Gdańsk

Strategia zrównoważonego rozwoju

UCHWAŁA NR XXXIII/1011/04 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu rozwoju gminy Gdańsk zawartego w dokumencie „Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015”
 

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

Uchwała Nr XVIII/431/2007 Rady Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2007r. 

Czy powiat ma program ochrony środowiska?

Uchwała Nr XLIX/1373/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gdańska 2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012-2014; którego część stanowi Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Gdańska 2011.
 

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

Uchwała Nr XLIX/1373/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gdańska 2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012-2014; którego część stanowi Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Gdańska 2011.
Od r.2012 gminy i powiat nie są zobowiązane do opracowania i aktualizacji planu gospodarki odpadami, opracowuje go samorząd województwa.
 

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe Uchwała nr XLIX/1669/06 z 30 marca 2006r. 

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)
 • prowadzona od 1997 
 • jakie formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju są realizowane
  • Forum Lokalnej Agendy 21 
  • spotkania z mieszkańcami poszczególnych dzielnic 
  • konsultacje i seminaria
  • ankiety 
  • publikacje w prasie
  • kampania informacyjno-ekologiczna 
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
 • Polski Klub Ekologiczny
 • Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
 • Gdańska Fundacja Wody
 • Kuling
 • Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków OTOP
 • Salamandra
 • Trójmiejskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
 • Liga Ochrony Przyrody

Baza organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Gdańska znajduje się na stronie:
http://www.gdansk.pl/organizacje?organizacje=true&address=all&range=all&letter=all
 

Gdynia

Strategia zrównoważonego rozwoju

tak,  rok uchwalenia przez Radę Miasta -   1998
Strategia w trakcie aktualizacji

http://www.gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/strategia/186_30121.html

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

UCHWAŁA NR XVII/400/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2008 r.

Czy powiat ma program ochrony środowiska?

"Program ochrony środowiska” przyjęty  uchwałą Rada Miasta Gdyni nr XXIII/557/08 w dniu 24 września 2008 roku.
 

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

Na podstawie art. 228 Ustawy  o odpadach przyjęty przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXIII/557/08 w dniu 24 września 2008 roku Plan gospodarki odpadami na lata 2008 - 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 - 2014"- przestał obowiązywać
 

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

 Uchwała nr XXVIII/591/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Gdyni na lata 2012-2030”
Więcej informacji na stronie: http://www.gdynia.pl/g2/2013_02/64530_fileot.pdf

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Nie
 

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Brak informacji.

Powiat Bytowski

Strategia zrównoważonego rozwoju

Brak danych z powiatu za rok 2012

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
Czy powiat ma program ochrony środowiska?

Brak danych z powiatu za rok 2012

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

Brak danych z powiatu za rok 2012

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

Brak danych z powiatu za rok 2012

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Brak danych z powiatu za rok 2012

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Brak danych z powiatu za rok 2012

Powiat Chojnicki

Strategia zrównoważonego rozwoju

Strategia Ekorozwoju Powiatu Chojnickiego  zgodnie z założeniami Agendy 21 została przyjęta Uchwałą rady Powiatu w 202 r Straciła swoją ważność w roku 2010. Obecnie trwają prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Chojnickiego do roku 2025.

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Uchwała Nr XI/100/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 czerwca 2011 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice".
 • Uchwała Nr IV-32/99 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 4 lutego 1999r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brusy
 • UCHWAŁA Nr XX/195/2000 - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk
 • Uchwała Nr XVIII/127/2012 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, mieszkalno - usługową, usługi sportu i parking we wsi Konarzyny gm. Konarzyny 
 
Czy powiat ma program ochrony środowiska?

Uchwała Nr XXXIII/222/2002 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 25 marca 2002 r. „Strategia Ekorozwoju Powiatu Chojnickiego, zgodnie z zaleceniami Agendy 21”, który następnie w 2004 r. został uzupełniony o pierwszy plan gospodarki odpadami dla powiatu chojnickiego oraz dokonano aktualizacji programu. Całość została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Nr

XXII/159/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. oraz Nr XXIV/185/2005 z dnia 25 lutego 2005 r. , jako aktualizacja powiatowego programu ochrony środowiska pn. „Strategia Ekorozwoju Powiatu Chojnickiego, zgodnie z zaleceniami AGENDY 21” stanowiącego jego integralną część Planu Gospodarki Odpadami, przeprowadzono postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Projekty obu dokumentów udostępniono do publicznego wglądu w okresie od 21 lutego 2008 r. do 12 marca 2008 r.                                                                W dniu 20 marca 2008 roku w Starostwie Powiatowym w Chojnicach odbyła się również prezentacja obu projektów dokumentów dla wszystkich zainteresowanych. Uzyskano wymagane prawem opinie organów, a wnioski i propozycje, które zostały zgłoszone do projektów zostały w większości uwzględnione w końcowej wersji dokumentów.

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

Od 2012 roku plan nie jest obowiązujący.

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina Brusy - tak
 • Gmina Konarzyny - tak, do roku 2025
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Nie prowadzą.

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
 • Stowarzyszenie Ekologiczno-kulturalne „Wspólna Ziemia” w Chojnicach ul. Książąt Pomorskich 42/35 89-620 Chojnice
 • Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt ul. Igielska 24, 89-620 Chojnice
 • Liga Ochrony Przyrody

Powiat Człuchowski

Strategia zrównoważonego rozwoju

Gmina Miejska Człuchów   2008       2008-2913

Gmina Wiejska Człuchów   2005       2005-2013

Gmina Przechlewo               2006       2006-2020

Gmina Rzeczenica                2007       2007-2020

Gmina Koczała                      2006        2006-2015

Miasto i Gmina Czarne       2005        2005-2013

Miasto i Gmina Debrzno     2006        2006-2013

 

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Gmina Miejska Człuchów 1998
 • Gmina Wiejska Człuchów 2002
 • Gmina Przechlewo 1998
 • Gmina Rzeczenica 2004
 • Gmina Koczała 2007
 • Miasto i Gmina Czarne 2005
 • Miasto i Gmina Debrzno 2004 
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Gmina Miejska Człuchów 2005
 • Gmina Wiejska Człuchów 2006
 • Gmina Przechlewo 2005
 • Gmina Rzeczenica 2005
 • Gmina Koczała 2005
 • Miasto i Gmina Czarne 2005
 • Miasto i Gmina Debrzno 2004  
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

W r. 2012 został zniesiony obowiązek tworzenia powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami i został pozostawiony plan krajowy i plany szczebla wojewódzkiego.

Rada Sejmiku Województwa Pomorskiego uchwaliła „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018” (Uchwała Nr 416/XX/12 z dnia 25 czerwca 2012r., zmieniona Uchwałą Nr 470/XXII/12 z dnia 24 września 2012r. oraz Uchwałą Nr 557/XXVII/13 z dnia 25 lutego 2013r.)   

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

Nie.

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Nie 

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Brak informacji 

Powiat Gdański

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Miasto Pruszcz Gdański – tak, Uchwała nr XVIII/169/2004 z dnia 31.03.2004 r.
 • Gmina Pruszcz Gdański – tak, 2006
 • Gmina Kolbudy – tak, Uchwała nr XLIV/335/2010 z dnia 09.11.2010r. (dotyczy 2010-2020)
 • Gmina Przywidz  – tak, 2004
 • Gmina Pszczółki  – tak, „Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Pszczółki do roku 2020” z dnia 27 maja 2010 r.
 • Gmina Suchy Dąb  – tak, 2003
 • Gmina Trąbki Wielkie – nie
 • Gmina Cedry Wielkie – tak, Strategia Rozwoju Gminy Cedry Wielkie (25.04.2008 r.) 
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Miasto Pruszcz Gdański – tak, Uchwała nr XLIX/490/2010 z dnia 9.11.2010r.
 • Gmina Pruszcz Gdański – tak, 1999
 • Gmina Kolbudy – tak,
 • Gmina Przywidz  – tak, 2004
 • Gmina Pszczółki  – tak, z dnia 28 grudnia 2001r.
 • Gmina Suchy Dąb – tak, 2003
 • Gmina Trąbki Wielkie  – nie
 • Gmina Cedry Wielkie – tak, Strategia Rozwoju Gminy Cedry Wielkie (25.04.2008 r.)

    

Czy powiat ma program ochrony środowiska?

powiatowy plan gospodarki odpadami:

 • Uchwała Nr XXVIII/181/2013 Rady Powiatu Gdańskiego  z dnia 8 lutego 2013.02.27 roku

gminny plan gospodarki odpadami:

 • Przywidz Uchwała Nr XXIV/159/2013 z dnia: 2013.02.27  Rady Gminy Przywidz  z dnia 27  lutego 2013 roku
 • Kolbudy Uchwała Nr VII/157/2004 Rady Gminy Kolbudy z dnia 26 października 2004 roku
 • Miasto Pruszcz Gdański Uchwała nr III/18/2010 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 grudnia 2010 roku
 • Pszczółki Uchwała Nr XII/112/12 Rady Gminy Pszczółki z dnia 14 marca 2012 roku
 • Cedry Wielkie Uchwała Nr XIX/181/04 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 29 września 2004 roku
 • Pruszcz Gdański Uchwała Nr XXIX/201/2009 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 marca 2009 roku
 • Trąbki Wielkie Uchwała Nr 63/VIII/2010 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 10 września  2010 roku
 • Suchy Dąb Uchwała Nr XVIII/132/05 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 lutego 2005 roku  
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

W r. 2012 został zniesiony obowiązek tworzenia powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami i został pozostawiony plan krajowy i plany szczebla wojewódzkiego.

Rada Sejmiku Województwa Pomorskiego uchwaliła „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018”(Uchwała Nr 416/XX/12 z dnia 25 czerwca 2012r., zmieniona Uchwałą Nr 470/XXII/12 z dnia 24 września 2012r. oraz Uchwałą Nr 557/XXVII/13 z dnia 25 lutego 2013r.)  

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina Cedry Wielkie – tak
 • Gmina Kolbudy  – nie
 • Gmina Pruszcz Gdański  – tak, 2001 rok
 • Miasto Pruszcz Gdański - nie
 • Gmina Przywidz – nie
 • Gmina Pszczółki – aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe przyjęta uchwała Rady Gminy nr XIV/147/12 z dnia 12.09.2012r.
 • Gmina Suchy Dąb – tak, 2001 rok
 • Gmina Trąbki Wielkie – tak, 2001 rok  
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Nie.

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
 • Stowarzyszenie Ekologiczne „Żuławy” adres: Wiślinka, 83-011 ul. Sobieszewska 1 tel. 058 683 62 31 Prezes: Stanisław Grajczak, Jarosław Kulesza, Waldemar Agacki, Wojciech Olejniczak, Bogusław Plewczński.
 • Towarzystwo „Dolina Raduni” w Straszynie adres: Straszyn, 83-010 ul. Spacerowa 13 tel. 0606 960 480 Prezes: Adam Szpała, Wiceprezes: Ireneusz Tybel, Wiceprezes: Michał Seta.
 • Żuławskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Motława“ adres: Mokry Dwór 25, 83-021 Wiślina tel. 058 682 84 99 Prezes: Andrzej Majcher, Wiceprezes: Edward Laszuk, Wiceprezes: Artur Grochocki, Skarbnik: Daria Łężyk. Czł. Zarz.: Danuta Sikora 

Powiat Kartuski

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Powiat Kartuzy – uchwała nr XXXVII/298/06 z dnia 27.09.2006 r., planowana aktualizacja
 • Gmina Sierakowice – tak, rok uchwalenia 1999; okres, którego dotyczy: 2015
 • Gmina Przodkowo- tak, rok uchwalenia 2000; do 2015
 • Gmina Sulęczyno –tak, rok uchwalenia 2001; do 2015
 • Gmina Stężyca – tak, 2002 r.
 • Gmina Chmielno – tak, uchwała Nr XX/179/2011 z dnia 27.02.2011 r.; do 2015 roku
 • Gmina Kartuzy – tak, aktualizacja strategii, uchwała nr XVI/257/2012 z dnia 25 IV 2012 r., okres, którego dotyczy: 2020
 • Gmina Żukowo- tak, rok uchwalenia 2002, okres do 2013 r.
 • Gmina Somonino – tak, rok uchwalenia 2000, okres do 2010 r., w trakcie opracowywania 
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Gmina Kartuzy – TAK, uchwała nr XXXVI/296/97 z dnia 24 czerwca 1997 r. (zmiany: 6.07.2005 r.; 27.12.2007 r., 25.06.2008 r.)
 • Gmina Somonino – TAK, uchwała Nr XXXII/232/09 z dnia 29.12.2009 r.
 • Gmina Stężyca – TAK, rok uchwalenia 2005
 • Gmina Sierakowice – TAK, rok uchwalenia 2004
 • Gmina Sulęczyno –tak, rok uchwalenia 2010
 • Gmina Żukowo – TAK, uchwała nr XXXII/344/2013 z dnia 26.04.2013 r. ze zm. XXXIII/349/2013 z dnia 09.05.2013 r.
 • Gmina Przodkowo – TAK, rok uchwalenia 2009
 • Gmina Chmielno – TAK, uchwała nr XXVIII/232/2002 z dnia 5.04.2002 r. 
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Gmina Kartuzy – TAK, aktualizacja - uchwała nr XLIII/570/10 z dnia 28 czerwca 2010 r.
 • Gmina Stężyca – TAK, rok uchwalenia 2004 na okres 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2011 Gmina Sulęczyno – TAK, rok uchwalenia 2008
 • Gmina Przodkowo – TAK, rok uchwalenia 2004
 • Gmina Somonino – TAK, uchwała z dnia 23.07.2004 r.
 • Gmina Sierakowice – TAK, rok uchwalenia 2004
 • Gmina Chmielno – TAK, uchwała z dnia 27.08.2004 r.
 • Gmina Żukowo – TAK, rok uchwalenia 2004, raport z wykonania planu ochrony środowiska z dnia 05.02.2011 r. – uchwała nr XL/655/2010

 

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

Zgodnie z nową regulacją gminy nie są zobowiązane do tworzenia nowych planów gospodarki odpadami. Obowiązująca jest Uchwała nr 3/107/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 stycznia 2012 r. – Plan Gospodarki Odpadami dla województwa Pomorskiego 2018.
 

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina: Sulęczyno, Żukowo – nie
 • Gmina Kartuzy – tak, uchwała nr IV/59/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. , zmiana z dnia 22 czerwca 2011 r., uchwała nr VII/131/2011
 • Gmina Stężyca – TAK, rok uchwalenia 2004 r.
 • Gmina Przodkowo – TAK, rok uchwalenia 2002
 • Gmina Somonino – tak, rok uchwalenia 2003
 • Gmina Sierakowice – tak, rok uchwalenia 2003
 • Gmina Chmielno – tak, rok uchwalenia 2006 r. 
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

jeżeli tak, podać rok od kiedy prowadzona jest LA 21,
jakie formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju są realizowane , inne godne uwagi informacje
Gminy: Stężyca, Sulęczyno, Przodkowo, Somonino, Sierakowice, Żukowo, Kartuzy, Chmielno – nie  

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Gmina Sierakowice:

 • Kaszubskie Stowarzyszenie Truskawek, ul. Długa 13, Kamienica Szlachecka 
 • Stowarzyszenie na rzecz sołectwa Kamienica Królewska 

Powiat Kościerski

Strategia zrównoważonego rozwoju
Nie.
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Miasto Kościerzyna                          TAK         rok uchwalenia przez radę - 2009
 • Gmina Kościerzyna                          TAK         rok uchwalenia przez radę - 2003
 • Gmina Dziemiany                             TAK         rok uchwalenia przez radę - 2003  
 • Gmina Karsin                                    TAK         rok uchwalenia przez radę - 2001
 • Gmina Liniewo                                  TAK         rok uchwalenia przez radę - 2003  
 • Gmina Nowa Karczma                     TAK         rok uchwalenia przez radę - 2003  
 • Gmina Stara Kiszewa                       TAK         rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Lipusz                                     TAK         rok uchwalenia przez radę - 2011
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Miasto Kościerzyna TAK rok uchwalenia przez radę – 2004
 • Gmina Kościerzyna TAK rok uchwalenia przez radę – 2004
 • Gmina Dziemiany NIE
 • Gmina Karsin TAK rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Liniewo TAK rok uchwalenia przez radę - 2008
 • Gmina Nowa Karczma TAK rok uchwalenia przez radę – 2004
 • Gmina Stara Kiszewa TAK rok uchwalenia przez radę - 2011
 • Gmina Lipusz TAK rok uchwalenia przez radę - 2006
 • Powiat Kościerski TAK rok uchwalenia przez radę - 2008
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
Od roku 2012 nie obowiązują plany gminne i powiatowy.
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Miasto Kościerzyna                       TAK               rok uchwalenia przez radę – 2012
 • Gmina Kościerzyna                      TAK                rok uchwalenia przez radę – 2012
 • Gmina Dziemiany                         TAK                rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Karsin                                NIE
 • Gmina Liniewo                             TAK                rok uchwalenia przez radę – 2003
 • Gmina Nowa Karczma                TAK                rok uchwalenia przez radę – 2003
 • Gmina Stara Kiszewa                  TAK                rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Lipusz                                TAK                rok uchwalenia przez radę – 2005
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

nie 

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
 • LIGA OCHRONY PRZYRODY
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY LIPUSZ
 • SPOŁECZNY KOMITET OCHRONY KRAJOBRAZU ZIEMI KOŚCIERSKIEJ
 • SPOŁECZNY KOMITET OCHRONY JEZIORA CHEB I OKOLIC
 • STOWARZYSZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE FORUM EKOLOGICZNE
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA "WIETCISA"

Powiat Kwidzynski

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Miasto Kwidzyn - rok uchwalenia przez radę 1999
 • Miasto i Gmina Prabuty- rok uchwalenia przez Radę 1997
 • Gmina Kwidzyn - tak, rok uchwalenia przez Radę 2001, dotyczy lat 2001-2010 
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Miasto Kwidzyn - tak, uchwalone w 1999 r.
 • Gmina Kwidzyn - tak, uchwalone w 2000r.
 • Miasto i Gmina Prabuty - tak, uchwalone w 2002r.
 • Gmina Gardeja - tak, uchwalone w 1999r.
 • Gmina Ryjewo- tak, uchwalone w 2000r.
 • Gmina Sadlinki - tak, opracowane w 2002r. 
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Gmina Gardeja - 2004
 • Gmina Sadlinki - 2004
 • Miasto i Gmina Prabuty - 2004
 • Gmina Kwidzyn - 2004 ,aktualizacja 2008
 • Miasto Kwidzyn – 2004, aktualizacja 2008
 • Gmina Ryjewo – 2004
 • Powiat – 2004, aktualizacja 2008r. 
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

Od r.2012 powiat i gminy nie są zobowiązane do posiadania planu gospodarki odpadami
 

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina Wiejska Kwidzyn : 2007r.
 • Gmina Miejska Kwidzyn : 2001r.
 • Gmina i Miasto Prabuty : 2004r.
 • Gmina Gardeja : 2002r.
 • Gmina Sadlinki: 2007r.
 • Gmina Ryjewo: 2007r. 
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)
 • Miasto Kwidzyn- od 1999 roku 
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
 • Stowarzyszenie EkoInicjatywa
 • Zielona Szkoła w Brachlewie
 • Towarzystwo Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego w Górkach
 • Ośrodek Aktywności Społecznej Zaułek Benowo 

Powiat Lęborski

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Gmina Łeba- rok uchwalenia – 1999, na lata 2000-2010,
 • Gmina Cewice - rok uchwalenia 2002, ważny do roku 2015
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska – rok uchwalenia 2005r.
 • Gmina Wicko – Nie
 • Gmina Lębork – „Strategia Rozwoju Miasta Lęborka” 2004-2012 
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Gmina Łeba- rok uchwalenia przez radę- 2000r.
 • Gmina Cewice- rok uchwalenia przez radę- 2000r.
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska – rok uchwalenia przez radę - 2002r.
 • Gmina Wicko – rok uchwalenia przez radę – 1996r.
 • Gmina Lębork- rok uchwalenia przez radę- 2002r. 
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Gmina Łeba- rok uchwalenia przez radę- 2012r.
 • Gmina Cewice – bd
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska – rok uchwalenia przez radę 2004r., aktualizacja 2010r.
 • Gmina Wicko - rok uchwalenia przez radę- 2004r.
 • Gmina Lębork- rok uchwalenia przez radę- 2004r 
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

Od r.2012 nie dotyczy powiatów  

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina Lębork: paliwa gazowe, 2002r.
 • Gmina Łeba: 2007r.
 • Gmina Wicko: 2005r.
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska: brak danych
 • Gmina Cewice: nie 
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)
 • Gmina Lębork- 1994r. 
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
 • WWF Polska (World Wide Fund for Nature -WWF, dawniej World Wildlife Fund) – tłum. „
 • Światowy Fundusz na rzecz Przyrody” )
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Maszewo Lęborskie
 • Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby
 • LOT Ziemia Lęborska
 • Fundacja im. T. Hoppera
 • PTTK, ZHP, MDK itp.
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Maszewo Lęborskie
 • Stowarzyszenie „Rozwój Bukowiny”
 • Stowarzyszenie „Rozwój Sołectwa Popowo” 

Powiat Malborski

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Miasto Malbork – Uchwała Nr 259/XXXI/01 z dnia 24.04.2001 r.,
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Nowy Staw z 2000 r., aktualizowana w 2010 r., Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005 – 2015,
 • Gmina Malbork – nie posiada,
 • Gmina Miłoradz – Strategia rozwoju Gminy Miłoradz do 2013 r. oraz Plan Rozwoju Lokalnego do 2013 r. (uchwalone w 2007 r.),
 • Gmina Lichnowy – Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Lichnowy, Uchwała Nr IX/88/2003 Rady Gminy Lichnowy z dnia 11.09.2003 r.,
 • Gmina Stare Pole – Strategia Rozwoju Gminy Stare Pole na lata 2008-2012 – Uchwała Nr XX/145/2008 Rady Gminy Stare Pole z dnia 27 listopada 2008

 

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Miasto Malbork – tak, rok uchwalenia 1996,
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – tak, rok uchwalenia 2006, zmiana w 2009 r.
 • Gmina Malbork – tak, data uchwalenia 17.12.1999 r.,
 • Gmina Miłoradz – tak, rok uchwalenia 2007,
 • Gmina Lichnowy – tak, data uchwalenia 13.08.2010 r.,
 • Gmina Stare Pole – tak, rok uchwalenia 2010. 
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Miasto Malbork – 2004 r.,
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – 2004 r.,
 • Gmina Malbork – 2004 r.,
 • Gmina Miłoradz – 2004 r.,
 • Gmina Lichnowy – 2004 r.,
 • Gmina Stare Pole – 2004 r.,
 • Powiat malborski - 2004 r.

Wszystkie zaktualizowane w 2011 r. 

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Miasto Malbork – 2005 r.,
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – 2004 r.,
 • Gmina Malbork – 2005 r.,
 • Gmina Miłoradz – 2004 r.,
 • Gmina Lichnowy – 2005 r.,
 • Gmina Stare Pole – 2004 r.,
 • Powiat malborski – 2004 r.

Wszystkie zaktualizowane w 2011 r.
Od r. 2012 został zniesiony obowiązek tworzenia powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami i został pozostawiony plan krajowy i plany szczebla wojewódzkiego.
Rada Sejmiku Województwa Pomorskiego uchwaliła „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018”(Uchwała Nr 416/XX/12 z dnia 25 czerwca 2012r., zmieniona Uchwałą Nr 470/XXII/12 z dnia 24 września 2012r. oraz Uchwałą Nr 557/XXVII/13 z dnia 25 lutego 2013r.)
 

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Miasto Malbork – tak, rok uchwalenia 2002,
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – tak, Uchwała Nr 289/2006 z 30.01.2006 r.,
 • Gmina Malbork – tak, 15.11.2005 r.,
 • Gmina Miłoradz – tak, rok uchwalenia 2006,
 • Gmina Lichnowy – tak, rok uchwalenia 2007,
 • Gmina Stare Pole – tak, rok uchwalenia 2006,
 • Powiat malborski – nie opracowywano projektu. 
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Lokalna Agenda 21 w powiecie i gminach nie jest prowadzona.
Jakie formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju są realizowane?

 • są podawane do publicznej wiadomości, 
 • informacje dla mieszkańców na zebraniach wiejskich, sesjach rad, spotkaniach z sołtysami,
 • ulotki informacyjne,
 • publikacje w prasie i na stronach internetowych.

 

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

brak 

Powiat Nowodworski

Strategia zrównoważonego rozwoju

Miasto i Gmina Nowy Dwór Gd.  –   tak – 2003 r. na lata 2003 - 2012
Miasto Krynica Morska - tak  -  2006r.-  na lata 2007-2013 z przedłużonym okresem programowania na lata 2010 - 2020, aktualizacja 23.05.2012
Gmina Ostaszewo –  tak – 2002 r.
Gmina Stegna – tak – 2007 r. – na lata 2007-2020
Gmina Sztutowo – tak – 2002r. – na lata 2002-2015
Strategia Rozwoju Powiatu Nowodworskiego – tak – 2002 r.
Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Nowodworskiego - 2005 r.- do roku 2013

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gd.  –  tak – 1995 r., 16.09.2010 r. - zmiana
 • Miasto Krynica Morska - tak  -  2002r.
 • Gmina Ostaszewo – tak – 2000 r.
 • Gmina Stegna – tak – 2004 r.
 • Gmina Sztutowo – tak – 2004 r.
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Powiatowy Program Ochrony Środowiska uchwalony przez Radę Powiatu 12 lutego 2004 r.- aktualizacja  w 2010 r.
 • Gminny Program Ochrony Środowiska uchwalony przez Radę Gminy Ostaszewo 27 października 2004 r. – aktualizacja  maju 2011r.
 • Gminny Program Ochrony Środowiska uchwalony przez Radę Miasta Krynica Morska 27 października 2004 r. – aktualizacja: brak
 • Gminny Program Ochrony Środowiska uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański 26 listopada 2004 r. – aktualizacja w  listopadzie 2011 r.
 • Gminny Program Ochrony Środowiska uchwalony przez Radę Gminy Sztutowo 28 października 2004 r. – aktualizacja w 2008 r.
 • Gminny Program Ochrony Środowiska uchwalony przez Radę Gminy Stegna 30 grudnia 2004 r.
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach ( Dz. u. z 2013 r., poz. 21) plany gospodarki odpadami opracowywane są na poziomie krajowym i wojewódzkim.

Rada Sejmiku Województwa Pomorskiego uchwaliła „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018”(Uchwała Nr 416/XX/12 z dnia 25 czerwca 2012r., zmieniona Uchwałą Nr 470/XXII/12 z dnia 24 września 2012r. oraz Uchwałą Nr 557/XXVII/13 z dnia 25 lutego 2013r.)

 

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gd. – 2001 r.
 • Miasto Krynica Morska – 2001 r.
 • Gmina Ostaszewo – nie
 • Gmina Stegna – 2002 r.
 • Gmina Sztutowo – 2001 r., aktualizacja 2005 r.
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

nie

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
 • Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego Klub Nowodworski
 • Towarzystwo Kulturalne IWA
 • Klub Ekologiczny „Salwinia”
 • Koło Ekologiczne przy Zespole Szkół Sztutowo
 • PTTK Klub Turystyczny „Szuwarek” w Nowym Dworze Gdańskim

Powiat Pucki

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Miasto Jastarnia - tak, rok uchwalenia przez radę 2002, okres, którego dotyczy 2002 - 2016
 • Gmina Kosakowo - tak, rok uchwalenia przez radę 2008, okres, którego dotyczy do 2020.
 • Gmina Krokowa - tak, uchwalona w r. 2004, okres, którego dotyczy do 2015.
 • Miasto Puck - tak, rok uchwalenia przez radę 2006, okres, którego dotyczy 2006-2013
 • Miasto Hel - tak, rok uchwalenia przez radę 2002
 • Gmina Puck - nie posiada
 • Miasto Władysławowo - nie posiada 
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Gmina Puck - tak, rok uchwalenia przez radę 2000
 • Miasto Jastarnia - tak, rok uchwalenia przez radę 2005
 • Gmina Krokowa - tak, rok uchwalenia przez radę 2010
 • Miasto Władysławowo - tak, rok uchwalenia przez radę 2002
 • Miasto Puck - tak, rok uchwalenia przez radę 1998
 • Gmina Kosakowo - tak, rok uchwalenia przez radę 1997 ze zmianami w 2005, 2006 i 2008
 • Miasto Hel - tak, rok uchwalenia przez radę 2003 
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Powiat - tak, rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Krokowa - tak, rok uchwalenia przez radę - 2012
 • Miasto Władysławowo - tak, rok uchwalenia przez radę 2010
 • Miasto Puck - tak, rok uchwalenia przez radę 2012
 • Gmina Puck - tak, rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Kosakowo - tak, rok uchwalenia przez radę - 2011
 • Miasto Hel - nie
 • Miasto Jastarnia - nie 
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), plany gospodarki odpadami są opracowywane na poziomie krajowym i wojewódzkim. Ten zapis oznacza, że został zniesiony obowiązek tworzenia powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami i został pozostawiony plan krajowy i plany szczebla wojewódzkiego.

Rada Sejmiku Województwa Pomorskiego uchwaliła „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018”(Uchwała Nr 416/XX/12 z dnia 25 czerwca 2012r., zmieniona Uchwałą Nr 470/XXII/12 z dnia 24 września 2012r. oraz Uchwałą Nr 557/XXVII/13 z dnia 25 lutego 2013r.)  

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina Krokowa - tak, rok uchwalenia przez radę - 2012
 • Gmina Puck - tak, 2005
 • Miasto Władysławowo - tak, rok uchwalenia przez radę - 2012
 • Gmina Kosakowo - nie
 • Gmina Jastarnia - nie
 • Miasto Puck - nie
 • Miasto Hel - nie 
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Nie.

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
 • Stowarzyszenie Miłośników Gminy Jastarnia i Rozwoju Turystyki „Półwysep”
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni
 • Towarzystwo Przyjaciół Juraty

Powiat Starogardzki

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański rok uchwalenia przez radę: 2012 r.
 • Gmina Wiejska Osiek rok uchwalenia przez radę: 2010 r.
  • okres, którego dotyczy: 2015 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska rok uchwalenia przez radę: 2005 r.
  • okres, którego dotyczy: 2005 – 2020 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda rok uchwalenia przez radę: nie posiada
 • Gmina Wiejska Bobowo rok uchwalenia przez radę: b.d.
  • okres, którego dotyczy: 2004-2015 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
  • okres, którego dotyczy: 2003 – 2015 r.
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
  • okres, którego dotyczy: 2015 r.
 • Gmina Miejska Skórcz rok uchwalenia przez radę: 2001 r.
  • okres, którego dotyczy: do 2015 r.
 • Gmina Miejska Starogard Gdański „Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Starogard Gdański 2008- 2018” przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Starogard Gdański nr XXIII/217/2008 w dniu 14 maja 2008 r. realizuje założenia zrównoważonego rozwoju.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne rok uchwalenia przez radę: b.d.
 • Gmina Wiejska Zblewo rok uchwalenia przez radę: bd
 • Gmina Wiejska Skórcz rok uchwalenia przez radę: 2001 r.
  • okres, którego dotyczy: do 2015 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna rok uchwalenia przez radę: b.d. 
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

Gmina Wiejska Starogard Gdański rok uchwalenia przez radę: 2012 r.
Gmina Wiejska Osiek rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
Gmina Wiejska Kaliska rok uchwalenia przez radę: 2010 r.
Gmina Miejska Czarna Woda rok uchwalenia przez radę: 2011 r.
Gmina Wiejska Bobowo rok uchwalenia przez radę: 2000 r.

 • aktualizacja: 2011 r.

Gmina Wiejska Lubichowo rok uchwalenia przez radę: 2009 r.
Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy rok uchwalenia przez radę: 1998 r.
Gmina Miejska Skórcz rok uchwalenia przez radę: 2002 r.

 • (aktualizacja: 2006 r.)

Gmina Miejska Starogard Gdański rok uchwalenia przez radę: 2005 r.

 • Miasto posiada Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański – uchwalone uchwałą Nr XXXVIII/353/2005 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 7 grudnia 2005r., zmienione uchwałą nr XLVI/400/2009 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 września 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański.

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne rok uchwalenia przez radę: 2012 r.
Gmina Wiejska Zblewo rok uchwalenia przez radę: 2012 r.
Gmina Wiejska Skórcz rok uchwalenia przez radę: brak
Gmina Wiejska Osieczna rok uchwalenia przez radę: 2005 r. 

Czy powiat ma program ochrony środowiska?

Powiat Starogardzki rok uchwalenia przez radę: 2012 r.
Gmina Wiejska Starogard Gdański rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
Gmina Wiejska Osiek rok uchwalenia przez radę: 2011 r.
Gmina Wiejska Kaliska rok uchwalenia przez radę: 2002 r.

 • aktualizacja 12.10.2011 r

Gmina Miejska Czarna Woda rok uchwalenia przez radę: 2003r.

 • aktualizacja: 2011 r.

Gmina Wiejska Bobowo rok uchwalenia przez radę: 2000 r.

 • aktualizacja 2011 r.

Gmina Wiejska Lubichowo rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
Gmina Miejska Skórcz rok uchwalenia przez radę: 2004 r.

 • aktualizacja 2011 r.

Gmina Miejska Starogard Gdański „Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański będącej udziałowcem Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017” przyjęta Uchwałą Rady Miasta Nr XIV/116/2011 z dnia 28.09.2011 r.
Gmina Wiejska Smętowo Graniczne rok uchwalenia przez radę: 2011 r.
Gmina Wiejska Zblewo rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
Gmina Wiejska Skórcz rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
Gmina Wiejska Osieczna rok uchwalenia przez radę: 2012 r. 

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

Od r.2012 nie ma obowiązku posiadania powiatowego gminnego i planu gospodarki odpadami
 

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 • Gmina Wiejska Osiek rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska rok uchwalenia przez radę: 2006 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda rok uchwalenia przez radę: 2000 r.
 • Gmina Wiejska Bobowo rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo rok uchwalenia przez radę: nie ma
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 • Gmina Miejska Skórcz rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Miejska Starogard Gdański rok uchwalenia przez radę: 2000 r., zmiana: 2005 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne rok uchwalenia przez radę: nie ma
 • Gmina Wiejska Zblewo rok uchwalenia przez radę: 2012 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna rok uchwalenia przez radę: 2005 r 
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Miasto Starogard:

 • Społeczność miasta bierze udział w pracach nad lokalnymi planami rozwojowymi w ramach konsultacji i badań społecznych.

 

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Miasto Starogard:

 • Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE
 • Kociewski Klub Turystyczny
 • Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals 

Powiat Sztumski

Strategia zrównoważonego rozwoju

Gmina Dzierzgoń

 • rok uchwalenia przez radę: 2010
 • okres, którego dotyczy: 2000-2015

Gmina Mikołajki Pomorskie

 • rok uchwalenia przez radę:2002
 • okres, którego dotyczy: 2000-2012

Gmina Sztum

 • rok uchwalenia 2001
 • okres, którego dotyczy:2001-2010

Gmina Stary Targ

 • brak informacji

Gmina Stary Dzierzgoń 

 • brak informacji
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Gmina Sztum-rok uchwalenia przez radę:2001
 • Gmina Dzierzgoń: rok uchwalenia:2004
 • Gmina Mikołajki Pomorskie:rok uchwalenia przez radę: 2002
 • Gmina Stary Dzierzgoń: rok uchwalenia: 2002
 • Gmina Stary Targ: 2002 
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Powiat Sztumski: rok uchwalenia przez radę 2004
 • Gmina Sztum: - rok uchwalenia 2005
 • Gmina Dzierzgoń:- rok uchwalenia 2005
 • Gmina Mikołajki Pomorskie rok uchwalenia przez radę:2005
 • Gmina Stary Dzierzgoń- rok uchwalenia przez radę 2011
 • Gmina Stary Targ rok uchwalenia przez radę: 2002 
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

W r.2012 że został zniesiony obowiązek tworzenia powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami i został pozostawiony plan krajowy i plany szczebla wojewódzkiego.
Rada Sejmiku Województwa Pomorskiego uchwaliła „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018”(Uchwała Nr 416/XX/12 z dnia 25 czerwca 2012r., zmieniona Uchwałą Nr 470/XXII/12 z dnia 24 września 2012r. oraz Uchwałą Nr 557/XXVII/13 z dnia 25 lutego 2013r.)
 

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina Sztum -rok uchwalenia przez radę: 2004
 • Gmina Dzierzgoń: 2008 r.
 • Gmina Stary Dzierzgoń – 2000 r. 
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Gmina Sztum:

 • prowadzona od LA 21:1994
 • jakie formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju są realizowane:
  • Przysposobienie społeczeństwa
  • Udział w prelekcjach, seminariach i lokalnych akcjach

Gmina Dzierzgoń

 • od kiedy jest LA21:1995
 • jakie formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju są realizowane:
  • konsultacje 
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Centrum Edukacji Ekologicznej Sztum  

Powiat Słupski

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Gmina Rok uchwalenia przez Radę Gminy Okres, na który została uchwalona
 • Damnica bd bd
 • Dębnica Kaszubska 2006 2007-2015
 • Główczyce 2000 bd
 • Kobylnica 2007 2007-2015
 • Kępice 2000 2000-2015
 • Potęgowo nie ma -
 • Słupsk nie ma -
 • Smołdzino 2007 2007-2015
 • Gm. Ustka 2009 2009-2016
 • Ustka 2012 bd 
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Gmina Rok uchwalenia przez Radę Gminy
 • Damnica 2000
 • Dębnica Kaszubska 2011
 • Główczyce 2000
 • Kobylnica 2010
 • Kępice 1989
 • Potęgowo 2007
 • Słupsk 2004
 • Smołdzino 2001
 • Ustka 2002
 • Ustka 2012 
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Gmina Rok uchwalenia
 • Damnica 2003
 • Dębnica Kaszubska Uchwała Nr XXX/196/2009
 • Główczyce 2002
 • Kobylnica 2004
 • Kępice 2009
 • Potęgowo 2004
 • Słupsk 2004
 • Smołdzino 2003
 • Ustka 2009
 • Ustka 2004 
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

zgodnie z obowiązującymi przepisami Powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami nie obowiązują od 2012r.
 

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina Damnica - 2007
 • Gmina Dębnica Kaszubska - aktualizacja w 2011
 • Gmina Główczyce - 2006
 • Gmina Kobylnica - 2010
 • Gmina Kępice - bd
 • Gmina Potęgowo -2004
 • Gmina Słupsk - 2011
 • Gmina Smołdzino - 2007
 • Gmina Ustka - 2002
 • Miasto Ustka - data zatwierdzenia planu- 28.02.2008r, data aktualizacji; 31.05.2012

 

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)
 • Gmina Dębnica Kaszubska - debaty społeczne
 • Gmina Smołdzino - partnerstwo prywatno – publiczne, współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Gmina Ustka - 1999
 • Pozostałe gminy nie prowadzą LA21 
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
 • Gmina Dębica Kaszubska - Stowarzyszenie Przyjaciół Niepoględzia i Gałęzowa SPERANDA
 • Gmina Kobylnica – 
  • Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Gmina 2010”
  • „Nasze środowisko” – Bierkowo
  • „Nasza Krępa” – Krępa Słupska
  • „Starz Ochrony Zwierząt”
 • Gmina Słupsk - „Nasze środowisko” - Bierkowo i „Nasza Krępa” - Krępa Słupska
 • pozostałe gminy-bd 

Powiat Tczewski

Strategia zrównoważonego rozwoju

Powiat Tczewski

 • Rok uchwalenia 2007
 • Strategia na lata 2007-2020

Miasto Tczew

 • Rok uchwalenia: 2012
 • Strategia rozwoju Tczewa do roku 2020

Miasto i Gmina Gniew

 • Rok uchwalenia: 2009 r.
 • Okres którego dotyczy: 2009 r.-2020 r.

Miasto i Gmina Pelplin- t

 • Rok uchwalenia: 2010
 • Strategia do roku 2020

Gmina Tczew

 • Rok uchwalenia: 2008 r.
 • Strategia na 2009 r.-2019 r.

Gmina Subkowy

 • Rok uchwalenia: 2000 r.
 • Strategia do 2015 r.

Gmina Morzeszczyn

 • Rok uchwalenia: 2001 r. 
 • Strategia na okres 2001-2010, od 2011 r. Gmina nie posiada strategii zrównoważonego rozwoju
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Miasto Tczew- tak, 2004 r.
 • Miasto i Gmina Gniew- tak, 2005 r. ostatnia zmiana 2012 r.
 • Miasto i Gmina Pelplin- tak, rok uchwalenia 2010
 • Gmina Tczew – tak, uchwalony w 2010 r.
 • Gmina Subkowy – tak, 2004 r.
 • Gmina Morzeszczyn-tak, 2001 r. 
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Miasto Tczew- tak, 2012 r.
 • Miasto i Gmina Gniew- tak, 2004 r. aktualizacja 2008 r.
 • Miasto i Gmina Pelplin- tak, 2010 r.
 • Gmina Tczew –tak, w 2004 r.
 • Gmina Subkowy –tak 2004 r.
 • Gmina Morzeszczyn-tak, 2004 r. 
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Powiat Tczewski – tak, rok 2004, rok aktualizacji: 2008
 • Miasto Tczew- tak, 2009 r.
 • Miasto i Gmina Gniew-tak, 2004 r., aktualizacja 2008 r.
 • Miasto i Gmina Pelplin- tak, rok 2004, rok aktualizacji 2008
 • Gmina Tczew –tak, w 2004 r.
 • Gmina Subkowy –tak, 2004 r.
 • Gmina Morzeszczyn-tak, 2004 r.

Od r.2012 nie ma obowiązku posiadania planu gospodarki odpadami na poziomie gminy i powiatu.
 

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Miasto Tczew- tak, rok uchwalenia 2000
 • Miasto i Gmina Gniew- tak, rok uchwalenia 2010
 • Miasto i Gmina Pelplin-tak, rok uchwalenia 2010
 • Gmina Tczew- tak, rok uchwalenia 2000
 • Gmina Subkowy –tak, rok uchwalenia 2003
 • Gmina Morzeszczyn- tak, rok uchwalenia 2006 
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Nie 

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
 • Miasto i Gmina Pelplin- Ekokociewie z siedzibą w Lignowach Szlacheckich 23. 

Powiat Wejherowski

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Gmina Łęczyce
  Strategia Rozwoju Gminy Łęczyce 2010-2015, uchwalona w 2010r.
 • Gmina Wejherowo - brak
 • Gmina Szemud
  rok uchwalenia 2000, okres którego dotyczy 2000-2015. Obecnie opracowywana jest nowa strategii rozwoju na lata 2012-2015
 • Miasto Rumia - brak
 • Gmina Luzino - brak
 • Miasto Reda
  rok uchwalenia przez radę: 2001, aktualizowane w  2007r., okres którego dotyczy: do 2015r.
 • Gmina Choczewo - brak
 • Gmina Linia
  Uchwała nr 50/VIII/V/2007 z dnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie „Strategii Rozwoju Gminy Linia do 2015”
 • Miasto Wejherowo
  Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Wejherowa. Rok uchwalenia 2002, okres którego dotyczy: 2002-2011
 • Gmina Gniewino - brak danych
   
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Gmina Łęczyce 2002r.
 • Gmina Wejherowo 30.07.2009r
 • Gmina Szemud  2002r.
 • Miasto Rumia 27.01.2011r.
 • Gmina Luzino 15.03.2012
 • Miasto Reda brak
 • Gmina Choczewo 2003r.
 • Gmina Linia 2011r.
 • Miasto Wejherowo 2001r.
 • Gmina Gniewino brak danych
   
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Gmina Łęczyce - 09.11.2004r.
 • Gmina Wejherowo - 30.07.2009r.
 • Gmina Szemud - 2005r.
 • Miasto Rumia - 27.05.2004r.
 • Gmina Luzino - 2004r, aktualny do 2011r.
 • Miasto Reda - nie
 • Gmina Choczewo - nie
 • Gmina Linia - nie
 • Miasto Wejherowo - 2007r.
 • Gmina Gniewino - brak danych
   
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

Od r.2012 nie dotyczy powiatów i gmin.

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina Łęczyce - tak, 2004r.
 • Gmina Szemud - tak, 2000-2020
 • Miasto Rumia - tak, 2006r. aktualizowane w 2011r.
 • Miasto Wejherowo - tak, 2007r.
 • Pozostałe gnimy - nie.
 • Gmina Gniewino - brak danych
   
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Lokalną Agendę 21 prowadzi Miasto Wejherowo

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
 • Aktywne organizacje ekologiczne prowadzone są na terenie gminy Wejherowo:

- Eko Park w Łężycach
- Moje Kąpino w Kąpinie
- Moje Gościcino w Gościcinie
 

Sopot

Strategia zrównoważonego rozwoju

TAK

 • rok uchwalenia przez radę: 1996
 • okres, którego dotyczy: okres ogólnej wizji i misji miasta do 2045 r.,
 • okres celów strategicznych do 2012 r.

W 2002 r. Rada Miasta Sopotu przyjęła aktualizację Planu Strategicznego Miasta Sopotu. 

 • Rok uchwalenie przez radę: 2012r.
 • Okres którego dotyczy: 2011 – 2015r.
 • Zintegrowany plan zrównoważonego rozwoju miasta Sopotu na lata 2011-2015

 

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

TAK
Uchwała Nr XL/476/2010 Rady Miasta Sopotu z dnia 25 czerwca 2010 r.
W 2012 r. Uchwałą Nr XVII/191/2012 Rady Miasta Sopotu z dnia 24 lutego 2012 zaktualizowano studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sopotu
 

Czy powiat ma program ochrony środowiska?

TAK
Uchwała Rady Miasta Sopotu nr XII/125/2011 z dnia 07.10.2011 r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Sopotu na prawach powiatu na lata 2011 – 2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015 – 2020.
 

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

TAK. Uchwała Rady Miasta Sopotu nr XIX/347/2004 z dnia 13.08.2004 r.
W r. 2012 został zniesiony obowiązek tworzenia powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami i został pozostawiony plan krajowy i plany szczebla wojewódzkiego.
Rada Sejmiku Województwa Pomorskiego uchwaliła „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018”(Uchwała Nr 416/XX/12 z dnia 25 czerwca 2012r., zmieniona Uchwałą Nr 470/XXII/12 z dnia 24 września 2012r. oraz Uchwałą Nr 557/XXVII/13 z dnia 25 lutego 2013r.)
 

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

TAK
Uchwała Rady Miasta Sopotu nr XIX/232/2012 w sprawie z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Sopotu
 

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Sopot przystąpił do realizacji Agendy 21 w 1998 r., co zatwierdzono uchwałą nr XXXIX/468/98 z dnia 14 maja 1998 r. w sprawie udziału Miasta Sopotu w Globalnym Programie Działania Agenda 21.
Realizowane formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju:

 • konsultacje, 
 • spotkania z mieszkańcami, 
 • otwarte spotkania warsztatowe,
 • ankiety,
 • publikacje w prasie  
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
 • Stowarzyszenie „Sopot dla Środowiska”, 
 • Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Sopocie,
 • Polski Klub Ekologiczny Koło Sopockie Potoki,
 • Związek Kynologiczny w Polsce, Oddział w Sopocie,
 • Cat Klub Amber Klub Felinologiczny,
 • Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Sopot,
 • Stowarzyszenie „Przyjaciele Jedynki”,
 • Polski Czerwony Krzyż,
 • Morski Instytut Rybacki w Gdyni. 

Słupsk

Strategia zrównoważonego rozwoju

Strategia zrównoważonego rozwoju Miasta Słupska uchwalona została przez Radę Miejską w Słupsku w roku 2003 i dotyczyła okresu na lata 2003 – 2010.
Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 czerwca 2008 roku przyjęta została Strategia Rozwoju Miasta Słupska na lata 2007 – 2015.
 

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

tak, od dnia 26 czerwca 2002 roku, wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XXXIV/404/04 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 grudnia 2004 roku oraz uchwała Nr XLV/701/09 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 listopada 2009 roku
 

Czy powiat ma program ochrony środowiska?

tak, Program Ochrony Środowiska dla Miasta Słupska na lata 2005 – 2008 z perspektywą na lata 2009 – 2012 przyjęty został 22 lutego 2006 roku.
Aktualizacja Programu ochrony Środowiska dla Miasta Słupska na lata 2008 – 2011 z perspektywą 2012 – 2015 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku Nr XXXIX/602/09 w dniu 24 czerwca 2009 roku.
Kolejna Aktualizacja Programu ochrony środowiska miasta Słupska na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy 2016-2019.
 

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

Nie obowiązuje. Po zmianie przepisów, wprowadzonych ustawą z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa i wdrażania hierarchii postępowania z odpadami oraz zasady bliskości opracowywane są plany gospodarki odpadami wyłącznie na poziomie krajowym oraz wojewódzkim. Dla obszaru województwa pomorskiego, do którego przynależy Miasto Słupsk, przyjęty został „Plan Gospodarki odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018” (uchwała Nr 415/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012 roku), stanowiący akt prawa miejscowego.
 

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

Miasto Słupsk opracowało niniejszy projekt- uchwała nr XXIV/358/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”
 

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Tak, od 1998 r.
Plany uspołecznione z udziałem liderów lokalnych, partnerskich instytucji, organizacji pozarządowych-organizowano konferencje, seminaria, warsztaty studyjne, szkolenia.
 

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Brak informacji 

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002