Wybierz powiaty do porównania.WYBÓR KATEGORII

NAZWY POWIATÓW

wybierz powiat(y)

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

proszę wybrać jedną z kategori do porównań

Informacje ogólne - Liczba mieszkańców

Informacje ogólne - Obszar (km²)

Informacje ogólne - Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Informacje ogólne - Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

Informacje ogólne - Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

Informacje ogólne - Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

Informacje ogólne - Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

Informacje ogólne - Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

Informacje ogólne - Liczba rolników

Informacje ogólne - Liczba bezrobotnych

Informacje ogólne - Budżet

Zagospodarowanie terenu - Tereny zabudowane

Zagospodarowanie terenu - Lasy

Zagospodarowanie terenu - Użytki rolne

Zagospodarowanie terenu - Nieużytki

Zagospodarowanie terenu - Wody

Zagospodarowanie terenu - Inne

Zaopatrzenie w wodę - Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

Zaopatrzenie w wodę - Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

Zaopatrzenie w wodę - Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

Ścieki - Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

Ścieki - Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

Transport - Ilość zarejestrowanych

Gospodarka odpadami - Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

Rolnictwo - Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

Energia odnawialna - Elektrownie wodne

Zaopatrzenie w wodę - Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ścieki - Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Rolnictwo - Ilość gospodarstw rolnych