Gdańsk

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

Po zmianie standardów w październiku 2012 r. nie stwierdza się uciążliwości:

 • drogowego nie
 • tramwajowego nie
 • kolejowego nie
 • lotniczego nie
 • przemysłowego nie, indywidualne skargi na głośna pracę instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych
 • z imprez masowych, nie
 • innego nie 
Gdzie te uciążliwości występują
 • przy głównych ciągach komunikacyjnych miasta: np.: Al. Grunwaldzka, Podwale Przedmiejskie, Trakt Św. Wojciecha, z tym ze poziomy dopuszczalne osiągaja wartości normatywne przeważnie na granicy bezpośredniej linii zabudowy przylegającej do danej drogi.
 • W rejonie Wrzeszcza i Oruni od kolei, ale wartości nie przekraczają wartości dopuszczalnych w odległości kilkunastu metrów od torowiska.
 • Od ruchu lotniczego w rejonie dzielnic Chełm, Piecki – Migowo, z tym ze nie ma tam przekroczeń poziomów dopuszczalnych.

 

Czy były dokonywane pomiary

Miasto Gdańsk ma zainstalowany system ciągłego monitoringu hałasu. System składa się z 85 stacji pomiarowych. Głownie stacje mierzą poziom emisji hałasu drogowego, ale również hałasu szynowego, lotniczego. Dane systemu są dostępne on-line na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku WWW.gdansk.pl , zakładka środowisko, zakładka hałas, zakładka monitoring hałasu. Jest to pierwszy tak duży system ciągłego monitoringu hałasu w aglomeracji miejskiej w Polsce. 
Wszelkie wyniki on-line SA dostępne pod nastepującym adresem strony monitoringu hałasu w Gdańsku http://mapaakustyczna.gdansk.gda.pl/eMonitoringGdanskApp/. Po wybraniu lokalizacji danej stacji można obserwować dane on-line z okreslonego punktu pomiarowego.
Poniżej przedstawiamy dane z mapy akustycznej wykonanej w 2012 roku po zmianie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1.10.2012 r. w sprawie zmiany poziomów dopuszczalnych hałasu w środowisku /Dz. U. z 2012r. poz. 1109/ dla hałasu drogowego:
 - wskaźnik LDWN 
 

 

Hałas drogowy Wskażnik LDWN
  Wielkość przekroczeń
  do 5 dB >5-10 dB >10-15 dB >15-20 dB pow. 20 dB
  Stan środowiska
  niedobry  zły bardzo zły
Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym zakresie (w km2) 2,9 1,0 0 0 0
Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie  (tys.) 2,4 0,3 0 0 0
Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie (w tys.) 6,4 1,0 0 0 0
Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie 32 10 2 0 0
Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie 6 3 0 0 0
Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem (liczba obiektów) - - - - -

- wskaźnik LN

 

Hałas drogowy Wskażnik LDWN
  Wielkość przekroczeń
  do 5 dB >5-10 dB >10-15 dB >15-20 dB pow. 20 dB
  Stan środowiska
  niedobry  zły bardzo zły
Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym zakresie (w km2) 1,8 0,3 0 0 0
Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie  (tys.) 1,0 0 0 0 0
Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie (w tys.) 2,9 0,4 0 0 0
Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie 9 4 0 0 0
Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie 2 0 0 0 0
Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem (liczba obiektów) - - - - -

W wyniku powyższej zmiany aktu prawnego ilość osób narażonych na ponadnormatywny hałas zmniejszyła się o około 80%.
Dla pozostałych źródeł hałasu (kolejowy, tramwajowy) ilośc osób również zmniejszyła się o podobny procent i jest porównywalnie mała.
WIOŚ nie wykonywał badań na terenie Powiatu-Miasta Gdańsk w r. 2012.
 

 

Czy została opracowana mapa akustyczna

Tak. 

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Program ochrony środowiska przed hałasem został przyjęty uchwałą Nr XLIV/1253/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.12.2009 r. / Dz. Urz. Woj. Pomor. Z 2010 r. Nr 25, poz. 440/.
 

Gdynia

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • drogowego  tak 
 • kolejowego  tak 
 • lotniczego  tak 
 • przemysłowego tak
 • z imprez masowych,      tak
 • innego 
Gdzie te uciążliwości występują
 • Drogowy-obwodowa trójmiasta,
 • Lotniczy-lotnisko wojskowe Babie Doły
 • Przemysłowy-tereny przemysłowo-portowe
 • Z imprez masowych –cykliczne imprezy skwer Kościuszki, Babie Doły
Czy były dokonywane pomiary

WIOŚ  nie wykonywał pomiarów w r.2012.

Czy została opracowana mapa akustyczna

TAK, mapa akustyczna z 2012 r. dla całego Miasta Gdyni
adres portalu: http://server.miasto.gdynia.pl/GeoSerwer/e-mapa.htm

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Program Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla Miasta Gdyni przyjęty uchwałą Nr XXIV/567/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 października 2008r.
 

Powiat Bytowski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

Brak danych z powiatu za rok 2012

Gdzie te uciążliwości występują

Brak danych z powiatu za rok 2012

Czy były dokonywane pomiary

W 2012 r. WIOŚ w Gdańsku wykonywał pomiary na terenie powiatu bytowskiego.

W Bytowie i Miastku przeprowadzono pomiary jednodobowe, metodą próbkowania dla określenia wskaźników LAeqD i LAeqN

 • Miastko – w 4 punktach - ul. Szewska, ul. Długa, ul. Koszalińska, ul. Kazimierza Wielkiego
 • Bytów – w 4 punktach ul. - 1 Maja, ul. Sikorskiego, ul. Wolności, ul. Kochanowskiego

 

Maksymalne stwierdzone wartości równoważnego poziomu hałasu  dla pory dziennej LAeqD i dla pory nocnej LAeqN w Miastku.

 

Maksymalne stwierdzone wartości równoważnego poziomu hałasu  dla pory dziennej LAeqD i dla pory nocnej LAeqN w Bytowie.

Wyniki monitoringu hałasu uzyskane na podstawie pomiarów wykonanych przez WIOŚ Gdańsk w roku 2012, wskazują na znaczne przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu komunikacyjnego w środowisku w porze dziennej (LAeqD). W porze nocnej tylko w dwóch punktach pomiarowych w Miastku nie stwierdzono przekroczeń, ale notowane wartości wskaźnika LAeqN były bardzo zbliżone do wartości maksymalnie dopuszczalnych.

Czy została opracowana mapa akustyczna

Brak danych z powiatu za rok 2012

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Brak danych z powiatu za rok 2012

Powiat Chojnicki

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • drogowy,
 • kolejowy,
 • przemysłowy,
 • z imprez masowych 
Gdzie te uciążliwości występują

Brak danych z powiatu.
 

 

Czy były dokonywane pomiary

W roku 2011 WIOŚ wykonał cykl pomiarów hałasu drogowego w mieście Chojnice. W porozumieniu z Urzędem Miejskim w Chojnicach i zgodnie z zasadami prowadzenia monitoringu hałasu wyznaczono 4 punkty pomiarowe przy głównych ciągach komunikacyjnych miasta. Przeprowadzono serię dobowych pomiarów w dni robocze oraz w dni wolne od pracy. W trakcie pomiarów hałasu prowadzono również pomiary meteorologiczne oraz określano wielkość ruch samochodowego z uwzględnieniem ilości samochodów osobowych i ciężkich.

Wyniki obliczonych poziomów hałasu dla punktów pomiarowych można otrzymać w WIOŚ w Gdańsku w formie graficznej.

Są to wyniki najwyższe z serii pomiarów, jednak pozostałe mierzone wartości nie odbiegały od przedstawionych.

W wyniku pomiarów można stwierdzić znaczne przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu pochodzącego od ruchu drogowego. Wyniki te nie odbiegają od poziomów stwierdzanych pomiarami prowadzonymi przez WIOŚ w latach ubiegłych w innych miastach o zabudowie zwartej i podobnej liczbie mieszkańców.  

 

W roku  2012 WIOŚ w Gdańsku  nie wykonywał pomiarów  na terenie Chojnic.

Czy została opracowana mapa akustyczna

Nie  

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Nie  

Powiat Człuchowski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • drogowego
 • kolejowego 
 • przemysłowego
 • z imprez masowych
Gdzie te uciążliwości występują
 • Droga krajowa nr 22
 • Droga krajowa nr 25 
Czy były dokonywane pomiary
W r. 2012 WIOŚ wykonywał pomiary w  Człuchowie.
 

Przeprowadzono pomiary jednodobowe,  metodą próbkowania  dla określenia wskaźników LAeqD i LAeqN

 w 2 punktach - ul. Wojska Polskiego, ul. Zamkowa

Maksymalne stwierdzone  wartości równoważnego poziomu hałasu  dla pory dziennej LAeqD i dla pory nocnej LAeqN w Człuchowie.

Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE 

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE 

Powiat Gdański

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • Drogowego - tak
 • kolejowego - tak
 • lotniczego - tak
 • przemysłowego - nie dotyczy
 • z imprez masowych - tak
Gdzie te uciążliwości występują
 • Pruszcz Gdański, okolice dworca PKP
 • autostrada A1
 • droga krajowa E7 Gdańsk –Warszawa 
Czy były dokonywane pomiary

W r. 2012 WIOŚ nie wykonywał pomiarów w powiecie gdańskim. 

Czy została opracowana mapa akustyczna

Nie 

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Nie 

Powiat Kartuski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • drogowego
 • przemysłowego
 • z imprez masowych
 • lotniczego 
Gdzie te uciążliwości występują
 • „Graham” z Sierakowic Buchacz Sp. J. 
 • UNILEVER POLSKA S.A. Oddział Lodów i Produktów Mrożonych – Banino, gm. Żukowo
 • ZEI Żukowo Sp. z o. o. w Żukowie – proces śrutowania, tj. oczyszczania elementów stalowych
 • Beckmann Volmer mechanical Engineering Sp.zo.o. w Żukowie
 • Problemy hałasu drogowego występują przy drogach wojewódzkich m.in. w miejscowości Garcz i Miechucino, lokalnie wzdłuż dróg krajowych nr 7 i 20, drogi powiatowej 1900G Przodkowo-Miszewo-Leźno
 • Problemy hałasu lotniczego w miejscowości Banino, Rębiechowo, Leźno, Czaple, Miszewo

 

Czy były dokonywane pomiary

Powiat nie dokonywał pomiarów
W r.2012 WIOŚ nie wykonywał pomiarów w powiecie kartuskim
 

Czy została opracowana mapa akustyczna

- TAK – „Mapa akustyczna dla dróg krajowych o natężeniu ruchu ŚDR>16400 pojazdów na dobę – ciąg drogi krajowej Nr 20 na odcinku od km 297+486 do km 297+738” (Żukowo/przejście)
 

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Nie  

Powiat Kościerski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 •  drogowego - TAK 
 • kolejowego - TAK
Gdzie te uciążliwości występują
 • droga krajowa nr 20 (Kościerzyna, ul. Wojska Polskiego)
 • droga wojewódzka nr 214 oraz 221 (Kościerzyna ul. Kartuska)
 • ul. M. Skłodowkiej - Curie (Kościerzyna)
 • kolejowy w miejscowości Lubiana
Czy były dokonywane pomiary

 WIOŚ nie prowadził w r. 2012 pomiarów w powiecie kościerskim

Czy została opracowana mapa akustyczna

Nie.
 

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

 Nie

Powiat Kwidzynski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • drogowego
 • kolejowego
 • przemysłowego  
Gdzie te uciążliwości występują
 • Malborska
 • Grunwaldzka
 • Sportowa 
Czy były dokonywane pomiary

W r. 2012 WIOŚ nie prowadził badań na terenie powiatu kwidzyńskiego. Badania zostały wykonane w r.2010-patrz dane archiwalne z r.2010 i 2011
 

Czy została opracowana mapa akustyczna

Tak, dla Miasta Kwidzyn 

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Jedynie w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Kwidzyńskiego znajduje się „Program operacyjny dla pola Hałas”, w którym opisano zadania na lata 2007-2010 przyczyniające się do zmniejszenia hałasu w powiecie.
 

Powiat Lęborski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • drogowego
 • kolejowego
 • przemysłowego 
Gdzie te uciążliwości występują
 • Gmina Łeba – Łeba : ul. Tysiąclecia, ul. Wojska Polskiego, ul. Wybrzeża
 • Droga wojewódzka nr 214, nr 212
 • Lębork ul. Słupska 18 ; zabudowa przy torach kolejowych 
Czy były dokonywane pomiary

WIOŚ w r.2012 nie wykonywał badań na terenie powiatu lęborskiego
 

Czy została opracowana mapa akustyczna

Nie 

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Nie 

Powiat Malborski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • drogowego
 • kolejowego
 • lotniczego
 • przemysłowego
 • z imprez masowych 
Gdzie te uciążliwości występują
 • Hałas drogowy i kolejowy – miasto Malbork, Al. Wojska Polskiego, Al. Rodła, ul. Armii Krajowej (DK 22)
 • Hałas lotniczy – gmina Stare Pole, lotnisko wojskowe w Królewie Malborskim, droga nr 22
 • Hałas przemysłowy – miasto Malbork, Cukrownia Malbork, ul. Sikorskiego 
Czy były dokonywane pomiary

Z inicjatywy powiatu prowadzone były pomiary 2 źródeł hałasu na terenie miasta Malbork przez WIOŚ, nie określono liczby mieszkańców, na których może wpływać ponadnormatywny hałas i nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu.
Z inicjatywy gmin nie były prowadzone pomiary hałasu w 2012 r.

Czy została opracowana mapa akustyczna

nie 

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

nie 

Powiat Nowodworski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • drogowego  
 • kolejowego – kolej wąskotorowa o okresie sezonu letniego  
 • z imprez masowych i lokali prowadzących działalność rozrywkową - w okresie sezonu letniego,
Gdzie te uciążliwości występują
 • ul. Warszawska, ul. Tczewska i ul. Morska w Nowym Dworze Gdańskim
 • droga krajowa nr 7 oraz drogi wojewódzkie nr 501 i nr 502
 • kolej wąskotorowa
Czy były dokonywane pomiary

Gmina Stegna – pomiar w 2006 r.  (narażonych 200 mieszkańców)
WIOŚ nie prowadził pomiarów na terenie powiatu nowodworskiego w roku 2012

Czy została opracowana mapa akustyczna
Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Powiat Pucki

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

Brak danych z powiatu.

Gdzie te uciążliwości występują

Brak danych z powiatu.

Czy były dokonywane pomiary

W roku 2012 WIOŚ nie prowadził pomiarów na terenie powiatu puckiego. 

Czy została opracowana mapa akustyczna

Brak danych z powiatu.

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Brak danych z powiatu.

Powiat Starogardzki

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • Hałas drogowy, 
 • kolejowy,
 • przemysłowy,
 • z imprez masowych.
Gdzie te uciążliwości występują
 • Gmina Miejska Skórcz: w ulicach Dworcowej, Pomorskiej, Hallera.
 • Gmina Smętowo Graniczne: przebieg autostrady A1
 • Gmina Wiejska Skórcz: drogi wojewódzkie, autostrada A1
 • Gmina Wiejska Osiek: teren przy drodze wojewodzkiej nr 214 Skórcz – Warlubie
 • Gmina Miejska Czarna Woda: drogowy - droga krajowa nr 22, kolejowy - linia kolejowa Tczew – Piła, przemysłowy – Steico Sp. z .o.o.
 • Miasto Starogard (informacja za 2011 r.):
  • w ciągu Drogi Krajowej 22
  • w ciągu Drogi Wojewódzkiej 222
  • ul. Skarszewska
  • ul. Lubichowska
Czy były dokonywane pomiary

W r. 2010 WIOŚ w Gdańsku wykonywał pomiaru hałasu komunikacyjnego w Starogardzie

Skutki hałasu dla organizmu:

 • ok. 70 dB – niekorzystne zmiany wegetatywne w organizmie,
 • powyżej 75 dB – rozmaite uszkodzenia organiczne i choroby, m.in. nadciśnienie tętnicze, zaburzenia pracy żołądka, wzrost wydzielania adrenaliny, wrzody żołądka, przyspieszenia procesu starzenia,
 • od 90 dB – osłabienie i ubytek słuchu

 

Na obu wykresach poziom hałasu podano w dB

W r. 2012 WIOŚ nie wykonywał badań na terenie powiatu starogardzkiego 

 

Czy została opracowana mapa akustyczna

nie

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

nie

Powiat Sztumski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
Gdzie te uciążliwości występują
 • Gmina Stary Dzierzgoń,
 • Gmina Sztum,
 • Gmina Stary Targ 
Czy były dokonywane pomiary

W r.2012 WIOŚ nie wykonywał pomiarów na terenie powiatu sztumskiego
 

Czy została opracowana mapa akustyczna

Nie 

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Nie     

Powiat Słupski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

Gmina

Hałas

 

drogowy

tramwajowy

kolejowy

lotniczy

przemysłowy 

z imprez masowych

inny

Damnica

+

 

+

 

 

 

 

Dębnica Kaszubska

+

 

 

 

 

 

 

Główczyce

 

 

 

 

 

 

 

Kobylnica

+

 

 

 

 

 

 

Kępice

 

 

+

 

 

 

 

Potęgowo

+

 

+

 

 

 

 

Słupsk

 

 

 

 

 

 

 

Smołdzino

 

 

 

 

 

 

 

Ustka

 

 

 

 

 

 

 

Miasto Ustka

+

 

+

+

+

+

 

 

Gdzie te uciążliwości występują
 • Gmina Damnica - droga S6, linia kolejowa – 202 relacji Gdańsk –Starogard Szczeciński
 • Gmina Dębnica Kaszubska - droga wojewódzka nr 201
 • Gmina Główczyce - bd
 • Gmina Kobylnica - droga ekspresowa nr S6, droga krajowa nr 6 i nr 21
 • Gmina Kępice - bd
 • Gmina Potęgowo - droga krajowa nr 6, linia kolejowa Gdańsk – Stargard Szczeciński
 • Gmina Słupsk - nie
 • Gmina Smołdzino - nie
 • Gmina Ustka - nie
 • Miasto Ustka - droga krajowa nr 21, tereny postyczniowe, obszar promenady nadmorskiej i ośrodka sportu i rekreacji

 

Czy były dokonywane pomiary

W r. 2012 WIOŚ nie prowadził badań na terenie powiatu słupskiego

 

Czy została opracowana mapa akustyczna

nie  

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

nie  

Powiat Tczewski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

Tak:

 • drogowego  
 • przemysłowego 
 • kolejowego
 • z imprez masowych 
Gdzie te uciążliwości występują
 • Hałas drogowy szczególnie droga krajowa Nr 91, autostrada A1 szczególnie na ternie gminy Tczew
 • Hałas kolejowy Trasa Nr CE-65 Gdańsk – Bydgoszcz, szczególnie w Tczewie, w Subkowach, w Pelplinie przy osiedlu Dworcowa, Kopernika
 • Hałas przemysłowy w Gniewie i w Nicponii  
Czy były dokonywane pomiary

Nie było badań na zlecenie powiatu lub gmin.
W r. 2011 WIOŚ nie prowadził badań w powiecie tczewskim  

Czy została opracowana mapa akustyczna

Nie  

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Nie  

Powiat Wejherowski

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

Tak.

Gdzie te uciążliwości występują
 • Gmina Łęczyce, Miasto Rumia, Gmina Luzino, Miasto Wejherowo - hałas komunikacyjny - droga krajowa nr 6,
 • Gmina Łęczyce - linia kolejowa
 • Gmina Szemud - wokół zakładów produkcyjnych (żwirownie)
 • Miasto Reda - ruch drogowy, linie kolejowe, obiekty przemysłowo-składowe np. Prefabet
 • Gmina Choczewo - oddziaływanie siłowni wiatrowych
 • Gmina Linia - hałas drogowy
 • Miasto Wejherowo - drogi wojewódzkie, linia kolejowa 202 
Czy były dokonywane pomiary

W roku 2012 WIOŚ nie wykonywał pomiarów w powiecie wejherowskim.       

Czy została opracowana mapa akustyczna

Brak informacji z powiatu za rok 2012.

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Brak informacji z powiatu za rok 2012.

Sopot

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • drogowego  tak 
 • kolejowego  tak 
 • lotniczego  tak 
 • przemysłowego tak
 • z imprez masowych,      tak
 • innego 
Gdzie te uciążliwości występują
 • Drogowy-obwodowa trójmiasta,
 • Lotniczy-lotnisko wojskowe Babie Doły
 • Przemysłowy-tereny przemysłowo-portowe
 • Z imprez masowych –cykliczne imprezy skwer Kościuszki, Babie Doły
Czy były dokonywane pomiary

W r.2012 WIOŚ nie wykonywał badań hałasu w Sopocie.
 

Czy została opracowana mapa akustyczna

W 2012r. została opracowana Mapa Akustyczna Dróg Głównych Miasta Sopotu.
 

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Nie 

Słupsk

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

tak- hałas drogowy
(Zakłady przemysłowe zlokalizowane są w głównym stopniu na obrzeżach miasta i hałas powstający w związku z ich funkcjonowaniem nie ma wpływu na pogorszenie standardu życia mieszkańców.)
 

Gdzie te uciążliwości występują
 • ul. Tuwima,
 • ul. Zamkowa,
 • ul. Szczecińska 
Czy były dokonywane pomiary

W r. 2012 WIOŚ wykonywał pomiary w Słupsku.
Przeprowadzono pomiary jednodobowe, metodą próbkowania dla określenia wskaźników LAeqD i LAeqN
 

 • Słupsk – w 4 punktach - ul. Westerplatte, ul. Szczecińska, ul. Sobieskiego, ul. Garncarska

Ryc. . Maksymalne stwierdzone wartości równoważnego poziomu hałasu dla pory dziennej LAeqD i dla pory nocnej LAeqN w Słupsku:
 

 

Czy została opracowana mapa akustyczna

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku jako jednostka powołana do zarządzania drogami w imieniu Prezydenta Miasta Słupska zleciła opracowanie map akustycznych dla miasta Słupska Instytutowi Techniki Górniczej KOMAG - Zakład Wibroakustyki Stosowanej w Gliwicach.
W ramach zlecenia opracowano w 2012 roku mapy akustyczne na terenie miasta Słupska dla wybranych odcinków dróg o natężeniu powyżej 3 mln pojazdów rocznie. Analizie poddano 24 ulice na terenie miasta Słupska, w tym:

 • 12 ulic w ciągu drogi krajowej nr 21: ul. Poznańska, ul. Lutosławskiego, ul. Prosta, ul. Zamkowa, ul. Jagiełły, ul. Jana Pawła II, Plac zwycięstwa, ul. Anny Łajming, ul. Sienkiewicza, Kopernika, ul. Bałtycka , ul. Portowa;
 • 7 ulic w ciągu byłej drogi krajowej nr 6: ul. Szczecińska, ul. Tuwima, Plac Dąbrowskiego, ul. Deotymy, ul. Rynek Rybacki, ul. Garncarska, ul. Gdańska;
 • 2 ulice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 210: ul. Bohaterów Westerplatte, ul. Wiejska;
 • 3 ulice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 213:ul. Sierpinka, ul. Św. Piotra, ul. Kaszubska.

 

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

nie 

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002