Gdańsk

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
 • data zatwierdzenia 26.03.2002r. (uchwała Nr XLVII/1416/2002 RMG)
 • data aktualizacji planu 27.05.2010r. (uchwała Nr XLIX/1373/10 RMG)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

data uchwalenia 28.02.2008r. ( uchwała Nr XX/503/08 RMG; tekst ujednolicony - Dz. Urzędowy Woj. Pomorskiego z dnia 13 lutego 2012r. poz. 613 )

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

ponad  500 000 Mg

w tym :

 • komunalnych  - 179 376 Mg; w tym niesegregowanych  165 264 Mg
 • przemysłowych  - ponad 300 000 Mg
 • ilość wytworzonych niesegregowanych  odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca  - ok. 330 kg/rok .
Sposób postępowania z odpadami

selektywna zbiórka odpadów w gminach:

 • surowcowych w ponad 950 zestawach (papier, szkło białe i kolorowe, tworzywa sztuczne); odbiór oraz obsługę pojemników realizuje Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. (100% udziałów Miasta);
 • niebezpiecznych – zbiórka realizowana  2 x w roku w systemie objazdowym;
 • przeterminowanych lekarstw – specjalne pojemniki w aptekach ;
 • baterii (zbierane w specjalnej kieszeni znajdującej się w pojemniku na szkło);

 

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Zakład Utylizacyjny sp. z o.o.; 80-180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 55; www.zut.com.pl 
Obszar terenu wraz z rezerwą terenu – 69,95 ha.
Wyposażenie zakładu:

 • sortownia odpadów zmieszanych – 210 000 Mg/rok – 3 zmiany;
 • kompostownia – kontenerowa KNEER – 3 000 Mg/rok;
 • kompostownia tunelowa 40 000Mg/rok – max 60 000 Mg/rok;
 • elektrownia biogazowa - instalacja odzysku biogazu,  w skład której wchodzi system pozyskiwania biogazu oraz   urządzenia do produkcji i przesyłu energii elektrycznej,
 • segment demontażu odpadów wielkogabarytowych  - 12 000 Mg;
 • segment gromadzenia i kruszenia odpadów budowlanych – 50 000 Mg/rok;
 • plac dojrzewania kompostu 30 000 Mg/rok max 45 000 Mg/rok i plac doczyszczania kompostu 27 000 Mg/rok max 39 000 Mg/rok;
 • wiata paczkowania kompostu;
 • segment odbioru i magazynowania odpadów niebezpiecznych – 1 000Mg/rok;
 • segment podczyszczania ścieków o odcieków (odwrócona osmoza) – 180 m3 /d;
 • platforma przyjęcia odpadów od osób fizycznych;
 • kwatera składowania azbestu – poj. kwatery 129 520 m3 ;
 • kwatera składowania odpadów balastowych – 1 651 tys. m3 (sektor 800/1);
 • boksy na odpady zmieszane przeznaczone do sortowania – 6 szt.;
 • boksy na zbelowane surowce wtórne – 12 szt.;
 • plac materiału strukturalnego – 414,7 m2  ;
 • wagi samochodowe o nośności min. 35 ton – 2 szt;
 • brodziki dezynfekcyjne;
 • sprzęt ciężki do eksploatacji składowiska (Bomag  i ŁK-34; 4 ładowarki, 2 spycharki, 2 ciągniki i koparka); 
 • zaplecze administracyjno-socjalne, zaplecze warsztatowe;


składowisko

 • typ składowiska – odpadów komunalnych i przemysłowych
 • wielkość składowiska – 50 ha
 • pojemność całkowita składowiska  - 9 mln. m3
 • liczba kwater ogółem -  2 szt.
 • liczba kwater eksploatowanych  - 1 szt. (sektor 800/1 od 2.01.2010r.)
 • liczba kwater zamkniętych  - 1 szt.  ( sektor 800/2 zamknięty decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 27.11.2009r. określająca datę zaprzestania przyjmowania odpadów na dzień 31.12.2009r.)
 • rekultywacja składowiska – decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego   DROŚ.S.ES.7655-14/09 z dnia 27.11.2009r. wyznacza harmonogram rekultywacji. 
 • monitoring składowiska – badanie poziomu i składu wód podziemnych, powierzchniowych i odcieków; pomiar ilości opadu atmosferycznego; pomiar emisji i składu biogazu; pomiar stopnia osiadania powierzchni składowiska z wykorzystaniem ustalonych reperów metodą GPS;   
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie kwatery/sektor 800/1 - bariera sztuczna ( ił 56-60 cm/bentomata/folia PEHD gr. 2 mm);     
  • podczyszczalnia ścieków i  odcieków  ze składowiska – głównym elementem segmentu jest instalacja odwróconej osmozy, z której ścieki wstępnie poczyszczone są odprowadzane do kanalizacji miejskiej. 

Ilość odpadów zagospodarowanych w 2011r. -  278 168,16 Mg;

w tym

 • Ilość odpadów składowanych  -  162 716,97 Mg
 • Ilość odpadów kompostowanych - 8 032,20 Mg
 • Ilość odpadów wykorzystanych na cele technologiczne - 64 642,25 Mg
 • Ilość odpadów zebranych  do przekazania in. odbiorcom - 4 126,63 Mg                                                                                 
 • Ilość odpadów sortowanych - 38 315,17 Mg
 • Ilość odpadów rozdrabnianych -budowlane - 302,94 Mg
 • Ilość odpadów azbestowych - 32,00 Mg

Port Service sp.z o.o. ul. Mjr. H. Sucharskiego 75; 80-365 Gdańsk;
 

 • Spalarnia   ul. Mjr. H. Sucharskiego 75; 80-365 Gdańsk; www.portservice.com.pl
  • podstawowe dane techniczne  pieca obrotowego
  • maks. wydajność spalarni wynosi – 20 000 Mg/rok (odpady niebezpieczne inne niż zakaźne medyczne) i 11 000 Mg/rok  (odpady zakaźne medyczne);
  • godz. wydajność – 2,5 Mg/h (odpady niebezpieczne inne niż zakaźne medyczne) i 1,6 Mg/h  (odpady zakaźne medyczne);
  • min. temperatura spalania – 8500 C (odpady niebezpieczne inne niż zakaźne medyczne) i 11000 C (odpady zakaźne medyczne);
  • do spalania kierowane są odpady ropopochodnych, farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, przeterminowanych produktów, chemikalia, opakowania, odpady medyczne.

Ilość unieszkodliwionych poprzez spalenie w roku 2011odpadów – ok. 14 339 Mg.

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

data przyjęcia -   grudzień 2002 r. (ok. 1 800 budynków, w tym ok. 1 000 domów jednorodzinnych - powierzchnia materiałów azbestowych - ok. 260 000 m².)
 

Programy usuwania azbestu

data przyjęcia    - brak

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na terenie Miasta Gdańska urządzenia zawierające PCB zidentyfikowano w czterech przedsiębiorstwach:

 • Saur Neptun Gdańsk SA,ul.Wałowa 46, 80-858 Gdańsk-Straszyn pompownia SobieskiT, Motława T-magazyn inwestycyjny, i oczyszczalnia „Wschód”-kondensatory,
 • GZNF”Fosfory” Sp z o.o. ul.Kujawska 2 , 80-550 Gdańsk –rozdzielnie elektryczne na wydziałach produkcyjnych-kondensatory, Urządzenia przeładunkowe ABR-transformatory,
 • Stocznia Gdańska SA ul.Na Ostrowiu5/20, 80-373 Gdańsk, stacje P- transformator, kondensatory,
 • Federal-Mogul Bimet SA, al.Grunwaldzka 481,80-953 Gdańsk-kondensatory,                        
 • Cemax Polska Sp. z o.o. al. Jerozolimskie 212, Warszawa, Wytwórnia Betonu Towarowego, ul. Połęże 5, 80-720 Gdańsk –dwie baterie kondensatorów.

 

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • ZŁOMOWIEC ul. Kościuszki 2a; 80-451 Gdańsk i Mostowa 3, 80-778 Gdańsk;
 • PPHU HERA ul. Wschodnia 17;80-066 Gdańsk;
 • Panta  sp. z o.o. ul. Uczniowska 52, 80-530 Gdańsk;
 • RAAN Rafał Tyda, Andrzej Piotrowski ul. Budowlanych 5;80-298 Gdańsk
 • AUTO RECYCLING SERVICE Marek Kawka ul. Lęborska 1a; 80-386 Gdańsk
 • DRAPOL sp. z o.o. ul Litewska 18; 80-719 Gdańsk
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • ul. Uczniowska 52 Gdańsk (Panta sp.z o.o. www.panta.gda.pl )
 • ul. Jabłoniowa 55 Gdańsk  (Zakład Utylizacyjny sp. z o.o. www.zut.com.pl )
 • kontenery –ul. Gospody 10 i ul. Nałkowskiej 4 (godz. otwarcia 10-18. sob. 11-14, tel. 606 611 721- Organizacja Odzysku ELEKTREKO poprzez firmę PESTAR www.elektroeko.pl
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Gdynia

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

 W dniu 24 września 2008 roku Rada Miasta Gdyni uchwałą nr XXIII/557/08 przyjęła "Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2008 - 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 - 2014". Data zatwierdzenia  24.09.2008.
 

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

Data uchwalenia 28 maja 2008r (Uchwała Nr XX/480/08Rady Miasta Gdyni)
ostatnia zmiana: 28 03.2012 (Urzwała Nr XVIII/359/12 Rady Miasta Gdyni)

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

brak danych
W r, 2009 141 599Mg w tym komunalnych 105 387Mg, przemysłowych 36 211Mg
ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca:   344 kg

Sposób postępowania z odpadami

Brak danych

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Składowisko -BRAK na terenie gminy
Nazwa i lokalizacja  składowiska Eko Dolina Sp. z o.o. Łężyce , Al.Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo powiat Wejherowo

 • typ składowiska: inne niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha ) 8 ha (kwatera B1) i 7 ha (kwatera B2)
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 1 200 000 m3 (kwatera B1) i 1 020 000 m3 (kwatera B2)
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) kwatera B1 (pojemność wykorzystana) kwatera B2 na 30.04.2012 około 960 415 m3 (szacunek)
 • liczba kwater ogółem ( szt. )  2
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 1
 • rekultywacja składowiska tak-kwatera B1 w fazie rekultywacji    
 • monitoring składowiska tak  
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie tak   
 • bariera naturalna / bariera sztuczna tak - obydwie
 • drenaż odcieków tak   
 • oczyszczalnia odcieków tak 
 • instalacja do odgazowania tak  
 • waga tak      
 • kompaktor tak    
 • linia sortownicza tak   
 • kompostownia tak    

Unieszkodliwiono:

 • 67 639 Mg (kwatera B1) w tym 12 329 Mg komunalnych
 • 15 679 Mg (kwatera B2) w tym 2 907 Mg komunalnych


http://www.ekodolina.pl/text_pages/sortownia-odpadow,26.html

Spalarnia brak na terenie Gdyni

Kompostownia brak na terenie Gdyni

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

„Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest wraz z programem ich usuwania dla miasta Gdyni” Opracowane - 2008r
 

Programy usuwania azbestu

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni Nr 6836/08/V/O data przyjęcia  1.07.2008 

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

 wg listy prowadzonej przez  Urząd Marszałkowski

 • Stocznia Remontowa Nauta S.A.ul. Waszynktona1, 81-137 Gdynia,
 • Stacja trafo –wyłącznik olejowy, stacja trafo –kompresorownia-kondensatory
 • Jednostka Wojskowa,ul. Zielona, 81-117 Gdynia ,Babie Doły, lotnisko –transformator,
 • Komenda Portu Wojennego Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą1, 81-103 Gdynia, teren Komendy-transformatory,
 • Stocznia Marynarki Wojennej S.A. ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia, transformatory.
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Stacja demontażu/ Punkt zbierania Pojazdów ul. Krzywoustego 4 Gdynia, 
 • FHU Zenon Cisowski 84 239 Bolszewo ul. Włoska 5

http://www.pomorskie.eu/res/BIP/UMWP/urzad/departamenty/04_01_12_wykaz_przedsi_biorc_w_prowadz_cych_stacje_i_punkty_stan_na_stycze__2012.pdf
 

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Gdynia Witomino, ul. Konwaliowa 1
 • Gdynia Cisowa, ul. Chylońska 301
 • Gdynia Pogórze ul. Żeliwma 3
 • Gdynia Karwiny ul. Brzechwy 7
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Nie występują

Powiat Bytowski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Brak danych z powiatu w r.2011 

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

Brak danych z powiatu w r.2011 

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

Brak danych z powiatu w r.2011 

Sposób postępowania z odpadami

Brak danych z powiatu w r.2011 

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Wg danych z Urzędu Marszałkowskiego
Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o., Składowisko odpadów w Sierznie, gmina Bytów

 • typ składowiska: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
 • wielkość składowiska (ha): powierzchnia w granicach korony – 3,25; powierzchnia całkowita – 7,39  
 • pojemność całkowita składowiska (Mg/m3): 216 370 / 525 585
 • pojemność pozostała do wypełnienia (Mg/m3): bd/ 200508  
 • liczba kwater ogółem (szt.): 1
 • liczba kwater eksploatowanych (szt.): 1
 • liczba kwater zamkniętych (szt.): 0
 • monitoring składowiska: tak
 • wyposażenie składowiska:
  • uszczelnienie bariera sztuczna + izolacja syntetyczna 0,5 mm
  • drenaż odcieków tak
  • instalacja do odgazowania tak, pochodnia
  • waga tak
  • kompaktor tak
  • linia sortownicza tak

Ilość niesegregowanych odpadów komunalnych unieszkodliwionych na składowisku w 2011 r. 5302,6 Mg, razem 8361,4 Mg

Kompostownia 8000Mg /rok


Zakład Usług Komunalnych i Transportowych s.c. „Kodek”, Składowisko odpadów komunalnych dla miasta i gminy Miastko w Gatce, gmina Miastko

 • typ składowiska: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
 • wielkość składowiska (ha): powierzchnia w granicach korony – 2,17; powierzchnia całkowita – 9,13  
 • pojemność całkowita składowiska (Mg/m3): - / 80 000
 • pojemność pozostała do wypełnienia (Mg/m3): bd/ 7538
 • liczba kwater ogółem (szt.): 1
 • liczba kwater eksploatowanych (szt.): 1
 • liczba kwater zamkniętych (szt.): 0
 • monitoring składowiska: tak
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie bariera naturalna + izolacja syntetyczna 1,8 mm
  • drenaż odcieków tak
  • oczyszczalnia odcieków nie
  • instalacja do odgazowania tak, emisja do atmosfery
  • waga tak
  • kompaktor tak

Ilość niesegregowanych odpadów komunalnych unieszkodliwionych na składowisku w 2011 r. 2035Mg, razem ok.2070

 

Zakład Gospodarki Komunalnej, Składowisko odpadów komunalnych Rokity, gmina Czarna Dąbrówka

 • Składowisko zamknięte w r.2010.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej, Składowisko odpadów komunalnych Kozy, gmina Czarna Dąbrówka

 • Składowisko zamknięte w r.2010

 

Gmina Studzienice, Składowisko odpadów komunalnych w Osławie Dąbrowie, gmina Studzienice

 • Składowisko zamknięte w r.2010 
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

Brak danych z powiatu za rok 2011 

Programy usuwania azbestu

Brak danych z powiatu za rok 2011 

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Brak danych z powiatu za rok 2011 

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Brak danych z powiatu za rok 2011 

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Brak danych z powiatu za rok 2011 

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Brak danych z powiatu za rok 2011 

Powiat Chojnicki

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
Sposób postępowania z odpadami
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Powiat Człuchowski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
Sposób postępowania z odpadami
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Powiat Gdański

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
Sposób postępowania z odpadami
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Powiat Kartuski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami powiatowy 

 • data zatwierdzenia – 29 kwietnia 2004 r.
 • data aktualizacji planu – 24 kwietnia 2008 r.

Gmina Kartuzy

 • data zatwierdzenia –  28 czerwca 2010 r. (data uchwalenia)          
 • data aktualizacji planu: nie dotyczy,

Gmina Sulęczyno 

 • data zatwierdzenia – 17 lipca 2004 r..
 • data aktualizacji planu – 19 listopada 2008 r.

Gmina Chmielno 

 • data zatwierdzenia – 27 sierpnia 2004 r.
 • data aktualizacji planu: brak danych

Gmina Przodkowo 

 • data zatwierdzenia – 31 sierpnia 2004
 • brak aktualizacji

Gmina Stężyca

 • data zatwierdzenia 2004 r.
 • brak aktualizacji

Gmina Somonino

 • data zatwierdzenia: 23.07.2004 r.
 • w trakcie aktualizacji

Gmina Sierakowice 

 • data zatwierdzenia:  29 października 2004 r.
 • brak aktualizacji

Gmina Żukowo 

 • data zatwierdzenia:  22 września 2004 r.
 • brak aktualizacji
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Gmina Kartuzy - data uchwalenia - uchwała nr XVII/215/08 z dnia 27 lutego 2008 r.
 • Gmina Sulęczyno - data uchwalenia – uchwała Nr XV/131/2008 z dnia 19 listopada 2008 r.
 • Gmina Chmielno - data uchwalenia: 05.12.2006 r.
 • Gmina Przodkowo - data uchwalenia : 25 października 2006 r.
 • Gmina Stężyca - data uchwalenia 26 luty 2008 r.
 • Gmina Somonino - data uchwalenia: 27 czerwca 2006 r.
 • Gmina Sierakowice - data uchwalenia: 20 czerwca 2006 r.
 • Gmina Żukowo - data uchwalenia – uchwała Nr XLVIII/779/2006 z dnia 26 października 2006 r. (zmiana uchwała Nr V/78/2007 z dnia 9 lutego 2007 r.)
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

14 985 Mg
w tym

 • komunalnych –13 882 (Gm. Kartuzy łącznie z przemysłowymi)
 • przemysłowych-1103

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca-117 kg

Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: (szkło, papier, plastik, niebezpieczne, inne: baterie
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Zakłady unieszkodliwiania – nieczynne składowiska odpadów w Kartuzach, w Kaplicy (gm. Somonino) i Kłodnie (gm. Sulęczyno) – monitoring składowisk w fazie poeksploatacyjnej 
Spalarnia – brak w powiecie
Kompostownia – brak w powiecie
Brak  na terenie powiatu zakładów unieszkodliwiania i odzysku odpadów, w tym głównie zmieszanych odpadów komunalnych.
Odpady wywożone są  przez upoważnione do tego firmy do zakładów w sąsiednich powiatach.
 

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Gmina Somonino – tak
 • Gmina Przodkowo – tak
 • Gmina Stężyca – tak
 • Gmina Sierakowice – tak
 • Gmina Żukowo - tak
 • Gmina Chmielno – tak
 • Gmina Kartuzy  - nie, inwentaryzacja w trakcie realizacji
 • Gmina Sulęczyno – tak
Programy usuwania azbestu
 • Gmina Kartuzy – uchwala z dnia 23 luty 2011 r.
 • Gmina Sulęczyno – data przyjęcia 14 lipca 2010 r.
 • Gmina Chmielno – data przyjęcia 27 luty 2009 r.
 • Gmina Przodkowo – uchwała z dnia 26 lutego 2009 r.
 • Gmina Stężyca – uchwała z dnia 28 grudnia 2007 r.
 • Gmina Somonino – uchwała Rady Gminy nr XII/81/07 z dnia 20 grudnia 2007 r.
 • Gmina Sierakowice – „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sierakowice na lata 2009-2018” - uchwała Rady Gminy Sierakowice nr XXVI/263/09
 • z dnia 28 stycznia 2009 r.
 • Gmina Żukowo – „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Żukowo na lata 2007-2032” - uchwała Rady Miejskiej w Żukowie nr XIV/235/2007
 • z dnia 28 grudnia 2007 r.
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Według listy prowadzonej przez  Urząd Marszałkowski, na terenie powiatu kartuskiego nie ma zakładów posiadających  PCB

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
  • Józef Cybula „Hossa”, ul. Gdańska 28, 83-300 Kartuzy
 • Stacje demontażu pojazdów:

  • Firma P.H.U. „JARBLACH”- Konkel Jarosław ul. Witosa 2, 83-330 Żukowo,
  • Przedsiębiorstwo Handlowe „We-Met” – Janusz Wenta, ul. Królewska 63, 83-342 Kamienica Królewska

 

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • SANIKO – ul. Ceynowy 8, 83-300 Kartuzy
 • KAPEO – ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy
 • ELWOZ – Szklana 44, 83-340 Sierakowice
 • EKO-COMP Anna Grzonkowska-Dolniak, ul. Cicha 6, 83-322 Borowo

Gmina Kartuzy:

 • zbiórka w drodze wystawek

Gmina Żukowo:

 • zbiórka przy ul. Kościerskiej w Żukowie (obok przepompowni ścieków)

Gmina Sulęczyno:

 • przy wystawkach odpadów wielkogabarytowych

Gmina Somonino:

 • przy oczyszczalni ścieków w Sławkach oraz punkt objazdowy zbierający „elektrośmieci” z terenu całej gminy  

Gmina Chmielno:

 • Garcz, ul. Kartuska 25, parking przy Centrum Integracji Społecznej,
 • Miechucino, ul. Kartuska 5, hydrofornia gminna
 • Chmielno, parking przy skrzyżowaniu ulic Grodzkiej i Grzędzickiego.
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Brak danych z powiatu. 

Powiat Kościerski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
Sposób postępowania z odpadami
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
Programy usuwania azbestu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Powiat Kwidzynski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
 • Powiat Kwidzyński data zatwierdzenia 29.12.2003, data aktualizacji 26.05.2008r.
 • Miasto Kwidzyn -27.05.2004, data aktualizacji 16.12.2008r.
 • Gmina Kwidzyn – 24.06.2004, data aktualizacji 30.12.2008r.
 • Gmina Gardeja – 30.06.2004
 • Gmina Sadlinki – 29.06.2004
 • Gmina Ryjewo – 31.05.2004
 • Miasto i Gmina Prabuty – 22.06.2004 
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Miasto Kwidzyn – data uchwalenia 30.03.2006r.
 • Gmina Kwidzyn - data uchwalenia 29.11.2006r.
 • Gmina Gardeja - data uchwalenia 29.09.2006r.
 • Gmina Sadlinki - data uchwalenia 29.11.2006r.
 • Gmina Ryjewo - data uchwalenia 28.12.2005r.
 • Miasto i Gmina Prabuty - data uchwalenia 31.03.2000r 
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

28338,41 Mg

w tym :

 • komunalnych: 24346,16 Mg
 • przemysłowych: Miasto Kwidzyn 3856,56 Mg, Gmina Kwidzyn – 135,69 Mg
   

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 345,7 kg

 

Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach:
  • szkło
  • papier  
  • plastik  
  • niebezpieczne (przeterminowane leki, baterie)
  • inne (odpady zielone)
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie
 • odzysk poprzez kompostowanie (osady ściekowe, odpady zielone) 
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Gliwa Mała 

 • Zakład utylizacji odpadów
 • typ składowiska
 • wielkość składowiska ( ha ) 2,95
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 185000,0 Mg
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 171500,0 Mg
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 4
 • liczba kwater eksploatowanych ( szt. ) 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0
 • monitoring składowiska tak
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie bariera naturalna i sztuczna
  • drenaż odcieków
  • instalacja do odgazowania
  • waga
  • kompaktor
  • linia sortownicza
  • kompostownia – pryzmy

Ilość unieszkodliwionych w r. 2010 odpadów 7232,664Mg

Ilość unieszkodliwionych w r.2011. odpadów na składowisku [Mg]
Brak danych


Spalarnia – brak w powiecie
Kompostownia – brak w powiecie 

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Miasto Kwidzyn – tak
 • Gmina Kwidzyn - tak
 • Gmina Sadlinki – nie
 • Gmina Gardeja – tak
 • Gmina Ryjewo – tak
 • Gmina Prabuty – tak 
Programy usuwania azbestu
 • Miasto Kwidzyn – tak, data przyjęcia 16.12.2008r. w ramach aktualizacji Planu Gospodarki odpadami
 • Gmina Kwidzyn – tak, data przyjęcia 18 kwiecień 2007r.
 • Gmina Sadlinki – nie
 • Gmina Gardeja – nie
 • Gmina Ryjewo – nie
 • Gmina Prabuty – tak, data przyjęcia 22.06.2004r w ramach Planu Gospodarki Odpadami
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Na liście prowadzonej przez Pomorski Urząd Marszałkowski nie występują zakłady zlokalizowane w powiecie kwidzyńskim
 

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • PHU „MAN”, Kwidzyn, ul. Łąkowa 44 – stacja demontażu
 • Firma „MAJEROWICZ” Brachlewo 49, gmina Kwidzyn – stacja demontażu

 

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • „INET” ul, Słowiańska 13a, Kwidzyn - sprzedaż detaliczna i zbiórka sprzętu elektronicznego 
 • FIRMA HANDLOWA „SUKCES” Sp. z o.o. 10-409 OLSZTYN ,ul. Lubelska 32 SKLEP Nr 35 KWIDZYN ul. Sztumska 14, sprzedaż detaliczna i zbiórka sprzętu AGD i RTV 
 • „MARS” S.A. ul. Górczyńska 23 Gorzów Wlkp., SKLEP w KWIDZYNIE ul. Dębowa 4, Kwidzyn, sprzedaż oraz zbiórka, sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
 • „BYCHOWO”- hurtownia kabli i przewodów, ul. Toruńska 34 Kwidzyn, sprzedaż oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
 • H-EL – hurtownia elektryczna, Spółka Komandytowa, ul. Toruńska 34, Kwidzyn, sprzedaż oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
 • Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. ul. Krótka 4 Kwidzyn - sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
 • „GRENE” ul. Skandynawska 1, Modła Królewska, Kwidzyn ul. Malborska 134 -sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
 • „KOP EL” SP. z o.o. Hurtownia Elektryczna, ul. Polna 107, 87-100 Toruń, odział w Kwidzynie, ul. Żwirowa 4 -sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego 
 • GRACOMM Przedsiębiorstwo Handlowe, sprzedaż - ul. Batalionów Chłopskich 25 Kwidzyn, zbiórka - - ul. Batalionów Chłopskich 4 Kwidzyn, sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
 • „TECHTRONIK” Sp. J., sprzedaż - ul. Targowa 11A, zbiórka – Targowa 18, Kwidzyn, sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
 • F.H.U. „WALKUSZ” ul. Hallera 77, Kwidzyn, sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
 • „BMS” S.C. P H-U ul. Staszica 22, Kwidzyn, sprzedaż detaliczna i zbiórka sprzętu AGD i RTV 
 • „DOMAR – BYDGOSZCZ” S.A., ul. Jagiellońska 78 Warszawa, FILIA W BYDGOSZCZY, ul. Szejnochy 4, Kwidzyn ul. Słowackiego sprzedaż detaliczna i zbiórka sprzętu AGD i RTV 
 • „EFEKT” S.C. ul. Targowa 12, Kwidzyn, sprzedaż detaliczna i zbiórka sprzętu AGD i RTV 
 • AGD- SPORT ul. Słowiańska 11, Kwidzyn, sprzedaż detaliczna i zbiórka sprzętu AGD i RTV 
 • Artykuły fotograficzne, ul. Chopina 12, Kwidzyn, sprzedaż detaliczna i zbiórka sprzętu, fotograficznego 
 • Artykuły Wielobranżowe HURT-DETAL, ul. Daszyńskiego 1, Prabuty, ul. Piłsudskiego 2B (sklep AGD) Kwidzyn, sprzedaż detaliczna i zbiórka sprzętu AGD 
 • EMPIK Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 116/122, Warszawa, ul. Kopernika 25 A, Kwidzyn - sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektronicznego 
 • Pośrednictwo Ubezpieczeniowe i Handel Detaliczny, ul. Grudziądzka 24, Kwidzyn, sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego; 
 • Telekomunikacja Polska, Region Północny Pionu Administracji, siedziba w Warszawie, Salon Sprzedaży TP- ul. Chopina 28, Kwidzyn - sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
 • Dyrekcja Wykonawcza Carrefour Polska Sp. z. o.o., siedziba w Warszawie Champion Kwidzyn, ul. Słowackiego 14 - sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
 • PHU „FALKO” Katarzyna Rzemieniec ul. 15 Sierpnia 25, Kwidzyn, sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
 • Ahold Polska sp. z o.o., siedziba w Krakowie, sklep hypernova , ul. 3 Maja 26, Kwidzyn, sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
 • Usługi Komputerowe „ELKOMP”, przy ul. Kochanowskiego 11, Kwidzyn Barbara Bodus - sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektronicznego 
 • Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jankowicach – Tarnowo Podgórne; ul. Grunwaldzka Kwidzyn - sprzedaż detaliczna oraz zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

Dla mieszkańców Kwidzyna zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzi:

 • Zakład Utylizacji Odpadów z siedzibą przy ul. Owczej 7 w Kwidzynie. (ZGO w Gilwie Małej) 

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Kwidzyna :

 • PUS Sp. z o.o. ul. Wiślana 2 Kwidzyn 
 • P P-H-U GAMINEX przy ul. Sportowej 2 Kwidzyn, 

po uprzednim uzgodnieniu terminu i miejsca odbioru (za pośrednictwem spółdzielni mieszkaniowych), odbierają taki sprzęt od mieszkańców.

 

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Nie występują.     

Powiat Lęborski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

data zatwierdzenia

 • Powiat Lęborski   30.06.2004r.
 • Gmina Łeba   25.10.2004r. 
 • Gmina Cewice  26.08.2004r.  
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska 29.09.2004r.
 • Gmina Wicko   21.09.2004r.
 • Gmina Lębork   03.09.2004r.

data aktualizacji planu

 • Powiat Lęborski   27.11.2009r.
 • Gmina Łeba   bd.
 • Gmina Cewice   nie przyjęto aktualizacji 
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska 10.03.2010r.
 • Gmina Wicko   27.01.2009r.
 • Gmina Lębork   2009r.
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

data uchwalenia

 • Gmina Łeba   29.06.2011r.
 • Gmina Cewice   27.05.2010r.
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska 14.06.2006r. (zmiana 28.09.2006r.)
 • Gmina Wicko   24.10.2006r.
 • Gmina Lębork   03.04.2007r.
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

64523  Mg bez Gminy Łeba

w tym :

 • komunalnych 20 135   bez Gminy Łeba
 • przemysłowych ok 44350 bez Gminy Łeba
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca w powiecie na podstawie danych z gmin  327 kg .

Gmina Łeba: bd

Gmina Cewice:

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku 698,19 Mg + 3842,48 m3 tj ok. 700M w tym:
  • komunalnych – 514,22 Mg
  • przemysłowych -  bd
  • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca – 69 kg

Gmina Nowa Wieś Lęborska:

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku 798,11Mg w tym:
  • komunalnych – 798,11 Mg
  • przemysłowych -  bd
  • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca –59 kg

Gmina Wicko:

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku 123,05 Mg w tym:
  • komunalnych – 123,05 Mg
  • przemysłowych -  bd
  • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca – 21 kg

Gmina Lębork:

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku 62 200 Mg w tym:
  • komunalnych – 18 700 Mg
  • przemysłowych -  43 500 Mg
  • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca – 537 kg
Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach:
  • szkło 
  • papier  
  • plastik 
  • niebezpieczne 
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • odzysk 
  Lp.
  Miasto/ gmina
  Rok realizacji
  Ilość zebranego szkła (Mg)
  Ilość zebranych tworzyw sztucznych (Mg)
  1.
  Cewice
  2011
  48,33
  34,03
  2.
  Lębork
  2011
  159,25
  123,45
  3.
  Wicko
  2011
  bd
  bd
  4.
  Nowa Wieś Lęborska
  2011
  109,85
  73,92
  5.
  Łeba
  2011
  bd
  bd
   

 

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

składowisko Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Opadów sp. z o. o. w Czarnówku

 • typ składowiska– odpady inne niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha ) 4,48
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg )  544.400
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 5
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 3
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 2
 • monitoring składowiska  tak
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie    bariera sztuczna – geomembrana HDPE 2mm
 • drenaż odcieków   tak
 • instalacja do odgazowania  tak
 • waga     tak
 • kompaktor    tak
 • linia sortownicza   tak
 • kompostownia    tak

Ilość unieszkodliwionych w r. 2010 odpadów 7.784,60 Mg*
*Ilość unieszkodliwionych odpadów dotyczy wszystkich gmin, które zawarły porozumienie z Przedsiębiorstwem Składowania i Przetwórstwa Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku (w tym gmin nie wchodzących skład powiatu lęborskiego)

Spalarnia - brak spalarni

 • lokalizacja spalarni
 • podstawowe dane techniczne

Kompostownia

 • lokalizacja Czarnówko
 • rodzaj / typ pryzmowa  (mechaniczno-biologiczna instalacja przetwarzania osadów)
 • podstawowe dane techniczne moc przerobowa 16.000 Mg/rok

Kompostownia

 • lokalizacja Czarnówko
 • rodzaj / typ bioreaktorowa 
 • podstawowe dane techniczne przepustowość 25.000 Mg/rokIlość odzyskanych w r. 2011 odpadów 67 184,90 Mg *

*Ilość odzyskanych odpadów dotyczy wszystkich gmin, które zawarły porozumienie z Przedsiębiorstwem Składowania i Przetwórstwa Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku (w tym gmin nie wchodzących skład powiatu lęborskiego)
 

 

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

TAK

Programy usuwania azbestu
 • Gmina Łeba – grudzień 2006r.
 • Gmina Cewice – 10.03.2010r. (zmiana 27.05.2010r., 30.03.2011r. i 23.02.2012r.)
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska – 29.05.2009r.
 • Gmina Wicko – 29.05.2009r.
 • Gmina Lębork – 27.12.2011r.
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

wg listy prowadzonej przez  Urząd Marszałkowski

Gm. Cewice, Jednostka  Wojskowa Siemirowice 84-313 , transformatory.
 

 

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Punkt Skupu Surowców Wtórnych, Kazimierza Bandzmera, przy ul. Pionierów 13 w Lęborku.

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • REMONDIS Sp. z o.o. ul. Kossaka 104, 84-300 Lębork
 • ELWOZ Sp. z o.o. Szklana 44, 83-334 Miechucino
 • Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. Czarnówko 34, 84-351 Nowa Wieś Lęborska
 • Punkt Skupu Surowców Wtórnych, Kazimierza Bandzmer, ul. Pionierów 13  84-300Lębork

Wykaz firm zajmujących się zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie powiatu lęborskiego, według danych figurujących w Rejestrze Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego udostępnionych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska mieści się na stronie internetowej - http://rzseie.gios.gov.pl/
 

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Brak danych

Powiat Malborski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

powiatowy:

 •  data zatwierdzenia uchwałą  Rady Powiatu: 01.12.2004, zaktualizowany w 2011 r. – uchwała  Rady Powiatu 27.04.2011 r.

gminne:

 • Gmina Miłoradz - data zatwierdzenia uchwałą Rady Gminy: 25.11.2004, zaktualizowany 30.03.2011 r.
 • Gmina Lichnowy - data zatwierdzenia  uchwałą Rady Gminy: 31.03.2005, zaktualizowany 21.03.2009 r.
 • Miasto i Gmina Nowy Staw - data zatwierdzenia uchwałą Rady Gminy: 30.12.2004, zaktualizowany 30.12.2010 r.
 • Gmina Malbork - data zatwierdzenia uchwałą Rady Gminy: 31.03.2005, zaktualizowany 22.06.2011 r.
 • Gmina Stare Pole - data zatwierdzenia uchwałą Rady Gminy: 30.12.2004, zaktualizowany 28.12.2010 r.
 • Miasto Malbork - data zatwierdzenia uchwałą Rady Miasta: 24.02.2005, zaktualizowany 28.12.2010 r.
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

Gmina Miłoradz - data uchwalenia 08.03.2006
Gmina Lichnowy - data uchwalenia 08.12.2005
Gmina Malbork - data uchwalenia 26.09.2006
Miasto Malbork - data uchwalenia 27.04.2006
Miasto i Gmina Nowy Staw - data uchwalenia 06.12.2006
Gmina Stare Pole - data uchwalenia 21.09.2006

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

13 111,9 Mg

w tym :

 • komunalnych 12 762,04 Mg
 • przemysłowych 349,86 Mg

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca w powiecie na podstawie danych z gmin 201 kg .

Sposób postępowania z odpadami

Miasto Malbork

 • Selektywna zbiórka odpadów: szkło, papier, plastik, niebezpieczne, biodegradowalne, tekstylia
 • Unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, spalanie,
 • odzysk
 • punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o.

Miasto i Gmina Nowy Staw

 • Selektywna zbiórka odpadów: szkło, papier, plastik, niebezpieczne i inne
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne.
 • odzysk: na terenie Miasta i Gminy Nowy Staw nie ma instalacji do odzysku odpadów. Są one poddawane odzyskowi poza terenem Miasta i Gminy Nowy Staw.

Gmina Malbork

 • Selektywna zbiórka odpadów: szkło, papier, plastik,
 • Zmieszane odpady komunalne - odbiór przez uprawnione przedsiębiorstwa, unieszkodliwiane na składowisku odpadów komunalnych,
 • Odzysk: recykling odpadów opakowaniowych: papier, szkło i tworzywa sztuczne

Gmina Miłoradz

 • Selektywna zbiórka odpadów: szkło, papier, tworzywa sztuczne (plastik),
 • Zmieszane odpady komunalne - odbiór przez uprawnione przedsiębiorstwa, unieszkodliwiane na składowisku odpadów komunalnych,
 • Odzysk: recykling odpadów opakowaniowych: papier, szkło i tworzywa sztuczne

Gmina Lichnowy

 • Selektywna zbiórka odpadów: szkło, plastik, makulatura, żarówki oraz baterie
 • Zmieszane odpady komunalne - odbiór przez uprawnione przedsiębiorstwa, unieszkodliwiane na składowisku odpadów komunalnych,
 • Odzysk: recykling odpadów opakowaniowych: papier, szkło i tworzywa sztuczne

Gmina Stare Pole

 • Selektywna zbiórka odpadów: szkło, plastik, baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Zmieszane odpady komunalne - odbiór przez uprawnione przedsiębiorstwa, unieszkodliwiane na składowisku odpadów komunalnych w Szaleńcu, ZUO w Tczewie
 • Odzysk: tworzywa sztuczne, szkło, makulatura, gleba, ziemia w tym kamienie, gruz, ustabilizowane osady ściekowe.
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacja: Szaleniec, gmina Stare Pole

Składowisko

 • typ składowiska IN
 • wielkość składowiska (ha): 2,18 ha, powierzchnia składowania 0,63 ha
 • pojemność całkowita składowiska (Mg): 7 759,57 Mg
 • pojemność pozostała do wypełnienia: 1 970,56  m3
 • liczba kwater ogółem (szt.): 5
 • liczba kwater eksploatowanych (szt.): 5
 • liczba kwater zamkniętych (szt.): 0
 • monitoring składowiska: tak
 • wyposażenie składowiska:
 • uszczelnienie: bariera naturalna
 • drenaż odcieków: tak
 • Ilość unieszkodliwionych w r.2011 odpadów na składowisku w tym typu  komunalnych [Mg] 453,47 Mg

Spalarnia - brak
Kompostownia - brak

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

Gmina Miejska Malbork – tak
Gmina Nowy Staw – tak
Gmina Malbork – tak
Gmina Miłoradz – tak
Gmina Lichnowy – tak
Gmina Stare Pole – tak

Programy usuwania azbestu

Powiat Malborski – Uchwała Rady Powiatu Nr XVII/160/2007 z dnia 19.12.2007 r.
Gmina Miejska Malbork – Uchwała Rady Miasta Nr XXII/180/08 z dnia 28.02.2008 r.
Miasto i Gmina Nowy Staw – Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Stawie Nr 92/2007 z dnia 25.10.2007 r.
Gmina Malbork – Uchwała Rady Gminy Malbork Nr XIV/100/2007 z dnia 23.11.2007 r.,
Gmina Miłoradz – Uchwała Rady Gminy Miłoradz Nr XXIX/241/09 z dnia 09.11.2009 r.
Gmina Lichnowy – Uchwała Rady Gminy Lichnowy Nr XX/202/08 z dnia 04.09.2008 r.
Gmina Stare Pole Uchwała Gminy Stare Pole Nr X/77/2011 Rady Gminy Stare Pole z dnia 26 października 2011 r.

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

wg listy prowadzonej przez  Urząd Marszałkowski

Malbork, ECO Malbork Sp.z o.o.ul. Sikorskiego 39A, 80-200 Malbork, rozdzielnia, kondensatory,

 

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Na terenie powiatu nie ma punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

gmina Malbork - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Gen. de Gaulle’a 70, 82-200 Malbork, www.malbork.pl, www.elektrosmieci.pl.
gmina Miłoradz – gmina posiada zawartą umowę z Przedsiębiorstwem Techniczno – Handlowym „PESTAR” ze Starogardu Gdańskiego, które odbiera odpady bezpośrednio z gospodarstw domowych
Miasto i Gmina Nowy Staw – ELTRONEX Sklep przy ul. Rynek K. Pułaskiego w Nowym Stawie.
 

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

składowisko odpadów na ul. Ceglanej w Malborku – obszar 9 ha, przeznaczone do rekultywacji,
składowisko odpadów na ul. Tczewskiej w Malborku – obszar 6 ha, przeznaczone do rekultywacji. 

Powiat Nowodworski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Nowodworskiego uchwalony dnia 12 lutego 2004, data aktualizacji: 27 kwietnia 2010 r.
Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański uchwalony dnia 26 października 2004, data aktualizacji: 27 października 2011 r.
Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Krynica Morska uchwalony  dnia 27 października 2004, data aktualizacji:   brak
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Ostaszewo uchwalony dnia 27 października 2004, data aktualizacji:  31 maja 2011 r.
Plan Gospodarki Odpadami dla  Gminy Stegna uchwalony dnia 30 grudnia 2004,  data aktualizacji:  w trakcie wykonywania 
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sztutowo dnia 28 października 2004, data aktualizacji:  22 grudnia 2008 r.

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

Data uchwalenia:

 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański - 21 marca 2006 r.
 • Miasto Krynica Morska - 13 lutego 2008 r.
 • Gmina Ostaszewo – 05 czerwca 2007 r.
 • Gmin Stegna - 8 sierpnia 2006 r.
 • Gmina Sztutowo – 21 kwietnia 2010 r.
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

8513,97

w tym :

 • komunalnych     8513,97 
 • przemysłowych   brak danych

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca w powiecie: 234 kg

w tym:

 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański – 260kg
 • Miasto Krynica Morska - 930 kg 
 • Gmina Ostaszewo – 270 kg
 • Gmin Stegna – 194 kg
 • Gmina Sztutowo – 224 kg
Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach:   szkło, papier, plastik, baterie, odpady wielkogabarytowe
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie
 • odzysk
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Składowisko – brak (Odpady z terenu powiatu nowodworskiego  przyjmowane są przez ZUOS„Rokitki” w Tczewie)    
Spalarnia - brak
Kompostownia – brak

Na terenie Powiatu Nowodworskiego znajdują się trzy instalacje do odzysku odpadów:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Tuga” Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1,  82-100 Nowy Dwór Gd.
 • Zakład Ślusarski Export-Import Wytwarzanie Akcesorii Meblowych i Nagrobkowych oraz Handel – Ostaszewo
 • PPUiH „U Stasia” Stanisław Fierek,  ul.Warszawska 47, 82-100 Nowy Dwór Gd.
 • Szymański Bogdan Handel Hurtowy Materiałami Budowlanymi,  ul. Szkolna 5, 82-110 Sztutowo

Ilość odzyskanych  w r. 2011 odpadów – 13 555,16 Mg

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gd.  – tak   
 • Miasto Krynica Morska – tak
 • Gmina Ostaszewo – posiada sporządzone przez sołtysów wykazy obiektów pokrytych azbestem
 • Gmina Stegna – tak
 • Gmina Sztutowo - tak
Programy usuwania azbestu
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gd.  – data przyjęcia 06 grudnia 2007 r.
 • Miasto Krynica Morska – data przyjęcia 24 września 2009 r.
 • Gmina Ostaszewo – w trakcie wykonywania (złożono wniosek o dofinansowanie)
 • Gmina Stegna – data przyjęcia 22 stycznia 2010 r.
 • Gmina Sztutowo -  data przyjęcia 28 marca 2008 r.
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

wg listy prowadzonej przez  Urząd Marszałkowski
Nie występują na terenie powiatu nowodworskiego.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

brak na terenie powiatu

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

nie występują na terenie powiatu

Powiat Pucki

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
 • - powiatowy plan gospodarki odpadami:

Uchwała Rady Powiatu Puckiego Nr XIII/101/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska Powiatu Puckiego na rok 2004 – 2010 wraz z planem gospodarki odpadami Powiatu Puckiego.

 • - gminne plany gospodarki odpadami (zestawienie poniżej)

HEL:

 • Uchwała Nr XXXII/235/05 Rady Miasta Helu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska Miasta Helu na lata 2005-2008 z perspektywą do roku 2012 wraz z „planem Gospodarki Odpadami Miasta Helu na lata 2005-2008 z perspektywa do roku 2012”.

JASTARNIA:

 • Uchwała XXVIII/174/05 z dnia 29.06.2005 r. Rady Miasta Jastarnia w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami na lata 2005 – 2008 z perspektywą do roku 2012.

WŁADYSŁAWOWO 

 • Uchwała Nr XXVII/314/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Władysławowa na lata 2005 - 2008 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2009 - 2012"

MIASTO PUCK

 • Uchwała Nr XV/2/2004 z dnia 01 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Puck na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2008-2011"

GMINA PUCK

 • Uchwała Nr XXI/74/04 Rady Gminy Puck z dnia 01 lipca 2004 r. w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Puck na lata 2004-2010 wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Puck. Brak jego aktualizacji.

GMINA KROKOWA

 • Uchwała Nr XIX/215/2004 Rady Gminy Krokowa z dnia 18 czerwca 2004 r. i zaktualizowany Uchwałą Nr XLIV/321/2009 Rady Gminy Krokowa z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Krokowa na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2016” wraz z „Aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami Gminy Krokowa na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2016”.

GMINA KOSAKOWO

 • Uchwała Nr XVI/96/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27.10.2011 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kosakowo na lata 2011 – 2014 z uwzględnieniem perspektywy 2015 – 2018.
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • UCHWAŁA Nr XIV/82/07 Rady Miasta Helu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Helu.
 • UCHWAŁA Nr IX/44/2007 z dnia 30 maja 2007 r. Rady Miasta Jastarnia w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jastarnia; Uchwała Nr XXIII/125/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. Rady Miasta Jastarni w sprawie zmiany uchwały nr IX/44/2007 z dnia 30 maja 2007 r.
 • UCHWAŁA Nr XX/152/2011 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Władysławowa.
 • Uchwala Nr XLII/45/06 Rady Gminy Puck, z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puck.
 • Uchwała nr XXXII/6/2006 Rady Miasta Pucka z dnia 24 marca 2006 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście Puck oraz Uchwała Nr X/15/2011 z dnia 11 października 2011 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Pucka Nr XXXII/6/2006 z dnia 24 marca 2006 r.
 • Uchwała Nr IX/42/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. Rady Gminy Kosakowo w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kosakowo
 • WSA w Gdańsku wyrokiem z dn. 04.11.2011 r. stwierdził nieważność Uchwały nr XXXI/235/2008 Rady Gminy Krokowa z dnia 07 listopada 2008 r. w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krokowa (obecnie trwają przygotowania do opracowania nowego regulaminu)
 • data uchwalenia – informacja dotycząca ewentualnych zmian dostępna w Urzędach Gmin 
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

Brak danych z powiatu
ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca .
Brak danych z powiatu 

Sposób postępowania z odpadami

Składowanie na składowiskach – Łebcz, Łężyce, Czarnówek, Gniewino itp. 

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacja Łebcz, Gm. Puck
Składowisko

 • typ składowiska komunalnych i obojętnych
 • wielkość składowiska ( ha ) 5,7 8,39 ha
 • pojemność całkowita składowiska ( m3 )561 800 561,815 m3 
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( m3 ) 28 927
 • planowane liczba kwater ogółem ( szt.) 2
 • liczba kwater eksploatowanych ( szt. ) 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 1
 • monitoring składowiska tak
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie bariera naturalna
  • waga tak
  • kompaktor tak

Ilość unieszkodliwionych w r. 2011 odpadów[ Mg] 14 747 odpadów komunalnych zmieszanych oraz 13841 innych

Spalarnia – brak na terenie Powiatu Puckiego

Kompostownia 

 • lokalizacja – teren oczyszczalni ścieków w Swarzewie
 • rodzaj / typ - pryzmowa
   

Ilość odzyskanych odpadów-wytworzonego kompostu na bazie osadów ze Swarzewa i Jastarni –
ok. 7000 Mg /rok

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

W większości gmin (zwłaszcza posiadających program usuwania azbestu) przeprowadzono inwentaryzację. 

Programy usuwania azbestu
 • Uchwała XVIII/95/2007 Rady Gminy Krokowa z dnia 23 listopada 2007 w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krokowa na lata 2007 – 2030.
 • Uchwała Nr LI/8/2010 Rady Miasta Pucka z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Pucka na lata 2010 - 2032.
 • Uchwała Nr V/27/2011 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie: przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Władysławowo na lata 2011 - 2014 z perspektywą do roku 2032.
 • Uchwała Nr V/16/07 Rady Gminy Puck z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puck na lata 2007 – 2030.
 • Uchwała Nr XI/60/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Kosakowo, 2010.
 • Uchwała Nr XXXVIII/245/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Jastarni na lata 2009 – 2012 z perspektywą do 2032.
 • Gmina Hel – nie posiada  
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Według listy prowadzonej przez Urząd Marszałkowski w powiecie puckim nie ma zakładów posiadających urządzenia z PCB. 

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

2 punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji:

 • Skup Surowców Wtórnych „KRUK”, Lidia Formela, ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa
 • Skup i Sprzedaż Metali Kolorowych oraz Złomu Stalowego „GLEB-METAL”, Łukasz Klebba, ul. 10 Lutego 27, 84-100 Puck

1 punkt demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

 • Autokasacja, Monika Dzikowska, Celbowo, Gmina Puck. 
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Thornmann Recycling, Al. Jana Pawła II 26/719, 00-133 Warszawa; punkt zbierania: ul. Wiejska 1 w Pogórzu, 81-198 Kosakowo


 

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Brak danych 

Powiat Starogardzki

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Powiat Starogardzki

 • data zatwierdzenia: 6 czerwca 2003 r.
 • data wykonania sprawozdania/aktualizacji: 28 czerwca 2011 r.

Gmina Wiejska Starogard Gdański

 • data zatwierdzenia: brak danych z gminy
 • data aktualizacji: brak danych z gminy

Gmina Wiejska Osiek

 • data zatwierdzenia: 29 kwietnia 2003 r.
 • data aktualizacji: 04 kwietnia 2011 r.

Gmina Wiejska Kaliska

 • data zatwierdzenia: 7 marca 2003 r.
 • data aktualizacji: 12.10.2011 r.

Gmina Miejska Czarna Woda

 • data zatwierdzenia: 6 luty 2003 r.
 • data aktualizacji: 19 grudnia 2011r.

Gmina Wiejska Bobowo

 • data zatwierdzenia: 2004 r.
 • data aktualizacji: 2011 r.

Gmina Wiejska Lubichowo

 • data zatwierdzenia: kwiecień 2007 r.
 • data aktualizacji: b.d.

Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy

 • data zatwierdzenia: 2003 r.
 • data aktualizacji: b.d.

Gmina Miejska Skórcz

 • data zatwierdzenia: 29 stycznia 2004 r.
 • data aktualizacji: planuje się w 2011 r.

Gmina Miejska Starogard Gdański

 • data zatwierdzenia: 26 maja 2004 r.
 • data aktualizacji: 28.09.2011

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne

 • data zatwierdzenia: 31 marca 2004 r.
 • data aktualizacji: 27 października 2011 r.

Gmina Wiejska Zblewo

 • data zatwierdzenia: 27 listopada 2003 r.
 • data aktualizacji: w trakcie realizacji

Gmina Wiejska Skórcz

 • data zatwierdzenia: 6 grudnia 2003 r.
 • data aktualizacji: w trakcie realizacji

Gmina Wiejska Osieczna

 • data zatwierdzenia: 28 sierpnia 2003 r.
 • data aktualizacji: w trakcie realizacji
   
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański 28 grudnia 2005 r.
 • Gmina Wiejska Osiek 28 września 2006 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska 13 lutego 2008 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda 28 marca 2006 r. zm. 27 grudnia 2007 r. oraz zm. 28 marca 2012 r.
 • Gmina Wiejska Bobowo 26 kwietnia 2007 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo 26 kwietnia 2006 r.
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy 14 czerwca 2006 r.
 • Gmina Miejska Skórcz 24 sierpnia 2010 r.
 • Gmina Miejska Starogard Gdański 25 kwietnia 2007 r., zmiana 24 października 2007 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne 29 marca 2007 r.
 • Gmina Wiejska Zblewo 25 października 2006 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz 26 października 2006 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna 30 marca 2006 r. 
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

Razem w powiecie ilość zewidencjonowanych odpadów w 2011 r. 87945,43 Mg bez gmin Zblewo i Skórcz(wiejska) w tym:

 • komunalnych 49520,75
 • przemysłowych 34593

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 399 kg

Ilość zewidencjonowanych odpadów przez Przedsiębiorstwo KOLTEL s.c. M.iT. Kolbusz w Starogardzie Gd. (obsługiwane gminy: Skarszewy, Czarna Woda, Kaliska, Zblewo, Osieczna, Bobowo, Miasto Starogard Gdański, gmina wiejska Starogard Gdański, Lubichowo)
– 8219,206 Mg
w tym:

 • komunalnych 8202,306 Mg
 • przemysłowych 19,6 Mg

Gmina Miejska Starogard Gdański- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych STARKOM Sp. z o.o. w Starogardzie Gd.
 

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2011 r. – 47905,77 Mg w tym :
  • komunalnych: 36252,97 Mg
  • przemysłowe: 11652,80 Mg

Gmina Miejska Czarna Woda:

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2011 r. – 676,76 Mg w tym
  • komunalnych 676,76 Mg 
 • Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 0,196 Mg

Gmina Osiek:

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2011 r. – 149,7 Mg
  • w tym komunalnych 149,7 Mg
 • Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 0,06 Mg

Gmina Wiejska Bobowo:

Ilość zewidencjonowanych odpadów b.d.

 • w 2010 r. - 576,25 Mg w tym :
  • komunalnych: zmieszane- 543,5 Mg, segregowane- 24,15 Mg
 • Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 0,187 Mg

Gmina Wiejska Starogard Gdański:

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2011 r. – 4298,97 Mg w tym :
  • komunalnych: 3884,77 Mg
  • przemysłowych 414,20
 • Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 0,29 Mg

Gmina Wiejska Kaliska:

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2011 r. – 1264,69 Mg w tym :
  • komunalnych: 1264,69 Mg

Gmina Miejska Skórcz: b.d.

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2010 r. - 1181 Mg w tym :
  • komunalnych: 1164 Mg
  • przemysłowych: 12 Mg
 • Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 0,316 Mg

Gmina Wiejska Osieczna:

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2011 r. - 229,74 Mg w tym :
  • komunalnych: 229,74 Mg

Gmina Wiejska Zblewo: b.d.

Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy:

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2011 r. – 3826,68 Mg w tym :
  • komunalnych: 3826,68 Mg
 • Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 269

Gmina Wiejska Lubichowo:

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2011 r. - 1529 Mg w tym :
  • komunalnych: 973 Mg
  • przemysłowych 556 Mg
 • Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 0,16 Mg

Gmina Wiejska Skórcz: bd

Wywozem odpadów stałych zajmują się:

 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. „STARKOM” Starogard Gd.
 • Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu
 • Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. Nowe

w/w posiadają dane odnośnie ilości odpadów.

 • SITA POMORZE sp. z o. o. Kościerzyna.


Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2011 r. - 263,99 Mg w tym :
  • komunalnych: 263,99 Mg
 • Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 0,05 Mg
   

Zakład Energetyki Cieplnej „STAR-PEC” Sp. z o.o.

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów przemysłowych w 2011 roku- 4437,13 Mg


Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów - 2253 Mg (dane za rok 2010) w tym:
  • komunalnych 224 Mg (dane za rok 2010)
    
 • przemysłowych 2029 Mg (dane za rok 2010)

STEICO S.A. Czarna Woda

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2011 r. - 19 929 Mg w tym:
  • komunalnych: nie podlegają ewidencji
 • przemysłowych 19 929 Mg 
Sposób postępowania z odpadami

selektywna zbiórka odpadów w gminach:
Gmina Miejska Starogard Gdański: szkło, papier, plastik,

 • unieszkodliwianie poprzez składowanie
 • odzysk 

Gmina Wiejska Starogard Gdański: szkło, papier, plastik, niebezpieczne, biodegradowalne, gruz, sprzęt elektryczny, wielkogabarytowe

 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • odzysk 

Gmina Miejska Czarna Woda: szkło, papier, plastik, niebezpieczne, inne

Gmina Wiejska Kaliska: szkło, papier, plastik, niebezpieczne

 • unieszkodliwianie poprzez składowanie

Gmina Lubichowo: szkło, plastik
Gmina Wiejska Osiek: szkło, papier, plastik

 • unieszkodliwianie poprzez składowanie

Gmina Skarszewy: szkło, papier, plastik, niebezpieczne

 • unieszkodliwianie poprzez składowanie

Gmina Miejska Skórcz: szkło, plastik, niebezpieczne, inne

 • unieszkodliwianie poprzez składowanie

Gmina Wiejska Skórcz: szkło, plastik, niebezpieczne, inne
Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: szkło, papier, plastik, niebezpieczne,

 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie

Gmina Wiejska Bobowo: szkło, plastik  

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacja- Osiek, Osiedle Polne

 • Składowisko - Osiek, Osiedle Polne
  • typ składowiska - komunalne
  • wielkość składowiska ( ha ) - 1,23 ha
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) - 9 661, 7 m3
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) - pon. 1 000 m3
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) - 1
  • liczba kwater eksploatowanych ( szt. ) - 1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) - 0
  • rekultywacja składowiska - planowane 2014 r.
  • monitoring składowiska - tak
  • wyposażenie składowiska
   • uszczelnienie - tak
   • bariera sztuczna
   • drenaż odcieków - tak
   • oczyszczalnia odcieków - tak, przepompowanie do pobliskiej oczyszczalni
   • instalacja do odgazowania - nie
   • waga - tak, umowa użyczenia kompaktor - nie
   • linia sortownicza - nie
   • kompostownia - nie

Ilość unieszkodliwionych w r.2011. odpadów na składowisku[Mg] - 149,7 Mg

Składowisko Odpadów w Linowcu

 • typ składowiska- składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
 • wielkość składowiska ( ha ) 15,41
 • pojemność całkowita składowiska ( m3 ) 1161000
 • pojemność pozostała do wypełnienia (Mg ) – 587800
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 2
 • liczba kwater eksploatowanych ( szt. ) 1
 • monitoring składowiska tak 
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie
  • bariera naturalna / bariera sztuczna
  • drenaż odcieków tak
  • instalacja do odgazowania – na etapie budowy – 2 studnie biogazowe + 1 studnia
  • wodno-gazowa
  • waga tak
  • spychacz gąsienicowy szt. 2

Ilość unieszkodliwionych w r. 2011 odpadów 47135,80 Mg


Składowisko Odpadów Komunalnych w Bobrowcu

 • typ składowiska- innych niż niebezpieczne i obojętnych
 • wielkość składowiska- ogółem 2,3, powierzchnia uszczelniona 0,6 ha
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 7050, 35250( m3 )
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – bd, 13121( m3 )
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 1
 • liczba kwater eksploatowanych ( szt. ) 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0
 • rekultywacja składowiska nie
 • monitoring składowiska tak 
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie: bariera sztuczna/bariera naturalna
  • drenaż odcieków- tak
  • oczyszczalnia odcieków- nie
  • instalacja do odgazowania- tak
  • waga- tak (umowa)

Ilość unieszkodliwionych w r. 2011 odpadów na składowisku [Mg]- 99,32


Składowisko Bietowo

 • składowisko Gminne składowisko odpadów komunalnych
 • typ składowiska - składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha ) 1,2
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 12 560 Mg
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 339 Mg
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 1
 • liczba kwater eksploatowanych ( szt. ) 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0
 • rekultywacja składowiska brak
 • monitoring składowiska jest
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie -bariera sztuczna
  • drenaż odcieków
  • waga
  • kompaktor

Ilość unieszkodliwionych w 2011 r. odpadów na składowisku [Mg] 1 529 Mg w tym komunalnych 973 Mg

Składowisko Zblewo, ul. Sportowa

 • typ składowiska
 • wielkość składowiska ( ha ) 1,1
 • pojemność całkowita składowiska ( m3 ) 50 000
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 17121
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 1
 • monitoring składowiska tak 
 • wyposażenie składowiska:
  • uszczelnienie: bariera sztuczna
  • waga tak
  • kompaktor spychacz gąsiennicowy

Ilość unieszkodliwionych w r. 2011 odpadów na składowisku w tym typu komunalnych 8893,0 Mg

Składowisko Odpadów Komunalnych Strych
lokalizacja – Strych, 83 – 260 Kaliska
składowisko

 • typ składowiska – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska – powierzchnia w granicach korony [m2] – 11115 m2
 • pojemność całkowita składowiska ( 50 000 m3 )
 • masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania 17728 Mg
 • liczba kwater ogółem ( 1 szt. )
 • liczba kwater eksploatowanych ( 1 szt. )
 • liczba kwater zamkniętych ( 0 szt.)
 • rekultywacja składowiska NIE  
 • monitoring składowiska TAK  
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie tak, bariera naturalna- glina zwałowa, gr. ok. 50 cm, warstwa izolacyjna z podbudowy betonowej ok. 5 cm
  • instalacja do odgazowania tak

Ilość unieszkodliwionych w r.2011 odpadów na składowisku – b.d. [Mg]
Ilość unieszkodliwionych w r. 2010 odpadów na składowisku 1329 Mg
Wysypisko Odpadów Komunalnych Osówek
 

lokalizacja: Gmina Osieczna

 • składowisko w miejscowości Osówek
 • typ składowiska- D5
 • wielkość składowiska- 1,18 ha
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 3,491
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 995,85

Ilość unieszkodliwionych w r.2011. odpadów na składowisku[Mg] 229,74

Miejskie Składowisko Odpadów w Skarszewach
 

lokalizacja Gmina Skarszewy (dane za 2010 r.):

Składowisko Miejskie

 • typ składowiska - komunalne
 • wielkość składowiska ( ha ) 1,125
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 22 500, 90000 m3 
 • pojemność pozostała do wypełnienia (m3 ) 54015
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 1
 • liczba kwater eksploatowanych ( szt. ) 1
   
 • monitoring składowiska tak 
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie - asfalt, geomembrana
  • waga tak

Ilość unieszkodliwionych w r.2010. odpadów na składowisku[Mg] 3351


Spalarnia
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A

 • -lokalizacja spalarni- ul. Droga Owidzka 12, Owidz
 • - podstawowe dane techniczne- wydajność: 3200 Mg/rok (odpady stałe), 700 Mg/rok (rozpuszczalniki)

Ilość unieszkodliwionych odpadów- 796 Mg (dane za rok 2010)

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Gmina Wiejska Bobowo:tak
 • Gmina Wiejska Lubichowo: tak
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: tak
 • Gmina Miejska Skórcz: tak
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: tak
 • Gmina Miejska Czarna Woda: tak
 • Gmina Wiejska Kaliska: b.d.
 • Gmina Wiejska Osiek: tak
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: tak
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: tak
 • Gmina Wiejska Zblewo: tak
 • Gmina Wiejska Skórcz: tak
 • Gmina Osieczna: tak . W gm. Osieczna ilość 901,274 kg, tj. 81.934 szt eternitu
   
Programy usuwania azbestu
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 10 marca 2011 r.
 • Gmina Wiejska Bobowo: b.d.
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 22 kwietnia 2009
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: b.d.
 • Gmina Miejska Skórcz: 30 grudnia 2009
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 25 lutego 2009
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 27 grudnia 2007 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska: 23 listopada 2009 r.
 • Gmina Wiejska Osiek: 20 lutego 2009
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 29 marca 2011
 • Gmina Wiejska Zblewo: 31 lipca 2007
 • Gmina Wiejska Skórcz: 19 listopada 2009 r.
 • Gmina Osieczna: 04 czerwca 2009 r. 
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

wg listy prowadzonej przez Urząd Marszałkowski
Czarna Woda Steico S.A. ul. Przemysłowa 2 64700 Czarnków-transformator.
 

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Stacja Demontażu Pojazdów PUK STARKOM sp. z o.o ul. Tczewska 22, Starogard Gd.
 • „Armotex” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Stanisław Armatowski, ul Rolna 12, Starogard Gdański.
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • PHU PONIK Jarosław Ptasznik, ul. Chojnicka 37, 83-200 Starogard Gdański;
 • Hurtownia AGD IR-KOR, Irena Korynth, ul. Sobieskiego 2, 83-200 Starogard Gd.
 • MARS S.A ul. Nowowiejska 9a, 83-200 Starogard Gdański
 • Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA ul. Zielona 30, Starogard Gd.
 • JWB Sp. z o.o Apteka Joannicka, os. 60-cio lecia ONP, 83-200 Starogard Gd.
 • MIX Elektronics S.A, ul Lubichowska 2, 83-200 Starogard Gd.
 • Telekomunikacja S.A ul. Rynek 10, 83-200 Starogard Gdański
 • J-W sp. z o.o, ul. Skarszewska 4, 83-200 Starogard Gdański
 • Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe MORS Sp. z o.o, ul. Skarszewska 4, Starogard Gd.
 • CARREFOUR, ul. Niepodległości 2a, 83-200 Starogard Gdański
 • JERONOMO MARTINS dystrybucja S.A, ul. Paderewskiego 6, Starogard Gd.
 • PTH PESTAR, ul. Iwaszkiewicza 15, 83-200 Starogard Gdański
 • Firma Handlowa NASZ DOM AGD-RTV s.c. M. Kosecki, R. Klein, ul. Hallera 16, 83-200 Starogard Gdański
 • Market TESCO/POLSKA, ul. Droga Nowowiejska 9a, 83-200 Starogard Gdański
 • PUK STARKOM sp. z o.o, ul. Tczeska 22, 83-200 Starogard Gdański
 • ZIP Computer Piotr Gadomski, ul. Kościuszki 55, 83-200 Starogard Gdański
 • Przedsiębiorstwo KOLTEL S.C. M i T, Kolbusz, ul. Droga Owidzka 2a, 83-200 Starogard Gdański. 
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • Powiat starogardzki 153,82 ha
 • Gm. Lubichowo 9,40 ha
 • Gm. Starogard Gdański 37,80 ha
 • Gm. Zblewo 2,38 ha
 • Gm. Skarszewy 63,96 ha
 • Gm. Bobowo 4,80 ha
 • Gm. Skórcz 9,14 ha
 • Gm. Skarszewy 77,42 ha
 • Miasto Starogard Gdański 2,0 ha
 • Gm. Osieczna 10,88 ha

* wymienione obszary są obszarami pokopalnianymi, na które nie została wydana decyzja o zakończeniu rekultywacji (dane za rok 2010)
 

Powiat Sztumski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
 • Gmina Mikołajki Pomorskie
  • data zatwierdzenia – 31.08.2005r.
  • data aktualizacji planu -28.01.2011r.
 • Miasto i Gmina Sztum – 2005
 • Miasto i Gmina Dzierzgoń – 2005
 • Gmina Stary Dzierzgoń- 2005
 • Gmina Stary Targ- 2005 
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

Gmina Mikołajki Pomorskie-08.12.1997r.
Miasto i Gmina Sztum:

 • Uchwała nr XXXIII/209/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca 2005r.

Miasto i Gmina Dzierzgoń:

 • Uchwałą nr XXII/199/2005 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 10 marca 2005r.

Gmina Mikołajki Pomorskie

 • Uchwała nr XXVIII/84/1977 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 8 grudnia 1997 r.

Gmina Stary Dzierzgoń:

 • Uchwałą Nr IV/28/2006 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 22 czerwca 2006r.

Gmina Stary Targ:

 • Uchwałą nr XXXXI/295/2006 Rady Gminy Stary Targ z dnia 3 kwietnia 2006 r. 
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

Brak danych z całego z powiatu.

Gmina Stary Targ

 • Ilość odpadów komunalnych- 476,94Mg

Gmina Mikołajki Pomorskie

 • Ilość odpadów komunalnych 535,41Mg
 • 141,80kg/os
W 2010 roku   988,76 (Gmina Mikołajki Pomorskie, Gmina Stary Targ)

Sposób postępowania z odpadami

selektywna zbiórka odpadów w gminach:
Gmina Mikołajki Pomorskie:

 • Szkło, papier, plastik, zuzyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • szkło papier plastik niebezpieczne inne
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • odzysk 

Gmina Stary Targ- opakowania z tworzyw sztucznych- 4,0Mg, opakowania ze szkła- 10,2Mg, makulatura-6Mg,

Unieszkodliwianie przez składowanie 

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Składowisko – Składowisko odpadów komunalnych w Miniętach

 • typ składowiska- odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha ) 4,5
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg )- 360.000m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )- 23576m3
 • liczba kwater ogółem ( szt. )- 2
 • liczba kwater eksploatowanych ( szt. )- 2
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.)-0
 • rekultywacja składowiska – nie jest prowadzona  
 • monitoring składowiska- tak

Monitoring jest prowadzony w zakresie:

 • Badanie składu i emisji gazu składowiskowego (trzy studnie odgadujące)
 • badanie poziomu i składu wód podziemnych (trzy pizometry)
 • badanie struktury i składu odpadów
 • badanie stateczności zboczy
 • pomiar odpadów atmosferycznych
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie
 • bariera naturalna : piaski i żwiry o współczynniku filtracji >10-3 – 10-4
 • bariera sztuczna:
 • BENTOMAT 500g/m2 o współczynniku <10-11
 • Geomembrana PEHD typu AGRU gr.2mm o współczynniku 5x10-11
 • geowłókna 300g/m2
 • warstawa gruntu mineralnego 0,3m
 • drenaż odcieków: Drenaż z rur PEHD perforowanych, dwuściennych o średnicy 2000/176 typu TUPLAJUSSI, całość obsypano materiałem filtracyjnym- żwir 8-16mm, poza kwaterą wykonano szczelny rurociąg z rur PEHD fi 100/176 mm typu DUO
 • oczyszczalnia odcieków: odcieki gromadzone są w zbiorniku bezodpływowym o pojemności 1017 m3 a następnie rozdeszczowywane na czaszę składowiska w porze suchej.
 • instalacja do odgazowania: instalację do odgazowania tworzą trzy studnie odgazujące z ujściem do atmosfery (zawartość procentowa metanu nie pozwala na spalanie w pochodni)
 • waga: składowisko posiada wagę samochodową, spychacz DT 100
 • kompaktom- brak Informacji,
 • składowisko nie posiada linii sortowniczej i kompostowni.
   

Odpady przeznaczone do odzysku są zbierane u źródeł tj. selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy i bezpośrednio dostarczane do firm zajmujących się odzyskiem i recyklingiem.
 Odebrane odpady –ok. 1590 Mg

składowisko w Nowej Wsi

 • typ składowiska: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska (ha): 2,5 ha
 • pojemność całkowita składowiska (Mg): 180 000 Mg (225 000 m3) 
 • pojemność pozostała do wypełnienia (Mg): 59 840 Mg 
 • liczba kwater ogółem (szt.): 1
 • liczba kwater eksploatowanych (szt.): 1
 • liczba kwater zamkniętych (szt.): 0
 • monitoring składowiska tak
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie bariera naturalna (glina)
 • drenaż odcieków tak
 • instalacja do odgazowania tak
 • waga tak
 • kompaktor tak
   

Ilość przyjętych zmieszanych odpadów komunalnych na składowisko w Nowej Wsi: 3746 Mg
Spalarnia- brak
Kompostownia- brak 

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

Brak Informacji z powiatu 

Programy usuwania azbestu
 • Gmina Mikołajki Pomorskie data przyjęcia 04.11.2010r.
 • Miasto i Gmina Dzierzgoń 14.06.2007r.
 • Gmina Stary Targ- 29.03.2007r. 
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Na liście prowadzonej przez Urząd Marszałkowski nie występują zakłady z powiatu sztumskiego
 

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Brak 

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • FERIMPEX Ul. Żeromskiego 6,82-400 Sztum 
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Brak informacji o zdegradowanych terenach powierzchni ziemi. 

Powiat Słupski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
 • Gmina Damnica – data zatwierdzenia: 18.03.2004, data aktualizacji: 2010r.
 • Gmina Dębnica Kaszubska – data zatwierdzenia: 24.06.2004, data aktualizacji: 27.03.2009 r.
 • Gmina Główczyce – data zatwierdzenia: 22.06.2004, data aktualizacji: brak
 • Gmina Kępice – data zatwierdzenia: 01.07.2004, data aktualizacji: 18.12.2008
 • Gmina Kobylnica – data zatwierdzenia: 27.05.2004, data aktualizacji: brak
 • Gmina Potęgowo – data zatwierdzenia: 22.04.2004, data aktualizacji: po uzgodnieniach przed uchwaleniem
 • Gmina Słupsk – data zatwierdzenia: 2003r. , data aktualizacji: w trakcie aktualizacji
 • Gmina Smołdzino – data zatwierdzenia: 30.12.2003, data aktualizacji: brak
 • Gmina Ustka, data zatwierdzenia: 04.06.2004 , data aktualizacji: 23.06.2009 r.
 • Miasto Ustka – data zatwierdzenia: 30.06.2004, zatwierdzony uchwałą Nr XXII/197/2004 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 30 czerwca 2004 r.
   

 

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Gmina Damnica: data uchwalenia: 28.06.2007
 • Gmina Dębnica Kaszubska – data uchwalenia: 28.03.2006
 • Gmina Główczyce – data uchwalenia: 23.04.2007
 • Gmina Kępice – data uchwalenia: 05.10.2006
 • Gmina Kobylnica – data uchwalenia: 26.01.2007
 • Gmina Potęgowo – data uchwalenia: 29.03.2006
 • Gmina Słupsk – data uchwalenia: 29.06.2006
 • Gmina Smołdzino – 02.02.2012
 • Gmina Ustka – data uchwalenia: 25.01.2006
 • Miasto Ustka – uchwała Nr XI/83/2007 Rady Miasta Ustka z dnia 30 sierpnia 2007 r.,  

(uchwała Nr XLVII/404/2010 Rady Miasta Ustka z dnia 27 maja 2010 roku - w sprawie, zmiany uchwały Nr XI/83/2007 z dnia 30 sierpnia 2007r.)
 

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

Ilość odpadów -18 914 Mg,

Ilość /m/ rok 202 kg

Gmina Damnica 

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów - 513,14 w tym :
  • komunalnych: bd
  • przemysłowych: bd

Gmina Dębnica Kaszubska 

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów – 1279,51 Mg w tym :
  • komunalnych: 979,68 Mg
   • przemysłowych: bd
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 0,13 Mg
   

Gmina Główczyce

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów – 567,88Mg w tym :
  • komunalnych: bd
  • przemysłowych: bd
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 58,89 kg
   

Gmina Kępice

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów - 1127,174 Mg w tym :
  • komunalnych: 842,978
  • przemysłowych: 284,196
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 89,40 kg
   

Gmina Kobylnica

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów - 1939,17 w tym :
  • komunalnych: 1939,17 Mg
  • przemysłowych: bd
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 0,18 Mg

Gmina Potęgowo

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów – 653,78 Mg w tym:
  • komunalnych: 327,78 Mg
  • przemysłowych: 22,50 Mg
  • z gospodarstw domowych: 303,50 Mg
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: bd
   

Gmina Słupsk

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów– 2680,97 Mg w tym:
  • komunalnych – 2680,97 Mg
  • przemysłowych - bd
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca - bd
   

Gmina Smołdzino

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów - 104,20 Mg w tym:
  • komunalnych – 104,20
  • przemysłowych - bd
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca - bd

Gmina Ustka

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów - 1 542,07 Mg w tym:
  • komunalnych - 1 542,07 Mg
  • przemysłowych - 0
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca - 0,19 Mg

Miasto Ustka

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów - 8 505,68 Mg w tym:
  • komunalnych - 5 631,58 Mg
  • przemysłowych – 2 874,1 Mg 


 

Sposób postępowania z odpadami

Gmina Damnica

 • selektywna zbiórka odpadów: szkło, papier

Gmina Dębnica Kaszubska 

 • selektywna zbiórka odpadów: szkło, plastik, 
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, odzysk

Gmina Główczyce 

 • selektywna zbiórka odpadów: szkło, plastik, niebezpieczne
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • odzysk

Gmina Kępice 

 • selektywna zbiórka odpadów: szkło (110,80 MG), papier (6,3 Mg), plastik (25,8 Mg), niebezpieczne (300 kg)
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie (770,64 ton) , kompostowanie (bd) , inne (bd)
 • odzysk 21,4 Mg

Gmina Kobylnica

 • selektywna zbiórka odpadów: szkło, papier, plastik, niebezpieczne
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • odzysk

Gmina Potęgowo 

 • selektywna zbiórka odpadów: szkło, papier, plastik,
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie,
 • odzysk

Gmina Słupsk 

 • selektywna zbiórka odpadów: szkło, plastik, niebezpieczne
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • odzysk

Gmina Smołdzino

 • selektywna zbiórka odpadów: szkło, papier, plastik,
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • odzysk

Gmina Ustka

 • selektywna zbiórka odpadów: szkło, papier, plastik, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt RTV i AGD
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • odzysk

Miasto Ustka 

 • selektywna zbiórka odpadów w gminie:
 • szkło, papier, plastik, niebezpieczne, inne
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne ZZO Bierkowo
 • odzysk ZZO Bierkowo 
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Lokalizacja składowiska: miejscowość: Obłęże/ gmina: Kępice

 • typ składowiska – składowisko odpadów komunalnych
 • wielkość składowiska ( ha ) – 1,7
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) – 42500 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 7246 m3
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) - 1
 • liczba kwater eksploatowanych ( szt. ) - 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) - 0
 • rekultywacja składowiska - bd
 • monitoring składowiska – 2 piezometry
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie – sztuczna folia PEHD 
  • drenaż odcieków - tak 
  • oczyszczalnia odcieków - tak 
  • instalacja do odgazowania - nie
  • waga - tak 
  • kompaktor - nie
  • linia sortownicza - nie
  • kompostownia - nie

Ilość unieszkodliwionych w 2011r. odpadów –1 127 Mg, w tym z grupy 20 – 842,978 ton, z grupy 17 i 19 – 284,196 tonLokalizacja składowiska: miejscowość: Chlewnica /gmina: Potęgowo

 • typ składowiska – odpady inne niż niebezpieczne
 • wielkość składowiska ( ha ) – 2,52
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) – 90 000 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 38 000 m3
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) - 1
 • liczba kwater eksploatowanych ( szt. ) - 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) - 0
 • rekultywacja składowiska - nie
 • monitoring składowiska - tak
 • wyposażenie składowiska:
  • uszczelnienie – bariera sztuczna, naturalna
  • drenaż odcieków - tak
  • oczyszczalnia odcieków - tak
  • instalacja do odgazowania - nie
  • waga - tak
  • kompaktor - tak
  • linia sortownicza - tak
  • kompostownia - nie
    

Ilość unieszkodliwionych w 2011r. odpadów – 808,480 [Mg] 


Lokalizacja składowiska: miejscowość: Bierkowo/gmina: Słupsk

 • typ składowiska – kwaterowe
 • wielkość składowiska ( ha ) – 10,21 
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) – 4 490 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) - bd
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) - 3
 • liczba kwater eksploatowanych ( szt. ) - 2
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) - 1
 • rekultywacja składowiska - tak 
 • monitoring składowiska - tak 
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie - bariera sztuczna
  • drenaż odcieków - tak 
  • oczyszczalnia odcieków - tak
  • instalacja do odgazowania - tak
  • waga - tak 
  • kompaktor - tak
  • linia sortownicza - tak
  • kompostownia - tak
    

Ilość unieszkodliwionych w 2011 18 775,8 Mg


Spalarnia - Brak
Kompostownia –Bierkowo -Komposter 1500Mg/r, pryzmy 20 000Mg/r

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Gmina Damnica - tak
 • Gmina Dębnica Kaszubska – tak
 • Gmina Główczyce – tak
 • Gmina Kępice – tak 
 • Gmina Kobylnica – tak
 • Gmina Potęgowo – tak
 • Gmina Słupsk - tak
 • Gmina Smołdzino – tak 
 • Gmina Ustka – tak
 • Miasto Ustka - tak 
Programy usuwania azbestu
 • Gmina Damnica – 27.01.2010
 • Gmina Dębnica Kaszubska – 20.03.2011
 • Gmina Główczyce – brak
 • Gmina Kępice – 18.12.2009
 • Gmina Kobylnica – 27.05.2010
 • Gmina Potęgowo – 26.08.2011
 • Gmina Słupsk – 26.02.2009
 • Gmina Smołdzino – 26.08.2011
 • Gmina Ustka – 30.12.2009
 • Miasto Ustka – 29.12.2011 
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Według listy prowadzonej przez Urząd Marszałkowski w powiecie słupskim nie ma urządzeń zawierających PCB.
 

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Gmina Damnica - nie
 • Gmina Dębnica Kaszubska – nie
 • Gmina Główczyce – nie 
 • Gmina Kępice – nie 
 • Gmina Kobylnica – tak - „AUTOTRANS” Lucjan Szewczuk, ul. Witosa 8, 76-251 Kobylnica
 • Gmina Potęgowo – nie
 • Gmina Słupsk – tak - „AUTO BAZAR P.H.U.” Bierkowo 39 76-200 Słupsk
 • Gmina Smołdzino – nie
 • Gmina Ustka – nie
 • Miasto Ustka – nie 
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Gmina Damnica – brak
 • Gmina Dębnica Kaszubska – http://www.debnica.pl
 • Gmina Główczyce – na terenie gminy organizowana jest objazdowa zbiórka ZSEiE
 • Gmina Kępice – tak - Zakład Gospodarki Komunalnej Kępice sp.
 • Gmina Kobylnica – nie
 • Gmina Potęgowo – tak - składowisko odpadów w Chlewnicy, na terenie gminy organizowana jest objazdowa zbiórka
 • Gmina Słupsk – PGK Słupsk, na terenie gminy organizowana jest objazdowa zbiórka
 • Gmina Smołdzino – na terenie gminy organizowana jest objazdowa zbiórka
 • Gmina Ustka – punkty organizowane są przez urząd i firmę posiadające odpowiednie uprawnienia w tym zakresie we współpracy z sołtysami poszczególnych miejscowości
 • Miasto Ustka:
  • ZGK Sp. z o. o. Ustka ul. Darłowska 29 
  • Dom Handlowy „HERMES” na ul. Kopernika 19 
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Głobino – była żwirownia Żwirbet, teren aktualnie rekultywowany 

Powiat Tczewski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
 • Powiat Tczewski – data zatwierdzenia 30.11.2004 r., data aktualizacji 25.11.2008 r.
 • Miasto Tczew – data zatwierdzenia 29.08.2002 r., data aktualizacji 26.03.2009 r.
 • Gmina Tczew – data zatwierdzenia 24.11.2004
 • Gmina Morzeszczyn – data zatwierdzenia 01.12.2004 r.
 • Gmina Subkowy – data zatwierdzenia 09.12.2004 r.
 • Miasto i Gmina Pelplin – data zatwierdzenia 13.12.2004 r., data aktualizacji 18.12.2008 r.
 • Miasto i Gmina Gniew – data zatwierdzenia 02.12.2004 r., data aktualizacji 26.11.2008 r. 
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Miasto Tczew – data uchwalenia 23.02.2006 r.
 • Gmina Tczew – data uchwalenia 21.03.2007 r.
 • Gmina Morzeszczyn – data uchwalenia 14.06.2006 r.
 • Gmina Subkowy – data uchwalenia 09.02.2006 r.
 • Miasto i Gmina Pelplin – data uchwalenia 31.01.2006 r
 • Miasto i Gmina Gniew – data uchwalenia 26 maja 2010 r. 
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

75 995,35 Mg
w tym :

 • komunalnych 51 472,35
 • przemysłowych 24 523 

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca w powiecie na podstawie danych z gmin 446 kg.

Sposób postępowania z odpadami

Gm. Gniew

 • selektywna zbiórka odpadów:
  • szkło 13 800 kg
  • papier 17 100 kg
  • plastik 29 500 kg
  • opakowania z aluminium 1000 kg
  • opakowania ze stali 1 500 kg
  • niebezpieczne: - zużyty sprzęt elektroniczny 390 kg
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie 
 • odzysk
   

Gm. Pelplin

 • selektywna zbiórka odpadów:
  • szkło
  • plastik
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie
 • odzysk odpadów opakowaniowych ze szkła i z tworzyw sztucznych
   

Gm. Subkowy

 • selektywna zbiórka odpadów:
  • szkło
  • papier
  • plastik
  • niebezpieczne
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie
 • odzysk
   

Gm. Morzeszczyn

 • selektywna zbiórka odpadów:
  • szkło 11 Mg
  • papier 6 Mg
  • plastik 8 Mg
  • odpady niebezpieczne – akumulatory, baterie w punktach sprzedaży nowych
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie
 • odzysk

Gm. Tczew

 • selektywna zbiórka odpadów:
  • szkło
  • plastik
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • odzysk
   

Miasto Tczew

 • selektywna zbiórka odpadów:
  • szkło
  • papier
  • plastik
  • niebezpieczne
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie
 • odzysk  
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacja Składowisko Tczew, adres: Tczew, ul. Rokicka

 • typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha ) 8,36, w tym 6,76 ha część kwatery obecnie eksploatowana
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 1 214 000 m³
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 83 547,08 m³
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 2
 • liczba kwater eksploatowanych ( szt. ) 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0
 • monitoring składowiska tak prowadzony  
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie brak
  • bariera naturalna / bariera sztuczna
  • drenaż odcieków tak
  • oczyszczalnia odcieków nie (wywożone do oczyszczalni ścieków)
  • instalacja do odgazowania tak
  • waga tak
  • kompaktor tak

Ilość unieszkodliwionych w 2011 r. odpadów na składowisku 41 318 Mg

lokalizacja Składowisko Ropuchy, gm. Pelplin

 • typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha ) 1,6 
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg) 80 000 m3 
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg) 5 500 m3
 • liczba kwater ogółem ( szt.) 1
 • liczba kwater eksploatowanych ( szt. ) 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0  
 • monitoring składowiska tak prowadzony  
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie
  • bariera naturalna / bariera sztuczna
  • drenaż odcieków filtr żwirowy + drenaż gruzowo-żwirowy
  • oczyszczalnia odcieków brak
  • instalacja do odgazowania brak
  • waga tak
  • kompaktor tak

Ilość unieszkodliwionych w 2011 r. odpadów na składowisku 3 199,73 Mg


lokalizacja Składowisko Nicponia, gm. Gniew

 • typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha ) 2,69
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 193 000
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 5397
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 2
 • liczba kwater eksploatowanych ( szt. ) 2
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.)
 • monitoring składowiska tak prowadzony  
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie tak
  • bariera naturalna / bariera sztuczna
  • drenaż odcieków tak
  • oczyszczalnia odcieków brak
  • instalacja do odgazowania tak
  • waga tak
  • kompaktor
  • Ilość unieszkodliwionych w 2011 r. odpadów na składowisku 6 272,44 Mg
    

Spalarnia lokalizacja spalarni – spalarnia odpadów medycznych w Tczewie, ul. 30 Stycznia 57, zarządzający: firma EMKA Krzysztof Rdest z siedzibą w Żyrardowie 
Ilość unieszkodliwionych w roku 2011 odpadów 2 345,452 Mg

Kompostownia prowadzi firma Kommunalsevice Vornkahl Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, ul. Czatkowska 8

 • lokalizacja ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew 
 • rodzaj / typ system otwartego kompostowania pryzmowego 

Ilość odzyskanych w 2011 odpadów 35 898,04 Mg
 
 

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Miasto Tczew – tak 
 • Gmina Tczew – tak
 • Gmina Morzeszczyn – tak 
 • Miasto i Gmina Pelplin – tak 
 • Miasto i Gmina Gniew – tak 
 • Gmina Subkowy – tak 
Programy usuwania azbestu
 • Uchwała Nr X/82/07 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 28 listopada 2007 r. 
 • Uchwała Nr XVIII/167/08 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 26 marca 2008 r.
 • Uchwała Nr XXIII/209/09 Rady Gminy Subkowy z dnia 10 grudnia 2009 r.
 • Uchwała Nr LII/326/10 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 czerwca 2010 r .
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Według listy prowadzonej przez Urząd Marszałkowski-brak w powiecie tczewskim.
 

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowany jest w Tczewie przy ul. Rokickiej 14, prowadzony jest przez p. Roberta Lewandowskiego właściciela firmy LEMAR PHU

 

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Miasto i Gmina Pelplin:

 • na terenie gminy nie istnieje punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; zbiórka sprzętu odbywa się w sposób akcyjny 2 razy do roku

Miasto i Gmina Gniew:

 • Inwest –Kom Gniew ul. Wiślana 6
 • Składowisko odpadów komunalnych w Nicponii

Miasto Tczew:

 • http://www.bip.tczew.pl/wiadomosci/1156/wiadomosc/152199/informacja_dotyczaca_uruchomienia_bezplatnego_punktu_zbiorki_odp
 • http://www.bip.tczew.pl/wiadomosci/1156/wiadomosc/135312/informacja_dotyczaca_uruchomienia_punktu_zbierania_elektroodpado

Gmina Subkowy:

 • Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego odbywa się okresowo. Podczas akcji przeprowadzanej na terenie całej gminy, mieszkańcy dostarczają zużyty sprzęt do wyznaczonych miejsc zbiórki, gdzie odbierany jest przez firmę PESTAR zajmująca się zagospodarowaniem niniejszych odpadów.

Gmina Tczew:

 • Na terenie gminy Tczew nie istnieje punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; zbiórka sprzętu odbywa się na podstawie umowy z firmą Pestar Starogard i dotyczy tzw „wystawek tj. odbierania odpadów od mieszkańców

Gmina Morzeszczyn

 • Na terenie gminy Tczew nie istnieje punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Gmina Subkowy:

 • Gorzędziej – odpady komunalne zmieszane – ok 25 m3

Pozostałe gminy- brak danych

Powiat Wejherowski

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Brak danych z powiatu za rok 2011.

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

Brak danych z powiatu za rok 2011.

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

Brak danych z powiatu za rok 2011.

Sposób postępowania z odpadami

Brak danych z powiatu za rok 2011.

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Brak danych z powiatu za rok 2011.

Dane z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego

lokalizacja  Łężyce , gm Wejherowo
składowisko Ekodolina sp. z o.o.

 • typ składowiska: inne niż niebezpieczne
 • wielkość składowiska ( ha ) 8,06
 • pojemność całkowita składowiska (m3 ) 2 220 000
 • pojemność pozostała do wypełnienia (m3) 1 238 388
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 2
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt.) 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.)1
 • monitoring składowiska  tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie    
  • bariera geologiczna, 
  • bariera sztuczna-bentomata,
  • geomembrana
 • drenaż odcieków   tak
 • oczyszczalnia odcieków do kanalizacji miejskiej
 • instalacja do odgazowania  tak , odzysk energii
 • waga     tak
 • kompaktor    tak
 • linia sortownicza   tak
 • kompostownia w hali 30 000 Mg/rok, kompostownia pryzmowa materiału zbieranego selektywnie – moc przerobowa 6000Mg/rok

Ilość odpadów przyjętych w r.2011 –ok. 220 000Mg, w tym ilość odpadów komunalnych -109 640 Mg kod 200301
  
Odpady stałe z terenu miasta i gmin powiatu przewożone są na składowiska:

Lp.
Nazwa składowiska
Z jakich gmin
1.
Eko Dolina
Aleja Parku Krajobrazowego 99Łężyce, 84-207 Koleczkowo,
Luzino, Szemud, Wejherowo, Redy, Rumi, a także z Gdyni, Sopotu i gminy Kosakowo
2.
Rybska Karczma
gm. Gniewino
 m. Wejherowo, Luzino, Gniewino, gm. Wejherowo, Linia, Szemud
3.
Gniewino, 84-250 Gniewino
Choczewo, Gniewino, Luzino, Łęczyce oraz m. Wejherowa, a także z Krokowej
4.
Czarnówek(powiat lęborski)
Linia, Łęczyce
Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. Kostkowo, ul. Wejherowska 24, 84 250 Gniewino

 lokalizacja  Gniewino

 • typ składowiska: inne niż niebezpieczne
 • wielkość składowiska ( ha ) 2,4
 • pojemność całkowita składowiska ( m3 ) 140 000
 • pojemność pozostała do wypełnienia (m3 ) 62300
 • liczba kwater ogółem ( szt. )1
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie    kompozyt krzemianowo-popiołowy
  • drenaż odcieków   system rowów
  • oczyszczalnia odcieków  brak,  do kanalizacji miejskiej tak
  • instalacja do odgazowania  tak , do atmosfery

Ilość przyjętych w r.2011 odpadów -3312 Mg , w tym 2537 Mg niesegregowanych  odpadów komunalnych  kod 200301

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie, Rybska Karczma, 84 250 Gniewino
lokalizacja  Rybska Karczma

 • typ składowiska: inne niż niebezpieczne
 • wielkość składowiska ( ha ) 4,8
 • pojemność całkowita składowiska ( m3 ) 975 000
 • pojemność pozostała do wypełnienia (m3 ) 136 477
 • liczba kwater ogółem ( szt. )1
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie    bariera geologiczna 3m, membrana 2mm
  • drenaż odcieków   system rowów
  • oczyszczalnia odcieków  wywóz do oczyszczalni
  • instalacja do odgazowania  tak , pochodnia

Ilość przyjętych w r.2011 odpadów -2952 Mg , w tym 2288,5 Mg niesegregowanych  odpadów komunalnych  kod 200301, inne 663,5Mg

Kompostownia pryzmowa o mocy przerobowej 1000mg, ilość wytworzonego kompostu-725,3 Mg

Spalarnia-brak
Kompostownia- w Ekodolinie i w Rybskiej Karczmie

Informacja z powiatu z r.2010
Odpady stałe z terenu miasta i gmin powiatu przewożone są na składowiska:

Lp.
Nazwa składowiska
Z jakich gmin
1.
Eko Dolina
Aleja Parku Krajobrazowego 99Łężyce, 84-207 Koleczkowo,
Luzino, Szemud, Wejherowo, Redy, Rumi, a także z Gdyni, Sopotu i gminy Kosakowo
2.
Rybska Karczma
gm. Gniewino
 m. Wejherowo, Luzino, Gniewino, gm. Wejherowo, Linia, Szemud
3.
Gniewino, 84-250 Gniewino
Choczewo, Gniewino, Luzino, Łęczyce oraz m. Wejherowa, a także z Krokowej
4.
Czarnówek(powiat lęborski)
Linia, Łęczyce

 

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

Brak danych z powiatu

Programy usuwania azbestu

Brak danych z powiatu

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Informacja z r.2011
Na liście przedsiębiorstw posiadających urządzenia z PCB, prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego nie występują przedsiębiorstwa z powiatu wejherowskiego.
 

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Brak danych z powiatu z r.2011

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Brak danych z powiatu z r.2011

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Brak danych z powiatu z r.2011

Sopot

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Uchwała Rady Miasta Sopotu nr XIX/347/2004 z dnia 13.08.2004 r.

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

Uchwała Rady Miasta Sopotu nr XXXV/592/2006 z dnia 17.03.2006 r.

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

20 109 Mg

w tym :

 • komunalnych   16 046,2
 • przemysłowych  4 062,8

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca   549 kg

Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów:
  • Szkło, 
  • papier,
  • plastik, 
  • niebezpieczne,
  • wielkogabarytowe
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • Unieszkodliwianie odpadów zebranych z terenu Sopotu odbywa się w Spółce EKODOLINA.
 • odzysk

Spółka EKODOLINA

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne,
 • zbiórka odpadów surowcowych w gminach (szkło, papier, plastik, inne),
 • zbiórka odpadów wielkogabarytowych,
 • przetwarzanie odpadów w zakładzie utylizacji,
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach.
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Sopot nie posiada własnego wysypiska odpadów. Jest udziałowcem Spółki EKODOLINA sp. z o.o. Łężyce.

Zakład zagospodarowania odpadów „EKO DOLINA”, Łężyce, gm. Wejherowo, Powiat Wejherowski. Udziałowcami są: Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" oraz gminy: Gdynia, Kosakowo, Reda, Rumia, Sopot, Wejherowo-gmina miejska, Wejherowo-gmina wiejska - powierzchnia składowania kwatery B1/1 wynosi 4,06 ha, pojemność kwatery B1/1 wynosi 605 000 m³ .
Schemat Zakładu „EKO DOLINY”:

 • Segment przyjmowania odpadów od dostawców indywidualnych  
 • Sortownia odpadów 
 • Budynek socjalny z segmentem demontażu sprzętu AGD/RTV
 • Segment demontażu odpadów wielkogabarytowych
 • Kwatera magazynowa na odpady budowlane wraz z segmentem przerobu gruzu budowlanego
 • Pryzmowa kompostownia odpadów zielonych
 • Magazyn czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych 
 • Instalacja odzysku biogazu wraz z elektrownia
 • Podczyszczalnia ścieków i odcieków 
 • Kwatery składowe

Inne obiekty     

   
Ilość unieszkodliwionych w r.2011. odpadów na składowisku w tym typu  komunalnych[Mg]
Nie dotyczy ponieważ Sopot nie posiada własnego zakładu unieszkodliwiania odpadów.

Spalarnia
NIE DOTYCZY

Kompostownia
NIE DOTYCZY

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

W kwietniu 2008 r. przeprowadzona została na terenie Sopotu inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Gmina Miasta Sopotu posiada wykaz oraz dane dotyczące ilości wyrobów azbestowych w poszczególnych typach zabudowy: zabudowa jednorodzinna (osoby fizyczne); podmioty gospodarcze; jednostki budżetowe.
 

Programy usuwania azbestu

data przyjęcia:  wrzesień 2009 r. (Uchwała Nr XXXI/364/2009 Rady Miasta Sopotu z dnia 04 września 2009 roku).
 

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Według listy prowadzonej przez  Urząd Marszałkowski na terenie Sopotu nie ma zakładów posiadających PCB

„PKP Energetyka”Sp.z o.o. Z-d Północny, 80-859 Sopot ul. Jana z Kolna 59 – kondensatory. 
 

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Brak

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) przy siedzibie Zakładu Oczyszczania Miasta, Al. Niepodległości 723 a w Sopocie.
 

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Nie występują.

Słupsk

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

data zatwierdzenia: 22 lutego 2006 roku
data aktualizacji planu: 16 grudnia 2009 roku uchwałą Nr XLVI/718/09 przyjęty został Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Słupska na lata 2008 – 2011 wraz z perspektywą na lata 2012 - 2015
 

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

data uchwalenia: uchwała Nr V/26/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska, weszła w życie 22 kwietnia 2011 roku.
 

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

w  2011 roku  - 39 589,64 Mg

w tym :

 • komunalnych – 33 814,66 Mg
 • inne niż komunalne – 5 774,98 Mg
Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik, niebezpieczne, odpady niebezpieczne biodegradowalne    
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie
 • odzysk
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Lokalizacja składowiska -  Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie (poza Miastem Słupsk)

 • typ składowiska – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska – 11,4 [ha]
 • pojemność całkowita składowiska  - 1 212 780 [Mg]
 • pojemność pozostała do wypełnienia – 184 793 [Mg]
 • liczba kwater ogółem - 5 (szt)
 • liczba kwater eksploatowanych - 5 (szt)   
 • monitoring składowiska - tak  
 • wyposażenie składowiska – uszczelnienie, bariera naturalna i sztuczna (żwiry i pyły dymnicowe, folia HDPE), drenaż odcieków, instalacje do odgazowywania, waga elektroniczna typu SCHENCK, 2 kompaktory, 3 linie sortownicze, kompostownia 

Ilość unieszkodliwionych w 2011 roku odpadów na składowisku – 32 055,02 [Mg], w tym odpadów  komunalnych – 3 560,27 [Mg] (bez balastu posortowniczego z grupy 19)

Spalarnia

 • brak

Kompostownia

 • lokalizacja: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie
 • rodzaj/typ: Komposter typ 16 oraz płyta kompostownicza
 • podstawowe dane techniczne: projektowana moc przerobowa 1 500 [Mg/rok]
 • ilość odzyskanych w kompostowni odpadów w 2011 roku – 396,5 [Mg]
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

Miasto posiada wykaz obiektów zawierających azbest

Programy usuwania azbestu

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Słupska na lata 2009 – 2013 z perspektywą do 2032 roku.
Data przyjęcia  - program przyjęty 12 października 2009 roku Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska Nr 758/GKMiOŚ/09  
 

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Według  listy prowadzonej przez  Urząd Marszałkowski-
Sydkraft EC Słupsk Sp. z o.o. ul. Słoneczna 15d, 76-200 Słupsk,                                                

 • rozdzielnia w budynku KR-1 –wyłącznik transformatorowy,                                                             
 • komora transformatorów KR-1.
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Przedsiębiorstwo „ADKONIS” - Oliver Adkonis w Słupsku, ul. Grottgera 14, 76 – 200 Słupsk
 • ZIS „INSTON”, Marian Trojanowski, ul. Grottgera 16 A, 76 – 200 Słupsk
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Lista punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dostępne pod adresem: http://www.slupsk.pl/srodowisko/dokumenty/1263.html
 

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Brak obszarów zdegradowanych

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002