011,
  • Źródło dofinansowania : Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 8: Lokalna infrastruktura podstawowa, działanie 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska
  • Kwota:  4 620 201,39– całkowita wartość projektu; 2 163 962,16 – dofinansowanie
 • Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Niestępowie, Lata: 2009-2011,;
  • Źródło dofinansowania:  Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku.;
  • Kwota:  457 210,83 – całkowita wartość projektu; 457 210,83 – dofinansowanie
 • Uporządkowanie i zagospodarowanie centrów wsi w Gminie Żukowo – Stworzenie parków rekreacyjnych w Chwaszczynie, Baninie, Glinczu i Sulminie, Lata: 2009-2012,;
  • Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Oś 4: Leader Kwota:   946 038,29 –
  • całkowita wartość projektu; 500 000 – dofinansowanie

 

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Powiat kartuski:

 • nazwa projektu: „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie powiatu kartuskiego”   nazwa programu UE: Regionalny program Operacyjny, działalnie 5.5, przewidywana kwota dofinansowania:
  • Kwota dofinansowania: 5 984 459 zł
 • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania: tak

Gmina Sulęczyno:

 • Nazwa projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dorzecza Słupii i Jeziora Gowidlińskiego”

Gmina Żukowo:

 • Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Żukowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Banino, Leźno, Czaple oraz budowę wodociągu w miejscowości Czaple i Leźno,
  • Źródło dofinansowania:   Program  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
  • Kwota:  1 281 389,00 zł

Gmina Przodkowo:

 • nazwa projektu: -Rozwiązanie Gospodarki Ściekowej we wsi Kosowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich WP 2007 – 2013, Działanie 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 765 000,00 zł
  • Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację merytoryczną
 • -Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Przodkowie Regionalny Program Operacyjny WP 2007 – 2013 Działanie ,  8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska
  • 1 570 731 zł
  • Wniosek zostanie złożony w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie tj. do dnia 31.08.2011 roku

Powiat Kościerski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej i odpadowej na terenach gmin powiatu kościerskiego,
 • emisja zanieczyszczeń w centrum miasta Kościerzyna,
 • uregulowanie gospodarki gnojowicą na terenie fermy tuczu trzody chlewnej w Grabowie,
 • ograniczenie zużywania nieodnawialnych zasobów do skali pozwalającej na zastępowanie ich poprzez odpowiednie substytuty,
 • uspołecznienie procesów podejmowania decyzji na rożnych poziomach poczynając od parlamentu kończąc na samorządach i społecznościach lokalnej,
 • tworzenie warunków dla zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego każdej jednostce.
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • oddano do użytku sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej w Zamku Kiszewskim i Chwarznie (sieć wodociągowa 7,5 km, sieć kanalizacyjna 10,5 km),
 • rozpoczęto budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w miejscowości Góra,
 • zakończenie kolejnego etapu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Barkoczyn,
 • modernizacja ujęcia wody w Grabowie Kościerskim,
 • budowa zbiornika retencyjnego stalowego na wodę przeznaczoną do spożycia o pojemności 100 m3 w Liniewskich Górach,
 • wykonanie otworu studziennego w Wysinie,
 • wykonanie sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Garczyn, gm. Liniewo,
 • remont sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Orle, gm. Liniewo,
 • termomodernizacja szkół w Dziemianach i Kaliszu,
 • budowa ogrzewania solarnego w gimnazjum w Dziemianach, oraz wyposażenie części sal szkolnych w oświetlenie energooszczędne,
 • budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cisewie, gm. Karsin
 • modernizacja hydroforni w miejscowości Dąbrowa,
 • realizacja zadania pn. Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Wiele,
 • zorganizowanie szeroko zakrojonej kampanii edukacyjno-ekonomicznej dla blisko 300 uczniów klas gimnazjalnych z terenu miasta Kościerzyna.
 • utylizacja 40,12 Mg odpadów zawierających azbest z terenu miasta Kościerzyna,
 • rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Karsin,
 • realizacja zadania pn. Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości wiele
 • zakup 50 szt. koszy ulicznych w celu zbiórki odpadów w Gminie Karsin,
 • kontrola umów mieszkańców gminy w zakresie wywozu odpadów komunalnych w Gminie Karsin,
 • dokumentacja projektowo-kosztorysowa  i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.” Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przewodem tłocznym i przepompowniami ścieków wraz z zasilaniem energetycznym dla miejscowości Wdzydze Tucholskie, Borsk,Osada Malary, Kliczkowy, Górki i Osada Krzywe, Przytarnia,
 • dokumentacja projektowo-kosztorysowa  i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.” Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przewodem tłocznym i przepompowniami ścieków wraz z zasilaniem energetycznym dla miejscowości Osowo i Bąk,
 • budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Trzebuń,
 • rozbudowa systemu wodno-ściekowego w gminie obsługującego mieszkańców miejscowości :
  • Lipusz: ulice: Bohaterów (część), Polna (część), Lipowa (część), Stolema, Remusa, Łąkowa (część), Leśna, Ks. Z. Jutrzenka Trzebiatowskiego, Ks. P. Dunajskiego, Młyńska (część),
  • Papiernia: ulice: Bytowska (część), Grajewo, Zielona, Wodna.
  • Bałachy (część).
 • budowa ujęcia nr 2 w Lipuszu (studnia nr 2 usytuowana w sąsiedztwie ujęcia nr 1).
 • „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Lipuszu wraz z przebudową źródeł wytwarzania energii”:
  • budynek Ośrodka Zdrowia w Lipuszu, ul. Rogali 1 (2010 r.),
  • budynek komunalny w Lipuszu, ul. Wybickiego 27 (kontynuacja projektu w 2011 r.),
  • budynek GOKSiR w Lipuszu przy ul. Młyńskiej 12 (kontynuacja projektu w 2011 r.),
  • budynek Urzędu Gminy w Lipuszu, ul. Derdowskiego 7 (kontynuacja w 2011 r.).
 • remont sieci kanalizacji sanitarnej 145 mb w miejscowości Orle,
 • budowa wodociągu 2 km w miejscowości Rymanowie,
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Głodowo - 2,5 km,
 • zbiórka elektrośmieci w Gminie Liniewo,
 • usuwanie dzikich składowisk w Gminie Liniewo,
 • edukacja ekologiczna w szkołach w Gminie Liniewo.
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • rekultywacja składowiska odpadów w Dziemianach i miejscowości Osowo,
 • gospodarka gnojowicą na terenie fermy tuczu trzody chlewnej w Grabowie.
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • udział gmin w opracowywaniu Programu Ochrony Środowiska Powiatu Kościerskiego oraz Planu Gospodarki   Odpadami,
 • nawiązanie współpracy z gminami w celu stworzenia zintegrowanego systemu gospodarki odpadami
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Gmina Dziemiany współpracuje z Gminą Kaloz (Węgry), Gminą Lohra (Niemcy) oraz Gminą Werbkowice
 • Gmina Stara Kiszewa współpracuje z Gminą niemiecką Lahntal
 • Gmina Karsin należy do Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy- umowa o współpracy z miastem Steffenberg (Niemcy)
 • Gmina Miejska i wiejska Kościerzyna współpracuje z niemiecką gminą Colbe
 • Gmina Liniewo - umowa o współpracy z gminą Ebsdorfergrund (Niemcy)
 • Gmina Nowa Karczma - umowa o współpracy z gminą Parsau (Niemcy)
 • Powiat Kościerski – umowa o współpracy z powiatem Marburg-Biedenkopf (Niemcy) i powiatem nowotarskim
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

NIE

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

NIE

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Orlu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Głodowo

 • Źródło dofinansowania: RPO
 • Kwota: w 2010 r. 1.389.736,57 zł

Nazwa projektu: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznejw Lipuszu wraz z przebudową źródeł wytwarzania energii”

 • Źródło dofinansowania – RPO WP
 • Kwota: 598 959,53 zł

Nazwa projektu: Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dziemiany etap I

 • Źródło dofinansowania: RPO WP
 • Kwota: 3244052,62 zł

Nazwa projektu: „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma”

 • Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Kwota: brak danych
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

nazwa projektu „Słoneczna Kościerzyna – budowa instalacji solarnych szansą wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla trwałej poprawy jakości powietrza”

 • nazwa programu UE: Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Działania 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych (Konkurs nr 5.4._1).
 • przewidywana kwota dofinansowania 8 715 998.34

nazwa projektu: „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach Stary Wiec, Płachty, Wysin i Liniewo oraz wymiana i modernizacja sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Wysin”. 

 • nazwa programu UE: PROW
 • przewidywana kwota dofinansowania: 4 mln. zł.

nazwa projektu: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – solarów wraz z poprawą sprawności układu C.O. i C.U.W. Przy Zespole Oświatowym w Liniewie”

 • nazwa programu UE: PROW
 • przewidywana kwota dofinansowania: 200 tys. zł

Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miejscowości Raduń

 • Źródło dofinansowania UE - PROW
 • przewidywana kwota dofinansowania – 2925000 zł.

nazwa projektu: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KARSIN

 • nazwa programu UE:WFOŚiGW
 • przewidywana kwota dofinansowania: 366 984 zł

nazwa projektu „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Grabowie Kościerskim wraz z zagospodarowaniem terenu”

 • nazwa programu UE: PROW „Odnowa i rozwój wsi”
 • przewidywana kwota dofinansowania: 140.000,00 zł

nazwa projektu „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej i OSP w Grabówku wraz z zagospodarowaniem terenu”

 • nazwa programu UE: PROW „Odnowa i rozwój wsi”
 • przewidywana kwota dofinansowania:  187.667,00 zł

nazwa projektu „Przebudowa i remont budynku byłej Sali sportowej w Nowej Karczmie i zmiana jego funkcji na potrzeby świetlicy wiejskiej, Gminnego Ośrodka Kultury i biblioteki gminnej”

 • nazwa programu UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • przewidywana kwota dofinansowania: 236.413,60 zł

nazwa projektu „Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w Grabowie Kościerskim oraz budowa sieci  wodociągowej Grabowska Huta – Szpon – Grabowo – Jasiowa Huta – Grabówko – etap II

 • nazwa programu UE: PROW „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
 • przewidywana kwota dofinansowania:  1.626.440,00 zł

 

Powiat Kwidzynski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • brak mostu na Wiśle
 • mały rozwój selektywnej zbiórki odpadów
 • braki w infrastrukturze ochrony środowiska, zwłaszcza w zakresie gospodarki wodno- ściekowej
 • słaba jakość dróg
 • słabo rozwinięta turystyka
 • brak obwodnicy Kwidzyna
 • mała ilość ścieżek rowerowych
 • zła jakość powietrza atmosferycznego
 • problem z ochroną przed hałasem na terenach zurbanizowanych i uprzemysłowionych
 • zagrożenia z tytułu awarii przemysłowych i innych
 • bezrobocie
 • migracja mieszkańców
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

 Miasto Kwidzyn

 • Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
 • przeprowadzenie inwentaryzacji stanu sieci kanalizacyjnej, zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • budowa ścieżek rowerowych,
 • modernizacja systemu ogrzewania w miastach i gminach, w tym modernizacja sieci c.o. i podłączenie nowych użytkowników,
 • zabezpieczenie i pielęgnacja pomników przyrody,
 • wprowadzenie nowych nasadzeń zieleni na terenie miast, tworzenie parków i ogrodów, rewitalizacja istniejących parków,
 • budowa obwodnicy Miasta,
 • kontynuacja rozdziału kanalizacji sanitarnej od ogólnospławnej,
 • realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych,
 • edukacja ekologiczna mieszkańców miasta w zakresie wprowadzanego systemu gospodarki odpadami,
 • poprawa jakości wód powierzchniowych

 Gmina Kwidzyn

 • Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Kwidzyn
 • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach o zabudowie rozproszonej
 • Budowa kanalizacji sanitarnej Korzeniewo – Lipianki – Gniewskie Pole – Pastwa część Janowa
 • Budowa wodociągu w Dankowie.
 • Podłączenie sieci kanalizacji sanitarnej w Bronnie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Rakowcu
 • Rozbudowa i termomodernizacja oraz zmiana systemu grzewczego w budynku przedszkola w Marezie
 • Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy (Korzeniewo- Mareza, Gorki, Rakowiec
 • Dofinansowanie utylizacji produktów zawierających azbest
 • Modernizacja i remonty dróg na terenie gminy.

Gmina Sadlinki

 • Rekultywacja składowiska odpadów w Karpinach

Miasto i Gmina Prabuty

 • Przeprowadzenie kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gmina Ryjewo

 • Dofinansowanie przydomowych i osiedlowych oczyszczalni ścieków
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • modernizacja i rozbudowa ujęć wody oraz sieci wodociągowej
 • rozbudowa systemu kanalizacji , rozdział kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, likwidacja nieszczelnych szamb
 • modernizacja gospodarki ściekowej w zakładach przemysłowych
 • modernizacja oczyszczalni gminnych  oraz stacji uzdatniania wody
 • rozbudowa oraz łączenie systemów ciepłowniczych
 • budowa urządzeń dla ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych
 • likwidacja źródeł emisji niezorganizowanej
 • podwyższenie standardów technicznych infrastruktury drogowej
 • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii- głównie z wykorzystaniem biomasy
 • objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców powiatu
 • zwiększenie wykorzystania osadów ściekowych
 • wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów: budowlanych, wielkogabarytowych, ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich
 • niska świadomość ekologiczna mieszkańców
 • dzikie wysypiska śmieci
 • utylizacja produktów zawierających azbest, realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych
 • jakość wód powierzchniowych
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Wspólna budowa ścieżek rowerowych miasto Kwidzyn i gmina Kwidzyn
 • Opracowanie dokumentacji rekultywacji składowiska w Gontach – Starostwo i Gmina Prabuty
 • Działalność Pomorskiego Stowarzyszenie Gmin Wiejskich i Związku Gmin Wiejskich RP
 • Budowa sieci kanalizacyjnych przy współpracy Miasta i Gminy Kwidzyn w ramach „Aglomeracji Kwidzyn” Porozumienie gmin powiatu kwidzyńskiego i sztumskiego w ramach projektu „Słoneczne dachy dla Powiśla”
Realizacja współpracy partnerskiej

Powiat

 • współpraca Powiatu Kwidzyńskiego z Powiatem Osterholz (Niemcy)
 • współpraca Powiatu Kwidzyńskiego z rejonem razdzielnianskim.(Ukraina)

Miasto Kwidzyn - Miasta partnerskie:

 • Celle (Niemcy),
 • Olofström (Szwecja),
 • Bar (Ukraina),
 • Gubin-Polska

Gmina Kwidzyn - nie
Gmina Sadlinki – nie
Gmina Gardeja-    nie
Gmina Ryjewo – nie
Gmina Prabuty –  miasta partnerskie

 • Mamonowo w Obwodzie Kaliningradzkim,
 • Tingsryd w Szwecji
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
 • Miasto Kwidzyn –  wraz z gminą szwedzką Olofstroms – projekt dot. wzmocnienia współpracy na lokalnym poziomie administracji publicznej
 • Gmina Kwidzyn-nie
 • Gmina Sadlinki-nie
 • Gmina Ryjewo-nie
 • Gmina Gardeja-nie
 • Gmina Prabuty- współpraca w ramach pomocy społecznej wraz ze Szwecją –miasto Tingsryd i Rosją –miasto Mamonowo), polega na wymianie doświadczeń (głównie metodami pracy i rozwiązaniami) pomiędzy ośrodkami zajmującymi się pomocą społeczną
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Miasto Kwidzyn

 • Wyróżnienie w rankingu „Gmina –Manager 2009” na najlepiej zarządzaną gminę w woj. pomorskim w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich; Gdańsk, 17 kwietnia 2009;
 • Wyróżnienie w rankingu „Europejska Gmina, Europejskie Miasto” w woj. Pomorskim; Gdańsk 30 września 2009
 • ”Srebrny Promotor Orłów Agrobiznesu”; Warszawa, grudzień 2009
 • Gmina Kwidzyn - nie

Gmina Sadlinki – nie
Gmina Gardeja - nie
Gmina Ryjewo – nie
Gmina Prabuty – nie
Powiat  -  nagroda za zajęcie przez powiat kwidzyński 14 miejsca w ogólnopolskim rankingu prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich; Warszawa 2009
 

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Powiat:

 • Nazwa projektu: Odnawialne źródła energii szansą dla mieszkańców obszarów wiejskich z powiatu kwidzyńskiego.
  • Lata realizacji: 01.03.2011-30.06.2011
  • Źródło dofinansowania: POKL , Priorytet IX, Działanie 9.5, Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
  • Kwota: 49 900,00 zł
 • Nazwa projektu: Scalanie gruntów w miejscowości Rudniki i Jarzębina w gminie Ryjewo.
  • Lata realizacji: 2009-2013
  • Źródło dofinansowania: Projekt realizowany w ramach działania PN. Poprawianie i rozwijanie  infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na I 2007-2013
  • Kwota: 689 573,00 zł
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Powiat:

 • Nazwa projektu – Rewitalizacja zdegradowanego obszaru B obejmującego ulicę Kościuszki w Kwidzynie
  • nazwa programu –Oś priorytetowa 3, działanie 3.2, podziałanie 3.2.1- Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne RPOW WP
  • wnioskowane dofinansowanie:4 772 513,17 zł
  • wartość projektu: 12 523 714, 79 zł
 • Nazwa projektu: Rozwój usług elektronicznych w obszarze administracji publicznej i zdrowia dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.
  • Nazwa programu: Oś priorytetowa 2, działanie 2.2. Poddziałanie 2.2.2. –Rozwój usług społeczeństwa Informacyjnego RPOW WP
  • Wartość dofinansowania: 976 835,94 zł
  • Wartość projektu:1 302 447, 94 zł
 • Nazwa projektu: Krok w dorosłość
  • Nazwa programu: POKL Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
  • Wnioskowane dofinansowanie: 135 686,44 zł
  • Wartość projektu: 143 204, 68 zł
 • Nazwa projektu:  Sami sobie dla innych-III edycja
  • Nazwa programu: POKL Priorytet VI, Działanie 6.1, poddziałanie  6.1.2
  • Wartość dofinansowania: 178 500,00 zł
  • Wartość projektu: 210 000,00 zł
 • Nazwa projektu – ,,Zainwestuj w siebie II– zajęcia pozalekcyjne dla uczniów LO z powiatu kwidzyńskiego
  • nazwa programu UE –Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;
  • Poddziałanie  9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
  • kwota dofinansowania – 549 645,00 zł
 • Nazwa projektu- „Lata 2008-2013- drugi krok do Europy”
  • Nazwa programu UE- Priorytet VI, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; Podziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia aktywności zawodowej osób bezrobotnych
  • kwota dofinansowania- 4 167 400,00 zł
  • wartość projektu: 4 197 400,00 zł
 • Nazwa projektu: Funkcjonowanie przedsiębiorstw w państwach strefy euro na przykładzie praktyki we Włoszech.
 • Nazwa projektu: projekt realizowany w ramach działania Leonardo Da Vinci- PROJEKTY MOBILNOŚCI Program Leonardo da Vinci-program sektorowy programu Unii Europejskiej Uczenie się poprzez całe życie.
  • Wartość dofinansowania:  116 589,00
  • Wartość projektu:116 589,00 zł
 • Nazwa projektu: Otwarty powiat – integracja osób wykluczonych z terenu powiatu kwidzyńskiego poprzez nowatorskie formy wsparcia”
 • Nazwa projektu: POKL Priorytet VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmacniania sektora ekonomii społecznej Podziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • Wartość dofinansowania: 1 164 753,00 zł
  • Wartość projektu: 1 164 753,00 zł
  • W g danych z dnia 03.11.2010-projekt nie otrzymał dofinansowania.

Gmina Kwidzyn

 • Nazwa projektu: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Lipiankach
  • Nazwa programu UE: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja mająca na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013
  • Przewidywana kwota dofinansowania: 108 000,00 zł
  • Złożony wniosek w stadium oceny

Powiat Lęborski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • budowa stacji telefonii komórkowej w Łebie
 • wybudowanie rurociągu wodociągu Łebunia i Bukowina, zewnętrzne zasilanie wodociągu Bukowina(woda o właściwych parametrach bez uzdatniania)
 • wybudowanie przepompowni w miejscowości Łebunia
 • remont 6 hydroforni (Krępkowice, Unieszyno, Oskowo, Osowo Lęborskie, Bukowina, Okalice)
 • wybudowanie wodociągu ul. Spacerowa w miejscowości Cewice (etap I)
 • wybudowanie wodociągu w miejscowości Popowo
 • budowa sieci kanalizacyjnej Oskowo- Cewice,
 • budowa sieci kanalizacyjnej Cewice- Maszewo Lęborskie,
 • likwidacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Cewice,
 • wyłączenie z użytkowania oczyszczalni ścieków w miejscowości Oskowo,
 • przebudowa oczyszczalni ścieków na osadnik ścieków komunalnych (punkt przygotowania osadów do transportu) w miejscowości Maszewo Lęborskie
 • wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów w gminie Cewice,
 • uregulowanie gospodarki wodno- ściekowej w rejonie ul. Abrahama w Lęborku, 
 • stopniowe wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów w gminie Lębork, wprowadzenie podatku śmieciowego.
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Gmina Łeba:

 • budowa sieci przesyłowej gazu ziemnego w Łebie.

Gmina Cewice:

 • zamknięcie składowiska odpadów w Oskowie,
 • likwidacja oczyszczalni ścieków w Oskowie, Cewicach, Maszewie Lęborskim,
 • budowa piezometrów na zamkniętym składowisku w Oskowie.

Gmina Lębork:

 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Lęborku,
 • rozbudowa składowiska w Czarnówku- kompostownia, sortownia, segregacja odpadów itp.
 • rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej w nowych osiedlach.

Gmina Wicko:

 • wybudowano sieć wodociągowo- kanalizacyjną w m. Nowęcin
 • segregacja odpadów (pojemniki do selektywnej segregacji śmieci na szkło i plastik)

Gmina Nowa Wieś Lęborska: - brak danych

Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • Gmina Łeba – dzikie wysypiska odpadów, nielegalna wycinka drzew, kłusownictwo, palenie odpadów w piecach domowych
 • Gmina Cewice- budowa systemu kanalizacji w poszczególnych miejscowościach.
 • Gmina Wicko- nieszczelne zbiorniki na nieczystości ciekłe lub ich brak, niska świadomość ekologiczna, spalanie odpadów w piecach.
 • Gmina Lębork- inwestycje w zakresie rozdziału systemu kanalizacji ogólnospławnej, kontynuacja wdrożenia systemu podczyszczania wód opadowych i roztopowych, przebudowa i modernizacja systemu grzewczego i kotłowni rejonowej w gminie. 
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Gmina Cewice- współpraca z Przedsiębiorstwem Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku (porozumienie międzygminne)
 • Gmina Lębork- sukcesywna współpraca gmin w zakresie rozbudowy ZZO w Czarnówku
Realizacja współpracy partnerskiej

Tak
Miasto Lębork na bazie oficjalnie podpisanej w 2001r. umowy partnerskiej związane jest z miastami: Lauenburg (Niemcy), Dudelange (Luksemburg), Manom (Francja).

Do grona miast partnerskich Lęborka w 2009r. dołączyło miasto Sokal na Ukrainie – w dniu 2 marca 2009r. podpisane zostało w lęborskim ratuszu porozumienie partnerskie pomiędzy miastami.

Miasta, z którymi współpracuje Lębork, to:

 • Gummersbach (Niemcy)
 • Stralsund (Niemcy)
 • Agnone (Włochy)
 • Kretinga , Kowno (Litwa)
 • Turda (Rumunia)
 • Mezoszilas (Węgry)
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Tak

 • „CTF – Catching the future- Zdobywanie przyszłości” Program Południowy Bałtyk 
  • W projekcie uczestniczy 10 partnerów: 4 gminy ze Szwecji, 5 gmin z Polski i Uniwersytet Gdański.
  • Partnerzy ze Szwecji: Gmina Ystad, Gmina Eslöv, Gmina Ǻstorp, Gmina Simrishamn.
  • Partnerzy z Polski: Gmina Wałcz, Gmina Słupsk, Gmina Koszalin, Gmina Lębork, Gmina Żukowo, Uniwersytet Gdański.
  • W projekcie uczestniczą także organizacje stowarzyszone.
 • „Winnet 8” Program Interreg IV C
  • Partnerzy: Polska, Szwecja, Finlandia, Bułgaria, Włochy, Grecja, Wielka Brytania, Portugalia.
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
 • Gmina Łeba – Gmina FAIR-PLAY
 • Gmina Lębork:
 • Gmina Miasto Lębork otrzymała w 2009r. Flagę Honorową, przyznawaną przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, za podejmowanie szerokich działań na rzecz rozwijania stosunków z partnerami z miast bliźniaczych ( Dudelange- Luksemburg, Manom- Francja, Lauenburg- Niemcy) oraz współpracujących ( Kretinga- Litwa, Mezőszilas- Węgry, Stralsund- Niemcy, Sokal- Ukraina ). Uzyskanie Flagi to efekt wieloletnich działań dotyczących współpracy i wymiany międzynarodowej podejmowanej przez Urząd Miejski, lęborskie szkoły, instytucje (m.in. Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum), grupy kulturalne, organizacje pozarządowe, które znalazły uznanie Rady Europy. Uzyskanie Flagi stwarza miastu możliwość przyznania kolejnych trofeów według rosnącej rangi: Odznaki Honorowej oraz najwyższej – Nagrody Europy. Pierwszy etap starań o najwyższe wyróżnienie tj. Nagrodę Europy Lębork ma już za sobą, ponieważ oprócz Flagi Honorowej od roku 2006 posiada także Dyplom Europy.
   
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Gmina Łeba

 • Nazwa projektu Urządzenie Parku Misjonarzy Oblatów
  • Lata realizacji 2011-2012
  • Źródło dofinansowania PROW 2007-2013
  • Kwota ok. 280 000 zł

Gmina Lębork

 • Nazwa projektu – „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego”
  • Lata realizacji 2007- 2013
  • Źródło dofinansowania- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
  • Kwota: 14 316 136,86 zł
 • Nazwa projektu- „Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi- budowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w Lęborku”
  • Lata realizacji 2007-2013
  • Źródło dofinansowania- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
  • Kwota: 3 972 189 zł
 • Nazwa projektu- „Rewitalizacja centrum Lęborka”
  • Lata realizacji 2007-2013
  • Źródło dofinansowania- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
  • Kwota: 9 258 109,59 zł
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

brak danych

Powiat Malborski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie

stagnacja gospodarcza, bezrobocie,
zły stan sieci wodociągowej,
brak wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
brak sieci gazowej na terenach wiejskich,
dzikie wysypiska śmieci na terenach inwestycyjnych,
brak kanalizacji,
zły stan nawierzchni dróg,
jakość doprowadzanej wody do spożycia w gminach,
rekultywacja składowisk odpadów,
regulacja stosunków wodnych na terenach rolniczych.

Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

realizacja „Programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”,
organizowanie różnych akcji, takich jak „Sprzątanie Świata”, „Drzewko za makulaturę”,
realizacja zadrzewień – pielęgnacja oraz sadzenie nowych drzew i krzewów,
happeningi i konkursy ekologiczne,
organizacja wycieczek ekologicznych i „zielonych szkół”,
działalność kół ekologicznych,
tworzenie plakatów i gazetek związanych z ochroną środowiska.

Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

zły stan sieci wodociągowej – wodociąg w przeważającej części jest zbudowany z azbestu i cementu,
poprawa jakości doprowadzanej wody do spożycia,
brak kanalizacji na wsiach,
brak wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
brak sieci gazowej w większości terenów wiejskich,
mała liczba infrastruktury turystycznej,
likwidacja dzikich wysypisk odpadów na terenach inwestycyjnych,
zwiększenie ilości pojemników do segregacji odpadów,
realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miast i gmin powiatu,
rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Mątowach Małych.

Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

Jest to współpraca polegająca na wymianie informacji i doświadczeń, np. wzajemne informowanie o wycinkach drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia, problemach dzikich składowiskach odpadów, stanie melioracji, wypalaniu traw itp. Realizacja wspólnych projektów z sąsiadującymi miastami i gminami: w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki odpadami, zagospodarowania osadów ściekowych, jak również wspólny udział w projekcie „Regionalny System Gospodarowania Odpadami Tczew”.

 

Realizacja współpracy partnerskiej

Miasto Malbork
Nordhorn (Niemcy)
Troki (Litwa)
Sölvesborg (Szwecja)
Margny-lès-Compiègne (Francja)
Monheim am Rhein (Niemcy)
Miasto i Gmina Nowy Staw
Wilster (Niemcy)
Powiat malborski
Powiat Rotenburg (Niemcy)
Mtskheta (Gruzja)
Krym – rejon kirowski (Ukraina)

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Nie uczestniczył

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Gmina Miłoradz – wyróżnienie „Europejska Gmina”.

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Miasto i Gmina Nowy Staw
Budowa zaplecza turystyczno – rekreacyjnego (pole biwakowe, przystań z infrastrukturą sanitarną) na stadionie miejskim w Nowym Stawie. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013, os priorytetowa 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy, pozyskana kwota dofinansowania 939 314,56 zł.
Kampania promocyjna Żuław – partnerski projekt sześciu gmin żuławskich Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, promocja i informacja turystyczna, pozyskana kwota dofinansowania 242 285,86 zł.
Gmina Miłoradz
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gnojewie, Pogorzałej Wsi, Mątowach Wielkich w Gminie Miłoradz. W 2010 r. została wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości 18,2 km wraz z 10 przepompowniami ścieków. Koszt budowy wyniósł 3 245 630 zł. Zadanie wykonano ze środków „Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem europejskiego funduszu rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich EFRROW.
Gmina Lichnowy
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa i Lichnówki w gminie Lichnowy, kwota 1 917 735 zł, umowa podpisana w dniu 16.12.2009 r. realizacja: Dąbrowa 2011 r. Lichnówki 2012 r.
Gmina Stare Pole
Projekt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Królewo, gmina Stare Pole współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
 

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Miasto i Gmina Nowy Staw
Montaż instalacji solarnych na budynkach stanowiących własność Gminy Nowy Staw (NOK, OSiR, Ośrodek Zdrowia, kompleks Zespołu Służb Ratowniczych). Europejski Fundusz Rolny w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, przewidywana kwota dofinansowania 164 416,86 zł.
Sieci kanalizacji grawitacyjno – tocznej w miejscowościach Świerki – Chlebówka – Dębina i modernizacja przepompowni w Lipince Gm. Nowy Staw w ramach kompleksowego opracowania Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowy Staw w miejscowościach Dębina, Chlebówka, Świerki, Lipinka, Myszewo, Lubstowo, Laski i Tralewo. Europejski Fundusz Rolny w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, przewidywana kwota dofinansowania 1 958 142,71 zł.
Gmina Malbork
Ekonomia społeczna motorem rozwoju lokalnego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, przewidywana kwota dofinansowania 350 150 zł
Gmina Lichnowy
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszewo, Boręty Pierwsze w gminie Lichnowy. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota dofinansowania 1 068 225 zł
Gmina Stare Pole
Projekt pn. Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Stare Pole poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kraszewo i Parwark wraz z przebudową przepompowni P2 i remontem oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Pole. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, wnioskowane dofinansowanie 2 196 135 zł.
Projekt pn. Wykonanie instalacji solarnej na obiektach użyteczności publicznej – Zespole Szkół i Przedszkolu w miejscowości Stare Pole. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, wnioskowane dofinansowanie 253 837 zł.
 

Powiat Nowodworski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • rozbudowa i poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
 • niszczenie wałów przeciwpowodziowych przez bobry
 • poprawa stanu dróg
 • zwiększenie lesistości
 • zmniejszanie populacji kormorana w rezerwacie „Kąty Rybackie”
 • degradacja strefy wydmy białej i szarej
 • niedostateczne zaplecze sanitarne obszarów użytkowanych turystycznie
 • modernizacja i rozbudowa systemu przeciwpowodziowego
 • zbyt wolno postępujące usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
 • parkowanie pojazdów w sezonie letnim na „Mierzei Wiślanej”
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • podnoszenie świadomości ekologicznej wśród młodzieży
 • odtwarzanie zadrzewień śródpolnych
 • wymiana ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej z węglowego na olejowy
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Stegnie
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze Gdańskim
 • realizacja zadania „Zielonym do góry” – odnowa i urządzanie terenów zieleni w m. Nowy Dwór Gdański
 • tworzenie nowych form zieleni, nasadzanie nowych drzew
 • promowanie zasady dobrej praktyki rolniczej
 • modernizacja  i rozbudowa sieci wodociągowej CWŻ
 • rozbudowa kanalizacji sanitarnej
 • termomodernizacje budynków oświatowych
 • ograniczenie spalania przez mieszkańców Gminy Stegna spalania odpadów tekstylnych w paleniskach domowych
 • wprowadzenie ogrzewania na biomasę w 3 szkołach Gminy Nowy Dwór Gd.
 • wprowadzanie segregacji odpadów w tym selektywna zbiórka baterii
 • przebudowa ulic w Nowym Dworze Gdańskim ( Morska, Obr. Westerplatte, Plac  Wolności, Sikorskiego)
 • inwestycje termomodernizacyjne w budynkach oświatowych oraz użyteczności publicznej ( m. in. Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Dworze Gd., Szkoła Podstawowa w Lubiszewie, Szkoła Podstawowa w Zwiercinach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kmiecinie, Przedszkole Nr 4 w Nowym Dworze Gd., Urząd Miejski w Nowym Dworze Gd.)
 • budowa ścieżek rowerowych w Nowym Dworze Gd.
 • działania zmierzające do budowy ścieżek rowerowych
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • Prawno-społeczne aspekty dot. realizacji inwestycji w obszarze Natura 2000
 • Budowa sortowni odpadów komunalnych
 • Dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnych i przyłączy do poszczególnych nieruchomości
 • Doprowadzenie gazu ziemnego na teren Mierzei Wiślanej
 • Poprawa jakości wody pitnej
 • Budowa ścieżek rowerowych
 • Rewitalizacja szlaków wodnych
 • Zmniejszanie populacji kormoranów w rezerwacie „Kąty Rybackie”
 • Rewitalizacja parków i terenów zielonych
 • Przebudowa dróg
 • Wzrastająca motoryzacja, problem z parkowaniem pojazdów w sezonie letnim na „Mierzei Wiślanej”
 • Zbyt wolne usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
 • Uświadomienie mieszkańcom celowości i efektywności prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
 • Emisja z niskiej zabudowy
 • Egzekwowanie od firm wywozowych selektywnej gospodarowania odpadami
 • Realizacja budowy kanalizacji w Gminie Ostaszewo
 • Poprawa jakości wody pitnej poprzez budowę zbiornika wyrównawczego i likwidację starych ujęć wody (Gmina Stegna)
 • Niszczenie wałów przeciwpowodziowych przez bobry
 • Brak ścieżek edukacyjnych
 • Zły stan urządzeń melioracyjnych
 • Zmniejszająca się ilość zadrzewień
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • współpraca z firmą REBA w zakresie zbierania zużytych baterii
 • członkowstwo w Związku Miast i Gmin Nadzalewowych
 • członkowstwo w Związku Miast i Gmin Polskich
 • współpraca Gminy Stegna i Gminy Sztutowo w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej 
 • współpraca ze szkołami, sołectwami i organizacjami pozarządowymi
 • członkostwo w Lokalnej Grupie Działania „Żuławy i Mierzeja”
 • członkostwo w Lokalnej Grupie Rybackiej „Rybacka Brać Mierzei”
 • współpraca z Ekoklubem Salwinia przy Klubie Nowodworskim- dofinansowywanie inicjatyw podejmowanych przez klub: sprzątanie rzeki Tugi, spływy kajakowe, konferencje-Porozumienie Międzygminne w zakresie Budowy zakładu unieszkodliwiania odpadów w Tczewie
 • Współpraca Gminy Sztutowo z Zespołem Szkół w Sztutowie, Przedszkolem w Sztutowie, sołectwami i organizacjami pozarządowymi
 • Gmina Stegna - Stowarzyszenie Gmin Wiejskich RP
 • Gmina Stegna – Stowarzyszenie Euroregion Bałtyk oraz Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Miasto Nowy Dwór Gdański – Miasto Hennel  (Niemcy)
 • Miasto Nowy Dwór Gdański – Miasto Swietłyj  (Rosja)
 • Miasto Nowy Dwór Gdański – Miasto Sarny  (Ukraina)
 • Miasto Nowy Dwór Gdański – Velka nad Velicku  (Czechy)
 • Gmina Sztutowo-Gmina Limanowa
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
 • Rewitalizacja szlaków wodnych E -7
 • Program Komisji Europejskiej Citizenship działanie  Town twinning
 • Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację portów - "trzy porty" projekt jest finansowany ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego Partnerem wiodącym projektu jest gmina Miasto Krynica Morska (Polska), partnerem finansowym Neringa Nida (Litwa).
 • Wsparcie, wzmocnienie i promocja współpracy transgranicznej w rozwoju turystyki jachtowej - support – promotion. Projekt jest finansowany ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego. Partnerem wiodącym projektu jest gmina Miasto Krynica Morska, partnerem finansowym Neringa Nida (Litwa).
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański otrzymało dofinansowanie do projektu pn. „Termomodernizacja obiektów u użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański” w ramach wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego Memorandum of Understanding
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Gmina Sztutowo         

 • Gmina Menager (najlepiej zarządzana gmina w woj. pomorskim 2008 r.)

Gmina Nowy Dwór Gdański

 • Laureat Rankingu Samorządów „Rzeczypospolitej” 2010 w kategorii  Najlepsza Gmina Miejska
 • Wyróżnienie w konkursie Samorząd Przyjazny Biznesowi ( maj 2010) za sprzyjanie rozwojowi podmiotów gospodarczych
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowy Dwór Gdański

 • Lata realizacji 2007-2013
 • Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Kwota 9 086 130

Usprawnienie komunikacji pomiędzy Nowym Dworem Gdańskim i Mierzeja Wiślaną poprzez rozbudowę ulicy Morskiej w Nowym Dworze Gdańskim

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim przebudowa ulic Obrońców Westerplatte i Plac Wolności

 • Całkowita wartość projektu 23 425 000
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Gmina Krynica Morska

 • Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska, RPO LP, 20 417 000 zł
 • Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej, POIG, 7 487 000 zł

Gmina Stegna

 • Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z ochroną zdrowia i edukacja  położonych na terenie Gminy Stegna wraz z modernizacja systemów grzewczych, RPO WP- Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii, 3 144 614,28 zł
 • Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chełmek Osada, PRO WP- Podstawowe  usługi dla gospodarki i  ludności, 414 219 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drewnica, Przemysław, Żuławki, RPO WP- 6 015 724 zł
 • Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Żuław i Gdańska na bursztynową Mierzeję. Etap Mikoszewo - Krynica Morska. Wybrane składniki, RPO WP- Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny, 15 384 000 zł

Gmina Sztutowo

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej I sieci wodociągowej w miejscowości Sztutowo, PROW, 2 984 874 zł
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łaszce PROW, 457 813 zł.
 • Modernizacja systemu cieplnego w budynkach Zespołu Szkół w Sztutowie z wykorzystaniem energii odnawialnej etap I, RPO ( nadzór autorski zrealizowany), 1 019 016,65 zł
 • Wyznaczenie, oznakowanie I promocja tras Nornic Walking na terenie Gminy Sztutowo, PROW, 13 300 zł
 • Urządzenie placu zabaw przy ul. Piaskowej w Kątach Rybackich, PROW, 108 411,57 zł
 • Zagospodarowanie placu zabaw przy przedszkolu gminnym w Sztutowie, PROW, 196 234 zł
 • Wzrost atrakcyjności Gminy Sztutowo poprzez stworzenie jednolitego systemu turystycznego gminy, PROW, 22 397,25 zł
 • Modernizacja wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w miejscowości Płonina celem aktywizacji dzieci i młodzieży, RPO, 83 354,27 zł
 • Remont I adaptacja świetlicy środowiskowej w Groszkowie, dostosowanie jej do funkcji kulturalno-społecznych, RPO, 334 824,38 zł

Powiat Pucki

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • rozwiązanie problemu utylizacji odpadów
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • wprowadzenie segregacji odpadów w poszczególnych gminach powiatu;
 • budowa oczyszczalni ścieków w Żarnowcu;
 • modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków w powiecie;
 • pozyskiwanie energii z elektrowni wiatrowych.
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Dębogórzu (Gmina Kosakowo) – wyprowadzenie rurociągu w głąb Zatoki - końcowy etap
 • nielegalna zabudowa letniskowa (przyczyniająca się do degradacji środowiska i krajobrazu)
 • brak dbałości przez właścicieli o stan rowów melioracyjnych
 • konieczność modernizacji i rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową na terenie miasta Puck
 • rozwiązanie problemu odpadów zawierających azbest
 • nielegalne wysypiska śmieci
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Współpraca na bazie Gminnego Związku Komunalnego „EKOWIK”
 • Wspólne projekty drogowe
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Tak, Powiat Trier-Saarburg i Gminy tego powiatu
 • Tak, Powiat Skuodas
 • Tak, Powiat Gliwicki
 • Miasto Puck: Konz (Niemcy), Stein (Niemcy), Gmina Cieszyn, Heze (Chiny)
 • Gmina Puck: Gmina Rytro, Oldendorf (Niemcy)
 • Gmina Kosakowo współpraca partnerska na podstawie porozumień: Gmina Żerków, Gmina Krościenko, Dukszty (Litwa), Heze (Chiny)
 • Gmina Krokowa: Schweich (Niemcy)
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Tak uczestniczy - Rewitalizacja rynku w Pucku

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Gmina Miasta Puck: nagroda „HIT POMORZA”.

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Nazwa projektu: Dokończenie procesu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Żarnowiec

 • Lata realizacji: 2009-2011
 • Źródło dofinansowania: RPO
 • Kwota: 11.170.00,00 zł.

Nazwa projektu: Budowa grupowego ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Minkowice gm. Krokowa

 • Lata realizacji: 2010-2011
 • Źródło dofinansowania: PROW
 • Kwota: 2.090.000,00 zł.

Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w miejscowościach Starzyno, Starzyński Dwór i Werblinia oraz kanalizacji deszczowej w miejscowości Starzyno.

 • Lata realizacji: 2009-2010
 • Źródło dofinansowania: RPO
 • Kwota: 5.802.179,11 zł.

Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (4507 m) wraz z przyłączami (420 m) w miejscowości Celbowo

 • Lata realizacji: 2010
 • Źródło dofinansowania: PROW
 • Kwota: 373.050,00 zł.
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Tak. 

Lp.
Nazwa projektu
Nazwa programu
Wartość pozyskanych środków
1
 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach gminy Krokowa
PROW
Wnioskowana kwota:
1.850.387,00 zł.
2
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej miasta Puck poprzez rewitalizacje obszaru Placu Wolności w celu rozwoju funkcji gospodarczych i społecznych, etap I
8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy
9.447.315,00 zł.
3
Ekoszkoła – Termomodernizacja szkół w powiecie puckim
RPO
5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii
1.419.787,88 zł.
4
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Zdrada
PROW
Wnioskowana kwota:
2.159.918,00 zł.

 

Powiat Starogardzki

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin,
 • ochrona wód rzeki Wierzycy i jej zlewni,
 • ochrona wód rzeki Wietcisy i jej zlewni,
 • ochrona wód rzeki Wdy i jej zlewni,
 • zanieczyszczenie powietrza spowodowanego niską emisją,
 • budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych,
 • zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych,
 • uciążliwości spowodowane transportem samochodowym – konieczność realizacji obwodnic z powiecie starogardzkim, a szczególności w m. Starogard Gdański
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Gmina Wiejska Lubichowo:

 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej modernizacji oczyszczalni ścieków, modernizacja ujęć wodnych,
 • budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej.

Gmina Wiejska Kaliska- budowa sieci kanalizacyjnej
Gmina Wiejska Starogard Gdański:

 • 2007
  • budowa kanalizacji w Kokoszkowach ul. Leśna, 0,9 km
  • budowa kanalizacji sanitarnej w Zdunach, 3,7 km.
  • Budowa drugiej studni na ujęciu wody w Jabłowie
 • 2009
  • budowa kanalizacji w Kokoszkowach, 0,6 km.
  • Modernizacja oczyszczalni w Kokoszkowach
 • 2010
  • budowa kanalizacji w Szpęgawsku, 2,1 km.
  • Budowa studni głębinowej na ujęciu w Kręgu
  • budowa kanalizacji w Żabnie, 4,8 km
  • budowa kanalizacji Kolincz- Owidz- Barchnowy, 14 km
  • Zorganizowano i przeprowadzono prace związane ze zwalczaniem groźnego szkodnika kasztanowca- Szrotówek kasztanowcowiaczek: 2005- 160 szt., 2006- 90 szt., 2008- 83 szt., 2010- 79 szt.
  • Nowe nasadzenia drzew oraz krzewów:
   • 2005- 610 drzew, 145 krzewów
   • 2006- 450 drzew, 360 krzewów
   • 2007- 800 drzew, 210 krzewów
   • 2008- 820 drzew, 120 krzewów
   • 2009- 1030 drzew, 370 krzewów
   • 2010- 550 drzew, 30 krzewów

Gmina Smętowo Graniczne- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopytkowo i Smętowo Graniczne (etap I) oraz punktu zlewnego w miejscowości Kopytkowo.

Gmina Miejska Skórcz:

 • wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w 30% części miasta,
 • wybudowanie utwardzonych dróg lokalnych o długości ok. 1,2 km

Gmina Wiejska Skórcz:

 • wprowadzenie częściowej segregacji odpadów
 • rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • gospodarka odpadami,
 • ochrona powietrza atmosferycznego (niska emisja),
 • zanieczyszczenie wód podziemnych,
 • hałas komunikacyjny,
 • budowa systemu kanalizacyjnego
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

Udział wszystkich Gmin z terenu powiatu starogardzkiego w budowie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”

Realizacja współpracy partnerskiej
 • Limerick Country (Irlandia)
 • Polessk (Rosja)
 • Gmina rejonowa Soleczniki (Litwa)
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

NIE

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

NIE

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Powiat Starogardzki:

 • Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2732G Ocypel - Drewniaczki
  • lata realizacji: 2010-2011
  • źródło dofinansowania:  Europejski fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013
  • Oś Priorytetowa 8
  • Kwota dofinansowania: 4.124.723,93 zł
 • Nazwa projektu: Oznakowanie turystycznych tras rowerowych w powiecie starogardzkim wraz z budową infrastruktury towarzyszącej
  • Lata realizacji: 2010
  • źródło dofinansowania:  Europejski fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013
  • Oś Priorytetowa 8
  • Kwota: 991.931,62 zł

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • Nazwa projektu: Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Kopytkowie
  • źródło dofinansowania: SAPARD
  • Kwota: 488 000 zł
 • Nazwa projektu:  Termomodernizacja Szkoły Państwowej w Smętowie Granicznym
  • Źródło dofinansowania: EOG
  • Kwota: 275 000 EURO

Gmina Wiejska Lubichowo:

 • Nazwa projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowych w Gminie Lubichowo etap I
  • Lata realizacji:    2010-2011
  • Źródło dofinansowania: Regionalny program operacyjny dla województwa Pomorskiego
  • działanie 82
  • Kwota:  1.671.761,88 zł
 • Nazwa projektu: Budowa ujęcia ze stacją wodociągową w Zielonej Górze
  • oraz wodociągu w miejscowościach: Lipinki Królewskie, Zielona Góra, Budy,   Zelgoszcz Wybudowania, Mościska
  • Lata realizacji: 2010-2011
  • Źródło dofinansowania:  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie:    podstawowe usługi dla gospodarki wiejskiej
  • Kwota: 1.266.289 zł

Gmina Wiejska Kaliska:

 • Nazwa projektu: Przebudowa kotłowni węglowej na opalaną biomasą wraz z termomodernizacją  obiektów użyteczności publicznej.
  • Lata realizacji:  2012-2013
  • Źródło dofinansowania UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  • Kwota :  3 743 797, 20 zł.
 • Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla  miejscowości Piece i Frank wraz z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków w  Kaliskach
  • Lata realizacji:  2011-2013
  • Źródło dofinansowania UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  • Kwota:  9 030 898, 25 zł.

Gmina Wiejska Starogard Gdański:

 • Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie części Gminy Starogard Gdański.
  • Lata realizacji: 2009- 2011
  • Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  • Dofinansowanie: 2 445,11 tys. zł. Całkowita wartość projektu: 4 561,99 tys. zł.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce- Gmina Starogard gdański i Jabłówku- Bmina Bobowo
  • Lata realizacji: 2010-2011
  • Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013
  • Kwota dofinansowania 1 350,98 tys. zł, całkowita wartość projektu: 1 929,97 tys. zł
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kokoszkowy, Żabno wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Żabno
  • Lata realizacji: 2010-2011
  • Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Kwota dofinansowania: 996,02 tys. zł, całkowita wartość zadania: 1 725,17 tys. zł.
 • Termomodernizacja budynków szkół w Gminie Starogard Gdański
  • Lata realizacji: 2010-2011
  • Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego
  • Kwota dofinansowania: 677,32 tys. zł, całkowita wartość zadania: 1 583,41 tys. zł 
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Gmina Wiejska Bobowo:

 • nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Bobowie i Jabłówku
  • nazwa programu UE: PROW działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
  • przewidywana kwota dofinansowania: 2.050.572,20 zł (75% kosztów kwalifikowanych)

Gmina Wiejska Lubichowo:

 • nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bietowo, Zelgoszcz Etap II
  • nazwa programu UE: „W ramach działania podstawowe w ramach działania podstawowe usługi dla gospodarki wiejskiej” Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.
  • Przewidywana kwota dofinansowania 303,390

Gmina Miejska Skórcz:

 • nazwa projektu: „Zagospodarowanie przestrzenne Parku Miejskiego w Skórczu”
  • nazwa programu UE: objęty Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
  • przewidywana kwota dofinansowania: 500 000zł.- w listopadzie 2010 r. została zawarta umowa

Gmina Wiejska Osiek:

 • nazwa projektu: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami i    przepompowaniami w miejscowości Osiek, Wycinki i Jaszczerz, (Gminie Osiek)”
  • nazwa programu UE: Konkurs 8.2-5 (Działanie 8.2 Lokalna Infrastruktura ochrony środowiska RPO  WP 2007-2013),
  • przewidywana kwota dofinansowania- około 7 mln. Zł
  • etap prac nad projektem: złożono wniosek o pozwolenie na budowę

Gmina Wiejska Starogard Gdański

 • nazwa projektu:   Budowa kanalizacji w Kolinczu, Rywałdzie i Kokoszkowach wraz z budową   wodociągu w Kokoszkowach.
  • Nazwa programu UE:  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Przewidywana kwota dofinansowania- 3 000,00 tys. zł.

Gmina Wiejska Skórcz:

 • Nazwa projektu: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Skórcz - budowa kolektora   sanitarnego ..Północ" I etap, zadanie 1 - Wolental wraz z przebudową sieci  wodociągowej"
  •  Nazwa programu UE: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata   2007-2013, Oś Priorytetowa 88. Lokalna infrastruktura podstawowa. Działanie 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanie a Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
  • Kwota dofinansowania : 2 020 991,55 zł
  •  Została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Pomorskim a  Gminą Skórcz.
 • Nazwa projektu: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Skórcz - budowa kolektora    sanitarnego „Północ" - Pączewo"
  •  Nazwa programu UE: Działanie 321"Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"   Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
  •  Kwota dofinansowania : 2 385 668 zł
  •  Został złożony wniosek w ramach I konkursu, odmowa przyznania pomocy z uwagi na brak  ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
  •  Czekamy na ogłoszenie kolejnego konkursu i ponowne złożenie wniosku.

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: złożono wniosek o dofinansowanie do PROW dla inwestycji pt: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kopytkowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne”
 

Powiat Sztumski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • niedostatecznie zorganizowany system gospodarki odpadami,
 • niedostatki  w infrastrukturze technicznej (szczególnie terenów wiejskich)
 • niewystarczający stan i zasięg sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
 • zły stan techniczny niektórych odcinków dróg
 • zły stan jakości wód powierzchniowych
 • zbyt duże zużycie wody i energii
 • niedostateczne wykorzystanie miejscowych  zasobów i walorów
 • niewystarczająca jakość produkcji rolnej
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Gmina Sztum
Gmina Dzierzgoń

 • Budowa wodociągu i kanalizacji w gminie, skanalizowano około 95% mieszkańców, dostęp do bieżącej wody ma około 99,5% społeczeństwa.

Gmina Mikołajki Pomorskie:

 • zakup pojemników na segregację odpadów

Gmina Stary Dzierzgoń
Gmina Stary Targ:

 • kotłownie na biomasę
 • selektywna zbiórka odpadów
 • przygotowanie do budowy kanalizacji
 • projekt „Słoneczne Dachy Pomorza”
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

Gmina Dzierzgoń

 • ochrona wód powierzchniowych podziemnych
  • Uporządkowanie systemów odwodnieniowych
  • Modernizacja rowów melioracyjnych,
  • Edukacja mieszkańców w zakresie możliwości i konieczności oszczędzania wody w gospodarstwach domowych
 • ochrona powietrza atmosferycznego
  • Inwentaryzacja źródeł zorganizowanej i rozproszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
  • Zmiana struktury grzewczej w miejscowościach,
  • Gazyfikacja miejscowości,
  • Modernizacja ciepłociągów;
 • ochrona przed hałasem- inwentaryzacja źródeł uciążliwości akustycznej
  • Działania  edukacyjne promujące transport zbiorowy i alternatywny (rowery)
 • poważne awarie
  • Działania edukacyjne dla ogółu ludności gminy w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii lub zagrożenia naturalnego i zapobiegania im
 • ochrona przyrody i krajobrazu
  • Promocja walorów przyrodniczych gminy
  • Urządzenie i utrzymanie i ochrona istniejącej zieleni urządzonej
  • Rozwój szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych  na terenach  interesujących przyrodniczo gmin, zalesienie terenów zdegradowanych i nieużytków
 • ochrona gleb i zasób kopalni
  • Ograniczenie przeznaczenia gleb cennych rolniczo na cele nierolnicze i nieleśne

Gmina Mikołajki Pomorskie:

 • wypalanie traw, segregacja odpadów

Gmina Stary Targ:

 • niedostatecznie zorganizowana gospodarka wodno - ściekowa oraz gospodarka odpadami

Powiat

 • niezadowalająca i zła jakość wód płynących
 • pogarszająca się jakość wód podziemnych
 • pojawiające się „dzikie wysypiska”
 • zanieczyszczenie powietrza ze źródeł niskiej emisji
 • wolno przebiegające procesy usuwania elementów zawierających azbest
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • wdrażanie programów selektywnej zbiórki
 • Gmina Dzierzgoń stale współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które informują o przypadkach łamania zasad zrównoważonego rozwoju.
 • Gmina Dzierzgoń zawiązała współpracę partnerską z miastem i gmina Tczew dotyczącą wspólnej polityki związanej z gospodarką odpadową
Realizacja współpracy partnerskiej

Powiat Sztumski

 • Rotenburg (Niemcy)
 • Bielogorsk ( Ukraina)
 • rejon Telavi ( Gruzja)
 •  

Gmina Sztum

 • Polesisk ( Rosja)
 • Ritterhude (Niemcy)
 • Val de Reul ( Francja)
 • Niwienskoje ( Rosja)

Gmina Dzierzgoń

 • Sittensen ( Niemcy)
 • Finsterwalde ( Niemcy)
 • Salaspils ( Łotwa)
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Gmina Dzierzgoń stale współpracuje z Gminą Sitensen.

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Gmina Dzierzgoń

 • 1995 r. nagroda Ministra Ochrony Środowiska za nowoczesną technologię zastosowaną przy budowie oczyszczalni ścieków w Dzierzgoniu ,
 • 1995 r. – nagroda Prezydenta RP za III miejsce w konkursie na najbardziej ekologiczną gminę w Polsce ,
 • 1996 r- nagroda Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w konkursie na zagospodarowanie odpadów na ternach wiejskich ,
 • 1997 r. Międzynarodowa nagroda Henryka Forda za osiągnięcia w dziedzinie ochrosny środowiska i dziedzictwa kulturowego ,
 • 1997 r. – nagroda brytyjskiego funduszu Know How w konkursie Euromiasto ,
 • 2000 r. – wyróżnienie w konkursie Innowacje w Miastach . Miasto 2000.
 • 2000 r. certyfikat ogólnopolskiego konkursu „ Gmina przyjazna środowisku”
 • 2001 r. nagroda City Towards Compilance Award 2001 przyznana przez Komisję Europejską za dążenie do spełnienia standardów europejskich w dziedzinie ochrony środowiska,
 • 2002 r. – Międzynarodowe wyróżnienia za najlepsze praktyki w polepszaniu środowisk , w którym żyje przyznana przez ONZ i władze miasta Dubaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
 • 2004 r. nagroda przyznawana przez Ministerstwo Ochrony Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w konkursie Nasza Gmina w Europie

 

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
 • Termomodernizacja 8 budynków użyteczności publicznej w gminie Dzierzgoń.Wartość inwestycji: 1.684.280 zł. Inwestycja współfinansowana była ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego- 2007 r.
 • Projekt „ Słoneczne dachy dla gminy Dzierzgoń”. Wartość inwestycji 2.493.643 zł Inwestycja współfinansowana ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego  –  2009r.
 • W 2010 r. rozpoczęto realizację inwestycji pn. Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w zlewni Dzierzgoń – miasto Dzierzgoń łączna wartość zadania 3.769.707 zł. Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
 • Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Dzierzgoń -etap VI Żuławka Sztumska, etap V Budzisz- Jasna- łączna wartość zadania 8.290.000 zł- 2010- 2011. Inwestycja jest realizowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
 • Zakup pojazdu śmieciarki- łączna wartość zadania 473.006 zł- 2010 r.
 • Budowa studni i stacji uzdatniania wody w Dzierzgoniu- łączna wartość zadania 3.760.145 zł- 2012 r. Zadanie realizowane będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
 • Instalacja lamp hybrydowych w gminie Dzierzgoń- łączna wartość zadania 3.853.879 zł- 2011 r.

 

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Brak informacji

Powiat Słupski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • Gmina Damnica – brak informacji z gminy
 • Gmina Dębnica Kaszubska:
  • niedostateczny rozwój ekonomiczny gminy,
  • bezrobocie części społeczeństwa oraz związane z tym patologie,
  • skanalizowanie gminy,
  • rozbudowa sieci wodociągowej,
  • niewystarczająco rozwinięta infrastruktura techniczna,
  • brak uzbrojonych terenów pod inwestycje,
 • Gmina Główczyce – skanalizowanie gminy, brak gazu ziemnego
 • Gmina Kępice – prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy
 • Gmina Kobylnica:
  • rozwój energetyki odnawialnej,
  • zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie całej gminy
 • Gmina Potęgowo:
  • problemy z segregacją odpadów,
  • brak wiedzy na temat przepisów o ochronie środowiska
 • Gmina Słupsk – uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego dla każdej miejscowości na terenie gminy
 • Gmina Smołdzino - brak informacji z gminy
 • Gmina Ustka :
  • upowszechnienie wiedzy o środowisku wśród mieszkańców
  • upowszechnianie dobrych praktyk rolnych oraz leśnych, zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju
  • Wykorzystanie zasobów energii odnawialnej
  • racjonalne zużywanie energii
 • Miasto Ustka:
  • potencjalne zagrożenie dla biocenozy i naturalnych walorów krajobrazowych,
  • wysokie zanieczyszczenie wód powierzchniowych
  • niewystarczająco rozwinięta infrastruktura odprowadzania i oczyszczania wód osadowych,
  • obiekty usytuowane w centrum miasta mogą stwarzać potencjalne zagrożenie dla środowiska (Korab, EMPEC)
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • Gmina Damnica- bd
 • Gmina Dębnica Kaszubska:
  • modernizacja oczyszczalni ścieków w Dębnicy Kaszubskiej,
  • modernizacja oczyszczalni ścieków w Gogolewie,
  • budowa oczyszczalni ścieków w Podwilczynie,
  • budowa sieci wodociągowej Dobrzec-Dobra-Gogolewo,
  • budowa sieci wodociągowej Budowo-Jawory
 • Gmina Główczyce:
  • rekultywacja stanowiska odpadów w Wykosowie
  • budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Szczypkowice
  • redukcja zanieczyszczenia powietrza- modernizacja kotłowni 4 szt.
  • modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Główczycach
 • Gmina Kępice:
  • budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kępice, ul Kruszka,  z jednoczesną likwidacją oczyszczalni ścieków
  • budowa rurociągu tłocznego wraz z przepompownią Kępice - Biesowice z jednoczesną likwidacją oczyszczalni ścieków
  • budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz przepompownią w miejscowości Warcino i rurociągu tłocznego Warcino – Kępice z jednoczesną likwidacją oczyszczali ścieków w Warcinie
  • budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią w miejscowości Korzybie i rurociągu tłocznego Korzybie – Kępice z jednoczesną likwidacją oczyszczalni ścieków w Korzybiu
  • budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią w miejscowości Kępice i rurociągu tłocznego w Kępicach i wpięcie go z rurociągiem Kepice – Biesowice
  • budowa sieci wodociągowej w Biesowicach, Ciecholubiu, wodociągu na trasie Biesowice – Ciecholub, likwidacja ujęcia wody w Ciecholubiu, stacji uzdatniania wody dla mieszkańców w miejscowości Biesowice i Ciecholub oraz budowa nowego odwiertu studni głębinowej. 
  • budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kępice, ul. Kruszka, wodociągowej na trasie Kępice, ul. Kruszka i ul. Kępka
  • budowa sieci wodociągowej w miejscowości Barwino i częściowo w miejscowości Korzybie, wodociągu na trasie Barwino – Korzybie, stacji uzdatniania wody w miejscowości Barwino, budowa nowego odwiertu studni głębinowej w miejscowości Barwino, likwidacja ujęcia wody w miejscowości Korzybie
  • modernizacja ujęć wody w miejscowościach: Kotłowo, Osieki, Przytocko, Przyjezierze
  • budowa sieci ciepłowniczej i kotłowni osiedlowej opalanej biomasą zrębki, z drewna w miejscowości Biesowice z jednoczesną likwidacją kotłowni osiedlowej opalanej węglem kamiennym
  • realizacja zadania p.n.:  „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Kępice w miejscowościach Kępice, Biesowice, Ciecholub, Pustowo, Płocko i Przytocko”
 • Gmina Kobylnica:
  • wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
  • realizacja I II etapu budowy kanalizacji
 • Gmina Potęgowo
  • edukacja w szkołach
 • Gmina Słupsk- w latach 2008, 2009 i 2010 gmina Słupsk zutylizowała ok. 23 000 m2 eternitu zawierającego azbest,
 • Gmina Smołdzino- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Smołdzinie
 • Gmina Ustka:
  • budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnych,
  • modernizacja oczyszczalni ścieków w Rowach,
  • dobrze rozwinięta sieć do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
  • termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
 • Miastko Ustka:
  • coroczne organizowane to ,,Akcja – Sprzątanie Świata”, która odbywa się w tym samym czasie na całym terenie kraju
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • Gmina Damnica:
  • azbest
  • nielegalne składowiska odpadów
 • Gmina Dębnica Kaszubska - wymiana pokryć eternitowych  
 • Gmina Główczyce – uregulowanie gospodarki ściekowej
 • Gmina Kępice:
  • gospodarka ściekowa-budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kępice
  • gospodarka wodna-budowa, modernizacja stacji uzdatniania wody  na terenie gminy Kępice,
  • modernizacja sieci wodociągowej na ternie gminy Kępice,
  • budowa kotłowni opalanej biomasą (zrąbki) w m-ci Biesowice, Korzybie  i rozbudowa kotłowni osiedlowej w m. Kępice
 • Gmina Kobylnica-uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej
 • Gmina Potęgowo:
  • problemy z segregacją odpadów
  • brak wiedzy na temat przepisów o ochronie środowiska
 • Gmina Smołdzino-brak kanalizacji ściekowej
 • Gmina Słupsk
  • usunięcie azbestu z terenu gminy
  • brak panów zagospodarowanie przestrzennego,
 • Gmina Ustka :
  • poprawa jakości wód powierzchniowych
  • Ochrona zasobów wód podziemnych przed zanieczyszczeniem
  • dążenie do wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców, upowszechnienie wiedzy o środowisku, jego funkcjonowaniu i lokalnych zasobach
 • Miastko Ustka- brak informacji z gminy.
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Gmina Damnica- bd
 • Gmina Dębnica Kaszubska – segregacja odpadów (szkło, tworzywa sztuczne)
 • Gmina Główczyce – gmina współpracuje z innymi gminami w zakresie eksploatacji odpadów komunalnych w Chlewnicy
 • Gmina Kępice-bd
 • Gmina Kobylnica:
  • współpraca z miastem Słupsk i gminą Słupsk w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej,
  • współpraca ze Strażą Gminną w zakresie kontroli stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • Gmina Potęgowo –  firma ELWOZ – edukacja w  zakresie segregacji
 • Gmina Słupsk –umowa partnerska z Gminą Raba Wyżna
 • Gmina Smołdzino – bd
 • Gmina Damnica – gmina należy do Stowarzyszenia Miast i Gmin Dorzecza Słupi i Łupawy; porozumienie międzygminne dotyczące użytkowania i eksploatacji wysypiska odpadów komunalnych w Chlewnicy
 • Gmina Ustka – bd
 • Miasto Ustka – bd
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Gmina Damnica- nie realizuje
 • Gmina Dębnica Kaszubska- Stowarzyszenie Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy 
 • Gmina Kępice-bd
 • Gmina Kobylnica:
  • Współpraca z gminami Vals-les-Bains (Francja), Weissenburg (Niemcy), Durbuy (Belgia), Östhammar Szwecja), Uusikapunki i Orimattila (Finlandia), Valga (Estonia), Valka (Łotwa), Tvřdosín,Ol`ka, Nižna Moravka (Czechy), Zaraszyn, walce, Kościelisko (Polska). Współpraca obejmuje działania w zakresie popularyzacji i promocji gminy, współpracy między szkołami, wymieniane grupy dzieci i młodzieży, współpraca w dziedzinie kulturalnej, sportowej i turystycznej, zawiązanie bezpośrednich kontaktów pomiędzy osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, wymiana doświadczeń  w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska naturalnego, wspólne realizowanie projektów z wykorzystaniem dotacji unijnych.
  • Współprac ze Stowarzyszeniami: Związek Miast i gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy, Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Bezpieczny Region Słupski, Stowarzyszenie Banki Żywności w Słupsku, Stowarzyszenie Słowińska Grupa Rybacka, Lokalna Organizacja Turystyczna ziemia Słupska, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi, Związek Powiatów Polskich. Współpraca obejmuje działania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy, podniesienia poziomu bezpieczeństwa, przeciwdziałania patologiom społecznym, wspierania rybactwa na ternie gmin, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, promocji ziem powiatu słupskiego, pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 • Gmina Potęgowo-Partnerstwo Dorzecza Słupi, Lokalna Grupa Rybacka, Pojezierze Bytowskie, LOT Ustka
 • Gmina Słupsk-bd
 • Gmina Smołdzino-Fundacja Partnerstwa Dorzecza Słupi
 • Gmina Ustka-bd
 • Miasto Ustka:
  • Słupsk, Bielsko – Biała
  • Pioniersk (Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej);
  • Kappeln (Niemcy);
  • Homecourt (Francja);
  • Palanga (Litwa);
  • Enkhuizen (Holandia).uchwałą Nr XXII/197/2004 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 30 czerwca 2004 r.
 • Powiat:
  • Powiat cieszyński: współpraca w dziedzinach turystyki, kultury i sztuki, szkolnictwa, informacji, ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu.
  • Powiat bełchatowski: współpraca w dziedzinach: ochrona środowiska, edukacja, bezpieczeństwo, kultura, sport, rolnictwo, rozwój przedsiębiorczości oraz promocja powiatów.
  • Powiat Herzogtum Lauenburg (Niemcy): współpraca w dziedzinach rolnictwo, kultura, turystyka i promocja.
  • Miasto Niemenczyn (Litwa): współpraca w dziedzinach ochrona środowiska, kultura, edukacja i gospodarka.
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
 • Gmina Damnica – bd
 • Gmina Kobylnica-międzynarodowe spotkania gmin bliźniaczych Twin Town, organizowane w ramach projektu Europa dla Obywateli, Spotkania Miast i Gmin Bliźniaczych (sympozja naukowe poświęcone wymianie doświadczeń samorządowych w zakresie edukacji oświatowej, ekologicznej i kulturowej).
 • Miasto Ustka- Interface plus – innovatitive inwestments for improved public passager transport in sba – an upgrade of the interface project - „interface plus”, leader projektu: Stowarzyszenie Transportu Publicznego Warnow, Niemcy, projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk  2007-2013
 • pozostałe gminy – bd
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
 • Gmina Damnica-bd
 • Gmina Dębnica Kaszubska - Gmina Fair Play w 2002 
 • Gmina Główczyce – nie
 • Gmina Kępice:
 • „Gmina Przyjazna Środowisku” w 2004
  • „Lider Polskiej Ekologii” w 2010
 • Gmina Kobylnica-http://kobylnica.pl/Nagrody_i_wyroznienia_kobylnica_category,165.html
 • Gmina Potęgowo – nie
 • Gmina Słupsk – nie
 • Gmina Smołdzino-bd
 • Gmina Ustka – bd
 • Miasto Ustka:
  • „Wawrzyn Polskiej Turystyki 2010” - dyplom za działalność innowacyjną przyznany przez kapitułę Ogólnopolskiego Konkursu 2010 pod przewodnictwem wiceminister sportu i turystyki
 • Gmina Dbająca o Finanse Mieszkańców 2010 – wyróżnienie za udział w programie „Dłużnik Alimentacyjny”. Organizator: Związek Banków Polskich, Biuro Informacji Kredytowej S.A., Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
  • Międzynarodowe wyróżnienie Błękitnej Flagi za rok 2010 otrzymane na sezon letni 2011 dla kąpieliska Plaża Wschodnia w Ustce. Wyróżnienie to potwierdza działalność kąpieliska Ustka Wschód z poszanowaniem dla środowiska naturalnego oraz spełnianie wszelkich kryteriów określonych w międzynarodowym programie Blue Flag z zakresu: doskonałej jakości wody, informacji i edukacji ekologicznej, bezpieczeństwa, zarządzania środowiskowego.
 • pozostałe  bd
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
 • Gmina Damnica:  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, Stara Dąbrowa -  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich -  4 541728,56 zł
 • Gmina Dębnica Kaszubska – nie
 • Gmina Główczyce:
  • Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych na pobrzeżu Słowińskiego Parku Narodowego w Stowięcinie – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1 570 351,00 zł
  • Przebudowa oczyszczalni ścieków w Główczycach i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Główczyce – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego – 3 798 879,32 zł
  • Ochrona Słowińskiego Parku Narodowego poprzez rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków Główczyce – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  - 2 600 000,00 zł; Fundacja EkoFundusz – 2 865 385,71 zł
  • Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Główczyce – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego – 2 478 690,08
 • Gmina Kępice – bd
 • Gmina Kobylnica:
  • Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kwakowie, Kobylnicy, Słonowicach i Sycewicach- montaż pomp ciepła do celów grzania ciepłej wody użytkowej w zespole Szkół Samorządowych w Sycewicach-czerwiec -sierpień 2010r-Europejski Fundusz Rozwoju7 Regionalnego w ramach RPO dla woj. Pomorskiego na lata 2007-2013-0,12 mln zł
  • Remont świetlicy i adaptacja na ośrodek pracy z  młodzieżą w Kuleszewie-montaż pompy ciepła do grzania ciepłej wody użytkowej w budynku świetlicy wiejskiej w Kuleszewie oraz montaż 7 lamp solarnych do oświetlenia terenu-2010r.-Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007-2013 -0,01 mln zł
 • Gmina Potęgowo:
  • Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji na terenie aglomeracji Potęgowo-2007-2011- RPO WP- 6 550 230,29 zł
  • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ternie Poganice-Żoruchowo -  2009-2010-PROW 2007-2009-1 234 673,00 zł
 • Gmina Słupsk- Montaż oświetlenia ulicznego i parkowego zasilanego energią słoneczną w Gminie Słupsk -  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 181 230,00 zł
 • Gmina Smołdzino – bd
 • Gmina Ustka – bd
 • Miasto Ustka- Ekoturystyka – nowa gałąź współpracy miast partnerskich Ustki i Pionierska” - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Mechanizm Norweski – 21 121,00 EURO
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
 • Gmina Dębnica Kaszubska:
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączeniami w m. Krzynia, Niemczewo, Motarzyno i Kotowo- 2009-2011r.-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2007-2013- 4 653 578,03 zł
  • kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymiana źródła ciepła na ternie gminy Dębnica Kaszubska-2008-2011r-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO W0P 2007-2013-1 460 435,33 zł.
  • Energia odnawialna-instalacje solarne i geotermalne dla mieszkańcvów gminy Dębnica Kaszubska-2010-2011r-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2007-2013-2 453 115,60 zł
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączeniami w m. Budowo, Niepoględzie i Gałęzów-2010-2011-Europjski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013-3 000 041,00 zł
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2007-2013. inwestycja w fazie opracowywania dokumentacji technicznej.
 • Gmina Główczyce - Gmina Główczyce- Budowa sieci wodociągowej Święcino -Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 681 432,58 zł
 • Gmina Kępice
  • Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Kępice w miejscowości Korzybie, Barwino, Barcino, Osieki i Obłęże - Regionalny Program Operacyjny dla woj. Pomorskiego na lata 2007-2013-2 700,00zł
  • Rekomendacja na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Korzybie, Barwino, Barcino, Osieki  i Obłęże.
 • Gmina Kobylnica:
  • Program wykorzystania energii słonecznej na terenie Gminy Kobylnica- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego
 • Miasto Ustka:
  • nazwa projektu „Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure” ,nazwa programu „UE: LT-PL-RUS 2007-2013”, przewidywana kwota dofinansowania 2 748 466,90 EUR
  • Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kwakowie, Kobylnicy, Słonowicach i Sycewicach-montaż pomp ciepła do celów grzania ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej w Słoniwcach- podpisano umowę o dofinansowanie-2011r-EFRR w ramach RPO dla Woj. Pomorskiego na  lata 2007-2013-0,11 mln zł
  • Program wykorzystania energii słonecznej na terenie Gminy Kobylnica- zaprojektowanie i wykonanie 434 instalacji solarnych-2011-2012- podpisana umowa o dofinansowanie- EFRR w ramach RPO dla woj. Pomorskiego na lata 2007-2013-6,0 mln sł.
  • Budowa drogowego oświetlenia solarnego na terenie gminy Kobylnica-montaż 26 lamp solarnych na terenie gminy Kobylnica-2012-2013r.-wniosek na etapie weryfikacji- EFRR w ramach RPO dla woj. Pomorskiego na lata 2007-2013-0,17 mln zł
  •  „Kurs na edukację” - wyrównywanie szans edukacyjno- rozwojowych uczniów klas I-III SP1 i SP2 w Gminie Miasto Ustka”  nazwa programu UE: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013   przewidywalna kwota dofinansowania 169 140,00 zł
 • Gmina Damnica: nie
 • Gmina Potęgowo – nie
 • Gmina Słupsk- nie
 • Gmina Smołdzino - bd
 • Gmina Ustka-bd

Powiat Tczewski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie

Gmina Pelplin

 • Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy i miasta Pelplin,
 • Niski poziom ingerencji społecznej,
 • Ochrona wód rzeki Wierzycy

Miasto Tczew

 • Energetyka cieplna niskoemisyjna (powiat tczewski na podstawie pomiarów WIOŚ ma przekroczenia – gł. pyłu jest objęty programem ochrony powietrza dla strefy kwidzyńsko – tczewskiej) głównym winowajcą są indywidualne paleniska domowe,
 • Budowa nowego Zakładu Utylizacji Odpadów.

Gmina Subkowy

 • Modernizacja dróg,
 • Kanalizacja gminy,
 • Słaby rozwój odnawialnych źródeł energii.

 Gmina Tczew

 • Zły stan melioracji i urządzeń wodnych.
 • Niedostatek sieci kanalizacyjnej.
 • Nierozwiązany problem zagospodarowania odpadów komunalnych.

Gm. Morzeszczyn

Rozwój infrastruktury technicznej wsi, w szczególności budowa kanalizacji sanitarnych, gospodarka odpadami, odnawialne źródła energii, energetyka cieplna niskoemisyjna.
 

Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Gmina Pelplin

 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Rajkowy,
 • Budowa wodociągu w miejscowości Lignowy Szlacheckie etap II.

Gmina Tczew

 • Budowa kanalizacji w obszarze aglomeracji tczewskiej w ramach KPOŚK w północnej części gminy Tczew.

Gmina Morzeszczyn

 • Przejęcie od ANR i zmodernizowanie oczyszczalni ścieków w m. Majewo
 • Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
 • Budowa sieci wodociągowych wsi Nowa Cerkiew, Kierwałd, Morzeszczyn
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wsi Rzeżęcin, Borkowo, Majewo , Nowa Cerkiew

Miasto Tczew

 • Podpisanie Umowy z NFOŚiGW o dofinansowanie Projektu „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew” w ramach działania 2.1. priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 i rozpoczęcie realizacji projektu, wybudowanie na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. nowej kwatery składowiska odpadów komunalnych,
 • Rozbudowa kanalizacji miejskiej,
 • Modernizacja ujęć wody,
 • Renowacja terenów zielonych.

Gmina Subkowy

 • Wymiana źródeł ogrzewania na kotły gazowe w budynku Urzędu Gminy, remizie OSP oraz budynku na boisku w Subkowach.

Powiat Tczewski

 • termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie – rozpoczęcie projektu.
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

Gmina Gniew

 • Zagrożenia powodzią,
 • Mała ilość terenów zielonych w mieście,
 • Problem dzikich wysypisk, segregacji odpadów ulegających biodegradacji,
 • Zanieczyszczenie powietrza, wody przeznaczonej do spożycia.

Gmina Pelplin

 •  Wprowadzenie segregacji odpadów w miejscu ich powstawania,
 •  Podniesienie świadomości ekologicznej,
 •  Rozwiązanie problemu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,
 •  Skanalizowanie wszystkich miejscowości na terenie gminy Pelplin

Gmina Tczew

 •  Brak kanalizacji na terenie całej gminy Tczew,
 •  Wprowadzenie jednolitego systemu segregacji odpadów,
 •  Podniesienie świadomości ekologicznej,
 •  Rozwiązanie problemu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Gmina Morzeszczyn

 •  Konieczność zmodernizowania oczyszczalni ścieków Morzeszczyn,
 •  Gospodarka odpadami uzależniona od podmiotów świadczących usługi na terenie gminy  Morzeszczyn,
 •   Paliwa stałe / węgiel, drewno/ czynnikiem zanieczyszczenia powietrza.

Miasto Tczew

 • budowa Regionalnego Systemu Gospodarki Odpadami Tczew,
 • kompleksowe wyposażenie w kanalizację sanitarna miasta Tczewa wraz z magistralą wodociągową.

Gmina Subkowy

 • Gospodarka ściekowa,
 • Gospodarka odpadami.
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Współpraca przy opracowaniu aktualizacji gminnych i powiatowych programów ochrony środowiska, planów gospodarki odpadami,
 • Regionalny System Organizacji Zbierania i Unieszkodliwiania Odpadów. Zawarto porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego w zakresie utrzymywania składowisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów z Gminami: Gmina Malbork, Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Stare Pole, Gmina Tczew, Pelplin, Morzeszczyn, Subkowy, Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Sztutowo, Cedry Wielkie, Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie. Gminy przystępując do porozumienia wyraziły wolę współdziałania na rzecz przebudowy systemu gospodarki odpadami komunalnymi w związku z planowanym uruchomieniem Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Tczewie,
 • Współpraca w zakresie zbiórki odpadów.
Realizacja współpracy partnerskiej

Gmina Pelplin

 • Współpraca kulturalna i oświatowa z gminą Gniew, Stężyca i Żukowo.
 • Porozumienia partnerskie z miastami : NewCastle West,  Teisnach, Grafling.

Miasto Tczew

 • Współpraca dot. Regionalnego Systemu Organizacji Zbierania i Unieszkodliwiania Odpadów.
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Brak danych

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Nie

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Miasto Tczew

 • Nazwa projektu: Regionalny System Gospodarki Tczew
  • Lata realizacji: 2010-2013
  • Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności
  • Kwota: 93 480 440 zł.

 Gmina Tczew

 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w ramach Funduszu Spójności
  • Dnia 08 maja 2009 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew w ramach Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, współfinansowanego z Funduszu Spójności.
  • Projekt realizowany w latach 2009 – 2011.
  • Całkowity koszt realizacji projektu: 25 247 670,64 zł
  • Poziom dofinansowania: 13 724 178,47 zł
 • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013
  • Dnia 31 sierpnia 2009 roku została podpisana umowa o dofinansowanie   projektu Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew – projekt uzupełniający w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego  na lata 2007-2013, osi priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  • Projekt realizowany w latach 2009 – 2011.
  • Całkowity koszt realizacji projektu: 6 557 442,15 zł
  • Poziom dofinansowania: 3 679 096,09 zł
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
  • Dnia 16 grudnia 2009 roku została podpisana umowa o przyznanie pomocy wg projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszyn w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007 – 2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego. 
  • Projekt realizowany w latach 2009 – 2010.
  • Całkowity koszt realizacji projektu: 1 006 000,00 zł
  • Poziom dofinansowania: 585 377,00 zł

Gmina Morzeszczyn

 • Nazwa projektu : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wsi Nowa Cerkiew
  • Źródło dofinansowania : PROW 2007-2013
  • Kwota: ok. 876 538 zł

Gmina Subkowy

 • Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków i oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Subkowy. 28 maja podpisana została umowa z Marszałkiem Województwa Pomorskiego na realizację powyższego zadania.
  • Źródło dofinansowania Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
  • Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 5 591 537,37 zł.
  • Uzyskano dofinansowanie w kwocie 3 676594,94 zł. Zakończenie projektu przewidziano na wrzesień 2011 r.
 • Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami ścieków dla obszaru administracyjnego wsi Subkowy – II etap. W dniu 16 grudnia 2009 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Pomorskiego na dofinansowanie ww. projektu.
  • Źródło dofinansowania Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
  • Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 6 327 426,88 zł.
  • Uzyskane dofinansowanie wynosi 3 661 730 zł. Zakończenie projektu przewidziano na październik 2011 r.
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Gmina Pelplin

 • Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Mickiewicza, Strzelnica, Wybudowanie.   
  • Nazwa programu UE: PROW - podstawowe usługi dla ludności wiejskiej     
  • Przewidywana kwota dofinansowania: 800 000 zł.
  • Złożono wniosek – wezwano gminę do uzupełnienia.
 • Nazwa projektu: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pelplinie.
  • Nazwa projektu UE: RPO oś 8.2.
  • Przewidywana kwota dofinansowania: 500 000 zł
  • Trwają prace nad projektem – termin złożenia dokumentów 31.08.2011 r.

Gmina Gniew

 • Złożono wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” pn. Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody w miejscowości Ostrowite oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami.
  • Nie uzyskano jeszcze promesy finansowania. Wniosek jest na etapie weryfikacji.
  • Przewidywana kwota dofinansowania – 1 735 441 zł.

Gmina Morzeszczyn

 • nazwa projektu : Budowa sieci wodociągowej wsi Gąsiorki
  • nazwa programu UE : PROW 2007-2013
  • przewidywana kwota dofinansowania : 871 341 zł

Gmina Subkowy

 • Nazwa projektu: Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Subkowy i wodociągowej w miejscowości Waćmierz
  • Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
  • Przewidywana kwota dofinansowania: 2 179 543 zł
  • Wniosek podlega ocenie formalnej.
 • Nazwa projektu: Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w aglomeracji Subkowy – podetapy II.5, II.6, II.7, ul. Sportowa i ul. Spacerowa
  • Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
  • Przewidywana kwota dofinansowania: 1 447 553,73 zł
  • Wniosek podlega weryfikacji wstępnej. 

Powiat Wejherowski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie

Brak danych z powiatu

Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Brak danych z powiatu

Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

Brak danych z powiatu

Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

Brak danych z powiatu

Realizacja współpracy partnerskiej

Brak danych z powiatu

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Brak danych z powiatu

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Brak danych z powiatu

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Brak danych z powiatu

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Brak danych z powiatu

Sopot

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • Usprawnienie komunikacji (transportu)
 • Dalsza modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odpływu wód opadowych
 • Segregacja odpadów
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • Znaczne ograniczenie "niskiej emisji" pochodzącej z indywidualnego ogrzewania lokali mieszkalnych poprzez program dopłat do przebudowy systemów grzewczych oraz z kotłowni węglowych poprzez modernizację kotłowni miejskich na paliwo przyjazne środowisku.  
 • Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • Modernizacja stacji uzdatniania wody „Bitwy pod Płowcami”
 • Modernizacja zbiorników retencyjnych
 • Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • Ochrona wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej
 • Rewitalizacja zieleni miejskiej
 • Zwiększenie segregacji odpadów
 • Ograniczenie emisji spalin pochodzenia komunikacyjnego
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Współpraca w ramach Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
 • Współudział w utworzeniu Fundacji ARMAAG, mającej na celu monitoring powietrza – w Sopocie zlokalizowana jest jedna stacja monitoringu atmosfery, na terenie ujęcia „Bitwy pod Płowcami”
 • Współudział w utworzeniu Spółki EKODOLINA, mającej na celu wybudowanie zakładu unieszkodliwiania i odzysku odpadów
Realizacja współpracy partnerskiej

Karlshamn (Szwecja)

 • Pierwsze kontakty nawiązane zostały w 1989 roku, zaś porozumienie o partnerstwie podpisano w 1990 roku. Współpraca skupiona jest głównie wokół przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, wymianą doświadczeń związanych z gospodarką komunalną i edukacją.
 • Wymiany młodzieży i nauczycieli
 • Po ostatniej wizycie nauczycieli ze szkół w Karlshamn, planowane jest zorganizowanie dwutygodniowych staży dla uczennic tamtejszych szkół pielęgniarskich w sopockim Zespole Szkół Specjalnych, Domu Dziecka oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Naestved (Dania)

 • Pierwsze kontakty i porozumienie o partnerstwie istnieje od 1990 roku. Współpraca skupiona jest głównie wokół przedsięwzięć związanych z: edukacją, wymianą młodzieży, edukacją samorządową i kontaktów firm (budownictwo, przemysł).
 • Z inicjatywy Naestved zrealizowany został program „The Future on the Tracks”. Roczny projekt, w którym partnerem była grupa z sopockiego Młodzieżowego Domu Kultury - skierowany był do młodzieży: brało w nim udział pięć duńskich grup teatralnych wraz z grupami z Kamerunu, Chorwacji, Cypru, Finlandii, Niemiec, Irlandii i Polski.

Ratzeburg (Niemcy)

 • Pierwsze kontakty nawiązane zostały w 1993 roku, porozumienie o partnerstwie podpisano w roku 1994. Współpraca skupiona jest głównie wokół przedsięwzięć związanych z wymianą młodzieży.
 • Po czterech edycjach Europejskiego Festiwalu młodości, który zakończył się w 1998 roku (Sopot, Ratzeburg oraz partnerzy z Ribe w Danii i Strangnas w Szwecji) współpracę podjęło II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Sopocie oraz Liceum Gelehrtenschule w Ratzeburgu przeprowadzając wspólnie kilkuletni projekt dotyczący wzajemnego poznania realiów życia młodzieży w Polsce i Niemczech w zjednoczonej Europie. Główne cele projektu to: promocja międzykulturowego dialogu oraz wzajemnej wymiany kulturalnej między uczniami szkół średnich.

Frankenthal (Niemcy)

 • Pierwsze kontakty zostały nawiązane w 1989 roku, porozumienie o partnerstwie podpisano w 1991 roku. Współpraca skupiona jest głównie wokół przedsięwzięć związanych z: ochroną środowiska, pomocą socjalną i ochroną zdrowia, wymianą doświadczeń związanych z gospodarką komunalną, udziałem w wystawach i festiwalach, wymianą młodzieży szkolnej, współpracą klubów sportowych, współpracą zespołów i chórów, grup parafialnych, a także wspieraniem kontaktów jakie nawiązali gastronomicy, kupcy, artyści.

Southend On Sea (Anglia)

 • Pierwsze kontakty od 1999 roku, porozumienie o partnerstwie podpisano w 1999 roku. Główne kierunki współpracy: wymiana dzieci i młodzieży szkolnej, program szkół i klas partnerskich, staże nauczycieli, współpraca klubów sportowych.
 • Pierwszym efektem współpracy młodzieży był projekt „One Day in Sopot” prowadzony przez ŚLO, projekt opierał się na serii plenerów poświęconych fotografowaniu miejsc najlepiej oddających charakter miasta. Pod kierunkiem artysty-fotografika młodzież uczestniczy w warsztatach fotograficznych ucząc się obróbki wykonanego przez siebie materiału zdjęciowego. Wybrana spośród kilkuset wykonanych już fotografii seria została przekazana partnerom brytyjskim i była prezentowana w Focal Point Gallery w Southend.

Peterhof (Rosja)

 • Pierwsze kontakty nawiązano w 1988 roku, zaś porozumienie o partnerstwie podpisano w 1990 roku. Współpraca skupiona jest głównie wokół: wymiany młodzieży oraz kontaktów kulturalnych.

Ashkelon (Izrael)

 • Pierwsze kontakty zostały nawiązane w 1992 roku, zaś porozumienie o partnerstwie podpisano w 1993 roku. Współpraca skupiona jest głównie wokół wymiany młodzieży.
 • Planowane jest również utworzenie w Ashkelone filii Akademii Medycznej w Gdańsku. Projekt uruchomienia w Izraelu, Zamiejscowego Wydziału Lekarskiego AMG, spotyka się z dużym poparciem tamtejszych władz. Dał temu publiczny wyraz izraelski minister zdrowia rabin Nissim Dahan oraz poseł do Knessetu Abraham Hirchson. Promocją tej inicjatywy jest zainteresowane także polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Zakopane (Polska)

 • Kontakty partnerskie Sopotu i Zakopanego skupiają się na: wymianie doświadczeń dotyczących ruchu turystycznego oraz promocji obu miast, wymianie kulturalnej, wizytach studyjnych radnych i urzędników obu miast.
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach


„Rozwój struktur promujących dziedzictwo historyczne w Sopocie, Gdańsku, Svetlogorsku i Ozersku” (HERMAN)
Realizacja projektu rozpoczęła się 3 lipca 2006 r. Liderem wiodącym projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej było Muzeum Sopotu, zaś jednym z partnerów Urząd Miasta Sopotu. Przedsięwzięcie, o łącznym budżecie ponad 220 tys. euro, uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa – Polska – Obwód Kalinigradzki Federacji Rosyjskiej łączącego środki pomocowe Inicjtywy INTERREG dla części polskiej oraz TACIS dla partnerów ze wschodu. Główny cel projektu to podniesienie atrakcyjności turystycznej Pomorza oraz Obwodu Kaliningradzkiego dzięki rozwojowi infrastruktury kulturalnej oraz promocji bałtyckiego dziedzictwa w ramach nowo zawiązanej sieci współpracy.

Rewitalizacja w Sopocie – współpraca międzynarodowa

 • Od marca 2006 r. Gmina Miasta Sopotu jest partnerem w Sieci Tematycznej „Hous-es”, dotyczącej odnowy dużych osiedli mieszkalnych, w ramach Inicjatywy URBACT. Jest to pierwsza w historii Sieć URBACT, której liderem wiodącym jest miasto z obszaru nowych państw członkowskich Unii Europejskiej – Poznań. Idea Programu URBACT zakłada współpracę między miastami europejskimi (powyżej 20 tys. mieszkańców) służącą wymianie wiedzy i doświadczeń, opracowywaniu nowych koncepcji oraz wytycznych dla polityki urbanistycznej i mieszkaniowej w całej Europie.

„Urban Space – enhancing the attractiveness and quality of the urban environment - Atrakcyjna przestrzeń miejska w Sopocie”

 • Jest to międzynarodowy projekt, w którym udział bierze 14 instytucji z Polski, Słowacji, Czech, Węgier, Austrii, Niemiec i Włoch. Jednym z tych partnerów jest Politechnika Wiedeńska.
 • Projekt dotyczy planowania i aranżacji przestrzeni miejskich. W ramach tego projektu Sopot otrzymał dofinansowanie w wysokości 171 530 Euro (85 proc. całkowitej wartości projektu, czyli 201 800 Euro), z którego zaprojektuje i zrealizuje w centrum miasta ścieżkę dendrologiczną.


"Wetlands, Algae and Biogas - A Southern Baltic Sea Eutrophication Counteract  Project"

 • Gmina Miasta Sopotu uczestniczy w projekcie pn."Wetlands, Algae and Biogas - A Southern Baltic Sea Eutrophication Counteract  Project" (Akronim - WAB), który ubiega się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej - Południowy Bałtyk 2007-2013 w kwocie wysokości 1 244 405,00 euro
 • Wartość projektu to 1 580 300,00 euro, w tym budżet Gminy Miasta Sopotu wynosi 138 000,00 euro (dofinansowanie 117 300,00 euro)
 • Projekt zatwierdzony warunkowo
 • Okres realizacji jest planowany na marzec  2010 -  luty 2013
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Rok 2002

 • W 2002 roku władze samorządowe Sopotu otrzymały od Stowarzyszenia profilaktyki Społecznej „Sedno” oraz Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych certyfikat „Samorząd przyjazny organizacjom pozarządowym”. Certyfikat ten jest efektem udziału Sopotu w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, programu realizowanego pod patronatem Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystyny Łybackiej. Celem konkursu było organizowanie, przy silnym udziale mediów lokalnych konkursów i innych przedsięwzięć dla młodzieży propagujących życie bez nałogów.

Rok 2003

 • VI miejsce w rankingu inwestycyjnym samorządów 2003-2005 pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota w kategorii Miasta na prawach powiatu
 • Wyróżnienie w II edycji Konkursu „Bezpieczna Gmina” za działania podejmowane w 2003 roku w zakresie poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i ich mienia
 • Nagroda agendy GLOBAL CITIES DIALOGUE za najlepszy i jedyny w Polsce portal internetowy wprowadzający rozwiązania e-gmina – 2003 r.
 • „Bezpieczna Gmina”
  • Wyróżnienie w III edycji Konkursu „Bezpieczna Gmina” dla Miasta Sopot za działania podejmowane w 2003 roku w zakresie poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i ich mienia, zaprezentowane w III edycji Konkursu „Bezpieczna Gmina”.

Rok 2004

 • Certyfikat Turystyczny Wprost 2004 – dla miejsc najbardziej atrakcyjnych turystycznie (taki certyfikat otrzymało w tym roku tylko siedem miejsc w Polsce).
 • I miejsce w rankingu „Gwiazdki na piasku” – na najatrakcyjniejsze kąpielisko nadmorskie w Polsce 2004 – organizowanym przez tygodnik „Polityka” i radio RMF FM
 • Nagroda w konkursie „Najlepsza promocja turystyki” w kategorii „Inwestycja turystyczna” – Centrum Windsurfingu i Żeglarstwa przy Sopockim Klubie Żeglarskim HESTIA-SOPOT – przyznana w ramach Gdańskich Targów Turystycznych 2004
 • Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego „Za aktywność w przygotowaniu do pozyskania funduszy unijnych” – Targi Gmina 2004
 • V miejsce w rankingu „Złota Dwunastka Miast” – organizowanym przez dziennik „ Rzeczpospolita” i Centrum Badań Regionalnych (jako jedyne z województwa pomorskiego)
 • I miejsce w rankingu miast „Gdzie w Polsce żyje się najlepiej” – organizowanym przez tygodnik „ Polityka”.
 • I miejsce w rankingu Wspólnoty (czasopisma samorządu terytorialnego) na najbardziej proinwestycyjny samorząd, w kategorii "miasta na prawach powiatu".
 • I miejsce w konkursie „Przedsiębiorstwo Plus Technologia” za Komunalny System Bezpieczeństwa Miasta Sopotu w kategorii „rozwiązania infrastrukturalne z zakresu ochrony zdrowia
 • V miejsce w II edycji konkursu o Laur Edukacji Samorządowej, w kategorii urzędów zatrudniających powyżej 80 urzędników – organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej
 • „Modernizacja Roku 2004” 
  • Nagroda Ministra Infrastruktury oraz symboliczna statuetka zdobyta w dziewiątej edycji Konkursu „Modernizacja Roku 2004” za odbudowę zbiornika retencyjnego „Staw Kochanowskiego” przy ulicy Kochanowskiego i Alei Niepodległości w Sopocie. Zbiornik retencyjny znajdujący się w strefie pełnej ochrony historycznej struktury przestrzennej, został umiejętnie wkomponowany w okoliczną zabudowę i drzewostan.

Rok 2005

 • I miejsce w rankingu „Gwiazdki na piasku” – na najatrakcyjniejsze kąpielisko nadmorskie w Polsce 2005 – organizowanym przez tygodnik „Polityka” i radio RMF FM
 • Najlepsza Promocja Turystyki Pomorza 2005 - Nagroda Główna w kategorii: Najlepsza Publikacja Turystyczna w 2005 roku za pakiet materiałów promocyjnych miasta Sopotu wręczona 7.04.2006 r. przez Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
 • V miejsce w rankingu „Złota Dwunastka Miast” – organizowanym przez dziennik „ Rzeczpospolita” i Centrum Badań Regionalnych. (jako jedyna miejscowość z województwa pomorskiego)
 • Certyfikat Błękitna Flaga - prestiżowa wyróżnienie przyznane sopockiemu kąpielisku Łazienki Północne - Grand Hotel w sezonie letnim 2005 VI miejsce w rankingu inwestycyjnym samorządów 2003-2005 pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota w kategorii Miasta na prawach powiatu
 • „Spotkanie Pokolenia JPII Cywilizacja Młodości" Podziękowania dla Prezydenta Miasta Sopotu Jacka Karnowskiego za okazaną życzliwość podczas Spotkania Pokolenia JPII Cywilizacja Młodości na Westerplatte w dniach 11-12 czerwca 2005 roku złożone przez organizatorów i wolontariuszy zaangażowanych w przygotowanie spotkania oraz Arcybiskupa Leonarda Sandri.

Rok 2006

 • „Aktywna Gmina”
  • Gmina Sopot uzyskała II nagrodę w ogólnopolskim konkursie na „Aktywną gminę” organizowany przez Fundację Aktywni. Sopot znalazł się w gronie 31 nagrodzonych regionów z całej Polski.
 • Doceniono działania miasta w okresie wiosna – lato 2006 w dziedzinie popularyzacji sportu, rekreacji i aktywnego trybu życia. Komisja konkursowa brała pod uwagę wszelkie imprezy sportowo – rekreacyjne, których organizatorem, współorganizatorem lub sponsorem jest gmina. Konkurs obejmował także zaplanowane, rozpoczęte i realizowane przez gminę inwestycje sportowe.
 • List od Prezesa Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej Jerzego Karpińskiego z wyrazami uznania dotychczasowej działalności Pana Jacka Karnowskiego w życiu publicznym oraz wyrażający swoje poparcie w staraniach Pana Jacka Karnowskiego o wybór na stanowisko Prezydenta Miasta Sopotu.
 • II miejsce w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota „Sukces kadencji 2002-2006” w kategorii miasta na prawach powiatu.
 • Podziękowania dla Stowarzyszenia Turystycznego Sopot od Marszałka Województwa Pomorskiego Jana Kozłowskiego za owocną współpracę przy tworzeniu pomorskiego Internetowego Systemu Informacji Turystycznej i Promocji Polski ISIT.
 • „Modernizacja Roku”
  • Nagroda Kapituły Konkursu „Modernizacja Roku” za modernizację budynku biurowo-hotelowego Firmy SMT LTD ul. Parkowa 48 dla inwestora SMT SHIPMANAGENT & TRANSPORT Gdynia LTD ul. Parkowa 46 81-727 Sopot.
 • „Gwiazdki na piasku”
  • W rankingu kąpielisk nadmorskich „Gwiazdki na piasku” organizowanym przez Tygodnik „ Polityka” Kąpielisko Sopot otrzymało pięć gwiazdek. (maksymalna ilość gwiazdek), ale zgodnie z punktacją V miejsce.

Rok 2007

 • FORBES docenia Sopot
  • W tegorocznym rankingu miesięcznika ekonomicznego Forbes Sopot zajął pierwsze miejsce wśród najlepszych miast Polski w kategorii poniżej 100 000 mieszkańców. Kryterium przyznawania nagrody była liczba firm działających na terenie miasta (brano pod uwagę okres ostatnich pięciu lat).
 • Nagroda dla sopockiego plakatu
  • Sopocki plakat autorstwa Dominiki Gzowskiej „Modna Pani w kurorcie. Sopot 1918 – 1939” wydany przez Muzeum Miasta Sopotu przy okazji wystawy o takim tytule zdobył II nagrodę w XXV Ogólnopolskim Przeglądzie Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków.
 • Wręczenie nagród, połączone z otwarciem wystawy „Plakaty…” odbyło się 12 października w Przemyślu, w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej.
 • Ranking "Wprost" - Monciak szóstą ulicą w Polsce
 • Tygodnik "Wprost" przyjrzał się kilkudziesięciu ulicom w polskich miastach i stworzył ranking tych najatrakcyjniejszych, najbardziej prestiżowych. Na szóstym miejscu uplasował się sopocki Monciak czyli ul. Bohaterów Monte Cassino.
 • Tworząc ranking jego autorzy kierowali się pięcioma kryteriami: cenami najmu lokali, architekturą, jakością najemców, aktywnością kulturalną oraz zamożnością miasta, w którym znajduje się dana ulica.
 • Pierwsze miejsca przypadły ulicom warszawskim: Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście i Marszałkowska. Czwartą lokatę zajęła krakowska ulica Floriańska, a piątą - ul. Długa w Gdańsku. Na czternastym miejscu znalazła się ul. Świętojańska w Gdyni.

Rok 2008

 • Ranking FORBES’a – Sopot przyjazny dla biznesu i inwestorów zagranicznych
  • W tegorocznym, najnowszym rankingu miesięcznika ekonomicznego FORBES, Sopot dwa razy znalazł się w czołówce polskich miast do 100 000 mieszkańców:
   • I miejsce w kategorii miast przyjaznych dla biznesu
   • II miejsce w kategorii miast przyjaznych dla inwestorów zagranicznych.
 • Kryterium oceny w tej kategorii jest liczba działających spółek prawa handlowego w ciągu ostatnich pięciu lat. W przypadku kategorii „Miasto przyjazne dla inwestorów zagranicznych” brane są pod uwagę spółki prawa handlowego z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w ciągu ostatnich pięciu lat na terenie danego miasta.

Rok 2009

 • System Sportu Młodzieżowego w 2008:
  • II miejsce w klasyfikacji powiatów z liczbą mieszkańców do 80 000,
  • II miejsce w klasyfikacji gmin do 50 000,
  • III miejsce dla Sopockiego Klubu Żeglarskiego Hestia Sopot w klasyfikacji klubów Sportowych w gminach do 50 tys. mieszkańców.
 • Zawodnicy Sopockiego Klubu Żeglarskiego Hestia Sopot Mistrzami Świata w windsurfingu lodowym.
 • Nominacja serwisu miejskiego www.sopot.pl do tytułu Złotego Formatu w kat. serwis internetowy.
 • Sopockie Gimnazjum nr 3 laureatem konkursu „Moja szkoła w Unii Europejskiej”.
 • Muzeum Miasta Sopotu laureatem nagród Sybilli 2008:
  • I nagroda w kat. wystaw historycznych i biograficznych dla wystawy „Józefa Wnukowa 1911-2000. Twórcy i założyciele szkoły sopockiej”,
  • III nagroda w kat. wystaw technicznych dla wystawy „Paul Puchmueller. Architekt, który przemienił Sopot w miasto”.
 • Sopoccy uczniowie osiągnęli najlepsze wyniki w Pomorskim w sprawdzianie przeprowadzonym 2 kwietnia w szóstych klasach szkół podstawowych w naszym województwie.
 • Nagroda główna w kat. infrastruktura komunalna w konkursie Dobre Praktyki PPP 2009.
 • Ranking samorządów Rzeczpospolitej:
  • II miejsce,
  • Wyróżnienie w kat. najbardziej innowacyjna gospodarka.
 • Ranking „Wykorzystanie środków zagranicznych przez samorządy” opublikowany przez tygodnik Wspólnota.
 • I miejsce w gronie miast na prawach powiatu.
 • Sopot finalistą Nagród Biznesu Sportowego DEMES 2009 w ket. Sport w miastach i regionach.

Rok 2010

 • II miejsce dla najlepszej sportowej gminy do 50 tys. mieszkańców i powiatów do 80 tys. mieszkańców oraz II miejsce dla Sopockiego Klubu Żeglarskiego w kat. najlepszy klub sportowy w gminach do 50 tys. mieszkańców w nagrodach przyznawany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polską Federację Sportu Młodzieżowego.
 • I miejsce w gronie miast na prawach powiatów w pozyskiwaniu funduszy unijnych w rankingu opublikowanym przez Rzeczpospolitą.
 • Nagroda specjalna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Wybickiego w Sopocie w konkursie „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2009” „za utrzymanie wysokiego poziomu popularyzacji książek w czytelnictwa”.
 • Konkurs „Najlepsza Promocja Turystyki Województwa Pomorskiego 2009”:
  • I miejsce w kat. Impreza turystyczna dla projektu „Orange Kino Letnie Sopot – Zakopane 2009”
  • II miejsce w kat. Inwestycje dla projektu rewitalizacji Parku Północnego w Sopocie
  • Nagroda specjalna w kat. Inwestycje dla Sheraton Sopot Hotel, Conference Center and SPA
 • IV miejsce dla Jacka Karnowskiego w rankingu tygodnika Neewsweek na najlepszego Prezydenta Miasta.
 • III miejsce w rankingu tygodnika Forbes w kat. miast najbardziej atrakcyjnych dla biznesu w kat. miejscowości do 50 tys. mieszkańców.
 • Nominacja dla projektu „Kompleksowa rewaloryzacja Parku Północnego w Sopocie – Etap I” w kat. turystyka aktywna w Konkursie „Polska Pięknieje. 7 Cudów Funduszy Europejskich”
 • Sopoccy gimnazjaliści klas trzecich najlepsi podczas egzaminów gimnazjalnych w woj. pomorskim
 • Sopoccy maturzyści najlepsi w woj. pomorskim.
 • Wyróżnienie Blue Flag dla plaży przy kąpielisku „Koliba”
 • II miejsce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” w kat. miast na prawach powiatu.
 • Sopocka załoga jachtu Toyota-Klif wicemistrzami świata w żeglarstwie w klasie Micro.
 • Sopot finalistą Nagród Biznesu Sportowego 2010 w kategorii Sport w Miastach i Regionach.
 • Tytuł Manager Marketingu Miejsc Brie for Poland 2010 dla Jacka Karnowskiego.
 • III miejsce w kat. miasto na prawach powiatu w ogólnopolskim rankingu „Europejska Gmina, Europejskie Miasto” organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • I miejsce w kat. gmin miejskich w tegorocznym Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST pod patronatem Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska.
 • Ranking  zespołów prof. Pawła Swianiewicza z UW dla Samorządowego Forum Kapitału Finansów:
  • I miejsce (Diament Wspólnoty) – sukces mijającej kadencji
  • I miejsce – wydatki inwestycyjne na kulturę fizyczną i sport
  • IV miejsce – wydatki inwestycyjna samorządów na infrastrukturę techniczną.
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

TAK

 • • „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie – Etap I”
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
  • Lata realizacji: 2007-2012,
  • Źródło finansowania: Fundusz Spójności,
  • kwota dofinansowania stanowi 20% wydatków kwalifikowanych, tj. 14,60 mln zł
 • • „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
  • Lata realizacji: 2007-2013
  • Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  • Kwota dofinansowania 5,1mln zł co stanowi 70% wydatków kwalifikowanych.
 • • „Rewaloryzacja uzdrowiskowego Parku Południowego w Sopocie”.
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007-2013 Działanie 6.1 Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny
  • Lata realizacji: 2010-2011
  • Kwota dofinansowania 2,8 mln zł stanowi 50% wydatków kwalifikowanych.
  • • „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych w Sopocie”
 • Regionalny Program Operacyjny” Województwa Pomorskiego 2007-2013/(Działanie: 5.5. Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii)
  • przewidywana kwota dofinansowania: 7,4mln zł.

 

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

TAK

 •  „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem „TRISTAR” w Gdańsku, Gdyni i Sopocie”
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  • 2009-2012
  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  • Wniosek o dofinansowanie w trakcie oceny
  • Planowana kwota dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowanych, tj.  ok. 8,5 mln zł

Słupsk

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • Nadmierne obciążenie hałasem.                                                                                                                               
 • Brak dostatecznego rozdzielenia na kanalizacje sanitarną i deszczową.                                                               
 • Niewystarczająca infrastruktura służąca ochronie przeciwpowodziowej.                                                      
 • Niewystarczające warunki do przestrzennego rozwoju Miasta.                                                                             
 • Nieuporządkowany ład przestrzenny.                                                                                                            
 • Niedostatecznie rozwinięty monitoring środowiska.                                                                                  
 • Obecność azbestu w obiektach kubaturowych.                                                                                                     
 • Niewystarczająca ilość terenów zielonych w granicach administracyjnych Miasta.
 • Niezadowalający stan czystości rzeki Słupi.
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Informacje na ten temat znaleźć można w:

W najbliższym czasie na ww. stronach internetowych zamieszczone zostanie również sprawozdanie z wykonania Programu ochrony środowiska dla Miasta Słupska oraz sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami na terenie miasta Słupska za lata 2009 – 2010.
 

Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

jak te wymienione wyżej jako problemy zrównoważonego rozwoju

Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

Współpraca Miasta Słupska ma formę obustronnych konsultacji, ustaleń oraz wspólnej realizacji projektów.
Miasto Słupsk współpracuje na podstawie zawartych porozumień:

 • z Gminą Słupsk w związku z realizacją projektów związanych m.in. z ochroną środowiska - np. realizuje zadanie przebudowy ulicy Sportowej w Słupsku i przebudowy ulicy Mierosławskiego i Arciszewskiego w Słupsku.
 • z Gminą Ustka i Miastem Ustka w ramach utrzymywania składowiska odpadów komunalnych,
 • z Gminą Kobylnica w sprawie włączenia kanalizacji ściekowej do oczyszczalni ścieków w Słupsku,
 • ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy w ramach wymiany doświadczeń i promocji walorów przyrodniczych,
 • w ramach Zespołu ds. Projektu Czysta Słupia (monitoring stanu czystości).

Miasto Słupsk realizuje współpracę partnerską w ramach realizacji takich projektów jak:

 • budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku - z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku, Fundacją dla Dzieci Niepełnosprawnych "Nadzieja", Słupskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku,
 • e-administracja, e-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku - współpraca z Akademią Pomorską  w Słupsku,
 • rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku - współpraca ze Wspólnotami Mieszkaniowymi                 z terenu objętego programem rewitalizacji, Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Komendą Miejską Policji w Słupsku,
 • przebudowa ul. Sportowej, Mierosławskiego i Arciszewskiego - współpraca z Gminą Słupsk.

 

Realizacja współpracy partnerskiej

Współpraca w ramach organizacji:

 • Stowarzyszenie Gmin RP „Euroregion Bałtyk”
 • Europejskie Centrum Ochrony Środowiska -Stowarzyszenie Inicjatyw Ekologicznych
 • Związek Miast i Gmin Morskich
 • Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energia Cites                                                                                                        

Miasta, z którymi Słupsk zawarł porozumienia bliźniacze, w ramach których rozwija wielopłaszczyznową współpracę:

 • Carlisle (Wielka Brytania) - umowa z dnia 03.04.1987 r.
 • Vantaa (Finlandia) - umowa z dnia 08.06.1987 r.
 • Flensburg (Niemcy) - umowa z dnia 01.06.1988 r.
 • Archangielsk (Rosja) - umowa z dnia 29.06.1989 r.
 • Bari (Włochy) - umowa z dnia 22.07.1989 r.
 • Buchara (Uzbekistan) - umowa z dnia 08.04.1994 r.
 • Vordingborg (Dania) - umowa z dnia 13.05.1994 r.
 • Cartaxo (Portugalia) - umowa z dnia 25.09.2007 r.
 • Ustka (Polska) - umowa z dnia 13.07.2007
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Miasto Słupsk w roku 2010 nie uczestniczyło w projektach międzynarodowych. Odstąpiono również od programu „Catching the Future” (Chwytając przyszłość), który miał być realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk na lata 2007- 2013.
 

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
 • Europejska Nagroda Ekologiczna -2010

SŁUPSK LAUREATEM NARODOWEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO
kategorii "EUROPEJSKA NAGRODA EKOLOGICZNA”
Pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej

21 stycznia 2010 roku decyzją Narodowej Rady Ekologicznej zostali wyłonieni Laureaci  XI Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”. Miasto Słupsk zostało jednym z siedmiu Laureatów konkursu, którego organizatorem było Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Stowarzyszenie Europa Nasz Dom.
Celem Europejskiej Nagrody Ekologicznej – European Ecological Award „Environment Friendly” było wyróżnienie jednostek zaangażowanych w realizację działań mających na celu dostosowanie do wymagań unijnych w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz zasad zrównoważonego rozwoju.

 

 • Panteon Polskiej Ekologii – 2010: prestiżowa nagroda za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska

  Konkurs przeznaczony był dla przedsiębiorstw, podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządowych, których działalność proekologiczna (zarówno pod względem realizacji inwestycji, jak i edukacyjnym) przyczynia się do poprawy jakości środowiska naturalnego. Miasto Słupsk do konkursu zgłosiło projekt pn. „Kompleksowy program segregacji odpadów w Bierkowie dla Miasta Słupska i powiatu słupskiego – etap III”, zgodnie z regulaminem konkursu - w kategorii „jednostka   samorządu terytorialnego: gmina/miasto od 50. tys. do 100 tys. mieszkańców.” Miasto Słupsk zostało jedynym i głównym laureatem w/w konkursu w kategorii, w której startowało (główna/jedyna nagroda, nie przyznano w niej żadnych innych nagród ani wyróżnień).
Wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się podczas poznańskich, Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO 2010, w dniu 24 listopada 2010 roku.

 • Miasto Słupsk zajęło IV miejsce w rankingu Gmin i Powiatów 2010 r. w kategorii miast  na prawach powiatu, które jest rodzajem uhonorowania „liderów wśród liderów”.
 • Ponadto w ramach konkursu na Gminę Przyszłości 2010 - Miasto Słupsk otrzymało dyplom z projektu pn.: " Integracja społeczno-zawodowa mieszkańców po 45 roku życia z centrum Słupska"
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Miasto otrzymało dofinansowanie do projektu - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsku - szkoły i przedszkola.

 • Lata realizacji tego projektu: 2009-2012
 • Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności
 • Kwota: 5 425 728,60 zł (całkowita wartość projektu: 13 391 453,40 zł)
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Miasto Słupsk w roku 2010 ubiegało się o dofinansowanie projektu:

 • E-administracja, E-szkoła z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w wysokości 2 463 112,50 zł,
 • Opracowanie kompleksowej dokumentacji studyjno-koncepcyjnej dla przygotowania terenu inwestycyjnego „Przy Obwodnicy” w Słupsku z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w wysokości 591 865 zł,
 • Bliżej słońca w całym mieście – montaż oświetlenia hybrydowo-solarnego i kolektorów słonecznych w Słupsku, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 – nie uzyskał dofinansowania.

Lp.
Projekt
Program
Kwota dofinansowania
Etap realizacji
1
Tacy Sami
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
378 860 zł
zakończony
2
Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
19 259 703 zł
W trakcie realizacji
3
Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 210 i SSSE w ciągu ul. Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsk
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
17 752 898 zł
W trakcie realizacji
4
Własna firma po 45 roku życia
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
2 000 300 zł
W trakcie realizacji
5
Europejskie Biuro Partnerstw II
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
198 626 zł
zakończony
6
Konserwacja i Rewaloryzacja zabytkowego Ratusza Miejskiego wraz z utworzeniem Centrum Promocji Regionu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
-
Nie uzyskał dofinansowania/na liście rezerwowej
7
Rewitalizacja Traktu Książęcego,
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
31 809 862,64 zł
W trakcie realizacji
8
Rozbudowa Parku Kultury, Sportu i Rekreacji oraz utworzenie Centrum Kulturalno-Sportowo-Rekreacyjnego dla Miasta Słupska i odwiedzających go turystów,
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
-
Nie uzyskał
dofinansowania
9
przebudowa drogi wojewódzkiej nr 213 w obrębie ulic: Sierpinka, Św. Piotra oraz odcinka ul. Kaszubskiej w Słupsku.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
-
Nie uzyskał
dofinansowania/na liście rezerwowej
 
10
Spięcie korytarza transportowego zach z płn. Via/Rail Hanseatica
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 8.2 „Drogi krajowe poza siecią TENT”
50 400 004.00
Etap realizacji umowy dot. Przygotowania projektu indywidualnego w ramach POIŚ
11
Ciepło i oszczędnie od kołyski do matury
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013
działanie 5.5
 
8 330 853,30 z
Lista rezerwowa
12
Kompleksowe udrożnienie i spięcie korytarza transportowego
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013
działanie 4.1
 
27 866 630,00 zł
Lista rezerwowa


W roku 2010 zakończono realizację przedsięwzięć:

 • Szkolenia dla niepełnosprawnych szansą na nowy zawód,
 • Poszerzamy horyzonty,
 • Europejskie Biuro Partnerstw,
 • Budowa 4 separatorów na kanalizacji deszczowej w Słupsku.
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002