Gdańsk

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu 

 

Nazwa
Długość [km]
Ujście
Potok Strzyża
13,3
Martwa Wisła
Potok Jasień
3,5
Potok Strzyża
Potok Królewski
2
Potok Strzyża
Potok Jelitkowski
9,7
Zatoka Gdańska
Potok Rynarzewski
3,4
Potok Oliwski
Potok Oruński
7,5
Kanał Raduni
Potok Kozacki
1,7
Potok Oruński
Potok Kowalski
3,4
Potok Oruński
Potok Siedlicki
6,9
Kanał Raduni
Potok Maćkowy
3,2
Kanał Raduni
Potok Św. Wojciech
5,5
Kanał Raduni
Potok Borkowski
3,3
Potok Św. Wojciech
Wisła
9,0 
Zatoka Gdańska 
Martwa Wisła
27,0 
Zatoka Gdańska 
Wisła Śmiała
2,5 
Zatoka Gdańska 
Motława
9,5 
Martwa Wisła 
Opływ Motławy
4,0 
Motława 
Radunia
6,5 
Motława 
Rozwójka
brak danych 
Martwa Wisła 
Czarna Łacha
brak danych 
Motława 
Strzelenka
brak danych 
Radunia 
Strzelniczka
brak danych 
Strzelenka 
 • kanały o długości powyżej 2 km
 

 

Nazwa
Długość [km]
 
     Ujście
Kanał Raduni
13,5 (całość), 10,35 (w granicach Gdańska)
    Motława
Kanały portowe
 brak danych
 Martwa Wisła
 •  jeziora powyżej 5 ha 

 

Nazwa
Powierzchnia [ha]
Głębokość max
Przepływowe
Jezioro Osowskie
ok. 24
brak danych         
nie
Jezioro Wysockie
ok. 41
brak danych
tak

 

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika

Oczyszczalnia „Gdańsk-Wschód”-Zatoka Gdańska 

Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Monitoring prowadzony przez Miasto Gdańsk
Wody powierzchniowe położone w granicach miasta od 1992 r. objęte są monitoringiem.
Cel badań:

 • bieżąca ocena jakości wód i pozyskanie danych pozwalających śledzić zmiany zachodzące w środowisku wodnym,
 • określenie przydatności wód do kąpieli i rekreacji,
 • ustalenie ładunku zanieczyszczeń, które poprzez potoki wnoszone są do Zatoki Gdańskiej.

Badaniem objęto położone w granicach miasta Gdańska:

 • morskie wody przybrzeżne (14 stanowisk badawczych w granicach kąpielisk),
 • jeziora (4 zbiorniki – 7 stanowisk),
 • rzeki, potoki, kanały, rowy (16 cieków – 24 stanowisk)

Jakość wód oceniana była na podstawie następujących wskaźników zanieczyszczeń:

 • fizycznych (temperatura, odczyn, zawiesina ogólna),
 • tlenowych (tlen rozpuszczony, BZT5, ChZT, całkowity węgiel organiczny TOC),
 • biogennych (azot ogólny, fosfor ogólny),
 • zasolenia (przewodność, chlorki),
 • chemicznych (węglowodory ropopochodne, kadm, rtęć, WWA),
 • biologicznych (chlorofil „a”), 

Wyniki fizyczno-chemicznego badania cieków w roku 2012 (średnie roczne wartości wybranych parametrów)

 

Stanowisko BZT5 [mg/dm3O2 ChZTMn [mg/dm3P] Fosfor ogólny [mg/dm3P] Azot ogólny [mg/dm3N]
B1 Strzyża, ujście do Martwej Wisły 3.57 6,08 0,13 1,63
B1a Strzyża, ul. Kiełpińska 3,28 5,88 0,09 0,92
B2 Kanał Raduni ujście do Motławy, (ul. Więcierze) 4,21 7,98 0,19 1,53
B2a Kanał Raduni, ul. Nowiny 3,86 6,51 0,10 1,26
B3 Martwa Wisła, Most Siennicki 4,26 9,76 0,10 1,53
B3a Martwa Wisła, most pontonowy do Sobieszewa 4,79 12,57 0,54 0,84
B4 Rozwójka, most przy ul. Sztutowskiej 4,67 12,39 0,33 2,17
B5 Motława przy Targu Rybnym 2,66 6,71 0,11 1,29
B5a Motława, most ul. Olszyńska 2,44 6,24 0,11 1,54
B6 Radunia, ul. Przybrzeżna 2,20 4,93 0,08 1,33
B7 Czarna Łacha, ul. Przybrzeżna 2,43 8,26 0,10 1,72
B8 Potok Oruński, ujście ul. Nowiny 4,55 6,63 0,09 1,20
B8a Potok Oruński, ul. Niepołomnicka 4,15 6,55 0,09 1,53
B9 Potok Siedlicki - ul. Nowe Ogrody, przed ujściem do Kanału Raduni 5,41 6,64 0,23 1,66
B9a Potok Siedlicki - Lecznica dla Zwierząt 5,12 6,28 0,10 1,43
B10 Potok Rynarzewski, IBW ul. Kościerska 1,53 411 0,12 1,33
B11 Potok Jelitkowski, ujście 3,25 4,06 0,08 0,76
B11a Potok Jelitkowski przed Kuźnią Wodną 2,23 4,46 0,06 0,78
B12 Kolektor "Kołobrzeska" wylot ze zbiornika 4,19 8,04 0,24 1,23
B12a Kolektor "Kołobrzeska", wlot do zbiornika 4,20 6,58 0,14 1,42
B13 Opływ Motławy 2,76 6,13 0,12 1,53
B14 Kanał deszczowy z Brzeźna - ujście do Kol. "Kołobrzeska" 3,46 9,34 0,25 2,81
B15 Rów odprowadzający wodę ze stawów w Pasie Nadmorskim 3,43 13,66 0,18 1,66
B16 Potok Strzelniczka 5,72 8,45 0,12 1,62

 Badania wykonane przez WIOŚ po roku 2005. 

Rzeka Punkt Kontrolny Km Wynik średni Klasa czystości
        BZT5 ChZT/ Od 2009* OWO Nog Pog Sanitarna/Od 2009 st.ekol.   Ogólna/Od 2009 st. JCW
Radunia poniżej Pruszcza Gdańskiego - Św. Wojciech 8,4 2005 2,6 18,3 1,44 0,14 III   III
  poniżej Pruszcza Gdańskiego - Św. Wojciech 8,4 2006 1,7 22,2 1,84 0,13 III   III
    8,4 2009 2,0 6,3 2,3 0,27 D   D
Kanał Raduni Gdańsk 0,3 2009 3,8 6,8 2,6 0,23 D   D
Motława Gdańsk, most przy ul. Olszyńskiej 1,0 2005 2,5 17,7 1,64 0,14 III   III
  Gdańsk, most przy ul. Olszyńskiej 1,0 2006 2,8 21,4 1,53 0,25 III   III
  Gdańsk, most przy ul. Olszyńskiej 1,0 2007 1,9 26,7 2,2 0,21 III   V
  Gdańsk, most przy ul. Olszyńskiej 1,8 2008              
    1,8 2011              
    4,9 2012 1,6 4,1/6,3 1,29 0,135 dobry i pow.    
Martwa Wisła Błotnik 1,0 2005 4,3 57,9 1,14 1,99 III   V
  Krakowiec 15,0 2005 3,9 49,5 1,97 0,23 III   IV
  Gdańsk, most przy ul. Siennickiej 21,0 2005 2,5 40,8 1,42 0,19 III   III
  Gdańsk, most przy ul. Siennickiej 21,0 2007 2,1 37,3 1,88 0,19 IV   IV
  Gdańsk, most przy ul. Siennickiej 21,0 2008              
  Gdańsk, most przy ul. Siennickiej 21,0 2009 2,1 8,9 2,9 0,19 -   Z
  Gdańsk, most przy ul. Siennickiej 21,0 2010 2,4 bd bd 0,34 -   III''
    21,0 2011              
    21,0 2012 2,2 -/7,1 1,05 0,505 zły    
  Gdańsk, obrotnica CPN 26,7 2005 4,3 47,3 1,17 0,19 III   IV
  Gdańsk, obrotnica CPN 26,7 2007 2,4 44,8 1,33 0,21 III   III
  Gdańsk, obrotnica CPN 26,7 2008              
  Gdańsk, obrotnica CPN 26,7 2009 4,1 8,6* 1,8 0,23 -   Z
  Gdańsk, obr. CPN, ul. Strzyży 26,7 2010 1,3 9,2* 2,71 0,49 -   -
Martwa Wisła Gdańsk - Sobieszewo 9,0 2007 2,6 43,5 1,19 1,07 III   V
Martwa Wisła Gdańsk - Sobieszewo 9,0 2008              
  Gdańsk - Sobieszewo 9,0 2009 3,6 14,9 1,8 0,23 Z   Z
  Gdańsk - Sobieszewo  9,0 2010 4,8 9,3* 2,79 2,87 II^   III^^
    9,0 2011  2,0 7,3  1,43  0,570   
   
 
2012 2,2 7,1 1,05 0,505 zły    
Wisła Kiezmark 926,0 2006 6,63 31,6 2,27 0,21 III   III
Potok Oliwski Gdańsk - Jelitkowo 0,1 2007 2,2 18,3 1,02 0,12 III   III
Strzyża Gdańsk 0,0 2007 3,6 26,4 1,85 0,30 IV   IV
  Gdańsk 0,0 2008              
  Gdańsk 0,0 2009 7,1 14,4 2,8 0,58 U   Z
      2012 2,8 -/5,9 1,51 0,126 zły    

*Od r.2009 OWO- organiczny węgiel ogółem, st. ekol. -Stan ekologiczny, st JCW-stan jednolitych części wód                                                                                                                                 

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

Dane z miasta Gdańska
Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonych fragmentów wód Zatoki Gdańskiej złożył Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku.
Rada Miasta Gdańska w dniu 29 marca 2012 r. w oparciu o art. 34a ust 1 ustawy Prawo wodne podjęła uchwałę NR XXIV4877/12 w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy Miasta Gdańska w roku 2012.

Wykaz kąpielisk w sezonie 2012.

 • Kąpielisko morskie Gdańsk Orle – obejmujące 100 m linii brzegowej na wysokości wejścia na plażę nr 11.
 • Kąpielisko morskie Gdańsk Sobieszewo – obejmujące 200 m linii brzegowej na wysokości wejścia na plażę nr 16.
 • Kąpielisko morskie Gdańsk Stogi – obejmujące 400 m linii brzegowej na wysokości wejścia na plażę nr 26.
 • Kąpielisko morskie Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno – obejmujące 100 m linii brzegowej na wysokości wejścia na plażę nr 41.
 • Kąpielisko morskie Molo Gdańsk Brzeźno – obejmujące 500 m linii brzegowej na wysokości wejścia na plażę od nr 49 do 52.
 • Kąpielisko morskie Gdańsk Jelitkowo – obejmujące 200 m linii brzegowej na wysokości wejścia na plażę nr 71 i 73.

Morskie wody przybrzeżne oceniane były pod względem mikrobiologicznym w oparciu o dwa wskaźniki zanieczyszczenia i dodatkowo kontrolowane organoleptycznie pod kątem występowania zakwitów i innych zanieczyszczeń.
W sezonie kąpieliskowym w 2012 r. z powodu zakwitu sinic, w okresie 06.07 - 10.07 i 28.07 - 30.07; tj.5 i 3dni, na kąpieliskach: Molo Gdańsk Brzeźno, Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno i Gdańsk Jelitkowo obowiązywał zakaz kąpieli. Ponadto z powodu awarii kolektora ściekowego, w dniach 01.08 – 10.08.2012 r. obowiązywał zakaz kąpieli na kąpielisku Molo Brzeźno. W pozostałym okresie jakość wody w kąpieliskach była przydatna do kąpieli. Dobrym stanem mikrobiologicznym w 2012 r. wyróżniały się kąpieliska położone wzdłuż Wyspy Sobieszewskiej, kąpielisko Stogi.

W komunikacie 1/2012 z dnia 29 czerwca 2012 WSSE podał informację o udostępnieniu kąpielisk morskich. 

L.p.

Nazwa akwenu

Gmina

Lokalizacja

1

Zatoka Gdańska

Miasto Gdańsk

Gdańsk Jelitkowo

2

Zatoka Gdańska

Miasto Gdańsk

Molo Gdańsk - Brzeźno 

3

Zatoka Gdańska

Miasto Gdańsk

Gdańsk - Stogi

4

Zatoka Gdańska

Miasto Gdańsk

Gdańsk - Sobieszewo

5

6

7

 Zatoka Gdańska 

Zat.Gdańska

Zat.Gdańska

Miasto Gdańsk

Miasto Gdańsk

Miasto Gdańsk

Gdańsk - Orle 

Brzeźno –

Dom Zdrojowy

Zagrożenie powodziowe

Gmina Miasta Gdańska położona jest na wzgórzach morenowych (Górny Taras), na nizinnych terenach nadmorskich (Dolny Taras) oraz terenach depresyjnych (Żuławy Gdańskie).
Pod względem hydrograficznym miasto dzieli się na szereg zlewni, z których wody gruntowe i deszczowe odprowadzane są do wód powierzchniowych :

 • grawitacyjnie, między innymi do - Potoku Oliwskiego (Jelitkowskiego), rowu i kolektora Kołobrzeska, Potoku Strzyża (Bystrzec I), Potoku Królewskiego (Bystrzec II), Potoku Jaśkowego, Potoku Siedlickiego, Potoku Oruńskiego, Kanału Raduni, rzeki Motławy,
 • mechanicznie, poprzez pompowanie melioracyjne - do rzek : Martwej Wisły, Motławy, Raduni, Opływu Motławy, Czarnej Lachy.

W granicach Gminy znajdują się następujące poldery : Orunia, Olszynka, Rudniki, Niegowo, Płonia Mała, Letniewo, Stogi, Sobieszewo.
Lokalnie z nisko położonych rejonów miasta, również część wód burzowych jest odprowadzana przy pomocy pompowni („Kliniczna”, „Rzeczypospolitej”, „Brzeźno”, „Litewska”, „Radunia”).
Specyficzny układ hydrograficzny miasta jest przyczyną szeregu problemów w zakresie gospodarki wodnej, szczególnie potencjalnego zagrożenia powodzią ze strony wezbrań sztormowych, spływu wód roztopowych i deszczy nawalnych,

Gdańsk chroniony jest od powodzi następującymi urządzeniami osłony przeciwpowodziowej:

 • wrotami przeciwsztormowymi Grodza Kamienna i Wrota Żuławskie zlokalizowanymi odpowiednio na Motławie i Opływie Motławy oraz wrotami zlokalizowanymi na Rozwójce (Kanale Pleniewskim) w ul. Sztutowskiej,
 • śluzą w Przegalinie i lewostronnym wałem Wisły, wałami Martwej Wisły oraz wałami wewnętrznymi Żuław Gdańskich,
 • pompowniami melioracyjnymi,
 • zbiornikami retencyjnymi na potokach spływających z Górnego Tarasu oraz na kolektorach deszczowych,
 • zrzutami powodziowymi z Kanału Raduni.

Miasto Gdańsk, mając świadomość potencjalnego zagrożenia powodzią, sukcesywnie, od początku lat dziewięćdziesiątych modernizuje istniejące obiekty osłony przeciwpowodziowej oraz buduje nowe. O poprawie zabezpieczenia przed powodzią świadczy sukcesywne zwiększanie ilości zbiorników retencyjnych, ich pojemności oraz przeprowadzanie regulacji koryt potoków w celu usprawnienia ich przepustowości.
Stan urządzeń wodnych osłony przeciwpowodziowej, będących w utrzymaniu Gminy Miasta Gdańska, na koniec 2012 r. wynosi: 46 zbiorniki retencyjne, 10 pompowni melioracyjnych, 3 zrzuty powodziowe oraz ok. 15,63 km wałów przeciwpowodziowych. W obrębie Miasta Gdańska zlokalizowanych jest 78,02 km potoków oraz część Kanału Raduni długości 9,815 km (pozostała część znajduje się na terenie Gminy Pruszcz Gdański), które są głównymi odbiornikami wód deszczowych.

System odwodnieniowy miasta funkcjonuje w oparciu o rzeki, potoki, kanalizację deszczową, kanały otwarte, rowy, pompownie wód deszczowych, pompownie melioracyjne. Jest on sukcesywnie przebudowywany i modernizowany.
Stan urządzeń kanalizacji deszczowej na koniec 2012 r. wynosi: kanały deszczowe 628,93 km, przykanaliki 86,18 km, 11 pompowni wód deszczowych, 17 350 wpustów ulicznych oraz 21 931 studni rewizyjnych. Wody opadowe są podczyszczane w 131 separatorach substancji ropopochodnych. W obrębie Miasta Gdańska zlokalizowanych jest 63,79 km kanałów otwartych oraz 168,10 km rowów.
 

Gdynia

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu
  • nazwa Chylonka
   • długość (km) 3,20 ,
   • ujście basen portowy
  • nazwa Cisowska Struga z dopływami Marszewska Struga i Potok Demptowski …
   • długość (km)     12,5 ,
   • ujście dopływ Zagórskiej Strugi, która wpływa do Zatoki Puckiej
  • nazwa Kacza
   • długość (km) 14,80 ,
   • dopływy: Potok Źródło Marii, Potok Wiczliński, Potok Przemysłowy,
   • ujście Zatoka Gdańska
  • nazwa Swelina
   • długość (km) 2,60,
   • ujście Zatoka Gdańska
 • kanały o długości powyżej 2 km brak
 • jeziora powyżej 5 ha brak
Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków  „Dębogórze”   lokalizacja 84-230 Rumia, Dębogórze -Zatoka Pucka, poza Gdynią

Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Badania wód powierzchniowych prowadzi WIOŚ w Gdańsku.
Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).
Dla badań wykonanych w r. 2004 i w latach następnych zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.
Dla badań  cieków wodnych z r.2007 i następnych dokonano  klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.
W odniesieniu do badań w r. 2010 dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 15listopada 2011 w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód Dz.U.258, poz 1550 oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 9 listopada 2011 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.258, poz.1045. 

Rzeka
Gmina
Punkt kontr./
ost. rok
 
 
Wyniki badań
 
St. sanit.
 
Klasyf. og.
 
 
km rzeki
badań
BZT5
ChZT/OWO
Nog
Pog
St. ekol./ Fiz-chem*
St. JCW 
Chylonka
Gdynia
uj.do basenu portowego / 0,5
2001
5,3
26,1
3,19
0,43
III
non
 
Gdynia
uj.do Zatoki
2004
7,8
33,7
3,23
0,47
V
IV
 
 
 
2007
 7,1
38,2 
 3,21
 0,36
 V
 V
Kacza
Gdynia
pow. Dąbrowy
2001
2,1
39,9
3,33
0,28
II
III
 
Gdynia
uj.do Zatoki Gd.
2002
2,7
25,4
1,93
0,22
III
III
 
Gdynia
Orłowo,uj.do Zatoki
2004
4,2
31,1
2,27
0,20
V
IV
 
 
Orłowo,uj.do Zatoki 
2007
3,4 
31,8 
2,1 
0,28 
IV 
IV 
    Orłowo,uj.do Zatoki 2008 2,8 bd 2,04 0,198 bd  
    Orłowo,uj.do Zatoki 2009  7,6 18,6  2,2  0,32  umiar.  zły
      2012  - słaby   
Cisa
Gdynia
pow.Pustek Cisowskich/12,0
2001
2,1
34,8
1,91
0,13
II
III
Cisowska Struga Gdynia Cisowa 2007 2,5 51,1 1,90 0,19 III V
Potok Kolibkowski
Gdynia
uj. Do Zatoki Gd.
2001
2,3
32,5
1,66
0,16
III
non
Wody portowe
Gdynia
Basen żeglarski im.Zaruskiego
1999
2,3
41,3
0,59
0,11
II
III
 
 
Basen I przy Nab.Pomorskim
1999
2,2
40,0
0,57
0,09
II
III
 
 
Basen III przy Nab. Szwedzkim
1999
2,4
39,8
0,58
0,08
II
III
 
 
Nab.Francuskie
1999
2,3
41,7
0,61
0,08
III
III
 
 
Basen IV przy Nab. Indyjskim
!999
2,3
41,7
0,61
0,08
III
non
 
 
 Basen V przy Nab.Rumuńskim
1999
2,8
38,5
0,76
0,1
III
non
 
 
Basen VII stocznia
1999
3,1
38,9
0,70
0,09
non
non
 
 
Dworzec Żeglugi Promowej
1999
3,6
41,8
0,71
0,13
non
non

Stan ekologiczny –st.ekol.
Klasyfikacja ogólna jako stan jednolitych części wód(st.JCW) 

Miano: BZT5(mgO2/dm3) , ChZT(  mgO2/dm3  ), OWO(mgC/ dm3), Nog(mgN/ dm3), Pog(mgP/ dm3).

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli
 • Gdynia Śródmieście - obejmujące 200m linii brzegowej,
 • Gdynia Redłowo - obejmujące 200m linii brzegowej,
 • Gdynia Orłowo - obejmujące 100m linii brzegowej ,
 • Gdynia Babie Doły - obejmujące 100m linii brzegowej.

Długość wybrzeża morskiego w granicach administracyjnych powiatu 7.1[km]

Długość wybrzeża, gdzie ze względów sanitarnych możliwe jest uruchomienie kąpielisk 4,18[km]
Zgodnie z komunikatem WSSE 1/12 z 29czerwca 2012r do użytkowania dopuszczono następujące kąpieliska

 • Zatoka Gdańska  Gdynia  Gdynia Śródmieście
 • Zatoka Gdańska  Gdynia  Gdynia Redłowo
 • Zatoka Gdańska  Gdynia  Gdynia Orłowo
 • Zatoka Gdańska  Gdynia  Gdynia Babie Doły

www.kapieliskagdynia.pl

Zagrożenie powodziowe

Brak zagrożeń w Gdyni

Powiat Bytowski

Wody powierzchniowe

 a)naturalne cieki wodne w granicach powiatu o długości powyżej 2km:

        [nazwa, długość, ujście]
 • rzeka Białka 5,3 km rz. Studnia
 • rzeka Brda 4,0 km rz. Wisła
 • rzeka Bukowina 3,6 km rz. Łupawa
 • rzeka Bystrzenica 14,3 km rz. Wieprza
 • rzeka Bytowa 22,6 km rz. Słupia
 • rzeka Boruja 11,8 km rz. Bytowa
 • rzeka Chocina 11,9 km rz. Brda
 • rzeka Czarna Woda 8,6 km rz. Wda
 • rzeka Czernica 11,7 km rz. Gwda
 • rzeka Doszenica 6,5 km rz. Wieprza
 • rzeka Gwiazda 3,2 km rz. Prondzona
 • rzeka Jutrzenka 12,6 km rz. Kamienica
 • rzeka Kamienica 27,2 km rz. Słupia
 • rzeka Kątnik 6,8 km rz. Studnia
 • rzeka Konitopska 4,4 km rz. Słupia
 • rzeka Koza 2,5 km rz. Słonecznica
 • rzeka Korzyca 4,4 km rz. Pokrzywna
 • rzeka Kunica 12,1 km rz. Pokrzywna
 • rzeka Łupawa 16,5 km Bałtyk
 • rzeka Łupawka 8,2 km rz. Łupawa
 • rzeka Malencinka 7,0 km rz. Studnia
 • rzeka Mała Czarna Woda 0,5 km rz. Czarna Woda
 • rzeka Miłacz 13,4 km rz. Wieprza
 • rzeka Obrowa 4,2 km rz. Łupawa
 • rzeka Osusznica 16,5 km rz. Chocina
 • rzeka Pierska Struga 11,5 km rz. Studnia
 • rzeka Pląsa 5,8 km rz. Studnia
 • rzeka Pokrzywna 25,8 km rz. Wieprza
 • rzeka Poleśnica 7,7 km rz. Kamienica
 • rzeka Pogorzelica 7,3 km rz. Łeba
 • rzeka Prądzona 11,5 km rz. Osusznica
 • rzeka Potok Maleniecki 4,0 km rz. Skatowa
 • rzeka Potok Brodek 11,9 km rz. Słupia
 • rzeka Rybiec 15,2 km rz. Pokrzywna
 • Struga Gostkowo 6,4 km rz. Bytowa
 • Struga Rosocha 3,8 km rz. Osusznica
 • Struga "C" Rosocha 1,1 km rz. Struga Rosocha
 • Struga Prądzona 3,4 km rz. Prądzona
 • Struga Zapceń 6,1 km rz. Słonecznica
 • Struga Niezabyszewska 3,8 km rz. Boruja
 • Struga Osieki 2,6 km rz. Bytowa
 • Struga "A" Karpno 3,2 km rz. Zbrzyca
 • Struga "C" Mielno 3,8 km rz. Zbrzyca
 • Struga "A" Zapceń 0,9 km Struga Zapceń
 • Struga Kramarzyńska 11,6 km rz. Wieprza
 • Struga Żerdziecka 2,5 km rz. Pokrzywna
 • rzeka Skatowa 7,5 km rz. Słupia
 • rzeka Słupia 46,9 km Bałtyk
 • rzeka Słupianka 7,1 km rz. Łupawa
 • rzeka Stropna 6,3 km rz. Słupia
 • rzeka Struga 7,4 km rz. Słupia
 • Struga Bożanka 4,9 km rz. Wieprza
 • Struga Miszewska 6,0 km rz. Bystrzenica
 • rzeka Struchowska Struga 9,9 km rz. Obrowa
 • rzeka Studnia 24,8 km rz. Wieprza
 • rzeka Ślizie 11,3 km rz. Pokrzywna
 • rzeka Wieprza 28,7 km Bałtyk
 • rzeka Zbrzyca 4,0 km rz. Brda
 • rzeka Żołenka 1,2 km rz. Wda  
 
kanały o długości powyżej 2 km:
 • Doprowadzalnik Karwno 2,7 km rz. Łupawa
 • Kanał Grzmiąca 5,1 km rz. Bytowa
 • Rurociąg "A" Miastko 0,1 km rz. Studnia

 

jeziora powyżej 5ha:

badania WIOŚ, od 2012 roku - stan ekologiczny, stan jednolitej częsci wód/rok badań  

Gmina Borzytuchom ( 10 )                                                                                          

 • Chotkowskie     pow. (ha) 58,0    głęb. max 10,3 przepływowe – tak, , badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/94.
 • Osiecko   pow. (ha) 30,0  głęb. max b.d,  przepływowe – tak
 • Duże    pow. (ha) 48,7   głęb. max b.d, przepływowe – tak
 • Moczydło   pow. (ha) 9,0   głęb. max 4,5  przepływowe – nie
 • Krosnowskie   pow. (ha) 10,6  głęb. max 9,5 przepływowe – nie
 • Herta ( Ogrodowe ) pow. (ha) 5,6  głęb. max b.d  przepływowe – nie
 • Cicha Woda - zalew pow. (ha) 44,5   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Wochowo   pow. (ha) 5,4   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Stradno    pow. (ha) 5,8  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Graniczne   pow. (ha) 5,9   głęb. max b.d przepływowe – tak
Gmina Bytów ( 19 )
 • Jeleń    pow. (ha) 88,9   głęb. max 33,2  przepływowe – nie, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/93,dobry,dobry/12
 • Boruja Duża   pow. (ha) 65,1  głęb. max 9,0 przepływowe – tak, , badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/92, -/11, b.dobry,brak oceny/12
 • Mądrzechowskie  pow. (ha) 52,4   głęb. max 4,8 przepływowe – tak
 • Niezabyszewskie  pow. (ha) 48,4   głęb. max 5,3 przepływowe – tak
 • Głęboczko   pow. (ha) 22,0  głęb. max 29,6 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/98
 • Ząbinowickie   pow. (ha) 16,7  głęb. max 10,0 przepływowe – nie
 • Gubisz    pow. (ha) 14,3  głęb. max 17,6 przepływowe – nie
 • Wiejskie   pow. (ha) 12,9   głęb. max 25,2 przepływowe – nie
 • Lubienieckie   pow. (ha) 11,7  głęb. max 8,2 przepływowe – nie
 • Stary Staw   pow. (ha) 11,0   głęb. max 10,0 przepływowe – tak
 • Rzepnica   pow. (ha) 10,0  głęb. max b.d, przepływowe – tak
 • Pyszne    pow. (ha) 10,0   głęb. max b.d, przepływowe – nie
 • Długie    pow. (ha) 8,0  głęb. max b.d, przepływowe – nie
 • Rekowskie   pow. (ha) 7,8  głęb. max 11,0 przepływowe – nie
 • Boruja Mała   pow. (ha) 7,6  głęb. max 10,5 przepływowe – nie
 • Płoczyca   pow. (ha) 7,1  głęb. max 11,0 przepływowe – nie
 • Udorpie   pow. (ha) 6,0  głęb. max b.d  przepływowe – tak, 
 • Dąbie Duże i Małe  pow. (ha) 16.7   głęb. max b.d przepływowe – nie
 • Czernik (Płotowo)  pow. (ha) 6,5  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Pinionko pow.(ha)22,8   głęb. max 10,7 przepływowe, badania WIOŚ II/05
Gmina Czarna Dąbrówka ( 26 )
 • Jasień Południowy  pow. (ha) 336,7  głęb. max 22,6 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad. II,II/99,02, 07,  st. ekol. dobry/10, zły/11,  dobry, dobry/12
 • Jasień Północny  pow. (ha) 240,5  głęb. max 32,2  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II,II/99,02,07,  st. ekol.b.dobry /10, zły/11, dobry, dobry/12
 • Karwno Duże   pow. (ha) 33,6  głęb. max 18,2 przepływowe – nie, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/96
 • Obrowo Duże   pow. (ha) 37,4   głęb. max 10,2 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/96
 • Kozie    pow. (ha) 103,0  głęb. max 16,9 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/95
 • Skotawsko Wielkie   pow. (ha) 80,0   głęb. max 8,7 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/98, zły/11, umiar.,zły /12
 • Skotawsko Małe  pow. (ha) 33,0   głęb. max b.d, przepływowe – tak
 • Mikorowo   pow. (ha) 42,6   głęb. max 5,3 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/95
 • Kopieniec Średni  pow. (ha) 10,0  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Kopieniec Duży  pow. (ha) 11,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Unichowo  pow. (ha) 19,0   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Piasno    pow. (ha) 6,4  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Sitno Duże   pow. (ha) 40,7   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Karwieńskie Małe pow. (ha) 7,5   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Stawisz ( Nożynko )  pow. (ha) 6,4  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Trzebiesz   pow. (ha) 33,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Odnoga   pow. (ha) 14,8   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Małe ( Rokity )  pow. (ha) 9,5  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Długie    pow. (ha) 15,1   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Lipieniec  pow. (ha) 10,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Pomyskie   pow. (ha) 9,8  głęb. max 6,0  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/92
 • Obrowo Małe   pow. (ha) 10,1   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Czarne   pow. (ha) 18,9   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Rokitno   pow. (ha) 6,8  głęb. max b.d  przepływowe – tak
Gmina Kołczygłowy ( 1 )
 • Graniczne   pow. (ha) 30,7   głęb. max 10,0  przepływowe – tak
Gmina Lipnica ( 29 )
 • Prondzona   pow. (ha) 16,9  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Gwiazdy Duże   pow. (ha) 210,4  głęb. max b.d  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/01, st.JCWzły/10, dobry,dobry/12
 • Piaszno Duże   pow. (ha) 68,8  głęb. max 24,3 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/98
 • Piaszno Małe   pow. (ha) 10,2   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Staw Młyński  pow. (ha) 5,4  głęb. max b.d. przepływowe – nie
 • Borzyszkowy    pow. (ha) 104,4  głęb. max 31,0 przepływowe – nie, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/00
 • Kamieniczno   pow. (ha) 120,7,  głęb. max 23,2 przepływowe – tak
 • Gwieździniec   pow. (ha) 50,8   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Mielonek   pow. (ha) 13,3  głęb. max b.d przepływowe – nie
 • Luboszka   pow. (ha) 9,3  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Bez nazwy   pow. (ha) 5,8  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Głęboczek   pow. (ha) 9,18  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Trzcinne   pow. (ha) 8,4  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Długie    pow. (ha) 25,5  głęb. max 8,7 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/99
 • Kielskie   pow. (ha) 139,6  głęb. max 23,3 przepływowe – tak,  badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II,II/90,03
 • Czarne    pow. (ha) 9,2  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Lipionek   pow. (ha) 5,1  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Brzezinek Duży  pow. (ha) 26,0  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Gliszczonek   pow. (ha) 11,6  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Kuchennik  pow. (ha) 5,7  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Kiedrowickie   pow. (ha) 104,85 głęb. max 7,1 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II,?/94,04 ,- /11
 • Księże    pow. (ha) 77,54  głęb. max 4,6 przepływowe – nie, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III,II/90,03
 • Osowo Duże   pow. (ha) 17,6  głęb. max b.d przepływowe – nie, 
 • Trzebielskie   pow. (ha) 76,8  głęb. max b.d  przepływowe – tak, badania WIOŚ st. ekol. dobry/10, b.dobry, brak ocen /12
 • Łąkie    pow. (ha) 156,4  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Młyńskie   pow. (ha) 8,9  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Długie   pow. (ha) 40,0  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Parszczenica   pow. (ha) 80,5  głęb. max 3,7 przepływowe – tak,  badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III,III/90,91,03
 • Wiejskie   pow.(ha)166  głęb. max 3,7 b.d   badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/89,03 
Gmina Miastko ( 37 )
 • Bobęcińskie Wielkie pow. (ha) 521,6  głęb. max 48,0  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I,?/97,04, st.JCWb.dobry/10, umiar.,zły/12
 • Bobęcińskie Małe  pow. (ha) 33,1  głęb. max 5,0 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I,?/97,04
 • Smołowe   pow. (ha) 35,5   głęb. max 12,2  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/97
 • Orle   pow. (ha) 11,2  głęb. max 10,8 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/01
 • Kamień Duży  pow. (ha) 49,4   głęb. max 15,2 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/96
 • Dolskie   pow. (ha) 34,8  głęb. max 30,0  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/03
 • Piasek    pow. (ha) 42,0  głęb. max 30,1 przepływowe – tak,  badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/02
 • Okunino   pow. (ha) 8,6   głęb. max b.d. przepływowe – tak, 
 • Byczyńskie  pow. (ha) 16,7  głęb. max 7,5 przepływowe – tak
 • Kościelne   pow. (ha) 72,5   głęb. max 17,8 przepływowe – tak
 • Wołczyca  pow. (ha) 36,5  głęb. max 8,0  przepływowe – tak
 • Skąpe    pow. (ha) 64,1  głęb. max 26,4 przepływowe – tak,  badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/92 
 • Świeszyńskie  W. pow. (ha) 31,6   głęb. max 14,6  przepływowe – tak
 • Studzieniczno  pow. (ha) 64,2  głęb. max 19,9 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/94
 • Pietrzykowskie(Głębokie)pow. (ha) 139,5 głęb. max 21,9 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/99
 • Słosineckie Wielkie pow. (ha) 41,5  głęb. max 8,1  przepływowe – tak
 • Słosineckie Małe pow. (ha) 28,8  głęb. max 5,0 przepływowe – tak, 
 • Lednik    pow. (ha) 7,4   głęb. max 12,0  przepływowe – tak
 • Bluj ( Głodowo )  pow. (ha) 43,4  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Pajerskie   pow. (ha) 20,5   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Białe ( Białynia )  pow. (ha) 8,2   głęb. max b.d przepływowe – tak, 
 • Siodło ( Kuźnia )  pow. (ha) 14,2  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Wałdowskie Małe  pow. (ha) 6,7   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Wałdowskie Duże pow. (ha) 12,1   głęb. max b.d przepływowe – tak,  badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/90
 • Lipczyńskie ( Olchy ) pow. (ha) 14,9   głęb. max b.d przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/90
 • Kwiśnieńskie Małe pow. (ha) 7,3   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Kwiśnieńskie Duże  pow. (ha) 12,0   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Kamnickie (Kamień) pow. (ha) 18,1   głęb. max b.d przepływowe – tak, 
 • Średnie (Wołcza M)  pow. (ha) 14,1   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Tursko   pow. (ha) 6,7   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Czarnka   pow. (ha) 12,5   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Czarne (Czarnka) pow. (ha) 8,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Kołoleż (Głodowo M)pow. (ha) 9,9   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Lipkowo ( Płaskie ) pow. (ha) 11,4   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Wołcza Mała   pow. (ha) 5,1   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Trzcińskie Duże pow. (ha) 29,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Zielonka    pow. (ha) 14,3   głęb. max b.d przepływowe – tak
Gmina Parchowo ( 10 )
 • bez nazwy (Nowa Wieś)pow. (ha) 7,32  głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Gogolinko   pow. (ha) 8,65   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Stropno   pow. (ha) 44,68  głęb. max b.d.  przepływowe – tak
 • Żukowskie   pow. (ha) 140,3  głęb. max b.d przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/93
 • Księże    pow. (ha) 8,21   głęb. max b.d.  przepływowe – nie
 • Nakla   pow. (ha) 29,52  głęb. max b.d. przepływowe – nie, 
 • Sumino   pow. (ha) 105,9  głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Chośnica  pow. (ha) 5,04  głęb. max b.d  przepływowe – nie
 • bez nazwy  pow. (ha) 6,62  głęb. max b.d przepływowe – nie
 • bez nazwy   pow. (ha) 18,61  głęb. max b.d.  przepływowe – nie, 
Gmina Studzienice ( 23 )
 • Studzieniczno-Kłączno-Ryńskie pow. (ha) 215,5, głęb. max 23 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.     II/99 
 • Somińskie   pow. (ha) 433,1,  głęb. max 14,0 przepływowe – tak
 • Cechyńskie Małe  pow. (ha) 48,4  głęb. max 19,7  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/92
 • Cechyńskie Wielkie  pow. (ha) 45,6   głęb. max 13,3 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/93
 • Glinowskie   pow. (ha) 34,0   głęb. max 15,5 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/94
 • Lubaszki   pow. (ha) 8,1  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Dyk    pow. (ha) 5,9   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Gromadzkie  pow. (ha) 11,0   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Jabłończ   pow. (ha) 8,5  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Dzierzażnik   pow. (ha) 6,0   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Mile ( Księże )  pow. (ha) 6,6   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Lubaszki Wielkie  pow. (ha) 8,8  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Lubieniec Duży  pow. (ha) 5,3   głęb. max b.d przepływowe – nie
 • Wiejskie (Prondzonka) pow. (ha) 5,6   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Długie ( Osława )  pow. (ha) 11,7  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Łąkie    pow. (ha) 25,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Helenowo  pow. (ha) 9,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Krążno    pow. (ha) 15,0  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Okunie ( Okolno )  pow. (ha) 13,7   głęb. max b.d przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/90
 • Czarna Dąbrowa pow. (ha) 40.0   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Czeruch   pow. (ha) 11,1  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Wiejskie (Czarna D)  pow. (ha) 5,6   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Laska     pow. (ha) 61,5   głęb. max b.d przepływowe – tak, 
Gmina Trzebielino ( 6 )
 • Trzebielińskie   pow. (ha) 30,8   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Miłaczewo   pow. (ha) 16,5   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Bakowo ( Leśnik )  pow. (ha) 8,1   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Darnowskie  pow. (ha) 8,7   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Święto ( Święte )  pow. (ha) 8,9   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Wałdowskie Duże pow. (ha) 12,1   głęb. max b.d przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/90
GminaTuchomie ( 11 )
 • Kamieniczno   pow. (ha) 120,7, głęb. max 23,2, przepływowe – tak
 • Piaszno   pow. (ha) 24,1  głęb. max b.d,  przepływowe – nie, 
 • Trzebiatkowskie D.  pow. (ha) 14,2  głęb. max b.d,  przepływowe – tak
 • Trzebiatkowskie M.  pow. (ha) 11,1  głęb. max b.d,  przepływowe – tak
 • Długie    pow. (ha) 10,0  głęb. max b.d,   przepływowe – nie
 • Białe    pow. (ha) 9,52  głęb. max b.d,  przepływowe – nie
 • Przytarnia   pow. (ha) 7,78  głęb. max b.d,  przepływowe – tak
 • Krumer ( Krzywe ) pow. (ha) 7,21  głęb. max b.d,  przepływowe – nie
 • Gwodny   pow. (ha) 6,10  głęb. max b.d,  przepływowe – nie
 • Spore    pow. (ha) 5,78  głęb. max b.d,  przepływowe – nie
 • Bagno    pow. (ha) 5,60  głęb. max b.d,  przepływowe – nie

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika

Borzytuchom
 • oczyszczalnia Borzytuchom – rów melioracyjny, grunt
Bytów
 • oczyszczalnia Bytów - rzeka Bytowa
Czarna Dąbrówka
 • oczyszczalnia Czarna Dąbrówka - rzeka Łupawa
 • oczyszczalnia Jasień - jezioro Jasień
 • oczyszczalnia Karwno - jezioro Małe Karwno
 • oczyszczalnia Mikorowo - do gruntu
Kołczygłowy
 • oczyszczalnia Kołczygłowy - rzeka Brodek
 • oczyszczalnia Łubno - rzeka Pokrzywna
 • oczyszczalnia Gałęźnia Wielka - poprzez ciek bez nazwy do rzeki Słupi
Lipnica
 • oczyszczalnia Upiłka – rzeka Prądzona
Miastko
 • oczyszczalnia Węgorzyno - rzeka Studnica
 • oczyszczalnia Dretyń - rzeka Miłacz
 • oczyszczalnia Słosinko - do ziemi
 • oczyszczalnia Świerzenko - do ziemi
Parchowo
 • oczyszczalnia Parchowo - rzeka Stropna
Studzienice
 • oczyszczalnia Ugoszcz - rzeka Bytowa
Trzebielino
 • oczyszczalnia Zielin - rzeka Bystrzenica
 • oczyszczalnia Trzebielino - rzeka Kunica
Tuchomie
 • oczyszczalnia Tuchomie - rzeka Kamienica
 • oczyszczalnia Tągowie - rzeka Jutrzenka
 • oczyszczalnia Kramarzyny - poprzez Rów Kramarzyński do rzeki Wieprzy
 • oczyszczalnia Modrzejewo - rzeka Kamienica

Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Ocenę stanu jezior i ostatni, znany rok badania podano przy liście jezior położonych w powiecie bytowskim, pkt 1.
 
Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej- klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku ,Delegatura w Słupsku, do roku 2003 włącznie (kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe).
Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004
Dla badań  cieków wodnych z r.2007 i późniejszych dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.
W odniesieniu do badań w r. 2010 dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 15listopada 2011 w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód Dz.U.258, poz 1550 oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 9 listopada 2011 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.258, poz.1045.

 

 
 
 
 
 
 
Wyniki badań
 
                 
Kl. og./stJCW
Rzeka
 Gmina
Punkt kontr./km rzeki
ost. rok badań
BZT5
ChZT/OWO
Nog
Pog
St. Sanit/st.ekol.
 
Słupia
Parchowo
Parchowo/113,0
2003
3,0
13,4
1,13
0,07
II
II
 
 
Parchowo/113,0
2007
2,20
13,0
1,16
0,07
III
III
 
 
Parchowo/113,0
2008
3,56
bd
0,84
0,06
bd
bd
 
 
Parchowo/113,0
2009
2,89
6,66
0,636
0.048
D
D
 
 
Parchowo/113,0
2010
2,55
4,65
1,061
0,081
-
 
 
Parchowo
Soszyca/103,2
2003
2,9
13,8
1,06
0,07
II
II
 
Czarna Dąbrówka
Gołębia Góra /95,1
2003
2,9
13,4
0,98
0,08
II
II
 
 
Gołębia Góra /95,1
2008
3,66
bd
0,92
0,07
bd
bd
 
 
Gołębia Góra /95,1
2009
3,03
6,87
0,908
0,071
D
Z
 
 
Gołębia Góra /95,1
2012
3,1
3,7/4,4
0,96
0,073
db i pow
 
 
Kołczygłowy
Gałęźna Mała /68,7
2003
3,2
14,3
1,25
0,08
II
II
 
 
Gałęźna Mała /68,7
2007
2,38
17,5
1,62
0,07
III
III
 
 
Gałęźna Mała /68,7
2008
3,95
5,35*
0,91
0,07
bd
bd
 
 
Gałęźna Mała /68,7
2009
3,74
6,85
0,761
0,044
D
-
 
 
Gałęźna Mała /68,7
2010
3,38
-
-
0,060
-
-
Bytowa
Bytów
Bytów / 22,5
2003
3,5
25,5
1,90
0,15
III
II
 
Borzytuchom
Gostkowo / 12,9
2003
3,9
21,7
1,90
0,18
non
II
 
 
Gostkowo / 12,9
2008
4,06
bd
1,48
0,133
bd
bd
 
 
Gostkowo / 12,9
2009
3,68
9,78
1,451
0,110
D
D
 
 
Gostkowo / 12,9
2010
3,34
8,91
1,755
0,172
III
-
 
 
Gostkowo / 12,9
2012
-
-
-
-
umiar
 
 
 
Przyborzyce
2012
3,2
8,0/8,1
1,52
0,121
umiar
 
Kamienica
Tuchomie
Tuchomie / 24,5
2003
3,5
14,9
1,37
0,08
III
II
 
Kołczygłowy
Krępnica / 4,5
2003
3,3
17,1
1,22
0,11
II
II
 
 
Krępnica / 4,5
2008
3,25
bd
0,98
0,288
bd
bd
 
 
Krępnica / 4,5
2009
3,70
7,89
0,783
0,072
D
D
 
 
Krępnica / 4,5
2012
3,3
5,4/5,7
1,05
0,093
db I pow
 
Łupawa
Parchowo
Chośnica/95,0
2001
2,9
82?
2,85
0,15
III
III
 
Parchowo
Obrowo/90,0
2001
6,3
36,4
1,74
0,18
I
III
 
 
Obrowo/90,0
2007
4,56
30,4
1,76
0,12
II
IV
 
Czarna Dąbrówka
Zawiaty / 81,9
2004
1,9
16,0
0,83
0,07
III
II
 
 
Zawiaty / 81,9
2008
3,11
bd
0,76
0,221
bd
bd
 
 
Zawiaty / 81,9
2009
3,06
7,77
0,571
0,053
U
Z
 
 
Zawiaty / 81,9
2010
2,20
4,23
0,953
0,067
III
-
 
 
Kozin/76,2
2012
 
 
 
 
 
 
 
Czarna Dąbrówka
Podkomorzyce/ 66,2
2004
2,7
25,8
1,56
0,16
III
II
Pogorzelica
Czarna Dąbrówka
Warcimino/14,1
2000
3,2
23,8
2,61
0,08
III
II
 
Czarna Dąbrówka
Warcimino/14,1
2005
2,7
23,0
2,3
0,06
III
II
Wieprza
Miastko
Czarnica / 105,8
2002
2,6
34,5
1,84
0,12
III
II
 
 
Czarnica / 105,8
2006
2,57
28,0
2,12
0,096
IV
III
 
Trzebielino
Bożanka / 91,6
2002
2,0
22,1
1,14
0,1
II
II
 
 
Bożanka / 91,6
2006
2,65
15,5
1,39
0,1
IV
III
 
 
Bożanka / 91,6
2008
2,42
7,79*
1,14
0,10
bd
bd
 
 
Bożanka / 91,6
2010
2,11
-
-
0,079
-
-
 
 
Bożanka / 91,6
2012
2,6
6,2/5,9
1,03
0,107
umiar
 
 
Trzebielino
Popielewko / 85,0
2002
2,4
19,8
1,20
0,12
III
II
 
 
Popielewko / 85,0
2006
2,38
11,5
1,36
0,118
III
III
Pokrzywna
Trzebielino
Poborowo / 15,8
2002
1,9
15,9
1,04
0,11
III
II
 
 
Poborowo / 15,8
2006
2,10
9,9
0,91
0,109
III
III
 
 
Poborowo / 15,8
2007
1,48
12,6
0,67
0,09
IV
III
 
 
Poborowo / 15,8
2012
 
 
 
 
 
 
 
Trzebielino
Bąkowo / 4,6
2002
2,3
26,4
1,60
0,13
III
II
 
 
Bąkowo / 4,6
2006
2,32
21,5
2,42
0,123
IV
III
 
 
Bąkowo / 4,6
2007
2,08
28,7
1,58
0,12
III
III
 
 
Bąkowo / 4,6
2008
bd
bd
bd
bd
bd
bd
 
 
Bąkowo / 4,6
2011
2,6
9,5
2,03
0,11
dobry
b.dobry
 
Trzebielino
Osówko / 0,8
2002
2,1
26,9
1,46
0,14
III
II
 
 
Osówko / 0,8
2012
 
 
 
 
 
 
Studnica
Miastko
MiastkoI / 28,0
2002
3,5
18,1
1,65
0,12
III
II
 
Miastko
Miastko II / 23,0
2002
3,6
20,1
1,90
0,16
non
II
 
 
Miastko II / 23,0
2006
3,05
11,4
1,74
0,157
IV
III
 
 
Miastko II / 23,0
2007
2,36
14,5
1,25
0,12
IV
III
 
 
Miastko II / 23,0
2010
2,83
10,35
1,501
0,127
III
-
 
 
Miastko / 23,0
2012
-
-
-
-
db i pow
 
 
Miastko
Kawcze / 11,7
2002
2,7
22,2
1,72
0,15
non
II
 
 
Kawcze / 11,7
2006
2,44
11,81
1,66
0,128
IV
III
Bystrzenica
Trzebielino
Zielin / 21,1
2002
2,1
32,0
2,19
0,14
III
II
 
 
Zielin / 21,1
2006
2,74
25,7
2,84
0,109
IV
IV
 
 
Korzybie/0,9 
2008
2,87
bd
2,21
0,130
bd
bd
Bożanka
Trzebielino
Bożanka / 0,5
2002
2,0
8,0
o,85
0,12
II
II

 *ChZT                                                                                                                                          

 

Od r .2009 OWO zamiast ChZT

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • nie opracowano

Powiat Chojnicki

Wody powierzchniowe

naturalne cieki wodne w granicach powiatu

 • rzeka Brda , długość 217 km , ujście do rzeki Wisły ,
 • rzeka Wda , długość 168 km , ujście do rzeki Wisły ,
 • rzeka Chocina , ujście do j. Karsińskiego w zlewni rzeki Brdy ,
 • Czerska Struga , ujście do rzeki Brdy ,
 • Raciążska Struga , ujście do rzeki Brdy ,
 • rzeka Niechwaszcz , ujście do rzeki Wdy ,
 • rzeka Zbrzyca , ujście do jeziora Witoczno w zlewni rzeki Brdy ,
 • rzeka Kłonecznica , ujście do rzeki Zbrzycy ,
 • rzeka Mlusina , ujście do rzeki Zbrzycy ,
 • rzeka Parzenica , ujście do rzeki Niechwaszcz ,
 • Struga Siedmiu Jezior , ujście do jeziora Charzykowskiego w zlewni rzeki Brdy ,
 • Kulawa , ujście do rzeki Zbrzycy ,
 • Orla Struga , ujście do jeziora Łąckiego w zlewni rzeki Brdy ,
 • Struga Czerwonka , ujście do jeziora Charzykowskiego w zlewni rzeki Brdy ,
 • Klaskawska Struga , ujście do Czerskiej Strugi ,
 • Rów Czernicki , ujście do jeziora Dybrzk w zlewni rzeki Brdy

kanały o długości powyżej 2 km

 • nazwa: Wielki Kanał Brdy , ujście- rozlewa się na łąkach ,
 • Kanał Wdy - rozlewa się na łąkach

jeziora powyżej 5 ha: nazwa, powierzchnia, głębokość, przepływowe (tak/nie), kl.cz., rok badań, od roku 2011 stan ekologiczny, stan JCW/rok badań

 • Skąpe - 158,06 ha - 20,1 m - kl. czystości II, 2007/bez klasyfikacji
 • Kły - 18,3 ha - 7,8 m - kl. czystości - brak danych
 • Młosina Mała - 15,6 ha - kl. czystości - brak danych
 • Kały - 6,58 ha - 1,1 m - kl. czystości - brak danych
 • Brzeżno - 35,53 ha - 9,7 m - kl. czystości - brak danych
 • Młosino Duże - 42,67 ha - 22,4 m - brak danych
 • Lesno Górne - 53,41 ha - brak danych - brak danych
 • Gacno Małe - 17,44 ha - 5,5 m - brak danych
 • Ostrowie - Józefowo - 272,27 ha - 43,0 m - klasa czystości I
 • Gacno Wielkie - 13,42 ha - brak danych - brak danych
 • Płęsno - 46,04 ha - 11,0 m – II, 91
 • Nierybno - 10,36 ha - 7,5 m - brak danych
 • Krzywce Wielkie - 28,36 ha - 15,0 m - brak danych
 • Krzywce Małe - 13,35 ha - brak danych - brak danych
 • Zielone - 25,17 ha - brak danych - brak danych
 • Jeleń - 48,12 ha - 10,7 m - klasa czystości I,93
 • Dybrzk - 235,87 ha - 19,0 m - kl. czystości II,II/93,03
 • Kosobudno - 56,07 ha - brak danych - kl. czystości II,II/93,03, st.ek. bardzo dobry/11, b.dobry/dobry/12
 • Łąckie - 155,5 ha -19,0 m - kl. czystości II,II/93,03
 • Płęsno - 92,85 ha - 37,0 m - kl. czystości II,91
 • Gardliczno Duże - 33,36 ha - brak danych - kl. czystości I,96
 • Gardliczno Małe - 13,29 ha - 26,5 m - brak danych
 • Witoczno - 99,28 ha - brak danych - kl. czystości II,II/93,03
 • Nowionek - 10,60 ha - brak danych - brak danych
 • Czarne - 9,19 ha - brak danych - brak danych
 • Zmarłe - 30,92 ha - 19,4 m - kl. czystości II,91
 • Laska - 61,54 ha - 4,6 m - kl. czystości II,II/91,03; st.ekol-um. , st JCW-słaby/zły/12
 • Śluza - 51,18 ha - 6,1 m – II,II/91,03, 
 • Skrzynki Małe -30,76 ha - 8,3 m - brak danych
 • Wieckie - 42,28 ha - 7,9 m - brak danych
 • Łowne Duże - 16,58 ha - brak danych - brak danych
 • Charzykowskie - 1381,09 ha - 30 m - kl. czystości  płd III,II,płn II,II/95,03 , stan ekologiczny III/10, umiar/zły/12
 • Skszynka / Mielnica - 30,07 ha - brak danych - kl. czystości II
 • Karsińskie /Długie - 701,67 ha - 27,1 m - kl. czystości cz.wsch III,II,cz. zach.II,II/92,03
 • Głuche Duże - 39,92 ha - 17,2 m - kl. czystości II,98 , Gmina Chojnice,
 • Głuche Małe - 9,74 ha - 12,9 m - kl. czystości II,98 Gmina Chojnice,
 • Wegner - 10,90 ha - brak danych - brak danych
 • Niedzwiedzie - 30,33 ha - 8,3 m - brak danych
 • Trzemeszno - 189,63 ha - 4,8 – III,II/94,03
 • Czarnogłowie - 15,84 ha - brak danych - brak danych
 • Mętno - 15,44 - brak danych - brak danych
 • Głuche Małe - 17,28 ha - brak danych - kl. czystości II/95, Gmina Brusy
 • Głuche Duże - 45,91 ha - 29,8 - kl. czystości II/95, Gmina Brusy
 • Parzyn - 51,23 ha - 2,0 m - kl. czystości II,97
 • Kruszyńskie - 476,03 ha - 7,0 m – II/2000, umiar/zły/12
 • Somińskie - 364,35 ha - 14,0 m – III/2000
 • Leśno Dolne - 43,35 ha - 8,3 m - brak danych
 • Lichnowskie - 12,04 ha - brak danych - brak danych
 • Ostrowite – 280,7 ha – 43,0 m – I/96, st.ek. bardzo dobry/11, b.dobry/brak oceny/12
 • Śpierewnik - 141,56 ha - 14,0 m - kl. czystości III /90,04
 • Suszek - 11,91 ha - brak danych - brak danych
 • Wysockie - 23,36 ha - brak danych - brak danych
 • Świdno - 20,83 ha - brak danych - brak danych
 • Ostrowite - 41,14 ha - 8,4 m - brak danych
 • Świdno - 20,83 ha - brak danych - brak danych
 • Milachowo - 63,55 ha - brak danych - kl. czystości III, 97
 • Warszyn - 36,42 ha - 4,7 m - brak danych
 • Główka - 9,33 ha - brak danych - brak danych

 

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Jarcewska Struga
 • rzeka Brda
 • rzeka Niechwaszcz
 • Czerska Struga
 • Wielki Kanał Brdy 
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Badania wód powierzchniowych prowadzi WIOŚ w Gdańsku.
Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).
Dla badań wykonanych w r. 2004 i w latach następnych zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.
Dla badań cieków wodnych z r.2007 i następnych dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.
W odniesieniu do badań w r. 2010 dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15listopada 2011 w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód Dz.U.258, poz 1550 oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.258, poz.1045. 

 

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./

ost. rok

 

 

Wyniki badań

 

 

Klasyf. og.

 

 

 

km rzeki

badań

BZT5

ChZTCr/OWO

Nog

Pog

St. sanit./St. ekol.

 Og/St. JCW.

 

Brda

Konarzyny

Ciecholewy /166,7

2003

1,8

21,9

1,38

0,15

II

III

      Kopernica /163,2 2008 2,39 5,22* 1,11 0,076 bd bd
      Kopernica /163,2 2009  3,19 7,60  1,140  0,062 
      Kopernica /163,2 2010 2,2 - - 0,07 - -

 

 

Chojnice

Małe Swornegacie / 158,0

2003

2,1

22,7

1,06

0,12

I

non

 

 

Chojnice

Swornegacie / 152,6

2003

1,6

20,6

0,97

0,11

I

II

 

 

Chojnice

pon.jez.Kosobudno / 136,2

2003

2,0

21,7

0,97

0,12

I

II

     

pon.jez.Kosobudno Męcikał / 136,5

2008 2,54 4,36 0,86 0,107 bd bd
     

pon.jez.Kosobudno Męcikał / 136,5

2009  3,05 8,03  0,755  0,069 
     

pon.jez.Kosobudno Męcikał / 136,5

2010 2,15 - - 0,082 - -
      Męcikał / 136,5 2011 2,1 6,0 0,98 0,08 dobry dobry

 

 

Czersk

Rytel / 123,1

2003

2,2

19,6

1,04

0,12

I

II

 

 

Czersk

Rytel/123,1

2005

1,9

16,4

1,04

0,15

II

III

 

 

Czersk

Rytel/123,1

2006

1,9

14,2

0,90

0,12

II

III

   

Czersk

Rytel/123,1

2008 3,18 bd 0,79 0,096 bd bd
     

Rytel/123,1

2009  2,72 8,22  0,973  0,080 

 

Zbrzyca

Brusy

Parzyn / 29,4

2003

3,3

21,8

1,05

0,06

I

III

 

 

Chojnice

pon.uj.Młosiny/25,0

2003

3,0

22,8

0,99

0,06

II

III

 

 

Brusy

Laska,wlot do jez. / 12,6

2003

2,6

20,2

0,98

0,10

I

III

 

 

Chojnice

Swornegacie, wlot do jez. Witoczno / 1,0

2003

2,6

20,5

0,95

0,10

II

non

  Czerwona Struga Chojnice Babilon / 10,0 2008 3,52 bd 1,54 0,093 bd bd
      Babilon / 10,0 2009  3,61 10,87  1,358  0,076 

 

Czerwona Struga

Chojnice

Kopernica -uj.do jez.Charzykowskiego /  1,4

2003

2,4

24,6

1,60

0,15

II

II

 

Jarcewska Struga

Chojnice

uj.do jez.Charzykowskiego /  0,5

2003

10,3

46,6

7,94

1,15

III

non

Chocina

Chojnice

Chociński Młyn / 7,0

2003

2,2

22,3

1,57

0,17

II

II

  Chojnice

Chociński Młyn / 7,0

2008 2,41 bd 1,73 0,101 bd bd
   

Chociński Młyn / 7,0

2009  3,27 8,42  1,193  0,080 
   

Chociński Młyn / 7,0

2010 2,33 6,08 1,990 0,120 III -

Kulawa

Chojnice

uj.do Zbrzycy / 0,75

2003

1,7

19,7

0,49

0,10

II

II

Kłonecznica

Brusy

pon.miejsc.Laska

2003

2,7

23,0

1,19

0,13

II

II

Niechwaszcz

Brusy

pon.m.Brusy / 35,0

2000

2,4

50,3

1,70

0,32

III

III

 

Czersk

Dębowiec / 11,4

2000

2,2

28,1

1,55

0,21

II

II

*ChZTMn

Od r.2009 OWO zamiast ChZT5, zamiast stanu sanitarnego-stan/potencjał ekologiczny, zamiast klasyfikacji ogólnej-stan JCW (jednolitej części wód), Z-zły, D-dobry stan ekologiczny BD-bardzo dobry, D-dobry, U-umiarkowany, r.2010 st.ekol. III-umiarkowany
Miano: BZT5(mgO2/dm3) , OWO(mgC/ dm3),Nog(mgN/ dm3), Pog(mgP/ dm3). 

 

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe
 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • nie stosuje się 

Powiat Człuchowski

Wody powierzchniowe

Naturalne cieki wodne w granicach powiatu

Nazwa Długość - km Ujście - rzeka

Biała

14,3

Gwda

Bińcze

9

Gwda

Brzęczek

11,5

Gwda

Brda

48

Wisła

Chechło

5,9

Gwda

Chrząstawa

34

Gwda

Cylnica

18

Brda

Czernica

45,1

Gwda

Debrzynka

19,8

Gwda

Gnilec

10,2

Gwda

Klewiatka

5,8

Brda

Lipczynka

17,4

Brda

Łobzonka

3,2

Noteć

Modra

11,1

Brda

Polnica

11,5

Brda

Puczków

5,1

Brda

Ruda

20,1

Brda

Stołunia

9

Noteć

Szczyra

18,2

Gwda

 

 • kanały o długości powyżej 2 km

 

Lp Nazwa Długość

1

k. Cisowo

5,5

2

k. Jaromierski

11,8

3

k. Łękiński

2,8

4

k. Nowa Wieś

6,6

5

k. Wierzchowo

8,4

 

 • jeziora powyżej 5 ha

 

Nazwa jeziora
Gmina
Obręb
Pow. (ha)
 Śr. głęb. (m) 


 

Przep.
Ocena
St.ek.
St.jcw/rok
Dymno (Koczalskie)
Koczała
Koczała
88,69
7
tak
 
Głębokie
Koczała
Pietrzykowo
8,18
10,1
tak
 
(Pietrzykowskie Duże)
 
 
138,9
10,1 
tak
 
Ciemno (Pietrzykowskie)
Koczała
Pietrzykowo
58
3,3


 

 
Pietrzykowo (Piotrowskie)
Koczała
Pietrzykowo
8,33
b.d.
tak
 
Starzeńskie
Koczała
Starzno
33
6,3
tak
 
Cietrzewie (Sękacz)
Koczała
Trzyniec
19,05
2,1
nie 
 
Zalane
Koczała
Trzyniec
15,21

3,1
 

tak
 
Przechlewskie (Dźwierzeńskie)
Koczała
Dźwierzno
22

5,1
 

tak
 
Łękinia (Łęknica)
Koczała
Łękinia
21,45

3,1
 

tak
 
Bardo (Przyłękińskie)
Koczała
Łękinia
12,17
4,3
tak
 
Skarbno
Koczała
Łękinia
6,23
b.d.
nie 
 
Resko I
Koczała
Łękinia
5,54
b.d.
nie 
 
Krucze
Koczała
Bielsko Pom.
7,13
b.d
tak
 
Bielsko
Koczała
Bielsko Pom.
11,73
b.d.
tak
 
Rychnowskie
Człuchów
m. Człuchów
167,8687
13,1 
tak
 
Miejskie Duże
Człuchów
m. Człuchów
38,2693
10,2
tak
 
Urzędowe
Człuchów
m. Człuchów
73,8979
7,6
tak zły/11
Umiar/zły/12
Miejskie Małe
Człuchów
m. Człuchów
31,8463
1,5
tak
 
Wieldządz (Biały Zdrój)
Człuchów
Barkowo
55,68
3,2 
tak
 
Jęczniki
Człuchów
Jęczniki
17,45
4,2
tak
 
Mąkowy (Wierzchowo)
Człuchów
Jęczniki
29,3
2,3
tak
 
Tuczno (Marysińskie-Tuczne)
Człuchów
Kołdowo
35,26
2,4
tak
 
Krępsko
Człuchów
Krępsk
385,27
5,9 
tak
 
Krępna (Staw Krępina)
Człuchów
Krępsk
8,97
b.d.
tak
 
Kłodzko Duże (Łodzin Duży)
Człuchów
Kiełpin
42,72
0,9
tak
 
Kiełpińskie (Przechlewskie)
Człuchów
Kiełpin
17,02
0,5
nie 
 
Dużych Okoni
Człuchów
Polnica
15,36
5,5
nie 
 
Węgorzyn
Człuchów
Polnica
18,1
4
tak
 
Gostudno (Gostyńskie)
Człuchów
Polnica
48,19
4,3
tak
 
Kłodzko Małe (Łodzin mały)
Człuchów
Polnica
20,46
2
tak
 
Wandzińskie
Człuchów
Polnica
13,01
1,8
tak
 
Polnickie
Człuchów
Polnica
8,31
b.d.
tak
 
Buszewo
Człuchów
Sieroczyn
8,64
b.d.
tak
 
Gwiazda (Krętek)
Przechlewo
Płaszczyca
44
9,7
tak
 
Płask
Przechlewo
Płaszczyca
21,99
3,1
tak
 
Lipczyno
Przechlewo
Przechlewko
12,14
2,1
tak
 
Krasne
Przechlewo
Przechlewko
29,43
2,8 
nie 
 
Plasno (Płosno)
Przechlewo
Przechlewko
24,69
6,2
nie 
 
Lipczyno Wielkie
Przechlewo
Przechlewko
154,66
9
tak
 
Szczytno Duże
Przechlewo
Szczytno
615,77
8
 tak/zły 11 
Słaby/zły/12
Poddębie
Przechlewo
Lisewo
15
2,6
tak
 
Szczytno Małe (Szycienko)
Przechlewo
Lisewo
32
3,6 
tak
 
Końskie
Przechlewo
Lisewo
55
9
 tak/zły 11 
Dobry/-/12
 
Garbek
Przechlewo
Garbek
10,13
b.d.
tak
 
Sosnowe (Czosnowo)
Przechlewo
Sąpolno
15,58
4,9
tak
 
Glina
Przechlewo
Sąpolno
10,67
b.d.
tak
 
Przechlewskie (Wiejskie)
Przechlewo
Przechlewo
20,07
4,5
tak
 
Długie
Przechlewo
Przechlewo
43
8,8 
tak
 
Liny
Przechlewo
Dąbrowa
24,63
4,6
tak
 
Szare
Przechlewo
Lisewo
8
b.d.
tak
 
Pijawka
Przechlewo
Lisewo
5,24
b.d.
nie 
 
Kiełpińskie
Przechlewo
Kiełpin
7,57
b.d.
nie 
 
Płosno
Przechlewo
Przechlewo
5,08
b.d.
tak
 
Rąbki
Przechlewo
Przechlewo
7,09
b.d.
tak
 
Kumki II
Przechlewo
Przechlewko
5,56
b.d.
tak
 
Orzechowo
Rzeczenica
Olszanowo
21,2
7,9
tak
 
Olszanowo Duże (Olszanowskie)
Rzeczenica
Olszanowo
68,83
6,2 
nie 
 
Gardzkie (Grodzkie)
Debrzno
Cierznie

16,06
 

6,8
nie 
 
Długie
Debrzno
Grzymisław

26,06
 

b.d.
tak
 
Ostrów Duży (Czarnowo)
Debrzno
Uniechów

23,15
 

2,8
tak
 
Główne (Trudna)
Debrzno
Rozwory

20,32
 

1,6
tak
 
Żuczek (Żukowo)
Debrzno
Debrzno

50,66
 

9,2
tak
 
Staw Miejski (Debrzno)
Debrzno
Debrzno

26,3692
 

5
tak
 

 

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie - Debrzno - rzeka Debrzynka 
 • Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Człuchowie - Człuchów rz. Chrząstawa 
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie - Przechlewo - rz. Lipczynka 
 • Auto - Delta Lipczynak, Lipczynek - rz. Lipczynka 
 • PPHU ROLPAKO w Pakotulsku -Pakotulsko - rz. Brda 
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wyczechach - Wyczechy - rów melioracyjny
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krzemieniewie - Krzemieniewo - rów melioracyjny
 • Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne sp. z o.o. w Czarnem - Czarne - rz. Czernica 
 • Jednostka Wojskowa w Czarnem - Czarne - rz. Czernica 
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale - Koczała - rów melioracyjny 
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale - Pietrzykowo - rów melioracyjny 
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy - Rzeczenica - rów melioracyjny
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy - Pieniężnica - rz. Czernica 
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody prowadzi WIOŚ w Gdańsku w tym część badań wykonanych jest przez Oddział WIOŚ w Słupsku
Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: 
według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ). Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.
 
Dla badań  cieków wodnych z r. 2007  i późniejszych dokonano  klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.
W odniesieniu do badań w r. 2010 dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 15listopada 2011 w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód Dz.U.258, poz 1550 oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 9 listopada 2011 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.258, poz.1045.
 
Rzeka
Gmina
Punkt kontr./
Rok
 
 
Wyniki badań
 
 
Klasyf. og.
 
 
km rzeki
badań
BZT5
ChZTCr/
 OWO
Nog
Pog
St.san/ek
St.JCW 
Czernica
Rzecznica

Brzezie / 33,4

2001
3,1
55,9
3,10
0,67
III
II
 
Rzecznica
Sporysz/30
2012
 
 
 
 
 
 
 
Czarne

CzarneI / 9,2

2001
2,1
28,7
1,82
0,14
III
II
 
Czarne

Czarne II / 6,6

2001
2,6
23,1
1,82
0,13
III
II
 
Czarne

Czarne II / 6,6

2008
3,78
8,97*
1,68
0,125
bd
 
 
Czarne

Czarne II / 6,6

2009
4,19
10,57
1,917

0,105 D

 
 
 
Czarne

Czarne II / 6,6

2011
-
7,9
1,89
0,14
dobry
dobry
 
Czarne
Czarne  / 6,6
2012
-
-
-
-
umiar.
 
Biała
Rzeczenica

Międzybórz / 3,5

2001
2,3
18,2
1,15
0,09
III
II
Gnilec
Czarne

Czarne / 0,2

2001
2,1
17,0
0,70
0,12
II
II
Szczyra
Czarne

Krzemieniewo / 7,8

2001
1,8
11,0
1,50
0,08
II
II
 
Czarne

Prądy / 0,4

2001
1,8
17,5
2,20
0,13
II
II
 
Czarne

Prądy / 0,4

2008
2,89
6,3*
2,92
0,118
bd
 
 
Czarne

Prądy / 0,4

2009
2,80
6,99
1,560

0,080 Z

 
 
 
Czarne

Prądy / 0,4

2011
-
6,5
3,1
0,09
dobry
dobry
 
Czarne

Prądy / 0,4

2012
-
-
-
-
umiar.
 
Chrząstowa
Człuchów

Człuchów / 33,6

2001
2,3
37,4
1,90
1,37
II
non
 
Człuchów
Czł.Jaromierz/31
2012
3,3
6,9/9,6
1,84
0,314
umiar.
 
 
Czarne
Cierznie/9
2012
 
 
 
 
 
 
 
Czarne

Buszkowo / 3,0

2001
2,3
30,1
4,40
0,32
II
II
 
Debrzno

Buszkowo / 3,0

2008
3,37
bd
5,23
0,168
bd
 
 
Debrzno

Buszkowo / 3,0

2009
3,33
11,48
3,071

0,145 UZ

 
 
Brda
Przechlewo
Pakotulsko/194,2
-
-
-
-
dobry
 
Brda
Przechlewo
Lisewo/188,1
2008
3,96
1,91*
1,05
0,097
bd
 
 
Lisewo/188,1
2009
3,52
7,25
0,948
0,039-Z
 
 
 
Przechlewo
Lisewo/188,1
2011
-
5,6
1,1
0,04
dobry
dobry
 
Przechlewo
Lisewo,-Zawada/185,3
2012
-
-
-
-
dobry
 
Lipczynka
Przechlewo

Sąpólno Czł./1,5

2008
2,7
bd
1,91
0,203
bd
 
 
Przechlewo

Sąpólno Czł./1,5

2010
3,95
9,45
3,26
0,36  III
 
 
 
Przechlewo

Sąpólno Czł./1,5

2012
-
-
-
-
umiar.
 
Debrzynka
Debrzno
Trudna/12,6
2008
6,88
bd
3,53
0,214
bd
 
 
Debrzno
Trudna/12,6
2009
4,90
10,08
2,633
0,153
 
 
 
 
Trudna/12,6
2010
5,00
10,293
3,421
0,146  III
 
 
Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia: 

 • wody roztopowe i wody opadowe miasto Czarne , rzeka Czernica

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe
 • retencja –rezerwowa [m³] brak 

Powiat Gdański

Wody powierzchniowe

 

 

Nazwa

Długość (km)

Ujście
Radunia
5
Rz. Motława
Wisła/Wisła Martwa/Kłodawa/Stryna/Czerwona
34,8
Zatoka Gdańska
Rz. Motława
Struga
3,84
Rz. Radunia
Struga Gęś
21
Rz. Motława
Bielawa
 
Rz. Motława
Czarna Łacha
30
Rz. Wisła
Motława
66
 
Wietcisa
6,3
 
Wiercisa
9
 
Reknica
0,8
Rz. Radunia
Rutkownica
 
 

  

  kanały o długości powyżej 2 km

 

        nazwa

długość (km)

     ujście

Raduński

Piaskowy, Śledziowy, Wielki

Wysoki

 

13,5

46,4

 

 

rz. Motława

rz. Martwa Wisła

 

 

 jeziora powyżej 5 ha

 

Nazwa
Powierzchnia (ha)
Głębokość max
przepływowe
Ocena stan ekol./stjew/r
Klonowskie
11,42
3
Tak
 
Głębokie
40,25
22
Tak
 
Przywidzkie wielkie
114
12,2
tak
Umiar/zły/12
Przywidzkie Małe
17
 
 
 
Ząbrskie
22,2
2,3
Tak
 
Łąkie
39,75
13,1
Tak
 
Połęczyńskie
 
 
Tak
 
Marszewskie Małe
12,5
 
 
 
Goszczyn
 
 
Nie
 
Lapińskie
40
15,4
Tak
 
Sobowidzkie
12
4
Tak
 
Otomińskie
 
 
Nie
 
Bronisława
25,66
 
 
 
Małe
12,73
 
 
 
 

 

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • miasto Pruszcz Gdański – Oczyszczalnia Ścieków Wschód
 • gmina Pruszcz Gdański – rów melioracyjny 
 • gmina Przywidz – Wietcisa
 • gmina Pszczółki – Bielawa 
 • gmina Suchy Dąb – Kozi Rów 
 • gmina Trąbki Wielkie – rów melioracyjny R-A-1, rzeka Styna, rzeka Kłodawa
 • gmina Cedry Wielkie – rów melioracyjny-> Martwa Wisła 
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Badania wód powierzchniowych prowadzi WIOŚ w Gdańsku
Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).
Dla badań wykonanych w r. 2004 i w latach następnych zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.
Dla badań cieków wodnych z r.2007 i następnych dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.
W odniesieniu do badań w r. 2010 dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15listopada 2011 w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód Dz.U.258, poz 1550 oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.258, poz.1045.

 

Rzeka
Gmina

Punkt kontr./

ost. rok

 
 

Wyniki badań

 
 

Klasyf. og./stJCW

 
 

km rzeki

badań
BZT5
ChZT/OWO
Nog
Pog
St. sanit/ekol
 
Radunia
Kolbudy

Bielkowo-kanał, pon.zb.w Kolbudach / 28,7

2006
5,7
24
1,17
0,12
III
III
 

Pruszcz Gd.

Straszyn-zbiornik, hala sit na uj. wody / 20,6

2004
2,0
18,8
*
*
*
III
 
 
 
2011
1,5
4,7
1,48
-
-
-
 
Kolbudy
Goszyn/20,6
2012
1,4
-/5,4
1,56
0,141
db.ipow
 
 
Pruszcz
Pruszcz/11,5
2012
-
-
-
-
db.ipow
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pruszcz Gd.

pon.Pruszcza / 8,4

2006
 
1,7
22,2
1,29
0,13
III
III
 
 
 
2009
2,0
11,5
2,3
0,27
D
D
Reknica
Kolbudy

uj. do starego koryta Raduni w Bielkowie

2005
2,2
17,3
0,98
0,10
IV
III
 

Kolbudy

Babi Dół/3,6

2012
1,8
-/5,7
0,97
0,137

db i pow

 
Bielawa
Pszczółki
Ostrowite/4,0
2010
9,8
19,2
18,39
1,650
-
-
Motława

Suchy Dąb

Suchy Dąb / 22,9

2006
2,96
31,0
2,37
0,22
IV
IV
 

Suchy Dąd

Grabowo / 17,1

2006
3,50
28,3
2,27
0,29
IV
IV
 

Pruszcz Gd

Wiślina / 10,0

2006
3,00
26,0
2,19
0,27
IV
IV
Kłodawa
Kolbudy
BuszkowyGrn/25,8
2003
2,5
23,8
1,99
0,32
II
non
 
Trąbki Wlk

pow.Kleszczewa /  17,4

2006
2,4
21,1
1,29
0,24
III
III
 

Trąbki Wlk

Kłodawa/13,0
2007
1,9
24,6
2,92
0,21
IV
IV
 
Trąbki
Kłodawa
2012
-
-
-
-
słaby
 
 

Trąbki Wlk

Kłodawa/13,0
2008
2,2
bd
2,32
0,205
bd
-
 

Trąbki Wlk

pon.Kleszczewa /  12,3

2003
2,4
20,4
1,58
0,17
II
III
 

Pruszcz Gd.

pon.Żukczyna / 9,2

2006
2,8
26,6
2,12
0,22
IV
III
 

Pruszcz Gd.

pon.Łęgowa / 6,4

2003
3,0
23,0
2,39
0,25
III
III
 

Suchy Dąb

Grabina Zameczek uj.do Motławy / 0,5

2006
2,4
23,4
2,06
0,21
III
III
 

Trąbki Wlk

Do Styny/0,0

2008
2,6
Bd  
3,13
      0,247
bd
-
Styna

Trąbki Wlk

pon.Sobowidza / 6,6

2003
2,6
22,7
1,20
0,13
I
III
 

Trąbki Wlk

Łaguszewo / 4,3

2003
2,7
23,8
3,28
0,18
II
III
 

Trąbki Wlk

uj.do Kłodawy Trąbki Wlk./ 0,5

2006
2,0
19,5
2,27
0,29
IV
IV
 
 

uj.do Kłodawy Trąbki Wlk./ 0,5

2007
2,5
26,5
3,10
0,20
IV
IV

Czerwona Struga

Trąbki Wlk

uj.do Kłodawy Czerniewo / 0,1

2003
3,1
29,5
1,52
0,17
II
II
Wisła

Cedry Wlk.

Kiezmark/926
2005
3,2
23,6
2,33
0,16
III
III
 
Cedry Wlk
Kiezmark/926
2007
2,8
31,3
2,51
0,18
III
III
 
 
Kiezmark/926
2011
2,6
8,6
2,23
0,175

db, pow*

dobry
 
 
Kiezmark/12,0
2,4
5,0/7,6
1,94
0,169
słaby
 

Martwa Wisła

Pruszcz
 Gd
Sobieszewo/9.0
2007
2,6
43,5
1,19
1,07
 
V
 
Pruszcz Gd.
Sobieszewo/9.0
2008
2,6
bd
1,28
0,657
bd
-
 
 
 
2009
3,6
14,9
1,4
1,05
Z
Z
 
 
 
2010
4,8
9,3
2,79
-
-
III
 
 
 
2011
2,0
7,31
1,43
0,570
-
-
Bielawa
Pszczółki/
Suchy Dąb
Ostrowite/6,1
2012
-
-
-
-
?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Od r.2009 OWO zamiast ChZT, zamiast stanu sanitarnego-stan/potencjał ekologiczny, zamiast klasyfikacji ogólnej-stan JCW (jednolitej części wód). Miano :BZT5(mgO2/dm3) , OWO(mgC/ dm3), Nog(mgN/ dm3), Pog(mgP/ dm3).
*dobry i powyżej

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
           

 

 

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:
 

 • wody roztopowe ,
 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe  

Powiat Kartuski

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu

  Nazwa

  Długość [km]

  Ujście

  Mała Supina 5,6 rz. Radunia
  Strzelniczka 16,7 rz. Radunia
  Sucha 6,7 J. Duży Guścierz
  Młynówka 0,4 J. Mausz
  Łupawka 5,4 rz. Łupawa
  Bukowina 11,7 rz. Łupawa
  Dębnica 11,4 rz. Łeba
  Czarna 9,2 Struga Klasztorna
  Wiercica 4,2 rz. Wietcisa
  Owśniczka 1,2 rz. Pieliska
  Borowa 3,8 rz. Pieliska
  Borucinka 6,3 J. Raduńskie
  Słupia 17,2 M. Bałtyckie
  Wierzyca 3,2 rz. Wisła
  Radunia 68,7 rz. Wisła
 • kanały powyżej 2km

  nazwa kanału

  długość (km)

  odbiornik

  "A" Sulmin

  3,5

  rz. Radunia

  Skrzeszewo

  2,1

  Rz. Bukowina

  Mirachowo

  1,2

  Struga Mirachowo

 • jeziora powyżej 5 ha,  badania WIOŚ rok/ocena
Nazwa
Powierzchnia [ha]
Głębokość [max]

Przepływowe [tak,nie]

St.ekol/st.jcw/rok
Połęczyńskie
38,4
 
tak
 
Trzebno
32,2
4,5
tak
 
Rąty
23
 
tak
 

Raduńskie Doln

600
39,4
tak
Umiar/zły/12
Białe (Chmielno)
101,4
21,6
tak
 
Kłodno
55,06
38,5
tak
 
Rekowskie
104
 
tak
 
Reskowskie
57,8
9,8
tak
 
Długie (Borzestowo)
12,17
 
tak
 
Glinne
10
 
nie
 
Wielke (Miechucino)
36,31
 
tak
 
Tuchomskie
84,54
 
tak
Zły/zły /10
Zły/zły/12
 
Wysokie
11,99
 
nie
 
Osowskie
23,21
 
nie
 
Łapińskie
38
 
tak
 
Głębokie (Borkowo)
39,82
 
nie
 
Długie (Kczewo)
11
 
nie
 
Kczewskie
6
 
tak
 
Smołdzińskie
7
 
tak
 
Głębokie (Smołdzino)
11
 
tak
 
Czarne (Czarna Huta)
62
 
tak
 
Przodkowskie
12
 
nie
 
Czeczewske
11
 
nie
 
Otalżyńskie
16
 
tak
 
Demnica
14
 
nie
 
Białe (Czarna Huta)
10
 
tak
 
Długie (Łyśniewo)
28
 
nie
 
Trzono
28
 
nie
 
Świniewo
12
 
nie
 
Trzemeszno
11
 
nie
 
Kawle
5,67
 
nie
 
Junno
60
11,6
tak
 
Białe (Kamienica Młyn)
35
 
tak
 
Czarne (Łyśniewo)
8,82
 
nie
 
Nieniko
21,68
 
nie
 
Bukowskie
14,24
 
tak
 
Malinko
5,13
 
tak
 
Ostrowite
5,89
 
nie
 
Gowidlińskie
214
 
tak
 
Mielonko
9,5
 
tak
 
Karczemne
41,18
5
tak
 
Klasztorne Małe
16,49
20
tak
 
Klasztorne Duże
53,59
 
tak
Słaby/-/10
Zły/zły/12
Łapalickie
55,91
23,6
tak
 
Rekowo-część
9,81
11,8
tak
 
Prokowskie
8,29
 
nie
 
Białe (Prokowo)
54,56
 
nie
 
Bez nazwy (Sianowska Huta)
6,24
 
nie
 
Łąkie
35,46
 
tak
 
Sianowskie-część
62,57
15,6
tak
 
Osuszyno
16,08
17,9
tak
 
Potęgowskie
48
8,8
tak
 
Lubygość
20,71
 
tak
 
Kocinko
7,29
 
tak
 
Wielkie (Mirachowo)
8,11
 
nie
 
Bąckie
22,02
 
tak
 
Duże Kiełpino
16,89
 
tak
 
Małe Kiełpińskie
8,24
 
tak
 
Małe Mezowskie
41,46
 
nie
 
Okunkowo
8,64
 
nie
 
Szczyczno
7,06
 
nie
 
Dierżążno
23,87
 
nie
 
Karlikowo
32,83
 
nie
 
Sitno
62,65
 
nie
 
Brodno Małe
71
 
tak
Bd/bd/10
Brodno Wielkie
134,1
15,7
tak
Dobry/dobry/12
Ostrzyckie-część
448,9
21
tak
 
Moczydło
15,05
 
tak
 
Żakówko
5,63
 
tak
 
Warlińskie
16,47
 
tak
 
Chojnackie
14,99
 
tak
 
Mausz Duży
 
Mausz Mały
760
 
tak
Dobry/-/11
B.dobry/-/12
Węgorzyno
136
 
tak
Zły/-/11
Umiar/zły/12
Łukno
20,5
 
tak
 
Mściszewskie
18
 
nie
 
Kotynia
16,57
 
tak
 
Somionko
14,8
 
tak
 
Kłodzonko
8,26
 
tak
 
Skrzynka
10
 
tak
 
Guścień Duży
8
 
tak
 
Guścień Mały
10
 
tak
 
Gostkowo
12
 
nie
 
Długie (Zdunowice)
35,79
 
tak
 
Długie (Sulęczyno)
6
 
tak
 
Stasino
19
 
nie
 
Skarżyno
8
 
nie
 
Święte
8,5
3,9
nie
 
Trzebocińskie
12
 
tak
 
Stężyczno
66,56
 
tak
 
Raduńskie Górne
396,29
43
tak
 
Patulskie
97,33
7,8
tak
 
Dąbrowskie
76,12
15,2
tak
 
Sołeckie
9,23
 
nie
 
Kamionko
17,82
12
nie
 
Glinno
8,68
 
tak
 
Łączyńskie
23,87
 
tak
 
Niesiołowice
20,1
 
tak
 
Kosieńskie
8,52
 
nie
 
Kniewo
19,58
 
tak
 
Borucińskie
12,86
 
nie
 
Pierszczewo
35,94
 
tak
 
Żuromino
10,19
 
nie
 
Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Kartuzy, Przodkowo – Klasztorna Struga;
 • gm. Somonino- Sławki– Radunia,
 • gm. Stężyca-Delowo – Kania,
 • gm. Chmielno –Kożyczkowo- Struga Kożyczkowska, Łeba
 • Sierakowice – Bukowina,
 • Sulęczyno – Słupia. 
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Badania wód powierzchniowych prowadzi WIOŚ w Gdańsku.
Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).
Dla badań wykonanych w r. 2004 i w latach następnych zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.
Dla badań cieków wodnych z r.2007 i następnych dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.
W odniesieniu do badań w r. 2010 dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15listopada 2011 w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód Dz.U.258, poz 1550 oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.258, poz.1045., stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.

 

 

 

Rzeka
Gmina
Punkt kontr./
ost. rok
 
 
Wyniki badań
 
 
Klasyf. og.
 
 
km rzeki
badań
BZT5
*ChZTCr/OWO
Nog
Pog
St. sanit./Stekol.
 St.JCW
Słupia
Sierakowice
Tuchlino /135.5
2003
2,9
13,6
1,67
0,10
non
II
Radunia
Somonino
Ostrzyce, pon jez. / 75,7
2004
2,3
19,2
0,80
0,08
II
III
 
 
Ostrzyce, pon jez. / 75,7
2005
2,6
22,1
0,85
0,07
 
III
   
Ostrzyce, pon jez. / 75,7
2006 2,2 16,1 0,79 0,10 III III
 
 
Ostrzyce, pon jez. / 75,7
2007
2,5
16,6
0,80
0,08
II
III
   
Ostrzyce, pon jez. / 75,7
2009  3,7 4,5  1,3  0,13 
    Ostrzyce, pon jez / 75,7 2012 2,4 -4,5 1,3 0,13 D D
 
Somonino
Somonino, pon.oczyszczalni w Stawkach /67,6
2004
2,2
16,0
0,93
0,10
III
III
 
 
Somonino, pon.oczyszczalni w Stawkach /67,6
2006
2,6
19,4
0,93
0,15
III
III
 
Żukowo
pow. uj Strzelenki / 45,3
2004
2,1
18,9
1,35
0,17
III
III
 
 
pow. uj Strzelenki / 45,3
2005
2,2
19,7
1,35
0,12
III
 
 
 
pow. uj Strzelenki / 45,3
2006
1,6
15,5
1,14
0,20
III
III
 
Zukowo
Lniska, pon.uj.Strzelenki42,6
2004
2,4
26,2
1,43
0,14
III
III
 
 
Lniska, pon.uj.Strzelenki42,6
2005
2,3
17,0
1,47
0,18
 
 
 
 
Lniska, pon.uj.Strzelenki42,6
2006
2,5
22,8
1,33
0,16
III
III
   
Lniska, pon.uj.Strzelenki42,6
2009  4,2  6,8  2,3 0,31 
    Lniska/42,6 2012 2,3 -/4,4 1,48 0,150 db i pow  
    Babi Dół/7,6 2012            
Klasztorna Struga
Kartuzy
pon.Jez.Klasztornego Duż./15,3
2004
5,7
35,6
2,09
0,43
III
IV
 
 
Lniska, pon.uj.Strzelenki42,6
2006
3,7
36,7
2,21
0,41
II
IV
 
Kartuzy
pon.zrzutu z oczsz.w Kartuzach/14,0
2004
4,2
34,2
4,98
0,36
IV
III
 
 
pon.zrzutu z oczsz.w Kartuzach/14,0
2006
4,1
42,0
7,84
0,26
V
IV
 
Przodkowo
pon.zrzutu z oczsz.w Przodkowie / 9,0
2004
2,7
31,9
2,47
0,25
IV
III
 
 
pon.zrzutu z oczsz.w Przodkowie / 9,0
2006
2,8
27,2
2,50
0,27
IV
IV
Mała Słupina
Zukowo
Żukowo,uj do Raduni/0,5
2004
2,5
25,7
2,31
0,20
IV
III
 
 
Żukowo,uj do Raduni/0,5
2006
2,3
24,3
1,84
0,21
IV
III
    Żukowo/0,5 2012 4,0 -/6,4 2,68 0,233 umiar.   
Strzelenka
Żukowo
Lniska uj.do Raduni / 0,5
2004
3,5
31,7
2,99
0,23
IV
III
 
 
 
2006
4,4
30,0
2,74
0,35
IV
IV
    Most Pępowo - Leźno/3,6 2012 3,4 7,8 2,37 0,215 db i pow.  
Bukowina
Sierakowice
Pałubice
2007
5,8
43,7
3,69
0,59
non
non
Łeba
Kartuzy
Cieszenie / 106
2000
4,6
31,3
1,76
0,07
II
II
   
Cieszenie / 106
2008 2,70 bd 1,65 0,28 bd bd
   
Cieszenie / 106
2009 4,37  11,62  1,861  0,071 
  Chmielno Cieszenie / 106 2012 - - - - db i pow.   
   
Sianowo / 0,2
2009  3,38  12,63 1,678  0,073 

* Od r.2009-St.JCW-stan jednolitej części wód- Z-zły, D-dobry
St.ekol.- db-dobry , umiar-umiarkowany
OWO-węgiel organiczny ogółem
W r. 2011 WIOŚ nie badał rzek w powiecie kartuskim.

Miano: BZT5(mgO2/dm3) , ChZT(  mgO2/dm3  ) , OWO(mgC/ dm3), Nog(mgN/ dm3), Pog(mgP/ dm3).

 

 

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

Brak. 

Powiat Kościerski

Wody powierzchniowe

 

naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

 

nazwa

długość [km]

ujście

rzeki

Bibrowa

3,9

jezioro Wierzysko

Bielawka

1,7

jezioro Bielawy

Borowa

6,8

rzeka Pieliska

Brzezinka

1,3

jezioro Brzezino

Bułkownica

3

rzeka Wietcisa

Dębrznica

5

rzeka Trzebiocha

Dłużnica

1,7

rzeka Pieliska

Graniczna

0,9

rzeka Pieliska

Kamionka

14,4

jezioro Wierzchotek

Leniwka

7,4

rzeka Wierzyca

Mała Czarna Woda

2,5

rzeka Czarna Woda

Mała Wierzyca

16,4

rzeka Wierzyca

Młosinka

0,5

rzeka Zgrzyca

Owśniczka

9,7

rzeka Pieliska

Pieliska

7,8

jezioro Sudomie

Przerębel

2,3

jezioro Słupinko

Raknica

5,4

jezioro Garczyn

Stara Rzeka

0,5

rzeka Wierzyca

Studzienice

2,1

jezioro Wdzydze

Trzebiocha

4,5

rzeka Czarna Woda

Wda

ok. 55

rzeka Wierzyca

Wierzyca

64,3

rzeka Wisła

Wietcisa

23,2

rzeka Wisła

Żołenka

4

rzeka Borowa

strugi

A-Konarzyny

4,7

jezioro Krąg

C-Konarzyny

2,9

jezioro Krąg

Czerniki

5,3

rzeka Mała Wierzyca

Foshuta

1,3

struga Kotla

Kiełpiny

3,3

jezioro Wdzydze

Kobyle

1,6

rzeka Wierzyca

Konitop

3,9

rzeka Czarna Woda

Kotla

7,3

rzeka Wierzyca

Niedamowo

1,9

jezioro Sobąckie

Podleś

0,3

jezioro Zagnanie

Ruda

0,7

rzeka Wierzyca

Rybaki

0,1

jezioro Rybaki

Szarlota

0,9

jezioro Osuszyno

Szarlota C

0,2

struga Szarlota

Szpon

9,2

rzeka Wietcisa

 

 kanały 

 

Nazwa cieku

Długość (km)

Ujście

Kanał Wdy

około 6

b. danych

doprowadzalnik

 

6,2

rzeka Wierzyca

 

 

Jeziora powyżej 5 ha:

 

Lp. Nazwa jeziora Powierzchnia (ha) Głębokość max Przepływowe Kl.czystości /rok badań
1 Gałęźne 8,93   nie  
2 Kapliczne 4,79   tak  
GMINA KOŚCIERZYNA
1 Babiniec 5,9   nie  
2 Białe 20,73   nie  
3 Bibrowskie 6,02   tak  
4 Borowe 28,17   tak  
5 Chude 3,74   nie  
6 Dębrzyno 14,66   tak  
7 Długie 19,82   tak  
8 Długie 19,51   nie  
9 Długie 3,32   tak  
10 Dobrogoszcz 56,55 6,6 nie  
11 Gatno 81,72   tak II/06
12 Garczyn 92 13,4 tak II,/97, III/05; -/-/12
13 Głęboczko 8,15   nie  
14 Gostomie 8,17   tak  
15 Górne 19,68   tak  
16 Graniczne 18,34   tak  
17 Gubel 7,88   nie  
18 Jelenie 73,75   tak II/06
19 Jeziorko 3,78   tak  
20 Kaliska 6,35   nie  
21 Kramsko Duże 18,72   tak  
22 Kramsko Małe 11,74   tak  
23 Księże 6,79   tak  
24 Małe 2,93   tak  
25 Małe oczka 1,3   nie  
26 Mieliste 12,16   nie  
27 Mielnica 28,69   tak II/97
28 Mielno 9,83   nie  
29 Ogony 7,56   tak  
30 Orzędno 8,45   nie  
31 Osuszyno 85,45   tak II/97
32 Płocice 11,1   nie  
33 Przywidz 13,67   tak  
34 Puc 11,88   tak  
35 Rzeczyce 6,62   nie  
36 Słupinko 30,04   tak II/94
37 Sominko 37,27   nie  
38 Strupino 50,67   nie  
39 Sudomie 172,48 13 tak II/97
40 Średnie 22,06   tak  
41 Świniobudy 4,52   nie  
42 Wdzydze 374,58 68 tak II,II/94,01
43 Wętfie 5,91   nie  
44 Wielkie Długie 7,09   tak  
45 Wielkie Oczka 4,67   nie  
46 Wielkie Płocice 6,54   nie  
47 Wieprznica 70,5   tak  
48 Wierzchołek 3,67   tak  
49 Wierzysko 57,5 7,6 tak pk/96, 07/-
50 Wrzecionek 2,19   nie  
51 Zagnanie 151,82 19,5 tak pk/02
52 Zakrzewie 12,4   nie  
53 Żółnowo 29,1   tak II/97
GMINA DZIEMIANY
1 Biebrowo 12,26   nie  
2 Bielawy 60,77   tak  
3 Brzezinko 3,96   nie  
4 Brzeźno 35,54   tak  
5 Cheb 36,22 5,5 tak III/01
6 Czarne 1,43   nie  
7 Duży Zbełk 3,77   nie  
8 Dywańskie 19,6   tak  
9 Dzierstno 9,47   nie  
10 Gogolino 7,04   tak  
11 Krampe 9,17   nie  
12 Lipno 50,1   tak  
13 Motowęże 2,44   nie  
14 Osty 31,54   tak  
15 Radolino 6,32      
16 Radolne 126,22   tak II/06
17 Raduń 31,36   tak  
18 Schodno 55,71   tak II/94, 07/bezkl;-/-/12
19 Słupinko 33,61   tak  
20 Słupino 67,05   tak  
21 Trzebunko 4,42   nie  
22 Wdzydze 301,32 68 tak II,II, II/94,01, 06;db/db/12
23 Wielkie Młosino 22,89   tak  
24 Wielkie Sarnowicze 34,11   nie  
25 Zator 2,75   nie  
26 Żuno 36,01   nie II
GMINA KARSIN
1 Ciepłe 3,79      
2 Czyste 39      
3 Głochówko 3,6   tak  
4 Grzybno 5,15      
5 Joniko 2,73      
6 Kociołek 1,87      
7 Krzywe 4,92      
8 Kukówko 1,88      
9 Motowęże 1,3      
10 Piaseczna 2,88      
11 Polgoszcz 6,05      
12 Pomarczyn 3,51      
13 Swatki 6,69   tak  
14 Syconki Małe 1,44      
15 Syconki Wielkie 3,74      
16 Umarłe 2,79      
17 Wdzydzke 663,33 68 tak II,II, II /94,01, 06;db/db/12
18 Wielewskie 164,09 40,5 tak I/02
19 Zmarłe 7,75      
GMINA LINIEWO
1 Brzęczek 15,57   tak  
2 Bukowina 8,42      
3 Deka 10,82   tak  
4 Duże 42,2   tak  
5 Gackie 1,52   tak  
6 Garczonki 15,31   tak  
7 Gobrowo 15,21      
8 Liniewskie 49,18 8 tak  
9 Lonka 7,49   tak  
10 Polaszkowskie 78,86   tak III/06umiar/zły/12
11 Przybroda 10,97   tak  
12 Skorzewno 6,59      
13 Sobąckie 99,11 28,4 tak II/06
14 Starowieckie 31,76   tak  
15 Szklanka 3,96   nie  
GMINA LIPUSZ
1 Karpno 37,82   tak  
2 Konitop 4,91   tak  
3 Kutkówko 3,14   nie  
4 Lubiszewskie 78,72   tak  
5 Osty 10,94   tak  
6 Płocice 20,74   nie  
7 Sarnowicze Małe 14,39   tak  
8 Skrzynki Duże 13,29   tak  
9 Skrzynki Małe 4,89   tak  
10 Trawice 13,74   tak  
11 Wieckie 94,16 10,2 tak  
12 Wyrówno 51,91 5,6 tak  
GMINA NOWA KARCZMA
1 Barkocińskie 12,24   tak  
2 Będomińskie Duże 7,81   tak  
3 Będomińskie Małe 3,39   tak  
4 Grabowskie 139,92 28,1 tak III/02,-/-/12
5 Kamionki Duże 36,91      
6 Kamionki Małe 21,48      
7 Lubańskie 7,49   nie  
8 Psinko 13,09      
GMINA STARA KISZEWA
1 Białe Błota 8,79      
2 Chądzie 9,46      
3 Czerwonko 22,42   tak II/96
4 Czyżon 29,42      
5 Długie 10,41   tak  
6 Długie 13,05      
7 Drzęszczno 39,29      
8 Grzybno 13,87      
9 Hutowe 119,24 10 tak III/06,umiar/zły/12
10 Kozielnia 22,25      
11 Krąg 162,78 2 tak pk
12 Lemańskie 4,29      
13 Pani 8,7      
14 Piaseczno 19,28     I
15 Polaszkowskie 48,05 10 tak II/ ?, III/06,umiar/zły/12
16 Prusionki Małe 6,76      
17 Prusionki Wielkie 10,74      
18 Przywłóczno 33,58 10,9 tak III/96
19 Strugi 23,23      
20 Wielkie 31,93      
21 Wierzchul 35,77   tak  
22 Wygonin 40,34 24,8    
23 Wykowo 5,37      
24 Wyspa 12,59      

pk-pozaklasowe, odpowiada oznaczeniu non-nie odpowiadający normom.
Dla badań wykonanych w r. 2007 nie określono klasyfikacji jezior z powodu zmiany procedury w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008
 

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • oczyszczalnia ścieków w Kościerzynie - rzeka Bibrowa,
 • oczyszczalnia ścieków we Wdzydzach – rowem do jeziora jezioro Gołuń,
 • oczyszczalnia ścieków w Wielkim Klinczu - rzeka Wierzyca,
 • oczyszczalnia ścieków w Łubianie - rzeka Pilica,
 • oczyszczalnia ścieków w Dziemianach – rów melioracyjny,
 • oczyszczalnia ścieków w Orlu - poprzez kanał "A" do rzeki Małej Wierzycy,
 • oczyszczalnia ścieków w Lipuszu – rowem melioracyjnym do rzeki Wdy,
 • oczyszczalnia ścieków w Lubaniu - rzeka Leniwka,
 • oczyszczalnia ścieków w Starej Kiszewie - rzeka Wierzyca
 • oczyszczalnia ścieków w miejscowości Góra – rzeka Stara Razeka
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Badania rzek - rok 2005,2006,2007,2010,2011,2012

           
Rzeka
Punkt kontrolny
Rok
Km
Wynik średni
Klasa czystości
 
 
 
 
BZT5
ChZT/OWO
Nog
Pog
sanitarna
pot.ekol
Ogól./st jcw
Wierzyca
Powyżej Grabowa
2005
152.5
1,7
19,3
1,85
0,18
III
III
 
Samowy/Koścrz.
2012
145,3
-
-
-
-
-
-
 
Powyżej Jeziora Wierzysko
2005
134.8
2,6
17,5
2,89
0,23
IV
III
 
Sarnowy
2005
124.3
4,6
23,5
2,87
0,33
III
IV
 
St. Kiszewa
2012
122,2
-
-
-
-
słaby
 
 
Nowa Kiszewa
2005
116.8
3,1
22,6
1,94
0,26
III
III
 
Nowa Kiszewa
2007
116.8
3,2
26,8
1,98
0,32
II
IV
 
Nowa Kiszewa
2010
116,8
5,8
7,3*
2,32
0,460
-
III*
 
Nowa Kiszewa
2012
116,8
-
-
-
-
umiar
 
 
Jaroszewy
2005
86.9
2,9
19,7
1,67
0,22
III
III
Dopływ spod Lubania
Ujście do Wierzycy
2005
0.5
2,8
20,1
6,55
0,33
IV
IV
Mała Wierzyca
Uj. do Wierzycy w m. Zamek Kiszewski
2005
0.5
2,6
19,4
1,22
0,17
III
III
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mała Wierzyca
Pałubin
2007
1.4
2,2
26,4
1,35
0,13
III
III
 
Pałubin
2010
1,4
2,8
8,9*
3,16
0,310
-
II*
 
Pałubin
2011
1,4
bd
bd
bd
bd
bd
bd
 
Pałubin
2012
-
-
-
-
-
zły
 
Wda
Lipusz
2006
176,4
2,3
18,06
0,89
0,11
III
III
 
Dziemiany
2012
159,3
 
 
 
 
 
 
 
Borsk
2006
151,0
1,4
17,7
0,79
0,10
III
II
 
Pon.dopł z jez.Trzechowskiego
2010
113,3
3,8
-
-
0,310
-
-
 
Klonowice
2006
134,6
2,0
15,3
0,78
0,19
II
II
Trzebiocha 
Korne
2006
17,0
2,2
19,1
1,07
0,11
II
II
 
Loryniec
2006
4,5
3,3
19,6
0,99
0,11
II
III
Wietcisa
St.Wiec/Liniewo
2012
18,9
-
-
-
-
-
-
 
Lubieszyn/Liniewo
2012
7,9
-
-
-
-
-
-

 

Miano: BZT5(mgO2/dm3) , ChZT(  mgO2/dm3  ) , OWO(mgC/ dm3), Nog(mgN/ dm3), Pog(mgP/ dm3).

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

Nie dodtyczy

Zagrożenie powodziowe

Brak informacji z powiatu.

Powiat Kwidzynski

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu

 

Nazwa
Długość [km]
Ujście
Gardęga
9,9
Osa
Cyganówka
21,5
Liwa
Struga Krzeszowska
1,7
Liwa
Struga Podstolińska
10,5
Liwa
Wandówka
11,4
Liwa
Liwa
105,7
Nogat

 

 •  kanały powyżej 2km

 

Nazwa
Dlugosc
Ujscie
Kanal Palemona
18,5
Liwa
Jajło I
2.3
Liwa
Jajło II
2,2
Liwa
Jajło III
3,3
Liwa
Jajło IIIa
2,7
Liwa
Jajło IV
5,1
Liwa
Jajło V
2,3
Liwa
Olszanski
5,7
Liwa
Sadlinski
8,8
Liwa
Skumanda I
1,6
Liwa
Skumanda II
3,2
Liwa
Skumanda III
2,6
Liwa
Skumanda IV
3,5
Liwa
Szkolny
4,3
Liwa
Ceglowy
8,9
Liwa
Korzeniewski
6,3
Liwa
Polny
4
Liwa
Stary Nogat
5,9
Liwa
Reja
5,7
Liwa
Reja
4,5
Liwa
Reja
2
Liwa
Reja
3,3
Liwa

 

 •  jeziora powyżej 5 ha

 

Nazwa
Powierzchnia [ha]
Głębokość max
Przepływowe
Ocena /st.ekol,/ st. jcw/rok badań
Dzierzgoń
892,6
10
tak
umiar./zły/12
Mateczne- Grazynowskie
168
3
tak
 
Orkusz
82,7
5
tak
 
Liwieniec
81,2
2,4
tak
 
Burgale
80
4
tak
 
Sowica
77,8
4
tak
 
Jeżewo
18,3
2,5
nie
 
bez nazwy Rakowiec
7,3
2,5
-
 
bez nazwy Matki
37,8
2
-
 
bez nazwy Glina
7
5
-
 
Kucki
188
21
tak
dobry/zły/12
Klasztorne
83,6
20
tak
 
Czarne
76,3
8
-
 
Lesne
38,9
16
tak
 
Sarnówek
22,6
7
nie
 
Czarne Małe
21,4
8
-
 
Rybno
19
4
nie
 
Plinskie
15,8
2,4
tak
 
Morawy
12,2
10
tak
 
Wandowo
9,2
11
tak
 
Kamien
5,1
5
-
 

 

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika

Wisła, jeziora w zlewni rzeki Osy, Gardęga, Podstolińska Struga, Kanał Graniczny, Struga Krzeszowska, Cyganówka, rowy melioracyjne w zlewni rzeki Liwy, Mały Kanał Nogatu.
 

Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Badania wód powierzchniowych prowadzi WIOŚ w Gdańsku
Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).
Dla badań wykonanych w r. 2004 i w latach następnych zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.
Dla badań cieków wodnych z r.2007 i następnych dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.
W odniesieniu do badań w r. 2010 dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15listopada 2011 w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód Dz.U.258, poz 1550 oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.258, poz.1045.  

Rzeka
Gmina
Punkt kontr./
ost. rok
 
 
Wyniki badań
 
St. sanit./st.ekol.
 
Klasyf. og./st.JCW
 
 
km rzeki
badań
BZT5
*ChZT/OWO
Nog
Pog
 
 
Liwa
Prabuty
pow.Prabut / 75,0
2005
2,0
27,5
1,49
0,24
II
III
  Prabuty pow.Prabut / 75,0 2008 2,7 bd 1,99 0,228 bd  
  Prabuty pow.Prabuty / 75,0 2009  3,9  14,9 2,3  0,38 

 
  Pranuty/75,0 2011 1,6 14,8 2,21 0,241 Umiar. zły
 
Prabuty
pon.Prabut / 62,5
2005
4,3
41,1
1,87
0,22
II
IV
  Prabuty Prabuty / 35,4 2012 - - - - umiar.  
  Prabuty Szramowo/65/3 2008 3,5 bd 1,76 0,142 bd  
  Prabuty Szramowo/65/3 2009  4,3  15,0  2,1  0,24  U  Z
  Prabuty Szramowo/65/3 2012 2,4 18,6 2,08 0,288 zły  
 
Kwidzyn
pow.Kwidzyna / 37,8
2005
2,9
32,2
1,95
0,23
III
III
 
Kwidzyn
Rozpędziny / 28,5
2005
3,7
29,5
2,37
0,27
V
III
 
Kwidzyn
Mareza / 21,6
2005
3,7
29,5
2,37
0,27
V
III
 
Ryjewo
Benowo / 5,0
2005
3,5
26,2
2,28
0,24
IV
IV
  Ryjewo Piekło/0,1 2008 2,6 bd 2,47 0,220 bd  
  Ryjewo Piekło/0,1 2009            
  Ryjewo Piekło/0,1 2011 3,0 11,1 2,41 0,237 Umiar. zły
  Ryjewo Piekło/0,1 2012 - - - - zły
 
Dopływ spod Wanadowa Kwidzyn Jurandowi/0,0 2008 3,2 bd 8,26 0,760 bd  
  Kwidzyn Jurandowo/0,0 2009  3,0  18,9 9,9  0,4 
  Kwidzyn Jurandowo/0,0 2011 1,8 18,1 5,29 0,250 Umiar. zły
  Kwidzyn Jurandowo/11,02 2012 - - - - umiar  
Podstolińska Struga
 Ryjewo
uj.do Liwy w Barcicach / 0,5
2005
4,4
25,0
3,87
0,46
IV
IV
  Ryjewo Barcice/1,9 2008 3,2 bd 4,27 0,422 bd  
  Ryjewo Barcice/1,9 2009  5,0 14,7  8,7  0,56 
  Ryjewo Barcice/1,9 2011 2,7 10,1 3,90 0,289 bd bd
  Ryjewo Barcice/1,9 2012 - - - - zły  
Kanał Palemona Kwidzyń Kwidzyń/0,0 2008 3,1 bd 2,44 0,186 bd  
  Kwidzyń Kwidzyń/0,0 2009  4,5  22,8  4,8  0,40  U  Z
  Kwidzyn Kwidzyn/0,0 2011 2,4 10,3 2,30 0,173 db i pow. -
  Kwidzyn Kwidzyn/0,0 2012 - - - - db i pow.  
Cyganka Kwidzyń Kwidzyń/0,0 2008 2,8 bd 4,84 0,304    
Cyganka  Kwidzyń Kwidzyń/0,0 2009  5,8  22,4  8,8  0,67  U  Z
Cyganka Kwidzyn Kwidzyn/0,0 2011 3,2 14,2 6,03 0,358 Umiar. zły
  Kwidzyn Kwidzyn/0,0 2012            
Gardęga Gardeja Przęsławek/21,0 2008 3,4 bd 4,07 0,201    
Gardęga Gardeja Przęsławek/21,0 2009  5,4  20,9  8,6  0,53  U
Gardęga Gardeja Przęsławek/21,0 2012 - - - - umiar.  
* Od r.2009-St.JCW-stan jednolitej części wód
St.ekol.- stan ekologiczny
OWO-węgiel organiczny ogółem

Miano: BZT5(mgO2/dm3) , ChZT(  mgO2/dm3  ) , OWO(mgC/ dm3), Nog(mgN/ dm3), Pog(mgP/ dm3).

 

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia: 

 • wody roztopowe
 • wody opadowe  

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe / retencja –rezerwowa [m³]
 • wały przeciwpowodziowe na rzekach: Wiśle, Gardędze, Cyganówce, Liwie i Kanale Reja A
 • Zbiorniki retencyjne: jez. Dzierzgoń; przy elektrowniach wodnych: Nowy Młyn, Młynisko, Szadowo, Borowy Młyn

 

Powiat Lęborski

Wody powierzchniowe

naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

 

nazwa długość (km) ujście
rzeka Okalica 17,6 rzeka Łeba
rzeka Unieszynka 9,1 rzeka Pogorzelica
rzeka Bukowina 16,3 rzeka Łupawa
rzeka Czarny Potok 5,8 rzeka Okalica
rzeka Łeba 44,3 jezioro Łebsko
rzeka Kisewa 8,3 rzeka Łeba

kanały o długości powyżej 2 km:

 

nazwa długość (km) ujście
Kanał Przyłebski 17,5 rzeka Łeba
Kanał Breński 6,7 rzeka Łeba
Kanał Żarnowiecki 7,0 jezioro Łebsko
Kanał Luciński 3,2 jezioro Łebsko
Kanał Pompowy 6,6 kanał Przyłebski

jeziora powyżej 5 ha:

 

nazwa powierzchnia (ha) głębokość max przepływowe,ocena-st.ekol/st.JCW/r
Jezioro Oskowo 17,32 8,5 nie
Jezioro Brody (Żurawie) 11,47 7,8 tak
Jezioro Osowskie 13,59 - nie
Jezioro Łebsko 1627 9 tak, umiar, zły/12
Jezioro Sarbsko 677 6 tak
Jezioro Czarne 9 9 nie
Lubowidzkie 153,47 15,6 tak

 

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Rzeka Łeba,
 • Rzeka Kisewa, 
 • Struga Białogardzka, 
 • Rzeka Okalica, 
 • Rzeka Bukowina, 
 • Rzeka Reknica, 
 • Rzeka Czarny Potok (gm. Cewice) 
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Badania wód powierzchniowych prowadzi WIOŚ w Gdańsku, Oddział w Słupsku.
Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).
Dla badań wykonanych w r. 2004 i w latach następnych zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.
Dla badań cieków wodnych z r.2007 i następnych dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.
W odniesieniu do badań w r. 2010 dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15listopada 2011 w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód Dz.U.258, poz 1550 oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.258, poz.1045.  

 

Rzeka Gmina Punkt kontr./km rzeki ost. rok badań Wyniki badań Klasyf og.
        BZT5 ChZT/OWO Nog Pog St. sanit  
Bukowina Cewice Siemirowice/11,4 2001 5,8 33,0 2,34 0,21 III III
  Cewice Siemirowice/11,4 2008 6,06 bd 1,20 0,173 bd bd
  Cewice Oskowo/5,7 2001 5,5 31,8 2,22 0,22 non III
Łeba Kartuzy Cieszenie'106,0 2008 4,3 bd 1,63 0,07 bd bd
  Wejherowo Bożepole Wlk./74,7 2008 3,77 bd 2,25 0,377 bd bd
  Nowa Wieś L. Lęb. Mosty/57,8 2000 2,7 17,4 1,92 0,12 III II
    Lęb. Mosty/57,8 2005 2,2 14,5 1,9 0,11 III III
  Nowa Wieś L. pon. Lęborka/52,4 2000 2,7 18,2 2,07 0,18 non II
  Nowa Wieś L. Chocielewko/46,6 2000 2,5 18,1 1,95 0,15 non II
  Nowa Wieś L. Chocielewko/46,6 2008 3,62 6,54* 1,65 0,128 bd bd
    Chocielewko/46,6 2005 2,9 31,3 2,7 0,25 IV III
    Chocielewko/46,6 2009 3,54  9,65  1,731  0,096 
  Wicko Cecenowo/25,5 2005 2,4 21,8 2,5 0,14 IV III
  Wicko Cecenowo/25,5 2006 2,47 19,8 2,43 0,134 IV III
    Cecenowo/25,5 2007 2,46 26,8 2,80 0,14 IV IV
  Wicko Cecenowo/25,5 2008 3,52 7,21* 2,25 0,125 bd bd
    Cecenowo/25,5 2009  3,48 11,04  0,119  11,04 
      2010 2,73 9,00' 0,134 2,183   -
  Wicko Łeba/2,0 2000 5,4 71,4 2,48 0,17 III  
  Łeba Łeba/2,0 2008 5,5 11,85* 1,71 0,188 bd bd
    Łeba/2,0 2009  5,06  14,7 1,918  0049 
      2010 4,03 - - 0,077 - -
  N. Wieś L. Chocielewko 46/6 2012 bd bd bd bd  II d. i pow  
    Cecenowo 25/5 2012 2,8 9,9/10,0 2,34 0,13 3 II d. i pow   
Okalica Nowa Wieś L. Lębork/0,1 2008 3,31 bd 2,03 0,146 bd bd
Pogorzelica Nowa Wieś L. Pogorzelice/1,5 2008 4,23 bd 1,31 0,106 bd bd
Chełst Wicko Ulinia/9,3 2008 3,97 bd 2,16 0,104 bd bd
    Ulinia/9,3 2009  4,66 12,85  2,188  0,088 
      2010 2,89 3,86' - 0,077 - -
      2012 bd bd bd bd II d. i pow  
Kisewska Str. Nowa Wieś L. NWL/1,2 2009  4,00  9,41  2,570  0,113 U Z
      2012 3,6 6,0/6,6 3,43 0,12 1 II d. i pow  
Charbrowska Str. Wicko Charbrowo/11,3 2010 3,55 - - 0,127 - -
  Wicko   2012 - - - ; II umiark.  

*ChZTMn
* Od r.2009-St.JCW-stan jednolitej części wód- Z-zły
St.ekol.D-dobry, U-umiarkowany, d.i pow.-dobry i powyżej
OWO-węgiel organiczny ogółem
Wyniki badań wykonanych przez WIOŚ w r.2009, podano w opracowaniu WIOŚ „ Stan jednolitych części wód (JCW) rzek woj. pomorskiego badanych w r.2009.
2010-OWO’
Pełne dane znajdują się na stronie internetowej WIOŚ woj. pomorskie


 

 

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

Długość wybrzeża morskiego w granicach administracyjnych powiatu: 12,7 km.

Długość wybrzeża, gdzie ze względów sanitarnych możliwe jest uruchomienie kąpielisk - Łeba ok. 3 km .  
Według komunikatu Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku nr 1/2012 z dnia 29.06.2012r. SE.NS.30.9022.4711.8.2012.MS dopuszczono organizowanie kąpielisk w miejscowości Łeba 
 

 

L.p.
Nazwa akwenu
Gmina
Lokalizacja
1
Morze Bałtyckie
Łeba
Kąpielisko centralne przy plaży „A” na prawo od kanału portowego do hotelu „Neptun (przydatne)
2
Morze Bałtyckie
Łeba
Kąpielisko przy plaży „B” przy Ośrodku Wczasowym „Chaber” (przydatne)
3
Morze Bałtyckie
Łeba
Kąpielisko przy plaży „C” na wschód od hotelu „Neptun” do OW „Górnik”(przydatne)

 

Zagrożenie powodziowe

Gmina Łeba:

 • Typ zagrożenia : wody morskie, wody roztopowe, wody opadowe
 • Sposób zabezpieczenia przeciwpowodziowego: wały przeciwpowodziowe

Gmina Cewice:

 • brak zagrożeń

Gmina Nowa Wieś Lęborska: bd
Gmina Wicko:

 • Typ zagrożenia: wody roztopowe i wody opadowe
 • Sposób zabezpieczenia przeciwpowodziowego: wały przeciwpowodziowe  

Powiat Malborski

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu:
nazwa długość (km) ujście
Wisła 20,7 km Morze Bałtyckie
Nogat 30,6 km Zalew Wiślany
Jeziorna Łacha 14,12 km Rzeka Duża Święta
Duża Święta 30,16 km Rzeka Szkarpawa
Mała Święta 19,51 km Rzeka Duża Święta
Tyna Górna 6,12 km Jezioro Drużno
Tyna Dolna 10,49 km Rzeka Tyna Mała
Tyna Mała 6,75 km Rzeka Tyna Górna
Fiszewka 3,6 km Kanał Elbląski

 

 • kanały o długości powyżej 2 km
nazwa długość (km) ujście
Kanał Juranda 4,83km Rzeka Nogat
Kanał Ulgi 4,75 km Rzeka Nogat
Kanał Świerkowski 12,77 km Rzeka Duża Święta
Kanał A Bystrze 5,86 km Jeziorna Łacha
Kanał Panieński 16,55 km Kanał Myszewski
Dębińska Struga 8,36 km Rzeka Duża Święta
Kanał Stary Nogat 12,94 km

przekop Rzeki Fiszewki

Kanał Lichnowska Struga 11,36 km  
Kanał Linawa 6,96 km rzeka Szkarpawa
Kanał Lasowicki 7,16 km Kanał Panieński
Kanał Leniwy Nogat 3,5 km  

 

 • jeziora powyżej 5 ha:
nazwa Powierzchnia (ha) Głębokość max. Przepływowe tak/nie
Lubstowo 5,05 ha brak danych nie
Mątowy Wielkie 16,68 ha brak danych nie
Mątowy Długie 9,57 ha brak danych nie
Gnojewo 7,76 ha brak danych nie

 

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Przedsiębiorstwo „Nogat” Kałdowo Wieś – rzeka Nogat w km 19+900,
 • Oczyszczalnia ścieków w Starym Polu – rów melioracyjny w odległości około 50 m od kanału Stary Nogat,
 • Oczyszczalnia ścieków w Miłoradzu - rzeka Duża Święta w km 6+500,
 • Oczyszczalnia ścieków w Lipince – Kanał Panieński w km 19+200. 
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Nie prowadzony w 2012 r. przez powiat

Badania wód powierzchniowych prowadzi WIOŚ w Gdańsku.
Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).
Dla badań wykonanych w r. 2004 i w latach następnych zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.
Dla badań cieków wodnych z r.2007 i następnych dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.
W odniesieniu do badań w r. 2010 dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15listopada 2011 w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód Dz.U.258, poz 1550 oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.258, poz.1045.

 

 

 

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./

ost. rok

 

 

Wyniki badań

 

 

Klasyf. og.

 

 

km rzeki

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

St.ekolog

 St.JCW

Wisła Miłoradz Most Knibawski-reper / 903,0 2006 4,2 34,4 2,61 0,32 III IV
    Most Knibawski-122,1 Kiezmark 2012 2,4 5,0/7,6 1,94 0,169 słaby  

Nogat

Malbork

pow.Malborka / 46,0

1999

2,0

30,0

2,58

0,2

non

non

 

Malbork

pon.Malborka / 38,5

1999

4,3

29,5

3,04

0,25

non

non

 

Malbork

pon.Malborka, Janówka / 38,5

2004

4,7

28,1

2,16

0,19

IV

IV

  Malbork Biała Góra/61,5 2005 3,3 25,1 2,43 0,18 IV III
  Malbork pow. Malborka/46,0 2005 2,8 23,2 1,97 1,30 III III
  Malbork pon.Malborka, Janówka/38,5 2005 4,1 32,0 2,19 0,19 III IV
  Malbork pon.Malbork, Janówka/38,5 2006 3,0 40,3 0,90 0,12 IV IV
  Malbork pon.Malborka, Janówka / 38,5 2009            
Nogat Malbork Malbork/43,9 2012 - -
 
- umiark  

Kanał Juranda

Malbork

uj.do Nogatu / 0,1

1999

8,9

42,0

4,11

0,89

non

non

Tuga

Nowy Staw

pow.Nowego Stawu / 28,5

2000

2,3

26,1

1,58

0,12

III

III

 

Nowy Staw

pon.Nowego Stawu / 25,5

2000

2,8

26,4

2,05

0,15

III

non

Mała Swięta

Nowy Staw

uj.do Tugi Nowy Staw

2000

2,2

24,3

1,66

0,12

II

non

Dębińska Struga

Nowy Staw

uj.do Tugi Nowy w Dębinie

2000

6,5

52,8

5,18

o,52

non

non

Kanał Swierkowski

Nowy Staw

uj.do Tugi w Chlebówce / 1,0

2000

4,7

37,9

2,41

0,42

II

non

Kanał Juranda Malbork uj.do Nogatu / 0,1 2005 15,4 67,7 1,87 0,82 V V
Biały Rów   Poniżej oczyszczalni w Sztumie 2005 13,5 64,1 9,21 1,76 IV V
    Koniecwałd-2,2 2005 10,2 60,2 4,14 1,06 IV V
Młynówka Malb. Malbork Grobelno/11,3 2012 umiar.   

Dla badań wykonanych w r. 2004 i później zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.
Dla badań cieków wodnych z r.2007 i późniejszych dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.
Od r.2009 St JCW, st. ekol., OWO-węgiel org. ogółem.

 


 

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe
 • wody opadow

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe 

Powiat Nowodworski

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu
  • rzeka Wisła długość 25 km, ujście Zatoka Gdańska
  • rzeka Nogat długość 23 km, ujście Zalew Wiślany
  • rzeka Szkarpawa długość 20,5 km, ujście Zalew Wiślany
  • rzeka Wisła Królewiecka długość 11,5 km, ujście Zalew Wiślany
  • rzeka Tuga długość 21 km, ujście rzeka Szkarpawa dalej Zalew Wiślany
 • kanały o długości powyżej 2 km
  • kanał Linawa długość  22,5 km, ujście rzeka Szkarpawa
  • Kanał Panieński długość 15 km, ujście rzeka Szkarpawa
  • Kanał Drzewny długość  3,5 km, ujście Kanał Panieński
  • Kanał Izbowa Łacha długość  22,9 km, ujście Kanał Panieński
  • Kanał Wiślano-Zalewowy  długość 7,3 km, ujście Kanał Linawa
  • Kanał Struga Ostaszewska długość  9,4 km, ujście kanał Linawa

Na terenie Powiatu Nowodworskiego istnieją 102 kanały o łącznej długości 417,3 km

 • jeziora powyżej 5 ha – nie występują
Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • rów melioracyjny - Kanał Panieński - Zalew Wiślany;
 • Kanał melioracyjny „C” - Zalew Wiślany;
 • Zalew Wiślany;
 • Kanał Struga Ostaszewska - Kanał  Linawa - rzeka Szkarpawa
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Nie jest prowadzony przez gminy i powiat.
Badania wód powierzchniowych prowadzi WIOŚ w Gdańsku.
Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).
Dla badań wykonanych w r. 2004 i w latach następnych zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.
Dla badań  cieków wodnych z r.2007 i następnych dokonano  klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.

W odniesieniu do badań w r. 2010 dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 15listopada 2011 w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód Dz.U.258, poz 1550 oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 9 listopada 2011 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.258, poz.1045.

Rzeka
 
Gmina
 
Punkt kontr./
km rzeki
ost. rok
badań
 
 
Wyniki badań
 
 
Klasyf. og./st.JCW
 
BZT5
*ChZTCr
Nog
Pog
St. sanit./st.ek
Zalew Wiślany
Sztutowo Krynica
10 punktów pomiarowych
2003
3,0
49,8
1,86
0,19
I
wyniki średnie z 10 pkt., udział wody morskiej- bez klasyf.
Wisła
Nowy Dwór
Kiezmark - reper / 926
2004
2005
2007
2009
2010
2011
2012
3,4
3,2
2,8
3,0
3,3
 
2,4
28,2
23,6
31,3
14,5
10,7*
 
5,0/7,6
2,52
2,33
2,51
3,9
3,98
 
1,94
0,20
0,16
0,18
0,32
0,2
 
0,169
III
III
III
S
bo
 
słaby
III
III
III
Z
bo
 
 
Szkarpawa
 
 
Stegna
Drewnica / 23,3
2004
3,3
28,0
1,98
0,13
III
III
Stegna
Rybina / 11,6
2004
2,9
36,0
2,19
0,1
II
III
Nowy Dwór
Osłonka / 2,0
2004
2,0
36,0
1,61
0,14
II
III
  Nowy Dwór Osłonka/2,0 2008 2,5 bd 2,28 0,192 bd  
Szkarpawa Nowy Dwór Osłonka/2,0 2012 2,0 4,1/10,4 1,61 0,182 db. i pow.  
Wisła Królewiecka
Sztutowo
Sztutowo / ,0
2004
3,0
39,5
2,76
0,13
III
IV
    Stegna dopływ z polderu / 0,2

2008

4,6

bd

6,25

0,309

bd

 

    Sztutowo / 5,0 2008 3,1 bd 3,12 0,189 bd  
     Sztutowo/5,7 2012 - - - - umiar.  
Linawa
Stegna
Chłodniewo/0,1
2004
2,6
36,2
2,66
0,11
III
III
Tuga
 
 
Nowy Dwór
pow.Nowego Dworu / 12,5
2000
1,8
24,4
1,67
0,11
III
III
Nowy Dwór
pon. Nowego Dworu / 10,0
2004
2,0
31,1
1,77
0,13
III
III
Stegna
Tujsk / 2,2
2004
2,5
24,8
1,66
0,12
III
III
Kanał Panieński
 
Nowy Dwór
Solnica / 10,0
2000
2,2
29,2
2,10
0,11
II
III
Nowy Dwór
Marzęcino / 4,0
2000
4,7
34,6
4,07
0,22
III
non
Kanał Panieński
Nowy Dwór
Osłonka / 0,1
2004
4,3
41,2
3,25
0,16
III
IV

*OWO ogólny węgiel organiczny, bo-bez oceny
 

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

W komunikacie 1/12 z dnia 29 czerwca 2012 Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, o przydatności wody do kąpieli w następujących miejscach:

Lp.

Nazwa akwenu

Gmina

Lokalizacja

Ocena przydatności wody

1

Zatoka Gdańska

Stegna

Mikoszewo- zejście przy OW „Formacyjnym”

przydatna do kąpieli

2

Zatoka Gdańska

Stegna

Jantar - zejście przy OW „Jantar”

przydatna do kąpieli

3

Zatoka Gdańska

Stegna

Stegna - zejście od ul. Morskiej

przydatna do kąpieli

4

Zatoka Gdańska

Krynica Morska

Krynica Morska- zejście od ul. Korczaka

przydatna do kąpieli


Źródło: http://www.wsse.gda.pl/fileadmin/user_upload/Woda/Komunikat_1_2012_kapiel_mor_srodl.pdf
Długość wybrzeża morskiego w granicach administracyjnych powiatu  46,6  [km]
Długość wybrzeża, gdzie ze względów sanitarnych możliwe jest uruchomienie kąpielisk [km] 

 • Miasto Krynica Morska: 5,0
 • Gmina Stegna: 15,1     
 • Gmina Sztutowo: 12,5
Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody morskie,
 • wody roztopowe,
 • wody opadowe                                                             

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe   

 

Powiat Pucki

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

nazwa

długość [km]

ujście

Czarna Woda

19,9

Morze Bałtyckie

Karwianka

10

Morze Bałtyckie

Płutnica

9

Morze Bałtyckie

Gizdepka

8,4

Morze Bałtyckie

Reda

8,1

Morze Bałtyckie

Struga Białogórska

7,7

Morze Bałtyckie

Piaśnica

7,5

Morze Bałtyckie

Zagórska Struga

6,6

Morze Bałtyckie

Struga Bychowska

6,2

Morze Bałtyckie

 

 

 • kanały:

nazwa

długość [km]

KANAŁ A - WIERZCHUCIŃSKIE BŁOTA

32

KANAŁ NR 1 - WIERZCHUCIŃSKIE BŁOTA

3

KANAŁ NR 4 - WIERZCHUCIŃSKIE BŁOTA

5

KANAŁ NR 5 - WIERZCHUCIŃSKIE BŁOTA

3

KANAŁ POMPOWY - WIERZCHUCIŃSKIE BŁOTA

38

KANAŁ BIAŁOGÓRSKI

32

KANAŁ A ŻARNOWIECKIE BŁOTA

51

KANAŁ B ŻARNOWIECKIE BŁOTA

36

KANAŁ C ŻARNOWIECKIE BŁOTA

31

KANAŁ A-I ŻARNOWIECKIE BŁOTA

22

DOPROWADZALNIK D ŻARNOWIECKIE BŁOTA

63

KANAŁ POMPOWY WIERZCHUCIŃSKIE BŁOTA

45

KANAŁ D KARWIEŃSKIE BŁOTA

364

KANAŁ BIELAWSKIE BŁOTA

37

KANAŁ MŁYŃSKI

61

KANAŁ POMPOWY

23

KANAŁ B PUCKIE BŁOTA

38

KANAŁ D BIELAWSKIE BŁOTA

22

KANAŁ B BIELAWSKIE BŁOTA

36

KANAŁ A ŻELISTRZEWO

98

KANAŁ MRZEZINO

65

KANAŁ A MRZEZINO

30

KANAŁ A REKOWO

32

KANAŁ B REKOWO

35

KANAŁ ŁYSKI

25

KANAŁ A WŁADYSŁAWOWO

57

KANAŁ C WŁADYSŁAWOWO

23

KANAŁ ŁYSKI KOSAKOWO

24

KANAŁ KONITOP LENIWY

28

KANAŁ B-4 KOSAKOWO

38

KANAŁ B-5 KOSAKOWO

39

 

 

·      jeziora powyżej 5 ha:

·      nazwa DOBRE, powierzchnia 10 (km²), przepływowe – nie

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Oczyszczalnia Swarzewo - Morze Bałtyckie;
 • GOŚ Dębogórze - Zatoka Pucka, rejon Mechelinek;
 • Oczyszczalnia w Jastrzębiej Górze - Rzeka Czarna Woda 
 • Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków, lokalizacja Jurata - Zatoka Gdańska
 • Oczyszczalnia ścieków w Białogórze - Rzeka Struga Białogórska
 • Oczyszczalnia ścieków w Krokowej - Rzeka Karwianka
 • Oczyszczalnia ścieków Żarnowiec - Rzeka Piaśnica
 • Oczyszczalnia ścieków Strefa Ekonomiczna Żarnowiec - Rzeka Piaśnica
 • Oczyszczalnia Rekowo Górne - Rzeka Reda
 • Oczyszczalnia Darżlubie - Rzeka Płutnica
 • Oczyszczalnia Celbowo - kanał melioracyjny
 • Oczyszczalnia Hel- Zatoka Gdańska  
Monitoring jakości wody

Badania wód powierzchniowych prowadzi WIOŚ w Gdańsku.

Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).

Dla badań wykonanych w r. 2004 i w latach następnych zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.

Dla badań  cieków wodnych z r.2007 i następnych dokonano  klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.

W odniesieniu do badań w r. 2010 dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 15listopada 2011 w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód Dz.U.258, poz 1550 oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 9 listopada 2011 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.258, poz.1045.

 


 

 
 
 
 
 
Wyniki badań
 
 
 Klasyf og/st.JCW
Rzeka 
 Gmina
Punkt kontr./km rzeki
ost. rok badań
BZT5
ChZT/OWO
Nog
Pog
St. sanit./
St.ekol
 
Gizdepka
Puck
uj.do Zatoki Puc.
Osłonino/0,6
2004
3,0
26,8
2,35
0,25
IV
III
 
Puck
Osłonino/0,6
2007
3,3
33,3
2,41
0,46
IV
IV
 
Puck
Osłonino/0,6
2010
5,8
12,0
2,07
0,54
-
-
 
Puck
Osłonino/0,6
2012
-
-
-
-
umiar.
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karwianka
Władysławowo
Osłonino/0,6
2004
2,7
34,2
1,77
0,32
III
IV
 
Władysławowo
uj.do Bałtyku w Karwi / 0,1
2008
4,5
bd
8,25
0,921
bd
 
Płutnica
Puck
uj do Zatoki Puc.
2004
2,6
36,0
2,02
0,21
IV
IV
 
Puck
Puck/0,3
2007
2,5
38,0
2,03
0,30
IV
IV
 
Puck
Puck/0,3
2008
2,8
13,41**
2,27
0,233
bd
 
 
Puck
Puck/0,3
2010
2,2
7,2
-
0,700
-
-
 
Puck
Puck/0,3
2011
-
-
-
-
-
-
 
Puck
Puck/0,8
2012
2,3
6,4/6,7
1,09
0,232
słaby
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reda
Puck
uj.do Zatoki Puckiej w Mrzezinie /2,6
2004
2,6
22,5
1,60
0,14
III
III
Reda
Puck
uj.do Zatoki Puckiej w Mrzezinie /2,6
2005
2,3
18,5
1,49
0,14
IV
III
Reda
Puck
uj.do Zatoki Puckiej w Mrzezinie /2,6
2006
2,6
17,1
1,53
0,13
III
III
   

uj.do Zatoki Puckiej w Mrzezinie /2,6

2007
2,2
26,1
1,89
0,15
III
 
 
Puck
uj.do Zatoki Puckiej w Mrzezinie /2,6
2008
2,5
7,17**
1.91
0,152
bd
 
 
Puck
uj.do Zatoki Puckiej w Mrzezinie /2,6
2009
3,5
8,8*
2,7
0,25
-
D
 
 
uj.do Zatoki Puckiej w Mrzezinie /2,6
2010
2,7
8,1
2,33
0,190
-
-
 
Puck
Mrzezino/2,6
2011
2,0
6,5
1,81
0,126
db i pow
-
 
Puck
Mrzezino/2,6
2012
2,5
5,2/6,2
1,70
0,119
umiar.
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czarna Wda
Władysławowo
uj.do Bałtyku / 0.5
2004
2,5
30,5
2,30
0,36
IV
IV
 
Władysławowo
Ostrowo/0,2
2007
2,3
38,2
2,49
0,28
V
V
 
Władysławowo
Ostrowo/0,2
2008
2,4
10,3**
2,34
0,263
bd
 
 
Władysławowo
Ostrowo/0,2
2012
2,1
4,5/7,9
1,60
0,118
słaby
-
 
Puck
Kaczyniec/8,3
2011
-
-
-
-
--
 
 
Puck
Kaczyniec/8,3
2012
 
 
 
 
 
 
 
Krokowa
TrzyMłyny/16,6
2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piaśnica
Krokowa
Dębki/0,3
2007
2,0
32,6
1,41
0,15
IV
IV
 
Krokowa
Dębki/0,3
2008
1,5
bd
1,42
0,097
bd
 
 
 
Dębki/0,3
2010
3,6
-
-
0,260
-
-
 
Krokowa
Dębki/0,3
2011
-
-
-
-
-
-
 
Krokowa
Dębki/0,3
2012
1,5
4,6/4,8
0,94
0,100
dobry
-
 
 
Czymanowo/13,0
2004
1,8
23,7
1,56
0,11
III
III
 
Krokowa
Czymanowo/13,0
2007
1,6
29,6
1,58
0,15
IV
IV
 
Krokowa
Czymanowo /13,0
2011
1,7
6,3
1,30
0,123
db i pow
bd
 
Gniewino
Czymanowo /13,0
2012
-
-
-
-
db i pow
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zagórska Struga
Kosakowo
Kazimierz pon. Rumii / 6,0
2001
2,9
25,7
1,95
0,15
II
?
 
Kosakowo
uj.do Zatoki Puckiej /1,0
2001
3,0
26,9
1,85
0,19
III
?
 
Puck
Mrzezino/1,0
2007
2,2
31,6
2,90
0,17
IV
IV
 
Puck
Mrzezino/1,0
2008
1,7
bd
2,48
0,122
bd
 
 
Puck
Mrzezino/1,0
2009
4,0
13,8*
2,5
0,21
-
-
 
 
Mrzezino/1,0
2010
2,9
17,6
2,55
0,260
-
-
 
Puck
Mrzezino/1,0
2012
-
-
-
-
db i pow
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kanał Mrzezino
Puck
2008
2,0
bd
3,82
0,135
bd
 
 
 
Ujście/0,0
2010
1,9
18,4
10,36
0,240
III
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kanał ściekowy
Kosakowo
Mosty/1,2
2011
2,9
10,5
6,89
0,552
-
-
 
Kosakowo
Mosty/1,2
2012
-
-
-
-
zły
 
Kanał Karwianka
Krokowa
Karwia/0,2
2012
-
-
-
-
słaby
 
Bychowska Struga
Krokowa
Brzyno/0,25
2012
-
-
-
-
db i pow
 
 

**ChZTMn lub indeks manganowy

*od r.2009 OWO-organiczny węgiel ogółem, St.ekol-stan ekologiczny, St.JCW-stan jednolitych części wód

Miano: BZT5(mgO2/dm3) , ChZT(  mgO2/dm3  ) , OWO(mgC/ dm3), Nog(mgN/ dm3), Pog(mgP/ dm3). 

Monitoring jakości wody
Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli
 • Długość wybrzeża morskiego w granicach administracyjnych powiatu - 120 km
 • Zgodnie z komunikatem nr 1/12 z dnia 29 czerwca 2012 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku
 
 
Nazwa akwenu
Gmina
Lokalizacja
Ocena o przydatności wody
1
Morze Bałtyckie
Władysławowo
Karwia - wejście nr 43                    
2
Morze Bałtyckie
Władysławowo
Karwia - wejście nr 45
3
Morze Bałtyckie
Władysławowo
Ostrowo - wejście nr 32                     
4
Morze Bałtyckie
Władysławowo
Ostrowo - wejście nr 35
5
Morze Bałtyckie
Władysławowo

Jastrzębia Góra - wejście nr 22

6
Morze Bałtyckie
Władysławowo

Jastrzębia Góra - wejście nr 23

7
Morze Bałtyckie
Władysławowo
Jastrzębia Góra - wejście nr 25
8
Morze Bałtyckie
Władysławowo
Chłapowo - wejście nr 12
9
Morze Bałtyckie
Władysławowo
Chłapowo - wejście nr 13
10
Morze Bałtyckie
Władysławowo

Władysławowo – Półwysep - wejście nr 3

11
Morze Bałtyckie
Władysławowo
Władysławowo - wejście nr 4
12
Morze Bałtyckie
Władysławowo
Władysławowo - wejście nr 6
13
Morze Bałtyckie
Władysławowo
Władysławowo - wejście nr 9
14
Morze Bałtyckie
Władysławowo
Władysławowo - wejście nr 10
15
Morze Bałtyckie
Władysławowo
Chałupy - wejście nr 22
16
Morze Bałtyckie
Jastarnia
Kuźnica – wejście nr 32 -33
17
Morze Bałtyckie
Jastarnia
Jastarnia - wejście nr 44
18
Morze Bałtyckie
Jastarnia
Jastarnia - wejście nr 46-47
19
Morze Bałtyckie
Jastarnia
Jastarnia - wejście nr 49
20
Morze Bałtyckie
Jastarnia
Jastarnia - wejście nr 52
21
Morze Bałtyckie
Jastarnia
Jurata - wejście nr 60
22
Morze Bałtyckie
Hel
Hel Duża plaża- wejście nr 66

23

Morze Bałtyckie

Hel

Hel na cyplu, wej.67

24

Morze Bałtyckie

Białogóra

Białogóra, wejście 33

25

Morze Bałtyckie

Dębki

Dębki wejście nr 19

26

Morze Bałtyckie

Karwieńskie Błoto

Kar. Błoto wejście nr 11

27

Zatoka Pucka

Hel

Mała plaża

28

Zatoka Pucka

Puck

Puck

29

Zatoka Pucka

Kosakowo

Rewa północ

30

Zatoka Pucka

Mechelinki

Mechelinki

 

 

 • Długość wybrzeża, gdzie ze względów sanitarnych możliwe jest uruchomienie kąpielisk - 115 km          
 • Nad Zatoką Pucką w miejscowościach Hel, Jurata, Jastarnia, Kuźnica, Chałupy, Puck, Rzucewo, Osłonino, Rewa.
 • Informacja o jakości wód w kąpieliskach dostępne są na stronie www.wsse.gda.pl 

 

Zagrożenie powodziowe

Brak informacji z powiatu. 

Powiat Starogardzki

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

 

Nazwa cieku

Długość w km

Ujście

Struga Studziennice

5,3

Jez. Wieckie

Struga Zimne Zdroje

2,7

Rz. Wda

Struga Lubiki

1,2

Struga Zimne Zdroje

Struga Młyńsk

1,6

Rz. Wda

Struga Tuczno

1,6

Jez. Trzechowskie

Żelgoszczówka

5,7

Rz. Wda

Stara Wda

2,2

Rz. Wda

Brzezianek

9,5

Rz. Wda

Święta

12,9

Rz. Wda

Brzeźnica

7,6

Rz. Wda

Struga Karszanek

4,6

Jez. Kałębie

Kałębnica

2,2

Jez. Słone

Siekierka

1,9

Jez. Słone

Prusina

8,6

Rz. Wda

Struga Młyńska Smętowo

3,5

Rz. Struga Młyńska

Struga Młyńska

5,3

Rz. Wisła

Struga Kazub

4,2

J. Struga

Stara Wierzyca

2

Rz. Wierzyca

Rutkownica

3,3

Rz. Wietcisa

Kanał "D"

2,3

Rz. Wietcisa

Kanał "E"

3,1

Rz. Wietcisa

Rz. Wietcisa

17,8

Rz. Wierzyca

Struga "C" Bączek

0,8

Rz. Wierzyca

Struga "A" Bietowo

4,8

Jez. Sumin

Smela

6,5

Rz. Piesienica

Piesienica

18,8

Rz. Wierzyca

Kochanka

10,2

Rz. Wierzyca

Pliszka

8,9

Rz. Węgiermuca

Węgiermuca

32,8

Rz. Wierzyca

Janka Zachodnia

4,1

Rz. Janka Główna

Janka Wschodnia

8

Rz. Janka Główna

Liszka

9,5

Rz. Janka

Beka II

2,2

Rz. Beka I

Janka Główna

4,8

Rz. Wierzyca

Wierzyca

54,8

Rz. Wisła

Czysta

2,4

Rz. Szpęgawa

Swarożynka

2,9

Rz. Szpęgawa

Szpęgawa

0,8

Rz. Motława

Struga "B" Godziszewo

1,1

Jez. Godziszewskie

Struga "A" Demlin

4

Jez. Godziszewskie

Godziszewska

3,4

Jez. Godziszewskie

Styna

2,1

Rz. Kłodawa

Wstążka

2

Rz. Wda

 

 

 • kanały

 

Nazwa cieku

Długość (km)

Ujście

Kanał Sztachta

7,7

b. danych

Kanał "D"

2,3

b. danych

Kanał "E"

3,1

b. danych

Kanał Bytoński

4,1

Rz. Piesienica

 

10,1

b. danych

Wysoka

4,0

b. danych

Kanał "A" Demlin

4,0

b. danych

 

 

 • jeziora powyżej 5 ha , badania WIOŚ:

 

 

Gmina

Nazwa jeziora

Powierzchnia
(ha)

Głębokość
max

Przepływowe

 Kl.czystości/rok badań/st ekol./st.jcw/rok 

    Wiejska Starogard

Sumińskie

95,4

7

Tak

-/07, -/09, zły/10, zły/11/st ekol. umiar/jcw zły/12

Zduńskie

77,92

12

Tak

 

Płaczewo

49,5

 

Nie

 

Szpęgawskie

31,34

 

Tak

 

Raduńskie

18,31

15

Tak

 

Staroleskie

15,01

 

Tak

 

Rokocińskie

13,05

 

Tak

 

Jabłowo

12,87

 

Tak

 

Jamertal

8,09

 

Tak

 

Dolina Łez

8,09

 

Nie

 

Żygowice

6,82

 

Tak

 

Sumin

 

5,34

 

Tak

 

Rywałd

49,50

 

Tak

 

Kochanka

16,40

 

Tak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiejska Osiek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kałębie

446,3

6,4

Tak

III/05/st.ekol.umiar/st jcw zly/12

Udzierz

132,7

2,1

Tak

 

Słone

119,5

6,4

Tak

III/05

Czarne Poł.

98,02

 

Tak

II/05 

Czarne Pn.

79

 

Tak

 

Trzebiechowo

16,9

 

Tak

 

Karszanek

15,78

 

Tak

 

Wierzbiny

13,43

 

Tak

 

Brzezianek

12,8

 

Tak

 

Staw Młyński

11,81

 

Tak

 

Bobrówek

7,36

 

Tak

 

Siekerki

6,74

 

Tak

 

Wstążki

6,59

 

Tak

 

Okarpiec

6

 

Tak

 

 

 

 

 

 

Godnik

5,48

 

Tak

 

Głuche

20,00

 

Nie

 

Tuszynek

18,00

 

Nie

 

Wiejska Skarszewy

Godziszewskie

169,4

17,2

Tak

II/99  ?/09

Margiel Duży

35,4

12,1

 

III/99

Krawuńskie

28

12,3

Tak

 

Czarne

8,76

7

Tak

 

Trzciniec

7,54

 

Nie

 

Wiejska Osieczna

Długie

51,8

 

Tak

 

Babskie

13,6

 

Tak

 

Wiejska Skórcz

Czarnoleskie

45,56

 

Tak

 

Wiejska Lubichowo

Ocypel Wlk.

114

40,0

Tak

II/96, II/05

Szteklin

48,3

 

Tak

 

Jelonek

20,09

13,9

Tak

 

Smolniki

18,61

 

Tak

 

Kochanka

16.40

 

Tak

 

Zelgoszcz Długie

14,27

 

Tak

 

Zelgoszcz Stare

14,23

 

Tak

 

Święte

12,17

 

Tak

 

Ocypelek

9,95

 

Tak

 

Firek

7,06

 

Tak

 

Wiejska Kaliska

Trzebiechowskie

76,9

32

Tak

 

Kaszubskie

16,49

 

Tak

 

Smolnik

15,22

 

 

 

Studziennice

7,56

 

Tak

 

Kamionka

7,3

 

Tak

 

Wiejska Zblewo

Borzechowskie

237,7

35

Tak

 

Niedackie

115,3

30

Tak

sanit.I,og.II/05 

Semlińskie

29,1

6,8

Tak

 

Ostrowie

24,27

20,5

Tak

 

Borzechowskie

20,78 237,7

43,0

Tak

III/99

Grygorek

11,6

 

Tak

 

Lipia Góra I

9,50

 

Tak

 

Lipia Góra II

9,52

 

Tak

 

Szteklińskie

54,79

16,0

Tak

III/99

Berenta

7,27

 

Tak

 

Kleszczewskie

17,38

 

Tak

 

Piekiełko

9,92

 

Nie

 

 

Grabowskie

5,67

 

Nie

 

Wiejska Bobowo

 


 

 

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • rzeka Wierzyca - Starogard Gd.
 • rzeka Piesienica - Zblewo
 • rzeka Szoryca -Skórcz
 • kanał rzeki Wdy - Kaliska
 • rzeka Zelgoszczówka - Lubichowo
 • rów melioracyjny - Kopytkowo, Wietcisa - Skarszewy
 • rów melioracyjny - Kokoszkowy
 • rów melioracyjny - Szpęgawsk
 • rów melioracyjny – Skórcz
Monitoring jakości wody
Monitoring jakości wody

Brak informacji o monitoringu prowadzonym przez gminy lub powiat.
Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej -  klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony  Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: dla badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie (kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe)
Dla badań wykonanych w r. 2004 i później, zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r. 2004
Dla badań z r.2007 i późniejszych dokonano  klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008
W odniesieniu do badań w r. 2010 dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 15listopada 2011 w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód Dz.U.258, poz 1550 oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 9 listopada 2011 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.258, poz.1045. 

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./km rzeki

ost. rok

Wyniki badań

St. sanit 

Klasyf.og.

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. ekolog.

 St. JCW

Wda Osiek Wdecki Młyn/ 60,4 2012 - - - - - -

Wda

Osiek

Błędno-stały pkt. / 62,3

2003

2,7

21,2

1,12

0,15

II

II

2004

2,6

21,1

1,04

0,31

III

III

 

 

Błędno/62,3

2005

2,4

17,9

1,05

0,14

III

III

 

 

Błędno/62,3

2006

1,9

21,0

0,91

0,21

III

III

Wda

Czarna Woda

Klonowice/134,6

2000

2,2

14,6

1,07

0,11

II

II

 

 

Klonowice/134,6

2006

2,0

15,3

0,68

0,19

IV

III

 

Czarna Woda

Czarna Woda / 129,8

2000

2,1

17,9

1,26

0,11

II

II

 

 

Czarna Woda/129,8

2006

4,2

18,1

0,97

0,19

IV

III

 

Osieczna

Osowo Leśne/122,8

2000

2,3

19,2

1,09

0,11

II

II

 

 

Osowo Leśne/122,8

2006

2,2

18,7

0,91

0,22

III

III

 

 

 

Czechowskiego/113,3

2007

1,7

24,4

1,08

0,17

IV

IV

  Osieczna Czechowskiego/113,3 2011 1,7 4,9 1,37 0,166 db i pow dobry
Wda Lubichowo Czarne / 116,3 2012 - - - - - -

 

Osieczna

Zimne Zdroje/105,7

2000

2,2

18,0

1,28

0,11

II

II

 

 

Zimne Zdroje/105,7

2006

2,2

19,5

0,95

0,13

IV

III

 

Lubichowo

Wda/87,0

2000

1,9

17,8

1,13

0,12

II

II

 

 

Wda/87,0

2006

1,9

20,7

0,89

0,18

III

III

 

Osiek

Błędno-stały pkt / 62,3

2000

2,3

19,3

1,12

0,11

II

II

 

 

 

2002

1,4

22,8

0,91

0,13

II

II

 

 

 

2003

2,7

21,2

1,12

0,15

II

II

 

 

 

2004

2,6

21,1

1,04

0,31

III

III

 

 

Błędno-stały pkt / 62,3

2006

1,9

21,0

0,91

0,21

III

III

Niechwaszcz

Czarna Woda

Czarna Woda / 2,2

2000

2,6

26,2

1,42

0,21

II

II

Niechwaszcz Czarna Woda Zawada/2,2 2012 2,2 -/9,0 1,47 0,334 umiar  

Wierzyca

Skarszewy

Czarnocin/80,7

2007

2,5

27,2

1,94

0,21

IV

IV

      2010 3,7 12,4 3,9 0,36 - -
  Skarszewy Czarnocin/80,7 2011            
Wierzyca Skarszewy Czarnocin/80,7 2012 2,3 6,1 1,66 0,218 dobry  

 Wierzyca

Skarszewy

Zapowiednik / 74,8

2002

3,0

25,6

1,99

0,21

III

III

 

 

Zapowiednik / 74,8

2005

3,0

33,0

1,71

0,18

III

III

 

Starogard

pow.Starogardu / 59,4

2002

2,7

24,5

1,99

0,21

III

III

 

 

pow.Starogardu / 59,5

2005

2,4

22,2

2,03

0,2

IV

III

 

 

pow.Starogardu / 59,5

2007

2,5

32,5

2,19

0,22

V

IV

   

pow.Starogardu / 59,5

2011 bd
 

 

 

 

 
    Starogard 2012 2,3 -/6,2 1,65 0,198 zły  

 

 

pon.Starogardu / most w Owidzu55,0

2005

3,7

19,8

2,22

0,22

IV

III

 

Starogard

Owidz / 51,8

2002

4,4

28,2

2,69

0,26

III

III

    Owidz/52,8 2010 5,0 12,4 4,75 0,44 III  
    Owidz/52,8 2011 bd          

 

Starogard

pow.uj.Węgiermucy / 40,0

2002

3,3

25,5

2,64

0,24

III

non

 

Starogard

pow.Pelplina

2002

2,9

26,7

2,87

0,22

III

non

 

Starogard

Stocki Młyn pon.Pelplina / 16,7

2002

3,5

28,0

2,87

0,22

non

non

Potok-dopływ z Kokoszków

Starogard

Starogard/0,0

2007

4,3

38,5

4,84

0,28

IV

IV

Piesienica

Starogard 

uj do Wierzycy 0,0

2005

2,9

24,4

2,46

0,19

III

III

Piesienica

Starogard 

Nowa Wieś Rzeczna/1,2

2007

2,6

32,3

3,02

0,22

IV

IV

Piesienica Starogard  Nowa Wieś Rzeczna/1,2 2008 2,9 bd 3,37 0,305 bd  bd
Piesienica  Starogard  Nowa Wieś Rzeczna/1,2 2010  5,9 12,9   4,61 0,34   III  zły
Piesienica  Starogard  Nowa Wieś Rzeczna/1,2 2011 bd          
Piesienica Starogard Nowa Wieś Rzeczna/1,2 2012 - - - - db i pow.  
Piesienica Zblewo Piesienica 6/9 2012 - - - - -  
Wietcisa Skarszewy St. Wiec/18,9 2012 - - - - -  

Wietcisa

Skarszewy

uj.do Wierzycy

2002

3,0

35,5

2,17

0,13

III

III

Wietcisa

Skarszewy

uj.do Wierzycy

2005

2,9

20,6

1,58

0,18

III

III

Wietcisa

Skarszewy

uj.do Wierzycy/0,4

2007

2,8

25,2

1,97

0,25

IV

IV

Wietcisa Skarszewy  uj. do Wierzycy/0,4 2010 5,7 11,1 2,36 0,34 II  
Wietcisa Skarszewy uj. do Wierzycy/0,4 2011 bd          
Wietcisa Skarszewy uj. do Wierzycy/0,4 2012 - - - - -  
Węgiermuca Bobowo Bobowo/14,5 2012 - - - - -  

Węgiermuca

Starogard

uj.do Wierzycy Klonówka

2002

3,2

31,7

2,17

0,13

III

non

Węgiermuca

Starogard

uj.do Wierzycy Klonówka

2005

2,6

29,6

3,49

0,22

III

III

Węgiermuca

 

uj.do Wierzycy /1,4

2007

2,5

40,1

4,65

0,31

IV

IV

Węgiermuca   uj.do Wierzycy /1,4 2008 2,5 bd 4,14 0,317 bd  bd
Węgiermuca    uj.do Wierzycy /1,4 2010  3,6 17,0  7,15  0,420  III  zły 
Węgiermuca Starogard

uj. do Wierzycy/1,4

Wypływ z Jez

2012 - - - - dobry  

Styna

Skarszewy

Wypływ z Jez. Godziszewskiego / 14,9

2003

1,7

19,5

1,36

0,16

II

II

Od r.2009 OWO zamiast ChZT5, zamiast stanu sanitarnego-stan/potencjał ekologiczny, zamiast klasyfikacji ogólnej-stan JCW (jednolitej części wód)

Miano: BZT5(mgO2/dm3), ChZT(  mgO2/dm3  ) , OWO(mgC/ dm3), Nog(mgN/ dm3), Pog(mgP/ dm3).

 
 

Elektrownie wodne
Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli
Zagrożenie powodziowe

Powiat Sztumski

Wody powierzchniowe
   a) naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

 

Nazwa cieku

Długość [km]

Ujście

Balewka

5,85

rz. Dzierzgoń

Dzierzgoń

61,77

j. Drużno

Nowa Dzierzgonka

16,65

rz. Dzierzgoń

Potok Dąbrówka

1,56

rz. Dzierzgoń

Stara Dzierzgonka

6,65

rz. Dzierzgoń

Struga Bągardzka

1,17

rz. Dzierzgoń

Struga Postolińska

19,98

rz. Liwa

Tyna Górna

17,8

j. Dużno

Wisła

3,9

Morze Bałtyckie

 

b) kanały:

 

Nazwa kanału

Długość [km]

Ujście

Balewski

8,7

kan. Juranda

Graniczny

4,4

Struga Postolińska

Judycki

4,55

rz. Dzierzgoń

Juranda

29,35

rz. Nogat

Kaniewski

11,6

j. Dąbrówka

Malewski

2,5

rz.Tyna Górna

Modry

10

rz. Dzierzgoń

Nowy

5,75

kan. Juranda

Polderowy A - Jasna

3,88

rz. Balewka

Pompowy "A"

2,44

rz, Tyna Górna

Postoliński

3,4

Struga Postolińska

Prakwicki

2,91

rz. Dzierzgoń

Rycerski

4,14

rz, Tyna Górna

Struga Orlęcka

10,9

kan. Juranda

Ulgi rz.Tyna Górna

2,2

rz, Tyna Górna

Uśnicki

3,7

rz. Nogat

Waplewski

6,74

rz. Dzierzgoń

 

c) jeziora powyżej 5 ha

 

Lp.
Nazwa jeziora
Powierzchnia
[ha]
Głębokość max [m]
 
Przepływowe
Klasa st ekol/st jcw wód/rok badań
1.
Balewskie
119,54
10,8
Tak
Non-non/95-04
2.
Barlewickie
67,09
 
Tak
Non/90-91
3.
Bądze
149,9
6,7
b.d
III-non/93-04
4.
Dąbrówka
252,74
 
Tak
 zły/zły/12
5.
Gemden
13,1
6
b.d.
 
6.
Koślinka
9,88
 
Tak
 
7.
Kaniewo
18,12
 
Tak
Non/94
8.
Kuksy
26,7
7,7
Tak
III/96
9.
Motława Wielka