Gdańsk

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

w komunalnej oczyszczalni Gdańsk-Wschód wytworzono ogółem 28 211 010 (m3/r) ścieków
w tym:

 • komunalne: 24 615 275 m3/r,  
 • przemysłowe 3 595 735 m3/r.  
Oczyszczalnie komunalne

Gmina Miasto Gdańsk

 • Oczyszczalnia „Gdańsk-Wschód”; Gdańsk, ul. Benzynowa 26,
  • Właściciel: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. z o.o.
  • Prowadzący instalację: Saur Neptun Gdańsk S.A.
  • Przepustowość wg pozwolenia: 120 000 m³/d.
  • Ilość odebranych ścieków: 34 680 352 m3/rok ; tj. 94 755 m³/d.
  • Sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny.
  • % redukcji ładunku:
   • BZT5 99,5; CHZT 96,9%; Fosfor og. 97,2%; Azot og 91,6%; Zawiesina 99,0%
  • Oczyszczalnia spełnia wymagania pozwolenia wodnoprawnego znak: DROŚ.A.7322.9.2011/ŁP z dnia 30.03.2011 r.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych: 10 168 Mg s.m.
  • Sposób zagospodarowania osadów: kompostowanie, rekultywacja składowisk, termiczne przekształcanie.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków – Zatoka Gdańska. 
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

bd za rok 2012, w r. 2010 97% 

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Na terenie miasta Gdańska (z wyłączeniem dzielnicy przemysłowej Gdańsk - Kokoszki) obsługiwanym przez Saur Neptun Gdańsk S.A. cena ścieków wynosiła - 6,17 zł/m³ .
 • Na terenie dzielnicy przemysłowej Gdańsk-Kokoszki oraz osiedla mieszkaniowego przy ul. Fundamentowej, dla odbiorców usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych i Komunalnych ”UNIKOM” sp. z o.o. cena ścieków brutto wynosiła:
  • do 28.02.2011 :  
   • opłata za odbiór ścieków z gospodarstw domowych = 7,83 zł/m3
   • opłata za odbiór ścieków z przemysłu = 11,93 /m3
  • od 01.03.2011 r.:
   • opłata za odbiór ścieków z gospodarstw domowych = 6,16 zł/m3
   • opłata za odbiór ścieków z przemysłu = 8,89 zł/m3 
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Przedsiębiorstwo „Comal” sp. z o.o., Gdańsk, ul. Bałtycka 5

 • oczyszczalnia (wód zaolejonych),
 • przepustowość wg pozwolenia: 240 [m³/dobę]; rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków: 188 [m³/dobę], odbiornik oczyszczonych ścieków – Zatoka Gdańska (Basen Portowy Ostrowica II)

Port Service Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Mjr. H. Sucharskiego 75

 • oczyszczalnia (wód balastowych),
 • przepustowość wg pozwolenia: 60 000 m3/rok, rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków : bd
 • odbiornik oczyszczonych ścieków: Zatoka Gdańska (Basen Roboczy Portu Północnego)

Malteurop Polska sp. z o.o., Gdańsk, ul. Promowa 1

 • oczyszczalnia ścieków (z produkcji słodu),
 • przepustowość wg pozwolenia: 800 [m3/dobę], rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków: bd
 • odbiornik oczyszczonych ścieków: Zatoka Gdańska (Kanał Kaszubski)

Siarkopol Gdańsk S.A., ul. Mjr. H. Sucharskiego 12

 • oczyszczalnia ścieków przemysłowych,
 • przepustowość wg pozwolenia: 2580 [m³/dobę], rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków: 278,7 [m³/dobę], odbiornik oczyszczonych ścieków: Zatoka Gdańska ( Fosa Twierdzy Wisłoujście).

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., ul. Zamknięta 18 

 • oczyszczalnie ścieków bytowych,
 • przepustowość wg pozwolenia: 316 [m³/dobę], rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków: 83 [m³/dobę], odbiornik oczyszczonych ścieków: Zatoka Gdańska (Basen Górniczy, Kanał Kaszubski).

Grupa LOTOS S.A., Gdańsk, ul. Elbląska 135

 • oczyszczalnia ścieków technologicznych i bytowych na terenie Rafinerii w Gdańsku,
 • przepustowość wg pozwolenia: 12100 [m³/dobę], rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków: 3554 [m³/dobę], odbiornik oczyszczonych ścieków: Martwa Wisła.

Gdynia

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Ogółem miasto Gdynia                  11 246 118,4 m3/r 
w tym:  

 • gospodarstwa domowe  8 680 443,0 m3/r
 • działalność gospodarcza  1 771 684,0 m3/r
 • pozostali odbiorcy  717 265,4 m3/r
 • punkty zlewne (nieczystości ciekłe)   76 726,0 m3/r
Oczyszczalnie komunalne

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków  „Dębogórze”   lokalizacja 84-230 Rumia, Dębogórze Wybudowanie ul. Długa 28

 • użytkownik (prowadzący instalację)  -PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
 • ilość odbieranych ścieków ogółem  (w m3/r)  20 806 523,0      w m3/d   57 004,2
 • w tym z miasta Gdynia (w m3/r)    11 246 118,4      w m3/d   30 811,3 
 • przepustowość projektowa [m³/d]    73 000, obciążenie [RLM]   420 000
 • sposoby oczyszczania: (mechaniczno-biologiczny z podwyższonym usuwaniem biogenów.
 • % redukcji ładunku: BZT5  99,8, CHZT   97,9, fosfor og.   94,4,  azot og.   91,1, zawiesina   99,5
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]   6 217,5 ton suchej masy osadu tj. 24 663 ton osadu o zawartości 25,2% suchej masy
 • Sposób zagospodarowania osadów:   rekultywacja terenów,  przekształcenie termiczne (spalanie)
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków   Zatoka Pucka Morza Bałtyckiego
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

98 % dane z 2008r
Nie dysponujemy  danymi o ilości mieszkańców korzystających z kanalizacji oraz ilości budynków włączonych do sieci kanalizacyjnej.
Posiadamy informacje o ilości połączeń do sieci kanalizacyjnej budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. Wykonanie na koniec 2012 roku wyniosło 8 542 sztuki.( w r.2011 -8519)
Zaznaczamy, że liczba połączeń do sieci nie jest jednoznaczna z liczbą budynków z przyłączem (np. istnieją przyłącza do jednej nieruchomości, na terenie której stoi kilka budynków).
 

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • 5,02 dla wszystkich grup odbiorców usług (z wyłączeniem punktów zlewnych)
 • 7,25 dostawcy nieczystości ciekłych do punktów zlewnych
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Brak

Powiat Bytowski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Brak danych z powiatu za rok 2012

Oczyszczalnie komunalne

Brak danych z powiatu za rok 2012

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

Brak danych z powiatu za rok 2012

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

Brak danych z powiatu za rok 2012

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

Brak danych z powiatu za rok 2012

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

Brak danych z powiatu za rok 2012

Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Brak danych z powiatu za rok 2012

Powiat Chojnicki

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Ogółem w powiecie  3 407 652

 • Gmina Konarzyny - 79 302
 • Gmina Chojnice - 523 991
 • Miasto Chojnice - 1 557 751
 • Gmina Brusy - 311 867
 • Gmina Czersk - 93 4741

 

Oczyszczalnie komunalne

Brak danych z powiatu za rok 2012, niżej podano dane z 2011 roku. 

MIASTO CHOJNICE

 • Oczyszczalnia miejska w Chojnicach (ul. Igielska 15) 
  • przepustowość 17062 m3/d , obciążenie 59840 RLM ,
  • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków 6009 m3/d
  • % oczyszczonych ścieków w powiecie 64,16
  • oczyszczanie mechaniczne , biologiczne i chemiczne ( strącanie fosforu preparatem PIX ) , - TAK, (w 2011 roku nie stosowano PIX-u)
  • procent redukcji : BZT5 - 99 % , CHZT - 96 % , Zaw. og. 97,5%, , N og. 89,5% , P og. 93,7% .
  • Oczyszczalnię obsługuje mieszkańców miasta Chojnice i większość mieszkańców gminy Chojnice
  • Procent mieszkańców podłączonych do oczyszczalni - 100 %. - mieszkańców Chojnic, 84 % mieszkańców gminy Chojnice.
  • ilość wytworzonych osadów 1095 t.s.m/rok
  • Sposób wykorzystania osadów : : kompostowanie – produkcja nawozu organicznego  
  • Odbiornik ścieków z oczyszczalni Struga Jarcewska - zlewnia J. Charzykowskiego.

GMINA CHOJNICE

 • Oczyszczalnia w Swornegaciach 
  • przepustowość 560 m3/d , obciążenie 4000 RLM ,
  • rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków średnio 163 m3/d
  • oczyszczanie mechaniczno - biologiczne ,
  • procent redukcji , BZT5 70-90%, ChZT75%, Zaw.og., 
  • Oczyszczalnię obsługuje mieszkańców gminy Chojnice (północna część) , miejscowości Małe Swornegacie , Swornegacie.
  • Ilość wytworzonych osadów - brak danych.
  • Odbiornikiem ścieków jest rzeka Brda.
  • Oczyszczalnię obsługuje Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chojnicach

GMINA KONARZYNY

 • Oczyszczalnia w Konarzynach
  • zamknięta
 • Oczyszczalnia w Zielonej Hucie
  • Mechaniczno-biologiczna, przepustowość 260 m3/d %
  • procent redukcji ładunku –BZT5 – 4,85 % , ChZT – 49,25 % , zaw. og ok. 4,57 % , Nog.bd, Pog. bd.
  • ilość wytworzonych osadów 17,42t.s.m/rok – składowanie

GMINA BRUSY

 • Oczyszczalnia ścieków, ul. Świętopełka 20 
  • mechaniczno - biologiczna o przepustowości 1300 m3/d i obciążeniu 5417 RLM ,
  • ilość odbieranych ścieków 552m3/d
  • procent redukcji BZT5 96 % , ChZT - 91 % , zaw.og. - 92 % , N og. - bd, Pog- 
  • oczyszczalnia obsługuje mieszkańców miasta Brusy i mieszkańców gminy Brusy.
  • Ilość wytworzonych osadów - 34 t.s.m/rok - składowanie.
  • Odbiornikiem ścieków jest rzeka Niechwaszcz - dopływ rzeki Wdy.
  • Oczyszczalnię obsługuje Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach.

GMINA CZERSK

 • Oczyszczalnia w Czersku, ul. Kilińskiego, 
  • oczyszczalnię obsługuje Zakład Usług Komunalnych Sp.zo.o.. w Czersku.
  • mechaniczno - biologiczna o przepustowości 3438 m3/d i obciążeniu od 29667 RLM ,
  • ilość odbieranych ścieków – 2292 m3/d
  • procent redukcji BZT5 98, 95% , CHZT – 96,54 % , zaw. og. , 99 % , N og 92,39 % , P og. 96,68 %.
  • oczyszczalnia obsługuje mieszkańców miasta Czersk. 
  • ilość osadów – 149,70 t.s.m/rok - składowane.
  • odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest Czerska Struga - dopływ Brdy
 • Oczyszczalnia w Rytlu
  • Oczyszczalnię obsługuje Zakład Usług Komunalnych Sp. zo.o.. w Czersku
  • mechaniczno - biologiczna
  • o przepustowości 575 m3/d , obciążeniu 5750 RLM ,
  • ilość odbieranych ścieków - 268 m3/d
  • procent redukcji BZT5 98,09 % , CHZT – 94,09 % , Zaw. og. 84,21 % , N og., P og. 
  • ilość osadów – 144,00 t.s.m/rok - składowane.
  • odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest Wielki Kanał Brdy. 
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gmina Czersk 78%
 • Konarzyny ok. 76 %
 • Gmina Brusy 69%
 • Miasto Chojnice 100%
 • Gmina Chojnice 52,44%

Stopień skanalizowania w powiecie – 75,1

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Czersk: 6,20 zł
 • Gmina Chojnice: 5,64 zł
 • Gmina Brusy: 4,63 zł
 • Gmina Konarzyny: 3,78 zł
 • Miasto Chojnice: 4,80 zł; 
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Chojnicach, ul. Igielska, 89 - 600 Chojnice

 • Qśrd=670m3/d
 • Przepustowość [m3/doba]: odbiornik Struga Jarcewska
 • Gospodarstwo rolne Ciechocin – mechaniczna, odbiornik – rów melioracyjny w zlewni Strugi Ciechocińskiej
 • Gospodarstwo rolne Ostrowite – mechaniczno-biologiczna, odbiornik rów melioracyjny w zlewni jez. Piastoszyn
 • Gospodarstwo rolne Silno – mechaniczno-biologiczna, odbiornik – Struga Ciechocińska
 • Gorzelnie Jeziorkach i Jarcewie – mechaniczne oczyszczalnie ścieków, dla których odbiornika są: Suska Struga, rów melioracyjny w zlewni Suskiej Strugi oraz Struga Jarcewska.

 

Powiat Człuchowski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem 1 941 305,19
w tym:

 • komunalne: brak danych
 • przemysłowe: brak danych
Oczyszczalnie komunalne

Gmina Miejska Człuchów

 • Miejska Oczyszczalnia Ścieków ul.Kamienna 140,Człuchów;
  • Przedsiębiorstwo Komunalne Człuchów
  • Ilość odbieranych ścieków 2 630 m3/d
  • Przepustowość 5 400 m3/d, obciążenie RLM 21 665
  • Sposób oczyszczania mechaniczny,biologiczny,chemiczny
  • % redukcji ładunku BZT5 99,52 , ChZT 96,99 , fosfor 95,84 , azot 87,72 , zawiesina 99,39
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych 350,2 tsm/rok w r0ku 2011
  • Sposób zagospodarowania rolniczy , do uprawy roślin nie przeznaczonych do produkcji i spożycia pasz
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rz.Chrząstawa

Gmina Wiejska Człuchów

 • Miejska Oczyszczalnia Ścieków Człuchowie
 • Przedsiębiorstwo Komunalne w Człuchowie
 • Brak informacji o ilości ścieków dostarczonych z Gminy Wiejskiej Człuchów.

Gmina Przechlewo

 • Oczyszczalnia Przechlewo
  • Zakład Gospodarki Komunalnej Przechlewo
  • Ilość odbieranych ścieków bd, w r. 2010 1065 m3/d
  • Przepustowość 2 500 m3/d, obciążenie RLM 8 462,56
  • Sposób oczyszczania biologiczno-mechaniczny
  • % ładunku brak danych
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych 114 tsm/r
  • Sposób zagospodarowania rolniczy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rów , rz.Lipczynka

Gmina Rzeczenica

 • Oczyszczalnia Ścieków w Rzeczenicy
  • Zakład Gospodarki Komunalnej Rzeczenica
  • Ilość odbieranych ścieków 234 m3/d
  • Przepustowość 650 m3/d, obciążenie RLM 1428
  • Sposób oczyszczania mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku BZT5 90 ,ChZT 75 , fosfor i azot nie badany , zawiesina 90
  • Ilość wytworzonych osadów bd
  • Sposób zagospodarowania - rekultywacja terenów i na cele rolnicze
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rz.Czernica
    
 • Oczyszczalnia Ścieków Brzezie-Pieniężnica
  • Lokalizacja Pieniężnica
  • Zakład Gospodarki Komunalnej Rzeczenica
  • Ilość odbieranych ścieków 70 m3/d
  • Przepustowość 200 m3/d, obciążenie RLM 439,
  • Sposób oczyszczania mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku BZT5 92,5 ,ChZT 85 , fosfor i azot nie badany , zawiesina 91,70
  • Sposób zagospodarowania bd
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rz.Czernica

Gmina Koczała

 • Oczyszczalnia w Koczale
  • Zakład Gospodarki Komunalnej ZB
  • Ilość odbieranych ścieków 185,16 m3/d
  • Przepustowość 300 m3/d
  • Obciążenie RLM 2 660
  • % redukcji ładunku bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych 13 tsm/r
  • Sposób zagospodarowania osadów składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rz. Rudka zlewnia rz.Brdy
    
 • Oczyszczalnia w Pietrzykowie
  • Zakład Gospodarki Komunalnej ZB
  • Ilość odbieranych ścieków 5,22 m3/d
  • Przepustowość Pietrzykowo 25 m3/d
  • Obciążenie RLM Pietrzykowo 164
  • % redukcji ładunku bd
  • Gospodarka osadowa wspólna z oczyszczalnią w Koczale
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rów melioracyjny do j.Pietrzykowskiego

Miasto i Gmina Czarne

 • Oczyszczalnia w Czarnem
  • Przedsiębiorstwo wodociągów i Kanalizacji w Czarnem
  • Ilość odbieranych ścieków 925m3/d, RLM 9800
  • sposób oczyszczania - biologiczno-mechaniczny
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków – rz.Czernica
  • Pozostałych danych brak
 • Oczyszczalnia Ścieków w Wyczechach
  • Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Czarnem
  • Ilość odbieranych ścieków 182 m3/d
  • Przepustowość 400 m3/d
  • Obciążenie RLM 2455
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych-bd
  • Sposób zagospodarowania osadów-bd
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków  rów melioracyjny
 

Miasto i Gmina Debrzno

 • Oczyszczalnia Ścieków w Debrznie Wsi

 

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie
 • Ilość odbieranych ścieków   815 m3/d
 • Przepustowość - 1370 m3/d
 • Obciążenie RLM - 5781,55
 • % redukcji ładunku BTZ 99, CHZT 95, fosfor 97, azot 89, zawiesina 98
 • Sposób oczyszczania mechaniczno-biologicznie
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych-bd
 • Sposób zagospodarowania - rolnictwo
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków rz. Debrzynka

 

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gmina Miejska Człuchów 98
 • Gmina Wiejska Człuchów 65
 • Gmina Przechlewo 93
 • Gmina Rzeczenica 93,7
 • Gmina Koczała 84
 • Miasto i Gmina Czarne 80
 • Miasto i Gmina Debrzno 66

Średnio w powiecie 83% 

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Miejska Człuchów 4,44 zł
 • Gmina Wiejska Człuchów 5,78 zł
 • Gmina Przechlewo 2,92 zł
 • Gmina Rzeczenica 4,38 zł
 • Gmina Koczała 4,70 zł
 • Miasto i Gmina Czarne 3,80 zł
 • Miasto i Gmina Debrzno 5,13 zł 
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Brak 

Powiat Gdański

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

2 819 615

Oczyszczalnie komunalne

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

 • Brak własnej oczyszczalni ścieków, ścieki tłoczone są do oczyszczalni ścieków „Wschód”
 • Brak danych za rok 2012. W r. 2011 - 5016 w m³/d 

Gmina  Pruszcz Gdański

 

nazwa gminna oczyszczalnia lokalizacja Bystra

 • użytkownik (prowadzący instalację) EKSPLOATATOR
 • ilość odbieranych ścieków 53 m³/d
 • przepustowość wg pozwolenia [m³/d] 35
 • sposoby oczyszczania: BIOLOGICZNE
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych  -bd
 • Sposób zagospodarowania osadów  stanie płynnym wywożony jest do przepompowni  ścieków stamtąd do oczyszczalni Wschód
 • Odbiornik oczyszczonych rów RG

 

nazwa: Oczyszczalnia Ścieków lokalizacja: Rokitnica

 • użytkownik (prowadzący instalację) EKSPLOATATOR
 • ilość odbieranych ścieków  komunalnych: bd
 • przepustowość projektowa [m³/d 30,  obciążenie [RLM]: 229
 • sposoby oczyszczania: biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 10,  CHZT 91, fosfor og - , azot og – 0,616mg/l. azot ogólny 61,1 mgN/l, zawiesina 11mg/l
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny
 • Gmina podała 286 160 m³/r , prawdopodobnie łącznie ze ściekami przesyłanymi na oczyszczalnię Wschód.
Gmina Przywidz

nazwa gminna oczyszczalnia lokalizacja Przywidz ( dz nr 416/2)

 • użytkownik (prowadzący instalację) Gmina Przywidz
 • ilość odbieranych ścieków 298,98 m³/d
 • przepustowość projektowa [m³/d] 540,
 • przepustowość wg pozwolenia [m³/d] 430
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 94,6%, CHZT 93,7 , fosfor og - , azot og - , zawiesina 96,0
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 0,9-1 t s m/rok
 • Sposób zagospodarowania osadów czasowe magazynowanie na terenie oczyszczalni
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków  rzeka Wietcisa
 

Gmina Pszczółki

nazwa: Oczyszczalnia Ścieków lokalizacja: Pszczółki

 • użytkownik (prowadzący instalację) Gmina Pszczółki
 • ilość odbieranych ścieków  komunalnych: 835,62 m³/d
 • przepustowość projektowa [m³/d]1000 m3/d obciążenie [RLM]: 6774
 • sposoby oczyszczania:     biologiczna
 • parametry ścieków oczyszczonych: BZT5 21 mgO2/dm3, CHZT 88 mgO2/dm3, zawiesina 25 mgO2/dm3
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 25
 • Sposób zagospodarowania osadów: odwodniony osad odbierany przez firmę Komunal Service do dalszej utylizacji
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Bielawa
 

nazwa: Oczyszczalnia Ścieków lokalizacja: Różyny

 • użytkownik (prowadzący instalację) Gmina Pszczółki
 • ilość odbieranych ścieków  komunalnych: 8,22
 • przepustowość projektowa [m³/d]19m3/d obciążenie [RLM]: 100
 • sposoby oczyszczania: biologiczny
 • parametry ścieków oczyszczonych: BZT5 6 mgO2/dm3, CHZT 46 mgO2/dm3, zawiesina 11 mgO2/dm3
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Bielawa
 

Gmina Suchy Dąb

nazwa Oczyszczalnia Ścieków Suchy Dąb  lokalizacja  dz. nr 368/3

 • użytkownik Gmina Suchy Dąb
 • ilość odbieranych ścieków komunalnych w m³/d 101
 • przepustowość projektowa [m³/d] 165, obciążenie [RLM]  1000
 • sposoby oczyszczania: biologiczna
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  18
 • Sposób zagospodarowania osadów  poletko przy Oczyszczalni
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków Kanał Kozi Rów
 

nazwa Oczyszczalnia Ścieków w Krzywym Kole

 • użytkownik Gmina Suchy Dąb
 • ilość odbieranych ścieków komunalnych w m³/d 30
 • przepustowość projektowa [m³/d] 40, obciążenie [RLM]  241
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  brak danych
 • Sposób zagospodarowania osadów  uwodnione będą trafiały na oczyszczalnie ścieków Suchy Dąb
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków rów melioracyjny
 
 

Gmina Trąbki Wielkie

nazwa AQUARIUS lokalizacja Trąbki Wielkie

 • użytkownik (prowadzący instalację) Gmina Trąbki Wielkie
 • ilość odbieranych ścieków 35 w m³/d
 • przepustowość projektowa [m³/d] 42,00, obciążenie [RLM] 300
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 98,9 CHZT 95,5  fosfor og. 52,6 azot og 88,2 zawiesina 96/4
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] : 8
 • Sposób zagospodarowania osadów: odbiór płynnego osadu przez ZWiK w Tczewie,
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków : rów melioracyjny R-A do rzeki Styny
 
 

Gmina Cedry Wielkie

nazwa  OŚ Cedry Wielkie 

 • użytkownik Wema s.c.
 • ilość odbieranych ścieków  m³/d 317,809
 • przepustowość projektowa [m³/d] 780, obciążenie [RLM] 600m3/d
 • sposoby oczyszczania: biologiczny
 • BZT5  99,8 % CHZT 98,45%, fosfor og-------, azot og-------, zawiesina 98,44%
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 39
 • Sposób zagospodarowania osadów-bd
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Kanał Śledziowy
 

nazwa  OŚ Koszwały  

 • użytkownik Wema s.c.
 • ilość odbieranych ścieków  m³/d 32,877
 • przepustowość projektowa [m³/d] 42, obciążenie [RLM]  765
 • sposoby oczyszczania: biologiczny
 • Koszwały -: BZT5 92,9%, CHZT 81,75%, fosfor og-------, azot og-------, zawiesina 88,89.
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 0
 • Sposób zagospodarowania osadów - bd
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków - bd
 

nazwa  OŚ Trutnowy  

 • użytkownik Wema s.c.
 • ilość odbieranych ścieków  m³/d 16,439
 • przepustowość projektowa [m³/d] 28  obciążenie [RLM] 515
 • sposoby oczyszczania: biologiczny
 • BZT5 98,33% CHZT 98,33%, fosfor og-------, azot og-------, zawiesina 97,49%.
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 0
 • Sposób zagospodarowania osadów – rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków - rów melioracyjny
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

Brak informacji z powiatu. 

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Miasto Pruszcz Gdański – 5,55 
 • Gmina Pruszcz Gdański – 6,73 
 • Gmina Kolbudy – 6,46
 • Gmina Przywidz – 3,80 
 • Gmina Pszczółki – 4,00
 • Gmina Suchy Dąb – 6,00 
 • Gmina Trąbki Wielkie – 3,70 
 • Gmina Cedry Wielkie – 6,05  
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak

 

 

Powiat Kartuski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Razem powiat kartuski – 2 993 073
w tym

 • komunalne 2 471 210
 • przemysłowe 500 263 
Oczyszczalnie komunalne

GMINA KARTUZY

 • nazwa Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
  • lokalizacja ul. Sambora, Kartuzy, gmina Kartuzy.
  • użytkownik: Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 3 828, 73
  • przepustowość projektowa [m³/d] 10 000, obciążenie [RLM] 46 500
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny -chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99,16, CHZT 96,4, fosfor og 98,08, azot og 90,11, zawiesina 96,82
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 754
  • Sposób zagospodarowania osadów: rolnicze
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Struga Klasztorna

GMINA SULĘCZYNO

 • nazwa Gminna Oczyszczalnia Ścieków 
  • lokalizacja Sulęczyno
  • użytkownik: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach
  • ilość odbieranych ścieków 175,8 m3/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 850 obciążenie [RLM] 6 400
  • sposoby oczyszczania: chaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 98,8, CHZT - 97,3, fosfor og - 98,9, azot og 98,7, zawiesina 90,2.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 30
  • Sposób zagospodarowania osadów: rekultywacja gruntów
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Słupia

GMINA CHMIELNO

 • nazwa Oczyszczalnia Ścieków 
  • lokalizacja Kożyczkowo 1A
  • użytkownik: Gmina Chmielno
  • ilość odbieranych ścieków – 480,04 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 1 200 obciążenie [RLM] 6 594
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny /chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 98, CHZT - 95, fosfor og - 97, azot og 988, zawiesina 97.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 429
  • Sposób zagospodarowania osadów: wykorzystanie rolnicze
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Łeba

GMINA SIERAKOWICE

 • nazwa Oczyszczalnia Ścieków 
  • lokalizacja Sierakowice
  • użytkownik: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach
  • ilość odbieranych ścieków – 1 421
  • przepustowość projektowa [m³/d] 4 032 obciążenie [RLM] 18 750
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 97,2 , ChZT - 97,5sfor og - 97,2ot og – 88,2 zawiesina 95,4, Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 348
  • Sposób zagospodarowania osadów: przyrodniczo-rolnicze
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Bukowina, Czarna Woda

GMINA SOMONINO

 • nazwa Oczyszczalnia Ścieków Sławki 
  • lokalizacja Sławki 1A
  • użytkownik: Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo – Usługowe w Sławkach
  • ilość odbieranych ścieków – 1 261 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 1 950 obciążenie [RLM] 21 000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 98, CHZT - 94,3, fosfor og - 96, azot og 84,
  • zawiesina 97,3,
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych 47,31 [tsm/rok]
  • Sposób zagospodarowania osadów: wykorzystywanie rolnicze
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Radunia

GMINA PRZODKOWO 

 • nazwa Oczyszczalnia Ścieków Przodkowo
  • lokalizacja Przodkowo
  • użytkownik: Gmina Przodkowo
  • ilość odbieranych ścieków - 283 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 654 obciążenie [RLM] 2684 – wg analiz, 4500-wg pozwolenia
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 41%, CHZT - 44, fosfor og  - 13, azot og 1, zawiesina 66,
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 83,2
  • Sposób zagospodarowania osadów: unieszkodliwiane na składowisku odpadów
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Klasztorna Struga

GMINA STĘŻYCA

 • nazwa Oczyszczalnia Ścieków Delowo - lokalizacja Delowo
  • użytkownik: Gmina Stężyca
  • ilość odbieranych ścieków – 400 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 520 obciążenie [RLM] 6 603
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczno -chemiczna
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 88 %, CHZT - 97 %, zawiesina - 97%,
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych - 88 Mg (składowanie)
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Kania

GMINA ŻUKOWO

 • nazwa Oczyszczalnia Wschód
  • lokalizacja Gdańsk
  • użytkownik: Saur Neptun Gdańsk S.A., ul. Wałowa 46,80-858 Gdańsk
  • sposoby oczyszczania: tylko mechaniczny/mechaniczno-biologiczny/chemiczny
  • Ilość odebieranych ścieków 1076,16 [m3/d]
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: - Zatoka Gdańska 
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gm.Kartuzy – 51 %
 • Gm.Sulęczyno - 35,1%
 • Gm.Chmielno – 53%
 • Gm.Sierakowice – 56,5 %
 • Gm.Somonino – 76%
 • Gm.Przodkowo – 56%
 • Gm.Stężyca – ok. 35%
 • Gm.Żukowo – 40 %

Średnio w powiecie-.49,6

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

gmina Kartuzy

 • - gospodarstwa domowe – 5,87
 • - pozostali – 7,43

gmina Sulęczyno - 5,45
gmina Chmielno – 4,64
gmina Sierakowice –– 5,45
gmina Somonino

 • gosp. domowe – 5,29;
 • odb. pozostali – 6,16
 • odb. spoza gminy – 6,37

gmina Przodkowo – 3,78
gmina Stężyca – 4,38
gmina Żukowo

 • 5,02 gospodarstwa domowe,
 • 7,89 odbiorcy przemysłowi

 

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Brak. 

Powiat Kościerski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem: 1 663 211

w tym:

 • komunalne: 1 315 211
 • przemysłowe: 258 000
Oczyszczalnie komunalne

gmina: MIEJSKA KOŚCIERZYNA

 • nazwa: oczyszczalnia ścieków w KOŚCIERZYNIE,
 • lokalizacja Kościerzyna ul. Markubowo 7
 • użytkownik (prowadzący instalację) Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury "KOS-EKO" Sp. z o.o.
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d 3 249
 • obciążenie [RLM] 23 512
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny, chemiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 99,1, CHZT – 96,7, fosfor og. – 97,4, azot og – 90,6, zawiesina – 98,9
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 587
 • Sposób zagospodarowania osadów: wykorzystanie rolnicze
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Bibrowa

gmina LIPUSZ

 • nazwa oczyszczalnia ścieków w LIPUSZU
 • lokalizacja Lipusz
 • użytkownik (prowadzący instalację) Gmina Lipusz
 • ilość odbieranych ścieków  w m³/d 167,37
 • obciążenie [RLM] 2 443
 • sposoby oczyszczania:    biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 99,57, CHZT – 98,48, fosfor og. – 97,06, azot og – 95,36, zawiesina – 98,90
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 59
 • Sposób zagospodarowania osadów - rolnicze wykorzystanie
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków rów melioracyjny będący dopływem rzeki Wdy
 

gmina NOWA KARCZMA

 • nazwa oczyszczalnia ścieków w LUBANIU
 • lokalizacja Lubań    
 • użytkownik (prowadzący instalację) Gmina Nowa Karczma
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d 305
 • obciążenie [RLM] 2 450
 • sposoby oczyszczania:   biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 98 , CHZT – 96, , zawiesina – 95
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 284
 • Sposób zagospodarowania osadów - wykorzystanie rolnicze
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Leniwka
 

nazwa oczyszczalnia ścieków w REKOWNICY

 • lokalizacja Rekownica    
 • użytkownik (prowadzący instalację) Gmina Nowa Karczma
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d 352
 • obciążenie [RLM] 2611
 • sposoby oczyszczania:   biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 99, CHZT – 98, fosfor og. – 98, azot og – 95, zawiesina - 60
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 104
 • Sposób zagospodarowania osadów: wykorzystanie rolnicze
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wierzyca
 

gmina KOŚCIERZYNA

 • nazwa oczyszczalnia ścieków we WDZYDZACH KISZEWSKICH
 • lokalizacja Wdzydze Kiszewskie
 • użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d 53
 • obciążenie [RLM] 286
 • sposoby oczyszczania:   biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 99, CHZT – 97, fosfor og. – 94, azot og – 86, zawiesina – 98,
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] (brak danych)
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na składowisku odpadów w Gostomiu
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny dopływający do jeziora Gołuń
 

nazwa oczyszczalnia ścieków w WIELKIM KLINCZU

 • lokalizacja Wielki Klincz
 • użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d 282
 • obciążenie [RLM] 2444
 • sposoby oczyszczania:     biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: % redukcji ładunku: BZT5 – 98, CHZT – 92, fosfor og. – 95, azot og – 54, zawiesina 96
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] (brak danych)
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na składowisku odpadów w Gostomiu
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wierzyca
 

nazwa oczyszczalnia ścieków w ŁUBIANIE

 • lokalizacja Łubiana
 • użytkownik (prowadzący instalację) Firma LUBEKO sp. z o.o.
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d 260
 • obciążenie [RLM] 3300
 • sposoby oczyszczania:     biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: % redukcji ładunku: BZT5 – 99, CHZT – 94, fosfor og. – 86, azot og – 80, zawiesina 96
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] (brak danych)
 • Sposób zagospodarowania osadów: rekultywacja
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Pilica
 
 

gmina KARSIN

 • nazwa oczyszczalnia ścieków w CISEWIU
 • lokalizacja CISEWIE użytkownik (prowadzący instalację) Gmina Karsin
 • ilość odbieranych ścieków  w m³/d 350
 • obciążenie [RLM] 4950
 • sposoby oczyszczania:   biologiczny, mechaniczny, chemiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 94,8, CHZT – 82,3, fosfor og. – 84,7, azot og – 91,7, zawiesina – 79,6
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 16
 • Sposób zagospodarowania osadów: Składowanie ZUOK Stary Las
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków rów melioracyjny uchodzący do rzeki Wdy
 

gmina STARA KISZEWA

 • nazwa oczyszczalnia ścieków w STAREJ KISZEWIE
 • lokalizacja Stara Kiszewa
 • użytkownik (prowadzący instalację) Komunalny Zakład Budżetowy w Starej Kiszewie
 • ilość odbieranych ścieków  w m³/d 170
 • obciążenie [RLM] 1211
 • sposoby oczyszczania:   biologiczny, mechaniczny, chemiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 99,60 , CHZT – 96,55, zawiesina – 99,78
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 9
 • Sposób zagospodarowania osadów: Odwodniony osad nadmierny magazynowany czasowo, ZUOK Stary Las
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Wierzyca
 
nazwa oczyszczalnia ścieków w GÓRZE
 • użytkownik (prowadzący instalację) Komunalny Zakład Budżetowy w Starej Kiszewie
 • ilość odbieranych ścieków  w m³/d 6,2
 • obciążenie [RLM] 67
 • sposoby oczyszczania:   biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 95,9, CHZT – 91,6, zawiesina – 96,7
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – brak danych
 • Sposób zagospodarowania osadów – Przewożony do oczyszczalni w Starej Kiszewie
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Stara Rzeka
 
gmina LINIEWO
 • nazwa oczyszczalnia ścieków w ORLU
 • lokalizacja Orle
 • użytkownik (prowadzący instalację) Gmina Liniewo
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d 168,32
 • obciążenie [RLM] 2 409
 • sposoby oczyszczania:    biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 98,58, CHZT – 96,15, fosfor og. – brak danych , azot og – brak danych, zawiesina – 96,92
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 51,58
 • Sposób zagospodarowania osadów składowanie na terenie gminnego składowiska odpadów komunalnych w Liniewskich Górach docelowo składowanie na terenie składowiska w Starym Lesie
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Struga Czerniki dopływającej do rzeki Mała Wierzyca i dalej do Wierzycy
 
 
Gmina DZIEMIANY   brak informacji za rok 2012, niżej informacja z r.2011
 • nazwa oczyszczalnia ścieków w DZIEMIANACH
  • lokalizacja Dziemiany    
  • użytkownik (prowadzący instalację) Gmina Dziemiany
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d - 250
  • przepustowość projektowa [m³/d] - 690
  • obciążenie [RLM] - 4 601
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny,
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 98,6, CHZT – 96,8, fosfor og. – 84,0, azot og – 94,8, zawiesina – 97,3
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 74
  • Sposób zagospodarowania osadów wykorzystywane do rekultywacji składowiska w Dziemianach
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: do rowu melioracyjnego

 

 • nazwa oczyszczalnia ścieków w KALISZU
  • lokalizacja Kalisz
  • użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Komunalny w Dziemianach
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 17
  • przepustowość projektowa [m³/d] 36
  • obciążenie [RLM] 300
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny typu Sebiofikon
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 97,9, CHZT – 92,7, zawiesina – 96,8
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – brak danych
  • Sposób zagospodarowania osadów: brak danych
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: do ziemi

 

 • nazwa oczyszczalnia ścieków w SCHODNIE
  • lokalizacja Schodno     
  • użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Komunalny w Dziemianach
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 6
  • przepustowość projektowa [m³/d] 22
  • obciążenie [RLM] 160
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 99,1, CHZT – 97,3, zawiesina – 91,9
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – brak danych
  • Sposób zagospodarowania osadów: brak danych
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: do ziemi 
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Miasto Kościerzyna 98%
 • Gmina Kościerzyna 38%
 • Gmina Dziemiany 65%
 • Gmina Karsin 60%
 • Gmina Liniewo 49,4%
 • Gmina Lipusz 65,33%
 • Gmina Nowa Karczma 57%
 • Gmina Stara Kiszewa 24,2 %

Średnio w powiecie ok. 57,12 %

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

Miasto Kościerzyna          

 • do 30.06: 4,96 – odbiorcy indywidualni, 5,83  – pozostali;
 • od 01.07: 5,75  – odbiorcy indywidualni, 8,28  – pozostali

Gmina Kościerzyna          

 • 3,43  (dla odbiorców przyłączonych do oczyszczalni w Wielkim Klinczu)
 • 5,4  (dla odbiorców przyłączonych do oczyszczalni w Łubianie)
 • 5,72ł (dla odbiorców przyłączonych do oczyszczalni we Wdzydzach Kiszewskich)

Gmina Dziemiany - 4,97  

Gmina Karsin - 4,80

Gmina Liniewo - 4,35, 6,16 zł ścieki dowożone
 
Gmina Lipusz                   
 • 4,81 dla gospodarstw domowych
 • 6,70  dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą
 • 5,94  dot. ścieków dowożonych do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków
 Gmina Nowa Karczma - 4,43

Gmina Stara Kiszewa - 4,21/4,43 

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

nazwa prowadzącego instalację Zakłady Porcelany Stołowej LUBIANA S.A.

 • lokalizacja Łubiana
 • przepustowość 840 [m³/doba]
 • odbiornik oczyszczonych ścieków: RZEKA PILICA

nazwa prowadzącego instalację Ferma Tuczu Trzody Chlewnej 

 • lokalizacja Grabowo Kościerskie
 • przepustowość 60 [m³/doba]
 • odbiornik oczyszczonych ścieków: brak danych 

Powiat Kwidzynski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Ogółem: 2 805 364 m3/r tj. 7 685,9 m3/dobę
w tym:

 • komunalne: 1 939584 m3/r tj. 5 313,9 m3/dobę
 • przemysłowe: 865 780 m3/r tj. 2 372 m3/dobę 
Oczyszczalnie komunalne

MIASTO KWIDZYN

 • Oczyszczalnia International Paper Kwidzyn S.A.
  • Użytkownik: IP Kwidzyn, Miasto Kwidzyn
  • Lokalizacja: Kwidzyn
  • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – 8 658
  • przepustowość [m3/doba] 150000,
  • obciążenie [RLM] 84200
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98,3 , CHZT 86,9, fosfor og 94,0, azot og 97,0, zawiesina 98,7
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – 1 884
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone na składowisko odpadów własne
  • Odbiornik: rurociągiem do rzeki Wisły

GMINA RYJEWO

 • Oczyszczalnia w Mątowskich Pastwiskach
  • Użytkownik: Urząd Gmina Ryjewo, Gmina Ryjewo
  • Lokalizacja: Mątowskie Pastwiska
  • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – 238,5
  • przepustowość [m3/doba] 461
  • obciążenie [RLM] 2257
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98,79, CHZT 95,45 , fosfor og. b.d, azot og. b.d, zawiesina 96,51
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]-27
  • Sposób zagospodarowania osadów: po odwodnieniu wywożone na składowisko odpadów w Jałowcu do rekultywacji
  • Odbiornik: Struga Postolińska w zlewni rzeki Liwy
 • Oczyszczalnia lokalna w Watkowicach Małych
  • Użytkownik: Gmina Ryjewo, Zarządzający: Urząd Gminy Ryjewo
  • Lokalizacja: Watkowice Małe
  • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] - 12
  • przepustowość [m3/doba] - 18
  • obciążenie [RLM] 180
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 b.d. , CHZT b.d, fosfor og b.d., azot og. b.d., zawiesina b.d.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] bd
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do Oczyszczalni w Ryjewie
  • Odbiornik: Rów melioracyjny
 • Oczyszczalnia lokalna w Watkowicach Dużych
  • Użytkownik: Gmina Ryjewo, Zarządzający: Urząd Gminy Ryjewo
  • Lokalizacja: Watkowice Duże
  • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – 2,9
  • przepustowość [m3/doba] – 9,5
  • obciążenie [RLM] 95
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 bd, CHZT bd, fosfor og. b.d., azot og b.d. , zawiesina
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] bd
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do Oczyszczalni w Ryjewie
  • Odbiornik: Rów melioracyjny
 • Oczyszczalnia lokalna w Klecewku
  • Użytkownik: Gmina Ryjewo, Zarządzający: Urząd Gminy Ryjewo
  • Lokalizacja: Klecewko
  • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – 5,7
  • przepustowość [m3/doba] - 15
  • obciążenie [RLM] 150
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 38, CHZT 98,8, fosfor og., azot og , zawiesina 49,9
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] bd
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do Oczyszczalni w Ryjewie
  • Odbiornik: Kanał Graniczny

MIASTO I GMINA PRABUTY

 • Oczyszczalnia w Prabutach
  • Nazwa: Miejska Oczyszczalnia Ścieków
  • Użytkownik: PEWIK Sp. z o.o. w Prabutach
  • Lokalizacja: Prabuty, ul. Warmińska
  • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] . – 865
  • przepustowość [m3/doba] 2000
  • obciążenie [RLM] 15000
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99,53; CHZT 94,68, fosfor og.92,08; azot og. 91,35 , zawiesina 97,76
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1239
  • Sposób zagospodarowania osadów: kompostownia
  • Odbiornik: ścieki odprowadzane do ziemi

GMINA SADLINKI

 • Oczyszczalnia w Sadlinkach
  • Nazwa: BIOGRADEX
  • Użytkownik: Zakład Usług Wielobranżowych
  • Lokalizacja: Sadlinki
  • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – 177
  • przepustowość [m3/doba] 350,
  • obciążenie [RLM] 1650
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99,02 , CHZT 97,70, fosfor og. b.d., azot og. b.d., zawiesina 99,5
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] b.d.
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone na składowisko
  • Odbiornik: Struga Krzeszowska w zlewni rzeki Liwa

GMINA KWIDZYN

 • Oczyszczalnia w Rakowcu
  • Użytkownik: Przedsiębiorstwo Wodociągowo- Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Kwidzynie
  • Lokalizacja: Rakowiec
  • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – 279
  • przepustowość [m3/doba] 200,
  • obciążenie [RLM] 1333
  • sposoby oczyszczania biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 93,2, CHZT 87,2, fosfor og. b.d., azot og b.d., zawiesina 82,4
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 4147
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do zlewni ul. Wiślana Kwidzyn i przepompowywane do IP Kwidzyn
  • Odbiornik: Rów Rakowiecki, następnie rzeka Cyganówka, następnie rzeka Liwa
 • Oczyszczalnia BIOCLERE w Brachlewie
  • Użytkownik: Gmina Kwidzyn
  • Lokalizacja: Brachlewo
  • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – 23
  • przepustowość [m3/doba] 19,
  • obciążenie [RLM] 55,7
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 91,8 CHZT 84,9 , fosfor og.b.d., azot og. b.d., zawiesina 90,9
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]- 86 t.
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do zlewni ul. Wiślana i przepompowane do oczyszczalni ścieków IP Kwidzyn
  • Odbiornik: Rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy
 • Oczyszczalnia BIOCLERE B-180 w Szałwinku
  • Użytkownik: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji PWiK w Kwidzynie
  • Lokalizacja: Szałwinek
  • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – 7
  • przepustowość [m3/doba] 18
  • obciążenie [RLM] 157
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 85,9, CHZT 83, fosfor og. b.d., azot og b.d., zawiesina 81,9
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 43 t.
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywożone do zlewni ul. Wiślana Kwidzyn i przepompowywane do Oczyszczalni IP Kwidzyn
  • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy
 • Oczyszczalnia MINIBLOK w Janowie
  • Lokalizacja: Janowo
  • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] ok.2
  • przepustowość [m3/doba] 11,
  • obciążenie [RLM] 14,66
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 bd; CHZT bd; fosfor og bd., azot og bd; zawiesina – bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] ok. 0,4
  • Sposób zagospodarowania osadów: b.d.
  • Odbiornik: rów melioracyjny w zlewni rzeki Liwy

 

 • Oczyszczalnie w Tychnowach i Baldramie zostały zlikwidowane w r.2011.

 

GMINA GARDEJA

 • Oczyszczalnia w Gardei
  • Użytkownik: Zakład Gospodarki Komunalnej Gardeja
  • Lokalizacja: Gardeja, ul. Młyńska
  • ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] – b.d ,w r. 2011 -500
  • przepustowość [m3/doba] 480,
  • obciążenie [RLM] 2500
  • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku –bd, efekt oczyszczenia : BZT5 3 , CHZT 52, fosfor og. b.d, azot og b.d , zawiesina 22 –
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 70
  • Sposób zagospodarowania osadów: po odwodnieniu i higienizacji wywożone na składowisko w Bądkach do rekultywacji
  • Odbiornik: układ melioracyjny, a następnie jeziora w zlewni rzeki Osa

 

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Sadlinki – 30%
 • Ryjewo – 57%
 • Prabuty – 65%
 • Gmina Kwidzyn – 72,6%
 • Gmina Gardeja – 44%
 • Miasto Kwidzyn – 97%

Średnio w powiecie ok. 65

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Miasto Kwidzyn- 3,50
 • Gmina Kwidzyn- 3,50
 • Gmina Sadlinki- 4,43
 • Gmina Gardeja- 4,68
 • Gmina Ryjewo- 4,11
 • Gmina Prabuty- 5,38 zł 
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

nazwa prowadzącego instalacje: International Paper w Kwidzynie

 • lokalizacja Kwidzyn
 • przepustowość [m³/doba] 150 000  
 • odbiornik oczyszczonych ścieków Wisła 

Powiat Lęborski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem 4 347 349
w tym:

 • komunalne: 2 866 106
 • przemysłowe 664 503


Gmina Łeba – 1 381 064, w tym, bytowe 522 399, dowożone-4 361, przemysłowe-46 564, wody opadowe, infiltracja -870 740
Gmina Cewice- 10950
Gmina Nowa Wieś Lęborska – 37 960
Gmina Wicko – 191 000 (komunalne -182 000, przemysłowe 9 000)
Gmina Lębork – 2 698 193(komunalne 2 089 254, przemysłowe 608 939) 

Oczyszczalnie komunalne

Gmina Łeba( gm. Łeba
 

 • Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Łeba” lokalizacja ul. Wspólna 1, Łeba
  • ilość odbieranych ścieków 3784 w m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 8600, obciążenie [RLM] 95000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99 , CHZT 93, fosfor og 98, azot og 89, zawiesina 98
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 97
  • Sposób zagospodarowania osadów kompostowanie, rolnicze wykorzystanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Łeba

Gmina Cewice

 • nazwa Łebunia lokalizacja Łebunia
  • użytkownik (prowadzący instalację) Gmina Cewice
  • ilość odbieranych ścieków 30 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 30, obciążenie [RLM] 618
  • sposoby oczyszczania: biologiczny
  • % redukcji ładunku: bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] bd
  • Sposób zagospodarowania osadów –wywóz na składowisko w Czarnówku
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków Rzeka Okalica

Gmina Nowa Wieś Lęborska

 • nazwa Darżewo lokalizacja Darżewo
  • Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej
  • ilość odbieranych ścieków 31 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 14, obciążenie [RLM] 180
  • sposoby oczyszczania:
  • mechaniczno - biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 94 , CHZT 77, fosfor og bd, azot og bd, zawiesina 62
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] bd
  • Sposób zagospodarowania osadów składowanie w Czarnówku
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków zlewnia rzeki Pogorzelica
 • nazwa Janowice lokalizacja Janowice
  • użytkownik (prowadzący instalację) Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej
  • ilość odbieranych ścieków 22 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 169, obciążenie [RLM] 460
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno - biologiczny
  • % redukcji ładunku bd, :stopień oczuszczenia BZT5 - 5, CHZT -9, fosfor og bd, azot og bd, zawiesina – 53
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 2
  • Sposób zagospodarowania osadów składowanie w Czarnówku
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków zlewnia rzeki Łeby
 • nazwa Pogorszewo lokalizacja Pogorszewo
  • użytkownik (prowadzący instalację) Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej
  • ilość odbieranych ścieków 23 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 45, obciążenie [RLM] 384
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno - biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99, CHZT 94, fosfor og bd, azot og bd, zawiesina 99
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 2
  • Sposób zagospodarowania osadów składowanie w Czarnówku
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków zlewnia rzeki Kisewy
 • nazwa Łebień lokalizacja Łebień
  • użytkownik (prowadzący instalację) Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej
  • ilość odbieranych ścieków 28 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 67,5, obciążenie [RLM] 433
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno - biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 93, CHZT 83, fosfor og bd, azot og bd, zawiesina 62
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 2
  • Sposób zagospodarowania osadów składowanie w Czarnówku
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków dopływ Strugi Białogardzkiej

Razem gm NWL- 104 m³/d
Gmina Wicko

 • nazwa Spółka Wodna „Łeba” lokalizacja Łeba, ul. Wspólna 1
  • ilość odbieranych ścieków z terenu gminy Wicko w m³/d 498
  • przepustowość projektowa [m³/d] 8600, obciążenie [RLM] brak danych
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno – biologiczny i chemiczne usuwanie fosforu
 • nazwa ZGK Wicko 43a+ Ośrodek Zdrowia lokalizacja, Wicko 43a+ Ośrodek Zdrowia
  • użytkownik (prowadzący instalację) Gminne Usługi Komunalne Wicko
  • ilość odbieranych ścieków 8,2 w m3/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 9,0 , obciążenie [RLM] 90
  • sposoby oczyszczania: tylko mechaniczny/ mechaniczno- biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 bd, CHZT 99,5 fosfor og. brak danych, azot og brak danych , zawiesina 89
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1
  • Sposób zagospodarowania osadów- wywieziono na składowisko odpadów w Czarnówku
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków bd
 • nazwa ZGK Wicko 22-25 „BIOCLERE”, lokalizacja Wicko 22-25 „BIOCLERE”
  • użytkownik (prowadzący instalację) Gminne Usługi Komunalne Wicko
  • ilość odbieranych ścieków 35 w m3/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 34, obciążenie [RLM] 580
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno- biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 bd, CHZT bd fosfor og. brak danych, azot og brak danych , zawiesina 640
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 2
  • Sposób zagospodarowania osadów- wywieziono na składowisko odpadów w Czarnówku
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków bd
 • nazwa GUK Wicko, lokalizacja Charbrowo
  • użytkownik (prowadzący instalację) Gminne Usługi Komunalne Wicko
  • ilość odbieranych ścieków 15 w m3/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 15,0, obciążenie [RLM] 200
  • sposoby oczyszczania:
  • tylko mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 bd, CHZT bd fosfor og. brak danych, azot og brak danych , zawiesina – 980,0
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1
  • Sposób zagospodarowania osadów- wywieziono na składowisko odpadów w Czarnówku
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków Struga Charbrowska
 • nazwa GUK Wicko hydrobotaniczna, lokalizacja Sarbsk
  • użytkownik (prowadzący instalację) Gminne Usługi Komunalne Wicko
  • ilość odbieranych ścieków 32,0 w m3/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 34,0, obciążenie [RLM] 210
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno- biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 bd , CHZT bd fosfor og. brak danych, azot og brak danych , zawiesina – 2248,0
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] bd
  • Sposób zagospodarowania osadów- wywieziono na składowisko odpadów w Czarnówku
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków Struga Charbrowska
 • nazwa GUK Wicko
  • użytkownik (prowadzący instalację) Gminne Usługi Komunalne Wicko
  • ilość odbieranych ścieków 12,3 w m3/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 15,0, obciążenie [RLM] 300
  • sposoby oczyszczania: tylko mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 bd, CHZT bd, fosfor og. brak danych, azot og brak danych , zawiesina - 1060
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1
  • Sposób zagospodarowania osadów- wywieziono na składowisko odpadów w Czarnówku
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków bd

Razem gm.Wicko 600,5 m3/d

Gmina Lębork

 • nazwa Miejska Oczyszczalnia Ścieków, lokalizacja – Lębork, ul. Pionierów 23
  • użytkownik (prowadzący instalację) - MPWiK Sp. z o.o. w Lęborku, ul. Pionierów 2
  • ilość odbieranych ścieków – 2 698 193 m3/ r , w m³/d – 7 392
  • przepustowość projektowa [m³/d] – 10.167, obciążenie [RLM] – 74 219 /
  • sposoby oczyszczania: mechaniczny / mechaniczno-biologiczny /chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 99,1 CHZT – 95,8, fosfor og - .92,8, azot og – 80,7, zawiesina – 98,7
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – 1 002
  • Sposób zagospodarowania osadów – kompostowanie, zagospodarowanie przyrodnicze
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków - rzeka Łeba 
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gmina Łeba – 98%
 • Gmina Cewice – 67%
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska – 30%
 • Gmina Wicko – 42,79%
 • Gmina Lębork – 99,5%

Średnio w powiecie 76,2% 

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Łeba – 5,84
 • Gmina Cewice – 4,73
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska – GZUK – 7,21 MPWiK 5,17
 • Gmina Wicko – 5,80
 • Gmina Lębork – 4,07  
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Gmina Lębork

 • nazwa prowadzącego instalację Farm Frites Poland S.A.
  • lokalizacja Lębork, ul. Abrahama 13
  • przepustowość [m³/doba] bd
  • odbiornik oczyszczonych ścieków- rzeka Okalica 

Powiat Malborski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem 2 624 776,5
w tym:

 • komunalne: 2 451 605,5
 • przemysłowe 173 171  
Oczyszczalnie komunalne

Gmina Malbork

 • Nazwa – Przedsiębiorstwo „Nogat” – lokalizacja – Kałdowo Wieś, 
  • użytkownik: Przedsiębiorstwo „Nogat”
  • ilość odbieranych ścieków: śr.6 705 m3/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 12 000, obciążenie [RLM] 66 000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku zanieczyszczeń: BZT5 98,95; ChZT 95,90; fosfor ogólny 90,82; azot ogólny 86,31; zawiesina 96,31.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – 938,58 tsm/rok
  • Sposób zagospodarowania osadów – kompostowanie R3 w ilości 4 132,30 Mg
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków – rzeka Nogat 19 + 900 km.

Gmina Miłoradz

 • Nazwa – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej – lokalizacja – Miłoradz, 
  • użytkownik: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
  • ilość odbieranych ścieków 247 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 559, obciążenie [RLM] 2745
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 90,28; ChZT 86,37; zawiesina 91,42
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 10
  • Sposób zagospodarowania osadów: Ustabilizowane osady ściekowe odbierane są przez firmę SITA z Tczewa.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Duża Święta 6 + 500.

Gmina Stare Pole

 • Nazwa – Oczyszczalnia Ścieków – lokalizacja – Stare Pole,
  • użytkownik: Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim
  • ilość odbieranych ścieków: 239,03 m3/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 500, obciążenie [RLM] 1939
  • sposoby oczyszczania: mechaniczny, biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 94,3; ChZT 92,3; zawiesina 96,5.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 15
  • Sposób zagospodarowania osadów: osady są składowane na pryzmie wraz
  • z wapnem gaszonym.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: do gruntu (rów melioracyjny R-K
  • w odległości ok. 50 m od Kanału Stary Nogat).

Gmina Nowy Staw

 • Nazwa – Oczyszczalnia ścieków – lokalizacja – Lipinka,
  • użytkownik: Miasto i Gmina Nowy Staw
  • ilość odbieranych ścieków 44,75 m³/d komunalne oczyszczone
  • przepustowość projektowa [m³/d] 155, obciążenie [RLM] 859
  • sposoby oczyszczania: biologiczny,
  • % redukcji ładunku: BZT5 92,5, ChZT 91,7, zawiesina ogólna 89,3
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 3,4
  • Sposób zagospodarowania osadów: suszenie na poletkach osadowych
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Kanał Panieński w km 19 + 200. 
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Miasto Malbork – 89,7%
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – 75%
 • Gmina Malbork – 14%
 • Gmina Miłoradz – 94%
 • Gmina Lichnowy – 73%
 • Gmina Stare Pole – 58%

Średnio w powiecie – 67,2

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

Przedsiębiorstwo „Nogat” - Gmina Miejska Malbork, Gmina Wiejska Malbork, Gmina Nowy Staw, Gmina Lichnowy

 • 3,67 zł/m3 od 01.02.2012 do 31.01.2013 r.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu - Gmina Miłoradz

 • 5,14 zł/m3 od 01.03.2012 do 31.12.2012 r.

Centralny Wodociąg Żuławski Gmina Stare Pole, Gmina Malbork

 • 4,23 zł/m3 w roku 2012.

Oczyszczalnia ścieków w Lipince, gm. Nowy Staw 

 • 5,12 zł/m3. 
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak 

Powiat Nowodworski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem: 1 572 878
w tym:

 • komunalne: 1 571 195
 • przemysłowe: 1 683
Oczyszczalnie komunalne

Gmina Nowy Dwór Gdański

 • nazwa: SZOP Sp. z o.o. ul. Warszawska 51, 82-100 Nowy Dwór Gdański
  • ilość odbieranych ścieków 2300  m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 3 064,  obciążenie [RLM] 23 600
  • sposoby oczyszczania:      mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5  99,38 %, CHZT   95,95 %, fosfor og.    98,46%, azot og.  97,34%, zawiesina  98,90 %.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  342
  • Sposób zagospodarowania osadów - rolniczo
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków  - Kanał Panieński

Gmina Krynica Morska

 • nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  ul. Gdańska, 82-120 Krynica Morska
  • ilość odbieranych ścieków     1 021 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d]  3150,  obciążenie [RLM] poza sezonem letnim 3100, w sezonie  21000
  • sposoby oczyszczania:   mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5   95,99%, CHZT   94,38%, fosfor og.    95,78, azot og.   89,07%, zawiesina  98,53%.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]   552,62
  • Sposób zagospodarowania osadów:  kompostowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Zalew Wiślany

Gmina Ostaszewo

 • nazwa: Oczyszczalnia Ścieków w Ostaszewie
  • ilość odbieranych ścieków     39  m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d]  200,  obciążenie [RLM]   225
  • sposoby oczyszczania:   mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5  98,50,  CHZT  92,21, fosfor og. -, azot og.  -, zawiesina  92,18 %.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]   20
  • Sposób zagospodarowania osadów:  rolniczo do uprawy roślin nie przeznaczonych do spożycia i produkcji pasz
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Kanał Struga Ostaszewska

Gmina Stegna

 • nazwa:   Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja”  ul. Gdańska 2 , 82-103  Stegna
  • ilość odbieranych ścieków  1373  m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d]  6000  , obciążenie [RLM]   30 000
  • sposoby oczyszczania:   mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5   98,20%, CHZT   92,80%, fosfor og. 98%, azot og. 85,90%, zawiesina  97,70%.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]   213
  • Sposób zagospodarowania osadów:  kompostowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków:  Zalew Wiślany poprzez kanał melioracyjny „C”

Gmina Sztutowo

 • nazwa:   Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja”  ul. Gdańska 2 , 82-103  Stegna
  • ilość odbieranych ścieków  1373  m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d]  6000  , obciążenie [RLM]   30 000
  • sposoby oczyszczania:   mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5   98,20%, CHZT   92,80%, fosfor og. 98%, azot og. 85,90%, zawiesina  97,70%.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]   213
  • Sposób zagospodarowania osadów:  kompostowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków:  Zalew Wiślany poprzez kanał melioracyjny „C”

 

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański:
  • miasto Nowy Dwór Gd. 95%,
  • tereny wiejskie 50%
 • Miasto Krynica Morska: 99,9%
 • Gmina Ostaszewo: 3%  
 • Gmina Stegna: 66%
 • Gmina Sztutowo: 90%

Średnio w powiecie: 71%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański: 5,57
 • Miasto Krynica Morska:
  • 7,34 gospodarstwa domowe,
  • 8,27 pozostali
 • Gmina Ostaszewo: 1,39
 • Gmina Stegna: 7,24
 • Gmina Sztutowo: 6,97
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak w Powiecie Nowodworskim

Powiat Pucki

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

 ogółem 2 900 000 w tym

 • komunalne - brak danych
 • przemysłowe - brak danych
Oczyszczalnie komunalne

 Brak danych z powiatu za rok 2012.

GMINA PUCK:

Oczyszczalnia Swarzewo, lokalizacja Swarzewo, Spółka Wodno - Ściekowa "Swarzewo", dane za rok 2011

 •  użytkownik:Spółka Wodno - Ściekowa "Swarzewo"
 •  rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 6260
 • przepustowość [m³/d] - max 15000, obciążenie [RLM] – 126 000
 • sposoby oczyszczania chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 99,5, CHZT 96,9, fosfor og. 94,9 azot og. 88,2, zawiesina 98,9
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1224
 • Sposób zagospodarowania osadów -kompostowanie
 •  odbiornik: Morze Bałtyckie

 

Oczyszczalnia Rekowo Górne, lokalizacja Rekowo Górne, dane za rok 2010

 • użytkownik: Gmina Puck
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu 0,39 (sezon letni); 0,94 (sezon zimowy)
 •  rzeczywista ilość ścieków [m3/d] b.d.
 • przepustowość [m³/doba] brak danych, obciążenie [RLM] brak danych
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 b.d., CHZT b.d., zawiesina. b.d., fosfor og. b.d.; azot og. b.d.
 • odbiornik: Rzeka Reda
 
Oczyszczalnia Darżlubie, lokalizacja Darżlubie -  dane za rok 2010
 
 • użytkownik: Gmina Puck
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu 1,16 (sezon letni); 2,82 (sezon zimowy)
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 240 (jak w r.2003)
 •  przepustowość [m³/doba] 242, obciążenie [RLM] 1250
 • sposób oczyszczania biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 b.d., CHZT b.d., zawiesina. b.d., fosfor og. b.d.; azot og. b.d.
 • odbiornik: Rzeka Płutnica

 

Oczyszczalnia Celbowo, lokalizacja Celbowo - dane za rok 2010

 • użytkownik: Gmina Puck
 •  % oczyszczonych ścieków z powiatu 0,14 (sezon letni); 0,35 (sezon zimowy)
 •  rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 30 (jak w r.2003)
 •  przepustowość [m³/doba] 33,4 , obciążenie [RLM] 444
 •  sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 •  % redukcji ładunku: BZT5 b.d., CHZT b.d., zawiesina. b.d., fosfor og. b.d.; azot og. b.d.
 • odbiornik: kanał melioracyjny

 

GMINA KOSAKOWO:

Oczyszczalnia „Dębogórze”, lokalizacja Gmina Kosakowo, użytkownik (prowadzący instalację) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni

 • ilość odbieranych ścieków  z Gm Kosakowo 405 197,8 m³/r tj 1110  m³/d  wg danych PEWiK Gdynia
 • przepustowość projektowa [m³/d] 73 000 ,
 • obciążenie [RLM] 400 000
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny  z podwyższonym usuwaniem biogenów
 • % redukcji ładunku: BZT5 99,8 CHZT 97,6 , fosfor og. 93,9, azot og 91,1, zawiesina 99,6
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 5957 dla całej oczyszczalni
 • Sposób zagospodarowania osadów- przekształcenie termiczne, rekultywacja, magazynowanie czasowe
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków Zatoka Pucka, miejscowość Mechelinki

 

GMINA MIASTO WŁADYSŁAWOWO:

Oczyszczalnia w Jastrzębiej Górze, ul. Jantarowa, użytkownik: Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji MPWiK, dane za rok 2011

"EKOWIK" Sp. z o.o.

 • % oczyszczonych ścieków z powiatu - 16,87 (sezon letni); 9,40 (sezon zimowy)
 • rzeczywista ilość ścieków 431 410 m3/rok, średnio1182 m3/dobę                
 • przepustowość (pozwolenie wodnoprawne) [m3/d] 4500, obciążenie [RLM] 38500
 • sposób oczyszczania: biologiczny, mechaniczny, z podwyższonym usuwaniem biogenów
 •  % redukcji ładunku: BZT5 99,19, ChZT 94,72,  fosfor og.96,18, azot og.77,24, zawiesina 96 w m-cach V-IX: BZT5 99, ChZT 95, fosfor og.93, azot og.81, zawiesina 97,00
 • ilość wytworzonych osadów [tsm/rok] 77,74
 • sposób zagospodarowania osadów: do uprawy roślin przeznaczonych na cele energetyczne
 • odbiornik: Rzeka Czarna Wda

 

 Oczyszczalnia ścieków w Białogórze, lokalizacja - Białogóra - dane za rok 2010

 • użytkownik Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Żarnowiec 76
 •  % oczyszczonych ścieków z powiatu 1,83 (sezon letni); 0,75 (sezon zimowy)
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 4000
 • przepustowość [m³/doba] - 350, obciążenie [RLM] - 2177
 •  sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 •  % redukcji ładunku: BZT5 - 92,9; CHZT - 90,1; fosfor og. - 83,3; azot og. - 78,7; zawiesina - 93,5
 • odbiornik: Rzeka Struga Białogórska

 

GMINA JASTARNIA:

Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków, lokalizacja Jurata - Jastarnia, ul. Mickiewicza użytkownik Spółka Wodno - Ściekowa "Swarzewo" dane za rok 2011

 • % oczyszczonych ścieków z powiatu 14,46 (sezon letni); 7,05 (sezon zimowy)
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d]  1376 średniorocznie
 • przepustowość [m³/d]  4000
 • obciążenie [RLM]  36700
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 99,2, CHZT 95,1, fosfor og. 96,4, azot og. 88,4, zawiesina 98
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 179
 • Sposób zagospodarowania osadów przewożenie do oczyszczalni w Swarzewie i kompostowanie wspólnie z osadami ze Swarzewa
 • odbiornik: Zatoka Gdańska

 

GMINA KROKOWA:

 Oczyszczalnia ścieków w Krokowej, lokalizacja - Parszczyce, dane za rok 2010

 • użytkownik Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Żarnowiec 76
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu 2,73 (sezon letni); 3,44 (sezon zimowy)
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 567 (sezon letni) , 293 (sezon zimowy) 
 • przepustowość [m³/d] - 770, obciążenie [RLM] - 3021
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 94,6; CHZT - 95,3; fosfor og. - 84,2; azot og. - 76,9; zawiesina - 81,3.
 • odbiornik: Rzeka Karwianka

 

 Oczyszczalnia ścieków Żarnowiec, lokalizacja - Żarnowiec, dane za rok 2011

 • użytkownik Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Żarnowiec 76
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu 3,02 (sezon letni); 2,00 (sezon zimowy)
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 627 (sezon letni) / 170 (sezon zimowy)
 • przepustowość [m³/doba] - 922, obciążenie [RLM] - 1868
 • sposoby oczyszczania biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 - 99,6; CHZT - 98,9; fosfor og., azot og. - nie wymagane pozwoleniem wodnoprawnym; zawiesina - 97,9
 • odbiornik: Rzeka Piaśnica

 

Oczyszczalnia ścieków Strefa Ekonomiczna Żarnowiec, lokalizacja - Żarnowiec, dane za rok 2010  

 • użytkownik: Gmina Puck
 • % oczyszczonych ścieków z powiatu 0,96 (sezon letni); 2,35 (sezon zimowy)
 • rzeczywista ilość ścieków [m3/d] 200 (jak w r.2003)
 • przepustowość [m³/doba] - 650, obciążenie [RLM] - 12233
 • sposoby oczyszczania: % redukcji ładunku: BZT5 - 99,6; CHZT - 98,9; fosfor og., azot og. - nie wymagane pozwoleniem wodnoprawnym; zawiesina - 97,9.
 • odbiornik: Rzeka Piaśnica

 

GMINA MIASTA HEL:

 Oczyszczalnia Hel, lokalizacja Hel, ul Sikorskiego 20, dane za rok 2010

Użytkownik – Zespół Zakładów Obsługi Miasta, zakład budżetowy w Helu, ul. Kuracyjna 3, 84-150 Hel

 • % oczyszczonych ścieków z powiatu 9,64 (sezon letni); 10,58 (sezon zimowy)
 • Rzeczywista ilość ścieków [m3/d] Q średnioroczne = 1 677 m3/dobę
 • 1 966 (czerwiec-sierpień), 1 580 (styczeń-maj; wrzesień-grudzień)
 • Przepustowość wg pozwolenia wodnoprawnego: [m³/doba]  Qdśr = 2 600 Qd max. = 3 600
 • Obciążenie [RLM] 13 130
 • Sposoby oczyszczania: mechaniczny, biologiczny, chemiczny.
 • % redukcji ładunku: BZT5 98,16, ChZTCr94,13,Nog92,26,Pog97,64,zawiesina 92,11
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych 50 [tsm/rok]
 • Sposób zagospodarowania osadów: osad magazynowany jest na placu przy oczyszczalni, okresowo wykorzystywany jest na cele nierolnicze, do rekultywacji terenów zielonych, w 2010 roku w ten sposób wykorzystano 21,19 [t s.m.] osadu.
 • odbiornik: Zatoka Gdańska 
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

Średnio w powiecie - 85,7%

 • Gmina Władysławowo: 91,3 %
 • Gmina Kosakowo: 89 %
 • Miasto Puck: 97 %
 • Gmina Krokowa: 89 %
 • Gmina Puck: 70 %
 • Miasto Hel: 99 %
 • Gmina Jastarnia: 96,7 %
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Władysławowo: 7,03 [zł/m³]
 • Gmina Krokowa: 5,40 [zł/m³]
 • Gmina Puck: 6,39 [zł/m³]
 • Gmina Hel: 6,04 [zł/m³]
 • Gmina Kosakowo: 6,18 [zł/m³]
 • Gmina Jastarnia: 7,03 [zł/m³]
 • Miasto Puck: 5,72 [zł/m³] 
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Powiat Starogardzki

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Razem w powiecie bez gmin Osieczna, Bobowo, Kaliska, Skarszewy - 3 825 651

w tym:

 • Gmina Miejska Starogard Gdański:
  • ogółem 2.920.000, w tym
   • komunalne: b.d.,
   • przemysłowe: b.d.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:
  • ogółem 147200
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:
  • ogółem 37600, w tym:
   • komunalne 37600
 • Gmina Wiejska Osiek:
  • ogółem 35000, w tym
   • komunalne 35000
 • Gmina Wiejska Lubichowo:
  • 93.451, w tym
   • komunalne 93.451
 • Gmina Wiejska Skórcz:
  • ogółem 110.000, w tym:
   • komunalne 110.000,
 • Gmina Miejska Czarna Woda:
  • ogółem szacunkowo 100.000, w tym
   • komunalnych 100.000
 • Gmina Miejska Skórcz:
  • ogółem 162.300, w tym
   • komunalne: 111.100,
   • przemysłowe: 51.200
 • Gmina Wiejska Osieczna: b.d.
 • Gmina Wiejska Bobowo: b.d.
 • Gmina Wiejska Zblewo:
  • 220.100, w tym
   • komunalne: 198.100,
   • przemysłowe: 22.000
 • Gmina Wiejska Kaliska: b.d.
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: b.d. (dane za 2011 r.- 232.608,24)
Oczyszczalnie komunalne

Gmina Miejska Starogard Gdański:

 • nazwa miejska oczyszczalnia ścieków lokalizacja ul. Droga Owidzka 3a użytkownik (prowadzący instalację) PWiK „Star- WiK”
  • ilość odbieranych ścieków 8000 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 16000 obciążenie [RLM] 70 000.
  • sposoby oczyszczania: 
  • mechaniczno-biologiczny /chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99 , CHZT 95  fosfor og 91, azot og 88., zawiesina 97.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1060
  • Sposób zagospodarowania osadów rolniczy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Wierzyca

Gmina Wiejska Starogard Gdański:

 • Nazwa- Oczyszczalnia Jabłowo, lokalizacja Jabłowo;
  • użytkownik (prowadzący instalację) GZUK Jabłowo
  • Ilość odebranych ścieków- [m3/d] 82,7
  • Przepustowość projektowa- [m3/d] 165-215, obciążenie  [RLM] 892
  • Sposób oczyszczania- mechaniczno- biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5  96,82, CHZT 93,08; fosfor og. b.d.; azot og b.d., zawiesina b.d.;
  • ilość wytworzonych odpadów ściekowych 0,096 [tsm/rok].
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywóz na składowisko odpadów.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków- rzeka Pliszka
 • Oczyszczalnia Kokoszkowy, lokalizacja Kokoszkowy;
  • użytkownik (prowadzący instalację) GZUK Jabłowo
  • Ilość odebranych ścieków-  [m3/d] 95,9
  •  Przepustowość projektowa- [m3/d]  215-267, obciążenie  [RLM] 696
  • Sposób oczyszczania- mechaniczno- biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5  93,82, CHZT 88,6; fosfor og. b.d.; azot og b.d., zawiesina b.d.;
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych 0,44 [tsm/rok].
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywóz na składowisko odpadów.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Kochanka
 • Oczyszczalnia Szpęgawsk, lokalizacja Szpęgawsk;
  • użytkownik (prowadzący instalację) GZUK Jabłowo
  • Ilość odebranych ścieków- [m3/d] 84,93
  • Przepustowość projektowa [m3/d] 150- 195, obciążenie 756 [RLM]
  • Sposób oczyszczania- mechaniczno- biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 97,3; CHZT 92,6; fosfor og. B.d., azot og. b.d; zawiesina b.d.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych 0,28 [tsm/rok]
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywóz na składowisko odpadów.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Szpęgawa

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • Nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Kopytkowie,
  •  lokalizacja Kopytkowo,
  •  użytkownik (prowadzący instalację)
  • ilość odbieranych ścieków 120 [m3/d] 
  • przepustowość projektowa [m3/d] 166 , obciążenie [RLM] 1499,
  •  sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: b.d. wynik oczyszczania: BZT5 3,4, CHZT 39,4, fosfor og b.d., azot og b.d., zawiesina 7,5,
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  b.d.
  • Sposób zagospodarowania osadów - wywóz osadu nadmiernego do Oczyszczalni Ścieków w Pelplinie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków - rów melioracyjny R-A

Gmina Wiejska Osiek:

 • Nazwa- Gminna Oczyszczalnia Ścieków,
  • lokalizacja- Osiek, Osiedle Polne;
  • użytkownik (prowadzący instalację)- Urząd Gminy Osiek;
  • ilość odebranych ścieków- [m3/d] 80;
  • przepustowość projektowa- [m3/d]300], obciążenie [RLM]2000;
  • sposób oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny.
  • %redukcji ładunku: BZT5 98,5%, CHZT- 98%, fosfor og 95%, azot og 96%, zawiesina- 99%.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych- 35,4 [tsm/rok];
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na składowisku odpadów w Osieku do lipca 2012 r. od sierpnia ZUOK Stary Las.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków- kanał „A” Karszanek, dalej jez. Kałębie.

Gmina Wiejska Lubichowo:

 • Nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Lubichowie,
  • Lokalizacja: Lubichowo, ul. Wdecka 30,
  • ilośc odebranych ścieków: ok. [m3/d] 256;
  • przepustowość projektowa [m3/d]627 , obciążenie [RLM] 2500,
  • sposób oczyszczania: mechaniczno-biologiczny.
  • % redukcji ładunku: BZT5 99,15, CHZT 96,47, fosfor og 97,16, azot og 83,63, zawiesina 98,67.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 55.
  • Sposób zagospodarowania osadów- składowanie.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków- rów melioracji szczegółowej ujście rzeki Zelgoszcz.

Gmina Wiejska Skórcz:
Z dniem 1.04.2011 wszystkie ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Skórczu (eksplorator oczyszczalni ścieków jest Gmina Miejska Skórcz)
Ilość odbieranych ścieków z Gminy Skórcz –77 m3/d,

Gmina Miejska Skórcz:

 • Nazwa- Oczyszczalnia Skórcz,
  • lokalizacja- Miasto Skórcz, ul. Gniewska 1;
  • użytkownik (prowadzący instalację)- Zakład Gospodarki Miejskiej;
  • ilość odebranych ścieków- 561,6 m3/d;
  • przepustowość projektowa- 750 m3/d, obciążenie 5000 RLM;
  • sposób oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny.
  • %redukcji ładunku: BZT5 99,1%, CHZT- 96,8%, fosfor og b.d., azot og b.d. zawiesina- 95,5%
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych- 54 tsm/rok;
  • Sposób zagospodarowania osadów: do zakładu utylizacji
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków- rzeka Szoryca.

Gmina Wiejska Zblewo:

 • Nazwa- gminna oczyszczalnia ścieków w Zblewie,
  • lokalizacja: ul. Pinczyńska 40, Zblewo
  • użytkownik (prowadzący instalację)- Zakład Komunalny Gminy Zblewo,
  • ilość odbieranych ścieków- w m3/d- 665
  • przepustowość projektowa [m3/d]- 800 obciążenie [RLM] – 7884
  • sposoby oczyszczania: biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 95,9 , CHZT 96,66 , fosfor og. b.d., azot og. b.d., zawiesina – 99,42 ,
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]- 276
  • Sposób zagospodarowania osadów- składowisko odpadów w Zblewie do 31. 07. 2012 r., od 01. 08. 2012 r. ZUOK Stary Las,
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków- rzeka Piesienica

Gmina Wiejska Kaliska:

 • Nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Kaliskach,
  • Lokalizacja: Kaliska, gmina Kaliska,
  • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Kaliska
  • ilość odebranych ścieków- 211 m3/d
  • przepustowość projektowa- 500 m3/d; obciążenie [RLM] 2000
  • sposób oczyszczania- mechaniczno- biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5  99, CHZT  97, zawiesina  99.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych – 40 tsm/rok.
  • Sposób zagospodarowania osadów- składowanie na wysypisku.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków- kanał rzeki Wdy.

Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy

 • nazwa MIEJSKA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW lokalizacja SKARSZEWY UL. POLNA 33
  • użytkownik (prowadzący instalację)  GMINNE WODOCIAGI I KANALIZACJA SP Z O.O.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 832
  • przepustowość projektowa [m³/d] 770 obciążenie [RLM] 4682
  • sposoby oczyszczania: 
  • mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5  98,8 %, CHZT 94,7 % fosfor og b.d. azot og b.d., zawiesina 97,1 %
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 189,23
  • Sposób zagospodarowania osadów  - ROLNICZE
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków -RZEKA WIETCISA

Gmina Miejska Czarna Woda:
Gmina Miejska Czarna Woda nie posiada miejskiej oczyszczalni, przez co końcowy etap procesu odprowadzania ścieków realizowany jest w porozumieniu z gminami sąsiednimi. Ścieki komunalne z nieruchomości podłączonych do kanalizacji sanitarnej odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Czersku.
Ścieki bytowe oraz przemysłowe powstające w trakcie procesu produkcji płyt pilśniowych w zakładzie STEICO Sp. z o.o., odprowadzane są zakładowym układem kanalizacyjnym do przepompowni ścieków a następnie przetłaczane do tzw. rolniczej oczyszczalni ścieków. Ścieki z przydomowych zbiorników, wywożone są do oczyszczalni w gminach: Czersk i Zblewo.
 

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

Średnio w powiecie bez gmin Osieczna i Bobowo - 68,7%

 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 95
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 45
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 28
 • Gmina Wiejska Osiek: 40
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 58
 • Gmina Wiejska Skórcz: 30
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 70
 • Gmina Miejska Skórcz: 98
 • Gmina Wiejska Osieczna: b.d.
 • Gmina Wiejska Bobowo: b.d.
 • Gmina Wiejska Zblewo: 55
 • Gmina Wiejska Kaliska: 40
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: b.d. (za rok 2010 - 59,94)
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 4,83
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 6,42
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 3,35
 • Gmina Wiejska Osiek: 2,68
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 4,64
 • Gmina Wiejska Skórcz: 4,21
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 6,59
 • Gmina Miejska Skórcz:
  • 3,54 ścieki komunalne dopływające siecią,
  • 4,22 ścieki komunalne dowożone
  • 3,46 ścieki dostarczane  rurociągami z innych gmin ,
  • 3,74 przemysł
 • Gmina Wiejska Osieczna: 28,29 zł/m3 górna stawka opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomosci za usługi opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w granicach gminy Osieczna.
 • Gmina Wiejska Bobowo: 6,42
 • Gmina Wiejska Zblewo: 5,12
 • Gmina Wiejska Kaliska: 4,30
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: 4,69
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Nazwa prowadzącego instalację: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

 • Oddział Oczyszczalni Ścieków i Spalarni Odpadów
 • lokalizacja: ul. Droga Owidzka 12, Owidz
 • przepustowość [m3/doba] 19.300
 • odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wierzyca

nazwa prowadzącego instalację: STEICO SWp. Z o.o. Zakład w Czarnej Wodzie

 • lokalizacja: ul. Mickiewicza 10, 83-262 Czarna Woda
 • przepustowość [m³/doba]: 40608        
 • odbiornik oczyszczonych ścieków: Rolnicze wykorzystanie ścieków - Kopleks łąk (trwałe użytki zielone) o pow. ok. 348 ha

Powiat Sztumski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

 

Powiat

MiG Sztum

MiG Dzierzgoń

Gm. Stary Targ

Gm. Mikołajki Pomorskie

Gm. Stary Dzierzgoń

Ogółem[m3/r]

1 436 107

797 900

516 227

20 000

72700

29280

Komunalne[m3/r]

-

-

-

20 000

 

29280

przemysłowe[m3/r]

-

-

516 227

 

72700

-

 

Oczyszczalnie komunalne

Miasto i Gmina Sztum

 • Oczyszczalnia ścieków w Sztumskim Polu
  • Ilość odbieranych ścieków - bd
  • Przepustowość projektowa: 5500 m3/d obciążenie [RLM] 25500
  • Sposób oczyszczania mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku BZT5, CHZT, fosfor, azot, zawiesina - b.d.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – b.d.
  • Sposób zagospodarowania osadów – składowisko odpadów
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków:- jezioro Parleta

Miasto i Gmina Dzierzgoń

 • Oczyszczalnia ścieków w Jasna
  • Użytkownik – Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu
  • Ilość odbieranych ścieków 100 m3/d
  • Przepustowość projektowa [m3/d] 200 obciążenie [RLM] 700
  • Sposób oczyszczania: mechaniczno – biologiczny
  • % redukcji ładunku BZT5 15, CHZT 36, fosfor org. 5, azot org. 22, zawiesina 87
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 5
  • Sposób zagospodarowania osadów - po odwodnieniu składowane na składowisku odpadów w Miniętach, dalej wykorzystywane do rekultywacji.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków - rz. Dzierzgoń
 • Oczyszczalnia ścieków Dzierzgoń
  • Użytkownik – Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu
  • Ilość odbieranych ścieków – b.d.
  • Przepustowość projektowa [m3/d] 2400 obciążenie [RLM] 10733
  • Sposób oczyszczania: mechaniczno – biologiczny
  • % redukcji ładunku BZT, CHZT, fosfor org., azot org., zawiesina - b.d.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 152
  • Sposób zagospodarowania osadów – po odwodnieniu składowane na składowisku odpadów w Miniętach, dalej wykorzystywane do rekultywacji.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków- rz. Dzierzgoń
 • Oczyszczalnia ścieków Blunaki
  • Użytkownik – Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu
  • Ilość odbieranych ścieków – b.d.
  • Przepustowość projektowa [m3/d] 30, obciążenie [RLM] 64
  • Sposób oczyszczania: mechaniczno – biologiczny
  • % redukcji ładunku BZT5, CHZT, fosfor org., azot org, zawiesina - b.d.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – b.d.
  • Sposób zagospodarowania osadów – przewożone do oczyszczalni w Dzierzgoniu, po odwodnieniu składowane na składowisku odpadów w Miniętach, dalej wykorzystywane do rekultywacji.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków- rz. Dzierzgoń

Gmina Stary Targ

 • Oczyszczalnia ścieków w Zielonkach
  • Lokalizacji Zielonki,
  • Ilość odbieranych ścieków: 98,41 m3/d
  • Przepustowość projektowa 200/70 obciążenie [RLM] 985/288
  • Sposoby oczyszczania: mechaniczno- biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5- 90, CHZT-90, fosfor org. 85, azot org. 70, zawiesina 80
  • Sposób zagospodarowania osadów – składowanie tymczasowe
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych – tsm/ rok – 6
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Tyna Górna/ Rzeka Struga Orlęca
 • Oczyszczalnia Ścieków w Mleczewie
  • lokalizacja: Mleczewo, gm. Stary Targ
  • Użytkownik (prowadzący instalację) ZGK w Starym Targu
  • ilość odbieranych ścieków 13,7m3/d
  • przepustowość projektowa 70m3/d
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 95%, CHZT 95%, fosfor og 95%, azot og 95%, zawiesina 95%
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]
  • sposób zagospodarowania osadów: rekultywacja terenów
  • odbiornik oczyszczonych ścieków rów melioracyjny do Strugi Orlęckiej

Gmina Stary Dzierzgoń

 • Oczyszczalnia ścieków „Stary Dzierzgoń” w Przezmarku
  • Użytkownik- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu
  • Ilość odbieranych ścieków 85 m3/d
  • Przepustowość projektowa 150 m3/d, obciążenie (RLM) <2000
  • Sposoby oczyszczania : mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku BZT5 92%, CHZT - 94 %, azot ogólny 77%, fosfor ogólny 99%, zawiesina 98%
  • Ilość wytworzonych osadów ścieków - 8 (tsm/rok)
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowane na lagunach
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Stara Dzierzgonka

Gmina Mikołajki Pomorskie

 • Oczyszczalnia ścieków w Mikołajkach Pomorskich:
  • Ilość odbieranych ścieków 199,17 w m3/d
  • Przepustowość projektowa [m3/d] 200 [RLM]
  • Sposób oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku BZT5, CHZT, fosfor og, azot og, zawiesina – b.d.
  • Sposób zagospodarowania osadów proces odzysku R-10
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 31 ton
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków Kanał Wilczewski
 • Oczyszczalnia ścieków w Balewie
  • Ilość odbieranych ścieków 35 w m3/d
  • Przepustowość projektowa [m3/d] – b.d.
  • Sposób oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku BZT, CHZT, fosfor, azot og, zawiesina – b.d.
  • Sposób zagospodarowania osadów proces odzysku - b.d.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków Kanał Juranda
 • Oczyszczalnia ścieków w Cieszymowie
  • Ilość odbieranych ścieków 70 w m3/d
  • Przepustowość projektowa [m3/d] 100[RLM]
  • Sposób oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku b.d., efekt oczyszczenia : , b.d.
  • Sposób zagospodarowania osadów proces odzysku R-10
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 31 ton
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków Rów Cieszymowski
 • Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna ścieków w Mleczewie
  • Ilość odbieranych ścieków 13,7 m3/d
  • Przepustowość projektowa [m3/d] 70 [RLM]
  • Sposób oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku BZT5 95% CHZT 95% fosfor og 95%, azot og 95%, zawiesiny 95%
  • Sposób zagospodarowania osadów proces rekultywacji terenu
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków Rów Melioracyjny do Strugi Orlęckiej  
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Miasto i Gmina Sztum - 90%
 • Gmina Mikołajki Pomorskie 70%
 • Gmina Stary Dzierzgoń 13%
 • Gmina Stary Targ 25%
 • Miasto i Gmina Dzierzgoń 98%

Średnio w powiecie 72,4

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Miasto i Gmina Sztum - 4,35 (4,21 zł netto z wozów asen.)
 • Miasto i Gmina Dzierzgoń – 5,61
 • Gmina Stary Dzierzgoń – 10,26
 • Gmina Stary Targ – 3 ceny – 4,42; 5,32, 5,61.
 • Gmina Mikołajki Pomorskie - 6,10 
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Sonac Uśnice - odbiornik rzeka Nogat
ADM Czernin S.A. – , ścieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej, odbiorca oczyszczonych ścieków PWiK w Sztumie 

Powiat Słupski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem 2 266 508
w tym:

 • komunalne: bd
 • przemysłowe bd 
Oczyszczalnie komunalne

Gmina Damnica
 

 • Nazwa Oczyszczalnia ścieków w Damnicy lokalizacja Damnica
  • użytkownik (prowadzący instalację) ZGK Damnica
  • ilość odbieranych ścieków 160 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 300 , obciążenie [RLM] 1 667
  • sposoby oczyszczania: biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 96 , CHZT 95 , fosfor og. bd , azot og bd , zawiesina 94
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 30
  • Sposób zagospodarowania osadów przekazane na składowisko odpadów
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Charstnica
 • Nazwa Oczyszczalnia ścieków w Bobrownikach lokalizacja Bobrowniki
  • użytkownik (prowadzący instalację) ) ZGK Damnica
  • ilość odbieranych ścieków 145 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 336 , obciążenie [RLM] 1840
  • sposoby oczyszczania: biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 89 , CHZT 96 , fosfor og. , azot og , zawiesina 91
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 24
  • Sposób zagospodarowania osadów przekazanie na składowisko odpadów
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Łupawa
 • Nazwa Oczyszczalnia ścieków w Karżniczce lokalizacja Karżniczka
  • użytkownik (prowadzący instalację) ) ZGK Damnica
  • ilość odbieranych ścieków 66 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 68 , obciążenie [RLM]
  • sposoby oczyszczania: biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98 , CHZT 9 , fosfor og. bd, azot og bd , zawiesina 90
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 30
  • Sposób zagospodarowania osadów przekazanie na składowisko odpadów
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Charstnica

Gmina Dębnica Kaszubska 

 • Nazwa Dębnica Kaszubska lokalizacja Dębnica Kaszubska
  • użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków 756.w m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 1 550, obciążenie [RLM] 14 880
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny z podwyższonym usuwaniem biogenów
  • % redukcji ładunku: BZT5 99,03, CHZT 96,80, fosfor og. 97,67, azot og 78,10, zawiesina 99,16
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 180,33
  • Sposób zagospodarowania osadów odwadnianie oraz składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Skotawa
 • Nazwa Borzęcino lokalizacja Borzęcino
  • użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków 41 w m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 60, obciążenie [RLM] 375
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 89,33, CHZT 92,96, fosfor og. bd, azot og bd, zawiesina 94,34
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 0,48
  • Sposób zagospodarowania osadów składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Graniczna
 • Nazwa Gogolewo lokalizacja Gogolewo
  • użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków 37,7 w m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 50, obciążenie [RLM] 525
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  •  
  • % redukcji ładunku: BZT5 99,01, CHZT 95,43, fosfor og. bd, azot og bd, zawiesina 94,21
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1,45
  • Sposób zagospodarowania osadów składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków ciek Gogolewski
 • Nazwa Budowo lokalizacja Budowo
  • użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków 19,6 w m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 135, obciążenie [RLM] 450
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99,89, CHZT 99,05, fosfor og. bd, azot og bd, zawiesina 99,50
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 0,10
  • Sposób zagospodarowania osadów składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Skotawa
  • Oczyszczalnia została wyłączona z eksploatacji z końcem marca 2012.!
 • Nazwa Podwilczyn lokalizacja Podwilczyn
  • użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków 10,65w m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 26, obciążenie [RLM] 206
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99,52, CHZT 96,16, fosfor og. bd, azot og bd, zawiesina 96,02
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1,0
  • Sposób zagospodarowania osadów składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Kamienna

Gmina Główczyce 

 • Nazwa Główczyce lokalizacja Główczyce
  • użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Głowczycach
  • ilość odbieranych ścieków 157,17w m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 200, obciążenie [RLM] 1 500
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • uzyskany efekt oczyszczenia ścieków (ścieki oczyszczone): : BZT5 1,54 mgO2/dm3, CHZT 27,2 m O2/dm3 fosfor og. 320,4 mg/dm3, azot og 70,0 m/dm3, zawiesina 12 mg/dm3
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 20
  • Sposób zagospodarowania osadów składowanie na wysypisku w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków Ciek Główczycki
 • Nazwa: Pobłocie, lokalizacja Pobłocie
  • użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Główczycach
  • ilość odbieranych ścieków 12,18 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 44, obciążenie [RLM] 160
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: bd
  • uzyskany efekt oczyszczenia ścieków (ścieki oczyszczone): : BZT5 258 mgO2/dm3, CHZT 545 m O2/dm3 fosfor og. bd mg/dm3, azot og bd mg/dm3, zawiesina 37,5 mg/dm3
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1
  • Sposób zagospodarowania osadów składowanie na wysypisku w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków Kanał A Pobłocie
 • Nazwa Gorzyno lokalizacja Gorzyno
  • użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Głowczycach
  • ilość odbieranych ścieków 17,51 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 30, obciążenie [RLM] 2000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: bd
  • uzyskany efekt oczyszczenia ścieków (ścieki oczyszczone): : BZT5 300 mgO2/dm3, CHZT 545 m O2/dm3 fosfor og. bd mg/dm3, azot og bd m/dm3, zawiesina 53 mg/dm3
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1
  • Sposób zagospodarowania osadów składowanie na wysypisku w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Rzechcianka
 • Nazwa: Stowięcino, lokalizacja: Stowięcino
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 38,8
  • przepustowość projektowa [m³/d]: ; obciążenie [RLM]: <2000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku bd, efekt oczyszczenia: BZT5 2,64; CHZT 62; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 5,5
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 1
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na wysypisku w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Rzechcinka
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Szczypkowice lokalizacja: Szczypkowice
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 16,6
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 75; obciążenie [RLM]: <2000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku bd, efekt oczyszczenia: BZT5 2,644; CHZT 33; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 5,5
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na wysypisku w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Warblinka
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Żoruchowo
  • lokalizacja: Żoruchowo
  • użytkownik (prowadzący instalację): Spółdzielnia Mieszkaniowa Żoruchowo
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: bd
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 100; obciążenie [RLM]: 86
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 bd; CHZT bd; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - bd
  • Sposób zagospodarowania osadów: bd
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Brodniczka

Gmina Kobylnica – brak oczyszczalni ścieki odprowadzane do oczyszczalni w Słupsku
Gmina Kępice
 

 • Nazwa: oczyszczalnia ścieków w Kępicach , lokalizacja: ul. Składowa
  • użytkownik: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Kępice
  • ilość odbieranych ścieków – 818 m3/d
  • przepustowość projektowa – 3463 m3/d, obciążenie [RLM] – 10 176
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno – biologiczny
  • % redukcji ładunku BZT5 – 90%, ChZT – 95%, fosfor og 93, azot og 95 % zawiesina – 96%
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych – 66 tsm/rok
  • sposób zagospodarowania osadów : prasa mechaniczna, składowisko odpadów przemysłowych
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny, rz. Wieprza

Gmina Słupsk – brak oczyszczalni ścieki odprowadzane do oczyszczalni w Słupsku
Gmina Potęgowo 
 

 • Nazwa: oczyszczalnia ścieków w Grąbkowie, lokalizacja: Grąbkowo
  • użytkownik: Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
  • ilość odbieranych ścieków – 15,40 m3/d
  • przepustowość projektowa – 34 m3/d, obciążenie [RLM] – 240
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno – biologiczny
  • % redukcji ładunku BZT5 – 94,8%, ChZT – 87,4%, zawiesina – 91,7%
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych – 0,80 tsm/rok
  • sposób zagospodarowania osadów : składowisko odpadów w Chlewnicy
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny, Ciek Grąbkowski – dopływ Łupawy.
 • Nazwa: oczyszczalnia ścieków w Karżnicy, lokalizacja: Karżnica,
  • użytkownik: Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
  • ilość odbieranych ścieków – 20,98 m3/d
  • przepustowość projektowa – 50 m3/d, obciążenie [RLM] – 333
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno – biologiczny
  • % redukcji ładunku BZT5 – 98,5%, ChZT – 96,3%, zawiesina – 96,5%
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych – 1,55 tsm/rok
  • sposób zagospodarowania osadów : składowisko odpadów w Chlewnicy
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Rębówka – dopływ Łupawy.
 • Nazwa: oczyszczalnia ścieków w Łupawie, lokalizacja: Łupawa,
  • użytkownik: Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
  • ilość odbieranych ścieków – 153,27 m3/d
  • przepustowość projektowa – 290,4 m3/d, obciążenie [RLM] – 1850
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno – biologiczny ze wspomaganiem chemicznym
  • % redukcji ładunku BZT5 – 99,3%, ChZT – 96,3%, zawiesina – 99,0%
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych – 11,33 tsm/rok
  • sposób zagospodarowania osadów : składowisko odpadów w Chlewnicy
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Łupawa.
 • Nazwa: oczyszczalnia ścieków w Potęgowie, lokalizacja: Potęgowo,
  • użytkownik: Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
  • ilość odbieranych ścieków – 228,92 m3/d
  • przepustowość projektowa – 400 m3/d, obciążenie [RLM] – 2400
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno – biologiczny
  • % redukcji ładunku BZT5 – 98,9%, ChZT – 96,3%, zawiesina – 97,1%
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych – 16,92 tsm/rok
  • sposób zagospodarowania osadów : składowisko odpadów w Chlewnicy
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Darżynka – dopływ Łupawy.
 • Nazwa: oczyszczalnia ścieków w Skórowie, lokalizacja: Skórowo,
  • użytkownik: Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
  • ilość odbieranych ścieków – 46,78 m3/d
  • przepustowość projektowa – 64 m3/d, obciążenie [RLM] – 355
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno – biologiczny
  • % redukcji ładunku BZT5, ChZT, zawiesina – brak badań ścieków surowych
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych – 3,46 tsm/rok
  • sposób zagospodarowania osadów : składowisko odpadów w Chlewnicy
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: Struga Czerwieniecka – dopływ Łeby.
 • Nazwa: oczyszczalnia ścieków w Warciminie, lokalizacja: Warcimino,
  • użytkownik: Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
  • ilość odbieranych ścieków – 9,99 m3/d
  • przepustowość projektowa – 35 m3/d, obciążenie [RLM] – 250
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno – biologiczny
  • % redukcji ładunku BZT5, ChZT, zawiesina – brak badań ścieków surowych
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych – 0,74 tsm/rok
  • sposób zagospodarowania osadów : składowisko odpadów w Chlewnicy
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Pogorzelica – dopływ Łeby.
  • Oczyszczalnia w Grapicach- zlikwidowana

Gmina Smołdzino 
 

 • Nazwa Oczyszczalnia ścieków w Smołdzinie lokalizacja Smołdzino, dz. nr 348/7
  • użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Usług Wodnych w Słupsku
  • ilość odbieranych ścieków 18 984 w m³/rok, 52 m3/dobę
  • przepustowość projektowa [m³/d] 280, obciążenie [RLM] 2000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98, CHZT 92, fosfor og. 96, azot og 86, zawiesina 94
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1
  • Sposób zagospodarowania osadów składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Łupawa

Gmina Ustka 

 • Nazwa Oczyszczalnia ścieków w Rowach lokalizacja Rowy, ul. Polna
  • użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Usług Wodnych
  • ilość odbieranych ścieków 447 000 w m³/rok, 1 224 m3/dobę
  • przepustowość projektowa [m³/d] 3 500, obciążenie [RLM] 12 815
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 95, CHZT 88, fosfor og. bd, azot og bd, zawiesina 85
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 64
  • Sposób zagospodarowania osadów składowanie w Bierkowie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Łupawa

Miasto Ustka 

 • Nazwa Oczyszczalnia ścieków w Ustce lokalizacja ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka
  • użytkownik (prowadzący instalację) Wodociągi Ustka Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków 6 281 m3/dobę
  • przepustowość projektowa [m³/d] 10136, obciążenie [RLM] 57 000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/ chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99, CHZT 97, fosfor og. 97, azot og 85 zawiesina 98
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 406
  • Sposób zagospodarowania osadów odzysk
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Słupia  
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gmina Damnica - 75
 • Gmina Dębnica Kaszubska - 84,50
 • Gmina Główczyce - 46
 • Gmina Kobylnica - 82
 • Gmina Kępice - 76
 • Gmina Potęgowo - 68
 • Gmina Słupsk - 96
 • Gmina Smołdzino - 12
 • Gmina Ustka - 92
 • Miasto Ustka - 95

Średnio w powiecie - 72,7 

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

Gmina Damnica

 • 3,25 zł – wodomierz
 • 4,04 zł – ryczałt 

Gmina Dębnica Kaszubska - 4,87
Gmina Główczyce - 4,92 zł
Gmina Kobylnica

 • gospodarstwa domowe, w których posiadaniu znajdują się przepompownie przydomowe będące własnością przedsiębiorstwa – do 30.06.2012r- 11,23 zł/m3 brutto, od 01.07.2012r- 13, 62 zł brutto
 • gospodarstwa domowe inne niż wymienione powyżej – do 30.06.2012r.- 10,15 zł brutto,, od 01.07.2012- 10,60 zł/m3 brutto

Gmina Kępice - 2,71
Gmina Potęgowo - 4,92
Gmina Słupsk - 6,05
Gmina Smołdzino  

 • 3,24;
 • 6,15;
 • 15,12

Gmina Ustka

 • 5,99
 • 8,26 

Miasto Ustka - 5,03 

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Gmina Kępice:

 • Zakład Garbarski w Kępicach – podczyszczalnia ścieków przemysłowych 
  • Lokalizacja: Kępice
  • Przepustowość: 300m3/d
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków – miejska oczyszczalnia ścieków w Kępicach

Pozostałe gminy-brak  

Powiat Tczewski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem 3 852 356
w tym:

 • komunalne: 3 432 307
 • przemysłowe 420 049 
Oczyszczalnie komunalne

Gmina Tczew

 • nazwa mechaniczno-biologiczna lokalizacja Turze 
  • użytkownik (prowadzący instalację) Energoagva , Tczew
  • ilość odbieranych ścieków 265,02 w m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 600,00, obciążenie [RLM] 6 000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99. , CHZT 95, fosfor og 97 azot og 93 ,zawiesina 98
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [Mgsm/rok] 193
  • Sposób zagospodarowania osadów przerabiane na nawóz przez specjalistyczną firmę
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków ciek Damaszka
 • nazwa mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków lokalizacja Swarożyn 
  • użytkownik (prowadzący instalację) Energoagva , Tczew
  • ilość odbieranych ścieków 221,31 w m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 600,00 obciążenie [RLM] 5000
  • sposoby oczyszczania : mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99, CHZT 94 fosfor og 93 azot og 92 zawiesina 96
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]- 255
  • Sposób zagospodarowania osadów wywożone do dalszego przerobu
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Swarożynka
 • nazwa mechaniczno-biologiczna lokalizacja Miłobądz  
  • użytkownik (prowadzący instalację) Energoagva , Tczew
  • ilość odbieranych ścieków 10,92 w m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 12,0, obciążenie [RLM] 147
  • sposoby oczyszczania : mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 90 CHZT 94, fosfor og brak danych azot og brak danych zawiesina 98
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] -7
  • Sposób zagospodarowania osadów przerabiane na nawóz przez specjalistyczną firmę
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rów R-71c w Miłobądzu

Gmina Subkowy

 • nazwa SUBKOWY II lokalizacja Subkowy, ul. Wybickiego 80 
  • użytkownik (prowadzący instalację) SKR Subkowy
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 64,1
  • przepustowość projektowa [m³/d] 225, obciążenie [RLM] 1 200.
  • sposoby oczyszczania : mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99,5, CHZT 98,1, fosfor og. nie dotyczy azot og nie dotyczy, zawiesina 99,7.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 2,0 tony
  • Sposób zagospodarowania osadów kompostowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rów melioracyjny R-89
 • nazwa Gorzędziej lokalizacja Gorzędziej, ul. Tczewska
  • użytkownik (prowadzący instalację) SKR Subkowy
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 36,1
  • przepustowość projektowa [m³/d]70, obciążenie [RLM] 186
  • sposoby oczyszczania : mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99,4, CHZT 96,5, fosfor og. nie dotyczy azot og nie dotyczy, zawiesina 98,4.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 27
  • Sposób zagospodarowania osadów kompostowanie
  • Odbiornik oczyszczonych rzeka Wisła

Miasto i Gmina Gniew

 • nazwa: mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków w Gniewie lokalizacja: Ciepłe nr 26, 83 – 140 Gniew 
  • użytkownik (prowadzący instalację) Inwest- Kom w Gniewie Sp. z o. o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 984,5
  • przepustowość projektowa [m³/d] 2000, obciążenie [RLM] 13 333
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98,9 CHZT 94,6 fosfor og. 78,2 azot og. 92,3 zawiesina 98,2
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 260
  • Sposób zagospodarowania osadów rekultywacja terenów w tym gruntów na cele rolne
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Wisła

Miasto Tczew

 • nazwa oczyszczalni: miejska oczyszczalnia w Tczewie, lokalizacja: ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew,
  • użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie,
  • ilość odebranych ścieków: 7 742 m3/d,
  • przepustowość projektowana: 22 318 m3/d (średnia), 109 730 RLM (średnia),
  • sposób oczyszczania – mechaniczno-biologiczny z podwyższonym usuwaniem biogenów,
  • % redukcji ładunku: ChZT – 96,1%, BZT5 – 99,0%, fosfor og. – 94,6%, azot og. – 92,9%, zawiesina og. – 97,3%,
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych – 1 162 t s.m./rok,
  • Sposób zagospodarowania osadów – kompostowanie,
  • Odbiornik ścieków oczyszczonych – rzeka Wisła.

Miasto i Gmina Pelplin 

 • Nazwa mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych lokalizacja – przy ul. Generała Maczka w Pelplinie, działka nr 114/3 obręb ewidencyjny Rożental
  • użytkownik (prowadzący instalację) : Pelkom Sp. z o.o., ul. Starogardzka 12, 83 – 130 Pelplin
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 849,17
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 2 287 , obciążenie [RLM]: 12 560
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5: 96, CHZT: 96, fosfor og : 91, azot og: 91, zawiesina: 98
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 170
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wierzyca

Gmina Morzeszczyn

 • nazwa Morzeszczyn lokalizacja Morzeszczyn
  • użytkownik (prowadzący instalację) Gmina Morzeszczyn
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 202
  • przepustowość projektowa [m³/d] 450/300, obciążenie [RLM] 1500
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 64 CHZT 60 fosfor og. brak danych, azot og. brak danych., zawiesina 82
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 10
  • Sposób zagospodarowania osadów; składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Janka
 • nazwa Morzeszczyn lokalizacja Majewo
  • użytkownik (prowadzący instalację) Gmina Morzeszczyn
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 58
  • przepustowość projektowa [m³/d] 61 , obciążenie [RLM] 820
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 95 CHZT 85 fosfor og. brak danych, azot og. brak danych,
  • zawiesina 89%
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 2
  • Sposób zagospodarowania osadów; składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny R-S5a następnie rzeka Struga Lipiogórska

Razem ilość ścieków przyjętych przez oczyszczalnie w powiecie 10 433,12 m³/d 

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gmina Tczew 95%
 • Miasto Tczew 98%
 • Miasto i Gmina Pelplin 85%
 • Gmina Subkowy 23,9%
 • Gmina Morzeszczyn 80 %
 • Miasto i Gmina Gniew 43%

Średnio w powiecie 83,9

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Tczew- gosp. domowe i strefa niematerialna 10,77; materialna 14,30
 • Miasto Tczew gosp. domowe i strefa produkcji niematerialnej 4,15; materialnej 6,70
 • Miasto i Gmina Pelplin 4,76
 • Gmina Subkowy 10,01
 • Gmina Morzeszczyn 3,21
 • Miasto i Gmina Gniew 4,64 
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Fregata S.A z siedzibą w Gdańsku Oddział Produkcyjny w Waćmierzu, gm. Subkowy

 • lokalizacja: Waćmierz, ul. Chemiczna 1, gm. Subkowy
 • przepustowość [m³/doba]: 1,5
 • odbiornik oczyszczonych ścieków: ziemia 

Powiat Wejherowski

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

1 588 249 bez miast
 

 • Gmina Łęczyce ogółem 249,3m3, w tym:

- komunalne: 249,3
- przemysłowe: brak danych

 • Gmina Wejherowo: ogółem 100.000m3,
 • Gmina Szemud: ogółem 470000m3, w tym:

- komunalne: 410000m3
- przemysłowe: 60000 m3

 • Miasto Rumia: brak danych z PEWIK Gdynia
 • Gmina Luzino: ogółem 215000m3,
 • Miasto Reda: brak danych z PEWIK Gdynia
 • Gmina Choczewo: ogółem 118 000m3,
 • Gmina Linia ogółem: 47000m3, w tym:

- komunalne: 47000m3
- przemysłowe: 0

 • Miasto Wejherowo: brak danych z PEWIK Gdynia
 • Gmina Gniewino: brak danych
   
Oczyszczalnie komunalne

Gmina Łęczyce:

 • Nazwa lokalizacja Łęczyce, użytkownik GZUK Łęczyce
ilość odbieranych ścieków:  219,0 w m³/d
przepustowość projektowa [m³/d]: 650, obciążenie [RLM] .
sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny
% redukcji ładunku: bd
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 31,7
Sposób zagospodarowania osadów: wykorzystanie rolnicze
Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Łeba
 
 • Nazwa lokalizacja Bożepole Wielkie, użytkownik GZUK Łęczyce
ilość odbieranych ścieków: 448w m³/d
przepustowość projektowa [m³/d]: 650 obciążenie [RLM]
sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
% redukcji ładunku: bd
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 62,1
Sposób zagospodarowania osadów: wykorzystanie rolnicze
Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Łeba
 
Gmina Wejherowo: brak danych
 
Gmina Szemud
 • Nazwa Szemud lokalizacja Szemud użytkownik (prowadzący instalację) Gmina Szemud
ilość odbieranych ścieków: 148,0w m³/d

przepustowość projektowa [m³/d]: 630, obciążenie [RLM] 3000.

sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny

% redukcji ładunku: BZT5 98,6, CHZT 94,8 fosfor og. 85,6, azot og. 85,6, zawiesina 98,4

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 45
Sposób zagospodarowania osadów: wykorzystanie rolnicze
Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Gościcina
 
 • Nazwa Kielno lokalizacja Kielno, użytkownik Gmina Szemud
ilość odbieranych ścieków: 155,0w m³/d

przepustowość projektowa [m³/d]: 220, obciążenie [RLM] 1200.

sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny

% redukcji ładunku: BZT5 96,7,  CHZT 88,3, fosfor og. 81,0 azot og77,0 zawiesina 81,0

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 46
Sposób zagospodarowania osadów: wykorzystanie rolnicze
Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Mulk
 

Miasto Rumia brak danych

 

Gmina Luzino

 • Nazwa Oczyszczalnia Luzino, lokalizacja ul. Polna Luzino, użytkownik (prowadzący instalację) ilość odbieranych ścieków 700 w m³/d

przepustowość projektowa [m³/d]: 1500, obciążenie [RLM] 13000.

sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
% redukcji ładunku: bd
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: bd

Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na składowiskach odpadowych

Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Bolszewka w km 11+100 poprzez rów melioracji szczegółowych D

 
Miasto Reda
 • Nazwa grupowa Oczyszczalnia Ścieków lokalizacja Rumia, Dębogórze Wybudowanie ul. Długa 28 użytkownik (prowadzący instalację) PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

ilość odbieranych ścieków: 21 531 532 m³/r , w m³/d 58990,5, w tym z Miasta Reda m3/d 1799,5 m3/d

przepustowość projektowa [m³/d]: 73000, obciążenie [RLM] 410000.

sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny

% redukcji ładunku: BZT5 99,8, CHZT 97,6, fosfor og.93,9, azot og.91,1, zawiesina 99,6

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 22539

Sposób zagospodarowania osadów: rekultywacja terenów, przekształcenie termiczne (spalanie)

Odbiornik oczyszczonych ścieków: Zatoka Pucka,  Morze Bałtyckie
 

Gmina Choczewo

 • Nazwa Gminny zakład Gospodarki komunalnej Choczewo lokalizacja ul. Pierwszych Osadników 77, 844-220 Choczewo użytkownik (prowadzący instalację)
ilość odbieranych ścieków w m³/d: 323

przepustowość projektowa [m³/d]: 800, obciążenie [RLM] 2000.

sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny

% redukcji ładunku: BZT5 92,9 CHZT 84, fosfor og. 80,4, azot og. 50,4, zawiesina 89,3,

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 14,6
Sposób zagospodarowania osadów: wywożenie
Odbiornik oczyszczonych ścieków: Struga Choczewska
 
Gmina Linia
 • Nazwa Oczyszczalnia Tłuczewo lokalizacja Tłuczewo użytkownik (prowadzący instalację)
ilość odbieranych ścieków: 160 w m³/d

przepustowość projektowa [m³/d]: 400, obciążenie [RLM] 2000

sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny

% redukcji ładunku: BZT5 99%, CHZT 95%, fosfor og. - , azot og.-, zawiesina 95%

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 19,69 Mg

Sposób zagospodarowania osadów: rolnicze wykorzystanie osadu ściekowego

Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Łeba
 

Miasto Wejherowo

 • Nazwa Grupowa Oczyszczalnia Ścieków lokalizacja 84-230 Rumia, Dębogórze Wybudowane ul. Długa 28, użytkownik (prowadzący instalację) PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
ilość odbieranych ścieków z Wejherowa: bd

przepustowość projektowa [m³/d]: 73000, obciążenie [RLM]4711,7

sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
% redukcji ładunku: BZT5 99,8, CHZT 97,6,  fosfor og. 93,9, azot og.91,1, zawiesina 99,6
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 22539

Sposób zagospodarowania osadów: rekultywacja terenów, przekształcenie termiczne (spalanie)

Odbiornik oczyszczonych ścieków: Zatoka Pucka Morza Bałtyckiego.

Gmina Gniewino brak danych z r. 2012, niżej  dane z r. 2006

 • Nazwa: Oczyszczalnia Ścieków w Gniewinie; 

lokalizacja: Gniewino;
użytkownik (prowadzący instalację): Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Kostkowie;
ilość odbieranych ścieków w m³/d..408
przepustowość projektowa [m³/d]: 800, obciążenie [RLM]: 6500
sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
Odbiornik oczyszczonych ścieków: rz. Bychowska Struga poprzez rów melioracyjny R-15

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gmina Łęczyce - brak danych
 • Gmina Wejherowo - 2%
 • Gmina Szemud - 44%
 • Miasto Rumia - 57,07%
 • Gmina Luzino - brak danych
 • Miasto Reda - oszacowano -około 765 budynków
 • Gmina Choczewo - 60%
 • Gmina Linia - 22%
 • Miasto Wejherowo - oszacowano około 2541 budynków
 • Gmina Gniewino - brak danych
   
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Łęczyce - 4,91
 • Gmina Wejherowo  - 4,41
 • Gmina Szemud  - 4,98
 • Miasto Rumia - 4,40 + 8% vat
 • Gmina Luzino  - 4,17
 • Miasto Reda - 4,75
 • Gmina Choczewo - 4,88
 • Gmina Linia - 3,52
 • Miasto Wejherowo - 4,75
 • Gmina Gniewino - brak danych
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
 • Gmina Łęczyce PPH „ELBOR”, ul. Kościelna 17, Łęczyce - odbiornik rzeka Łeba
 • Pozostałe gminy - brak danych
 • Miasto Rumia,  Gmina Gniewino  -brak danych
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Sopot

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem 2 320 642
w tym:

 • komunalne: 1 527 021
 • przemysłowe 368 024  
Oczyszczalnie komunalne

Miasto Sopot nie posiada własnej oczyszczalni ścieków. Jest włączone do systemu gdańskiego. Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków „Wschód”.

 • ilość odbieranych ścieków w m³/d 8 096
 • przepustowość projektowa [m³/d] 120 000 obciążenie [RLM] 650 000
 • sposoby oczyszczania: mechaniczny, biologiczny, chemiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 99,5; CHZT 96,9; fosfor og. 97,2; azot og. 91,6; zawiesina 99,00
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 10 168
 • Sposób zagospodarowania osadów: kompostowanie i rekultywacja składowiska odpadów
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Zatoka Gdańska 
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

100% 

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Do 30 kwietnia 5,04 zł/m3 netto, (5,44 zł brutto)
 • do 31.12.2012r. 5,46 netto ( 5,89 brutto) 
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak 

Słupsk

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem – 4.644 000
w tym:

 • komunalne – 3.366.500 
 • przemysłowe – 777.300 
 • inni – 500 200 
Oczyszczalnie komunalne

nazwa:Miasto Słupsk, lokalizacja: ul. Sportowa 73, 76 – 200 Słupsk

 • użytkownik (prowadzący instalację): „Wodociągi Słupsk” Sp. z o. o.
 • ilość odbieranych ścieków: 12 723,3 m³/d]
 • przepustowość projektowa: 60 000 [m³/d]
 • obciążenie [RLM] - 230 000
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku:
  • BZT5- 99, CHZT- 97, fosfor- 98, azot- 85, zawiesina- 98
 • ilość wytwarzanych osadów ściekowych – 2185 [tsm/rok]
 • sposób zagospodarowania osadów: odzysk w procesie R3 – kompostowanie osadów z innymi odpadami ulegającymi biodegradacji, tzw. zielonymi w technologii pryzmy przerzucanej.
 • odbiornik oczyszczonych ścieków – rzeka Słupia 
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

99

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

4,56 

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003
Sposób zagospodarowania osadów
Odbiornik oczyszczalni ścieków
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Nie dotyczy 

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002