Gdańsk

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Kontynuacja wyjazdów młodzieży do oczyszczalni ścieków "Wschód". W okresie od marca do listopada 2012r. odbyło się 25 wyjazdów, w których wzięło udział 719 uczniów. Wyjazdy sfinansowano w ramach projektu PURE.
 • Realizacja warsztatów dot. bioróżnorodności Morza Bałtyckiego, ekologii i konieczności ochrony czystości wód Bałtyku. W okresie od kwietnia do listopada 2012r. odbyło się 60 warsztatów, w których wzięło udział 1178 uczniów. Wyjazdy sfinansowano w ramach projektu PURE;
 • „Dzień Ziemi” – 20 kwietnia odbyło się coroczne święto związane z promowaniem postaw ekologicznych w społeczeństwie. Uczestnicy akcji wzięli udział w wiosennym sprzątaniu miasta. W tym celu zakupiono 25 tys. szt. worków foliowych i 40 tys. szt. rękawic foliowych, które rozdano wszystkim chętnym uczestnikom. Zorganizowano odbiór i przyjęcie zebranych odpadów (sfinansowane z budżetu WŚ) na składowisko komunalne w Gdańsku Szadółkach. Zebrano ponad 37 ton odpadów;
 • festyn ekologiczny pt.: ”Zielony Weekend” w dniu 2 czerwca – impreza plenerowa poświęcona prezentacji oceny stanu jakości środowiska w mieście oraz podnoszeniu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców;
 • W grudniu 2012r. Wydział Środowiska zakupił i rozdawał od 07 do 11 stycznia 2013r. mieszkańcom Gdańska karmę do dokarmiania dzikich ptaków w postaci :
  • Mieszanki nasion 4.000,0 kg ( pszenica 35%, kukurydza łupana 10%, sorga 20%, proso 25%, siemię lniane 10% )
  • Słonecznika łuskanego łamanego 875,0 kg ;
 • na wnioski opiekunów bezdomnych kotów zamówiono i przekazano nieodpłatnie mieszkańcom Gdańska 100 budek dla kotów za pośrednictwem GZNK. Budki są rozmieszczone na terenie całego miasta. Budki otrzymali zarówno administratorzy osiedli mieszkaniowych jak indywidualni mieszkańcy. Za utrzymanie porządku i czystości wokół budek odpowiedzialny jest administrator osiedla oraz osoby opiekujące się bezpańskimi kotami na podstawie porozumienia z administratorami w sprawie utrzymania czystości w ich otoczeniu.
 • Emisja w Telewizji Polskiej oddział w Gdańsku filmu pt."Lider Ekologii" - 20 emisji,czas:30 sek.;
 • Kampania informacyjno-edukacyjna mająca na celu popularyzację potrzeby prowadzenia segregacji odpadów u źródła. Projekt prowadzony We współpracy z ZUT-em oraz Radiowym Doradztwem Reklamowym;
 • Kampania ekologiczna w zakresie selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na "mokre -suche".
 • wydanie publikacji:

Druk broszur:

 • pt. Gdańskie użytki ekologiczne " – w nakładzie 10.000 egz.
 • broszura edukacyjna z zakresu ochrony środowiska dla dzieci pt. ”EKO –Łamigłówki – w nakładzie 10.000 egz.;
 • mapa pt. "Wody Gdańska: - w nakładzie10.000 egz;
 • coroczny raportu pt.: „ Ocena stanu środowiska w mieście Gdańsku za rok 2012”; wersja elektroniczna raportu dostępna na stronie www.gdansk.pl/srodowisko. 

 

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Organizacja festynu pod hasłem „Zielony Weekend 2012” 
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Kontynuacja działań w ramach kampanii informacyjnej w zakresie dualnego systemu segregacji odpadów (mokre-suche) w roku 2012 i 2013.
 • Kontynuacja wspólnego projektu edukacyjnego z GIWK pn.: „Promowanie odnawialnych źródeł energii w Gdańsku” (konkurs dla uczniów na nakręcenie spotu reklamowego dot. wybranego źródła energii odnawialnej).

 

Gdynia

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Festyn ekologiczny pn. „Dzień Ziemi 2012 – drzewko za makulaturę” we współpracy z Dziennikiem Bałtyckim: w dniu 22 kwietnia 2012 r. na terenie Kolibek mieszkańcy w zamian za dostarczenie makulatury otrzymywali sadzonki drzew i krzewów oraz mogli wziąć udział w rodzinnych zabawach edukacyjnych o tematyce ekologicznej; dodatkowo opracowano i zlecono druk dodatku ekologicznego w gazecie Polska Dziennik Bałtycki;
 • Seminarium „Szwedzki model utylizacji odpadów” w dniu 27 kwietnia 2012 r. we współpracy z Polsko-Szwedzką Izbą Gospodarczą, Instytutem Maszyn Przepływowych PAN oraz Bałtyckim Klastrem Ekoenergetycznym,
 • W charakterze partnera współorganizowano plenerową akcję edukacyjną BIORÓŻNORODNOŚĆ – poznaj by zachować”, organizowaną przez Centrum Edukacji i Informacji Ekologicznej w Gdańsku w dniu 22 maja 2012 r.;
 • Wydanie przewodnika „Pomniki przyrody Gdyni. Przewodnik obrazuje wyjątkowe twory gdyńskiej przyrody: pomnikowe drzewa, pnącza oraz głazy narzutowe. Opowiada o początkach ochrony pomników przyrody, ukazuje aspekty prawne i kryteria uznania za pomnik przyrody. Zwraca uwagę na znaczenie drzew w środowisku. Przewodnik kierowany jest przede wszystkim do mieszkańców Gdyni. Przewodnik wydano w liczbie 300 egzemplarzy. Trafił on do bibliotek gdyńskich szkół, a także do biblioteki miejskiej.
 • Sprzątanie Gdyni 2012”, w dniach 13, 14 i 15 września 2012r. „w którym wzięło udział przeszło 9 tys. uczniów i nauczycieli z 48 gdyńskich szkół oraz innych wolontariuszy; podczas akcji zebrano 6,76 ton odpadów;
 • W ramach programu edukacyjno-informacyjnego „Pies w wielkim mieście”, uwzględniającego różne aspekty obecności psów w środowisku miejskim:
  • zorganizowano konkurs walentynkowy na portalu społecznościowym Face Book pod hasłem „Macha ogonem miłości barometr”,
  • zorganizowano dla mieszkańców Gdyni na terenie Kolibek Adventure Park dwa festyny (13 maja, 7 października 2012 r.) pod hasłem „Psie fikołki”, gdzie właściciele psów mogli skorzystać z porad lekarzy weterynarii, szkoleniowców, behawiorystów. Atrakcją festynu były ogólnodostępny parkur agility, minimaraton z psem - dogtrkking oraz konkursy i pokazy,
 • Wspierano oraz współfinansowano projekty i konkursy, realizowane na terenie Gdyni przez:
  • Akwarium Gdyńskie Morskiego Instytutu Rybackiego – projekt edukacji ekologicznej „Bioróżnorodność Morza Bałtyckiego 2012”,
  • Ligę Ochrony Przyrody – międzyszkolny program edukacji ekologicznej pt. „Ptaki Gdyni”,
  • Fundację na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL – wakacyjna kampania „Czyste plaże”,
  • SP 13 w Gdyni – IX Gdyński Konkurs Przyrodniczy dla szkół podstawowych „Bagna i torfowiska województwa pomorskiego”,
  • e) Związek Międzygminny Zatoki Puckiej Władysławowo – „Ryby dla Zatoki Puckiej”,

 

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Wydanie przewodnika „Pomniki przyrody Gdyni.

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Kolejne edycje stałych akcji.

Powiat Bytowski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Brak danych z powiatu za rok 2012

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Brak danych z powiatu za rok 2012

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Brak danych z powiatu za rok 2012

Powiat Chojnicki

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Gmina Chojnice – brak informacji

 

 • Miasto Chojnice – projekt regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie w wersji do konstrukcji, edukacja w zakresie szkodliwości azbestu, edukacja w zakresie wprowadzania przydomowych kompostowników na odpady biodegradowlane, edukacja w zakresie zagospodarowania odpadów budowlanych, rozwój systemu zbiórki drobnego sprzętu TV i AGD, rozwój systemu zbiórki przeterminowanych leków, szczególnie termometry rtęciowe i sama rtęć, rozwój systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych: baterie, żarówki itp., edukacja w zakresie optymalizacji zużycia wody, prądu, gazu itp.; promieniowanie nowych nośników energii, propagowanie budowy przydomowych podczyszczalni ścieków w rejonach miasta, gdzie nie ma kanalizacji sanitarnej, propagowanie termo-modernizacji budynków, promocja zdrowego trybu życia, konkurs na najładniejszy balkon i ogródek. Rozpoczęcie akcji- edukacja ekologiczna na poziomie przedszkoli w zakresie odpadów niebezpiecznych, optymalnego korzystania z mediów.
 • Gmina Brusy  - koordynowanie akcji sprzątania świata, dofinansowanie wyjazdów szkoleniowych Zespól Szkół Edukacyjno- Terapeutycznego przy SP Brusy( zakup nagród)
 • Gmina Czersk -  brak informacji.
 • Gmina Konarzyny - spotkania w sprawie solarów, usuwania azbestów z pokryć dachowych, corocznie organizowane zbiórki RTV i AGD
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Gmina Brusy - koordynowanie akcji sprzątania świata, dofinansowanie wyjazdów szkoleniowych Zespól Szkół Edukacyjno-Terapeutycznego przy SP Brusy( zakup nagród)
 • Gmina Konarzyny - spotkania w sprawie solarów, usuwania azbestów z pokryć dachowych, corocznie organizowane zbiórki RTV i AGD

 

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
Brak informacji z powiatu.

 

Powiat Człuchowski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Gmina Miejska Człuchów - broszury , konkursy w szkołach o tematyce przyrodniczo-ekologicznej
 • Gmina Przechlewo - edukacja ekologiczna prowadzona w Zespole Szkół w Przechlewie przez Ligę Ochrony Przyrody
 • Miasto i Gmina Czarne - wystawy, konkursy i akcje organizowane w szkołach  podnoszące świadomość w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska
 • Miasto i Gmina Debrzno - fora ekologiczne, ekoszkoły
 • Gmina Rzeczenica - udział w akcji „sprzątanie świata” i „Dzień Ziemi”, konkursy recytatorskie i piosenkarskie w szkołach , konkursy plastyczne o tematyce ekologicznej , podnoszenie świadomości dzieci dot. segregacji odpadów, akcje zbierania surowców wtórnych.
 • Gmina Koczała - pozalekcyjne zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Brak informacji. 

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Brak informacji. 

Powiat Gdański

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Edukacja ekologiczna jest prowadzona przez nauczycieli w szkołach i przedszkolach. 
 • Konkurs „Piękna Wieś”
 • ulotki edukacyjne dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminie,
 • działania i akcje informacyjne poprzez ulotki informacyjne na temat postępowania z odpadami podczas organizowanych na terenie powiatu zbiórek odpadów,
 • ulotki dotyczące zasad segregacji odpadów
 • Akcje "Dni Ziemi" "Sprzątanie Świata"
 • działania i akcje informacyjne poprzez ulotki informacyjne na temat postępowania z odpadami podczas organizowanych na terenie miasta zbiórek odpadów,
 • działania i akcje promocyjne mające na celu informowanie i zachęcanie mieszkańców do udziału w różnych inicjatywach związanych z ochroną środowiska (zbiórki odpadów, informacja o lokalizacji pojemników do zbierania odpadów, np. przeterminowanych leków, akcja „Kochasz dzieci – nie pal śmieci”, „Dzikie wysypiska”,
 • udział w organizowanym przez szkoły Miejskim Sejmiku Ekologicznym,
 • organizacja pikniku ekologicznego z okazji Dnia Ziemi w ramach akcji Drzewko za makulaturę 
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Akcja „ Sprzątanie Świata”
 • Konkurs „Piękna Zagroda” 
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Organizacja szkoleń w formie zajęć warsztatowych dot. zasad segregacji odpadów.
 • Rowerowy piknik ekologiczny w gminie Trąbki Wielkie. 

Powiat Kartuski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Gmina Kartuzy:
 

 • kampania informacyjna dotycząca segregacji odpadów w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (spotkania sołeckie, strona internetowa, broszury informacyjne, informacje w lokalnych mediach)
 • Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata,

Gmina Sierakowice:

 • wspieranie konkursów ekologicznych(np. zbiórka nakrętek, baterii)
 • wycieczki dla dzieci i radnych na składowisko i do sortowni odpadów
 • spotkania z dziećmi w szkołach

Gmina Sulęczyno

 • spotkania z Muzyką Łowiecką, Dni Ziemi

Gmina Somonino:

 • Sejmik ekologiczny Zespół Szkół w Goręczynie

Gmina Żukowo:

 • sprzątanie świata przez dzieci szkolne połączone z edukacją
 • „Najwyższa pora ratować Kaszubskie Jeziora” - kampania organizowana przez Zespół Szkół w Goręczynie, przy współudziale Starostwa Powiatowego w Kartuzach oraz Zarządu Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, na rzecz ochrony jezior Kaszubskich-kontynuacja z r.2011
 • „Młodzieżowy Sejmik Ekologiczny” – cykliczne spotkania edukacyjne młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, organizowane z inicjatywy Zespołu Szkół w Goręczynie-kontynuacja z r.2011
 • „Zielona afera” – przedstawienia o tematyce ekologicznej (gm. Kartuzy) -kontynuacja z r.2011
 • „Coś z niczego” – konkursy dla szkół związane z recyklingiem odpadów (gm. Kartuzy) -kontynuacja z r.2011
 • Monitoring rzeki Słupii przez młodzież szkolną (gm. Sulęczyno) -kontynuacja z r.2011
 • kółka ekologiczne
 • konkurs „Piękna Wieś”
 • spotkania z leśnikami, ornitologami,
 • prelekcje,
 • wycieczki krajoznawcze,
 • akcje sprzątania świata,
 • zbiórki surowców wtórnych w szkołach np. zużytych baterii,
 • Szkolenia rolników z zakresu ekologii (produkcja zdrowej żywności, uprawa, zabiegi przechowywania zbóż),
 • pochody ekologiczne,
 • wycieczki edukacyjne: ''Formy ochrony przyrody'',
 • budowanie ścieżek zdrowia,
 • zielone szkoły w Sulęczynie,
 • Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku
 • Ogród Botaniczny w Gołubiu - zwiedzanie
 • Pikniki Ekologiczne w Szymbarku 
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Gmina Kartuzy:

 • Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata,
 • Spektakl ekologiczny „Zielona Afera”.

Gmina Somonino:

 • Spotkania z Muzyką Łowiecką 
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Gmina Kartuzy:

 • W 2013 r. planowana jest aranżacja gry komputerowej mającej na celu kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych poprzez naukę segregacji odpadów

 

Powiat Kościerski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Prelekcje przyrodnicze realizowane w Izbie edukacyjnej WPK i w placówkach oświatowych na terenie powiatu kościerskiego,
 • akcja edukacyjna „Formy ochrony przyrody”,
 • Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze w Schodnie,
 • Wdzydzkie Warsztaty Ekologiczne,
 • Rajd Rowerowy edukacyjno-przyrodniczy WPK,
 • Sprzątanie świata,
 • EKO-ZBIÓRKA,
 • Zbiórka elektrośmieci,
 • Dzień Ziemi,
 • Olimpiada biologiczna,
 • Warsztaty ekologiczne – projekt „Drzewa wokół nas”
 • Turniej ekologiczny – WPK „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”
 • Konkurs „Najładniejsza Zagroda Gminy Lipusz” przy współudziale ODR O/Kościerzyna przeprowadzono szkolenia dla rolników dot.: rozwiązywania problemów ekologicznych, finansowania inwestycji  proekologicznych z wykorzystaniem środków UE na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich,
 • Konferencja „Korzyści płynące z termomodernizacji budynków”
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Akcja edukacyjna „Formy ochrony przyrody”
 • Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze w Schodnie
 • Wdzydzkie Warsztaty Ekologiczne
 • Konkursy o tematyce przyrodniczej i ekologicznej
 • Sprzątanie świata
 • EKO-ZBIÓRK A
 • Zbiórka elektrośmieci
 • Dzień Ziemi
 • Olimpiada biologiczna
 • Warsztaty ekologiczne – projekt „Drzewa wokół nas”
 • Turniej ekologiczny – WPK „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”
 •  Konkurs „Najładniejsza Zagroda Gminy Lipusz”
 • przy współudziale ODR O/Kościerzyna przeprowadzono szkolenia dla rolników dot.: rozwiązywania problemów ekologicznych, finansowania inwestycji proekologicznych z wykorzystaniem środków UE na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich
 • Konferencja „Korzyści płynące z termomodernizacji budynków
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • akcja edukacyjno- informacyjna „Jeziora Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego - zagrożenia i ochrona”
 • stworzenie terenowej gry parkowej „Odkrywamy WPK”
 • Wiosennne Warsztaty Przyrodnicze
 • Comiesięczne prelekcje przyrodnicze w ramach spotkań Wdzydzkiego Koła  Przyrodników
 • konkursy, projekty, prezentacje związane z hasłem „2013 – Rok Jezior Pomorza”
 • Sprzątanie Świata
 • Eko-Majówka – nornic wal king (ścieżka rowerowa Pętla Płociczno)
 • Biesiada Kaszubsko-Ekologiczna Na Kole w Lipuszu

Powiat Kwidzynski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Gmina Sadlinki:

 • Sprzątanie świata 
 • Spotkania sołtysów odnośnie nowego systemu gospodarowania odpadami

Miasto Kwidzyn:

 • Edukacja dzieci i młodzieży przez Stowarzyszenie Ekoinicjatywa
 • Edukacja dzieci i młodzieży w Zielonej Szkole w Brachlewie- 2-3 dniowe turnusy

Gmina Ryjewo: brak
Gmina Gardeja: brak
Gmina Kwidzyn:

 • Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży związanych z ekologią i ochroną środowiska
 • Realizacja „ Rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” poprzez dotacje z budżetu na wsparcie realizacji programów ekologicznych oraz projektów edukacyjnych w zakresie ekologii ochrony środowiska

Miasto i Gmina Prabuty:

 • akcja sprzątania świata
 • spotkania wiejskie
 • udział w szkoleniach
 • informacje dotyczące ochrony środowiska przekazywane w formie ogłoszeń umieszczanych w miejscach ogólne dostępnych i na stronie internetowej

 

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Gmina Sadlinki:

 • Sprzątanie świata w szkołach
 • Ulotki informacyjne dla mieszkańców
 • Plakaty

Miasto Kwidzyn- brak
Gmina Ryjewo- brak
Gmina Gardeja:

 • „ Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT”- Szkoła Podstawowa w Kotłowcu
 • „ Kupuj odpowiedzialnie drzewa i papier”- Zespół Szkół w Gardei
 • Międzyszkolny Sejmik Ekologiczny
 • Wyjazd uczniów do Gdańska na program „ Eko- logika”
 • Siedzenie drzew w ramach projektu „ Drogi dla natury-aleje przydrożne jako korytarze ekologiczne dla pachnący dębowej”

Miasto i Gmina Prabuty- j.w.
Gmina Kwidzyn- brak 

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Gmina Sadlinki- brak
Miasto Kwidzyn- brak
Gmina Ryjewo:

 • akcja sprzątania świata
 • informacje dotyczące gospodarki odpadami przekazywane podczas spotkań z mieszkańcami oraz umieszczanie plakatów, ogłoszeń w/w zakresie w miejscach ogólnie dostępnych, na stronie internetowej
 • współorganizacja konkursów ekologicznych

Gmina Gardeja- brak
Miasto i Gmina Prabuty- kontynuacja powyższych działań
Gmina Kwidzyn- brak 

Powiat Lęborski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Gmina Lębork:

 • współpraca gminy ze szkołami lokalnymi, ZHP, LOT „ZL”Lębork
 • organizacja imprez edukacyjno-ekologicznych z udziałem MDK i organizacji pozarządowych.
 • nadleśnictwo Lębork prowadzi edukację ekologiczną m.in. w formie:
  • lekcji w terenie na leśnych ścieżkach edukacyjnych np. w „Uroczysku Drętowo”, w Leśnictwie
  • Leśnice, na ścieżce przyrodniczo-historycznej w Białogardzie ,
  • lekcji i pogadanek o tematyce przyrodniczej w szkołach , przedszkolach i we własnej sali CEE
 • wycieczki i konkursy okolicznościowe oraz akcje ekologiczne na terenie składowiska odpadów w Czarnówku.

Gmina Cewice:

 • akcja „ Sprzątania świata”, podczas której gmina dostarcza worki, a po akcji odbiera odpady i finansuje ich wywóz i składowanie,
 • propagowanie selektywnej zbiórki odpadów (na terenie gminy rozmieszczone są dzwony i klosze do selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych),
 • organizowanie akcji zbiórki odpadów „elektrośmieci” – objazdowy system na zlecenie Urzędu Gminy. 
 • organizowanie konkursów zbierania baterii, makulatury, zużytych terenów – zbiórka w szkołach,
 • organizowanie zbiórki plastikowych nakrętek z butelek po napojach na cele charytatywne,
 • propagowanie akcji usuwania azbestu z terenu gminy (dofinansowania z budżetu gminy i ze środków NFOŚiGW),
 • współorganizowanie konkursu „Żyjmy ładniej” – poprawa stanu środowiska oraz systematyczna estetyzacja zagród wiejskich, posesji i całych wsi (konkurs dotyczy zagrody rolniczej i nierolniczej),
 • propagowanie tworzenia pomników przyrody, w celu zachowania cennych drzew, okazów, siedlisk, użytków ekologicznych.

W ramach prowadzonej działalności Gminnego Centrum Kultury w Cewicach:

 • „Cewickie lasy – relaks i leśne rarytasy” – podczas imprezy zorganizowano stoisko wiedzy przyrodniczej „ Poczuj las na wszystkie zmysły”,
 • Recykling – w ramach prowadzonych warsztatów prowadzonych z udziałem dzieci podkreślana jest istota recyklingu (pokazując dzieciom metody nadawania zupełnie nowych funkcji starym bezużytecznym już przedmiotom),
 • promowanie zdrowego, ekologicznego trybu życia (lato 2012r.) zorganizowano na świeżym powietrzu turniej piłki plażowej, któremu towarzyszyła promocja picia wody mineralnej. Uczestnicy otrzymywali opatrzoną odpowiednią banderolą butelkę wody mineralnej, a przy boisku ustawiany był pojemnik na puste butelki (promowanie segregacji odpadów),
 • konkurs „Jesień w lesie” – (listopad 2012r.) zainicjowano apel o dokarmianie i opiekę nad zwierzętami leśnymi w okresie nadchodzącej zimy.

Gmina Nowa Wieś Lęborska: brak danych
Gmina Łeba: brak danych
Gmina Wicko: brak danych  

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Gmina Wicko:

 • Zorganizowano Gminny Konkurs Ekologicznej pod hasłem „Wody słodkowodne Polski””
 • Szkoły wzięły aktywny udział w akcji „Sprzątanie Świata”
 • Z budżetu gminy dofinansowano nagrody za działalność proekologiczną (np. zbieranie makulatury). 

Gmina Łeba:

 • Na terenie Gminy Łeba działa kilku wolontariuszy organizacji WWF Polska zajmujących się tematyką fok i morświnów, patrolują oni plażę i edukują społeczeństwo. Ponadto w sezonie letnim organizowane były eventy ekologiczne.

Gmina Nowa Wieś Lęborska:
Brak danych
Gmina Cewice  

 • zbiórka baterii

Gmina Lębork:

 • akcje „Sprzątania świata” , sprzątania lasów, brzegów rzek i koryt lokalnych cieków wodnych  
 • konkursy przyrodnicze z udziałem szkół i przedszkoli, MDK , LOT i Nadleśnictwa Lębork
 • festyny, pikniki i imprezy plenerowe z udziałem mieszkańców gminy np. „Dzień bez Samochodu”, „Dzień Ziemi”, „Powitanie Lata”, Maraton Ekologiczny itp. .
 • festyn okolicznościowy i stoiska promocyjne różnych instytucji i firm podczas Lęborskich Dni Jakubowych w lipcu każdego roku
 • coroczna akcja ekologiczna „sadzonki za makulaturę” oraz ochrona kasztanowców. 
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Gmina Łeba: Współpraca z prasą i organizacjami ekologicznymi pod kątem akcji proekologicznych na terenie gminy, walka z azbestem, wdrożenie nowych przepisów związanych z gospodarką odpadami, ochrona zwierząt.
 • Gmina Lębork: realizacja tych samych akcji i imprez jak w roku 2012.
 • Gmina Wicko: brak danych
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska: brak danych
 • Gmina Cewice: oznakowanie pomników przyrody i miejsc prawnie chronionych.

 

Powiat Malborski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Miasto Malbork

 • działalność wydawnicza – ulotki, plakaty propagujące ochronę środowiska „Kochasz dzieci nie pal śmieci”,
 • współpraca ze szkołami w zakresie edukacji ekologicznej: „Mniej odpadów-więcej korzyści”,
 • akcje propagujące odpowiedzialność za stan środowiska „Dzień bez samochodu”, „Godzina dla Ziemi”,
 • spotkania w sprawie nowego systemu gospodarki odpadami.

Miasto i Gmina Nowy Staw

 • powszechna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży,
 • rozwijanie i wspieranie pozaszkolnych form edukacji ekologicznej,
 • krzewienie wiedzy ekologicznej w społeczeństwie ludzi dorosłych,
 • rozpowszechnianie materiałów dydaktycznych,
 • organizowanie akcji „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”,
 • pielęgnacja oraz sadzenie nowych drzew i krzewów,
 • happeningi i konkursy ekologiczne,
 • organizowanie wycieczek ekologicznych i „zielonych szkół”,
 • działalność kół ekologicznych,
 • tworzenie plakatów i ulotek związanych z ochroną środowiska,
 • szkolenia rolników z zakresu rolnictwa ekologicznego oraz ograniczania zanieczyszczeń pochodzących z rolnictwa.

Gmina Malbork

 • Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich
  • Dzieci pielęgnują ogród botaniczny wokół szkoły oraz obserwują rośliny w różnych porach roku. W zakresie edukacji ekologicznej w roku szkolnym 2012 zostało przeprowadzone „Sprzątanie świata” we wszystkich klasach. Odbył się również konkurs plastyczny na temat „Jak chronić naszą planetę”. Poza tym dzieci sortowały śmieci oraz przez cały rok zbierają baterie.
    
 • Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Malborskiej
  • Uczniowie uczestniczyli w zajęciach kółka przyrodniczego „Mały Przyrodnik”. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, tematyka zajęć obejmowała zagadnienia prozdrowotne i ekologiczne,
  • uczestnictwa w cyklicznej akcji „Sprzątanie Świata”,
  • treść ścieżki prozdrowotnej korelowała z tematyką zajęć w-f, przyrody, j. polskiego i techniki,
  • odbyła się akcja promująca zdrowy i aktywny styl życia pt. „Tydzień Zdrowia”,
  • rozpoczęto realizację programu „W zdrowym ciele zdrowy duch”,
  • poprzez imprezy sportowe organizowane przez szkołę promowany jest zdrowy i aktywny styl życia.
 • Gimnazjum Gminne w Malborku
  • zbiórka zużytych baterii,
  • „Sprzątanie Świata”
  • udział w konkursach ekologicznych i przyrodniczych.

Gmina Miłoradz

 • ulotki, plakaty, 
 • edukacja w środowisku szkolnym poprzez przekazywanie informacji dotyczących ochrony środowiska,
 • organizacja zbiórek makulatury, sprzątanie świata.

Gmina Lichnowy

 • organizacja akcji „Sprzątanie Świata” kwiecień, wrzesień 2012 r.

Gmina Stare Pole

 • udział uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w akcji „Sprzątanie Świata”,
 • ogólnoszkolna zbiórka zużytych baterii,
 • wykonanie i ekspozycja tematycznych gazetek edukacyjnych na temat zdrowego odżywiania i przeciwdziałania nałogom,
 • zajęcia edukacyjne na lekcjach biologii w szkołach.

Powiat Malborski (Zadania, których współorganizatorem oraz współfinansującym jest Starostwo Powiatowe w Malborku)

 • konkurs „Piękna wieś” – organizowany w dwóch kategoriach: „wieś” oraz „zagroda”. Jego główna ideą jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi,
 • konkursy związane z tematyką ekologiczną organizowane przez różne podmioty (Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, szkoły),
 • akcja Dziennika Bałtyckiego „Drzewko za makulaturę” ze wsparciem Starostwa Powiatowego w Malborku,
 • programy edukacyjne, m. in. „O czym szumią drzewa” – program realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku,
 • warsztaty ekologiczne młodzieży licealnej w Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z siedzibą w Iławie,
  ponadto Starostwo Powiatowe brało udział w konkursie pn. „Polskie Trofeum Energetyczne” organizowanym przez Krajową Agencję Poszanowania Energii w Warszawie, w którym otrzymało nagrodę za najlepiej przeprowadzoną kampanię promocyjną dot. oszczędzania energii w biurach.
     
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Miasto i Gmina Nowy Staw

 • udział w akcji „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”, „Godzina dla Ziemi”,
 • happeningi i konkursy ekologiczne,
 • wycieczki ekologiczne i „zielone szkoły”,
 • plakaty i gazetki związane z ochroną środowiska,
 • nowe nasadzenia drzew i krzewów,

Gmina Malbork

 • akcja „Sprzątanie świata”,
 • konkursy ekologiczne i przyrodnicze w szkołach

Gmina Lichnowy

 • zadanie „Zielone Żuławy 2012” 

Gmina Stare Pole

 • udział uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w akcji „Sprzątanie Świata”,
 • ogólnoszkolna zbiórka zużytych baterii.

Powiat Malborski

 • realizacja zadania współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn. „Powiększenie terenów zadrzewionych na terenie powiatu malborskiego”,
 • konkurs pn. „Polskie Trofeum Energetyczne”,
 • konkursy związane z tematyką ekologiczną. 
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Miasto i Gmina Nowy Staw

 • propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju,
 • rajdy piesze i rowerowe, których celem ma być popularyzacja walorów przyrodniczo turystycznych regionu i kształtowanie poczucia związku z bioregionalizmem Ziemi Żuławskiej
 • obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska (czerwiec)
 • „zielony marsz” – porządkowanie chodników i ulic
 • popularyzacja haseł służących ochronie środowiska – „Zielona trawa, niebieska woda, czyste powietrze”, „ Śmieci mniej – Ziemi lżej”, „ Wokół naszej szkoły jest czysto” i inne.

Powiat Malborski

 • kontynuacja zadania pn. „Powiększenie terenów zadrzewionych na terenie powiatu malborskiego”,
 • dofinansowanie zadania dot. zakupu materiału do nasadzeń w ramach utrzymywania i urządzania terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień na terenie Miasta i Gminy Nowy Staw oraz Miasta Malbork,
 • dofinansowanie zakupu drzew i krzewów, które po przeprowadzonej kampanii promocyjnej będą wydawane mieszkańcom Gminy Miłoradz w zamian za zebraną makulaturę,
 • dofinansowanie zadania pn. „Sprzątanie świata” na terenie Miasta i Gminy Nowy Staw oraz Gminy Lichnowy,
 • kontynuacja zadania związanego z dofinansowaniem warsztatów ekologicznych młodzieży licealnej w Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z siedzibą w Iławie,
 • kontynuacja konkursu „Piękna wieś” – organizowanego w dwóch kategoriach: „wieś” oraz „zagroda”,
 • kontynuacja konkursów związanych z tematyką ekologiczną organizowanych przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.

 

Powiat Nowodworski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej  „Żyjmy w zgodzie z przyrodą”
 • zakup rocznej prenumeraty miesięcznika „Przyroda Polska” dla wszystkich szkół gimnazjalnych na terenie powiatu nowodworskiego
 • udział w akcjach sprzątania najbliższej okolicy w ramach obchodów Święta Ziemi i Sprzątania Świata 
 • udział w programie ochrony morświna i foki szarej
 • uczestnictwo w akcji „Dzień bez samochodu”
 • prelekcje i pogadanki w szkołach i przedszkolach o tematyce przyrodniczej
 • szkolne konkursy wiedzy ekologicznej, plastyczne i fotograficzne
 • „Tuga Bioblitz 2012” – zawody w badaniu bioróżnorodności rzeki Tugi
 • dofinansowanie konkursów szkolnych
 • zbiórka żywności i potrzebnych akcesoriów dla schroniska dla zwierząt
 • udział w akcji obserwowania bocianów
 • udział w projekcie WWF Polska „Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły”
 • udział w akcji drzewko za makulaturę
 • zbieranie  nakrętek
 • sadzenie drzew
 • pomóż zwierzętom przetrwać zimę - projekt gminy Stegna
 • konkurs kuratoryjny - Biologia (zagadnienia z ekologii i ochrony przyrody)
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej  „Żyjmy w zgodzie z przyrodą”
 • „Tuga Bioblitz 2012” – zawody w badaniu bioróżnorodności rzeki Tugi
 • zbieranie nakretek
 • sprzątanie świata
 • sadzenie drzew
 • udział w programie ochrony morświna i foki szarej
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • kontynuacja realizowanych wcześniej zadań i projektów
 • powiatowy konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów gimnazjów
 • pogadanki w szkołach dot. gospodarki odpadami

Powiat Pucki

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Programy edukacyjne z cyklu „Zielono Mi” poświęcone tematyce ekologicznej
 • „Kampania „Czyste Plaże”
 • „Sprzątanie Świata”
 • „Sprzątanie Bałtyku”
 • Konkurs „Piękna Wieś”
 • Konkursy i warsztaty ekologiczne
 • „Dzień Ziemi”
 • Projekt „Lider Lokalnej Ekologii”
 • Rozdawanie plakatów i broszur informacyjnych mieszkańcom 
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

„Palisz??? Tracisz...” akcja dotycząca spalania odpadów w grzewczych instalacjach domowych. 

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Brak danych z powiatu.

Powiat Starogardzki

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Miasto Starogard:

 • Konkursy, cykliczne akcje proekologiczne, pogadanki w szkołach i przedszkolach.

Gmina Smętowo Graniczne:

 • Koło Ligii Ochrony Przyrody

Gmina Osiek:

 • Akcja Sprzątania Świata

Gmina Bobowo:

 • Młodzież szkolna uczestniczy w akcji sprzątania świata
 • Sadzenie drzew w ramach Dnia Ziemi

Gmina Miejska Czarna Woda:

 • akcja „Sprzątanie Świata”, szkolne konkursy ekologiczne, konkurs fotograficzny „Przyroda wokół nas”

Gmina Wiejska Kaliska:

 • Dzień sprzątania świata

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim:

 • Współdziałano w organizacji i współfinansowano przedsięwzięcia:
  • Sejmik Ekologiczny pn.: „Zdrowa żywność – zdrowe życie” zorganizowany na terenie Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie,
  • wykonanie doświadczenia związanego z uzyskaniem ekologicznej kiszonki z kukurydzy na potrzeby prowadzonego w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie gospodarstwa ekologicznego,
  • festyn „Bobry w przyrodzie powiatu starogardzkiego” w Wilczych Błotach, na którym przeprowadzono konkurs wiedzy ekologicznej,
  • szkolenie w zakresie rozpoznawania i zwalczania zagrożeń ekologicznych oraz kształtowania świadomości proekologicznej dla Zastępów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu starogardzkiego,
  • XVII Kociewska Wystawa i Pokaz Zwierząt Hodowlanych w Bolesławowie połączona z Targami Rolno-Ekologicznymi.
 • Organizowano wraz z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej oraz współfinansowano IV Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej.
 • Współfinansowano projekt ekologiczno-regionalny „Smaki i barwy Kociewia – w lasach i jeziorach ukryte”, propagujący zachowania proekologiczne, organizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Starogardzie Gdańskim.
 • Objęto honorowym patronatem Starosty Starogardzkiego oraz współfinansowano:
  • Powiatowy Konkurs Ekologiczny pod hasłem: „Powietrze, ziemia, woda” organizowany z okazji Światowego Dnia Ziemi,
  • Powiatowy Konkurs Ekologiczny pod nazwą: „W zgodzie z naturą – Zielone Kociewie” zorganizowany przez Zespół Szkół Publicznych w Jabłowie.
 • Współfinansowano w części zadań z zakresu ochrony środowiska III Festyn Strażacki „Poczuj się strażakiem”. 
 • Sfinansowano zakup nagrody dla uczestników organizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu szkolnego marszu na orientację – „Owidz i okolice” pod hasłem: „Czy las to tylko drewno?”.
 • Współorganizowano „Akcję sprzątania świata 2012”, wydano gminom i jednostkom organizacyjnym Powiatu Starogardzkiego 8930 szt. worków i 13620 szt. rękawic.
 • Przekazywano jako pomoc dydaktyczną dla szkół powiatowych broszury na temat energetyki przyjaznej środowisku wykonane w ramach realizowanego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju przedsięwzięcia pn.: „Z energetyką przyjazną środowisku za pan brat”.
 • Zakupiono książki pt.: „Na zdrowie Kociewie” oraz kalendarze promujące przyrodę Kociewia na organizowane przez Starostwo Powiatowe konferencje związane tematycznie z ochroną środowiska.
 • Zakupiono torby ekologiczne w ramach akcji „Dbaj o zielone Kociewie, oddychaj świadomie”.
 • Współorganizowano obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, w ramach których zakupiono opaski odblaskowe i kamizelki dla rowerzystów.
 • Zorganizowano konkurs ekologiczny w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu i przekazano nagrody dla uczestników ww. konkursu.
 • Współtworzono system informacji dla społeczeństwa województwa pomorskiego dotyczący zrównoważonego rozwoju i stanu środowiska w układzie powiatów (www.infoeko.pomorskie.pl).
 • Opublikowano następujące artykuły w Biuletynie Samorządowym Powiatu Starogardzkiego:
  • Bobowo stawia na czystą energię,
  • Dyskutowaliśmy o klimacie i rozwoju lokalnej gospodarki.
 • Wygłaszano prelekcje na tematy ekologiczne w szkołach powiatu starogardzkiego. 
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Gmina Miejska Starogard Gdański:

 • Konkursy ekologiczne w szkołach, akcja "Sprzątanie Świata",
 • zajęcia promujące ochronę środowiska w przedszkolach miejskich.

Gmina Wiejska Kaliska

 • Dzień sprzątania świata

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych (baterie, sprzęt elektroniczny)

Gmina Miejska Czarna Woda:

 • konkurs fotograficzny „Przyroda wokół nas”

Gmina Wiejska Skórcz:

 • Akcja Sprzątanie Świata 2010 rok.”
 • Konkursy z okazji „Dnia Ziemi”
 • Dzień ekologiczny pod nazwą „Zielony Las”

Gmina Miejska Skórcz:

 • Zakup zestawów edukacyjnych dla szkół.
 • Zakup nagród za udział w konkursach o tematyce ekologicznej.
 • Akcja Sprzątania Świata 2012.
 • Dofinansowanie dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu udziału w seminarium „Zielono mi“. 
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Gmina Wiejska Kaliska

 • zbiórka makulatury

Gmina Smętowo Graniczne

 • dalsze uświadamianie społeczności wiejskiej co do konieczności zorganizowanej zbiórki odpadów (w tym niebezpiecznych)

Gmina Bobobwo

 • uczestnictwo w pikniku ekologicznym w Starym Lesie 

Powiat Sztumski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • „Sprzątanie świata”,
 • „Drzewko za makulaturę”,
 • „Dzień Ziemi”,
 • „Jak pomagać i ochraniać zwierzynę w lesie i na polu”,
 • „Odnowa Wsi”,
 • „Ogród dendrologiczny”. 
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Brak informacji. 

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

„Rady na odpady” – kampania edukacyjno – informacyjna w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w gminie Dzierzgoń
 

Powiat Słupski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Program realizowany przez Fundację Nasza Ziemia- „Sprzątanie Bałtyku”
 • Akcja „Sprzątanie świata”
 • XII edycja kampanii „Czyste palże”
 • Konkursy ekologiczne dla dzieci i młodzieży obejmujące zagadnienia z zakresu gospodarki wodno – ściekowej i gospodarki odpadami 
 • Konkursy organizowane przez Oczyszczalnię Ścieków w Słupsku, koncern ENRGA, PZW Potęgowo, im ELWOZ, organizację REBA, Nadleśnictwo w Łupawie 
 • Konkurs „Posprzątajmy sój dom”  
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Gmina Kępice- olimpiada wiedzy ekologicznej 
 • Gmina Smołdzino – konkurs fotograficzny dot. ptaków, publikacja dotycząca ptaków, udział w konkursie „Bądź na pTAK”
 • Miasto Ustka- akcja sprzątania świata,
 • Gmina Kobylnica- XII edycja gminnego konkursu ekologicznego KOLANDIA 2012

 

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Gmina Kępice- konkurs prac artystycznych wytworzonych z przedmiotów i odpadów, które są przydatne w gospodarstwie domowym
 • Miasto Ustka – organizacja ni energii w ramach realizacji SEAP – porozumienie pomiędzy burmistrzami
 • Gmina Kobylnica – kolejna edycja konkursu EKOLANDIA

 

Powiat Tczewski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
Miasto i Gmina Gniew:

Zajęcia edukacyjne - przez cały okres realizacji Zadania organizowane i prowadzone były zajęcia i warsztaty edukacyjne. W roku 2012 tematyka spotkań skupiała się przede wszystkim na następujących  zagadnieniach:

 • rola pszczół w środowisku,
 • życie i biologia bociana białego,
 • bezpieczne wakacje nad wodą,
 • czym jest bioróżnorodność i dlaczego jest taka ważna,
 • biologia raka szlachetnego i ekologia ekosystemów wodnych.

Zajęcia były skierowane do dzieci i młodzieży, przystosowane do wieku odbiorców. Realizowane były przede wszystkim dla mieszkańców gminy Gniew, ale uczestniczyły w nich również grupy z Ukrainy, Pelplina, Żukowa, Małych Walichnów, Tczewa, Kwidzyna, Półczna, Łebna i Nowej Cerkwi.

Warsztaty prowadzone były w siedzibie Eko-Centrum Heliantus i w Eko-Ogródku, w świetlicach wiejskich, na terenie oczyszczalni ścieków, Stacji Uzdatniania Wody Pitnej w Gniewie, na terenie rekreacyjnym w Brodach Pomorskich, w placówkach oświatowych. Na zakończenie niektórych spotkań odbywało się ognisko.

Monitoring szlaków – kompleksowa opieka nad szlakami została powierzona Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie w ramach umowy zlecającej zadanie pn. Monitoring i promocja szlaków turystycznych.

Zbiórka zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych - trwa odbiór odpadów w punktach zbiórki na terenie gminy Gniew, ulokowanych w szkołach, przedszkolu, sklepach i innych instytucjach.

Promocja działań poprzez strony internetowe, prasę, radio – w sposób ciągły administrowana była strona internetowa www.gcee.pl, na której umieszczone zostały wszelkie informacje dotyczące działań podejmowanych przez Eko-Centrum Heliantus. Ponadto większość z tych informacji pojawiła się na stronie www.gniew.pl, a w każdym wydaniu Nowin Gniewskich opisane zostały najważniejsze wydarzenia w części „Wieści z GCEE”. Pojawiały się także informacje w Gazecie Tczewskiej, Radio Głos, Radio Gniew oraz Radio Gdańsk.

Monitoring karmnika i gniazda bociana białego – od stycznia do marca 2012r. monitorowany był karmnik dla ptaków, a od kwietnia do sierpnia - gniazdo bociana białego. Transmisja obrazu odbywała się poprzez stronę www.gcee.pl. Jest to nowe działanie mające na celu nie tylko edukowanie, ale również promocję gminy Gniew i Heliantus.

Ferie z Ekologią - podczas przerwy zimowej ECH Heliantus zorganizowało po raz czwarty spotkania dla uczniów Szkoły Podstawowej w Gniewie. Przygotowane zostały warsztaty i wycieczki ekologiczne podczas czterech dni ferii zimowych. Odbyły się: 1. Warsztaty z wykonywania ptaków z kul styropianowych oraz przygotowywanie zawieszek z pokarmem dla ptaków (warunki pogodowe nie pozwoliły na przeprowadzenie planowanego kuligu pn. Raz na wozie raz na sankach), 2. Rafa koralowa metodą quilingu, 3. Scrapbooking na papierze czerpanym, 4. Warsztaty terenowe pn. W poszukiwaniu leśnych tajemnic na terenie rekreacyjnym przy leśniczówce w Brodach Pomorskich.

Eko - Ogród – zagospodarowywany został teren przy siedzibie Heliantus. Utworzenie Eko-Ogródka pozwoli na poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej Heliantusa.

V Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej – organizowany przez Eko-Centrum Heliantus wraz z Zespołem Przyrodniczym Nauczycieli Gminy Gniew. Nagrodą w konkursie była wycieczka do Rezerwatu Kormoranów w Kątach Rybackich.

Konkurs Pożyteczna pszczoła – trwał w miesiącach kwiecień i maj. Konkurs miał na celu uświadomienie beneficjentom ważkości roli pszczół na Ziemi oraz wzrost zainteresowania pszczołami, poprzez podniesienie poziomu wiedzy wśród beneficjentów na temat życia i zagrożeń tych owadów. Konkurs obejmował dwie kategorie wiekowe: do 12 lat – prace plastyczne, od 13 lat - prace fotograficzne.

Warsztaty szkoleniowe:

W miesiącach kwiecień-maj odbywały się warsztaty wikliniarskie w miejscowościach: Opalenie, Gniew i Piaseczno dla chętnych osób z terenu gminy Gniew. Warsztaty obejmowały naukę podstaw plecenia z wikliny naturalnej i z tzw. wikliny papierowej wykonanej ze zużytego papieru.

W czerwcu odbył się wyjazd szkoleniowy pn. Pożyteczna pszczoła do Gospodarstwa Pasiecznego w Kurzejewie. Warsztaty były przeznaczone dla osób dorosłych i obejmowały: zwiedzanie wystawy pszczelarskiej, degustację miodów, pyłku, kitu pszczelego, miodów pitnych oraz kręcenie miodu i ognisko.

W sierpniu odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczestników spływu kajakowego Wierzycą i Wisłą.

W listopadzie odbyły się dwa wykłady dla osób dorosłych: w Smętowie Granicznym i Gniewie, na temat organizmów żyjących w zbiornikach wodnych, ze szczególnym uwzględnieniem raka szlachetnego, prowadzone przez dr inż. Przemysława Śmietanę z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Konkurs na imiona bocianów – w maju trwał konkurs na imiona dla pary bocianów na monitorowanym gnieździe. Wybrana została propozycja Gniewko i Wisełka.

Dzień Bociana – placówki oświatowe z terenu gminy Gniew otrzymały farby i malowały postacie bociana na terenach przyszkolnych. Największy bocian został namalowany na boisku przy szkole podstawowej w Gniewie – miał około 30 m długości. Uczestnicy malujący największego bociana otrzymali pamiątkowe koszulki.

Wycieczki edukacyjno-ekologiczne– w czerwcu odbyła się wycieczka do Kątów Rybackich do rezerwatu kormoranów w Parku Krajobrazowym Mierzeja Wiślana. Uczestniczyli w niej zwycięzcy V GKWE oraz uczniowie Gimnazjum w Opaleniu i Gniewie.

Wakacje z ekologią - w miesiącach lipiec i sierpień Eko-Centrum prowadziło spotkania dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gniew. Odbyły się wycieczki rowerowe do: leśnictwa Pólko i Brody, nad jezioro w Tymawie, do wąwozów w lasach tymawskich, do śluzy w Białej Górze, do Muzeum Przyrodniczego w Kwidzynie oraz piesza wycieczka do grodziska w Ciepłem. W ramach spotkań odbywał się konkurs dla najbardziej wytrwałych uczestników - zdobywców zwierzakopunktów.

Spływy Wisłą, Nogatem i Wierzycą – W lipcu odbył się IV spływ kajakowy pn. Szlakiem Krzyżackich Zamków z Gniewu do Malborka rzekami Wisłą i Nogatem.

W sierpniu odbył się I trzydniowy spływ kajakowy na trasie Kolincki Młyn - Tczew rzekami Wierzycą i Wisłą. Celem organizacji spływów jest promocja regionu oraz aktywnego wypoczynku w zgodzie z naturą.

Europejski Dzień bez Samochodu – we wrześniu zorganizowany został Europejski Dzień bez Samochodu w Gniewie, w którym wzięli udział uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Gniewie. Uczestnicy festynu tradycyjnie odbyli przemarsz z Placu Grunwaldzkiego, ulicami Piłsudskiego, Gdańską, Czyżewskiego, Kopernika, 27 Stycznia, Sobieskiego. Następnie część uczestników wzięła udział w ognisku przy siedzibie Eko-Centrum Heliantus.

Konkurs na odpadowe ozdoby choinkowe – w grudniu odbył się coroczny konkurs na wykonanie świątecznej ozdoby z odpadów. Konkurs ma na celu zmianę postrzegania odpadów: nie jako śmieci, a jako surowce wtórne, propagowanie i promocję wartościowych postaw ekologicznych, pobudzanie aktywności twórczej oraz wspieranie i promocję młodych talentów.

 
Miasto i Gmina Pelplin:

- Konkursy, przedstawienia o tematyce ekologicznej organizowane w szkołach na terenie gminy i miasta Pelplin

- Szerzenie idei “Dnia Ziemi” i Dnia Sprzątania Świata” – liczny udział dzieci i młodzieży z terenu gminy i miasta Pelplin.

- zbiórka baterii w ramach programu „Recykling w mojej szkole,

- konkurs plastyczny organizowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin pt: „Kocham. lubię, szanuję – nie śmiecę”.

 
Miasto Tczew:

-Zajęcia i warsztaty w Pracowni Edukacji Ekologicznej (projekcje filmów, konkursy,  zajęcia terenowe, kilkudniowe warsztaty ekologiczne, prezentacje, wykłady, akcje i programy ekologiczne, kampanie, happeningi, imprezy integracyjne, teatrzyki, działania informacyjne, wydawnicze).

 
Gmina Subkowy:

-kampanie informacyjne

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Gmina Gniew:

 • Zajęcia edukacyjne
 • Monitoring szlaków
 • Zbiórka zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych
 • Promocja działań poprzez strony internetowe, prasę,
 • Monitoring karmnika i gniazda bociana białego
 • Ferie z Ekologią
 • Eko – Ogród
 • V Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej
 • Konkurs Pożyteczna pszczoła
 • Warsztaty szkoleniowe
 • Konkurs na imiona bocianów
 • Dzień Bociana
 • Wycieczki edukacyjno-ekologiczne
 • Wakacje z ekologią
 • Spływy Wisłą, Nogatem i Wierzycą
 • Europejski Dzień bez Samochodu
 • Konkurs na odpadowe ozdoby choinkowe


Gmina Subkowy:

 • „Kochasz dzieci nie pal śmieci”,
 • „selektywna zbiórka odpadów”.

 

Miasto i Gmina Pelplin:

 • Konkurs plastyczny organizowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin pt: „Kocham. lubię, szanuję – nie śmiecę”.


Miasto Tczew:

 • Moje miasto bez odpadów
 • Recykling w mojej szkole
 • Konkurs Zakręcone – Odkręcone
 • Zielone zakupy
 • Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz 
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Gmina Gniew

 • Na 2013 rok planowana jest kontynuacja cyklicznych wydarzeń oraz realizacja nowych programów edukacyjnych, szkoleń, konkursów, akcji.


Miasto Tczew

 • Kontynuacja kolejnych edycji konkursów z nowymi tematami, hasłami. 

Powiat Wejherowski

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Gmina Łęczyce – edukacja szkolna, akcje sprzątania świata
 • Gmina Wejherowo  - edukacją ekologiczna zajmują się Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach oraz Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
 • Gmina Szemud – edukacja ekologiczna w szkołach i akcje sprzątania świata
 • Miasto Rumia – edukacja w placówkach oświatowych, akcje sprzątania świata, działania Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
 • Miasto Wejherowo –publikacja artykułów w Biuletynie Informacji Urzędu Miejskiego w Wejherowie „Nowiny”, konkursy na najładniejszy zielony balkon, akcje sprzątania świata, konkursy Selektywna Zbiórka Odpadów, zajęcia dydaktyczne dla dzieci i młodzieży
 • Gmina Gniewino, Luzino, Reda, Choczewo, Linia- brak danych.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Konkursy na najładniejszy zielony balkon, akcje sprzątania świata, konkursy selektywna zbiórka odpadów, zajęcia dydaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Działania uświadamiające dla dzieci i młodzieży w sprawie selektywnej zbiórki odpadów.

Sopot

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Zbiórka odpadów niebezpiecznych
 • Segregacja odpadów (w 2008 r. wprowadzono program segregacji odpadów dla wspólnot mieszkaniowych)
 • Zbiórka odpadów wielkogabarytowych tzw. „WYSTAWKA”
 • Udział społeczności sopockiej w cyklicznie organizowanym konkursie na najładniejszą posesją,
 • Program dla organizacji młodzieżowych „Wakacje za własne pieniądze”, polegający na odpłatnym sprzątaniu terenów zielonych,
 • Program „Jesienna zbiórka liści” – bezpłatny odbiór liści od mieszkańców Sopotu.
 • Program „Wiosenne porządki” – bezpłatny odbiór odpadów powstających podczas porządkowania posesji. 
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Wakacje za własne pieniądze” - w 2012 r. udział wzięło 27 grup młodzieżowych
 • Sprzątanie Świata,
 • Konkurs na najładniejszą posesję,
 • Program segregacji odpadów dla wspólnot mieszkaniowych,
 • „Jesienna zbiórka liści”,
 • Program „Wiosenne porządki”,
 • Sterylizacja i kastracja kotów. 
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Brak 

Słupsk

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • przygotowanie zajęć zawierających elementy edukacji ekologicznej w przedszkolach
 • tworzenie klas o profilu ekologiczno – przyrodniczym w szkołach
 • uczestnictwo uczniów w olimpiadach, konkursach, programach ekologicznych o charakterze regionalnym i krajowym
 • ponadprogramowa edukacja z zakresu ekologi i środowisk, działalność kół, klubów i organizacji przyrodniczo – ekologicznych
 • zaangażowanie szkół w akcje ekologiczne
 • akcje edukacyjne dotyczące humanitarnego traktowania zwierząt prowadzone w Schronisku dla zwierząt w Słupsku
 • przedsięwzięcie edukacyjne i promocyjno- informacyjne dotyczące ochrony środowiska, podejmowane przez władze samorządowe i podległe im służby komunalne na rzecz upowszechniania proekologicznych postaw mieszkańców Miasta:
  • urządzanie konkursów, festynów i innych imprez o tematyce ekologicznej
  • organizowanie seminariów, wykładów i szkoleń związanych z ekologią i ochroną sporządzanie i rozprowadzanie wśród mieszkańców różnych materiałów informacyjnych (ulotek, informatorów, plakatów, informacji prasowych) poświęconych ochronie środowiska
  • tworzenie ścieżek edukacji ekologicznej 
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • „Sprzątanie Świata” - celem „Sprzątania świata” jest promocja postaw i zachowań przyjaznych środowisku, aktywizacja wspólnot lokalnych i inicjowanie działań zaspokajających miejscowe potrzeby w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.
 • akcja pod hasłem „Pokaż klasę, posprzątaj po swoim psie” mająca na celu skutecznie rozwijać poczucie współodpowiedzialności właścicieli psów za estetykę i wizerunek własnej miejscowości oraz kształtować postawy proekologiczne.
 • „Dzień bez śmiecenia”- z tej okazji Miasto Słupsk i Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Słupsku zorganizowały akcję zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz makulatury. Odpady można było wymienić na rośliny do przydomowego ogrodu. W sumie podczas akcji zebrano 3280 kg „elektrośmieci” i ponad tonę makulatury.


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Słupsku organizowało:

 • Wycieczki dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie ZUO w Bierkowie, z omówieniem poszczególnych etapów sortowania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
 • Zajęcia edukacyjne ze studentami kierunków przyrodniczych słupskich uczelni wyższych.
 • Spotkanie z przedstawicielami gmin i powiatu dot. nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • Udostępnianie materiałów oraz konsultacje dla studentów piszących prace dyplomowe dotyczące gospodarki odpadami na terenie powiatu słupskiego.
 • Praktyki studenckie
 • Konkursy ekologiczne dla dzieci i młodzieży
 • Najbardziej udana była z pewnością Wielka Zbiórka Odpadów Opakowaniowych na pl. Zwycięstwa przy okazji koncertu Lata z Radiem, która odbyła się 11.08.2012r. Podczas akcji zebrano 4500 kg odpadów opakowaniowych – makulatury, szkła i tworzyw sztucznych.
 • Wielkim sukcesem zakończył się także organizowany wraz z WGKMiOŚ UM Dzień bez Śmiecenia (11 maja 2012), podczas którego zebrano 5660 kilogramów różnego rodzaju elektroodpadów oraz 2680 kg makulatury.


Spółka Wodociągi Słupsk Sp. z o. o. organizowała konkursy ekologiczne:

 • „Teraz woda”
 • „Woda – dar natury”
 • „Podaj wodzie pomocną dłoń” 
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Kontynuacja działań zmierzających do zwiększenia świadomości ekologicznej wśród mieszkańców miasta
 

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002