Gdańsk

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • wyjazdy młodzieży szkolnej do oczyszczalni ścieków „Wschód”, celem przybliżenia kwestii związanych z technologią oczyszczania ścieków -  28 wyjazdów na oczyszczalnię, podczas których obiekt zwiedziło 866 uczniów;

 

 • „Dzień Ziemi” – 15 kwietnia odbyło się coroczne święto związane z promowaniem postaw ekologicznych w społeczeństwie. Uczestnicy akcji wzięli udział w wiosennym sprzątaniu miasta. W tym celu zakupiono 10 tys. szt. worków foliowych i 20 tys. szt. rękawic foliowych, które rozdano wszystkim chętnym uczestnikom. Zorganizowano odbiór i przyjęcie zebranych odpadów (sfinansowane z budżetu WŚ) na składowisko komunalne w Gdańsku Szadółkach. Zebrano 6,94 tony odpadów;

 

 • festyn ekologiczny pt.: ”Zielony Weekend” w dniu 11 czerwca – impreza plenerowa poświęcona prezentacji oceny stanu jakości środowiska w mieście oraz podnoszeniu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców;

 

 • projekt Nasiona kwiatów dla mieszkańców Gdańska – przygotowano łącznie 15.000 kompletów opakowań nasion kwiatów ozdobnych (6 gatunków), które zostały rozdane nieodpłatnie wśród mieszkańców Gdańska w kwietniu 2011r. Do pakowania i rozdawania nasion zaangażowane zostały osoby niepełnosprawne z „Fundacji Sprawni Inaczej”;

 

 • projekt edukacji ekologicznej pt.: „Spotkanie z Morzem Bałtyckim”. Projekt prowadziło Akwarium Gdyńskiego Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni. W projekcie uczestniczyło 828 uczniów z 30 gdańskich szkół – 15 klas podstawowych, 7 klas gimnazjalnych i 8 klas ponadgimnazjalnych;

 

 • warsztaty dla 10 szkół ponadgimnazjalnych dot. zagadnień związanych ze źródłami i sposobami pozyskiwania energii odnawialnej, w tym odzysku energii z osadów ściekowych. W warsztatach wzięło udział ponad 850 uczniów. Warsztaty zrealizowano w ramach projektu edukacyjnego pt." Promowanie odnawialnych źródeł energii w Gdańsku", którego partnerem była Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.;

 

 • dwie wycieczki połączone z żywą lekcją w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża, jako nagroda dla nauczyciela i jego klasy, za wygranie konkursu na opracowanie scenariusza lekcji "Różnorodność w nas, bioróżnorodność wokół nas", zorganizowanego wspólnie z Miejskim Ogrodem Zoologicznym Wybrzeża w 2010 roku z okazji Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej;

 

 • akcja dokarmiania zimującego ptactwa (II tury: luty i grudzień 2011r.). Wydział Środowiska otrzymał karmę nieodpłatnie od Gdańskich Młynów sp. z o.o. Ponadto ze środków budżetu Wydziału zakupiono także ptasie pyzy, sypką natłuszczoną karmę oraz stożki zimowe do powieszenia na drzewach i pozostałości z przemiału pszenicy. Całość zakupów przekazano gdańskim szkołom oraz indywidualnym mieszkańcom Gdańska do dokarmiania ptaków leśnych i podwórkowych. W sumie rozdano około 2 ton karmy;

 

 • na wnioski opiekunów bezdomnych kotów zamówiono i przekazano nieodpłatnie mieszkańcom Gdańska 200 budek dla kotów za pośrednictwem GZNK. Budki są rozmieszczone na terenie całego miasta. Budki otrzymali zarówno administratorzy osiedli mieszkaniowych jak indywidualni mieszkańcy. Za utrzymanie porządku i czystości wokół budek odpowiedzialny jest administrator osiedla oraz osoby opiekujące się bezpańskimi kotami na podstawie porozumienia z administratorami w sprawie utrzymania czystości w ich otoczeniu.

 

 • wydanie publikacji:
  • broszury informacyjnej w ramach projektu PURE (Project on Urban Reduction of Eutrophication) w polsko-angielskiej wersji językowej pt.: "Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany do Morza Bałtyckiego", w nakładzie 5.000 egzemplarzy;
  • corocznego raportu pt.: „ Ocena stanu środowiska w mieście Gdańsku za rok 2010”; wersja elektroniczna raportu dostępna na stronie www.gdansk.pl/srodowisko.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Organizacja festynu pod hasłem „Zielony Weekend 2011”
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Kontynuacja działań w ramach kampanii informacyjnej w zakresie dualnego systemu segregacji odpadów (mokre-suche) w roku 2012 i 2013.
 • Kontynuacja wspólnego projektu edukacyjnego z GIWK pn.: „Promowanie odnawialnych źródeł energii w Gdańsku” (konkurs dla uczniów na nakręcenie spotu reklamowego dot. wybranego źródła energii odnawialnej).

Gdynia

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • festyn ekologiczny pn. „Dzień Ziemi 2011 – drzewko za makulaturę” we współpracy z Dziennikiem Bałtyckim: w dniu 17 kwietnia 2011r. na terenie Kolibek mieszkańcy w zamian za dostarczenie makulatury otrzymywali sadzonki drzew i krzewów oraz mogli wziąć udział w rodzinnych zabawach edukacyjnych o tematyce ekologicznej; dodatkowo opracowano i zlecono druk dodatku ekologicznego w gazecie Polska Dziennik Bałtycki;
 • wydarzenie edukacyjne pn. „Festiwal Bioróżnorodności” we współpracy z Akwarium Gdyńskim: w dniu 21 maja 2011r. na terenie Akwarium Gdyńskiego odbywały się zajęcia związane z bioróżnorodnością mórz m.in. warsztaty plastyczne, mikroskopowe oraz projekcje filmowe i koncert;
 • „Sprzątanie Gdyni 2011”,
 • Akwarium Gdyńskie Morskiego Instytutu Rybackiego – projekt edukacji ekologicznej „Spotkanie z Morzem Bałtyckim 2011”,
 • Ligę Ochrony Przyrody – międzyszkolny program edukacji ekologicznej pt. „Rezerwaty przyrody w Gdyni”,
 • Fundację na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL – wakacyjna kampania „Czyste plaże”,
 • SP 13 w Gdyni – XI Gdyński Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy dla szkół podstawowych „Rośliny Pomorza”.
 • Uczniów Gimnazjum Nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni – projekt edukacyjny „Drzewa Kamiennej Góry – ścieżka edukacyjna”
 • Związek Międzygminny Zatoki Puckiej Władysławowo – „Ryby dla Zatoki Puckiej”
 • Konkurs "Zapraszamy ptaki do Gdyni”
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • programu edukacyjno-informacyjnego „Pies w wielkim mieście” promujący w szczególności  nawyk sprzątania po psie, co przyczynić się ma do zmniejszenia ilości psich nieczystości na terenie Miasta,
 • festyn ekologiczny pn. „Dzień Ziemi 2011 – drzewko za makulaturę” we współpracy z Dziennikiem Bałtyckim
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Powiat Bytowski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Brak danych z powiatu w r.2011 

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Brak danych z powiatu w r.2011 

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Brak danych z powiatu w r.2011 

Powiat Chojnicki

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Powiat Człuchowski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Powiat Gdański

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Edukacja ekologiczna jest prowadzona przez nauczycieli w szkołach i przedszkolach. W 2010 roku zorganizowana została dwa razy akcja „Sprzątanie Świata”. Aby podnieść świadomość ekologiczną uczniów zakupiono w 2010 roku zestawy do badania gleby oraz filmy edukacyjne dla każdej ze szkół na terenie gminy Trąbki Wielkie.
 • Konkurs „Piękna Zagroda” w Cedrach Wielkich,
 • działania i akcje informacyjne poprzez ulotki informacyjne na temat postępowania z odpadami podczas organizowanych na terenie powiatu zbiórek odpadów,
 • Akcje "Dni Ziemi" "Sprzątanie Świata" 
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Akcja „ Sprzątanie Świata”
 • Konkurs „Piękna Zagroda” 
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Brak informacji z powiatu. 

Powiat Kartuski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Gmina Kartuzy:

 • Spektakle ekologiczne,
 • Seminarium dotyczące jezior Kartuskich,
 • Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata,

Gmina Sierakowice:

 • wspieranie konkursów ekologicznych(np. zbiórka nakrętek, baterii)
 • wycieczki dla dzieci i radnych na składowisko i do sortowni odpadów
 • spotkania z dziećmi w szkołach

Gmina Somonino:

 • Sejmik ekologiczny Zespół Szkół w Goręczynie

Gmina Żukowo:

 • sprzątanie świata przez dzieci szkolne połączone z edukacją i ogniskiem
 • „Najwyższa pora ratować Kaszubskie Jeziora” - kampania organizowana przez Zespół Szkół w Goręczynie, przy współudziale Starostwa Powiatowego w Kartuzach oraz Zarządu Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, na rzecz ochrony jezior Kaszubskich
 • „Młodzieżowy Sejmik Ekologiczny” – cykliczne spotkania edukacyjne młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, organizowane z inicjatywy Zespołu Szkół w Goręczynie
 • „Zielona afera” – przedstawienia o tematyce ekologicznej (gm. Kartuzy)
 • „Coś z niczego” – konkursy dla szkół związane z recyklingiem odpadów (gm. Kartuzy)
 • Monitoring rzeki Słupii przez młodzież szkolną (gm. Sulęczyno)
 • kółka ekologiczne
 • konkurs „Piękna Wieś”
 • spotkania z leśnikami, ornitologami,
 • prelekcje,
 • seminaria,
 • przedstawienia teatralne,
 • inscenizacje muzyczno-teatralne,
 • wycieczki krajoznawcze,
 • akcje sprzątania świata,
 • zbiórki surowców wtórnych w szkołach np. zużytych baterii,
 • Szkolenia rolników z zakresu ekologii (produkcja zdrowej żywności, uprawa, zabiegi przechowywania zbóż),
 • pochody ekologiczne,
 • wycieczki edukacyjne: ''Formy ochrony przyrody'',
 • budowanie ścieżek zdrowia,
 • zielone szkoły w Sulęczynie,
 • Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku,
 • Ogród Botaniczny w Gołubiu,
 • Pikniki Ekologiczne w Szymbarku
 • Sprzątanie świata.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Gmina Kartuzy: 

 • Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata,
 • Spektakl ekologiczny „Zielona Afera”.

Gmina Żukowo:

 • ,,Spotkanie ekologiczne z cykli zielono mi – świat w kolorze nadziei – uczestniczyło 60 osób
   
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Gmina Kartuzy: 

 • akcja wymiany drzewko za butelkę,
 • festyn ekologiczny z okazji „Dnia Ziemi”.

Powiat Kościerski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Powiat Kwidzynski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Gmina Sadlinki – Sprzątanie świata.
   
 • Gmina Ryjewo – brak
   
 • Miasto Kwidzyn – Edukacja dzieci i młodzieży przez Stowarzyszenie Ekoinicjatywa, ul. Miłosna 1, Kwidzyn. Edukacja dzieci i młodzieży w Zielonej Szkole w Brachlewie – turnusy 2-3 dniowe.
   
 • Miasto i Gmina Prabuty – Akcja sprzątania świata, spotkania wiejskie, udział w szkoleniach, informacje dotyczące ochrony środowiska przekazywane w formie ogłoszeń umieszczanych w miejscach ogólnie dostępnych, stronie internetowej.
   
 • Gmina Kwidzyn – W Gminie Kwidzyn od wielu lat istnieje bardzo dobrze funkcjonująca praktyka edukacyjna polegająca na prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży związanych z ekologią i ochrona środowiska. W ramach realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, Gmina Kwidzyn przekazuje co roku dotacje z budżetu na wsparcie realizacji zadań publicznych związanych z realizacją programów ekologicznych oraz projektów edukacyjnych w zakresie ekologii ochrony środowiska. Dotacje otrzymują stowarzyszenia, których statutową działalnością jest realizowanie zadań związanych z ekologią i ochroną środowiska.
   
 • Gmina Gardeja - brak 
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Gmina Sadlinki- Sprzątanie świata w szkołach na terenie gminy.
 • Gmina Ryjewo – brak
 • Miasto Kwidzyn - brak
 • Miasto i Gmina Prabuty – j.w.
 • Gmina Kwidzyn
  • Wsparcie realizacji zadania publicznego PN. „Podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w Zielonej Szkole w Brachlewie”, obejmującego w szczególności : Prowadzenie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży z wykorzystaniem bazy dydaktycznej w pobliżu szkoły oraz sprzętu dydaktycznego Zielonej Szkoły w Brachlewie. Zadanie było realizowane przez Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe.
  • - Wsparcie realizacji zadania publicznego PN. „Zielone lekcje – zajęcia edukacyjne”, obejmującego prowadzenie zajęć, których celem było rozpowszechnienie wiedzy, umiejętności i doświadczeń związanych między innymi z alternatywnymi, odnawialnymi źródłami energii. Zadanie to było realizowane przez Powiślańską Regionalną Agencję Zarządzania Energią.
  • - Współorganizacja konkursu wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska PN. „Konkurs Wiedzy. III Wojewódzki Konkurs „Myśliwy, las i jego zwierzyna”, obejmującego w szczególności: prowadzenie prelekcji dla uczniów szkół z terenu Gminy Kwidzyn, rozpropagowanie wśród dzieci i młodzieży informacji na temat znaczenia łowiectwa, ochrony przyrody i ochrony środowiska naturalnego oraz przeprowadzenie konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Kwidzyn.
 • Gmina Gardeja
  • Ekologiczny dekalog – Gimnazjum w Wandowie.
  • Drzewo – źródło siły – Zespół Szkół w Gardei.
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Gmina Sadlinki – brak
 • Gmina Ryjewo - brak
 • Miasto Kwidzyn – brak
 • Miasto i Gmina Prabuty – kontynuacja powyższych działań
 • Gmina Kwidzyn
  • Realizacja zadania publicznego pn. „Energia z natury”, którego celem jest propagowanie, rozpowszechnienie wiedzy ekologicznej wśród mieszkańców Gminy Kwidzyn na temat przyczyn, skutków oraz sposobów przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu, ochrony zasobów środowiska naturalnego, poprzez kształtowanie odpowiednich postaw proekologicznych w zakresie lokalnego ograniczenia emisji CO2, wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł oraz wzrostu efektywności energetycznej.
  • Realizacja zadania publicznego pn. „Zielone lekcje II”, którego celem jest promowanie zachowań przyjaznych środowisku, rozpowszechnianie wiedzy na temat poszczególnych odnawialnych źródeł energii.
 • Gmina Gardeja - brak 

Powiat Lęborski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Gmina Cewice – organizowane przez szkoły, częściowo finansowane przez gminę
Gmina Lębork:

 • współpraca gminy ze szkołami lokalnymi, ZHP, LOT „ZL”Lębork
 • organizacja imprez edukacyjno-ekologicznych z udziałem MDK i organizacji pozarządowych.
 • nadleśnictwo Lębork prowadzi edukację ekologiczną m.in. w formie:
  • lekcji w terenie na leśnych ścieżkach edukacyjnych np. w „Uroczysku Drętowo”, w Leśnictwie
  • Leśnice, na ścieżce przyrodniczo-historycznej w Białogardzie ,
  • lekcji i pogadanek o tematyce przyrodniczej w szkołach , przedszkolach  i we własnej sali CEE
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Na terenie Gminy Łeba działa kilku wolontariuszy organizacji WWF Polska zajmujących się tematyką fok i morświnów, patrolują oni plażę i edukują społeczeństwo. Ponadto w sezonie letnim organizowane były venty ekologiczne.

Gmina Cewice – zbiórka baterii
Gmina Wicko

 • zorganizowano Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej pod hasłem „Ekosystemy pól i łąk”,
 • szkoły wzięły aktywny udział w akcji „Sprzątania świata”,
 • z budżetu gminy dofinansowano nagrody za działalność proekologiczną (np. zbieranie makulatury)

Gmina Lębork:

 • akcje „Sprzątania świata” , sprzątania lasów, brzegów rzek i koryt lokalnych cieków wodnych 
 • konkursy przyrodnicze z udziałem szkół i przedszkoli, MDK , LOT i Nadleśnictwa Lębork
 • festyny, pikniki i imprezy plenerowe z udziałem mieszkańców gminy np. „Dzień bez Samochodu”, „Dzień Ziemi”, „Powitanie Lata”, Maraton Ekologiczny itp. .
 • festyn okolicznościowy i stoiska promocyjne różnych instytucji i firm podczas Lęborskich Dni Jakubowych w lipcu każdego roku 
 • coroczna akcja ekologiczna „sadzonki za makulaturę”.
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Gmina Łeba - Współpraca z prasą i organizacjami ekologicznymi pod kątem akcji proekologicznych na terenie gminy, walka z azbestem, wdrożenie nowych przepisów związanych z gospodarką odpadami, ochrona zwierząt.
 

Powiat Malborski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Miasto Malbork

 • działalność wydawnicza – ulotki, plakaty propagujące ochronę środowiska „Kochasz dzieci nie pal śmieci”, „Dzikie wysypiska”,
 • współpraca ze szkołami w zakresie edukacji ekologicznej: „Dzień Ziemi przez cały rok”, „Mniej odpadów-więcej korzyści”, „Pomóż zwierzętom przetrwać zimę”, „Ziemię mamy tylko jedną”, „Ekologiczne ozdoby i kartki świąteczne”, „Jak oszczędzać wodę”, „Las – zielone płuca świata” oraz wiele innych.
 • akcje propagujące odpowiedzialność za stan środowiska „Dzień bez samochodu”, „Godzina dla Ziemi”, „Sprzątanie świata”,

Miasto i Gmina Nowy Staw

 • powszechna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży,
 • rozwijanie i wspieranie pozaszkolnych form edukacji ekologicznej,
 • krzewienie wiedzy ekologicznej w społeczeństwie ludzi dorosłych,
 • rozpowszechnianie materiałów dydaktycznych,
 • organizowanie akcji „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”,
 • pielęgnacja oraz sadzenie drzew i krzewów,
 • happeningi i konkursy ekologiczne,
 • organizowanie wycieczek ekologicznych i „zielonych szkół”,
 • działalność kół ekologicznych,
 • szkolenia rolników z zakresu rolnictwa ekologicznego oraz ograniczania zanieczyszczeń pochodzących z rolnictwa.

Gmina Malbork

 • Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich
  • Dzieci pielęgnują ogród botaniczny wokół szkoły oraz obserwują rośliny w różnych porach roku. W zakresie edukacji ekologicznej w roku szkolnym 2011 zostało przeprowadzone „Sprzątanie świata” we wszystkich klasach. Odbył się również konkurs plastyczny na temat „Jak chronić naszą planetę”. Poza tym dzieci sortowały śmieci oraz przez cały rok zbierają baterie.
 • Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Malborskiej
  • Uczniowie uczestniczyli w zajęciach kółka przyrodniczego „Mały Przyrodnik”. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, tematyka zajęć obejmowała zagadnienia prozdrowotne i ekologiczne,
  • uczestnictwa w cyklicznej akcji „Sprzątanie Świata”,
  • treść ścieżki prozdrowotnej korelowała z tematyką zajęć w-f, przyrody, j. polskiego i techniki,
  • odbyła się akcja promująca zdrowy i aktywny styl życia pt. „Tydzień Zdrowia”,
  • rozpoczęto realizację programu „W zdrowym ciele zdrowy duch”,
  • poprzez imprezy sportowe organizowane przez szkołę promowany jest zdrowy i aktywny styl życia.
 • Gimnazjum Gminne w Malborku
  • zbiórka zużytych baterii,
  • „Sprzątanie Świata”
  • sadzenie drzewek, krzewów i roślinności wokół szkoły,
  • udział w konkursach ekologicznych i przyrodniczych.

Gmina Lichnowy

 • organizacja akcji „Sprzątanie Świata” kwiecień, wrzesień 2011 r.

Gmina Stare Pole

 • udział uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w akcji „Sprzątanie Świata”,
 • Międzyklasowy Turniej Wiedzy Ekologicznej z okazji Dnia Ziemi,
 • ogólnoszkolna zbiórka zużytych baterii w formie konkursu międzyklasowego,
 • wykonanie i ekspozycja tematycznych gazetek edukacyjnych na temat zdrowego odżywiania i przeciwdziałania nałogom,
 • spotkania uczniów z pracownikami Urzędu Gminy Stare Pole w sprawie problematyki związanej z odpadami,
 • zajęcia edukacyjne na lekcjach biologii w szkołach,
 • spotkania z leśniczym i myśliwymi w lesie w Kaczynosie – problematyka ochrony lasów,
 • wycieczki do Zakładu Uzdatniania Wody w Ząbrowie

Powiat Malborski

 • (Zadania współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Malborku)
 • Różnego rodzaju konkursy związane z tematyką ekologiczną organizowane przez różne podmioty (Społeczną Straż Rybacka, Ochotniczą Straż Pożarną, Polski Czerwony Krzyż itp.),
 • Akcja „Drzewko za makulaturę” organizowana przez Dziennik Bałtycki,
 • Programy edukacyjne jak np. „Dodać skrzydeł” – programy dotyczące ptaków chronionych realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku, „W koronie drzew” program edukacyjny, „Przyjaciele natury” – akcja ekologiczna organizowana przez Przedszkole Nr 2 w Malborku
 • Konferencje, wykłady np. na temat planowania energetycznego.
 • Konkurs „Piękna wieś” – organizowany w dwóch kategoriach: „wieś” oraz „zagroda”. Jego główna ideą jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Miasto i Gmina Nowy Staw

 • udział w akcji „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”, „Godzina dla Ziemi”,
 • happeningi i konkursy ekologiczne,
 • wycieczki ekologiczne i „zielone szkoły”,
 • plakaty i gazetki związane z ochroną środowiska,
 • nowe nasadzenia drzew i krzewów,

Gmina Malbork

 • akcja „Sprzątanie świata”,
 • konkursy ekologiczne i przyrodnicze w szkołach

Gmina Lichnowy

 • zadanie „Zielone żuławy 2011”

Gmina Stare Pole 

 • udział uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w akcji „Sprzątanie Świata”,
 • ogólnoszkolna zbiórka zużytych baterii w formie konkursu międzyklasowego,
 • gimnazjalny konkurs wiedzy o lesie
 • Międzyklasowy Turniej Wiedzy Ekologicznej z okazji Dnia Ziemi
 • zajęcia edukacyjne na lekcjach biologii w szkołach.
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Miasto i Gmina Nowy Staw

 • propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju,
 • rajdy piesze i rowerowe, których celem ma być popularyzacja walorów przyrodniczo turystycznych regionu i kształtowanie poczucia związku z bioregionalizmem Ziemi Żuławskiej
 • obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska (czerwiec)
 • „zielony marsz” – porządkowanie chodników i ulic
 • popularyzacja haseł służących ochronie środowiska – „Zielona trawa, niebieska woda, czyste powietrze”, „ Śmieci mniej – Ziemi lżej”, „ Wokół naszej szkoły jest czysto” i inne.

Powiat Nowodworski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • VII Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej  „Wprowadzamy nową modę od dziś dbamy o przyrodę”
 • zakup rocznej prenumeraty miesięcznika „Przyroda Polska” dla wszystkich szkół gimnazjalnych na terenie powiatu nowodworskiego
 • udział w akcjach sprzątania najbliższej okolicy w ramach obchodów Święta Ziemi i Sprzątania Świata 
 • piesze rajdy z tematyka ekologiczną w tle
 • udział w programie ochrony morświna i foki szarej
 • uczestnictwo w akcji „Dzień bez samochodu”
 • prelekcje i pogadanki w szkołach i przedszkolach o tematyce przyrodniczej
 • szkolne konkursy wiedzy ekologicznej, plastyczne i fotograficzne
 • „Tuga Bioblitz 2011” – zawody w badaniu bioróżnorodności rzeki Tugi
 • dofinansowanie konkursów szkolnych – gm. Nowy Dwór Gd.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • VII Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej  „Wprowadzamy nową modę od dziś dbamy o przyrodę”
 • „Tuga Bioblitz 2011” – zawody w badaniu bioróżnorodności rzeki Tugi
 • Zbieranie zużytych baterii
 • sprzątanie świata
 • sadzenie drzew
 • piesze rajdy z tematyka ekologiczną w tle
 • udział w programie ochrony morświna i foki szarej
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • kontynuacja realizowanych wcześniej zadań i projektów
 • powiatowy konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów gimnazjów
 • pogadanki w szkołach dot. gospodarki odpadami
 • akcja informacyjna dot. wymiany eternitowych pokryć
 • recykling odpadów

Powiat Pucki

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Programy edukacyjne z cyklu „Zielono Mi” poświęcone tematyce ekologicznej
 • „Sprzątanie Świata”
 • „Sprzątanie Bałtyku”
 • Konkurs „Piękna Wieś”
 • Konkursy i warsztaty ekologiczne 
 • „Dzień Ziemi”
 • rozdawanie plakatów i broszur informacyjnych mieszkańcom 
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • „Palisz??? Tracisz...” akcja dotycząca spalania odpadów w grzewczych instalacjach domowych 
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Brak danych 

Powiat Starogardzki

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Miasto Starogard:
Konkursy, cykliczne akcje proekologiczne, pogadanki w szkołach i przedszkolach.
Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim:

 • Zakupiono torby ekologiczne z surówki bawełnianej z nadrukiem haseł o tematyce ekologicznej, które w ilości 2941 szt. przekazano do jednostek organizacyjnych powiatu, przedsiębiorcom, samorządowcom i innym osobą związanym z ochroną środowiska,
 • W dniu 23 listopada 2011 r. odbył się III Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej pt. „Jedziemy do lasu”. Głównym celem konkursu było rozwijanie u uczniów zainteresowań problematyką ochrony przyrody oraz podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.
 • Wygłaszano prelekcje w szkołach powiatu starogardzkiego nt. związane z ochroną środowiska,
 • Współorganizowano Akcję Sprzątania Świata 2011, wydano gminom i jednostkom organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Starogardzkie Gd. 8210 szt. worków i 12050 szt. rękawic,
 • Dokonano aktualizacji systemu informacji dla społeczeństwa województwa pomorskiego dotyczących zrównoważonego rozwoju i stanu środowiska w układzie powiatów ( www. infoeko.pomorskie.pl),
 • Dokonano nasadzeń drzew i krzewów na terenie: Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Starogardzie Gdańskim, Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu, Domu Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Zakładu Obsługi Starostwa, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim, II Liceum Ogólnokształcącego Starogardzie Gdańskim, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu,
 • Prowadzono aktualizację informacji z zakresu ochrony środowiska wyświetlanych na panelu umieszczonym w budynku Starostwa Powiatowego w ramach projektu AIRPOMERANIA dotyczącym systemu zarządzania informacjami o jakości powietrza. 
 • Zakupiono nagrody rzeczowe (olimpiady, programy i projekty, konkursy – w zakresie edukacji ekologicznej ) dla szkół powiatu starogardzkiego.
 • Współfinansowano szkolenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w zakresie rozpoznawania i zwalczania zagrożeń ekologicznych,
 • Publikowano w Biuletynie Samorządowym Powiatu Starogardzkiego artykuły z zakresu ochrony środowiska w tym o tematyce ekologicznej,
 • Współdziałano w organizacji i współfinansowano przedsięwzięcia:
 • obchody Dnia Ziemi w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie Granicznym oraz Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim,
 • szkolne marsze na orientację w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu– „Owidz i okolice” pod hasłem „Mieszkamy nad rzeką” oraz „Szanujemy i pamiętamy”,
 • Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Starogardzie Gdańskim,
 • projekt ekologiczny „Cztery łapy i my” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Starogardzie Gdańskim,
 • Współfinansowano ze środków budżetowych powiatu starogardzkiego pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska termomodernizację obiektów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu oraz w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie.


Gmina Miejska Czarna Woda: akcja „Sprzątanie Świata”, szkolne konkursy ekologiczne, konkurs fotograficzny „Przyroda wokół nas”
Gmina Wiejska Bobowo: akcja „Sprzątanie Świata” 

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Gmina Miejska Starogard Gdański

 • Konkursy ekologiczne w szkołach,
 • akcja "Sprzątanie Świata",
 • zajęcia promujące ochronę środowiska w przedszkolach miejskich.

Gmina Wiejska Kaliska Dzień

 • sprzątania świata

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne

 • selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych (baterie, sprzęt elektroniczny)

Gmina Miejska Czarna Woda:

 • konkurs fotograficzny „Przyroda wokół nas”

Gmina Wiejska Skórcz:

 • „Akcja Sprzątanie Świata 2010 rok.”
 • Konkursy z okazji „Dnia Ziemi”
 • Dzień ekologiczny pod nazwą „Zielony Las”

Gmina Miejska Skórcz:

 • Zakup zestawów edukacyjnych dla przedszkola Miejskiego w Skórczu pt. „Ekologia na co dzień” oraz „Recykling-sprzątanie świata”.
 • Akcja „Sprzątanie świata 2010 zorganizowana z udziałem Starostwa Powiatowego, Zespołu Szkół Publicznych, Przedszkola Miejskiego oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Gmina Wiejska Kaliska

 • zbiórka makulatury

Gmina Smętowo Graniczne-

 • dalsze uświadamianie społeczności wiejskiej co do konieczności zorganizowanej zbiórki odpadów (w tym niebezpiecznych)

 

Powiat Sztumski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • „Sprzątanie świata”
 • „Drzewko za makulaturę”
 • „Dzień Ziemi”
 • „Jak pomagać i ochraniać zwierzynę w lesie i na polu” 
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Brak informacji 

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Nasadzenie drzew przy alejach 

Powiat Słupski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Gmina Damnica – bd
 • Gmina Dębnica Kaszubska - sprzątanie świata, rozbudowa ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych.
 • Gmina Główczyce – coroczna akcja sprzątanie świata
 • Gmina Kępice – sprzątanie świata wraz z konkursami o tematyce ekologicznej.
 • Gmina Kobylnica – konkursy ekologiczne w szkołach, informacje w środkach masowego przekazu: gazeta gminna: „Kurier Sołecki”
 • Gmina Potęgowo – przygotowywanie prezentacji multimedialnych na tematy ekologiczne, organizowanie konkursów prze Oczyszczalnię ścieków w Słupsku, koncern ENERGA, PZW Potęgowo, firmę ELWOZ, organizację REBA, Nadleśnictwo w Łupawie, akcja „Sprzątnie świata”, „Dni Ziemi”, „Na ratunek Kasztanowcom”, udział w wycieczkach i zwiedzaniu oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów, zakładu hodowli pstrąga; 
 • Gmina Słupsk – Konkurs „ Posprzątajmy Swój Dom”- czystość miejscowości an terenie gminy, „ Tydzień ekologiczny” w Szkole Podstawowej w Jezierzycach dla klas 1-3
 • Gmina Smołdzino – konkurs wiedzy ekologicznej, film przedstawiający walory przyrodnicze gminy Smołdzino współfinansowany ze środków NFOŚiGW
 • Gmina Ustka – organizowanie dnia sprzątania świata
 • Miasto Ustka - Program Zrealizowany przez Fundacja Nasza Ziemia -„Sprzątanie Bałtyku”, akcja „Sprzątanie Świata”, XII Edycja Kampanii „ Czyste Plaże” - organizowany przez fundację RECAL. 
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Gmina Damnica - bd
 • Gmina Dębnica Kaszubska – akcja „sprzątanie świata”
 • Gmina Główczyce – bd
 • Gmina Kępice – bd
 • Gmina Kobylnica – konkurs ekologiczny „Ekolandia”
 • Gmina Potęgowo – jak wyżej (pkt 1)
 • Gmina Słupsk – edycja konkursu „Posprzątajmy Swój Dom” 
 • Gmina Smołdzino – bd
 • Gmina Ustka – bd
 • Miasto Ustka - akcja „Sprzątanie Świata”, w której brały udział wszystkie placówki edukacyjne z terenu miasta Ustka. 
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Gmina Damnica - bd
 • Gmina Dębnica Kaszubska - rozbudowa ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych
 • Gmina Główczyce - bd
 • Gmina Kępice-konkurs prac artystycznych wytworzonych z przedmiotów i odpadów, które są nieprzydatne w gospodarstwie domowym
 • Gmina Kobylnica – przeprowadzenie kolejnej edycji konkursu ekologicznego „EKOLANDIA”, edukacja mieszkańców Gminy Kobylnica w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystość i porządku w gminach
 • Gmina Potęgowo – jak wyżej (pkt 1)
 • Gmina Słupsk - bd
 • Gmina Smołdzino - bd
 • Gmina Ustka - bd
 • Miasto Ustka – akcja sadzenie drzew przez ustecką młodzież 

Powiat Tczewski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Miasto Tczew

 • Zajęcia i warsztaty w pracowni, projekcje filmów, konkursy, zajęcia terenowe, kilkudniowe warsztaty ekologiczne, prezentacje, wykłady, akcje i programy ekologiczne, kampanie, happeningi, imprezy integracyjne, teatrzyki, działania informacyjne, wydawnicze.


Miasto i Gmina Gniew

 • Przez cały okres realizacji Zadania organizowane i prowadzone były zajęcia i warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gniew. W roku 2011 tematyka spotkań skupiała się na trzech zagadnieniach: woda – od ujęcia wody pitnej po oczyszczalnię ścieków, nietoperze – przybliżenie sylwetki tych tajemniczych i mało poznanych zwierząt, bociany – jako szczególnie lubiane i charakterystyczne dla naszego kraju ptaki. 
 • W miesiącach styczeń – czerwiec prowadzone były pozalekcyjne spotkania z młodzieżą w formie Klubu Przyrodnika w partnerstwie z Gimnazjum w Gniewie,
 • Przez cały rok 2011 koordynowana była zbiórka zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych na terenie gminy Gniew. W roku 2011 dodatkowo zaczęto zbierać baterie w Gościńcu Staropolskim w Małej Karczmie
 • W lutym, podczas 4 dni ferii zimowych zorganizowane były spotkania. Spotkania skierowane były do uczniów szkoły podstawowej w Gniewie, ze względu na największe zainteresowanie w tej grupie wiekowej oraz łatwość dotarcia osób zamieszkałych w Gniewie. „Ferie z Ekologią” obejmowały warsztaty plastyczno-artystyczne i terenowe. 
 • W dniu 29 kwietnia 2011r. w związku z Dniem Ziemi odbył się finał IV Gminnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej, w którym uczestniczyły 3-osobowe drużyny z klas IV-VI wytypowane przez szkoły w etapie szkolnym ze wszystkich gminnych szkół podstawowych. Zwycięzcy otrzymali wartościowe książki przyrodnicze oraz uczestniczyli w wycieczce do Akwarium w Gdyni, gdzie oprócz warsztatów, brali udział w rejsie badawczym kutrem hydrograficznym. Dodatkowo finał konkursu został uświetniony występem artystycznym o tematyce ekologicznej uczniów klas I i III ze szkoły podstawowej w Gniewie 
 • W kwietniu odbyło się wiosenne Sprzątanie Świata przez uczniów i nauczycieli szkół z terenu gminy Gniew. Szkoły sprzątały najbliższą okolicę i szlaki turystyczne. 
 • W maju i czerwcu 2011r. trwała akcja Dzień Bociana organizowana w formie grantu przez Zespół Przyrodniczy Nauczycieli Gminy Gniew. Zorganizowano konkurs dla gminnych szkół klas IV-VI i klas gimnazjalnych. Nagrodzono 16 prac. Wystawa prac odbyła się w Gimnazjum w Gniewie.
 • W dniach 23 i 24 lipca 2011r. odbył się III, tym razem dwudniowy, spływ kajakowy „Szlakiem krzyżackich zamków” Gniew-Malbork-Tczew rzekami Wisłą i Nogatem. Podczas spływu odbyło się także szkolenie z udzielania I pomocy przedmedycznej.
 • W lipcu, sierpniu i wrześniu odbywały się spotkania Akademii Trzeciego Wieku. Odbyło się 8 spotkań, w tym jedno wyjście w teren. W trakcie spotkań odbywał się kurs komputerowy, zajęcia z tworzenia biżuterii, wykład o miodzie i apiterapii, eko-senior, zanieczyszczenia powietrza i wycieczka nordic-walking. 
 • W lipcu i sierpniu odbyło się 7 spotkań wakacyjnych dla dzieci i młodzieży pod nazwą Przyrodnicze Środy, połączone z konkursem na zdobywanie zwierzako-punktów. Odbyły się: rejs gondolą po Wiśle, 2 wycieczki rowerowe – do Brodów Pomorskich i Wielkich Walichnów, 1 zajęcia terenowe w parku miejskim, 2 warsztaty plastyczne w GCEE (z powodu deszczowej pogody, zamiast zajęć terenowych) i spotkanie podsumowujące z rozdaniem nagród w Bibliotece Miejskiej. 
 • W miesiącach sierpień – październik odbyło się 5 wycieczek edukacyjnych: do Jantara (gawęda rybaka, zwiedzanie mierzei i obserwacje rezerwatu Mewia Łacha, warsztaty o strusiach i miodzie), Wdzydz Kiszewskich (rejs statkiem, warsztaty o nietoperzach, zwiedzanie Kaszubskiego Parku Etnograficznego), Gdyni (warsztaty, laboratoria i zwiedzanie akwarium gdyńskiego, warsztaty morskie na plaży), Torunia (warsztaty o gadach w ogrodzie zoobotanicznym, zwiedzanie orbitarium), Gdańska (warsztaty edukacyjne Centrum Hewelianium, zwiedzanie Centrum Edukacji Archeologicznej Błękitny Lew, samodzielne wykonywanie cukierków w Ciu-Ciu Cukier Artist). Dodatkowo odbyło się 5 warsztatów edukacyjno-podsumowujących po każdym wyjeździe. 
 • W dniu 16 września odbyło się otwarcie Wystawy Przyrodniczych Znaczków Pocztowych w Sali Wystawowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gniewie. Wystawa była eksponowana do 14 października. Składała się z 99 antyram w formacie A3, mieszczących łącznie około 3000 sztuk znaczków. Znaczki zostały nieodpłatnie wypożyczone od lokalnych filatelistów
 • We wrześniu trwała akcja „Sprzątanie Świata”, podczas której po raz drugi uczniowie wraz z nauczycielami oczyszczali z odpadów okolice swoich szkół. 
 • W dniu 22 września zorganizowany został Europejski Dzień bez Samochodu w Gniewie, w którym wzięli udział uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Gniewie i Gimnazjum w Gniewie. Uczestnicy festynu tradycyjnie odbyli przemarsz z Placu Grunwaldzkiego, ulicami Piłsudskiego, Gdańską, Czyżewskiego, Kopernika, 27 Stycznia, Sobieskiego. Następnie część uczestników rowerami pojechało na piknik w Brodach Pomorskich. Tam uczestniczyli w szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej, a na koniec upiekli kiełbaski przy ognisku.
 • We wrześniu został zorganizowany konkurs plastyczny na temat: „Nietoperz naszym przyjacielem”.
 • W listopadzie został ogłoszony konkurs fotograficzny na najlepsze zdjęcie ukazujące atrakcje turystyczne i promujące Gniew i okolice. 
 • W grudniu zorganizowany został III Konkurs na Najpiękniejszą Odpadową Ozdobę Choinkową, pod hasłem „Świąteczne życie odpadu”. Wykonane ozdoby dekorowały wnętrze GCEE,
 • W ramach porozumienia gmin Gniew, Pelplin, Morzeszczyn w sprawie współpracy przy realizacji zadań własnych gmin w zakresie ochrony środowiska i przyrody… z dnia 13 maja 2010r. podejmowane są działania na rzecz chorych dzikich zwierząt, którymi opiekuje się Stanisław Chmiel, prowadzący Azyl dla chorych dzikich zwierząt w Brodach
 • W miesiącach styczeń-kwiecień przeprowadzone było pielęgnacyjne przycinanie drzew owocowych rosnących wzdłuż drogi na Nizinie Walichnowskiej oraz wykonano nasadzenia drzew owocowych starych odmian na drodze Polskie Gronowo – Wielkie Walichnowy.
 • Monitoring i promocja szlaków turystycznych w ramach umowy trójstronnej z Lokalną Organizacją Turystyczną Kociewie.
   

Miasto i Gmina Pelplin

 • Szkolenia ekologiczne z cyklu “Rolnictwo a ochrona środowiska” część XIII we wsi Rudno.
 • Konkursy, przedstawienia o tematyce ekologicznej organizowane w szkołach na terenie gminy i miasta Pelplin
 • Szerzenie idei “Dnia Ziemi” i Dnia Sprzątania Świata” – liczny udział dzieci i młodzieży z terenu gminy i miasta Pelplin.
 • Zbiórka baterii w ramach programu „Recykling w mojej szkole”

Gmina Tczew

 • kółko ekologiczne kl. 1-3
 • kółko ekologiczno- przyrodnicze kl. 4-6
 • zajęcia terenowe, wycieczki, doświadczenia laboratoryjne
 • korzystanie z programów komputerowych, prezentacji multimedialnych
 • udział w konkursach przyrodniczo- ekologicznych
 • Międzyszkolny Turniej Ekologiczny dla klas 1-3 Miłobądz
 • VI Megaolimpiada Wiedzy z przyrody Gdańsk dla klas 4-6
 • Konkurs Wiedzy o Ziemi- Tczew
 • pielęgnowanie roślin doniczkowych
 • założenie w salach lekcyjnych kącików ciekawostek przyrodniczych
 • zbiórka makulatury
 • kontakty ze Schroniskiem dla zwierząt ANIMALS w Tczewie
 • ochrona kasztanowca na ulicy Wiejskiej przed szkodnikami- szrotówką
 • wyszukiwanie i dokumentowanie dzikich wysypisk w okolicy Miłobądza 
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Miasto Tczew

 • Moje miasto bez odpadów
 • Recykling w mojej szkole
 • Konkurs Zakręcone – Odkręcone
 • Zielone zakupy
 • Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz
   

Miasto i Gmina Gniew

 • zajęcia i warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gniew dotyczące trzech zagadnień: woda – od ujęcia wody pitnej po oczyszczalnię ścieków, nietoperze – przybliżenie sylwetki tych tajemniczych i mało poznanych zwierząt, bociany – jako szczególnie lubiane i charakterystyczne dla naszego kraju ptaki
 • spotkania wakacyjne dla dzieci i młodzieży pod nazwą Przyrodnicze Środy, połączone z konkursem na zdobywanie zwierzako-punktów
 • Europejski Dzień bez Samochodu w Gniewie
 • konkurs plastyczny na temat: „Nietoperz naszym przyjacielem”
 • III Konkurs na Najpiękniejszą Odpadową Ozdobę Choinkową, pod hasłem „Świąteczne życie odpadu”
   

Miasto i Gmina Pelplin

 • Szerzenie idei “Dnia Ziemi” i Dnia Sprzątania Świata” – liczny udział dzieci i młodzieży z terenu gminy i miasta Pelplin.

Gmina Tczew

 • praca z uczniami zdolnymi i przygotowywanie ich do konkursów,
 • przeprowadzenie Turnieju Wiedzy Ekologicznej kl. 1-3, w którym brali udział reprezentacje szkół: Turze, Lubiszewo, Swarożyn, Miłobądz,
 • duże zaangażowanie i zainteresowanie uczniów młodszych i starszych praca w kółkach
 • realizację treści przyrodniczo ekologicznych
 • nowe pomysły, projekty
 • praca z dzieckiem zdolnym
 • dofinansowywanie przez Urząd Gminy konkursów powiatowych, w których uczestniczą uczniowie naszej szkoły.
   

Gmina Subkowy

 • „Dzień ziemi”, „Sprzątanie świata”, „Kochasz dzieci nie pal śmieci”, „Reklamówki puść z torbami” - torby ekologiczne.

 

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Miasto Tczew

 • Kontynuacja kolejnych edycji konkursów z nowymi tematami, hasłami.

Miasto i Gmina Gniew
W roku 2012 planowana jest kontynuacja cyklicznych wydarzeń oraz realizacja nowych programów edukacyjnych, szkoleń, konkursów, akcji itp. w tym m.in.

 • koordynowanie zbiórki zużytych baterii na terenie gminy Gniew (styczeń-grudzień 2012)
 • ferie z ekologią – zajęcia dodatkowe dla uczniów szkoły podstawowej w Gniewie (luty 2012)
 • IV Gminny Konkurs Ekologiczny – etap szkolny - kwiecień 2012
 • Dzień Ziemi – kwiecień 2012
 • IV Gminny Konkurs Ekologiczny – etap gminny – maj 2012
 • Dzień Bociana – akcja informacyjno – promująca – maj 2012
 • wakacyjne piesze i rowerowe wycieczki dla dzieci i młodzieży
 • akcja Sprzątanie Świata – wrzesień 2012
 • festyn z okazji Europejskiego Dnia bez Samochodu – wrzesień 2012
 • konkurs na odpadowe ozdoby choinkowe
   

Gmina Subkowy

 • W zakresie gospodarki odpadami- edukacja ekologiczna mieszkańców pod kątem właściwej segregacji odpadów oraz prawidłowych zasad postępowania z odpadami komunalnymi

 

Powiat Wejherowski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Brak informacji z powiatu za rok 2011

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Brak informacji z powiatu za rok 2011

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Brak informacji z powiatu za rok 2011

Sopot

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

• Zbiórka odpadów niebezpiecznych
• Segregacja odpadów (w 2008 r. wprowadzono program segregacji odpadów dla wspólnot mieszkaniowych)
• Zbiórka odpadów wielkogabarytowych tzw. „WYSTAWKA”
• Udział społeczności sopockiej w cyklicznie organizowanym konkursie na najładniejszą posesją,
• Program dla organizacji młodzieżowych „Wakacje za własne pieniądze”, polegający na odpłatnym sprzątaniu terenów zielonych,
• Program „Jesienna zbiórka liści” – bezpłatny odbiór liści od mieszkańców Sopotu.
• Program „Wiosenne porządki” – bezpłatny odbiór odpadów powstających podczas porządkowania posesji.

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

• „Wakacje za własne pieniądze” - w 2011 r. udział wzięło 31 grup młodzieżowych,
•  Sprzątanie Świata,
• Konkurs na najładniejszą posesję,
• Program segregacji odpadów dla wspólnot mieszkaniowych,
• „Jesienna zbiórka liści”,
• Program „Wiosenne porządki”,
• Sterylizacja i kastracja kotów.

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

• nagłośnienie informacji o obowiązkach właścicieli psów – „Sprzątaj po swoim psie”,
• przekazanie mieszkańcom informacji dotyczących dokarmiania ptaków w okresie zimy.

Słupsk

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • przygotowanie zajęć zawierających elementy edukacji ekologicznej w przedszkolach
 • tworzenie klas o profilu ekologiczno – przyrodniczym w szkołach
 • uczestnictwo uczniów w olimpiadach, konkursach, programach ekologicznych o charakterze regionalnym i krajowym
 • ponadprogramowa edukacja z zakresu ekologi i środowisk, działalność kół, klubów i organizacji przyrodniczo – ekologicznych
 • zaangażowanie szkół w akcje ekologiczne
 • akcje edukacyjne dotyczące humanitarnego traktowania zwierząt prowadzone w Schronisku dla zwierząt w Słupsku
 • przedsięwzięcie edukacyjne i promocyjno – informacyjne dotyczące ochrony środowiska, podejmowane przez władze samorządowe i podległe im służby komunalne na rzecz upowszechniania proekoligicznych postaw mieszkańców Miasta:
  • urządzanie konkursów, festynów i innych imprez o tematyce ekologicznej
  • organizowanie seminariów, wykładów i szkoleń związanych z ekologią i ochroną
  • sporządzanie i rozprowadzanie wśród mieszkańców różnych materiałów informacyjnych     (ulotek, informatorów, plakatów, informacji prasowych) poświęconych ochronie środowiska
  • tworzenie ścieżek edukacji ekologicznej
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • „Sprzątanie Świata” -  celem „Sprzątania świata” jest promocją postaw i zachowań przyjaznych środowisku, aktywizacja wspólnot lokalnych i inicjowanie działań zaspokajających miejscowe potrzeby w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.
 • akcja pod hasłem „Posprzątaj po swoim psie” mająca na celu skutecznie rozwijać poczucie współodpowiedzialności właścicieli psów za estetykę i wizerunek własnej miejscowości oraz kształtować postawy proekologiczne.
 • Dzień Ziemi - rokrocznie z okazji tego dnia ogłaszany jest konkurs plastyczny, którego celem jest wykształcenie postaw i zachowań proekologicznych. Konkurs cieszy się dużą popularnością, dlatego wszedł na stałe do kalendarza imprez ekologicznych.
 • „Dzień bez śmiecenia”- 11 maja 2011 roku obchodziliśmy  „Dzień bez śmiecenia”. Z tej okazji Miasto Słupsk  i Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Słupsku zorganizowały akcję zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz makulatury. Odpady można było wymienić na rośliny do przydomowego ogrodu. W sumie podczas akcji zebrano 3280 kg „elektrośmieci” i ponad tonę makulatury.
 • Dystrybucja ulotek, informatorów i folderów ekologicznych – w latach 2011-2012 wykonano:
 • - informator o obowiązkach właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku, w którym są  określone wszystkie obowiązki porządkowe właścicieli nieruchomości   w obrębie nieruchomości. W informatorze można również znaleźć akty prawne, jak i przepisy karne oraz wszystko to, co Słupszczanin o utrzymaniu czystości i porządku powinien wiedzieć ( nakład 1000szt.);
  • ulotki na temat zagrożeń powodowanych przez  spalanie „śmieci”.  Ulotki wizualnie nawiązują do cyklu ulotek wydanych w 2009 r. i  dotyczą zagrożeń, jakie powodowane są przez spalanie odpadów w paleniskach domowych oraz  bezpośrednio na powierzchni ziemi;
  • folder „Słupskie pomniki przyrody”, który w sposób obrazowy  prezentuje i promuje walory przyrodnicze wszystkich zlokalizowanych na terenie Miasta Słupska pomników przyrody, co przyczyni się do wzrostu świadomości przyrodniczej mieszkańców oraz odwiedzających Miasto gości;
  • plakat o tematyce azbestowej, który wskazuje jak wielkie zagrożenia może spowodować  nieumiejętne  obchodzenie się z eternitem zawierającym azbest;
  • poradnik w zakresie prawidłowej pielęgnacji drzew i ochrony drzew pn.: „Wszystkie drzewa nasze są”.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Słupsku organizowało:

 • Konkursy dla dzieci i młodzieży:
  • „Z ekologią żyję w zgodzie, pomagam przyrodzie”
  • „Zabawka ze skrawka”
  • Wspólnie dbamy o środowisko”
  • „Lekcje ekologii” - prowadzone w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie
  • „Drzewko za Makulaturę”
  • „Eko sobota z PGK”
  • „Dzień bez Śmiecenia”
  • „Dzień sprzątania świata”
  • „Zielona kampania”

Spółka Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.  organizowała konkursy ekologiczne:

 • „Teraz woda”
 • „Woda – dar natury”
 • „Podaj wodzie pomocną dłoń”
 • „Poznajemy nasze drzewa i krzewy”
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Kontynuacja działań zmierzających do zwiększenia świadomości ekologicznej wśród mieszkańców miasta.

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002