Gdańsk

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Tak 

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia - TAK
 • stacje transformatorowe - TAK
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej - TAK 
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2012 WIOŚ wykonywał pomiary : ul.al. Armii Krajowej, Podwale Staromiejskie, Szuberta, Marii Curie –Skłodowskiej, Rzeczypospolitej, Marynarki Polskiej, Plac Solidarności.
 

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono. 

Gdynia

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Tak.
Prowadzone są trzy bazy danych o instalacjach wytwarzających w środowisku pola elektromagnetyczne, które obejmują zlokalizowane na terenie powiatu/Miasta Gdyni (kwalifikowane według rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko -  Dz.U.z 2010r. nr 213, poz.1397) instalacje oddziałujące potencjalnie znacząco na środowisko oraz instalacje nie oddziałujące znacząco na środowisko (instalacje zawsze znacząco oddziałujące na śro-dowisko zgłaszane są zgodnie z obowiązującymi przepisami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego).
Bazy danych utworzono w oparciu o dokumenty archiwalne (decyzje środowiskowe wydane przez tut. organ od lipca 2005r.) oraz zgłoszenia operatorów-użytkowników instalacji, do których są oni zobo-wiązani zgodnie przepisami: ustawą Prawo Ochrony środowiska – tekst jednolity Dz.U. z 2008r. nr 25, poz.150 oraz rozporządzeniem. Ministra Środowiska dot. zgłoszeń instalacji – Dz.U. z 2010r. nr 130. poz.879, poz.880)
Baza danych I.
Instalacje radiokomunikacyjne, radiolokacyjne, radionawigacyjne emitujące do środowiska pola elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości od 30 kHz do 300 000 MHz i równoważnej mocy promieniowanej izotropowo EIRP powyżej 15 W. - instalacji takich, tj. radiodyfuzyjnych stacji nadawczych UKF i stacji nadawczych TV oraz stacji bazowych telefonii komórkowej, telefonii przywoławczej, radioliniowych stacji transmisyjnych, itd. jest aktualnie w bazie danych 336, zainstalowanych w 197 lokalizacjach.
Baza danych II.
Napowietrzne stacje elektroenergetyczne i napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu zna-mionowym nie mniejszym, niż 110 kV (są to instalacje potencjalnie znacząco oddziałujące na środo-wisko wg Dz.U z 2010r. nr 213, poz.1397); aktualnie w bazie danych jest 11 trafostacji GPZ (w tym 1 po uzyskaniu decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę – w trakcie budowy) i 11 napowietrznych linii WN 110 kV.
III. Instalacje użytkowane w radiokomunikacji radioamatorskiej – aktualnie baza obejmuje 13 instalacji nadawczo-odbiorczych, zainstalowanych w 13 lokalizacjach (baza, z uwagi na ochronę danych osobowych użytkowników jest zgłoszona do GIODO).
 

Źródła promieniowania elektromagnetycznego

odpowiedź wyżej

Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. nr 25, poz.150), prowadzący instalacje / użytkownicy urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, są obowiązani zapewnić wykonywanie pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku:
pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenie.
Pomiary dla celów ochrony ludności i środowiska w otoczeniu instalacji emitujących pola elektro-magnetyczne są wykonywane przez akredytowane laboratoria pomiarowe
Wyniki pomiarów operatorzy-użytkownicy źródeł pól elektromagnetycznych są obowiązani przekazywać wraz ze zgłoszeniem instalacji organom ochrony środowiska.
Informacje o dokonanych zgłoszeniach instalacji publikowane są na stronie www.ekoportal gov.pl
W r.2012 WIOŚ wykonywał pomiary w Gdyni :
Park Rady Europy, ul. Chwarznieńska, ul.Heweliusza, ul. Rdestowa
 

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono

Powiat Bytowski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Brak danych z powiatu za rok 2012

Źródła promieniowania elektromagnetycznego

Brak danych z powiatu za rok 2012

Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

WIOŚ w Gdańsku prowadził w 2012 r. pomiary w Miastku.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono

Powiat Chojnicki

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Nie jest prowadzona 

Źródła promieniowania elektromagnetycznego

Linie energetyczne wysokiego napięcia,
W obrębie Rejonu Energetycznego Chojnice jest pięć linii wysokiego napięcia 110kV :

 • linia 110 kV Gmina Brusy 24km- 1szt
 • linia 110 kV Miasto Chojnice 8575km
 • linia 110 kV Gmina Chojnice 35045km
 • linia 110 kV Gmina Czersk 29664km
 • linia 110 kV Gmina Konarzyny 1szt

stacje transformatorowe GPZ 4,
stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej  

Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r. 2012 WIOŚ prowadził badań w Chojnicach, Brusach, Konarzynach.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono 

Powiat Człuchowski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

 

 • linie energetyczne wysokiego napięcia  -  tak                             
 • stacje transformatorowe  - tak                 
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej - tak
Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia TAK
 • stacje transformatorowe TAK
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej TAK  
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r. 2012 WIOŚ wykonywał badania w Człuchowie i Czarnem.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono. 

Powiat Gdański

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Nie jest prowadzona. 

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia  
 • stacje transformatorowe  
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej 
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r. 2012 WIOŚ wykonywał badania w Kolbudach. 

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono. 

Powiat Kartuski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Na podstawie art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji , których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880), od 1 stycznia 2011 r. istnieje obowiązek zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne przekazanych do użytkowania po 28 lipca 2005 r., a od 1 stycznia 2013 r. - instalacji przekazanych do użytkowania przed dniem 28 lipca 2005 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879).
Odbierający zgłoszenie nie prowadzi inwentaryzacji
 

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia
 • stacje transformatorowe
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej 
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2012 WIOŚ nie wykonywał pomiarów w powiecie kartuskim. 

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono     

Powiat Kościerski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Nie.

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej 
 • linie energetyczne wysokiego napięcia
 • stacje transformatorowe
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

   W r. 2012 WIOŚ prowadził pomiary w Karsinie i Lipuszu.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono. 

Powiat Kwidzynski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Nie 

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia
 • stacje transformatorowe
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej 
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r. 2012 WIOŚ nie prowadził badań na terenie powiatu kwidzyńskiego. 

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono. 

Powiat Lęborski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?
 • Gmina Cewice – Nie
 • Gmina Wicko - Nie
 • Gmina Lębork- bd
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska- bd
 • Gmina Łeba- bd 
Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia
 • stacje transformatorowe
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej

Gmina Lębork

 • linie energetyczne wysokiego napięcia,
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej

 

Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

WIOŚ w r.2012 wykonywał pomiary na terenie powiatu lęborskiego w Cewicach. 

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono. 

Powiat Malborski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

W 2012 r. do tut. urzędu zostały zgłoszone 4 nowe instalacje i 6 modyfikacji instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne. Prowadzony jest rejestr zgłoszeń instalacji wytwarzających PEM.
 

Źródła promieniowania elektromagnetycznego

linie energetyczne wysokiego napięcia

 • Linia energetyczna wysokiego napięcia 400 kV łącząca elektrownie „Dolna Odra" i „Bełchatów" po trasie: Nowy Czarnów k. Gryfina - Żarnowiec - Gdańsk - Grudziądz - Warszawa. Przez województwo pomorskie linia przebiega w relacji: Słupsk - Lębork - Żarnowiec - Wejherowo - Gdańsk - Malbork - Kwidzyn.

stacje transformatorowe

 • dwa Główne Punkty Zasilania o mocy 32 MVA w dzielnicach Malbork Rakowiec oraz Malbork Moczary.

stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej

 • na terenie powiatu jest zgłoszonych 25 instalacji stacji bazowych – stan na koniec 2012 r..

 

Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2012 WOIŚ wykonywał badania w Malborku i Miłoradzu. 

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono. 

Powiat Nowodworski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

nie

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia                   
 • stacje transformatorowe                            
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej      
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r. 2012 WIOŚ  prowadził pomiary w Nowym Dworze .

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.

Powiat Pucki

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Brak danych z powiatu.

Źródła promieniowania elektromagnetycznego

Brak danych z powiatu.

Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W roku 2012 WIOŚ prowadził pomiary na terenie powiatu puckiego w Krokowej i Kosakowie. 

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.

Powiat Starogardzki

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Brak informacji z terenu powiatu

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia     
 • stacje transformatorowe      
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej 

Gmina Osiek:  

 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej- Jeżewnica-2, Kasparus-1, Karszanek-1,   Suchobrzeżnica- 1 

Gmina Bobowo:

 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej – 1szt.  

 

Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r. 2012 WIOŚ w Gdańsku  wykonywał pomiary w Starogardzie Gd. przy ul. Kopernika.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.

Powiat Sztumski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Brak informacji. 

Źródła promieniowania elektromagnetycznego

a) Linie elektroenergetyczne
Linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia i stacje transformatorowe 110/15 kV
 

Gminy/Linie

Linia 400 kV (własność PSE)

Linia 110 kV (własność ENERGA)

Stacja transformat. 110/15 kV

Miasto i Gmina Sztum

20,1

17,9

1 szt.

Mikołajki Pomorskie

0

17,9

1 szt.

Stary Targ

0

0

0

Stary Dzierzgoń

0

0

0

Miasto i Gmina Dzierzgoń

0

0

0

Linie elektroenergetyczne średniego napięcia i stacje transformatorowe 15/0,4 kV
 

GminyLinie

Linia 15 kV (własność ENERGA)

Linia 15 kV (abonenckie)

Stacja transformat. 15/0,4 kV

Miasto Sztum

18,4 km

0 km

38 szt. (2 abon)

Gmina Sztum

135,31 km

0,87 km

115 szt. (11 abon.)

Mikołajki Pomorskie

79,14 km

0,32 km

47 szt. (5 abon.)

Stary Tag

123,44 km

0,26 km

80 szt. (6 abon..)

Stary Dzierzgoń

104,02 km

1 km

68 szt. (3 abon..)

Miasto Dzierzgoń

11,15 km

0,53 km

26 szt. (6 abon.)

Gmina Dzierzgoń

81,5 km

0,24 km

63 szt. (8 abon.)

 

Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2012 WIOŚ prowadził pomiary w Dzierżgoniu i Starym Dzierżgoniu 

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono 

Powiat Słupski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Pomiar pola elektromagnetycznego na terenie straty uzdrowiskowej Ustka wykonane zostały 13 maja 2008r. przez Centralny Instytut Ochrony Środowiska.
 

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia - tak  
 • stacje transformatorowe - tak  
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej - tak  
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2012 WIOŚ prowadził badania w Ustce. 

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono. 

Powiat Tczewski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Nie. Jedynie zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska - prowadzący instalacje wytwarzającą pola elektromagnetyczne obowiązany jest dokonać stosownego zgłoszenia właściwemu organowi ochrony środowiska.
 

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia - tak
 • stacje transformatorowe - tak
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej- tak 
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r. 2011 WIOŚ prowadził badania w Tczewie ul. Targowa i w Subkowach 

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono. 

Powiat Wejherowski

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Brak informacji z powiatu za rok 2012. 

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia                                             
 • stacje transformatorowe                                                                   
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W roku 2012 WIOŚ  wykonywał pomiary w Rumii. 

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.

Sopot

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Prowadzony jest rejestr zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.
 

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia 3
 • stacje transformatorowe 1 (Główny Punkt Zasilania)
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej 35 (punkty przekaźnikowe) 
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r. 2012 WIOŚ wykonywał badania w Sopocie. 

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono. 

Słupsk

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

nie
Miasto Słupsk posiada informacje o obiektach w związku z wydawanymi decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przyjmowane są zgłoszenia dotyczące instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.
 

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia  
 • stacje transformatorowe  
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej 
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

Były prowadzone pomiary przy ul. 3maja w Słupsku (wrzesień 2012 rok) 

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Na podstawie badań przeprowadzonych przez WIOŚ nie stwierdzono przekroczeń norm w zakresie promieniowania elektromagnetycznego na terenie miasta
 

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002