Pomoc

 

I -Informacje dotyczące
Struktura strony

Działy zawarte na stronie:

Strona główna

 • Mapa wojewódzwa z możliwością przejścia do danego powiatu w ostatnim zestawieniu rocznym.
 • Opis historii powstawania kolejnych etapów projektu na przestrzeni lat.

 Powiaty

 • Mapa wojewódzwa z możliwością przejścia do danego powiatu w ostatnim zestawieniu rocznym.
 • Pod mapą zawarte są również ogólne informacje na temat województwa.
 • Podmenu zawierające zestawienie poszczególnych zagadnien dotyczące wszystkich powiatów z ostatniego zestawienia rocznego. • Po kliknięciu na mapie województwa w powiat, przechodzimy do jego podstrony.

Wyświetlane są dane z najnowszego opracowanego roku.

 • Informacje o powiecie podzielone są na 20 kategorii, pierwsza kategorie "Informacje ogólne" zawiera galerie powiatu.
 • Jesli przy danych znajduje się ikonka , oznacza to że dane można porównać z danymi z innych powiatów na przestrzeni wszystkich opracowanych lat.
 • W prawym górnym rogu, znajduję się miniatura mapy województwa, z której po kliknięciu przechodzimy do wybranego powiatu.
 • Przycisk "Porównaj z.." otwiera nowe okno, z listą wszystkich danych do porównania. Po wybraniu interesującego nas zagadnienia, wybieramy które powiaty mają znaleźć się w Zestawieniu, po czym przyciskiem "porównaj" generujemy wykresy.  

 


Archiwum

 • Lista dostępnych lat archiwalnych, po wybraniu konkretnego roku, przechodzimy do mapy województwa, gdzie wybieramy interesujący nas powiat.
 • Rok który aktualnie przeglądamy, wyświetlany jest u góry strony.
 • Po wybraniu interesującego nas roku, zostaniemy przekierowani do podstrony gdzie wybieramy powiat, potem wybieramy powiaty z rozwijanej mapki w prawym górnym rogu.


 

II - informacje ogólne dotyczące serwisu
 • Galerie powiatów na stronie są wspólne dla wszystkich lat, dlatego wchodząc w galerie, automatycznie wychodzimy z archiwalnego roku jeśli w nim jesteśmy.
 • Strona wymaga dodatku Adobe Flash Player w wersji min. 8.0, w przypadku gdy mapy na stronie są niewidoczne, proszę zainstalować dodatek ze strony Adobe pod adresem: www.adobe.com/products/flashplayer/
 • Loga u dołu strony są aktywne i przekierowują do reprezentujących przez nie instytucji.
 • Zespół Infoeko dołożył wszelkich starań, żeby serwis był w pełni sprawny i funkcjonalny, prosimy każde niedociągnięcia zgłaszać pod adresem: infoeko@worktemple.com

 

Kompetencje JST

 

 

I Kompetencje organów – okresy przejściowe

 

Jeśli chodzi o regulacje przejściowe, to istotny jest przepis art. 153 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zgodnie z którym do spraw wszczętych, na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 144 (czyli ustawy – Prawo ochrony środowiska), przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a nie zakończonych decyzją ostateczną stosuje się, z zastrzeżeniem art. 154 ust. 1, przepisy dotychczasowe, z tym że dotychczasowe kompetencje:

  1)  ministra właściwego do spraw środowiska przejmuje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;

  2)  wojewodów, marszałków województw i dyrektorów urzędów morskich przejmują regionalni dyrektorzy ochrony środowiska.

Na postanowienia w sprawach, o których mowa w ust. 1, wydane przez:

  1)  ministra właściwego do spraw środowiska - nie przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy;

  2)  wojewodów, marszałków województw, organy inspekcji sanitarnej, dyrektorów urzędów morskich oraz starostów - nie przysługuje zażalenie.

 

II Decyzje administracyjne - aspekt temporalny 

 

(Jakie  prawo stosować dla  uchylenia decyzji wydanej pod rządami starego prawa. Kiedy / w jakich sytuacjach powinno się / można uchylić ważnie wydaną  decyzję  na  podstawie dawnego prawa jeśli istnieje możliwość zakwestionowania prowadzonych działań / realizacji inwestycji / wstrzymania dofinansowania
ze środków europejskich na  realizację  inwestycji/ na  gruncie nowej ustawy).

 

A)  Odwołania od decyzji wydanych przez wojewodów w sprawach, w których kompetencje zostały przekazane na mocy niniejszej ustawy regionalnym dyrektorom ochrony środowiska, rozpatruje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Oznacza to, że do tych spraw, które zostały wszczęte przed dniem 15 listopada 2008 r., stosujemy przepisy materialne dotychczasowe, czyli przepisy ustawy – Prawo ochrony środowiska, jednak postępowania te toczą się przed „nowymi” organami, tzn. Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, który przejął kompetencje Ministra Środowiska oraz regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska, którzy przejęli kompetencje wojewodów, marszałków województw
i dyrektorów urzędów morskich. Konsekwencją tej regulacji jest to, że w toczących
się postępowaniach sądowych i administracyjnych w zakresie zadań i kompetencji podlegających przekazaniu na podstawie ustawy, w których stroną jest wojewoda, marszałek województwa lub dyrektor urzędu morskiego, stroną staje się odpowiednio właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska albo Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Niezakończone postępowania administracyjne w zakresie zadań i kompetencji podlegających przekazaniu na podstawie ustawy toczą się nadal przed organami, które przejęły zadania i kompetencje (art. 168 ustawy).

 

B) Zgodnie z art. 154 ustawy w przypadku postępowań w sprawie wydania decyzji,
o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10 (czyli decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji
o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych), wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
a niezakończonych decyzją ostateczną, podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia może złożyć wniosek, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 (wniosek o wydania decyzji). W tym przypadku stosuje się przepisy art. 88 ust. 2 i 4 oraz art. 89-95. Z kolei, w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, które nie
są bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikają z tej ochrony, dla których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, nie stosuje się przepisów art. 96-103 (tj. przepisów zawartych w rozdziale
5 ustawy, dotyczących oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

Na mocy art. 156 ustawy w odniesieniu do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, starostowie wykonują zadania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, w zakresie dotyczącym opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko, w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Decyzje, o których mowa w art. 115a ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska,
tj. o dopuszczalnym poziomie hałasu wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wywołują skutki prawne po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym stały się ostateczne.

Regulacja przejściowa dotycząca przekazania akt zawarta jest w art. 160  i 161 ustawy.

Zgodnie z tymi przepisami, niezwłocznie po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy:

  1)  samorządowe kolegia odwoławcze przekażą Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej akta spraw w toczących się postępowaniach administracyjnych dotyczących odwołań od decyzji wydanych przez marszałków województw na podstawie ustawy zmienianej w art. 146;

  2)  wojewodowie przekażą dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki wodnej akta spraw
w toczących się postępowaniach administracyjnych dotyczących decyzji wydawanych przez starostów realizujących zadania, o których mowa w art. 4 ust. 4 ustawy zmienianej
w art. 146 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

  3)  marszałkowie województw przekażą dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki wodnej akta spraw w toczących się postępowaniach administracyjnych dotyczących pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 140 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 146
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

  4)  wojewodowie przekażą marszałkom województw akta spraw w toczących się postępowaniach administracyjnych dotyczących decyzji, o których mowa w art. 186 ust.
3 ustawy zmienianej w art. 146 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

  5)  minister właściwy do spraw środowiska przekaże Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska akta spraw w toczących się postępowaniach administracyjnych dotyczących odwołań od decyzji wydanych przez wojewodów na podstawie ustaw zmienianych
w art. 144 i 152;

  6)  minister właściwy do spraw środowiska przekaże regionalnym dyrektorom ochrony środowiska akta spraw w toczących się postępowaniach administracyjnych dotyczących uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko wydawanych na podstawie ustawy zmienianej w art. 144;

  7)  wojewodowie przekażą regionalnym dyrektorom ochrony środowiska:

a) akta spraw w toczących się postępowaniach administracyjnych dotyczących uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanych na podstawie ustawy zmienianej w art. 144,

b) akta spraw w toczących się postępowaniach administracyjnych dotyczących decyzji wydawanych przez wojewodów na podstawie ustawy zmienianej w art. 152 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

  8)  marszałkowie województw przekażą regionalnym dyrektorom ochrony środowiska akta spraw w toczących się postępowaniach administracyjnych dotyczących uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wydawanych
na podstawie ustawy zmienianej w art. 144;

  9)  dyrektorzy urzędów morskich przekażą regionalnym dyrektorom ochrony środowiska akta spraw w toczących się postępowaniach administracyjnych dotyczących uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wydawanych
na podstawie ustawy zmienianej w art. 144.

Przekazanie akt spraw następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który zawiera:

  1)  wykaz spraw przekazywanych, wszczętych i niezakończonych;

  2)  wykaz przekazywanych dokumentów.

Wojewodowie przekażą właściwym regionalnym dyrektorom ochrony środowiska niezwłocznie po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy:

  1)  akta spraw dotyczących rekultywacji zanieczyszczonej gleby lub ziemi wraz z pełną posiadaną dokumentacją.

  2)  rejestry zawierające informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi - które otrzymali od starostów na podstawie ustawy zmienianej w art. 152.

 

Zgodnie z art. 155 ustawy przepisów tej ustawy zobowiązujących podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się w odniesieniu do podmiotów posiadających decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydane na podstawie przepisów dotychczasowych. Nadto, jak już wskazano powyżej,
w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, które nie
są bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikają z tej ochrony, dla których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, nie stosuje się przepisów art. 96-103. Oznacza to, że już wydane decyzje
na gruncie przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska są w pełni „ważne” i skuteczne.
Nie ma potrzeby powtarzania postępowania, czy też uzupełniania już wydanej decyzji. Ustawodawca sankcjonuje w tym zakresie zasadę praw nabytych. Jeżeli zatem jakiś podmiot zamierza zakwestionować już pod rządem nowej ustawy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która została wydana na gruncie ustawy - Prawo ochrony środowiska,
to znajdują zastosowanie przepisy dotyczące trybów nadzwyczajnych wzruszania decyzji (stwierdzenie nieważności, wznowienie postępowania, zmiana lub uchylenie decyzji w trybie
art. 154 i 155 k.p.a.), jeśli spełnione są przesłanki umożliwiające zastosowanie tych instytucji.

 

Opracowała:

 Dr prawa Diana  Trzcińska


 

SEJMIK WOJEWÓDZTWA

 • stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności:
 • uchwalanie strategii rozwoju województwa oraz wieloletnich programów wojewódzkich,
 • statutu województwa,
 • zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim,
 • zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
 • uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych,
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa do kompetencji sejmiku województwa,
 • uchwalanie przepisów dotyczących organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy organów samorządu województwa.ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
Zarząd realizuje zadania samorządu województwa należące do jego wyłącznej kompetencji, a także:

 • przygotowuje projekty strategii rozwoju województwa, planu zagospodarowania przestrzennego i programów wojewódzkich, a także je wykonuje,
 • przedkłada komisjom Sejmiku niezbędne do ich pracy dokumenty oraz udziela na bieżąco wyczerpującej informacji o działaniach związanych z przygotowywaniem aktów prawnych, których uchwalenie leży w kompetencji Sejmiku,
 • wykonuje uchwały Sejmiku,
 • na wniosek Przewodniczącego Sejmiku zawiera umowy z ekspertami,
 • kieruje, koordynuje i kontroluje działalność wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym powołuje i odwołuje ich kierowników lub zatrudnia w sposób określony innymi ustawami,


WOJEWODA
Wojewoda Pomorski, będący przedstawicielem Rady Ministrów, odpowiada za wykonywanie polityki rządu na obszarze województwa.

 • Do jego kompetencji należy:
 • wydawanie przepisów prawa miejscowego oraz innych aktów: zarządzeń, decyzji i postanowień o charakterze ogólnym ,
 • przedstawianie spraw Radzie Ministrów, Prezesowi Rady Ministrów i innym organom naczelnym i centralnym oraz Sejmikowi Województwa,
 • przedstawianie Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra spraw wewnętrznych i administracji, projektów dokumentów rządowych dotyczących spraw województwa,
 • ogólne kierownictwo i nadzór nad całością spraw należących do jego uprawnień oraz przekazanych Wicewojewodzie, a także wykonywanych przez Dyrektora Generalnego Urzędu Wojewódzkiego


WÓJT, BURMISTRZ, PREZYDENT
wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
wykonuje uchwały Rady Miasta i zadania gminy określone przepisami prawa,

RADA MIASTA
Jest organem stanowiącym (uchwałodawczym) i kontrolnym w mieście.
Do wyłącznych uprawnień Rady należą między innymi:

 • uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • uchwalanie statutu miasta,
 • uchwalanie budżetu miasta, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu,DOSTĘPNE BAZY DANYCH PROWADZĄ


Marszałek Województwa
w zakresie informacji o:
wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami zgromadzonymi w wojewódzkiej bazie danych, o której mowa w art. 37 ust. 6 ustawy o odpadach,  programach  ochrony powietrza planach działań krótkoterminowych tj.:

 • w przypadku ryzyka występowania przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu w danej strefie wojewoda, po zasięgnięciu opinii właściwego starosty, określa, w drodze rozporządzenia, plan działań krótkoterminowych, w którym ustala się działania mające na celu:
  • zmniejszenie ryzyka wystąpienia takich przekroczeń,
  • ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń.
 • Plan działań krótkoterminowych powinien w szczególności zawierać:
  • listę podmiotów korzystających ze środowiska, obowiązanych do ograniczenia lub zaprzestania wprowadzania z instalacji gazów lub pyłów do powietrza;
  • sposób organizacji i ograniczeń lub zakazu ruchu pojazdów i innych urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi;
  • sposób postępowania organów, instytucji i podmiotów korzystających ze środowiska oraz zachowania się obywateli w przypadku wystąpienia przekroczeń;
  • określenie trybu i sposobu ogłaszania o zaistnieniu przekroczeń.
 • zakresie obowiązku określania planu działań krótkoterminowych w przypadku wystąpienia przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu oraz obowiązku wdrażania tych planów
 • map akustycznych,
 • programów ochrony środowiska przed hałasem

Starosta
prowadzi okresowe badania jakości gleby i ziemi
Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób prowadzenia badań. W rozporządzeniu zostaną ustalone:

 • sposób wyboru punktów poboru próbek;
 • wymagana częstotliwość pobierania próbek.

prowadzi obserwację terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestr zawierający informacje o tych terenach.
Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia:

 • metody, zakres i częstotliwość prowadzenia obserwacji terenów, o których mowa w ust. 1, oraz sposób ustalania tych terenów, kierując się potrzebą ograniczenia występowania szkód powodowanych przez ruchy masowe ziemi;
 • informacje, jakie powinien zawierać rejestr, o którym mowa w ust. 1, a także sposób prowadzenia oraz formę i układ tego rejestru, kierując się potrzebą dostarczenia wyczerpujących informacji o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenach, na których występują te ruchy, oraz uwzględniając lokalizację, warunki geologiczne i glebowe tych terenów, a także opis zagrożeń ruchami masowymi ziemi.

W przypadku stwierdzenia naruszenia standardów jakości gleby lub ziemi wojewódzki inspektor ochrony środowiska przekazuje staroście wyniki pomiarów.

 

W Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane
 

 • przez ministra właściwego do spraw środowiska:
  • polityka ekologiczna państwa,
  • krajowy plan gospodarki odpadami, o którym mowa w art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
  • umowy międzynarodowe, które dotyczą ochrony środowiska,
  • porozumienia dotyczące ochrony środowiska,
  • Rejestr Zamkniętego Użycia GMO,
  • Rejestr Zamierzonego Uwalniania GMO do Środowiska,
  • Rejestr Produktów GMO, o
  • Rejestr Wywozu za Granicę i Tranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów GMO
  • krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych
  • baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko;
  • przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska:
  • Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń,
  • raporty o stanie środowiska w Polsce,
 • przez wojewodę:
  • program ochrony powietrza,
  • plan działań krótkoterminowych,
  • programy ochrony środowiska przed hałasem, określone w drodze rozporządzenia wojewody; 
 • przez marszałka województwa:
  • wojewódzkie programy ochrony środowiska,
  • rejestr udzielonych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami,
  • wojewódzki plan gospodarki odpadami,
 • przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej:
  • akty prawa miejscowego,
 • przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej:
  • rejestr substancji niebezpiecznych,
 • przez starostę:
  • powiatowe programy ochrony środowiska,
  • programy ochrony środowiska przed hałasem,
  • powiatowy plan gospodarki odpadami,
 • przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta:
  • gminne programy ochrony środowiska,
  • gminny plan gospodarki odpadami,

Informacje o środowisku - Dostęp do informacji

Organy administracji są obowiązane udostępniać każdemu informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone.

Udostępnieniu podlegają:

PROJEKTY
polityki ekologicznej państwa,
wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska,
programów ochrony powietrza,
programów ochrony środowiska przed hałasem,
zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych

PRZED  SKIEROWANIEM DO POSTĘPOWANIA Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA
polityka ekologiczna państwa
wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska;
projekty polityk, strategii, planów i programów, projekty zmian w tych dokumentach, przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa oraz w celu uzyskania opinii organu,
informacje o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko


polityki, strategie, plany lub programy
prognozy oddziaływania na środowiskodecyzje wydawane dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, które nie są bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikają z tej ochrony. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem:
decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu,
decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bez zbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych
decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych
oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych
decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów

z zakresu ustawy. o ochronie przyrody:
zezwolenia na prowadzenie ogrodu botanicznego, ogrodu zoologicznego lub ośrodka rehabilitacji zwierząt,
wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenia na pozyskiwanie roślin i zwierząt gatunków objętych ochroną częściową,
wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenia na zbiór roślin i grzybów chronionych, chwytanie, odławianie lub zabijanie zwierząt chronionych oraz wnioski o wydanie zezwolenia i zezwolenia na inne czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochroną,
zezwolenia na przewożenie przez granicę państwa roślin i zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, a także ich rozpoznawalnych części i produktów pochodnych,
wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów,

decyzje o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za:
zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności,
usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia
zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów;

 

Mapy

 
 
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (www.lp.gov.pl/mapa)
 
Europejska sieć ekologiczna Natura 2000
 
Główny Urząd Geodezji i Kartografii - Departament Geodezji , Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej.
 
www.gugik.gov.pl/gugik/w_pages/w_index_idx.php?loc=47
www.gugik.gov.pl
www.codgik.gov.plhttp://portalgis.gdansk.rdos.gov.pl/
 

Druki do pobrania

 

Poniżej pojawiać się będą różne przydatne pliki, króre można ściągnąć z naszej strony.

Pliki do ściągnięcia:

Wniosek o udostepnienie informacji publicznej -
ściągnij

Wniosek o zaswiadczenie o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego -
ściągnij

Wniosek o udostepnienienie informacji o środowisku -
ściągnij

Użyteczne linki

Generalna  Dyrekcja Ochrony Środowiska http://www.gdos.gov.pl 

Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej www.informacjapubliczna.org.pl

Europa Bookkshop – Księgarnia publikacji europejskiej
bookshop.europa.eu

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce
www.europarl.europa.eu/warszawa

Centrum Prawa Ekologicznego we Wrocławiu
cpe.eko.org.pl

www.mos.gov.pl/edu

Wojewódzka Baza Wyrobów Zawierających Azbest – WBDA, www.bazaazbestowa.pl

Program małej retencji dla województwa pomorskiego do roku 2015
www.woj-pomorskie.pl/pages/lang/pl/article/wazne,pmr.html

Studium ochrony krajobrazu województwa pomorskiego
www.woj-pomorskie.pl/pages/lang/pl/article/wazne,sokwp.html

Program ochrony środowiska województwa pomorskiego na lata 2007 - 2010 z uwzględnieniem perspektywy 2011 - 2014, którego część stanowi plan gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego 2010
www.woj-pomorskie.pl/pages/lang/pl/article/wazne,ochrona.html

Naprawczy program ochrony powietrza dla aglomeracji trójmiejskiej w województwie pomorskim za rok 2004
www.woj-pomorskie.pl/pages/lang/pl/article/wazne,ochrona_powietrza.html

Energetyka w województwie pomorskim
www.woj-pomorskie.pl/pages/lang/pl/article/wazne,wiatr.html

Strategia rozwoju województwa pomorskiego
www.woj-pomorskie.pl/pages/lang/pl/article/wazne,strategia_zal.html

Generalna  Dyrekcja  Ochrony Środowiska - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
www.gdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=77

Interaktywna mapa obszarów Natura 2000

http://przyroda.polska.pl/images/przyroda/mapa.swf

Przydatne linki:

http://www.mos.gov.pl/cgi-bin-wwvv/wyjasnienia_prawne3.pl

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/udostepnianieinformacji   

http://www.midwig.woj-pomorskie.pl/

http://www.eko-samorzadowiec.pl/home 

http://ijhars.gov.pl  

Ochrona przyrody

Podstawa prawna tworzenia obszarów chronionych w Polsce - Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. definiuje formy ochrony przyrody na trenie Polski
Natura 2000  - Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to sieć obszarów chronionych na terenie Unii Europejskiej. Natura 2000 to systemem ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażany od 1992 r. w sposób spójny pod względem metodycznym i organizacyjnym na terytorium wszystkich państw członkowskich UE. Celem utworzenia sieci jest zachowanie zagrożonych wyginięciem w skali Europy siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz typowych, wciąż powszechnie występujących siedlisk przyrodniczych, charakterystycznych dla 9 regionów biogeograficznych. Dla każdego kraju określa się listę referencyjną siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których należy utworzyć obszary Natura 2000, w podziale na regiony biogeograficzne. Podstawą wyznaczania obszarów Natura 2000 są jedynie kryteria naukowe. Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów: obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO). Podstawę prawną dla tworzenia sieci NATURA 2000 stanowią dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dziko żyjących ptaków, tzw. Dyrektywa Ptasia oraz Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. Dyrektywa Siedliskowa zwana też Habitatową.
Parki narodowe tworzy się rozporządzeniem Ministra Środowiska, na obszarach wyróżniających się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej oraz walorów krajobrazowych. Najważniejszym celem istnienia parku jest ochrona przyrody. Na jego obszarze ochronie podlega całość przyrody oraz swoiste, charakterystyczne dla każdego regionu walory krajobrazowe.
Światowe Rezerwaty Biosfery uznano w Polsce 8 parków narodowych – w woj. pomorskim Słowiński Park Narodowy.
Rezerwaty - obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym – ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, zwierząt i grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Ustanawiany jest na mocy zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Przedmiotem ochrony może być całość przyrody na terenie rezerwatu lub szczególne jej składniki: fauna, flora, twory przyrody nieożywionej. Cały rezerwat albo jego części mogą podlegać ochronie ścisłej (bez ingerencji w naturalne procesy), czynnej (dopuszcza wykonywanie zabiegów ochronnych) lub krajobrazowej (prowadzenie gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej w sposób uwzględniający potrzeby przedmiotu ochrony).
Park krajobrazowy - obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe, w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Tworzony jest w drodze uchwały przez sejmik samorządowy,  po uzgodnieniu z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska (wcześniej wojewodą, zmiana od 1.08.09 r.). W parku krajobrazowym można kontynuować działalność gospodarczą z pewnymi ograniczeniami, np. nie przewiduje się wznoszenia nowych obiektów budowlanych (z wyjątkiem potrzebnych miejscowej ludności). Park taki ma służyć rekreacji krajoznawczej, to znaczy turystyce niepobytowej, wypoczynkowi, a także edukacji.
Obszar chronionego krajobrazu - forma ochrony przyrody o niewielkich rygorach ochronności. Obszary chronionego krajobrazu są przeznaczone głównie na rekreację, a działalność gospodarcza podlega tylko niewielkim ograniczeniom (zakaz wznoszenia obiektów szkodliwych dla środowiska i niszczenia środowiska naturalnego).
Pomniki przyrody – pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej, lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.                                                                                                        Rada gminy w drodze uchwały ustanawia pomnik przyrody (wcześniej Wojewódzki Konserwator Przyrody).
Użytki ekologiczne - zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. Są to powierzchnie biologicznie czynne, które zapewniają funkcjonowanie złożonych systemów przyrodniczych. Uzupełniają krajowe sieci obszarów chronionych. Wchodzą w skład korytarzy ekologicznych.
Powoływane są przez radę gminy, w drodze uchwały, na nieużytkowanych obszarach rolniczych bądź leśnych, rzadziej terenach miejskich.
Stanowiska dokumentacyjne - niewyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych. Mogą być także miejsca występowania kopalnych szczątków roślin lub zwierząt. Ustanawia rada gminy, w drodze uchwały.
Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe - fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne,  ustanawia rada gminy, w drodze uchwały. Działalność na terenach objętych tą formą ochrony uwarunkowana jest opracowaniem dla nich planu zagospodarowania przestrzennego, który uwzględni postulaty przyrodników i historyków.

Zestawienie form ochrony przyrody w województwie pomorskim

(stan, o ile nie oznaczono inaczej, w dniu 31.12.2008)

 

Lp.

Formy ochrony przyrody

Liczba obiektów

Pow. w ha

% pow. województwa

1

Parki narodowe - ogółem

- w tym bez powierzchni morskiej Słowińskiego PN

- w tym:

- Słowiński Park Narodowy – ogółem

- w tym: - obszar morski Słowińskiego PN

- obszar lądowy Słowińskiego PN

 

-  Park Narodowy Bory Tucholskie

2

37 542

 

26 371

 

32 744

11 171

21 573

 

   4 798

1,44 ***

2

Rezerwaty przyrody

128

   8572,5

0,47

3

Parki krajobrazowe

- bez powierzchni morskiej Nadmorskiego PK

- bez powierzchni innych form ochrony w granicach parków

9

 

167855,3

152188,9

 

 

8,31 ****

4

Obszary chronionego krajobrazu – ogółem

- bez powierzchni innych form ochrony w granicach obszarów

- w tym ustanowione przez wojewodę

- wprowadzone uchwałą Rady Gminy

 

44

 

 

43

 1

 

393720,0

390328,0

 

392713,0

    1007,0

 

 

21,32****

5

Użytki ekologiczne – ogółem

- w tym ustanowione przez wojewodę

- wprowadzone uchwałą Rady Gminy

702

341

361*

3 424,0

1269,2

2 154,8

 

0,19

 

6

Stanowiska dokumentacyjne

- ustanowione przez wojewodę

7

       29,8

0,001

7

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe – ogółem

- w tym:

- ustanowione przez wojewodę

- wprowadzone uchwałą Rady Gminy

 

14

 

10

  4*

 

16607,2

 

15841,1

766,1

 

0,91

 

8

Pomniki przyrody – ogółem

- w tym ustanowione przez wojewodę

- wprowadzone uchwałą Rady Gminy

2736

2005

    731**

-

-

9

Obszary NATURA 2000

- OSOP

- SOOS *****

 

14

51

 

340809,03

 87574,77

 

18,61

4,78

 

Ogółem powierzchnia chroniona

bez Natury 2000

-

597521,4

32,64

 • * dane na dzień 31.12.2006
 • ** dane na dzień 31.12.2007
 • *** nie zawiera powierzchni morskiej Słowińskiego PN
 • **** nie zawiera powierzchni innych form ochrony przyrody zlokalizowanych w ich granicach.
 • ***** na podst. danych Ministerstwa Środowiska (baza danych Natura 2000)

 

Inne

 

„Niniejszy  dokument  został  opublikowany dzięki pomocy finansowej z  Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada Gdańska  Fundacja  Wody, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie  oficjalnego stanowiska  Unii Europejskiej

 

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002