Gdańsk

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • Niedostateczny rozwój ekonomiczny miasta,
 • niedostatek inwestycji tworzących nowe miejsca pracy,
 • bezrobocie i ubóstwo części społeczeństwa oraz związane z tym patologie,
 • częściowo przestarzała infrastruktura miejska,
 • niedostateczna infrastruktura komunikacyjna, brak uzbrojonych  terenów pod budownictwo,
 • niezrównoważone wykorzystanie terenów i infrastruktury miejskiej,
 • potrzeba rewitalizacji terenów poprzemysłowych i niektórych dzielnic miasta.
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Rok 2006
Zaprojektowano, a następnie wykonano mały zieleniec „Zielony Pomnik” upamiętniający Pontyfikat Jana Pawła II. Zielony pomnik to kompozycja o wymowie symbolicznej, odnosząca się do życia i myśli Papieża. Został otwarty w 20 rocznicę mszy papieskiej na Zaspie.

 

Rok 2007
Miasto Gdańsk, jako pierwsza aglomeracja w Polsce o ilości mieszkańców powyżej 250 tysięcy opracowało mapę akustyczną wypełniając tym samym obowiązek nałożony prawem polskim i unijnym dochowując terminu ustawowego ,tj. 30 czerwca 2007.
Wyżej wymieniony projekt został zakwalifikowany do półfinału w ogólnoświatowym konkursie BE Awards 2008 w kategorii „ Innowacyjne opracowania z zakresu ewidencji gruntów oraz zagospodarowania przestrzennego” organizowanym przez amerykańska firmę Bentley Systems Inc.

Udział w ogólnokrajowym konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczną w Polsce - I nagroda w kategorii – przestrzenie zieleni za „Rewitalizacje zabytkowych fortyfikacji miejskich i adaptacja terenu na funkcje rekreacyjne. Gdańskie Planty”.

 

Rok 2008
Wyróżnienie Projektu Parku Nadmorskiego I nagrodą na II Ogólnopolskim Konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich na Najlepiej Zorganizowana Przestrzeń Publiczną w Kategorii „Przestrzeń zielona”-
Park Nadmorski im. Prezydenta R. Reagana – teren zieleni ogólnodostępnej
o znaczeniu ogólnomiejskim, miejsce wypoczynku i rekreacji w Pasie Nadmorskim
o powierzchni 80 ha. Park powstał w miejsce zaniedbanych, podtopionych ogrodów działkowych. Podstawowym celem było przeciwdziałanie degradacji ujęcia wód podziemnych Czarny Dwór-Zaspa wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych
a następnie  uporządkowanie i zagospodarowanie parkowe tego terenu.

 

Rok 2009
Uruchomienie przestrzennego systemu monitoringu hałasu na terenie miasta Gdańska. W systemie monitoringu hałasu zostało zamontowanych 40 stacji monitorujących pracujących na dużym obszarze miasta on – line. Jest to pierwszy system tego typu wdrożony w kraju, jak również na terenie Unii Europejskiej. W w/w systemie zostały wykorzystane i wdrożone wyniki prac Grupy Roboczej IMAGE Unii Europejskiej.

Inne działania:

 

I) Zrealizowano 6 stanowisk "Multimedialnej sieci informacji o jakości środowiska
w Gdańsku ENVIRONET"

Miasto Gdańsk, jako pierwsze w Polsce, od 2006r. realizuje ogólnodostępny serwis informacyjny o jakości powietrza. W miejscach publicznych zainstalowano 6 paneli informacyjnych przekazujących bieżącą informację za stacji pomiarowych, prognozę pogody
i prognozę stanu jakości powietrza w danej dobie. W następnym etapie przekazywane będą komunikaty o potencjalnej możliwości wystąpienia sytuacji smogowej
i przewidywanych dla niej działaniach prewencyjnych w grupach wrażliwych (dzieci, seniorzy). Celem uproszczenia formy przekazu niniejszej informacji wprowadzono indeks jakości powietrza – różnokolorowe postaci ATMOLUDKA - (od jasnoniebieskiego, oznaczającego bardzo dobry stan powietrza, do czerwonego – alarmującego i zalecającego pozostanie w domu).

 

II) Zwiększano zaangażowanie społeczne na polu ochrony środowiska oraz wpływano na aktywizację społeczeństwa celem wykorzystywania terenów zieleni miejskiej do aktywnego wypoczynku, rekreacji i edukacji.

 •  W 2009 roku uruchomiono program „Wyginaj śmiało ciało”- zajęcia gimnastyki, rekreacji ruchowej, nording walking, ścieżki zdrowia na terenie Pasa Nadmorskiego – program cieszył się dużym zainteresowaniem społecznym i będzie kontynuowany.
 • W 2009 roku wykonano ścieżkę dydaktyczną „Przyroda Pasa Nadmorskiego”, na której ustawiono tablice edukacyjne opisujące elementy flory i fauny  znajdujące się w pasie przybrzeżnym – przybliżenie zasobów przyrodniczych mieszkańcom i turystom.
 • W 2009 roku przeprowadzono akcję „Posadź drzewo” – przy udziale społeczeństwa – rodziców i dzieci posadzono ok. 500 szt drzew (dęby i sosny) na trenach leśnych w Pasie Nadmorskim. W czasie akcji rozdawane były również  nasiona kwiatów  i zachęcano do ukwiecania balkonów i okien.
 • Akcja „Kwiaty dla mieszkańców Gdańska” polegająca na bezpłatnym rozdawnictwie nasion odbywała się przy okazji wszystkich imprez ekologicznych organizowanych cieszyła się dużym zainteresowaniem. W roku 2009 – łącznie rozdano 15 tysięcy torebek z nasionami różnych kwiatów ozdobnych. Przy okazji udzielano porad ogrodniczych.

 

III) Program „Psia toaleta”
Wdrożony w 2005r. Ustawiono dystrybutory z torebkami i kosze na psie odchody w pasie nadmorskim i innych parkach i zieleńcach na terenie miasta (łącznie 30 zestawów). „Psia toaleta” poza fizycznie ustawionymi dystrybutorami to także program edukacji mieszkańców propagujący sprzątanie po swoich pupilach. Torebki z automatu znalazły nabywców, a przede wszystkim zwróciły uwagę społeczną na problem tego rodzaju nieczystości na terenach zieleni w mieście. Gdański program wzbudził zainteresowanie w innych miastach w Polsce, i wzorem Gdańska, jest tam również wdrażany.

 

IV) Utworzenie trzech obszarów wartościowych przyrodniczo w 2006r., objętych ochroną prawną w formie użytków ekologicznych:

 • Użytek ekologiczny „Migowska Bielawa” o powierzchni 0,51 ha, zlokalizowany pomiędzy ul. Myśliwską i osiedlem Jasień. Celem powołania użytku jest ochrona torfowiska przejściowego z masową obecnością torfowców i wełnianek. Miąższość złoża torfu pozwala określić wiek obiektu na ok. 2 – 3 tys. lat.
 • Użytek ekologiczny „Dolina Czystej Wody” o powierzchni 2,73 ha, zlokalizowany w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Celem ochrony jest zabezpieczenie istnienia stanowisk chronionych oraz wzmożona ochrona siedlisk hydrogenicznych i związanych z nimi zbiorowisk roślinnych.
 • Użytek ekologiczny „Łozy w Kiełpinie” o powierzchni 6,29 ha, zlokalizowany w okolicy Kiełpina Górnego. Celem ustanowienia użytku jest wzmożona ochrona siedlisk hydrogenicznych, a w szczególności zabezpieczenie istnienia stanowisk wierzby szarej.


V) W latach 2006-2008 powstał zieleniec wypoczynkowy przy ul. Michny w Gdańsku Letnicy w systemie współpracy prywatno- publicznej, na terenie należącym do parafii za środki Gminy Gdańsk. Powstało ogólnodostępne miejsce wypoczynku i rekreacji oraz resocjalizacji dla mieszkańców  dzielnicy. Inicjatywa i dokumentacja projektowa w fazie koncepcji - Wydział Środowiska.
 

Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • Kanalizacja sanitarna - rozwój sieci
 • Zaopatrzenie w wodę - poprawa jakości, ochrona zasobów
 • Poprawa zabezpieczeń przeciwpowodziowych, ochrona wód
 • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza
 • Modernizacja gospodarki odpadami
 • Transport i komunikacja - ograniczenie uciążliwości
 • Rewitalizacja części Gdańska
 • Ochrona obszarów i obiektów przyrodniczych, rozwój terenów zielonych
 • Monitoring środowiska
 • Edukacja ekologiczna

Jak również, stosowanie rozwiązań tymczasowych na obrzeżach miasta w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków i wód opadowych, z uwagi na brak rozwiązań systemowych – najpierw uzbrojenie, potem budowa.
 

Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Porozumienie z gminami: Sopot, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Żukowo w sprawie przyjmowania ścieków na oczyszczalni "Wschód"
 • Porozumienie z miastem Pruszcz Gdański, z gminą Kolbudy w sprawie przyjmowania odpadów do ZU w Szadółkach
 • Założenie Fundacji Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej przez gminy-miasta: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Tczew
 • Wspólne projektowanie hali sportowej przez Gdańsk, Sopot
 • Organizacja seminariów i konferencji
 • Uczestnictwo w pracach Związku Miast Polskich
Realizacja współpracy partnerskiej
 •   Astana (Akmoła) / Kazachstan
 •   Barcelona / Hiszpania
 •   Brema / Niemcy
 •   Cleveland / USA
 •   Gandawa / Belgia
 •   Helsingor / Dania
 •   Kaliningrad / Federacja Rosyjska
 •   Kalmar / Szwecja
 •   Marsylia / Francja
 •   Newcastle, Gateshead / Wielka Brytania
 •   Nicea / Francja
 •   Nowopołock, Połock / Białoruś
 •   Odessa / Ukraina
 •   Omsk / Federacja Rosyjska
 •   Palermo / Włochy
 •   Rotterdam / Holandia
 •   Rouen / Francja
 •   Sefton / Wielka Brytania
 •   Sankt Petersburg / Federacja Rosyjska
 •   Szanghaj / Chiny
 •   Turku / Finlandia
 •   Wilno / Litwa

Więcej informacji na http://www.gdansk.pl/samorzad,62,733.html

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
 • Lista projektów dofinansowanych z funduszy zagranicznych w latach 1999-2012 dostępna na stronie http://www.gdansk.pl/ue,735.html
 • Lista projektów zakończonych i realizowanych w Wydziałach UMG i jednostkach organizacyjnych UMG w latach 2005-2015 z dofinansowaniem unijnym i z innych funduszy zagranicznych dostępna na stronie: http://www.gdansk.pl/ue,736.html
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
 • laureat konkursu Panteon Polskiej Ekologii 2010 w kategorii miasto powyżej 100 tysięcy mieszkańców, za przestrzenny system monitoringu hałasu na terenie miasta Gdańska.
 • laureat XII edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” w kategorii Gmina Przyjazna Środowisku.

 

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Gdynia

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • umożliwienie naszym mieszkańcom korzystania z ciepła skojarzonego
 • ograniczenie hałasu i zanieczyszczenia powietrza PM 10 w centrum miasta
 • ograniczenie presji deweloperów na terenach zielonych
 • poprawa czystości wód Zatoki Gdańskiej
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • likwidacja tzw. „niskiej emisji” przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe – program wspierania finansowego modernizacji ogrzewania polegającej na zastąpieniu pieców i kotłowni węglowych ogrzewaniem konwencjolanym: gazowym, olejowym lub elektrycznym oraz niekonwencjonalnym: kolektory słoneczne i pompy ciepła.
 • wybudowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Łężycach ( Gdynia wraz z gminami zrzeszonymi w   Komunalnym Związku Gmin).
 • opracowanie i wykonanie mapy akustycznej

Inwestycje zrealizowane przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w latach 2005 – 2011  na rzecz ochrony środowiska Miasta Gdynia       

      

Lp Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
I Inwestycje modernizacyjno - odtworzeniowe w zakresie: 3 122 747 3 579 022 3 513 223 1 103 407 3 488 984 1 124 040 2 308 462
1 Wodociągi 1 481 062 1 839 516 2 035 002 241 064 2 015 603 310 796 942 938
2 Kanalizacja 1 641 412 1 739 506 1 478 221 862 343 1 473 381 813 244 1 365 542
II Inwestycje ze środków Funduszu Spójności. Projekt nr 2003/PL/16/P/PE/038 (FS-ISPA) w zakresie 25 319 2 484 122 27 650 453 11 808 713 5 889 456 0 0
1 Wodociągi 25 319 2 012 585 8 557 274 8 787 066 2 512 243 0 0
2 Kanalizacja 0 471 537 19 093 179 3 021 647 3 377 213 0 0
  Projekt nr POIS.01.01.00-00-133/09 (POIŚ) w zakresie 0 0 0 0 0 0 12 075 560
1 Wodociągi 0 0 0 0 0 0 1 960 767
2 Kanalizacja 0 0 0 0 0 0 10 114 803
III Inwestycje rozwojowe w zakresie: 1 341 581 883 797 28 239 1 626 152 106 147 281 391 845 577
1 Wodociągi 1 341 581 673 073 27 009 1 626 152 104 104 256 260 103 072
2 Kanalizacja 0 210 724 1 230 0 2 043 25 131 742 505
IV Razem inwestycje w zakresie 4 489 374 6 946 941 31 191 915 14 538 272 9 484 587 1 405 431 15 229 599
1 Wodociągi 2 847 962 4 525 174 10 619 285 10 654 282 4 631 950 567 065 3 006 767
2 Kanalizacja 1 641 412 2 421 767 20 572 630 3 883 990 4 852 637 838 375 12 222 832

 

Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

Brak Informacji z r.2011. W r. 2010 :

 • przebudowa systemu odbioru odpadów komunalnych ,                                                            
 • hałas komunikacyjny                                                                                                         
 • zanieczyszczenie powietrza PM10 w centrum Miasta,                                               
 • dziki w mieście.
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
Realizacja współpracy partnerskiej

Metropolitalne Forum Wojtów, Burmistrzów i Prezydentów NORDA

 • EUROREGION BAŁTYK - członkostwo Gdyni od 1998 r.
 • STOWARZYSZENIE "POMORSKIE W UNII EUROPEJSKIEJ"
 • UNION OF THE BALTIC CITIES (UBC)
 • Związek Miast Bałtyckich - członkostwo Gdyni od 1991 roku.
 • ZWIĄZEK MIAST POLSKICH (ZMP) - członkostwo Gdyni od 1990 roku.

Miasta siostrzane Gdyni:

 • Plymouth (Wielka Brytania) - 1976
 • Kilonia (Niemcy) - 1985
 • Aalborg (Dania) - 1987
 • Kotka (Finlandia) - 1988
 • Karlskrona (Szwecja) - 1990
 • Brooklyn (New York, USA) - 1991
 • Kristiansand (Norwegia) - 1991
 • Kłajpeda (Litwa) - 1993
 • Baranowicze (Białoruś) - 1993
 • Seattle (USA) - 1994
 • Kaliningrad (Rosja) - 1994
 • Liepaja (Łotwa) - 1999
 • Kunda (Estonia) – 2001
 • Związek Wybrzeża Opalowego (Francja) - 2004
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Tak, wg. stanu na grudzień 2011r. na terenie Gminy Miasta Gdyni zrealizowano oraz w trakcie realizacji były następujące projekty:

   PROJEKTY ZREALIZOWANE

„Baltic active education network for development of people-to-people initiatives (eduPEOPLE)”, EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk, priorytet II, działanie 2.4 Inicjatywy społeczeństw lokalnych, 2009-2011,

 • koszt całkowity  150 000 EUR (616 350 zł),
 • dofinansowanie dla Gdyni 127 500 EUR (523 898 zł).

„Wspieranie międzynarodowej aktywności innowacyjnych przedsiębiorców z Pomorza poprzez udział w targach. Let’s EXPO!”, EFRR w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego 2007 – 2013, priorytet 1 Rozwój i Innowacje w MŚP, działanie 1.6 Promocja gospodarcza regionu, 2009-2011,

 • koszt całkowity 1 008 624 zł,
 • dofinansowanie 634 236 zł.

„Ożywiamy Europę czytając i snując opowieści”, Program Uczmy się przez całe życie, Sektor: Comenius, 2009-2011,

 • koszt całkowity 15 000 EUR (59 796 zł),
 • dofinansowanie 100%.

„Let’s Draw Cartoons Unite Europe”, Program Uczmy się przez całe życie, Sektor: Comenius, 2009-2011,

 • koszt całkowity  24 000 EUR (95 674 zł),
 • dofinansowanie 100%.

„Stwórzmy eko – społeczeństwo”, Program Młodzież w Działaniu, 2011,

 • koszt całkowity 8 619 EUR (33 955 zł),
 • dofinansowanie 100 %.

„Być albo nie być aktywnym”, Program Młodzież w Działaniu, 2011,

 • koszt całkowity 11 762 EUR (48 499 zł),
 • dofinansowanie 100 %.

 „Young and advertising – one strong identity”, Program Młodzież w Działaniu, 2011,

 • koszt całkowity 12 096 EUR (48 014 zł),
 • dofinansowanie 100 %.

„Z miłości do miejscowości – pole kreatywności”, Program Młodzież w Działaniu, 2011,

 • koszt całkowity 11 600 EUR (45 699 zł),
 • dofinansowanie 100 %.

PROJEKTY REALIZOWANE

„SOuth-NORth Axis – Sonora EFRR” w ramach Programu Środkowej Europy, 2008-2012,

 • koszt całkowity  gdyńskiej części projektu 114 000 EUR (521 527 zł),
 • dofinansowanie dla Gdyni 96 900 EUR (443 298 zł)

„Rozwój innowacyjnych systemów poprzez wymianę wiedzy, DISKE”, EFRR w ramach Programu Południowy Bałtyk 2007-2013, oś priorytetowa 1 Konkurencyjność gospodarcza, działanie 1.1 Rozwój przedsiębiorstw, 2009-2012,

 • koszt całkowity 308 146 EUR (1 263 275 zł),
 • dofinansowanie 224 655 EUR (920 996 zł).

„Interface - Intermodal Cross-Border Passenger Transport Solutions Supporting Regional Integration Of Interface Regions in SBA”, EFRR w ramach South Balic Cross-Border Co-operation Programme 2007-2013 European Territorial Cooperation, 2009-2012,

 • koszt całkowity gdyńskiej części projektu 150 000 EUR (614 970 zł),
 • dofinansowanie dla Gdyni 127 500 EUR (522 725 zł).

„TROLLEY – Promoting Electric Public Transport”, EFRR w ramach Programu dla Europy Środkowej, Priorytet : Accesibility, Obszar Interwencji: Promoting Sustainable and safe Mobility, 2010- 2013,

 • całkowity koszt realizacji części gdyńskiej 116 817 EUR (476 263 zł),
 • dofinansowanie dla Gminy Miasta Gdyni 99 294 EUR (404 823 zł).

„Balic Fashion Project – Promoting the Innovative Balic Fashion industry throughout the Baltic Sea Region (promocja innowacyjnego przemysłu modowego w Regionie Morza Bałtyckiego)”, EFRR w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007 – 2013,  priorytet 1: Wspieranie innowacji (Fosterng innovation), 2011 – 2013,

 • całkowity koszt realizacji części gdyńskiej 264 300 EUR (1 057 200 zł),
 • dofinansowanie dla Gminy Miasta Gdyni 224 655 EUR (898 620 zł).

„Integracja i edukacja studentów, absolwentów i MSP w zakresie zarządzania wzornictwem przemysłowym (Integration and education of students, graduates, and SMEs in terms of industrial design management, DesignSHIP)”, EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk, oś priorytetowa 1. Konkurencyjność gospodarcza, działanie 1.2. Integracja szkolnictwa wyższego i rynków pracy, 2011 – 2014,

 • całkowity koszt dla Gdyni: 384 900 EUR (1 536 020 zł),
 • dofinansowanie: 327 165 EUR (1 305 617 zł).

„The Bothnian Green Logistic Corridor”, EFRR w ramach programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007 – 2013, 2011 – 2014,

 • koszt całkowity części gdyńskiej: 230 000 EUR (914 250 zł),
 • dofinansowanie dla Gdyni: 195 500 EUR (777 113 zł).

„Pogromcy Problemów – europejski wymiar walki o prawa człowieka. Rozwiązywanie problemów poprzez dramę i dialog międzykulturowy”, Program Uczmy się przez całe życie, Sektor: Comenius, 2010 – 2012,

 • koszt całkowity dla Gdyni: 20 000 EUR (80 400 zł),
 • dofinansowanie 100%.

„Promujemy siebie, region, kraj – młody europejczyk tworzy nowy styl życia”, Program Uczmy się przez całe życie, Sektor: Comenius, 2010 - 2012,

 • koszt całkowity dla Gdyni: 20 000 EUR (79 508 zł),
 • dofinansowanie 100%.

 „Poznawanie siebie nawzajem poprzez sztukę”, Program Uczmy się przez całe życie, Sektor: Comenius, 2010 – 2012,

 • koszt całkowity dla Gdyni: 20 000 EUR (79 546 zł),
 • dofinansowanie 100%.

 „Ad fontem rerum Europae”, Program Uczmy się przez całe życie, Sektor: Comenius, 2010 – 2012,

 • koszt całkowity  20 000 EUR (79 844 zł),
 • dofinansowanie 100%.

1„European Information Communication and Technology 2011”, Program Uczmy się przez całe życie, Sektor: Comenius, 2011 – 2013,

 • koszt całkowity dla Gdyni: 19 629 EUR (85 510 zł),
 • dofinansowanie 100%.

„Morze, moje miasto i ja”, Program Uczmy się przez całe życie, Sektor: Comenius 2011 – 2013,

 • koszt całkowity dla Gdyni: 19 465 EUR (80 258 zł),
 • dofinansowanie 100%.

 „Dziś praktyka – jutro własna firma”, Program Uczenie się przez całe życie, Sektor: Leonardo da Vinci, 2011 – 2012,

 • koszt całkowity dla Gdyni: 100 440 EUR (435 227 zł),
 • dofinansowanie 100%.

„SEGMENT – SEgmented Marketing for ENergy efficient Transport”, Program IEE 2007-2013,CIP – IEE-2009.3.1 Promotion and Dissemination projects, 2010-2013,

 • koszt całkowity części gdyńskiej 196 374 EUR (765 034 zł),
 • dofinansowanie dla Gdyni 140 741 EUR (548 300 zł).
   
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Nagrody i wyróżnienia dla Gdyni w 2011 roku


Nagroda dla Najlepszego Projektu Infrastrukturalnego 2011
05.12.2011

Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego realizowana przez Gdyńskie Centrum Innowacji została uznana za „Najlepszy Projekt Infrastrukturalny 2011” w konkursie Innowator, którego organizatorem jest Central European Quality Institute

Nagrody Innowator najlepszym projektom i spółkom samorządowym oraz najlepiej zarządzanym jednostkom samorządowym przyznaje Akademia Samorządu, złożona z laureatów poprzednich edycji konkursu.

Członkowie Akademii kierowali się następującymi kryteriami: innowacyjność, kreatywność, przedsiębiorczość, efektywność, użyteczność.

Laureaci Konkursu otrzymują licencję na posługiwanie się Godłem Promocyjnym oraz pakiet świadczeń promocyjnych.

Gdyńskie projekty promocyjne laureatami V konkursu Złote Formaty

22.09.2011

Gdynia znalazła się wśród laureatów prestiżowego konkursu Złote Formaty. W dniu 22.09.2011r. odebraliśmy w Warszawie 2 dyplomy i statuetkę V edycji tego konkursu:
- 2 miejsce w kategorii Wydawnictwa Promocyjne za "Navigator Gdyni - przewodnik";
- nagrodę specjalną w kategorii Kampanii PR za Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.
Szczegóły: www.outdoordlamiast.pl/festiwal/laureaci.asp.

 Foldery promocyjne "Navigator Gdyni" to praktyczne informatory tematyczne - ilustrowane przewodniki po mieście wraz z orientacyjną mapa miasta i niezbędnymi informacjami. Powstało sześć wydawnictw:
- Navigator kulturalny - pełni rolę przewodnika po gdyńskich imprezach kulturalnych, miejscach wartych zobaczenia i kultowych klubach wraz mapą centrum miasta i zaznaczonymi ważnymi punktami;
- Navigator turystyczny - zawiera listę najważniejszych miejsc, które warto zobaczyć w Gdyni wraz z opisami i mapą, ponadto wydawnictwo zawiera propozycję 9 szlaków tematycznych, dzięki którym turysta pozna te popularne, jak i mniej znane oblicza Gdyni;
- Navigator biznesowy - prezentuje charakterystykę najważniejszych wydarzeń dla przedsiębiorców w Gdyni wraz z listą i zdjęciami instytucji biznesowych, konferencyjnych, konsulatów, adresami gdyńskich biurowców i centrów biznesu oraz mapą;
- Navigator praktyczny - jest uniwersalnym praktycznym przewodnikiem po mieście wraz z mapą obejmującą najczęściej uczęszczane rejony miasta;
- Navigator rowerowy - zawiera szczegółową mapę ścieżek rowerowych, trasy rekreacyjne i miejsca warte zobaczenia oraz porady dla rowerzystów i zasady poruszania się po rowerowych trasach;
- Navigator przedsiębiorcy - zawiera niezbędne informacje dla aktualnych i przyszłych przedsiębiorców wraz z adresami instytucji otoczenia biznesu naniesionymi na mapie.

Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości jest częścią programu "Przedsiębiorcza Gdynia", realizowanego od 2001 r., który propaguje ideę przedsiębiorczości wśród mieszkańców Gdyni.
GCWP rozpoczęło swoją działalność jako jednostka Urzędu Miasta Gdyni, 5 lutego 2007 r. Od 26 października 2010 r. jego siedziba przeniosła się do nowego lokalu w korzystnej dla mieszkańców lokalizacji w śródmieściu Gdyni, przy ul. 10 Lutego 24.
GCWP realizuje w praktyce ideę "jednego okienka", czyli daje możliwość załatwienia wszystkich wymaganych od przedsiębiorcy formalności w jednym miejscu. Umożliwia to współpraca z: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędami Skarbowymi czy Urzędem Statystycznym. Partnerzy mają swoje przedstawicielstwa w siedzibie Centrum i są bezpośrednio podłączeni do sieci instytucji, dzięki czemu zyskują w ten sposób pełną funkcjonalność.
Dzięki opracowanej koncepcji działania GCWP pełen proces rejestracji działalności gospodarczej zajmuje tylko 30 minut i jest to niekwestionowany rekord w skali kraju.

Ponadto GCWP informuje o źródłach dofinasowania działalności gospodarczej i organizuje programy szkoleniowe. Centrum realizuje działania na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych.
Więcej informacji na stronie: www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl.

Cztery gwiazdki dla Miejskiej Informacji w Gdyni
13.07.2011

Miejska Informacja otrzymała certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej potwierdzający najwyższą – czterogwiazdkową – jakość obsługi w placówce.

Cztery gwiazdki oznaczają, że placówka jest zlokalizowana w centrum miasta, przy głównej trasie turystycznej, jest właściwie i widocznie oznakowana, czynna jest minimum 6 dni w tygodniu i dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Powinna świadczyć szeroki zakres informacji regionalnej i ponadregionalnej, zapewniać płatne i bezpłatne materiały informacyjno – promocyjne i specjalistyczne oraz podejmuje samodzielne inicjatywy i prowadzi badania konsumenckie. Placówka musi też być wyposażona w bezpłatne stanowiska komputerowe z dostępem do internetu. Wymagania dotyczą także pracowników: powinni posiadać wykształcenie kierunkowe, kilkuletnie doświadczenie pracy w turystyce oraz posługiwać się językami obcymi.

Miejska Informacja spełnia wszystkie powyższe wymagania, a ponadto wyposażona jest w przewijak dla dzieci i posiada bezpłatną mini biblioteczkę dla turystów. Jest także miejscem licznych wystaw, spotkań i prezentacji kierowanych do turystów oraz mieszkańców Gdyni. Miejska Informacja koordynuje pracę Lotnych Miejskich Punktów Informacji Turystycznej obsługujących pasażerów przybywających do Gdyni na statkach wycieczkowych oraz zapewnia obsługę w namiotach promocyjnych podczas miejskich imprez.

System certyfikacji dla punktów informacji turystycznej został wprowadzony w 2010 r. w celu zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi turystów w ramach ogólnopolskiego systemu informacji turystycznej. Regionalne Komisje Certyfikacyjne sprawdzają, czy zgłoszony obiekt spełnia minimalne wymagania w oparciu o indywidualną kartę oceny. Następnie wniosek zostaje przesłany do Warszawy, gdzie Krajowa Komisja Certyfikacyjna ostatecznie decyduje o przyznaniu ilości gwiazdek. Certyfikat przyznany jest na rok, po czym następuje kolejna kontrola. Pozytywna weryfikacja placówki jest równoznaczna z włączeniem danego punktu informacji turystycznej do Polskiego Systemu Informacji Turystycznej.

Informacja jest czynna cały rok w następujących godzinach:w sezonie, tj. od 01.05 do 30.09: poniedziałek – piątek 9.00-18.00, sobota, niedziele i święta 9.00-16.00, po sezonie, tj. od 01.10 do 30.04: poniedziałek – piątek 9.00-18.00, sobota 10.00 – 15.00, niedziele i święta – nieczynne
Nagroda w konkursie " Budowa Roku 2010"
02.07.2011

Kładka w Gdyni Redłowie i Narodowy Stadion Rugby znalazły się wśród obiektów nagrodzonych w konkursie „Budowa Roku 2010", organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Kładka w Gdyni Redłowie zdobyła nagrodę II stopnia w kategorii obiektów inżynieryjnych, a Narodowy Stadion Rugby - nagrodę III stopnia wśród obiektów sportowych.

Kładka dla pieszych nad torami PKP/SKM i Drogą Gdyńską, łącząca al. Zwycięstwa z
ul. Łużycką w Gdyni

Kładka dla pieszych i rowerzystów ma prawie 140 m długości, 6 m szerokości i waży ponad 350 ton. Aby zamontować konstrukcje nad torami kolejowymi i drogą użyto specjalnego dźwigu Liebherr o nośności 550 ton.
Kładka znajduje się nad torami oraz Drogą Gdyńską i łączy obie części miasta na wysokości PPNT, a konkretnie al. Zwycięstwa z ulicą Łużycką. Dzięki temu inwestycja znacznie skraca i ułatwia dotarcie do coraz liczniejszych i popularnych obiektów znajdujących się za torami kolejowymi: stadionów - piłkarskiego i rugby, Hali Sportowo-Widowiskowej „Gdynia", centrów handlowych, a także firm.

Inwestycję realizowano od 9 stycznia do 30 września 2009 r. Kładka kosztowała ponad 14 mln zł, a pieniądze w całości pochodziły z budżetu miasta.
Narodowy Stadion Rugby z zapleczem socjalnym w Gdyni


Stadion ma 2515 miejsc siedzących. Pod trybunami znajduje się zaplecze socjalne, a pod ich częścią środkową - dwukondygnacyjny budynek zaplecza. Na parterze zlokalizowano pomieszczenia sportowe i rekreacyjne, a na piętrze pomieszczenia biurowe. Obiekt wyposażony jest m.in. w wentylację mechaniczną i klimatyzację, monitoring wizyjny, system komentatora sportowego, telebim, instalację nagłośnienia i stanowiska dla mediów.
Budowa stadionu rozpoczęła się 2 grudnia 2008 r. i trwała rok. Obiekt kosztował 30 mln zł.

Konkurs wyłania najlepsze obiekty budowlane w kraju. Oceniane są: jakość robót, organizacja budowy i czas jej realizacji, rozwiązania techniczno-technologiczne procesu realizacji budowy, bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia, przebieg i forma finansowania inwestycji, koszty realizacji obiektu budowlanego, rozwiązania formalno-prawne w procesie inwestycyjnym, udział inwestora w realizacji obiektu budowlanego, wpływ oddziaływania inwestycji na środowisko i gospodarkę regionu.

Wyróznienie dla kampani Gdyńskiej "Mały procent - wielka sprawa!"
03.06.2011

Gdyńska kampania „Mały procent - wielka sprawa!" została wyróżniona w konkursie „Kampania Społeczna Roku 2010" w kategorii Inicjatywy 1%. Konkurs po raz trzeci zorganizowała Fundacja Komunikacji Społecznej wraz z portalem kampaniespoleczne.pl.

Do konkursu, którego celem jest promowanie dobrych praktyk w marketingu społecznym, zgłoszono 73 kampanie społeczne zrealizowane w Polsce w 2010 r. Jury, złożone z 16 ekspertów w dziedzinie marketingu społecznego, przyznało nagrody w czterech kategoriach oraz wyróżniło 6 kampanii.
Kampania „Mały procent - wielka sprawa!" została wyróżniona za trafnie rozpoznany problem dotyczący wielu osób wypełniających zeznania podatkowe. Ogromny wybór organizacji pożytku publicznego sprawia, że nie wiadomo, którą z nich wybrać. Gdyńska kampania pomaga rozwiązać ten dylemat - namawiając do przekazania 1% na rzecz działającej lokalnie organizacji i prezentując wszystkie organizacje pożytku publicznego z Gdyni.
Kampania „Mały procent - wielka sprawa!", prowadzona przez Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych we współpracy z gdyńskimi organizacjami posiadającymi status organizacji pożytku publicznego, przynosi wymierne efekty. Liczba gdynian świadomie przekazująca 1% swojego podatku rośnie z roku na rok. W 2011 roku zrobiło to prawie 54% mieszkańców. Średnia krajowa wyniosła 33%. Łącznie gdynianie przekazali ponad 4 mln zł. Pieniądze przeznaczane są na rzecz lokalnej społeczności, a także służą animacji życia społeczno-kulturalnego w mieście.


Wygrana w rankingu w miesieczniku " Forbes "

10.05.2011

Gdynia zwyciężyła w rankingu najbardziej atrakcyjnych dużych miast dla biznesu miesięcznika „Forbes". W rankingu dużych miast wzięto pod uwagę te liczące od 150 do 300 tys. mieszkańców. Gdynia pokonała m.in. Rzeszów (2 miejsce) i Toruń (3 miejsce).

Według danych zebranych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej w 2010 r. w Gdyni pojawiło się 315 nowych spółek, a wskaźnik ich przyrostu na 1000 mieszkańców, który decydował o pozycji w rankingu, wyniósł 1,16. W 2010 r. w Gdyni zarejestrowano 51 firm z udziałem kapitału zagranicznego. W sumie w mieście funkcjonuje prawie tysiąc spółek z obcym kapitałem, co stanowi ok. 21% ogólnej liczby spółek handlowych w Gdyni.

Jako przykład może służyć Bałtycki Terminal Kontenerowy BCT, który w 2010 r. osiągnął 26 mln dol. przychodu. W tym roku ma to być o blisko 30% więcej. Poza tym na początku 2011 r. rozpoczęła się realizacja dużego projektu modernizacyjnego, którego celem jest zwiększenie możliwości przeładunkowych. Nie byłoby to możliwe bez współpracy z Portem Gdynia.

Coraz większe znaczenie ma Pomorski Park Naukowo-Technologicznego w Gdyni (PPNT), w którym firmy biotechnologiczne lokują biura, pracownie i laboratoria badawcze i „coraz częściej stają się wizytówką Gdyni". Obecnie działa tam ok. 100 przedsiębiorstw, przede wszystkim z branż informatycznej, elektronicznej i life science. W 2010 roku rozpoczęła się rozbudowa Parku, dzięki której w 2012 r. w PPNT rozpocznie działalność 300 nowych firm. Powstaną obiekty biurowo-laboratoryjne liczące 60 tys. m2. Wartość przedsięwzięcia wyniesie prawie 208 mln zł, z czego 137 mln pokryje dotacja unijna.
To jednak nie koniec dobrych wiadomości. W rankingu prezydentów miast tygodnika „Newsweek" Wojciech Szczurek znalazł się w finałowej piętnastce, zajmując siódme miejsce.

Do 107 prezydentów największych miast wysłano ankietę, dzięki której oceniono ich aktywność w 2010 roku. Badano wskaźniki ekonomiczne w trudnym, kryzysowym okresie: dochody miasta, umiejętność pozyskiwania środków unijnych, zadłużenie, inwestycje prowadzone z budżetu i zdolność przyciągania inwestorów. Sprawdzono, jak prezydenci radzą sobie z problemami społecznymi, czy inwestują w kulturę, edukację, rekreację, sport. Oceniano również wynik w ostatnich wyborach samorządowych.


Wyróznienie w konkursie „Miasto Szans - Miasto Zrównoważonego Rozwoju"
12.05.2011

Gdynia została wyróżniona w pierwszej edycji Konkursu „Miasto Szans - Miasto Zrównoważonego Rozwoju" zorganizowanego z inicjatywy firmy doradczej PwC (wcześniej PricewaterhouseCoopers) i tygodnika Newsweek Polska. Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się 12 maja 2011 r. na wieczornej gali Kongresu Regionów w Świdnicy. Gdynia została doceniona za kompleksowe i konsekwentne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W konkursie udział wzięło 19 miast prezydenckich, które zgłosiły praktyki dotyczące działań na rzecz zrównoważonego rozwoju podejmowanych w urzędzie oraz realizowanych w mieście, dla mieszkańców. Biorąc pod uwagę różnorodność zgłoszeń - zarówno jeśli chodzi o wielkość miast, jak i zakres oraz tematykę podejmowanych działań, Kapituła zdecydowała się oprócz głównej nagrody dla miasta Poznania przyznać jeszcze trzy wyróżnienia, które poza Gdynią otrzymały także Słupsk i Bydgoszcz.

Laureaci Konkursu zostali wyłonieni przez Kapitułę w składzie: dr Irena Herbst (Centrum PPP), prof. Zbigniew Kamiński (Politechnika Śląska), Magdalena Skwarska (MRR), prof. Witold Orłowski (PwC), Karolina Jaroszewicz (Newsweek), Kamil Wyszkowski (UNDP), Romuald Wojtkowiak (Philips Lighting Poland).

Nagroda w konkursie Fasada Roku 2010
14.04.2011
Budynek mieszkalny przy Al. Marszałka Piłsudskiego 18 zdobył główną nagrodę w konkursie Fasada Roku 2010 w kategorii budynek po rekonstrukcji i adaptacji (poza budynkami z wielkiej płyty). Werdykt jury został ogłoszony podczas uroczystej gali, która odbyła się 14 kwietnia 2010 we Wrocławiu.

Projektantką rekonstrukcji budynku mieszkalnego przy al. Marszałka Piłsudskiego jest Monika Stawska z ArchiLinea. Inwestorem była Wspólnota Mieszkaniowa Al. Marszałka Piłsudskiego 18. Obiekt do konkursu zgłosił wykonawca robót, czyli Firma Usługowo-Budowlana Dominator. Na parterze budynku znajduje się filia Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Ośrodek Kultury Kaszubsko-Pomorskiej.

Czwarta edycja plebiscytu Fasada Roku 2010 zgromadziła aż 97 obiektów w 5 kategoriach. Jury, składające się z wybitnych architektów, przedstawicieli branży budowlanej oraz mediów branżowych, wybrało najlepsze realizacje wykorzystujące kompletną technologię Baumit: system ociepleń, system tynkowy z wykończeniem lub program produktów renowacyjnych z wykończeniem.

Skład sędziowski oceniał dobór materiałów, kolorów, szczegółowe dopracowanie detali architektonicznych, jak również idealne wkomponowanie budynku w otoczenie. Ostateczny werdykt zapadł po wielogodzinnych, burzliwych dyskusjach.

Źródło: www.fasadaroku.pl


Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek Europejczyk Roku 2010

30.03.2011

W środę, 30 marca Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek otrzymał tytuł Europejczyka Roku 2010 i złotą statuetkę w kategorii „Gospodarz gminy, miasta, regionu". Uroczystość odbyła się w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Kapituła konkursu wzięła pod uwagę przede wszystkim „umiejętność prowadzenia przez laureata dialogu publicznego na poziomie nieczęsto spotykanym w Polsce i Europie oraz budowania wśród społeczności lokalnej zaufania do władz samorządowych".
Jak wyraził się podczas wręczania nagrody prof. Jerzy Stępień, członek Kapituły, prezydent Wojciech Szczurek „jest wzorem do naśladowania dla samorządowców w Polsce i Unii Europejskiej". Dodał również, że „z myślą o takich ludziach budowano w Polsce samorząd po 1989 r.".

Tytuł „Europejczyka Roku" przyznaje od 2005 r. miesięcznik „Monitor Unii Europejskiej". Wraz z Kapitułą konkursu nagradza wybitne postacie polskiej nauki, kultury, polityki, a także dziennikarzy, przedsiębiorców, nauczycieli, działaczy społecznych i włodarzy miast. Do tytułu nominowane są osoby, które w danym roku odniosły sukcesy w zakresie: współpracy z Unią Europejską i wykorzystania funduszy unijnych, działalności społecznej, twórczej i artystycznej, rozwoju nauki oraz szkolnictwa oraz budowania w Polsce społeczeństwa obywatelskiego. Wśród dotychczasowych laureatów znaleźli się m.in. prof. Władysław Bartoszewski i prof. Jerzy Buzek.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.mue.com.pl.

Nagroda im. Andrzeja Bączkowskiego za 2010 rok dla Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka

14.03.2011

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek odebrał w Warszawie Nagrodę im. Andrzeja Bączkowskiego za 2010 rok. Jej laureatami są osoby, które stanowią wzór służby publicznej. Uroczystość odbyła się 14 marca 2011 w siedzibie dziennika „Rzeczpospolita".

Kapituła konkursu w uzasadnieniu jednogłośnego werdyktu podkreśliła, że „Wojciech Szczurek stał się symbolem samorządu terytorialnego w Polsce, a miasto pod jego rządami przezywa wspaniały rozwój. Z tak rekordowymi wynikami poparcia stał się modelem osoby, która działa na rzecz dobra wspólnego ponad podziałami politycznymi". Kapituła uznała, że: „Wojciech Szczurek jest wzorem samorządowca i osoby, która spełnia standardy służby publicznej wyznaczone przez Andrzeja Bączkowskiego".

Andrzej Bączkowski był działaczem „Solidarności" i opozycji demokratycznej, a po 1989 r. urzędnikiem służby publicznej, wiceministrem pracy w sześciu gabinetach, od lutego 1996 r. ministrem pracy. Zmarł nagle 7 listopada 1996 r. Jest uważany za wzór urzędnika i najwybitniejszego ministra pracy po 1989 r.

Nagroda Jego imienia przyznawana jest osobom, które stanowią wzór służby publicznej, kierują się zasadą pracy ponad podziałami, działają w ważnych dla Polski dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem dialogu społecznego i reform w sferze polityki społecznej.

Więcej informacji na stronie
www.baczkowski.org/index.php?option=com_content&task=view&id=137&Itemid=1

Wojciech Szczurek - "Ten, który zmienia polski przemysł"
03.02.2011

3 lutego 2011 r. Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł przyznał Prezydentowi Gdyni Wojciechowi Szczurkowi honorowy tytuł „Tego, który zmienia polski przemysł" A.D. 2010. Prezydent odebrał nagrodę na uroczystej gali, połączonej z Forum „Zmieniamy Polski Przemysł" w Warszawie.

Prezydenta Gdyni uhonorowano za wieloletnie sprawne i skuteczne zarządzanie rozwojem Gdyni, będące dowodem na znaczącą rolę samorządu terytorialnego w polskiej gospodarce.

W uzasadnieniu decyzji podkreślono, że gdynianie darzą swojego włodarza ogromnym zaufaniem, o czym świadczy tegoroczny rekordowy wynik wyborczy (ponad 87% głosów poparcia). Do miasta przybywają młodzi ludzie zainteresowani ofertą na rynku pracy i szansami edukacyjnymi. Intensywnie rośnie także liczba gdyńskich podmiotów gospodarczych. Systematycznie rozwija się i modernizuje miejską infrastrukturę.
Prezydent Gdyni jest symbolem tych pozytywnych zmian, jakie dwie dekady samorządności dokonały w polskiej rzeczywistości społeczno-gospodarczej.
Tytuł „Tego, który zmienia polski przemysł" przyznaje grupa Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, wydawca Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz Portalu Gospodarczego wnp.pl. Celem projektu jest promowanie działań służących rozwojowi polskiej gospodarki. Organizatorzy nagradzają przełomowe dla gospodarki wydarzenia, konsekwentnie zrealizowane, skuteczne strategie, dynamiczne ekspansje i inwestycje, oryginalne pomysły. Doceniane są innowacyjne osoby, firmy i instytucje wskazujące kierunki rozwoju i nowe trendy.

Gdyński samorząd przyjazny środowisku
04.02.2011

Gdynia jest jednym z czterech samorządów należących do Związku Miast i Gmin Morskich, które znalazły się wśród laureatów nagrody „Samorząd Przyjazny Środowisku" w 12. edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku".

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 4 lutego 2011 w Warszawie.
Jury konkursu doceniło m.in. coroczny aktywny udział Gdyni w akcji sprzątania świata oraz konkurs na wykonanie karmników i budek lęgowych pod hasłem „Zapraszamy ptaki do Gdyni". W jego dotychczasowych dwunastu edycjach wzięło udział prawie dwa tysiące osób.
Wśród pozostałych laureatów spośród członków Związku Miast i Gmin Morskich znalazły się: Urząd Miasta Gdańsk, Urząd Miasta Kołobrzeg, Urząd Gminy Mielno.
Narodowy Konkurs Ekologiczny „Przyjaźni Środowisku" odbywa się pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Jego głównym organizatorem jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Więcej informacji o konkursie na stronie www.przyjazni-srodowisku.pl.

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

 Gmina Miasta Gdyni uzyskała dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację poniższych projektów proekologicznych:

„Interface - Intermodal Cross-Border Passenger Transport Solutions Supporting Regional Integration Of Interface Regions in SBA”, EFRR w ramach South Baltic Cross-Border Co-operation Programme 2007-2013 European Territorial Cooperation, 2009-2012,

 • koszt całkowity gdyńskiej części projektu 150 000 EUR (614 970 zł),
 • dofinansowanie dla Gdyni 127 500 EUR (522 725 zł).

„TROLLEY – Promoting Electric Public Transport EFRR” w ramach Programu dla Europy Środkowej, Priorytet: Accesibility, Obszar Interwencji: Promoting Sustainable and safe Mobility, 2010- 2013,

 • całkowity koszt realizacji części gdyńskiej 116 817 EUR (476 263 zł),
 • dofinansowanie dla Gminy Miasta Gdyni 99 294 EUR (404 823 zł).

„Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta”, EFRR w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego 2007 – 2013, oś priorytetowa 3 - Funkcje miejskie i metropolitalne, Działanie 3.1 - Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego, 2010-2012,

 • koszt całkowity 98 655 161 zł,
 • dofinansowanie 54 925 203 zł.

„Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”, EFRR w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego 2007 – 2013, oś priorytetowa 3 - Funkcje miejskie i metropolitalne, Działanie 3.1 - Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego, 2008-2013,

 • koszt całkowity 22 734 183 zł,
 • dofinansowanie 15 207 776 zł.

„Kompleksowa termomodernizacja dziewięciu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni” EFRR w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego 2007 – 2013, oś priorytetowa 5: Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, działanie 5.5: Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii, 2010-2011,

 • koszt całkowity 10 612 759 zł,
 • dofinansowanie 7 029 993 zł.

„Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni”, Fundusz Spójności w ramach PO IiŚ, Oś priorytetowa I: Gospodarka wodno – ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach pow. 15 tys.rlm,  2010-2011,

 • koszt całkowity 19 597 486 zł,
 • dofinansowanie 12 049 368 zł.

„SEGMENT – SEgmented Marketing for ENergy efficient Transport”, Program IEE 2007-2013,CIP – IEE-2009.3.1 Promotion and Dissemination projects, 2010-2013,

 • koszt całkowity części gdyńskiej 196 374 EUR (765 034 zł),
 • dofinansowanie dla Gdyni 140 741 EUR (548 300 zł).

„The Bothnian Green Logistic Corridor” EFRR w ramach programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007 – 2013, 2011 – 2014,

 • koszt całkowity części gdyńskiej: 230 000 EUR (914 250 zł),
 • dofinansowanie dla Gdyni: 195 500 EUR (777 113 zł).

„Budowa małej infrastruktury służącej ochronie przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska w Gdyni”, EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, działanie: 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej, 2011 – 2013,

 • koszt całkowity: 1 762 855 zł,
 • dofinansowanie ze środków UE: 1 498 426 zł. 

 „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni – Etap  I”, Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013,  priorytet III - Zarządzanie zasobami         i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, działanie 3.1 - Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, 2009 – 2012,

 • koszt całkowity: 21 736 173 zł,
 • dofinansowanie: 15 120 000 zł.

„Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie”, EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet VIII Bezpieczeństwo transportowe i krajowe sieci transportowe, działanie 8.3: Rozwój inteligentnych systemów transportowych, 2011 – 2014,

 • całkowity koszt realizacji części gdyńskiej: 71 450 124 zł,
 • dofinansowanie 60 606 200 zł.

 

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

 Gmina Miasta Gdyni ubiega się o dofinansowanie następujących przedsięwzięć:

„Dynamika morskiego rynku pracy i atrakcyjne otoczenie miast portowych Południowego Bałtyku (Labour Market Dynamics and Attractive Business Environments in the South Baltic Region)”, EFRR w ramach programu Południowy Bałtyk,

 • planowany okres realizacji: 2011 – 2014,
 • planowany koszt części gdyńskiej: 107 163 EUR (446 816 zł),
 • wnioskowane dofinansowanie dla Gdyni: 91 089 EUR (379 796 zł).
 • Wniosek o dofinansowanie został złożony w czerwcu 2011 r. i w dniu 31.12.2011r. był na etapie końcowej oceny merytorycznej.


„SEB-NODE – integracja systemów transportowych Litwy, Polski i Rosji dla węzła transportowego Południowo-Wschodniego Bałtyku”, EFRR w ramach Programu Współpracy Transgraniczej Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013,

 • planowany okres realizacji:’ 2011 - 2013,
 • planowany koszt części gdyńskiej: 750 000 EUR (3 000 000 zł),
 • wnioskowane dofinansowanie dla Gdyni: 675 000 EUR (2 700 000 zł).
 • Wniosek o dofinansowanie został przedłożony w 2011 r. i  w grudniu 2011 r. oczekiwał na ocenę merytoryczną.

„DYN@MO – DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility”, 7 Program Ramowy  (FP7-SST-CIVITAS-2011-MOVE),

 • planowany okres realizacji: 2012 – 2015,
 • planowany koszt części gdyńskiej: 794 400 EUR (3 177 600 zł),
 • wnioskowane dofinansowanie dla Gdyni: 436 700 EUR (1 746 800 zł).
 • Wniosek o dofinansowanie został złożony w kwietniu 2011 r. i w dniu 31.12.2011r., po pozytywnym rozpatrzeniu znajdował się na liście rankingowej. Lider i partnerzy czekali na oficjalne zaproszenie do negocjacji  w sprawie dofinansowania projektu.

 

Powiat Bytowski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie

Brak danych z powiatu w r.2011 

Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Brak danych z powiatu w r.2011 

Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

Brak danych z powiatu w r.2011 

Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

Brak danych z powiatu w r.2011 

Realizacja współpracy partnerskiej

Brak danych z powiatu w r.2011 

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Brak danych z powiatu w r.2011 

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Brak danych z powiatu w r.2011 

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Brak danych z powiatu w r.2011 

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Brak danych z powiatu w r.2011 

Powiat Chojnicki

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
Realizacja współpracy partnerskiej
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Powiat Człuchowski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
Realizacja współpracy partnerskiej
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Powiat Gdański

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • likwidacja zbiorników bezodpływowych na ścieki,
 • selektywna zbiórka odpadów komunalnych u źródła,
 • spalania odpadów komunalnych w piecach,
 • niska świadomość ekologiczna. 
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • częściowe uregulowanie gospodarki ściekowej;
 • bezpłatne objazdowe zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • likwidacja dzikich wysypisk;
 • budowa kanalizacji;
 • zbiórka zużytych opon. 
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

Odpady komunalne

 • Objęcie wszystkich mieszkańców Powiatu zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych; 
 • Rekultywacja składowisk w terminach wyznaczonych w WPGO 2010; 
 • Wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów; 
 • Odpowiednia informacja na temat funkcjonowania sytemu gospodarki odpadami w powiecie; 
 • Wdrożenie efektywnego systemu zbiórki odpadów opakowaniowych; 
 • Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych do składowania. Zwiększenie odzysku odpadów; 
 • Osiągnięcie wymaganych poziomów redukcji ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania; 
 • Eliminacja niekontrolowanego spalania odpadów. 

Odpady niebezpieczne

 • Eliminacja azbestu;
 • Zwiększenie poziomu odzysku odpadów; 
 • Społeczeństwo o wysokiej świadomości ekologicznej; 
 • Sprawny system monitoringu systemu gospodarki odpadami. 

Odpady pozostałe

 • Wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów; 
 • Ograniczenie składowania osadów ściekowych. Zwiększenie udziału odzysku komunalnych osadów ściekowych; 
 • Pełna wiedza społeczeństwa na temat zamykania i rekultywacji składowiska fosfogipsu.;
 • Sprawny system monitoringu systemu gospodarki odpadami.  
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • porozumienie międzygminne zawarte w dniu 12 października 2006r. pomiędzy Miastem Gdańsk a Gminą Miejską Pruszcz Gdański w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na gdańskie składowisko odpadów w Gdańsku – Szadółkach, 
 • wspólna organizacja Gminny Punkt Zbiórki Odpadów (GPZO) Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański i Gminy Pruszcz Gdański, 
 • w dniu 28 czerwca 2004 roku została podjęta Uchwała Rady Gminy Pszczółki Nr XII/163/04 w sprawie współdziałania z innymi gminami celem realizacji przedsięwzięcia „Regionalny system organizacji zbierania i unieszkodliwiania odpadów Tczew”. Gmina zdeklarowała pełną współpracę z innymi gminami w zakresie gospodarki odpadami,
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Gmina Miejska Pruszcz Gdański należy do następujących związków międzygminnych: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Związek Miast Bałtyckich, Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast Polskich,

Miasta partnerskie:

 • SILUTE - Litwa, LOIMAA- Finlandia, NYBRO – Szwecja, WIVENHOE – Wielka Brytania, 
 • rewitalizacja zabytków, promocja przygranicznych szlaków kulturalnych na Terenia południowego Bałtyku – Crossbolt  
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Nie 

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Nie 

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Babidół oraz budowa sieci wodociągowej spinającej sieć Kolbudy z siecią Lubiewo w Gminie Kolbudy

 • Lata realizacji 2010 - 2011
 • Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • wartość projektu 2 633 719,70zł, wartość dofinansowania 1 079 392,00zł

Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Trąbki Wielkie – część I z III

 • Lata realizacji : 2009-2011
 • Źródło dofinansowania : Europejski Fundusz Rozwoju
 • Kwota : 6 138 900,00 zł

Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Trąbki Wielkie – część II i III obejmująca wsie – Kaczki, Trąbki Małe, Ełganowo

 • Lata realizacji : 2010-2012
 • Źródło dofinansowania :Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Kwota :4 000 000,00 zł 
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Błotnik i Cedry Małe w Gminie Cedry Wielkie”

 • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 • Przewidywana kwota dofinansowania – 1.800.000,00 zł
   

„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wocławy – Koszwały gm. Cedry Wielkie”

 • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 • Przewidywana kwota dofinansowania – 1.800.000,00 zł
   

Inwestycje wodno-kanalizacyjne w Gminie Kolbudy w latach 2010-2012 realizowane w ramach: ujęcie wody wraz ze stacją uzdatniania wody Bąkowo, Otomin – kanalizacja sanitarna

 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
 • Przewidywana kwota dofinansowania – 2 031 194 zł 

Powiat Kartuski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • bezrobocie,
 • trudności z dostępem młodzieży z poza miast do edukacji,
 • słaba jakoś dróg powiatowych i gminnych,
 • grabieżcza gospodarka rybacka prowadzona na wodach śródlądowych,
 • słabo rozwinięta turystyka kwalifikowana,
 • bezpieczeństwo publiczne,
 • upadające rolnictwo,
 • brak uregulowania gospodarki odpadami,
 • nieuregulowana gospodarka wodno-ściekowa,
 • zanieczyszczenie powietrza (przekroczona norma PM10 i benzopirenu),
 • problem spalania odpadów komunalnych w domowych paleniskach,
 • problem niekontrolowanego odprowadzania nieczystości ciekłych do środowiska,
 • dzikie wysypiska śmieci,
 • intensywny ruch komunikacyjny,
 • intensywna emisja do atmosfery z indywidualnych palenisk zabudowy mieszkaniowej wielo -  i jednorodzinnej,
 • konieczność modernizacji oczyszczalni ścieków,
 • brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (zwiększona ilość wydawanych decyzji o warunkach zabudowy)
 • brak nowych studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • niezorganizowana turystyka oraz problematyka odpadów komunalnych i ścieków
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Gmina Kartuzy:

 • rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Kartuzach
 • skuteczna realizacja Programu Usuwania Azbestu na terenie gminy Kartuzy,
 • rozbudowa i tworzenie nowych sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej,
 • wybudowanie 50 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Głusino i Stara Huta, zrealizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Gmina Sulęczyno:

 • budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją,

Gmina Stężyca:

 • budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klukowa Huta,
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Delowie,
 • rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołubie (planowane zakończenie – sierpień 2012 r.)

Gmina Somonino:

 • modernizacja oczyszczalni oraz rekultywacja składowiska odpadów w Kaplicy 

Gmina Sierakowice:

 • budowa, modernizacja oczyszczalni ścieków,
 • budowa kanalizacji w gminie Sierakowice

Gmina Żukowo:

 • coroczne usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych,
 • modernizacja indywidualnych kotłowni węglowych

Gmina Przodkowo:

 • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilanowie,
 • Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kobysewie,
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobysewo i Smołdzino,
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Kosowie o dł. 6 901 mb, 119 przyłączy, 4 przepompownie,
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Czeczewie o dł. 6 908 mb, 2 przepompownie,
 • Budowa kanalizacji sanitarnej Przodkowo – Kawle Górne – Pomieczyno o dł. 10 888 mb,
 • Modernizacja ujęcia wody w Kobysewie.
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • słabo rozwinięty system kanalizacji sanitarnej,
 • zbyt silnie postępująca eutrofizacja wód powierzchniowych i degradacja terenów po wyrobiskach,
 • brak skutecznego systemu gospodarki odpadami,
 • wylewiska ścieków szczególnie poubojowych,
 • nielegalna zabudowa letniskowa nad brzegami jezior,
 • zanieczyszczenie jezior
 • niska świadomość mieszkańców z zakresu problemów z ochrony środowiska,
 • brak wspólnych wysypisk śmieci dla gmin, położonych na terenie powiatu,
 • zmniejszenie tzw. niskiej emisji, poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii,
 • zbyt niski poziom selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 • kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Delowie, Gm. Stężyca.
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Związek Międzygminny Gmin Dorzecza Rzeki Raduni
 • Związek miast i gmin dorzecza rzeki Słupi i Łupawy
 • Porozumienie międzygminne dot. użytkowania i eksploatacji wysypiska odpadów komunalnych w Chlewnicy,
 • Spółka Wodno-Kanalizacyjna Gminy Sulęczyno z Gminą Sierakowice w sprawie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej,
 • Współpraca Urzędu Miejskiego w Kartuzach z Kartuskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej.
Realizacja współpracy partnerskiej
 • współpraca partnerska powiatu z trzema powiatami: łowickim, tatrzańskim, świdnickim i zakopiańskim,
 • Współpraca Gminy Somonino z Nową Rudą,
 • Współpraca partnerska Gminy Stężyca z gminą Koszarowa (woj. śląskie) oraz z niemiecką gminą Schlangen.
 • współpraca partnerska miasta Kartuzy z Duderstadt i Caissargues
 • trójporozumienie o partnerstwie i współpracy między gminami Polski, Niemiec i Francji: Żukowo- Markt Wendelstein - Saint-Junien.
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
 • szkoły współpracują z innymi krajami UE oraz Turcją – projekty w ramach Programu Leonardo da Vinci i Comenius
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Gmina Kartuzy:

 • Certyfikat Przewodniczącego Rady Ekologicznej Stanisława Kostrzewskiego z 2009 r. Urząd Gminy Kartuzy otrzymał wyróżnienie w Podkategorii POLSKA WOLNA OD AZBESTU w X Edycji Narodowego konkursu „Przyjaźni Środowisku” pod Honorowym patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
 • W 2008 roku Urząd Gminy Kartuzy otrzymał Akt Nominacji przewodniczącego Rady Ekologicznej Stanisława Kostrzewskiego.

Na wniosek kapituły nominowano Urząd Gminy Kartuzy w kategorii Samorząd Przyjazny Środowisku

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Gmina Kartuzy:

 • Nazwa projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy”
  • Lata realizacji 2007-2012
  • Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  • Kwota: 18 000 000 zł
 • Nazwa projektu: „Rekultywacja składowiska odpadów w Kartuzach”
  • Lata realizacji: 2009-2010
  • Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalny Program Operacyjny
  • Kwota: 2 701 052 zł
 • Nazwa projektu: „Budowa przydomowych oczyszczalni w m. Głusino i Stara Huta”
  • Lata realizacji: 2010
  • Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Kwota: 214 726 zł

Gmina Sierakowice:

 • Nazwa projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice (tzw. duża kanalizacja)
  • Źródło dofinasowania: Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  • Kwota: 48 126 339,23 zł
  • Koszt całkowity: 65 875 291,47 zł
 • Nazwa projektu: Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice (tzw. mała kanalizacja)
  • Źródło dofinansowania: EFRROW – PROW
  • Kwota: 3 432 632 zł
  • Koszt całkowity: 7 085 662 zł
 • Nazwa projektu: Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych w gminie Sierakowice, celem poprawy środowiska naturalnego
  • Kwota dotacji: 1 037 229,29 zł
  • Koszt całkowity: 1 309 5777,12 zł 

Gmina Sulęczyno:

 • Nazwa projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w dorzeczu Słupi i Łupawy”
  • Lata realizacji: 2009-2013
  • Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności
  • Kwota: ok. 17 mln zł
 • Nazwa projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Słupi’
  • Lata realizacji: 2010-2013
  • Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności
  • Kwota: w trakcie realizacji

Gmina Stężyca:

 • Nazwa projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stężyca, Gołubie – etap I”
  • Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007-2013

Gmina Somonino:

 • Nazwa projektu: „Rekultywacja składowiska odpadów we wsi Kaplica”
  • Lata realizacji: 2009-2010
  • Źródło dofinansowania: RPO WP na lata 2007-2013
  • Kwota: 340 873,28 zł
 • Nazwa projektu: „Modernizacja oczyszczalni ścieków z budową kanalizacji”
  • Lata realizacji: 2008-2010
  • Źródło dofinansowania: EKOFUNDUSZ
  • Kwota: 4,8 mln zł

Gmina Przodkowo:

 • Nazwa projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przodkowo: Kawle Górne – Przodkowo – Pomieczyno”, lata realizacji 2008-2010
  • Żródło dofinansowania: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  • kwota dofinansowania: 3 653 872 zł
 • Nazwa projektu: Rozwiązanie Gospodarki Ściekowej w południowo-wschodniej części gminy Przodkowo poprzez wybudowanie kanalizacji sanitarnej w Kobysewie i Smołdzinie, lata realizacji: 2009 rok
  • Żródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
  • kwota dofinansowania: 1 418 924 zł
 • Nazwa projektu: Rozwiązanie Gospodarki Ściekowej we wsi Kosowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej, lata realizacji: 2011 rok
  • Żródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
  • kwota dofinansowania: 765 000 zł

Gmina Żukowo:

 • „Budowa kanalizacji deszczowej w północnej części Żukowa” , Lata :2007-2012
  • Źródło dofinansowania : Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Konkurs nr 5.2_1) Działanie nr 5.2.                                                                                           
  • Kwota : 8 546 467,78 – całkowita wartość projektu                                                                                           
  • 6 409 850,82 – dofinansowanie
 • Budowa kanalizacji sanitarnej dla Banina ul. Tuchomska i ul. Polna i Miszewka (Etap II), Lata 2009-2011,
  • Źródło dofinansowania : Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 8: Lokalna infrastruktura podstawowa, działanie 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska                                                                                                 
  • Kwota:  4 620 201,39– całkowita wartość projektu                                                                                        
  • 2 163 962,16 – dofinansowanie
 • Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Niestępowie, Lata: 2009-2011,                
  • Źródło dofinansowania:  Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku.                                         
  • Kwota:  457 210,83 – całkowita wartość projektu                                                                            
  • 457 210,83 – dofinansowanie
 • Uporządkowanie i zagospodarowanie centrów wsi w Gminie Żukowo – Stworzenie parków rekreacyjnych w Chwaszczynie, Baninie, Glinczu i Sulminie, Lata: 2009-2012,                               
  • Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Oś 4: Leader
  • Kwota:   946 038,29 – całkowita wartość projektu                                                                                                  
  • 500 000 – dofinansowanie
 • Zagospodarowanie centrów wsi w Gminie Żukowo – powstanie parków w Leźnie i Pępowie, Lata: 2010-2011,
  • Źródło dofinasowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Oś 4: Leader
  • Kwota: 492 542,00 – całkowita wartość projektu
  • 252 019,00 – dofinansowanie

Powiat kartuski:

 • Nazwa projektu: „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie powiatu kartuskiego”  
  • Partnerzy współfinansujący i współrealizujący projekt: wszystkie gminy powiatu
  • Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  • Kwota dofinansowania: 5 984 459,97 zł
  • Okres realizacji: kwiecień 2010 - styczeń 2011
  • Obiekty objęte projektem:
   • Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy
   • Gimnazjum w Somoninie
   • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach
   • Szkoła Podstawowa w Wilanowie
   • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach
   • Szkoła Podstawowa w Sierakowicach
   • Szkoła Podstawowa w Niestępowie
   • Szkoła Podstawowa w Kożyczkowie
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Gmina Kartuzy:

 • Nazwa projektu: Rekultywacja jezior kartuskich. Etap I – uporządkowanie zlewni.
  • Źródło dofinasowania: Program Operacyjny RYBY
  • Przewidywana kwota dofinansowania: 400 785,30 zł
  • Aktualnie trwa ocena, projekt gotowy do realizacji.

Gmina Sulęczyno:

 • Nazwa projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dorzecza Słupii i Jeziora Gowidlińskiego”

Gmina Żukowo:

 • Nazwa projektu: Rewitalizacje starego centrum Żukowo oraz utworzenie parku w Żukowie
  • Źródło dofinansowania:   Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
  • Kwota:  3 820 036,54 zł – wniosek w trakcie oceny

Gmina Przodkowo:

 • nazwa projektu: Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Przodkowie
  • nazwa programu UE: Regionalny Program Operacyjny WP 2007 – 2013 Działanie 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska
  • przewidywana kwota dofinansowania:
  • 1 587 529,99 zł - został złożony wniosek

Gmina Sierakowice:

 • Nazwa projektu: Ogród edukacji i rekreacji
  • Źródło dofinansowania: PROW-LEADER
  • Przewidywana kwota dofinansowania: 302 000,00 zł
  • Koszt całkowity: 1 158 000,00 zł
  • Wniosek został złożony
 • Nazwa projektu: Utworzenie produktu turystycznego w formie ścieżki przyrodniczo-rekreacyjnej  „Lasowi Drếfta Serakὸjce – Wigὸda Serakówskô” poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej oraz promocję walorów przyrodniczych i kulturowych Kaszub
  • Źródło dofinansowania: (PROW-LEADER)
  • Przewidywana kwota dofinansowania: 25 000 zł
  • Koszt całkowity: 43 983,00 zł
  • Wniosek został złożony

Powiat Kościerski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
Realizacja współpracy partnerskiej
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Powiat Kwidzynski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • brak mostu na Wiśle,
 • mały rozwój selektywnej zbiórki odpadów,
 • braki w infrastrukturze ochrony środowiska, zwłaszcza w zakresie gospodarki wodno- ściekowej ,
 • słaba jakość dróg ,
 • słabo rozwinięta turystyka,
 • brak obwodnicy Kwidzyna 
 • mała ilość ścieżek rowerowych
 • zła jakość powietrza atmosferycznego
 • problem z ochroną przed hałasem na terenach zurbanizowanych i uprzemysłowionych zagrożenia z tytułu awarii przemysłowych i innych, bezrobocie ,
 • migracja mieszkańców.
   

 

Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • Gmina Sadlinki – rekultywacja składowiska w miejscowości Karpiny, segregacja odpadów.
 • Gmina Ryjewo – Wybudowanie trzech oczyszczalni osiedlowych w Klecewku, Wartkowicach i Wartkowicach Małych oraz 75 przydomowych oczyszczalni ścieków.
 • Miasto i Gmina Prabuty – Prowadzenie kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja stacji uzdatniania wody.
 • Gmina Kwidzyn – Budowa kanalizacji sanitarnej. Budowa terenów zieleni urządzonej. Usuwanie wyrobów azbestowych. 
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

Gmina Sadlinki  

 • gospodarka ściekowa,

Gmina Ryjewo

 • usuwanie azbestu,

Miasto i Gmina Prabuty

 • objęcie wszystkich mieszkańców gminy Prabuty selektywną zbiórką odpadów,
 • budowa i podłączenie mieszkańców do sieci kanalizacji zbiorczej,
 • utrzymanie odpowiedniej jakości wód powierzchniowych zbiorników wodnych znajdujących się w gminie Prabuty.

Gmina Kwidzyn

 • brak kanalizacji sanitarnej 28% budynków,
 • brak dostatecznego zabezpieczenia przeciwpowodziowego gminy,
 • usuwanie odpadów azbestowych.

 

Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Gmina Sadlinki – brak
 • Gmina Ryjewo – brak
 • Miasto Kwidzyn – Porozumienie międzygminne w zakresie budowy zakładu utylizacji odpadów w Gilwie Małej i wspólnej gospodarki spisane w 2001 roku przez wszystkie gminy powiatu kwidzyńskiego.
 • Miasto i Gmina Prabuty – Partycypacja w kosztach budowy powiatowego Zakładu Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej, wspólnie ze Starostwem Powiatowym opracowanie dokumentacji rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów w Gontach oraz Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami.
 • Gmina Kwidzyn – Wymiana doświadczeń np. w zakresie nowego systemu gospodarki odpadami.
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Gmina Sadlinki – brak
 • Gmina Ryjewo – brak
 • Miasto Kwidzyn – Bar (Ukraina), Olofstrom (Szwecja), Celle (Niemcy), Gubin (Polska)
 • Miasto i Gmina Prabuty – Tak, miasta partnerskie: Mamonowo w Obwodzie kalingradzkim, Tingsryd w Szwecji
 • Gmina Kwidzyn – Tak. Współpraca partnerska z Gminą Orechowo – Ukraina
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
 • Miasto Kwidzyn –Współpraca Międzynarodowa Gmin (INTERLOC) w ramach programu „Południowy Bałtyk
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
 • Prabuty – Nominacja do tytułu Modernizacja Roku 2003 obiektu oczyszczalni ścieków w Prabutach.
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

PRABUTY

 • Nazwa projektu: modernizacja oczyszczalni ścieków + budowa kanalizacji sanitarnej
  • Źródła dofinansowania: ZPORR: UE 44%, budżet Państwa 6%, WFOŚ 40%, budżet gminy 10%,
  • Kwota: 2.875.474,16 zł
    
 • Nazwa projektu: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym
  • Lata realizacji: 2010-2011
  • Źródła dofinansowania: RPO, środki z budżetu gminy, WFOŚ
  • Kwota: 3.942000,00 zł
    
 • Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej
  • Lata realizacji; 2011– 2012.
  • Źródła dofinansowania: RPO, środki z budżetu gminy, WFOŚ.
  • Kwota: 3.391000,00 zł
    

GMINA KWIDZYN

 • Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Kwidzyn w miejscowości Podzamcze - Gurcz
  • Lata realizacji: 2010-2011
  • Źródło dofinansowania: PROW 2007-2013
  • Kwota: 1756244,00 zł
    
 • Nazwa projektu: Przebudowa pomieszczeń użyt. publicznej w budynku położonym w miejscowości Pastwa
  • Lata realizacji: 2011-2012
  • Źródło dofinansowania: PROW 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”
  • Kwota: 186624,00 zł
    

GMINA GARDEJA

 • Nazwa projektu: Adaptacja byłego sklepu na świetlicę wiejską w Morawach.
  • Lata realizacji: 2010-2011 r.
  • Źródła dofinansowania: Środki PROW – 68 291,00zł; środki własne - 53 365,63 zł
  • Kwota: 120 656,63 zł
    
 • Nazwa projektu: Adaptacja byłego sklepu na świetlicę wiejską w Trumiejkach.
  • Lata realizacji: 2010-2011 r.
  • Źródła dofinansowania: Środki PROW – 63 472,00zł, środki własne – 47 525,83zł
  • Kwota: 110 997,83zł
    
 • Nazwa projektu: Budowa placow zabaw w miejscowości Bądki i Otłowiec.
  • Lata realizacji: 2010-2011 r. rozliczanie w 2012 r.
  • Źródła dofinansowania: Środki PROW – 19 656,00zł, środki własne – 15 458,46zł
  • Kwota: 35 114,46zł
    
 • Nazwa projektu – Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy boisku w Wandowie
  • Nazwa programu UE – PROW
  • Kwota dofinansowania – 89 430,00 zł

  • Projekt w trakcie realizacji.

    
 • Nazwa projektu – Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Cygany.
  • Nazwa programu UE – RPO WP
  • Projekt w trakcie realizacji.
  • Przyznane dofinansowanie w kwocie – 159 822,66 zł 
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Miasto Kwidzyn

 • Nazwa Projektu – „Cyfrowy Kwidzyn – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”
  • Nazwa programu UE – Europejski Fundusz Rozwoju Regionu
  • Przewidywana kwota dofinansowania – 601 802,00 zł
  • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania.

Gmina Gardeja

 • Nazwa projektu – Adaptacja budynku starej szkoły na świetlicę wiejską w Bądkach
  • Nazwa programu UE – PROW
  • Przewidywana kwota dofinansowania - 237 947,00 zł

  • Wniosek zgłoszony do konkursu 

Powiat Lęborski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie

Gmina Łeba: 

 • budowa stacji telefonii komórkowej w Łebie,
 • wpływ hałasu w sezonie letnim na mieszkańców Łeby,

Gmina Cewice:

 • Inwestycje w zakresie uregulowania gospodarki wodno- ściekowej:
  • wybudowanie rurociągu wodociągu Łebunia i Bukowina, zewnętrzne zasilanie wodociągu Bukowina(woda o właściwych parametrach bez uzdatniania)
  • wybudowanie przepompowni w miejscowości Łebunia
  • remont 6 hydroforni (Krępkowice, Unieszyno, Oskowo, Osowo Lęborskie, Bukowina, Okalice)
  • wybudowanie wodociągu ul. Spacerowa w miejscowości Cewice (etap I)
  • wybudowanie wodociągu w miejscowości Popowo
 • W ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych:
  • sieć kanalizacyjna Oskowo- Cewice,
  • sieć kanalizacyjna Cewice- Maszewo Lęborskie,
  • likwidacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Cewice,
  • wyłączenie z użytkowania oczyszczalni ścieków w miejscowości Oskowo,
  • przebudowa oczyszczalni ścieków na osadnik ścieków komunalnych (punkt przygotowania osadów do transportu) w miejscowości Maszewo Lęborskie
 • Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów w gminie:
  • 08.10.2008r. Gmina Cewice przystąpiła do współpracy z Przedsiębiorstwem Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku- porozumienie międzygminne w zakresie gospodarki odpadami selektywnego zbierania (szkło i tworzywa sztuczne); 100% mieszkańców objętych jest selektywnym zbieraniem odpadów. Gmina systematycznie zakupuje potrzebną ilość pojemników do segregacji odpadów.

Gmina Lębork:

 • inwestycje w zakresie uregulowania gospodarki wodno – ściekowej w rejonie ul. Abrahama ,
 • stopniowe wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów w gminie , wprowadzenie w życie     nowej ustawy o utrzymania porządku i czystości w gminie , w tym podatku śmieciowego .
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Gmina Łeba:

 • aktualna budowa sieci przesyłowej gazu ziemnego w Łebie,
 • rekultywacja wysypiska w Lucinie

Gmina Cewice:

 • zamknięcie składowiska odpadów w Oskowie,
 • likwidacja oczyszczalni ścieków w Oskowie, Cewicach, Maszewie Lęborskim,
 • budowa piezometrów na zamkniętym składowisku w Oskowie,  monitoring zamkniętego składowiska w Oskowie.

Gmina Wicko:

 • wybudowano sieć wodociągowo – kanalizacyjną w m. Nowęcin,
 • segregacja odpadów (pojemniki do selektywnej segregacji śmieci na szkło i plastik)

Gmina Lębork:

 • kompleksowa modernizacja mechan.- biolog.- chem. oczyszczalni ścieków w Lęborku
 • rozbudowa składowiska w Czarnówku – kompostownia, sortownia , segregacja odpadów itp.
 • sukcesywna rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w obrębie nowych osiedli miasta 
 • przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej z likwidacja węzłów grupowych w Lęborku
 • sukcesywne nasadzenia i przebudowa zieleni miejskiej na terenach komunalnych w gminie.
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

Gmina Łeba

 • dzikie wysypiska odpadów,
 • nielegalna wycinka drzew,
 • kłusownictwo,
 • palenie odpadów w piecach domowych

Gmina Cewice

 • budowa systemu kanalizacji w poszczególnych miejscowościach

Gmina Wicko

 • nieszczelne zbiorniki na nieczystości ciekłe lub ich brak, niska świadomość ekologiczna, spalanie odpadów w piecach przydomowych. 

Gmina Lębork:

 • inwestycje w zakresie rozdziału  systemu kanalizacji ogólnospławnej
 • kontynuacja wdrażania systemu podczyszczania wód odpadowych i roztopowych 
 • przebudowa i modernizacja systemu grzewczego i kotłowni rejonowej w gminie .
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Gmina Cewice- współpraca z Przedsiębiorstwem Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku (porozumienie międzygminne)
 • Gmina Wicko – rozplakatowanie stosownych obwieszczeń, przeprowadzanie corocznych kontroli przestrzegania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wicko.
 • Gmina Lębork - sukcesywna współpraca  lokalnych gmin / w tym wspólników PSiPO / w zakresie rozbudowy regionalnego ZZO w Czarnówku .
Realizacja współpracy partnerskiej

Gmina Lębork – tak

Miasto Lębork na bazie oficjalnie podpisanej w 2001r. umowy partnerskiej związane jest z miastami: Lauenburg (Niemcy), Dudelange (Luksemburg), Manom (Francja).


Do grona miast partnerskich Lęborka w 2009r. dołączyło miasto Sokal na Ukrainie – w dniu 2 marca 2009r. podpisane zostało w lęborskim ratuszu porozumienie partnerskie pomiędzy miastami.


Dokument ten nawiązuje do podpisanego 17 lipca 2004 r. porozumienia pomiędzy Rejonem Sokalskim a miastem Lębork i ma na celu promowanie i wspomaganie działań zmierzających do powstania partnerskich układów między organizacjami i instytucjami z obu miast.


Miasta, z którymi współpracuje Lębork, to Gummersbach i Stralsund w Niemczech oraz Agnone z Włoch, Kretinga z Litwy, Turda w Rumunii oraz miasto Mezoszilas z Węgier. Kontakty z miastami partnerskimi i współpracującymi nie odbywają się jedynie na szczeblu władz samorządowych – również inne jednostki i instytucje utrzymują stały kontakt z zaprzyjaźnionymi miastami: Państwowa Straż Pożarna w Lęborku i Ochotnicza Straż Pożarna w Lęborku współpracują od wielu lat ze strażą pożarną w Dudelange, Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości współpracuje z cechem z miasta Stralsund – na bazie umowy dotyczącej współpracy pomiędzy obiema instytucjami; lęborski cech organizuje wymianę uczniów kształcących się w praktycznej nauce zawodu.


Do innych instytucji działających na rzecz współpracy z zagranicą należą: Młodzieżowy Dom Kultury (uczestniczy aktywnie w realizowanych dotychczas przez miasto Lębork projektach europejskich oraz innych wydarzeniach), Miejska Biblioteka Publiczna, lęborskie szkoły oraz lokalne zespoły taneczne.
 

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Gmina Miasto Lębork realizuje obecnie kilka projektów z udziałem partnerów zagranicznych.

W obecnym okresie programowania, tj. lata 2007-2013, Gmina Miasto Lębork, dzięki doświadczeniom z realizacji międzynarodowych projektów UE, przystąpiła do kolejnych przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym – w ramach Programu Europejska Współpraca Terytorialna. Należą do nich projekty „CTF – Catching the future – Zdobywanie przyszłości” i „RECReate – Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku – Pomorska Droga św. Jakuba” w ramach program Południowy Bałtyk oraz projekt „Winnet 8 - Centra Aktywizacji Zawodowej Kobiet na rzecz Promocji Innowacji i Równości Płci w Europie” w ramach programu INTERREG IV C.


Projekt RECReate - całkowity budżet projektu to 1 254 468,99 euro. Budżet Lęborka wynosi 170 376,44 euro (czas realizacji to lata 2011-2013). Partnerzy z Polski, Litwy i Niemiec.

Projekt „CTF – Catching the future – Zdobywanie przyszłości”  - jego realizacja rozpoczęła się styczniu 2010 r., a zakończy się w czerwcu 2012 r. Budżet całego projektu wynosi 1.258.500 euro. Partnerzy gł. z Polski i Szwecji.
a/ „CTF – Zdobywanie przyszłości” to Program Południowy Bałtyk, a w projekcie uczestniczy 10 partnerów: 4 gminy ze Szwecji, 5 gmin z Polski i Uniwersytet Gdański.
Partnerzy ze Szwecji to : Gmina Ystad, Gmina Eslöv, Gmina Ǻstorp, Gmina Simrishamn.
Partnerzy z Polski to: Gmina Wałcz, Gmina Słupsk, Gmina Koszalin, Gmina Lębork, Gmina Żukowo, Uniwersytet Gdański. W projekcie uczestniczą także organizacje stowarzyszone.

 

Projekt „Winnet 8 - Centra Aktywizacji Zawodowej Kobiet na rzecz Promocji Innowacji i Równości Płci w Europie” program INTERREG IV C - jego realizacja rozpoczęła się w styczniu 2010 r. i zakończyła w grudniu 2011 r. Całkowity budżet projektu wynosi 2.356.778,55 euro. Partnerzy z Polski, Finlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Grecji, Bułgarii i Włoch.

 

W 2011 roku samorząd Lęborka pozyskał kolejne, dodatkowe środki w ramach Programu Południowy Bałtyk – dofinansowanie w wysokości 85 % wartości na realizację projektu „Baltic Rally” (realizacja w latach 2012-2014, budżet 149.633 euro). Partnerami zagranicznymi projektu są Klub Sportowy „Žalgiris” z Kretingi na Litwie oraz Uniwersyteckie Stowarzyszenie Sportowe z Greifswaldu w Niemczech.

 

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Gmina Łeba – wygrany konkurs „Hit turystyczny 2011 roku”
Gmina Lębork - Gmina Miasto Lębork otrzymała w 2009r. Flagę Honorową, przyznawaną przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, za podejmowanie szerokich działań na rzecz rozwijania stosunków z partnerami z miast bliźniaczych ( Dudelange- Luksemburg, Manom- Francja, Lauenburg- Niemcy) oraz współpracujących ( Kretinga- Litwa, Mezőszilas- Węgry, Stralsund- Niemcy, Sokal- Ukraina ). Uzyskanie Flagi to efekt wieloletnich działań dotyczących współpracy i wymiany międzynarodowej podejmowanej przez Urząd Miejski, lęborskie szkoły, instytucje (m.in. Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum), grupy kulturalne, organizacje pozarządowe, które znalazły uznanie Rady Europy.


Uzyskanie Flagi stwarza miastu możliwość przyznania kolejnych trofeów według rosnącej rangi: Odznaki Honorowej oraz najwyższej – Nagrody Europy.
W 2009 roku Lębork otrzymał Flagę Honorową Rady Europy za współpracę i wymianę międzynarodową podejmowaną przez Urząd Miejski, lęborskie szkoły, instytucje i organizacje pozarządowe. To prestiżowe wyróżnienie przekazała miastu podczas Lęborskich Dni Jakubowych pani EdeltraudGatterer, Honorowy Członek Zgromadzenia Parlamentarnego.

 

Pierwszy etap starań o najwyższe wyróżnienie tj. Nagrodę Europy Lębork ma już za sobą, ponieważ oprócz Flagi Honorowej od roku 2006 posiada także Dyplom Europy.

Lębork został dotychczas nagrodzony poza Flagą Honorową Rady Europy również Dyplomem Europy.


Dyplom Europy wręczony został władzom lokalnym za działania na rzecz współpracy europejskiej w siedzibie Rady Europy w Strasburgu 29 czerwca 2006 r. W lęborskim ratuszu odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której Dyplom Europy został wręczony Burmistrzowi Miasta, a zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć film z uroczystości wręczenia tej zaszczytnej nagrody.

Szczegółowa informacja na temat wszystkich wyróżnień dostępna jest na stronie lebork.pl/wszystko o Lęborku/wyróżnienia i nagrody.
 

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Gmina Lębork:

 • Nazwa projektu – m.in. „Tunel” w Lęborku, rewitalizacja centrum miasta, termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkoli, budowa kanalizacji i podczyszczanie wód deszczowych np. w ul. Staromiejskiej, Marcinkowskiego, Kossaka itp. oraz Przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej z likwidacja węzłów grupowych w Lęborku :
  • Lata realizacji  – 2010 - 2013
  • Źródło dofinansowania – RPO WP
  • Kwota  – ok. 2.000.000,- złotych .
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Gmina Lębork:

 • Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów - II etap  „Czysta Błękitna Kraina” - 3.072.640,- zł  .


Gmina Łeba:

 • „Rewitalizacja historycznego Centrum Miasta Łeby”,
 • "Urządzenie Parku Misjonarzy Oblatów” Etap II, nazwa programu UE- RPO WP, PROW 2007-2013, przewidywana kwota dofinansowania ok. 5 000 000 zł

Gmina Cewice:

 • Dzieci najważniejsze – źródło Europejski Fundusz Społeczny w ramach POKL 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Projekt zakłada utworzenie nowej grupy przedszkolnej – 15 osób, wyposażenie sal edukacyjnych oraz zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci. Ponadto planowane są dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, rytmiki plastyczne. W ramach tego zadania dzieci otoczone zostaną opieką logopedyczną i psychologiczną oraz otrzymają wyżywienie.
 • Młodzieżowy Klub Muzyczny – źródło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej po-przez Samorząd Woje-wództwa Pomorskiego. Złożona propozycja projektu zakłada zagospodarowanie jednego z pomieszczeń GCK (sala po byłej IKONCE) na świetlicę, w której dzieci będą mogły spędzać czas wolny i rozwijać swoje talenty, w szczególności plastyczne, muzyczne, sportowe. Zakłada się otoczenie dzieci opieką pedagoga, psychologa, trenera sportowego i muzycznego, udzielanie pomocy edukacyjnej. W ramach złożonego zadania planuje się zakupić wyposażenie muzyczne, sportowe i ogólnoświetlicowe. Projekt realizowany przy współpracy z OPS Cewice oraz PUP w Lęborku.

Powiat Malborski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • stagnacja gospodarcza, bezrobocie,
 • zły stan sieci wodociągowej,
 • brak wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • brak sieci gazowej na terenach wiejskich,
 • dzikie wysypiska śmieci na terenach inwestycyjnych,
 • brak kanalizacji,
 • zły stan nawierzchni dróg,
 • jakość doprowadzanej wody do spożycia w gminach,
 • rekultywacja składowisk odpadów,
 • regulacja stosunków wodnych na terenach rolniczych.
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • realizacja „Programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”,
 • organizowanie różnych akcji, takich jak „Sprzątanie Świata”, „Drzewko za makulaturę”,
 • realizacja zadrzewień – pielęgnacja oraz sadzenie nowych drzew i krzewów,
 • happeningi i konkursy ekologiczne,
 • organizacja wycieczek ekologicznych i „zielonych szkół”,
 • działalność kół ekologicznych,
 • tworzenie plakatów i gazetek związanych z ochroną środowiska.
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • zły stan sieci wodociągowej – wodociąg w przeważającej części jest zbudowany z azbestu i cementu,
 • poprawa jakości doprowadzanej wody do spożycia,
 • brak kanalizacji na wsiach,
 • brak wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • brak sieci gazowej w większości terenów wiejskich,
 • mała liczba infrastruktury turystycznej,
 • likwidacja dzikich wysypisk odpadów na terenach inwestycyjnych,
 • zwiększenie ilości pojemników do segregacji odpadów,
 • realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miast i gmin powiatu,
 • rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Mątowach Małych,
 • budowa kanalizacji we wsiach Bystrze i Mątowy Małe.
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

Jest to współpraca polegająca na wymianie informacji i doświadczeń, np. wzajemne informowanie o wycinkach drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia, problemach dzikich składowiskach odpadów, stanie melioracji, wypalaniu traw itp. Realizacja wspólnych projektów z sąsiadującymi miastami i gminami: w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki odpadami, zagospodarowania osadów ściekowych, jak również wspólny udział w projekcie „Regionalny System Gospodarowania Odpadami Tczew”.
 

Realizacja współpracy partnerskiej

Miasto Malbork

 • Nordhorn (Niemcy)
 • Troki (Litwa)
 • Sölvesborg (Szwecja)
 • Margny-lès-Compiègne (Francja)
 • Monheim am Rhein (Niemcy)

Miasto i Gmina Nowy Staw

 • Wilster (Niemcy)

Gmina Malbork

 • Miasto Malbork
 • Miasto i Gmina Sztum

Powiat malborski

 • Powiat Rotenburg (Niemcy)
 • Mtskheta (Gruzja)
 • Krym – rejon kirowski (Ukraina)
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Nie uczestniczą.

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Brak.

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Miasto i Gmina Nowy Staw

 • Budowa zaplecza turystyczno – rekreacyjnego (pole biwakowe, przystań z infrastrukturą sanitarną) na stadionie miejskim w Nowym Stawie. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013, os priorytetowa 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy, pozyskana kwota dofinansowania 939 314,56 zł.
 • Kampania promocyjna Żuław – partnerski projekt sześciu gmin żuławskich Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, promocja i informacja turystyczna, pozyskana kwota dofinansowania 242 285,86 zł.

Gmina Miłoradz

 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gnojewie, Pogorzałej Wsi, Mątowach Wielkich w Gminie Miłoradz. W 2010 r. została wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości 18,2 km wraz z 10 przepompowniami ścieków. Koszt budowy wyniósł 3 245 630 zł. Zadanie wykonano ze środków „Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem europejskiego funduszu rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich EFRROW.

Gmina Lichnowy

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa i Lichnówki w gminie Lichnowy, kwota 1 917 735 zł, umowa podpisana w dniu 16.12.2009 r. realizacja: Dąbrowa 2011 r. Lichnówki 2012 r.

Gmina Stare Pole

 • Projekt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Królewo, gmina Stare Pole współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
 • Projekt pn. Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Stare Pole poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kraszewo i Parwark wraz z przebudową przepompowni P2 i remontem oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Pole – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Przyznane dofinansowanie: 2 196 135,00zł
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Miasto i Gmina Nowy Staw

 • Remont świetlicy wiejskiej na terenie gminy Nowy Staw w miejscowości Dębina Oś 3 PROW Odnowa i rozwój wsi, całkowita wartość projektu 783 159,99 zł, kwota dofinansowania 476 850 zł,
 • Remont budynku Nowostawskiego Ośrodka Kultury w Nowym Stawie Oś 3 PROW Odnowa i rozwój wsi, całkowita wartość projektu 965 054,78 zł, kwota dofinansowania 473 264,38 zł,
 • Kampania Promocyjna Żuław – partnerski projekt 6 gmin żuławskich RPO WP 2007-2012, Działanie 6.2 Promocja i informacja turystyczna, całkowita wartość projektu 1 545 671,23 zł,
 • Rewitalizacja zabytkowych rynków Nowego Stawu pod kątem rozwoju gospodarczego w dziedzinie kultury, turystyki i rekreacji RPO WP 2007-2013, Oś priorytetowa 8 Lokalna infrastruktura podstawowa, Poddziałanie 8.1.2 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy, całkowita wartość projektu 3 401 097,42 zł, kwota dofinansowania 2 890 931,81 zł,
 • Budowa zaplecza turystyczno – rekreacyjnego (pole biwakowe, przystań kajakowa z infrastrukturą sanitarną) w Nowym Stawie RPO WP 2007-2013, Oś priorytetowa 8 Lokalna infrastruktura podstawowa, Poddziałanie 8.1.2 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy, całkowita wartość projektu 1 441 429 zł,
 • Budowa nowoczesnego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach kompleksu Zespołu Służb Ratowniczych w Nowym Stawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz dostawą wyposażenia RPO WP 2007-2013, Oś priorytetowa 7 Ochrona zdrowia i system ratownictwa, Poddziałanie 7.2 Zintegrowany system ratownictwa, wartość projektu brak danych,
 • Montaż instalacji solarnych na budynkach stanowiących własność gminy Nowy Staw (NOK, OSiR, Ośrodek Zdrowia, Kompleks Zespołu Służb Ratowniczych) PROW, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, całkowita wartość projektu 269 643,74 zł, kwota dofinansowania 164 416 zł,
 • Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w szkołach podstawowych w gminie Nowy Staw PO KL 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, kwota dofinansowania 106 804,90 zł (100 % całkowitej wartości projektu),
 • Stworzenie punktu multimedialnego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Trępnowy PROW Oś 4 LEADER, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, całkowita wartość projektu 11 970,94 zł, kwota dofinansowania 6 868,98 zł,
 • Remont kapliczek i krzyży w sołectwach Brzózki, Laski, Mirowo, Stawiec, Świerki PROW Oś 4 LEADER, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, całkowita wartość projektu 19 599,20 zł, kwota dofinansowania 11 245,44 zł.

Gmina Miłoradz

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrze w gminie wiejskiej Miłoradz, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ramach działania Podstawowe Usługi dla Gospodarki Ludności Wiejskiej PROW na lata 2007-2013, przewidywana kwota dofinansowania 3 649 831 zł.

Gmina Stare Pole

 • Budowa ciągów pieszo – rowerowych w ramach rozbudowy tras turystycznych na terenie Gminy Stare Pole  - etap III Stare Pole, ul. Grunwaldzka – Ząbrowo. Projekt ubiega się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 -2013.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boręty Pierwsze i Parszewo w gminie Lichnowy, kwota 1 068 225,00 zł.

Powiat Nowodworski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • rozbudowa i poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
 • zmniejszanie populacji kormorana w rezerwacie „Kąty Rybackie”
 • zbyt wolno postępujące usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
 • rewitalizacja parków i terenów zieleni
 • minimalizowanie uciążliwości hodowli i produkcji rolnej na rozwój turystyki  i wypoczynku
 • niedostateczny stan urządzeń melioracyjnych
 • degradacja wydmy białej i szarej
 • okresowe deficyty wody z CWŻ na Mierzei Wiślanej
 • modernizacja i rozbudowa systemu p.powodziowego
 • niszczenie wałów przeciwpowodziowych przez bobry
 • niedostateczne zaplecze sanitarne obszarów użytkowanych turystycznie
 • parkowanie pojazdów w sezonie letnim na „Mierzei Wiślanej”
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • rozbudowa kanalizacji sanitarnej
 • podnoszenie świadomości ekologicznej wśród młodzieży
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Stegnie
 • tworzenie nowych form zieleni, nasadzanie nowych drzew
 • promowanie zasady dobrej praktyki rolniczej
 • modernizacja  i rozbudowa sieci wodociągowej CWŻ
 • podjęcie działań zmierzających do budowy ścieżek rowerowych
 • termomodernizacje budynków oświatowych
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze Gdańskim
 • odtwarzanie zadrzewień śródpolnych
 • wymiana ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej z węglowego na olejowy
 • realizacja zadania „Zielonym do góry” – odnowa i urządzanie terenów zieleni w m. Nowy Dwór Gdański
 • ograniczenie spalania odpadów tekstylnych  w paleniskach domowych przez mieszkańców Gminy Stegna
 • wprowadzenie ogrzewania na biomasę w 3 szkołach Gminy Nowy Dwór Gd.
 • inwestycje termomodernizacyjne w budynkach oświatowych oraz użyteczności publicznej ( m. in. Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Dworze Gd., Szkoła Podstawowa w Lubiszewie, Szkoła Podstawowa w Zwiercinach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kmiecinie, Przedszkole Nr 4 w Nowym Dworze Gd., Urząd Miejski w Nowym Dworze Gd.)
 • budowa ścieżek rowerowych w Nowym Dworze Gd.
 • przebudowa ulic w Nowym Dworze Gdańskim ( Morska, Obr. Westerplatte, Plac  Wolności, Sikorskiego)
 • selektywna zbiórka baterii
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • zbudowanie efektywnego modelu gospodarki odpadami komunalnymi
 • dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnych i przyłączy do poszczególnych nieruchomości
 • budowa sortowni odpadów komunalnych
 • doprowadzenie gazu ziemnego na teren Mierzei Wiślanej
 • poprawa jakości wody pitnej poprzez budowę zbiornika wyrównawczego i likwidację starych ujęć wody w gm. Stegna
 • budowa ścieżek rowerowych
 • rewitalizacja parków i terenów zielonych
 • rewitalizacja szlaków wodnych
 • zmniejszanie populacji kormoranów w rezerwacie „Kąty Rybackie”
 • zbyt wolne usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
 • niszczenie wałów przeciwpowodziowych przez bobry
 • zły stan urządzeń melioracyjnych
 • wzrastająca motoryzacja, problem z parkowaniem pojazdów w sezonie letnim na „Mierzei Wiślanej”
 • uświadomienie mieszkańcom celowości i efektywności prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
 • emisja z niskiej zabudowy
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • współpraca z firmą REBA w zakresie zbierania zużytych baterii
 • członkowstwo w Związku Miast i Gmin Nadzalewowych
 • członkowstwo w Związku Miast i Gmin Polskich
 • współpraca Gminy Stegna i Gminy Sztutowo w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej
 • współpraca ze szkołami, sołectwami i organizacjami pozarządowymi
 • współpraca z Ekoklubem Salwinia przy Klubie Nowodworskim
 • członkostwo w Lokalnej Grupie Działania „Żuławy i Mierzeja”
 • członkostwo w Lokalnej Grupie Rybackiej „Rybacka Brać Mierzei”
 • Stowarzyszenie Gmin Wiejskich RP
 • Stowarzyszenie Euroregion Bałtyk oraz Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Miasto Nowy Dwór Gdański – Miasto Hennel  (Niemcy)
 • Miasto Nowy Dwór Gdański – Miasto Swietłyj  (Rosja)
 • Miasto Nowy Dwór Gdański – Miasto Sarny  (Ukraina)
 • Miasto Nowy Dwór Gdański – Velka nad Velicku  (Czechy)
 • Gmina Sztutowo-Gmina Limanowa
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
 • Projekt transgraniczny z Litwą i Rosją – marina w Sztutowie
 • Rewitalizacja szlaków wodnych E -7
 • Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację portów - "trzy porty" projekt jest finansowany ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego Partnerem wiodącym projektu jest gmina Miasto Krynica Morska (Polska), partnerem finansowym Neringa Nida (Litwa).
 • Wsparcie, wzmocnienie i promocja współpracy transgranicznej w rozwoju turystyki jachtowej - support – promotion. Projekt jest finansowany ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego. Partnerem wiodącym projektu jest gmina Miasto Krynica Morska, partnerem finansowym Neringa Nida (Litwa).
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Gmina Sztutowo

 • Gmina Menager (najlepiej zarządzana gmina w woj. pomorskim 2008 r.)

Gmina Nowy Dwór Gdański

 • Laureat Rankingu Samorządów „Rzeczypospolitej” 2010 w kategorii  Najlepsza Gmina Miejska
 • Wyróżnienie w konkursie Samorząd Przyjazny Biznesowi ( maj 2010) za sprzyjanie rozwojowi podmiotów gospodarczych

Gmina Ostaszewo otrzymała  wyróżnienie w ramach konkursu Marszałka Województwa Pomorskiego „Europejski Fundusz Społeczny w województwie pomorskim-ciekawe pomysły, dobre praktyki” – edycja 2011.
 

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowy Dwór Gdański

 • Lata realizacji 2007-2013
 • Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Kwota 9 086 130 zł

Usprawnienie komunikacji pomiędzy Nowym Dworem Gdańskim i Mierzeja Wiślaną poprzez rozbudowę ulicy Morskiej w Nowym Dworze Gdańskim
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim przebudowa ulic Obrońców Westerplatte i Plac Wolności

 • Całkowita wartość projektu 23 425 000 zł
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
 • przebudowa dróg powiatowych Sztutowo-Łaszka oraz Solnica-Orliniec –RPOWP Lokalna infrastruktura drogowa,  4 033 942,40 zł
 • budowa boiska wielofunkcyjnego w Łaszce wraz z budową placu zabaw   - 457 813,00 zł
 • urządzenie placu zabaw w Katach Rybackich  - 108 411,57 zł
 • urządzenie placu zabaw przy Przedszkolu w Sztutowie  -  196 234,00 zł
 • wyznaczenie tras Nordic Walking w Gminie Sztutowo  - 13 300,00 zł
 • stworzenie jednolitego systemu oznakowania w Gminie  - 22 397,25 zł
 • modernizacja systemu cieplnego  w ZS w Sztutowie  - 2 904 303,00 zł
 • remont i adaptacja świetlicy w Sztutowie  - 334 824,38 zł
 • budowa sieci kanalizacyjnej san. i wod. w Sztutowie  - 2 984 874,00 zł
 •  remont przybrzeżnej strefy wypoczynkowej (plaże) 
 • Akademia Młodych Sztutowiaków
 • kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z ochroną zdrowia i edukacja  położonych na terenie Gminy Stegna wraz z modernizacja systemów grzewczych, RPO WP- Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii, 3 144 614,28 zł
 • poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej „Jantarowa przystań” oraz utworzenie przestrzeni parkowo-rekreacyjnej wokół stawu,  PO „ Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, 1 000 000 zł
 • budowa przystani śródlądowej wraz z zapleczem w m. Rybina, realizowana w ramach ponadregionalnego projektu „Pętla Żuławska-rozwój turystyki wodnej”
 • zmniejszenie ryzyka zagrożenia powodzią, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odbudowe rowów przydrożnych i przepustów na podstawie niezbędnej do wykonania dokumentacji w Gminie Stegna, PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, 610 524,39 zł
 • „Kampania promocyjna Żuław”, RPOWP, 252 480,29 zł
 • Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chełmek Osada, PRO WP- Podstawowe  usługi dla gospodarki i  ludności, 414 219 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drewnica, Przemysław, Żuławki, RPO WP-6 015 724 zł
 • Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Żuław i Gdańska na bursztynową Mierzeję. Etap Mikoszewo - Krynica Morska. Wybrane składniki, RPO WP- Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny, 15 384 000 zł

 

Powiat Pucki

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • rozwiązanie problemu utylizacji odpadów 
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Gmina Puck:

 • wspiera Rezerwat BEKA położony w obrębie Mościch Błot i Osłonina, organizuje i finansuje tam akcje sprzątania terenu rezerwatu przy udziale Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków
 • zajmuje się utrzymaniem i ochroną placu widokowego nad Zatoką Pucką tzw. „Kaczy Winkiel”
 • zajmuje się sprzątaniem plaż położonych nad Zatoką Pucką 
 • od 2003 r. prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów typu PET, od 2006 r. wprowadzono zbiórkę odpadów szklanych a od 2012 r. papier
 • corocznie organizowane są zbiórki odpadów komunalnych wielkogabarytowych 
 • odbywają się zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego tzw. „elektrośmieci”

Miasto Puck:

 • prowadzenie programu dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych
 • rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarna i deszczową
 • termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pucku
 • poszerzenie istniejącej drogi rowerowej

Gmina Krokowa:

 • dokończenie procesu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Żarnowiec
 • termomodernizacja szkoły w Krokowej
 • budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków i przewodami tłocznymi w miejscowości Lisewo oraz sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Minkowice- Sławoszyno
 • budowa grupowego ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Minkowice

Gmina Władysławowo:

 • termomodernizacja szkół
 • „Czyste powietrze Gminy Miasta Władysławowo” - wymiana kotłów CO2 na gazowe, olejowe i kolektory słoneczne 
 • rozwiązywanie problemów komunikacyjnych 
 • program usuwania azbestu

Miasto Hel:

 • uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Hel

Gmina Kosakowo:

 • utylizacja odpadów azbestowych z terenu gminy 
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • nielegalna zabudowa letniskowa (przyczyniająca się do degradacji środowiska i krajobrazu)
 • brak dbałości przez właścicieli o stan rowów melioracyjnych 
 • rozwiązanie problemu odpadów zawierających azbest 
 • nielegalne wysypiska śmieci
 • wywożenie odpadów do lasu i na pola
 • konieczność modernizacji i rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową na terenie miasta Puck
 • zmniejszenie procederu spalania odpadów w domowych instalacjach grzewczych
 • usprawnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów
 • zapewnienie dobrego stanu czystości wody Morza Bałtyckiego i Zatoki Puckiej
 • uzyskanie wysokiej jakości wody pitnej
 • przenikanie zanieczyszczeń do wód podziemnych 
 • przekroczenie standardu dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Współpraca z ZMiUW i spółkami wodnymi w zakresie utrzymywania rowów melioracyjnych.
 • Gmina Kosakowo wspólnie z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki” prowadzi rozmowy na temat przebudowy i modernizacji systemów odprowadzania wód opadowych z terenów zurbanizowanych i rolnych.
 • Współpraca na bazie Gminnego Związku Komunalnego „EKOWIK”
 • Współpraca ze Związkiem Międzygminnym Zatoki Puckiej
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Tak, Powiat Trier-Saarburg i Gminy tego powiatu
 • Tak, Powiat Skuodas
 • Tak, Powiat Gliwicki
 • Miasto Puck: Konz (Niemcy), Stein (Niemcy), Gmina Cieszyn, Heze (Chiny), Gura Humorului (Rumunia)
 • Gmina Puck: Gmina Rytro, Oldendorf (Niemcy)
 • Gmina Kosakowo współpraca partnerska na podstawie porozumień: Gmina Żerków, Gmina Krościenko, Dukszty (Litwa), Heze (Chiny)
 • Gmina Krokowa: Schweich (Niemcy)
 • Miasto Władysławowo: Lamstedt, Maków Podhalański
 • Miasto Jastarnia: Wisła, Wałbrzych, Elbe Parey (Niemcy), Baabe (Niemcy) 
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
 • Realizacja projektu pn. „Spotkajmy się w Nowym Pucku” - rozwój współpracy i przyjaźni partnerskiej podczas inauguracji Puckiej Starówki wraz z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej

 

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
 • Gmina Miasta Puck: nagroda „HIT POMORZA”.
 • Gmina Puck: „Gmina Fair Play” 
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Gmina Kosakowo:

 • Nazwa projektu: Eko – Szkoła termomodernizacja szkół w powiecie puckim
  • Lata realizacji: 2011
  • Źródło dofinansowania: RPO
  • Kwota: 300.000,00 zł.

Gmina Puck:

 • Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Zdrada i Połczyno, gmina Puck
  • Lata realizacji: 2012
  • Źródło dofinansowania: PROW, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
  • Kwota: 2.159.918,00 zł.

Miasto Puck:

 • Nazwa projektu: Eko – Szkoła termomodernizacja szkół w powiecie puckim
  • Lata realizacji: 2010-2011
  • Źródło dofinansowania: RPO
  • Kwota: 1.422.000,00 zł.

Miasto Hel:

 • Nazwa projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Helu
  • Lata realizacji: 2010-2012
  • Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności
  • Kwota: 27.907.153,00 zł.

Gmina Krokowa:

 • Nazwa projektu: Eko – Szkoła termomodernizacja szkół w powiecie puckim
  • Lata realizacji: 2010-2011
  • Źródło dofinansowania: RPO
  • Kwota: 751.000,00 zł.
 • Nazwa projektu: Dokończenie procesu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Żarnowiec
  • Lata realizacji: 2009-2013
  • Źródło dofinansowania: RPO
  • Kwota: 11.170,00 zł.
 • Nazwa projektu: Budowa grupowego ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Minkowice gm. Krokowa.
  • Lata realizacji: 2010-2011
  • Źródło dofinansowania: PROW
  • Kwota: 2.090.000,00 zł.
 • Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków i przewodami tłocznymi w miejscowości Lisewo, sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Minkowice – Sławoszyno.
  • Lata realizacji: 2011
  • Źródło dofinansowania:PROW
  • Kwota: 1.850.000,00 zł. 
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Tak

Lp.

Nazwa projektu

Nazwa programu

Wartość pozyskanych środków

1

 Budowa ciągu pieszo-jezdnego z drogą dla rowerów w kierunku Zatoki Puckiej w ciągu ul. Łąkowej we Władysławowie wraz z infrastrukturą rekreacyjną

RPO

8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy

Wnioskowana kwota:

690.239,87 zł.

2

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i nawierzchni drogowej ul. Rolnej w Tupadłach

RPO WP

8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska

Wnioskowana kwota:

447.390,63 zł.

3

Usprawnienie funkcjonowania infrastruktury służącej do retencjonowania wód opadowych w miejscowościach Karlikowo, Sławoszyno, Sobieńczyce i Tyłowo

PO RYBY 2007-2013

Zakładane dofinansowanie

209.950,00 zł.

4

Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku „B” UG Krokowa

PROW

Zakładane dofinansowanie

500.000,00 zł.

5

„Stawiamy na wiedzę” - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z Pucka

EFS

Kwota:

984.610,00 zł.

6

Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni Alei Lipowej w Pucku

 

Wnioskowana kwota:

8.000.000,00 zł.

7

Budowa placu zabaw w Jastarni

PROW

Kwota:

100.000,00 zł

8

Zagospodarowanie wejścia na molo w Jastarni

PO RYBY 2007-2012

Szacowany koszt:

1.000.000,00 zł.

 

Powiat Starogardzki

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin,
 • ochrona wód rzeki Wierzycy i jej zlewni,
 • ochrona wód rzeki Wietcisy i jej zlewni,
 • ochrona wód rzeki Wdy i jej zlewni,
 • zanieczyszczenie powietrza spowodowanego niską emisją,
 • budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych,
 • zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych,
 • uciążliwości spowodowane transportem samochodowym – konieczność realizacji obwodnic z powiecie starogardzkim, a szczególności w m. Starogard Gdański
   

Miasto Starogard:

 • mała świadomość ekologiczna mieszkańców powiatu,
 • zbyt mały udział produkcji energii elektrycznej i cieplnej z źródeł odnawialnych,
 • brak infrastruktury zabezpieczającej zwierzęta dzikie przed wtargnięciem na jezdnie;
 • brak infrastruktury umożliwiającej swobodne i bezpieczne przemieszczanie się zwierząt dzikich przez jezdnie.
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Miasto Starogard:

 • Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”.

Gmina Wiejska Kaliska-

 • budowa sieci kanalizacyjnej, 

Gmina Miejska Czarna Woda:

 • Modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej,

Gmina Wiejska Starogard Gdański:

 • 2007- budowa kanalizacji w Kokoszkowach ul. Leśna, 0,9 km
 • budowa kanalizacji sanitarnej w Zdunach, 3,7 km.
 • Budowa drugiej studni na ujęciu wody w Jabłowie
 • 2009- budowa kanalizacji w Kokoszkowach, 0,6 km.
 • Modernizacja oczyszczalni w Kokoszkowach
 • 2010- budowa kanalizacji w Szpęgawsku, 2,1 km.
 • Budowa studni głębinowej na ujęciu w Kręgu
 • budowa kanalizacji w Żabnie, 4,8 km
 • budowa kanalizacji Kolincz- Owidz- Barchnowy, 14 km
 • 2011 – Budowa kanalizacji w Szpęgawsku 2,2 km
 • Budowa kanalizacji w Dąbrówce 8,7 km
 • Budowa kanalizacji w Kokoszkowach 2.0 km
 • Budowa kanalizacji w Jabłowie 0,4 km
 • Budowa wodociągu Dąbrówka 0.5 km
   

Zorganizowano i przeprowadzono prace związane ze zwalczaniem groźnego szkodnika kasztanowca- Szrotówek kasztanowcowiaczek w latach 2005-2010
Nowe nasadzenia drzew oraz krzewów:

 • 2005- 610 drzew, 145 krzewów
 • 2006- 450 drzew, 360 krzewów
 • 2007- 800 drzew, 210 krzewów
 • 2008- 820 drzew, 120 krzewów
 • 2009- 1030 drzew, 370 krzewów
 • 2010- 550 drzew, 30 krzewów
 • 2011 – 500 drzew, 350 krzewów
   

Gmina Smętowo Graniczne-

 • budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopytkowo i Smętowo Graniczne (etap I) oraz punktu zlewnego w miejscowości Kopytkowo.

Gmina Miejska Skórcz:

 • wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w 75% części miasta,
 • wybudowanie utwardzonych dróg lokalnych o długości ok. 1,3 km

Gmina Wiejska Skórcz:

 • wprowadzenie częściowej segregacji odpadów
 • rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • gospodarka odpadami, słabo rozwinięta segregacja odpadów,
 • ochrona powietrza atmosferycznego (niska emisja), smog w Starogardzie Gdańskim (szczególnie w okresie grzewczym).
 • zanieczyszczenie wód podziemnych,
 • hałas komunikacyjny,
 • budowa systemu kanalizacyjnego,
 • bezpieczeństwo energetyczne gminy, 
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

Racjonalizacja gospodarki odpadami w 18 gminach regionu poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. Gmina Miejska Starogard Gdański jest inicjatorem powołania spółki oraz jej głównym udziałowcem.
 

Realizacja współpracy partnerskiej

http://www.powiatstarogard.pl/index.php?page=ba3808886a2fa61eeb2fff85594ebb40

 • Powiat Wolsztyński oraz Miasto i Gmina Wolsztyn
 • Limerick Country (Irlandia)
 • Rejon polesski, obwód kaliningradzki (Rosja)
 • Rejon solecznicki (Litwa) 
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Miasto Starogard:

 • w projekcie grantowym z miastem Hillerod w Danii,
 • wymiana uczniów pomiędzy miastami partnerskimi - Starogardem Gd., a Diepholz w Niemczech.

 

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Miasto Starogard:

 • tytuł Finalisty ogólnopolskiego konkursu „Grunt na Medal”,
 • tytuł „Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju 2011”. 
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Powiat Starogardzki:

 • Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2732G Ocypel - Drewniaczki
  • lata realizacji: 2010-2011
  • źródło dofinansowania: Europejski fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013
  • Oś Priorytetowa 8
  • Kwota dofinansowania: 4.124.723,93 zł
 • Nazwa projektu: Oznakowanie turystycznych tras rowerowych w powiecie starogardzkim wraz z budową infrastruktury towarzyszącej
  • Lata realizacji: 2010
  • źródło dofinansowania: Europejski fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013
  • Oś Priorytetowa 8
  • Kwota: 991.931,62 zł
    

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • Nazwa projektu: Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Kopytkowie
  • źródło dofinansowania: SAPARD
  • Kwota: 488 000 zł
 • Nazwa projektu: Termomodernizacja Szkoły Państwowej w Smętowie Granicznym
  • Źródło dofinansowania: EOG
  • Kwota: 275 000 EURO
    

Gmina Wiejska Lubichowo:

 • Nazwa projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowych w Gminie Lubichowo etap I
  • Lata realizacji: 2010-2011
  • Źródło dofinansowania: Regionalny program operacyjny dla województwa Pomorskiego
  • działanie 82
  • Kwota: 1.671.761,88 zł
    

Gmina Wiejska Kaliska:

 • Nazwa projektu: Przebudowa kotłowni węglowej na opalaną biomasą wraz z termomodernizacją 4 obiektów użyteczności publicznej
  • Lata realizacji: 2012 - 2013
  • Źródło dofinansowania: Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  • Kwota: 3 688 517 zł
 • Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacyjnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Piece i Frank wraz z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków w Kaliskach
  • Lata realizacji: 2011 - 2013
  • Źródło dofinansowania: Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  • Kwota: 9 030 898,25 zł
    

Gmina Wiejska Starogard Gdański:

 • Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie części Gminy Starogard Gdański.
  • Lata realizacji: 2009- 2011
  • Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  • Dofinansowanie: 2 445,11 tys. zł. Całkowita wartość projektu: 4 561,99 tys. zł.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce- Gmina Starogard gdański i Jabłówku- Bmina Bobowo
  • Lata realizacji: 2010-2011
  • Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013
  • Kwota dofinansowania 1 350,98 tys. zł, całkowita wartość projektu: 1 929,97 tys. zł
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kokoszkowy, Żabno wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Żabno
  • Lata realizacji: 2010-2011
  • Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Kwota dofinansowania: 996,02 tys. zł, całkowita wartość zadania: 1 725,17 tys. zł.
 • Termomodernizacja budynków szkół w Gminie Starogard Gdański
  • Lata realizacji: 2010-2011
  • Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego
  • Kwota dofinansowania: 677,32 tys. zł, całkowita wartość zadania: 1 583,41 tys. zł
 • Budowa kanalizacji w Kolinczu, Rywałdzie i Kokoszkowach wraz z budową wodociągu w Kokoszkowach
  • Lata realizacji: 2011-2013
  • Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Kwota dofinansowania: 1713,8 tys. zł, całkowita wartość zadania: 1883,20 tys. zł
    

Gmina Miejska Czarna Woda:

 • Projekt pn."Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Woda - etap I" uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  • Planowana wartość zadania wynosi 1 780 171.18 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 1 142 073.12 zł, co stanowi 70 % wartości kosztów kwalifikowanych.
  • W ramach tej inwestycji wykonano ponad 7 km sieci kanalizacji sanitarnej, do której podłączonych zostanie ponad 180 nieruchomości. Możliwość korzystania z kanalizacji sanitarnej uzyska ok. 900 mieszkańców Czarnej Wody.
 • Projekt pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Woda - etap II" realizowany był w latach 2010-2011. Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie - w ramach działania "Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
  • Wartość zadania wynosi 1 526 760 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 938 313.00 zł, co stanowi 75 % wartości kosztów kwalifikowanych. W ramach tej inwestycji wykonano 7769,6m sieci kanalizacji sanitarnej, 151 przyłączy kanalizacyjne i dwie przepompownie ścieków.
  • Inwestycja przyczyni się do poprawy jakości życia prawie 550 osób.
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Gmina Miejska Czarna Woda:

 • W 2011r. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu "Kompleksowe zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu przy budynkach wielorodzinnych ul. Mickiewicza 4, 6, 8 w Czarnej Wodzie wraz z obiektami małej architektury." Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
  • Wartość zadania wynosi 130 362,79zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 84788 zł. Zagospodarowany zostanie teren o powierzchni 1645m². Wykonane zostaną nowe chodniki, obiekty małej architektury oraz zagospodarowany zostanie teren zielony - regeneracja starych trawników, wykonanie nowych trawników, nasadzenia bylin krzewów. Umowa o dofinansowanie została podpisana.
  • Termin realizacji zadania: 2012r.

Gmina Wiejska Bobowo:

 • nazwa projektu ,nazwa programu UE, przewidywana kwota dofinansowania
  • Budowa kanalizacji sanitarnej w Bobowie i Jabłówku, PROW ”Dostawa usługi dla gospodarstw i ludności wiejskiej” 2 963908 zł zgodnie z umowa o dofinansowanie.
    

Gmina Miejska Skórcz:

 • nazwa projektu: „Zagospodarowanie przestrzenne Parku Miejskiego w Skórczu”
 • nazwa programu UE: objęty Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
 • przewidywana kwota dofinansowania: 500 000zł.- w listopadzie 2010 r. została zawarta umowa

 Gmina Wiejska Osiek:

 • nazwa projektu „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Osiek, Wycinki i Jaszczerz, (Gminie Osiek)” ,
  • nazwa programu UE – Konkurs 8.2-5 (Działanie 8.2 Lokalna Infrastruktura ochrony środowiska RPO WP 2007-2013),
  • przewidywana kwota dofinansowania około 7 mln zł.

 
Miasto Starogard:

Lp.

nazwa projektu

nazwa programu UE

przewidywana kwota dofinansowania

1.

„Remont ulicy Jabłowskiej”

RPO WP

14 000 000 zł

2.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic Rolnej, Heweliusza w  Starogardzie Gdańskim”

POIiŚ

6 000 000 zł


 
Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania . Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem: Na etapie przygotowania dokumentacji oraz pozwoleń.Gmina Wiejska Skórcz:

 • Nazwa projektu: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Skórcz - budowa kolektora sanitarnego ..Północ" I etap, zadanie 1 - Wolental wraz z przebudową sieci wodociągowej"
  • Nazwa programu UE: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 88. Lokalna infrastruktura podstawowa.
  • Działanie 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  • Kwota dofinansowania : 2 020 991,55 zł
  • Została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Skórcz.
 • Nazwa projektu: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Skórcz - budowa kolektora sanitarnego „Północ" - Pączewo"
  • Nazwa programu UE: Działanie 321"Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
  • Kwota dofinansowania : 2 781 084 zł
  • Została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Gminą Skórcz.

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • złożono wniosek o dofinansowanie do RPO dla inwestycji pt: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kopytkowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne”. Podpisano umowę o dofinansowanie, 60% dofinansowania.

Powiat Sztumski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • niedostatecznie zorganizowany system gospodarki odpadami,
 • niewystarczający stan i zasięg sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • zły stan niektórych odcinków dróg. 
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Gmina Mikołajki Pomorskie:

 • zakup pojemników na segregacje odpadów 
 • montaż kolektorów słonecznych na budynkach
 • selektywna zbiórka odpadów

 

Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • niezadowalająca i zła jakość wód płynących 
 • pogarszająca się jakość wód podziemnych 
 • niewłaściwa segregacja odpadów komunalnych
 • pojawiające się „dzikie wysypiska” 
 • zanieczyszczenie powietrza ze źródeł niskiej emisji 
 • wolno przebiegające procesy usuwania elementów zawierających azbest 
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

Brak informacji 

Realizacja współpracy partnerskiej

Powiat Sztumski

 • Rotenburg (Niemcy) 
 • Bielogorsk ( Ukraina) 
 • rejon Telavi ( Gruzja)
   

Gmina Sztum

 • Polesisk ( Rosja) 
 • Ritterhude (Niemcy) 
 • Val de Reul ( Francja) 
 • Niwienskoje ( Rosja) 

Gmina Dzierzgoń

 • Sittensen ( Niemcy) 
 • Finsterwalde ( Niemcy) 
 • Salaspils ( Łotwa)
   

Współpraca kulturalna – między młodzieżowym chórem ze Sztumu, a Chórem Ludowym z Ritterhude (1998, 1999 r.). Wymiana została dofinansowana przez Komisję Europejską w ramach programu Miasta Partnerskie.
Rok 11.1998 – 03.1999 – młodzież ze Sztumu przebywała 3,5 miesiąca w Kanadzie, a młodzież z Kanady 3,5 miesiąca w Sztumie. Program był dofinansowany przez stronę kanadyjską oraz Fundację Zaopatrzenia Wsi w Wodę z Warszawy.
Rok 1998 i 1999 – grupy młodzieży szkolnej z Zespołu Szkół w Sztumie oraz Gimnazjum w Osterholz - Scharmbeck odwiedziły się wzajemnie i zapoznały ze sposobami nauczania i realiami szkolnymi swoich gmin
Grupa 50 Sztumian przebywała z tygodniową wizytą w Val de Reuil (maj 1999 r.), a 20 mieszkańców francuskiego miasta gościło w Sztumie w lipcu 2000 r. Wyjazd dofinansowany był ze środków Unii Europejskiej.

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Brak danych 

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
 • 1995 r. nagroda Ministra Ochrony Środowiska za nowoczesną technologię zastosowaną przy budowie oczyszczalni ścieków w Dzierzgoniu ,
 • 1995 r. – nagroda Prezydenta RP za III miejsce w konkursie na najbardziej ekologiczną gminę w Polsce ,
 • 1996 r- nagroda Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w konkursie na zagospodarowanie odpadów na ternach wiejskich ,
 • 1997 r. Międzynarodowa nagroda Henryka Forda za osiągnięcia w dziedzinie ochrosny środowiska i dziedzictwa kulturowego ,
 • 1997 r. – nagroda brytyjskiego funduszu Know How w konkursie Euromiasto ,
 • 2000 r. – wyróżnienie w konkursie Innowacje w Miastach . Miasto 2000.
 • 2000 r. certyfikat ogólnopolskiego konkursu „ Gmina przyjazna środowisku”
 • 2001 r. nagroda City Towards Compliance Award 2001 przyznana przez Komisję Europejską za dążenie do spełnienia standardów europejskich w dziedzinie ochrony środowiska,
 • 2002 r. – Międzynarodowe wyróżnienia za najlepsze praktyki w polepszaniu środowisk , w którym żyje przyznana przez ONZ i władze miasta Dubaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
 • 2004 r. nagroda przyznawana przez Ministerstwo Ochrony Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w konkursie Nasza Gmina w Europie

 

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
 • Projekt pod nazwą „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu - budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego”. (obecnie realizowany)
 • Projekt pod nazwą „Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu.”. (obecnie realizowany)
 • Projekt pod nazwą „Poprawa efektywności wykorzystywania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Sztum – termomodernizacja Zespołu Szkół w Czerninie oraz Przedszkola Publicznego nr 1 w Sztumie”. (Zrealizowany)
 • Projekt pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola”. (Zrealizowany)
 • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
 • Tytuł operacji „ Budowa sieci kanalizacji dla obszaru części Sztumskiego Pola”
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Brak informacji z powiatu 

Powiat Słupski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • rozbudowa sieci kanalizacyjnej,
 • rozwój energetyki odnawialnej,
 • brak wiedzy na temat przepisów o ochronie środowiska,
 • upowszechnianie dobrych praktyk rolnych oraz leśnych, zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju,
 • pełniejsze wykorzystanie zasobów energii odnawialnej,
 • racjonalne zużywanie energii,
 • wysokie zanieczyszczenie wód powierzchniowych. 
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Gmina Damnica:
 

 • likwidacja mogilnika w Bięcinie (2006r.)
 • budowa kanalizacji Bięcino – Damnica
 • budowa kanalizacji Stara Dąbrowa – Damnica (inwestycja bieżąca)
 • likwidacja wysypiska odpadów w Damnicy

Gmina Dębnica Kaszubska:

 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Dębnicy Kaszubskiej,
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Gogolewie,
 • budowa oczyszczalni ścieków w Podwilczynie,
 • budowa sieci wodociągowej Dobrzec-Dobra-Gogolewo,
 • budowa sieci wodociągowej Budowo-Jawory

Gmina Główczyce:

 • rekultywacja stanowiska odpadów w Wykosowie
 • budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Szczypkowice, Stowięcino
 • redukcja zanieczyszczenia powietrza- modernizacja 4 kotłowni 
 • modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Główczycach
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wielka Wieś, Siodłanie, Klęcino, Klęcinko

Gmina Kępice:

 • budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią w m. Warcino i rurociągu tłocznego Warcino – Kępice z jednoczesną likwidacją oczyszczalni ścieków w Warcinie,
 • budowa rurociągu tłocznego wraz z przepompownią Kępice - Biesowice z jednoczesną likwidacją oczyszczalni ścieków
 • budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompowniami w m. Korzybie i rurociągu tłocznego Korzybie – Kępice z jednoczesną likwidacją oczyszczalni ścieków w Korzybiu
 • budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią w m. Kępice ul. Kruszka i rurociągu tłocznego w Kępicach ul. Kruszka i wpięcie go z rurociągiem Kępice - Biesowice
 • budowa sieci wodociągowej w Biesowicach, Ciecholubiu, wodociągu na trasie Biesowice – Ciecholub, likwidacja ujęcia wody w Ciecholubiu oraz budowa nowego odwiertu studni głębinowej.  
 • budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kępice, ul. Kruszka, wodociągowej na trasie Kępice, ul. Kruszka i ul. Kępka, likwidacja ujęcia wody w m. Kępicach ul. Kruszka
 • budowa sieci wodociągowej w miejscowości Barwino i częściowo w miejscowości Korzybie, wodociągu na trasie Barwino – Korzybie, stacji uzdatniania wody w miejscowości Barwino, budowa nowego odwiertu studni głębinowej w miejscowości Barwino, likwidacja ujęcia wody w miejscowości Korzybie
 • modernizacja ujęć wody w miejscowościach: Kotłowo, Osieki, Przytocko, Przyjezierze
 • budowa sieci ciepłowniczej i kotłowni osiedlowej opalanej biomasą zrębki, z drewna w miejscowości Biesowice z jednoczesną likwidacją kotłowni osiedlowej opalanej węglem kamiennym
 • realizacja zadania pn.: „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Kępice w miejscowościach Kępice, Biesowice, Ciecholub, Pustowo, Płocko i Przytocko”

Gmina Kobylnica:

 • wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
 • realizacja budowy kanalizacji sanitarnej
 • rozwój i promocja odnawialnych źródeł energii

Gmina Potęgowo

 • edukacja w szkołach

Gmina Słupsk

 • IX edycja Konkursu „Posprzątajmy Swój Dom”

Gmina Smołdzino

 • zbiórka sprzętu elektronicznego i odpadów wielkogabarytowych w 2011r.

Gmina Ustka:
 

 • budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnych,
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Rowach,
 • dobrze rozwinięta sieć do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 
 • termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,

Miastko Ustka:

 • coroczne organizowane ,,Akcja – Sprzątanie Świata”, 
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • nielegalne składowiska odpadów
 • wymiana pokryć eternitowych  
 • uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej
 • problemy z segregacją odpadów
 • poprawa jakości wód powierzchniowych
 • nadal zbyt niska świadomość ekologiczna części mieszkańców powiatu. 
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

Gmina Główczyce 

 • gmina współpracuje z innymi gminami w zakresie eksploatacji odpadów komunalnych w Chlewnicy

Gmina Kobylnica: 

 • współpraca z miastem Słupsk i gminą Słupsk w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej,

Gmina Potęgowo

 • Partnerstwo Dorzecza Słupi, Lokalna Grupa Rybacka, Pojezierze Bytowskie

Gmina Dębnica Kaszubska

 • Stowarzyszenie Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy 
Realizacja współpracy partnerskiej

Gmina Kobylnica. Współpraca z gminam:

 • Vals-les-Bains (Francja),
 • Weissenburg (Niemcy),
 • Durbuy (Belgia),
 • Östhammar Szwecja),
 • Uusikapunki i Orimattila (Finlandia),
 • Valga (Estonia),
 • Valka (Łotwa),
 • Tvřdosín,Ol`ka,
 • Nižna Moravka (Czechy),
 • Zaraszyn, walce,
 • Kościelisko (Polska). 

Miasto Ustka:

 • Słupsk, Bielsko – Biała
 • Pioniersk (Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej);
 • Kappeln (Niemcy);
 • Homècourt (Francja);
 • Palanga (Litwa);
 • Enkhuizen (Holandia).uchwałą Nr XXII/197/2004 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 30 czerwca 2004 r.
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Gmina Kobylnica  

 • międzynarodowe spotkania gmin bliźniaczych Twin Town, organizowane w ramach projektu Europa dla Obywateli, Spotkania Miast i Gmin Bliźniaczych (sympozja naukowe poświęcone wymianie doświadczeń samorządowych w zakresie edukacji oświatowej, ekologicznej i kulturowej).
 • Festiwal Kultur 2011 – projekt realizowany przez GOK w Kobylnicy, który realizowany była w dniach 3 - 4 września 2011r.

Miasto Ustka  

 • Interface plus – INNOVATITIVE INWESTMENTS FOR IMPROVED PUBLIC PASSAGER TRANSPORT IN SBA – AN UPGRADE OF THE INTERFACE PROJECT - „INTERFACE PLUS”, leader projektu: Stowarzyszenie Transportu Publicznego Warnow, Niemcy, projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013

pozostałe gminy – bd 

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Gmina Dębnica Kaszubska 

 • Gmina Fair Play w 2002

Gmina Kępice:
 

 • „Gmina Przyjazna Środowisku” w 2004
 • „Lider Polskiej Ekologii” w 2010

Gmina Kobylnica- http://kobylnica.pl/Nagrody_i_wyroznienia_kobylnica_category,165.html

Miasto Ustka:

 • Nagroda im. Grzegorza Palki w 2011 roku – wyróżnienie dla Jana Olecha – Burmistrza Miasta Ustka – za skuteczne wykorzystywanie środków unijnych na rzecz zwiększenia atrakcyjności miasta oraz współdziałanie z samorządami Środkowego Wybrzeża w ramach Słowińskiej Grupy Rybackiej

 

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Gmina Damnica - nie
Gmina Dębnica Kaszubska:

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w m. Krzynia, Niemczewo, Goszczyno. Motarzyno, Kotowo, gmina Dębnica Kaszubska.
  • Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP nalata 2007-2013.
  • Uzyskane dofinansowanie 4 648 498,38
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Budowo, Gałęzów, Niepoględzie, Gmina Dębnica Kaszubska.
  • Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
  • Przyznane dofinansowanie: 3 000 041,00
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami, stacji uzdatniania wody oraz kanalizacji deszczowej w gminie Dębnica Kaszubska.
  • Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007-2013.
  • Przyznane dofinansowanie: 8 181 792,71
 • Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową i wymianą źródła ciepła w Gminie Kaszubska.
  • Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007-2013.
  • Przyznane dofinansowanie: 1 077 278,58
 • Energia odnawialna – instalacje sanitarne i geotermalne dla mieszkańców gminy Dębnica Kaszubska.
  • Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007-2013.
  • Przyznane dofinansowanie: 2 026 807,91 w tym: 361 449,70 dla Gminy Dębnica Kaszubska, 1 329 609,70 dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Dębnica Kaszubska AVANTI, 335 748,51 dla Stowarzyszenia Przyjaciół Niepoględzie i Gałęzowa SPERANDA

Gmina Główczyce:

 • Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych na pobrzeżu Słowińskiego Parku Narodowego w Stowięcinie  
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • 1 570 351,00 zł
 • Ochrona Słowińskiego Parku Narodowego poprzez rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków Główczyce
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska - 2 600 000,00 zł; Fundacja EkoFundusz – 2 865 385,71 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Główczyce
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
  • 2 478 690,08

Gmina Kępice – nie

Gmina Kobylnica:

 • Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kwakowie, Kobylnicy, Słonowicach i Sycewicach- montaż pomp ciepła do celów grzania ciepłej wody użytkowej w zespole Szkół Samorządowych w Sycewicach-czerwiec -sierpień 2010r
  • Europejski Fundusz Rozwoju7 Regionalnego w ramach RPO dla woj. Pomorskiego na lata 2007-2013
  • 0,12 mln zł
 • Remont świetlicy i adaptacja na ośrodek pracy z młodzieżą w Kuleszewie-montaż pompy ciepła do grzania ciepłej wody użytkowej w budynku świetlicy wiejskiej w Kuleszewie oraz montaż 7 lamp solarnych do oświetlenia terenu-2010r.
  • Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007-2013
  • 0,01 mln zł
 • Program wykorzystania energii słonecznej na terenie Gminy Kobylnica (zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej, budynkach komunalnych oraz indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kobylnica). Lata realizacji – 2011 – 2012r.
  • Źródło dofinansowania – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
  • Przewidywana kwota dofinansowania – 6,0 mln zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wodnej w Kobylnicy oraz sieci wodociągowej Bolesławice – Reblino wraz z przyłączami. Lata realizacji – 2010 – 2011 r. Źródło dofinansowania – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Nakład na inwestycję / Kwota dofinansowania – 947 263,95 zł / 355 951,00 zł
  • Budowa drogowego oświetlenia solarnego na terenie Gminy Kobylnica. Lata realizacji 2012 – 2013 r.
  • Źródło finansowania – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
 • Nakłady na inwestycję / Kwota dofinansowania – 442 897,91 zł / 177 019,00 zł
 • Program wymiany wyrobów zawierających azbest w Gminie Kobylnica 

• Gmina Potęgowo:

 • Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji na terenie aglomeracji Potęgowo-2007-2011- RPO WP- 6 550 230,29 zł
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ternie Poganice-Żoruchowo - 2009-2010-PROW 2007-2009-1 234 673,00 zł

Gmina Słupsk - nie
Gmina Smołdzino – bd
Gmina Ustka – bd
Miasto Ustka - bd 

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Gmina Dębnica Kaszubska:

 • Ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Motarzyno gmina Dębnica Kaszubska. 
  • Wniosek złożony w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.
  • Wnioskowana kwota dofinansowania 1 324 960,67
 • Przebudowa infrastruktury społecznej w miejscowości Niepoględzie, gmina Dębnica Kaszubska. 
  • Wniosek złożony w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.
  • Wnioskowana kwota dofinansowania 1 008 667,79

Gmina Kobylnica:

 • Program wymiany wyrobów zawierających azbest w Gminie Kobylnica (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestowych pokryć dachowych). Lata realizacji – 2012r. 
  • źródło finansowania – program realizowany przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który pełni rolę instytucji wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
  • Przewidziana kwota dofinansowania – 70% nakład poniesiony na realizację inwestycji.

Gmina Ustka – bd

Miasto Ustka:

 • nazwa projektu „Baltic Amber Cup Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure”,
  • nazwa programu „UE: LT-PL-RUS 2007-2013”,
  • przewidywana kwota dofinansowania 2 748 466,90 EUR

Inne gminy –bd 

Powiat Tczewski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • opóźnienie terminu zakończenia budowy Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Tczewie – przedsięwzięcia o charakterze ponadpowiatowym
 • energetyka cieplna niskoemisyjna (powiat tczewski na podstawie pomiarów WIOŚ ma przekroczenia – gł. pyłu jest objęty programem ochrony powietrza dla strefy kwidzyńsko – tczewskiej) głównym winowajcą są indywidualne paleniska domowe
 • problem dzikich wysypisk, segregacji odpadów u źródła, utylizacji, odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych
 • nielegalne odprowadzanie ścieków 
 • niedostatek sieci kanalizacji sanitarnej na terenach powiatu
 • zły stan melioracji i urządzeń wodnych
 • zły stan większości dróg 
 • słaby rozwój odnawialnych źródeł energii 
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Miasto Tczew

 • rozbudowa kanalizacji miejskiej,
 • modernizacja ujęć wody,
 • kontynuacja rozbudowy sieci kanalizacji

Miasto i Gmina Gniew

 • modernizacja oczyszczalni ścieków,
 • budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich oraz w mieście,
 • utworzenie Gniewskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, w którym prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gniew, jak również z innych gmin,
 • organizowanie zajęć z zakresu edukacji ekologicznej,
 • utworzenie 4 szlaków edukacyjno – przyrodniczych,
 • rozpoczęcie działań mających na celu utworzenie ścieżki rowerowej na trasie Tczew – Nowe,
 • utworzenie punktu widokowego na Dolinę Dolnej Wisły i wybudowanie Izby Edukacji Ekologicznej przy Leśnictwie Opalenie,
 • dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz utylizacji i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest,
 • powołano nowe pomniki przyrody,
 • objęto pielęgnacją pomniki przyrody,
 • dofinansowania zakupu karmy dla zwierząt przebywających w schronisku na terenie leśnictwa Brody Pomorskie,
 • utworzono dwa użytki ekologiczne Borawa i Strzelnica w Gniewie,
 • brak kanalizacji na większości obszaru gminy Gniew
   

Miasto i Gmina Pelplin

 • budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Rajkowy,
 • budowa wodociągu w miejscowości Lignowy Szlacheckie etap II.
 • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • realizacja programu usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest poprzez udzielanie dotacji na ten cel,
 • budowa kolektora sanitarnego Małe Walichnowy – Rudno - Pelplin
   

Gmina Tczew

 • budowa kanalizacji w obszarze aglomeracji tczewskiej w ramach KPOŚK w północnej części gminy Tczew,
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Swarożynie i Turzu
   

Gmina Subkowy

 • rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • budowa oczyszczalni ścieków w Subkowach,
 • wymiana źródeł ogrzewania na gazowe i olejowe w budynkach użyteczności publicznej
   

Gmina Morzeszczyn

 • przejęcie od ANR i zmodernizowanie oczyszczalni ścieków w m. Majewo,
 • wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 • budowa sieci wodociągowych wsi Nowa Cerkiew, Kierwałd, Morzeszczyn,
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej wsi Rzeżecin, Borkowo, Majewo , Nowa Cerkiew,
 • budowa sieci wodociągowej wsi Gąsiorki 

 

Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • opóźniona budowa Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Tczewie
 • słabo rozwinięta segregacja odpadów „u źródła”  
 • niska świadomość ekologiczna mieszkańców
 • problemy związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
 • niedostatek sieci kanalizacji sanitarnej na terenie powiatu 
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

Współpraca dot. Regionalnego Systemu Organizacji Zbierania i Unieszkodliwiania Odpadów
 

Realizacja współpracy partnerskiej

Gmina Pelplin

 • Współpraca kulturalna i oświatowa z gminą Gniew, Stężyca i Żukowo. 
 • Porozumienia partnerskie z miastami : NewCastle West, Teisnach, Grafling. 
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Nie 

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Nie 

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Powiat Tczewski

 • Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego”
  • Lata realizacji 2011
  • Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
  • Kwota 751 073 zł koszty kwalifikowane
    
 • Nazwa projektu: „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie”
  • Lata realizacji 2010-2011
  • Źródło dofinansowania Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
  • Kwota 598 439 zł koszty kwalifikowane

Miasto Tczew

 • Nazwa projektu: Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew
  • Lata realizacji 2011-2014
  • Źródło dofinansowania Fundusz Spójności w ramach programu „Infrastruktura i środowisko”
  • Kwota 93 480 tyś.PLN
    
 • Nazwa projektu: Kompleksowe wyposażenie w kanalizację sanitarną miasta Tczew – Etap IV wraz z magistralą wodociągową
  • Lata realizacji 2008-2011
  • Źródło dofinansowania Fundusz Spójności w ramach programu „Infrastruktura i środowisko”
  • Kwota 11 475 207,70 PLN
    

Miasto i Gmina Gniew

 • Nazwa projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kursztyn, Cierzpice, Brody Pomorskie – Gmina Gniew
  • nazwa programu UE Regionalny Program Operacyjny
  • Lata realizacji 2009 - 2010
  • Wnioskowana kwota 1 777 101,65 zł
    
 • Nazwa projektu: pn. Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody w miejscowości Ostrowite oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami.
  • Nazwa programu: PROW - działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
  • Kwota dofinansowania – 1 735 441 zł.
    

Miasto i Gmina Pelplin

 • Nazwa projektu: Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Rudno.
  • Lata realizacji:2006
  • Źródło dofinansowania: Sektorowy Program Operacyjny.
  • Kwota: 1 500 000
    
 • Nazwa projektu: Kanalizacja sanitarna Małe Walichnowy – Wielki Garc.
  • Lata realizacji: 2006-2008
  • Źródło dofinansowania: Sektorowy Program Operacyjny.
  • Kwota: 2 362 000.
    
 • Nazwa projektu: Budowa Kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Leśna I, II, III w Pelplinie.
  • Lata realizacji: 2007-2011.
  • Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (RPO)
  • Kwota: 2 mln 590 tyś
    
 • Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Rajkowy
  • Lata realizacji: 2010-2011.
  • Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (RPO)
  • Kwota: 2 879 000
    
 • Nazwa projektu: Budowa dwóch wodociągów w Lignowach Szlacheckich
  • Lata realizacji: 2010-2011
  • Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów Wiejskich (PROW)
  • Kwota: 346 000
    

Gmina Tczew

 • Nazwa projektu: Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew
  • Źródło dofinansowania: w ramach Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, współfinansowanego z Funduszu Spójności.
  • Projekt realizowany w latach 2009 – 2011.
  • Całkowity koszt realizacji projektu: 25 247 670,64zł
  • Poziom dofinansowania: 13 724 178,47zł
 • Nazwa projektu: Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew – projekt uzupełniający
  • Źródło dofinansowania: w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, osi priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  • Projekt realizowany w latach 2009 – 2011.
  • Całkowity koszt realizacji projektu: 6 557 442,15zł
  • Poziom dofinansowania: 3 679 096,09zł
    
 • Nazwa projektu: Uzbrajanie terenów inwestycyjnych w sieć wodno - kanalizacyjną w miejscowości Swarożyn – Waćmierek
  • Źródło dofinansowania: w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, osi priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy, 8.1.2 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój.
  • Projekt realizowany w latach 2011 – 2013.
  • Całkowity koszt realizacji projektu: 3 387 572,96zł
  • Poziom dofinansowania: 2 333 256,55zł
  • Wniosek został złożony i jest w trakcie oceny.
    
 • Nazwa projektu: Kanalizacja wsi Gniszewo i Śliwiny
  • Źródło dofinansowania: w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007 – 2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego.
  • Projekt realizowany w latach 2009 – 2010.
  • Całkowity koszt realizacji projektu: 1 006 000,00zł
  • Poziom dofinansowania: 585 377,00zł
    
 • Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszyn
  • Źródło dofinansowania: w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007 – 2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego.
  • Projekt realizowany w latach 2011-2013.
  • Całkowity koszt realizacji projektu: 4 200 608,89zł
  • Poziom dofinansowania: 2 456 251,00zł
    
 • Nazwa projektu: Stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów w gminie Tczew
  • Źródło dofinansowania: w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007 – 2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego.
  • Projekt realizowany w latach 2011 – 2012.
  • Całkowity koszt realizacji projektu: 196 308,00zł
  • Poziom dofinansowania: 119 700,00zł
    

Gmina Subkowy

 • Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków i oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Subkowy
  • Źródło dofinansowania: w ramach działania 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
  • Lata realizacji: 2010-2011 r.
  • Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 5 591 537,37 PLN.
  • Uzyskano dofinansowanie w kwocie 3 676 594,94 PLN (70% kwoty całkowitych środków kwalifikowalnych).
    
 • Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami ścieków dla obszaru administracyjnego wsi Subkowy – II etap"
  • Źródło dofinansowania: w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
  • Lata realizacji: 2010-2011 r.
  • Całkowity koszt wynosi 6 327 426,88 PLN.
  • Uzyskane dofinansowanie wynosi 3 661 730,00 PLN (75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych).
    

Gmina Morzeszczyn

 • Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej wsi Gąsiorki
  • Źródło dofinansowania: PROW 2007-2013
  • Kwota: ok. 550 000,00 zł 
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Miasto i Gmina Pelplin

 • Nazwa projektu: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie,
  • Nazwa programu UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (RPO),
  • Przewidywana kwota dofinansowania: 1 218 000 zł
    

Gmina Subkowy

 • Nazwa projektu: Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w aglomeracji Subkowy – podetapy II.5, II.6, II.7, ul. Sportowa i ul. Spacerowa.
  • Nazwa programu UE: Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 (Oś Priorytetowa 8, Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska )
  • Przewidywana kwota dofinansowania: 1 204 786,65 zł.
    

Gmina Morzeszczyn

 • Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej Majewo-Królów Las
  • Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Królów Las
  • Nazwa programu UE: PROW 2007-2013
  • Przewidywana kwota dofinansowania: 600.000,00 zł 

Powiat Wejherowski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie

Brak informacji z powiatu za rok 2011

Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Brak informacji z powiatu za rok 2011

Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

Brak informacji z powiatu za rok 2011

Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

Brak informacji z powiatu za rok 2011

Realizacja współpracy partnerskiej

Brak informacji z powiatu za rok 2011

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Brak informacji z powiatu za rok 2011

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Brak informacji z powiatu za rok 2011

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Brak informacji z powiatu za rok 2011

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Brak informacji z powiatu za rok 2011

Sopot

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie

• Usprawnienie komunikacji (transportu)
• Dalsza modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
• Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odpływu wód opadowych
• Segregacja odpadów

Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • Znaczne ograniczenie "niskiej emisji" pochodzącej z indywidualnego ogrzewania lokali mieszkalnych poprzez program dopłat do przebudowy systemów grzewczych oraz z kotłowni węglowych poprzez modernizację kotłowni miejskich na paliwo przyjazne środowisku.  
 • Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • Modernizacja stacji uzdatniania wody „Bitwy pod Płowcami”
 • Modernizacja zbiorników retencyjnych
 • Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

• Ochrona wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej
• Rewitalizacja zieleni miejskiej
• Usprawnienie systemu segregacji odpadów
• Ograniczenie emisji spalin pochodzenia komunikacyjnego

Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Współpraca w ramach Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
 • Współudział w utworzeniu Fundacji ARMAAG, mającej na celu monitoring powietrza – w Sopocie zlokalizowana jest jedna stacja monitoringu atmosfery, na terenie ujęcia „Bitwy pod Płowcami”
 • Współudział w utworzeniu Spółki EKODOLINA, mającej na celu wybudowanie zakładu unieszkodliwiania i odzysku odpadów
Realizacja współpracy partnerskiej

Karlshamn (Szwecja)

 • Pierwsze kontakty nawiązane zostały w 1989 roku, zaś porozumienie o partnerstwie podpisano w 1990 roku. Współpraca skupiona jest głównie wokół przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, wymianą doświadczeń związanych z gospodarką komunalną i edukacją.
 • Wymiany młodzieży i nauczycieli
 • Po ostatniej wizycie nauczycieli ze szkół w Karlshamn, planowane jest zorganizowanie dwutygodniowych staży dla uczennic tamtejszych szkół pielęgniarskich w sopockim Zespole Szkół Specjalnych, Domu Dziecka oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Naestved (Dania)

 • Pierwsze kontakty i porozumienie o partnerstwie istnieje od 1990 roku. Współpraca skupiona jest głównie wokół przedsięwzięć związanych z: edukacją, wymianą młodzieży, edukacją samorządową i kontaktów firm (budownictwo, przemysł).
 • Z inicjatywy Naestved zrealizowany został program „The Future on the Tracks”. Roczny projekt, w którym partnerem była grupa z sopockiego Młodzieżowego Domu Kultury - skierowany był do młodzieży: brało w nim udział pięć duńskich grup teatralnych wraz z grupami z Kamerunu, Chorwacji, Cypru, Finlandii, Niemiec, Irlandii i Polski.

Ratzeburg (Niemcy)

 • Pierwsze kontakty nawiązane zostały w 1993 roku, porozumienie o partnerstwie podpisano w roku 1994. Współpraca skupiona jest głównie wokół przedsięwzięć związanych z wymianą młodzieży.
 • Po czterech edycjach Europejskiego Festiwalu młodości, który zakończył się w 1998 roku (Sopot, Ratzeburg oraz partnerzy z Ribe w Danii i Strangnas w Szwecji) współpracę podjęło II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Sopocie oraz Liceum Gelehrtenschule w Ratzeburgu przeprowadzając wspólnie kilkuletni projekt dotyczący wzajemnego poznania realiów życia młodzieży w Polsce i Niemczech w zjednoczonej Europie. Główne cele projektu to: promocja międzykulturowego dialogu oraz wzajemnej wymiany kulturalnej między uczniami szkół średnich.

Frankenthal (Niemcy)

 • Pierwsze kontakty zostały nawiązane w 1989 roku, porozumienie o partnerstwie podpisano w 1991 roku. Współpraca skupiona jest głównie wokół przedsięwzięć związanych z: ochroną środowiska, pomocą socjalną i ochroną zdrowia, wymianą doświadczeń związanych z gospodarką komunalną, udziałem w wystawach i festiwalach, wymianą młodzieży szkolnej, współpracą klubów sportowych, współpracą zespołów i chórów, grup parafialnych, a także wspieraniem kontaktów jakie nawiązali gastronomicy, kupcy, artyści.

Southend On Sea (Anglia)

 • Pierwsze kontakty od 1999 roku, porozumienie o partnerstwie podpisano w 1999 roku. Główne kierunki współpracy: wymiana dzieci i młodzieży szkolnej, program szkół i klas partnerskich, staże nauczycieli, współpraca klubów sportowych.
 • Pierwszym efektem współpracy młodzieży był projekt „One Day in Sopot” prowadzony przez ŚLO, projekt opierał się na serii plenerów poświęconych fotografowaniu miejsc najlepiej oddających charakter miasta. Pod kierunkiem artysty-fotografika młodzież uczestniczy w warsztatach fotograficznych ucząc się obróbki wykonanego przez siebie materiału zdjęciowego. Wybrana spośród kilkuset wykonanych już fotografii seria została przekazana partnerom brytyjskim i była prezentowana w Focal Point Gallery w Southend.

Peterhof (Rosja)

 • Pierwsze kontakty nawiązano w 1988 roku, zaś porozumienie o partnerstwie podpisano w 1990 roku. Współpraca skupiona jest głównie wokół: wymiany młodzieży oraz kontaktów kulturalnych.

Ashkelon (Izrael)

 • Pierwsze kontakty zostały nawiązane w 1992 roku, zaś porozumienie o partnerstwie podpisano w 1993 roku. Współpraca skupiona jest głównie wokół wymiany młodzieży.
 • Planowane jest również utworzenie w Ashkelone filii Akademii Medycznej w Gdańsku. Projekt uruchomienia w Izraelu, Zamiejscowego Wydziału Lekarskiego AMG, spotyka się z dużym poparciem tamtejszych władz. Dał temu publiczny wyraz izraelski minister zdrowia rabin Nissim Dahan oraz poseł do Knessetu Abraham Hirchson. Promocją tej inicjatywy jest zainteresowane także polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Zakopane (Polska)

 • Kontakty partnerskie Sopotu i Zakopanego skupiają się na: wymianie doświadczeń dotyczących ruchu turystycznego oraz promocji obu miast, wymianie kulturalnej, wizytach studyjnych radnych i urzędników obu miast.
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

TAK

Projekt "Wetlands, Algae and Biogas - A Southern Baltic Sea Eutrophication Counteract  Project" (Akronim - WAB), który otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej - Południowy Bałtyk 2007-2013 w kwocie wysokości 1 244 405,00 euro

 • Wartość projektu to 1 580 300,00 euro, w tym budżet Gminy Miasta Sopotu wynosi 138 000,00 euro (dofinansowanie 117 300,00 euro)
 • Okres realizacji jest planowany na marzec  2010 -  luty 2013

Projekt „Urban spaces – enhancing the attractiveness and quality of the urban environment- Atrakcyjna przestrzeń miejska w Sopocie”

 • Koszt projektu: 201. 800 euro / Budżet Gminy Miasta Sopotu w ramach projektu to 208 000,00 EUR, w tym 31 200,00 EUR (15%) wkładu własnego.
 • Źródło finansowania: Program Operacyjny Europa Środkowa (Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013)
 • Okres realizacji:  listopad 2008 – grudzień 2011
 • Projekt realizowany jest w partnerstwie międzynarodowym przy udziale 13 partnerów z Czech, Słowacji, Niemiec, Węgier, Austrii, Włoch i Polski.  Projekt jest ukierunkowany na zagadnienie poprawy jakości przestrzeni miejskiej w mniejszych miastach m.in. w kontekście jakości życia mieszkańców. W ramach jego realizacji w Sopocie zaprojektowana została forma architektoniczno-przestrzennej ścieżki dendrologiczno-krajobrazowej na terenie miasta wraz z dodatkowymi nasadzeniami.
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Rok 2002

 • W 2002 roku władze samorządowe Sopotu otrzymały od Stowarzyszenia profilaktyki Społecznej „Sedno” oraz Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych certyfikat „Samorząd przyjazny organizacjom pozarządowym”. Certyfikat ten jest efektem udziału Sopotu w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, programu realizowanego pod patronatem Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystyny Łybackiej. Celem konkursu było organizowanie, przy silnym udziale mediów lokalnych konkursów i innych przedsięwzięć dla młodzieży propagujących życie bez nałogów.

Rok 2003

 • VI miejsce w rankingu inwestycyjnym samorządów 2003-2005 pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota w kategorii Miasta na prawach powiatu
 • Wyróżnienie w II edycji Konkursu „Bezpieczna Gmina” za działania podejmowane w 2003 roku w zakresie poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i ich mienia
 • Nagroda agendy GLOBAL CITIES DIALOGUE za najlepszy i jedyny w Polsce portal internetowy wprowadzający rozwiązania e-gmina – 2003 r.
 • „Bezpieczna Gmina”
  • Wyróżnienie w III edycji Konkursu „Bezpieczna Gmina” dla Miasta Sopot za działania podejmowane w 2003 roku w zakresie poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i ich mienia, zaprezentowane w III edycji Konkursu „Bezpieczna Gmina”.

Rok 2004

 • Certyfikat Turystyczny Wprost 2004 – dla miejsc najbardziej atrakcyjnych turystycznie (taki certyfikat otrzymało w tym roku tylko siedem miejsc w Polsce).
 • I miejsce w rankingu „Gwiazdki na piasku” – na najatrakcyjniejsze kąpielisko nadmorskie w Polsce 2004 – organizowanym przez tygodnik „Polityka” i radio RMF FM
 • Nagroda w konkursie „Najlepsza promocja turystyki” w kategorii „Inwestycja turystyczna” – Centrum Windsurfingu i Żeglarstwa przy Sopockim Klubie Żeglarskim HESTIA-SOPOT – przyznana w ramach Gdańskich Targów Turystycznych 2004
 • Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego „Za aktywność w przygotowaniu do pozyskania funduszy unijnych” – Targi Gmina 2004
 • V miejsce w rankingu „Złota Dwunastka Miast” – organizowanym przez dziennik „ Rzeczpospolita” i Centrum Badań Regionalnych (jako jedyne z województwa pomorskiego)
 • I miejsce w rankingu miast „Gdzie w Polsce żyje się najlepiej” – organizowanym przez tygodnik „ Polityka”.
 • I miejsce w rankingu Wspólnoty (czasopisma samorządu terytorialnego) na najbardziej proinwestycyjny samorząd, w kategorii "miasta na prawach powiatu".
 • I miejsce w konkursie „Przedsiębiorstwo Plus Technologia” za Komunalny System Bezpieczeństwa Miasta Sopotu w kategorii „rozwiązania infrastrukturalne z zakresu ochrony zdrowia
 • V miejsce w II edycji konkursu o Laur Edukacji Samorządowej, w kategorii urzędów zatrudniających powyżej 80 urzędników – organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej
 • „Modernizacja Roku 2004” 
  • Nagroda Ministra Infrastruktury oraz symboliczna statuetka zdobyta w dziewiątej edycji Konkursu „Modernizacja Roku 2004” za odbudowę zbiornika retencyjnego „Staw Kochanowskiego” przy ulicy Kochanowskiego i Alei Niepodległości w Sopocie. Zbiornik retencyjny znajdujący się w strefie pełnej ochrony historycznej struktury przestrzennej, został umiejętnie wkomponowany w okoliczną zabudowę i drzewostan.

Rok 2005

 • I miejsce w rankingu „Gwiazdki na piasku” – na najatrakcyjniejsze kąpielisko nadmorskie w Polsce 2005 – organizowanym przez tygodnik „Polityka” i radio RMF FM
 • Najlepsza Promocja Turystyki Pomorza 2005 - Nagroda Główna w kategorii: Najlepsza Publikacja Turystyczna w 2005 roku za pakiet materiałów promocyjnych miasta Sopotu wręczona 7.04.2006 r. przez Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
 • V miejsce w rankingu „Złota Dwunastka Miast” – organizowanym przez dziennik „ Rzeczpospolita” i Centrum Badań Regionalnych. (jako jedyna miejscowość z województwa pomorskiego)
 • Certyfikat Błękitna Flaga - prestiżowa wyróżnienie przyznane sopockiemu kąpielisku Łazienki Północne - Grand Hotel w sezonie letnim 2005 VI miejsce w rankingu inwestycyjnym samorządów 2003-2005 pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota w kategorii Miasta na prawach powiatu
 • „Spotkanie Pokolenia JPII Cywilizacja Młodości" Podziękowania dla Prezydenta Miasta Sopotu Jacka Karnowskiego za okazaną życzliwość podczas Spotkania Pokolenia JPII Cywilizacja Młodości na Westerplatte w dniach 11-12 czerwca 2005 roku złożone przez organizatorów i wolontariuszy zaangażowanych w przygotowanie spotkania oraz Arcybiskupa Leonarda Sandri.

Rok 2006

 • „Aktywna Gmina”
  • Gmina Sopot uzyskała II nagrodę w ogólnopolskim konkursie na „Aktywną gminę” organizowany przez Fundację Aktywni. Sopot znalazł się w gronie 31 nagrodzonych regionów z całej Polski.
 • Doceniono działania miasta w okresie wiosna – lato 2006 w dziedzinie popularyzacji sportu, rekreacji i aktywnego trybu życia. Komisja konkursowa brała pod uwagę wszelkie imprezy sportowo – rekreacyjne, których organizatorem, współorganizatorem lub sponsorem jest gmina. Konkurs obejmował także zaplanowane, rozpoczęte i realizowane przez gminę inwestycje sportowe.
 • List od Prezesa Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej Jerzego Karpińskiego z wyrazami uznania dotychczasowej działalności Pana Jacka Karnowskiego w życiu publicznym oraz wyrażający swoje poparcie w staraniach Pana Jacka Karnowskiego o wybór na stanowisko Prezydenta Miasta Sopotu.
 • II miejsce w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota „Sukces kadencji 2002-2006” w kategorii miasta na prawach powiatu.
 • Podziękowania dla Stowarzyszenia Turystycznego Sopot od Marszałka Województwa Pomorskiego Jana Kozłowskiego za owocną współpracę przy tworzeniu pomorskiego Internetowego Systemu Informacji Turystycznej i Promocji Polski ISIT.
 • „Modernizacja Roku”
  • Nagroda Kapituły Konkursu „Modernizacja Roku” za modernizację budynku biurowo-hotelowego Firmy SMT LTD ul. Parkowa 48 dla inwestora SMT SHIPMANAGENT & TRANSPORT Gdynia LTD ul. Parkowa 46 81-727 Sopot.
 • „Gwiazdki na piasku”
  • W rankingu kąpielisk nadmorskich „Gwiazdki na piasku” organizowanym przez Tygodnik „ Polityka” Kąpielisko Sopot otrzymało pięć gwiazdek. (maksymalna ilość gwiazdek), ale zgodnie z punktacją V miejsce.

Rok 2007

 • FORBES docenia Sopot
  • W tegorocznym rankingu miesięcznika ekonomicznego Forbes Sopot zajął pierwsze miejsce wśród najlepszych miast Polski w kategorii poniżej 100 000 mieszkańców. Kryterium przyznawania nagrody była liczba firm działających na terenie miasta (brano pod uwagę okres ostatnich pięciu lat).
 • Nagroda dla sopockiego plakatu
  • Sopocki plakat autorstwa Dominiki Gzowskiej „Modna Pani w kurorcie. Sopot 1918 – 1939” wydany przez Muzeum Miasta Sopotu przy okazji wystawy o takim tytule zdobył II nagrodę w XXV Ogólnopolskim Przeglądzie Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków.
 • Wręczenie nagród, połączone z otwarciem wystawy „Plakaty…” odbyło się 12 października w Przemyślu, w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej.
 • Ranking "Wprost" - Monciak szóstą ulicą w Polsce
 • Tygodnik "Wprost" przyjrzał się kilkudziesięciu ulicom w polskich miastach i stworzył ranking tych najatrakcyjniejszych, najbardziej prestiżowych. Na szóstym miejscu uplasował się sopocki Monciak czyli ul. Bohaterów Monte Cassino.
 • Tworząc ranking jego autorzy kierowali się pięcioma kryteriami: cenami najmu lokali, architekturą, jakością najemców, aktywnością kulturalną oraz zamożnością miasta, w którym znajduje się dana ulica.
 • Pierwsze miejsca przypadły ulicom warszawskim: Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście i Marszałkowska. Czwartą lokatę zajęła krakowska ulica Floriańska, a piątą - ul. Długa w Gdańsku. Na czternastym miejscu znalazła się ul. Świętojańska w Gdyni.

Rok 2008

 • Ranking FORBES’a – Sopot przyjazny dla biznesu i inwestorów zagranicznych
  • W tegorocznym, najnowszym rankingu miesięcznika ekonomicznego FORBES, Sopot dwa razy znalazł się w czołówce polskich miast do 100 000 mieszkańców:
   • I miejsce w kategorii miast przyjaznych dla biznesu
   • II miejsce w kategorii miast przyjaznych dla inwestorów zagranicznych.
 • Kryterium oceny w tej kategorii jest liczba działających spółek prawa handlowego w ciągu ostatnich pięciu lat. W przypadku kategorii „Miasto przyjazne dla inwestorów zagranicznych” brane są pod uwagę spółki prawa handlowego z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w ciągu ostatnich pięciu lat na terenie danego miasta.

Rok 2009

 • System Sportu Młodzieżowego w 2008:
  • II miejsce w klasyfikacji powiatów z liczbą mieszkańców do 80 000,
  • II miejsce w klasyfikacji gmin do 50 000,
  • III miejsce dla Sopockiego Klubu Żeglarskiego Hestia Sopot w klasyfikacji klubów Sportowych w gminach do 50 tys. mieszkańców.
 • Zawodnicy Sopockiego Klubu Żeglarskiego Hestia Sopot Mistrzami Świata w windsurfingu lodowym.
 • Nominacja serwisu miejskiego www.sopot.pl do tytułu Złotego Formatu w kat. serwis internetowy.
 • Sopockie Gimnazjum nr 3 laureatem konkursu „Moja szkoła w Unii Europejskiej”.
 • Muzeum Miasta Sopotu laureatem nagród Sybilli 2008:
  • I nagroda w kat. wystaw historycznych i biograficznych dla wystawy „Józefa Wnukowa 1911-2000. Twórcy i założyciele szkoły sopockiej”,
  • III nagroda w kat. wystaw technicznych dla wystawy „Paul Puchmueller. Architekt, który przemienił Sopot w miasto”.
 • Sopoccy uczniowie osiągnęli najlepsze wyniki w Pomorskim w sprawdzianie przeprowadzonym 2 kwietnia w szóstych klasach szkół podstawowych w naszym województwie.
 • Nagroda główna w kat. infrastruktura komunalna w konkursie Dobre Praktyki PPP 2009.
 • Ranking samorządów Rzeczpospolitej:
  • II miejsce,
  • Wyróżnienie w kat. najbardziej innowacyjna gospodarka.
 • Ranking „Wykorzystanie środków zagranicznych przez samorządy” opublikowany przez tygodnik Wspólnota.
 • I miejsce w gronie miast na prawach powiatu.
 • Sopot finalistą Nagród Biznesu Sportowego DEMES 2009 w ket. Sport w miastach i regionach.

Rok 2010

 • II miejsce dla najlepszej sportowej gminy do 50 tys. mieszkańców i powiatów do 80 tys. mieszkańców oraz II miejsce dla Sopockiego Klubu Żeglarskiego w kat. najlepszy klub sportowy w gminach do 50 tys. mieszkańców w nagrodach przyznawany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polską Federację Sportu Młodzieżowego.
 • I miejsce w gronie miast na prawach powiatów w pozyskiwaniu funduszy unijnych w rankingu opublikowanym przez Rzeczpospolitą.
 • Nagroda specjalna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Wybickiego w Sopocie w konkursie „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2009” „za utrzymanie wysokiego poziomu popularyzacji książek w czytelnictwa”.
 • Konkurs „Najlepsza Promocja Turystyki Województwa Pomorskiego 2009”:
  • I miejsce w kat. Impreza turystyczna dla projektu „Orange Kino Letnie Sopot – Zakopane 2009”
  • II miejsce w kat. Inwestycje dla projektu rewitalizacji Parku Północnego w Sopocie
  • Nagroda specjalna w kat. Inwestycje dla Sheraton Sopot Hotel, Conference Center and SPA
 • IV miejsce dla Jacka Karnowskiego w rankingu tygodnika Neewsweek na najlepszego Prezydenta Miasta.
 • III miejsce w rankingu tygodnika Forbes w kat. miast najbardziej atrakcyjnych dla biznesu w kat. miejscowości do 50 tys. mieszkańców.
 • Nominacja dla projektu „Kompleksowa rewaloryzacja Parku Północnego w Sopocie – Etap I” w kat. turystyka aktywna w Konkursie „Polska Pięknieje. 7 Cudów Funduszy Europejskich”
 • Sopoccy gimnazjaliści klas trzecich najlepsi podczas egzaminów gimnazjalnych w woj. pomorskim
 • Sopoccy maturzyści najlepsi w woj. pomorskim.
 • Wyróżnienie Blue Flag dla plaży przy kąpielisku „Koliba”
 • II miejsce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” w kat. miast na prawach powiatu.
 • Sopocka załoga jachtu Toyota-Klif wicemistrzami świata w żeglarstwie w klasie Micro.
 • Sopot finalistą Nagród Biznesu Sportowego 2010 w kategorii Sport w Miastach i Regionach.
 • Tytuł Manager Marketingu Miejsc Brie for Poland 2010 dla Jacka Karnowskiego.
 • III miejsce w kat. miasto na prawach powiatu w ogólnopolskim rankingu „Europejska Gmina, Europejskie Miasto” organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • I miejsce w kat. gmin miejskich w tegorocznym Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST pod patronatem Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska.
 • Ranking  zespołów prof. Pawła Swianiewicza z UW dla Samorządowego Forum Kapitału Finansów:
  • I miejsce (Diament Wspólnoty) – sukces mijającej kadencji
  • I miejsce – wydatki inwestycyjne na kulturę fizyczną i sport
  • IV miejsce – wydatki inwestycyjna samorządów na infrastrukturę techniczną.

ROK 2011

 • II miejsce w rankingu tygodnika Wspólnota opisującym kondycję finansową samorządów i ich zdolność kredytową,
 • II miejsce w gronie gmin do 50 tys. mieszkańców i powiatów do 80 tys. w podsumowaniu systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w roku 2010 organizowanym przez Ministerstwo Spotu i Turystyki,
 • III miejsce Sopockiego Klubu Żeglarskiego wśród klubów sportowych działających w gminach do 50 tys. mieszkańców w podsumowaniu systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w roku 2010 organizowanym przez Ministerstwo Spotu i Turystyki,
 • Tytuł Mistrza Województwa w koszykówce w kat. zuchów rocznik 2000 dla UKS Siódemka,
 • Sopoccy uczniowie klas 6 najlepsi w woj. pomorskim w sprawdzianie zewnętrznym,
 • V miejsce w rankingu prezydentów miast organizowanych przez Newsweek Polska,
 • Sopot laureatem Dyplomu Europejskiego – nagrody przyznawanej corocznie przez Komisję Środowiska, Rolnictwa oraz Spraw Lokalnych i Regionalnych Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy za działania samorządu na polu promocji idei wspólnej Europy i rozwijania kontaktów z europejskimi partnerami,
 • II miejsce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” w kat. miast na prawach powiatu,
 • III miejsce w rankingu wykorzystania funduszy unijnych w 2010 roku „Europejski samorząd” organizowany przez Rzeczpospolita,
 • Wygrana w konkursie „Tu zaszła zmiana” w ramach programu „Twój fundusz, Twoja szansa” organizowany przez TVP oddział w Krakowie,
 • Złote medale dla sopockich żeglarzy na Mistrzostwach Świata Juniorów w olimpijskiej klasie RS:X,
 • I miejsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST

 

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

TAK

„Blisko i daleko – razem ochronimy Bałtyk” - Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Program Sąsiedztwa Polska, Litwa, Okręg Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej – 2,6 mln PLN.

„Kompleksowa rewaloryzacja Parku Północnego w Sopocie – Etap I”; kwota dofinansowania 3 653 386,46 zł; źródło dofinansowania: RPO

„Urban spaces – enhancing the attractiveness and quality of the urban environment” – Atrakcyjna przestrzeń miejska w Sopocie; kwota dofinansowania 171 530 €; źródło dofinansowania: Program Operacyjny Europa Środkowa

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w uzdrowisku Sopot”; czas realizacji 2008-2013. Projekt współfinansowany ze srodków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Kwota dofinansowania: do 19,8 mln zł.

„Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie – Etap I”

 • Nazwa programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
 • Lata realizacji: 2007-2012,
 • Fundusz Spójności,
 • kwota dofinansowania stanowi 20% wydatków kwalifikowanych, tj. 14,60 mln zł

„Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”

 • Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
 • Lata realizacji: 2007-2013
 • Europejski Fundusz rozwoju Regionalnego
 • Kwota dofinansowania 5 157 466,93 zł stanowi 70% wydatków kwalifikowanych

„Rewaloryzacja uzdrowiskowego Parku Południowego w Sopocie”.

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007-2013 Działanie 6.1 Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny
 • Lata realizacji: 2010-2011
 • Kwota dofinansowania 2,8 mln zł stanowi 50% wydatków kwalifikowanych.

„Termomodernizacja obiektów edukacyjnych w Sopocie”

 • Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007-2013/(Działanie: 5.5. Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii) przewidywana kwota dofinansowania: 7 448 269.34 PLN Wniosek po ocenie strategicznej - rekomendowany do wsparcia.

„Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem „TRISTAR” w Gdańsku, Gdyni i Sopocie”

 • Nazwa programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 • Lata realizacji: 2009-2012
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Wniosek o dofinansowanie w trakcie oceny
 • Planowana kwota dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowanych, tj.  ok. 8,5 mln zł
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

NIE

Słupsk

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • nadmierne obciążenie hałasem
 • brak dostatecznego rozdzielenia na kanalizację deszczową i sanitarną
 • niewystarczająca infrastruktura służąca ochronie przeciwpowodziowej
 • niewystarczające warunki do przestrzennego rozwoju miasta
 • nieuporządkowany ład przestrzenny
 • niedostatecznie rozwinięty monitoring środowiska
 • obecność azbestu w obiektach kubaturowych
 • niewystarczająca ilość terenów zielonych w granicach administracyjnych miasta
 • niezadowalający stan czystości rzeki Słupi
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

Główne problemy ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie, są te same co problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego ,podane wyżej

 

Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

Współpraca Miasta Słupska ma formę obustronnych konsultacji, ustaleń oraz wspólnej realizacji projektów.
Miasto Słupsk współpracuje na podstawie zawartych porozumień:

 • Z Gminą Słupsk w związku z realizacja projektów związanych m.in. z ochroną środowiska – realizacja projektu pt. Przebudowa ulicy Sportowej w Słupsku na odcinku ul. Kaszubskiej do ul. Cienistej
 • z Gminą Ustka i Miastem Ustka w ramach utrzymania składowiska odpadów komunalnych
 • z Gminą Kobylnica w sprawie włączenia kanalizacji ściekowej do oczyszczalni ścieków      w Słupsku
 • ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy w ramach wymiany doświadczeń i promocji walorów przyrodniczych
 • w ramach Zespołu ds. Projektu Czysta Słupia
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku – Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. W Słupsku, Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja”, Słupski Uniwersytet trzeciego Wieku
 • Rewitalizacja traktatu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 – 2015 – Wspólnoty mieszkaniowe, Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Komenda Miejska Policji w Słupsku
 • Przebudowa ulicy Sportowej w Słupsku na odcinku od ul. Kaszubskiej do ul. Cienistej – Gmina Słupsk
 • „Inwestuj w Słupsk” Słupska Izba Przemysłowo - Handlowa
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Miasto Słupsk nie uczestniczy w projektach międzynarodowych

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

W 2011 roku Miasto Słupsk nie otrzymało żadnych odznaczeń

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk – szkoły i przedszkola

 • Lata realizacji: 2009 – 2012
 • źródło finansowania: Fundusz Spójności
 • kwota: 5 425 728,60 zł (całkowita wartość projektu: 13 391 453,40 zł)
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
 • „Pomorskie – dobry kurs na edukację” - Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 248 250,00 zł
 • „Dziecko najlepsza inwestycja – indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III” - Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 1 026 437,00 zł
 • „Dobre wsparcie na starcie” - Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 650 295,00zł
 • „Bliżej pracy – aktywacja społeczna i lokalna mieszkańców miasta Słupska na latach 2011 – 2013 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 1 362 065,50 zł
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002