Gdańsk

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • Niedostateczny rozwój ekonomiczny miasta, 
 • niedostatek inwestycji tworzących nowe miejsca pracy,
 • bezrobocie i ubóstwo części społeczeństwa oraz związane z tym patologie,
 • częściowo przestarzała infrastruktura miejska,
 • niedostateczna infrastruktura komunikacyjna, brak uzbrojonych terenów pod budownictwo,
 • niezrównoważone wykorzystanie terenów i infrastruktury miejskiej,
 • potrzeba rewitalizacji terenów poprzemysłowych i niektórych dzielnic miasta.

 

Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Rok 2006
Zaprojektowano, a następnie wykonano mały zieleniec „Zielony Pomnik” upamiętniający Pontyfikat Jana Pawła II. Zielony pomnik to kompozycja o wymowie symbolicznej, odnosząca się do życia i myśli Papieża. Został otwarty w 20 rocznicę mszy papieskiej na Zaspie.

 

Rok 2007
Miasto Gdańsk, jako pierwsza aglomeracja w Polsce o ilości mieszkańców powyżej 250 tysięcy opracowało mapę akustyczną wypełniając tym samym obowiązek nałożony prawem polskim i unijnym dochowując terminu ustawowego ,tj. 30 czerwca 2007.
Wyżej wymieniony projekt został zakwalifikowany do półfinału w ogólnoświatowym konkursie BE Awards 2008 w kategorii „ Innowacyjne opracowania z zakresu ewidencji gruntów oraz zagospodarowania przestrzennego” organizowanym przez amerykańska firmę Bentley Systems Inc.

Udział w ogólnokrajowym konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczną w Polsce - I nagroda w kategorii – przestrzenie zieleni za „Rewitalizacje zabytkowych fortyfikacji miejskich i adaptacja terenu na funkcje rekreacyjne. Gdańskie Planty”.

 

Rok 2008
Wyróżnienie Projektu Parku Nadmorskiego I nagrodą na II Ogólnopolskim Konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich na Najlepiej Zorganizowana Przestrzeń Publiczną w Kategorii „Przestrzeń zielona”-
Park Nadmorski im. Prezydenta R. Reagana – teren zieleni ogólnodostępnej
o znaczeniu ogólnomiejskim, miejsce wypoczynku i rekreacji w Pasie Nadmorskim
o powierzchni 80 ha. Park powstał w miejsce zaniedbanych, podtopionych ogrodów działkowych. Podstawowym celem było przeciwdziałanie degradacji ujęcia wód podziemnych Czarny Dwór-Zaspa wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych
a następnie  uporządkowanie i zagospodarowanie parkowe tego terenu.

 

Rok 2009
Uruchomienie przestrzennego systemu monitoringu hałasu na terenie miasta Gdańska. W systemie monitoringu hałasu zostało zamontowanych 40 stacji monitorujących pracujących na dużym obszarze miasta on – line. Jest to pierwszy system tego typu wdrożony w kraju, jak również na terenie Unii Europejskiej. W w/w systemie zostały wykorzystane i wdrożone wyniki prac Grupy Roboczej IMAGE Unii Europejskiej.

Inne działania:

 

I) Zrealizowano 6 stanowisk "Multimedialnej sieci informacji o jakości środowiska
w Gdańsku ENVIRONET"

Miasto Gdańsk, jako pierwsze w Polsce, od 2006r. realizuje ogólnodostępny serwis informacyjny o jakości powietrza. W miejscach publicznych zainstalowano 6 paneli informacyjnych przekazujących bieżącą informację za stacji pomiarowych, prognozę pogody
i prognozę stanu jakości powietrza w danej dobie. W następnym etapie przekazywane będą komunikaty o potencjalnej możliwości wystąpienia sytuacji smogowej
i przewidywanych dla niej działaniach prewencyjnych w grupach wrażliwych (dzieci, seniorzy). Celem uproszczenia formy przekazu niniejszej informacji wprowadzono indeks jakości powietrza – różnokolorowe postaci ATMOLUDKA - (od jasnoniebieskiego, oznaczającego bardzo dobry stan powietrza, do czerwonego – alarmującego i zalecającego pozostanie w domu).

 

II) Zwiększano zaangażowanie społeczne na polu ochrony środowiska oraz wpływano na aktywizację społeczeństwa celem wykorzystywania terenów zieleni miejskiej do aktywnego wypoczynku, rekreacji i edukacji.

 •  W 2009 roku uruchomiono program „Wyginaj śmiało ciało”- zajęcia gimnastyki, rekreacji ruchowej, nording walking, ścieżki zdrowia na terenie Pasa Nadmorskiego – program cieszył się dużym zainteresowaniem społecznym i będzie kontynuowany.
 • W 2009 roku wykonano ścieżkę dydaktyczną „Przyroda Pasa Nadmorskiego”, na której ustawiono tablice edukacyjne opisujące elementy flory i fauny  znajdujące się w pasie przybrzeżnym – przybliżenie zasobów przyrodniczych mieszkańcom i turystom.
 • W 2009 roku przeprowadzono akcję „Posadź drzewo” – przy udziale społeczeństwa – rodziców i dzieci posadzono ok. 500 szt drzew (dęby i sosny) na trenach leśnych w Pasie Nadmorskim. W czasie akcji rozdawane były również  nasiona kwiatów  i zachęcano do ukwiecania balkonów i okien.
 • Akcja „Kwiaty dla mieszkańców Gdańska” polegająca na bezpłatnym rozdawnictwie nasion odbywała się przy okazji wszystkich imprez ekologicznych organizowanych cieszyła się dużym zainteresowaniem. W roku 2009 – łącznie rozdano 15 tysięcy torebek z nasionami różnych kwiatów ozdobnych. Przy okazji udzielano porad ogrodniczych.

 

III) Program „Psia toaleta”
Wdrożony w 2005r. Ustawiono dystrybutory z torebkami i kosze na psie odchody w pasie nadmorskim i innych parkach i zieleńcach na terenie miasta (łącznie 30 zestawów). „Psia toaleta” poza fizycznie ustawionymi dystrybutorami to także program edukacji mieszkańców propagujący sprzątanie po swoich pupilach. Torebki z automatu znalazły nabywców, a przede wszystkim zwróciły uwagę społeczną na problem tego rodzaju nieczystości na terenach zieleni w mieście. Gdański program wzbudził zainteresowanie w innych miastach w Polsce, i wzorem Gdańska, jest tam również wdrażany.

 

IV) Utworzenie trzech obszarów wartościowych przyrodniczo w 2006r., objętych ochroną prawną w formie użytków ekologicznych:

 • Użytek ekologiczny „Migowska Bielawa” o powierzchni 0,51 ha, zlokalizowany pomiędzy ul. Myśliwską i osiedlem Jasień. Celem powołania użytku jest ochrona torfowiska przejściowego z masową obecnością torfowców i wełnianek. Miąższość złoża torfu pozwala określić wiek obiektu na ok. 2 – 3 tys. lat.
 • Użytek ekologiczny „Dolina Czystej Wody” o powierzchni 2,73 ha, zlokalizowany w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Celem ochrony jest zabezpieczenie istnienia stanowisk chronionych oraz wzmożona ochrona siedlisk hydrogenicznych i związanych z nimi zbiorowisk roślinnych.
 • Użytek ekologiczny „Łozy w Kiełpinie” o powierzchni 6,29 ha, zlokalizowany w okolicy Kiełpina Górnego. Celem ustanowienia użytku jest wzmożona ochrona siedlisk hydrogenicznych, a w szczególności zabezpieczenie istnienia stanowisk wierzby szarej.


V) W latach 2006-2008 powstał zieleniec wypoczynkowy przy ul. Michny w Gdańsku Letnicy w systemie współpracy prywatno- publicznej, na terenie należącym do parafii za środki Gminy Gdańsk. Powstało ogólnodostępne miejsce wypoczynku i rekreacji oraz resocjalizacji dla mieszkańców  dzielnicy. Inicjatywa i dokumentacja projektowa w fazie koncepcji - Wydział Środowiska.

 

Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • Kanalizacja sanitarna - rozwój sieci 
 • Zaopatrzenie w wodę - poprawa jakości, ochrona zasobów
 • Zagrożenia powodziowe, poprawa zabezpieczeń przeciwpowodziowych, ochrona wód
 • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza
 • Modernizacja gospodarki odpadami
 • Transport i komunikacja - ograniczenie uciążliwości
 • Rewitalizacja części Gdańska
 • Ochrona obszarów i obiektów przyrodniczych, rozwój terenów zielonych
 • Monitoring środowiska
 • Edukacja ekologiczna
 • Stosowanie rozwiązań tymczasowych na obrzeżach miasta w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków i wód opadowych, z uwagi na brak rozwiązań systemowych – najpierw uzbrojenie, potem budowa.


 

Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Porozumienie z gminami: Sopot, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Żukowo w sprawie przyjmowania ścieków na oczyszczalni "Wschód" 
 • Porozumienie z miastem Pruszcz Gdański, z gminą Kolbudy w sprawie przyjmowania odpadów do ZU w Szadółkach 
 • Założenie Fundacji Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej przez gminy-miasta: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Tczew 
 • Wspólne projektowanie hali sportowej przez Gdańsk, Sopot 
 • Organizacja seminariów i konferencji 
 • Uczestnictwo w pracach Związku Miast Polskich 
Realizacja współpracy partnerskiej

Gdańsk realizuje współpracę partnerską z miastami:

 

 • Astana (Akmoła) / Kazachstan
 • Barcelona / Hiszpania
 • Brema / Niemcy
 • Cleveland / USA
 • Gandawa / Belgia
 • Helsingor / Dania
 • Kaliningrad / Federacja Rosyjska
 • Kalmar / Szwecja
 • Marsylia / Francja
 • Newcastle, Gateshead / Wielka Brytania
 • Nicea / Francja
 • Nowopołock, Połock / Białoruś
 • Odessa / Ukraina
 • Omsk / Federacja Rosyjska
 • Palermo / Włochy
 • Rotterdam / Holandia
 • Rouen / Francja
 • Sefton / Wielka Brytania
 • Sankt Petersburg / Federacja Rosyjska
 • Szanghaj / Chiny
 • Turku / Finlandia
 • Wilno / Litwa

Więcej informacji na http://www.gdansk.pl/samorzad,62,733.html 

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
 • Lista projektów dofinansowanych z funduszy zagranicznych w latach 1999-2012 dostępna na stronie http://www.gdansk.pl/ue,735.html
 • Lista projektów zakończonych i realizowanych w Wydziałach UMG i jednostkach organizacyjnych UMG w latach 2005-2015 z dofinansowaniem unijnym i z innych funduszy zagranicznych dostępna na stronie: http://www.gdansk.pl/ue,736.html

 

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
 • laureat konkursu Panteon Polskiej Ekologii 2010 w kategorii miasto powyżej 100 tysięcy mieszkańców, za przestrzenny system monitoringu hałasu na terenie miasta Gdańska.
 • laureat XII edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” w kategorii Gmina Przyjazna Środowisku. 
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

http://www.gdansk.pl/ue,1211.html 

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

http://www.gdansk.pl/ue,1213.html 

Gdynia

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • Umożliwienie naszym mieszkańcom korzystania z ciepła skojarzonego
 • Ograniczenie hałasu i zanieczyszczenia powietrza PM 10 w centrum miasta
 • Ograniczenie presji deweloperów na terenach zielonych
 • Poprawa czystości wód Zatoki Gdańskiej
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • Likwidacja tzw. „niskiej emisji” przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe – program wspierania finansowego modernizacji ogrzewania polegającej na zastąpieniu pieców i kotłowni węglowych ogrzewaniem konwencjolanym: gazowym, olejowym lub elektrycznym oraz niekonwencjonalnym: kolektory słoneczne i pompy ciepła.
 • Wybudowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Łężycach ( Gdynia wraz z gminami zrzeszonymi w   Komunalnym Związku Gmin).
 • Opracowanie i wykonanie mapy akustycznej
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • hałas komunikacyjny ,
 • zanieczyszczenie powietrza PM10 w centrum Miasta,                                                --
 • dziki w mieście.
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
Realizacja współpracy partnerskiej

Metropolitalne Forum Wojtów, Burmistrzów i Prezydentów NORDA

 • EUROREGION BAŁTYK - członkostwo Gdyni od 1998 r.
 • STOWARZYSZENIE "POMORSKIE W UNII EUROPEJSKIEJ"
 • UNION OF THE BALTIC CITIES (UBC)
 • Związek Miast Bałtyckich - członkostwo Gdyni od 1991 roku.
 • ZWIĄZEK MIAST POLSKICH (ZMP) - członkostwo Gdyni od 1990 roku.

Miasta siostrzane Gdyni:

 • Plymouth (Wielka Brytania) - 1976
 • Kilonia (Niemcy) - 1985
 • Aalborg (Dania) - 1987
 • Kotka (Finlandia) - 1988
 • Karlskrona (Szwecja) - 1990
 • Brooklyn (New York, USA) - 1991
 • Kristiansand (Norwegia) - 1991
 • Kłajpeda (Litwa) - 1993
 • Baranowicze (Białoruś) - 1993
 • Seattle (USA) - 1994
 • Kaliningrad (Rosja) - 1994
 • Liepaja (Łotwa) - 1999
 • Kunda (Estonia) – 2001
 • Związek Wybrzeża Opalowego (Francja) - 2004
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Tak, wg stanu na grudzień 2012r. na terenie Gminy Miasta Gdyni zrealizowano oraz  w trakcie realizacji były następujące projekty:


PROJEKTY ZREALIZOWANE

 • „SOuth-NORth Axis – Sonora”, EFRR w ramach Programu Środkowej Europy, lata realizacji projektu 2008-2012, koszt całkowity gdyńskiej części projektu: 114 000 EUR (521 527 zł), dofinansowanie dla Gdyni: 96 900 EUR (443 298 zł).
 • „Interface - Intermodal Cross-Border Passenger Transport Solutions Supporting Regional Integration Of Interface Regions in SBA”, EFRR w ramach South Balic Cross-Border Co-operation Programme 2007-2013 European Territorial Cooperation, lata realizacji projektu 2009-2012, koszt całkowity gdyńskiej części projektu: 150 000 EUR (614 970 zł), dofinansowanie dla Gdyni: 127 500 EUR (522 725 zł).
 • „TROLLEY – Promoting Electric Public Transport”, EFRR w ramach Programu dla Europy Środkowej, Priorytet: Accesibility, Obszar Interwencji: Promoting Sustainable and safe Mobility, lata realizacji projektu: 2010- 2013, całkowity koszt realizacji części gdyńskiej: 119 727 EUR (494 751 zł), kwota dofinansowania dla Gminy Miasta Gdyni: 101 357, EUR (418 847 zł).
 • „SMART CITIES Citizen Innovation in Smart Cities”, EFRR w ramach Programu URBACT II, rok realizacji projektu 2012, koszt całkowity części gdyńskiej:  46 358 zł, dofinansowanie dla Gdyni: 37 086 zł.
 • „Dziś praktyka – jutro własna firma”, Program Uczenie się przez całe życie, Sektor: Leonardo da Vinci, lata realizacji projektu 2011 – 2012, koszt całkowity dla Gdyni: 100 440 EUR (435 227 zł), dofinansowanie 100%.
 • „Pogromcy Problemów – europejski wymiar walki o prawa człowieka” Rozwiązywanie problemów poprzez dramę i dialog międzykulturowy, Program Uczmy się przez całe życie, Sektor: Comenius, lata realizacji projektu 2010 – 2012, koszt całkowity dla Gdyni: 20 000 EUR (80 400 zł), dofinansowanie 100%.
 • „Promujemy siebie, region, kraj – młody europejczyk tworzy nowy styl życia”, Program Uczmy się przez całe życie, Sektor: Comenius, lata realizacji projektu 2010 - 2012, koszt całkowity dla Gdyni: 20 000 EUR (79 508 zł), dofinansowanie 100%.
 • „Poznawanie siebie nawzajem poprzez sztukę”, Program Uczmy się przez całe życie, Sektor: Comenius, lata realizacji projektu 2010 – 2012, koszt całkowity dla Gdyni: 20 000 EUR (79 546 zł), dofinansowanie 100%.
 • „Ad fontem rerum Europae”, Program Uczmy się przez całe życie, Sektor: Comenius, lata realizacji projektu 2010 – 2012, koszt całkowity dla Gdyni: 20 000 EUR (79 844 zł), dofinansowanie 100%.

PROJEKTY REALIZOWANE

 • „Baltic Fashion Project - Promoting the innovative Baltic Fashion industry throuhout the Baltic Sea Region (wspieranie innowacyjnego przemysłu modowego w regionie morza bałtyckiego)”, EFRR w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007 – 2013, priorytet 1: Wspieranie innowacji (Fostering innovation), lata realizacji projektu: 2010 – 2013, koszt całkowity dla Gdyni: 264 300 (1 057 200 zł), dofinansowanie: 224 655 EUR (898 620 zł).
 • „Integracja i edukacja studentów, absolwentów i MSP w zakresie zarządzania wzornictwem przemysłowym (Integration and education of students, graduates, and SMEs in terms of industrial design management, DesignSHIPEFRR, Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk, oś priorytetowa 1. Konkurencyjność gospodarcza, działanie 1.2. Integracja szkolnictwa wyższego i rynków pracy, lata realizacji projektu: 2011 – 2014, całkowity koszt dla Gdyni: 384 900 EUR (1 536 020 zł), dofinansowanie: 327 165 EUR (1 305 617 zł).
 • „The Bothnian Green Logistic Corridor”, EFRR w ramach programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007 – 2013, lata realizacji projektu: 2011 – 2014, koszt całkowity części gdyńskiej: 230 000 EUR (914 250 zł), dofinansowanie dla Gdyni: 195 500 EUR (777 113 zł).
 • „Dynamika morskiego rynku pracy i atrakcyjne otoczenie miast portowych Południowego Bałtyku (Labour Market Dynamics and Attractive Business Environments in the South Baltic Region)”, EFRR w ramach programu Południowy Bałtyk, lata realizacji projektu 2011 – 2014, koszt całkowity części gdyńskiej: 107 163 EUR (446 816 zł), dofinansowanie dla Gdyni: 91 089 EUR (379 796 zł).
 • „InnoHeat innovation in district heating”, EFRR w ramach programu Południowy Bałtyk, lata realizacji projektu: 2011 – 2014, koszt całkowity części gdyńskiej: 100 000 EUR (399 070 zł,), dofinansowanie 85 000 EUR (339 210 zł).
 • „PYDOS – Prevention of Youth Drop Outs In Sport”, EFRR w ramach programu Południowy Bałtyk, lata realizacji projektu 2012 – 2013, koszt całkowity części gdyńskiej 58 530 EUR (245 826 zł), dofinansowanie 49 451 EUR (208 952 zł).
 • „Good governance and cooperation - response to common challenges in public finance (Dobre zarządzanie i współpraca - odpowiedzią na wyzwania w sferze finansów publicznych)”, EFRR w ramach Litewsko – Polsko – Rosyjskiego Programu Współpracy Transgranicznej, lata realizacji projektu: 2012 – 2014, koszt całkowity części gdyńskiej: 251 038 zł, dofinansowanie dla Gdyni: 225 934 zł.
 • „European Information Communication and Technology 2011”, Program Uczmy się przez całe życie, Sektor: Comenius, lata realizacji projektu: 2011 – 2013, koszt całkowity dla Gdyni: 19 629 EUR (85 510 zł), dofinansowanie 100%.
 • „Morze, moje miasto i ja”, Program Uczmy się przez całe życie, Sektor: Comenius, lata realizacji projektu: 2011 – 2013, koszt całkowity dla Gdyni: 19 465 EUR (80 258 zł), dofinansowanie 100%.
 • „European historical and cultural heritage”, Program Uczmy się przez całe życie, Sektor: Comenius, lata realizacji projektu: 2012 – 2014, koszt całkowity dla Gdyni: 20 000 EUR (79 812 zł), dofinansowanie 100 %.
 • „The European youth discover ads different faces” - Młodzi Europejczycy odkrywają różne twarze reklamy”, Program Uczmy się przez całe życie, Sektor: Comenius, lata realizacji projektu: 2012 – 2014, koszt całkowity dla Gdyni: 20 000 EUR (81 200 zł), dofinansowanie 100%.
 • "Odnaleźć się w innej kulturze i tradycji - Find Yourself In the Foreign- Młodzi Europejczycy z obszaru Morza Bałtyckiego, różnice łączą i stają się podobieństwami”, Program Uczmy się przez całe życie, Sektor: Comenius, lata realizacji projektu: 2012 – 2014, koszt całkowity dla Gdyni: 15 000 EUR (60 135 zł), dofinansowanie 100%.
 • „Smart and simple”, Program Uczmy się przez całe życie, Sektor: Comenius, lata realizacji projektu: 2012 – 2014, koszt całkowity dla Gdyni: 20 000 EUR (81 202 zł), dofinansowanie 100%.
 • „Twarzą w twarz z równością”, Program Uczmy się przez całe życie, Sektor: Comenius, lata realizacji projektu: 2012 – 2014, koszt całkowity dla Gdyni:  20 000 EUR (79 248zł), dofinansowanie 100%.
 • „School for Young Entepreneurs - Szkoły Młodych Przedsiębiorców w Europie”, Program Uczmy się przez całe życie, Leonardo da Vinci, lata realizacji projektu: 2012 – 2014, koszt całkowity dla Gdyni: 22 000 EUR (89 355 zł), dofinansowanie 100%.
 • „Water 4 Europe”, Program Uczmy się przez całe życie, Leonardo da Vinci, lata realizacji projektu: 2012 – 2014, koszt całkowity dla Gdyni: 20 000 EUR (81 202 zł), dofinansowanie 100 %
 • „SEGMENT – SEgmented Marketing for ENergy efficient Transport”, Program IEE 2007-2013,CIP – IEE-2009.3..1 Promotion and Dissemination projects, lata realizacji projektu: 2010-2013, koszt całkowity części gdyńskiej: 196 374 EUR (765 034 zł), dofinansowanie dla Gdyni: 140 741 EUR (548 300 zł).
 • „CASCADE Cities exchanging on local energy leadership”,  Program IEE, lata realizacji projektu 2012 – 2014, koszt całkowity części gdyńskiej 2 000 EUR (8 200zł), dofinansowanie: 100%.
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

W 2012 Gmina Miasta Gdyni uzyskała 5 nagród i wyróżnień
http://www.gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/nagrody/184_30690.html

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Tak, Gmina Miasta Gdyni uzyskała dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację poniższych projektów proekologicznych:

 • „Interface - Intermodal Cross-Border Passenger Transport Solutions Supporting Regional Integration Of Interface Regions in SBA”, EFRR w ramach South Baltic Cross-Border Co-operation Programme 2007-2013 European Territorial Cooperation, lata realizacji projektu 2009-2012, koszt całkowity gdyńskiej części projektu 150 000 EUR (614 970 zł), dofinansowanie dla Gdyni 127 500 EUR (522 725 zł).
 • „TROLLEY – Promoting Electric Public Transport EFRR” w ramach Programu dla Europy Środkowej, Priorytet: Accesibility, Obszar Interwencji: Promoting Sustainable and safe Mobility, 2010- 2013, całkowity koszt realizacji części gdyńskiej 119 727 EUR (494 751 zł), dofinansowanie dla Gminy Miasta Gdyni 101 357 EUR (418 847 zł).
 • „Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta”, EFRR w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego 2007 – 2013, oś priorytetowa 3 Funkcje miejskie i metropolitalne, działanie 3.1 Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego, lata realizacji projektu: 2010-2013, koszt całkowity: 98 870 593 zł, dofinansowanie: 54 660 992 zł.
 • „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”, EFRR w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego 2007 – 2013, oś priorytetowa 3 - Funkcje miejskie i metropolitalne, Działanie 3.1 - Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego, 2008-2013, koszt całkowity 22 734 183 zł, dofinansowanie 15 207 776 zł.
 • „Budowa małej infrastruktury służącej ochronie przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska w Gdyni”, EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, działanie: 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej, poddziałanie 5.1.3: Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów, lata realizacji projektu: 2011 – 2013, koszt całkowity: 1 762 855 zł, dofinansowanie ze środków UE: 1 498 426 zł.   
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Tak, Gmina Miasta Gdyni w 2012r. ubiegała się o dofinansowanie następującego przedsięwzięcia, dla którego procedura oceny wniosku na dzień 31.12.2013r. nie została jeszcze zakończona.

 • „ENTER.HUB – European Network exploiting Territorial Effects of Railway Hubs and their Urban Benefits”, EFRR w ramach Programu Urbact II, planowany koszt części gdyńskiej: 40 730 EUR (162 920 zł),  planowana kwota dofinansowania dla Gminy Miasta Gdyni: 32 584 EUR (130 336 zł).

 

Powiat Bytowski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie

Brak danych z powiatu za rok 2012

Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Brak danych z powiatu za rok 2012

Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

Brak danych z powiatu za rok 2012

Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

Brak danych z powiatu za rok 2012

Realizacja współpracy partnerskiej

Brak danych z powiatu za rok 2012

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Brak danych z powiatu za rok 2012

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Brak danych z powiatu za rok 2012

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Brak danych z powiatu za rok 2012

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Brak danych z powiatu za rok 2012

Powiat Chojnicki

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • brak sieci gazowej na terenach wiejskich,
 • brak wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • mała ilość pojemników do segregacji odpadów,
 • małe zaplecze sanitarne obszarów turystycznych, 
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • problem z ochroną przed hałasem na terenach zurbanizowanych i uprzemysłowionych
 • niezadowalający stan czystości jeziora Charzykowskiego,
 • dzikie wysypiska śmieci,
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Brusach i Przymuszewie,
 • pojemniki na odpady niebezpieczne w aptekach, 
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • problem z ochroną przed hałasem na terenach zurbanizowanych i uprzemysłowionych
 • niezadowalający stan czystości jeziora Charzykowskiego,
 • dzikie wysypiska śmieci, 
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

 

 • Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice.
 • Projekt pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice” to pierwszy projekt Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp.zo.o. w Chojnicach, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 5 Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Gospodarka odpadami.
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Podjęcie partnerskiej współpracy między Powiatem Chojnickim a Powiatem Ludwigslust w Niemczech.
 • Podjęcie partnerskiej współpracy między Powiatem Chojnickim a Korsuń- Szewczenkowskim Powiatem na Ukrainie 
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

EULAKES PROJECT
EULAKES- jest projektem naukowym, finansowanym przez Unię Europejską,- od 2010 do 2013 - w całej Europie Środkowej Programu.
Eulakes obejmuje cztery ważne jeziora:

 • Jezioro Garda (WŁOCHY), 
 • Balaton (WĘGRY), 
 • Jezioro Nezyderskie (AUSTRIA), 
 • Jezioro Charzykowskie (POLSKA) – które leży na terenie powiatu chojnickiego.

Projekt zajmuje się następującymi tematami:

 • Zanieczyszczenia wody i jego regulacja poziomu,
 • Efekty wytwarzane przez zmiany klimatu,
 • Zrównoważone zarządzanie kosztami

Cele:

 • Do oceny jezior należy wszystko- systemy monitorowania już istniejących oraz opracowanie metod do oceny jakości wody,
 • Opracowanie głównych problemów środowiskowych, z którymi jeziora europejskie mają do czynienia, takie jak osłabienie środowiska w krótkim jak i w dłuższym okresie,
 • Udział społeczności lokalnych i wspieranie zaangażowania instytucji publicznych na temat zarządzania środowiskiem a w szczególności jeziorami. 
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

2008 r.

 • „Samorząd na 6”- odbywa się pod patronatem: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Związku Powiatów polskich oraz marszałków województw.
 • „Samorząd przyjazny oświacie”- Powiat Chojnicki nagrodzono przede wszystkim za wysoki poziom inwestycji w oświecie, właściwe reagowanie na potrzeby środowiska, dobrą współpracę ze związkami zawodowymi.
 • „GMINA MENAGER 2008”- 1 miejsce w rankingu na najlepiej zarządzany powiat w województwie pomorskim w kategorii powiatów ziemskich. Konkurs jest organizowany przez Marszałka Województwa Pomorskiego, Uniwersytet Gdański, Bałtycki Instytut Gmin oraz MTG S.A.

2010 r.

 • „Mistrzowski Powiat 2010/2011” - tak brzmi tytuł otrzymany przez Powiat Chojnicki w konkursie, którego ideą było wyłonienie najlepszych, najbardziej aktywnych powiatów samorządu terytorialnego w Polsce. Powiat Chojnicki został laureatem Konkursu w województwie pomorskim. Kapituła Konkursu dokonała wyboru na podstawie wniosku, w którym zawarto m.in. informacje ogólne o powiecie i jego mieszkańcach, pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, informacji na temat inwestycji oraz projektów prowadzonych przez powiat. We wniosku należało także opisać działania na rzecz promocji i utrwalaniu wiedzy o powiecie, współpracy powiatu z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego, a także współpracy z partnerami zagranicznymi.”

2011 r.

 • Konkurs Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa „budowa Roku 2011”. Inwestycja zdobyła nagrodę 3 stopnia w kategorii „obiekty administracyjno- biurowe”. Wręczenie nagród odbyło się 29 maja 2012roku

2012 r.

 • Konkurs Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa „budowa Roku 2011”. Inwestycja zdobyła nagrodę 3 stopnia w kategorii „obiekty administracyjno- biurowe”. Wręczenie nagród odbyło się 29 maja 2012roku.
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
Projekty realizowane przez Powiat Chojnicki.
 
Lp.

Tytuł projektu

Nazwa programu do którego złożono wniosek

Jednostki realizujące projekt

Wartość projektu

Kwota dofinansowania

Numer umowy

Termin realizacji projektu

1.

„Budowa tras rowerowych
i infrastruktury turystycznej
w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta”

RPO WP

Oś priorytetowa 6. Turystyka
i dziedzictwo kulturowe,

Działanie  6.1. Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny

Powiat Chojnicki,
Gmina Chojnice,
Gmina Czersk,
Gmina Brusy,
Gmina Konarzyny,
Nadleśnictwo Przymuszewo,
Park Narodowy „Bory Tucholskie”
21 138 705,83 zł
 
w tym Powiat
227 620,00 zł
9 840 051,52 zł
 
w tym Powiat
73 456,02 zł
UDA-RPPM.06.01.00-00-007/08-01
03.2012 r. – 01.2015 r.
2.

„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego
w miejscowości Małe Swornegacie
 w ramach programu Kaszubska Marszruta”

RPO WP
Oś priorytetowa 8. Lokalna infrastruktura podstawowa,

Działanie 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy,

Poddziałanie 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy

Powiat Chojnicki
5 115 162,62 zł
4 050 831,60 zł
UDA-RPPM.08.01.02-00-025/09-03
02.2011 r. – 08.2013 r.
3.

„Zagospodarowanie terenów zieleni
w Czersku –etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej
i turystycznej”

RPO WP
Oś priorytetowa

8. Lokalna infrastruktura podstawowa,
Działanie
8.1.Lokalny potencjał rozwojowy
Poddziałanie

8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy

Powiat Chojnicki,
Gmina Czersk
1 728 130,47 zł
 
w tym Powiat
489 696,27 zł
1 123 284,80 zł
 
w tym Powiat
318 302,57 zł
UDA-RPPM.08.01.02-00-016/12-01
07.2012 r. –05.2013 r.
4

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi Karsin – Wiele – Lubnia”

RPO WP
Oś priorytetowa 4.

Regionalny system transportowy,

Działanie 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej

Powiat Chojnicki,
Powiat Kościerski
137 760,00 zł
 
w tym Powiat
82 656,00 zł
137 760,00 zł
 
w tym Powiat
61 992,00 zł
UDA-RPPM.04.01.00-00-012/12-01
11.2012 r. – 06.2014 r.
5.

Przebudowa drogi powiatowej
nr 2624G Chociński Młyn – Charzykowy na odcinku Chociński Młyn – Małe Swornegacie od km 0+008,11 do km 3+544,03”

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój

Powiat Chojnicki
1 808 960,36 zł
505 719,00 zł
01-P/ZFE-III-NPPDL/12
08.2012 - 07.2013
6.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie chojnickim”

RPO WP
Oś priorytetowa 5. Środowisko
i energetyka przyjazna środowisku,
Działanie 5.5. Infrastruktura energetyczna
i poszanowanie energii

Powiat Chojnicki
3 965 171,64 zł
2 629 359,48 zł
UDA-RPPM.05.05.00-00-018/09-01
05.2011 r. – 10.2013 r.
7.

„Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe
w Chojnicach”

RPO WP
Oś priorytetowa 1. Rozwój i innowacje w MŚP,
Działanie 1.5. Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych,
Poddziałanie 1.5.1. Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych

Powiat Chojnicki
6 710 071,89 zł
4 909 479,00 zł
UDA-RPPM.01.05.01-00-002/08-05
11.2009 r.– 06.2014 r.
8.

„Wsparcie organizacji Klastra Turystycznego w Subregionie Południowym”

RPO WP
Oś Priorytetowa 1. Rozwój i innowacje w MŚP,

Działanie 1.5. Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych,

Poddziałanie 1.5.2. Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych

Powiat Chojnicki
133 000,02 zł
99 750,00 zł
UDA-RPPM.01.05.02-00-001/12-00
06.2012 r. – 06.2014 r.
9.

„Przebudowa ulicy Derdowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicami: Wysoka, Mickiewicza, Zielona
i Kilińskiego oraz przebudowa ulicy Zielonej wraz ze skrzyżowaniem
z ulicą Strzelecką w Chojnicach”

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój

Powiat Chojnicki
8 806 040,00 zł
3 000 000,00 zł
06-P/NPPDL/13
02.2013 r.- 10.2013 r.
10.

„Chojnicki – Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny”

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013

Powiat Chojnicki,
Gmina Chojnice,
Gmina Miejska Chojnice,
Gmina Brusy,
Gmina Czersk,
Gmina Konarzyny,
Gmina Człuchów,
Gmina Miejska Człuchów
1 917 980,00 zł
1 726 820,00 zł
DPT/BDG-11/POPT/118/13
09.2013 r. – 03.2015 r.

 

 • Projekt: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie chojnickim”
 • Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie chojnickim” obejmuje kompleksową termomodernizację 6 budynków użyteczności publicznej o łącznej powierzchni 15 913 m2. Termomodernizacji podlegać będą następujące obiekty:
  • Zespół Szkół Kształcenia Ponadgimnazjalnego w Chojnicach, ul. Dworcowa 1, 89 – 600 Chojnice – 3 332 m2,
  • Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej i II Liceum Ogólnokształcące w Chojnicach, ul. Świętopełka 1, 89 – 600 Chojnice – 3 261 m2,
  • Zespół Szkół w Chojnicach, ul. Nowe Miasto 4-6, 89 – 600 Chojnice – 2 636 m2,
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chojnicach, ul. Świętopełka 3, 89 – 600 Chojnice – 2 499 m2,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach, ul. Ogrodowa 2, 89 – 632 Brusy – 2 245 m2,
  • Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach, ul. Lichnowska 5, 89 – 620 Chojnice – 1 940 m2.

Inwestycja przyczyni się do znacznego efektu ekologicznego mianowicie zużywanej energii potrzebnej do ogrzania obiektów - łącznie o 5 322,80 GJ/rok 

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
Przygotowywane projekty:
 • Projekt „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta”
 • „Wsparcie organizacji Klastra Turystycznego w Subregionie Południowym”
 • „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta”

Powiat Człuchowski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • Pogodzenie rozwoju gospodarczego, który poprawi sytuację społeczną mieszkańców i przyczyni się do ich awansu cywilizacyjnego z utrzymaniem obecnego stanu środowiska przyrodniczego, którego walory umożliwiają rozwój turystyki i agrobiznesu
 • Brak zakładu zagospodarowania odpadów
 • Niedostateczne wsparcie działań na rozwój infrastruktury sprzyjającej rozwojowi turystyki i wykorzystaniu naturalnych walorów
 • Niedostateczne wsparcie działań na rzecz poprawy jakości dróg i układu komunikacyjnego 
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • Rozbudowa infrastruktury służącej ochronie środowiska: kanalizacja, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, zamknięcie składowiska odpadów w Dębnicy i składowisk w gminie Koczała
 • rozbudowa oczyszczalni ścieków w Człuchowie (wspólna dla miasta i gminy)
 • budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Rychnowy, Krzyżanki , Zagórki, Dębnica , Płonica , Jęczniki Wielkie, Jęczniki Małe , Wierzchowo Dworzec , Kiełpinem, Kiełpin, Nieżywięć
 • budowa kotłowni na biomasę (słoma) w Polnicy, Barkowie ,Wierzchowie Dworcu
 • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Przechlewie
 • budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przechlewo –I etap Zawada-Szczytno
 • wymiana sieci wodociągowej , kanalizacji sanitarnej , deszczowej- Przechlewo ul.Jeziorna oraz budowa kanalizacji przy ul.Młyńskiej w Przechlewie
 • wymiana sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej deszczowej w Przechlewie ul.Człuchowska
 • budowa ciepłociągu w celu podłączenia budynku ośrodka zdrowia w Przechlewie do kotłowni Osiedlowej
 • podłączenie budynku Urzędu Gminy Przechlewo do kotłowni osiedlowej
 • modernizacja ujęć wodnych oraz systemów uzdatniania wody / wymiana sieci azbestowej/ w Przechlewie i Sąpolnie
 • dokończenie budowy wodociągów wraz z rozbudową SUW w Dąbrowie, Zdrójkach, Garbku, Łubiance i Przechlewie ul.Młyńska
 • budowa kanalizacji sanitarnej w Przechlewie Wyb.,Przechlewu i Nowej Wsi
 • budowa kanalizacji sanitarnej nad jez.Końskie(tereny letniskowe)
 • budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Dobrzyniu, Klęśniku, Lisewie i Płaszczycy
 • budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz deszczowej na Osiedlu Północ w Przechlewie
 • przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzeczenicy
 • rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Wyczechach
 • termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Przedszkola Miejskiego w Człuchowie
 • termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie
 • termomodernizacja budynku szpitala w Człuchowie
 • termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
 • termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrobiznesu i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
 • rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy 
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców zwłaszcza w zakresie gospodarki odpadami i selektywnej zbiórki 
 • budowa zakładu zagospodarowania odpadów obsługującego cały powiat i gminy powiatów sąsiadujących
 • opracowanie programów usuwania azbestu i ich realizacja , pozyskanie środków finansowych na dofinansowanie 
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • „Kraina Czystych Jezior” budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Miejska Człuchów, Wiejska Człuchów, Przechlewo , Debrzno, Koczała i Rzeczenica
 • „Dziedzictwo i Kultura Małych Ojczyzn Powiatu Człuchowskiego” w miejscowościach: Czarne, Przechlewo, Olszynowo, Gwieździe, Brzezie, Pieniężnica, Pietrzykowo, Debrzno, Polnica, Człuchów  
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Powiat Człuchowski - Northeim w Niemczech
 • Gmina Miejska Człuchów -  Gdynia w Polsce, Pulsar w Niemczech, Conches we Francji, Kaniowa na Ukrainie
 • Gmina Przechlewo - Gramzow w Niemczech
 • Gmina Rzeczenica - Cantalejo Hiszpania
 • Gmina Koczała - Baad Saarow w Niemczech
 • Miasto i Gmina Czarne - Langlingen w Niemczech
 • Miasto i Gmina Debrzno - Weinbach w Niemczech, Lune Wildenau w Czechach, Huddinge w Szwecji
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Gmina Rzeczenica

 • „Taniec formą rozwoju osobowości młodych ludzi” – wymiana młodzieży zorganizowana w ramach programu ”Młodzież w działaniu.”
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
N o m i n a c j e
 • Modernizacja Roku 2005 – za Modernizację Gospodarki Wodno-Ściekowej Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnem
 • Modernizacja Roku 2006 – za Modernizację Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnem
 • Budowa Roku 2006 – Nagroda II stopnia  za budowę hali sportowo-widowiskowej z dostosowaniem do potrzeb  osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Technicznych w Człuchowie
F i n a l i s t a
 • Modernizacja Roku 2003 – za Przebudowę i Termomodernizację Budynków  w Zespole Placówek Integracyjnych w Człuchowie
 • Modernizacja Roku 2004 – za Modernizację Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wierzchowie Człuchowskim
 • Modernizacja Roku 2005 – za Modernizację Budynków Infrastruktury Sportowo-Rehabilitacyjnej i Technicznej w Domu Pomocy Społecznej w Czarnem
W y  r ó ż n i e n i a
 • „Inwestor na Medal” w konkursie „Budowniczy Polskiego Sportu „ XII edycja za „Biały Orlik”
 • Konkurs „Budowniczy Polskiego Sportu” – za Pływalnię w Człuchowie
 • Srebrny Medal Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej
Gmina Miejska Człuchów
 • Wyróżnienie w rankingu Europejska Gmina Europejskie Miasto w woj.Pomorskim 2009 rok
 • Wyróżnienie w rankingu Gmina Manager 2009 za najlepiej zarządzaną gminą w woj.Pomorskim
 • Dyplom dla Miasta Człuchowa wyróżnionego w konkursie Samorząd Przyjazny Biznesowi 2009
Gmina Wiejska Człuchów
 • 2011 rok Certyfikat Zielone Biuro przyznany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska
Gmina Koczała
 • Laureat Rankingu Samorządów „Rzeczypospolitej” 2012 w kategorii Najlepsza Gmina Wiejska -36 miejsce
Gmina Przechlewo
 • Wyróżnienie w XI Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego – tytuł „Mecenas Polskiej Ekologii”

 

 • Posiada tytuł „Lider Polskiej Ekologii”
 • Posiada tytuł”Lider Zielonej Energii”
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Informacja z roku 2009:

 • Nazwa projektu  Luz i zaduma -rewaloryzacja XIX-wiecznego parku krajobrazowego Lasek Luizy w Człuchowie, 2009/2010 – I etap
  • Źródło dofinansowania - RPO WP
  • Kwota – 1,5 mln zł
 • Nazwa projektu  „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 i Przedszkola Miejskiego w Człuchowie”
  • Źródło finansowania - Mechanizm Finansowy EOG i NMF
  • Kwota – 1,6 mln zł
 • Nazwa projektu: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzecznicy,
  • Źródło finansowania – RPO WP
  • Kwota – 3591567,15 zł
 • Nazwa projektu: „Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz budowa kompostowni osadów ściekowych oraz odpadów biodegradowalnych w Gminie Przechlewo”
  • Źródło finansowania – RPO WP
  • Kwota – 31 365 620,41 zł
 • Nazwa projektu: Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy”,
  • Źródło finansowania – RPO WP
  • Kwota – 3 699 402,70 zł 
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Wszystkie gminy potwierdzają. Brak szczegółowych danych.

Powiat Gdański

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • likwidacja zbiorników bezodpływowych
 • selektywna zbiórka odpadów komunalnych u źródła,
 • spalania odpadów komunalnych w piecach
 • niska świadomość ekologiczna,
 • wywóz odpadów niebezpiecznych zdeponowanych w wyrobisku Żwirowni w Ełganowie
 

Gmina Cedry Wielkie:

 • Niesprawna melioracja.
 • Zły stan dróg śródpolnych.
 • Rozdrobnienie gospodarstw rolnych.
 • używanie gruntów pastwiskowych jako orne.
 • Niedostateczna współpraca między rolnikami.
 • Słabe uzbrojenie terenów nadających się pod mieszkalnictwo, handel i wytwórczość.
 • Niedorozwój infrastruktury towarzyszącej mieszkalnictwu /rekreacja, usługi, etc.).
 • Niewielka ilość miejsc noclegowych na terenie gminy.
 • Brak tradycji związanej z działalnością turystyczną.
 • Zły stan dróg ogólnodostępnych.
 • Brak gazyfikacji przewodowej w gminie. 
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • częściowe uregulowanie gospodarki ściekowej;
 • bezpłatne objazdowe zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • likwidacja dzikich wysypisk;
 • budowa kanalizacji;
 • zbiórka zużytych opon.
 • budowa kolektorów ściekowych w miejscowościach Cedry Wielkie, Cedry Małe, Trutnowy, Miłocin, Koszwały.
 • budowa oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkch, Trutnowach, Koszwałach.
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich.
 • zamkniecie niespełniającego wymogów wysypiska śmieci w Miłocinie i jego rekultywacja do połowy roku 2013.
 • likwidacja dwóch kotłowni na paliwo stałe(węgiel) w szkołach w Cedrach Wielkich i Cedrach Małych i zastąpienie ich pompami ciepła.
 • zastąpienie kotłowni na paliwo stałe w szkole w Wocławach na kotłownię opalaną olejem opałowym oraz w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu  - Cedry Wielkie na kotłownię opalaną gazem. 
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
Odpady komunalne
 • Rekultywacja składowisk w terminach wyznaczonych w WPGO 2010;
 • Wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów;
 • Wdrożenie efektywnego systemu zbiórki odpadów opakowaniowych;
 • Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych do składowania. Zwiększenie odzysku odpadów;
 • Osiągnięcie wymaganych poziomów redukcji ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania;
 • Eliminacja niekontrolowanego spalania odpadów.
Odpady niebezpieczne
 • Eliminacja azbestu;
 • Społeczeństwo o wysokiej świadomości ekologicznej;
 • Sprawny system monitoringu systemu gospodarki odpadami.
Odpady pozostałe
 • Wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów;
 • Ograniczenie składowania osadów ściekowych. Zwiększenie udziału odzysku komunalnych osadów ściekowych;
 • Pełna wiedza społeczeństwa na temat zamykania i rekultywacji składowiska fosfogipsu.;
 • Sprawny system monitoringu systemu gospodarki odpadami.  

Zagrożenie powodziowe w Gminie Cedry Wielkie.

Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Porozumienie międzygminne zawarte w dniu 12 października 2006r. pomiędzy Miastem Gdańsk a Gminą Miejską Pruszcz Gdański w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na gdańskie składowisko odpadów w Gdańsku – Szadółkach, 
 • Wspólna organizacja Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów (GPZO) Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański i Gminy Pruszcz Gdański, 
 • W dniu 28 czerwca 2004 roku została podjęta Uchwała Rady Gminy Pszczółki Nr XII/163/04 w sprawie współdziałania z innymi gminami celem realizacji przedsięwzięcia „Regionalny system organizacji zbierania i unieszkodliwiania odpadów Tczew”. Gmina zdeklarowała pełną współpracę z innymi gminami w zakresie gospodarki odpadami
 • Gmina Cedry Wielkie jest partnerem projektu „Kampania Promocyjna Żuław”  w którym beneficjentem wiodącym jest Gmina Nowy Dwór Gdański.
 • Gmina Cedry Wielkie jest partnerem projektu „Pętla Żuławska-rozwój turystyki wodnej. Etap I” w którym Beneficjentem wiodącym jest Województwo Pomorskie
 • Gmina Cedry Wielkie była partnerem projektu „Lepszy Urząd. Etap I – Aplikacja samorządowa” w którym liderem projektu była Gmina Miasta Sopot 
Realizacja współpracy partnerskiej

Gmina Miejska Pruszcz Gdański należy do następujących związków międzygminnych:

 • Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk,
 • Związek Miast Bałtyckich, Związek Miast i Gmin Morskich,
 • Związek Miast Polskich,
Miasta partnerskie:

SILUTE - Litwa, LOIMAA- Finlandia, NYBRO – Szwecja, WIVENHOE – Wielka Brytania, 

rewitalizacja zabytków, promocja przygranicznych szlaków kulturalnych na Terenia południowego Bałtyku – Crossbolt   

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Gmina Trąbki Wielkie – ELMOS - przedstawienie elektrycznej mobilności jako intermodalnego środka transportu w miastach o małej i średniej wielkości w obszarze południowego Bałtyku. Program południowy transgraniczny Bałtyk na lata 2007-2013. 

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
Gmina Pszczółki w 2012 roku uzyskała następujące nagrody:
 • certyfikat Samorządowego Lidera Edukacji;
 • konkurs przyjazna Wieś : III miejsce w kategorii Infrastruktura Ekologiczna; III miejsce w kategorii Infrastruktura społeczna
 • tytuł Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju 2012 za projekt „ Dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy w Żelisławkach” 
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

1.„Udostępnienie Obszarów Chronionego Krajobrazu: „Doliny Raduni” oraz „Żuław Gdańskich” dla turystyki kajakowej poprzez budowę infrastruktury turystycznej na rzece Raduni ”
Wartość całkowita – 369 871,02 zł
Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego,

Lata realizacji-brak informacji

Wartość dofinansowania - 266 148,376 zł

2. „Szlakiem Menonitów przez Powiat Gdański – budowa i modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej na terenach Gminy Pruszcz Gdański Suchy Dąb i Cedry Wielkie
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego
Projekt partnerski Powiatu Gdańskiego (Beneficjent) i trzech Gmin.
Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego,

Lata realizacji- brak informacji

Wartość projektu 6 451 294,04 zł
Dofinansowanie  75% kosztów kwalifikowanych

 

3. „Budowa kanalizacji w miejscowości Wiślinka
Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Lata realizacji- brak informacji

Wartość projektu 4 794 282,05 zł
Dofinansowanie  50% kosztów kwalifikowanych
Wniosek złożyła gminna spółka wodno-kanalizacyjna „Eksploatator”

 

4. „Budowa ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej w miejscowości Radunica
Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Lata realizacji- brak informacji .

Wartość projektu 620 378 zł
Dofinansowanie  50%

 

5. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz Gdański
Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego

Lata realizacji- brak informacji .

Wartość projektu 1 111 248,2 zł
Dofinansowanie  75% kosztów kwalifikowanych

 

6 .„Rekultywacja zbiornika wodnego w Wojanowie
Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Ryby

Lata realizacji- brak informacji .
1 154 789,99 zł
Dofinansowanie 905 359,00 zł.

 

7 .„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębielcz, Żelisławki i Kleszczewko

Lata realizacji: 2011-2014
Źródło dofinansowania: PROW 2007-2013

Kwota dofinansowania 1 631 272 zł 

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Błotnik i Cedry Małe w Gminie Cedry Wielkie”

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Przewidywana kwota dofinansowania – 1.800.000,00 zł

 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wocławy – Koszwały gm. Cedry Wielkie”

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Przewidywana kwota dofinansowania – 1.800.000,00 zł

 

Inwestycje wodno-kanalizacyjne w Gminie Kolbudy w latach 2010-2012  realizowane w ramach: ujęcie wody wraz ze stacją uzdatniania wody Bąkowo, Otomin – kanalizacja sanitarna

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Przewidywana kwota dofinansowania – 2 031 194 zł

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębielcz, Żelisławki i Kleszczewko,

Lata realizacji: 2011-2014
Źródło dofinansowania: PROW 2007-2013

Kwota dofinansowania:1 631 272,00zł 

Powiat Kartuski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • bezrobocie,
 • trudności z dostępem młodzieży z poza miast do edukacji,
 • słaba jakoś dróg powiatowych i gminnych,
 • słaba dostępność komunikacyjna z wybranych gmin do Trójmiasta
 • zanikający transport kolejowy
 • niedostateczne zagospodarowanie jezior ich otoczenia
 • grabieżcza gospodarka rybacka prowadzona na wodach śródlądowych,
 • słabo rozwinięta turystyka kwalifikowana,
 • bezpieczeństwo publiczne,
 • upadające rolnictwo,
 • brak uregulowania gospodarki odpadami, 
 • nieuregulowana gospodarka wodno-ściekowa, 
 • zanieczyszczenie powietrza (przekroczona norma PM10 i benzopirenu),
 • problem spalania odpadów komunalnych w domowych paleniskach, 
 • problem niekontrolowanego odprowadzania nieczystości ciekłych do środowiska, 
 • dzikie wysypiska śmieci,
 • intensywny ruch komunikacyjny,
 • intensywna emisja do atmosfery z indywidualnych palenisk zabudowy mieszkaniowej wielo - i jednorodzinnej,
 • konieczność modernizacji oczyszczalni ścieków,
 • brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (zwiększona ilość wydawanych decyzji o warunkach zabudowy), co może powodować nieład przestrzenny w szczególności w zakresie uciążliwości środowiskowych
 • brak nowych studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • niezorganizowana turystyka oraz problematyka odpadów komunalnych i ścieków  
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Gmina Kartuzy:

 • rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Kartuzach
 • skuteczna realizacja Programu Usuwania Azbestu na terenie gminy Kartuzy,
 • rozbudowa i tworzenie nowych sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej,
 • wybudowanie 50 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Głusino i Stara Huta, zrealizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Gmina Sulęczyno:

 • rozbudowa systemu gospodarki wodno- ściekowej

Gmina Stężyca:

 • budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klukowa Huta, Gołubie
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Delowie,
 • rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołubie (planowane zakończenie – sierpień 2012 r.)

Gmina Somonino:

 • Ochrona wód Bałtyku poprzez modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji w Gminie Somonino (2008-2010)
 • Wykonanie termomodernizacji budynku gimnazjum publicznego w Somoninie, w ramach projektu „ Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Poeiatu Kartuskiego (2010-2011)
 • Rekultywacja składowiska odpadów we wsi Kaplica (2009-2010)

Gmina Sierakowice:

 • budowa, modernizacja oczyszczalni ścieków,
 • budowa kanalizacji w gminie Sierakowice

Gmina Żukowo:

 • coroczne usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych,
 • modernizacja indywidualnych kotłowni węglowych

Gmina Przodkowo:

 • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilanowie,
 • Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kobysewie,
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobysewo i Smołdzino,
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Kosowie o dł. 6 901 mb, 119 przyłączy, 4 przepompownie,
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Czeczewie o dł. 6 908 mb, 2 przepompownie,
 • Budowa kanalizacji sanitarnej Przodkowo – Kawle Górne – Pomieczyno o dł. 10 888 mb,
 • Modernizacja ujęcia wody w Kobysewie.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłoczonej w Kosowie o długości 6792 mb, 4 przepompownie ścieków, 2 przepompownie przydomowe
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Barwiku o długości 820 mb, 1 przepompownia ścieków 
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • słabo rozwinięty system kanalizacji sanitarnej,
 • zbyt silnie postępująca eutrofizacja wód powierzchniowych i degradacja terenów po wyrobiskach,
 • brak skutecznego systemu gospodarki odpadami,
 • wylewiska ścieków szczególnie poubojowych,
 • nielegalna zabudowa letniskowa nad brzegami jezior, 
 • zanieczyszczenie jezior
 • niska świadomość mieszkańców z zakresu problemów z ochrony środowiska,
 • brak wspólnych wysypisk śmieci dla gmin, położonych na terenie powiatu,
 • zmniejszenie tzw. niskiej emisji, poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii,
 • zbyt niski poziom selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 
 • potrzeba kompleksowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Delowie. 
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Związek Międzygminny Gmin Dorzecza Rzeki Raduni
 • Związek Miast i Gmin dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy
 • Porozumienie międzygminne dot. użytkowania i eksploatacji wysypiska odpadów komunalnych w Chlewnicy,
 • Spółka Wodno-Kanalizacyjna Gminy Sulęczyno z Gminą Sierakowice w sprawie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej,
 • Współpraca Urzędu Miejskiego w Kartuzach z Kartuskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej.

 

Realizacja współpracy partnerskiej
 • współpraca partnerska powiatu z trzema powiatami: łowickim, tatrzańskim, świdnickim i zakopiańskim,
 • Współpraca Gminy Somonino z Nową Rudą i Gminą Giżycko
 • Współpraca partnerska Gminy Stężyca z gminą Koszarowa (woj. śląskie) oraz z niemiecką gminą Schlangen.
 • współpraca partnerska miasta Kartuzy z Duderstadt i Caissargues
 • trójporozumienie o partnerstwie i współpracy między gminami Polski, Niemiec i Francji: Żukowo- Markt Wendelstein - Saint-Junien

 

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
 • szkoły współpracują z innymi krajami UE oraz Turcją – projekty w ramach Programu Leonardo da Vinci i Comenius 
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Gmina Kartuzy:

 • Certyfikat Przewodniczącego Rady Ekologicznej Stanisława Kostrzewskiego z 2009 r.
 • Urząd Gminy Kartuzy otrzymał wyróżnienie w Podkategorii POLSKA WOLNA OD AZBESTU w X Edycji Narodowego konkursu „Przyjaźni Środowisku” pod Honorowym patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
 • W 2008 roku Urząd Gminy Kartuzy otrzymał Akt Nominacji przewodniczącego Rady Ekologicznej Stanisława Kostrzewskiego.
 • Na wniosek kapituły nominowano Urząd Gminy Kartuzy w kategorii Samorząd Przyjazny Środowisku
 • w roku 2010 Gmina Somonino uzyskała tytuł „Aktywnej Gminy”

 

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Gmina Kartuzy:

 • Nazwa projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy”
  • Lata realizacji 2007-2012
  • Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  • Kwota: 18 000 000 zł
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy etap II (w tym budowa kanalizacji sanitarnej Mezowo i Kaliska)
  • Okres realizacji: 2012,
  • Łączna wartość inwestycji – 500,0 tys. zł. w tym:
  • Środki własne – 500,00 tys. zł.
 • Sieć kanalizacji sanitarnej w Kartuzach (ul. Cicha, Węglowa-Gdańska)
  • Okres realizacji: 2007-2011,
  • Łączna wartość inwestycji – 1 280,0 tys. zł. w tym:
  • Środki własne – 1 280,0 tys. zł.
 • Nazwa projektu: „Rekultywacja składowiska odpadów w Kartuzach”
  • Lata realizacji: 2009-2010
  • Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalny Program Operacyjny
  • Kwota: 2 701 052 zł
 • Nazwa projektu: „Budowa przydomowych oczyszczalni w m. Głusino i Stara Huta”
  • Lata realizacji: 2010
  • Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Kwota: 214 726 zł
 • EKO Kartuzy – termomodernizacja placówki oświatowej ZSO nr 2 w Kartuzach
  • Okres realizacji: 2009-2010,
  • Łączna wartość inwestycji – 3 350,0 tys. zł. w tym:
  • Środki własne – 3 350,0 tys. zł.
  • Środki zewnętrzne – 21 386,5 tys. Zł
 • Gmina Kartuzy w 2012 r. uzyskała dofinansowanie z programu PO RYBY na uporządkowanie zlewni jeziora Karczemnego i Klasztornego Małego (I etap rekultywacji). Rekultywacja planowana jest na lata 2012-2020. Kolejne etapy to opracowanie planu i rekultywacja finansowana z WFOŚ i GW.
  • Kwota dofinansowania – 365 751,45 zł – etap I , etap II – 87 156 zł

Pozostałe dane na stronie www.bip.kartuzy.pl

Gmina Chmielno:

 • Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kożyczkowie i budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszeniu
  • Źródło dofinansowania: PROW- na lata 2007-2013-06-26
  • Kwota: 3 000 0000

Gmina Sierakowice:

 • Nazwa projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice (tzw. duża kanalizacja)
  • Źródło dofinasowania: Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  • Kwota: 48 126 339,23 zł
  • Koszt całkowity: 65 875 291,47 zł
 • Nazwa projektu: Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice (tzw. mała kanalizacja)
  • Źródło dofinansowania: EFRROW – PROW
  • Kwota: 3 432 632 zł
  • Koszt całkowity: 7 085 662 zł
 • Nazwa projektu: Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych w gminie Sierakowice, celem poprawy środowiska naturalnego
  • Kwota dotacji: 1 037 229,29 zł
  • Koszt całkowity: 1 309 5777,12 zł
 • Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie powiatu kartuskiego – Szkoła Podstawowa wraz z przedszkolem w Sierakowicach (projekt partnerski 8 gmin powiatu oraz starostwa)
  • Kwota dotacji: 1 037 229,29 zł
  • Koszt całkowity: 4 095 828,96 zł

Gmina Sulęczyno:

 • Nazwa projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w dorzeczu Słupi i Łupawy”
  • Lata realizacji: 2009-2013
  • Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności
  • Kwota: ok. 17 mln zł
 • Nazwa projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Słupi’
  • Lata realizacji: 2010-2013
  • Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności
  • Kwota: w trakcie realizacji
 • Termomodernizacja budynków oświatowych, termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Sulęczynie
  • Lata realizacji – 2010
  • Źródło dofinansowania – RPO EFRR
  • Koszt – ok.. 300 000

Gmina Stężyca:

 • Nazwa projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stężyca, Gołubie – etap I”
  • Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP
  • na lata 2007-2013

Gmina Somonino:

 • Nazwa projektu: „Rekultywacja składowiska odpadów we wsi Kaplica”
  • Lata realizacji: 2009-2010
  • Źródło dofinansowania: RPO WP na lata 2007-2013
  • Kwota: 340 873,28 zł
 • Nazwa projektu: „Ochrona wód Bałtyku poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji”
  • Lata realizacji: 2008-2010
  • Źródło dofinansowania: EKOFUNDUSZ
  • Kwota: 5,4 mln zł
 • Wykonanie termomodernizacji budynku gimnazjum publicznego w Somoninie, w ramach projektu „ Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Powiatu Kartuskiego
  • Lata realizacji: 2010-2011
  • Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju regionalnego, regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007-2013
  • Kwota: 183 155,53 zł

Gmina Przodkowo:

 • Nazwa projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przodkowo: Kawle Górne – Przodkowo – Pomieczyno”, lata realizacji 2008-2010
  • Żródło dofinansowania: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  • kwota dofinansowania: 3 653 872 zł
 • Nazwa projektu: Rozwiązanie Gospodarki Ściekowej w południowo-wschodniej części gminy Przodkowo poprzez wybudowanie kanalizacji sanitarnej w Kobysewie i Smołdzinie, lata realizacji: 2009 rok
  • Żródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
  • kwota dofinansowania: 1 418 924 zł
 • Nazwa projektu: Rozwiązanie Gospodarki Ściekowej we wsi Kosowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej, lata realizacji: 2011 – 2012
  • Żródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
  • kwota dofinansowania: 730 193 zł

Gmina Żukowo:

 • „Budowa kanalizacji deszczowej w północnej części Żukowa” , Lata :2007-2012
  • Źródło dofinansowania : Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Konkurs nr 5.2_1) Działanie nr 5.2. Kwota : 8 546 467,78 – całkowita wartość projektu 6 409 850,82 – dofinansowanie
 • Budowa kanalizacji sanitarnej dla Banina ul. Tuchomska i ul. Polna i Miszewka (Etap II), Lata 2009-2011, Źródło dofinansowania : Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 8: Lokalna infrastruktura podstawowa, działanie 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska
  • Kwota: 4 620 201,39– całkowita wartość projektu 2 163 962,16 – dofinansowanie
 • Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Niestępowie, Lata: 2009-2011, Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku. Kwota: 457 210,83 – całkowita wartość projektu 457 210,83 – dofinansowanie
 • Uporządkowanie i zagospodarowanie centrów wsi w Gminie Żukowo – Stworzenie parków rekreacyjnych w Chwaszczynie, Baninie, Glinczu i Sulminie, Lata: 2009-2012, Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Oś 4: Leader Kwota: 946 038,29 – całkowita wartość projektu 500 000 – dofinansowanie
 • Zagospodarowanie centrów wsi w Gminie Żukowo – powstanie parków w Leźnie i Pępowie, Lata: 2010-2012,
  • Źródło dofinasowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Oś 4: Leader
  • Kwota: 492 542,00 zł – całkowita wartość projektu
  • 252 019,00 zł – dofinansowanie
 • Rewitalizacje starego centrum Żukowo oraz utworzenie parku w Żukowie nazwa programu UE: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego, rok 2012
  • Całkowita wartość projektu – 4 494 160,64 zł
  • Dofinansowanie – 2 921 205,42 zł
 • Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Żukowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Banino, Leźno, Czaple oraz budowę wodociągu w miejscowości Czaple, Leźno
  • Źródło dofinansowania: PROW rok 2011-2012
  • Całkowita wartość projektu – 3 123 020,77 zł
  • Dofinansowanie – 1 207 810 zł
 • Utworzenie ogrodu „ Kraina bożków kaszubskich”
  • Źródło dofinansowania – PROW, 2011-2012
  • Całkowita wartość projektu – 38 713,20 zł
  • Dofinansowanie – 25 000 zł
 • Budowa przepompowni ścieków Kaszubska Droga w Chwaszczynie
  • WFOŚiGW w Gdańsku, 2011-2012 r.
  • Całkowita wartość projektu – 198 600 zł
  • Dofinansowanie – 47 400 zł
 • Dotacje udzielane osobom fizycznym, do usuwania wyrobów zawierających azbest z dachów
  • WFOŚiGW w Gdańsku, lata 2008-2012 r.
  • w 2008 r. 108 023 zł całkowita wartość zadania
  • 64 814 zł dotacja WFOŚiGW
  • w 2009 r. 89 634 zł całkowita wartość zadania
  • 35 853 zł dotacja WFOŚiGW
  • w 2011 r. 128 609 zł całkowita wartość zadania
  • 89 331 zł dotacja WFOŚiGW
  • w 2012 r. 53 346 zł całkowita wartość zadania
  • 37 341 zł dotacja WFOŚiGW
 • Dotacje udzielane osobom fizycznym do modernizacji źródeł grzewczych
  • WFOŚiGW w Gdańsku, lata 2011-2012
  • w 2011 r. 38 368 zł całkowita wartość zadania
  • 11 410 zł dotacja WFOŚiGW
  • w 2012 r. 64 649 zł całkowita wartość zadania
  • 17 043 zł dotacja WFOŚiGW

Powiat kartuski:

 • Nazwa projektu: „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie powiatu kartuskiego”
  • Partnerzy współfinansujący i współrealizujący projekt: wszystkie gminy powiatu
  • Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  • Kwota dofinansowania: 5 984 459,97 zł
  • Okres realizacji: kwiecień 2010 - styczeń 2011
  • Obiekty objęte projektem: Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy, Gimnazjum w Somoninie, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach, Szkoła Podstawowa w Wilanowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach, Szkoła Podstawowa w Sierakowicach, Szkoła Podstawowa w Niestępowie, Szkoła Podstawowa w Kożyczkowie.

 

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Gmina Sulęczyno:

 • Nazwa projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dorzecza Słupii i Jeziora Gowidlińskiego”
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w m. Mściszewice, Węsiory, Kistowo, Skoczkowo, Bukowa Góra i Żakowo w gminie Sulęczyno
  • PROW „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” kwota: 1 229 544 zł
 • Budowa łowisk dla wędkarzy oraz chodnika wraz z ścieżka rowerowa wzdłuż j. Węgorzyno, PO RYBY 2007-2013
  • Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 kwota: 588 092,59 zł
 • rewitalizacja miejscowości Sulęczyno polegająca na remoncie placu pełniącego funkcje społeczno-kulturowe
  • Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, kwota: 588 092, 59 zł
 • Kaszuby w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Sulęczyno
  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, kwota 612 393 zł
 • Przebudowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupi w Sulęczynie
  • Regionalny Program Operacyjny, kwota 355 470 zł
 • Przedszkole- mały światek dla dzieci od 3 latek
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki, kwota 254 702,20 zł

Gmina Przodkowo:

 • Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Przodkowie
  • Regionalny Program Operacyjny WP 2007 – 2013 Działanie 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska
  • przewidywana kwota dofinansowania: 1 587 529,99 zł (podpisano umowę 10 czerwca 2013 r.)

Gmina Sierakowice:

 • Nazwa projektu: Ogród edukacji i rekreacji
  • PROW-LEADER, Przewidywana kwota dofinansowania: 302 000,00 zł,
  • Koszt całkowity: 1 158 000,00 zł
  • Wniosek został złożony
 • Nazwa projektu: Utworzenie produktu turystycznego w formie ścieżki przyrodniczo-rekreacyjnej „Lasowi Drếfta Serakὸjce – Wigὸda Serakówskô” poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej oraz promocję walorów przyrodniczych i kulturowych Kaszub
  • PROW-LEADER, Przewidywana kwota dofinansowania: 25 000 zł
  • Koszt całkowity: 43 983,00 zł
  • Wniosek został złożony

Gmina Somonino

 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Somonino
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Przewidywana kwota: 470 900 zł (informacja o przyznaniu dofinansowania)
 • Internet bez barier II – szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino
  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
  • Przewidywana kwota: 766 430 zł (na etapie oceny merytorycznej)
 • Rybny świat – budowa placów zabaw w miejscowości Ramleje, Rąty, Starkowa Huta
  • Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013-06-26
  • Przewidywana kwota: 307 298,68 zł (informacja o przyznaniu dofinansowania)
 • Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino – etap II
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
  • Przewidywalna kwota: 1 248 853,34 zł (informacja o przyznaniu dofinansowania)
 • Promocja dziedzictwa pierwszym krokiem do rozwoju turystyki
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
  • Przewidywana kwota: 24 368 zł (na etapie oceny)
 • Remont pozostałych pomieszczeń w świetlicy w Piotrowie wraz z ich wyposażeniem
  • Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
  • Przewidywana kwota: 36 592 zł 

Powiat Kościerski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej i odpadowej na terenach gmin powiatu kościerskiego,
 • emisja zanieczyszczeń w centrum miasta Kościerzyna,
 • ograniczenie zużywania nieodnawialnych zasobów do skali pozwalającej na zastępowanie ich poprzez odpowiednie substytuty,
 • uspołecznienie procesów podejmowania decyzji na rożnych poziomach poczynając od parlamentu kończąc na samorządach i społecznościach lokalnych,
 • tworzenie warunków dla zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego każdej jednostce.
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • wykonanie zadania związanego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - solarów w  Zespole Oświatowym w Liniewie
 • budowa ogniw fotowoltaicznych na budynku OSP Wysin
 • montaż 55 instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej (2 budynki) oraz prywatnych nieruchomościach na Tereni gminy Dziemiany
 • „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy – etap III”
 • realizacja programu usuwania azbestu
 • budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Górki, Kliczkowy, Borsk
 • rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Osowie
 • oddanie do użytkowania sieci kanalizacyjnej w Konarzynach
 • oddanie do użytku sieci kanalizacyjnej w Nowych Polaszkach, Starych Polaszkach, Wilcze Błota
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • wprowadzenie nowego systemu gospodarki śmieciowej w związku z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • duży odsetek budynków ogrzewanych węglem
 • materiały zawierające azbest – głównie duża ilość obiektów pokrytych płytami azbestowo – cementowymi
 • gospodarka gnojowicą w gospodarstwie tuczu trzody chlewnej w Grabowie Kościerskim
 • uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
 • zanieczyszczenie powietrza – przekroczenie dopuszczalnych stężeń pyłu PM10
 • spalanie śmieci w gospodarstwach domowych
 
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • współpraca ze Związkiem Gmin Wierzyca ze Starogardu Gdańskiego w związku z wprowadzeniem nowej gospodarki śmieciowej
 • współpraca ze „Starym Lasem” w związku z rekultywacją składowiska odpadów
 • współdziałanie z innymi JST (Jednostkami Samorządu Terytorialnego) i instytucjami działającymi w zakresie ochrony Środowiska
 • przystąpienie do partnerstwa z innymi gminami powiatu kościerskiego w celu składania wniosków o dotacje na realizację projektów związanych z OZE
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Gmina Dziemiany współpracuje z Gminą Kaloz (Węgry), Gminą Lohra (Niemcy) oraz Gminą Werbkowice
 • Gmina Stara Kiszewa współpracuje z Gminą niemiecką Lahntal
 • Gmina Karsin należy do Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy- umowa o współpracy z miastem Steffenberg (Niemcy)
 • Gmina Miejska i wiejska Kościerzyna współpracuje z niemiecką gminą Colbe
 • Gmina Liniewo - umowa o współpracy z gminą Ebsdorfergrund (Niemcy)
 • Gmina Nowa Karczma - umowa o współpracy z gminą Parsau (Niemcy)
 • Powiat Kościerski – umowa o współpracy z powiatem Marburg-Biedenkopf (Niemcy) i Powiatem Nowotarskim
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

 Nie

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
 • Wyróżnienie w konkursie „Samorząd Równych Szans”. Wyróżnienie to otrzymał Powiat Kościerski w 2012 roku. 
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Nazwa projektu Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie

 • Lata realizacji 
 • Źródło dofinansowania  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Kwota  862 500,00 PLN r. 2012
 

Nazwa projektu Rekultywacja składowiska odpadów (gmina Karsin)

 • Lata realizacji 
 • Źródło dofinansowania  Unia Europejska
 • Kwota  154 000 PLN r. 2012
 

Nazwa projektu Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Karsin

 • Lata realizacji 
 • Źródło dofinansowania  Unia Europejska
 • Kwota  1 510 523,76 PLN r. 2012
 

Nazwa projektu „Budowa sieci wodociągowej Grabowska Huta – Szpon – Grabowo - Jasiowa Huta-Grabówko wraz ze stacją uzdatniania wody w Grabowie Kościerskim”

 • Lata realizacji 
 • Źródło dofinansowania  PROW 2007-2013
 • Kwota  1 575 680,00 PLN r. 2012
 

Nazwa projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz ujęcia wody w Nowej Karczmie”

 • Lata realizacji 
 • Źródło dofinansowania  PROW 2007-2013
 • Kwota  1 628 178,00 PLN r. 2012
 

Nazwa projektu „Renaturyzacja zdegradowanej części Jeziora Lubańskiego z ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej oraz oznaczenie pomników przyrody na terenie Gminy Nowa Karczma”

 • Lata realizacji 
 • Źródło dofinansowania  PO RYBY
 • Kwota  75 000,00 PLN r. 2012
 

Nazwa projektu „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy – ETAP III”

 • Lata realizacji 
 • Źródło dofinansowania  PRO WP na lata 2007-2013
 • Kwota  1 578 865,85 PLN r. 2012
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

nazwa projektu:  Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Starym Wiecu

 • nazwa programu UE  PROW  
 • przewidywana kwota dofinansowania 1 157 000 PLN
 

nazwa projektu  „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipuska Huta i Bałachy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Lipuszu”

 • nazwa programu UE  PROW  na lata 2007- 2013
 • przewidywana kwota dofinansowania 1 571 809 PLN
 

nazwa projektu  „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Osowo oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bąk gmina Karsin”

 • nazwa programu UE  PROW 
 • przewidywana kwota dofinansowania 2 mln 900 PLN
 

nazwa projektu  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Wielki Podleś, Dębogóry, Niedamowo”

 • nazwa programu UE  PROW 
 • przewidywana kwota dofinansowania 1 607 064 PLN

Powiat Kwidzynski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie

Gmina Sadlinki:

 • brak mostu na rzece Wiśle
 • słaba jakość dróg
 • bezrobocie

Miasto Kwidzyn:

 • poprawa jakości środowiska
 • ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody 
 • zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii

Gmina Ryjewo:

 • braki w infrastrukturze w zakresie ochrony środowiska (głównie gospodarka wodno-ściekowa)
 • słaba jakość dróg
 • brak ścieżek rowerowych w gminie
 • brak wykorzystana wszystkich walorów przyrodniczych gminy

Gmina Gardeja:

 • poprawa jakości i parametrów wody pitnej
 • kontynuacja rozbudowy sieci kanalizacji i oczyszczalni ścieków
 • wdrożenie systemu gospodarki odpadami

Gmina Kwidzyn:

 • braki w infrastrukturze ochrony środowiska
 • słaba jakość dróg
 • brak uwarunkowań prawnych umożliwiających rozwój OZE

Miasto i Gmina Prabuty:

 • brak kanalizacji na obszarach wiejskich 
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Gmina Sadlinki:

 • rekultywacja składowiska w miejscowości Karpiny
 • segregacja odpadów w każdej miejscowości
 • ulotki informacyjne

Miasto Kwidzyn:

 • rozbudowa i modernizacja sieci drogowej
 • budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej
 • rozbudowa ścieżek rowerowych

Gmina Ryjewo:

 • wybudowanie trzech oczyszczalni osiedlowych w Klecewku, Watkowicach, Watkowicach Małych oraz 88 przydomowych oczyszczalni i 3 zbiorników bezodpływowych

Gmina Gardeja: - brak informacji
Gmina Kwidzyn:

 • budowa kanalizacji sanitarnej
 • budowa terenów zieleni urządzonej
 • usuwanie wyrobów azbestowych
 • wymiana pieców tradycyjnych na ekologiczne

Miasto i Gmina Prabuty:

 • prowadzenie kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
 • budowa kanalizacji sanitarnej
 • modernizacja stacji uzdatniania wody 
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

Gmina Sadlinki:

 • gospodarka ściekowa

Miasto Kwidzyn:

 • hałas
 • występowanie odoru w powietrzu
 • zanieczyszczenia wód powierzchniowych

Gmina Ryjewo:

 • usuwanie azbestu
 • brak świadomości w zakresie segregacji odpadów
 • powstawanie dzikich wysypisk

Gmina Gardeja: - brak informacji
Gmina Kwidzyn:

 • zabezpieczenie przeciwpowodziowe gminy
 • usuwanie wyrobów azbestowych

Miasto i Gmina Prabuty:

 • objęcie wszystkich mieszkańców gminy Prabuty selektywną zbiórką odpadów 
 • budowa i podłączenie mieszkańców do sieci kanalizacji zbiorczej
 • utrzymanie odpowiedniej jakości wód powierzchniowych zbiorników wodnych znajdujących się w Gminie Prabuty 
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

Gmina Sadlinki: brak informacji
Miasto Kwidzyn:

 • konsultacje, spotkania, debaty np. dotyczące energii elektrycznej

Gmina Ryjewo:

 • wymiana doświadczeń z gminami ościennymi np. w zakresie gospodarki odpadami, usuwania azbestu 
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi np. Ekoinicjatywą

Gmina Gardeja: - brak informacji
Gmina Kwidzyn:

 • wymiana doświadczeń np. w zakresie wprowadzania nowego systemu gospodarki odpadami 

Miasto i Gmina Prabuty: - brak informacji  

Realizacja współpracy partnerskiej

Gmina Sadlinki – brak współpracy
Gmina Ryjewo

 • organizacja pozarządowa Ekoinicjatywa

Miasto Kwidzyn

 • Bar (Ukraina),
 • Olofstrom (Szwecja),
 • Celle (Niemcy),
 • Gubin (Polska)

Miasto i Gmina Prabuty  

 • Tak, miasta partnerskie: Mamonowo w Obwodzie kalingradzkim, Tingsryd w Szwecji

Gmina Kwidzyn   

 • Współpraca partnerska z gminą Orzechowo- Ukraina

Gmina Gardeja - brak współracy
Miasto i Gmina Prabuty:  

 • Mamonowo w Obwodzie Kalingradzkim, Tingsryd w Szwecji 
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Miasto Kwidzyn- Współpraca Międzynarodowa Gmin (INTERLOC) w ramach programu „Południowy Bałtyk”
 

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Gmina Sadlinki: - brak
Miasto Kwidzyn:

 • do tej pory miasto otrzymało 39 wyróżnień i nagród. Jedną z ostatnich jest uzyskanie tytułu „Designowego Miasta 2011” w kategorii do 60 tys. mieszkańców, a także zajęcie III miejsca w konkursie „ Najlepsza promocja turystyki województwa pomorskiego w 2012” w kategorii Wydarzenie Roku za odkrycie i odsłonięcie Krypty Wielkich Mistrzów Krzyżackich w Kwidzynie.

Gmina Ryjewo:- brak
Gmina Gardeja: - brak
Gmina Kwidzyn:

 • Tytuł Lidera Województwa Pomorskiego dla Gminy Kwidzyn w rankingu TAURON EKO Gmina 2012 na najbardziej aktywna proekologiczną jednostką samorządową w województwie pomorskim skutecznie realizującą działania z zakresu ochrony środowiska  

Miasto i Gmina Prabuty:

 • nominacja do tytułu Modernizacja Roku 2003 obiektu oczyszczalni ścieków w Prabutach  
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Miasto i Gmina Prabuty

 • Nazwa projektu: modernizacja oczyszczalni ścieków + budowa kanalizacji sanitarnej
  • Źródła dofinansowania: ZPORR: UE 44%, budżet Państwa 6%, WFOŚ 40%, budżet gminy 10%,
  • Kwota: 2.875.474,16 zł
 • Nazwa projektu: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym
  • Lata realizacji: 2010-2011
  • Źródła dofinansowania: RPO, środki z budżetu gminy, WFOŚ
  • Kwota: 3.942000,00 zł
 • Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej
  • Lata realizacji; 2011– 2012.
  • Źródła dofinansowania: RPO, środki z budżetu gminy, WFOŚ.
  • Kwota: 3.391000,00 zł 
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Gmina Ryjewo:

 • Nazwa projektu: INDYWIDUALIZACJA W GMINIE RYJEWO
  • Nazwa programu UE: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
  • Przewidywana kwota dofinansowania: 84849,30 zł
  • Przyznane dofinansowanie w kwocie: 84849,30 zł
 • Nazwa projektu: BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY LIPOWEJ
  • Nazwa programu UE: PROW- działanie 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU
  • Przewidywana kwota dofinansowania: 62228 zł
  • Przyznane dofinansowanie w kwocie: 62228 zł
 • Nazwa projektu: RENOWACJA KAPLICZKI PRZYDROŻNEJ W MIEJSCOWOŚCI TRZCIANO
  • Nazwa programu UE: PROW- działanie 413 WDRAŻANIE lOKALNYCH STARTEGII ROZWOJU
  • Przyznane dofinansowanie w kwocie: 21888,62 zł

  Gmina Kwidzyn:

 • Nazwa projektu: ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENACH ZACHODNICH GMINY KWIDZYN- JANOWO I SZAŁWINEK
  • Nazwa programu UE: PROW 2007-2013, działanie 321
  • Przewidywana kwota dofinansowania: 2233546,00 zł 

Powiat Lęborski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie

Gmina Lębork:

 • inwestycje w zakresie uregulowania gospodarki wodno – ściekowej w rejonie w Lęborku , ul. Abrahama ,
 • stopniowe wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów w gminie , wprowadzenie w życie nowej ustawy o utrzymania porządku i czystości w gminie , w tym podatku śmieciowego,
 • uzbrajanie nowych osiedli mieszkaniowych np. Osiedle „Wschód” w rozdzielcze sieci techniczne typu wodno-kanalizacyjne, gaz, energia elektryczne itp.
 • ograniczanie niskiej emisji oraz emisji CO2 w gminie (m.in. termomodernizacja obiektów, rozbudowa Kotłowni Rejonowej KR-1 itp.)

Gmina Nowa Wieś Lęborska: brak danych
Gmina Wicko: brak danych
Gmina Cewice:

 • inwestycje w zakresie uregulowania gospodarki wodno-ściekowej, 
 • wdrażanie systemu selektywnej gospodarki odpadów w gminie,
 • wprowadzanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (zasady nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie).

Gmina Łeba:

 • budowa stacji telefonii komórkowej w Łebie,
 • wpływ hałasu w sezonie letnim na mieszkańców Łeby. 
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Gmina Lębork:

 • kompleksowa modernizacja mechan.- biolog.- chem. oczyszczalni ścieków w Lęborku
 • rozbudowa składowiska w Czarnówku – kompostownia, sortownia , segregacja odpadów itp.
 • sukcesywna rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w obrębie nowych osiedli miasta
 • przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej z likwidacja węzłów grupowych w Lęborku
 • sukcesywne nasadzenia i przebudowa zieleni miejskiej na terenach komunalnych w gminie.

Gmina Wicko:

 • wybudowano sieć wodociągowo – kanalizacyjną w m. Nowęcin,
 • segregacja odpadów (pojemniki do selektywnej segregacji na szkło i plastik),

Gmina Nowa Wieś Lęborska: brak danych 
Gmina Cewice:

 • zamknięcie składowiska odpadów w Oskowie,
 • likwidacja oczyszczalni ścieków w Oskowie, Cewicach, Maszewie Lęborskim,
 • budowa piezometrów na zamkniętym składowisku w Oskowie,
 • monitoring zamkniętego składowiska w Cewicach,

Inwestycje w zakresie uregulowania gospodarki wodno- ściekowej:

 • wybudowanie rurociągu wodociągu Łebunia i Bukowina, zewnętrzne zasilanie wodociągu Bukowina(woda o właściwych parametrach bez uzdatniania)
 • wybudowanie przepompowni w miejscowości Łebunia
 • remont 6 hydroforni (Krępkowice, Unieszyno, Oskowo, Osowo Lęborskie, Bukowina, Okalice)
 • wybudowanie wodociągu ul. Spacerowa w miejscowości Cewice (etap I)
 • wybudowanie wodociągu w miejscowości Popowo

W ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych:

 • sieć kanalizacyjna Oskowo- Cewice,
 • sieć kanalizacyjna Cewice- Maszewo Lęborskie,
 • likwidacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Cewice,
 • wyłączenie z użytkowania oczyszczalni ścieków w miejscowości Oskowo,
 • przebudowa oczyszczalni ścieków na osadnik ścieków komunalnych (punkt przygotowania osadów do transportu) w miejscowości Maszewo Lęborskie

Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów w gminie:

 • 08.10.2008r. Gmina Cewice przystąpiła do współpracy z Przedsiębiorstwem Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku- porozumienie międzygminne w zakresie gospodarki odpadami selektywnego zbierania (szkło i tworzywa sztuczne); 100% mieszkańców objętych jest selektywnym zbieraniem odpadów. Gmina systematycznie zakupuje potrzebną ilość pojemników do segregacji odpadów.

Gmina Łeba:

 • budowa sieci przesyłowej gazu ziemnego w Łebie, 
 • rekultywacja wysypiska w Lucinie,
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Łebie.  
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

Gmina Lębork:

 • dalsze inwestycje w zakresie rozdziału systemu kanalizacji ogólnospławnej, 
 • kontynuacja wdrażania systemu podczyszczania wód opadowych i roztopowych,
 • przebudowa i modernizacja systemu grzewczego w gminie i przebudowa kotłowni rejonowej KR-1 na biomasę, 
 • dalsza termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie,
 • inwentaryzacja przyrodnicza zieleni miejskiej w Lęborku (aktualizacja).

Gmina Nowa Wieś Lęborska: brak danych
Gmina Cewice:

 • budowa systemu kanalizacji w poszczególnych miejscowościach,
 • wprowadzenie nowego systemu gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Gmina Wicko:

 • nieszczelne zbiorniki na nieczystości ciekłe lub ich brak, 
 • niska świadomość ekologiczna,
 • palenie śmieci w piecach.

Gmina Łeba:

 • dzikie wysypiska odpadów, 
 • nielegalna wycinka drzew, 
 • kłusownictwo, 
 • palenie odpadów w piecach domowych. 
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

Gmina Lębork:

 • sukcesywna współpraca lokalnych gmin (w tym wspólników Spółki Przedsiębiorstwa Składowania i Przerobu Odpadów) w zakresie rozbudowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” w Czarnówku.

Gmina Nowa Wieś Lęborska: brak danych
Gmina Cewice:

 • współpraca z Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Czarnówku (porozumienie międzygminne).

Gmina Wicko:

 • rozplakatowanie stosownych obwieszczeń, 
 • przeprowadzanie corocznych kontroli przestrzegania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wicko.

Gmina Łeba: brak danych 

Realizacja współpracy partnerskiej

Gmina Cewice – LGR – PO Ryby – pradolina rzeki Łeby; LGD – dorzecze Słupi, Powiatowe Partnerstwo, Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Lęborska, Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich. 
Gmina Lębork – tak 
Miasto Lębork na bazie oficjalnie podpisanej w 2001r. umowy partnerskiej związane jest z miastami: Lauenburg (Niemcy), Dudelange (Luksemburg), Manom (Francja).
Do grona miast partnerskich Lęborka w 2009r. dołączyło miasto Sokal na Ukrainie – w dniu 2 marca 2009r. podpisane zostało w lęborskim ratuszu porozumienie partnerskie pomiędzy miastami.
Dokument ten nawiązuje do podpisanego 17 lipca 2004 r. porozumienia pomiędzy Rejonem Sokalskim a miastem Lębork i ma na celu promowanie i wspomaganie działań zmierzających do powstania partnerskich układów między organizacjami i instytucjami z obu miast.
Miasta, z którymi współpracuje Lębork, to Gummersbach i Stralsund w Niemczech oraz Agnone z Włoch, Kretinga z Litwy, Turda w Rumunii oraz miasto Mezoszilas z Węgier. Kontakty z miastami partnerskimi i współpracującymi nie odbywają się jedynie na szczeblu władz samorządowych – również inne jednostki i instytucje utrzymują stały kontakt z zaprzyjaźnionymi miastami: Państwowa Straż Pożarna w Lęborku i Ochotnicza Straż Pożarna w Lęborku współpracują od wielu lat ze strażą pożarną w Dudelange, Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości współpracuje z cechem z miasta Stralsund – na bazie umowy dotyczącej współpracy pomiędzy obiema instytucjami; lęborski cech organizuje wymianę uczniów kształcących się w praktycznej nauce zawodu.
Do innych instytucji działających na rzecz współpracy z zagranicą należą: Młodzieżowy Dom Kultury (uczestniczy aktywnie w realizowanych dotychczas przez miasto Lębork projektach europejskich oraz innych wydarzeniach), Miejska Biblioteka Publiczna, lęborskie szkoły oraz lokalne zespoły taneczne.
Gmina Nowa Wieś Lęborska, Gmina Wicko, Gmina Łeba: brak danych 

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Gmina Lębork: tak
W obecnym okresie programowania, tj. lata 2007-2013, Gmina Miasto Lębork, dzięki doświadczeniom z realizacji międzynarodowych projektów UE, przystąpiła do kolejnych przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym – w ramach Programu Europejska Współpraca Terytorialna. Należą do nich projekty „CTF – Catching the future – Zdobywanie przyszłości” i „RECReate – Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku – Pomorska Droga św. Jakuba” w ramach program Południowy Bałtyk oraz projekt „Winnet 8 - Centra Aktywizacji Zawodowej Kobiet na rzecz Promocji Innowacji i Równości Płci w Europie” w ramach programu INTERREG IV C.

 • Projekt RECReate - całkowity budżet projektu to 1 254 468,99 euro. Budżet Lęborka wynosi 170 376,44 euro (czas realizacji to lata 2011-2013). Partnerzy z Polski, Litwy i Niemiec
 • Projekt „CTF – Catching the future – Zdobywanie przyszłości” - jego realizacja rozpoczęła się styczniu 2010 r., a zakończy się w czerwcu 2012 r. Budżet całego projektu wynosi 1.258.500 euro. Partnerzy gł. z Polski i Szwecji.
  • „CTF – Zdobywanie przyszłości” to Program Południowy Bałtyk, a w projekcie uczestniczy 10 partnerów: 4 gminy ze Szwecji, 5 gmin z Polski i Uniwersytet Gdański.
  • Partnerzy ze Szwecji to : Gmina Ystad, Gmina Eslöv, Gmina Ǻstorp, Gmina Simrishamn.
  • Partnerzy z Polski to: Gmina Wałcz, Gmina Słupsk, Gmina Koszalin, Gmina Lębork, Gmina Żukowo, Uniwersytet Gdański. W projekcie uczestniczą także organizacje stowarzyszone.
 • Projekt „Winnet 8 - Centra Aktywizacji Zawodowej Kobiet na rzecz Promocji Innowacji i Równości Płci w Europie” program INTERREG IV C - jego realizacja rozpoczęła się w styczniu 2010 r. i zakończyła w grudniu 2011 r. Całkowity budżet projektu wynosi 2.356.778,55 euro. Partnerzy z Polski, Finlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Grecji, Bułgarii i Włoch.
 • W 2011 roku samorząd Lęborka pozyskał kolejne, dodatkowe środki w ramach Programu Południowy Bałtyk – dofinansowanie w wysokości 85 % wartości na realizację projektu „Baltic Rally” (realizacja w latach 2012-2014, budżet 149.633 euro). Partnerami zagranicznymi projektu są Klub Sportowy „Žalgiris” z Kretingi na Litwie oraz Uniwersyteckie Stowarzyszenie Sportowe z Greifswaldu w Niemczech.

Gmina Nowa Wieś Lęborska, Gmina Cewice, Gmina Wicko, Gmina Łeba: brak danych
 

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Gmina Łeba – wyróżnienie dla Łeby w ogólnopolskim rankingu organizowanym przez Redakcję Dziennika Gazety Prawnej pt. „Perły Samorządu 2012”

Gmina Lębork - Gmina Miasto Lębork otrzymała w 2009r. Flagę Honorową, przyznawaną przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, za podejmowanie szerokich działań na rzecz rozwijania stosunków z partnerami z miast bliźniaczych ( Dudelange- Luksemburg, Manom- Francja, Lauenburg- Niemcy) oraz współpracujących ( Kretinga- Litwa, Mezőszilas- Węgry, Stralsund- Niemcy, Sokal- Ukraina ). Uzyskanie Flagi to efekt wieloletnich działań dotyczących współpracy i wymiany międzynarodowej podejmowanej przez Urząd Miejski, lęborskie szkoły, instytucje (m.in. Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum), grupy kulturalne, organizacje pozarządowe, które znalazły uznanie Rady Europy.
Uzyskanie Flagi stwarza miastu możliwość przyznania kolejnych trofeów według rosnącej rangi: Odznaki Honorowej oraz najwyższej – Nagrody Europy.
W 2009 roku Lębork otrzymał Flagę Honorową Rady Europy za współpracę i wymianę międzynarodową podejmowaną przez Urząd Miejski, lęborskie szkoły, instytucje i organizacje pozarządowe. To prestiżowe wyróżnienie przekazała miastu podczas Lęborskich Dni Jakubowych pani EdeltraudGatterer, Honorowy Członek Zgromadzenia Parlamentarnego.

Pierwszy etap starań o najwyższe wyróżnienie tj. Nagrodę Europy Lębork ma już za sobą, ponieważ oprócz Flagi Honorowej od roku 2006 posiada także Dyplom Europy.
Lębork został dotychczas nagrodzony poza Flagą Honorową Rady Europy również Dyplomem Europy.
Dyplom Europy wręczony został władzom lokalnym za działania na rzecz współpracy europejskiej w siedzibie Rady Europy w Strasburgu 29 czerwca 2006 r. W lęborskim ratuszu odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której Dyplom Europy został wręczony Burmistrzowi Miasta, a zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć film z uroczystości wręczenia tej zaszczytnej nagrody.
W 2012r. Zakład Zagospodarowania Odpadów /ZZO/ „Czysta Błękitna Kraina” otrzymał tytuł „Lidera Tworzyw Sztucznych”

Szczegółowa informacja na temat wszystkich wyróżnień dostępna jest na stronie lebork.pl/wszystko o Lęborku/wyróżnienia i nagrody.
 

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Gmina Lębork:

 • Nazwa projektu – m.in. „Tunel” w Lęborku, rewitalizacja centrum miasta, termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkoli, budowa kanalizacji i podczyszczanie wód deszczowych np. w ul. Staromiejskiej, Marcinkowskiego, Kossaka itp. oraz :  
  • Przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej z likwidacja węzłów grupowych w Lęborku :
  • Lata realizacji – 2010 - 2013
  • Źródło dofinansowania – RPO WP
  • Kwota – ok. 2.000.000,- złotych .
 • Nazwa projektu – „Przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej z likwidacją węzłów grupowych w Lęborku” 
  • Lata realizacji – 2010-2013r.
  • Źródło dofinansowania – RPO WP (40%)
  • Kwota – ok. 2.756.400zł. (2011-2012r.); razem 5.021.548,87zł netto
 • Nazwa projektu – Kompleksowa modernizacja lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych
  • Lata realizacji – 2010-2011r.
  • Źródła dofinansowania – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Fundusz Spójności
  • Kwota - 3.927.923,41zł
 • Nazwa projektu – Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi – budowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w Lęborku
  • Lata realizacji: 2009-2013r.
  • Źródło dofinansowania – RPO, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  • Kwota – 3.965.407,41zł.

Gmina Łeba:

 • a) Nazwa projektu „Urządzenie Parku Misjonarzy Oblatów” Etap II „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne Parku leśnego przy ul. Wojska Polskiego w Łebie”, nazwa programu UE- PROW 2007-2013, PO RYBY 2007-2013. Przewidywana kwota dofinansowania ok. 600 000,00zł
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Gmina Lębork:

 • Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów - II etap „Czysta Błękitna Kraina” - 3.072.640,- zł .
 • termomodernizacja przedszkoli w Lęborku    

 

Powiat Malborski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • stagnacja gospodarcza, bezrobocie,
 • niski procent skanalizowania obszarów wiejskich (głównie w gminie Malbork - 14%, gminie Stare Pole – 58%).
 • brak sieci gazowej na terenach wiejskich,
 • brak środków na sukcesywne usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest,
 • stagnacja w działalności Gminnych Spółek Wodnych. 
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Działania termomodernizacyjne

 • w ramach projektu pn. Energia pod kontrolą - energooszczędność budynków będących własnością powiatu malborskiego dbałością o naturalne środowisko realizowanego przez Powiat Malborski i współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: System zielonych inwestycji, część 1 – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej wykonano termomodernizację 17 obiektów (10 jednostek organizacyjnych powiatu) o łącznej kubaturze 183.513,7m³ i powierzchni netto 852.278m². Wartość całego projektu 16 052 610 zł w tym: dotacja z NFOŚiGW 4 815 783 zł, pożyczka 9 140 861 zł, wkład własny 2 095 966 zł. 
 • termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w ramach projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW – projekt Urzędu Miasta Malborka,

Poprawa jakości wody pitnej

 • budowa stacji uzdatniania wody w Malborku – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku, 2010 r.,

Usuwanie odpadów zawierających azbest

 • realizacja powiatowego programu usuwania azbestu – od 2008 r. przyznano 28 dofinansowań w łącznej kwocie 59 577,40 zł, usunięto 53,62 Mg/3639,64 m2 azbestowych pokryć dachowych,
 • w latach 2008 – 2009 w gminach powiatu malborskiego udzielono łącznie 33 dofinansowań ze środków gminnych i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 92 376,18 zł, usunięto łącznie 4 563,75 m2 płyt eternitowych,
 • Urząd Miasta Malborka w 2012 r. udzielił 4 dofinansowań do poniesionych kosztów usuwania azbestu w łącznej kwocie 6 932 zł,
 • Gmina Lichnowy udzieliła w 2012 r. 7 dofinansowań do poniesionych kosztów usuwania azbestu w łącznej kwocie 8 450 zł,
 • Gmina Stare Pole udzieliła w 2012 r. 3 dofinansowań do poniesionych kosztów usuwania azbestu w łącznej kwocie 2 210,12 zł (całkowity koszt zadania wynosił 22 216,68 w tym dotacja z WFOŚiGW 10 270, środki własne 9 736,56 zł, dotacja gminy 2 210,12 zł).

Rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów

 • w 2012 r. rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów w Mątowach Małych, Gm. Miłoradz (obszar ok. 1,73 ha) oraz w Lisewie Malborskim, Gm. Lichnowy (obszar 2,8 ha).

Ochrona powietrza atmosferycznego oraz klimatu akustycznego

 • ECO Malbork Sp. z o.o.
  • modernizacja systemu ciepłowniczego – od 2007 r. nastąpił wzrost o 9,1% (3,12 MW) przyłączeń nowych odbiorców oraz wielkość sprzedaży ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u.
  • modernizacja instalacji do spalania paliw – automatyczna regulacja spalania i przepływu w kotłach, montaż ekonomizerów,
  • modernizacja systemu odpylania,
  • modernizacja komina.
 • Krajowa Spółka Cukrowa w Toruniu Oddział Cukrownia Malbork - działania zmierzające do ograniczenia poziomu dźwięku:
  • montaż ekranów akustycznych,
  • wykonanie obudowy akustycznej punktu załadunku pieca wapiennego,
  • wymiana okien w budynku produktowni,
  • remont dachu i ścian budynku filtracji, budynku surowni, elewacji budynków od strony ul. Sikorskiego z ogrodzeniem,
  • montaż tłumika akustycznego na wentylatorze w budynku pomp gazowych.

W październiku 2011 r. przeprowadzono pomiary hałasu, które wskazały dotrzymanie warunków określonych w pozwoleniu zintegrowanym. 

Rewitalizacja zieleni miejskiej i na wsi

 • realizacja przez Powiat Malborski programu pn. „Powiększenie terenów zadrzewionych na terenie powiatu malborskiego” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w ramach którego zakupiono 1 368 sadzonek – rok 2012,
 • rewitalizacja zieleni miejskiej na terenie Miasta Malborka w 2012 r.:
  • prace porządkowe – wycinanie krzewów i obumarłych drzew na terenie Północnego Parku Miejskiego oraz na terenie zieleni miejskiej przy ul. Dąbrówki, wykonanie zabiegów formowania koron drzew przydrożnych (aleje) – ul. Konopnickiej (ok. 300 drzew),
 • ponadto w latach 2005 – 2012 Powiat Malborski w ramach wydanych zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów zobowiązał swoich wnioskodawców do wykonania nasadzeń zastępczych w ramach rekompensaty przyrodniczej w ilości 13 043 szt. drzew, 573 m2 oraz 1 230 krzewów.

Edukacja – działania edukacyjne na terenie szkół oraz instytucji

 • organizowanie różnych akcji, takich jak „Sprzątanie Świata”, „Drzewko za makulaturę”,
 • happeningi i konkursy ekologiczne,
 • organizacja wycieczek ekologicznych i „zielonych szkół”.
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • sieć wodociągowa – wodociąg w przeważającej części wykonany jest z rur azbestowo – cementowych,
 • niski stopień skanalizowania na wsiach (średnio w powiecie 67,2%),
 • zwiększenie stopnia zadrzewień i zakrzewień na terenie powiatu,
 • łagodzenie zagrożeń związanych z funkcjonowaniem lotniska wojskowego i tranzytowego korytarza komunikacyjnego na terenie gminy Stare Pole (hałas, zanieczyszczenie powietrza, zagrożenia nadzwyczajne).

 

Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • udział w projekcie „Regionalny System Gospodarowania Odpadami Tczew”,
 • współfinansowanie przez powiat malborski projektów dotyczących utrzymywania i urządzania terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień w gminach.
Realizacja współpracy partnerskiej

 Miasto Malbork

 • Nordhorn (Niemcy)
 • Troki (Litwa)
 • Sölvesborg (Szwecja)
 • Margny-lès-Compiègne (Francja)
 • Monheim am Rhein (Niemcy)

Miasto i Gmina Nowy Staw

 • Wilster (Niemcy)

Gmina Malbork

 • Krolewiec, woj. Sumy (Ukraina)

Powiat malborski

 • Powiat Rotenburg (Niemcy)
 • Mtskheta (Gruzja)
 • Krym – rejon kirowski (Ukraina)
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Nie uczestniczą. 

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Powiat Malborski otrzymał nagrodę w ramach konkursu Energooszczędne Biuro organizowanego przez Krajową Agencję Poszanowania Energii w Warszawie w kategorii „Najlepsza Kampania” 2012 r.
Miasto Malbork otrzymało nagrodę „Miasto przyjazne rowerzystom” 2012 r.
 

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Miasto i Gmina Nowy Staw

 • Budowa zaplecza turystyczno – rekreacyjnego (pole biwakowe, przystań z infrastrukturą sanitarną) na stadionie miejskim w Nowym Stawie. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013, os priorytetowa 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy, pozyskana kwota dofinansowania 939 314,56 zł.
 • Kampania promocyjna Żuław – partnerski projekt sześciu gmin żuławskich Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, promocja i informacja turystyczna, pozyskana kwota dofinansowania 242 285,86 zł.

Gmina Miłoradz

 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gnojewie, Pogorzałej Wsi, Mątowach Wielkich w Gminie Miłoradz. W 2010 r. została wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości 18,2 km wraz z 10 przepompowniami ścieków. Koszt budowy wyniósł 3 245 630 zł. Zadanie wykonano ze środków „Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem europejskiego funduszu rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich EFRROW”.

Gmina Lichnowy

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa i Lichnówki w gminie Lichnowy, kwota 1 917 735 zł, umowa podpisana w dniu 16.12.2009 r. realizacja: Dąbrowa 2011 r. Lichnówki 2012 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

 Gmina Stare Pole

 • Projekt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Królewo, gmina Stare Pole współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
 • Projekt pn. Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Stare Pole poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kraszewo i Parwark wraz z przebudową przepompowni P2 i remontem oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Pole – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Przyznane dofinansowanie: 2 196 135,00zł
 • Projekt pn. Zachowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego poprzez zabezpieczenie i oznakowanie XIX wiecznego parku wiejskiego w Krzyżanowie. Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania 25 000 zł.
 • Projekt pn. Budowa ciągów pieszo – rowerowych w ramach rozbudowy tras turystycznych na terenie Gminy Stare Pole - etap III Stare Pole, ul. Grunwaldzka – Ząbrowo. Projekt ubiega się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 -2013. Kwota dofinansowania – 607 050,48 zł

 

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Miasto Malbork
ELMOS – przedstawienie elektrycznej mobilności jako intermodalnego środka transportu w miastach o małej i średniej wielkości w obszarze Południowego Bałtyku. Nazwa programu UE – w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013. Przewidywana kwota dofinansowania – całkowity koszt projektu 2 220 824 EUR, kwota przeznaczona na realizację projektu przez Miasto Malbork 230 940 EUR w tym: 85% dofinansowania 196 299 EUR 15% wkładu własnego 34 641 EUR.
Opracowanie wniosku , wniosek w stadium oceny .
ELMOS (Introducing electric mobility as intermodal transport mean in small & medium cities of the South Baltic area), którego liderem jest Rostocker Strassenbahn AG, a jednym z partnerów miasto Malbork. Projekt ten uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Południowy Bałtyk.
Celem projektu jest promowanie idei wykorzystania rowerów w codziennym życiu mieszkańców Malborka. - Poprzez adaptację dobrych praktyk miasto Malbork będzie miało możliwość poznania i zastosowania nowoczesnych rozwiązań dla ruchu rowerowego stosowanych w Europie. W ramach realizacji projektu, oprócz szeregu działań promujących aktywną mobilność (np. rowerowych roadshow dla mieszkańców miasta, testowania rowerów elektrycznych), planuje się działania o charakterze inwestycyjnym: m.in. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, umożliwiającego ruch rowerowy po jezdni (w tym śluzy rowerowe), instalację stojaków rowerowych, uspokojenie ruchu drogowego w ramach atrakcyjnych form przestrzennych oraz instalację pętli indukcyjnych, które będą automatycznie zliczały potoki ruchu pieszego i rowerowego. Dane uzyskane z pętli indukcyjnych oraz przeprowadzone ankiety wśród mieszkańców miasta umożliwią przygotowanie planów podróży (zestaw działań o charakterze „twardym” i „miękkim” promujących korzystanie z transportu publicznego, z rowerów oraz przemieszczanie się pieszo).
Dodatkowo w ramach projektu planowane są działania związane z promocją jeżdżenia rowerem do pracy, wraz ze spotkaniem ukazującym korzyści z korzystania z rowerów elektrycznych.

Gmina Miłoradz

„Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Miłoradzu oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w części miejscowości Kończewice w gminie wiejskiej Miłoradz”. Nazwa programu UE – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Przewidywana kwota dofinansowania – 6 685 634,28 zł.
 

Gmina Nowy Staw

 • Rewitalizacja zabytkowych rynków Nowego Stawu pod kątem rozwoju gospodarczego w dziedzinie turystyki, kultury i rekreacji. RPO WP 2007-2013, Oś priorytetowa 8 Lokalna infrastruktura podstawowa, Poddziałanie 8.1.2 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy. Refundacja w wysokości 3 960 936,83 zł.
 • Budowa zaplecza turystyczno – rekreacyjnego (pole biwakowe, przystań kajakowa z infrastrukturą sanitarną) w Nowym Stawie. RPO WP 2007-2013, Oś priorytetowa 8 Lokalna infrastruktura podstawowa, Poddziałanie 8.1.2 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy, całkowita wartość projektu 1 655 314,92 zł, refundacja 1 029 764,47 zł.
 • Remont Nowostawskiego Ośrodka Kultury w Nowym Stawie. Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007 – 2013 Oś 3 Odnowa i rozwój wsi. Całkowita wartość projektu 1 007 001,70 zł, refundacja w kwocie 331 079 zł.

Gmina Lichnowy

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Parszewo oraz we wsi Boręty Drugie. Projekty współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przewidywana kwota dofinansowania – 75% wartości inwestycji – 823 929,36 zł.

Gmina Stare Pole

 • Projekt pn. Zachowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego poprzez zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody na terenie Gminy Stare Pole. Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wnioskowana kwoty pomocy – 15 tys. zł.
 • Projekt pn. Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Stare Pole poprzez przebudowę przepompowni ścieków i podłączenie do kanalizacji sanitarnej osiedla w Złotowie”. Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wnioskowana kwota pomocy – 320 893 zł. Opracowanie studium wykonywalności, opracowanie wniosku .
   

 

Powiat Nowodworski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • rozbudowa i poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
 • zmniejszanie populacji kormorana w rezerwacie „Kąty Rybackie”
 • zmniejszenie populacji bobra w rejonie wałów przeciwpowodziowych ( wał czołowy Zalewu Wiślanego, wały  przeciwpowodziowe  rzek: Wisły, Wisły Królewieckiej, Nogatu, Szkarpawy i Tugi).
 • zbyt wolno postępujące usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
 • rewitalizacja parków i terenów zieleni
 • minimalizowanie uciążliwości hodowli i produkcji rolnej na rozwój turystyki  i wypoczynku
 • niedostateczny stan urządzeń melioracyjnych
 • degradacja wydmy białej i szarej
 • okresowe deficyty wody z CWŻ na Mierzei Wiślanej
 • modernizacja i rozbudowa systemu p.powodziowego
 • niszczenie wałów przeciwpowodziowych przez bobry
 • niedostateczne zaplecze sanitarne obszarów użytkowanych turystycznie
 • parkowanie pojazdów w sezonie letnim na „Mierzei Wiślanej”
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • rozbudowa kanalizacji sanitarnej
 • podnoszenie świadomości ekologicznej wśród młodzieży
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Stegnie
 • tworzenie nowych form zieleni, nasadzanie nowych drzew
 • promowanie zasady dobrej praktyki rolniczej
 • modernizacja  i rozbudowa sieci wodociągowej CWŻ
 • podjęcie działań zmierzających do budowy ścieżek rowerowych
 • termomodernizacje budynków oświatowych
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze Gdańskim
 • odtwarzanie zadrzewień śródpolnych
 • wymiana ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej z węglowego na olejowy
 • realizacja zadania „Zielonym do góry” – odnowa i urządzanie terenów zieleni w m. Nowy Dwór Gdański
 • ograniczenie spalania odpadów tekstylnych  w paleniskach domowych przez mieszkańców Gminy Stegna
 • wprowadzenie ogrzewania na biomasę w 3 szkołach Gminy Nowy Dwór Gd.
 • inwestycje termomodernizacyjne w budynkach oświatowych oraz użyteczności publicznej ( m. in. Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Dworze Gd., Szkoła Podstawowa w Lubiszewie, Szkoła Podstawowa w Zwiercinach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kmiecinie, Przedszkole Nr 4 w Nowym Dworze Gd., Urząd Miejski w Nowym Dworze Gd.)
 • budowa ścieżek rowerowych w Nowym Dworze Gd.
 • selektywna zbiórka baterii
 • realizacja zadania ”Bezpieczne usuwanie eternitowych pokryć dachowych w gminie Nowy Dwór Gdański”
 • wykonanie wieży widokowej „Wielbłądzi garb”
 • wykonanie w Stegnie ścieżki edukacyjnej o długości 1,9 km „Las wokół nas”
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • zbudowanie efektywnego modelu gospodarki odpadami komunalnymi
 • dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnych i przyłączy do poszczególnych nieruchomości
 • budowa sortowni odpadów komunalnych
 • doprowadzenie gazu ziemnego na teren Mierzei Wiślanej
 • poprawa jakości wody pitnej poprzez budowę zbiornika wyrównawczego i likwidację starych ujęć wody w gm. Stegna
 • budowa ścieżek rowerowych
 • rewitalizacja parków i terenów zielonych
 • rewitalizacja szlaków wodnych
 • zmniejszanie populacji kormoranów w rezerwacie „Kąty Rybackie”
 • zbyt wolne usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
 • niszczenie wałów przeciwpowodziowych przez bobry
 • zły stan urządzeń melioracyjnych
 • wzrastająca motoryzacja, problem z parkowaniem pojazdów w sezonie letnim na „Mierzei Wiślanej”
 • emisja z niskiej zabudowy
 • uświadomienie mieszkańcom celowości selektywnej zbiórki odpadów
 • realizacja inwestycji na obszarach Natura 2000
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • współpraca z firmą REBA w zakresie zbierania zużytych baterii
 • członkowstwo w Związku Miast i Gmin Nadzalewowych
 • członkowstwo w Związku Miast i Gmin Polskich
 • współpraca Gmin: Stegna i Sztutowo w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej
 • współpraca ze szkołami, sołectwami i organizacjami pozarządowymi
 • współpraca z Ekoklubem Salwinia przy Klubie Nowodworskim
 • członkostwo w Lokalnej Grupie Działania „Żuławy i Mierzeja”
 • członkostwo w Lokalnej Grupie Rybackiej „Rybacka Brać Mierzei”
 • Stowarzyszenie Gmin Wiejskich RP
 • Stowarzyszenie Euroregion Bałtyk oraz Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Miasto Nowy Dwór Gdański – Miasto Hennel  (Niemcy)
 • Miasto Nowy Dwór Gdański – Miasto Swietłyj  (Rosja)
 • Miasto Nowy Dwór Gdański – Miasto Sarny  (Ukraina)
 • Miasto Nowy Dwór Gdański – Velka nad Velicku  (Czechy)
 • Gmina Sztutowo-Gmina Limanowa
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
 • Projekt transgraniczny z Litwą i Rosją – marina w Sztutowie
 • Rewitalizacja szlaków wodnych E -7
 • Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację portów - "trzy porty" projekt jest finansowany ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego Partnerem wiodącym projektu jest gmina Miasto Krynica Morska (Polska), partnerem finansowym Neringa Nida (Litwa).
 • Wsparcie, wzmocnienie i promocja współpracy transgranicznej w rozwoju turystyki jachtowej - support – promotion. Projekt jest finansowany ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego. Partnerem wiodącym projektu jest gmina Miasto Krynica Morska, partnerem finansowym Neringa Nida (Litwa).
   
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
 • Gmina Sztutowo
  • Gmina Menager (najlepiej zarządzana gmina w woj. pomorskim 2008 r.)
 • Gmina Nowy Dwór Gdański
  • Laureat Rankingu Samorządów „Rzeczypospolitej” 2010 w kategorii  Najlepsza Gmina Miejska
  • Wyróżnienie w konkursie Samorząd Przyjazny Biznesowi (maj 2010) za sprzyjanie rozwojowi podmiotów gospodarczych
 • Gmina Ostaszewo otrzymała wyróżnienie w ramach konkursu Marszałka Województwa Pomorskiego „Europejski Fundusz Społeczny w województwie pomorskim-ciekawe pomysły, dobre praktyki” – edycja 2011.
   

 

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowy Dwór Gdański (Solnica-Jazowa-Wierciny-Rakowiska)

 • Lata realizacji 2007-2012
 • Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Dofinansowanie  5 297 tyś.  zł
 • Wartość projektu  19 655 tyś. zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław, Żuławki, gm. Stegna

 • Lata realizacji 2010-2013
 • Źródło dofinansowania: RPO WP
 • Dofinansowanie  6 062 tyś.  zł
 • Wartość projektu  12 269 tyś. zł.

Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z edukacja położonych na terenie Gminy Stegna wraz z modernizacja systemów grzewczych

 • Lata realizacji 2010-2012
 • Źródło dofinansowania: RPO WP
 • Dofinansowanie  2 361 tyś.  zł
 • Wartość projektu  4 731 tyś. zł.

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim przebudowa ulic Obrońców Westerplatte i Plac Wolności, ścieżka rowerowa

 • Całkowita wartość projektu 23 425 000 zł

Poprawa jakości terenów przeznaczonych pod inwestycje gospodarcze przy ul. Kanałowej w Sztutowie

 • Lata realizacji 2012
 • Źródło dofinansowania: RPO WP
 • Dofinansowanie  1 252 tyś.  zł
 • Wartość projektu  2 167 tyś. zł.

Modernizacja systemu cieplnego w budynkach Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej 13 w Sztutowie z wykorzystaniem energii odnawialnej

 • Lata realizacji 2010-2011
 • Źródło dofinansowania: RPO WP
 • Dofinansowanie  2 865 tyś.  zł
 • Wartość projektu  3 849 tyś. zł.

Wzmocnienie konkurencyjności Gminy Sztutowo poprzez remont przybrzeżnej strefy wypoczynkowej przy wejściu na plażę nr 50,51,52,59,60,61

 • Lata realizacji 2012
 • Źródło dofinansowania: PO ZRSRiNOR
 • Dofinansowanie  435 tyś.  zł
 • Wartość projektu  579 tyś. zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Sztutowie

 • Lata realizacji 2012
 • Źródło dofinansowania: RPOW
 • Dofinansowanie  2 724 tyś.  zł
 • Wartość projektu  4467 tyś. zł.

Wyznaczenie, oznakowanie i promocja tras Nordic Walking na terenie Gminy Sztutowo 

 • Lata realizacji 2011
 • Źródło dofinansowania: RPOW
 • Dofinansowanie  13,3 tyś.  zł
 • Wartość projektu  22,5 tyś. zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Sztutowie

 • Lata realizacji 2012
 • Źródło dofinansowania: RPOW
 • Dofinansowanie  2 724 tyś.  zł
 • Wartość projektu  4467 tyś. zł.

Budowa przystani żeglarskiej w Osłonce, gm. Nowy Dwór Gd. w ramach projektu „Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I”

 • Lata realizacji 2011-2012
 • Źródło dofinansowania: PO „Innowacyjna Gospodarka”,
 • Dofinansowanie  896 tyś.  zł
 • Wartość projektu  1 012 tyś. zł.
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
 • Pracownia Kultury Regionalnej na terenie Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja, PROW, 25  tyś. zł.
 • wydanie albumu fotograficznego „Perły Powiatu Nowodworskiego”, PROW,  25 tyś. zł
 • przygotowanie dokumentacji projektowej do realizacji inwestycji przebudowy drogi 2328G Mikoszewo-Drewnica-Dworek na trasie Mikoszewo-Żuławki., RPO WP, 158 970 tyś zł.
 • Balitc AMber Coast - obejmuje m.in. budowę przystani w Sztutowie, Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja, 2 618 052,55 euro
 • budowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw w Grochowie Trzecim, gm. Sztutowo, PROW, 813 676,08 zł
 • budowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw w Grochowie Pierwszym, gm. Sztutowo, PROW, 733 222,61 zł
 • poprawa warunków życia mieszkańców w rejonie ul. Obozowej w m. Sztutowo poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, PROW, 540 277,72 zł
 • poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej „Jantarowa przystań” oraz utworzenie przestrzeni parkowo-rekreacyjnej wokół stawu,  PO „ Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, 1 000 000 zł
 • E-Inclusion w Gminie Sztutowo- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, PO Innowacyjna Gospodarka, 993 206,40 zł
 • wytycznie, oznakowanie i promocja tras do biegów na orientację w Gminie Sztutowo, PROW, 27 871,80 zł
 • pieszo do plaży. Wzrost atrakcyjności turystycznej poprzez oznakowanie ścieżek pieszych do plaży w Gminie Sztutowo, PROW, 21 623,00 zł
 • budowa przystani śródlądowej wraz z zapleczem w m. Rybina, realizowana w ramach ponadregionalnego projektu „Pętla Żuławska-rozwój turystyki wodnej”
 • zmniejszenie ryzyka zagrożenia powodzią, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odbudowe rowów przydrożnych i przepustów na podstawie niezbędnej do wykonania dokumentacji w Gminie Stegna, PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, 610 524,39 zł
 • uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chełmek Osada, PRO WP-Podstawowe  usługi dla gospodarki i  ludności, 414 219 zł
 • budowa ciągu pieszo-rowerowego z Żuław i Gdańska na bursztynową Mierzeję. Etap Mikoszewo - Krynica Morska. Wybrane składniki, RPO WP- Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny, 15 384 000 zł
   

Powiat Pucki

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie

Rozwiązanie problemu utylizacji odpadów. 

Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Gmina Puck:
 • wspiera Rezerwat BEKA położony w obrębie Mościch Błot i Osłonina, organizuje i finansuje tam akcje sprzątania terenu rezerwatu przy udziale Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków
 • zajmuje się utrzymaniem i ochroną placu widokowego nad Zatoką Pucką tzw. „Kaczy Winkiel”
 • zajmuje się sprzątaniem plaż położonych nad Zatoką Pucką
 • od 2003 r. prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów typu PET, od 2006 r. wprowadzono zbiórkę odpadów szklanych a od 2012 r. papier
 • corocznie organizowane są zbiórki odpadów komunalnych wielkogabarytowych
 • odbywają się zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego tzw. „elektrośmieci”
 • organizuje i finansuje akcje zbierania śmieci w ramach obchodów „Dnia Ziemi”
 • sukcesywnie realizowany jest program usuwania wyrobów zawierających azbest
 
 
Miasto Puck:
 
 • rozbudowa sieci gazowej oraz realizacja zadań związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej
 • rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarna i deszczową
 • budowa ścieżek rowerowych
 • modernizacja kotłowni miejskiej
 • prowadzenie działań na rzecz selektywnej zbiórki odpadów
 • ochrona istniejącej zieleni wysokiej, zadrzewnianie miasta i nasadzenia zieleni niskopiennej ozdobnej, a także rewitalizacja parków miejskich
 • prowadzenie programu dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest
 • działania w ramach projektu „ZOSTERA” oraz „Ryby dla Zatoki”
 
 

Gmina Krokowa:

 • Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisewo
 • W związku z ustawą „śmieciową” jest prowadzona kampania informacyjna wśród mieszkańców
 

Gmina Władysławowo:

 • termomodernizacja szkół
 • „Czyste powietrze Gminy Miasta Władysławowo” - wymiana kotłów CO2 na gazowe, olejowe i kolektory słoneczne
 • rozwiązywanie problemów komunikacyjnych
 • program usuwania azbestu
 

Gmina Kosakowo:

 • utylizacja odpadów azbestowych z terenu gminy
 • Projekt „Rewitalizacja Zabytkowej Alei Lipowej w Mostach”. Prace obejmowały zagospodarowanie terenów zielonych, ciąg pieszo-jezdny, odwodnienie, małą architekturę, nasadzenia i zabiegi pielęgnacyjne
 • modernizacja i budowa dróg powiatowych i gminnych, mające na celu m.in. poprawę środowiska akustycznego gminy jak i jakości powietrza
 • wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, szafy sterowniczej na przepompowni ścieków P-6 oraz remont przepompowni ścieków P-2 w Dębogórzu
 • Projekt „Turystyczny Szlak Północnych Kaszub – budowa/przebudowa publicznej infrasturktury turystycznej – stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego” 
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • rozwiązanie problemu odpadów zawierających azbest
 • brak dbałości przez właścicieli o stan rowów melioracyjnych
 • nielegalne wysypiska śmieci
 • nielegalna zabudowa letniskowa (przyczyniająca się do degradacji środowiska i krajobrazu)
 • wywożenie odpadów do lasu i na pola
 • nie skanalizowany ruch turystów, rozdeptywanie i zaśmiecanie terenów leśnych i wydm
 • problem niewłaściwego zagospodarownia odchodów zwierzęcych na posesjach rolniczych
 • zapewnienie dobrego stanu czystości wody Morza Bałtyckiego i Zatoki Puckiej
 • uzyskanie wysokiej jakości wody pitnej
 • przenikanie zanieczyszczeń do wód podziemnych
 • przekroczenie standardu dopuszczalnego poziomu pyłu PM10
 • konieczność modernizacji i rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową na terenie miasta Puck
 • usprawnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Gmina Kosakowo wspólnie z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki” prowadzi rozmowy na temat przebudowy i modernizacji systemów odprowadzania wód opadowych z terenów zurbanizowanych i rolnych.
 • Współpraca ze Związkiem Międzygminnym Zatoki Puckiej 
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Powiat Trier-Saarburg i Gminy tego powiatu
 • Powiat Skuodas
 • Powiat Gliwicki
 • Miasto Puck: Konz (Niemcy), Stein (Niemcy), Gmina Cieszyn, Heze (Chiny), Gura Humorului (Rumunia)
 • Gmina Puck: Gmina Rytro, Oldendorf (Niemcy)
 • Gmina Kosakowo współpraca partnerska na podstawie porozumień: Gmina Żerków, Gmina Krościenko, Dukszty (Litwa), Heze (Chiny)
 • Gmina Krokowa: Schweich (Niemcy)
 • Miasto Władysławowo: Lamstedt, Maków Podhalański
 • Miasto Jastarnia: Wisła, Wałbrzych, Elbe Parey (Niemcy), Baabe (Niemcy) 
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Międzynarodowe projekty Gminy Władysławowo - Porozumienie Burmistrzów w sprawie poprawy sytuacji w zakresie emisji dwutlenku węgla.   

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Gmina Puck: "Gmina Fair Play".

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Gmina Kosakowo:

Nazwa projektu: Eko – Szkoła termomodernizacja szkół w powiecie puckim

 • Lata realizacji: 2011
 • Źródło dofinansowania: RPO
 • Kwota: 300 000,00 zł.
 

Gmina Puck:

Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Zdrada i Połczyno, gmina Puck

 • Źródło dofinansowania: PROW, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
 • Kwota: 553 018,88 zł
 

Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Starzyno, Starzyński Dwór i Werblinia oraz kanalizacji deszczowej w miejscowości Starzyno

 • Źródło dofinansowania: RPO
 • Kwota: 5 511 654,13 zł

 

Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Celbowie

 • Źródło dofinansowania: PROW, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
 • Kwota: 373 050,00 zł
 

Nazwa projektu: Kanalizacja sanitarna w Strzelnie i Łebczu

 • Źródło dofinansowania: EkoFundusz
 • Kwota: 4 400 000,00 zł
 

Gmina Krokowa:

 

Nazwa projektu: Dokończenie procesu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Żarnowiec

 • Lata realizacji: 2009-2013
 • Źródło dofinansowania: RPO
 • Kwota: 11.170,00 zł
 

Nazwa projektu: Budowa grupowego ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Minkowice gm. Krokowa.

 • Lata realizacji: 2010-2011
 • Źródło dofinansowania: PROW
 • Kwota: 2.090.000,00 zł
 

Nazwa projektu: Eko – Szkoła termomodernizacja szkół w powiecie puckim

 • Lata realizacji: 2010-2011
 • Źródło dofinansowania: RPO
 • Kwota: 751.000,00 zł
 

Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w pozostałych miejscowościach gminy Krokowa

 • Lata realizacji: 2012-2013
 • Źródło dofinansowania:PROW
 • Kwota: 1.710.000,00 zł 
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Tak


Lp.

Nazwa projektu

Nazwa programu

Wartość pozyskanych środków

1

Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Leśniewie

PRWO

Planowane dofinansowanie:

1 797 977 zł.

2

Przebudowa obszaru Kaszub północnych poprzez wykorzystanie specyfiki regionu w czasie sezonu letniego 2013

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Wnioskowana kwota:

35 000 zł.

3

Poprawa połączenia komunikacyjnego między portem morskim we Władysławowie i drogą wojewódzką nr 216, przez kontynuację przebudowych ul. Portowej

RPO

Wnioskowana kwota

5 025 000 zł.

4

Zakup maszyn i urządzeń do renowacji i zabezpieczenia kąpielisk w gminie Władysławowo w celu utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Wnioskowana kwota:

485 653 zł.

5

Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Jastarnia przez rozbudowę infrastruktury w rejonie mola spacerowego przy ul. Stelmaszczyka w Jastarni

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Przewidywana kwota dofinansowania

1 066 795,48 zł.

6

Piknik rodzinny w Nowej Przystani Rybackiej w Kuźnicy

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Przewidywana kwota dofinansowania

27 625 zł.

7

Bezpieczna kąpiel w Gminie Jastarnia

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Przewidywana kwota dofinansowania

    202 526,58 zł

8

Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w Gminie Jastarnia.

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Przewidywana kwota dofinansowania

136 255 zł.

Powiat Starogardzki

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin,
 • ochrona wód rzeki Wierzycy i jej zlewni,
 • ochrona wód rzeki Wietcisy i jej zlewni,
 • ochrona wód rzeki Wdy i jej zlewni,
 • zanieczyszczenie powietrza spowodowanego niską emisją,
 • zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych,
 • uciążliwości spowodowane transportem samochodowym – konieczność realizacji obwodnic z powiecie starogardzkim, a w szczególności w m. Starogard Gdański

Miasto Starogard:

 • mała świadomość ekologiczna mieszkańców powiatu,
 • zbyt mały udział produkcji energii elektrycznej i cieplnej z źródeł odnawialnych,
 • brak infrastruktury zabezpieczającej zwierzęta dzikie przed wtargnięciem na jezdnie;
 • brak infrastruktury umożliwiającej swobodne i bezpieczne przemieszczanie się zwierząt dzikich przez jezdnie.

Gmina Smętowo Graniczne:

 • Niski stopień skanalizowania Smętowa Gr.

Gmina Kaliska:

 • budowa sieci kanalizacyjnej,
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków

 

Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Miasto Starogard:

 • Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”.

Gmina Wiejska Kaliska-

 • budowa sieci kanalizacyjnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków w Kaliskach,
 • przebudowa kotłowni węglowej na opalaną biomasą

Gmina Miejska Czarna Woda:

 • Modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej,

Gmina Wiejska Starogard Gdański:

2007

 • budowa kanalizacji w Kokoszkowach ul. Leśna, 0,9 km
 • budowa kanalizacji sanitarnej w Zdunach, 3,7 km.
 • Budowa drugiej studni na ujęciu wody w Jabłowie

2009 

 • budowa kanalizacji w Kokoszkowach, 0,6 km.
 • Modernizacja oczyszczalni w Kokoszkowach

2010

 • budowa kanalizacji w Szpęgawsku, 2,1 km.
 • Budowa studni głębinowej na ujęciu w Kręgu
 • budowa kanalizacji w Żabnie 4,8 km
 • budowa kanalizacji Kolincz- Owidz- Barchnowy, 14 km

2011

 • Budowa kanalizacji w Szpęgawsku 2,2 km
 • Budowa kanalizacji w Dąbrówce 8,7 km
 • Budowa kanalizacji w Kokoszkowach 2.0 km
 • Budowa kanalizacji w Jabłowie 0,4 km
 • Budowa wodociągu Dąbrówka 0.5 km

2012

 • Budowa kanalizacji w Kokoszkowach 0,7 km
 • Budowa wodociągu w Kręgu 0,3 km
 • Budowa wodociągu w Okolu 0,4 km
 • Budowa wodociągu w Janinie 1,8 km
 • Budowa wodociągu w Trzcińsku 0,3 km

 

Zorganizowano i przeprowadzono prace związane ze zwalczaniem groźnego szkodnika kasztanowca- Szrotówek kasztanowcowiaczek

 • 2005 – 160 szt.,
 • 2006 – 90 szt.,
 • 2008 – 83 szt.,
 • 2010 – 79 szt.,
 • 2011 – 0,
 • 2012 - 0

Nowe nasadzenia drzew oraz krzewów:

 • 2005- 610 drzew, 145 krzewów
 • 2006- 450 drzew, 360 krzewów
 • 2007- 800 drzew, 210 krzewów
 • 2008- 820 drzew, 120 krzewów
 • 2009- 1030 drzew, 370 krzewów
 • 2010- 550 drzew, 30 krzewów
 • 2011 – 500 drzew, 350 krzewów
 • 2012 – 318 drzew, 500 krzewów


Gmina Smętowo Graniczne

 • budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopytkowo i Smętowo Graniczne (etap I) oraz punktu zlewnego w miejscowości Kopytkowo.
 • rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kopytkowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejascowości Smętowo Graniczne 2012-2013

Gmina Wiejska Skórcz:

 • wprowadzenie częściowej segregacji odpadów
 • rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy

Gmina Osiek:

 • skanalizowanie miejscowości Osiek
 • oddanie do użytkowania ni ścieków w Osieku
 • przystąpienie do Związku Gmin Wierzyca dot. gospodarki odpadami komunalnymi

Zakład Energetyki Cieplnej „STAR-PEC“ Sp. z o.o.:
Ograniczenie zużyć węgla, emisji zanieczyszczeń do powietrza:

 • Modernizacja kotłowni i podnoszenie sprawności wytwarzania energii cieplnej oraz ograniczenie strat w przesyle i dystrybucji energii cieplnej.
 • Termomodernizacja obiektów własnych.
 • Modernizacja systemów automatyki z zastosowaniem falowników (zmniejszenie zużycia energii elektrycznej)
 • Modernizacja systemu oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego. 
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • gospodarka odpadami, słabo rozwinięta segregacja odpadów,
 • ochrona powietrza atmosferycznego (niska emisja), smog w Starogardzie Gdańskim (szczególnie w okresie grzewczym).
 • zanieczyszczenie wód podziemnych,
 • hałas komunikacyjny,
 • budowa systemu kanalizacyjnego,
 • bezpieczeństwo energetyczne gminy,
 • rekultywacja jezior w celach rekreacyjnych, turystycznych 
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

Gminy utworzyły Związek Gmin Wierzyca w celu wspólnego gospodarowania odpadami komunalnymi.
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las“ Sp. z o.o.
Ogłoszenia wywieszone na tablicy ogłoszeń i BIP
Racjonalizacja gospodarki odpadami w 18 gminach regionu poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. Gmina Miejska Starogard Gdański jest inicjatorem powołania spółki oraz jej głównym udziałowcem.
 

Realizacja współpracy partnerskiej

http://www.powiatstarogard.pl/index.php?page=ba3808886a2fa61eeb2fff85594ebb40

Powiat Wolsztyński oraz Miasto i Gmina Wolsztyn

 • Limerick Country (Irlandia)
 • Rejon polesski, obwód kaliningradzki (Rosja)
 • Rejon solecznicki (Litwa)

Gmina Kaliska:

 • Współpraca partnerska z miastem Reinfeld od 1998 r. 
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Miasto Starogard:

 • w projekcie grantowym z miastem Hillerod w Danii,
 • wymiana uczniów pomiędzy miastami partnerskimi - Starogardem Gd., a Diepholz w Niemczech.


 

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Miasto Starogard:

 • tytuł Finalisty ogólnopolskiego konkursu „Grunt na Medal”,
 • tytuł „Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju 2011”.

Gmina Kaliska:

 • Nagroda „HIT 2012“ za działalność na rzecz społeczności gminnej,
 • certyfikat za udział w programie „Samorząd wspierający szkołę z pasją“ 
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Powiat Starogardzki:

 • Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2732G Ocypel - Drewniaczki
  • lata realizacji: 2010-2011
  • źródło dofinansowania: Europejski fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013
  • Oś Priorytetowa 8
  • Kwota dofinansowania: 4.124.723,93 zł
 • Nazwa projektu: Oznakowanie turystycznych tras rowerowych w powiecie starogardzkim wraz z budową infrastruktury towarzyszącej
  • Lata realizacji: 2010
  • źródło dofinansowania: Europejski fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013
  • Oś Priorytetowa 8
  • Kwota: 991.931,62 zł

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • Nazwa projektu: Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Kopytkowie
  • źródło dofinansowania: SAPARD
  • Kwota: 488 000 zł
 • Nazwa projektu: Termomodernizacja Szkoły Państwowej w Smętowie Granicznym
  • Źródło dofinansowania: EOG
  • Kwota: 275 000 EURO

Gmina Wiejska Lubichowo:

 • Nazwa projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowych w Gminie Lubichowo etap I
  • Lata realizacji: 2010-2011
  • Źródło dofinansowania: Regionalny program operacyjny dla województwa Pomorskiego
  • działanie 82
  • Kwota: 1.671.761,88 zł

Gmina Wiejska Kaliska:

 • Nazwa projektu: Przebudowa kotłowni węglowej na opalaną biomasą wraz z termomodernizacją 4 obiektów użyteczności publicznej
  • Lata realizacji: 2012 - 2013
  • Źródło dofinansowania: Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  • Kwota: 3 688 517 zł
 • Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacyjnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Piece i Frank wraz z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków w Kaliskach
  • Lata realizacji: 2011 - 2013
  • Źródło dofinansowania: Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  • Kwota: 9 030 898,25 zł

Gmina Wiejska Starogard Gdański:

 • Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie części Gminy Starogard Gdański.
  • Lata realizacji: 2009- 2011
  • Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  • Dofinansowanie: 2 445,11 tys. zł. Całkowita wartość projektu: 4 561,99 tys. zł.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce- Gmina Starogard Gdański i Jabłówku- Gmina Bobowo
  • Lata realizacji: 2010-2011
  • Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013
  • Kwota dofinansowania 1 350,98 tys. zł, całkowita wartość projektu: 1 929,97 tys. zł
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kokoszkowy, Żabno wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Żabno
  • Lata realizacji: 2010-2011
  • Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Kwota dofinansowania: 996,02 tys. zł, całkowita wartość zadania: 1 725,17 tys. zł.
 • Termomodernizacja budynków szkół w Gminie Starogard Gdański
  • Lata realizacji: 2010-2011
  • Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego
  • Kwota dofinansowania: 677,32 tys. zł, całkowita wartość zadania: 1 583,41 tys. zł
 • Budowa kanalizacji w Kolinczu, Rywałdzie i Kokoszkowach wraz z budową wodociągu w Kokoszkowach
  • Lata realizacji: 2011-2013
  • Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Kwota dofinansowania: 1713,8 tys. zł, całkowita wartość zadania: 2883,20 tys. zł

Gmina Miejska Czarna Woda:

 • Projekt pn."Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Woda - etap I" uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planowana wartość zadania wynosi 1 780 171.18 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 1 142 073.12 zł, co stanowi 70 % wartości kosztów kwalifikowanych. W ramach tej inwestycji wykonano ponad 7 km sieci kanalizacji sanitarnej, do której podłączonych zostanie ponad 180 nieruchomości. Możliwość korzystania z kanalizacji sanitarnej uzyska ok. 900 mieszkańców Czarnej Wody.
 • Projekt pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Woda - etap II" realizowany był w latach 2010-2011. Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie - w ramach działania "Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość zadania wynosi 1 526 760 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 938 313.00 zł, co stanowi 75 % wartości kosztów kwalifikowanych. W ramach tej inwestycji wykonano 7769,6m sieci kanalizacji sanitarnej, 151 przyłączy kanalizacyjne i dwie przepompownie ścieków. Inwestycja przyczyni się do poprawy jakości życia prawie 550 osób.

Gmina Osiek

 • „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Osiek“
  • Lata realizacji: 2005-2007
  • Źródło dofinansowania Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego z Urzędu Wojewódzkiego
  • Kwota: 2 026 445,89

Gmina Miejska Starogard Gdański

 • Nazwa projektu: Likwidacja azbestu
  • Lata realizacji: 2009-2012
  • Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  • Kwotadofinansowania: 2009 r. - 1362 zł, 2012 r. - 29860 zł
 • Nazwa projektu: Czyste Powietrze Pomorza
  • Lata realizacji: 2011-2012
  • Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  • Kwota dofinansowania: 2011 r. - 49800 zł, 2012 r. - 155502 zł 
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Gmina Miejska Skórcz:

 • nazwa projektu: „Zagospodarowanie przestrzenne Parku Miejskiego w Skórczu”
  • nazwa programu UE: objęty Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
  • Koszt całkowity: 1 017 025,41 (dofinansowanie w 2012 r. – 410 266,00 zł)
 • Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w m. Skórcz – etap IV iV,
  • Lata realziacji 2007-2013: Regionalny Program Operacyjny,
  • Koszt całkowity 4 222 876,22 (dofinansowanie w roku 2012 - 410 266,00 zł)

Gmina Wiejska Osiek:

 • „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miescowości Osiek, Wycinki i Jaszczerz (Gminie Osiek)“
  • Nazwa programu UE: Konkurs 8.2-5 (Działanie 8.2 Lokalna Infrastruktura Ochrony Środowiska RPO WP 2007-2013)
  • Przewidywana kwota dofinansowania ok. 7 mln zł
  • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania . Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem: uzyskano pozwolenie na budowę

Miasto Starogard:

 • Nazwa projektu: „Budowa kanalziacji sanitarnej w Staorgardzie Gdańskim“ 2013-2014
  • Nazwa programu UE: POIiŚ
  • Przewidywana kwota dofinansowania: 3 923 928,54 zł
 • Nazwa projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic Rolnej, Heweliusza w Starogardzie Gdańskim” 2013 2014
  • Nazwa programu: RPO WP
  • Przewidywana kwota dofinansowania: 8 792 933,24 zł

Gmina Wiejska Skórcz:

 • Nazwa projektu: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Skórcz - budowa kolektora sanitarnego „Północ" – „Pączewo“
  • Nazwa programu UE: Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej“ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
  • Kwota dofinansowania : 800 967,00 zł
  • Została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Gminą Skórcz. Realizacja inwestycji została rozpoczęta w roku 2012, zakończenie w 2013 r.
 • Nazwa projektu: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Skórcz - budowa kolektora sanitarnego „Północ" - Czarnylas"
  • Nazwa programu UE: Działanie 321"Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
  • Kwota dofinansowania : etap konkursu

Gmina Wiejska Zblewo:

 • Nazwa projektu: „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Zblewo – etap I“
  • Nazwa programu UE: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013,
  • Kwota dofinansowania : 5 285 470,30 zł wartość całego projektu: ponad 13 mln zł, w tym koszty kwalifikowane ponad 9,15 mln zł

 

Powiat Sztumski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • niedostatecznie zorganizowany system gospodarki odpadami,
 • niewystarczający stan i zasięg sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • zły stan niektórych odcinków dróg,
 • niewystarczająca świadomość ekologiczna mieszkańców,
 • niepoprawna gospodarka rolna. 
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Gmina Mikołajki Pomorskie

 • Zakup pojemników na segregacje odpadów
 • Montaż kolektorów słonecznych na budynkach
 • Selektywna zbiórka odpadów

Gmina Dzierzgoń

 • Budowa wodociągu i kanalizacji w gminie, skanalizowano około 98% mieszkańców, dostęp do bieżącej wody ma około 99,7% społeczeństwa

 

Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • Wypalanie traw,
 • niewłaściwa segregacja odpadów komunalnych,
 • dzikie wysypiska śmieci,
 • nielegalne zrzuty gnojowicy przez rolników,
 • azbest. 
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

Gmina Dzierzgoń nawiązała współpracę partnerską z miastem i gminą Tczew dotyczącą wspólnej polityki związanej z gospodarką odpadową .
 

Realizacja współpracy partnerskiej
 • Współpraca kulturalna – między młodzieżowym chórem ze Sztumu, a Chórem Ludowym z Ritterhude (1998, 1999 r.). Wymiana została dofinansowana przez Komisję Europejską w ramach programu Miasta Partnerskie.
 • Rok 11.1998 – 03.1999 – młodzież ze Sztumu przebywała 3,5 miesiąca w Kanadzie, a młodzież z Kanady 3,5 miesiąca w Sztumie. Program był dofinansowany przez stronę kanadyjską oraz Fundację Zaopatrzenia Wsi w Wodę z Warszawy.
 • Rok 1998 i 1999 – grupy młodzieży szkolnej z Zespołu Szkół w Sztumie oraz Gimnazjum w Osterholz - Scharmbeck odwiedziły się wzajemnie i zapoznały ze sposobami nauczania i realiami szkolnymi swoich gmin
 • Grupa 50 Sztumian przebywała z tygodniową wizytą w Val de Reuil (maj 1999 r.), a 20 mieszkańców francuskiego miasta gościło w Sztumie w lipcu 2000 r. Wyjazd dofinansowany był ze środków Unii Europejskiej.
 • Gmina Dzierzgoń stale współpracuje z Gminą Sittensen

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Brak danych 

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
 • 1995 r. nagroda Ministra Ochrony Środowiska za nowoczesną technologię zastosowaną przy budowie oczyszczalni ścieków w Dzierzgoniu ,
 • 1995 r. – nagroda Prezydenta RP za III miejsce w konkursie na najbardziej ekologiczną gminę w Polsce ,
 • 1996 r.- nagroda Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w konkursie na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich ,
 • 1997 r. Międzynarodowa nagroda Henryka Forda za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego ,
 • 1997 r. – nagroda brytyjskiego funduszu Know How w konkursie Euromiasto ,
 • 2000 r. – wyróżnienie w konkursie Innowacje w Miastach . Miasto 2000.
 • 2000 r. certyfikat ogólnopolskiego konkursu „ Gmina przyjazna środowisku”
 • 2001 r. nagroda City Towards Compilance Award 2001 przyznana przez Komisję Europejską za dążenie do spełnienia standardów europejskich w dziedzinie ochrony środowiska,
 • 2002 r. – Międzynarodowe wyróżnienia za najlepsze praktyki w polepszaniu środowisk, w którym żyjemy, przyznana przez ONZ i władze miasta Dubaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
 • 2004 r. nagroda przyznawana przez Ministerstwo Ochrony Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w konkursie Nasza Gmina w Europie
 • 2009 r. I miejsce w kategorii zmniejszenia energochłonności w konkursie pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego


 

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
 • Projekt pod nazwą „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu - budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego”. (obecnie realizowany)
 • Projekt pod nazwą „Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu.”. (obecnie realizowany)
 • Projekt pod nazwą „Poprawa efektywności wykorzystywania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Sztum – termomodernizacja Zespołu Szkół w Czerninie oraz Przedszkola Publicznego nr 1 w Sztumie”. (Zrealizowany)
 • Projekt pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola”. (Zrealizowany) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Tytuł operacji „ Budowa sieci kanalizacji dla obszaru części Sztumskiego Pola ” 

 

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Projekt pn. „Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy” w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie ‘’, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ‘’ Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013.
 

Powiat Słupski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • ograniczenia związane z przyciąganiem inwestorów,
 • racjonalne używanie energii,
 • Prawidłowa gospodarka wodno – ściekowa 
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • rozwój sieci wodno – kanalizacyjnej,
 • rozwój energetyki odnawialnej,
 • likwidacja mogielnika w Bięcinie,
 • termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, 
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • poprawa jakości wód powierzchniowych,
 • nielegalne składowiska odpadów
 • wymiana pokryć eternitowych  
 • uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej
 • problemy z segregacją odpadów
 • nadal zbyt niska świadomość ekologiczna części mieszkańców powiatu.  
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Gmina Damnica - bd
 • Gmina Dębnica Kaszubska - nd
 • Gmina Główczyce - bd
 • Gmina Kobylnica -współpraca z miastem Słupsk i gminą Słupsk w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej, współpraca ze Strażą Gminną w zakresie realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • Gmina Kępice - pozyskiwanie ekologicznego paliwa do gminnych kotłowni opalanych biomasą
 • Gmina Potęgowo
  • firma Elwoz – edukacja w zakresie segregacji, współpraca z powiatem słupskim przy Programie usuwanie eternitu,
  • Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi, Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie
 • Gmina Słupsk - współpraca z NFOŚiGW w Warszawie przy projektach związanych z oświetleniem solarno - hybrydowym
 • Gmina Smołdzino - bd
 • Gmina Ustka - nie
 • Miasto Ustka - bd 
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Gmina Damnica - bd
 • Gmina Dębnica Kaszubska - Gmina Schwarzenbek (Niemcy)
 • Gmina Główczyce - bd
 • Gmina Kobylnica - Gminy: Kościelisko, Zaraszyn, Walce, Przemęt, Valga (Estonia), Valka (Łotwa), Nižnà Sitnica, Ol`ka, Tvrdosin (Słowacja), Mala Moravka (Czechy), Weiβenburg (Niemcy, Valas-les-Bains ( Francja), Uusikaupunki, Orimattila ( Finlandia), Östhammar (Szwecja), Batonyterenye (Węgry) Durbuy (Belgia)
 • Gmina Kępice - bd
 • Gmina Potęgowo - Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi, Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie
 • Gmina Słupsk - współpraca partnerska zz Gminą Raba Wyżna
 • Gmina Smołdzino - nie
 • Gmina Ustka - nie
 • Miasto Ustka - miast partnerskie gminy Miasto Ustka: Kappeln ( Niemcy), Homecourt (Francja), Pioniersk (Obwód kaliningradzki Federacji Rosyjskiej), Palanga (Litwa), Słupsk, Bielsko- Biała

 

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Gmina Damnica -bd

Gmina Dębnica Kaszubska - nie

Gmina Główczyce - bd

Gmina Kobylnica  

 • Teatralne Multi-Culty 2012” - w dniach 10-15 lipca 2012r. gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy gościło dwudziestoosobowe grupy młodzieży z państw należących do Grupy Wyszehradzkiej. Młodzi Czesi, Słowacy, Węgrzy i Polacy w wieku 10-16 lat wraz z opiekunami uczestniczyli w projekcie współfinasowanym przez „International Visegrad Fund”. W ramach festiwalu teatralnego odbyło się wiele ciekawych zajęć jak: warsztaty teatralne, gry i zabawy integracyjne, wspólne mecze, wycieczki, w ramach podsumowania projektu w piątek 13 lipca w Sali teatralnej Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy ości zaprezentowali spektakle lokalnych grup teatralnych i tanecznych oraz podzielili się wiedzą o swoich rodzimych miejscowościach. Głównym celem projektu było budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez integrację młodych ludzi z czterech sąsiadujących państw :Polski, Czech, Słowacji i Węgier .Gmina Kobylnica corocznie organizuje spotkania kulturalne i wymianę młodzieży ze swoimi partnerami ramach programu Town Twinning- miasta i gminy bliźniacze 2004-2006 oraz Europa dla obywateli 2007-20013 – spotkania miast partnerskich, a także w ramach programu Comenius, finansowanego prze Unię Europejską.

Gmina Kępice - bd

Gmina Potęgowo - nie

Gmina Słupsk - nie

Gmina Smołdzino - nie

Gmina Ustka - nie

Miasto Ustka

 •  przystąpienie o porozumienia między burmistrzami w 2012r.: INTERFACE PLUS – INNOVATITIVE INVESTMENTS FOR IMPROVED PUBLIC PASSAGER TRABSPORT IN SBA – AN UPGRADE OF THE INTERFACE PROJEKT- „INTEREFACE PLUS”- projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznego Południowy Bałtyk 2007-2013: BALTIK AMBER COAST – DEVELOPMENT OF CROSSBORDER AREA THROUGH BUILDING UP AND MODERNIZATION OF TOURISM INFRASTRUCRURE- projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa- Polska- Rosja 2007-2013
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Gmina Damnica - nie
Gmina Dębnica Kaszubska - nie
Gmina Główczyce - bd
Gmina Kobylnica

 • Słupska Izba Przemysłowo – Handlowa na Region Słupski – Laur Słupskiej Izby Przemysłowo- Handlowej dla Urzędu Gminy Kobylnica za stwarzanie warunków rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy w 2012r. oraz dynamiczny rozwój infrastruktury w okresie 2010 – 2012
 • Fundacja Innowacji i Rozwoju – Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – tytuł Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju – 2012 ( kategoria : innowacyjna gmina, podkategoria; mina wiejska )
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Promocji Gmin Polskich – lider Zielonej Energii – Nagroda za dobre praktyki rozwijaniu energetyki odnawialnej w ramach projektu „ Nasza gmina chroni klimat”
 • Rzeczpospolita – Najlepsza mina Wiejska – IV miejsce w rankingu samorządów Rzeczpospolitej 2011
 • Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Laur Gospodarności – Wyróżnienie w kategorii „Rozwój kapitału społecznego”
 • Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Laur Gospodarności - Wyróżnienie w kategorii „Harmonijny rozwój”
 • Newsweek Polska, Związek Powiatów Polskich – I miejsce w rankingu Energii Odnawialnej w 2010r.
 • Newsweek Polska, Związek Powiatów Polskich - I miejsce w Rankingu Gmin wiejskich w 2010r.
 • Newsweek Polska – I miejsce w Rankingu Energii odnawialnej 2009r.
 • Newsweek Polska- -I miejsce w Rankingu gmin wiejskich w 2009
 • Związek Powiatów Polskich – Honorowy tytuł „Dobry Polski samorząd 2010” za zajęcie I miejsca w ogólnopolskim rankingu Gmin Związku Powiatów Polskich w kategorii gmin wiejskich
 • Fundacja Innowacji i Rozwoju – „Innowacyjna Gmina” konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji”
 • Newsweek Polska – I miejsce w rankingu Newsweek Polska „ Najlepsze miny i powiaty w Polsce”
 • Rzeczpospolita – Najlepsza mina wiejska – IX miejsce w rankingu samorządów „Rzeczpospolita „ 2009
 • Marszałek Województwa Pom0orskiego – Gmina Managar 2009 II miejsce w konkursie za najlepiej zarządzaną gminę w woj.. Pomorskiem w kat. Gmin wiejskich
 • Związek Powiatów Polskich – I miejsce w 2008r. w ogólnopolskim Rankingu /Gmin Związku Powiatów Polskich kategorii gminy wiejskie
 • Gminess – Oskar sportowy w kategorii „Gminne wydarzenie sportowe” za organizację Biegu olimpijskiego w Kwakowie 2008
 • Fundacja Innowacji i Rozwoju – wyróżnienie w kat. Innowacyjna gmina konkursie „Krajowi Liderzy innowacji 2008”
 • Ministerstwa rozwoju Regionalnego, Gazeta Prawna, Bank Gospodarstwa Krajowego, Ernst & Young – 6 miejsce w ogólnopolskim rankingu „Europejska Gmina Europejskie Miasto 2008”
 • Marszałek Województwa Pomorskiego, Uniwersytet Gdański, Bałtycki Instytut Gmin. MG S.A. – Gmina Manager 2008 zajęcie III miejsca w konkursie na najlepiej zarządzana gminę w woj. Pomorskiem w kat. Gmin wiejskich
 • Związek Powiatów Polskich – II miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Gmin Związku Powiatów Polskich w kat. Gmin wiejskich 2007
 • Marszałek Województwa Pomorskiego, Pomorskie Towarzystwo Promocji Sportu, pomorski Portal Sportowy M Sport, Gmina Przyjazna Sportowi Pomorskie Oskary Sportu za wkład samorządu w rozwój w promocję kultury fizycznej w woj. Pomorskim 2007
 • Związek powiatów polskich – II miejsce w 2006 r w kat. Min wiejskich w Ogólnopolskim rankingu gmin Związku Powiatów Polskich
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej, gazeta wyborcza, Fundacja Agory, Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja im. St. Batorego, Bank Światowy – wyróżnienie za pojęcie dodatkowego wyzwania realizacji zadań fakultatywnych w ramach kontynuacji akcji „Przejrzysta Polska 2006
 • Fundacja Trzeźwy umysł, Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych – Kampania profilaktyczna „zachowaj trzeźwy umysł”
 • Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, Sejmik Województwa Pomorskiego, Pomorski Kurator Oświaty – Laureat II Edycji Konkursu „Samorząd Przyjazny Oświacie” w kat. Gmin wiejskich 2008
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Gazeta Wyborcza, Fundacja Agory, Polsko-Amerykanka ?Fundacja Wolności, Fundacja im. Batorego, Bank Światowy- Certyfikatu za udział w akcji „Przejrzysta Polska” w 2005
 • Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, Sejmik Województwa Pomorskiego, Pomorski Kurator Oświaty – Laureat II edycji konkursu „samorząd Przyjazny Oświacie” 2005
 • Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność „Regionu Gdańskiego, Sejmik Województwa Pomorskiego, Polski Kurator Oświaty – Wyróżnienie I Edycji Konkursu „Samorząd
 • przyjazny oświacie” w kat. Gmin wiejskich 2004
 • Centrum Badan Regionalnych – Dyplom Srebrnej Setki Samorządów w uznaniu za inwestycje w rozwój lokalny w latach 2000-2002
 • Krajowa Izba Gospodarcza- Gmina Fair Play 2002
 • Krajowa Izba Gospodarcza – Honorowe Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Gmina Fair Play 2002 w kat. Gmin wiejskich i małych miast

Gmina Kępice - Gmina Przyjazna Środowisku 2004r.
Gmina Potęgowo - nie
Gmina Słupsk

 • 16 lipca 2012r. w Warszawie ogłoszono ostateczne wyniki Rankingu Samorządowców w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej 2012, gmina Słupsk zajęła II miejsce w kategorii gmina wiejska. Gmina Słupsk zdobyła 64,12 pkt., w tym 36,15 pkt. Za sytuację finansową, a w 27,98 pkt. 

Gmina Smołdzino - nie
Gmina Ustka - nie
Miasto Ustka

 • Perła Pomorza (2001)- nagroda w plebiscycie Dziennika Bałtyckiegi9 i Radia Plus, Złota Kotwice (2007)- za promenad dolną, Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Ustki; Dyplom Uznania (2007) za kontynuację idei dwumiasta, Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Ustki; Modernizacja Roku 2007- finalista konkursu za adaptacje budynku szkoły na siedzibę miasta; Perła w koronie pomorza (2008)- certyfikat w plebiscycie na 10 największych atrakcji turystycznych województwa pomorskiego; Najlepsza miejsca gmina (2009) – laureat rankingu Rzeczpospolitej , Dyplom za działalność dla zrównoważonego rozwoju energetycznego (2009) – Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energe Cites”; Gmina Dbająca o finanse mieszkańców (2010)- -wyróżnienie, Wawrzyn Polskiej turystki ( 2010), tytuł najbardziej innowacyjnej gminy (2010), Najlepsze miejsce nad Bałtykiem (2011), Najlepszy kurort Pomorza (2012).

 

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Gmina Damnica -

 • Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, Stara Dąbrowa
  • Lata realizacji: 2006 - 2011
  • Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich
  • Kwota: 1 504 822,00 zł

Gmina Dębnica Kaszubska -

 • Nazwa projektu: Modernizacja oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dębnicy Kaszubskiej
  • Lata realizacji: 2005-2007
  • Źródło dofinansowania: EkoFundusz
  • Kwota: 2 385 000 zł
 • Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w Krzyni, Niemczewie, Goszczynie, Motarzynie i Kotowie
  • Lata realizacji: 2009-2010
  • Źródło dofinansowania: Fundusz UE w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
  • Kwota: 4 683 678 zł
 • Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w m-ci Bukowo, Gałęzów, Niepoględzie,- II etap
  • Lata realizacji: 2010-2011
  • Źródło dofinansowania: Fundusz UE w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
  • Kwota: 3 000 041 zł
 • Nazwa projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową i wymianą źródła ciepła gm. Dębnica Kaszubska
  • Lata realizacji: 2011 r
  • Źródło dofinansowania: Fundusz UE w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
  • Kwota: 1 077 279 zł
 • Nazwa projektu: Energia odnawialna – instalacje solarne i geotermalne dla mieszkańców Gminy Dębnica Kaszubska
  • Lata realizacji: 2011
  • Źródło dofinansowania: Fundusz UE w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
  • Kwota: 2 026 808 zł
 • Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Dębnica Kaszubska –III etap
  • Lata realizacji: 2012- 2014
  • Źródło dofinansowania: Fundusz UE w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
  • Kwota: 6 822 420 zł

Gmina Główczyce

 • Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Główczyce
  • Lata realizacji: 2010-2012
  • Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (RPO WP 2007-2013)
  • Kwota: 1 668 030,49 zł
 • Nawa projektu: Budowa oczyszczalni ścieków na pobrzeżu SPN w Stowięcinie
  • Lata realizacji: 2009-2012
  • Źródło finasowania: Europejki Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju8 Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013)
  • Kota: 1 175 401,0)

Gmina Kobylnica 

 • Nazwa projektu- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kwakowie, Kobylnicy, Słonowicach i Sycewicach (montaż pomp ciepła, termomodernizacją budynków)
  • Lata realizacji- czerwiec- sierpień 2010r.
  • Źródło dofinansowania – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – m2013
  • Nakłady na inwestycję/kwota dofinasowania – 0,23 mln zł / 0,12 mln zł
 • Nazwa projektu – Remont świetlicy i adaptacja na ośrodek prac z młodzieżą w Kuleszewie (montaż pomp ciepła i lamp solarnych )
  • Lata realizacji – 2010r.
  • Źródło dofinansowania – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  • Nakłady na inwestycję/ Kwota dofinasowania- 0,02 mln zł/ 0,01 mln zł
 • Nazwa projektu – Program wykorzystania energii słonecznej na terenie Gminy Kobylnica (zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej, budynkach komunalnych oraz indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kobylnica)
  • Lata realizacji – 2011 – 2012r.
  • Źródło dofinansowania – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego la Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013
  • Przewidywana kwota dofinasowania – 6,0 mln zł
 • Nazwa projektu – Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wodnej w Kobylnicy oraz sieci wodociągowej Bolesławice – Reblino wraz z przyłączami
  • Lata realizacji – 2010 - 2011
  • Źródło dofinansowania – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
  • Nakłady na inwestycję/ kwota dofinasowania – 947 263,95 zł/ 355 951,00 zł
 • Nazwa projektu – Budowa drogowego oświetlenia solarnego na terenie Gminy Kobylnica
  • Lata realizacji – 2012 - 2013
  • Źródło dofinansowania – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013
  • Nakłady na inwestycję / kwota dofinasowania – 442 897, 91 zł/ 177 019,00 zł
 • Nazwa projektu – Program wymianu wyrobów zawierających azbest w Gminie Kobylnica ( demontaż, zbieranie, transport, i unieszkodliwianie azbestowych pokryć dachowych )
  • Lata realizacji – 2011r.
  • Źródło dofinansowania – program realizowany przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsk, który pełni rolę instytucji wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  • Nakłady na inwestycję/ kwota dofinasowania – 27 667,00 zł / 19 367,00 zł
 • Nazwa projektu Program wymianu wyrobów zawierających azbest w Gminie Kobylnica ( demontaż, zbieranie, transport, i unieszkodliwianie azbestowych pokryć dachowych )
  • Lata realizacji – 2012r.
  • Źródło dofinansowania- – program realizowany przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsk, który pełni rolę instytucji wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  • Nakłady na inwestycję/ kwota dofinasowania – 27 276,04 zł/ 19 093,00 zł
 • Nazwa projektu – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - szkół podstawowych w Kwakowie, Kobylnicy, Kończewie – projekt stanowi przedsięwzięcie partnerskie Gminy Kobylnica, gminy Słupsk, i Powiatu słupskiego w ramach projektu uzyskano dofinasowanie na termomodernizację 19 obiekt w z ternu powiatu słupskiego
  • Lata realizacji – 2012 - 2013
  • Źródło dofinansowania – środki NFOŚGW zgromadzone na Rachunku klimatycznym w ramach Programu Priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS – Green
  • Investment Scheme ), część 1 – zarządzanie energią odnawialną w budynkach użyteczności publicznej.
  • Nakłady na inwestycję / kwota dofinasowania1 989 434,00 zł, dofinasowanie dla Gminy Kobylnica w wysokości 946 807,00 zł
  • Kwota
 • Nazwa projektu – Budowa przyłączeń budynków w miejscowościach: Reblinom, Reblino, Bolesławice i Kruszyna dla zbiorczego systemu kanalizacyjnego
  • Lata realizacji – 2012 – 2013
  • Źródło dofinansowania – środki NFOŚ i GW
  • Nakłady na inwestycję/ kwota dofinasowania – 405 317,73 zł

Gmina Kępice -

 • Nazwa projektu - Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Aglomeracji Kępice w miejscowości Kępice, Biesowice, Ciecholub, Pustowo, Płocko i Przytocko”
  • Źródło dofinansowania- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013
  • Kwota- ok. 4 800 tys. Zł
 • Nazwa projektu - Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Aglomeracji Kępice w miejscowości Barcino, Obłęże, Osieki i Barwino – I etap”
  • Kwota- ok. 2 500 tys. zł

Gmina Potęgowo -

 • Nazwa projektu: Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji na terenie aglomeracji Potęgowo
  • Lata realizacji: 2007-2013
  • Źródło dofinansowania: RPO WP
  • Kwota: 6 366 489,93zł.
 • Nazwa projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Poganice - Żochowo
  • Lata realizacji: 2009-2010
  • Źródło dofinansowania: PROW
  • Kwota: 1 234 673,00 zł.

Gmina Słupsk -

 • Nazwa projektu Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Słupsk
  • Lata realizacji: 2012r.
  • Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, Działanie: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
  • Kwota: koszty inwestycyjne projektu ; 702 100,33 zł
  • Kwota dofinasowania: 285 405,00 zł
 • Nazwa projektu: Montaż oświetlenia drogowego, zasilanego hybrydowo w Gminie Słupsk
  • Lata realizacji 2009-2013
  • Zakres: zamontowano 60 lamp w miejscowościach: Wieszyno, Włynkówko, Włynkowo, Głobino, Kusowo, Stanięcino, Wierzbięcin, Bierkowo
  • Źródło dofinansowania: Program rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013, Działanie:321 : Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
  • Koszty inwestycyjne projektu; 821283,69, kwota dofinasowania: 333 855,15 zł


Gmina Smołdzino -

 • Nazwa projektu: Ochrona Bałtyku i Słowińskiego Parki Narodowego poprzez modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Smołdzinie”
  • Lata realizacji: 2009
  • Źródło dofinansowania: Ekofundusz w kwocie 789000,00 zł, pożyczka z WFOŚ 980000,00 zł, całkowita kwota 2 036 000,00 zł

Gmina Ustka - brak informacji
Miasto Ustka -

 • Nazwa projektu: EKOTURYSTYKA- nowa gałąź współpracy miast partnerskich Ustki i Pionierska
  • Lata realizacji: 2009
  • Źródło dofinansowania; Fundusz Młodych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych/Wsparcie udzielone przez Islandie, Lichtenstein i Norwegie przez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
  • Kwota: 9 963,63 EURO


 

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Gmina Damnica - nie
Gmina Dębnica Kaszubska - brak informacji
Gmina Główczyce -

 • Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dargoleza, Poole Wielkie, Gorzyno, Stowięcino wraz z przepompowaniami i przyłączami
  • Nawa programu UE: Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
  • Przewidywana kwota dofinansowania: 2 046 375,0 zł

Gmina Kobylnica

 • Nazwa projektu – budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Reblino i Reblinko
  • Przewidywana kwota dofinasowania – 871 214,00 zł
  • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania. Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem? - weryfikacja wniosku
 • Nazwa projektu - Program wymiany wyrobów zawierających azbest w Gminie Kobylnica ( demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestowych pokryć dachowych )
  • Lata realizacji – 2013r.
  • Źródło finasowania – program realizowany przy współudziale środków z WFOŚ i GW w Gdańsku. Który pełni rolę instytucji wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  • Przewidywana kwota dofinasowania – 70 % nakładów poniesionych na realizację inwestycji
  • Czy został złożony wniosek o finasowanie i uzyskano promesę finansowania - tak
Gmina Kępice

 • „Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Aglomeracji Kępice w miejscowości Kępice ul. Kopernika i I-go Maja oraz w m. Korzybie-
 • ok. 700ys. zł

Gmina Potęgowo -

 • nazwa projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacji w miejscowości Grąbkowo
  • nazwa programu UE – PROW 2007-2013
  • przewidywana kwota dofinansowania: 372 746,00 zł.
 • nazwa projektu: Przygotowanie dokumentacji technicznej dla Wielofunkcyjnego Ośrodka Przemysłowo – Usługowego w Potęgowie
  • nazwa programu UE – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  
  • przewidywana kwota dofinansowania: 332 285,00 zł.

 

 • nazwa projektu: Wyposażenie placu przy remizie w Łupawie w infrastrukturę do organizacji imprez plenerowych
  • nazwa programu UE – PROW 2007-2013
  • przewidywana kwota dofinansowania: 25 416,00 zł.
    
 • Została podpisana umowa o dofinansowanie i projekt jest w trakcie realizacji.

Gmina Słupsk  

 • Nazwa projektu: Zabezpieczeni przed degradacja obszaru chronionego Doliny Moszczenicki
  • Nazwa programu UE – za pośrednictwem Słowińskij Gupy Rybackiej
  • Przewidywana kwota dofinasowania: 235 344,71 zł
 • Czy został złożony wniosek o finasowanie i uzyskano promesę finasowania i jest na etapie wykonawstwa

Gmina Smołdzino  

 • Nazwa projektu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Smołdzino”
 • Nazwa programu: UE PROW „Odnowa wsi i rozwój”
 • Przewidywana kwota dofinasowania: 4 000 000,00

Gmina Ustka - nie
Miasto Ustka

 • Nazwa pojęku: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości świadczenia usług edukacyjnych
  • nazwa projektu UE: PO Kapitał Ludzki przewidywana kwota dofinasowania: 1 691 410, 29 zł
  • Projekt jest w fazie oceny merytorycznej  

 

Powiat Tczewski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • gospodarka odpadami
 • wzmacnianie transportu publicznego oraz promowanie zrównoważonego transportu
 • mała ilość terenów zielonych w mieście
 • brak wodociągów w Jaźwiskach, Dąbrówce i Piaseckim Polu
 • zanieczyszczenia powietrza z palenisk domowych
 • brak kanalizacji na większości obszaru gminy Gniew 
 • zły stan melioracji i urządzeń wodnych
 • zły stan większości dróg
 • uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy i miasta Pelplin,
 • ochrona wód rzeki Wierzycy
 • nielegalne odprowadzanie ścieków 
 • niedostatek sieci kanalizacji sanitarnej na terenach powiatu
 • zły stan większości dróg 
 • słaby rozwój odnawialnych źródeł energii 
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Miasto Tczew

 • Kompleksowe wyposażenie w kanalizację sanitarną miasta wraz z magistralą wodociągową, kontynuacja rozbudowy sieci kanalizacji.
 • Postanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Stworzenie pojemnikowego systemu selektywnego zbierania odpadów na terenie miasta (szkło, papier, plastik).
 • Poprawa stanu zieleni miejskiej, modernizacja istniejących systemów zieleni, budowa nowych szlaków spacerowych, zagospodarowanie i dalsze urządzanie Bulwaru nad Wisłą imienia księcia Sambora II .
 • Pracownia Edukacji Ekologicznej podejmowała działania mające na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Miasto i Gmina Gniew

 • modernizacja oczyszczalni ścieków
 • utworzenie Gniewskiego Centrum Edukacji Ekologicznej
 • utworzono dwa użytki ekologiczne: ,,Borawa” i ,,Strzelnica w Gniewie”
 • dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz utylizacj i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
 • utworzenie 4 szlaków edukacyjno – przyrodniczych
 • utworzenie punktu widokowego na Dolinę Dolnej Wisły i wybudowanie Izby Edukacji Ekologicznej przy Leśnictwie w Opaleniu

Miasto i Gmina Pelplin

 • budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Rajkowy,
 • budowa wodociągu w miejscowości Lignowy Szlacheckie etap II.
 • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
 • realizacja programu usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest poprzez udzielanie dotacji na ten cel,
 • budowa kolektora sanitarnego Małe Walichnowy – Rudno - Pelplin,
 • budowa 24 elektrowni wiatrowych na terenie gminy Pelplin 

 

Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • opóźnienie terminu zakończenia budowy Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Tczewie – przedsięwzięcia o charakterze ponadpowiatowym
 • energetyka cieplna niskoemisyjna (powiat tczewski na podstawie pomiarów WIOŚ ma przekroczenia – gł. pyłu jest objęty programem ochrony powietrza dla strefy kwidzyńsko – tczewskiej) głównym winowajcą są indywidualne paleniska domowe
 • problem dzikich wysypisk, segregacji odpadów u źródła, utylizacji, odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych
 • niska świadomość ekologiczna,
 • niedostatek sieci kanalizacji sanitarnej na terenach powiatu
 • zły stan melioracji i urządzeń wodnych 
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • współpraca dot. Regionalnego Systemu Organizacji Zbierania i Unieszkodliwiania Odpadów
 • współpraca ze Strażą Miejską
 • współpraca z WIOŚ
 • współpraca przy opracowaniu aktualizacji gminnych i powiatowych programów ochrony środowiska, planów gospodarki odpadami,
 • Regionalny System Organizacji Zbierania i Unieszkodliwiania Odpadów,
 • współpraca w zakresie zbiórki odpadów.

 

Realizacja współpracy partnerskiej

Miasto Tczew

 • Tczew ma 10 miast partnerskich (Witten, Kursk, Werder/Havel, Lev Hasharon, Birżai, Barking&Dagenham, Dębno, Beauvais, Iljiczjeswk, Aizkraukle), z którymi zawarł porozumienia, akty partnerstwa lub listy intencyjne o przyjaźni w okresie od 1990 do 2007 roku. To otwarcie naszego miasta na świat poszerzające horyzonty, przynoszące wiele korzyści, takie jak: wymiana doświadczeń w zakresie gospodarki, wspólne przedsięwzięcia kulturalne i sportowe, spotkania integrujące, współpraca stowarzyszeń oraz wzajemne organizowanie imprez dla dzieci i młodzieży.

Miasto i Gmina Pelplin

 • współpraca kulturalna i oświatowa z gminą Gniew, Stężyca i Żukowo,
 • porozumienia partnerskie z miastami : NewCastle West, Teisnach, Grafling.

 

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Miasto Tczew

 • InterLoc- poniesienie międzynarodowych kompetencji władz lokalnych.
 • Program Południowy Bałtyk
 • Central MeetBike
 • Program Europa Środkowa 
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Miasto Tczew

 • Nagroda: Najwyższa Jakość QI 2012 w kategorii: QI Order - System zarządzania Jakością – konkurs organizowany jest przez redakcję Forum Biznesu Dziennika Gazety Prawnej, pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Klubu Polskie Forum ISO 9000 i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • „Kryształy przetargów publicznych” Wyróżnienie w kategorii: inwestycje wpływające na poprawę funkcjonowania infrastruktury drogowo- komunikacyjnej. Wyróżnienie przyznane zostało Tczewowi za realizację zintegrowanego węzła transportowego. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu jest miesięcznik „Przetargi Publiczne”.
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Powiat Tczewski

 • Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego”
  • Lata realizacji 2011
  • Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
  • Kwota 751 073 zł koszty kwalifikowane
 • Nazwa projektu: „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie”
  • Lata realizacji 2010-2011
  • Źródło dofinansowania Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
  • Kwota 598 439 zł koszty kwalifikowane

Miasto Tczew

 • Nazwa projektu: Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew
  • Lata realizacji: 2011-2014
  • Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności w ramach programu „Infrastruktura i środowisko”
  • Całkowita wartość projektu wynosi 146 520 249 zł
  • Dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 93 480 tyś. zł
 • Nazwa projektu: „Budowa kolektora sanitarnego A2 w Tczewie”  
  • Lata realizacji: 2006-2008
  • Źródło dofinansowania: Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności Regionów ZPORR 2004-2006.
  • Całkowita wartość Projektu wyniosła 4.877.849,77 PLN .
  • Dofinansowanie ze środków ZPORR wyniosło : 1.406.417,13 PLN
 • Nazwa projektu: Kompleksowe wyposażenie w kanalizację sanitarną miasta Tczew – Etap IV wraz z magistralą wodociągową”  
  • Lata realizacji: 2009-2012
  • Źródło dofinansowania : Funduszu Spójności w ramach Działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 .
  • Całkowita wartość Projektu wyniosła : 12.471.971,11 PLN
  • Dofinansowanie z POIiŚ : 4.955.863,99 PLN ,
 • Nazwa projektu: Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych Tczewa
  • Lata realizacji: marzec 2009-2010
  • Źródło dofinansowania: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
  • Całkowita wartość Projektu wyniosła: 349 000 Euro
  • Dofinansowanie : 282.200 Euro

Miasto i Gmina Gniew

 • Nazwa projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kursztyn, Cierzpice, Brody Pomorskie – Gmina Gniew
  • nazwa programu UE Regionalny Program Operacyjny
  • Lata realizacji 2009 - 2010
  • Wnioskowana kwota 1 777 101,65
 • Nazwa projektu: Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody w miejscowości Ostrowite oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami. 
  • Nazwa programu: PROW - działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
  • Kwota dofinansowania - 1.735.441 zł.

Miasto i Gmina Pelplin

 • Nazwa projektu: Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Rudno.
  • Lata realizacji:2006
  • Źródło dofinansowania: Sektorowy Program Operacyjny.
  • Kwota: 1 500 000
 • Kanalizacja sanitarna Małe Walichnowy – Wielki Garc.
  • Lata realizacji: 2006-2008
  • Źródło dofinansowania: Sektorowy Program Operacyjny.
  • Kwota: 2 362 000.
 • Budowa Kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Leśna I, II, III w Pelplinie.
  • Lata realizacji: 2007-2011.
  • Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (RPO)
  • Kwota: 2 mln 590 tyś
 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Rajkowy
  • Lata realizacji: 2010-2011.
  • Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (RPO)
  • Kwota: 2 879 000
 • Budowa dwóch wodociągów w Lignowach Szlacheckich
  • Lata realizacji: 2010-2011
  • Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów Wiejskich (PROW)
  • Kwota: 346 000

Gmina Tczew

 • Nazwa projektu: Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew
  • Źródło dofinansowania: w ramach Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, współfinansowany z Funduszu Spójności.
  • Projekt realizowany w latach 2009 – 2013.
  • Całkowity koszt realizacji projektu: 11.454.381,01zł
  • Poziom dofinansowania: 5.119.392,98 zł
 • Nazwa projektu: Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew – projekt uzupełniający
  • Źródło dofinansowania: w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, osi priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  • Projekt realizowany w latach 2009 – 2011.
  • Całkowity koszt realizacji projektu: 6.557.442,15zł
  • Poziom dofinansowania: 3.679.096,09zł
 • Nazwa projektu Uzbrajanie terenów inwestycyjnych w sieć wodno - kanalizacyjną w miejscowości Swarożyn – Waćmierek
  • Źródło dofinansowania: ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013,osi priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy, 8.1.2 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój.
  • Projekt realizowany w latach 2011 – 2013.
  • Całkowity koszt realizacji projektu: 3.387.572,96zł
  • Poziom dofinansowania: 1.372.190,42 zł
  • Obecnie Beneficjent czeka na podpisanie umowy.
 • Nazwa projektu: Kanalizacja wsi Gniszewo i Śliwiny
  • Źródło dofinansowania: w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007 – 2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego.
  • Projekt realizowany w latach 2009 – 2010.
  • Całkowity koszt realizacji projektu: 1.006.000,00zł
  • Poziom dofinansowania: 585.377,00zł
 • Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszyn
  • Źródło dofinansowania: w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007 – 2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego.
  • Projekt realizowany w latach 2011-2013.
  • Całkowity koszt realizacji projektu: 4.200.608,89zł
  • Poziom dofinansowania: 2.456.251,00zł
 • Nazwa projektu: Stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów w gminie Tczew
  • Źródło dofinansowania: w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007 – 2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego.
  • Projekt realizowany w latach 2011 – 2012.
  • Całkowity koszt realizacji projektu: 196 308,00zł
  • Poziom dofinansowania: 119 700,00zł

Gmina Morzeszczyn

 • Nazwa projektu Budowa sieci wodociągowej we wsi Gąsiorki
  • Lata realizacji 2011
  • Źródło dofinansowania PROW 2007 - 2013
  • Kwota ok. 550.000 

 

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Miasto Tczew

 • nazwa projektu: Nowe centrum usługowe Tczewa na rzecz rozwoju Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego
 • nazwa programu UE Innowacyjna Gospodarka; Priorytet 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym; Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych; Poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych, przewidywana kwota dofinansowania: 300 050,00 zł.

Miasto i Gmina Pelplin

 • nazwa projektu: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rożentalu, nazwa programu UE: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, przewidywana kwota dofinansowania: 1 218 000.

Gmina Morzeszczyn

 • Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej Majewo- Królów Las – Bielsk
  • Nazwa programu UE: PROW
  • przewidywana kwota dofinansowania: 600.000 zł
 • Nazwa projektu: Modernizacja oczyszczalni ścieków Morzeszczyn
  • Nazwa programu PROW
  • przewidywana kwota dofinansowania: 1.000.000 zł 

Powiat Wejherowski

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • wprowadzanie nowego systemu gospodarowania odpadami,
 • zwiększenie świadomości wśród mieszkańców w zakresie zbiórki odpadów,
 • zastosowanie dobrej praktyki rolnicze,
 • intensywny rozwój obszaru zabudowanego,
 • słaby stan dróg,
 • niska świadomość ekologiczna mieszkańców,
 • potrzeba poprawy sprawności funkcjonowania układu ulicznego miasta,
 • wzrost liczby osób bezrobotnych,
 • słaby rynek pracy.
   
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • Gmina Łęczyce

- wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów
- organizowanie zbiórek elektroodpadów
- ustanawianie nowych pomników przyrody
- aktywne uczestnictwo w programie usuwania azbestu: dofinansowania dla mieszkańców
- przyznanie dotacji dla mieszkańców, którzy chcą założyć na swoich nieruchomościach przydomową oczyszczalnię ścieków

 • Miasto Rumia

- realizacja programu gospodarki odpadami – dokładny opis na stronie www.bip.rumia.pl –zakładka: Informacje- zakładka: Strategie i programy
- realizacja Programu ochrony środowiska – dokładny opis na stronie www.bip.rumia.pl –zakładka: Informacje- zakładka: Strategie i programy

 • Gmina Luzino

- utworzenie nowych pomników przyrody i użytków ekologicznych

 • Miasto Reda

-inwestycje realizowane przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.:
* modernizacja i odtwarzanie kanalizacji i wodociągów
* inwestycje rozwojowe kanalizacji i wodociągów

 • Gmina Choczewo

- modernizacja oczyszczalni ścieków
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zwartowo – Zwartówko – Przebendowo - Żelazno
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej Lublewo - Lublewko - Choczewo

 • Gmina Linia

- budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków

 • Miasto Wejherowo

- inwestycje modernizacyjno - odtworzeniowe w zakresie wodociągów i kanalizacji
- inwestycje ze środków Funduszu Spójności Projekt nr 2003/PL/16/P/PE/038 w zakresie wodociągów i kanalizacji
-inwestycje rozwojowe w zakresie wodociągów i kanalizacji
- usprawnienie instalacji na niskoemisyjne
- zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez termomodernizację budynków
- tworzenie systemu ścieżek rowerowych
- działania w zakresie edukacji ekologicznej
- budowa nowych i naprawa istniejących dróg
- inwentaryzacja obiektów zawierających azbest
- wykonanie „Inwentaryzacji przyrodniczej Parku im. Majkowskiego”
- wykonanie opracowania pn. „Przywrócenie walorów historyczno-przyrodniczych w zakresie zieleni”
- udrożnianie – odnowienie rowów i zbiorników melioracyjnych na terenie miasta Wejherowo
- rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej z urządzeniami podczyszczającymi na terenie miasta Wejherowo
- sukcesywna wymiana taboru autobusowego na nowy
- powiązanie drogi wojewódzkiej nr 218 z drogą krajową na 6 w Wejherowie
 

Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • Gmina Łęczyce

- nawracający problem dzikich wysypisk
- gromadzenie odpadów w lasach

 • Gmina Szemud

- ograniczone środki w budżecie gminy na realizację kanalizacji sanitarnej 

 • Miasto Rumia

- hałas komunikacyjny
- zanieczyszczenie powietrza głównie przez kotłownie domowe, spowodowane spalaniem śmieci
- skargi mieszkańców na brzydkie zapachy dochodzące z Eko Doliny Sp. z o.o.

 • Gmina Luzino

- zaśmiecanie lasów
- problem nielegalnego wylewania nieczystości płynnych
- spalanie śmieci w piecach domowych

 • Gmina Choczewo

- eliminacja nieszczelnych szamb
- rozbudowa sieci kanalizacyjnych
- dzikie wysypiska

 • Gmina Linia

- brak segregacji u źródła
- spalanie śmieci w piecach domowych
- nieszczelne zbiorniki na ścieki

 • Miasto Wejherowo

- zanieczyszczenie powietrza
- hałas komunikacyjny
- migracja zanieczyszczeń do wód
- dzikie wysypiska
 

Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • gmina Łęczyce współpracuje ze składowiskiem odpadów w Czarnówku z zakresie odbioru odpadów komunalnych
 • w ramach statutu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” związek wykonuje zadania publiczne w zastępstwie gmin i koordynuje ich działania
 • porozumieniem z dnia 29.02.2012 między gminami Miasta Gdyni, Miasta Wejherowa, Miasta Rumi, Miasta Redy, Gminą Wejherowo zlecone zostanie wykonanie ekspertyzy dotyczącej funkcjonowania Eko Doliny Sp. z o.o. w Łężycach, wpływu na środowisko oraz jakości życia mieszkańców istniejącej zabudowy wokół zakładu
 • w ramach statutu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” związek wykonuje zadania publiczne w zastępstwie gmin i koordynuje ich działania
Realizacja współpracy partnerskiej

Miasto Wejherowo:

 • Lokalne Organizacje Turystyczne – NORDA, Ziemia Wejherowska
 • Małe Trójmiasto Kaszubskie
 • Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
 • Metropolitarny Związek Komunalny Zatoki Gdańskiej – wspólny bilet elektroniczny
 • Zintegrowany System Informacji Turystycznej – partner urząd Marszałkowski
 • Realizacja wspólnych projektów unijnych np. termomodernizacja szkół – partner Reda, projekt „Turystyczny Szlak Północnych Kaszub” – partnerzy Kosakowo, Krokowa, Puck, Gniewino, Gmina Wejherowo
   
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

NIE

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Miasto Wejherowo - Laureat konkursu „Samorząd Równych Szans 2011”

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
 • Gmina Łęczyce

* nazwa „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” – zakup pojemników do segregacji odpadów na terenie gminy Łęczyce
Źródło dofinansowania Unia Europejska

 • Gmina Linia

* nazwa: „I etap rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Tłuczewo gm. Linia”
Lata realizacji 2010
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Kwota dofinansowania: 1.447.385.,00zł
* nazwa „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Strzepcz i Tłuczewo”
Lata realizacji: 2010-2011
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Kwota dofinansowania: 3.297.257.,00zł
* nazwa: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niepoczołowice gm. Linia”
Lata realizacji: 2012
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Kwota dofinansowania: 682.482,00zł

 • Miasto Wejherowo

* nazwa: „Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez termomodernizację budynków szkół w miastach Wejherowo i Reda”
Lata realizacji:2010-2013
źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacji Województwa Pomorskiego
Kwota dofinansowania: 3.300.608,25zł
* nazwa: „Turystyczny Szlak Północnych Kaszub – sieć ścieżek rowerowych na terenie 9 gmin”
Lata realizacji:2009-2013
Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
Kwota dofinansowania: 10.792.189.,99zł
 

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
 • Gmina Choczewo:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej Kurkowo- Przebendowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa pomorskiego na lata 2007-2013
Kwota dofinansowania: 918139,29zł
Wniosek znajduje się na liście rezerwowej do momentu uzupełnienia go o nową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
 

Sopot

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • Usprawnienie komunikacji (transportu) 
 • Dalsza modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odpływu wód opadowych 
 • Segregacja odpadów 
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • Znaczne ograniczenie "niskiej emisji" pochodzącej z indywidualnego ogrzewania lokali mieszkalnych poprzez program dopłat do przebudowy systemów grzewczych oraz z kotłowni węglowych poprzez modernizację kotłowni miejskich na paliwo przyjazne środowisku.  
 • Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • Modernizacja stacji uzdatniania wody „Bitwy pod Płowcami”
 • Modernizacja zbiorników retencyjnych
 • Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów 
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • Ochrona wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej
 • Rewitalizacja zieleni miejskiej 
 • Usprawnienie systemu segregacji odpadów
 • Ograniczenie emisji spalin pochodzenia komunikacyjnego 
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Współpraca w ramach Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 
 • Współudział w utworzeniu Fundacji ARMAAG, mającej na celu monitoring powietrza – w Sopocie zlokalizowana jest jedna stacja monitoringu atmosfery, na terenie ujęcia „Bitwy pod Płowcami”
 • Współudział w utworzeniu Spółki EKODOLINA, mającej na celu wybudowanie zakładu unieszkodliwiania i odzysku odpadów 
Realizacja współpracy partnerskiej

Karlshamn (Szwecja)

 • Pierwsze kontakty nawiązane zostały w 1989 roku, zaś porozumienie o partnerstwie podpisano w 1990 roku. Współpraca skupiona jest głównie wokół przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, wymianą doświadczeń związanych z gospodarką komunalną i edukacją.
 • Wymiany młodzieży i nauczycieli
 • Po ostatniej wizycie nauczycieli ze szkół w Karlshamn, planowane jest zorganizowanie dwutygodniowych staży dla uczennic tamtejszych szkół pielęgniarskich w sopockim Zespole Szkół Specjalnych, Domu Dziecka oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.


Naestved (Dania)

 • Pierwsze kontakty i porozumienie o partnerstwie istnieje od 1990 roku. Współpraca skupiona jest głównie wokół przedsięwzięć związanych z: edukacją, wymianą młodzieży, edukacją samorządową i kontaktów firm (budownictwo, przemysł).
 • Z inicjatywy Naestved zrealizowany został program „The Future on the Tracks”. Roczny projekt, w którym partnerem była grupa z sopockiego Młodzieżowego Domu Kultury - skierowany był do młodzieży: brało w nim udział pięć duńskich grup teatralnych wraz z grupami z Kamerunu, Chorwacji, Cypru, Finlandii, Niemiec, Irlandii i Polski.

Ratzeburg (Niemcy)

 • Pierwsze kontakty nawiązane zostały w 1993 roku, porozumienie o partnerstwie podpisano w roku 1994. Współpraca skupiona jest głównie wokół przedsięwzięć związanych z wymianą młodzieży.
 • Po czterech edycjach Europejskiego Festiwalu młodości, który zakończył się w 1998 roku (Sopot, Ratzeburg oraz partnerzy z Ribe w Danii i Strangnas w Szwecji) współpracę podjęło II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Sopocie oraz Liceum Gelehrtenschule w Ratzeburgu przeprowadzając wspólnie kilkuletni projekt dotyczący wzajemnego poznania realiów życia młodzieży w Polsce i Niemczech w zjednoczonej Europie. Główne cele projektu to: promocja międzykulturowego dialogu oraz wzajemnej wymiany kulturalnej między uczniami szkół średnich.


Frankenthal (Niemcy)

 • Pierwsze kontakty zostały nawiązane w 1989 roku, porozumienie o partnerstwie podpisano w 1991 roku. Współpraca skupiona jest głównie wokół przedsięwzięć związanych z: ochroną środowiska, pomocą socjalną i ochroną zdrowia, wymianą doświadczeń związanych z gospodarką komunalną, udziałem w wystawach i festiwalach, wymianą młodzieży szkolnej, współpracą klubów sportowych, współpracą zespołów i chórów, grup parafialnych, a także wspieraniem kontaktów jakie nawiązali gastronomicy, kupcy, artyści.


Southend On Sea (Anglia)

 • Pierwsze kontakty od 1999 roku, porozumienie o partnerstwie podpisano w 1999 roku. Główne kierunki współpracy: wymiana dzieci i młodzieży szkolnej, program szkół i klas partnerskich, staże nauczycieli, współpraca klubów sportowych.
 • Pierwszym efektem współpracy młodzieży był projekt „One Day in Sopot” prowadzony przez ŚLO, projekt opierał się na serii plenerów poświęconych fotografowaniu miejsc najlepiej oddających charakter miasta. Pod kierunkiem artysty-fotografika młodzież uczestniczy w warsztatach fotograficznych ucząc się obróbki wykonanego przez siebie materiału zdjęciowego. Wybrana spośród kilkuset wykonanych już fotografii seria została przekazana partnerom brytyjskim i była prezentowana w Focal Point Gallery w Southend.


Peterhof (Rosja)

 • Pierwsze kontakty nawiązano w 1988 roku, zaś porozumienie o partnerstwie podpisano w 1990 roku. Współpraca skupiona jest głównie wokół: wymiany młodzieży oraz kontaktów kulturalnych.


Ashkelon (Izrael)

 • Pierwsze kontakty zostały nawiązane w 1992 roku, zaś porozumienie o partnerstwie podpisano w 1993 roku. Współpraca skupiona jest głównie wokół wymiany młodzieży.
 • Planowane jest również utworzenie w Ashkelone filii Akademii Medycznej w Gdańsku. Projekt uruchomienia w Izraelu, Zamiejscowego Wydziału Lekarskiego AMG, spotyka się z dużym poparciem tamtejszych władz. Dał temu publiczny wyraz izraelski minister zdrowia rabin Nissim Dahan oraz poseł do Knessetu Abraham Hirchson. Promocją tej inicjatywy jest zainteresowane także polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych


Zakopane (Polska)

 • Kontakty partnerskie Sopotu i Zakopanego skupiają się na: wymianie doświadczeń dotyczących ruchu turystycznego oraz promocji obu miast, wymianie kulturalnej, wizytach studyjnych radnych i urzędników obu miast.

 

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Tak:

 • • Tytuł projektu: Energy Savings in Urban Quarters through Rehabilitation and New Ways of Energy Supply (EnSURE) /„Oszczędności energii w obszarach miejskich poprzez rewaloryzację i nowe sposoby zaopatrzenia w energię
  • Źródło finansowania: Program Operacyjny Europa Środkowa (Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013)
  • Okres realizacji: maj 2010 – lipiec 2013
  • Projekt realizowany jest w partnerstwie międzynarodowym przy udziale 13 partnerów z Niemiec, Węgier, Słowenii, Włoch i Polski.
  • Celem projektu jest zbadanie możliwości podnoszenia efektywności energetycznej w Sopocie poprzez inwestycje termomodernizacyjne oraz ocenę możliwości wykorzystania energii odnawialnej w gospodarce energetycznej miasta.
 • • Tytuł projektu: „Ochrona wód przybrzeżnych Bałtyku- NEFA BALT II”
  • Źródło finansowania: Programu Współpracy Przygranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 .
  • Wartość całkowita projektu to: 8 116 000 Euro, dofinansowanie z UE 7 304 400EUR
  • Budżet Tolkmicka to : 900 000 EUR
  • Budżet Mamonova to: 10 000 EUR
  • Wartość projektu w części realizowanej przez Sopot 7 206 000 Euro
  • Dofinansowanie dla Sopotu 90% 6 485 400 Euro
  • Wkład własny Sopotu 10% 720 600 Euro
  • Data podpisania umowy : 21 czerwca 2012 rok.
  • Data realizacji/zakończenia: 19 miesięcy od podpisania umowy
  • Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Gminą Tolkmicko oraz z Mamonowem (Obwód Kaliningradzki).
  • Głównym celem projektu jest poprawa wodnego środowiska naturalnego w obszarze przygranicznym obejmującego wody Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego/Zalewu Kaliningradziego.


 

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
 • 21 grudnia 2012 – nagroda dla II LO w Sopocie za najlepszy projekt „generation@shool” realizowanego z okazji Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej
 • 30 października 2012 – Flaga Honorowa Rady Europy
 • 16 lipca 2012 – III miejsce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2012 w kat. Najlepsze Miasto Na Prawach Powiatu
 • 27 czerwca – sopoccy gimnazjaliści najlepsi w testach w kat. Od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców
 • 5 czerwca 2012 – nagroda Ministerstwa Edukacji Narodowej „Samorząd na szóstkę”
 • 30 maja 2012 – zwycięstwo w konkursie „Miasto Szans – Miasto Zrównoważonego Rozwoju” organizowanego przez Newsweek Polska oraz firmę doradczą PwC
 • 30 maja 2012 – III miejsce dla Prezydenta Jacka Karnowskiego w rankingu N15 – Rankingu Prezydentów Miast wg tygodnika „Newsweek Polska”
 • 29 marca 2012 - nominacja dla Sopockiej przystani Jachtowej w konkursie Top Inwestycja Komunalne 2012 organizowanego przez Portalsamorzadowy.pl
 • 9 marca 2012 – 3 miejsce dla Spotu w systemie sportu młodzieżowego 2011 w klasyfikacji powiatów do 80 tys. mieszkańców; 2 miejsce dla Sopotu w systemie sportu młodzieżowego w klasyfikacji gmin od 20 do 50 tys. mieszkańców;
 • 8 lutego – Sopot laureatem XIII Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” w kat. Samorząd Przyjazny Środowisku

 

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

TAK

 • „Blisko i daleko – razem ochronimy Bałtyk” - Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Program Sąsiedztwa Polska, Litwa, Okręg Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej – 2,6 mln PLN.
  • „Kompleksowa rewaloryzacja Parku Północnego w Sopocie – Etap I”;
  • kwota dofinansowania 3 653 386,46 zł;
  • źródło dofinansowania: RPO
 • „Urban spaces – enhancing the attractiveness and quality of the urban environment” – Atrakcyjna przestrzeń miejska w Sopocie;
  • kwota dofinansowania 171 530 €;
  • źródło dofinansowania: Program Operacyjny Europa Środkowa 
 • „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w uzdrowisku Sopot”;
  • czas realizacji 2008-2013.
  • Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
  • Kwota dofinansowania: do 19,8 mln zł.
 • „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie – Etap I”
  • Nazwa programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
  • Lata realizacji: 2007-2012,
  • Fundusz Spójności,
  • kwota dofinansowania stanowi 20% wydatków kwalifikowanych, tj. 14,60 mln zł
 • „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”
  • Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
  • Lata realizacji: 2007-2013
  • Europejski Fundusz rozwoju Regionalnego
  • Kwota dofinansowania 5 157 466,93 zł stanowi 70% wydatków kwalifikowanych
 • „Rewaloryzacja uzdrowiskowego Parku Południowego w Sopocie”.
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007-2013 Działanie 6.1 Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny
  • Lata realizacji: 2010-2011
  • Kwota dofinansowania 2,8 mln zł stanowi 50% wydatków kwalifikowanych.
 • „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem „TRISTAR” w Gdańsku, Gdyni i Sopocie”
  • Nazwa programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  • Lata realizacji: 2009-2012
  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  • Wniosek o dofinansowanie w trakcie oceny
  • Planowana kwota dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowanych, tj. ok. 8,5 mln zł

 

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Oczekiwanie na nowy okres programowania. 

Słupsk

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • nadmierne obciążenie hałasem
 • brak dostatecznego rozdzielenia na kanalizację deszczową i sanitarną
 • niewystarczająca infrastruktura służąca ochronie przeciwpowodziowej
 • niewystarczające warunki do przestrzennego rozwoju miasta
 • nieuporządkowany ład przestrzenny
 • niedostatecznie rozwinięty monitoring środowiska
 • obecność azbestu w obiektach kubaturowych
 • niewystarczająca ilość terenów zielonych w granicach administracyjnych miasta
 • niezadowalający stan czystości rzeki Słupi 
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Informacje na ten temat znaleźć można na stronach:

 • http://www.slupsk.pl/srodowisko/dokumenty/162.html
 • http://slupsk.pl/srodowisko/dokumenty/169.html
 • http://www.slupsk.pl/gospodarka/dokumenty/263.html
 • http://bip.um.slupsk.pl/struktura_miasta/dokumenty/300.html 
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego wymienione wyżej są jednocześnie problemami ochrony środowiska.
 

Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

Współpraca Miasta Słupska ma formę obustronnych konsultacji z ościennymi gminami.
Miasto Słupsk współpracuje na podstawie zawartych porozumień:

 • Z Gminą Słupsk w związku z realizacją projektów związanych m.in. z ochroną środowiska – realizacja projektu pt. Przebudowa ulicy Sportowej w Słupsku na odcinku ul. Kaszubskiej do ul. Cienistej
 • z Gminą Ustka i Miastem Ustka w ramach utrzymania składowiska odpadów komunalnych
 • z Gminą Kobylnica w sprawie włączenia kanalizacji ściekowej do oczyszczalni ścieków w Słupsku
 • ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy w ramach wymiany doświadczeń i promocji walorów przyrodniczych
 • w ramach Zespołu ds. Projektu Czysta Słupia

 

Realizacja współpracy partnerskiej

Spośród 47 państw członkowskich Rady Europy jest coraz większa liczba miast, z którymi Słupsk zawarł porozumienia bliźniacze, w ramach których rozwija wielopłaszczyznową współpracę:

 • Carlisle (Wielka Brytania) - umowa z dnia 03.04.1987 r.
 • Vantaa (Finlandia) - umowa z dnia 08.06.1987 r.
 • Flensburg (Niemcy) - umowa z dnia 01.06.1988 r.
 • Archangielsk (Rosja) - umowa z dnia 29.06.1989 r.
 • Bari (Włochy) - umowa z dnia 22.07.1989 r.
 • Buchara (Uzbekistan) - umowa z dnia 08.04.1994 r.
 • Vordingborg (Dania) - umowa z dnia 13.05.1994 r.
 • Cartaxo (Portugalia) - umowa z dnia 25.09.2007 r.
 • Ustka (Polska) - umowa z dnia 13.07.2007r.
 • Grodno (Białoruś) - umowa z dnia 30.07.2010r.
 • Fredrikstad (Norwegia) - umowa z dnia 11.10.2012 r.


Szeroki wachlarz działań obejmował udział w wymianach młodzieży, wspólnych przedsięwzięciach kulturalnych (spektakle teatralne, plenery plastyczne, koncerty), sportowych, podnoszeniu kwalifikacji wolontariuszy, praktykantów, stażystów i pracowników, wspólnych projektach.
 

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

W 2012 roku Miasto Słupsk nie uczestniczyło w projektach międzynarodowych
 

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
 • wyróżnienie w konkursie „Modernizacja Roku 2011” za projekt pn.” Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku – Podwórko Kulturalne”
 • uzyskanie po raz kolejny tytułu „Teraz Polska” 
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
 • nazwa projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk – szkoły i przedszkola”
  • Lata realizacji: 2009 – 2012
  • źródło finansowania: Fundusz Spójności
  • kwota: 8 447 422, 45 zł (całkowita wartość projektu: 12 544 797, 25 zł) 
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
 • „Pomorskie – dobry kurs na edukację” - Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 248 250,00 zł
 • „Dziecko najlepsza inwestycja – indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III” - Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 1 026 437,00 zł
 • „Dobre wsparcie na starcie” - Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 650 295,00zł
 • „Bliżej pracy – aktywacja społeczna i lokalna mieszkańców miasta Słupska na latach 2011 – 2013 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 1 362 065,50 zł

 

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002