Gdańsk

Zadania, projekty

Gdynia

Zadania, projekty

Brak informacji  z UM w Gdyni

Powiat Bytowski

Zadania, projekty

Gmina Bytów:

Rozbudowa i
modernizacja
 ZZO Sierzno
2008 – 2011
ZZO Sierzno Sp. zo.o.
Spółka międzygminna
10gmin:
Borzytuchom, Bytów, Dziemiany,
Kołczygłowy, Lipnica, Libusz, Miastko, Parchowo, Studzienice, Tuchomie
22 250 000 zł.
Środki własne Spółki
WFOSiGW;
RPO

 

Powiat Chojnicki

Zadania, projekty

Brak danych z powiatu

Powiat Człuchowski

Zadania, projekty

Gmina Miejska Człuchów

 • Rekultywacja składowisk  w Kiełpinie i Dębnicy
  • Wartośc zadania – 2 mln zł
  • Czas realizacji  do końca 2011r

Powiat Gdański

Zadania, projekty

Brak danych powiatu w r. 2010

Powiat Kartuski

Zadania, projekty

Gmina Somonino

 • Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w miejscowości Kaplica ujęta w Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Somonino
  • Szacowana wartość zadania  663 533,33 PLN
  • Czas realizacji VII 2009 – IX 2010
  • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2008 – prace projektowe o wartości 14 980,00 PLN
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Somonino ujęta w Programie Ochrony Środowiska Gminy Somonino 2004 – 2011
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Goręczyno, Rąty, Hopowo
  • Wartość zadania 3 712 116,19 PLN
  • Czas realizacji VII 2008 – XI 2009
  • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2008 – prace projektowe oraz część robót 
  • Budowlanych o wartości 2 488 333,36 PLN – 67,03%

Gmina Przodkowo:

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobysewie i Smołdzinie
  • Kwota dofinansowania: 1 420 106,77 PLN
  • Budowa kanalizacji sanitarnej (Kawle Górne – Przodkowo – Pomieczyno)
  • Kwota dofinansowania: 3 546 264,28 PLN

Gmina Sulęczyno:

 • Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w miejscowości Kłodno ujęta w Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Sulęczyno
  • Wartość zadania ok. 500 000,00 PLN
  • Czas realizacji do końca 2012 r.

Gmina Kartuzy:

 • Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w miejscowości Kartuzy ujęta w Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Kartuzy
  • Wartość zadania 4 000 000,00 PLN
  • Czas realizacji do końca 2012 r.

Powiat Kościerski

Zadania, projekty

Brak danych

Powiat Kwidzynski

Zadania, projekty

Brak Informacji.

Powiat Lęborski

Zadania, projekty

 Brak danych z powiatu

Powiat Malborski

Zadania, projekty

Miasto Malbork
rekultywacja terenów zdegradowanych, monitoring. W 2010 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W 2010 r. został podpisany aneks do umowy użyczenia z dnia 03.04.2008 r. mówiący o zwrocie nakładów poniesionych na rekultywację składowiska przez ZUOS Sp. z o.o. przez Gminę Miejską Malbork po roku 2018.
Zawarte zostało Porozumienie Międzygminne pomiędzy Gminą Miejską Malbork a Gminą Miejską Tczew w sprawie powierzenie Gminie Miejskiej Tczew wykonania zadań w zakresie utrzymania składowisk odpadów i ich unieszkodliwiania.
Likwidacja i rekultywacja dzikich miejsc składowania odpadów. 2009 – 2010 11 dzikich wysypisk, 9 miejsc zostało zlikwidowanych. Łączny koszt likwidacji dzikich wysypisk 45 369,64 zł, koszty własne Gminy Miejskiej Malbork 44 645,43 zł.
Przygotowano projekty budowy sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla osiedla Słupecka II, wybudowano fragment sieci burzowej (300 mb) na ul. Malinowskiego i Stamma dla odwodnienia terenów zalewanych przez wody deszczowe, wybudowano część sieci sanitarnej wraz z przyłączami do zrealizowanych budynków mieszkalnych dla osiedla zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej Słupecka II.
Miasto i Gmina Nowy Staw
Poprawa jakości wód i zabezpieczenie przeciwpowodziowe
Wartość zadania: 26 763,99 zł
Czas realizacji: co roku
Zrealizowany zakres projektu do końca 2010 r.
Rozwój edukacji ekologicznej
Wartość zadania: 2 596,01 zł
Czas realizacji: co roku
Zrealizowany zakres projektu do końca 2010 r.
Utrzymanie terenów zielonych
Wartość zadania: 14 969,50 zł
Czas realizacji: co roku
Zrealizowany zakres projektu do końca 2010 r.
Gmina Miłoradz
- Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mątowach Małych
 Czas realizacji 2011 – 2012 r.
 Wartość zadania b.d.
Gmina Lichnowy
- Zakup pojemników do segregacji odpadów na terenie gminy Lichnowy, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
 Kwota dofinansowania 46 721 zł
 Całkowita wartość projektu 75 999,90 zł

Powiat Nowodworski

Zadania, projekty
 • budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w miejscowościach Solnica-Jazowa-Wierciny-Rakowo w gminie Nowy Dwór Gdański 9 mln. zł w 2010 – kontynuacja do czerwca 2011
 • kanalizacja zbiorcza Orłowo i Nowinki ok. 700 tyś. zł.
 • przyłączenie wsi Żuławki, Przemysław, Drewnica do kolektora – 6 000 tys. zł. – realizacja 2010-2011
 • wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – zadanie ciągłe
 • wprowadzanie organizacji zbiórki odpadów niebezpiecznych-zadanie ciągłe
 • likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów – zadanie ciągłe wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w tym odpadów ulegających biodegradacji i   wielkogabarytowych
 • współpraca z organizacjami  odzysku przemysłem w celu stymulowania rozwoju rynku surowców wtórnych i produktów zawierających surowce wtórne – zadanie ciągłe
 • prowadzenie kampanii edukacyjnych i akcji ekologicznych typu „Sprzątanie świata”, „ Nie wypalajmy traw”, „Sprzątanie rzeki Tugi” itp. dla dzieci i dla dorosłych.
 • zwiększenie liczby mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych w gminach
 • konkurs z wiedzy ekologicznej dla gimnazjów
 • zbiórka baterii na terenie szkół, przedszkoli i placówek użyteczności publicznej
 • odnowa i urządzanie terenów zieleni  w m. Nowy Dwór Gdański
 • zwiększenie liczby mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów komunalnych w gminach.

Powiat Pucki

Zadania, projekty

Brak danych z powiatu.

Powiat Starogardzki

Zadania, projekty

Nazwa zadania, ujętego w Programie lub w Planie, przewidzianego do realizacji na terenie powiatu: Zakład Utylizacji Odpadów Stary Las

 • Wartość zadania – 83,289 mln zł
 • Czas realizacji – 2013 r.
 • Gmina Wiejska Osiek - „Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”
 • Wartość zadania- ponad 719 000 zł., czas realizacji do 2014 roku

Powiat Sztumski

Zadania, projekty
 • aktualizacja gminnych planów gospodarki odpadami,
 • aktualizacja powiatowego Programu Ochrony Środowiska
 • opracowanie Programu Usuwania Azbestu
 • objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem  odbierania odpadów komunalnych

Powiat Słupski

Zadania, projekty

Brak danych z powiatu.

Powiat Tczewski

Zadania, projekty

Budowa Regionalnego Systemu Gospodarki Odpadami Tczew do którego gmina przystąpiła podjętą uchwałą Nr XXIII/206/04 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 5 listopada 2004. Realizacja projektu zapewni powstanie kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi obejmującego odzysk, segregację, recykling odpadów komunalnych powstających w regionie czterech powiatów. 12 maja 2010 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Powiat Wejherowski

Zadania, projekty

Brak danych z powiatu

Sopot

Zadania, projekty
 • • Wyposażenie z zbiorcze systemy kanalizacji sanitarnej
  • W roku 2008 Spółka AQUA-Sopot, zarządzająca siecią wodociągową i kanalizacyjną w Sopocie rozpoczęła realizację przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot”. Projekt ten jest największym do tej pory projektem obejmującym budowę, przebudowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Sopocie. Dzięki realizacji Projektu przewiduje się poprawę jakości wody pitnej oraz zwiększenie niezawodności jej dostaw. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Bitwy pod Płowcami oraz modernizacja ujęć ma na celu zapewnienie mieszkańcom Sopotu wody pitnej w odpowiedniej ilości i wysokiej jakości. Czynne obecnie studnie i urządzenia, choć na dzień dzisiejszy wystarczające, nie gwarantują jednak pełnego bezpieczeństwa dostaw wody dla Sopotu na przyszłe lata.
  • Efektem realizacji Projektu będzie zatem zwiększenie ochrony strefy przybrzeżnej Zatoki Gdańskiej przed spływającymi zanieczyszczeniami, a także poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie wysokiej jakości wody pitnej oraz wody do celów rekreacyjnych. W konsekwencji zwiększy to atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną miasta. Zakres projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot" – w części wodociągowej obejmuje:
   •  modernizację systemu zaopatrzenia w wodę:
    • - modernizacja dwóch ujęć wody: Brodwino i Bitwy pod Płowcami,
    • - modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Bitwy pod Płowcami.
   •  budowę i modernizację sieci wodociągowej:
    • - ok. 2,2 km modernizacji sieci wodociągowych,
    • - ok. 1,2 km budowy nowych sieci wodociągowych.
   •  przebudowę i rozbudowę systemu telemetrycznego przekazu danych eksploatacyjnych z ujęć wody, stacji uzdatniania wody oraz przepompowni ścieków sanitarnych do centralnej dyspozytorni - w ramach zarządzania systemem wodno-kanalizacyjnym. Projekt realizowany jest w latach 2008 – 2013.
 • • Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód podziemnych i powierzchniowych w tym wód przybrzeżnych
  • Ochrona zasobów wód podziemnych, w tym Głównych Zbiorników Wód Podziemnych nr 111 (poziom kredowy na terenie całego Sopotu) i 112 (poziom czwartorzędowy w południowej części miasta), prowadzona jest na terenie Sopotu poprzez stosowne zapisy w planach przestrzennego zagospodarowania.
  • Istniejący w Sopocie system kanalizacji deszczowej jest połączony z potokami przepływającymi przez miasto. Podczas opadów wody deszczowe spłukują zanieczyszczenia z terenu Sopotu odprowadzając je bezpośrednio do strefy przybrzeżnej. Efektem tego było okresowe przekraczanie norm jakości wody wymaganej dla kąpielisk powodując ich czasowe zamykanie. Pojawiało się szereg problemów z podtapianiem ulic i posesji położonych na dolnym tarasie Sopotu.
  • Miasto Sopot zrealizowało szereg przedsięwziąć w tej dziedzinie remontując, modernizując i rozbudowując system kanalizacji deszczowej. W roku 2003 przystąpiono do realizacji Programu „Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych w Sopocie”. Od 2007 r. Sopot realizuje projekt „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie – Etap I”, który uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej. Celem tego projektu jest uporządkowanie gospodarki wód deszczowych w znacznej części miasta Sopotu a w szczególności :
   •  poprawa jakości wód przybrzeżnych dla potrzeb mieszkańców i rozwoju gospodarki – dzięki redukcji zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych spływających do Zatoki Gdańskiej projektowanymi wylotami „A” i „B”,
   •  zmniejszenie ryzyka dla prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach objętych oddziaływaniem inwestycji – dzięki ograniczeniu możliwości podtopień dolnego tarasu Sopotu oraz dzięki możliwemu zwiększeniu stabilności dochodów związanych z ruchem turystycznym,
   •  zmniejszenie kosztów ekonomicznych i społecznych będących następstwem powodzi – dzięki spodziewanemu ograniczeniu liczby i skali podstopień dolnego tarasu Sopotu,
  • W ramach projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie”, który jest I etapem realizacji zaplanowano realizację:
   •  wyprowadzenie wód potoków sopockich w głąb Zatoki Gdańskiej - układ „A” oraz układ „B”,
   •  budowę kolektorów deszczowych o łącznej dł. ok. 3,363 m,
   •  budowę otwartego zbiornika retencyjnego „Okrzei” – o pojemności ok. 1.325 m3,
   •  budowę podziemnego zbiornika retencyjnego w ul. Piastów - o pojemności ok. 136 m3,
   •  urządzenia podczyszczające wody potoków i wody opadowe - w ilości 32 szt.
 • • Poprawa warunków zdrowotnych poprzez osiągnięcie i utrzymywanie standardów jakości powietrza
  • Działania naprawcze realizowane w ramach przyjętych programów ochrony powietrza:
   •  zwiększenie udziału zasilania miasta, głównie jego części południowej przez GPEC Gdańsk,
   •  wspomaganie likwidacji źródeł tzw. „niskiej” emisji – dofinansowanie modernizacji systemu ogrzewania z węglowego na gazowe lub elektryczne (w 2009 r. dofinansowano modernizację 16 sztuk instalacji, w 2010 r. – 17 sztuk),
   •  zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie zaopatrzenia w energię cieplną, głównie energii słonecznej, ziemi i wód podziemnych,
   •  termomodernizacja budynków ( w 2009 r. dofinansowano termomodernizację 22 budynków mieszkalnych i 3 budynków oświatowych, w 2010 r. – 26 budynków mieszkalnych i 3 budynki oświatowe),
   •  intensyfikacja okresowego czyszczenia ulic,
   •  tworzenie systemu ścieżek rowerowych,
   •  zapisy w pozwoleniach, decyzjach, aktach prawa miejscowego,
   •  rozbudowa, modernizacja i remonty dróg,
   •  poprawa płynności ruchu samochodowego.
 • • Ochrona mieszkańców przed hałasem zagrażającym zdrowiu i jakości życia
  • Podejmowane działania mające na celu ograniczenie hałasu:
   •  poprawa płynności ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych (przejścia podziemne pod Al. Niepodległości, ronda, tunel pod ul. Powstańców Warszawy);
   •  ograniczenie ruchu kołowego w strefie uzdrowiskowej i centrum miasta (płatne miejsca postojowe, ruch jednokierunkowy);
   •  kierowanie tranzytowego ruchu pojazdów ciężarowych na obwodnicę miasta;
   •  poprawa stanu technicznego dróg;
   •  promowanie alternatywnych środków transportu – budowa tras rowerowych;
   •  propagowanie transportu zbiorowego;
 • • Objęcie do końca 2009 r. wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania i systemem selektywnego zbierania odpadów. Skuteczne rozwiązanie problemu odpadów niebezpiecznych.
  • Segregacja odpadów prowadzona jest w dwóch systemach; system pojemnikowy oraz system workowy.
  • System pojemnikowy - na terenie miasta rozstawione są zestawy pojemników do segregacji surowców wtórnych typu: szkło, makulatura i tworzywa sztuczne. Zestawy pojemników usytuowane są w miejscach dostępnych dla wszystkich mieszkańców, zapewniających dostępność do tej usługi wszystkim zainteresowanym. Z systemu pojemnikowego mogą korzystać wszyscy mieszkańcy miasta. W celu zwiększenia segregacji na terenie Sopotu w 2008 r. wprowadzono system segregacji dla Wspólnot Mieszkaniowych. Mieszkańcom zaproponowano 3 warianty :
   • 1. system workowy na stojakach,
   • 2. zestaw pojemników do segregacji o pojemności 240 litrów,
   • 3. zestaw pojemników do segregacji o pojemności 120 litrów.
  • Wybór wariantu pozostawiono Wspólnotom Mieszkaniowym, które najlepiej zorientowane są w możliwościach lokalizacji pojemników na posesji lub segregacji workowej w budynku. Wspólnotom zaproponowano nieodpłatne dostarczenie urządzeń do segregacji oraz bezpłatny systematyczny odbiór.
  • W Górnym Sopocie w domach jednorodzinnych wprowadzono system tzw. workowy. Zgromadzone przez mieszkańców domów jednorodzinnych surowce, zbierane do kolorowych worków odbierane są raz w miesiącu. Każdy mieszkaniec, który chce się przyłączyć do systemu workowego, otrzymuje bezpłatnie zestaw worków, w których gromadzi surowce. W wyznaczonym dniu miesiąca worki te są odbierane i na terenie Zakładu Oczyszczania Miasta rozdzielane do odpowiednich kontenerów, które potem trafiają, podobnie jak surowce z segregacji pojemnikowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Łężycach. W wyniku prowadzonej zbiórki surowców stwierdzono, że segregacja pojemnikowa w porównaniu do workowej przynosi mniejsze efekty oraz, że często dochodzi do dewastacji pojemników jak również wrzucania do nich odpadów zmieszanych. Segregacja workowa przynosi większe efekty poprzez bezpośredni kontakt z mieszkańcami jak również systematyczny, ustalony harmonogramem ich odbiór.
  • Na terenie Sopotu prowadzona jest również zbiórka odpadów niebezpiecznych (akumulatory, baterie, świetlówki, farby i lakiery, domowe środki czyszczące, konserwujące i dezynfekcyjne, odpady zawierające rtęć, przeterminowane leki, środki ochrony roślin, urządzenia elektroniczne). Zbiórka tego rodzaju odpadów prowadzona jest w następujących systemach:
   • system pojemnikowy
   • zbiórka zużytych baterii – system polega na ustawieniu pojemników do zbiórki baterii w szkołach oraz obiektach handlowych i instytucjach,
   • zbiórka przeterminowanych i niewykorzystanych leków – pojemniki ustawione są w aptekach na terenie Sopotu.
   • system objazdowy
  • Mieszkańcy Sopotu mają możliwość raz na kwartał dostarczać do wyznaczonych punktów postoju samochodu powstałe w domach odpady niebezpieczne. Specjalny samochód wyposażony w odpowiednie pojemniki dostosowane do poszczególnych rodzajów odpadów objeżdża poszczególne ulice miasta.
  • Organizacją zbiórki odpadów niebezpiecznych zajmuje się Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.
  • Odpady niebezpieczne można także dostarczyć do Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON-u), który zlokalizowany jest przy siedzibie Zakładu Oczyszczania Miasta w Sopocie, przy Al.. Niepodległości 723 A.
  • Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej, powstrzymanie procesu jej utraty oraz poprawa spójności systemu obszarów chronionych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów NATURA 2000
   • utrzymanie wszystkich stanowisk gatunków roślin, zwierząt  na ich naturalnych stanowiskach,
   • inwestycje prowadzone są na terenach wcześniej zagospodarowanych,
   • ochron terenów zieleni,
   • w 2008 r. prowadzona była diagnostyka fitosanitarna drzew rosnących na terenie Miasta Sopotu,
   • prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z planami urządzenia lasów dla nadleśnictw oraz uproszczonymi planami urządzenia lasów,
   • ochrona drzew, stanowiących miejsca lęgowe ptaków,
   • zakaz stosowania nawozów i środków owadobójczych, które nie figurują na liście dopuszczonych do stosowania w uzdrowisku.
 • Edukacja ekologiczna
  • Edukacja ekologiczna w Sopocie prowadzona jest przy współudziale m.in. stowarzyszeń, organizacji oraz Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Główne formy edukacji ekologicznej na terenie miasta to: warsztaty i programy edukacyjne w szkołach i przedszkolach; konkursy plastyczne, fotograficzne w szkołach, bibliotekach oraz innych miejscach użyteczności publicznej; akcje i festyny na terenie miasta.

 

Słupsk

Zadania, projekty

Aktualnie opracowywany jest raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Słupska  oraz sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Słupska. Dokumenty te zawierać będą m. in.: informacje na temat realizacji projektów ujętych w Programie Ochrony Środowiska i Planie Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego i w najbliższym czasie zamieszczone zostaną na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słupsku.
http://www.slupsk.pl/srodowisko/dokumenty/162.html,
http://www.slupsk.pl/srodowisko/dokumenty/170.html.

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002