Gdańsk

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu 

Nazwa
Długość [km]
Ujście
Potok Strzyża
13,3
Martwa Wisła
Potok Jasień
3,5
Potok Strzyża
Potok Królewski
2
Potok Strzyża
Potok Jelitkowski
9,7
Zatoka Gdańska
Potok Rynarzewski
3,4
Potok Oliwski
Potok Oruński
7,5
Kanał Raduni
Potok Kozacki
1,7
Potok Oruński
Potok Kowalski
3,4
Potok Oruński
Potok Siedlicki
6,9
Kanał Raduni
Potok Maćkowy
3,2
Kanał Raduni
Potok Św. Wojciech
5,5
Kanał Raduni
Potok Borkowski
3,3
Potok Św. Wojciech
Wisła
9,0 
Zatoka Gdańska 
Martwa Wisła
27,0 
Zatoka Gdańska 
Wisła Śmiała
2,5 
Zatoka Gdańska 
Motława
9,5 
Martwa Wisła 
Opływ Motławy
4,0 
Motława 
Radunia
6,5 
Motława 
Rozwójka
brak danych 
Martwa Wisła 
Czarna Łacha
brak danych 
Motława 
Strzelenka
brak danych 
Radunia 
Strzelniczka
brak danych 
Strzelenka 

 • kanały o długości powyżej 2 km
 

Nazwa
Długość [km]
 
     Ujście
Kanał Raduni
13,5 (całość), 10,35 (w granicach Gdańska)
    Motława
Kanały portowe
 
 

 •  jeziora powyżej 5 ha 

Nazwa
Powierzchnia [ha]
Głębokość max
Przepływowe
Jezioro Osowskie
ok. 24
brak danych         
nie
Jezioro Wysockie
ok. 41
brak danych
tak

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika

Oczyszczalnia „Gdańsk-Wschód”-Zatoka Gdańska

Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Monitoring prowadzony przez Miasto Gdańsk
Wody powierzchniowe położone w granicach miasta od 1992 r. objęte są monitoringiem.
Cel badań:

 • bieżąca ocena jakości wód i pozyskanie danych pozwalających śledzić zmiany zachodzące w środowisku wodnym,
 • określenie przydatności wód do kąpieli i rekreacji,
 • ustalenie ładunku zanieczyszczeń, które poprzez potoki wnoszone są do Zatoki Gdańskiej.

Badaniem objęto położone w granicach miasta Gdańska:

 • morskie wody przybrzeżne (14 stanowisk badawczych  w granicach kąpielisk),
 • jeziora (4 zbiorniki – 7 stanowisk),
 • rzeki, potoki, kanały, rowy (16 cieków – 24 stanowisk)

Jakość wód oceniana była na podstawie następujących wskaźników zanieczyszczeń:

 • fizycznych (temperatura, odczyn, zawiesina ogólna),
 • tlenowych (tlen rozpuszczony, BZT5, ChZT, całkowity węgiel organiczny TOC),
 • biogennych (azot ogólny, fosfor ogólny),
 • zasolenia (przewodność, chlorki),
 • chemicznych (węglowodory ropopochodne, kadm, rtęć, WWA),
 • biologicznych (chlorofil „a”),

Wyniki fizyczno-chemicznego badania cieków w roku 2011 (średnie roczne wartości wybranych parametrów)

Stanowisko BZT5 [mg/dm3O2 ChZTMn [mg/dm3P] Fosfor ogólny [mg/dm3P] Azot ogólny [mg/dm3N]
B1 Strzyża, ujście do Martwej Wisły 3.62 7,96 0,14 2,03
B1a Strzyża, ul. Kiełpińska 2,89 6,55 0,15 2,12
B2 Kanał Raduni ujście do Motławy, (ul. Więcierze) 2,94 6,62 0,12 2,00
B2a Kanał Raduni, ul. Nowiny 2,45 5,77 0,13 2,06
B3 Martwa Wisła, Most Siennicki 3,64 8,27 0,18 1,86
B3a Martwa Wisła, most pontonowy do Sobieszewa 5,14 10,71 1,15 2,78
B4 Rozwójka, most przy ul. Sztutowskiej 4,05 8,9 0,52 3,64
B5 Motława przy Targu Rybnym 2,57 6,49 0,13 1,52
B5a Motława, most ul. Olszyńska 2,63 6,20 0,12 2,38
B6 Radunia, ul. Przybrzeżna 1,50 4,30 0,11 1,81
B7 Czarna Łacha, ul. Przybrzeżna 1,95 6,05 0,12 2,16
B8 Potok Oruński, ujście ul. Nowiny 5,11 10,09 0,15 2,64
B8a Potok Oruński, ul. Niepołomnicka 2,92 7,09 0,15 2,86
B9 Potok Siedlicki - ul. Nowe Ogrody, przed ujściem do Kanału Raduni 4,47 9,81 0,34 2,38
B9a Potok Siedlicki - Lecznica dla Zwierząt 3,56 7,38 0,38 2,71
B10 Potok Rynarzewski, IBW ul. Kościerska 1,53 411 0,12 1,33
B11 Potok Jelitkowski, ujście 2,33 5,32 0,11 1,83
B11a Potok Jelitkowski przed Kuźnią Wodną 1,51 4,05 0,09 1,91
B12 Kolektor "Kołobrzeska" wylot ze zbiornika 4,83 9,9 0,25 2,81
B12a Kolektor "Kołobrzeska", wlot do zbiornika 6,21 12,4 0,39 4,15
B13 Opływ Motławy 3,19 6,67 0,14 2,23
B14 Kanał deszczowy z Brzeźna - ujście do Kol. "Kołobrzeska" 7,73 13,22 0,28 4,13
B15 Rów odprowadzający wodę ze stawów w Pasie Nadmorskim 3,46 8,19 0,15 1,72
B16 Potok Strzelniczka 3,58 8,53 0,18 3,33

 Badania wykonane przez WIOŚ po roku 2005. 

Rzeka Punkt Kontrolny Km Wynik średni Klasa czystości
        BZT5 ChZT/ Od 2009* OWO Nog Pog Sanitarna/Od 2009 st.ekol.   Ogólna/Od 2009 st. JCW
Radunia poniżej Pruszcza Gdańskiego - Św. Wojciech 8,4 2005 2,6 18,3 1,44 0,14 III   III
  poniżej Pruszcza Gdańskiego - Św. Wojciech 8,4 2006 1,7 22,2 1,84 0,13 III   III
    8,4 2009 2,0 6,3 2,3 0,27 D   D
Kanał Raduni Gdańsk 0,3 2009 3,8 6,8 2,6 0,23 D   D
Motława Gdańsk, most przy ul. Olszyńskiej 1,0 2005 2,5 17,7 1,64 0,14 III   III
  Gdańsk, most przy ul. Olszyńskiej 1,0 2006 2,8 21,4 1,53 0,25 III   III
  Gdańsk, most przy ul. Olszyńskiej 1,0 2007 1,9 26,7 2,2 0,21 III   V
  Gdańsk, most przy ul. Olszyńskiej 1,8 2008              
    1,8 2011              
Martwa Wisła Błotnik 1,0 2005 4,3 57,9 1,14 1,99 III   V
  Krakowiec 15,0 2005 3,9 49,5 1,97 0,23 III   IV
  Gdańsk, most przy ul. Siennickiej 21,0 2005 2,5 40,8 1,42 0,19 III   III
  Gdańsk, most przy ul. Siennickiej 21,0 2007 2,1 37,3 1,88 0,19 IV   IV
  Gdańsk, most przy ul. Siennickiej 21,0 2008              
  Gdańsk, most przy ul. Siennickiej 21,0 2009 2,1 8,9 2,9 0,19 -   Z
  Gdańsk, most przy ul. Siennickiej 21,0 2010 2,4 bd bd 0,34 -   III''
    21,0 2011              
  Gdańsk, obrotnica CPN 26,7 2005 4,3 47,3 1,17 0,19 III   IV
  Gdańsk, obrotnica CPN 26,7 2007 2,4 44,8 1,33 0,21 III   III
  Gdańsk, obrotnica CPN 26,7 2008              
  Gdańsk, obrotnica CPN 26,7 2009 4,1 8,6* 1,8 0,23 -   Z
  Gdańsk, obr. CPN, ul. Strzyży 26,7 2010 1,3 9,2* 2,71 0,49 -   -
Martwa Wisła Gdańsk - Sobieszewo 9,0 2007 2,6 43,5 1,19 1,07 III   V
Martwa Wisła Gdańsk - Sobieszewo 9,0 2008              
  Gdańsk - Sobieszewo 9,0 2009 3,6 14,9 1,8 0,23 Z   Z
  Gdańsk - Sobieszewo  9,0 2010 4,8 9,3* 2,79 2,87 II^   III^^
    9,0 2011  2,0 7,3  1,43  0,570   
Wisła Kiezmark 926,0 2006 6,63 31,6 2,27 0,21 III   III
Potok Oliwski Gdańsk - Jelitkowo 0,1 2007 2,2 18,3 1,02 0,12 III   III
Strzyża Gdańsk 0,0 2007 3,6 26,4 1,85 0,30 IV   IV
  Gdańsk 0,0 2008              
  Gdańsk 0,0 2009 7,1 14,4 2,8 0,58 U   Z

*Od r.2009 OWO- organiczny węgiel ogółem, st. ekol. -Stan ekologiczny, st JCW-stan jednolitych części wód  ,                                                                                                                                       

Stan ekologiczny D-dobry, Z-zły, Stan jednolitych części wód- D-dobry, Z-zły
Rok 2010 Klasa elementów biologicznych’
Potencjał ekologiczny’’

 

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

1. Kąpielisko Jelitkowo  – 200 mb linii brzegowej w granicach określonych  współrzędnymi:

 • 54⁰ 25ˡ 39.21ˡˡ N   18⁰ 35ˡ 45.59ˡˡ E   -   54⁰ 25ˡ 36.99ˡˡ N   18⁰ 35ˡ 49.60ˡˡ E
 • 54⁰ 25ˡ 35.34ˡˡ N   18⁰ 35ˡ 52.64ˡˡ E   -   54⁰ 25ˡ 33.06ˡˡ N   18⁰ 35ˡ 56.68ˡˡ E

2. Kąpielisko Brzeźno – 500 mb linii brzegowej w granicach określonych  współrzędnymi:

 • 54⁰ 24ˡ 48.96ˡˡ N   18⁰ 37ˡ 31.60ˡˡ E   -   54⁰ 24ˡ 40.46ˡˡ N   18⁰ 37ˡ 55.31ˡˡ E

3. Kąpielisko Stogi – 400 mb linii brzegowej w granicach określonych  współrzędnymi:

 • 54⁰ 22ˡ 34.03ˡˡ N   18⁰ 50ˡ 43.28ˡˡ E   -   54⁰ 22ˡ 29.38ˡˡ N   18⁰ 50ˡ 16.04ˡˡ E

4. Kąpielisko Sobieszewo – 200 mb linii brzegowej w granicach określonych  współrzędnymi:

 • 54⁰ 21ˡ 20.27ˡˡ N   18⁰ 50ˡ 05.65ˡˡ E   -   54⁰ 21ˡ 17.85ˡˡ N   18⁰ 50ˡ 16.04ˡˡ E

5. Kąpielisko Sobieszewo - Orle – 100 mb linii brzegowej  w granicach określonych  współrzędnymi:

 • 54⁰ 20ˡ 55.49ˡˡ N   18⁰ 52ˡ 27.79ˡˡ E   -   54⁰ 20ˡ 54.65ˡˡ N   18⁰ 52ˡ 33.18ˡˡ E

Morskie wody przybrzeżne oceniane były pod względem mikrobiologicznym w oparciu o dwa wskaźniki zanieczyszczenia i dodatkowo kontrolowane organoleptycznie pod kątem występowania zakwitów i innych zanieczyszczeń. W roku 2011 nie obserwowano zakwitów oraz  nie obserwowano występowania innych zanieczyszczeń w związku z czym można ocenić, że pod względem fizykochemicznym badane wody nie budziły zastrzeżeń.
Dobrym stanem mikrobiologicznym w 2011 r. wyraźnie wyróżniały się kąpieliska położone wzdłuż Wyspy Sobieszewskiej, kąpielisko Stogi oraz kąpielisko w Jelitkowie. Gorsze wyniki jakości wód występowały na  kąpielisku w  Brzeźnie.
W komunikacie 1/11 z dnia 22czerwca 2011 WSSE  podał informację o kąpieliskach morskich, kąpieliska 2,3,4 zostały dopuszczone, w odniesieniu do kąpielisk w Jelitkowie i Sobieszewie Orle decyzję o udostępnieniu kąpieliska przełożono na termin późniejszy.
 

a) miasto Gdańsk

 

 L.p.
Nazwa akwenu
Gmina
Lokalizacja
1
Zatoka Gdańska
Miasto Gdańsk
Gdańsk Jelitkowo
2
Zatoka Gdańska
Miasto Gdańsk
Molo Gdańsk - Brzeźno 
3
Zatoka Gdańska
Miasto Gdańsk
Gdańsk - Stogi
4
Zatoka Gdańska
Miasto Gdańsk
Gdańsk - Sobieszewo
5
Zatoka Gdańska
Miasto Gdańsk
Gdańsk - Orle 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zagrożenie powodziowe

Gmina Miasta Gdańska położona jest na wzgórzach morenowych (Górny Taras), na nizinnych terenach nadmorskich (Dolny Taras) oraz terenach depresyjnych (Żuławy Gdańskie).
Pod względem hydrograficznym miasto dzieli się na szereg zlewni, z których wody gruntowe i deszczowe odprowadzane są do wód powierzchniowych :

 • grawitacyjnie, między innymi do - Potoku Oliwskiego (Jelitkowskiego), rowu i kolektora Kołobrzeska, Potoku Strzyża (Bystrzec I), Potoku Królewskiego (Bystrzec II), Potoku Jaśkowego, Potoku Siedlickiego, Potoku Oruńskiego, Kanału Raduni, rzeki Motławy,
 • mechanicznie, poprzez pompowanie melioracyjne - do rzek : Martwej Wisły, Motławy, Raduni, Opływu Motławy, Czarnej Lachy.

W granicach Gminy znajdują się następujące poldery : Orunia, Olszynka, Rudniki, Niegowo, Płonia Mała, Letniewo, Stogi, Sobieszewo.
Lokalnie z nisko położonych rejonów miasta, również część wód burzowych jest odprowadzana przy pomocy pompowni („Kliniczna”, „Rzeczypospolitej”, „Brzeźno”, „Litewska”, „Radunia”).
Specyficzny układ hydrograficzny miasta jest przyczyną szeregu problemów w zakresie gospodarki wodnej, szczególnie potencjalnego zagrożenia powodzią ze strony wezbrań sztormowych, spływu wód roztopowych i deszczy nawalnych,

Gdańsk chroniony jest od powodzi następującymi urządzeniami osłony przeciwpowodziowej:

 • wrotami przeciwsztormowymi Grodza Kamienna i Wrota Żuławskie zlokalizowanymi odpowiednio na Motławie i Opływie Motławy oraz wrotami zlokalizowanymi na Rozwójce (Kanale Pleniewskim) w ul. Sztutowskiej,
 • śluzą w Przegalinie i lewostronnym wałem Wisły, wałami Martwej Wisły oraz wałami wewnętrznymi Żuław Gdańskich,
 • pompowniami melioracyjnymi,
 • zbiornikami retencyjnymi na potokach spływających z Górnego Tarasu oraz na kolektorach deszczowych,
 • zrzutami powodziowymi z Kanału Raduni.

Miasto Gdańsk, mając świadomość potencjalnego zagrożenia powodzią, sukcesywnie, od początku lat dziewięćdziesiątych modernizuje istniejące obiekty osłony przeciwpowodziowej oraz buduje nowe. O poprawie zabezpieczenia przed powodzią świadczy sukcesywne zwiększanie ilości zbiorników retencyjnych, ich pojemności oraz przeprowadzanie regulacji koryt potoków w celu usprawnienia ich przepustowości.
Stan urządzeń wodnych osłony przeciwpowodziowej, będących w utrzymaniu Gminy Miasta Gdańska, na koniec 2011 r. wynosi: 46 zbiorniki retencyjne, 10 pompowni melioracyjnych, 3 zrzuty powodziowe oraz ok. 15,63 km wałów przeciwpowodziowych. W obrębie Miasta Gdańska zlokalizowanych jest 78,02 km potoków oraz część Kanału Raduni długości 9,815 km (pozostała część znajduje się na terenie Gminy Pruszcz Gdański), które są głównymi odbiornikami wód deszczowych.

System odwodnieniowy miasta funkcjonuje w oparciu o rzeki, potoki, kanalizację deszczową, kanały otwarte, rowy, pompownie wód deszczowych, pompownie melioracyjne. Jest on sukcesywnie przebudowywany i modernizowany.
Stan urządzeń kanalizacji deszczowej na koniec 2011 r. wynosi: kanały deszczowe 616,86 km, przykanaliki 86,00 km, 8 pompowni wód deszczowych, 17 306 wpustów ulicznych oraz 21 148 studni rewizyjnych. Wody opadowe są podczyszczane w 107 separatorach substancji ropopochodnych. W obrębie Miasta Gdańska zlokalizowanych jest 63,79 km kanałów otwartych oraz 168,10 km rowów
 

Gdynia

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu
  • nazwa Chylonka
   • długość (km) 3,20 ,
   • ujście basen portowy
  • nazwa Cisowska Struga z dopływami Marszewska Struga i Potok Demptowski …
   • długość (km)     12,5 ,
   • ujście dopływ Zagórskiej Strugi, która wpływa do Zatoki Puckiej
  • nazwa Kacza
   • długość (km) 14,80 ,
   • dopływy: Potok Źródło Marii, Potok Wiczliński, Potok Przemysłowy,
   • ujście Zatoka Gdańska
  • nazwa Swelina
   • długość (km) 2,60,
   • ujście Zatoka Gdańska
 • kanały o długości powyżej 2 km brak
 • jeziora powyżej 5 ha brak
Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika

Zatoka Pucka, poza Gdynią

Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Brak prowadzenia monitoringu przez gminę .                                                                                   

Badania wód powierzchniowych prowadzi WIOŚ w Gdańsku.
Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).
Dla badań wykonanych w r. 2004 i w latach następnych zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.
Dla badań  cieków wodnych z r.2007 i następnych dokonano  klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.
W odniesieniu do badań w r. 2010 dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 15listopada 2011 w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód Dz.U.258, poz 1550 oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 9 listopada 2011 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.258, poz.1045.
 

Rzeka
Gmina
Punkt kontr./
ost. rok
 
 
Wyniki badań
 
St. sanit.
 
Klasyf. og.
 
 
km rzeki
badań
BZT5
ChZT/OWO
Nog
Pog
St. ekol./ Fiz-chem*
 
Chylonka
Gdynia
uj.do basenu portowego / 0,5
2001
5,3
26,1
3,19
0,43
III
non
 
Gdynia
uj.do Zatoki
2004
7,8
33,7
3,23
0,47
V
IV
 
 
 
2007
 7,1
38,2 
 3,21
 0,36
 V
 V
Kacza
Gdynia
pow. Dąbrowy
2001
2,1
39,9
3,33
0,28
II
III
 
Gdynia
uj.do Zatoki Gd.
2002
2,7
25,4
1,93
0,22
III
III
 
Gdynia
Orłowo,uj.do Zatoki
2004
4,2
31,1
2,27
0,20
V
IV
 
 
Orłowo,uj.do Zatoki 
2007
3,4 
31,8 
2,1 
0,28 
IV 
IV 
    Orłowo,uj.do Zatoki 2008 2,8 bd 2,04 0,198 bd  
    Orłowo,uj.do Zatoki 2009  7,6 18,6  2,2  0,32  U, PD   Z
      2011  2,2 4,5  1,77  0,165  db i pow  zły 
Cisa
Gdynia
pow.Pustek Cisowskich/12,0
2001
2,1
34,8
1,91
0,13
II
III
Cisowska Struga Gdynia Cisowa 2007 2,5 51,1 1,90 0,19 III V
Potok Kolibkowski
Gdynia
uj. Do Zatoki Gd.
2001
2,3
32,5
1,66
0,16
III
non
Wody portowe
Gdynia
Basen żeglarski im.Zaruskiego
1999
2,3
41,3
0,59
0,11
II
III
 
 
Basen I przy Nab.Pomorskim
1999
2,2
40,0
0,57
0,09
II
III
 
 
Basen III przy Nab. Szwedzkim
1999
2,4
39,8
0,58
0,08
II
III
 
 
Nab.Francuskie
1999
2,3
41,7
0,61
0,08
III
III
 
 
Basen IV przy Nab. Indyjskim
!999
2,3
41,7
0,61
0,08
III
non
 
 
 Basen V przy Nab.Rumuńskim
1999
2,8
38,5
0,76
0,1
III
non
 
 
Basen VII stocznia
1999
3,1
38,9
0,70
0,09
non
non
 
 
Dworzec Żeglugi Promowej
1999
3,6
41,8
0,71
0,13
non
non

0d r.2009 OWO-ogólny węgiel organiczny,  stan ekologiczny, parametry fizyko-chemiczne,
stan ekologiczny U-umiarkowany
parametry fizyko-chemiczne PD-poniżej dobrego stanu
stan JCW Z-zły
Klasyfikacja ogólna jako stan jednolitych części wód(JCW)

 

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli
 • Gdynia Śródmieście - obejmujące 200m linii brzegowej,
 • Gdynia Redłowo - obejmujące 200m linii brzegowej,
 • Gdynia Orłowo - obejmujące 100m linii brzegowej ,
 • Gdynia Babie Doły - obejmujące 100m linii brzegowej.

Długość wybrzeża morskiego w granicach administracyjnych powiatu 7.1[km]

Długość wybrzeża, gdzie ze względów sanitarnych możliwe jest uruchomienie kąpielisk 4,18[km]
Zgodnie z komunikatem WSSE 1/12 z 29czerwca 2012r do użytkowania dopuszczono następujące kąpieliska

 • Zatoka Gdańska  Gdynia  Gdynia Śródmieście
 • Zatoka Gdańska  Gdynia  Gdynia Redłowo
 • Zatoka Gdańska  Gdynia  Gdynia Orłowo
 • Zatoka Gdańska  Gdynia  Gdynia Babie Doły

www.kapieliskagdynia.pl

Zagrożenie powodziowe

Brak zagrożeń w Gdyni

Powiat Bytowski

Wody powierzchniowe

naturalne cieki wodne w granicach powiatu o długości powyżej 2km:

[nazwa, długość, ujście]
 • rzeka Białka 5,3 km rz. Studnia
 • rzeka Brda 4,0 km rz. Wisła
 • rzeka Bukowina 3,6 km rz. Łupawa
 • rzeka Bystrzenica 14,3 km rz. Wieprza
 • rzeka Bytowa 22,6 km rz. Słupia
 • rzeka Boruja 11,8 km rz. Bytowa
 • rzeka Chocina 11,9 km rz. Brda
 • rzeka Czarna Woda 8,6 km rz. Wda
 • rzeka Czernica 11,7 km rz. Gwda
 • rzeka Doszenica 6,5 km rz. Wieprza
 • rzeka Gwiazda 3,2 km rz. Prondzona
 • rzeka Jutrzenka 12,6 km rz. Kamienica
 • rzeka Kamienica 27,2 km rz. Słupia
 • rzeka Kątnik 6,8 km rz. Studnia
 • rzeka Konitopska 4,4 km rz. Słupia
 • rzeka Koza 2,5 km rz. Słonecznica
 • rzeka Korzyca 4,4 km rz. Pokrzywna
 • rzeka Kunica 12,1 km rz. Pokrzywna
 • rzeka Łupawa 16,5 km Bałtyk
 • rzeka Łupawka 8,2 km rz. Łupawa
 • rzeka Malencinka 7,0 km rz. Studnia
 • rzeka Mała Czarna Woda 0,5 km rz. Czarna Woda
 • rzeka Miłacz 13,4 km rz. Wieprza
 • rzeka Obrowa 4,2 km rz. Łupawa
 • rzeka Osusznica 16,5 km rz. Chocina
 • rzeka Pierska Struga 11,5 km rz. Studnia
 • rzeka Pląsa 5,8 km rz. Studnia
 • rzeka Pokrzywna 25,8 km rz. Wieprza
 • rzeka Poleśnica 7,7 km rz. Kamienica
 • rzeka Pogorzelica 7,3 km rz. Łeba
 • rzeka Prądzona 11,5 km rz. Osusznica
 • rzeka Potok Maleniecki 4,0 km rz. Skatowa
 • rzeka Potok Brodek 11,9 km rz. Słupia
 • rzeka Rybiec 15,2 km rz. Pokrzywna
 • Struga Gostkowo 6,4 km rz. Bytowa
 • Struga Rosocha 3,8 km rz. Osusznica
 • Struga "C" Rosocha 1,1 km rz. Struga Rosocha
 • Struga Prądzona 3,4 km rz. Prądzona
 • Struga Zapceń 6,1 km rz. Słonecznica
 • Struga Niezabyszewska 3,8 km rz. Boruja
 • Struga Osieki 2,6 km rz. Bytowa
 • Struga "A" Karpno 3,2 km rz. Zbrzyca
 • Struga "C" Mielno 3,8 km rz. Zbrzyca
 • Struga "A" Zapceń 0,9 km Struga Zapceń
 • Struga Kramarzyńska 11,6 km rz. Wieprza
 • Struga Żerdziecka 2,5 km rz. Pokrzywna
 • rzeka Skatowa 7,5 km rz. Słupia
 • rzeka Słupia 46,9 km Bałtyk
 • rzeka Słupianka 7,1 km rz. Łupawa
 • rzeka Stropna 6,3 km rz. Słupia
 • rzeka Struga 7,4 km rz. Słupia
 • Struga Bożanka 4,9 km rz. Wieprza
 • Struga Miszewska 6,0 km rz. Bystrzenica
 • rzeka Struchowska Struga 9,9 km rz. Obrowa
 • rzeka Studnia 24,8 km rz. Wieprza
 • rzeka Ślizie 11,3 km rz. Pokrzywna
 • rzeka Wieprza 28,7 km Bałtyk
 • rzeka Zbrzyca 4,0 km rz. Brda
 • rzeka Żołenka 1,2 km rz. Wda  
kanały o długości powyżej 2 km:
 • Doprowadzalnik Karwno 2,7 km rz. Łupawa
 • Kanał Grzmiąca 5,1 km rz. Bytowa
 • Rurociąg "A" Miastko 0,1 km rz. Studnia
jeziora powyżej 5ha:
Gmina Borzytuchom ( 10 )                                                                                          
 • Chotkowskie     pow. (ha) 58,0    głęb. max 10,3 przepływowe – tak, , badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/94.
 • Osiecko   pow. (ha) 30,0  głęb. max b.d,  przepływowe – tak
 • Duże    pow. (ha) 48,7   głęb. max b.d, przepływowe – tak
 • Moczydło   pow. (ha) 9,0   głęb. max 4,5  przepływowe – nie
 • Krosnowskie   pow. (ha) 10,6  głęb. max 9,5 przepływowe – nie
 • Herta ( Ogrodowe ) pow. (ha) 5,6  głęb. max b.d  przepływowe – nie
 • Cicha Woda - zalew pow. (ha) 44,5   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Wochowo   pow. (ha) 5,4   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Stradno    pow. (ha) 5,8  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Graniczne   pow. (ha) 5,9   głęb. max b.d przepływowe – tak
Gmina Bytów ( 19 )
 • Jeleń    pow. (ha) 88,9   głęb. max 33,2  przepływowe – nie, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/93/ I/06
 • Boruja Duża   pow. (ha) 65,1  głęb. max 9,0 przepływowe – tak, , badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/92, -/11 
 • Mądrzechowskie  pow. (ha) 52,4   głęb. max 4,8 przepływowe – tak
 • Niezabyszewskie  pow. (ha) 48,4   głęb. max 5,3 przepływowe – tak
 • Głęboczko   pow. (ha) 22,0  głęb. max 29,6 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/98
 • Ząbinowickie   pow. (ha) 16,7  głęb. max 10,0 przepływowe – nie
 • Gubisz    pow. (ha) 14,3  głęb. max 17,6 przepływowe – nie
 • Wiejskie   pow. (ha) 12,9   głęb. max 25,2 przepływowe – nie
 • Lubienieckie   pow. (ha) 11,7  głęb. max 8,2 przepływowe – nie
 • Stary Staw   pow. (ha) 11,0   głęb. max 10,0 przepływowe – tak
 • Rzepnica   pow. (ha) 10,0  głęb. max b.d, przepływowe – tak
 • Pyszne    pow. (ha) 10,0   głęb. max b.d, przepływowe – nie
 • Długie    pow. (ha) 8,0  głęb. max b.d, przepływowe – nie
 • Rekowskie   pow. (ha) 7,8  głęb. max 11,0 przepływowe – nie
 • Boruja Mała   pow. (ha) 7,6  głęb. max 10,5 przepływowe – nie
 • Płoczyca   pow. (ha) 7,1  głęb. max 11,0 przepływowe – nie
 • Udorpie   pow. (ha) 6,0  głęb. max b.d  przepływowe – tak, 
 • Dąbie Duże i Małe  pow. (ha) 16.7   głęb. max b.d przepływowe – nie
 • Czernik (Płotowo)  pow. (ha) 6,5  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Pinionko pow.(ha)22,8   głęb. max 10,7 przepływowe, badania WIOŚ II/05
 
Gmina Czarna Dąbrówka ( 26 )
 • Jasień Południowy  pow. (ha) 336,7  głęb. max 22,6 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II,II/99,02, 07;   st. ekol. dobry/10, zły/11
 • Jasień Północny  pow. (ha) 240,5  głęb. max 32,2  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II,II/99,02,07; st. ekol.b.dobry /10, zły/11
 • Karwno Duże   pow. (ha) 33,6  głęb. max 18,2 przepływowe – nie, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/96
 • Obrowo Duże   pow. (ha) 37,4   głęb. max 10,2 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/96
 • Kozie    pow. (ha) 103,0  głęb. max 16,9 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/95
 • Skotawsko Wielkie   pow. (ha) 80,0   głęb. max 8,7 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/98, zły/11 
 • Skotawsko Małe  pow. (ha) 33,0   głęb. max b.d, przepływowe – tak
 • Mikorowo   pow. (ha) 42,6   głęb. max 5,3 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/95
 • Kopieniec Średni  pow. (ha) 10,0  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Kopieniec Duży  pow. (ha) 11,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Unichowo  pow. (ha) 19,0   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Piasno    pow. (ha) 6,4  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Sitno Duże   pow. (ha) 40,7   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Karwieńskie Małe pow. (ha) 7,5   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Stawisz ( Nożynko )  pow. (ha) 6,4  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Trzebiesz   pow. (ha) 33,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Odnoga   pow. (ha) 14,8   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Małe ( Rokity )  pow. (ha) 9,5  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Długie    pow. (ha) 15,1   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Lipieniec  pow. (ha) 10,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Pomyskie   pow. (ha) 9,8  głęb. max 6,0  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/92
 • Obrowo Małe   pow. (ha) 10,1   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Oborowo Duże pow(ha).37,4, głęb. max 10,2m, badania WIOŚ kl.cz./r.badIIII/96
 • Czarne   pow. (ha) 18,9   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Rokitno   pow. (ha) 6,8  głęb. max b.d  przepływowe – tak
Gmina Kołczygłowy ( 1 )
 • Graniczne   pow. (ha) 30,7   głęb. max 10,0  przepływowe – tak
Gmina Lipnica ( 29 )
 • Prondzona   pow. (ha) 16,9  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Gwiazdy Duże   pow. (ha) 210,4  głęb. max b.d  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/01 st.JCWzły/10
 • Piaszno Duże   pow. (ha) 68,8  głęb. max 24,3 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/98
 • Piaszno Małe   pow. (ha) 10,2   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Staw Młyński  pow. (ha) 5,4  głęb. max b.d. przepływowe – nie
 • Borzyszkowy    pow. (ha) 104,4  głęb. max 31,0 przepływowe – nie, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/00
 • Kamieniczno   pow. (ha) 120,7  głęb.max 23,2 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/00
 • Gwieździniec   pow. (ha) 50,8   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Mielonek   pow. (ha) 13,3  głęb. max b.d przepływowe – nie
 • Luboszka   pow. (ha) 9,3  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Bez nazwy   pow. (ha) 5,8  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Głęboczek   pow. (ha) 9,18  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Trzcinne   pow. (ha) 8,4  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Długie    pow. (ha) 25,5  głęb. max 8,7 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/99
 • Kielskie   pow. (ha) 139,6  głęb. max 23,3 przepływowe – tak,  badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II,II/90,03
 • Czarne    pow. (ha) 9,2  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Lipionek   pow. (ha) 5,1  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Brzezinek Duży  pow. (ha) 26,0  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Gliszczonek   pow. (ha) 11,6  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Kuchennik  pow. (ha) 5,7  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Kiedrowickie   pow. (ha) 104,85 głęb. max 7,1 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II,?/94,04, -/11  
 • Księże    pow. (ha) 77,54  głęb. max 4,6 przepływowe – nie, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III,II/90,03
 • Osowo Duże   pow. (ha) 17,6  głęb. max b.d przepływowe – nie, 
 • Trzebielskie   pow. (ha) 76,8  głęb. max b.d  przepływowe – tak,  badania WIOŚ st. ekol. dobry/10
 • Łąkie    pow. (ha) 156,4  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Młyńskie   pow. (ha) 8,9  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Długie   pow. (ha) 40,0  głęb. max b.d  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad ,I/99
 • Parszczenica   pow. (ha) 80,5  głęb. max 3,7 przepływowe – tak,  badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III,III/90,91,03
 • Wiejskie   pow.(ha)166  głęb. max 3,7 b.d   badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/89, II/03 
Gmina Miastko ( 37 )
 • Bobęcińskie Wielkie pow. (ha) 521,6  głęb. max 48,0  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I,?/97,04 st.JCWb.dobry/10
 • Bobęcińskie Małe  pow. (ha) 33,1  głęb. max 5,0 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I,?/97,04
 • Smołowe   pow. (ha) 35,5   głęb. max 12,2  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/97
 • Orle   pow. (ha) 11,2  głęb. max 10,8 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/01
 • Kamień Duży  pow. (ha) 49,4   głęb. max 15,2 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/96
 • Dolskie   pow. (ha) 34,8  głęb. max 30,0  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/03
 • Piasek    pow. (ha) 42,0  głęb. max 30,1 przepływowe – tak,  badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/02
 • Okunino   pow. (ha) 8,6   głęb. max b.d. przepływowe – tak, 
 • Byczyńskie  pow. (ha) 16,7  głęb. max 7,5 przepływowe – tak
 • Kościelne   pow. (ha) 72,5   głęb. max 17,8 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.badII/06
 •  
 • Wołczyca  pow. (ha) 36,5  głęb. max 8,0  przepływowe – tak
 • Skąpe    pow. (ha) 64,1  głęb. max 26,4 przepływowe – tak,  badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/92 
 • Świeszyńskie  W. pow. (ha) 31,6   głęb. max 14,6  przepływowe – tak
 • Studzieniczno  pow. (ha) 64,2  głęb. max 19,9 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/94
 • Pietrzykowskie(Głębokie)pow. (ha) 139,5 głęb. max 21,9 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/99
 • Słosineckie Wielkie pow. (ha) 41,5  głęb. max 8,1  przepływowe – tak
 • Słosineckie Małe pow. (ha) 28,8  głęb. max 5,0 przepływowe – tak, 
 • Lednik    pow. (ha) 7,4   głęb. max 12,0  przepływowe – tak
 • Bluj ( Głodowo )  pow. (ha) 43,4  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Pajerskie   pow. (ha) 20,5   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Białe ( Białynia )  pow. (ha) 8,2   głęb. max b.d przepływowe – tak, 
 • Siodło ( Kuźnia )  pow. (ha) 14,2  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Wałdowskie Małe  pow. (ha) 6,7   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Wałdowskie Duże pow. (ha) 12,1   głęb. max b.d przepływowe – tak,  badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/90
 • Lipczyńskie ( Olchy ) pow. (ha) 14,9   głęb. max b.d przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/90
 • Kwiśnieńskie Małe pow. (ha) 7,3   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Kwiśnieńskie Duże  pow. (ha) 12,0   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Kamnickie (Kamień) pow. (ha) 18,1   głęb. max b.d przepływowe – tak, 
 • Średnie (Wołcza M)  pow. (ha) 14,1   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Tursko   pow. (ha) 6,7   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Czarnka   pow. (ha) 12,5   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Czarne (Czarnka) pow. (ha) 8,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Kołoleż (Głodowo M)pow. (ha) 9,9   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Lipkowo ( Płaskie ) pow. (ha) 11,4   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Wołcza Mała   pow. (ha) 5,1   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Trzcińskie Duże pow. (ha) 29,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Zielonka    pow. (ha) 14,3   głęb. max b.d przepływowe – tak
Gmina Parchowo ( 10 )
 • bez nazwy (Nowa Wieś)pow. (ha) 7,32  głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Gogolinko   pow. (ha) 8,65   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Stropno   pow. (ha) 44,68  głęb. max b.d.  przepływowe – tak
 • Żukowskie   pow. (ha) 140,3  głęb. max b.d przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/93/II/06
 • Księże    pow. (ha) 8,21   głęb. max b.d.  przepływowe – nie
 • Nakla   pow. (ha) 29,52  głęb. max b.d. przepływowe – nie, 
 • Sumino   pow. (ha) 105,9  głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Chośnica  pow. (ha) 5,04  głęb. max b.d  przepływowe – nie
 • bez nazwy  pow. (ha) 6,62  głęb. max b.d przepływowe – nie
 • bez nazwy   pow. (ha) 18,61  głęb. max b.d.  przepływowe – nie, 
Gmina Studzienice ( 23 )
 • Studzieniczno-Kłączno-Ryńskie pow. (ha) 215,5, głęb. max 23 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.     II/99 
 • Somińskie   pow. (ha) 433,1,  głęb. max 14,0 przepływowe – tak
 • Cechyńskie Małe  pow. (ha) 48,4  głęb. max 19,7  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/92
 • Cechyńskie Wielkie  pow. (ha) 45,6   głęb. max 13,3 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/93
 • Glinowskie   pow. (ha) 34,0   głęb. max 15,5 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/94
 • Lubaszki   pow. (ha) 8,1  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Dyk    pow. (ha) 5,9   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Gromadzkie  pow. (ha) 11,0   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Jabłończ   pow. (ha) 8,5  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Dzierzażnik   pow. (ha) 6,0   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Mile ( Księże )  pow. (ha) 6,6   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Lubaszki Wielkie  pow. (ha) 8,8  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Lubieniec Duży  pow. (ha) 5,3   głęb. max b.d przepływowe – nie
 • Wiejskie (Prondzonka) pow. (ha) 5,6   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Długie ( Osława )  pow. (ha) 11,7  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Łąkie    pow. (ha) 25,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Helenowo  pow. (ha) 9,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Krążno    pow. (ha) 15,0  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Okunie ( Okolno )  pow. (ha) 13,7   głęb. max b.d przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/90
 • Czarna Dąbrowa pow. (ha) 40.0   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Czeruch   pow. (ha) 11,1  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Wiejskie (Czarna D)  pow. (ha) 5,6   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Laska     pow. (ha) 61,5   głęb. max b.d przepływowe – tak, 
Gmina Trzebielino ( 6 )
 • Trzebielińskie   pow. (ha) 30,8   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Miłaczewo   pow. (ha) 16,5   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Bakowo ( Leśnik )  pow. (ha) 8,1   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Darnowskie  pow. (ha) 8,7   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Święto ( Święte )  pow. (ha) 8,9   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Wałdowskie Duże pow. (ha) 12,1   głęb. max b.d przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/90
GminaTuchomie ( 11 )
 • Kamieniczno   pow. (ha) 29,5  głęb. max b.d,  przepływowe – tak
 • Piaszno   pow. (ha) 24,1  głęb. max b.d,  przepływowe – nie, 
 • Trzebiatkowskie D.  pow. (ha) 14,2  głęb. max b.d,  przepływowe – tak
 • Trzebiatkowskie M.  pow. (ha) 11,1  głęb. max b.d,  przepływowe – tak
 • Długie    pow. (ha) 10,0  głęb. max b.d,   przepływowe – nie
 • Białe    pow. (ha) 9,52  głęb. max b.d,  przepływowe – nie
 • Przytarnia   pow. (ha) 7,78  głęb. max b.d,  przepływowe – tak
 • Krumer ( Krzywe ) pow. (ha) 7,21  głęb. max b.d,  przepływowe – nie
 • Gwodny   pow. (ha) 6,10  głęb. max b.d,  przepływowe – nie
 • Spore    pow. (ha) 5,78  głęb. max b.d,  przepływowe – nie
 • Bagno    pow. (ha) 5,60  głęb. max b.d,  przepływowe – nie

 

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika

Borzytuchom

 • oczyszczalnia Borzytuchom – rów melioracyjny, grunt

Bytów

 • oczyszczalnia Bytów - rzeka Bytowa

Czarna Dąbrówka

 • oczyszczalnia Czarna Dąbrówka - rzeka Łupawa
 • oczyszczalnia Jasień - jezioro Jasień
 • oczyszczalnia Karwno - jezioro Małe Karwno
 • oczyszczalnia Mikorowo - do gruntu

Kołczygłowy

 • oczyszczalnia Kołczygłowy - rzeka Brodek
 • oczyszczalnia Łubno - rzeka Pokrzywna
 • oczyszczalnia Gałęźnia Wielka - poprzez ciek bez nazwy do rzeki Słupi

Lipnica

 • oczyszczalnia Upiłka – rzeka Prądzona

Miastko

 • oczyszczalnia Węgorzyno - rzeka Studnica
 • oczyszczalnia Dretyń - rzeka Miłacz
 • oczyszczalnia Słosinko - do ziemi
 • oczyszczalnia Świerzenko - do ziemi

Parchowo

 • oczyszczalnia Parchowo - rzeka Stropna

Studzienice

 • oczyszczalnia Ugoszcz - rzeka Bytowa

Trzebielino

 • oczyszczalnia Zielin - rzeka Bystrzenica
 • oczyszczalnia Trzebielino - rzeka Kunica

Tuchomie

 • oczyszczalnia Tuchomie - rzeka Kamienica
 • oczyszczalnia Tągowie - rzeka Jutrzenka
 • oczyszczalnia Kramarzyny - poprzez Rów Kramarzyński do rzeki Wieprzy
 • oczyszczalnia Modrzejewo - rzeka Kamienica

 

Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004
Dla badań cieków wodnych z r.2007 i późniejszych dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.
W odniesieniu do badań w r. 2010 dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15listopada 2011 w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód Dz.U.258, poz 1550 oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.258, poz.1045.

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./

ost. rok

 

 

Wyniki badań

 

St. sanit.

 

Klasyf. og.

 

 

km rzeki

badań

BZT5

ChZT/OWO

Nog

Pog

Od 2009 St. ekol.

Od 2009 St. JCW

Słupia

Parchowo

Parchowo/113,0

2003

3,0

13,4

1,13

0,07

II

II

 

 

Parchowo/113,0

2007

 2,20

13,0 

1,16 

0,07 

 III

III 

   

Parchowo/113,0

2008  3,56 bd  0,84  0,06  bd  bd 
   

Parchowo/113,0

2009  2,89 6,66  0,636  0,048  D
    Parchowo/113,0 2010 2,55 4,65 1,061 0,081 - -

 

Parchowo

Soszyca/103,2

2003

2,9

13,8

1,06

0,07

II

II

 

Czarna Dąbrówka

Gołębia Góra /95,1

2003

2,9

13,4

0,98

0,08

II

II

   

Gołębia Góra /95,1

2008  3,66  bd 0,92  0,07  bd  bd 
   

Gołębia Góra /95,1

2009  3,03 6,87  0,908  0,071 

 

Kołczygłowy

Gałęźna Mała /68,7

2003

3,2

14,3

1,25

0,08

II

II

 

 

Gałęźna Mała /68,7

2007

2,38 

 17,5

 1,62

 0,07

 III

III 

   

Gałęźna Mała /68,7

2008  4,06 bd  1,48  0,133  bd  bd 
   

Gałęźna Mała /68,7

2009  3,74 6,85  0,761  0,044 
    Gałęźna Mała /68,7 2010 3,38 - - 0,060 - -

Bytowa

Bytów

Bytów / 22,5

2003

3,5

25,5

1,90

0,15

III

II

 

Borzytuchom

Gostkowo / 12,9

2003

3,9

21,7

1,90

0,18

non

II

   

Gostkowo / 12,9

2008  4,06 bd  1,48  0,133  bd  bd 
   

Gostkowo / 12,9

2009  3,68 9,78  1,451  0,110 
    Gostkowo / 12,9 2010 3,34 8,91 1,755 0,172 III -

Kamienica

Tuchomie

Tuchomie / 24,5

2003

3,5

14,9

1,37

0,08

III

II

 

Kołczygłowy

Krępnica / 4,5

2003

3,3

17,1

1,22

0,11

II

II

   

Krępnica / 4,5

2008  3,25 bd  0,98  0,288  bd  bd 
   

Krępnica / 4,5

2009  3,70 7,89  0,783  0,072 

Łupawa

Parchowo

Chośnica/95,0

2001

2,9

82?

2,85

0,15

III

III

 

Parchowo

Obrowo/90,0

2001

6,3

36,4

1,74

0,18

I

III

 

 

Obrowo/90,0

2007

4,56 

 30,4

1,76 

0,12 

II 

IV 

 

Czarna Dąbrówka

Zawiaty / 81,9

2004

1,9

16,0

0,83

0,07

III

II

   

Zawiaty / 81,9

2008  3,11 bd  0,76  0,221  bd  bd 
   

Zawiaty / 81,9

2009  3,06 7,77  0,571  0,053 
    Zawiaty / 81,9 2010 2,20 4,23 0,953 0,067 III -

 

Czarna Dąbrówka

Podkomorzyce/ 66,2

2004

2,7

25,8

1,56

0,16

III

II

Pogorzelica

Czarna Dąbrówka

Warcimino/14,1

2000

3,2

23,8

2,61

0,08

III

II

 

Czarna Dąbrówka

Warcimino/14,1

2005

2,7

23,0

2,3

0,06

III

II

Wieprza

Miastko

Czarnica / 105,8

2002

2,6

34,5

1,84

0,12

III

II

 

 

Czarnica / 105,8

2006

2,57

28,0

2,12

0,096

IV

III

 

Trzebielino

Bożanka / 91,6

2002

2,0

22,1

1,14

0,1

II

II

 

 

Bożanka / 91,6

2006

2,65

15,5

1,39

0,1

IV

III

   

Bożanka / 91,6

2008  2,42 7,79*  1,14  0,10  bd  bd 
    Bożanka / 91,6 2010 2,11 - - 0,079 - -

 

Trzebielino

Popielewko / 85,0

2002

2,4

19,8

1,20

0,12

III

II

 

 

Popielewko / 85,0

2006

2,38

11,5

1,36

0,118

III

III

Pokrzywna

Trzebielino

Poborowo / 15,8

2002

1,9

15,9

1,04

0,11

III

II

 

 

Poborowo / 15,8

2006

2,10

9,9

0,91

0,109

III

III

 

 

Poborowo / 15,8

2007

1,48 

 12,6

 0,67

0,09 

IV 

III 

 

Trzebielino

Bąkowo / 4,6

2002

2,3

26,4

1,60

0,13

III

II

 

 

Bąkowo / 4,6

2006

2,32

21,5

2,42

0,123

IV

III

 

 

Bąkowo / 4,6

2007

 2,08

28,7 

1,58 

0,12 

III 

III 

   

Bąkowo / 4,6

2008  bd  bd bd  bd  bd  bd 
    Bąkowo / 4,6 2011 2,6 9,5 2.03 0,11 dobry b. dobry

 

Trzebielino

Osówko / 0,8

2002

2,1

26,9

1,46

0,14

III

II

Studnica

Miastko

MiastkoI / 28,0

2002

3,5

18,1

1,65

0,12

III

II

 

Miastko

Miastko II / 23,0

2002

3,6

20,1

1,90

0,16

non

II

 

 

Miastko II / 23,0

2006

3,05

11,4

1,74

0,157

IV

III

 

 

Miastko II / 23,0

2007

2,36 

 14,5

 1,25

0,12 

 IV

III 

    Miastko II / 23,0 2010 2,83 10,35 1,501 0,127 III -

 

Miastko

Kawcze / 11,7

2002

2,7

22,2

1,72

0,15

non

II

 

 

Kawcze / 11,7

2006

2,44

11,81

1,66

0,128

IV

III

Bystrzenica

Trzebielino

Zielin / 21,1

2002

2,1

32,0

2,19

0,14

III

II

 

 

Zielin / 21,1

2006

2,74

25,7

2,84

0,109

IV

IV

    Korzybie/0,9 2008 2,87 bd 2,21 0,130 bd bd

Bożanka

Trzebielino

Bożanka / 0,5

2002

2,0

8,0

o,85

0,12

II

II

 

 

Bożanka / 0,5

2006

2,28

6,1

1,10

0,120

III

III

Broczyna

Trzebielino

Broczyna / 0,6

2002

2,3

14,4

1,48

0,13

III

II

 

 

Broczyna / 0,6

2006

4,14

15,1

1,56

0,150

III

III

 

 

Broczyna / 0,6

2007

2,81 

 15,5

1,66 

0,14 

IV 

III 

Bukowina

Cz.Dąbrówka/Bytów

Kozin/0,2

2007

 4,08

 24,6

2,39 

 0,17

 V

IV 

   

Kozin/0,2

2008  5,73 bd  1,96  0,159  bd  bd 
    Kozin/0,2 2010 4,16 5,47 2,040 0,140 III -
*ChZTMn.
Od r.2009 OWO zamiast ChZT5, zamiast stanu sanitarnego-stan/potencjał ekologiczny, zamiast klasyfikacji ogólnej-stan JCW (jednolitej części wód)
Miano :BZT5(mgO2/dm3) , OWO(mgC/ dm3), Nog(mgN/ dm3), Pog(mgP/ dm3).

 

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • nie opracowano

 

Powiat Chojnicki

Wody powierzchniowe
Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody
Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

Powiat Człuchowski

Wody powierzchniowe
Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody
Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

Powiat Gdański

Wody powierzchniowe
Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody
Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

Powiat Kartuski

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu

  Nazwa

  Długość [km]

  Ujście

  Mała Supina 5,6 rz. Radunia
  Strzelniczka 16,7 rz. Radunia
  Sucha 6,7 J. Duży Guścierz
  Młynówka 0,4 J. Mausz
  Łupawka 5,4 rz. Łupawa
  Bukowina 11,7 rz. Łupawa
  Dębnica 11,4 rz. Łeba
  Czarna 9,2 Struga Klasztorna
  Wiercica 4,2 rz. Wietcisa
  Owśniczka 1,2 rz. Pieliska
  Borowa 3,8 rz. Pieliska
  Borucinka 6,3 J. Raduńskie
  Słupia 17,2 M. Bałtyckie
  Wierzyca 3,2 rz. Wisła
  Radunia 68,7 rz. Wisła
 • kanały powyżej 2km

  nazwa kanału

  długość (km)

  odbiornik

  "A" Sulmin

  3,5

  rz. Radunia

  Skrzeszewo

  2,1

  Rz. Bukowina

  Mirachowo

  1,2

  Struga Mirachowo

 • jeziora powyżej 5 ha,  badania WIOŚ rok/ocena

  nazwa

  powierzchnia (ha)

  głębokość
  (max)

  przepływowe

  ocena/Rok badań

   
  Połęczyńskie 38,4   tak  
  Trzebno 32,3   tak
  Rąty 23   tak
  Radunia Dolna 600 35,4 tak
  Białe (Chmielno) 101,4 21,6 tak
  Kłodno 55,06   tak
  Rekowskie 161,9   tak
  Długie (Borzestowo) 12,17   tak
  Glinne 10   nie
  Wielkie (Miechucino) 36,31   tak
  Tuchomskie 84,53   tak st ekol - zły; st JCW - zły/10
  Wysokie 11,99   nie
  Osowskie 23,21   nie
  Łapińskie 41,97   tak
  Głębokie (Borkowo) 39,82   nie
  Długie (Kczewo) 11   nie
  Kczewskie 6   tak
  Smołdzińskie 7   tak
  Głębokie (Smołdzino) 11   tak
  Czarne (Czarna Huta) 62   tak
  Przodkowskie 12   nie
  Czeczewskie 11   nie
  Otalżyńskie 16   tak
  Demnica 14   nie
  Białe (Czarna Huta) 10   tak
  Długie (Łyśniewo) 28   nie
  Trzono 28   tak
  Świniewo 12   nie
  Trzemeszno 11   nie
  Kawle 5,67   nie
  Junno 60   tak
  Białe (Kamienica Młyn.) 35   tak
  Czarne (Łyśniewo) 8,82   nie
  Nieniko 21,98   nie
  Bukowskie 14,24   tak
  Malinko 5,13   tak
  Ostrowite 5,89   nie
  Gowidlińskie 214   tak
  Mielonko 9,5   tak
  Karczemne 41,18   tak
  Klasztorne Małe 16,49 20 tak
  Klasztorne Duże 53,59   tak st ekol –słaby st JCW-/10
  Łapalickie 55,91 23,6 tak
  Rekowo-część 9,81 11,8 tak
  Prokowskie 8,29   nie
  Białe (Prokowo) 54,56   nie
  bez nazwy (Sianowska Huta) 6,24   nie
  Łąkie 35,46   tak
  Sianowskie-część 62,57 15,6 tak
  Osuszyno 16,08   tak
  Potęgowskie 48   tak
  Lubygość 20,71   tak
  Kocinko 7,29   tak
  Wielkie (Mirachowo) 8,11   nie
  Bąckie 22,02   tak
  Duże Kiełpino 16,89   tak
  Małe Kiełpińskie 8,24   tak
  Małe Mezowskie 41,46   nie
  Okunkowo 8,64   nie
  Szczyczno 7,06   nie
  Dzierżążno 23,87   nie
  Karlikowo 32,83   nie
  Sitno 62,65   nie
  Brodno Małe 71   tak st ekol –bd st JCW-bd/10
  Brodno Wielkie 134,1 15,7  tak
  Ostrzyckie-część 448,9 21 tak
  Moczydło 15,05   tak
  Żakówko 5,63   tak
  Warlińskie 16,47   tak
  Chojnickie 14,99   tak
  Mausz Duży 760,5   tak, dobry/-/11
  Mausz Mały
  Węgorzyno 136   tak, zły/-/11
  Łukno 20,5   tak
  Mściszewickie 18   nie
  Kotynia 16,57   tak
  Sominko 14,8   tak
  Kłodzonko 8,26   tak
  Skrzynka 10   tak
  Guścień Duży 8   tak
  Guścień Mały 10.0   tak
  Gostkowo 12   nie
  Długie (Zdunowice) 35,79   tak
  Długie (Sulęczyno) 6   tak
  Stasino 19   nie
  Skarżyno 8   nie
  Święte 8,5 3,9 nie
  Trzebocińskie 12   tak
  Stężyczno 66,56   tak
  Raduńskie Górne 396,29 43 tak
  Patulskie 97,33 7,8 tak
  Dąbrowskie 76,12 15,2 tak
  Sołeckie 9,23   nie
  Kamionko 17,82 12 nie
  Glinno 8,68   tak
  Łączyńskie 23,87   tak
  Niesiołowice 20,1   tak
  Kosieńskie 8,52   nie
  Kniewo 19,58   tak
  Borucińskie 12,86   nie
  Pierszczewo 35,94   tak
  Żuromino 10,19   nie

 

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika

Kartuzy, Przodkowo – Klasztorna Struga; Sławki, gm. Somonino – Radunia, Delowo – Kania, gm. Stężyca; Kożyczkowo, gm. Chmielno – Struga Kożyczkowska, Sierakowice – Bukowina, Sulęczyno – Słupia.
 

Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Badania wód powierzchniowych prowadzi WIOŚ w Gdańsku.
Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).
Dla badań wykonanych w r. 2004 i w latach następnych zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.
Dla badań  cieków wodnych z r.2007 i następnych dokonano  klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.
W odniesieniu do badań w r. 2010 dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 15listopada 2011 w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód Dz.U.258, poz 1550 oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 9 listopada 2011 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.258, poz.1045.

stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.

Rzeka
Gmina
Punkt kontr./
ost. rok
 
 
Wyniki badań
 
 
Klasyf. og.
 
 
km rzeki
badań
BZT5
*ChZTCr/OWO
Nog
Pog
St. sanit./Stekol.
 St.JCW
Słupia
Sierakowice
Tuchlino /135.5
2003
2,9
13,6
1,67
0,10
non
II
Radunia
Somonino
Ostrzyce, pon jez. / 75,7
2004
2,3
19,2
0,80
0,08
II
III
 
 
Ostrzyce, pon jez. / 75,7
2005
2,6
22,1
0,85
0,07
 
III
   
Ostrzyce, pon jez. / 75,7
2006 2,2 16,1 0,79 0,10 III III
 
 
Ostrzyce, pon jez. / 75,7
2007
2,5
16,6
0,80
0,08
II
III
   
Ostrzyce, pon jez. / 75,7
2009  3,7 4,5  1,3  0,13 
 
Somonino
Somonino, pon.oczyszczalni w Stawkach /67,6
2004
2,2
16,0
0,93
0,10
III
III
 
 
Somonino, pon.oczyszczalni w Stawkach /67,6
2006
2,6
19,4
0,93
0,15
III
III
 
Żukowo
pow. uj Strzelenki / 45,3
2004
2,1
18,9
1,35
0,17
III
III
 
 
pow. uj Strzelenki / 45,3
2005
2,2
19,7
1,35
0,12
III
 
 
 
pow. uj Strzelenki / 45,3
2006
1,6
15,5
1,14
0,20
III
III
 
Zukowo
Lniska, pon.uj.Strzelenki42,6
2004
2,4
26,2
1,43
0,14
III
III
 
 
Lniska, pon.uj.Strzelenki42,6
2005
2,3
17,0
1,47
0,18
 
 
 
 
Lniska, pon.uj.Strzelenki42,6
2006
2,5
22,8
1,33
0,16
III
III
   
Lniska, pon.uj.Strzelenki42,6
2009  4,2  6,8  2,3 0,31 
Klasztorna Struga
Kartuzy
pon.Jez.Klasztornego Duż./15,3
2004
5,7
35,6
2,09
0,43
III
IV
 
 
Lniska, pon.uj.Strzelenki42,6
2006
3,7
36,7
2,21
0,41
II
IV
 
Kartuzy
pon.zrzutu z oczsz.w Kartuzach/14,0
2004
4,2
34,2
4,98
0,36
IV
III
 
 
pon.zrzutu z oczsz.w Kartuzach/14,0
2006
4,1
42,0
7,84
0,26
V
IV
 
Przodkowo
pon.zrzutu z oczsz.w Przodkowie / 9,0
2004
2,7
31,9
2,47
0,25
IV
III
 
 
pon.zrzutu z oczsz.w Przodkowie / 9,0
2006
2,8
27,2
2,50
0,27
IV
IV
Mała Słupina
Zukowo
Żukowo,uj do Raduni/0,5
2004
2,5
25,7
2,31
0,20
IV
III
 
 
Żukowo,uj do Raduni/0,5
2006
2,3
24,3
1,84
0,21
IV
III
Strzelenka
Żukowo
Lniska uj.do Raduni / 0,5
2004
3,5
31,7
2,99
0,23
IV
III
 
 
 
2006
4,4
30,0
2,74
0,35
IV
IV
Bukowina
Sierakowice
Pałubice
2007
5,8
43,7
3,69
0,59
non
non
Łeba
Kartuzy
Cieszenie / 106
2000
4,6
31,3
1,76
0,07
II
II
   
Cieszenie / 106
2008 2,70 bd 1,65 0,28 bd bd
   
Cieszenie / 106
2009 4,37  11,62  1,861  0,071 
   
Sianowo / 0,2
2009  3,38  12,63 1,678  0,073 

* Od r.2009-St.JCW-stan jednolitej części wód- Z-zły, D-dobry
St.ekol.- D-dobry , U-umiarkowany
OWO-węgiel organiczny ogółem
W r. 2011 WIOŚ nie badał rzek w powiecie kartuskim.
 

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

brak

Powiat Kościerski

Wody powierzchniowe
Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody
Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

Nie dodtyczy

Zagrożenie powodziowe

Powiat Kwidzynski

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu

 

Nazwa
Długość [km]
Ujście
Gardęga
9,9
Osa
Cyganówka
21,5
Liwa
Struga Krzeszowska
1,7
Liwa
Struga Podstolińska
10,5
Liwa
Wandówka
11,4
Liwa
Liwa
105,7
Nogat

 

 •  kanały powyżej 2km

 

Nazwa
Dlugosc
Ujscie
Kanal Palemona
18,5
Liwa
Jajło I
2.3
Liwa
Jajło II
2,2
Liwa
Jajło III
3,3
Liwa
Jajło IIIa
2,7
Liwa
Jajło IV
5,1
Liwa
Jajło V
2,3
Liwa
Olszanski
5,7
Liwa
Sadlinski
8,8
Liwa
Skumanda I
1,6
Liwa
Skumanda II
3,2
Liwa
Skumanda III
2,6
Liwa
Skumanda IV
3,5
Liwa
Szkolny
4,3
Liwa
Ceglowy
8,9
Liwa
Korzeniewski
6,3
Liwa
Polny
4
Liwa
Stary Nogat
5,9
Liwa
Reja
5,7
Liwa
Reja
4,5
Liwa
Reja
2
Liwa
Reja
3,3
Liwa

 

 •  jeziora powyżej 5 ha

 

Nazwa
Powierzchnia [ha]
Glebokosc max
Przeplywowe St.ekol, st og./rok b.
Dzierzgon
892,6
10
tak, um, zły, 11
Mateczne- Grazynowskie
168
3
tak
Orkusz
82,7
5
tak
Liwieniec
81,2
2,4
tak
Burgale
80
4
tak
Sowica
77,8
4
tak
Jezewo
18,3
2,5
nie
bez nazwy Rakowiec
7,3
2,5
-
bez nazwy Matki
37,8
2
-
bez nazwy Glina
7
5
-
Kucki
188
21
tak, dobry, zły,11
Klasztorne
83,6
20
tak
Czarne
76,3
8
-
Lesne
38,9
16
tak
Sarnówek
22,6
7
nie
Czarne Male
21,4
8
-
Rybno
19
4
nie
Plinskie
15,8
2,4
tak
Morawy
12,2
10
tak
Wandowo
9,2
11
tak
Kamien
5,1
5
-

 

 

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika

Wisła, jeziora w zlewni rzeki Osy, Gardęga, Podstolińska Struga, Kanał Graniczny, Struga Krzeszowska, Cyganówka, rowy melioracyjne w zlewni rzeki Liwy, Mały Kanał Nogatu.

 

Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Badania wód powierzchniowych prowadzi WIOŚ w Gdańsku
Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).
Dla badań wykonanych w r. 2004 i w latach następnych zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.
Dla badań cieków wodnych z r.2007 i następnych dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.
W odniesieniu do badań w r. 2010 dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15listopada 2011 w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód Dz.U.258, poz 1550 oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.258, poz.1045.

 

Rzeka
Gmina
Punkt kontr./
ost. rok
 
 
Wyniki badań
 
St. sanit./st.ekol.
 
Klasyf. og./st.JCW
 
 
km rzeki
badań
BZT5
*ChZT/OWO
Nog
Pog
 
 
Liwa
Prabuty
pow.Prabut / 75,0
2005
2,0
27,5
1,49
0,24
II
III
  Prabuty pow.Prabut / 75,0 2008 2,7 bd 1,99 0,228 bd  
  Prabuty pow.Prabuty / 75,0 2009  3,9  14,9 2,3  0,38 

 
  Pranuty/75,0 2011 1,6 14,8 2,21 0,241 Umiar. zły
 
Prabuty
pon.Prabut / 62,5
2005
4,3
41,1
1,87
0,22
II
IV
  Prabuty Szramowo/65/3 2008 3,5 bd 1,76 0,142 bd  
  Prabuty Szramowo/65/3 2009  4,3  15,0  2,1  0,24  U  Z
 
Kwidzyn
pow.Kwidzyna / 37,8
2005
2,9
32,2
1,95
0,23
III
III
 
Kwidzyn
Rozpędziny / 28,5
2005
3,7
29,5
2,37
0,27
V
III
 
Kwidzyn
Mareza / 21,6
2005
3,7
29,5
2,37
0,27
V
III
 
Ryjewo
Benowo / 5,0
2005
3,5
26,2
2,28
0,24
IV
IV
  Ryjewo Piekło/0,1 2008 2,6 bd 2,47 0,220 bd  
  Ryjewo Piekło/0,1 2009            
  Ryjewo Piekło/0,1 2011 3,0 11,1 2,41 0,237 Umiar. zły
Dopływ spod Wanadowa Kwidzyn Jurandowi/0,0 2008 3,2 bd 8,26 0,760 bd  
  Kwidzyn Jurandowo/0,0 2009  3,0  18,9 9,9  0,4 
  Kwidzyn Jurandowo/0,0 2011 1,8 18,1 5,29 0,250 Umiar. zły
Podstolińska Struga
 Ryjewo
uj.do Liwy w Barcicach / 0,5
2005
4,4
25,0
3,87
0,46
IV
IV
  Ryjewo Barcice/1,9 2008 3,2 bd 4,27 0,422 bd  
  Ryjewo Barcice/1,9 2009  5,0 14,7  8,7  0,56 
  Ryjewo Barcice/1,9 2011 2,7 10,1 3,90 0,289 bd bd
Kanał Palemona Kwidzyń Kwidzyń/0,0 2008 3,1 bd 2,44 0,186 bd  
  Kwidzyń Kwidzyń/0,0 2009  4,5  22,8  4,8  0,40  U  Z
  Kwidzyn Kwidzyn/0,0 2011 2,4 10,3 2,30 0,173 db i pow. -
Cyganka Kwidzyń Kwidzyń/0,0 2008 2,8 bd 4,84 0,304    
Cyganka  Kwidzyń Kwidzyń/0,0 2009  5,8  22,4  8,8  0,67  U  Z
Cyganka Kwidzyn Kwidzyn/0,0 2011 3,2 14,2 6,03 0,358 Umiar. zły
Gardęga Gardeja Przęsławek/21,0 2008 3,4 bd 4,07 0,201    
Gardęga Gardeja Przęsławek/21,0 2009  5,4  20,9  8,6  0,53  U
* Od r.2009-St.JCW-stan jednolitej części wód- Z-zły, D-dobry
St.ekol.- D-dobry , U-umiarkowany
OWO-węgiel organiczny ogółem  

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:
 

 • wody roztopowe
 • wody opadowe  
 •  

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe / retencja –rezerwowa [m³]
 • wały przeciwpowodziowe na rzekach: Wiśle, Gardędze, Cyganówce, Liwie i Kanale Reja A
 • Zbiorniki retencyjne: jez. Dzierzgoń; przy elektrowniach wodnych: Nowy Młyn, Młynisko, Szadowo, Borowy Młyn

 

Powiat Lęborski

Wody powierzchniowe

naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

nazwa długość (km) ujście
rzeka Okalica 17,6 rzeka Łeba
rzeka Unieszynka 9,1 rzeka Pogorzelica
rzeka Bukowina 16,3 rzeka Łupawa
rzeka Czarny Potok 5,8 rzeka Okalica
rzeka Łeba 44,3 jezioro Łebsko
rzeka Kisewa 8,3 rzeka Łeba

kanały o długości powyżej 2 km:

nazwa długość (km) ujście
Kanał Przyłebski 17,5 rzeka Łeba
Kanał Breński 6,7 rzeka Łeba
Kanał Żarnowiecki 7,0 jezioro Łebsko
Kanał Luciński 3,2 jezioro Łebsko
Kanał Pompowy 6,6 kanał Przyłebski

jeziora powyżej 5 ha:

nazwa powierzchnia (ha) głębokość max przepływowe
Jezioro Oskowo 17,32 8,5 nie
Jezioro Brody (Żurawie) 11,47 7,8 tak
Jezioro Osowskie 13,59 - nie
Jezioro Łebsko 1627 9 tak
Jezioro Sarbsko 677 6 tak
Jezioro Czarne 9 9 nie
Lubowidzkie 153,47 15,6 tak

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Rzeka Łeba,
 • Rzeka Kisewa,
 • Struga Białogardzka,
 • Rzeka Okalica,
 • Rzeka Bukowina,
 • Rzeka Reknica,
 • Rzeka Czarny Potok
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Badania wód powierzchniowych prowadzi WIOŚ w Gdańsku, Oddział w Słupsku.
Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).
Dla badań wykonanych w r. 2004 i w latach następnych zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.
Dla badań  cieków wodnych z r.2007 i następnych dokonano  klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.
W odniesieniu do badań w r. 2010 dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 15listopada 2011 w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód Dz.U.258, poz 1550 oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 9 listopada 2011 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.258, poz.1045.

 

Rzeka Gmina Punkt kontr./km rzeki ost. rok badań Wyniki badań Klasyf og.
        BZT5 ChZT/OWO Nog Pog St. sanit  
Bukowina Cewice Siemirowice/11,4 2001 5,8 33,0 2,34 0,21 III III
  Cewice Siemirowice/11,4 2008 6,06 bd 1,20 0,173 bd bd
  Cewice Oskowo/5,7 2001 5,5 31,8 2,22 0,22 non III
Łeba Kartuzy Cieszenie'106,0 2008 4,3 bd 1,63 0,07 bd bd
  Wejherowo Bożepole Wlk./74,7 2008 3,77 bd 2,25 0,377 bd bd
  Nowa Wieś L. Lęb. Mosty/57,8 2000 2,7 17,4 1,92 0,12 III II
    Lęb. Mosty/57,8 2005 2,2 14,5 1,9 0,11 III III
  Nowa Wieś L. pon. Lęborka/52,4 2000 2,7 18,2 2,07 0,18 non II
  Nowa Wieś L. Chocielewko/46,6 2000 2,5 18,1 1,95 0,15 non II
  Nowa Wieś L. Chocielewko/46,6 2008 3,62 6,54* 1,65 0,128 bd bd
    Chocielewko/46,6 2005 2,9 31,3 2,7 0,25 IV III
    Chocielewko/46,6 2009 3,54  9,65  1,731  0,096 
  Wicko Cecenowo/25,5 2005 2,4 21,8 2,5 0,14 IV III
  Wicko Cecenowo/25,5 2006 2,47 19,8 2,43 0,134 IV III
    Cecenowo/25,5 2007 2,46 26,8 2,80 0,14 IV IV
  Wicko Cecenowo/25,5 2008 3,52 7,21* 2,25 0,125 bd bd
    Cecenowo/25,5 2009  3,48 11,04  0,119  11,04 
      2010 2,73 9,00' 0,134 2,183   -
  Wicko Łeba/2,0 2000 5,4 71,4 2,48 0,17 III  
  Łeba Łeba/2,0 2008 5,5 11,85* 1,71 0,188 bd bd
    Łeba/2,0 2009  5,06  14,7 1,918  0049 
      2010 4,03 - - 0,077 - -
Okalica Nowa Wieś L. Lębork/0,1 2008 3,31 bd 2,03 0,146 bd bd
Pogorzelica Nowa Wieś L. Pogorzelice/1,5 2008 4,23 bd 1,31 0,106 bd bd
Chełst Wicko Ulinia/9,3 2008 3,97 bd 2,16 0,104 bd bd
    Ulinia/9,3 2009  4,66 12,85  2,188  0,088 
      2010 2,89 3,86' - 0,077 - -
Kisewska Str. Nowa Wieś L. NWL/1,2 2009  4,00  9,41  2,570  0,113 U Z
Charbrowska Str. Wicko Charbrowo/11,3 2010 3,55 - - 0,127 - -

*ChZTMn
* Od r.2009-St.JCW-stan jednolitej części wód- Z-zły
St.ekol.D-dobry, U-umiarkowany
OWO-węgiel organiczny ogółem
Wyniki badań wykonanych przez WIOŚ w r.2009,  podano w opracowaniu  WIOŚ „ Stan jednolitych części wód (JCW) rzek woj. pomorskiego badanych w r.2009.
2010-OWO’

Do uzupełnienia badania WIOŚ
 
 

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

Długość wybrzeża morskiego w granicach administracyjnych powiatu: 12,7 km.

Długość wybrzeża, gdzie ze względów sanitarnych możliwe jest uruchomienie kąpielisk - Łeba ok. 3 km .  
Według komunikatu Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku nr 1/2012 z dnia 29.06.2012r. SE.NS.30.9022.4711.8.2012.MS dopuszczono organizowanie kąpielisk w miejscowości Łeba 
 

 

L.p.
Nazwa akwenu
Gmina
Lokalizacja
1
Morze Bałtyckie
Łeba
Kąpielisko centralne przy plaży „A” na prawo od kanału portowego do hotelu „Neptun (przydatne)
2
Morze Bałtyckie
Łeba
Kąpielisko przy plaży „B” przy Ośrodku Wczasowym „Chaber” (przydatne)
3
Morze Bałtyckie
Łeba
Kąpielisko przy plaży „C” na wschód od hotelu „Neptun” do OW „Górnik”(przydatne)

 

Zagrożenie powodziowe

Gmina Łeba:

 • Typ zagrożenia : wody morskie, wody roztopowe, wody opadowe
 • Sposób zabezpieczenia przeciwpowodziowego: wały przeciwpowodziowe

Gmina Cewice:

 • brak zagrożeń

Gmina Nowa Wieś Lęborska: bd

Gmina Wicko:

 • Typ zagrożenia: wody roztopowe i wody opadowe
 • Sposób zabezpieczenia przeciwpowodziowego: wały przeciwpowodziowe

Powiat Malborski

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

nazwa długość (km) ujście
Wisła 20,7 km Morze Bałtyckie
Nogat 30,6 km Zalew Wiślany
Jeziorna Łacha 14,12 km Rzeka Duża Święta
Duża Święta 30,16 km Rzeka Szkarpawa
Mała Święta 19,51 km Rzeka Duża Święta
Tyna Górna 6,12 km Jezioro Drużno
Tyna Dolna 10,49 km Rzeka Tyna Mała
Tyna Mała 6,75 km Rzeka Tyna Górna
Fiszewka 3,6 km Kanał Elbląski

 • kanały o długości powyżej 2 km

nazwa długość (km) ujście
Kanał Juranda 4,83km Rzeka Nogat
Kanał Ulgi 4,75 km Rzeka Nogat
Kanał Świerkowski 12,77 km Rzeka Duża Święta
Kanał A Bystrze 5,86 km Jeziorna Łacha
Kanał Panieński 16,55 km Kanał Myszewski
Dębińska Struga 8,36 km Rzeka Duża Święta
Kanał Stary Nogat 12,94 km

przekop Rzeki Fiszewki

Kanał Lichnowska Struga 11,36 km  
Kanał Linawa 6,96 km rzeka Szkarpawa
Kanał Lasowicki 7,16 km Kanał Panieński
Kanał Leniwy Nogat 3,5 km  

 • jeziora powyżej 5 ha:

nazwa Powierzchnia (ha) Głębokość max. Przepływowe tak/nie
Lubstowo 5,05 ha brak danych nie
Mątowy Wielkie 16,68 ha brak danych nie
Mątowy Długie 9,57 ha brak danych nie
Gnojewo 7,76 ha brak danych nie

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Przedsiębiorstwo „Nogat” Kałdowo Wieś – rzeka Nogat w km 19+900,
 • Oczyszczalnia ścieków w Starym Polu – rów melioracyjny w odległości około 50 m od  kanału Stary Nogat,
 • Oczyszczalnia ścieków w Miłoradzu  - rzeka Duża Święta w km 6+500,
 • Oczyszczalnia ścieków w Lipince – Kanał Panieński w km 19+200.
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Nie prowadzony w 2011 r.
Badania wód powierzchniowych prowadzi WIOŚ w Gdańsku.
Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).
Dla badań wykonanych w r. 2004 i w latach następnych zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.
Dla badań  cieków wodnych z r.2007 i następnych dokonano  klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.
W odniesieniu do badań w r. 2010 dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 15listopada 2011 w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód Dz.U.258, poz 1550 oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 9 listopada 2011 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.258, poz.1045.

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./

ost. rok

 

 

Wyniki badań

 

 

Klasyf. og.

 

 

km rzeki

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

 

Wisła Miłoradz Most Knibawski-reper / 903,0 2006 4,2 34,4 2,61 0,32 III IV

Nogat

Malbork

pow.Malborka / 46,0

1999

2,0

30,0

2,58

0,2

non

non

 

Malbork

pon.Malborka / 38,5

1999

4,3

29,5

3,04

0,25

non

non

 

Malbork

pon.Malborka, Janówka / 38,5

2004

4,7

28,1

2,16

0,19

IV

IV

  Malbork pon.Malborka, Janówka / 38,5 2009            

Kanał Juranda

Malbork

uj.do Nogatu / 0,1

1999

8,9

42,0

4,11

0,89

non

non

Tuga

Nowy Staw

pow.Nowego Stawu / 28,5

2000

2,3

26,1

1,58

0,12

III

III

 

Nowy Staw

pon.Nowego Stawu / 25,5

2000

2,8

26,4

2,05

0,15

III

non

Mała Swięta

Nowy Staw

uj.do Tugi Nowy Staw

2000

2,2

24,3

1,66

0,12

II

non

Dębińska Struga

Nowy Staw

uj.do Tugi Nowy w Dębinie

2000

6,5

52,8

5,18

o,52

non

non

Kanał Swierkowski

Nowy Staw

uj.do Tugi w Chlebówce / 1,0

2000

4,7

37,9

2,41

0,42

II

non

Nogat   Biała Góra/61,5 2005 3,3 25,1 2,43 0,18 IV III
  Malbork pow.Malborka / 46,0 2005 2,8 23,2 1,97 1,30 III III
  Malbork pon.Malborka, Janówka / 38,5 2005 4,1 32,0 2,19 0,19 III IV
  Malbork pon.Malborka, Janówka / 38,5 2006 3,0 40,3 0,90 0,12 IV IV
  Malbork pon.Malborka, Janówka / 38,5 2008            
  Malbork pon.Malborka, Janówka / 38,5 2009            
Kanał Juranda Malbork uj.do Nogatu / 0,1 2005 15,4 67,7 1,87 0,82 V V
Biały Rów   Poniżej oczyszczalni w Sztumie 2005 13,5 64,1 9,21 1,76 IV V
    Koniecwałd-2,2 2005 10,2 60,2 4,14 1,06 IV V
Młynówka Malb. Malbork Grobelno/0,0 2011            

Dla badań wykonanych w r. 2004 i później zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.
Dla badań  cieków wodnych z r.2007 i późniejszych dokonano  klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.
Od r.2009 St JCW,  st. ekol., OWO-węgiel org. Ogółem
W r.2010 nie wykonywano badań na rzekach powiatu malborskiego.


 

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe ,
 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciwpowodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe

Powiat Nowodworski

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu
  • rzeka Wisła długość 25 km, ujście Zatoka Gdańska
  • rzeka Nogat długość 23 km, ujście Zalew Wiślany
  • rzeka Szkarpawa długość 20,5 km, ujście Zalew Wiślany
  • rzeka Wisła Królewiecka długość 11,5 km, ujście Zalew Wiślany
  • rzeka Tuga długość 21 km, ujście rzeka Szkarpawa dalej Zalew Wiślany
 • kanały o długości powyżej 2 km
  • kanał Linawa długość  22,5 km, ujście rzeka Szkarpawa
  • Kanał Panieński długość 15 km, ujście rzeka Szkarpawa
  • Kanał Drzewny długość  3,5 km, ujście Kanał Panieński
  • Kanał Izbowa Łacha długość  22,9 km, ujście Kanał Panieński
  • Kanał Wiślano-Zalewowy  długość 7,3 km, ujście Kanał Linawa
  • Kanał Struga Ostaszewska długość  9,4 km, ujście kanał Linawa

Na terenie Powiatu Nowodworskiego istnieją 102 kanały o łącznej długości 417,3 km

 • jeziora powyżej 5 ha – nie występują
Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • rów melioracyjny - Kanał Panieński - Zalew Wiślany;
 • Kanał melioracyjny „C” - Zalew Wiślany;
 • Zalew Wiślany;
 • Kanał Struga Ostaszewska - Kanał  Linawa - rzeka Szkarpawa
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Nie jest prowadzony przez gminy i powiat.
Badania wód powierzchniowych prowadzi WIOŚ w Gdańsku.
Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).
Dla badań wykonanych w r. 2004 i w latach następnych zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.
Dla badań  cieków wodnych z r.2007 i następnych dokonano  klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.
W odniesieniu do badań w r. 2010 dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 15listopada 2011 w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód Dz.U.258, poz 1550 oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 9 listopada 2011 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.258, poz.1045.
 

Rzeka
 
Gmina
 
Punkt kontr./
km rzeki
ost. rok
badań
 
 
Wyniki badań
 
 
Klasyf. og./st.JCW
 
BZT5
*ChZTCr
Nog
Pog
St. sanit./st.ek
Zalew Wiślany
Sztutowo Krynica
10 punktów pomiarowych
2003
3,0
49,8
1,86
0,19
I
wyniki średnie z 10 pkt., udział wody morskiej- bez klasyf.
Wisła
Nowy Dwór
Kiezmark - reper / 926
2004
2005
2007
2009
2010
2011
3,4
3,2
2,8
3,0
3,3
 
28,2
23,6
31,3
14,5
10,7*
 
2,52
2,33
2,51
3,9
3,98
 
0,20
0,16
0,18
0,32
0,2
 
III
III
III
S
bo
 
III
III
III
Z
bo
 
Szkarpawa
 
 
Stegna
Drewnica / 23,3
2004
3,3
28,0
1,98
0,13
III
III
Stegna
Rybina / 11,6
2004
2,9
36,0
2,19
0,1
II
III
Nowy Dwór
Osłonka / 2,0
2004
2,0
36,0
1,61
0,14
II
III
  Nowy Dwór Osłonka/2,0 2008 2,5 bd 2,28 0,192 bd  
Wisła Królewiecka
Sztutowo
Sztutowo / ,0
2004
3,0
39,5
2,76
0,13
III
IV
    Stegna dopływ z polderu / 0,2

2008

4,6

bd

6,25

0,309

bd

 

    Sztutowo / 5,0 2008 3,1 bd 3,12 0,189 bd  
      2011            
Linawa
Stegna
Chłodniewo/0,1
2004
2,6
36,2
2,66
0,11
III
III
Tuga
 
 
Nowy Dwór
pow.Nowego Dworu / 12,5
2000
1,8
24,4
1,67
0,11
III
III
Nowy Dwór
pon. Nowego Dworu / 10,0
2004
2,0
31,1
1,77
0,13
III
III
Stegna
Tujsk / 2,2
2004
2,5
24,8
1,66
0,12
III
III
Kanał Panieński
 
Nowy Dwór
Solnica / 10,0
2000
2,2
29,2
2,10
0,11
II
III
Nowy Dwór
Marzęcino / 4,0
2000
4,7
34,6
4,07
0,22
III
non
Kanał Panieński
Nowy Dwór
Osłonka / 0,1
2004
4,3
41,2
3,25
0,16
III
IV

*OWO ogólny węgiel organiczny, bo-bez oceny

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

Długość wybrzeża morskiego w granicach administracyjnych powiatu  46,6  [km]
W komunikacie 2/11 z dnia 6 lipca 2011WSSE informuje, o przydatności wody do kąpieli w następujących miejscach:

Lp.
Nazwa akwenu
Gmina
Lokalizacja
Ocena przydatności wody
1
Zatoka Gdańska
Stegna
Mikoszewo
przydatna do kąpieli
2
Zatoka Gdańska
Stegna
Jantar
przydatna do kąpieli
3
Zatoka Gdańska
Stegna
Stegna
przydatna do kąpieli
4
Zatoka Gdańska
Sztutowo
Sztutowo
przydatna do kąpieli
5
Zatoka Gdańska
Sztutowo
Kąty Rybackie
przydatna do kąpieli
6
Zatoka Gdańska
Krynica Morska
Krynica Morska
przydatna do kąpieli
7
Zatoka Gdańska
Krynica Morska
Piaski
przydatna do kąpieli
Źródło:http://www.wsse.gda.pl/fileadmin/user_upload/Woda/Komunikay_2_2011_kamp_mor_srodl.pdf

 

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody morskie,
 • wody roztopowe,
 • wody opadowe                  

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe

Powiat Pucki

Wody powierzchniowe

·       naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

nazwa

długość [km]

ujście

Czarna Woda

19,9

Morze Bałtyckie

Karwianka

10

Morze Bałtyckie

Płutnica

9

Morze Bałtyckie

Gizdepka

8,4

Morze Bałtyckie

Reda

8,1

Morze Bałtyckie

Struga Białogórska

7,7

Morze Bałtyckie

Piaśnica

7,5

Morze Bałtyckie

Zagórska Struga

6,6

Morze Bałtyckie

Struga Bychowska

6,2

Morze Bałtyckie

·       kanały:

nazwa

długość [km]

KANAŁ A - WIERZCHUCIŃSKIE BŁOTA

32

KANAŁ NR 1 - WIERZCHUCIŃSKIE BŁOTA

3

KANAŁ NR 4 - WIERZCHUCIŃSKIE BŁOTA

5

KANAŁ NR 5 - WIERZCHUCIŃSKIE BŁOTA

3

KANAŁ POMPOWY - WIERZCHUCIŃSKIE BŁOTA

38

KANAŁ BIAŁOGÓRSKI

32

KANAŁ A ŻARNOWIECKIE BŁOTA

51

KANAŁ B ŻARNOWIECKIE BŁOTA

36

KANAŁ C ŻARNOWIECKIE BŁOTA

31

KANAŁ A-I ŻARNOWIECKIE BŁOTA

22

DOPROWADZALNIK D ŻARNOWIECKIE BŁOTA

63

KANAŁ POMPOWY WIERZCHUCIŃSKIE BŁOTA

45

KANAŁ D KARWIEŃSKIE BŁOTA

364

KANAŁ BIELAWSKIE BŁOTA

37

KANAŁ MŁYŃSKI

61

KANAŁ POMPOWY

23

KANAŁ B PUCKIE BŁOTA

38

KANAŁ D BIELAWSKIE BŁOTA

22

KANAŁ B BIELAWSKIE BŁOTA

36

KANAŁ A ŻELISTRZEWO

98

KANAŁ MRZEZINO

65

KANAŁ A MRZEZINO

30

KANAŁ A REKOWO

32

KANAŁ B REKOWO

35

KANAŁ ŁYSKI

25

KANAŁ A WŁADYSŁAWOWO

57

KANAŁ C WŁADYSŁAWOWO

23

KANAŁ ŁYSKI KOSAKOWO

24

KANAŁ KONITOP LENIWY

28

KANAŁ B-4 KOSAKOWO

38

KANAŁ B-5 KOSAKOWO

39

·      jeziora powyżej 5 ha:

·      nazwa DOBRE, powierzchnia 10 (km²), przepływowe – nie

 

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Oczyszczalnia Swarzewo - Morze Bałtyckie;
 • GOŚ Dębogórze- Zatoka Pucka, rejon Mechelinek;
 • Oczyszczalnia w Jastrzębiej – Górze - Rzeka Czarna Woda
 • Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków, lokalizacja Jurata - Zatoka Gdańska
 • Oczyszczalnia ścieków w Białogórze - Rzeka Struga Białogórska
 • Oczyszczalnia ścieków w Krokowej -Rzeka Karwianka
 • Oczyszczalnia ścieków Żarnowiec - Rzeka Piaśnica
 • Oczyszczalnia ścieków Strefa Ekonomiczna Żarnowiec - Rzeka Piaśnica
 • Oczyszczalnia Rekowo Górne - Rzeka Reda
 • Oczyszczalnia Darżlubie - Rzeka Płutnica
 • Oczyszczalnia Celbowo - kanał melioracyjny
 • Oczyszczalnia Hel- Zatoka Gdańska 
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Badania wód powierzchniowych prowadzi WIOŚ w Gdańsku, Oddział w Słupsku.
Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).
Dla badań wykonanych w r. 2004 i w latach następnych zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.
Dla badań cieków wodnych z r.2007 i następnych dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.
W odniesieniu do badań w r. 2010 dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15listopada 2011 w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód Dz.U.258, poz 1550 oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.258, poz.1045.
 

 

 

 

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./

ost. rok

 

 

Wyniki badań

 

 

Klasyf. og.

 

 

km rzeki

badań

BZT5

*ChZT/OWO

Nog

Pog

*St. sanit./st.ekol.

*St.JCW 

Gizdepka

Puck

uj.do Zatoki Puc.

2004

3,0

26,8

2,35

0,25

IV

III

  Puck Osłonino/0,6 2007 3,3 33,3 2,41 0,46 IV IV
    uj. do Zatoki Puckiej 2010 5,8 12,0 2,07 0,540 - -

Karwianka

Władysławowo

uj.do Bałtyku w Karwi / 0,1

2004

2,7

34,2

1,77

0,32

III

IV

  Władysławowo uj. do Bałtyku w Karwi / 0,1 2008 4,5 bd 8,25 0,921 bd  

Płutnica

Puck

uj do Zatoki Puc.

2004

2,6

36,0

2,02

0,21

IV

IV

  Puck Puck/0,3 2007 2,5 38,0 2,03 0,30 IV IV
  Puck Puck/0,3 2008 2,8 13,41* 2,27 0,233 bd  
   Puck Puck/0,3 2010 2,2 7,2 - 0,700 - -
  Puck Puck/0,3 2011 - - - - - -

Reda

Puck

uj.do Zatoki Puckiej w Mrzezinie /2,6

2004

2,6

22,5

1,60

0,14

III

III

Reda Puck

uj.do Zatoki Puckiej w Mrzezinie /2,6

2005 2,3 18,5 1,49 0,14 IV III
Reda Puck

uj.do Zatoki Puckiej w Mrzezinie /2,6

2006 2,6 17,1 1,53 0,13 III III
  Puck

uj.do Zatoki Puckiej w Mrzezinie /2,6

2007 2,2 26,1 1,89 0,15 III III
  Puck

uj.do Zatoki Puckiej w Mrzezinie /2,6

2008 2,5 7,17* 1,91 0,152 bd  
  Puck

uj.do Zatoki Puckiej w Mrzezinie /2,6

2009 3,5 8,8 2,7 0,25  -  D
  Puck  uj.do Zatoki Puckiej w Mrzezinie /2,6 2010 2,7 8,1 2,33 0,190 - -
  Puck Mrzezino/2,6 2011 2,0 6,5 1,81 0,126 db i pow -

Czarna Wda

Władysławowo

uj.do Bałtyku / 0.5

2004

2,5

30,5

2,30

0,36

IV

IV

  Władysławowo Ostrowo/0,2 2007 2,3 38,2 2,49 0,28 V V
  Władysławowo Ostrowo/0,2 2008 2,4 10,3* 2,34 0,263 bd  
  Puck Kaczyniec/8,3 2011 2,0 6,5 1,81 0,126 db i pow -

Piaśnica

Krokowa

pow. Jez. Żarnowieckiego / 13.0

2004

1,8

23,7

1,56

0,11

III

III

 

Krokowa

uj.do Bałtyku

2004

2,2

27,9

1,43

0,15

III

III

  Krokowa Dębki/0,3 2007 2,0 32,6 1,41 0,15 IV IV
  Krokowa Dębki/0,3 2008 1,5 bd 1,42 0,097 bd  
   Krokowa Dębki/0,3 2010 3,6 - - 0,260 - -
  Krokowa Dębki/0,3 2011 - - - - - -
    Czymanowo/13,0 2004 1,8 23,7 1,56 0,11 III III
  Krokowa Czymanowo/13,0 2007 1,6 29,6 1,58 0,15 IV IV
  Krokowa Czymanowo/13,0 2011 1,7 6,3 1,30 1,123 db i pow. bd

Zagórska Struga

Kosakowo

Kazimierz pon. Rumii / 6,0

2001

2,9

25,7

1,95

0,15

II

?

 

Kosakowo

uj.do Zatoki Puckiej / 0,5

2001

3,0

26,9

1,85

0,19

III

?

  Puck Mrzezino/1,0 2007 2,2 31,6 2,90 0,17 IV IV
  Puck Mrzezino/1,0 2008 1,7 bd 2,48 0,122 bd  
  Puck Mrzezino/1,0 2009 4,0  13,8*  2,5  0,21   -  
    Mrzezino/1,0 2010 2,9 17,6 2,55 0,260 - -
Kanał Mrzezino Puck Ujście/0,0 2008 2,0 bd 3,82 0,135 bd  
    Ujście/0,0 2010 1,9 18,4 10,36 0,240 III -
Kanał ściekowy Kosakowo Mosty/1,2 2011 2,9 10,5 6,89 0,552 - -

 

 

**ChZTMn lub indeks manganowy
*od r.2009 OWO-organiczny węgiel ogółem, St.ekol-stan ekologiczny, St.JCW-stan jednolitych części wód
Stan ekologiczny I -BD-bardzo dobry, II-D-dobry, III-umiarkowany
2010 Stan ekologiczny-dobry i powyżej dobrego.

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

Długość wybrzeża morskiego w granicach administracyjnych powiatu 120 [km]
Zgodnie z komunikatem nr 1/11 z dnia 22 czerwca 2011 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku
Dozwolona jest kąpiel w podanych niżej kąpieliskach zorganizowanych i wykorzystywanych tradycyjnie:

Nazwa akwenu

Gmina

Lokalizacja

Ocena o przydatności wody

1

Morze Bałtyckie

Władysławowo

Karwia - wejście nr 43                    

2

Morze Bałtyckie

Władysławowo

Karwia - wejście nr 45

3

Morze Bałtyckie

Władysławowo

Ostrowo - wejście nr 32                     

4

Morze Bałtyckie

Władysławowo

Ostrowo - wejście nr 35

5

Morze Bałtyckie

Władysławowo

Jastrzębia Góra - wejście nr 22

6

Morze Bałtyckie

Władysławowo

Jastrzębia Góra - wejście nr 23

7

Morze Bałtyckie

Władysławowo

Jastrzębia Góra - wejście nr 25

8

Morze Bałtyckie

Władysławowo

Chłapowo - wejście nr 12

9

Morze Bałtyckie

Władysławowo

Chłapowo - wejście nr 13

10

Morze Bałtyckie

Władysławowo

Władysławowo – Półwysep - wejście nr 3

11

Morze Bałtyckie

Władysławowo

Władysławowo - wejście nr 4

12

Morze Bałtyckie

Władysławowo

Władysławowo - wejście nr 6

13

Morze Bałtyckie

Władysławowo

Władysławowo - wejście nr 9

14

Morze Bałtyckie

Władysławowo

Władysławowo - wejście nr 10

15

Morze Bałtyckie

Władysławowo

Chałupy - wejście nr 22

16

Morze Bałtyckie

Jastarnia

Kuźnica – wejście nr 32 -33

17

Morze Bałtyckie

Jastarnia

Jastarnia - wejście nr 44

18

Morze Bałtyckie

Jastarnia

Jastarnia - wejście nr 46-47

19

Morze Bałtyckie

Jastarnia

Jastarnia - wejście nr 49

20

Morze Bałtyckie

Jastarnia

Jastarnia - wejście nr 52

21

Morze Bałtyckie

Jastarnia

Jurata - wejście nr 60

22

Morze Bałtyckie

Hel

Hel Duża plaża- wejście nr 66

23                               Morze Bałtyckie

Hel                              Hel na cyplu,wej.67         

 W punktach 2,4,6,9,12,15,22-kąpiel dopuszczona, w pozostałych decyzja o dopuszczeniu podjęta w terminie późniejszym.

• Długość wybrzeża morskiego, gdzie ze względów sanitarnych możliwe jest uruchomienie kąpielisk 115 [km]. –nad Zatoką Pucką w miejscowościach Hel, Jurata, Jastarnia, Kuźnica, Chałupy, Puck, Rzucewo, Osłonino, Rewa.
Informacja o jakości wód w kąpieliskach dostępne są na stronie www.wsse.gda.pl

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody morskie,
 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe 
 • retencja -rezerwowa [m³]  19.100 

Powiat Starogardzki

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

 

Nazwa cieku

Długość w km

Ujście

Struga Studziennice

5,3

Jez. Wieckie

Struga Zimne Zdroje

2,7

Rz. Wda

Struga Lubiki

1,2

Struga Zimne Zdroje

Struga Młyńsk

1,6

Rz. Wda

Struga Tuczno

1,6

Jez. Trzechowskie

Żelgoszczówka

5,7

Rz. Wda

Stara Wda

2,2

Rz. Wda

Brzezianek

9,5

Rz. Wda

Święta

12,9

Rz. Wda

Brzeźnica

7,6

Rz. Wda

Struga Karszanek

4,6

Jez. Kałębie

Kałębnica

2,2

Jez. Słone

Siekierka

1,9

Jez. Słone

Prusina

8,6

Rz. Wda

Struga Młyńska Smętowo

3,5

Rz. Struga Młyńska

Struga Młyńska

5,3

Rz. Wisła

Struga Kazub

4,2

J. Struga

Stara Wierzyca

2

Rz. Wierzyca

Rutkownica

3,3

Rz. Wietcisa

Kanał "D"

2,3

Rz. Wietcisa

Kanał "E"

3,1

Rz. Wietcisa

Rz. Wietcisa

17,8

Rz. Wierzyca

Struga "C" Bączek

0,8

Rz. Wierzyca

Struga "A" Bietowo

4,8

Jez. Sumin

Smela

6,5

Rz. Piesienica

Piesienica

18,8

Rz. Wierzyca

Kochanka

10,2

Rz. Wierzyca

Pliszka

8,9

Rz. Węgiermuca

Węgiermuca

32,8

Rz. Wierzyca

Janka Zachodnia

4,1

Rz. Janka Główna

Janka Wschodnia

8

Rz. Janka Główna

Liszka

9,5

Rz. Janka

Beka II

2,2

Rz. Beka I

Janka Główna

4,8

Rz. Wierzyca

Wierzyca

54,8

Rz. Wisła

Czysta

2,4

Rz. Szpęgawa

Swarożynka

2,9

Rz. Szpęgawa

Szpęgawa

0,8

Rz. Motława

Struga "B" Godziszewo

1,1

Jez. Godziszewskie

Struga "A" Demlin

4

Jez. Godziszewskie

Godziszewska

3,4

Jez. Godziszewskie

Styna

2,1

Rz. Kłodawa

Wstążka

2

Rz. Wda

 

 

 • kanały

 

Nazwa cieku

Długość (km)

Ujście

Kanał Sztachta

7,7

b. danych

Kanał "D"

2,3

b. danych

Kanał "E"

3,1

b. danych

Kanał Bytoński

4,1

Rz. Piesienica

 

10,1

b. danych

Wysoka

4,0

b. danych

Kanał "A" Demlin

4,0

b. danych

 

 

 • jeziora powyżej 5 ha , badania WIOŚ:

 

 

Gmina

Nazwa jeziora

Powierzchnia
(ha)

Głębokość
max

Przepływowe

 Kl.czystości/rok badań

    Wiejska Starogard

Sumińskie

95,4

7

Tak

-/07, -/09, zły/10, zły/11  

Zduńskie

77,92

12

Tak

 

Płaczewo

49,5

 

Nie

 

Szpęgawskie

31,34

 

Tak

 

Raduńskie

18,31

15

Tak

 

Staroleskie

15,01

 

Tak

 

Rokocińskie

13,05

 

Tak

 

Jabłowo

12,87

 

Tak

 

Jamertal

8,09

 

Tak

 

Dolina Łez

8,09

 

Nie

 

Żygowice

6,82

 

Tak

 

Sumin

 

5,34

 

Tak

 

Rywałd

49,50

 

Tak

 

Kochanka

16,40

 

Tak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiejska Osiek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kałębie

446,3

6,4

Tak

III/05

Udzierz

132,7

2,1

Tak

 

Słone

119,5

6,4

Tak

III/05

Czarne Poł.

98,02

 

Tak

II/05 

Czarne Pn.

79

 

Tak

 

Trzebiechowo

16,9

 

Tak

 

Karszanek

15,78

 

Tak

 

Wierzbiny

13,43

 

Tak

 

Brzezianek

12,8

 

Tak

 

Staw Młyński

11,81

 

Tak

 

Bobrówek

7,36

 

Tak

 

Siekerki

6,74

 

Tak

 

Wstążki

6,59

 

Tak

 

Okarpiec

6

 

Tak

 

 

 

 

 

 

Godnik

5,48

 

Tak

 

Głuche

20,00

 

Nie

 

Tuszynek

18,00

 

Nie

 

Wiejska Skarszewy

Godziszewskie

169,4

17,2

Tak

II/99  ?/09

Margiel Duży

35,4

12,1

 

III/99

Krawuńskie

28

12,3

Tak

 

Czarne

8,76

7

Tak

 

Trzciniec

7,54

 

Nie

 

Wiejska Osieczna

Długie

51,8

 

Tak

 

Babskie

13,6

 

Tak

 

Wiejska Skórcz

Czarnoleskie

45,56

 

Tak

 

Wiejska Lubichowo

Ocypel Wlk.

114

40,0

Tak

II/96, II/05

Szteklin

48,3

 

Tak

 

Jelonek

20,09

13,9

Tak

 

Smolniki

18,61

 

Tak

 

Kochanka

16.40

 

Tak

 

Zelgoszcz Długie

14,27

 

Tak

 

Zelgoszcz Stare

14,23

 

Tak

 

Święte

12,17

 

Tak

 

Ocypelek

9,95

 

Tak

 

Firek

7,06

 

Tak

 

Wiejska Kaliska

Trzebiechowskie

76,9

32

Tak

 

Kaszubskie

16,49

 

Tak

 

Smolnik

15,22

 

 

 

Studziennice

7,56

 

Tak

 

Kamionka

7,3

 

Tak

 

Wiejska Zblewo

Borzechowskie

237,7

35

Tak

 

Niedackie

115,3

30

Tak

sanit.I,og.II/05 

Semlińskie

29,1

6,8

Tak

 

Ostrowie

24,27

20,5

Tak

 

Borzechowskie

20,78 237,7

43,0

Tak

III/99

Grygorek

11,6

 

Tak

 

Lipia Góra I

9,50

 

Tak

 

Lipia Góra II

9,52

 

Tak

 

Szteklińskie

54,79

16,0

Tak

III/99

Berenta

7,27

 

Tak

 

Kleszczewskie

17,38

 

Tak

 

Piekiełko

9,92

 

Nie

 

 

Grabowskie

5,67

 

Nie

 

Wiejska Bobowo

 


 

 

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • rzeka Wierzyca - Starogard Gd. 
 • rzeka Piesienica - Zblewo 
 • rzeka Szoryca -Skórcz 
 • kanał rzeki Wdy - Kaliska 
 • rzeka Zelgoszczówka - Lubichowo 
 • rów melioracyjny - Kopytkowo, Wietcisa - Skarszewy 
 • rów melioracyjny - Kokoszkowy 
 • rów melioracyjny - Szpęgawsk 
 • rów melioracyjny – Skórcz 
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Brak informacji o monitoringu prowadzonym przez gminy lub powiat.
Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej -  klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony  Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: dla badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie (kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe)
Dla badań wykonanych w r. 2004 i później, zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r. 2004 
Dla badań z r.2007 i późniejszych dokonano  klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008

 

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./km rzeki

ost. rok

Wyniki badań

 

Klasyf.og.

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

 

Wda

Osiek

Błędno-stały pkt. / 62,3

2003

2,7

21,2

1,12

0,15

II

II

2004

2,6

21,1

1,04

0,31

III

III

 

 

Błędno/62,3

2005

2,4

17,9

1,05

0,14

III

III

 

 

Błędno/62,3

2006

1,9

21,0

0,91

0,21

III

III

Wda

Czarna Woda

Klonowice/134,6

2000

2,2

14,6

1,07

0,11

II

II

 

 

Klonowice/134,6

2006

2,0

15,3

0,68

0,19

IV

III

 

Czarna Woda

Czarna Woda / 129,8

2000

2,1

17,9

1,26

0,11

II

II

 

 

Czarna Woda/129,8

2006

4,2

18,1

0,97

0,19

IV

III

 

Osieczna

Zimne Zdroje/122,8

2000

2,3

19,2

1,09

0,11

II

II

 

 

Zimne Zdroje/122,8

2006

2,2

18,7

0,91

0,22

III

III

 

 

 

Czechowskiego/113,3

2007

1,7

24,4

1,08

0,17

IV

IV

  Osieczna Czechowskiego/113,3 2011 1,7 4,9 1,37 0,166 db i pow dobry

 

Osieczna

Osowo Leśne/105,7

2000

2,2

18,0

1,28

0,11

II

II

 

 

Osowo Leśne/105,7

2006

2,2

19,5

0,95

0,13

IV

III

 

Lubichowo

Wda/87,0

2000

1,9

17,8

1,13

0,12

II

II

 

 

Wda/87,0

2006

1,9

20,7

0,89

0,18

III

III

 

Osiek

Błędno-stały pkt / 62,3

2000

2,3

19,3

1,12

0,11

II

II

 

 

 

2002

1,4

22,8

0,91

0,13

II

II

 

 

 

2003

2,7

21,2

1,12

0,15

II

II

 

 

 

2004

2,6

21,1

1,04

0,31

III

III

 

 

Błędno-stały pkt / 62,3

2006

1,9

21,0

0,91

0,21

III

III

Niechwaszcz

Czarna Woda

Czarna Woda / 2,2

2000

2,6

26,2

1,42

0,21

II

II

Wierzyca

Skarszewy

Czarnocin/80,7

2007

2,5

27,2

1,94

0,21

IV

IV

      2010 3,7 12,4 3,9 0,36 - -
  Skarszewy Czarnocin/80,7 2011            

 Wierzyca

Skarszewy

Zapowiednik / 74,8

2002

3,0

25,6

1,99

0,21

III

III

 

 

Zapowiednik / 74,8

2005

3,0

33,0

1,71

0,18

III

III

 

Starogard

pow.Starogardu / 59,4

2002

2,7

24,5

1,99

0,21

III

III

 

 

pow.Starogardu / 59,5

2005

2,4

22,2

2,03

0,2

IV

III

 

 

pow.Starogardu / 59,5

2007

2,5

32,5

2,19

0,22

V

IV

   

pow.Starogardu / 59,5

2011 bd
 

 

 

 

 

 

 

pon.Starogardu / most w Owidzu55,0

2005

3,7

19,8

2,22

0,22

IV

III

 

Starogard

Owidz / 51,8

2002

4,4

28,2

2,69

0,26

III

III

    Owidz/52,8 2010 5,0 12,4 4,75 0,44 III  
    Owidz/52,8 2011 bd          

 

Starogard

pow.uj.Węgiermucy / 40,0

2002

3,3

25,5

2,64

0,24

III

non

 

Starogard

pow.Pelplina

2002

2,9

26,7

2,87

0,22

III

non

 

Starogard

Stocki Młyn pon.Pelplina / 16,7

2002

3,5

28,0

2,87

0,22

non

non

Potok-dopływ z Kokoszków

Starogard

Starogard/0,0

2007

4,3

38,5

4,84

0,28

IV

IV

Piesienica

 

uj do Wierzycy 0,0

2005

2,9

24,4

2,46

0,19

III

III

Piesienica

 

Nowa Wieś Rzeczna/1,2

2007

2,6

32,3

3,02

0,22

IV

IV

Piesienica   Nowa Wieś Rzeczna/1,2 2008 2,9 bd 3,37 0,305 bd  bd
    Nowa Wieś Rzeczna/1,2 2010  5,9 12,9   4,61 0,34   III  zły
    Nowa Wieś Rzeczna/1,2 2011 bd          

Wietcisa

Skarszewy

uj.do Wierzycy

2002

3,0

35,5

2,17

0,13

III

III

Wietcisa

Skarszewy

uj.do Wierzycy

2005

2,9

20,6

1,58

0,18

III

III

Wietcisa

Skarszewy

uj.do Wierzycy/0,4

2007

2,8

25,2

1,97

0,25

IV

IV

Wietcisa Skarszewy  uj. do Wierzycy/0,4 2010 5,7 11,1 2,36 0,34 II  
Wietcisa Skarszewy uj. do Wierzycy/0,4 2011 bd          

Węgiermuca

Starogard

uj.do Wierzycy Klonówka

2002

3,2

31,7

2,17

0,13

III

non

Węgiermuca

Starogard

uj.do Wierzycy Klonówka

2005

2,6

29,6

3,49

0,22

III

III

Węgiermuca

 

uj.do Wierzycy /1,4

2007

2,5

40,1

4,65

0,31

IV

IV

Węgiermuca   uj.do Wierzycy /1,4 2008 2,5 bd 4,14 0,317 bd  bd
    uj.do Wierzycy /1,4 2010  3,6 17,0  7,15  0,420  III  zły 

Styna

Skarszewy

Wypływ z Jez. Godziszewskiego / 14,9

2003

1,7

19,5

1,36

0,16

II

II

Janka Morzeszczyn, Gniew Brody Pomorskie/0,1 2009  4,7 14,8  4,1  0,30 

 Od r.2009 OWO zamiast ChZT5, zamiast stanu sanitarnego-stan/potencjał ekologiczny, zamiast klasyfikacji ogólnej-stan JCW (jednolitej części wód)

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli
Zagrożenie powodziowe

Powiat Sztumski

Wody powierzchniowe
   a) naturalne cieki wodne w granicach powiatu:
 
 
 

Nazwa cieku

Długość [km]

Ujście

Balewka

5,85

rz. Dzierzgoń

Dzierzgoń

45

j. Drużno

Nowa Dzierzgonka

16,65

rz. Dzierzgoń

Potok Dąbrówka

1,56

rz. Dzierzgoń

Stara Dzierzgonka

6,65

rz. Dzierzgoń

Struga Bągardzka

1,17

rz. Dzierzgoń

Struga Postolińska

19,98

rz. Liwa

Tyna Górna

17,8

j. Dużno

Wisła

3,9

Morze Bałtyckie

    b) kanały:

 

Nazwa kanału

Długość [km]

Ujście

Balewski

8,7

kan. Juranda

Graniczny

4,4

Struga Postolińska

Judycki

4,55

rz. Dzierzgoń

Juranda

29,35

rz. Nogat

Kaniewski

11,6

j. Dąbrówka

Malewski

2,5

rz.Tyna Górna

Modry

10

rz. Dzierzgoń

Nowy

5,75

kan. Juranda

Polderowy A - Jasna

3,88

rz. Balewka

Pompowy "A"

2,44

rz, Tyna Górna

Postoliński

3,4

Struga Postolińska

Prakwicki

2,91

rz. Dzierzgoń

Rycerski

4,14

rz, Tyna Górna

Struga Orlęcka

10,9

kan. Juranda

Ulgi rz.Tyna Górna

2,2

rz, Tyna Górna

Uśnicki

3,7

rz. Nogat

Waplewski

6,74

rz. Dzierzgoń

c) jeziora powyżej 5 ha

 

Lp.
Nazwa jeziora
Powierzchnia
[ha]
Głębokość max [m]
 
Przepływowe
Klasa wód/rok badań
1.
Balewskie
119,54
10,8
Tak
Non-non/95-04
2.
Barlewickie
67,09
 
Tak
Non/90-91
3.
Bądze
149,9
6,7
b.d
III-non/93-04
4.
Dąbrówka
252,74
 
Tak
 zły/11
5.
Gemden
13,1
6
b.d.
 
6.
Koślinka
9,88
 
Tak
 
7.
Kaniewo
18,12
 
Tak
Non/94
8.
Kuksy
26,7
7,7
Tak
III/96
9.
Motława Wielka
58,9
7,5
b.d.
 
10.
Parleta
47,47
 
Tak
 
11.
Rozlewisko
40
2
Nie
 
12.
Tulickie
8
15
Nie
 
13.
Zajezierskim
51,49
24,6
Tak
II/94

 

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Kanał Kaniewski
 • Jezioro Barlewickie
 • Kanał Juranda
 • Struga postolińska
 • Tyna
 • Kanał Wilczewski
 • Rzeka Dzierzgoń
 • Jezioro Barlewickie 
 • Jezioro Zajezierkie-Rów Biały  
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Malborku
Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim Laboratorium Badania Wody w Zombrowie 82-220 Stare Pole
Badania wód powierzchniowych prowadzi WIOŚ w Gdańsku, Oddział w Słupsku.
Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).
Dla badań wykonanych w r. 2004 i w latach następnych zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.
Dla badań cieków wodnych z r.2007 i następnych dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.
W odniesieniu do badań w r. 2010 dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15listopada 2011 w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód Dz.U.258, poz 1550 oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.258, poz.1045.

 

 

Rzeka Gmina Punkt kontr./km rzeki ost. rok badań Wyniki badań
BZT5 ChZTCr/OWO Nog Pog St. sanit./st. ekol.

Klasyf. og. st. JCW

Nogat Sztum Biała Góra 1999 3,1 30,5 3,06 0,27 non non
2005 3,3 25,1 2,43 0,18 IV III
Liwa Sztum Koniecwałd/2,2 1999 6,8 54,6 3,85 0,85 non non
Koniecwałd/2,2 2005 10,2 60,2 4,14 1,06 IV V
Młynówka Sztum Koniecwałd/0,1 2011 4,5 17,6 4,54 0,505 Umiar. Zły  
  Sztum koniecwałd/11,3 2011 2,3 13,9 4,05 0,379 - -  

Od r.2009 OWO zamiast ChZT5, zamiast stanu sanitarnego-stan/potencjał ekologiczny, zamiast klasyfikacji ogólnej-stan JCW (jednolitej części wód)

 

 


Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe,
 • wody opadowe 

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe
 • retencja rezerwowa: zbiornik retencyjny- jez. Dąbrówka, max piętrzenie 33m npm, max pojemność 8430 tys.m3; odpływ 7m3/s  

Powiat Słupski

Wody powierzchniowe

naturalne cieki wodne w granicach powiatu
nazwa, długość (km), ujście

 • Charstnica (Karżniczka); 11,02; Łupawa
 • Rębówka;12,8; Łupawa
 • Graniczna; 10,5; Skotawa
 • Rzechcinka; 11,7; Łeba
 • Kwacza; 14,75; Słupia
 • Kamieniec; 9,17; Słupia
 • Struga Sycewicka; 15,90; Kwacza
 • Ścięgnica; 15,32; Wieprza
 • Bystrzenica; 15,46; Wieprza
 • Dzika; 12,56; Studnica
 • Jasieńka; 10,76; Grabowa
 • Podgórna; 12,34; Grabowa
 • Wieprza; 25,29; Morze Bałtyckie
 • Darżynka; 12,76; Łupawa
 • Pogorzelica; 10,73; Łeba
 • Brodniczka (Czarny Młyn); 9,95; Łupawa
 • Glęźna; 9,20; Słupia
 • Gnilna; 12,30; Słupia
 • Struga Warblewska; 10,40; Skotawa
 • Broknica – Wierzchocino; 12,65; Pustynka
 • Pustynka; 14,50; Jezioro Łebsko

kanały o długości powyżej 2 km
nazwa, długość (km), ujście

 • D Pompowy; 6,40; A Pompowy
 • A Pobłocie; 7,00; Łeba
 • Gardna – Łeba; 8,90; Jezioro Łebsko
 • Łupawa - Łeba (Smołdziński); 8,44; Jezioro Łebsko
 • Żelazo - Kluki (C-9); 8,80; Pustynka

jeziora powyżej 5 ha
nazwa, powierzchnia (ha), głębokość max, przepływowe – (tak, nie), ocena / rok badań

 • Lewarowe; 71,58; 4,5; tak
 • Obłęskie (Obłęże); 62,40; 8,9; tak
 • Przyjezierze; 25,7; 8,9; tak
 • Lipnik (Nakło); 11,02; 15; nie
 • Darnowskie (Darnowo); 13,25 8,5; nie
 • Mzdowo; 9,88; 3,0; tak
 • Korzybie; 5,10; 3,5; nie
 • Krzynia (Krzemień); 70,00; 5,5; tak
 • Kunitowskie; 21,20; 8,3; nie
 • Plasno (Piaszno); 17,88; 5,0; nie
 • Krzynia Mała; 14,90; 3,0; tak
 • Wiejskie; 6,25; 7,0; nie
 • Dobrskie (Dobre); 28,5; 12,0; tak
 • Czarne; 11,42; bd; tak
 • Głębokie; 107,5; 31,2; tak
 • Rybiec; 14,2; 2,8; tak
 • Godzież Mała; 7,4; bd; nie
 • Dąbrówka; 14,24;1,2; nie
 • Darżyńskie; 9,25; bd; nie
 • Łebsko; 7140,00; 6,3; tak st.ekol.umiarkowany, st JCW zły/11
 • Gardno; 2468,1; 2,6; tak
 • Dołgie Duże; 156,4; 2,9; nie
 • Dołgie Małe; 6,3; 1,7; nie
 • Modła; 61,9; 4,0; tak
 • Ścięgnica; 10,02; 14,0; tak

 

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • rzeka Charstnica
 • rzeka Skotawa
 • rzeka Graniczna
 • rzeka Rzechcinka
 • rzeka Brodniczka
 • rzeka Wieprza
 • rzeka Ścięgnica
 • rzeka Słupia
 • rzeka Darżynka
 • rzeka Łupawa
 • rzeka Pogorzelica
 • rzeka Warblinka
 • rzeka Rębówka
 • rzeka Kamienna 
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Nie jest prowadzony przez powiat.
Badania wód powierzchniowych prowadzi WIOŚ w Gdańsku, Oddział w Słupsku.
Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).
Dla badań wykonanych w r. 2004 i w latach następnych zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.
Dla badań cieków wodnych z r.2007 i następnych dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.
W odniesieniu do badań w r. 2010 dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15listopada 2011 w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód Dz.U.258, poz 1550 oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.258, poz.1045.

 

 

Rzeka Gmina Punkt kontr./km rzeki ost Rok badań Wyniki badań Klasyf. og./st.JCW
        BZT5 *ChZTCr/OWO Nog Pog St. Sanit./St.ekol.  
  Słupia Kobylnica Łosino/39,0 2003 2,6 13,8 1,42 0,10 III II
    Łosiono/39,0 2007 2,09 18,4 1,74 0,09 III III
  Słupsk pow. Słupska/33,7 2003 3,8 15,0 1,41 0,11 non II
    pow. Słupska/33,7 2009 3,50 7,78  1,338  0,085 
  Słupsk poniżej Słupska/30,2 2003 3,2 16,0 1,49 0,11 non II
  Ustka Charnowo-reper/11,3 2005 2,8 15,7 1,98 0,12 III II
    Charnowo, 11,3 2006 2,59 14,9 2,07 0,123 IV III
    Charnowo, 11,3 2007 2,59 21,1 2,23 0,12 V IV
    Charnowo, 11,3 2008 3,54 5,36* 1,56 0,321 bd bd
    Charnowo, 11,3 2009 3,83  8,81  1,611  0,101 
    Charnowo, 11,3  2010 3,28 6,23 1,995 0,104 - -
    Charnowo, 11,3 2011 2,6 6,7 2,24 0,13 - -
  Ustka Ustka/2,0 2003 3,2 14,1 2,01 0,14 non II
    Ustka/2,0 2007 2,33 16,9 2,06 0,12 V III
    Ustka/2,0 2008 3,62 5,73* 1,71 0,113 bd bd
    Ustka/2,0 2009 2,66  7,14  1,480  0,087 
Skotawa Dębnica Kaszubska Jawory/25,8 2003 4,1 15,0 1,69 0,13 II II
    Jawory/25,8 2008 3,92 bd 1,47 0,128 bd bd
    Jawory/25,8 2009 4,78  7,73  1,563  0,096 
    Jawory/25,8 2011 4,7 6,5 1,56 0,14 D D
  Dębnica Kaszubska Starniczki/8,5 2003 3,9 27,1 2,21 0,19 non II
  Dębnica Kaszubska Skarszów Dln/1,0 2003 3,6 20,1 1,89 0,14 non II
    Skarszów Dln/1,0 2007  2,48  18,6  2,18  0,12  IV  IV 
    Skarszów Dln/1,0  2009  4,54  9,30  1,585  0,099 
    Skarszów Dln/1,0 2010 3,56 - - 0,124 - -
    Skarszów Dln./1,0 2011 3,5 6,7 1,81 0,12 d. i pow  b. dobry
Kwacza  Kobylnica  Kwakowo/2,1  2003  3,5  23,3  2,31  0,18  non  II 
    Kwakowo/2,1  2008  4,40  bd  2,59  0,143  bdbd   
    Kwakowo/2,1  2009  4,05  11,79  2,238  0,128 
    Kwakowo/2,1 2010 3,45 11,01 3,064 9,162 III -
Gnilna  Ustka  Machowino/1,2  2003  3,6  14,8  4,35  0,15  non  II 
Głaźna  Słupsk  Łosino/0,1  2003  3,9  18,3  3,50  0,21  non  II 
    Łosino/0,1  2008  4,32  bd  3,19  0,107  bd  bd 
    Łosino/0,1  2009  3,75  9,30  3,453  0,121 
Kamieniec  Kobylnica  Kobylnica/0,1  2003  6,2  19,2  3,13  0,30   non  non
    Kobylnica/0,1  2007  3,13  15,9  4,16  0,13 
    Kobylnica/0,1  2008  3,69  bd  3,15  0,125  bd  bd 
    Kobylnica/0,1  2009  3,76  9,25  2,771  0,130 
Darżyńska Struga  Potęgowo  Głuszyno/1,2  2004  2,8  33,6  5,34  0,18  III  II 
    Głuszyno/1,2  2007  2,40  26,5  5,17  0,12  IV 
    Głuszyno/1,2  2009  3,11  11,27  4,424  0,095 
Rębówka  Damnica  Rębowo/3,3  2004  4,3  45,2  4,50  0,2  III  III 
    Rębowo/3,3  2007  2,53  47,0  4,17  0,12 
    Rębowo/3,3 2011 2,5 8,8 4,3 0,11 Db i pow b. dobry
Charstnica  Damnica  Mianowice/10,5  2004  1,9  21,4  2,41  0,07  non  II 
  Damnica  Damnica/0,6  2004  4,0  24,7  2,77  0,18  non  III 
    Damnica/0,6  2007  4,33  29,4  3,15  0,32  IV 
    Damnica/0,6  2009  5,28  8,74  2,310  0,210 
    Damnica/0,6 2011 3,8 6,4 2,71 0,11 Db i pow b. dobry
Łupawa   Potęgowo  Łupawa/58,8  2004  2,4  21,8  2,30  0,14  III  II 
    Łupawa/58,8  2007  3,15  21,4  1,60  0,14  IV  III 
    Poganice/54,4  2007  3,46  20,2  2,02  0,16  III  III 
    Poganice/54,4  2008  4,49  6,34*  1,74  0,138  bd  bd 
    Poganice/54,4 2011 3,6 7,5 1,79 0,13 Db i pow dobry
  Damnica  Damnica/42,2  2004  3,5  23,7  2,49  0,18  III  II 
    Damnica/42,2  2007  2,78  21,7  2,76  0,14  IV  IV 
    Damnica/42,2  2008  4,17  bd  2,20  0,153  bd  bd 
    Damnica/42,2  2009  3,75  6,60  2,158  0,100 
  Damnica  Damnica/38,4  2004  3,0  23,8  2,43  0,17  III  II 
  Główczyce  Żelkowo/23,0  2004  3,2  19,0  2,94  0,15  III  II 
  Smołdzino  Smołdzino/13,3  2006  2,78  14,4  2,92  0,138  IV  III 
  Smołdzino  Smołdzino/13,3  2007  2,45  19,5  3,14  0,13  IV  III
    Smołdzino/13,3  2008  3,79  5,50*  2,68  0,128  bd  bd 
    Smołdzino/13,3  2009  3,85  9,11  2,463  0,117  PD 
    Smołdzino/13,3 2010 2,90 6,23 2,700 0,116 - -
    Smołdzino/13,3 2011 2,9 6,2 2,84 0,11 dobry dobry
  Ustka  Rowy/0,7  2007  4,35  45,4  2,27  0,10  II  IV 
    Rowy/0,7  2008  6,87  8,24*  1,59  0,104  bd  bd 
    Rowy/0,7  2009  5,66  13,93  1,760  0,069 
    Rowy/0,7 2010 4,72 - - 0,059 - -
    Rowy/0,7 2011 3,8 7,8 1,47 0,07 - -
  Główczyce  Gać/15,0  2000  2,8  25,1  2,16  0,16  III  II 
Ciek spod  Główczyce  Główczyce/10,0  2000  2,8  21,7  4,54  0,14  non  II 
Dargolezy  Smołdzino  Kluki/2,6  2000  3,0  31,4  3,20  0,13  non  II 
Pustynka  Smołdzino  Kluki/2,6  2007  3,28  36,9  4,97  0,19  IV 
Rzechcianka  Główczyce  Karpno/1,8  2000  2,5  18,9  5,00  0,18  III  II 
    Karpno/1,8  2007  2,53  21,1  5,76  0,14  IV 
    Karpno/1,8  2008  4,54  bd  5,02  0,143  bd  bd 
    Karpno/1,8  2009  3,99  7,79  5,771  0,112 
    Karpno/1,8 2010 3,51 - - 0,133 - -
Wieprza  Kępice  Biesowiczki/76,6  2007  2,18  25,4  1,23  0,10  IV  III 
    Biesowiczki/76,6  2008  2,63  6,13*  1,20  6,13  bd  bd 
    Biesowiczki/76,6 2010 2,75 - - 0,102 - -
Wieprza  Kępice  Kruszka/70,8  2002  2,6  14,1  1,29  0,11  non  II 
    Kruszka/70,8  2006  2,25  11,7  1,57  0,111  III  III 
  Kępice  pon.m.Kępice/65,2  2002  2,4  17,0  1,48  0,12  III  II 
  Kępice  pon.m.Kępice/65,2  2006  2,50  13,5  1,68  0,172  IV  III 
  Kępice  Korzybie/57,0  2002  2,2  20,8  1,80  0,13  III  II 
  Kępice  Korzybie/57,0  2006  2,53  14,4  1,73  0,113  IV  III 
  Kępice  Korzybie/59,0  2007  2,18  21,7 1,69  0,12   IV  III 
    Korzybie/59,0  2008  3,16  bd  1,30  0,103  bd  bd 
    Korzybie/59,0 2011 2,7 6,3 1,35 0,1 D i pow b. dobry
Studnica  Kępice  Ciecholub/1,6  2002  2,4  15,2  1,54  0,12  III  II 
    Ciecholub/1,6  2006  3,04  13,2  1,79  0,170  IV  III 
    Ciecholub/1,6  2007  2,45  18,8  1,36  0,10  IV  III 
    Ciecholub/1,6  2008  bd  bd 

bd 

bd  bd   bd
    Ciecholub/1,6 2011 2,4 6,0 1,25 0,09 d. i pow b. dobry
Bystrzenica  Kępice  Barcino/10,2  2006  2,84  17,1  2,60  0,156  III 
    Korzybie/0,9  2006  2,48  21,1  2,49  0,142  IV  III 
    Korzybie/0,9 2007 2,52 31,2     IV IV
    Korzybie/0,9 2010 3,10 8,99 2,766 0,145 - -
Brodniczka  Słupsk  Czarny Młyn/0,4  2007  1,56  14,6  3,69 0,08  IV  III 
Potynia  Ustka  Potynia/0,3  2007  2,02  51,4  2,90  0,12  III  IV 
    Potynia/0,3  2008  2,67  18,71  2,66  0,105  bd  bd 
Orzechowa  Ustka  Orzechowo/0,3  2007  1,94  44,4  2,89  0,12  IV  IV 
Karwina    Duninowo/3,5  2007  2,90  21,2  3,10  0,17  IV  IV 
    Duninowo/3,5  2008  5,74  bd  3,33  0,199  bd  bd 
Łeba  Główczyce  Izbica/15,0  2008  3,36  bd  1,87  0,139  bd  bd 
    Izbica/15,0  2009  4,13  12,03  1,920  0,128 

*ChZTMn
Od r.2009 OWO zamiast ChZT5, zamiast stanu sanitarnego-stan/potencjał ekologiczny, zamiast klasyfikacji ogólnej-stan JCW (jednolitej części wód)
 


 

 

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

Długość wybrzeża morskiego w granicach administracyjnych powiatu 55 km

Długość wybrzeża, gdzie ze względów sanitarnych możliwe jest uruchomienie kąpielisk 1 750 [m]/ 

Zgodnie z komunikatem nr 1/11 dotyczącym kąpielisk morskich, w powiecie słupskim PWIS dopuszcza następujące kąpieliska w gminie Ustka:

 • Ustka Zachód- plaża na zachód od portu  
 • Ustka Wschód- plaża na zachód od portu
Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody morskie
 • wody roztopowe
 • wody opadowe  

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe 

Powiat Tczewski

Wody powierzchniowe

a) naturalne cieki wodne w powiecie
  -  rzeka Struga Młyńska Tczew; 26,9 km; odpływ    rzeka Motława
-  rzeka Szpęgawa; 8,5 km; odpływ    jezioro Rokickie Duże
-  rzeka Swarożynka; 4,1 km; odpływ    rzeka Szpęgawa
-  rzeka Struga Subkowska; 18,2 km; odpływ    rzeka Wisła
-  rzeka Turzyca; 8,2 km; odpływ    rzeka Motława
-  rzeka Damaszka; 4,3 km; odpływ    rzeka Szpęgawa
-  rzeka Struga Ulgowa; 1,4 km; odpływ    rzeka Motława
-  rzeka Czysta; 5,5 km; odpływ    rzeka Szpęgawa
-  rzeka Węgiermuca; 2,6 km; odpływ    rzeka Wierzyca
-  rzeka Waćmierka; 2,4 km; odpływ    rzeka Swarożynka
-  rzeka Struga Bielicka; 6,4 km; odpływ    jezioro Rakowieckie
-  rzeka Struga Rakowiecka; 2,0 km; odpływ    rzeka Struga Bielicka
-  rzeka Beka I; 10,6 km; odpływ    rzeka Janka
-  rzeka Beka II; 0,5 km; odpływ    rzeka Beka I
-  rzeka Struga Lipiogórska; 3,7 km; odpływ    rzeka Janka
-  rzeka Liszka; 4,3 km; odpływ    rzeka Janka
-  rzeka Janka; 24,3 km; odpływ   rzeka Wierzyca
-  rzeka Struga Kierwałdzka; 3,9 km; odpływ   rzeka Janka
-rzeka Wierzyca; 41,6 km; odpływ rzeka Wisła
-rzeka Motława; 11,6 km; odpływ rzeka Martwa Wisła
-rzeka Wisła; 55 km; odpływ Morze Bałtyckie


b) kanały
- Kanał „P”; 1,0 km; odpływ    rzeka Wisła
- Kanał Graniczny; 11,2 km; odpływ    jezioro Pelplińskie
- Kanał Wałowy; 13,7 km; odpływ    jezioro Pelplińskie
- Kanał Pelpliński; 2,6 km; odpływ   kanał „P”
- Kanał Młyński; 8,2 km; odpływ    rzeka Wisła
- Kanał Średniak; 5,0 km; odpływ    kanał Graniczny
- Kanał Jeziorniak I; 2,0 km; odpływ   kanał Graniczny
- Kanał Jeziorniak II; 5,5 km; odpływ   kanał Graniczny
- Kanał Odpływowy „C”; 2,5 km; odpływ   kanał Graniczny


c) jeziora
- jezioro Rokickie Duże; 25,54 ha; przepływowe
- jezioro Rokickie Małe; 8,46 ha; przepływowe
- jezioro Węgornia; 9,28 ha; przepływowe
- jezioro Zduńskie; 15,78 ha; przepływowe
- jezioro Młyńskie; 8,60 ha; przepływowe
- jezioro Damaszka; 91,19 ha; przepływowe
- jezioro Waćmierek; 6,8  ha; nie jest przepływowe
- jezioro Pelplińskie Duże; 32,28 ha; przepływowe
- jezioro Pelplińskie Małe; 8,90 ha; przepływowe
- jezioro Półwieś; 38,19 ha; przepływowe
- jezioro Pieniążkowo; 25,75 ha; przepływowe
- jezioro Rakowieckie; 32,20 ha; przepływowe
- jezioro Smarzewskie; 15,52 ha; przepływowe
- jezioro Jelenie; 29,9 ha; nie jest przepływowe
- jezioro Tymawskie powierzchnia;  7,8 ha;  nie jest przepływowe
-jezioro Gętomie; powierzchnia (ha) ok. 13; przepływowe – nie

 

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Miasto Tczew – rzeka Wisła
 • Gmina Tczew – Swarożyn do rzeki Swarożynki, Turza do rzeki Damaszki
 • Gmina Morzeszczyn – Morzeszczyn do rzeki Janki, Majewo do rzeki Strugi Lipiogórskiej 
 • Gmina Subkowy – Subkowy do rzeki Struga Subkowska, Gorzędziej do rzeki Wisły 
 • Miasto i Gmina Pelplin – rzeka Wierzyca 
 • Miasto i Gmina Gniew – rzeka Wisła  
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Nie jest prowadzony przez gminy lub powiat
Badania wód powierzchniowych prowadzi WIOŚ w Gdańsku.
Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).
Dla badań wykonanych w r. 2004 i w latach następnych zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.
Dla badań cieków wodnych z r.2007 i następnych dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.
W odniesieniu do badań w r. 2010 dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15listopada 2011 w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód Dz.U.258, poz 1550 oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.258, poz.1045.

 


 

Rzeka
 
Gmina/powiat
 
Punkt kontr. / km rzeki
 
ost. rok badań
 
Wyniki badań Klasyf. og./st JCW
BZT5 ChZTCr/OWO Nog Pog Klasyf.og./st JCW St sanit/st ekol
Wisła tczewski/malborski Most knybawski, na drodze Starogard - Malbork/903,0 2005 3,2 28,2 2,38 0,16 III III
    Most knybawski, na drodze Starogard - Malbork/903,0 2006 4,2 34,4 2,61 0,32 III III
Wierzyca Gniew Brody Pom. pow. Gniewu / 9,2 2002 4,2 27,4 3,14 0,22 III non
    Brody Pom. pow. Gniewu / 9,2 2010 4,2 13,0 4,68 0,420 III zły
  Gniew pon. Gniewu uj. do Wisły / 0,5 2002 3,3 26,7 3,09 0,22 III non
Wierzyca tczewski Poniżej Pelplina/16,7 2005 2,7 20,6 2,40 0,22 IV III
  Gniew Od Wietcisy do ujścia/13,2 2008 2,6 bd 2,89 0,304 bd  
Wierzyca tczewski Poniżej Gniewu/0,1 2005 3,0 24,0 2,63 0,25 IV III
Wierzyca Gniew Gniew/1,6 2007 3,4 32,3 3,24 0,40 IV IV
Wierzyca Gniew Gniew/1,6 2010 4,6 - - 0,570 III ZŁY
Wierzyca Gniew Gniew/1,6 2011 2,7 7,1 2,54 0,235 umiark zły
Janka Pelplin uj. do Wierzycy Morzeszczyn/0,1 2002 2,8 30,3 4,14 0,26 III III
Janka Gniew, Morz. uj. do Wierzycy Morzeszczyn/0,1 2011 2,3 11,3 3,58 0,237 umiark zły
Motława Tczew Rokitki 52,1 2003 3,2 25,9 2,90 0,21 II III
  Tczew Rokitki/52,1 2007 4,6 35,8 4,14 0,22 IV IV
    Rokitki/52,1 2008 4,5 bd 3,57 0,181 bd  
Drybok Tczew Tczew/0,0 2007 2,8 29,8 5,98 0,55 IV IV
  Tczew Tczew/0,0 2008 2,3 bd 4,65 0,693 bd bd
Drybok Tczew Tczew/0,0 2009 4,4 11,5 10,7 0,62 U Z
Drybok     2010 3,5 14,4 14,06 1,250 III -
Węgiermuca Pow. Tczew/Starogard Ujście do Wierzycy/1,4 2007 2,5 40,1 4,65 0,31 IV IV
    Ujście do Wierzycy/1,4 2008 2,5 bd 4,14 0,317 bd bd
Węgiermuca Pelplin/Starogard Ujście do Wierzycy/1,4 2009 5,4 14,4 5,5 0,27 U Z
Janka tczewski Ujście do Wierzycy/0,1 2005 2,8 25,8 3,34 0,27 IV III
Janka tczewski Brody Pom./0,1 2007 3,9 39,5 4,99 0,40 IV IV
  Morzeszyn/Gniew Brody Pom./0,1 2008 3,1 bd 4,24 0,376 bd bd
Struga Młyńska Gniew Aplinki/1,3 2010 9,2 16,9 5,31 0,270 III -
Kanał Granicznik Subkowy Śluza Międzyleska/1,2 2010 2,5 10,4 10,35 0,150 III -
Kanał Młyński Tczew Tczew/0,6 2010 9,4 13,9 7,82 1,830 III -

W r. 2011 WIOŚ nie prowadził badań jezior na terenie powiatu tczewskiego.
* r.2009-St.JCW-stan jednolitej części wód- Z-zły, D-dobry St.ekol.- D-dobry , U-umiarkowany, r.2010 –III stan umiarkowany OWO-węgiel organiczny ogółem
Od r.2009 OWO zamiast ChZT5, zamiast stanu sanitarnego-stan/potencjał ekologiczny, zamiast klasyfikacji ogólnej-stan JCW (jednolitej części wód)
Miano :BZT5(mgO2/dm3) , OWO(mgC/ dm3), Nog(mgN/ dm3), Pog(mgP/ dm3).
  

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

Nie dotyczy 

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:
 

 • wody roztopowe ,
 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • Miasto Tczew wały – 5,95 i kanały 5,3 km
 • wały przeciwpowodziowe Gniew 18,2 km
 • system piętrzenia wody w Stockim Młynie i Pelplinie
 • wały przeciwpowodziowe . 

Powiat Wejherowski

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu o długości powyżej 2km:

 

nazwa długość (km) w powiecie ujście
Łeba 117 43,3 Morze Bałtyckie
Reda 48 39,9 Zatoka Pucka
Bolszewka 33,6 33,6 rz. Reda
Chełst 31,76 20,9 Łeba
Gościcina 30,3 30,3 rz. Bolszewka
Piaśnica 28,6 6,7 Morze Bałtyckie
Zagórska Struga 25,1 5,4 Zatoka Pucka
Bychowska Struga 21,7 13,5 j. Żarnowieckie
Kacza 16,4 6,4 Zatoka Gdańska
Kisewa (Kisewka) 20,7 10,1 rz. Łeba
Okalica 18,3 0,7 rz. Łeba
Dębnica 17,34 11,8 rz. Łeba
Struga Węgorza 17,25 13,6 rz. Łeba
Trzy Rzeki 15,65 2,9 Radunia
Struga Choczewska 9,7 9,7 rz. Chełst
Struga Młyńska-Kostkowo 9 9 rz. Reda
Kanał Rybski 6,6 6,6 j. Orle
Wielistowska Struga 6,3 6,3 rz. Węgorza
Struga B Strzepcz 5,2 5,2 rz. Łeba
Struga Zęblewska 3,8 3,8 rz. Bolszewka
Struga Młyńska 3,8 2,2 rz. Bolszewka
Stara Reda 3,4 3,4 rz. Reda
Kanał "A" Orle 2,9 2,9 rz. Reda
Mulk 2,1 2,1 j. Tuchomskie
Struga Otalżyno 2,1 2,1 rz. Gościcina
Salinka (Struga Salińska) 2,1 2,1 rz. Bychowska Struga
 
 • kanały o długości powyżej 2km:

 

nazwa długość (km) w powiecie ujście
Kanał Biebrowski I 12 12 rz. Chełst
Kanał Mrzezino 10,18 3,65 rz. Zatoka Pucka
Kanał Łyski 5,8 0,9 rz. Zagórska Struga
Kanał Kębłowski 5 1,7 rz. Łeba
Kanał Księży Potok 4,9 4,9 Kanał Świetliński
Kanał Sasiński 4,3 4,3 rz. Chełst
Kanał "A" Tłuczewo 3,6 3,6 rz. Łeba
Kanał Wielki 3,59 3,59 rz. Łeba
Kanał Swietliński 3,1 3,1 rz. Łeba
Kanał "A" Mierzyno 3 3 rz. Struga Bychowska
Kanał "I" Zelewo 2,7 2,7 rz. Reda
Kanał "C" Góra Pomorska 2,5 2,5 rz. Reda
kanał Połchowo 2,31 0,58 rz. Reda
Kanał "B" Letni Dwór 2,3 2,3 rz. Gościcina
Kanał "G" Słuszewo 2,2 2,2 rz. Reda
Doprowadzalnik "B’ Lublewo 2,1 2,1 rz.Struga Bychowska
Kanał Stokowy 2 2 rz. Łeba
Kanał "B" Orle 2 2 Kanał "A" Orle
Kanał Stokowy 2 2 rz. Łeba
 
 • jeziora powyżej 5 ha:

 

nazwa powierzchnia (ha) głębokość (max) przepływowe st JCW
Żarnowieckie 1431,6 19,4 tak kl II/05
Choczewskie 177,7 12,9 tak b.dobry/10
Tuchomskie 1 134,7 8 tak
Potęgowskie2 133,3 8,8 tak
Otalżyno 79,6 5 tak
Salino 70,7 8,6 tak
Orle 64,7 2,8 tak
Czarne (gm. Gniewino) 61 23,1 tak
Dąbrze 57,6 5,6 nie
Wysoka (Wycztok) 52,3 6 tak
Lewinko 51,5 12 tak
Kamień 44,7 31,9 nie
Miłoszewskie 29,3 18,5 tak
Strzepcz 27,3 4 tak
Marchowo Wschodnie 23,4 15,7 tak
Wyspowo 23 4,6 tak
Zawiat 18,4 15,5 nie
Marchowo Zachodnie 18,2 11,9 tak
Borowo 15,4 9,2 nie
Orzechowo 15,1 4,2 tak
Folwarczne 12,9 7,2 nie
Mulk 11,2 2,7 tak
Wygoda 10,6 16,2 nie
Bieszkowickie 10,3 7,2 nie
Trepczykowo 10,1 9,2 nie
Pałsznik 8,7 18 nie
bez nazwy - k./Niepoczołowic 7,5 b.d. nie
Morzyc 7,5 b.d. nie
Łękno 7,5 b.d. nie
Czarne (gm. Szemud) 7,4 b.d. tak
Jelonek 6,5 b.d. nie
Brzeżonko 5,3 b.d. nie
Ustarbowskie 5,3 b.d. tak
1 większa część powierzchni jeziora na terenie powiatu kartuskiego
(gm. Przodkowo, gm. Żukowo)
2 większa część powierzchni jeziora na terenie powiatu kartuskiego
(gm. Sierakowice, gm. Kartuzy)
 

 

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 •  j. Żarnowieckie
 • rz. Łeba
 • rz. Bolszewka
 • rz. Gościcinka
 • rz. Struga Choczewska
 • rz. Chełst
 • rz. Mulk        
 • rz. Bychowska Struga
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).
Dla badań wykonanych w r. 2004 , 2005-7 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.
Dla badań  cieków wodnych z r.2007 dokonano wstępnej klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.
W odniesieniu do badań w r. 2010 dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 15listopada 2011 w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód Dz.U.258, poz 1550 oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 9 listopada 2011 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.258, poz.1045.

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./km rzeki

ost. rok

badań

Wyniki badań

*Klasyf. og.

BZT5

ChZT/OWO

Nog

Pog

*St. sanit./St.ekol

Stan.JCW

Reda

Łęczyce

pow.Strzebieli na / 45,7

2004

2,6

22,3

1,41

0,11

III

III

 

Lęczyce

pon.Strzebieli na / 44,3

2004

2,2

18,5

1,57

0,13

IV

III

 

Wejherowo

Mrzezino/2.6

2006

2,4

17,1

1,53

0,13

III

III

 

 

Mrzezino/2.6

2009 3,5 8,8 2,7 0,25 D D

 

Wejherowo

pon.mOrle/2,5

2004

3,7

22,1

1,32

0,12

III

III

 

Wejherowo

Wejherowo -reper / 20,9

2004

3,2

22,6

1,67

0,15

IV

III

 

Wejherowo

Wejherowo -reper / 20,9

2005

2,9

19,4

1,53

0,15

IV

III

 

Wejherowo

Wejherowo -reper / 20,9

2006

2,8

19,4

1,54

0,16

III

III

 

Reda

ponm.Reda/9,5

2004

2,6

24,7

1,71

0,15

III

III

Słuszewska Struga

Gniewino

uj.do Redy/1,0

2004

1,6

20,7

0,97

0,13

III

III

Bolszewka

Luzino

Barłomino pow.Luzina/ 11,0

2004

3,0

29,7

2,01

0,18

IV

III

 

Luzino

pon.Luzina/8,0

2004

3,6

29,0

2,29

0,22

IV

III

 

Wejherowo

uj.do Redy/0,5

2004

3,4

25,4

1,96

0,19

IV

III

 

Wejherowo

Bolszewo/0.0

2007

2,9 

27,1 

2,51 

0,24 

III 

III 

  Wejherowo Bolszewo/0.0 2008 3,3 bd 2,41 0,191 bd  
  Wejherowo Bolszewo/0,0 2010 4,3 12,0 2,83 1,190 II  

Gościcina

Wejherowo

uj.do Bolszew ki/0,5

2004

3,3

22,9

1,69

0,16

IV

III

Gościcina

Wejherowo

Gościcino /0.1

2007

3,1 

21,0 

1,87 

0,21 

IV 

IV 

  Wejherowo Gościcino/0.1 2008 3,0 bd 1,84 0,179 bd

 

    Gościcino/0,1 2010 3,3 8,9 2,28 0,180 II  

Cedron

Wejhero wo

Młynki, uj.do Redy/0,5

2004

2,1

22,4

0,86

0,16

IV

III

 

Wejherowo

Wejherowo/0,3

2007

1,8 

16,0 

0,85 

0,18 

IV 

III 

  Wejherowo Wejherowo/0.3 2008 1,5 bd 0,916 0,170 bd  
    Wejherowo/0.3 2009 2,0 4,6 1,1 0,25 D D
    Wejherowo/0,3 2010 1,9 10,4 2,44 0,490 III zły

Łeba

Linia

Miłoszewo / 95,0

2000

2,7

21,4

1,62

0,11

III

II

 

Łęczyce

Bożepole / 74,7

2000

2,9

17,9

1,77

0,12

III

II

   

Bożepole / 74,7

2008 3,77 bd 2,25 0,377 bd bd
   

Bożepole / 74,7

2009            

Chełst

Choczewo

Choczewko / 25,0

2000

3,6

26,4

2,73

0,36

non

II

Zagórska Struga

Szemud

Koleczkowo / 23,0

2001

2,3

24,9

1,79

0,15

II

II

 

Rumia

Szmelta pow.Rumii / 13,0

2001

1,7

25,6

1,31

0,13

II

II

Cisa

Rumia

pon.Cisowej,uj.do Kanału Leniwego / 0,1

2001

1,7

27,4

2,38

0,10

III

III

Piaśnica

Gniewino/Krokowa

Czymanowo pow.Jez. Żarnowieckiego

2007

1,6 

29,6 

1,58 

0,15 

IV 

IV 

Piaśnica Krokowa / Gniewo Czymanowo/13,0 pon. Jez. Żarnowieckie 2008 1,5 bd 1,42 0,097 bd

 

 
Piaśnica Krokowa / Gniewo Czymanowo/13,0 pon. Jez. Żarnowieckie 2009 2,1 9,3 1,7 0,19 BD D
    Czymanowo/13,0 pon. Jez. Żarnowieckie 2010 3,6 - - 0,260 - zły

Od r.2009 OWO zamiast ChZT5, zamiast stanu sanitarnego-stan/potencjał ekologiczny, zamiast klasyfikacji ogólnej-stan JCW (jednolitej części wód),                                               stan ekologiczny BD-bardzo dobry, D-dobry, stan jednolitych części wód- D-dobry.

Miano :BZT5(mgO2/dm3) ,  OWO(mgC/ dm3), Nog(mgN/ dm3), Pog(mgP/ dm3).
 

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

brak danych

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 •  wody opadowe
 • wody roztopowe
 • wody ze zbiornika górnego Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żarnowiec                  

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe

Sopot

Wody powierzchniowe

Nazwa
długość (km)
kanał kryty
długość (km)
kanał otwarty
ujście
Swelina
--
2,40 km
Zatoka Gdańska/Sopot
Potok Kamienny
3,10 km
1,80 km
Zatoka Gdańska/Sopot
Potok Babidolski
2,00 km
0,38 km
Zatoka Gdańska/Sopot
Potok Grodowy
0,77 km
0,20 km
Zatoka Gdańska/Sopot
Ciek C7 (Potok Wiejski)
8,35 km
--
Zatoka Gdańska/Sopot
Ciek C6
1,60 km
--
Zatoka Gdańska/Sopot
Potok Haffnera
3,50 km
0,14 km
Zatoka Gdańska/Sopot
Potok Karlikowski
3,10 km
1,60 km
Zatoka Gdańska/Sopot
Ciek C2
1,85 km
0,10 km
Zatoka Gdańska/Sopot
Ciek Graniczny C1
1,90 km
0,86 km
Zatoka Gdańska/Sopot

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika

Nie dotyczy

Monitoring jakości wody

Monitoring wód powierzchniowych na terenie Miasta Sopotu w 2011 r. prowadzony był przez Gdański Uniwersytet Medyczny. Stan sanitarny cieków Gminy Miasta Sopotu można określić jako dobry i stabilny. Jako ciek dość czysty scharakteryzowano Potok Grodowy, Potok Kamienny oraz Ciek C6. Potok Haffnera zakwalifikowano jako ciek o zadowalającym stanie sanitarnym. Do cieków budzących zastrzeżenia pod względem sanitarnym zaliczono: Potok Karlikowski, Potok Babidolski oraz Swelinę. Jako cieki dość znacznie zanieczyszczone sklasyfikowano ciek C1, C2 i C7.
 

Monitoring jakości wody
Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

Długość wybrzeża morskiego w granicach administracyjnych powiatu  4,2 [km]

Długość wybrzeża, gdzie ze względów sanitarnych możliwe jest uruchomienie kąpielisk Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 22czerwca 2011 w komunikacie 1/11 przydatność do kąpieli określił jak nizej:

 • Kamienny potok od granicy z Gdynią do wejścia  13,
 • Sopot Łazienki Północne,Grand Hotel od wejścia 13 do wejścia 22 ,
 • Sopot Łazienki Południowe ,Karlikowo  od wejścia 23 do wejścia 30,
 • Sopot Zdrój od wejścia 32 do granicy z Gdańskiem.
Zagrożenie powodziowe
 • wody morskie,
 • wody roztopowe,
 • wody opadowe.              

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • 17 zbiorników retencyjnych o pojemności 12 437 m3 .

Słupsk

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu
  • nazwa – rz. Słupia,
  • długość – ok. 12 km,
  • ujście – Morze Bałtyckie w miejscowości Ustka.  
 • kanały o długości powyżej 2 km - brak
 • jeziora powyżej 5 ha – brak
Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika

rzeka Słupia

Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Nie jest prowadzony przez miasto

Badania wód powierzchniowych prowadzi WIOŚ w Gdańsku, Oddział w Słupsku.
Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Śro-dowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).
 Dla badań wykonanych w r. 2004 i w latach następnych zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporzą-dzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.
Dla badań  cieków wodnych z r.2007 i następnych dokonano  klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Śro-dowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.
W odniesieniu do badań w r. 2010 dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 15listopada 2011 w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód Dz.U.258, poz 1550 oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 9 listopada 2011 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód po-wierzchniowych Dz.U.258, poz.1045.
 

Rzeka
 
Miasto
 
Punkt kontr./
ost. rok
 
 
Wyniki badań
 
 St. sanit./St.ekol.
Klasyf. og./ST.JCW
km rzeki
badań
BZT5
*ChZT/OWO
Nog
Pog
 
 
 Słupia
 
Słupsk
pow. Słupska/33,7
2003
3,8
15,0
1,41
0,11
non
II
Słupsk
poniżej Słupska /30,2
2003
3,2
16,0
1,49
0,11
non
 
Słupsk
poniżej Słupska /11,3
Charnowo
 
2006
2,59
14,9
2,07
0,123
IV
og III
II
 
 Słupsk
Charnowo/11,3
 
2007
 2,59
21,1 
2,23 
0,12 
V
og IV 
 
    poniżej Słupska/30,2 2008 2,70  bd  1,65  0,28  bd  bd 
      2009  3,50 7,78  1,338  0,085 
 

 0d r.2009 OWO-ogólny węgiel organiczny,  stan ekologiczny, klasyfikacja ogólna jako stan jednolitych części wód(JCW)
stan JCW Z-zły

 

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

Nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

Typ zagrożenia:

 • wody roztopowe,
 • wody opadowe                  

Sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • projekt RZGW – pogłębienie rzeki Słupi,
 • poldery rzeki Słupi
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002