Gdańsk

Zadania, projekty

Brak informacji  

Gdynia

Zadania, projekty

Brak informacji

Powiat Bytowski

Zadania, projekty

Brak danych z powiatu za rok 2012

Powiat Chojnicki

Zadania, projekty

Brak danych z powiatu 

Powiat Człuchowski

Zadania, projekty

Brak informacji 

Powiat Gdański

Zadania, projekty

Brak informacji z powiatu.

Powiat Kartuski

Zadania, projekty

Gmina Somonino

 • Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w miejscowości Kaplica ujęta w Planie
  • Gospodarki Odpadami dla gminy Somonino
  • Szacowana wartość zadania  663 533,33 PLN
  • Czas realizacji VII 2009 – IX 2010
  • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2008 – prace projektowe o wartości 14 980,00 PLN
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Somonino ujęta w Programie Ochrony Środowiska
  • Gminy Somonino 2004 – 2011
  • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Goręczyno, Rąty, Hopowo
  • Wartość zadania 3 712 116,19 PLN
  • Czas realizacji VII 2008 – XI 2009
  • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2008 – prace projektowe oraz część robót 
  • Budowlanych o wartości 2 488 333,36 PLN – 67,03%

Gmina Przodkowo:

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobysewie i Smołdzinie
  • Kwota dofinansowania: 1 420 106,77 PLN
 • Budowa kanalizacji sanitarnej (Kawle Górne – Przodkowo – Pomieczyno)
  • Kwota dofinansowania: 3 546 264,28 PLN

Gmina Sulęczyno:

 • Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w miejscowości Kłodno ujęta w Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Sulęczyno
  • Wartość zadania ok. 500 000,00 PLN
  • Czas realizacji do końca 2012 r. 

Gmina Kartuzy:

Informacje na stronie www.bip.kartuzy.pl

 • Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Kartuzy (budowa kanalizacji sanitarnej Dzierżążno I i II etap, Borowo i Sitno)
  • Okres realizacji: 2007 – 2012,
  • Łączna wartość inwestycji – 39 814,7 tys. zł w tym:
  • Środki własne – 17 428,2 tys. zł.
  • Środki zewnętrzne – 21 386,5 tys. zł.

Projekt w realizacji.

 • Uporządkowanie gospodarki wodno – sciekowej na terenie gminy Kartuzy epat II (w tym budowa kanalizacji sanitarnej Mezowo i Kaliska)
  • Okres realizacji: 2012,
  • Łączna wartość inwestycji – 500,0 tys. zł w tym:
  • Środki własne – 500,00 tys. zł.
 • Sieć kanalizacji sanitarnej w Kartuzach (ul. Cicha, Węglowa – Gdańska)
  • Okres realizacji: 2007 – 2011,
  • Łączna wartość inwestycji – 1 280,0 tys. zł w tym:
  • Środki własne – 1 280,0 tys. zł.
 • Budowa przydomowych oczyszczalnie ścieków w miejscowości Stara Huta i Głusino
  • okres realizacji:  2009 – 2010,
  • Łączna wartość inwestycji – 430,0 tys. zł w tym:
  • Środki własne – 17 428,2 tys. zł.
  • Zakończono wybudowaniem 51 przydomowych oczyszczalni ścieków, koszt całkowity realizacji inwestycji wyniósł 320 tys. zł.
 • Rekultywacja składowiska odpadów w Kartuzach
  • Okres realizacji: 2007 – 2011,
  • Łączna wartość inwestycji – 5 261,6 tys. zł w tym:
  • Środki zewnętrzne – 3 661,4 tys. zł.
  • Zakończono w 2010 roku, obecnie rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów w Kartuzach obejmuje monitoring procesów zamian zachodzących na składowisku.
 • EKO Kartuzy – termomodernizacja placówki ZSO nr 2 w Kartuzach Aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013 – 2016
  • Okres realizacji: 2009 – 2010,
  • Łączna wartość inwestycji – 3 350,0 tys. zł w tym:
  • Środki własne – 3 350,0 tys. zł
  • Środki zewnętrzne – 21 386,5 tys. zł.

 

Powiat Kościerski

Zadania, projekty
 • Realizacja zobowiązań określonych w Krajowym Programie oczyszczania ścieków komunalnych, dla aglomeracji od 2 000 do 15 000 RLM
 • Realizacja inwestycji mających na celu poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia, w tym budowy lub modernizacji urządzeń i sieci wodociągowych
 • „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kościerzyna – edycja 2013 r.”:
      - wartość zadania – 53 541,00 PLN

      - czas realizacji: czerwiec – listopad 2013 r.

Powiat Kwidzynski

Zadania, projekty

Brak informacji z powiatu 

Powiat Lęborski

Zadania, projekty

Nazwa zadania, ujętego w Programie lub w Planie, przewidzianego do realizacji na terenie powiatu:

 • Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” – II etap;
  • czas realizacji 2011-2013;
  • w roku 2011-2012- m.in. zakup kompaktowa i sita bębnowego za kwotę = 1.824.500zł 
  • Rok 2012 – rozpoczęcie budowy instalacji energetycznego wykorzystania biogazu, w tym zakup generatora 180kW, budowa kwatery na balast /pow. Ok. 5 ha/ - kwota = 2.600.000zł

 

Powiat Malborski

Zadania, projekty

Wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem oraz podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa
Miasto i Gmina Nowy Staw

 • rozwój edukacji ekologicznej – wartość zadania 5 624,12 zł, czas realizacji co roku, zrealizowany zakres projektu do końca 2012 r.

Powiat malborski

 • współpraca z Powiślańską Agencją Zarządzania Energią w Kwidzynie - edukacja ekologiczna o odnawialnych źródłach energii oraz promocja i wspieranie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,
 • uczestnictwo Powiatu Malborskiego w projekcie „Dobry Klimat Dla Powiatów”
 • Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody

 

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody

Miasto i Gmina Nowy Staw

 • utrzymanie terenów zielonych wartość zadania 6 004,80 zł, czas realizacji co roku, zrealizowany zakres projektu do końca 2012 r.

Powiat malborski

 • projekt pn. „Powiększenie terenów zadrzewionych na terenie powiatu malborskiego” – zakup 1 368 szt. sadzonek drzew, całkowity koszt kwalifikowany zadania wyniósł 50 440 zł, przyznane dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 29 447 zł.

 

Zadania w zakresie gospodarki odpadami:

Regionalny System Gospodarki Odpadami w Tczewie, rekultywacja istniejących składowisk odpadów

Miasto Malbork

 • rekultywacja terenów zdegradowanych – monitoring składowisk pod kątem jakości wód gruntowych (cykliczny pobór próbek wody z piezometrów), prace projektowe pod kątem rekultywacji składowisk w dzielnicy Kałdowo. W ramach projektu „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew” przygotowano zadanie polegające na rekultywacji składowisk przy ul. Ceglanej i Tczewskiej. Termin prac rekultywacyjnych został ustalony na 2013 r.
 • likwidacja i rekultywacja wszystkich „dzikich” miejsc składowania odpadów (zlikwidowano 16 dzikich wysypisk).

Gmina Stare Pole

 • rekultywacja składowiska odpadów w Szaleńcu, koszt 1 252 500zł, planowane zakończenie do 2014 r.

Wyroby zawierające azbest

Miasto Malbork

 • wyroby zawierające azbest – w 2012 r. Miasto Malbork udzieliło 4 dofinansowań do poniesionych kosztów usuwania azbestu w łącznej kwocie 6 932 zł.

Gmina Lichnowy

 • wyroby zawierające azbest – w 2012 r. Gmina Lichnowy udzieliła 7 dofinansowań do poniesionych kosztów usuwania azbestu w łącznej kwocie 8 450 zł.

Gmina Stare Pole

 • wyroby zawierające azbest – w 2012 r. Gmina Stare Pole udzieliła 3 dofinansowań do poniesionych kosztów usuwania azbestu w łącznej kwocie 2 210,12 zł (całkowity koszt zadania wynosił 22 216,68 w tym dotacja z WFOŚiGW 10 270, środki własne 9 736,56 zł, dotacja gminy 2 210,12 zł).

Powiat malborski

 • wyroby zawierające azbest – w 2012 r. Powiat Malborski udzielił 6 dofinansowań do poniesionych kosztów usuwania azbestu w łącznej kwocie 6 840 zł.

 

Powiat Nowodworski

Zadania, projekty
 • wprowadzanie organizacji zbiórki odpadów niebezpiecznych - zadanie ciągłe
 • likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów – zadanie ciągłe
 • współpraca z organizacjami  odzysku w celu stymulowania rozwoju rynku surowców wtórnych i produktów zawierających surowce wtórne – zadanie ciągłe
 • prowadzenie kampanii edukacyjnych i akcji ekologicznych typu „Sprzątanie świata”, „ Nie wypalajmy traw”, „Sprzątanie rzeki Tugi” itp. dla dzieci i dla dorosłych.
 • konkurs z wiedzy ekologicznej dla gimnazjów
 • zbiórka baterii na terenie szkół, przedszkoli i placówek użyteczności publicznej
 • odnowa i urządzanie terenów zieleni  w m. Nowy Dwór Gdański
 • realizacja programu unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest przy wsparciu WFOŚiGW w Gdańsku
 • budowa ciągu pieszo-rowerowego z Żuław i Gdańska na Mierzeję Wiślaną – 15 340 tyś. zł – w trakcie realizacji
 • budowa ścieżek rowerowych
 • porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gmin
 • edukacja ekologiczna młodzieży i dorosłych - prelekcje, ulotki, konkursy, informacje w mediach
 • szkolenia rolników w zakresie rolnictwa ekologicznego, agroturystyki i wdrażania KDPR
 • rozbudowa ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych w parkach i kompleksach leśnych

Powiat Pucki

Zadania, projekty

Powiat Starogardzki

Zadania, projekty

Nazwa zadania, ujętego w Programie lub w Planie, przewidzianego do realizacji na terenie powiatu:
 

 • Gmina Wiejska Osiek - „Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”
 • Wartość zadania- ponad 719 000 zł., czas realizacji od 2014 roku

Miasto Starogard:

 • „Osiedle Derdowskiego, uzbrojenie terenu III etap”; przewidywana wartość zadania: 2,4 mln zł; rzeczywiście poniesione nakłady finansowe na realizację zadania: 1 671 206,13 zł ;okres realizacji zadania: 2008- 2010. Zadanie zrealizowane.
 • "Budowa kanalizacji sanitarnej, ul. Gdańska, Kochanki, Ceynowy, Legionów", ”; przewidywana wartość zadania: 3,5 mln zł; rzeczywiście poniesione nakłady finansowe na realizację zadania:
  • 2 632 346,00 zł; okres realizacji zadania: 2006- 2011. Zadanie zrealizowane.
 • zadania nieinwstycyjne opisane w dokumencie: „AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIEJSKIEJ STAROGARD GDAŃSKI BĘDĄCEJ UDZIAŁOWCEM ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH „STARY LAS” SP. Z O.O. NA LATA 2010 – 2013, Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2014 – 2017” dostępnym na stronie internetowej BIP Gminy Miejskiej Starogard Gdański, pod adresem: bip.starogard.pl/file.php?attachment=16577.

 

Powiat Sztumski

Zadania, projekty

Brak informacji z powiatu. 

Powiat Słupski

Zadania, projekty
 • realizacja „Programu demontażu eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim – edycja 2012”,
 • rozbudowa sieci kanalizacyjnej,
 • rozbudowa infrastruktury pozyskującej energię ze źródeł odnawialnych- farmy wiatrowe.

 

Powiat Tczewski

Zadania, projekty

Miasto Tczew

 • Nazwa zadania: Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew
  • czas realizacji 2011-2014
  • wartość zadania 146 520 249 zł
  • zrealizowany zakres projektu: inwestycja w trakcie realizacji, trwają prace budowlane.
  • Wartość zrealizowanej części projektu 22 082 749 zł

Miasto i Gmina Pelplin

 • Nazwa zadania: Budowa „Elektrowni Północ o mocy 2000 MW” koło miejscowości Rajkowy wraz z instalacjami ochrony środowiska:
  • instalacja odazotowywania spalin – SCR,
  • instalacja odpylania spalin – IOS,
  • instalacja odsiarczania spalin,
  • planowana instalacja CCS. 
  • inwestor Kulczyk Investments  
  • szacunkowe koszty – brak danych.

 

Powiat Wejherowski

Zadania, projekty
 • Nazwa zadania, ujętego w Programie lub w Planie, przewidzianego do realizacji na terenie powiatu:

-Gmina Łęczyce: po wejściu w życie Planu Gospodarki Odpadami dla województwa pomorskiego  2018 zostanie zaktualizowany Regulamin o Utrzymaniu Czystości i Porządku na terenie gminy Łęczyce
-Gmina Szemud: po wejściu w życie Planu Gospodarki Odpadami dla województwa pomorskiego  2018 zostanie zaktualizowany Regulamin o Utrzymaniu Czystości i Porządku na terenie gminy Szemud
 

Sopot

Zadania, projekty

Wyposażenie z zbiorcze systemy kanalizacji sanitarnej
 
W roku 2008 Spółka AQUA-Sopot, zarządzająca siecią wodociągową i kanalizacyjną w Sopocie rozpoczęła realizację przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot”. Projekt ten jest największym do tej pory projektem obejmującym budowę, przebudowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Sopocie. Dzięki realizacji Projektu przewiduje się poprawę jakości wody pitnej oraz zwiększenie niezawodności jej dostaw. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Bitwy pod Płowcami oraz modernizacja ujęć ma na celu zapewnienie mieszkańcom Sopotu wody pitnej w odpowiedniej ilości i wysokiej jakości. Czynne obecnie studnie i urządzenia, choć na dzień dzisiejszy wystarczające, nie gwarantują jednak pełnego bezpieczeństwa dostaw wody dla Sopotu na przyszłe lata.
Efektem realizacji Projektu będzie zatem zwiększenie ochrony strefy przybrzeżnej Zatoki Gdańskiej przed spływającymi zanieczyszczeniami, a także poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie wysokiej jakości wody pitnej oraz wody do celów rekreacyjnych. W konsekwencji zwiększy to atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną miasta. Zakres projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot" – w części wodociągowej obejmuje:

 • modernizację systemu zaopatrzenia w wodę:
  • modernizacja dwóch ujęć wody: Brodwino i Bitwy pod Płowcami,
  • modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Bitwy pod Płowcami.
 • budowę i modernizację sieci wodociągowej:
  • ok. 2,2 km modernizacji sieci wodociągowych,
  • ok. 1,2 km budowy nowych sieci wodociągowych.
 • przebudowę i rozbudowę systemu telemetrycznego przekazu danych eksploatacyjnych z ujęć wody, stacji uzdatniania wody oraz przepompowni ścieków sanitarnych do centralnej dyspozytorni - w ramach zarządzania systemem wodno-kanalizacyjnym. Projekt realizowany jest w latach 2008 – 2013.

Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód podziemnych i powierzchniowych w tym wód przybrzeżnych
Ochrona zasobów wód podziemnych, w tym Głównych Zbiorników Wód Podziemnych nr 111 (poziom kredowy na terenie całego Sopotu) i 112 (poziom czwartorzędowy w południowej części miasta), prowadzona jest na terenie Sopotu poprzez stosowne zapisy w planach przestrzennego zagospodarowania.
Istniejący w Sopocie system kanalizacji deszczowej jest połączony z potokami przepływającymi przez miasto. Podczas opadów wody deszczowe spłukują zanieczyszczenia z terenu Sopotu odprowadzając je bezpośrednio do strefy przybrzeżnej. Efektem tego było okresowe przekraczanie norm jakości wody wymaganej dla kąpielisk powodując ich czasowe zamykanie. Pojawiało się szereg problemów z podtapianiem ulic i posesji położonych na dolnym tarasie Sopotu.
Miasto Sopot zrealizowało szereg przedsięwziąć w tej dziedzinie remontując, modernizując i rozbudowując system kanalizacji deszczowej. W roku 2003 przystąpiono do realizacji Programu „Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych w Sopocie”. Od 2007 r. Sopot realizuje projekt „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie – Etap I”, który uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej. Celem tego projektu jest uporządkowanie gospodarki wód deszczowych w znacznej części miasta Sopotu a w szczególności :

 • poprawa jakości wód przybrzeżnych dla potrzeb mieszkańców i rozwoju gospodarki – dzięki redukcji zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych spływających do Zatoki Gdańskiej projektowanymi wylotami „A” i „B”,
 • zmniejszenie ryzyka dla prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach objętych oddziaływaniem inwestycji – dzięki ograniczeniu możliwości podtopień dolnego tarasu Sopotu oraz dzięki możliwemu zwiększeniu stabilności dochodów związanych z ruchem turystycznym,
 • zmniejszenie kosztów ekonomicznych i społecznych będących następstwem powodzi – dzięki spodziewanemu ograniczeniu liczby i skali podstopień dolnego tarasu Sopotu,

W ramach projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie”, który jest I etapem realizacji zaplanowano realizację:

 • wyprowadzenie wód potoków sopockich w głąb Zatoki Gdańskiej - układ „A” oraz układ „B”,
 • budowę kolektorów deszczowych o łącznej dł. ok. 3,363 m,
 • budowę otwartego zbiornika retencyjnego „Okrzei” – o pojemności ok. 1.325 m3,
 • budowę podziemnego zbiornika retencyjnego w ul. Piastów - o pojemności ok. 136 m3,
 • urządzenia podczyszczające wody potoków i wody opadowe - w ilości 32 szt.

Poprawa warunków zdrowotnych poprzez osiągnięcie i utrzymywanie standardów jakości powietrza
Działania naprawcze realizowane w ramach przyjętych programów ochrony powietrza:

 • zwiększenie udziału zasilania miasta, głównie jego części południowej przez GPEC Gdańsk,
 • wspomaganie likwidacji źródeł tzw. „niskiej” emisji – dofinansowanie modernizacji systemu ogrzewania z węglowego na gazowe lub elektryczne (w 2009 r. dofinansowano modernizację 16 sztuk instalacji, w 2010 r. – 17 sztuk, w 2011 r. – 14 sztuk),
 • zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie zaopatrzenia w energię cieplną, głównie energii słonecznej, ziemi i wód podziemnych,
 • termomodernizacja budynków ( w 2009 r. dofinansowano termomodernizację 22 budynków mieszkalnych i 3 budynków oświatowych, w 2010 r. – 26 budynków mieszkalnych i 3 budynki oświatowe, w 2011 r. – 28 budynków mieszkalnych),
 • intensyfikacja okresowego czyszczenia ulic,
 • tworzenie systemu ścieżek rowerowych,
 • zapisy w pozwoleniach, decyzjach, aktach prawa miejscowego,
 • rozbudowa, modernizacja i remonty dróg,
 • poprawa płynności ruchu samochodowego.

Ochrona mieszkańców przed hałasem zagrażającym zdrowiu i jakości życia
Podejmowane działania mające na celu ograniczenie hałasu:

 • poprawa płynności ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych (przejścia podziemne pod Al. Niepodległości, ronda, tunel pod ul. Powstańców Warszawy);
 • ograniczenie ruchu kołowego w strefie uzdrowiskowej i centrum miasta (płatne miejsca postojowe, ruch jednokierunkowy);
 • kierowanie tranzytowego ruchu pojazdów ciężarowych na obwodnicę miasta;
 • poprawa stanu technicznego dróg;
 • promowanie alternatywnych środków transportu – budowa tras rowerowych;
 • propagowanie transportu zbiorowego;

Objęcie do końca 2009 r. wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania i systemem selektywnego zbierania odpadów. Skuteczne rozwiązanie problemu odpadów niebezpiecznych.
Segregacja odpadów prowadzona jest w dwóch systemach; system pojemnikowy oraz system workowy.
System pojemnikowy - na terenie miasta rozstawione są zestawy pojemników do segregacji surowców wtórnych typu: szkło, makulatura i tworzywa sztuczne. Zestawy pojemników usytuowane są w miejscach dostępnych dla wszystkich mieszkańców, zapewniających dostępność do tej usługi wszystkim zainteresowanym. Z systemu pojemnikowego mogą korzystać wszyscy mieszkańcy miasta. W celu zwiększenia segregacji na terenie Sopotu w 2008 r. wprowadzono system segregacji dla Wspólnot Mieszkaniowych. Mieszkańcom zaproponowano 3 warianty :

 • system workowy na stojakach,
 • zestaw pojemników do segregacji o pojemności 240 litrów,
 • zestaw pojemników do segregacji o pojemności 120 litrów.

Wybór wariantu pozostawiono Wspólnotom Mieszkaniowym, które najlepiej zorientowane są w możliwościach lokalizacji pojemników na posesji lub segregacji workowej w budynku. Wspólnotom zaproponowano nieodpłatne dostarczenie urządzeń do segregacji oraz bezpłatny systematyczny odbiór.

W Górnym Sopocie w domach jednorodzinnych wprowadzono system tzw. workowy. Zgromadzone przez mieszkańców domów jednorodzinnych surowce, zbierane do kolorowych worków odbierane są raz w miesiącu. Każdy mieszkaniec, który chce się przyłączyć do systemu workowego, otrzymuje bezpłatnie zestaw worków, w których gromadzi surowce. W wyznaczonym dniu miesiąca worki te są odbierane i na terenie Zakładu Oczyszczania Miasta rozdzielane do odpowiednich kontenerów, które potem trafiają, podobnie jak surowce z segregacji pojemnikowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Łężycach. W wyniku prowadzonej zbiórki surowców stwierdzono, że segregacja pojemnikowa w porównaniu do workowej przynosi mniejsze efekty oraz, że często dochodzi do dewastacji pojemników jak również wrzucania do nich odpadów zmieszanych. Segregacja workowa przynosi większe efekty poprzez bezpośredni kontakt z mieszkańcami jak również systematyczny, ustalony harmonogramem ich odbiór.
Na terenie Sopotu prowadzona jest również zbiórka odpadów niebezpiecznych (akumulatory, baterie, świetlówki, farby i lakiery, domowe środki czyszczące, konserwujące i dezynfekcyjne, odpady zawierające rtęć, przeterminowane leki, środki ochrony roślin, urządzenia elektroniczne). Zbiórka tego rodzaju odpadów prowadzona jest w następujących systemach:

 • system pojemnikowy
  • zbiórka zużytych baterii – system polega na ustawieniu pojemników do zbiórki baterii w szkołach oraz obiektach handlowych i instytucjach,
  • zbiórka przeterminowanych i niewykorzystanych leków – pojemniki ustawione są w aptekach na terenie Sopotu.
 • system objazdowy

Mieszkańcy Sopotu mają możliwość raz na kwartał dostarczać do wyznaczonych punktów postoju samochodu powstałe w domach odpady niebezpieczne. Specjalny samochód wyposażony w odpowiednie pojemniki dostosowane do poszczególnych rodzajów odpadów objeżdża poszczególne ulice miasta.

Organizacją zbiórki odpadów niebezpiecznych zajmuje się Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.
Odpady niebezpieczne można także dostarczyć do Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON-u), który zlokalizowany jest przy siedzibie Zakładu Oczyszczania Miasta w Sopocie, przy Al.. Niepodległości 723 A.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej, powstrzymanie procesu jej utraty oraz poprawa spójności systemu obszarów chronionych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów NATURA 2000

 • utrzymanie wszystkich stanowisk gatunków roślin, zwierząt  na ich naturalnych stanowiskach,
 • inwestycje prowadzone są na terenach wcześniej zagospodarowanych,
 • ochron terenów zieleni,
 • w 2008 r. prowadzona była diagnostyka fitosanitarna drzew rosnących na terenie Miasta Sopotu,
 • prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z planami urządzenia lasów dla nadleśnictw oraz uproszczonymi planami urządzenia lasów,
 • ochrona drzew, stanowiących miejsca lęgowe ptaków,
 • zakaz stosowania nawozów i środków owadobójczych, które nie figurują na liście dopuszczonych do stosowania w uzdrowisku.

Edukacja ekologiczna
 Edukacja ekologiczna w Sopocie prowadzona jest przy współudziale m.in. stowarzyszeń, organizacji oraz Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Główne formy edukacji ekologicznej na terenie miasta to: warsztaty i programy edukacyjne w szkołach i przedszkolach; konkursy plastyczne, fotograficzne w szkołach, bibliotekach oraz innych miejscach użyteczności publicznej; akcje i festyny na terenie miasta. 

Słupsk

Zadania, projekty
 • http://www.slupsk.pl/srodowisko/dokumenty/162.html
 • http://www.slupsk.pl/srodowisko/dokumenty/170.html 
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002